You are on page 1of 2

BOP-26

Szczecin, dnia........................................

......................................................
(Nazwa klubu)
................................................................
(siedziba/adres, kod, nr telefonu)
L.dz...............................................

BIURO DS. ORGANIZACJI POZARZDOWYCH


URZD MIASTA SZCZECIN
pl. Armii Krajowej 1
70-456 Szczecin

WNIOSEK
o wpis zmiany zarzdu/komisji rewizyjnej* do ewidencji klubw
sportowych dziaajcych w formie stowarzyszenia, ktrych
statuty
nie przewiduj prowadzenia dziaalnoci gospodarczej
Wnosimy o wpis zmian zarzdu/komisji rewizyjnej* do ewidencji.
Wybrano do zarzdu/komisji rewizyjnej*:
1.Pan(i) ...................................................................................................................................
..............
(imi i nazwisko)

(data urodzenia)

(adres zamieszkania)

(funkcja)

2.Pan(i) ...................................................................................................................................
..............
(imi i nazwisko)
3.Pan(i)

(data urodzenia)

(adres zamieszkania)

(funkcja)

...................................................................................................................................

..............
(imi i nazwisko)

(data urodzenia)

(adres zamieszkania)

(funkcja)

Do wniosku zacza si nastpujce dokumenty:


1. Protok walnego zebrania, zarzdu z podjtymi uchwaami.
2. List obecnoci na walnym zebraniu, posiedzeniu zarzdu
........................................................
(podpis upowanionego czonka zarzdu)
* - niepotrzebne skreli