You are on page 1of 114

´

`
ÐAI
. HOC
. QUÔC GIA HA NÔI
.
, `,
,
TRUONG ÐAI
. HOC
. KHOA HOC
. TU
. NHIÊN
,
´ - CO - TIN HOC
KHOA TOAN
.

,
˜,U ÐIÊN
˜ HU
NGUYÊN

, ´,
˜ LAM
`
HUONG DÂN

´ BANG
`
TRINH
CHIÊU
LATEX

,
Nha` xuâ´t ban ÐHQG Ha` Nôi
. - 2014

,
,
`
´
LOI GIOI THIÊU
.
,,
,
` liêu
`
Trong tho` i gian gâ`n dây
¯ râ´t nhiê`u nguo` i d¯a˜ soan
. tai
. nganh
,
`
AT X . Râ´t nhiê`u sinh viên, ngu,o
`
´ Ly´ va` H´oa hoc
˘
Toan,
b
ang
L
i
hoc
.
.
E
,
,
`
´
´
´
˘
Cao hoc,
Nghiên
c
u
u
sinh
ho
ac
B
ao
c
ao
trong
h
ôi
th
ao,
h
ôi
ngh
i

. n
.
.
.
,,.
,

´
´
` liêu
` o ta viê´t vê`
toi Trang tr`ınh chiêu. Tôi chua thây môt
. tai
. nao
,, `
,
`˘ tro. giup
´ moi
` Tôi soan
` liêu
` nham
vâ´n dê
¯ ` nay.
. nguo` i Lam
. ra tai
. nay
,
˜ c´o san
˜˘

` liêu
Tai
LaTeX. Vo´ i kinh nghiêm
. tr`ınh chiê´u bang
. va` mâu
´
`
´
`
´
hiên
nay
tôi

e
khuyên
c
ac
b
an
nên
d
ung
c
ac

o
i
l
ênh
v
a
c
ac
l
ênh
.
.
.
.
,
´ trang tr`ınh chiê´u.
th´ıch ho. p cho cac
,
`˘ LATEX la` d¯a˜ biê´t su,, dung
` tr`ınh chiê´u tai
` liêu
Ð`oi hoi viêc
bang
. lam
.
.
,
,
,
AT X, ma
`
´
`
´
LATEX. Không d`

L
ch
ı
biê
t
c
ach
th
u´ c
¯oi hoi biê´t thông thao
.
E
`
` môt
` liêu
tiê´n hanh
lam
. tai
. LATEX:
,
1. Ða˜ c´o môt
. hê. thông soan
. thao gô`m:
,
,,
´ g´oi lênh
´
• Chuong tr`ınh quan ly´ va` câp
TEX. Chung
tôi
. nhât
. cac
.
,,
`
MiTeX. ,
thuo` ng dung
,,
, ´
´
• Chuong tr`ınh soan
biên dich
tôi
. TEX. Chung
. thao va` tro. giup
,,
`
`
˘
tao
ra
chu
o
ng
tr`
ı
nh
VieTeX
nh
am
m
uc

ı
ch
n
ay.
¯
.
.
,,
,
,,
´
´
• Môt

chu
o
ng
tr`
ı
nh
công
c
u
kh
ac
nhu
chuong tr`ınh d¯oc
.
. têp
.
,, .
,
PDF: SumatraPDF, chuong tr`ınh v˜e h`ınh nhu WinTpic,...
,
,
´ lênh
2. Biê´t soan
TEX trong môt
. thao cac
.
. hê. soan
. thao. Tôi d¯a˜ soan
.
,,
`˘ muc
` trong chu,o,ng tr`ınh
ra chuong tr`ınh VieTeX nham
¯ıch nay,
. d´
,
, ´
˜ lênh
´ khuôn mâu,
tro. giup
râ´t nhiê`u cac
TEX khi soan
.
. thao (Xem
[11]).
,
˘. têp
3. Biê´t biên dich
PDF.
. môt
. tâp
. TEX ra kê´t qua têp
. DVI hoac
, .
,,
, ´
`
´
`
`
` rât nhiêu, chı cân ngu,o`,i
Chuong tr`ınh VieTeX tro. giup diê
¯ u nay
,
,,
,
,,
, ˜ ,
˜ tai
su dung
c´o d¯inh
sua lôi
do
¯
¯ n gian khi biên dich.
. huo´ ng lôi
.
.
. dâu,
,
,
` tr`ınh chiê´u,
˘ ban lam
Trong LATEX c´o nhiê`u g´oi lênh
va` lo´ p van
.
,
,,
,
´
´ lo´ p van
˘ ban va` g´oi
Qua su dung
va` kinh nghiêm
tôi chon
.
. chung
. cac
,
` Cac
´ ban
lênh

¯ tr`ınh bay.
. , Beamer, Powerdot, Prosper, Pdfscreen
.
, ,,
,
˜
´
`
chı câ`n chon
1
trong
c
ac

o
i
l
ênh

o

s
u
d
ung
l
a
d
u,
m
ôi

o
i
l
ênh
¯
¯
¯
.
.
.
.
,,
,,
˜,ng diê
˜
´
c´o diê
c´o nhu
tôi d¯a˜ thu nghiêm.
¯ `u hay va` cung
¯ `u gio ma` chung
.
,,
, ´,
`
˘
Truoc tiên nên su dung
Beamer hoac
¯o thao
.
. Powerdot, sau d´
. rôi t`ım
,
´ chu,o,ng tr`ınh khac.
´
hiêu cac
,
˜ chu,o,ng dê
˜ cac
´ têp
´ ban
Môi
nguô`n mâu
c´o thê lâ´y vê` tham
¯ `u c´o cac
.
.
,
,
khao tai
. chı:
. d¯ia
https://nhdien.wordpress.com

iii
,
˜,ng
` ra c`on c´o râ´t nhiê`u têp
´ bai
` giang ma` nhu
Ngoai
. v´ı du. va` cac
,`,
, ´, ˜
,
´ g´oi lênh
´
nguoi hoc
n´oi trong cuô´n sach
. truoc d¯a thu. c hiên
. trên cac
.
,
,
,
,
˜ va` thu vo´ i cac
` Kinh nghiêm
´ nôi
nay.
. la` ta lâ´y môt
. mâu
. dung cua ta
`
`
cân tr`ınh bay.
, ,,
,
,,
,
` liêu
´ ban
`
Ðê su dung
tai
cac
dung
chuong tr`ınh soan
thao vo´ i ma˜
.
.
.
.
,
` dâ´u tiê´ng Viêt
Unicode, cu. thê la` ma˜ utf8. Viêc
. , cai
. ban
. xem trong
,
,
,
,
´
˘. tai
[11] hoac
va` Lênh
cua
. trang Web cua tôi o trên. Tât ca g´oi lênh
.
.
´ nay
` tôi d¯a˜ dung:
`
LATEX trong cuô´n sach
,
,,
• MiKTeX 2.9 chuong tr`ınh quan ly´ TEX tai
.
http://miktex.org/
,,
• VieTeX 3.0 chuong tr`ınh c´o tai
.
https://nhdien.wordpress.com/
,,
• SumatraPDF chuong tr`ınh d¯oc
. têp
. PDF
http://blog.kowalczyk.info/software/sumatrapdf/free-pdfreader.html
,,
´
• Va` môt
. sô´ chuong tr`ınh công cu. khac.
,
,,
,
˜ ph´ı va` du
`
´ chuong tr`ınh trên dê
´ chu,o,ng tr`ınh miên
• Cac
¯ u la` cac
¯ o. c
,,
, `
` d¯at
`
˘. trên hê. diê
cai
Windows vo´ i tuy
chon
¯ `u hanh
. 32bit; Chuong
,
` d¯at
´ 64bit.
˘. d¯inh
˘. may
tr`ınh win7 cua tôi mac
cai
.
,
,, ´

,
voi phiên ban mo´ i nhâ´t:
• Moi
du
¯ o. c lây trên mang
.
. g´oi lênh
.
http://www.ctan.org/
,
˜ ph´ı.
˜, liêu
` bô. du
Ðây la` kho chu´ a toan
. TEX miên
,
,
,
` liêu
` không thê tranh
´
Lâ`n dâ
khoi sai s´ot,
¯ `u tiên soan
. thao tai
. ,nay
, `, `
,,
` thiên.
va Email
râ´t mong moi
nguo` i g´op y´ kiê´n dê
¯ hoan
. Moi
. thu tu
,.
theo d¯ia
. chı:
,
˜ Hu
˜,u Ðiên
Nguyên
´ - Co, - Tin hoc
Khoa Toan
.
Ðai
. hoc
. KHTN, ÐHQGHN
˜ Trai,
˜ Thanh Xuân, Ha` Nôi
334, Nguyên
.
Email: huudien@vnu.edu.vn
nvvietex@gmail.com
Tel. 0989061951
,,
´˘
´ moi
Chuc
. nguo` i may man,
,
´ gia
Tac

NÔI
. DUNG

`,i gio´,i thiêu
Lo
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ii
,,
,
` tr`ınh chiê´u. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Chuong 1. Gio´ i thiêu
. lam
,
´ môt
` ................... 2
1.1. Câ´u truc
. tr`ınh chiê´u nhu thê´ nao
´ toan
` cuc
1.1.1. Câ´u truc
. ....................................

2

´ trang tr`ınh chiê´u . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.1.2. Câ´u truc
,,
1.2. Su dung
minh hoa
.
. .......................................
,,
´˘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
` va` mâ`u sac
1.3. Su dung
bô´ cuc
.
. tr`ınh bay
,
,,
˜, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.4. Su dung
kiêu chu
.
˜, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.4.1. Ho. phông chu
˜,: chu
˜, d¯u´,ng, chu
˜, nghiên, chu
˜, hoa . . . . . . . . . . .
´
1.4.2. Dang
chu
,,
,
Chuong 2. Lo´ p tr`ınh chiê´u Beamer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
,
2.1. Gio´ i thiêu
. ................................................
,
,
` chon
2.2. Tuy
. cua lo´ p beamer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
´ dâ
` liêu
2.3. Phâ`n khai bao
¯ `u tai
. ...............................

3

` chon
2.4. Khung tr`ınh chiê´u va` tuy
. .........................
,
` h`ınh va` lât
2.5. Hiêu
. u´ ng man
. trang . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
,
´ ........................
˘ ban va` phông ky´ hiêu
2.6. Van
. Toan
,
˜ va` nê`n. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.7. Mâ`u chu
,
˜˘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
´ khô´i van
˘ ban d¯inh
2.8. Cac
san
.

4
4
5
5
6
7
7
9
9
10
10
11
12
13

2.9. Chia côt
. trong môt
. trang . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14

2.10. Cuôn
. môt
. trang . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
,
` ng tu
`,ng bu,o´,c . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.11. Lênh
du
.
2.12. Lênh
thay thê´ nôi
.
. dung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
,
˜, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.13. Thay dôi mâ`u chu

15

2.14. Hoat
. hoa
. va` che lâ´p . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
,
˜ ...............................
2.15. Trang chu dê
¯ ` tr`ınh diên

20

`
2.16. Kinh nghiêm
beamer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. dung
,`,
2.17. Môi truong verbatim . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
,,
2.18. Môi truo` ng d¯inh
ly´ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.
,
2.19. Môt
. sô´ giao diên
. cua beamer.cls . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

23

15
17
18
21
24
27
28

NÔI
. DUNG
,,
,
Chuong 3. Lo´ p tr`ınh chiê´u Powerdot. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
,
3.1. Gio´ i thiêu
. ...............................................
,
3.2. Tuy` chon
. cho lo´ p . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

v
34
34
36

3.3. Thiê´t lâp
. trang tr`ınh . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

39

` cuc
3.3.1. Tuy` chon
. toan
. ..................................
,,
` cuc
3.3.2. Tuy` chon
. phuong. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. toan
. va` d¯ia

40
41

˘
˘. biêt
3.3.3. T´ınh nang
d¯ac
. .................................
,,
´ lênh
´ ......................................
3.4. Cac
tuong tac
.
,
,
` ng vo´ i \pause . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.4.1. Du
`,ng vo´,i \onslide . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.4.2. Du

42

´ trang tr`ınh chiê´u . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.5. Môt
. sô´ câ´u truc

45

´ tr`ınh chiê´u. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.5.1. Câ´u truc

45

` muc
3.5.2. Lam
. luc
. .......................................
˜ ........................................
` liêu
3.5.3. Tai
. dân
,,
˘. biêt
3.6. Môi truo` ng d¯ac
. ....................................
,
˜ ng phong cach
´ tr`ınh chiê´u . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.7. Nhu
,,
,
Chuong 4. Lo´ p tr`ınh chiê´u Prosper . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
,
,
4.1. Gio´ i thiêu
. lo´ p tr`ınh chiê´u . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
,
,
` chon
4.1.1. Tuy
. cua lo´ p . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
` liêu
4.2. Phâ`n dâ
¯ `u tai
. .......................................

45

4.3. Trang tr`ınh chiê´u . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
,
4.4. Che phu nôi
. dung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
´ cac
´ thanh
`
4.4.1. Danh sach
phâ`n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.4.2. Thay nôi
. dung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
,
˜ ng phong cach
´ tr`ınh chiê´u . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.5. Nhu
,,
´ lênh
Chuong 5. Goi
Pdfscreen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.

5.1. Gioi thiêu
......................................
. g´oi lênh
.
` d¯at
˘. g´oi lênh
5.2. Cai
. .........................................
,
` chon
5.3. Tuy
..................................
. cua g´oi lênh
.
,
˜ ng dô
´ cho tuy
` chon
5.4. Nhu
¯ ´i sô´ khac
. ........................

44
44
44

46
47
47
52
52
54
55
55
56
57
57
57
64
64
66
66
68

vi

NÔI
. DUNG
,
5.5. Phâ`n dâ
¯ `u diê
¯ n h`ınh. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
,
5.6. G´oi lênh
câ`n dê
¯ chay
.
. pdfscreen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
,
,
5.7. Bang diê
¯ `u khiên . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

69

´ công cu. khac
´ .......................................
5.8. Cac

71

` h`ınh . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.8.1. Nê`n man
,
,
,
5.8.2. Bang muc
¯ `u khiên . . . . . . . . . . . . . . .
. luc
. trong bang diê
5.8.3. Têp
. câ´u h`ınh . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

71
71

5.9. Trang tr`ınh chiê´u . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

72

5.9.1. Phông . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
,
5.10. Trang chuyên d¯ông
. ....................................
´ hoc
Phu. luc
. A. Ky´ hiêu
. toan
. ...............................
,
˜ cai
´ Hy Lap
A.1. Chu
. ........................................
,,
´ tu nhi. phân . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A.2. Toan

72

´ ham
` sô´ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A.3. Tên cac
,,
´ tu quan hê. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A.4. Toan
˜ tên . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A.5. Ky´ hiêu
. mui

68

69

71

72
74
74
75
75
76
76

´ hoc
´ ..................................
A.6. Ky´ hiêu
. toan
. khac
, ,
´ hoc
A.7. Ky´ hiêu
. toan
. hai co˜ (bang A.8) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

77

A.8. Ky´ hiêu
. biên . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

77

A.9. Ky´ hiêu
amsmath . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. trong g´oi lênh
.

78

` ky´ hiêu
A.10. Môt
lam
. sô´ lênh
.
. ..............................

80

´ lênh
` d¯at
˘. goi
................................
Phu. luc
.
. B. Cai

83

B.1. G´oi lênh
la` g`ı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.
,
,
˘. diê
B.2. Ðac
..................................
¯ m cua g´oi lênh
.
,,
` d¯at
˘. va` su dung
B.3. Cai
g´oi lênh
............................
.
.
,
,,
B.4. Chuong tr`ınh quan ly´ g´oi lênh
trong MiKTeX . . . . . . . . . .
.
˜,ng g´oi lênh
`, trên internet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
B.5. Nhu
lâ´y tu
.
, `,
, ,
Phu. luc
ng co ban . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. C. Môi truo
,,
´ ..................................
C.1. Môi truo` ng danh sach

83

77

83
84
84
87
89
89

NÔI
. DUNG
,
,,
C.2. Môi truo` ng bang . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
,,
C.3. Môi truo` ng h`ınh . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
,
` .................................
C.3.1. Lênh
du
¯ a h`ınh vao
.
,
,
` .................
C.3.2. Câ´u h`ınh diê
¯ `u khiên du
¯ a h`ınh vao
,
,
,`,
˘. bang . . . . . . . . . .
C.3.3. Môi truong cho vi. tr´ı cua h`ınh hoac
,
˜,ng v´ı du. vê` h`ınh va` bang . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
C.3.4. Nhu
,
,,
C.4. Môi truo` ng d´ong công thu´ c . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
,
,
`
˘. diê
d´ong công thu´ c . . . . . . . . . . . .
C.4.1. Ðac
¯ m chung dung
,
,
,,
C.4.2. V´ı du. cu. thê môi truo` ng d´ong công thu´ c . . . . . . . . . .
,,
ly´ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
C.5. Môi truo` ng d¯inh
.
,
` liêu
Tai
. tham khao . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1
90
94
94
95
96
98
101
102
103
105
108

, ,
CHUONG 1

,
´
´
` TR`INH CHIÊU
GIOI THIÊU
. LAM
,
` ...............
1.1. Câ´u tr´
uc môt
. tr`ınh chiê´u nhu thê´ nao
,,
minh hoa.
1.2. Su dung
.
. ...................................
,,
` va
` mâ`u sa
˘´ c . . . . . . . . . . . . . .
1.3. Su dung
bô´ cuc
.
. tr`ınh bay
,,
,
,
1.4. Su dung
kiêu ch˜u . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.

2
4
4
5

,
,
˜ ngu,o`,i c´o môt
˘
kiê´n thu´ c, kha nang
vê` tr`ınh chiê´u.
Môi
. quan niêm,
.
,
,
,
,
,
`˘ muc
˜ ng lo` i dê
` toan
` chu quan va` nham
Nhu
¯ıch
¯ hoan
¯ ` nghi. duo´ i dây
. d´
,
tham khao.

,
`
1.1. Câ´u tr´
uc môt
. tr`ınh chiê´u nhu thê´ nao

,
,
,
,,
,
` liêu
Ðê chuân bi. cho tai
tr`ınh chiê´u truo´ c tiên câ`n tho` i gian dê
¯
.
,
,
´ cao
´ va` muc
` tr`ınh chiê´u dê
´
chuân bao
¯ıch tr`ınh chiê´u. V`ı lam
¯ bao
. d´
, ,
´
´
`
`
`
´
´
´
cao va lam tr`ınh chiêu dê
¯ giang bai kha khac nhau.Ta xac d¯inh
.
,
,
,,
` bao nhiêu trang tr`ınh chiê´u câ`n lam:
`
nhu trên dê
Thuo` ng
¯ câ`n lam
` không lo´,n ho,n môt
´ b`ınh thu,o`,ng
la` tr`ınh bay
. trang trong môt
. phut,
,
,
,
`
` phâ`n lo´ n la` ´ıt hon mong muô´n. Không nên lam
tho` i gian tr`ınh bay
,,
,
,
,
`
sô´ trang tr`ınh chiê´u qua´ lo´ n so vo´ i tho` i gian du
o
c
ph´
e
p.
Ðiê
u
quan
¯ .
,
,
,
´
˜
´
`
trong
l
a
b
an
tr`
ı
nh
chiê
u
mang
t
o
i
nh
u
ng
thông
tin ch´ınh ma` không
.,
,
,
,
´ chi tiê´t qua.Râ
´ ´t nhiê`u truong ho. p d¯anh
´
` tr`ınh
phai cac
gia´ tr`ınh bay
,
,
,
´
´
´ cao
´ va` cac
´ trang ch`ınh chiêu co, ban,
chiêu la` tho` i gian thu. c hiên
. bao
`,a.
`
´ trang thu
nhiê`u khi ta sinh ra hang
loat
. cac

` cuc
1.1.1. Câ´u tr´
uc toan
.

,
,
` liêu
˜ chia tai
`
Tai
theo tho` i gian. Hay
. tr`ınh chiê´u c´o thê chia ra
,
,
,
`
´ phâ`n va` cac
´ phâ`n nho. Vo´ i môt
` liêu
` nhu môt
liêu
ac
. th, anhc
. tai
. dai
.
´
´
´
`
` giang tôt nhât ta chia bai
` ra lam
` môt
´
bai

phâ
n.
Trong
qu
a
tr`
ı
nh
.
,,
` trang tr`ınh chiê´u câ´u truc
´ nay
` s˜e câ`n thiê´t d¯inh
lam
huo´ ng tr`ınh
.
´
chiê´u d¯ung.
,
˜ phâ`n lo´,n. Tiêu dê
`
`
Không nên dung
hon 4 phâ`n trong môi
¯ ` qua´ dai

,
´ môt
`
1.1. Câ´u truc
. tr`ınh chiê´u nhu thê´ nao

3

,
,
,,
˜ dung
`
`
´
du
tiêu dê
Nên tranh
giai
¯ a nguo` i d¯oc
¯ ´n bô´i rô´i. Hay
¯ ` r˜o rang.
. dê
,
,

´ cao.
´ Không nên khang
˘
th´ıch vê` tiêu dê
d¯inh
rang
tâ´t ca
¯ ` trong bao
.
,
,
˜,ng ngu,o`,i ngô`i nghe hiêu tâ´t ca vâ´n dê
´ cao.
´ Môt
nhu
¯ ` trong bao
¯ `u
., diê
,,
,
,
´
`
´
´
´
´
˘ to´ i y´ tuong ch´ınh cua bao
cân thiêt xuyên suôt tr`ınh chiêu la` nhac
´
cao.
,
,,
` liêu
` chu,o,ng "Phu. luc",
Trong tai
¯o
. tr`ınh chiê´u c´o thê thêm vao
. , ,o d´
, ´ `
,
,
,
` nhung n´o c´o thê tra lo`,i
du
du
¯ a cac tai liêu
¯ o. c tr`ınh bay,
. ma` không
,
,
,
,
˜,ng câu hoi c´o thê nay sinh cua ngu,o`,i nghe.
nhu
,
´
C´o thê không câ`n d¯anh
sô´ d¯inh
. ly´ va` d¯inh
. ngh˜ıa trong tr`ınh chiê´u.
`
`
´
` la` cân thiêt khi in tai
` liêu,
` liêu
` miêng
Ðiêu nay
. c`on tai
. tr`ınh bay
.
,
,`,
, ` ,
˜
˜
`
không thuân
loi va ca nhung nguoi nghe cung kh´o quay lai
. va theo
, . .
,,
´ dô
` Tô´t nhâ´t dung
`
d˜oi sô´ cua cac
tên cho d¯inh
ly´ v´ı du.
¯ ´i tuo. ng nay.
.
,
,
,
,
,
,
,
` giang c´o thê dung
`
nhu "Ðinh
ly´ co ban", "Bô dê
¯ ` mâ´u chô´t". Vo´ i bai
.
,
,
,
´
´
`
´
´ dô
` vo´ i diê
` liêu
d¯anh
sô cac
¯ i tuo. ng nay
¯ u kiên
. sinh viên c´o tai
. in, khi
,
, `
´
´
`
`
˜

o
ta
d
ung

c
ung
v
o
i
b
ai
gi
ang
d
a
in.
¯
¯
,
,
˜ tai
`
` liêu
`
tr´ıch dân
Trong tr`ınh chiê´u thuo` ng không dung
. d¯a˜ dung
`
´
´
` liêu
` Trong
ma` cân thiêt thây ngay tai
¯o trong qua´ tr`ınh tr`ınh bay.
. d´
, ,
, ´
´˘ nguô`n cho viêc
´ cao
´ c´o thê du
nghiên
cu´ u cac
cuô´i bao
¯ a ra t´om tat
.
,
chu dê
¯ ` tiê´p tuc.
.

1.1.2. Câ´u tr´
uc trang tr`ınh chiê´u
,
,,
˜ trang tr`ınh chiê´u (slide) phai du
´ tô´t.
Môi
¯ o. c thiê´t kê´ c´o câ´u truc
,
,
,
,
`
´
´
˜ ng câu rât dai
` không thê châp nhân
Môt
¯ o. c. Mong
. trang gôm nhu
. du
,
,
,
,
´
`
muôn la` chia thông tin sao cho nguoi nghe hiêu ngay dâu
la` y´ co
¯
,
, ,
´ chi tiê´t nho hon.
ban, dâu
¯ la` cac
,
,
˜ trang dê
` nôi
Môi
¯ `u phai c´o tiêu dê
¯ `. Tiêu dê
¯ ` bao ham
. dung cua
,
´˘
` tiêu dê
trang tr`ınh chiê´u. Cô´ gang
lam
¯ ` c´o nôi
. dung lo´ n nhâ´t.
,
`
´ nao
` d´
Câ`n thiê´t d¯inh
theo cung
môt
¯o. Nê´u chuân
. dang
.
. phong cach

˜ tu
`, c´o chu
˜, cai
` liêu
´ tên tiêu dê
´ dâ
bi. tai
tiê´ng Anh th`ı cac
¯ ` môi
¯ `u
. bang
,
,
,
˜ hoa cho tiêu dê
`
tiên la` hoa. C´o thê không dung
chu
¯ `, nhung khi d´
¯o
,
,
,
´ trang khac
´ cung
˜
tâ´t ca cac
phai nhu vây.
.
,,
,
,,
˜
´˘ lai
`
` . Nên nhac
Môi trang không cân vuo. t qua´ 50 tu
. cho nguo` i nghe
´˘ Không nên bat
´˘ ngu,o`,i nghe theo
˜, va` cac
´ ky´ hiêu
vê` thuât
. ngu
. viê´t tat.
´˘ ma` không c´o kê´ hoach
˜ trang
˜, tat
d˜oi trang c´o chu
cho hiên
ra. Môi
.
,
,
,. , ,
,`,
˜
phai thât
¯ nguo` i nghe qua´
. dê hiêu cho nguoi nghe. Không nên dê

4

,,
,
` tr`ınh chiê´u
Chuong 1. Gio´ i thiêu
. lam

,
, `
50 dây xem môt
trang công
¯ a vao
. trang ma` chua hê´t. Không nên du
,
,
,
,,

´
`
´
thu´ c qua´ chi tiê´t va` d¯oc

o
,
m
a
c
ac
công
th
u
c
du
o
c
gi
ai
th´
ıch bang
¯
.
.
,
,
lo` i ho. p ly´ nhâ´t.
,
,
,
˜,ng trang c´o câ´u truc
´ tru.,c quan, thuân
Nhu
¯ i theo
. lo. i khi chuyên dô
,
´ bao gô`m cac
´ diê
´ nhau. Trong danh sach
´
danh sach
¯ m theo bâc
. khac
,
,
` c´o thê lam
` riêng biêt.
´
chuyên mau
không
. Vi, êc
. chia ra danh sach
,
`
`
` vo´ i cac
´ mênh
lam

¯ c´o y´ ngh˜ıa dâ
¯ y d¯u.
.
,
,
,
˜ cai
´
`
´ cho khô´i van
˘ ban lo´,n. Muô´n du
Không d¯anh
sô´ va` dung
chu
¯ a
,
`
´ khô´i nhu, môi tru,o`,ng
` môt
˘
d¯inh
câ´u truc
vao
. , th`ı nên dung
. khang
,
˜
`
`
˘ ban thanh
theorem, cung
c´o thê chia van
hai côt.
. Không nên dung
´
ghi chu.

,,
1.2. Su dung
minh hoa
.
.

,
,
,
,,
`
´ y´ tu,o,ng râ´t hiêu
dung
Minh hoa
. , qua. Ðôi khi
. cac
. thuo` ng thê hiên
,
,
,
, `
´
˜
´
môt
b
u
c
tranh
c`
o
n
ho
n
l
a
m
ôt
trang
c
ac
ch
u
gi
ai
tr`
ı
nh.
Gi
ai
th´
ıch
.
, .
,
˜
tru. c quan c´o y´ ngh˜ıa dê hiêu râ´t nhiê`u.
, ,
,,
´ thanh
`
Su dung
cac
phâ`n dô
¯ ` thi. trong tr`ınh chiê´u câ`n phai luu y´
.
,
,
,
,,
,
´ ty lê. thông sô´ cua h`ınh v˜e va` vo´,i phâ`n ch´ınh cua van
˘
tuong u´ ng cac
,
,
,
,
˜ sô´ trong h`ınh v˜e câ`n phai không khac
´ dang
´ qua´
ban. Cac
va` co˜ chu
.
,
,
,
`
´
` h`ınh. Cac
´ n´et v˜e cung
˜
˘ ban bên ngoai
d¯ang
vo´ i phân van
hop ly´ so
,
, , ,.
,
˜, sô´ trong h`ınh v˜e. Tâ´t ca chi tiê´t biê´n dô
vo´ i n´et chu
i
c
ua
anh câ`n
¯
,
,,
´ cao
´ hay trên trang tr`ınh chiê´u.
du
¯ o. c giai th´ıch trong bao

,,
` va
` mâ`u sa
˘´ c
1.3. Su dung
bô´ cuc
.
. tr`ınh bay

,
,,
,
˜,ng chu dê
´ nhau s˜e du
´ nhau.
Nhu
¯ ` khac
¯ o. c bô´ cuc
. vo´ i t`ınh thê´ khac
,
,
,
,
˜ mai
˜ nhu môt
´ cao
´ cang
`
` cang
`
Không nên giu
chu dê
dai
c´o kha
¯ `. Bao
.
,
,,
´˘ mat.
´˘ Trong tru,o`,ng
˘
nang
tô´t bô´ cuc
¯ ` ma` nguo` i xem thâ´y bat
. ,chu dê
,
,
,
,
, ´
` phâ`n truo´ c sang phâ`n sau nhe. nhang,
`
ho. p riêng chuyên tu
ho. p ly.
,
, ,
,
˜ trang, chı th´ıch
´ gia o, môi
Môt
ra tên tac
¯ ` ma` luôn luôn hiên
. chu dê
.
,,
,,
,
ho. p cho "Hôi
¯o c´o râ´t nhiê`u nguo` i ban
. o d´
. nghi",
. không quen biê´t.
,
,
,
,
´˘ th`ı
˘
Nê´u c´o kha nang
kê´t ho. p chu dê
¯ ` trên môt
. trang vo´ i mâ`u sac,
,
,
,
`
` trang tr`ınh chiê´u
nhâ´t thiê´t phai lam.
V`ı bô´ tr´ı kê´t ho. p nhu vây
. lam
,
,
, ˜, `
,,
,
`
˜
´ su., chu´ y´ ngu,o`,i xem.
ru. c ro va chu dê
nhu thu hut
¯ du
¯ o. c nôi bât,
. cung
,
,

` không nên lam
˘ ban bang
Ðê chia van
khô´i mau
chia ra qua´
. dung
.

,
,,
,
1.4. Su dung
kiêu chu˜
.

5

˜, môt
´
` d´
´
nhiê`u phâ`n. Ta chu´ y´ giu
nao
¯o. V´ı du. Câ´u truc
. phong cach
,
,
,
`
´ khai
´ niêm
´
tr`ınh chiê´u "mâ`u xanh", cac
co
b
an
"mâ
u
d
o",
c
ac

ı
d
u.
¯
.
` xanh nam",...
"mau
,
,
`
Không nên dung
phông chu dê
¯ ` trong trang tr`ınh chiê´u vo´ i phông
,
,
,
˜, chu
´ chiê´u. Ta muô´n trang tr`ınh chiê´u chu d¯ông
nê`n cua may
chu
.
,,
,

˜,ng tr`ınh chiê´u nhu, vây
´

phông sang.
Vo´ i nhu
¯ ` bang
¯ o. c nh`ın
. s˜e du
´ may
´ chiê´u tô´t
´
´
˘. khac
thâ´y râ´t tô´t thâm
sang
yê´u. Mat
. tr´ı trong anh
,
,
,
´
´
˜
` thay dô
th`ı anh
sang
cung
không lam
¯ i nhiê`u nguyên ban chuân bi,
.
,
,
´
´
`
˜
´
`
`
ma` lai

t
ho
n.
V`
ı
nh
u
ng
l
y
do
n
ay
m
a
trang
tr`
ı
nh
chiê
u

n

o
d
ô.
¯
.
,
,,
`
´ khô´i kê` nhau ma` gâ`n
tuong phan va` d¯oc
cac
. tô´t. Không nên dung
,
,
´
`
˜ va` phông van
` chu
˘ ban n´oi chung.
giông nhau vê mau

,,
,
,
˜
1.4. Su dung
kiê
u chu
.

,
,
,
,
´˘ moi
˜,ng van
˘ ban nhu,
˘ ban luôn bao quanh ta khap
Van
. noi. Vo´ i nhu
,
,

˜, nao
`, h`ınh thu´,c biêu hiên
` d´
môt
loai
chu
vây
¯o.Tu
.
.
.
. luôn thê hiên
. bang
,
,
, `
,
,
,
,
´
˜
´
˘
ta du
môt
v
an
b
an
tri
gi
ac
do
n
gi
an
nhâ
t.
S
u
ch
on
l
u
a
ch
u
cho
¯ a vao
¯
.
.
. .
,
,
, ´
,
`
˜, c´o
´ niêm
tr`ınh chiê´u không phai la` khai
do
n
gi
an.
T
u
c
ach
chon
¯
.,
. chu
,
,
` cua tr`ınh chiê´u, cung
˜
´
thê gây hai
dang
bê` ngoai
nhu tri giac
.
. d¯inh
,,. , ,
,
,
,
˜
´
`
nhung nguoi xem o duoi.
,
,
, ,
˜, la` co˜, cua n´o. Truyê`n thô´ng
Môt
. trong thông sô´ co ban cua, chu
,,


´ t´ınh du
may
trong in â´n va` hê. thô´ng xuâ´t ban bang
¯ o. c do
¯ bang
,
,
,
˜ ng d¯inh
´ nhau vê` diê
châ´m diê
ngh˜ıa khac
¯ m (pt). Tô`n tai
¯ m in
.
. nhu

˘. bang
(1/72pica trong PosScript hoac
1/72.27 pica trong LATEX). Tuy
,
,
,
,
, ´
´
´ chiê´u d¯ô.
nhiên dê
cua may
¯ thê hiên
. trang tr`ınh chiêu vo´ i tro. giup
,
,
,,

˜ bang
do
pt không c´o gia´ tri. thu. c tê´. Ðiê`u quan trong
la` nguo` i
¯ chu
.
,
,,
,,


chiê´u không? Nguo` i ta thâ´y rang
¯ ´n du. c´o d¯oc
¯ o. c nôi
. du
. dung tr`ınh
,
,
,
˜ trên trang tr`ınh chiê´u thê hiên
` 10 dê
` h`ınh tu
chu
¯ ´n 20
. trên man
´
´
d`ong la` tôt nhât.
,
, ˜,
´ tiêu dê
` toan
` không
C´o câ`n thiê´t chia cac
? Hoan
¯ ` dê
¯ ph´ong to co˜ chu
,
,
,
,
˜ vo´ i k´ıch thu,o´,c phu`
´ dâ
´ kiêu chu
câ`n thiê´t. Cac
¯ `u dê
¯ ` c´o thê chon
. cac
,
,
,
,
,
,
,
ho. p n´et ky´ tu. . Nguo` i tham du. chu´ tâm to´ i nôi
. dung ch´ınh cua trang
, `
tr`ınh chiê´u, ma` không quan tâm to´ i dâ
¯ u dê
¯ ` la` g`ı.

6

,,
,
` tr`ınh chiê´u
Chuong 1. Gio´ i thiêu
. lam

,
˜
1.4.1. Ho. phông chu

,
˜, la` thuôc
´ cua chu
` ho. phông
Môt
. t´ınh ,châ´t quan trong khac
. vao
,
,
,
,
˜ lo´ n la:
˜ c´o chân (Ho. Ro` C´o thê du
` hai ho. phông chu
` chu
nao.
¯ a vao
,
,
˜ không chân (Ho. Sans serif, nhu, Helvetica).
man, nhu Times) va` chu
,,
˜, không chân d¯oc
` h`ınh th`ı chu
Thông thuo` ng trên man
. dê˜ nhâ´t. Nê´u
,
,
,,
,
˜ c´o chân cung
` h`ınh d¯ô. phân giai cao th`ı chu
˜
man
d¯oc
¯ o. c tô´t nhu
. du
,
˜, không chân. Chu
˜, c´o chân lam
` nhiê`u ngu,o`,i nho´, lai
chu
. ban in va`
,,
,,
˜
´
du
¯ o. c xem qua´ thân thiêt. Ðôi khi v`ı ly´ do trên ma` nguo` i ta vân
,
,
˜ c´o chân.
chon
. tr`ınh chiê´u vo´ i chu
,
,
´˘ co, ban cua nganh
˜,ng nguyên tac
`
`
in â´n la` dung
sô´
Môt
. trong nhu
,,
,
,
´
˜ vo´ i cac
´ ho. phông khac
´ nhau la` ´ıt nhât trong môt
` liêu
luo. ng chu
. tai
.
,
,
,,
,,
`
`
`n
˜
u

ch
on
ch
u
không
chân,
c`
o
n
phâ
xuâ´t ban. Thuo` ng thuo` ng dâ
¯
¯
.
,
,
,
,
˜ c´o chân. Nhung trong tr`ınh chiê´u th`ı nguo`,i
˘ ban ch´ınh chon
van
. chu
˜, cung
`
ta chon
môt
. hai loai
. chu
. ho.
.
, ´
˜, c´o râ´t nhiê`u. Trong
` nay may
´ t´ınh hiên
Ngay
d
ai
v
ho. chu
. ¯ . o´ i cac
,
,
˜, may
`
´ t´ınh do D. Knuth du
` nay tiê´ng
TEX dung
kiêu chu
¯ a ra. Ngay
,
,
,
,,
´
˜ cua hê. thông TEX du
˜
`
´ ho. chu
Viêt
dung
nhu tiêng Anh, cac
¯ o. c
. cung
,
, ,
` dâ´u
` Thê´ Thanh
`
˘. cai
xây du. ng cho tiê´ng viêt
Han
[12] hoac
. nhu cua
,
,
,
´ ho. phông cua TEX d¯a˜ c´o nhu cua tôi [11].
tiê´ng viêt
. trên cac

,
, ,
,
,
˜ : chu
˜ d¯u
´ ng, chu
˜ nghiên, chu
˜ hoa
´
1.4.2. Dang
chu
,
,
,
,
`
´ kiêu dang
´ khac
´ nhau cua con
˘ ban ngu,o`,i ta dung
cac
Ðê tao
. ra van
,
˜,. Ðu,a vao
˜, nghiêng dung
` cac
´ chu
`
˘ ban nghê. thuât.
chu
trong van
. Nê´u
,
, ,
,
˜ c´o chân va` không
`
dung
kiêu nghiêng trong tr`ınh chiê´u kê ca chu
,
´ biêt.
` d´
chân dê
¯ `u không mang lai
¯o
. hiêu
. qua nhiê`u vê` khac
. Thay vao
,
,
,
˜ hoac
˜.
` cho chu
` d¯âm
˘. lam
ta c´o thê tô mau
. chu
,
,
˜ không chân chu
˜ nghiêng va` không nghiêng không
Trong ho. chu
,,
˜,
´ biêt
khac
. nhiê`,u nên không gây â´n tuo. ng. V`ı vây
. , thay, v`ı chu
˜, khac
˜, hoa nho chang
´ nhu, chu
˘
nghiêng ta phai t`ım con chu
han,
.
,
,
`
`
˜ cung
` chu
`
˘. mau
hay thay mâu nên hoac
vo´ i nghiêng.
,

˜, hoa co˜, nho trong LATEX bang
˜
`
Chu
lênh
\textsc{...} cung
lam
.
,
A
˜ khi tr`ınh bay.
´ biêt
´ con chu
` Trong L TEX c`on râ´t nhiê`u
ra khac
. cac
,
,
,
,
,
,
`
˜, dê
` tr`ınh chiê´u do
˘
kha nang
thay dô
¯ i phông, mâu, co˜ chu
¯ lam
¯ n gian,
`
r˜o rang
va` d¯ep.
.

, ,
CHUONG 2

,
´ BEAMER
´
LOP TR`INH CHIÊU
,
´ i thiêu
2.1. Gio
. .............................................
,
,
´ p beamer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.2. T`
uy chon
. cua lo
´ dâ
` liêu
2.3. Phâ`n khai bao
¯ `u tai
. ...........................
` t`
2.4. Khung tr`ınh chiê´u va
uy chon
. .....................
,
´ ng man
` h`ınh va
` lât
2.5. Hiêu
. u
. trang . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
,
` phông k´y hiêu
´ ...................
2.6. V˘
an ban va
. Toan
,
` nê`n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.7. Mâ`u ch˜u va
,
˜˘ n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
´ khô´i v˘
2.8. Cac
an ban d¯.inh sa
2.9. Chia côt
. trong môt
. trang . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.10. Cuôn
. môt
. trang . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
,
,
,,
´c . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.11. Lênh
d`
u
ng
t`ung buo
.
2.12. Lênh
thay thê´ nôi
.
. dung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
,
,
2.13. Thay dôi mâ`u ch˜u . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
` che lâ´p . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.14. Hoat
. hoa
. va
,
˜ ............................
2.15. Trang chu dê
¯ ` tr`ınh diên
2.16. Kinh nghiêm
ung beamer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. d`
,,
` ng verbatim . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.17. Môi truo
,,
` ng d¯.inh l´y . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.18. Môi truo
,
2.19. Môt
. sô´ giao diên
. cua beamer.cls . . . . . . . . . . . . . . . . .

7
9
9
10
10
11
12
13
14
15
15
17
18
20
21
23
24
27
28

,
´ i thiêu
2.1. Gio
.
,

˜,ng mat
`
˘. sau dây:
Lo. i thê´ dung
tr`ınh chiê´u bang
beamer c´o nhu
¯
,
,
,
` chô˜ article.
• Chı ra beamer nhu la` môt
. lo´ p thay vao
,
,
,,
,
˜ trang du
• Môi
truo` ng frame.
¯ o. c thu. c hiên
. trong môi
,
,
˜, va` chuyên trang.
• Râ´t nhiê`u kiêu chay
. ch,u
,
´
´ ky´ hiêu
• C´o râ´t nhiê`u cach
thê hiên
¯ ` va` cac
. thanh tiêu dê
. nhu
trong LATEX.
`
´
• Dung
biên dich
theo hai cach
la` LaTeX ra têp
.
. DVI rô`i
,
`
˘
dungdvips/ps2pdf
va` pdflatex dich
têp
. ra thang
. PDF.
,
,
´˘ chu´
` h`ınh, in t´om tat,
• Ðâ`u ra c´o thê d¯inh
dang
nhu trên man
.
.
th´ıch,....

8

,,
,
Chuong 2. Lo´ p tr`ınh chiê´u Beamer

,
,
,
• C´o thê mô phong h`ınh chuyên d¯ông.
.
, ,
,
´
Trang chu cua lo´ p beamer: http://latex-beamer.sourceforge.net tac
,
gia la` ...
˜˘ khi dung
`, tr`ınh
`
` d¯at
˘. tu
Trong MiKTeX d¯a˜ c´o san,
g´oi lênh
s˜e cai
.
,
,
quan ly´ g´oi lênh
cua MiKTeX la` tô´t nhâ´t.
.
˜ tr`ınh chiê´u beamer thu,o`,ng nhu, thê´ nay
`
Môt
. mâu

\documentclass[12pt,dvipsnames,notheorems,envcountsect,
table,notes]{beamer}
\usepackage[T1]{vntext}
\usepackage{amsmath,amsxtra,amssymb,latexsym}
\usepackage{graphicx}
\setbeamertemplate{theorems}[numbered]
\newtheorem{theorem}{Ð.inh l
y}[section]
\usetheme{Ilmenau}
\begin{document}
\title{Cac themes trong beamer.sty}
,
\author{Nguyên Hu,u Ðiên}
\institute[ÐHKHTN Ha Nô.i]{
Khoa Toan - Co, - Tin ho.c\\
Ð.ai h.oc Khoa h.oc T.u, nhiên Ha n.ôi}
\date{20/9/2009}
\setlength{\baselineskip}{16truept}
\frame{\maketitle}
\section{Phân ly thuyêt}
,
\subsection{Ði.nh ngha co, ban}
\begin{frame}
\begin{theorem}
Không tôn ta.i sô nguyên tô lo,n nhât.
\end{theorem}
\begin{proof}
\begin{enumerate}
, ,
\item <+-| alert@+> Gia su, tôn ta
.i sô nguyên tô
,
$p$ lon nhât.\pause

,
,
` chon
2.2. Tuy
. cua lo´ p beamer

9

\item <+-| alert@+> Ky hi.êu $q$ la tch tu, 1 žên $p$.
\pause
\item <+-| alert@+> Khi žo $q+1$ không chia hêt
cho bât cu, sô nao tu, 1 žên $p$.\pause
\item <+-| alert@+> Do žo $q+1$ cung la sô nguyên tô,
vô ly vo,i $p$ la sô nguyên tô.
\end{enumerate}
\end{proof}
\end{frame}

,
,
´
2.2. T`
uy chon
c
ua
l
o
p beamer
.

,
Lênh
\documentclass[<Tuy cho.n>]{beamer} c´o nhu˜,ng kha
.
˘
nang
sau dây
¯ :
´
˘.
˘.
1. slidestop
Ðat
tiêu dê
g´oc trên
(mac
¯ ` bên trai
d¯inh=slidescentered).
.
,
,
` cac
´ thanh tiêu dê
˘. d¯inh=
2. compress Lam
uncom¯ ` nho c´o thê (mac
.
pressed).
,
,
` cua thanh tiêu dê
3. red Thay dô
¯ i mau
¯ ` va` khung.
˘. d¯inh
blue: Mâ`u mac
.
˘. d¯inh
red: Mac
cho
tr`ınh chiê´u
.
brown: nâu
` h`ınh trong suô´t.
blackandwhite: Tô´t cho man
,
3
` chon:
4. Không tuy
. PDF screen (co˜ 128mm × 96 mm) . ,
´ trang tr`ınh chiê´u dâ
5. handout Têp
¯ `y d¯u.
. PDF liêt
. kê cac
´
6. trans Têp
. PDF trong suôt.

,,
,
Chuong 2. Lo´ p tr`ınh chiê´u Beamer

10

,
` chon
` cho ân, hiên
7. notes=hide/show/only Tuy
. nay
. ra,..
` muc
8. hyperref={bookmarks=false} Lam
. luc
. cho têp
. PDF.
,
,
,
˘ ban c´o 8pt, 9pt, 9pt, 11pt, 12pt, 14pt, 17pt,
9. 17pt co˜ chu cho van
20pt.

´ dâ
` liêu
2.3. Phâ`n khai bao
¯ `u tai
.
`
´ theo phông Unicode:
Dung
tiê´ng Viêt
. khai bao

,
`
` Thê´
1. \usepackage[utf8]{vietnam} dung
g´oi lênh
cua Han
.
`
thanh.
,
`
` dâ´u cua tôi.
2. \usepackage[T1]{vntext} dung
g´oi lênh
cai
.
´ d¯inh
Phâ`n khai bao
dang
khung:
.
.
˜,ng giao diên
1. \usetheme{Madrid} C´o râ´t nhiê`u giao diên
. nhu
.
,
,
cua tr`ınh chiê´u nhu: Berkeley, Warsaw, dolphin, Montpellier,....
,
´ ban
´ h`ınh cu. thê.
phâ`n sau cac
. thâ´y cac
, ´ `
,, `
,,
´ g´oi lênh
tai liêu
2. Cac
du
b`ınh thuo` ng nhu cac
¯ o. c dung
. LaTeX.
.
,
` tên bai
` trong article:
3. Trang b`ıa giô´ng nhu lam

\title{Cac themes trong beamer.sty}
,
\author{Nguyên Hu,u Ðiên}
\institute[ÐHKHTN Ha Nô.i]{
Khoa To
an - Co, - Tin ho.c\\
Ð.ai h.oc Khoa h.oc T.u, nhiên Ha n.ôi}
\date{20/9/2009}
,
,
´˘ dâ
`
` phai du
` khung ngay khi tai
` liêu
Dung
trang nay
¯ a vao
¯ `u
. bat
,
nhu:

\frame{\maketitle}

` t`
2.4. Khung tr`ınh chiê´u va
uy chon
.
˜ trang tr`ınh chiê´u d¯inh
´
Môi
dang
trong môt
.
.
. khung, c´o hai cach
,
` nhu:
lam
`
1. Dung
lênh
.

,
` h`ınh va` lât
2.5. Hiêu
. u´ ng man
. trang

11

\frame[<Tuy ch.on khung>]{
,
\frametitle{<Tiêu žê cua trang>}
<Nô.i dung trnh chiêu>}
,,
`
2. Dung
môi truo` ng

\begin{frame}[<Tuy cho.n khung>]
,
\frametitle{<Tiêu žê cua trang>}
<Nô.i dung trnh chiêu>
\end{frame}
´
<Tuy cho.n khung> c´o râ´t nhiê`u khung giao diên
nhau
. va` cach
,

dâ´u phây:
1.
2.
3.
4.

,,
,,
`
containsverbatim dung
du
¯ o. c môi truo` ng verbatim va` \verb.
´˘ trang sang trang sau.
allowframebreaks Cho ph´ep ngat
,
,
˜ nôi
shrink Co dan

¯ phu` ho. p 1 trang.
. dung
,
`,a chiê`u cao.
˘ ban cho vu
squeeze N´en van

,
´
` h`ınh va
` lât
2.5. Hiêu
u
ng man
.
. trang

,,
,
,, ˘
Hiêu
¯ o. c d¯at
. truo´ c \begin{document}
. u´ ng trên moi
. trang du
,,
˘. d¯inh
la` lât
1. Mac
.
. trang b`ınh thuo` ng.
,
´ d`ong mo, th`ı
2. \beamertemplatetransparentcoveredhigh cac
,
mo` , nhâ´n chuôt
. hiên
. r˜o.
3. \beamertemplatetransparentcovereddynamicmedium giô´ng
,
,
nhu trên nhung r˜o ra dâ`n dâ`n.
,
,,
,
,,
´ dô
´ lênh
Hiêu
sau sau \begin{frame}
¯ ´i tuo. ng dê
¯ cac
. u´ ng mo cac
.
,
nhu

\begin{frame}[containsverbatim]
\transblindshorizontal
,
\frametitle{4. C
ac trang v n ban}
.......
\end{frame}
,
,
` h`ınh trai doc.
• \transblindshorizontal hiêu
. u´ ng m,an
.
` h`ınh trai ngang.
• \transsplitverticalin man

12

,,
,
Chuong 2. Lo´ p tr`ınh chiê´u Beamer

,
` phông k´
´
2.6. V˘
an ban va
y hiêu
. Toan

,
, ´
˜, van
´
˘ ban va` phông toan.
• Tro. giup
tô´t nhâ´t chu
,
´ : CMSS va` CMR Math.
˘ ban mac
˘. d¯inh
Van
va` phông toan
,.
,
,
´
` chon
˘ ban
• Khi tuy
. cua lop Beamer la` [sans] cho phông van
˘. d¯inh.
- Phông mathsans mac
.
,
`
- C´o thê dung
\usefonttheme{default}
,
,
,
` chon
˘ ban
• Khi tuy
. cua lo´ p Beamer la` [sefif] cho phông van
˘. d¯inh.
- Phông mathserif mac
.
,
`
- C´o thê dung
\usefonttheme[options]{serif}
,
,
` chon
• Khi tuy
. cua lo´ p Beamer la` [mathsans/mathserif] cho phông
´
toan
,
,
´˘ mac
` chon
˘. d¯inh
• Khi tuy
.
. cua lo´ p Beamer la` [professionalfonts] tat
`
Dung
lai
th`
ı
khai
\usefonttheme{professionalfonts}
.
,,
´ phông du
`
• Cac
¯ o. c thêm vao:
` d¯âm
´ câ´u truc:
´ Tiêu
– \usefonttheme{structurebold} lam
. cac
,
`
˜
´

,
ch
u
th´
ı
ch,
thanh
ch
ay
ch
u
,...
¯
.
,,
,
– \usefonttheme{structureitalicserif} tuong tu.
– \usefonttheme{structuresmallcapsserif}
• V´ı du.

\documentclass[mathserif]{beamer}
\usepackage[small]{eulervm}
,
˘. d¯inh
• Co˜ phông mac
la` 11pt.
.
,
• C´o thê chon
. 8pt, 9pt, 10pt, 11pt, 12pt, 14pt, 17pt, 20pt.

,
˜ va
` nê`n
2.7. Mâ`u chu
,
,
,
`
˜
˘. d¯inh,
Lo´ p beamer dung
g´oi lênh
xcolor.sty mac
nhung cung
c´o thê
.
.
`
dung
color.sty va` pstcol.sty.
• Lênh
d¯inh
ngh˜ıa ma` trong xcolor.sty
.
.
– \xdefinecolor{lavendar}{rgb}{0.8,0.6,1}
– \xdefinecolor{olive}{cmyk}{0.64,0,0.95,0.4}
` cac
´
– \colorlet{structure}{green!60!black} thay thê´ mau
´
câ´u truc.
´ mau
` d¯a˜ c´o tru,o´,c: red, green, blue, cyan, magenta, yel– Cac
low, black, darkgray, gray, lightgray, orange, violet, purple, and

,
´ khô´i van
˘ ban d¯inh
˘˜
2.8. Cac
san
.

13

brown.
,
`
` chon
`
• Nê´u muô´n dung
tuy
cua color.sty th`ı truyê`n [color=tuy
.
,
,
` chon
chon]
. trong tuy
. cua lo´ p beamer.
`
• C`on nê´u muô´n dung
g´oi lênh
. , pstcol.sty, th`ı truyê`n
,
` chon
[xcolor=pst,dvips] trên tuy
. cua lo´ p beamer. C`on th`ı
`
dung
[xcolor=dvips/ps2pdf].
˜, va` nê`n
` chu
Thay mau
˜ : \structure{text} th`ı text s˜e
˜
` tu,o,i mau
` mâu
• Beamer cung
lam
,
`

¯ i mau.
,
˜
` câ´u truc
´ mâu:
• Ðôi mau
,
`
- \usecolortheme[named=yellow]{structure} dô
¯ i sang mau
`
vang.
,
`
`
- \setbeamercolor{alerted_text}{fg=cyan} dô
vang
¯ i thanh
nâu.
,
` nê`n
• Ðôi mau
` nê`n, \beamersetaveragebackground{color}
˘. solid mau
– Ðat
˘. \beamertemplatesolidbackgroundcolor{color}.
hoac
` nê`n,
˘. gradient mau
– Ðat
\beamertemplateshadingbackground{color1}{color2}.
v´ı du. {blue!5}{yellow!10}.
` nê`n,
˘. grid mau
– Ðat

\beamertemplategridbackground[grid_space]

,
´ khô´i v˘
˘˜ n
2.8. Cac
an ban d¯.inh sa
˜˘ nhu, môi tru,o`,ng:
Beamer cung câ´p khung d¯inh
san
.
,,
`
• Môi truo` ng theorem, corollary, definition mau
theo
´
khung câ´u truc.
,`,
` xanh.
• Môi truong examples trong khung mau
,`,
,
` nhu tiêu dê
• Môi truong block khung mau
¯ `.
,
,`,
` khung vo´,i tiêu dê
• Môi truong alertblock dô
¯ i mau
¯ `.
,
,
,
´ môi truo` ng nay
` c´o t´ınh nang
` thu,o`,ng
˘
Cac
che lâ´p dê
¯ lât
. ra va` mau
,
`
phu. thuôc
mâ`u vo´ i trang.
. cung
V´ı du:
.

,,
,
Chuong 2. Lo´ p tr`ınh chiê´u Beamer

14

,
\begin{block}<+->{Tông quan}
,
<Beamer lam khung nho>
\end{block}
,
Kê´t qua

H`ınh 2.1: Beamer Block
,,
• Môi truo` ng beamerboxesrounded
,
`
• V´ı du. thay ca mau

\setbeamercolor{uppercol}{fg=white,bg=green}%
\setbeamercolor{lowercol}{fg=black,bg=white}%
\begin{minipage}[b]{6cm}
\begin{beamerboxesrounded}
[upper=uppercol,lower=lowercol,shadow=true]{Theorem}
$A = B$.\\
$C= D$.
\end{beamerboxesrounded}
\end{minipage}
,
• Kê´t qua

H`ınh 2.2: Beamer Minipage

2.9. Chia côt
. trong môt
. trang
,,
`
1. Dung
môi truo` ng minipage

2.9. Chia côt
. trong môt
. trang

\begin{minipage}[t]{4cm}
,
\begin{alertblock}<+->{Tông quan}
,
Khôi v n ban nhât
\end{alertblock}
\end{minipage}
\hfill
\begin{minipage}[t]{4cm}
\begin{theorem}
Ðây la v 
d.
u \index{alertblock}
\end{theorem}
\end{minipage}
,
Kê´t qua


H`ınh 2.3: Hai côt
minipage
. bang
,
,,
2. Môi truo` ng columns cua Beamer

\begin{columns}
\begin{column}[t]{4cm}
,
\begin{alertblock}<+->{Tông quan}
Khôi thu, hai
\end{alertblock}
\end{column}
\hfill
\begin{column}[t]{4cm}
\begin{theorem}
Ðây la v 
d.u
\end{theorem}
\end{column}
\end{columns}
,
Kê´t qua

15

,,
,
Chuong 2. Lo´ p tr`ınh chiê´u Beamer

16


H`ınh 2.4: Hai côt
columns
. bang

2.10. Cuôn
. môt
. trang

,
´ cuôn
• PDF cung câ´p bay cach
. trang: Blinds, Box, Dissolve, Glitter,
Replace, Split, Wipe.
,
,,
˘. lênh
di chuyên trang trong môi truo` ng khung
• Ðat
.

\begin{frame}[containsverbatim]
\transboxin
\frametitle{13. Cuô.n mô.t trang}
......
\end{frame}
• Môt
. sô´ lênh
.

\transglitter[direction=315] ži.nh hu,o,ng la.i chiêu lâ.t.
\transboxout
\transboxin
\transdissolve
\transsplitverticalout

,
,
,,
` ng tu
` ng buo
´c
2.11. Lênh
du
.
1. Lênh
\pause du`,ng lai.
.
. V´ı du.

\begin{itemize}
,
\item Nêu biêt r ng se ch ng g. p l.ai Em\pause
,
\item Anh ža ch ng he.n Em hôm ây nu,a\pause
,
,
\item Ðê qua khu, ch con la thu,o,ng nho,\pause
\item Va tu,o,ng lai t ra cung ng.ot ngao
\end{itemize}
,
`,ng theo hang
`
2. Du
trong môt
. bang. V´ı du.

,
,
,,
2.11. Lênh
du` ng tu` ng buo´ c
.

17

\rowcolors[]{1}{blue!20}{blue!10}
\begin{tabular}{l!{\vrule}cccc}
Class & A & B & C & D \\\hline
X & 1 & 2 & 3 & 4 \pause \\
Y & 3 & 4 & 5 & 6 \pause \\
Z & 5 & 6 & 7 & 8
\end{tabular}
,
,,
trong bang.
buo´ c theo côt
.
,,
` h`ınh.
\onslide<n->(žôi tu,o.,ng) hiên
¯ ´i tuo. ng) lên man
. (dô

3.

Lênh
.

`,ng
du

`,ng
tu

Lênh
.

\rowcolors[]{1}{blue!20}{blue!10}
\begin{tabular}{l!{\vrule}c<{\onslide<2->}
c<{\onslide<3->}c<{\onslide<4->}c<{\onslide}c}
Class & A & B & C & D \\
X & 1 & 2 & 3 & 4 \\
Y & 3 & 4 & 5 & 6 \\
Z & 5 & 6 & 7 & 8
\end{tabular}
`,ng tu
`,ng bu,o´,c theo d¯anh
´
´
sô´ danh sach.L
ênh
\item<n->
4. Lênh
du
.
.
,´ ´
`
˘
voi sô n tang dân. V´ı du:
.

\begin{itemize}
,
\item<2-> Nêu biêt r ng se ch ng g .p la.i Em
,
\item<3-> Anh ža ch ng h.en Em žêm ây nu,a
\item<4-> Em žu,ng l .ng m .t up vao b
ong tôi
,
,
,
\item<5-> Khô thân em co noi žuo.c g žâu.
\end{itemize}
`,ng tu
`,ng bu,o´,c theo dâ´u < +− >. Vo´,i cach
´ d¯at
˘.
5. Lênh
du
.
,
, `
,,
\begin{itemize}[<+->] nhu tuy chon
. cua môi truo` ng. V´ı du.

18

,,
,
Chuong 2. Lo´ p tr`ınh chiê´u Beamer

\begin{itemize}[<+->]
,
\item Nêu biêt r ng se ch ng g. p l.ai nhau
,
\item Anh ža ch ng trach em yêu ngu,o,i khac
,
,
\item Ðiêu žo,n gian bây gio, Anh mo,i hiêu
\item Th em xa em ža qua xa rôi.
\end{itemize}
,
,
`,ng rô`i nhay cach.
`, sô´ n1 dê
´
6. Lênh
du
Lênh
nhay tu
¯ ´n
.
. ,\item<n1-n2>
,
,
,
,
,
´
sô´ n2 trong danh sach,
nên c´o thê nhay nguo. c lai
¯ o. c. V´ı du:
. du
.

\begin{itemize}
,
\item<1-> Nêu biêt r ng s
e ch ng g .p la.i nhau
,
\item<3-4> Anh ža ch ng tr
ach em yêu ngu,o,i kh
ac
,
,
\item<4> Ðiêu žo,n gian bây gio, Anh mo,i hiêu
\item<2-5> Th em xa em ža qua xa rôi.
\end{itemize}

2.12. Lênh
thay thê´ nôi
.
. dung

,
,
1. Chuyên dô
¯ i nôi
. dung theo sô´.
• \only<n>{...} thay thê´ liên tiê´p nôi
. dung.V´ı du:
ung ta}
. \only<1>{Em}\only<2>{Anh}\only<3>{Ch
,
´
\uncover<5>{I am 5} chı sô d¯a˜ cho n
V´ı du:
. \uncover<5>{I ,am 5}
\invisible<n>{...} ân sô´ n
V´ı du:
. \invisible<8>{Invisible, at , 8}
\alt<n>{at n}{not at n} chuyên dô
¯ i cho nhau
V´ı du:
\alt<11>{I
am
11}{I
am
not
11}
.
,
,
\temporal<n>{before}{at n}{after} chuyên dô
¯ i cho nhau ba
sô´

V´ı du:
. \temporal<14>{I am 13}{I am 14}{I am 15}
,
,,
`
2. Thay thê´ môt
môi truo` ng overlayarea chı ra chiê`u
. khô´i. Dung
` va` rông
dai
diên
.
. t´ıch chô˜ thay thê´. V´ı du.

,
,
2.13. Thay dôi mâ`u chu˜

19

\begin{overlayarea}{5cm}{1cm}
\only<1> {Ðây la Anh}
\only<2> {Em la žây}
\end{overlayarea}
,
,,
` va` rông
`
diên
3. Dung
môi truo` ng overprint chı ra chiê`u dai
.
. t´ıch

\begin{overprint}
\onslide<1> Lam sao ma thay Em
\onslide<2> Anh con g ma noi?
\end{overprint}

,
,
˜
2.13. Thay dôi mâ`u chu
,
,
,
` do
´ bu,o´,c. V´ı du.
1. Thay dô
¯ i mau
¯ n gian cac

\begin{itemize}
\item <+-| alert@+>
\item <+-| alert@+>
\item <+-| alert@+>
\item <+-| alert@+>
\end{itemize}

Nêu Anh không g. p Em
Lam sao Anh thây žu,o.,c
C
o mô.t vâng tr ng kh
ac
,
L.ai sang giua ban ngay

,
` chô˜ alert.
2. C´o thê thay structure vao

\begin{itemize}
\item<2->\structure<2>
\item<2->\structure<3>
\item<2->\structure<4>
\item<2->\structure<5>
\end{itemize}

{Nêu Anh không g .p Em}
{Lam sao Anh biêt du,o.,c}
,,
{Hai
,, ngôi sao co nuoc}
{O gân kê ngay bên}

,
` lâ`n lu,o.,t. V´ı du:
3. Thay dô
¯ i mau
.

,,
,
Chuong 2. Lo´ p tr`ınh chiê´u Beamer

20

\begin{itemize}
\item<2->\alert<2>
\item<2->\alert<3>
\item<2->\alert<4>
\item<2->\alert<5>
\end{itemize}

{Nêu Anh không g. p Em}
{Lam sao Anh biêt du,o.,c}
,,
{Hai
,, ngôi sao co nuoc}
{O gân kê ngay bên}

,
` tu,o,ng tac.
´ V´ı du:
4. Thay dô
¯ i mau
.

\begin{itemize}
\item<2->\alt<2>{\color{blue} Nêu Anh không g .p Em}
{\color{gray} Nêu Anh không g .p Em}
\item<2->\alt<3>{\color{blue} Lam sao Anh vo,i to,i }
{\color{gray} Lam sao Anh vo,i to,i }
\item<2->\alt<4>{\color{blue} Mô
.t vâng mây žen mêm}
{\color{gray} Mô.t vâng mây žen mêm}
,
\item<2->\alt<5>{\color{blue}Toa hu,o,ng tho,m žêm ngay}
,
{\color{gray} Toa hu,o,ng tho,m žêm ngay}
\end{itemize}
,
,
` khi di
` tru,o´,c va` sau khi di
thay dô
5. Mau
¯ qua, tu. d¯ông
¯ i mau
.
,
chuyên.

\def\hilite<#1>{%
\temporal<#1>{\color{gray}}{\color{blue}}
{\color{blue!25}}}
\begin{itemize}
\hilite<3> \item Nêu Anh không g. p Em
\hilite<4> \item Lam sao Anh nghe thây
,
\hilite<5> \item Tiêng noi cua žât tro,i
\hilite<6> \item B t žâu tu, ban tay
\end{itemize}
´
khac,
\textbf, \textit, \textsl,
,
,
,
`
\textrm, \textsf, \color dê
¯ `u c´o thê hiêu la` thay dô
¯ i mau
va` d¯inh
dang.
V´ı du.
.
.
6.

´
Cac

lênh
.

`
mau

2.14. Hoat
. hoa
. va` che lâ´p

21

\begin{itemize}
\item \color<1-2>{olive}{ Nêu Anh không g. p Em}
\item \textit<2>{Lam sao Anh nghe thây}
\item \color<3>[rgb]{.9,.5,.5}
,
{Tiêng noi cua žât tro,i}
\item \textbf<4>{B t žâu tu, ban tay}
\end{itemize}

` che lâ´p
2.14. Hoat
. hoa
. va

, ,
,
` va` d¯inh
1. [<+->] dê
dang
¯ `u c´o thê hiêu la` thay dô
¯ i mau
.
.

\begin{itemize}[<+->]
\item Nêu Anh không g .p Em
\item Tr
ai žât du quay vô.i
\item N m thang vân cu, dai
, ,
\item Cuô.c žo,i ch le loi
\end{itemize}
´ gia´ tri. hoat
2. Cac
. hoa.
.
• \animate<n> Hoat
. hoa
. n h`ınh.
,
,
´ dung
• \animatevalue<n>{name}{start}{end} Chı ra tac
cua
.
hoat
¯ ´m, start va` end gia´ tri. dâ
¯ `u va` cuô´i.
. h`ınh. name la` sô´ dê
,
`
• \hypersetup{pdfpageduration=time} Tho` i gian dung
cho g´oi
,
,
`
´
`
`
lênh
hyperref.sty
v
o
i
l
ênh
d
u
ng
v
a
l
am
ch
âm.
.
.
.
,
`
´ lênh
• \transduration<n>{time} Dung
cho lo´ p beamer va` cac
.
` châm.
lam
.
3. Hoat
. hoa
. bay

\begin{itemize}
\item[]
\animatevalue<1-15>{\opaqueness}{0}{100}%
\animatevalue<1-15>{\offset}{6cm}{0cm}%

22

,,
,
Chuong 2. Lo´ p tr`ınh chiê´u Beamer

\begin{colormixin}{
\the\opaqueness!averagebackgroundcolor}
\hspace{\offset} Nêu Anh không g .p Em...
{\color{olive} right}!
\end{colormixin}
\item[]
\animatevalue<17-31>{\opaqueness}{0}{100}
\animatevalue<17-31>{\offset}{-5cm}{0cm}
\begin{colormixin}{
\the\opaqueness!averagebackgroundcolor}
\hspace{\offset} Nêu Anh không g .p Em...
{\color{olive} left}!
\end{colormixin}
\end{itemize}

,
˜
2.15. Trang chu dê
¯ ` tr`ınh diên
,
1. Trang chu dê
¯ `.

,
,,
• \usetheme[option]{name}
chu

thuo` ng
la`
têp
¯`
.
beamertheme<name>.sty.
,
˜ bars, boxes, classic, default, lined, plain,
• Trang chu dê
¯ ` cu:
shadow, sidebar, sidebardark, sidebardarktab, sidebartab, split,
tree, treebars.
,
,
• Trang chu dê
¯ ` mo´ i (v3.0)
,
– Thanh duy chuyên: default, boxes, Bergen, Madrid, Pittsburgh, Rochester.
,
– Vo´ i thanh nô´i h`ınh cây: Antibes, JuanLesPins, Montpellier.
,
– Vo´ i thanh muc
. luc:
. Berkeley, PaloAlto, Goettingen, Marburg,
Hannover.
,
,
,
– Vo´ i thanh nhu khung nho: Berlin, Ilmenau, Dresden, Darmstadt, Frankfurt, Singapore, Szeged.
, ,
, ´
– Vo´ i cac
tiêu dê
¯ ` phâ`n va` nho hon: Copenhagen, Luebeck, Malmoe, Warsaw.
,
,
` cua trang chu dê
2. Mau
¯ `.
,
,,
` trang chu dê
• \usecolortheme[option]{name} thay mau
¯ ` thuo` ng

`
2.16. Kinh nghiêm
beamer
. dung

23

la` têp
<name>.sty.
. beamercolortheme
,
, ,
`
`
• C´o bô´n trang chu dê
m
au
co ban:
¯
,
˘.
– Mac
d¯inh
va` chu dê
¯ ` riêng: default, structure (v´ı
.
du,
).
. \usecolortheme[named=SeaGreen]{structure}
,
,
`
`
` dâ
– Chu dê
¯ mau
¯ y d¯u: albatross, beetle, crane, dove, fly, seagull.
,
` bên trong: lily, orchid.
– Chu dê
¯ ` mau
,
` ph´ıa ngoai:
` whale, seahorse.
– Chu dê
¯ ` mau
, ´
`
˘. mau
• \setbeamercolor{beamer_element}{color} vo´ i cach
d¯at
´
´ chi tiêt Beamer
cac
V´ı du:
. \setbeamercolor{frametitle}{fg=blue,bg=yellow}
,
,
´ liên kê´t cua trang chu dê
3. Phông va` nut
¯`
,
,,
` trang chu dê
• \usecolortheme[option]{name} thay mau
¯ ` thuo` ng
la` têp
<name>.sty.
. beamerfonttheme
,

• Trong phiên ban moi c´o tên:default, professionalfonts, serif,
structurebold, structureitalicserif, structuresmallcapsserif.
` chon
• Beamer cung câ´p tuy
. cho liên kê´t hyperlink va` button.
• \hyperlink{targetname}{\beamergotobutton{text}} tao
. ra
,`,
du
¯ ong linh.
• \hypertarget{targetname}{text} tao
¯ıch.
. tâp
. d´
• v´ı du:
.

\hyperlink{Tuy cho.n chu thch}{
\beamergotobutton{Trang sau}}
,
,
\hypertarget{Phông cua trang chu žê}{ }
` chon
4. Tuy
. ghi chu´

,
` chon
• \documentclass[notes]{beamer} tuy
. trên lo´ p cho PDF
` h`ınh.
trên man
,
` chu´ th´ıch.
• \documentclass[notesonly]{beamer} chı lam
• \note[options]{...} thêm chu´ th´ıch ngay sau khung.
,
,,
• Chu´ th´ıch dê
u thch}
¯ cuô´i \note[notes]{Mo ra trang ch

2.16. Kinh nghiêm
ung beamer
. d`
˜ c´o san
˜˘
`
´ mâu
1. Dung
cac
˜ c´o san
˜˘
`
´ mâu
• Dung
cac

\documentclass[notheorems,envcountsect,

,,
,
Chuong 2. Lo´ p tr`ınh chiê´u Beamer

24

hyperref=unicode,leqno]{beamer}
\usetheme{Darmstadt}
\usefonttheme[onlylarge]{structurebold}
\setbeamerfont*{frametitle}{
size=\normalsize,series=\bfseries}
\setbeamertemplate{navigation symbols}{}
,
`
• Dung
hyperref=unicode dê
¯ phâ`n muc
. luc
. têp
. PDF c´o tiê´ng Viêt.
.
,
`
`
• Dung
nhiê`u g´oi lênh
ngo
ai
nhu

e
h`
ı
nh
.

\usepackage{tikz}
\usetikzlibrary{arrows}
\tikzstyle{block}=[draw opacity=0.7,line width=1.4cm]
,
,
`
`
` Thê´
• Phai dung
g´oi lênh
cung
nhau trong tiê´ng Viêt
.
. cua Han
`
Thanh:

\usepackage[utf8]{vietnam}
\usepackage[english]{babel}
,
, ,
,
`
• Dung
tiê´ng Viêt
cua tôi chı do
¯ n gian la`
. theo g´oi lênh
.

\usepackage[T1]{vntext}
\usepackage{mathpazo}
,
´ g´oi lênh
´ ky´ hiêu
´ hoc
• Cac
khac
.
. cua Hôi
. Toan
. My˜

\usepackage{amsmath}
\usepackage{amssymb}
• Trang dâ
¯ `u tiên

\begin{frame}
\titlepage
\end{frame}
• Trang muc
. luc
.

\begin{frame}{N.ôi dung}
\tableofcontents
\end{frame}
,
´
2. Ðanh
sô´ công thu´ c

,,
2.17. Môi truo` ng verbatim

25

,,
,, ´
,,
´ môi tru,o`,ng toan
´ du
˘. d¯inh
• Cac
sô´ b`ınh thuo` ng, mac
o bên
¯ o. c d¯anh
.
,
˘. lai
phai, d¯at
. \documentclass[leqno]{beamer}
,,

˜ d¯anh
´
• Nhan
b`ınh thuo` ng bang
\label{eq:nhan01}
,
,
,
˜
˜ b`ınh thuo` ng \eqref{eq:nhan01}
• Chı dân theo nhan

\begin{equation}\label{eq:nhan01}
A^2+B^2=C^2
\end{equation}
,
Trch dân nhan cua phu,o,ng trnh \eqref{eq:nhan01}.

,,
` ng verbatim
2.17. Môi truo
,
,
`
1. Dung
tru. c tiê´p vo´ i fragile

\begin{frame}[fragile]
\frametitle{V d.u vê môi tru,o,ng verbatim}
M.ôt thu.ât toan tm sô nguyên tô
\begin{verbatim}
int main (void){
std::vector<bool> is_prime (100,true);
for (int i = 2; i < 100; i++)
if (is_prime[i]){std::cout << i << " ";
for (int j=i; j<100; is_prime [j]=false, j+=i);}
return 0;}
\end{verbatim}
\begin{uncoverenv}<2>
Chu y dung ky hi.êu \verb|std::|.
\end{uncoverenv}
\end{frame}
,,
,,
´
2. Môi truo` ng semiverbatim tuong tac

\begin{frame}[fragile]
\frametitle{V du. vê môi tru,o,ng semiverbatim}
,
Ðê hiê.n tu,ng giai žoa.n dung môi tru,o,ng semiverbatim:

26

,,
,
Chuong 2. Lo´ p tr`ınh chiê´u Beamer

\begin{semiverbatim}
\uncover<1->{\alert<0>{int main (void)}}
\uncover<1->{\alert<0>{\{}}
\uncover<1->{\alert<1>{
\alert<4>{std::}vector<bool> is_prime (100, true);}}
\uncover<1->{\alert<1>{
for (int i = 2; i < 100; i++)}}
\uncover<2->{\alert<2>{ if (is_prime[i])}}
\uncover<2->{\alert<0>{ \{}}
\uncover<3->{\alert<3>{
\alert<4>{std::}cout << i << " ";}}
\uncover<3->{\alert<3>{ for (int j = i; j < 100;}}
\uncover<3->{\alert<3>{
is_prime [j] = false, j+=i);}}
\uncover<2->{\alert<0>{ \}}}
\uncover<1->{\alert<0>{ return 0;}}
\uncover<1->{\alert<0>{\}}}
\end{semiverbatim}
\visible<4->{Chu y dung \alert{\texttt{std::}}.}
\end{frame}
,
`
` chon
˘ ban tuy
3. Cung
d`ong van
. containsverbatim
`
` th`ı d¯at
˘. trên dâ
• Muô´n dung
lênh
nay
¯ `u khung:
.\begin{frame}[containsverbatim]{ ...}
,,
,,
,
Su dung
lênh
b`ınh thuo` ng nhu \verb!\alpha! la` α.
.
.

,
˜ cung
`
`
˘ ban.
Dung
lân
d`ong van
,,
,,
` chon
`
Tuy
du
¯ `u dung
¯ o. c môi truo` ng verba. khung c´o hay không dê
tim

\begin{frame}[containsverbatim]
{Môi tru,o,ng l.ênh $\backslash $verb}
\begin{itemize}
,
\item Su, du.ng lê.nh bnh thu,o,ng nhu,
\verb+\verb!\alpha!+ la $\alpha$.

,,
2.18. Môi truo` ng d¯inh
ly´
.

27

\begin{verbatim}
int main (void){
std::vector<bool> is_prime (100, true);
for (int i = 2; i < 100; i++)
......
return 0;
}
\end{verbatim}
\end{itemize}
\end{frame}

,,
` ng d¯.inh l´y
2.18. Môi truo

,,
˘. lai
1. Ðat
. môi truo` ng
˜˘ môi tru,o`,ng d¯inh
` san
• Beamer.cls cai
. ly´ theorem, lemma, corollary,
...,example,...
,
,
,
,
,
`
• Ðê dung
n´o vo´ i tiêu dê
ngh˜ıa cua
¯ ` tiê´ng Viêt
.
. phai bo d¯inh

` tuy
` chon:
cho vao
Beamer.cls bang
.
• \documentclass[notheorems]{beamer}
´ lênh:
• Ðinh
ngh˜ıa lai
.
. cac
.

\newtheorem{theorem}{\textbf{Ði.nh l
y}}
\theoremstyle{example}
\newtheorem{example}{V du.}
,
\newtheorem{corollary}{Hê. qua}
,,
´
2. Ðanh
sô´ môi truo` ng d¯inh
ly´
.
´
˘. lênh
• Muô´n d¯anh
sô´ d¯inh
ly´ d¯at
ngay phâ`n dâ
¯ `u:
.
.

• \setbeamertemplate{theorems}[numbered]
` chon
• Sô´ dê
¯ ´m theo tuy
. section, subsection.

\newtheorem{theorem}{\textbf{Ð.inh l
y}}[section]
\theoremstyle{definition}
\newtheorem{example}[theorem]{V du.}
,
\newtheorem{corollary}[theorem]{Hê. qua}
,
,
Ðinh
ly´ 2.1 Môt
. nhân vo´ i môt
. la` hai cu. thê la` 1*1=2.
.

28

,,
,
Chuong 2. Lo´ p tr`ınh chiê´u Beamer

,,
• Không d¯inh
ngh˜ıa lai
.
. môi truo` ng proof
,,
, `
• Su dung
luôn vo´ i tuy
chon
u,ng minh]
.
. \begin{proof}[Ch

,
´
2.19. Môt
. sô giao diên
. cua beamer.cls

,
,
˜
´ themes. Du,o´,i dây
˘. ch´ınh va` 1 trang cua cac
Mat
¯ chı la` môt
. sô´ mâu
˜ trông gâ`n giô´ng nhau tôi không liêt
c´o râ´t nhiê`u mâu
¯
. kê ra dây
\usetheme{Boadilla}

\usetheme{Copenhagen}

\usetheme{Malmoe}

,
2.19. Môt
. sô´ giao diên
. cua beamer.cls
\usetheme{Bergen}!

\usetheme{Madrid}

\usetheme{Berkeley}

\usetheme{Montpellier}

29

30
\usetheme{AnnArbor}

\usetheme{CambridgeUS}

\usetheme{Pittsburgh}

\usetheme{Rochester}

,,
,
Chuong 2. Lo´ p tr`ınh chiê´u Beamer

,
2.19. Môt
. sô´ giao diên
. cua beamer.cls
\usetheme{Antibes}

\usetheme{JuanLesPins}

\usetheme{PaloAlto}

\usetheme{Goettingen}

31

32
\usetheme{Marburg}

\usetheme{Hannover}

\usetheme{Berlin}

\usetheme{Ilmenau}

,,
,
Chuong 2. Lo´ p tr`ınh chiê´u Beamer

,
2.19. Môt
. sô´ giao diên
. cua beamer.cls
\usetheme{Dresden}

\usetheme{Darmstadt}

\usetheme{Szeged}

\usetheme{Luebeck}

33

, ,
CHUONG 3

,
´ POWERDOT
´
LOP TR`INH CHIÊU
,
´ i thiêu
3.1. Gio
. ............................................
,
´p . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.2. Tu`y chon
. cho lo
3.3. Thiê´t lâp
. trang tr`ınh . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
,,
´ lênh
´ .................................
3.4. Cac
tuong tac
.
´
´
3.5. Môt
uc trang tr`ınh chiê´u. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. sô câu tr´
,,
` ng d¯a
˘. c biêt
3.6. Môi truo
. ................................
,
´
3.7. Nh˜ung phong cach
tr`ınh chiê´u. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

34
36
39
44
45
47
47

,
´ i thiêu
3.1. Gio
.

,,
,
,,
Powerdot du
¯ o. c xây du. ng boi Hendri Adriaens va` Christopher El,
˜ dê˜ dang,
`
˘
lison, cung câ´p kha nang
tao
chuyên nghiêp.
. tr`ınh diên
.
,
,
,,
,,

,
˜
´
´
´
´
Lop du
thiêt kê tr`ınh diên tro nên do
¯ o. c thiêt kê dê
¯ viêc
¯ n gian nhâ´t
.
,
,
,
,
, ´
c´o thê, nho` d´
yê´u tô´ ky˜ thuât.
¯o ban
. không phai, tô´n tho` i gian vo´ i cac
.
,
,
,´ ´
,
Nhung voi cac kiê´n thu´ c co ban vê` LATEX.
,
Nguô`n c´o tai
. chı
. d¯ia
http://ctan.org/tex-archive/macros/latex/contrib/powerdot/
,,
,,
,
,
,
,
Lo´ p du
lo´ p PROSPER va` g´oi HA¯ o. c xây du. ng nho` mo rông
.
,
,
PROSPER C´
o thê n´oi POWERDOT thay thê´ cho ca PROSPER va`
HA- PROSPER .
,
˜ luôn tu,o,ng tu., nhu, v´ı du. sau dây:
´ cua tr`ınh diên
Câ´u truc
¯

\documentclass[size=12pt, style=default, paper=screen,
nopagebreaks,fleqn,clock]{powerdot}
\usepackage[T1]{vntext}
\usepackage{amsmath,amsxtra,amssymb}
\usepackage{graphicx}
\title{Cac style giao diê.n trong powerdot.cls}
,
\author{\bf{Nguyên Hu,u Ðiên}\\
Khoa Toan - Co, - Tin ho.c\\

,
3.1. Gio´ i thiêu
.

35

Ð.ai h.oc Khoa h.oc T.u, nhiên HN, ÐHQG HN}
\pdsetup{
,
lf= \textit{Nguyên Hu,u Ðiên},
rf=\textit{Tuy cho.n style trong powerdot.sty},
trans=Wipe,
theslide=slide~\arabic{slide},
list={itemsep=6pt}
}
\theoremstyle{definition}
\newtheorem{theorem}{Ði.nh l
y}
\begin{document}
style=tycja

\maketitle
\begin{slide}{Tnh chât sô nguyên tô}
\begin{theorem}
Không tôn t.ai sô nguyên tô lo,n nhât.
\end{theorem}
\begin{proof}
\begin{enumerate}[type=1]
, ,
\item <1> Gia su, tôn ta.i sô nguyên tô $p$ lo,n nhât.\pause
\item <2> Ky hiê.u $q$ la tch tu, 1 žên $p$.\pause
\item <3> Khi žo $q+1$ không chia hêt cho bât cu, sô nao
tu, 1 žên $p$.\pause
\item <4> Do žo $q+1$ cung la sô nguyên tô,
vô ly vo,i $p$ la sô nguyên tô.
\end{enumerate}

,,
,
Chuong 3. Lo´ p tr`ınh chiê´u Powerdot

36

\end{proof}
\end{slide}
\end{document}
,
´ tông quat
´
Môt
. cach

\documentclass[<Tuy ch.on>]{powerdot}
\pdsetup{<pd tuy cho.n>}
\begin{document}
\begin{slide}{slide}
N.ôi dung trang
\end{slide}
\section{section}
\begin{slide}[<Cac tuy ch.on trang>]{slide}
N.ôi dung trang
\end{slide}
\begin{note}{Ghi ch
u riêng}
gN.ôi dung ghi chu
\end{note}
\end{document}
,
` tuy` chon
Ðâ`u tiên, lo´ p châ´p nhân
cho.n lo,p) cho ph´ep
. vai
. (Tuy
,
,
,
, ´
,
´ tuy`
diê
u. Thu´ dê
¯ `u khiên kê´t qua xuâ´t v´ı du,
¯ n, la` cac
. co˜ giâ´y, kiê
,
˜
`
` cuc
´ t´ınh châ´t
chon
tr`ınh diên (tuy cho
¯ u khiên toan
. cac
.n pd ) diê
,.
,
,
˜ v´ı du,
´ ghi chu´ o chân trang.
cua tr`ınh diên,
. cac
,
,
,
´ tuy` chon,
`
Sau khi thiê´t lâp
vo´ i cac
ban
c´o thê dung
môi truo` ng
.
.
.
,
,
,
,
˜ va` môi truo` ng note dê
´ trang (slide) tr`ınh diên
slide dê
¯ tao
¯ tao
. cac
,
, , .
,
´
´ ghi chu´ di
`
`
cac
voi slide. Ban
overlay dê
¯ cung
¯ thê hiên
. c´o thê dung
.
,
, ´,
´
`
´
´
nôi
dung
theo
t
u
ng
bu
o
c
.
L
ênh
\section
gi
up
b
an
t
ao

u
tr
uc
cho
.
.
.
.
,,
, `
˜ giô´ng nhu, viêc
´
tr`ınh diên,
t
ao
chu
o
ng,
m
uc
v
o
i
t
ai
li
êu
. , .
. ,
. , LATEX thông
,`,
,
˜
˜
´ kiêu dang
´
thuong . Ban
c´o thê lu. a chon
cua tr`ınh diên.
. cung
. cac
,
,
`
´ biên dich
` liêu
Cuô´i cung,
Ta s˜e biê´t cach
¯ c´o kê´t qua la`
. tai
. nguô`n dê
,
,
,
˜ thât
` cung
˜
` lu,u y´ vê` viêc
` d¯at
˘. lo´,p
tr`ınh diên
c´o vai
. su. . O muc
. nay
. cai
POWERDOT

.

,
,
,
,
,
` mô ta cac
´ tuy` chon
Muc
¯ diê
¯ `u khiên kê´t qua xuâ´t cua tr`ınh
. nay
. dê
˜
diên.

,
3.2. Tuy` chon
. cho lo´ p

37

,
´
3.2. Tu`y chon
cho
l
o
p
.

,,
´ tuy` chon
´ nhau
Cac
du
\documentclass, cach
¯ oc cho khi goi
. lênh
.
, . , .
,,
, ´,
,,
˜ tuy` chon
´
˘
boi dâ´u phay. Vo´ i môi
du
o
i
dây,
gi
a
tr
i
m
ac
d
inh
du
¯
¯
¯ o. c nêu
. . .
.
,
,, `
trong mô ta – d´
khi ban
¯o la` gia´ tri. s˜e du
¯ o. c dung
. không nêu ra tuy`
˘. khi ban
chon
\documentclass, hoac
¯o
. khi goi
. lênh
.
. nêu tuy` chon
. d´
,
´
`
nhung không di
¯ k`em gia tri. nao.
˜ thât
`
mode=present Dung
present nê´u ban
. muô´n tao
. tr`ınh diên
.
, , ,

,
` h`ınh). Vo´,i tuy` chon
`
su. (thay v`ı chı dê
nay,
¯ kiêm tra trên man
, .
,
,
´
´ hiêu
`
˘. cac
ban
overlay hoac
¯ i.
. u´ ng biên dô
. c´o thê dung
,
˜
´
´
`
mode=print Dung
print nêu ban
muôn in tr`ınh diên cua m`ınh –
.
,
,
,
, ,
´ hiêu
˘. overlay s˜e bi. bo qua.
vo´ i ban in, hiên nhiên cac
u´ ng hoac
.
,
,, ,
`
mode=handout Dung
handout dê
¯ c´o du
¯ o. c ban xem qua (overview)
,
˜ vo´,i hai mau
´˘
` th´ıch ho.,p cho
` den
Ban nay
tr`ınh diên,
¯ va` trang.
,
,
muc
¯ıch ca´ nhân, dê
¯ phân phô´i cho sinh viên, dê
¯ minh hoa
. d´
.
´
trong khi ban
dang
thuyê
t
tr`
ı
nh,...
¯
.
, ,
˜ trang s˜e bô´
˘. d¯inh,
vo´ i ban handout, môi
nopagebreaks Theo mac
.
,
tr´ı hai slide. Nê´u ban
. muô´n c´o nhiê`u hon hai slide trên môt
.
˜
`
`
`
`
`
trang, ban
h
ay
d
ung
tu
y
ch
on
n
ay
(tu
y
ch
on
n
ay
không

o
gi

.
.
.
,
´ LATEX
tri)
¯o POWERDOT giup
. khi goi
. \documentclass, nho` d´
,
,
´
´ ngat
˘ trang th´ıch ho. p.
lu. a chon
. cach
,
` c´o thê nhân
˘. d¯inh
la`
paper Tuy` chon
.
. nay
. ba gia´ tri. sau. Mac
|screen|.
,
,
˜ c´o ty lê. thông thu,o`,ng cua
• paper=screen Trang tr`ınh diên
` h`ınh (4/3). K´ıch thu,o´,c trang thu.,c su., la` 8.25 inch –
man
,
` không phu` ho.,p vo´,i mode=print hoac
˘.
11 inch. Kiêu nay
,
´
´
`
`
mode=handout. Nêu ban
paper=screen cung
vo´ i
. cô dung
,
môt
mode vu`,a n´oi, POWERDOT s˜e tu., d¯ông
chuyên
. trong
.
,
, ,
´˘ nho,,.
qua kiêu trang a4 k`em vo´ i lo` i nhac
,
,
˜ bang

`
• paper=a4paper Trang tr`ınh diên
khô a4, dung
vo´ i
˘. mode=handout.
mode=present hoac
,
˜ kiêu letter
• paper=letterpaper Trang tr`ınh diên
,
,
,,
` diê
˘. d¯inh
orient Tuy` chon
la`
¯ `u khiên huo´ ng cua trang, mac
.
. nay
`˘ ngang).
landscape (nam
˜ nam
`˘ ngang. Gia´ tri.
• orient=landscape Trang tr`ınh diên
,
,
` không th´ıch ho. p vo´ i mode=handout. Nê´u cô´ dung
`
nay
mode
,
,


chuyên
¯o voi tuy` chon
. landscape, POWERDOT s˜e tu. d¯ông
.

38

,,
,
Chuong 3. Lo´ p tr`ınh chiê´u Powerdot

,
,
´˘ nho,,.
qua kiêu portrait k`em theo lo` i nhac
,

• orient=portrait Bô´ tr´ı trang theo chiê`u d¯u´ ng. Chu´ y´ rang
,
,
,
˜ dê
`
không phai moi
kiêu tr`ınh diên
¯ `u hô˜ tro. chiê`u nay.
, .
˜
´ trang tr`ınh diên (slide) va`
display Ðiê`u khiên viêc
. xuâ´t ra cac
˘ d¯inh la` slides.
ghi chu´ ca´ nhân (note). Mac
, . .
˜
` cac
´ trang tr`ınh diên.
• display=slides Chı tr`ınh bay
,
` dô
• display=slidesnotes Tr`ınh bay
¯ `ng tho` i trang tr`ınh
˜
diên va` ghi chu´ ca´ nhân.
,
,
´ ghi chu´ ca´
• display=notes Chı xuâ´t ra kê´t qua gô`m cac
,
,
,
`
´
nhân. Ðê c´o thê cho d¯ung
sô´ trang, ban

n
ph
ai biên dich
.
.
,,
,,
o chê´ d¯ô. slidenotes truo´ c.
,
,
,,
` tuy` chon
´ diê
Duo´ i dây
¯ la` vai
¯ `u khiên kê´t qua xuâ´t.
. khac
,
,
, ˜, ˘
´ d¯inh
´ gia´ tri. c´o thê la` 8pt, 9pt, 10pt,
size Xac
(van ban). Cac
. co˜ chu
˘. d¯inh
la` 11pt.1
11pt, 12pt, 14pt, 17pt, 20pt. Gia´ tri. mac
.
,
˜ mac
´ d¯inh
˘. d¯inh
Xac
kiêu tr`ınh diên,
. , la` DEFAULT .
.
,
,
,
´
´
´
fleqn Ðanh chı sô cho phuong tr`ınh o, bên trai.
,
,
,,
,
,
´
leqno Ðanh
chı sô´ cho phuong tr`ınh o bên phai.
´ lênh
˘. d¯inh,
POWERDOT
s˜e ghi cac
nopsheader Theo mac
. ,
.
,
´
´
` kêt qua xuât dang
´ chu,o,ng
postscript vao
PS, nho` d´
¯o cac
.
,
,
,,
,
tr`ınh tuong tu. ps2pdf khi chuyên kê´t qua xuâ´t PS sang dang
,
,
,.
`
´ d¯inh
´
PDF s˜e xac
d
ung
kiê
u
trang

b
an
không

n
ph
ai
ch
ı
ra
¯
.
.
,,
,,
,
,
´
´ chuong tr`ınh d´
˘. tro ngai
khi goi
Nêu ban
¯o o d`ong lênh.
.
. cac
.
. gap
,
,,
, ´
´
˘. khi
khi chuyên sang dang
PDF voi cac chuong tr`ınh d´
¯o, hoac
.
,
, ,
`
` – va` khi d´
in â´n, ban
c´o thê dung
tuy` chon
nay
nho´ chı
¯o ban
.
.
.
,
,
´ chu,o,ng tr`ınh chuyên.
ra kiêu giâ´y khi goi
cac
.
,, ,
,
,,
2
˜ thanh
`
` nôi
hlentries O Bang Muc
môi
phâ`n s˜e du
¯ o. c tô mau
. luc,
.
,,
,
,
bât
. (highlight) nê´u n´o tuong u´ ng vo´ i slide hiên
. tai.
. Nê´u
` hay
˜ dung
`
˘.
ban
hlentries=false. Mac
¯ `u nay,
. không muô´n diê
d¯inh
la` hlentries=true.
.
,,
´ thanh
`
hlsections Tu,o,ng tu., nhu, trên, nhu,ng la` cac
phâ`n tuong
,,
,
˘. d¯inh
du
¯ ong vo´ i section. Gia´ tri. mac
. la` false,. Gi, a´ tri. true c´o
,
˜ chia nho ban Muc
´ıch khi ban
`
´ kiêu tr`ınh diên
cac
. dung
. luc.
.
,
,
,

´ co˜, không phai la` 10pt, 11pt hay 12pt không phai la` kiêu
Chu´ y´ rang,
cac
,
,
,
`
` d¯at
˘. g´oi EXTSIZES [?].
chuân – nên nê´u dung,
trên hê. thô´ng cua ban
. phai ,c´o cai
,
,,
2
˜ bang Muc
´ muc
´ slide cua tr`ınh diên;
Liêt
. kê cac
. va` cac
. luc
. xuâ´t hiên
. o moi
.
`, vai
` tru,o`,ng ho.,p d¯ac
˘. biêt.
slide, tru
.
1

3.3. Thiê´t lâp
. trang tr`ınh

39

` môt
`
blackslide Vo´,i tuy` chon
slide den
¯ s˜e ch`en vao
. nay,
. trang
,
,,
,
˜
˜
`

u
tr`
ı
nh
di
ên
(nhu
v
ây
slide
den
o
trang
1);
tr`
ı
nh
di
ên
c
ua
¯
¯
.

,
,,
,
,,
,,
ban
nhay qua trang 2 khi du
¯ o. c mo trong chuong
. s˜e tu. d¯ông
.
tr`ınh xem PDF (v´ı du. Acrobat Reader).
,
,,
`
` chon
` môt
clock Khi dung
tuy

¯ `ng hô` di
¯ ên
. nay,
. tu nho xuâ´t hiên
.
, .
,`,
,
`
´ ban
trên slide, giup
kiê
m
tra
thu
o
ng
xuyên
th
o
i
gian
cho
.
,
˜ cua m`ınh.
tr`ınh diên
,
,
´ tuy
` chon
` tr`ınh
Ðê h`ınh dung cac
. trên x´et môt
. v´ı du.
. Vo´ i v´ı du. nay,
,
,
,
, ˜,
˜ s˜e dung
`
´
diên
kiêu TYCJA , vo´ i trang slide den,
co˜ chu
12 diê
¯
¯ m, cac
,,
,, ´
´
phuong tr`ınh du
¯ o. c d¯anh sô´ bên trai.

\documentclass[
size=12pt,
paper=letterpaper,
mode=handout,
display=slidesnotes,
style=tycja,
nopagebreaks,
blackslide,
fleqn
]{powerdot}
,,
,
,
` ta thay dô
O v´ı du. nay,
¯ i kiêu trang (paper) va` chon
. mode=handout
,
,
,
`
´
`
`
`
cung voi tuy chon
¯o nhiêu hon hai trang
. nopagebreaks – nho d´
,,
slide s˜e du
¯ o. c bô´ tr´ı trên môt
. trang giâ´y!

3.3. Thiê´t lâp
. trang tr`ınh

,
´ tuy` chon
´ ban
Lênh
\pdsetup Du,o´,i dây
la` cac
giup
diê
¯
¯ `u khiên
.
.
.
,
,
,
˜ cua m`ınh. Cac
˜,a tr`ınh diên
´ tuy` chon
` không phai
tô´t hon nu
nay
.
,
,
,,
chı ra khi goi
\documentclass, ma` du
¯ o. c chı ra trong tham sô´
. lênh
.
,
` la` v`ı ly´ do ky˜ thuât.
cua lênh
\pdsetup. C´o su., phân biêt
.
. nay
. Lênh
.
,
˜
´
`
´
`
´
\pdsetup châ´p nhân
ch
ı
m
ôt
tham

,
l
a
chu
ôi
c
ac
tu
y
ch
on
c
ach
.
.
,.
`
˘
nhau bang
dâ´u phay.
,
`
Câ`n phân biêt
vo´ i \pdfsetup. Loai

¯ `u
. ,hai, loai
. tuy` chon
. dung
,
,
,, .
,
`
´ thuôc
` cuc,
tiên chı dung

¯ chı ra cac
¯ ´n
. t´ınh toan
. anh huong dê
,
,
,
˜
` a c´o t´ınh toan
` a c´o t´ınh
` bô. tr`ınh diên. Loai
` cuc,
toan
. thu´ hai vu
. vu

40

,,
,
Chuong 3. Lo´ p tr`ınh chiê´u Powerdot

,
,,
,
,
`,ng
`
´
d¯ia
chung
cho tu
. phuong. Nhu vây,
. vo´ i loai
. sau, ban
. c´o thê dung
slide.
,
,,
˜ g´oi lênh.
V´ı du. vê` \pdfsetup c´o thê xem trong huo´ ng dân
.

` cuc
3.3.1. Tu`
y chon
. toan
.
,,
,
˜ palette la` tâp
´ mau
` du
palette Chon
. Môi
¯ o. c
. palette
. ho. p cac
,
,
,
,,
˜ Ðê biê´t cac
´ palette cua cac
´
cung câ´p boi kiêu tr`ınh diên.

,
˜ khac
´ nhau.
kiêu tr`ınh diên
,
,
´ hoac
˘. bên phai.
lf,rf Nôi
. dung cua footer (chân trang) bên trai
˜
˘. d¯inh
la` rông.
Mac
.
` xac
´ d¯inh
´
´
´ slide. Gia´ tri.
theslide Tuy` chon
canh
d¯ang
sô´ cac
.
. nay
˘. d¯inh
la`
mac
.

\arabic{slide}~/~\pageref*{lastslide}
,,
,
,
,
´ slide s˜e d¯anh
´
ma` vo´ i n´o, cac
sô´ tuong tu. nhu 5/22 (slide 5,
,

\arabic{slide} cho biê´t slide
tông sô´ slide 22). Chu´ y´ rang,
,
hiên
. tai,
. va` \pageref*{lastslide} tông sô´ slide.
,
`
´
thenote Tu,o,ng tu., nhu, tuy` chon
cho cac
. theslide, nhung danh
´ Gia´ tri. mac
˘. d¯inh
la`
ghi chu.
.

note~\arabic{note}~of~slide~\arabic{slide}
,
,
,,
o dây
¯ \arabic{note} la` sô´ chı ghi chu´ hiên
. tai.
. Kê´t qua s˜e
,,
,
,
,, `
,
tuong tu. nhu note 2 of slide 7. Vo´ i nguo` i dung
Viêt,
. c´o l˜e
,
,
phai d¯inh
ngh˜ıa lai
.
. nhu sau:

thenote=ghi chu~\arabic{note}~/~\arabic{slide}
,

,,
´
counters Danh sach
counter (bô. dê
¯ ´m) câ`n du
¯ o. c bao vê. khi
,
´ phu,o,ng tr`ınh chang
˘
overlay. Tai
han,
. sao? Cac
. khi overlay

,
,,
,,
´
s˜e du
không
¯ o. c xu ly´ nhiê`u lâ`n, do d´
¯o, sô´ dê
¯ ´m cua chung
,
,
,
,
,
, ,
´
´
`
´ bô. dê
˘
ngung tang
lên nêu không du
¯ o. c bao vê.
¯ m du
¯ o. c bao
. Cac
˘. d¯inh
vê. theo mac
la` equation, table, figure, footnote va`
.
,
,
˘
mpfootnote. Nê´u ban
han
. muô´n bao vê. thêm chang
. theorem
,
˜ dung
`
va` lemma, hay
nhu v´ı du. sau:

counters={theorem,lemma}

3.3. Thiê´t lâp
. trang tr`ınh

41

` châ´p nhân
´ cac
´ tuy`
list Tuy` chon
. nay
. môt
. tham sô´, la` danh sach

,
,
,
`
chon
danh
riêng cho g´oi ENUMITEM dê
¯ diê
¯ `u khiên kê´t qua
.
,
,,
´ tao
´ môi tru,o`,ng enumerate va` itemize.
cua danh sach
. boi cac
V´ı du.

list={labelsep=1em,leftmargin=*,itemsep=0pt,
topsep=5pt,parsep=0pt}
,
,
,,
˜ cua g´oi ENUMITEM dê
˜ xem tai
` liêu
Hay
¯ c´o thêm
. huo´ ng dân
´ tuy` chon.
cac
.
,
`
enumerate,itemize Tu,o,ng tu., tuy` chon
cho môi
. list, nhung danh
,`,
truong enumerate va` itemize.

,,
` cuc
` d¯.ia phuong
3.3.2. Tu`y chon
. toan
. va

`,a c´o t´ınh toan
`,a c´o t´ınh
´ tuy` chon
` vu
` cuc,
Cac
. n´oi trong muc
. nay
. vu
,
,,
,,
,
´
˘. nho`, chı ra
d¯ia
du
nho` \pdsetup hoac
¯ o. c thiê´t lâp
. phuong: chung
.
,
,
`,ng slide.
trong phâ`n tham sô´ bô sung cua tu
,
,
˜ Cac
´
´ d¯inh
˘. d¯inh
cho tr`ınh diên.
trans Xac
hiêu
¯ i mac
.
.
. , u´ ng biê´n dô
,
,
,
,
,
´
´
´
´
`
´
hiêu
u
ng
n
ay
ch
ı
thâ
y
du
o
c
trong

t
qu
a
PDF
.
C
ac
hi
êu
u
ng
¯ .
.
.
,,
,
du
¯ o. c hô˜ tro. bao gô`m: Split, Blinds, Box, Wipe, Dissolve,
,
,,
`
Glitter va` Replace. Nê´u ban
dung
chuong tr`ınh xem hiêu
.
,
,
´ hiêu
dang
PDF 1.5 tro, lên, ban
, Push,
.
. c´o thêm cac
. u´ ng Fly
,
, `
`
Cover, Uncover va` Fade. Ðiê`u quan trong

n
ph
ai
nh
o´ la,
.
,,
´ tr`ınh xem PDF dê
hâ`u hê´t cac
¯ `u phân biêt
. hoa thuo` ng, nên
,
,
ban
. phai chı ra Box thay v`ı box,...
,
˜
˘. d¯inh
Hiêu
la` Replace – theo d´
¯o, khi xem tr`ınh diên,
.
. u´ ng mac
,
,
,

` tr`ınh xem
|slide| sau s˜e thay thê´ slide truo´ c. Ðê y´ rang,
vai
,
,
´ hiêu
PDF (v´ı du. Acrobat Reader 5) chı tao
. cac
. u´ ng khi xem
,,
,
´
´
` man
` h`ınh. Nêu ban
`
o chê d¯ô. toan
môt
. dung
. hiêu
. u´ ng riêng
,
, ,,
´ trên (v´ı du. hiêu
không c´o trong danh sach
. u´ ng Wipe vo´ i huo´ ng
,
,
´˘ nho, vê` hiêu

theo y´ ban),
POWERDOT s˜
e nhac
c´o
¯o (rang
.
. u´ ng d´
,
,
,
,
,
´
thê chung
không xem du
¯ o. c). Duo´ i dây
¯ la` v´ı du.

trans=Wipe /Di 0
,
´ nhu, trên s˜e
Trong Acrobat (Reader), hiêu
. u´ ng Wipe khai bao
,
,,
`, trai
`, trên xuô´ng du,o´,i nhu,
´ sang phai, thay v`ı tu
c´o huo´ ng tu
,
,
` liêu
˘. d¯inh.
mac
Ðê biê´t thêm chi tiê´t, xem tai
.
. tham khao vê`
d¯inh
dang
PDF.
.
.

42

,,
,
Chuong 3. Lo´ p tr`ınh chiê´u Powerdot

,,
,
` du
`
` d´
method Tuy` chon
khi c´o slide nao
¯ o. c dung
¯o chu´ a nôi
. nay
.

,
,,
,,
˘. biêt
dung du
¯ o. c LATEX xu ly´ d¯ac
. – v´ı, du
., nôi
. dung cua môi
,,
´ gia´ tri. c´o thê cua tuy` chon
` la:
`
truo` ng verbatim. Cac
. nay
˘. d¯inh),
normal (mac
direct va` file.
.
´ tuy` chon
` cho ph´ep d¯at
˘. logo
logohook,logopos,logocmd Cac
. n,ay
,
,
`
`
cua ban
v
ao
slide
,
nh
o
l
ênh
\rput
c
ua
PSTRICKS
Gia´ tri.
.
.
,
,,
´ d¯inh
cua logopos xac
vi. tr´ı |logo|; {0,0} la` g´oc duo´ i bên
.
,
´ {\slidewidth,\slideheight} la` g´oc trên bên phai.
trai,
,
,,
´ d¯inh
Tuy` chon
vi. tr´ı tuong dôi
¯ cua logo.
.
. logocmd xac
,
,
,,
,
´ cua |slide|, va`
Vi du. {0,0} u´ ng vo´ i g´oc duo´ i bên trai
,
,
{\slidewidth,\slideheight} u´,ng vo´,i g´oc trên bên phai. Ðê
,
,
,, `
´ d¯inh
xac
\rput cua PSTRICKS du
¯ o. c dung.
. vi. tr´ı cua logo, lênh
.
,
,
` c`on cho ph´ep xac
´ d¯inh
`
Lênh
nay
diê

¯ m trên logo dung
¯ t´ınh
.
.
,
,
,
´ diê
` c´o thê xac
´ d¯inh
vi. tr´ı. Cac
nho` tuy` chon
¯ m nay
.
. logohook,
,
,´ ´
voi cac gia´ tri. c´o thê la` tl, t, tr, r, Br, br, b, bl, l, B va` c.
,
,
` liêu
Ðê biê´t thêm thông tin vê` lênh
\rput, ban
.
. tham khao tai
.
,
,,
˜ cua PSTRICKS . Du,o´,i dây
`
`
˘
at
m
ôt
l
a

ı
d
u

vi
êc
d
huo´ ng dân
¯
.
.
. ¯.
,
,,
,
,
` cac
´ |slide| du

¯oa hoa (c´o o kiêu DEFAULT ) vao
¯ o. c thiê´t lâp
.
,
kiêu HUSKY .

\documentclass[style=husky]{powerdot}
\pdsetup{
logohook=t,
logopos={.088\slidewidth,.99\slideheight},
logocmd={\includegraphics[height=.08\slideheight]
{powerdot-default.ps}}
}
\begin{document}
...
\end{document}
The default values for logohook and logopos are tl and
{0,\slideheight} respectively.

˘. c biêt
3.3.3. T´ınh n˘
ang d¯a
.

,
,
,,
`, ban
` tu
˘
˘. biêt
Môt
d¯ac
¯ o. c thêm vao
. t´ınh nang
. cua POWERDOT , du
,
,
˜
˜ sô´ng d¯ông
´ cho tr`ınh diên
1.3, giup
hon, d´
¯o la` hô˜ tro. châ´m ngâu
.
,,
˜
˜
´
´
´
´ dâu châm s˜e xuât hiên
nhiên. Cac
. ngâu nhiên trên tr`ınh diên, su

3.3. Thiê´t lâp
. trang tr`ınh

43

,
,
´ overlay s˜e su, dung
`
´ dâ´u
dung
chı ra trong palette. Cac
cung
cac
.
.
,,
,
,
` su dung
´ tuy`
˘
châ´m d´
nay
random.tex. Duo´ i dây
¯o. T´ınh nang
¯ la` cac
.
,
,
`
chon
¯ `u khiên hiêu
. diê
. u´ ng nay.
´ dâ´u châ´m s˜e
˘. d¯inh
randomdots Gia´ tri. mac
la` true, ngh˜ıa la` cac
.
,,
,
´˘ hiêu
`
`
du
false nê´u ban
¯ o. c sinh ra. Dung
. muô´n tat
. u´ ng nay.
,
,
,
,
,
˜
`
` tuong tu. nhu tuy` chon
Ban
c´o thê dung
tuy` chon
. cung
. , nay
.
,
,
, ´,
´ thê hiên
´ dâ´u châ´m.
dots (xem bên duoi) dê
¯ thay dô
¯ i cach
. ,cac
,,
dmindots,dmaxdots Sô´ dâ´u châ´m tô´i da
¯ va` tô´i thiêu du
¯ o. c sinh ra
˜ |slide|. Gia´ tri. mac
˘. d¯inh
la` 5 va` 40.
trong môi
.
, ,
´ k´ınh tô´i da
dminsize,dmaxsize Ban
¯ va` tô´i thiêu cua dâ´u châ´m.
˘. d¯inh
la` 5pt va` 40pt.
Mac
.
´ d¯inh
dminwidth,dmaxwidth,dminheight,dmaxheight Xac
khu
.
,
, ´
˘
ac
d
inh,
vu. c (miê`n) noi cac
dâ´u châ´m xuâ´t hiên.
Theo
m
¯
.
.
,
,, .
´
´ dâ´u châ´m s˜e xuâ´t hiên
cac

o
thê
xuâ
t
hi
ên
o
v
i
tr´
ı
bâ´t
.
.
.
,
,
´ gia´ tri:
ky` trên slide, u´ ng vo´ i cac
0pt, \slidewidth, 0pt,
,
,.
,
\slideheight. Ban

o
thê
thay

i
nhu
trong v´ı du. sau:
¯
.

\pdsetup{
dminwidth=.1\slidewidth,dmaxwidth=.9\slidewidth,
dminheight=.2\slideheight,dmaxheight=.8\slideheight
}
,

,

` diê
´
´
dbright Tuy` chon
brightness cua cac
¯ `u khiên d¯ô. sang
. nay
,

`˘ trong
` chon
` la` sô´ nguyên nam
dâ´u châ´m. Gia´ tri. cua tuy
. nay
,
`
` s˜e tô´i ho,n so vo´,i
khoang -100 dê
sô´ âm, mau
¯ ´n 100. Nê´u dung
,,
,,
,,
,,
,
` den.
b`ınh thuo` ng; gia´ tri. -100 tuong du
Tuong
¯ ong vo´ i mau
¯
,
´ gia´ tri. âm. Vo´,i mau
` nê`n tô´i, ban
tu. cho cac
. nên chon
. ,gia´ tri.
,,
´
˘. d¯inh
duong cho dbright. Mac
cua dâ´u
. la` 60, ngh˜ıa la` d¯ô. sang
, ,
´˘
` gô´c va` 60% mau
` trang.
châ´m la` tô ho. p gô`m 50% mau
,
`˘ chuyên cac
` nham
´ tham sô´ dê
dots Tuy` chon
\psdot.
¯ ´n lênh
. nay
.
,
, ,
`
` chang
˘
Ban
tuy` chon
han
. dung
. nay,
. khi muô´n chon
. kiêu cua
,
` liêu
dâ´u châ´m. Xem thông tin vê` lênh
\psdot trong tai
.
., cua
,,
PSTRICKS . G´
oi POWERDOT d¯inh
ngh˜ıa truo´ c hai kiêu dâ´u
.
,,
châ´m la` ocircle (v`ong tr`on) va` osquare (du
¯ o` ng vuông).
,,
Duo´ i dây
¯ la` hai v´ı du:
.

\pdsetup{
randomdots={dotstyle=osquare},

,,
,
Chuong 3. Lo´ p tr`ınh chiê´u Powerdot

44

}

dminwidth=.2\slidewidth

,,
`
´ du
´ dâ´u
Trong v´ı du. trên ta dung
cac
¯ o` ng vuông thay v`ı cac
,
,
,
´
`
`
`
´ s˜e
châm du
cua slide vê ph´ıa bên trai
¯ o. c tô dâ
¯ y, 20% bê rông
.
´
´
´
´
không xuât hiên
. cac dâu châm.

\pdsetup{
randomdots={dotstyle=ocircle,dlinewidth=.5pt},
dminsize=500pt,dmaxsize=600pt,dmindots=2,dmaxdots=5
}
,
, ,, ˜
´
Bây gio` , o môi
slide xuâ´t hiên
tô´i thiêu 5 dâ´u châ´m – la` cac
.
,
, ´,
,
´
´
v`ong tr`on. Do ta chı ra k´ıch thuoc qua´ lon, ban
. s˜e thây trên
,
`
´
´
´m d´
` h`ınh xuâ´t hiên
man
m
ôt
phâ
n
c
ua

i

u
châ
¯o ma` thôi.
.
.

,,
´ lênh
´
3.4. Cac
tu
ong tac
.
,
,
` ng vo
´ i \pause
3.4.1. Du

,,
`,ng d¯o.,t
1. Lênh
\pause duo` ng tu
.

power\pause dot \pause
\begin{itemize}
\item Du,ng la.i \ldots \pause
\item \ldots khi tôi noi \pause va do, tay lên. \pause
\item C
o l
e vui.
\item c
o l
e không.
\end{itemize}
,
,,
`,ng d¯o.,t theo tho`,i gian [2] va` thay dô
2. Lênh
\pause[2] duo` ng tu
¯ i
.
,
´˘ dâ
`, 1.
` [type=1] nhay bat
mau,
¯ `u tu

\begin{itemize}[type=1]
,
,
\item<1> Nêu co thê yêu ma không khô
\item<2> Th yêu thu,o,ng con sung su,o,ng g žâu
,
\item<3> Tu., bao gio, yêu không phai la žau
,
\item<4> La kiêm mai žê không hê thây žu,o.,c
\end{itemize}

´ trang tr`ınh chiê´u
3.5. Môt
. sô´ câ´u truc

45

,
,
` ng vo
´ i \onslide
3.4.2. Du
`,ng theo lênh
1. Du
\onslide{2}{...}
.

\texttt{onslide }:\onslide{1}{power}\onslide{2}{dot}\\
\texttt{onslide+}:\onslide+{1}{power}\onslide+{2}{dot}
\texttt{onslide*}:\onslide*{1}{power}\onslide*{2}{dot}
,
`,ng nhay cach
´
2. Du

,
,
\onslide{10}{Ta tr
ach m
oc tnh yêu khi tuôi tre}\par
\onslide{-5}{Ðau tr
ai tim nên ho,n giâ.n ai tnh}\par
ac tr
an nho, xuân xanh}\par
\onslide{5-}{Nhu,ng žêm n m g
,
\onslide{2-5}{Ta s
e kh
oc theo thoi ngây d.ai cu.}\par
,
,
\onslide{-3,5-7,9-}{Ta hoi sao long không žau khô nu,a}

3.5. Môt
uc trang tr`ınh chiê´u
. sô´ câ´u tr´
3.5.1. Câ´u tr´
uc tr`ınh chiê´u
´ \section[<Tuy cho
` chon
Lênh
câ´u truc
.
.
.n>]{<Tên žoan>}. Tuy
c´o
´ trang tr`ınh chiê´u liêt
• tocsection=true : Cac
. kê trong muc
. luc.
.
`
• tocsection=false : Không liêt

v
ao
m
uc
l
uc.
. .
, .
,,
` muc
• tocsection=hidden : Chı xem du
¯ o. c không cho vao
. luc.
.
˘. d¯inh
• slide=true : Cho ph´ep tao
.
. ra trang, mac
` trang tr`ınh chiê´u.
• slide=false : không lam

` muc
3.5.2. Lam
. luc
.
` muc
Lênh
trong trang \tableofcontents[<tuy cho
.
. luc
.
.n>] lam
• type=1 : In ra muc
. luc
.
• type=0 : Không in ra
• content=all : In ra moi
muc
. luc
.
,.
´
• content=sections : chı hiên
c
ac
section
.
• content=currentsection : Hiên
¯ an
. trong do
. tên trang

46

,,
,
Chuong 3. Lo´ p tr`ınh chiê´u Powerdot

,
`, trang hiên
• content=future : Hiên
. tu
. tho` i
,
`, vi. tr´ı nay.
`
• content=futuresections : Chı hiên
. section tu

˜
` liêu
3.5.3. Tai
. dân
,,
˜ nhu,ng vân
˜ tên cu.
˜
Powerdot d¯inh
ngh˜ıa lai
.
. môi truo` ng tr´ıch dân
`
Dung
theo d`ong lênh
.

\begin{slide}{Slide}
\cite{someone}
\end{slide}
\begin{slide}{References}
\begin{thebibliography}{1}
\bibitem{someone} Article of someone.
\end{thebibliography}
\end{slide}
`
` liêu
Dung
tai
. theo têp
. *.bib

\begin{slide}{Slide}
\cite{someone}
\end{slide}
\begin{slide}{References}
\bibliographystyle{plain}
\bibliography{YourBib}
\end{slide}
`
Dung
nhiê`u trang

\begin{slide}{References (1)}
\bibliographystyle{plain}
\nobibliography{YourBib}
\bibentry{someone1}
\bibentry{someone2}
\end{slide}
\begin{slide}{References (2)}
\bibentry{someone3}
\end{slide}

,,
˘. biêt
3.6. Môi truo` ng d¯ac
.

47

,,
` ng d¯a
˘. c biêt
3.6. Môi truo
.
` chon
`
˘. tuy
1. Ðat
. \begin{slide}[method=direct]{...} dung
,,
môi truong verbatim.
˜, không cho môi
• method=normal : Nhanh, cho lât
. d`ong va` chu
,,
truo` ng verbatim.
• method=direct : Cho verbatim không cho lât.
.
,
,
• method=file : Cho ca hai, nhung châm
do
ghi
ra têp
.
.
,
,
,
`
2. Dung
H`ınh va` bang trong môi truo` ng minipage

\begin{minipage}[b]{4.5cm}
\includegraphics[width=4.5cm, height=5cm]{catlion.eps}
\end{minipage}

,
˜ ng phong cach
´
3.7. Nhu
tr`ınh chiê´u
,
,
` chon
` chon
Trong tuy
. cua lo´ p powerdot.sty c´o tuy
. khung giao diên
.
,
nhu style=tycja

\documentclass[size=12pt, style=tycja,
paper=screen, nopagebreaks, fleqn
]{powerdot}
˜
Ta x´et môt
. sô´ mâu

48
style=tycja

style=ikeda

style=ikeda

style=fyma

,,
,
Chuong 3. Lo´ p tr`ınh chiê´u Powerdot

,
´ tr`ınh chiê´u
3.7. Nhu˜ ng phong cach
style=ciment

style=elcolors

style=aggie

style=husky

49

50
style=sailor, palette=Sea,

style=upen

style=bframe

style=horatio

,,
,
Chuong 3. Lo´ p tr`ınh chiê´u Powerdot
River, Wine, Chocolate, Cocktail

,
´ tr`ınh chiê´u
3.7. Nhu˜ ng phong cach

51

style=paintings,
palette=Syndics, Skater, GoldenGate,Lamentation,

HolyWood, Europa, Moitessier,
MayThird,
PearlEarring,
Charon

style=klope,
PastelFlower,

BlueWater, BlackWhite

palette=Spring,

style=jefka, palette=brown,

seagreen, blue, white

, ,
CHUONG 4

,
´ PROSPER
´
LOP TR`INH CHIÊU
,
,
´ i thiêu
´ p tr`ınh chiê´u . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.1. Gio
. lo
` liêu
4.2. Phâ`n dâ
¯ `u tai
. ....................................
4.3. Trang tr`ınh chiê´u . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
,
4.4. Che phu nôi
. dung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
,
´
4.5. Nh˜ung phong cach
tr`ınh chiê´u. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

,
,
´ i thiêu
´ p tr`ınh chiê´u
4.1. Gio
. lo

52
55
55
56
57

,
,
´ LATEX dung
`
H`ınh 4.1 cho ta thâ´y tông quan môt
lo´ p pros. câ´u truc
per.
,
,
˜
´ dung
`
` va` la` cac
´ khung mâu
Ðoan
ma˜ sau dây
lo´ p nay
¯ chı ra cach
.
,,
o phâ`n sau

\documentclass[colorBG, slideColor]{prosper}
\usepackage{amsmath}
\usepackage[T1]{vntext}
\usepackage{fouriernc}
\title{V d.
u trnh chiêu dung prosper}
,
\author{Nguyên Hu,u Ðiên}
\email{huudien@vnu.edu.vn}
\institution{ÐHKHTN, ÐHQGHN}
\begin{document}
\maketitle
,
\begin{slide}{Mo, žâu bai tho,}

,
,
4.1. Gio´ i thiêu
. lo´ p tr`ınh chiê´u
\documentclass[ Options ]{prosper}
\title{ Title of the presentation }
\subtitle{ subtitle }
\author{ Names of the authors }
\institution{ Affiliation }
\slideCaption{ caption text }
\begin{document}
\maketitle
\begin{slide} [transition] { slide title }
Material for the slide
\end{slide}
...
\overlays{n }{
\begin{slide} [transition] { slide title }
Material for the slide
\end{slide}
}

53
Options:
final
draft
total
nototal
slideBW
slideColor
colorBG
nocolorBG
ps
pdf
noaccumulate
accumulate
azure
lignesbleues
contemporain
nuancegris
troispoints
frames
...
Legend
Mandatory or default choice
Optional

\end{document}

´ têp
`
H`ınh 4.1: Câ´u truc
prosper
. LATEX dung

\begin{itemize}
,
\item Thoang trong chôc nat žâu nhiêu
\item Tnh yêu cung giông canh diêu cho,i vo,i
,
\item Phai ch ng tro,i ž
a ž.inh rôi
\item Ði žâu cung g .p nhu,ng ngu,o,i eo le
\end{itemize}
\begin{small}
\begin{equation*}
\frac{1}{\pi}=\sum_{n=0}^\infty
\frac{(\frac{1}{4})_n(\frac{2}{4})_n
(\frac{3}{4})_n}{n!^3}\bigl(2\sqrt{2}(1103+26390n)\bigr)

54

,,
,
Chuong 4. Lo´ p tr`ınh chiê´u Prosper

\frac{1}{(99^2)^{2n+1}}
\end{equation*}
\end{small}
\end{slide}
\end{document}
˘. d¯inh
Mac
la`
.

H`ınh 4.2: Prosper: Tiêu dê
¯`
´
tr`ınh chiêu.

H`ınh 4.3: Prosper: Danh
´ nôi
sach
. dung.

,
,
´p
4.1.1. T`
uy chon
. cua lo

,
,
,
`, kh´oa dâ
`
Ðê dung
lo´ p Prosper, ta câ`n chı ra tu
¯ `u tiên
, ,
,
˜
\documentclass (cung
c´o thê chı ra theo g´oi lênh
\usepackage o,
.
` liêu).
phâ`n dâ
D`ong lênh
c´o dang
¯ `u tai
.
.
.

\documentclass[<tuy cho.n>]{prosper}

,
,
,
,
` chon
´
˘ ban. Thu,o`,ng la` cac
C´o môt
. câ`n chı , ra cua lo´ p van
. sô´ tuy
,
,
,
,
˜ su dung
<Tuy cho.n> sau dây,
posper
¯ t`ım hiêu ky˜ trong huo´ ng dân
.
d¯a˜ c´o:
,
,

´ cua tr`ınh chiê´u, thay h`ınh bang
draft biên dich
. phiên ban nhap
´ hôp
cac
. h`ınh khung.
,
,
,,
´ cua tr`ınh chiê´u vo´,i h`ınh va` cac
´
final biên dich
¯ `y d¯u phuong an
. dâ
`
tiêu dê
¯ chu´ th´ıch.
,
`
ps biên dich

¯ in.
. têp
. LATEX sang têp
. PostScript dung
`
pdf biên dich
cho muc
¯ıch tr`ınh
. têp
. LATEX sang têp
. PDF dung
. d´
´
chiêu.

` liêu
4.2. Phâ`n dâ
¯ `u tai
.

55

,
,
` chon
´ chı ra phong cach
´
Môt
cua tr`ınh
. sô´ tuy
. quan trong khac
,
,,
˜ san
˜˘ du
chiê´u. Prosper c´o môt
¯ o. c mô ta trong phâ`n 4.5.
. sô´ mâu
` chon
` ra c´o mtêp
C´o môt
. sô´ tuy
. mâ`u, sô´ trang, tr`ınh chiê´u, ... ngoai
.
,
´
´
´ quan ly´ cac
´ t´ınh chât cua trang tr`ınh chiêu.
phong cach

` liêu
4.2. Phâ`n dâ
¯ `u tai
.
˜,a lênh
Trong phâ`n giu
\documentclass va` \begin{document}, ta
.
, ,
,,
` chon
˘.
˘. nôi
d¯at
¯ ` va` môt
. dung trang tiêu dê
. sô´ tuy
. nhu biêu tuo. ng hoac
,
A
`
´ lênh
´ dung
cac
tac
lên moi
L TEX vê tiêu
¯o. Nhung lênh
.
.
. trang ,sau d´
,,.
`
´
´ t´ınh chât phông c´o thê d¯inh

ngh˜ıa lai
Môt
¯ va` cac
¯
.
. o dây.
. sô´ lênh
.
,
,

¯ thiê´t kê´ tiêu dê
¯ ` nhu:

\title
\subtitle
\author
\email
\institution
\slideCaption
\Logo

\DefaultTransition

,
Tiêu dê
¯ ` cua tr`ınh chiê´u.
,
Tiêu dê
¯ ` con cua tr`ınh chiê´u.
, ,
´ gia cua tr`ınh chiê´u.
Tac
,
,
,
´ giar.
Ðia
. chı email cua tac
,
,
,
´ gia.
Co quan cua tac
,
˘. chu´ th´ıch o, du,o´,i chân
Ðat
. trang.
,
˘. biêu tu,o.,ng tai
Ðat
. vi. tr´ı:

\Logo(-1.2,-1.2){
,
\includegraphics{<Tê.p anh>}}
Ðinh
ngh˜ıa lât
.
. trang .

,
˜˘ trong Prosper, nên ta c´o thê dung
`
V`ı g´oi lênh
hyperref d¯a˜ c´o san
.
, ,
,
´
´
´
` mailto: liên kêt hoac
˘. liên kêt tru. c tiêp dê
lênh
\href dê
¯ du
¯ a vao
¯ ´n
.
,
, ` A
,
˜
`
trang web. Nhu la L TEX chuân, tiêu dê
du
¯ ` tr`ınh chiê´u cung
¯ a vao
,
˘
\maketitle trong nôi
dung
v
an
b
an..
.

4.3. Trang tr`ınh chiê´u
,
,
Môt
trong Prosper. Ta du
¯ a
. “frame” cua Beamer la` môt
. “slide”
,
,

´ lênh
nôi
cac
cua LATEX. Môt
. trang nhu môi
. dung trong slide bang
.

56

,,
,
Chuong 4. Lo´ p tr`ınh chiê´u Prosper

,,
,
truo` ng slidenhu sau:

,
\begin{slide}{<Tiêu žê cua trang>}
{}Nô.i dung nhu, công thu,c Toan, Danh sach, ...>
\end{slide}
˘. biêt
Trang d¯ac
.

,

,

Lênh
\part[<Tuy ch.on chuyên trang>]{<V n ban>} Tao
ra
.
, .
,
,
`
˘
môt
trang
riêng
chu
a
<V n
b
an>
c
an
v
ao
tr
ong
tâm
c
ua
trang.
.
.
,
´ dung
` (xem § ?? cac
´
<Tuy cho.n chuyên žô.ng> ap
cho
trang
nay
.
,
thông tin chuyên d¯ông).
.

,
4.4. Che phu nôi
. dung

,
,
,
`
` hoat
Che phu nôi

¯ lam
. dung c´o thê dung
. hoa
. nôi
. dung trang.
,
, ,
,,
`
´
´
˜ cac
´ cac
´ phân tu xuât hiên
Ðê tao
¯ ta c´o thê du
¯ a
. va` biên di,
. ra day

` trong trang bang
lênh
\overlays
:
vao
.

\overlays{n}{
\begin{slide}{...}
...
\end{slide}
}
,,
´ lênh
Ðô´i sô´ n la` sô´ buo´ c lât
. nôi
. dung. Trong trang gô`m cac
.

\fromSlide{<p>}{<mat>}
\onlySlide{<p>}{<mat>}
\untilSlide{<p>}{<mat>}
\FromSlide{<p>}
\OnlySlide{<p>}
\UntilSlide{<p>}

˘. <mat> trên trang <p> trong
Ðat
<n>.
,
˘. <mat> chı trên trang <p>.
Ðat
˘. <mat> trên trang 1 qua <p>.
Ðat
,
˘.
Tâ´t ca chi tiê´t trang hiên
. c´o d¯at
´
´

¯ n <p> cho dê
¯ n <n>.
,
,
´
Tât ca chi tiê´t trang hiên
. c´o chı
˘. dê
d¯at
¯ ´n <p>.
,
˘.
Tâ´t ca chi tiê´t trang hiên
. c´o d¯at
´
´

¯ n 1 cho dê
¯ n <>.

,
´ tr`ınh chiê´u
4.5. Nhu˜ ng phong cach

57

´
´ thanh
`
4.4.1. Danh sach
cac
phâ`n
,,
`,ng bu,o´,c danh sach
´
`
Nê´u ta muô´n liêt
dung
môi truo` ng
. kê tu
itemstep thay cho itemize.

\overlays{3}{
,
\begin{slide}{Danh s
ach phân tu,}
\begin{itemstep}
,
\item Phân tu, nhât
,
\item Phân tu, nhi.
,
\item Phân tu, tam
\end{itemstep}
\end{slide}
}

4.4.2. Thay nôi
. dung
´ lênh
`
Cac
\fromSlide*, \onlySlide* va` \untilSlide* c´o cung
.
,
,
´ dung
`
cach
sao va` con tro không thay dô
¯ i.

\overlays{3}{%
\begin{slide}{V du.}
\onlySlide*{1}{\includegraphics{example-1.eps}}%
\onlySlide*{2}{\includegraphics{example-2.eps}}%
\onlySlide*{3}{\includegraphics{example-3.eps}}%
\onlyInPS{\includegraphics{example.eps}}%
\end{slide}
}
,
,
˘. anh example-1.eps trang dâ
V´ı du. trên s˜e thu. c hiên
¯ `u tiên,
. d¯at
,
,
,

thay thê´ n´o bang
example-2.eps o trang thu´ hai va` lai
. thay thê´
,
,
`
`
˘
n´o bang
anh example-3.eps trên trang thu´ ba va` cuô´i cung.
Trong
,
,
`
têp
trang s˜e hiên
. PDF
. lên ba lân. Trong trang PS chı chu´ duy nhâ´t
,
môt
. anh example.eps.

,
˜ ng phong cach
´
4.5. Nhu
tr`ınh chiê´u
˜˘ môt
´
Prosper d¯a˜ c´o san
sau dây
¯ la` giao diên
. sô´ phong cach,
. trang
`
´

¯ u va` trang tiêp theo.

58
alienglow

autumn

azure

blends

,,
,
Chuong 4. Lo´ p tr`ınh chiê´u Prosper

,
´ tr`ınh chiê´u
4.5. Nhu˜ ng phong cach
capsules

contemporain

corners

darkblue

59

60
default

frames

fyma

gyom

,,
,
Chuong 4. Lo´ p tr`ınh chiê´u Prosper

,
´ tr`ınh chiê´u
4.5. Nhu˜ ng phong cach
lignesbleues

mancini

nuancegris

prettybox

61

62
rico

serpaggi

thomasd

troispoints

,,
,
Chuong 4. Lo´ p tr`ınh chiê´u Prosper

,
´ tr`ınh chiê´u
4.5. Nhu˜ ng phong cach

whitecross

winter

wj

63

, ,
CHUONG 5

´ LÊNH
GOI
PDFSCREEN
.
,
´ lênh
´ i thiêu
5.1. Gio
..................................
. goi
.
` d¯a
´ lênh.
˘. t goi
5.2. Cai
.
.
..................................
,.
´ lênh
5.3. T`
uy chon
..............................
. cua goi
.
,
´
´
´
5.4. Nh˜ung dô
i

kh
ac
cho
t`
uy chon
¯
. ..................
,
5.5. Phâ`n dâ
¯ `u diê
¯ n h`ınh . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
,
´ lênh
5.6. Goi
câ`n dê
¯ chay
.
. pdfscreen . . . . . . . . . . . . . . . . . .
,
,
`
5.7. Bang diê
¯ u khiên . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
´ công cu. khac
´ .................................
5.8. Cac
´
5.9. Trang tr`ınh chiêu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
,
...............................
5.10. Trang chuyên d¯ông.
.

,
´ lênh
´ i thiêu
5.1. Gio
. goi
.

64
66
66
68
68
69
69
71
72
72

,
,, ´
G´oi lênh
pdfscreen du
gia C. V. Radhakrishnan thiê´t kê´ va`
¯ o. c tac
.
,
câp
. chı
. nhât
. tai
. d¯ia
http://www.ctan.org/pkg/pdfscreen
,
,
˜ co, ban cua g´oi lênh
` liêu
` tôi lâ´y phâ`n hu,o´,ng dân
va` câp
Tai
.
. nhât
.
. nay
,
,,
,
´
`
`
˘
cho tiêng Viêt.
cua g´oi lênh
nay.
. Thu nghiêm
. nhiêu chu´ c nang
.
` ngay trang tr`ınh chiê´u c´o môi tru,o,ng screen
Trong qua´ tr`ınh lam
,
, ,
,,
`
chı cho ra trang tr`ınh chiê´u va` môi truo` ng print chı dê
¯ in ra tai
,
,
`
`
´ lênh
˘ trong hai môi truo` ng trên dê
liêu.C`
on cac
không nam
¯ u ra cho
.
,.
,
´
´
ca hai h`ınh thuc trên. Ta lây v´ı du.

\documentclass[12pt, a4paper]{article}
\usepackage{xspace,colortbl}
\usepackage[T1]{vntext}
\usepackage{fouriernc}
\usepackage[screen,panelleft,code,paneltoc,
sectionbreak,vietnam]{pdfscreen}
\begin{screen}
\margins{.65in}{.65in}{.65in}{.65in}
\screensize{6.25in}{8in}
\emblema{dhkhtnhn}

,
5.1. Gio´ i thiêu
. g´oi lênh
.

65

\changeoverlay
\paneloverlay{but.pdf}
\def\pfill{\vskip6pt}
\end{screen}
\renewcommand\floatpagefraction{1}
\renewcommand\textfraction{0}
\def\pdfscreen{
\texttt{\small\color{section1}pdfscreen}\xspace}
\begin{print}
\notesname{Notes:}
\makeatletter
\def\@seccntformat#1{\llap{
\scshape\color{section\thesection@level}
\csname the#1\endcsname.\hspace*{6pt}}}
\makeatother
\end{print}
\begin{document}
\begin{screen}
\title{\color{section0} ,
,,
,
\Huge \textbf{HUONG DÂN SU DU.NG}\\[0.5cm]
\textcolor[rgb]{1.0,0.0,0.0}{ \textbf{pdfscreen.sty}}
}
\end{screen}
\begin{print}
,
\title{\huge\texttt{pdfscreen.sty} - Hu,o,ng dân su, d.ung}
\end{print}
,
\author{\color{section1}\Large Nguyên Hu,u Ðiên\\
{\small\href{https://nhdien.wordpress.com}
{\color{section1}\texttt{huudien@vnu.edu.vn}}}}
\maketitle
\begin{screen}
\vfill
\end{screen}
\begin{abstract}
,
,
\noindent G
oi lê.nh \pdfscreen žu,o
.c tac gia

,,
Chuong 5. G´oi lênh
Pdfscreen
.

66

,
C.~V.~Radhakrishnan thiêt kê va c.âp nh.ât t.ai ž.ia ch
http://www.ctan.org/pkg/pdfscreen\\
,
,
Tai liê.u nay tôi lây phân hu,o,ng dân co, ban cua
,
goi lê.nh va câ.p nhâ.t cho tiêng Viê.t. Thu, nghiê.m
,
nhiêu chu,c n ng cua goi l.ênh nay.
\end{abstract}
\begin{print}
\tableofcontents
\end{print}
\begin{screen}
\vfill
\end{screen}
,
` chon
Tuy
la`
. tr`ınh chiê´u cua g´oi lênh
.

,
H`ınh 5.1: Giao diên
. tr`ınh chiê´u cua pdfscreen
, `
Vo´ i tuy
chon
print trang dâ
¯ `u tiên s˜e la`
. g´oi lênh
.

´ lênh
` d¯a
˘. t goi
5.2. Cai
.

,
, `
,
Ðon gian la` ta du
g´oi lênh
¯ a vao
.

,
` chon
5.3. Tuy
. cua g´oi lênh
.

67

,
H`ınh 5.2: Giao diên
. tr`ınh chiê´u cua pdfscreen

\usepackage[screen,panelleft]{pdfscreen}

, `
, `
,
Khi du
g´oi lênh
không câ`n du
môt
nhu phâ`n
¯ a vao
¯ a vao
.
. sô´ g´oi lênh
.
,
,
` v´ı du. nhu, g´oi hyperref không
sau d¯a˜ chı ra, v`ı n´o tu. d¯ông
goi
.
. vao
, `
câ`n du
\usepackage{hyperref}.
¯ a vao
,
` chon
G´oi lênh
c´o môt
.
. sô´ tuy
. nhu phâ`n sau.

,
´ lênh
5.3. T`
uy chon
c
ua
goi
.
.
\usepackage[<Tuy cho.n>]{pdfscreen}

,
, `
` chon
Tuy
chô˜ m´oc vuông cua g´oi lênh:
¯ a vao
. du
.
´
1. screen – sinh ra giao diên
. tr`ınh chiêu.

,,
Chuong 5. G´oi lênh
Pdfscreen
.

68
,

,

˘ ban dê
˘. pdf.
print – sinh ra van
dvi hoac
¯ in têp.
,
, .,
`
´
` h`ınh.
panelleft – bang diê
u
khiê
n

bên
tr
ai
m
an
¯
¯
,
,
,
,
` h`ınh side.
panelright – bang diê
¯ `u khiên dê
¯ bên phai man
,
,
`
`
nopanel – không dung
bang diê
¯ u khiên.
,
,
`
` chon
paneltoc – muc
tuy
¯ `u khiên. Khi dung
. luc
. in trong bang diê
.
` không nên dung.
`
nay
\tableofcontents.
,
7. sectionbreak – phâ`n theo section không sang trang mo´ i.
`
´
´
8. code – Cung câ´p lênh
dung
danh sach
verbatim liêt
.
. kê cac

2.
3.
4.
5.
6.

lênh.
.

\begin{decl}\\
\usepackage[options]{package}\\
\screensize{6.25in}{8in}
\end{decl}
,
,
,,
9. Ðinh
¯ `u cuô´i: dvips, dvipsone, . . . , vtex câ`n phai chı
. , huo´ ng dâ
˘. d¯inh.
ra dê
pdftex la` mac
¯ biên dich.
.
.
, `
,
`
` C´o 6 so dô
` – bluelace, blue, gray, orange, pale10. So dô
¯ mau
¯ mau:
,
,
´ va` g´oi lênh.
˘.
green and chocolate – cho bang diê
Mac
¯ `u khiên, nut
.
`
d¯inh
l
a
blue.
.
,
,
,
,,
,
˜,: Không phai tâ´t ca cac
˜, du
´ ngôn ngu
11. Ngoai
¯ o. c tro. gips. Chı
. ngu
,,
˜, thông dung
c´o 15 ngôn ngu
du
ngh˜ıa. Tôi d¯a˜ d¯inh
ngh˜ıa
¯ o. c d¯inh
.
.
.
,
˜
ngôn ngu vietnam.
`
12. nocfg – Treo têp
n´o.
. câ´u h`ınh khi không dung

,
˜ ng dô
´ cho t`
5.4. Nhu
uy chon
¯ ´i sô´ khac
.
, ` `,
` chon
`
Môt
tu d`ong lênh.
дo la:
¯ a vao
. sô´ tuy
. du
.
,
,
,,
,
• \emblema{tên tê
p anh} tên têp
anh s˜e xuâ´t hiên
o dâ
¯ `u bang
.
.
.
,
diê
¯ `u khiên.
,,
,
˜
´ trang ch
• \urlid{URL tên} du
to´ i nut 
nh theo
¯ o` ng dân
\textsc{url}.
˘. d¯inh
• \screensize{chiêu cao}{chiêu rô
chiê`u rông
.
.
.ng} Mac
,
,
`
`
`
bang diê
m
an
h`
ı
nh.
¯ u khiên la` 15% chiêu rông
.
• \margins{left}{right}{top}{bottom}
, ,
` liêu.
˘. lê` cho tai
˘. d¯inh,
Lênh
d¯at
Không c´o gia´ tri. mac
c´o thê chı ra
.
.
.
, ,,
` liêu.
ân o dâ
¯ `u tai
.

,
5.5. Phâ`n dâ
¯ `u diê
¯ n h`ınh

69

,
`
5.5. Phâ`n dâ
u
diê
¯
¯ n h`ınh
,
´ phâ`n dâ
Khai bao
¯ `u nhu sau:

\documentclass[a4paper,11pt]{article}
\usepackage{xspace,colortbl}
\usepackage{screen,panelleft,gray,paneltoc}{pdfscreen}
\margins{.75in}{.75in}{.75in}{.75in}
\screensize{6.25in}{8in}
\overlay{lightsteelblue.pdf}
\begin{document}

,
`
´ lênh
5.6. Goi

n

¯ chay
.
. pdfscreen

,
,
˜,ng g´oi lênh
` tru,o´,c d´
Nhu
sau dây
¯o, tâ´t ca c´o
¯ câ`n thiê´t phai nap
.
. vao
trên CTAN:
,
˘ ban.
1. hyperref.sty G´oi lênh
kê´t nô´i trên van
.
,
2. comment.sty G´oi lênh
tao
¯ an
¯ a
.
. do
. b`ınh luân
. va` ghi chu´ không du
,
˘ ban.
ra van
,
˜ van
´˘ gian
´ cac
´ chuôi
˘ ban vo´,i nhau.
3. truncate.sty G´oi lênh
cat
.
,
,
,,
4. graphicx.sty G´oi du
¯ ` thi. va` câ´u h`ınh cua n´o.
¯ a môi truo` ng dô
,
´ lênh
˘ ban va` nê`n.
5. color.sty G´oi d¯inh
ngh˜ıa va` cac
tô mâ`u van
.
.
´ lênh
` hang
`
6. colortbl.sty G´oi lênh
mâ`u thêm cac
tô mau
va` côt
.
.
.
,
trong bang.
`
´ ph´ep toan.
´
7. calc.sty G´oi lênh
dung
cac
.
,
´ ky´ hiêu
˜
8. amssymb.sty G´oi lênh
cac
y.
.
. cua M
,
´
`
˜
9. amsbsy.sty G´oi lênh
k
y
hi
êu
v
a
l
ênh
c
ua
My.
.
.
.
,
,
,
,
´˘ môi truo` ng giu
˜ a nguyên van
˘ ban g˜o
10. shortvrb.sty G´oi viê´t tat
`
vao.
,
` khung van
˘ ban.
11. fancybox.sty G´oi lam

,
,
5.7. Bang diê
¯ `u khiên
,
,
,, `
˜,ng tuy
`
˘. bang diê
Thiê´t kê´ va` d¯at
Nhu
¯ `u khiên la` do nguo` i dung.
,,
`
˜
chon
o
trên
d
a

o
i
lên
diê
u

o
¯
¯
¯
.

\addButton{žô. dai}{chu, trên n
ut}

,,
Chuong 5. G´oi lênh
Pdfscreen
.

70
Sau dây
¯ la` môt
. sô´ v´ı du. :

\Acrobatmenu{NextPage}{\addButton{1.25in}{Trang sau}}
,
,
˜
´ anh,
Cung
nhu vây
. cho cac

,
\imageButton{chiêu rô.ng}{chiêu cao}{tên tê.p anh}
V´ı du:
.

\begin{center}
\href{http://www.tug.org}{\imageButton{.75in}{!}{tex}}
\end{center}
,
,
,
rông
cua
Bang
diê
khiên
¯ `u
.
`
˘. d¯inh
la` 15% chiê`u rông
man
\panelwidth=<dimension>. Mac
.
.
h`ınh.
,
,
` nay:
`
Bang cua giao diên
. bai
Lênh
.

,

¯ i

d¯ô.

\panelwidth=1.3in
\def\panel{\colorbox{panelbackground}
{\begin{minipage}[t][\paperheight][b]{\panelwidth}
\centering\null\vspace*{12pt}
\includegraphics[width=.75in]{dhkhtnhn}\par\vfill
\href{\@urlid}{
\addButton{.85in}{\@Panelhomepagename}}\par\vfill
\Acrobatmenu{FirstPage}{\addButton{.85in}
{\FBlack\@Paneltitlepagename}}\par\vfill
\Acrobatmenu{FirstPage}{\addButton{.2in}
{\FBlack\scalebox{.8}[1.4]{\btl\btl}}}\hspace{-3pt}
\Acrobatmenu{PrevPage}{\addButton{.2in}
{\FBlack\scalebox{.8}[1.4]{\btl}}}\hspace{-3pt}
\Acrobatmenu{NextPage}{\addButton{.2in}
{\LBlack\scalebox{.8}[1.4]{\rtl}}}\hspace{-3pt}
\Acrobatmenu{LastPage}{\addButton{.2in}
{\LBlack\scalebox{.8}[1.4]{\rtl\rtl}}}\par\vfill
\Acrobatmenu{GoBack}{\addButton{.85in}
{\@Panelgobackname}}\par\vfill
\Acrobatmenu{

´ công cu. khac
´
5.8. Cac

71

FullScreen}{\addButton{.85in}{Full Screen}}\par\vfill
\Acrobatmenu{Close}{
\addButton{.85in}{\@Panelclosename}}\par\vfill
\Acrobatmenu{Quit}{
\addButton{.85in}{\@Panelquitname}}\par
\null\vspace*{12pt}
\end{minipage}}}

´ công cu. khac
´
5.8. Cac
` h`ınh
5.8.1. Nê`n man

,
,
,
,
,

Nê`n c´o thê phu bang
têp
\overlay{tên t.êp anh}.
. anh vo´ i lênh
.
,,
´
´ la` dung
`
` \backgroundcolor{color} o dây
Cach
khac
mau
¯ color
,
,
,
,
d¯a˜ du
ngh˜ıa truo´ c trong g´oi color.sty.
¯ o. c d¯inh
.
,
,
,
,

˜
lênh
Nê`n cua bang diê
thay dô
¯ `u khiên cung
¯ i bang
. ,
,
\paneloverlay{graphic file}. Nê´u không muô´n chı ra thay dô
¯ i
˜
`
˘ trong pdfscreen.cfg.Lênh
th`ı dung
c´o san
. , \overlayempty va`
,
´ ta treo su. thay dô
`
\paneloverlayempty giup
¯ i nay.
,

,
Lênh
moi \changeoverlay s˜e tao
.
. ra môt
. loat
. têp
. pdf, d¯ô. lo´ n nho
,
hon 2 KB.
, ,
,

` bang
lênh
\change.
Ta c´o thê tu. tao
¯ i mau
.
. thay dô

,
,
,
`
5.8.2. Bang muc
l
uc
trong
b
ang
diê
u
khiê
n
¯
. .
,
,
` chon
Tuy
paneltoc cho ta bang muc
. cua g´oi lênh
.
. luc.
.

5.8.3. Têp
. câ´u h`ınh

, ,
˜ câ´u h`ınh bang
˘
1. Ta c´o thê giu
goi
. pdfscreen.cfg trong n´o c´o tâ´t
,
,
,
´ chu´ c nang
˘
ca cac
diê
¯ `u khiên.
,
,,
` khô´i sau dê
` chon
2. Mo têp
¯ c´o tuy
. pdfscreen.sty thêm vao
. vietnam:

\DeclareOption{vietnam}{%
\paneltitlepagename{Tiêu žê}
\panlabstractname{Tom t t}
\panelcontentsname{Mu.c lu.c}
\panelfullscreenname{Toan man hnh}

,,
Chuong 5. G´oi lênh
Pdfscreen
.

72

\panelhomepagename{Trang ch 
nh}
\panelgobackname{Quay la.i}
\panelclosename{Ðong la.i}
\panelquitname{Thoat}
\panelpagename{Trang}
,
\panelofname{cua}
}

5.9. Trang tr`ınh chiê´u
,,
Môi truo` ng trang tr`ınh chiê´u

\begin{slide}
..............
Nô.i dung trnh chiêu
..........
\end{slide}

5.9.1. Phông
,
,,
,
,
,
´ phông du
Tâ´t ca cac
ngh˜ıa lai
cho th´ıch ho. p vo´ i k´ıch co˜
¯ o. c d¯inh
.
, , .
˜ k´ıch co˜, nhu, ta muô´n
` h`ınh. Tuy nhiên ta c´o thê giua nguyên
man

´
` \normalsize thanh
`
bang
cach
thêm real vao
\realnormalsize;
`
c`on \large thanh
\reallarge va` vân vân.
,
,
,,
, ˘
,´ `
Voi tuy chon
ban.
. print môi truong slide in trang nho chu´ a van
˜ trang in vo´,i viêc
˜, ‘Notes’ s˜e ra theo môi
Chu
. khai:

\begin{decl}
\def\notesname{your string}
\end{decl}

,
5.10. Trang chuyên d¯ông
.

,
˜ trang nhu, trong Acrobat. Dung
`
• Ta c´o thê tr`ınh diên
lênh
.
,´ ´ `
, ,
\pagedissolve{option} voi cac tuy chon
th´
ı
ch
h
o
p
b
ang
sau.
.
.

,
5.10. Trang chuyên d¯ông
.

73

,
`, kh´oa trong tuy
´ tu
` chon
• Danh sach
. cho trong bang Table 5.1.
,
´ cach
´
` chon
´
Cac
tuy
Web Publishing
¯ i trang lâ´y theo sach
. biê´n dô

with Acrobat/PDF by Thomas Merz cho lênh
\pagedissolve.
.
`, khoa
´
Tu
/Split
/Blinds
/Box
/Wipe
/Dissolve
/Glitter
/R (Replace)

,
´ dung
Tac
chuyên d¯ông
.
,,
,.
` h`ınh mo, ra cho man
` h`ınh mo´,i.
Hai nua man
,,
,
,
,
´˘ ra
` h`ınh bi. cat
Tuong tu. nhu /Split, nhung man
,
˜ nhât
`
thanh
nhiê`u h`ınh chu
.
,
,
`
`
Môt
h
ôp
to

n
t
u
tâm
trang
cho dê
¯ ´n dâ
¯ `y d¯u.
. .
,
,
,
Nhu m`ın nô ra trang mo´ i.
,

trang mo´ i.
Trang cu˜ x´oa di
¯ “dissolves” thay bang
,
`, chay
`, môt
Nhu /Dissolve, tru
. trang tu
. g´oc.
,

˘.
trang mo´ i. Ðây la` chê´ d¯ô. mac
Trang cu˜ thay bang
d¯inh.
.
,
,
Bang 5.1: Kh´oa chuyên d¯ông
trang
.

,
, ,,
Môt
thêm thông sô´ nhu huo´ ng (/D), theo chiê`u
. sô´ chuyên d¯ông
.
ngang (/H), trong ra (/O):

/S /Split /D 2 /Dm /H /M /O
`, khoa
´
Tu
/D
,,
/D (Huo´ ng)

/Dm (Ðô. do)
¯

/M (Motion)

,
Giai th´ıch
,
,
` tac
´ dung
K´eo dai
chuyên d¯ông
trong giây thu´ hai
.
.
,
,
,,
Huo´ ng cua chuyên d¯ông
(multiples of 90◦ only).
.
,
,
,
˘
gia´ tri. tang
theo nguo. c kim dô
¯ `ng hô`, 0◦ chı sang
,
(for /Wipe andphai /Glitter).
,
,
˜,ng gia´ tri. c´o thê la` /H hoac
´ dung
˘. /V vo´,i tac
cua
Nhu
.
,,
,
,
˘. chiê`u doc,
chiê`u ngang hoac
. tuong u´ ng (vo´ i /Split
va` /Blinds).
,
,
`, tâm ra hoac
`, g´oc vao.
` Gia´ tri.
˘. tu
chı ra thu. c hiên
. tu
,
,,
,
´
`
`
`
`
c´o thê la /I vao va /O no ra (voi /Split va /Box).

,
,
Bang 5.2: Thêm dô
¯ ´i sô´ cho trang chuyên d¯ông
.

PHU. LUC
. A

´ HIÊU
´ HOC
KY
. TOAN
.
,
´ Hy Lap
A.1. Ch˜u cai
. .....................................
,,
´ tu nh.i phân . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A.2. Toan
´ ham
` sô´ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A.3. Tên cac
,,
´ tu quan hê. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A.4. Toan
A.5. K´y hiêu
ui tên . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. m˜
´ hoc
´ .............................
A.6. K´y hiêu
to
an
.
. khac
, ,
´ hoc
A.7. K´y hiêu
o (bang A.8) . . . . . . . . . . . . . . .
. toan
. hai c˜
A.8. K´y hiêu
. biên . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
´ lênh
A.9. K´y hiêu
amsmath . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. trong goi
.
´
` k´y hiêu
A.10. Môt
lam
. sô lênh
.
. ..........................

74
75
75
76
76
77
77
77
78
80

,
,
,
´ su, dung
Ban
ky´ hiêu
. d¯oc
. c´o thê t`ım hiêu ky˜ cach
.
. trong [1] va` [2].

,
˜ cai
´ Hy Lap
A.1. Chu
.
\alpha
\epsilon
\theta
\lambda
o
\varrho
\upsilon
\psi
Γ \Gamma
Ξ \Xi
Φ \Phi
α
²
θ
λ
o
%
υ
ψ

\beta
\varepsilon
\vartheta
\mu
\pi
\sigma
\phi
\omega
∆ \Delta
Π \Pi
Ψ \Psi
β
ε
ϑ
µ
π
σ
φ
ω

γ
ζ
ι
ν
$
ς
ϕ

\gamma
\zeta
\iota
\nu
\varpi
\varsigma
\varphi

Θ \Theta
Σ \Sigma
Ω \Omega
,
,
˜ cai
´ Hy Lap
Bang A.2: Chu
.

δ
η
κ
ξ
ρ
τ
χ

\delta
\eta
\kappa
\xi
\rho
\tau
\chi

Λ
Υ

\Lambda
\Upsilon

,
´ tu, nhi. phân
A.2. Toan

75

,,
´ tu nh.i phân
A.2. Toan
±

×
÷
·

?


q

\pm
\mp
\times
\div
\cdot
\ast
\star
\dagger
\ddagger
\amalg]
u
tª

\cap
\cup
\uplus
\sqcap
\sqcup
\vee
\wedge
\oplus
\ominus
\otimes¦  

®
¯

\circ
\bullet
\diamond
\lhda
\rhda
\unlhda
\unrhda
\oslash
\odot

°

2
3

4
5
/
.
\
o

\bigcirc
\Boxa
\Diamonda
\bigtriangleup

\bigtriangledown

\triangleleft
\triangleright
\setminus
\wr

,
,
´ tu, nhi. phân
Bang A.3: Toan

´ ham
` sô´
A.3. Tên cac
\arccos
\arcsin
\arctan
\arg

\cos
\cosh
\cot
\coth

\csc
\deg
\det
\dim

\exp
\gcd
\hom
\inf

\ker
\lg
\lim
\liminf

\limsup
\ln
\log
\max

\min
\Pr
\sec
\sin

,
,
´ tu, nhi. phân vo´,i g´oi lênh
amssymb
Bang A.4: Toan
.

\sinh
\sup
\tan
\tanh

´ hoc
Phu. luc
. A. Ky´ hiêu
. toan
.

76

,,
´ tu quan hê.
A.4. Toan

¿

<
v

`
|=

\le \leq
\ll
\subset
\subseteq
\sqsubseta
\sqsubseteq
\in
\vdash
\models


À

=
w
3
a

\ge \geq
\gg
\supset
\supseteq
\sqsupseta
\sqsupseteq
\ni
\dashv
\perp

6
=
.
=


=¹

\neq
\doteq
\approx
\cong
\equiv
\propto
\prec
\preceq
\parallel


'
³
^
_
./
Â
º
|

,
,
´ tu, quan hê.
Bang A.5: Toan

A.5. K´y hiêu
ui tên
. m˜


7

←(
)l
%
&

\leftarrow \gets
\Leftarrow
\rightarrow \to
\Rightarrow
\leftrightarrow
\Leftrightarrow
\mapsto
\hookleftarrow
\leftharpoonup
\leftharpoondown
\rightleftharpoons
\uparrow
\Uparrow
\updownarrow
\nearrow
\searrow

←−
⇐=
−→
=⇒
←→
⇐⇒
7−→
,→
*
+

;


m
.
-

\longleftarrow
\Longleftarrow
\longrightarrow
\Longrightarrow
\longleftrightarrow
\Longleftrightarrow
\longmapsto
\hookrightarrow
\rightharpoonup
\rightharpoondown
\leadsto
\downarrow
\Downarrow
\Updownarrow
\swarrow
\nwarrow

,
˜ tên
Bang A.6: Ky´ hiêu
. mui

\sim
\simeq
\asymp
\smile
\frown
\bowtie
\succ
\succeq
\mid |

´ hoc
´
A.6. Ky´ hiêu
. toan
. khac

77

´ hoc
´
A.6. K´y hiêu
. toan
. khac

ħ
ı

`


\aleph
\hbar
\imath
\jmath
\ell
\wp
\Re
\Im

\prime
\emptyset
\nabla
\surd
\partial
\top
\bot
\angle

0
;

p

>

\forall
exists
\neg
\flat
\natural
\sharp
\|
0 \mhoa


¬
[
\
]
k

\

4\backslash
\infty
\triangle
\clubsuit
\diamondsuit
\heartsuit
\spadesuit

,
´ hoc
´
Bang A.7: Ky´ hiêu
. toan
. khac

, ,
´ hoc
˜ (bang A.8)
A.7. K´y hiêu
. toan
. hai co
P
R
H
Q
`

X
Z
I
Y
a

\sum

T

\

\bigcap

J

K

\bigodot

\int

S

[

\bigcup

N

O

\bigotimes

\oint

F

G

\bigsqcup

L

M

\bigoplus

\prod
\coprod

W
V

_
^

\bigvee
\bigwedge

U

]

\biguplus

,
,
´ hoc
Bang A.8: Ky´ hiêu
. toan
. hai co˜

A.8. K´y hiêu
. biên
[
(
{
|
/

[
(
\{
|
/

]
)
}
k
\

]
)
\}
\|
\backslash

d
bl

\lceil
\lfloor
\langle
\uparrow
\downarrow
\updownarrow

,
Bang A.9: Ky´ hiêu
. biên

e
cm

\rceil
\rfloor
\rangle
\Uparrow
\Downarrow
\Updownarrow

´ hoc
Phu. luc
. A. Ky´ hiêu
. toan
.

78

\big
\Big
\bigg
\Bigg

( ) [ ] { } d e b c 〈 〉 / \ | ↑ ⇑ ↓ ⇓ l
¡ ¢ £ ¤ © ª § ¨ ¥ ¦ ­ ® ± ² ¯
¯ ↑ ⇑ ↓ ⇓
³ ´ h i n o l m j k D E . / ¯ x ~ 
¯  w 
¯  w y
³ ´h in ol mj kD E. / ¯ x ~  w x ~
¯  w  w  w
¯  w y Ä y Ä
µ ¶· ¸½ ¾» ¼¹ º¿ ÀÁ  ¯ x ~  w x ~
¯  w  w  w
¯  w  w  w
¯  w y Ä y Ä

m
l m
w x
w 
Ä y

,
Bang A.10: Ky´ hiêu
. biên ph´ong to

´ lênh
A.9. K´y hiêu
amsmath
. trong goi
.
˜, cai
´ Hebrew
Môt
. sô´ ky´ hiêu
. biên va` chu

p
z

\ulcorner
\digamma

\urcorner
Å \varkappa
q

x \llcorner
i \beth

y \lrcorner
k \daleth

,
˜, cai
´ Hebrew vo´,i g´oi lênh
Bang A.11: Ky´ hiêu
amssymb
. biên va` chu
.
,,
´ tu nhi. phân
Toan

\dotplus
\Cup
\doublebarwedge
\boxdot
n \ltimes
i \rightthreetimes
 \circleddash 

\centerdot
u
d
[

à

Z 

o
f
~
Ö

\smallsetminus
\barwedge
\boxminus
\boxplus
\rtimes
\curlywedge
\circledast
\intercal

e
Y 

>
h
g
}

\Cap
\veebar
\boxtimes
\divideontimes
\leftthreetimes
\curlyvee
\circledcirc

,
,
´ tu, nhi. phân vo´,i g´oi lênh
Bang A.12: Toan
amssymb
.
,
` bô. ky´ hiêu
G´oi lênh
amssymb chu´,a hâ`u nhu, toan
cua AMSTEX va` sau
.
.
,
,
,
,
` la` AMS-LATEX trong cac
´ bang sau dây:
nay
bang A.15, bang A.16, bang
¯
,
A.12, bang A.14.

A.9. Ky´ hiêu
amsmath
. trong g´oi lênh
.

79

˜ tên
Ky´ hiêu
. mui

99K 

å 

( 

# 

8
;
ã 

æ

<

\dashrightarrow
\leftrightarrows
\leftarrowtail
\curvearrowleft
\upuparrows
\multimap
\rightleftarrows
\looparrowright
\circlearrowright
\upharpoonright
\nleftarrow
\nRightarrow
\leftleftarrows
\twoheadleftarrow
\leftrightharpoons
\curvearrowright
\rightsquigarrow
\nLeftrightarrow

L99
W
"


!  

9
=
â  

: 

\dashleftarrow
\Lleftarrow
\looparrowleft
\circlearrowleft
\upharpoonleft
\leftrightsquigarrow
\twoheadrightarrow
\rightleftharpoons
\Rsh
\downharpoonright
\nrightarrow
\nleftrightarrow
\rightrightarrows
\rightarrowtail
\Lsh
\downdownarrows
\nLeftarrow
\downharpoonleft

,
˜ tên vo´,i g´oi lênh
Bang A.13: Ky´ hiêu
amssymb
. mui
.
´
Môt
. sô´ ky´ hiêu
. khac

\hbar
O \triangledown
s \circledS
Ø
\nexists
a \Game
∅ \varnothing
■ \blacksquare
^ \sphericalangle 
\diagup
ħ

\hslash
\square
∠ \angle
0 \mho
k \Bbbk
N \blacktriangle 
\blacklozenge
Ù
\complement 
\diagdown
×
ä

M

]
`
8
H
F
ð

\vartriangle
\lozenge
\measuredangle
\Finv
\backprime
\blacktriangledown
\bigstar
\eth

,
´ vo´,i g´oi lênh
Bang A.14: Môt
amssymb
. sô´ ky´ hiêu
. khac
.
,,
´ tu quan hê.
Toan

´ hoc
Phu. luc
. A. Ky´ hiêu
. toan
.

80

5
.
l
Q
:
w
<
E
`
m
1
m
R
$

=
%
D
q\leqq
\lesssim
\lessdot
\lesseqgtr
\risingdotseq
\backsimeq
\sqsubset
\precsim
\trianglelefteq
\smallsmile
\Bumpeq
\eqslantgtr
\gtrdot
\gtreqless
\circeq
\thickapprox
\sqsupset
\succsim
\trianglerighteq
\shortparallel
\varpropto
\backepsilon

\leqslant
/
\lessapprox
≪ \lll
S
\lesseqqgtr
;
\fallingdotseq
j
\subseteqq
4
\preccurlyeq
w
\precapprox
C
\vartriangleleft
a
\smallfrown
=
\geqq
&
\gtrsim
≫ \ggg
T
\gtreqqless
,
\triangleq
k
\supseteqq
<
\succcurlyeq
v
\succapprox
B
\vartriangleright
G
\between
Î
\blacktriangleleft
Ï
\blacktriangleright
É

\eqslantless
\approxeq
\lessgtr
\doteqdot
\backsim
\Subset
\curlyeqprec
Í \vDash 
\Vvdash
l \bumpeq
Ê \geqslant
' \gtrapprox
≷ \gtrless
P \eqcirc
∼ \thicksim
c \Supset
3 \curlyeqsucc
\Vdash
p
\shortmid
t \pitchfork
∴ \therefore
∵ \because
0
u

+
v
b
2

,
,
´ tu, quan hê. vo´,i g´oi lênh
Bang A.15: Toan
amssymb
.

` k´y hiêu
A.10. Môt
lam
. sô´ lênh
.
.
, `,
´
Dâ´u trong môi truo
ng toan
oˆ \hat{o}
o´ \acute{o}
oˇ \check{o} o` \grave{o}


~
o

\bar{o}
\vec{o}


\dot{o}
\ddot{o}


\breve{o}
\tilde{o}

` ky´ hiêu
A.10. Môt
lam
. sô´ lênh
.
.

≮ 

⊀ 

6
(
&
Ñ

 

/
3
+
!

\nless
\nleqq
\lvertneqq
\nprec
\precnapprox
\nmid
\ntriangleleft
\subsetneq
\varsubsetneqq
\ngeqslant
\gneqq
\gnapprox
\succnsim
\nshortparallel
\nVDash
\nsupseteq
\varsupsetneq  

0
5
Ú

≯  

7
#
%

81

\nleq
\lneq
\lnsim
\npreceq
\nsim
\nvdash
\ntrianglelefteq
\varsubsetneq
\ngtr
\ngeqq
\gvertneqq
\nsucc
\succnapprox
\nparallel
\ntriangleright
\nsupseteqq
\supsetneqq

Ð  

.
Õ

*
á  

Õ

4
)
'

\nleqslant
\lneqq
\precnsim
\precnsim
\nshortmid
\nvDash
\nsubseteq
\subsetneqq
\ngeq
\gneq
\gnsim
\nsucceq
\ncong
\nvDash
\ntrianglerighteq
\supsetneq
\varsupsetneqq

,
,
,
,
´ tu, quan hê. phu d¯inh
Bang A.16: Toan
vo´ i g´oi lênh
amssymb
.
.

g
abc
←−−
abc
abc
←−−
abc
z}|{
abc
p
abc

\widetilde{abc}
\overleftarrow{abc}
\underleftarrow{abc}
\overline{abc}

d
abc
−−→
abc
abc
−−→
abc

\widehat{abc}
\overrighttarrow{abc}
\underrighttarrow{abc}
\underline{abc}

\overbrace{abc}
\sqrt{abc}

\underbrace{abc}
\sqrt[n]{abc}

f0

f'

abc
|{z}
p
n
abc
abc
x yz

\dfrac{abc}{xyz}

,
,
˜ cua LATEX
Bang A.17: Dâ´u co dan

´ hoc
Phu. luc
. A. Ky´ hiêu
. toan
.

82
` d¯âm
´
Lam
. ky´ hiêu
. toan.

Lênh
.

\Bbb
\boldsymbol
\frak
\pmb
\text
\mbox

`
G˜o vao

$\Bbb{NQRZ}$
$\boldsymbol{\alpha}$
L $\frak{E}=\frak{mc}^2$
$\pmb{\triangle}$
$E=mc^2 \text{(Einstein)}$
$E=mc^2 \mbox{(Einstein)}$

,
Kê´t qua
NQRZ.
α.
E = mc2 .
4
T E = mc2 (Einstein)
T E = mc2 (Einstein)

,
` d¯âm
Bang A.18: Lam
. ky´ hiêu
.
,
´ ky´ tu. toan.
´
Phông cho cac

Lênh
.

\mathbb
\mathcal
\mathfrak
\mathrm
\mathbf
\mathsf
\mathtt
\mathnormal
\mathit

`
G˜o vao

$\mathbb{ABCMNPQ}$
$\mathcal{ABCMNPQ}$
$\mathfrak{ABCMNPQ}$
$\mathrm{min}_i$
$\sum x=\mathbf{v}$
$\mathsf{G}_1^2$
$\mathtt{W}(a)$
$\mathnormal{log}=log$
$\mathit{differ}\ne differ$
,
´ ky´ tu., toan
´
Bang A.19: Phông cho cac

,
Kê´t qua
ABCMNPQ
A BC M N P Q

ABCMNPQ
min i
P
x=v

G21
W(a)
log = log
differ 6= di f f er

PHU. LUC
. B

´ LÊNH
˘. GOI
` ÐAT
CAI
.
´ lênh
` g`ı. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
B.1. Goi
. , la
,
´ lênh
˘. c diê
B.2. Ða
m
cua goi
.............................
¯
.
,,
` d¯a
` su dung
´ lênh
˘. t va
B.3. Cai
........................
. , goi
.
,,
´ lênh
B.4. Chuong tr`ınh quan l´y goi
trong MiKTeX . . . . . . .
.
,
,
´
´ lênh
B.5. Nh˜ung goi
lây t`u trên internet . . . . . . . . . . . . . . . . .
.

83
83
84
84
87

´ lênh
` g`ı
B.1. Goi
la
.

,
,
,
,
`˘ LaTeX la` dung
`
`
´ lênh
˘ ban bang
Dung
soan
thao van
cac

¯ diê
¯ `u khiên cho
.
,.
,
,
,
, ,,
,
,,
`
˘
ta kê´t qua cuô´i cung
san phâm chê´ ban. Ðê mo rông
kha nang
su dung
.
, .
,
,,
, ´
`
´
´
`
´
LaTeX va d¯ap ung nhu câu da
voi kêt qua chuyên nghiêp,
nguo` i ta
¯ dang
.
.
, , ,,
,
´ g´oi lênh
`
d¯a˜ thiê´t kê´ cho nguo` i su dung
tao
dung
chung. Nhu vây
.
. cac
.
. g´oi
,
,
,
´
`
`
´
`
lênh
giô
ng
nhu
thu
vi
ên
c
ac
l
ênh,

n
th`
ı
du
a
ra
d
ung,
không

n
th`
ı thôi
¯
.
.
.
,
,
,,
,
,
´
´
`
˜
˜
˜
la` ma˜ nguôn mo ai cung
cung
không anh huo´ ng dê
¯ n kêt qua. Ðây cung
,
,
,
, ,,
,,
,
` ra
˜
˘
tham khao du
c´o kha nang
thay dô
¯ lam
¯ o. c va` ai cung
¯ i du
¯ o. c. Thu. c tê´ dê
` môt
môt
la` gom môt
vao
sty.
¯
. g´oi lênh
.
. sô´ lênh
.
. têp
. c´o duôi
` liêu
` cung
˜
`
` d´
Phâ`n dâ
c´o dung
môt
nao
¯ `u môt
¯o
. tai
. LaTeX nao
. g´oi lênh
.
`
`
`
´
´ lênh
˘
bang
cac
g
oi
v
ao
\usepackage{<tên
g
o
i
l
ê
nh>}
.

ı
d
u
d
ung
c
ac
.
. ,
.
.
´ hoc
´ hoc
˜
ky´ hiêu
. toan
. cua hôi
. toan
. My:

\usepackage{amsmath,amsxtra,amssymb}
\usepackage{latexsym, amscd,amsthm}
,
,
,
˜, toan
` bô. g´oi lênh
Môt
cua TeX tai:
. thu viên
. luu tru
.
.

http://www.ctan.org/

,
,
´ lênh
˘. c diê
B.2. Ða
m
c
ua
goi
¯
.
,
`
´ lênh
`
Trong thu. c tê´ nhiê`u g´oi lênh
dung
chung s˜e c´o cac
trung
nhau
.
.
,
,
,
,
,
,
˜
`
va` dân to´ i không tuong th´ıch vo´ i nhau. Thu. c su. c´o nhiêu g´oi lênh
không
.
,
,
,
˜
˜ do
´
`
`
˘
dung
chung vo´ i nhau trong môt
v
an
b
an
v
a
d
ân
t
o
i
biên
d
ich
b
i
l
. , . ôi,
. , ,
,
,,
,
, , ´, ˘

g´oi lênh
ta c´o thê thu h`oa nhâp
¯o khi su dung
¯ o. c voi van ban cua ta
.
.
. du
không.

84

,,
` d¯at
˘. g´oi lênh
Phu. luc
va` su dung
. B. Cai
.
.

,

` bang
дo la` du
vao
lênh
\usepackage{...} va` biên dich
¯ a g´oi lênh
. môt
.
.
.
,
,
,
`
lâ`n truo´ c khi dung
lênh
c
ua

o
.
.
,,
,,
,
´˘
´˘ viê´t câ´u
Truo` ng ho. p không tuong th´ıch không nhiê`u lam,
v`ı quy tac
,
,
,
,
,
,
´ g´oi lênh
´ lênh
truc
la` phai tham khao g´oi lênh
tuong tu. c´o thê, cac
trong
.
.
.
,,
,`,
,
`
´
g´oi lênh
không
s
u
d
ung
ra
ngo
ai

o
i
l
ênh
thu
o
ng

o
k`
e
m
k
y
t
u
@,
v`ı ky´
.
.
.
,.
, `
, ´,
˘ ban b`ınh thu,o`,ng la` 1 ky´ tu., d¯ac
˘. biêt.
tu. nay
trong van

ı
d
u
tru
o
c
khi
.
.
,
,
,
,
`
du
lênh
\section nguo` i ta xây du. ng lênh
phu. trong g´oi lênh
¯ a ra dung
.
.
.
, ´
´˘
`
´ ngu,o`,i ta cô´ gang
´ lênh
`
˘. khac
˘. cac
\@section,. . . Mat
d¯at
l
a
nguyên
t
u
tiê
ng
.
,
´
´
`
`
´ tu tiêng Anh th`ı khac
´ nhau nên han
Anh, ma` cac
nhau.
. chê trung
,
,
`
` môt
`
˘ môt
Môt
chı nham
tô´t
¯ıch lam
. g´oi lênh
.
. muc
. d´
. viêc
. cu. thê cang
,
,,
,
´ıt nhâ´t, do
va` c´o môt
su dung
¯ n gian nhâ´t. V´ı du. g´oi lênh
. sô´ lênh
.
.
.
,
` nhiêm
`
indentfirst.sty chı lam
v
u
l
am
thut

¯ `u d`ong d`ong dâ
¯ `u tiên
.
.
.
,
cua do
¯ an.
.
,,
` chon
˜
G´oi lênh
cung
c´o tuy
trong
¯ o. c thiê´t kê´ trong g´oi lênh
.
.
. du
,
´
`
˘
g´oi lênh

ı
d
u

o
i
phông
tiê
ng
vi
êt

o
t
uy
chon
utf8
ho
ac
tcvn
nhu
.
.
.
.
\usepackage[utf8]{vietnam}.

,,
` d¯a
` su dung
´ lênh
˘. t va
B.3. Cai
goi
.
.

,
,,
,
˘ ban nhu,
Khi biên dich
o phâ`n dâ
¯ `u van
. LaTeX, khi c´o lo` i goi
. g´oi lênh
.

\usepackage{shortlst}

,
,,
,
,
`
˘ ban, nê´u
LaTeX t`ım kiê´m têp
thu muc
., shortlst.sty o cung
. vo´ i têp
. van
,
,
,
˜˘ nhu, trong MiKTeX la`
không c´o mo´ i di
¯ t`ım o thu muc
. câ´u h`ınh san

..\miktex 2.9\tex\latex\<tên g
oi lê
.nh>\*.sty

˜ không c´o g´oi lênh
´ lôi
` Nhu,ng trong
Nê´u không thâ´y th`ı LaTeX bao
nay.
.
,
´
MiKTeX c´o co chê´ t`ım ngay trong danh sach
g´oi lênh
nê´u c´o n´o s˜e nap
.
.
,,
,
,
,
,
,
´
`
´
´
` cac
´ ban
vao,
d
inh
hu
o
ng
t
u
tru
o
c

ı
a

o
i
l
ênh
o
dâu.

u
không

o
trong
¯
¯
¯
.
.
.
˜
´ n´o mo´,i bao
´ lôi.
danh sach
, ,,
,

´
Nhu vây,
g´oi lênh
bâ´t ky` bang
cach
. Ta c´o thê su dung
.
.
,
,
˘. têp
˘ ban
+ Ðat

¯o tai
. g´oi lênh
.
. thu muc
. têp
. van
,
, ´
,
˘. g´oi lênh
tai
g´oi lênh
nhu v´ı du.
+ Ðat
. môt
. thu muc
. ma` LaTeX chu´ a cac
.
,, .
,
,
` d´
MiKTeX o trên. Ngh˜ıa la` tao
vao
¯o va` sau
. môt
. thu muc
. va` chua g´oi lênh
.
´

¯o câp
. nhât
. câu h`ınh MiKTeX. Trong VieTeX ban
. chon
.
tools–>MiKTeX Setting
,
,,
˜ (h`ınh B.1).
´ [refresh FNDB] dê
sau d´
¯o nhâ´n nut
¯ câp
¯ o` ng dân
. nhât
. du
´ têp
` d¯at
˘. xong d¯a˜ c´o cac
+ Râ´t nhiê`u g´oi lênh
., trong MiKTeX khi cai
. vi. du.
,
,
,
,
˜
´
´ tai
` liêu
´ ban
va` têp
cac
¯ cac
¯o trong thu muc
. huong dân su dung,
.
. d´
. sau dây
.

,
,,
B.4. Chuong tr`ınh quan ly´ g´oi lênh
trong MiKTeX
.

85

,,
˘. lai
H`ınh B.1: Ðat
. môi truo` ng cho MiKTeX

,
,,
,
` d´
nên vao
beamer.sty râ´t c´o ´ıch va`
¯o mo têp
¯ xim v´ı du. nhu g´oi lênh
. pdf dê
.
,
,,
tu. hoc
¯ o. c:
. tâp
. du

..\miktex 2.9\doc\latex\beamer\doc\beameruserguide.pdf

,
,,
´ lênh
B.4. Chuong tr`ınh quan l´y goi
trong
.
MiKTeX
,
` d¯at
˘. MiKTeX xong th`ı trong Menu cua n´o c´o 2 chu,o,ng tr`ınh:
Khi cai
,
,
` d¯at
˘. thông sô´ môi tru,o`,ng cua MiKTeX. Râ´t
1. Quan ly´ g´oi lênh
. , va` 2. Cai
,
,,
, ´
, ,

` d¯at
˘. bang
MiKTeX mo´ i su dung
g´oi
nhiê`u g´oi lênh
phai cai
¯ o. c nhu cac
., du
.
´
lênh
beamer.sty, powerdot.sty, pdfscreen.sty,... va` ca g´oi lênh
tiêng viêt
.
.
.
vntex.sty.
,
,,
˜ cai
` d¯at
˘. môt
g´oi lênh
bâ´t ky` c´o trong MiKTeX dê
Sau dây
¯
¯ la` huo´ ng dân
.
.
,
,,
` g´oi lênh
`
su dung,
cu. thê lâ´y cai
tiê´ng Viêt
Unicode.
.
.
. dung
,
,
,,
` d¯at
˘. xong MikTeX va` VieTeX dê
Ða˜ cai
¯ biên dich
¯ o. c ma˜ Unicode phai
. du
,
,
` g´oi lênh
` Thê´ Thanh)
`
´
cai
vntex (cua Han
trong MiKTeX. Ta thu. c hiên
.
. cac
, ´,
buoc sau dây:
¯
,,
,,
`, d˜
Buo´ c 1. Ðinh
huo´ ng lai
tu
¯ıa CD:
.
. goi
. g´oi lênh
.
,
`
Tu Window: Program->MikTex 2.9->Browse packages
`, trong VieTeX: Tools->MiKTeX Option->Packages).
˘. Tu
(Hoac
,,
`, Menu: Repository -> Change packages repository
Buo´ c 2. Tu

86

,,
` d¯at
˘. g´oi lênh
Phu. luc
va` su dung
. B. Cai
.
.

,,
,
˜ TeX
H`ınh B.2: Mo têp
. mo´ i va` chon
. mâu

,,
,
˜ TeX
H`ınh B.3: Mo têp
. mo´ i va` chon
. mâu
,,
,
˘
O dây
chon:
¯ c´o 3 kha nang
.
,
1. Lâ´y g´oi lênh
trên
Internet,
ngh˜ıa la` khi biên dich
(chua
. , thiê´u g´oi lênh
.
.
,
,
,
,
` chuong tr`ınh lênh mang
cai)
trong CTAN d¯ia
¯ lâ´y
. chı noi gâ`n nhâ´t dê
.
´ t´ınh dang
g´oi lênh
vê` (tâ´t nhiên may
nô´i mang
rô`i).
¯
.
.
,
,
´
`
`
`
´
2. Lây g´oi lênh
dung,
v`ı vây
¯o trong may ban
¯
. , tu môt
. thu muc
. nao d´
. dang
,.
,
,
´
` môt
´ (Иıa CD cai
` d¯at
˘. cua
ta dê
vao
¯ tât ca g´oi lênh
.
. thu muc
. trong may
,
,
` d¯at
`
`
´ nay
` v`ı không phai luc
´
˘. nay).
tôi c´o thu. c hiên
Ta hay dung
cach
. cai
,
,
,
,
,
´
´
` cung
˜
nao
nôi mang,
nhuo. c diê
mo´ i nhât.
¯ m không phai la` g´oi lênh
.
.
,
`, d˜
3. Lâ´y tu
¯ıa CD/DVD giô´ng nhu phâ`n trên.
` nhu, h`ınh trên rô`i [Next] sau d´
Chon
¯o chon
. vao
.
,
, ,,
,
,
Trong h`ınh trên thu viên

o
i
l
ênh
cua tôi dê
o ô
¯
.
.
,
´ tuy
` chon
` khi
˘. lai
G:\miktex\tm\package. Ban
., c´o thê d¯at
. cac
. nay
,
`
˜ mai.
˜
˘. dê
muô´n thay dô
mai
¯ i, không th`ı chı câ`n 1 lâ`n d¯at
¯ ´n dây
¯ la` dung
,
,
, ´,
` dâ´u công
Buoc 3. Sau d´
(+) dê
vntex (dê
¯o chon
¯ nhâp
¯ loc
. vao
.
. g´oi lênh
.
. tên
,
`
˜ g˜o vao
` vn rôi [Enter] nhu h`ınh B.2)
g´oi lênh
hay
.
,, `
,
Sau khi nap
liêu
¯ o. c tai
. du
. vntex th`ı VieTeX mo´ i biên dich
. Unicode.
,
,
,
,
` d¯at
`
˘. môt
Khi cai
mo´ i ta chı câ`n dung
buo´ c 3. T`ım kiê´m g´oi lênh
. g´oi lênh
.
.

,
,
B.5. Nhu˜ ng g´oi lênh
lâ´y tu` trên internet
.

87

,,
,
˜ TeX
H`ınh B.4: Mo têp
. mo´ i va` chon
. mâu
,
,,
` hay chu,a thông qua d`ong ngang cua chu,o,ng
va` biê´t du
¯ o. c n´o d¯a˜ nap
. vao
tr`ınh.

,
,
´
˜ ng goi
`
´ lênh
B.5. Nhu

y
t
u
trên internet
.

,
,
,
´ quan ly´ g´oi lênh
C´o thê trong danh sach
cua MiKTeX không c´o g´oi lênh
.
. ,
,,
˜
` tu., d¯ông
du
ma` ban
không lâ´y vao
¯ o. c, ta phai
¯o MiKTeX cung
.
. muô´n. Khi d´
,

` vi. tr´ı va` cach
´
` o, phâ`n trên. Môt
˘. vao
lâ´y bang
tay va` d¯at
lam
. g´o,i lênh
.
,
,`,
,, ,
, ,,
˜
´ gia hoac
˘.
thuong du
¯ o. c luu tru o http://ctan.org/ va` trang web cua tac
,
, , ,,
,
`
co quan tao
ra

o
.

o
i
l
ênh
do
v
ây
luôn
luôn
du
o
c
s
u
a

i
v
a
c
âp
nh
ât

¯
¯
.
.
.
.
.
. ´t
,
,
,
,
`
˜
`
´
´
`
hon. Nhu vây
b
an
d
a

o
trong
MiKTeX
l
a
d
u
ng
l
ai
l
uc
ph
at
h
anh
phiên
¯
.
,
,
,,
,,.
´ râ´t
˘. khac
ban MiKTeX, nê´u c´o su dung
sau d´
¯o ta phai lâ´y o internet, mat
.
,
,
˘
nhiê`u g´oi lênh
không c´o trong MiKTeX v´ı du. nhu shortlst.sty chang
.
han.
.
`
Khi d´
¯o ta vao

http://www.ctan.org/tex-archive/macros/latex/contrib/shortlst/

,
,,
,
Ban
. c´o thê lâ´y têp
. shortlst.pdf xem truo´ c va` têp
. shortlst.dtx vê` thu muc
.
` (h`ınh B.5).
˘. g´oi lênh
nay
d¯at
.
,,

VieTeX va` nhâ´n ph´ım biên dich
+ Sau d´
¯o mo têp
. ra
. shortlst.dtx bang
,
,
,
˘. PDF), ngh˜ıa la` biên dich
TeX. Kê´t
DVI (hoac
¯
. b`ınh thuo` ng nhu têp
. c´o duôi
,
,
,
qua sinh ra tai
thu muc
¯o têp
. d´
. shortlst.dvi va` shortlst.ins (Khi lâ´y vê` chua
,.
,`,
c´o) ta c´o thê xem têp
. shortlst.dvi b`ınh thuong.
,
,,
,,

+ Lai
bang
VieTeX (chu´ y´ khi mo không phai duôi
¯
. mo ,têp
. shortlst.ins
,,
,
´
´
`
´
tex nên phai chon
m
o
t
êp
*.*
m
o
i
nh`
ı
n
thâ
y
shortlst.ins,

t
nhiê
u
g´oi
.
.
,
,
˜
` va` xem du
˘
lênh
Lai
¯ o. c têp
¯ `y
. tâp
. , d¯a˜ c´o san).
. biên dich
. nay
. shortlst.dvi dâ
,,
,

,
` du
d¯u. Môt
g´oi lênh
nay
¯ o. c.
. têp
. moi sinh ra la` shortlst.sty va` ta su dung
.
.

88

,,
` d¯at
˘. g´oi lênh
Phu. luc
va` su dung
. B. Cai
.
.

H`ınh B.5: G´oi lênh
shortlst.sty trên CTAN
.

PHU. LUC
. C

, ,
, ,
` NG CO BAN
MÔI TRUO
,,
´
` ng danh sach.
.............................
C.1. Môi truo

89

,
,,
` ng bang . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
C.2. Môi truo

90

,,
` ng h`ınh . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
C.3. Môi truo

94

,,
,
´
` ng dong
C.4. Môi truo
công th´
uc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

101

,,
` ng d¯.inh l´y . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
C.5. Môi truo

105

,
` liêu
Tai
. tham khao . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

108

,
,,
,
´ dung
˘ ban
Môi truo` ng la` lênh
trong LATEX nhung tac
trên môt
.
.
. khô´i van
,
´ Ban
` tôi
hay môt
[1] va` [2]. Trong phâ`n nay
. công thu´ c toan.
. d¯oc
. t`ım trong
,
,
,`,
,
,
,
,
´˘ lai
˜
`
`
`
´
o
ng
chu´ a
o
ng
co
b
an
hay
d
ung
v
a
c
ac
môi
tru
nhac
li
êt

nh
u
ng
môi
tru
. .
,
,
,
,
´˘ to´ i g´oi lênh
˜ ng môi truo` ng không nhac
` d´
trong môt
nao
th`ı
¯o. Nhu
. g´oi lênh
.
.
,
,
˜
´
˘. nhiên c´o san
˘ trong LATEX , khi nhac
˘ dê

mac
¯ ´n môi truo` ng trong môt
. oi
,
,`,
, ´,
,
´
`
`
`
˘
lênh,
th`
ı
d
ung
môi
tru
o
ng

o
tru
o
c
nhâ
t
ph
ai
du
a

o
i
l
ênh

o
v
ao

u
van
¯
¯
¯
¯
.,
.
,
,`,
,

,
` bang vuo. t cac
´ trang longtable trong
ban. V´ı du. n´oi toi môi truong lam
,
˜
`
g´oi lênh
longtable
th`
ı
b
an
h
ay
du
a
v
ao
l
ênh
\usepackage{longtable}
¯
.
.
,.
,,
,,
,,
´n hiêu biê´t thêm vê` g´oi lênh
`
truo´ c khi dung
môi truo` ng.Ban
liêt
. muô
.
. kê o
,
,
˘. CTAN.
dây
¯ xin mo` i tra trên trang web cua tôi hoac

,,
´
` ng danh sach
C.1. Môi truo
\begin{itemize} \item ...\end{itemize}
\begin{enumerate} \item ...\end{enumerate}
\begin{discription} \item ...\end{discription}

,,
,,
, ,
´
`
La` ba dang
danh sach
co ban va` thuo` ng dung
nên không cho v´ı du. o
.
,
˜,ng danh sach
´ nay
` c´o thê lông nhau, c´o sô´ dê
dây.
Nhu
thông sô´
¯
¯ ´m va` lênh
.
,
´ bâc
theo cac
. lô`ng nhau nhu sau:

,,
, ,
Phu. luc
. C. Môi truo` ng co ban

90

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Bâc
. 1

Bâc
. 2

Bâc
. 3

Bâc
. 4

1., 2.

(a), (b)

i., ii.

A., B.

\p@enumi
{}

\p@enumii
\theenumi

\p@enumiii
\theenumi()

\p@enumiv
\theenumiii

enumi
enumii
enumiii
enumiv
\theenumi
\theenumii
\theenumiii
\theenumiv
\arabic{enumi} \alpha{enumii} \roman{enumiii}\Alph{enumiv}
\labelenumi
\labelenumii \labelenumiii \labelenumiv
\theenumi.
(\theenumii) \theenumiii. \theenumiv.

1., 2.
1a, 2b
1(a)i, 2(b)ii
1(a)iA, 2(b)iiB.
,
´
´
´
´ hang
`
˘. d¯inh,
Cac
c´o y´ ngh˜ıa sau: 1. sô dê
¯ m, 2. thê hiên
.
. sô, 3. gia´ tri. mac
,,
,
´
´
˜ 5. dang
˜
˘
4. truo` ng nhan,
nh
an
m
ac
d
inh,
6.

ı
d
u

,
7.

t
h
o
p
b
âc,
8.
gia´
¯
.
.
.
.
.
, .
,
`
´
´
˜
´
˘. d¯inh,
˘
tri. mac
9.

ı
d
u
tra
c
u
u.
Nh
am
thay

i
c
ac
nh
an
danh
s
ach
trên:
¯
.
.

7

8 :
1{.
\renewcommand{\labelenumi}{
2{.
{\theenumi\wingding\symbol{123}}.}
3{ .
\begin{enumerate}

\item Mai rôi con lo,n khôn
\item Trên žu,o,ng xa n ng g t
\item Lo,i ru la b
ong m
at
\end{enumerate}

,
Mai rô`i con lo´ n khôn
,`,
´˘
´˘
Trên du
gat
¯ ong xa nang
,
´
Lo` i ru la` b´ong mat

2

,
,
˜ la`
1. G´oi lênh
enumerate.sty cua David Carlisle th`ı viêc
¯ i nhan
.
. thay dô
,
,
,
` chon
´ môi truo` ng d´
tuy
¯o.V´ı du. \begin{enumerate}[{A}-i.].
. cua cac
´
´
´
2. G´oi lênh
shortlst.sty
danh
sach
d¯anh
sô´ theo chiê`u ngang. C´o cac
.
,`,
môi truong shortitemize, shortenumerate va` runenumerate.
` danh sach
´
3. G´oi lênh
multienum.sty lam
chiê`u ngang sau d´
¯o lai
.
. theo
chiê`u doc.
.
,
`
4. G´oi lênh
enumitem.sty bao ham
ca g´oi lênh
enumerate.sty va`
.
.
,
,
˜
´
´
´
´
`
˜
˘. lai
˘. lênh
c
ac
kho
ang
c
ach
gi
u
a
c
ac
danh
s
ach
v
a
nhan.
Ðat
d¯at
.,
.
,
´ khoang cach
´ cua
\setlist{noitemsep} va` \setlist{nolistsep} cac
´ dê
danh sach
¯ `u cho vê` 0.
,
,
,
,
´
` lênh
` cua van
˘ ban
5. Danh sach
muc
bâ´t cu´ vi. tr´ı nao
¯ a vao
. luc
. du
.
\tableofcontents.
´ h`ınh \listoffigures
6. Danh sach
,
´
7. Danh sach bang \listoftables
,,
˜ dung
´ tai
` liêu
`
8. Danh sach
tr´ıch dân
môi truo` ng
, .
´
`
`
9. Danh sach
chı muc
g´oi lênh
makeidx.sty sau d´
lênh
¯o dung
. dung
.
.
,
,,
`
`
´
´
`
`
\makeindex o phân dâ
ra danh sach.
Cuôi cung
dung
lênh
¯ u dê
¯ tao
.
.
,
,
´ chı muc.
\printindex dê
¯ in ra cac
.

,
,,
C.2. Môi truo` ng bang

91

,
,,
` ng bang
C.2. Môi truo
,
,,
˜,ng công cu. co, ban tao
Môi truo` ng tabular, tabular* va` array la` nhu
.
, ,
,`,
´
´
´
`
`
ra biêu bang va` ma trân.
C
u
ph
ap
viê
t
môi
tru
o
ng
n
ay
l
a
.

\begin{array}[<vi. tr 
>]{<loa.i cô.t>} <c
ac hang> \end{array}
\begin{tabular}[<v.i tr 
>]{<lo.ai c.ôt>}
<c
ac hang>
\end{tabular}
\begin{tabular*}{<chiêu r.ông>}[<v.i tr 
>]{<lo.
ai c.
ôt>}
<c
ac hang>
\end{tabular*}
,
,,
,,
´ Nhu,ng ta gôp
´ dung
trong môi truo` ng toan.
Môi truo` ng array chı c´o tac
.
.
,
,
,
,,
,
´
´
´ tac
´ dung
c
ua
thông

c
ua

o
giô
ng
h
êt
môi
môi truo` ng array o dây
¯ v`ı cac
.
.
,
,
,,
,,
´ cua bang. Ngh˜ıa
truo` ng tabular. Phâ`n truo´ c rows goi
la` phâ`n khai bao
.
,
´ thông sô´ trên nhu, sau:
cua cac
,
,
,,
,
<vi 
> Ðô´i sô´ vi. tr´ı bang theo chiê`u doc
¯ ´i vo´ i d`ong ma` bang du
¯ o. c
. dô
. tr
, `
` c´o hai gia´ tri:
du
¯ a vao, dô
¯ ´i sô´ nay
.
,
,
,,
,
`
´ ngang hang
`
`
t D`ong dâ
vo´ i d`ong o ph´ıa ngoai
¯ u tiên cua bang gan
,
bang.
,
,
,
,,
,
`
`
` bang.
b D`ong cuô´i cung
cua bang ngang hang
vo´ i d`ong o ph´ıa ngoai
,
,
˜,a theo chiê`u cao cua bang gan
´ thông sô´ g`ı, d`ong giu
´
Không gan
,
,
`
` bang.
ngang hang
vo´ i d`ong ngoai
,
,
` chı c´o o, môi tru,o`,ng tabular* va` xac
´ d¯inh
`
<ž.
ô r.
ông> Ðô´i sô´ nay
toan
.
,
,
,
,`,
˜
´
`
bô. chiê`u rông
c
ua
b
ang.
Nh
u
ng
môi
tru
o
ng
kh
ac
tabular
v
a
array
.
,
´ d¯inh
´ côt.
˘ ban chu´,a trong cac
xac
chiê`u rông
theo nôi
.
.
. dung van
.
,
´
˜
´
´
´
´
` bat
˘ buôc
<lo.
ai c.
ôt> Ðôi sô d¯inh
dang
côt.
.
. phai c´o cho môi
.
. ,Ðôi sô nay
´ k´ı hiêu
côt
dang
cua côt
.
. va` cac
. d¯inh
.
. la`
,, ˘
`
´
l Nôi
¯ o. c can lê trai.
. dung côt
. du
,
,, ˘
`
r Nôi
dung
c
ôt
du
o
c
c
an

ph
ai.
¯
.
.
.
,, ˘
˜,a.
` giu
c Nôi
vao
¯ o. c can
. dung côt
. du
p{<r.
ông c.ôt>} Côt
c´o chiê`u rông
<r.
ông c.
ôt>, d`ong
.
, .
,
,
`
˘

ban ngang hang
vo´ i d`ong dâ
¯ `u tiên cua van
¯ `u
,
,
,
,
,
,
´
´
´
tiên cua cac
côt
khac,
tuong du
¯ ong voi lênh
.
.
,
\parbox[t]{<chiêu rô.ng>}{ cô
t
v n
b
an}
.
.
˘. lai
*{<sô>}{<loa.i cô.t>} Ðinh
dang
côt
.
.
. lap
. <sô> lâ`n, v´ı du.
*{5}{|c}| ngh˜ıa la` |c|c|c|c|c|.
, ,
,
,
,
,,
´ hoac
˘. bên phai va` ca khoang
Ðinh
dang
cho du
¯ o` ng ke bang bên trai
.
.
trô´ng bên trong côt
la`
, . ,
, ,,
,
˘
|Ke du
d¯u´ ng cua côt.
¯ o` ng thang
.

,,
, ,
Phu. luc
. C. Môi truo` ng co ban

92
,

,

,,
,
˘
|| Ke hai du
d¯u´ ng cho côt.
¯ o` ng thang
.,
,
˜ ô trong côt.
` môi
@{<v n ban>} Ch`en thêm <v n ban> vao
. Ðô´i
,

7

´˘
˜ ô theo
` c´o ´ıch khi ta thêm khoang trang
` môi
sô´ nay
vao
`
`
˘
chiêu ngang bang
lênh
@{\hspace{<chiêu r.
ông>}}
.
,,
,
`
`
˜
vo´ i <chiêu rô
ng>
l
a
d
ai
lu
o
ng
d
ô
d
ai.
Ta
cung
¯
¯
.
.
.
.
,
,
`
`
˜
´
´
˘
c´o thê thêm chiêu rông
giua cac
côt
bang
cach
.
.
`
`
@{\extracolsep{<chiêu rô.ng>}} lênh
n
ay
thêm
v
ao
.
,,
,
,,
˜
˜
côt
m
ôt
d
ai
lu
o
ng
<chiê
u
r
ô
ng>
,
nh
u
ng
c
ôt
sau

o
c
ung
du
o. c
¯
¯
¯
.
. .
.
.
.
,
,
´
` nhu vây
´ Riêng
thêm vao
mo´ i khac.
¯ n khi côt
. cho dê
. c´o lênh
.
,
,,
môi truo` ng tabular* phai c´o lênh
@{\extracolsep{\fill}}
.
,,
` d´
´
o môt
¯o trong phâ`n khai bao.
. côt
. nao

8 :

\begin{tabular}
An
,
{| c |l@{ tuôi}| @{ lo,p }c|} Bâ,y
An & 10 & 4 \\
`
Tung
,
Bây & 12 & 5 \\
Tung & 14 & 7 \\
\end{tabular}
,

,
10 tuôi
,
12 tuôi
,
14 tuôi

,
lo´ p 4
,
lo´ p 5
,
lo´ p 7

2

,

,, ´
˜ côt
<c
ac hang> Phâ`n chu´,a nôi
dâ´u
¯ o. c d¯anh
. dung ch´ınh cua bang. Môi
. du
,,
,
,
,
`
`
´
´
´
`
˘
˘
boi k´ı hiêu
&
v
a

t
th
uc
d`
o
ng
b
ang
\\
,

c
ôt
du
o
c
t
ao
ra
b
ang
vo´ i
¯
.
.
. .

, ,
˜ ô c´o thê bo trô´ng va` cac
´ phâ`n trên. Môi
´ lênh
k´ı hiêu
khai bao
LATEX
.
, .
˜ ô nam
`˘ trong
´ dung
` v`ı ngâ`m d¯inh
chı c´o tac
trong môt
la` môi
.
. ô nay
,
, .
´ lênh
´ d¯ông
{...}. Cac
tac
.
. , lên d`ong cua bang la`
,
,, ˘
,,
,,
` du
\hline Lam
sau
¯ o. c d¯at
¯ o` ng ke ngang trong môi truo` ng bang, du
,
, ,.
´
´ bang va` sau cac
´ lênh
´
khai bao

t
th
uc
\\
.
Ta

o
thê
th
u
c
hi
ên
.
.
.
,
,`,
`
´ bang
`
˘
ke hai du
luc
ch´ınh lênh
nay.
¯ ong ngang môt
.
.
, ,,
,
,
,
`, côt
\cline{n - m} Ke du
¯ o` ng ngang tu
. thu´ n to´ i côt
. thu´ m. Lênh
.
,
,
˜
˘. tai
cung
du
¯ o. c d¯at
. vi. tr´ı sau \\
,
,
\multicolumn{<m.ôt sô>}{<lo.ai c.
ôt>}{<v n ban>} Lênh
chı
.
,
,
´˘ dâ
` lai
`
c´o thê bat
trong bang
¯ `u sau k´ı hiêu
., & va` lam
. môt
. ,hang
,
`
´
` 

´
˘
cach
lây d¯ô. rông
cua <m.
ôt sô> côt
bang
¯ diê
¯ n <v n ban>
.
. dê
,
,,
,
` d´
` cac
´ du
vao
¯o ma` không lam
¯ o` ng ke d¯u´ ng, c`on <loa
.i, cô
.t> la`
,
´ gia´ tri. l, c, r can
´ ban
˘ lê` <v n ban>. Cac
cac

o
thê
t`
ı
m
thâ´y
.
´
´ v´ı du. trong cuôn sach
´ [?].
cac
,
,
,`,
,
`
˘
\vline Lênh

e
du
o
ng
th
ang
d¯u´ ng trên môt
cua côt.
¯
.
. hang
.
,
,
,
`
´
`
˘. bang
1. G´oi lênh
longtable.sty
d
ung
cho
c
ac
b
ang
d
ai
ho
n
m
ôt
trang
ho
ac
.
.
, ,
`˘ giu
´˘ sang trang, vân
˜ dung
˜,a hai trang. G´oi lênh
`
nam
c´o thê tu. d¯ông
ngat
.
.
,`,
môi truong \begin{longtable}{ c c c}.
´ côt
´
2. G´oi lênh
tabularx.sty chia cac
¯ `u nhau theo bê` ngang trang sach,
.
. dê
´ tuy
` chon
cac
. côt
. la` X: \begin{tabularx}{ c X X X}.

,
,,
C.2. Môi truo` ng bang
3. G´oi
`
hang

lênh
.
trong

93

multirow.sty
g´oi
`
môt
c
ôt
th
anh
.
.

lênh
.
môt
ô
.

gom
,
vo´ i

´
cac
lênh:
.

\multirow{<sô hang>}[<gom chiêu do
c>]{<chiêu rô
.ng>} ,
, .
[<d.ich chuyên do
.c>]{<nô
.i dung v n ban>}

8 :

7

\begin{tabular}{|l|l|l|l|}
\hline
\multirow{4}{10mm}
,
{V n ban c.ôt 1}
&A21&\multirow{4}{10mm}
,
{V n ban c.ôt 3} & B41\\
&A22&&B42\\ &A23&&B43\\
&A24&&B44\\ \hline
\end{tabular}

2

˘
Van
,
ban
côt
. 1

A21
A22
A23
A24

˘
Van
,
ban
côt
. 3

B41
B42
B43
B44

,
,
,,
´ gia Leo Liu viê´t g´oi lênh
` du
4. G´oi lênh
diagbox.sty lam
¯ o` ng ke ch´eo ô. Tac
.
.
c´o tai
.
http://ctan.megagod.net/tex-archive/macros/latex/contrib/diagbox/

7
\begin{tabular}{|l|c|c|c|}

8

\hline
\diagbox{Gio,}{Ngay} & Thu, hai & Th
u, ba & Th
u, tu, \\
\hline
,
Buôi s
ang & H.op & K54A1T &\\
\hline
,
Buôi chiêu && Xemina & K54A1C \\
\hline
\end{tabular}

:

`
Ngay

,
Gio`
,
´
Buôi sang
,
Buôi chiê`u

,
Thu´ hai

,
Thu´ ba

, ,
Thu´ tu

Hop
.

K54A1T
Xemina

K54A1C

2

,,
,,
´ cung
˜
` du
Hai g´oi lênh
khac
lam
¯ o. c du
¯ o` ng ch´eo la` makecell.sty va`
.
slashbox.sty.
,
` dê
`
5. G´oi lênh
color.sty va` colortbl.sty mau
va` côt
¯ tô hang
.,
.
`
`
`
˘. tai
cho bang. Lênh
tô mau
môt
d¯at

¯o
.
. hang
. vi. tr´ı hang
` môt
˘. ngay trên
\rowcolor[rgb]{0.0,0.0,1.0}. Tô mau
. côt
. th`ı d¯at
,
`
´
` chon

¯ u tuy
. voi >{\columncolor{red}}

7

\begin{tabular}{| p{2cm} | p{4cm} | l | l |

8

,,
, ,
Phu. luc
. C. Môi truo` ng co ban

94

>{\columncolor{red}}l |}
\hline\rowcolor[rgb]{0.0,0.0,1.0}
Hang & Hang & Hang & Hang & Hang \\
\hline
\multirow{4}{14mm}{
\includegraphics[height=1.6cm,width=1.5cm]{dhkhtnhn}}
& \multirow{2}{4cm}{
,
,
Ðây la biêu tu,o.,ng tru,o,ng cua tôi} & * & * & Cô
.t \\
& & * & * & C.ôt \\
& & * & * & Cô.t \\
& & * & * & C.ôt\\
\hline
\end{tabular}

:Hang
`

`
Hang
,
,,
Ðây la` biêu tuo. ng
,
,,
truo` ng cua tôi

`
Hang
*
*
*
*

`
Hang
*
*
*
*

`
Hang
Côt
.
Côt
.
Côt
.
Côt
.

2

,,
` ng h`ınh
C.3. Môi truo
,
,
,,
`
Tu. TEX c´o lênh
v˜e râ´t k´em va` kh´o thu. c hiên
¯ o. c d¯ep.
.
. du
. Ða sô´ la` dung
,
,
`
´
˘
môt

o
i
l
ênh
n
ao

o

e
h`
ı
nh
ho
ac
c
ac
chu
o
ng
tr`
ı
nh
chuyên
nghi
êp

e
h`
ınh
¯
.
.
.
,
,.
,
`
´
` van
´
˘ ban. Theo chung
˘
xuât ra anh thât
tôi nên v˜e h`ınh bang
¯ a vao
. va` du
, ,
, ,
´ chu,o,ng tr`ınh riêng rô`i du
` TEX. Do su., phat
´ triên cua công
cac
¯ a anh vao
, ,
,
,
,, `
` nay da
´ têp
˘ ban TEX.
nghê,
u anh dê
van
¯ sô´ cac
¯ `u du
¯ a du
¯ o. c vao
. ngay
. kiê
,
,
, `
´ nhau:
˘ ban vo´,i viêc
Hai loai
van
¯ a vao
¯ `y ra khac
. dâ
. têp
. anh du
. biên dich
,
,
1. Têp
eps, bmp, ps th`ı chı biên dich
¯
. ra kê´t qua têp
. h`ınh c´o duôi
. DVI
`
(dung latex.exe, tex.exe).
,
`
2. Têp
jpg, png, pdf, tif,... th`ı biên dich
¯
. ra kê´t qua PDF (dung
. h`ınh c´o duôi
pdflatex.exe, pdftex, exlatex.exe).

,
`
C.3.1. Lênh
du
¯ a h`ınh vao
.

, ,
` TEX dung
`
Ðua anh vao
g´oi lênh
graphicx.sty, vo´,i lênh
.
.

\includegraphics[<tu, kh
oa>=<gi
a tri
.>, ..., ...]{<tên tê
.p>}
,
,
˜
´
Ðô´i sô´ <gi
a tri.> la` môt
c´o thê la` môt
true d¯ung
. sô´ va` cung
. co` lênh
.
,
,`,
,
,
˜
`
`
˘
hoac
oa> trong tuy chon
. false sai. C`on <tu kh
. la nhung truong ho. p sau
dây:
¯

,,
C.3. Môi truo` ng h`ınh

95
,

,

,

,

scale (=<m.
ôt sô>) la` hê. sô´ ph´ong cua anh so vo´,i nguyên ban cua n´o.
,
,
,

width (=<sô žô. rô.ng>) Chı ra chiê`u rông
cua anh bang
.
,
´
`
´
<sô žô
r
ô
ng>
,

u
chiê
u
cao
không
ch
ı
ra
th`
ı

o

y
d
ô
¯ . cao
. .


´
`
bang
d¯ung
chiê`u rông
nay.
.
, ,

height (=<sô žô. cao>) Chiê`u cao cua anh bang
<sô žô
. cao>, nê´u
`˘ chiê`u
`
´
`
` chon
´
không c´o tuy
bang
. chiêu rông
. th`ı n´o lây chiêu rông
. d¯ung
`
cao nay.
,
totalheight (=<sô žô. dai>) Nhu, chiê`u cao cua h`ınh công
. thêm phâ`n
,
,

, ,
`
` xuô´ng so vo´,i d`ong
chiêu sâu so voi d`ong co ban. Nhu vây
. anh,s˜e lui
´ va` khi quay n´o lâ´y d´
` nê`n dê
môt
¯o lam
¯ nghiêng di.
¯
. chut
,
´
´
´
keepaspectration (=true/false) Nêu ca hai dô
¯ i sô width va` height
,
,
,
,,

không thay dô
¯ `u du
¯ o. c chı ra th`ı ty sô´ chiê`u cao trên chiê`u rông
¯ i.
.
,
,,

angle (=<mô
¯ o. c t´ınh bang
.t sô>) G´oc quay cua h`ınh theo sô´ d¯a˜ cho du
,
,
,
`
`
`
`
` kh´oa nay
` nhâ´t
d¯ô. va` chiêu quay la` nguo. c chiêu kim dô
¯ ng hô. Tu
,
,
` kh´oa chiê`u rông
thiê´t phai sau tu
width va` chiê`u cao height.
,.
´
´ ph´ıa
˘. d¯inh
origin (=<v.
i tr 
>) Xac d¯inh
diê
la` bl g´oc trai
¯ m quay, mac
.
.
,
,
, ´, ,
trên cua h`ınh; r
duoi anh la` diê
¯ m quay; c lâ´y tâm h`ınh; t lâ´y canh
.
,
,
, ,
,
´
`
˜
lâ´y tâm canh
ph
ai;
v
a
b

y
d`
o
ng
co
b
an;
ta
c
ung

o
thê kê´t ho. p lai
.
.
, ,
,
` tâm quay.
nhu tr g´oc trên bên phai cua h`ınh lam
,
,
,,
draft (=true/false) Nhu, la` draft cua g´oi lênh
d¯a˜ giai th´ıch o phâ`n
.
,
,
´ dung
` thôi.
trên nhung n´o chı c´o tac
. , cho môt
. h`ınh nay
,
´
`
´ h`ınh c´o chiêu rông
clip (=true/false) Treo tât ca cac
hon hôp
.
. d¯a˜ quy
d¯inh
cho

o
.
.

bb (=xd yd xc yc) Ðây la` cho toa
tay, hai sô´ dâ
¯ `u la` toa
. d¯ô. g´oc
. d¯ô. bang
, ´,
˜
`
´
´

u
c
ach
nhau
môt
duoi, hai sô´ sau la` hai toa
d
ô

o
c
trên,
m
ôi

¯
¯
.
.
.
,
,
,
,
´˘
˘. d¯inh
khoang trang,
c´o thê c´o do
do
n
v
i. do
¯
¯
¯ n vi. do
¯ nê´u không th`ı mac
.
la` bp.
,
,
,
viewport (=xd yd xc yc) Tu,o,ng tu., trên chı ra hôp
. chu´ a h`ınh nhung
,
, ,
,,
,
,
,
,
´ duo´ i cua anh; u´ ng dung
` chon
`
tuong dô
tuy
¯ ´i so vo´ i diê
¯ m g´oc trai
.
. nay
, ,
,
,
, ,

ang cua anh.
¯ chı thê hiên
. môt
. kho
,
,
trim (=xd yd xc yc) Giam khung h`ınh d¯a˜ chı ra.
,
` chon
hiresbb (=true/false) Giô´ng nhu, tuy
la` d¯oc
. cua g´oi lênh
.
. k´ıch
,,
´
thuo´ c cho hôp
l
ênh
kh
ac
di.
¯
. .

,
,
`
C.3.2. Câ´u h`ınh diê
¯ `u khiên du
¯ a h`ınh vao
,
,,
˜,ng g´oi phâ`n mê`m cho LATEX d¯a˜ du
˘. du` nhu
Mac
¯ o. c chuân h´oa trong têp
.
,
˜ c`on nhu
˜,ng câ´u h`ınh cai
˜
` d¯at
´ ta
˘. cu. thê trên may
*.def, nhu,ng cung
vân
,
˜,ng câ´u h`ınh nay
` thu,o`,ng chu´,a trong têp
phai xem x´et. Nhu
. graphics.cfg.
,
,
,
` h`ınh va` may
´ in, cho chuong tr`ınh DVI thu,o`,ng
1. Chon
¯ `u khiên man
. diê
,, ˘
du
¯ o. c d¯at
. trong d`ong lênh
.

96

,,
, ,
Phu. luc
. C. Môi truo` ng co ban

,
\ExecuteOptions{<b.ô žiêu khiên>}

,
` trong têp
´ cua tâp
Nê´u cai
¯e lên khai bao
. th`ı d`
. câ´u h`ınh d¯a˜ c´o.
,
,
,
`n van
˜,ng lênh
˘ ban hoac
˘. trong têp
2. Nhu
sau dây
¯ c´o thê dê
¯ trong têp
.
. nguô
.
, ,
,
,
, ´
´
´
graphics.cfg. Ðê chı ra thu, muc
ch
u
a
c
ac
anh
ta

o
thê
khai
bao
.

\graphicpath{<danh s
ach žu,o,ng dân>}

,,
,,
˜ du

´ du
Danh sach
dâ´u {... }. V´ı du.
¯ o` ng dân
¯ o. c phân biêt
. bang

\graphicpath{{hinhbmp/}{hinheps/}}.

,,
,,
´ têp
˘. d¯inh
3. Mac
vê` phâ`n mo rông
cac
¯ o. c liêt
.
.
. h`ınh du
. kê trong lênh
.

,
\DeclareGraphicsExtensions{<danh s
ach phân mo, rô
.ng>}

,
,,
,
´ têp
` th`ı liêt
` d´
Ta muô´n su dung
cac
nhu thê´ nao
¯
¯o, tâ´t
.
. anh c´o duôi
. kê vao
,
,
,,
,
A
`
`
´
` cung
˜
´ phân mêm không phai loai
nhiên L TEX voi cac
su dung
. têp
. anh nao
.
,
,
,,
du
¯ o. c, chı phô biê´n la`

\DeclareGraphicsExtensions{.eps, .ps, .bmp, .wmf, .tif, ...}

,
,
,,
,,
,, `

4. Loai
phâ`n mo rông,
nguo` i dung
phai cung
¯ o. c thê hiên
. têp
. h`ınh du
. b,ang
.
`n mo, rông
˜,ng têp
´ tu,o,ng u´,ng vo´,i viêc
câ´p nhu
khac
. h`ınh c´o phâ
.
. LATEX biê´t
, ,,
,
,
,
,
´ Thuo` ng LATEX xu ly´ cac
´ têp

theo Postscript c´o duôi
la` eps.
¯ xu ly.
¯
. h`ınh
,
, ,,
,
,,
´
Ðê LATEX c´o thê xu ly´ du
bmp
ta
ph
ai
khai
b
ao
¯ o. c têp
.

\DeclareGraphicsRule{.bmp}{eps}{}{}

,
,
,
, , ,,
,
´ cho LATEX biê´t la` phâ`n mo, rông
` du

kiêu nay
¯ thông bao
¯ o. c xu ly´ nhu la`
.
têp
eps.
¯
. c´o duôi

,
,
,,
` ng cho v.i tr´ı cua h`ınh hoa
˘. c bang
C.3.3. Môi truo
\begin{figure}[<vi. tr 
ž .t>] <hnh> \end{figure}
\begin{figure*}[<v.i tr 
ž. t>] <hnh> \end{figure*}
,
\begin{table}[<vi. tr 
ž .t>] <bang> \end{table}
,
\begin{table*}[<vi. tr 
ž .t>] <bang> \end{table*}
,
´ dung
˘.
Dang
* chı ap
cho trang c´o d¯inh
dang
hai côt,
¯o h`ınh hoac
.
.
. khi d´
,.
,
, .
, ˜
,`,
`
`
`
bang trai ra ca hai côt
v
a
coi
nhu
ch
ô

o
l
a
m
ôt
c
ôt.
<hnh>
l
a
môi
tru
o
ng
¯
.
. .
,
,
,
,,
,
´ loai
picture nhu, o, trên, c`on <bang> la` cac
môi truo` ng bang nhu tabular
.
,,
,,
,,
` dê
´
d¯a˜ x´et o chuong 6. Hai môi truo` ng nay
d¯anh
sô´ la` \caption
¯ `u c´o lênh
.

,
˜, cai
´ chu
´
˘. <vi
voi dô 
ž 
¯ ´i sô´ la` lo` i chu´ th´ıch. C`on vi. tr´ı d¯at
. tr
.t> s˜e la` cac
c´o y´ ngh˜ıa sau:
,
,,
` môi tru,o`,ng di d¯ông
`
˘. lênh
h Ngh˜ıa la` o, tai
nay
s˜e du
¯ o. c ch`en vao.
. vi. tr´ı d¯at
.
.
´
´
`
Không cho ph´ep dang
*

o

i

lo
ai
n
ay.
¯
.
.
,
,, ,
,
˘ ban ph´ıa
t Môi tru,o`,ng di d¯ông
s˜e ra o d¯ınh trang hiên
van
.
. tho` i, nê´u
,
,,
,,
`˘ trên môt
` bô. môi tru,o`,ng di d¯ông
truo´ c môi truo` ng va` toan
d¯u nam
.
.

,,
C.3. Môi truo` ng h`ınh

97

,
,
˜ diê
trang. Nê´u không thoa man
¯ `u trên th`ı s˜e chuyên sang dâ
¯ `u trang
,
,
,
,
,
˘ ban sau môi truo` ng tiê´p tuc
˘ ban ph´ıa tru,o´,c
sau, c`on van
. nô´i vo´ i van
,
cho dê
¯ ´n khi lâp
. trang mo´ i.,
,
,`,
,, ˘ ,
,
b Môi truong di d¯ông
du
ang trô´ng
¯ o. c d¯at
.
. o cuô´i trang hiên
., tho` i. Nê´u kho
,
,
˘ ban tru,o´,c môi tru,o`,ng dê
trang d´
ô˜ th`ı môi
¯o do van
¯ lai
. không d¯u ch
,
,`,
, , ˘ ,,
´
´
˘ ban sau môi
truong di d¯ông
du
¯ o. c d¯at
.
. o cuôi trang tiêp theo, c`on van
,,
,,
,,
` vo´,i phâ`n tru,o´,c cho dê
truo` ng s˜e nô´i vao
o
¯ ´n dâ
¯ `u môi truo` ng di d¯ông
.
,
` không cho ph´ep dang
vi. tr´ı mo´ i va` tiê´p tuc
. sang trang. Ðô´i sô´ nay
.
*.
,
,
,,
`
˘. biêt
˘. bang.
p Môi tru,o`,ng di d¯ông
o môt
cho h`ınh hoac
.
. trang d¯ac
. chı danh
, ,
,
˜,ng chu
˜, cai
`
´ trên.
! Dung
vo´ i su. kê´t ho. p nhu
,
,
,
˘
Gia´ tri. dô
Nê´u không c´o
¯ ´i sô´ c´o thê kê´t ho. p cho ph´ep môt
. sô,´ kha nang.
,, ´
,`,
,
´
´
`

¯ o. c gan theo tô ho. p tbp.
¯ i sô tuy chon
. th`ı môi truong du
,
,
,
˜
´
´
´ d¯inh
˘. chô cua môi truo` ng di d¯ông
cho ph´ep xac
vi. tr´ı di d¯ông,
Ðôi sô d¯at
.
.
.
,
,
,,
,
,
` cang
`
`
nhung vo´ i t´ınh châ´t la` du
so´ m cang
tô´t theo nguyên
¯ a môi truo` ng vao
´˘ sau dây:
tac
¯
,,
,,
` du
´ trang d¯a˜ d¯inh
• Không môi truo` ng di d¯ông
nao
¯ o. c xuâ´t hiên
.
.
. tai
. cac
,
ngh˜ıa uu tiên.
,
, ,
,,
,
, `
• H`ınh va` bang s˜e ra theo thu´ tu. lâ`n luo. t nhu khi du
không c´o môi
¯ a vao,
,
, ´,
,,
,
´
o
c.
xuâ
t
hi
ên
tru
truo` ng o sau lai
.
.
,,
´ d¯inh
i tr 
ž.
 t>,
• Môi truo` ng di d¯ông
¯ ´i sô´ <v.
. vi. tr´ı môt
. s˜e xac
., lâ`n theo dô
,
` th`ı mac
˘. d¯inh
nê´u thiê´u dô
la` tô ho. p tbp.
¯ ´i sô´ nay
.
,
,
,
˘. s˜e bo qua tâ´t ca gio´,i
• Không c´o k´ı tu. ! trong <vi
tr 
ž .t> th`ı vi. tr´ı d¯at
.
,
´ thông sô´ trong muc
han
cac
. cua
. sau.
,
, `
,, ,
,,

,
´˘
• Voi tô ho. p ht dô
cô´ gang
du
¯ a vao
¯ ´i sô´ h du
¯ o. c uu tiên môi truo` ng di d¯ông
,
, .
,
,
vi. tr´ı hiên
¯ o. c chuyên sang dâ
¯ `u trang sau.
. tai,
. nê´u không d¯u chô˜ th`ı du
,,
,,
,,
,
C´o truo` ng ho. p nguo` i ta muô´n câ´m khô´i di d¯ông
xuâ´t hiên
.
. o môt
. sô´
,
,
,
,
,,
`
` d´
˘
trang nao

u
chu
o
ng
ch
ang
h
an.
Tuy
nhiên,
¯o, v´ı du. nhu d¯ınh cua môt
¯
.
.
,
,,
,
˜,ng t`ınh huô´ng khac
´ khô´i di d¯ông
c´o nhu
phai tam
tho` i treo lai.
.
.
. Nguo` i ta
,,
,
,
,
˜,ng trang c´o
˜
cung
muô´n khô´i di d¯ông
o trên dâ
¯ `u trang nhung không o nhu
.
´ tiêu dê
cac
¯ ` phân do
¯ an
¯ `u trang. Lênh
. ngay dâ
.

\suppressfloats[<v.i tr 
>]
,
´
´
` d¯at
˘. dâu
˘. b. Nê´u lênh
Ðôi sô <v.
i tr 
> chı c´o hai gia´ tri. t hoac
nay

¯
¯o
.

,
,
,
,,
`, trang nay
` tro, di
˘ ban th`ı tu
trong van
khô´i di d¯ông
sau d´
¯ moi
¯o du
¯ o. c chı ra
.
.
,
,
`
trung
vo´ i <v.
i tr 
> dê
trên không c´o dô
¯ ´i
¯ `u dê
¯ lai
¯ ´n trang sau. Nê´u lênh
. ,dê
.
,
` chon
´ loai
sô´ tuy 
> th`ı tâ´t ca cac

¯ `u dê
¯ lai
¯ ´n trang
. <vi
. khô´i di d¯ông
.
. dê
. tr
sau d´
¯o.
, ,,
,
, ,
Ban
g´oi lênh
flafter cua Frank Mittelbach dê
¯ tu.
. d¯oc
. c´o ,thê su ,dung
.
.
´˘ chan
´˘ cac
´ khô´i to´,i dâ
´ tham chiê´u
d¯ông
di chuyên tâ´t ca cac
¯ `u trang va` chac
.

,,
, ,
Phu. luc
. C. Môi truo` ng co ban

98
ch´eo xuâ´t hiên
. sau n´o.

,
,
˜
`
Ban
c´o thê dung
g´oi lênh
afterpage cua David Carlisle vo´,i
. d¯oc
. cung
.
,
,,
lênh
\afterpage th`ı nhu˜,ng khô´i di d¯ông
s˜e du
¯ o. c chuyên sang trang sau.
.
.

,
,
˜ ng v´ı du. vê` h`ınh va
` bang
C.3.4. Nhu

,
,,
`
1. D´ong hai h`ınh ngang nhau trên môt
môi truo` ng bang
. trang dung
,,
`
tabular ba côt
trong môi truo` ng figure.
. trên môt
. hang

7

8

:

2

\begin{figure}[ht]
\begin{tabular}{p{0.45\textwidth}p{0.1\textwidth}p{0.45\textwidth}}
\centering\includegraphics*[width=5cm,keepaspectratio,clip]{tiger}
,
\caption{Hô con}\label{fig:tiger1}
&&
\centering\includegraphics*[width=3cm,keepaspectratio,clip]{golfer}
\caption{Ð
anh golfer}\label{fig:bear1}
\end{tabular}
\end{figure}

,
H`ınh C.1: Hô con

´
H`ınh C.2: Ðanh
golfer

,
,
2. H`ınh va` bang song song, d¯inh
ngh˜ıa lai
.
. chu´ th´ıch bang vf h`ınh

\makeatletter
\newcommand{\tblcaption}[1]{\def\@captype{table}\caption{#1}}

,,
C.3. Môi truo` ng h`ınh

99

\newcommand{\figcaption}[1]{\def\@captype{figure}\caption{#1}}
\makeatother

7

8

:

2

\begin{tabular}{p{0.45\textwidth}p{0.1\textwidth}p{0.45\textwidth}}
\centering
\begin{tabular}[b]{|c|c|c|}
\hline
A&B&C\\ \hline
D&E&F\\
\hline
\end{tabular}
,
\tblcaption{Bang mô.t bên}\label{tbl:left2}
&&
\centering\includegraphics*[width=3cm,keepaspectratio,clip]{tiger}
,
\figcaption{Hô mô.t bên}\label{fig:bear2}
\end{tabular}

A
D

B
E

C
F

,
,
Bang C.1: Bang môt
. bên

,
H`ınh C.3: Hô môt
. bên

,
,
`
´ ban
˘ ban bên canh.
3. Dung
anh môt
va` khô´i van
V´ı du. sau dây
¯ cac
. bên
.
.
, ,,
, ,
,

´ dê
˘. bên trai
c´o thê bo côt
¯ du
¯ o. c nhu y:
. bên phai hoac

7

8

\begin{tabular}{|p{4.3cm}|c|p{4.3cm}|}
\hline
,
Không dung lê
e c
o hiê.n tu,o.,ng o, ž
ay?
.nh nâng s
&\includegraphics[width=2cm]{tiger}&Không cân hnh va chu,!\\
\hline
\verb|\raisebox| &\raisebox{-0.8\height}{
\includegraphics[width=2cm]{tiger}}
,
,
,
, a trên.\\
&Dung lê
.nh nâng anh žê khôi v n ban c n tu ph
\hline
\end{tabular}

100

,,
, ,
Phu. luc
. C. Môi truo` ng co ban

:

`
Không dung
lênh
nâng s˜e
.
, , ,, ´
c´o hiên
. tuo. ng o d¯ay?

\raisebox

2

˜,!
Không cân h`ınh va` chu
,
,
`
Dung
lênh
¯
. , nâng anh dê
`, ph´ıa
˘ ban can
˘ tu
khô´i van
trên.

,
`
` môt
4. Dung
g´oi lênh
caption.sty va` subcaption.sty dê
¯ nh´om 2 h`ınh vao
.
.
,,
,
nh´om vo´ i môi truo` ng minipage.

\usepackage{caption}
\usepackage{subcaption}

7

8

:

2

\begin{figure}[!htp]
\centering
\begin{minipage}[b]{.666\textwidth}
\centering
, ,
\subcaptionbox{Hô nho\label{cat}}
{\includegraphics[width=2cm]{tiger}}
,
\subcaptionbox{Hô lo,n\label{elephant}}
{\includegraphics[width=3cm]{tiger}}
,
\caption{Hai hô giông nhau}\label{animals}
\end{minipage}%
\hfill\begin{minipage}[b]{.333\textwidth}
\centering
\hspace*{\stretch{1}}%
\includegraphics[height=4cm]{golfer}
\hspace{\stretch{1}}
\caption{Cô gai}\label{fig:fig02}
\end{minipage}
\end{figure}

`
5. Ba h`ınh theo hang
doc
.

,,
,
C.4. Môi truo` ng d´ong công thu´ c

, ,
(a) Hô nho

101

, ,
(b) Hô lo´ n

,
H`ınh C.4: Hai hô giô´ng nhau

´
H`ınh C.5: Cô gai

7

8

:

2

\begin{figure}[!htp]
\centering
\begin{minipage}{0.45\textwidth}
\centering
\includegraphics[width=2cm]{tiger}
, ,
\caption{Hô nho}
\vspace*{0.5cm}
\includegraphics[width=3.5cm]{tiger}
,
\caption{Hô lo,n}
\end{minipage}\hfil
\begin{minipage}{0.45\textwidth}
\centering
\includegraphics[width=6cm,height=8cm]{golfer}
\caption{Cô gai}
\end{minipage}
\end{figure}

,
,
˜,a h`ınh va` bang cac
´ nhau giu
´ ban
Râ´t nhiê`u t`ınh thê´ khac
. tu. thiê´t kê´ lâ´y.

,,
,
´c
´
` ng dong
C.4. Môi truo
công thu
,,
,
´
Công thu´ c môt
sô´ bên canh
trong LATEX la` môi truo` ng
. d`ong c´o d¯anh
.
´
equation va` không d¯anh
sô´ la` equation*.

7

8 :

\begin{equation}
y=a x^2+b, \mbox{ vo,i } a, b >0.
\end{equation}

2

,
y = ax2 + b, vo´ i a, b > 0.

(C.1)

,,
, ,
Phu. luc
. C. Môi truo` ng co ban

102

, ,
H`ınh C.6: Hô nho

, ,
H`ınh C.7: Hô lo´ n

´
H`ınh C.8: Cô gai

,
´ hoc
` theo môt
´
Trong toan
. râ,´t nhiê`,u công thu´ c trong khi tr`ınh bay
. cach
, ,
´˘ hang
`
sap
thu´ tu. dê
Do
v
ây

o
i
l
ênh
amsmath.sty

o
râ´t
¯ dê˜ hiêu va` d¯ep.
.
.
.
,
,,
,
,
`
´
`
˘
nhiê`u môi truo` ng dê
ch
u
không
l
am
b
ang
tay.
¯ d´ong tu. d¯ông
.
,
,
align
align*
D´ong công thu´ c tai
¯ m.
. môt
. diê
,
,
alignat
alignat*
D´ong công thu´ c tai
¯ m.
. môt
. sô´ diê
˜,ng phu,o,ng an
` nhu
´ trên.
xalignat
xxalignat
D´ong ngoai
, ,
,
gather
gather*
Tô ho. p công thu´ c nhiê`u d`ong không d´ong.
,
,
˘
multiline multiline* D´ong nhiê`u d¯ang
thu´ c.
,
´˘ nhu
˜ ng công thu´,c dai.
`
split
Ngat

,
,
´c
´
˘. c diê
C.4.1. Ða
ung dong
công thu
¯ m chung d`
,
˜,ng môi tru,o`,ng c´o dâ´u * khi d´ong không d¯anh
˜,ng
´
1. Nhu
sô´ công thu´ c. Nhu
,
,,
,, ´
˜ d`ong c´o thê dung
`
´ nhan
˜ nhu,
môi truo` ng du
sô´ tai
lênh
gan
¯ o. c d¯anh
. môi
.
,
´ sô´ công thu´ c nay
` ra tai
´ lênh
\label{eq:ch1} va` lâ´y cac
. vi. tr´ı c´o gan
.
\ref{eq:ch1}.
,,
,
,
´
`
2. Truo` ng ho. p nhiê`u d`ong công thu´ c c´o d`ong không d¯anh
sô´ th`ı dung
,
,
,
,
´
´
´
´
´
lênh
\notag
t
ai
cuô
i
d`
o
ng

o
tru
o
c

u
\\
.
Ta

o
thê
d
anh

u
công
th
u´ c
¯
¯
.
.
,


`
´
bang
ky´ hiêu
cach
cuô´i d`ong d´
lênh
nhu \tag{*} th`ı
¯o dung
. riêng bang
.
,
,
,
`
´
˘
˘. tr`on
công thu´ c d´
dâ´u bang
(*). Nê´u không c´o dâ´u ngoac
¯o du
¯ o. c d¯anh

,,
,
C.4. Môi truo` ng d´ong công thu´ c

103

,
˜ cua công thu´,c ta dung
`
quanh nhan
lênh
\tag*{<nh
an>}.
.
,`,
,
,
,
´
´
`
´
Truong ho. p sô d¯anh
dâu công thu´ c theo chiêu doc
. không th´ıch ho. p ta
,
,

phai chınh lai
lênh
\raisetag{<žô. dai>}, <žô
. bang
.
. d¯ai
.
. dai> la` môt
,
,
,,
,
,
´
´
˜ du
luo. ng sô do,
¯ nêu la` duong th`ı nhan
¯ o. c nâng lên, c`on âm th`ı ha. xuô´ng.
3. Lênh
\\ la` xuô´ng d`ong b`ınh thu,o`,ng, c`on lênh
\\[<ž.
ô dai>] la` xuô´ng
.
.
,
´ ra môt
d`ong va` cach
. khoang theo chiê`u doc
. la` <žô
. dai>.
,
,
´
4. Tai
. 5. Trong LATEX muô´n d¯anh
sô´ công thu´ c
¯ m d´ong la` ky´ hiêu
. diê
. &
,
,
,
˜ chuong lênh
theo do
ngh˜ıa lai
¯ an
¯ `u môi
.
. (section) th`ı ta phai d¯inh
. tai
. dâ
.
\theequation:

\renewcommand{\theequation}{\thesection.\arabic{equation}}
,
,, `
Trong g´oi lênh
amsmath cung câ´p
Nhu vây
ên cho nguo` i dung.
.
. râ´t bâ´t ti
,, .
`
`
´ o phân dâ
môt
khai bao
\numberwithin.
¯ u têp
. lênh
.
. lênh
.
\numberwithin{equation}{section}.

,
´˘ sang hai trang
6. Môt
. khô´i công thu´ c LATEX không cho ph´ep ngat
,
,
´˘ trang trong khô´i công thu´ c phai thu.,c hiên

´ nhau. Muô´n ngat
khac
. bang
,
,
,
,
´
`
˘. truo´ c môi truo` ng ta cân ngat
˘ ra, nhu,ng
lênh
\allowdisplaybreaks d¯at
.
,
˘. nhon
vo´ i ngoac
, trong khô´i
. trong khô´i {\allowdisplaybreaks ...}
,
,
´
´

´
`
´
˘
˘
nay uu tiên ngat tai
lênh
. vi. tr´ı c´o d¯anh dâu \\*. ,C´o thê ngat bang
.
, ´,
´
˘ trong công thu´,c.
\displaybreak tai
. vi. tr´ı truoc dâ´u \\ d`ong phai ngat
´˘ trang c´o mu´,c d¯ô. manh
` cung
˜
´ nhau nhu,
Lênh
nay
giô´ng lênh
ngat
khac
.
.
.
´˘ tai
` c`on \displaybreak trung
`
\displaybreak[0] cho ph´ep ngat
. vi. tr´ı nay,

´
˘
voi \displaybreak[4] ra lênh
ng
at.
.
, ,
,
˜ d`ong ta c´o thê du
` van
˘ ban trong lênh
7. Trên môi
\mbox{ ... },
¯ a vao
.
, ,
,
,
,
˜
´ côt
˘ ban ngang qua cac
c´o thê du
nhung cung
¯ a van
. d´ong trong công thu´ c

bang
lênh
\intertext nhu,
.

,
,,
,
´c
´
` ng dong
C.4.2. V´ı du. cu. thê môi truo
công thu
, `,
Môi truo
ng align
,,
` qua cac
´ v´ı du. trên. Thêm môt
Ta d¯a˜ biê´t nhiê`u vê` môi truo` ng nay
. v´ı du.

7

\begin{align}
x^2+y^2&=1,\\
x&=\sqrt{1-y^2}.
\end{align}

8 :

2

x2 + y2 = 1,
q
x = 1 − y2 .

(C.2)
(C.3)

, `,
Môi truo
ng gather
,
,`,
` không c´o dâ´u d´ong công thu´,c & ma` chı c´o \\, cac
´ công
Môi truong nay
,
,
,
,
˜ a d`ong
` giu
˘ vao
thu´ c du
¯ o. c can

,,
, ,
Phu. luc
. C. Môi truo` ng co ban

104

7

8 :

\begin{gather}
(a+b)^2=a^2+2ab+b^2\\
(a+b)\cdot(a-b)=a^2-b^2
\end{gather}

2
(a + b)2 = a2 + 2ab + b2

(C.4)

(a + b) · (a − b) = a2 − b2

(C.5)

, `,
Môi truo
ng alignat
,
,
,
,`,
,
,,
Môi truong lâ´y ca bê` ngang cua trang dê
¯ d´ong công thu´ c. Môi truo` ng
,
,
d´ong tai
¯ m va` c´o dô
¯ ´i sô´ la` môt
. nhiê`u diê
. sô´ nguyên n th`ı phai c´o 2n-1 dâ´u
,
& trên môt
. d`ong d´ong công thu´ c.
,
,
,,
˜
giô´ng nhu alignat nhung
Môi truo` ng xalignat va` xxalignat cung
,
,
,
,
,
´˘
˜ a hai thanh
` khoang trang
`
thêm vao
giu
phâ`n du
¯ o. c d´ong. Vo´ i xalignat
,
,
,
´˘
`
`
˜ a cac
´
´ côt
`
´
˘
khoang trang
giu
v
a
c
ôt
v
o
i
c
ac

b
ang
nhau, c`on xxalignat c´o
.
.
,
,
,
´˘
`

˜,a cac
˜
´ côt
˘
khoang trang
giu
b
ang
nhau
nhu
ng
gi
u
a
côt
không.
.
. va` lê` bang

7

\begin{alignat}{2}
T_1&=P_1&\quad T_2&=P_2\\
T_3&=P_3&\quad T_4&=P_4
\end{alignat}

7

\begin{xalignat}{2}
T_1&=P_1&\quad T_2&=P_2\\
T_3&=P_3&\quad T_4&=P_4
\end{xalignat}

8 :

8 :

2

T1 = P1

T2 = P2

(C.6)

T3 = P3

T4 = P4

(C.7)

2

T1 = P1

T2 = P2

(C.8)

T3 = P3

T4 = P4

(C.9)

, `,
Môi truo
ng multiline
,`,
,
,
Môi truong không c´o dâ´u d´ong &, th´ıch ho. p cho công thu´ c c´o nhiê`u d`ong.
,
,,
´ lê` bên trai;
´ d`ong cuô´i cung
`
´ lê` bên
D`ong thu´ nhâ´t du
vê` sat
dat
¯ o. c dat
. vê` sat
,
,
,
, . ,
,, ˘
˜ a du
´ d`ong o, giu
` tâm d`ong cua trang. Khoang cach
´
phai; c`on cac
vao
¯ o. c can
,
,
,
`
`
´
`
´
´
` lê dê
˘ lênh
tu
thông sô \multlinegap
¯ n d`ong dâ
¯ u va` d`ong cuôi du
¯ o. c do
¯ bang
.
,
,,
˘. lai
va` c´o thê d¯at
du
o
c.
¯
.
.

7

\begin{multline*}
\int_a^b \left\{ \int_a^b [f(x)^2 g(y)^2+f(y)^2g(x)^2]
-2f(x)g(x)f(y)g(y)\, dx \right\}\, dy\\
=\int_a^b\left\{ g(y)^2\int_a^b f^2+f(y)^2
\int_a^b g^2-2f(y)g(y)\int_a^b fg \right\}\, dy
\end{multline*}

8

,,
C.5. Môi truo` ng d¯inh
ly´
.

105

:

2

Z

b ½Z b
a

a

2

2

2

¾

2

[ f (x) g(y) + f (y) g(x) ] − 2 f (x)g(x) f (y)g(y) dx d y
Z b
Z b
Z
Z b½
g(y)2
f 2 + f (y)2
g2 − 2 f (y)g(y)
=
a

a

a

b

¾
f g dy

a

, `,
Môi truo
ng split
,`,
,
,,
´
Môi truong d´ong công thu´ c du
hoat
¯ o. c chia ra nhiê`u d`ong, cach
. d¯ông
. ,
,
,
,`,
,
´
`
˜
` phai
˘
cung giông môi truong align hoac
. gather. Nhung môi truong nay
,,
`˘ trong môt
´
nam
. môi truo` ng toan

7

8 :

2

\begin{equation}
\begin{split}
(a + b)4 = (a + b)2 (a + b)2
(a+b)^4&=(a+b)^2(a+b)^2\\
= (a2 + 2ab + b2 )(a2 + 2ab + b2 )
&=(a^2+2ab+b^2)(a^2+2ab+b^2)\\
= a4 + 4a3 b + 6a2 b2 + 4ab3 + b4
&=a^4+4a^3b+6a^2b^2+4ab^3+b^4
\end{split}
(C.10)
\end{equation}
, `,
ng cases
Môi truo

7

8 :

\begin{equation}\label{eq:11}
f(x)=\begin{cases}
1&\mbox{ v
o,i } x\ge 0,\\
0&\mbox{ ngu,o.,c la.i }
\end{cases}
\end{equation}

2
f (x) =

(
1

0

,
vo´ i x ≥ 0,
,,
nguo. c lai
.

(C.11)

,,
, `
´
C´o g´oi lênh
cases.sty d¯anh
sô´ du
¯ o. c moi
.
. d`ong trong công thu´ c nay.

,,
` ng d¯.inh l´y
C.5. Môi truo

,,
,
Trong LaTeX vo´ i lênh
d¯inh
ngh˜ıa môi truo` ng \newtheorem
.
.

• \newtheorem{dinhly}{Ði
y}
.nh l
,,
´
môi truo` ng la` \begin{dinhly}...\end{dinhly} d¯anh
sô´ liên tuc
. nê´u
,
,
`
`
dung
môi truo` ng c`on Ð.
inh l
y la` tiêu dê
¯ .
Ðinh
ly´ 1 Môt
˘˜
. sô´ chia hê´t cho 2 la` sô´ chan.
.

,,
, ,
Phu. luc
. C. Môi truo` ng co ban

106

• \newtheorem{menhde}[dinhly]{M.
ênh žê}
,,
môi truo` ng \begin{menhde}...\end{menhde}, tiêu dê
¯ ` la` Mê
.nh žê, sô´
,`,
´
´
´
`

m
môi
tru
o
ng
dinhly.

m
c
ung

¯
¯
Mênh


¯ `.
¯ ` 2 Nôi
. dung mênh
.
.

,

• \newtheorem{bode}{Bô žê}[section]
,
,,
môi truo` ng \begin{bode}...\end{bode}, tiêu dê
¯ ´m
¯ ` la` Bô žê, sô´ dê
,
,
,
´
´
´
´
´
`
\section sô lai
lai.
cung
sô dê
¯ m do
¯ an
¯ o. c danh
. cu sau lênh
.
. du
.
,
,
,
Bô dê
¯ `.
¯ ` C.5.1 Nôi
. dung cua bô dê
, ,
,,
˜, nghiêng, dê
˜, không
˘. d¯inh
Mac
chu
¯ chınh lai
. ,môi truo` ng d¯inh
. ngh˜ıa c´o chu
,.
,
`
˘
lên. V´ı du.
nghiêng phai dung
lênh
\theoremstyle{plain} th`ı chu˜ thang
.

\theoremstyle{plain}
\newtheorem{dinhnghia}{Ði.nh ngh 
a}

C.5.1 Ðinh
ngh˜ıa
.
,,
˜˘
´
´t cho 2 du
Môt

chia

¯ o. c goi
.
. la` sô´ chan.
,
˜,ng công
theorem.sty cho thêm nhu
cu mo´ i ma`
,. , .
,,
` chon
\theoremstyle{plain} la` tuy
nguyên ban cua môi truo` ng
.
`
nay.
,,
´ lênh
Su dung
goi
theorem.sty
.
.
,
˘
Lênh
\theoremstyle{...} c´o kha nang
d¯inh
dang
sau dây:
¯
.
.
.
,
´
`
´
˘ tiêu dê
1. Ngat
ly´ voi nôi
¯ d¯inh
.
. dung
G´oi

lênh
.

\theoremstyle{break}
\newtheorem{dinhly}{Ð.inh l
y}

Ðinh
ly´ C.5.1
.
´ vuông vo´,i c la` canh
´ canh
Trong tam giac
huyê`n va` a, b la` cac
g´oc vuông
.
.
2
2
2
th`ı c = a + b .
´
` lê`
2. Sô´ d¯inh
ly´ d¯anh
ra ngoai
.

\theoremstyle{margin}
\newtheorem{dinhly}{Ð.inh l
y}

´ vuông vo´,i c la` canh
´ canh
C.5.1 Ðinh
ly´ Trong tam giac
huyê`n va` a, b la` cac
.
.
.
2
2
2
g´oc vuông th`ı c = a + b .
´˘ vo´,i tiêu dê
´
` lê` va` ngat
3. Sô´ d¯inh
ly´ d¯anh
ra ngoai
¯`
.

\theoremstyle{marginbreak}
\newtheorem{dinhly}{Ð.inh l
y}

,,
C.5. Môi truo` ng d¯inh
ly´
.

107

C.5.1 Ðinh
ly´
.
´ vuông vo´,i c la` canh
´ canh
Trong tam giac
huyê`n va` a, b la` cac
g´oc vuông
.
.
2
2
th`ı c = a + b2 .
,
,,
5. Ðôi sô´ d¯inh
ly´ ra ph´ıa truo´ c
.

\theoremstyle{change}
\newtheorem{dinhly}{Ði.nh l
y}

´ vuông vo´,i c la` canh
´
C.5.1 Ðinh
ly´ Trong tam giac
huyê`n va` a, b la` cac
.
.
2
2
2
canh

o
c
vuông
th`
ı
c
=
a
+
b
.
.
,
,,
´˘ xuô´ng
6. Ðôi sô´ d¯inh
ly´ ra ph´ıa truo´ c va` ngat
.

\theoremstyle{changebreak}
\newtheorem{dinhly}{Ði.nh l
y}

C.5.1 Ðinh
ly´
.
´ vuông vo´,i c la` canh
´ canh
Trong tam giac
huyê`n va` a, b la` cac
g´oc vuông
.
.
2
2
2
th`ı c = a + b .
Phông trong nôi
ly´ va` tiêu dê
¯`
.
. dung d¯inh
1. Phông trong nôi
. dung

{\theorembodyfont{\upshape}
\newtheorem{dinhnghia}{Ði.nh ngh 
a}}
C.5.2 Ðinh
ngh˜ıa
.
,,
˜˘
´
´t cho 2 du
Môt

chia

¯ o. c goi
.
. la` sô´ chan.
,
` d´
C´o thê thay vao
¯o

\theorembodyfont{\slshape}
˘. \theorembodyfont{\itshape}
hoac
2. Thay phông tiêu dê
¯`

\theoremstyle{change}
\theoremheaderfont{\scshape}
\newtheorem{dinhly}{Ð.inh l
y}
´ vuông vo´,i c la` canh
´
C.5.2 Ðinh
ly´ Trong tam giac
huyê`n va` a, b la` cac
.
.
2
2
2
canh
g´oc vuông th`ı c = a + b .
.
,

´ trên d¯inh
˘. lai
3. Khoang cach
ly´ va` sau d¯inh
ly´ d¯at
.
.
. bang

\theorempreskipamount
\theorempostskipamount

,
` LIÊU
TAI
. THAM KHAO

,
˜ Hu
˜ Minh Tuâ´n, LaTeX tra cu´,u va` soan
˜,u Ðiên va` Nguyên
[1] Nguyên
.
,
thao, ÐHQGHN, 1999.
,
˜ Hu
˜,u Ðiên, LaTeX vo´,i g´oi lênh
[2] Nguyên
va` phâ`n mê`m công cu,
.
.
ÐHQGHN, 2004.
,
[3] Tobias Oetiker, Môt
` liêu
˘´ gon
. tai
. ngan
. gio´ i thiêu
. vê` LATEX 2ε , CTAN
ebook, 2003.
,
[4] Loren C. Larson, Soan
` liêu
. tai
. khoa hoc
. vo´ i LATEX, CTAN ebook,
2004.
[5] George Grätzer, 1995. Math into LATEX: An introduction to LATEX and
AMSLATEX. Birkhäuser, Boston.
[6] Leslie Lamport, 1994. LATEX: A Document Preparation System.
Addison-Wesley, Reading, Massachusetts.
[7] Donald E. Knuth, 1990. TEXbook. Computers and typesetting, Vol
A, Addison-Wesley, Reading, Massachusetts.
[8] Donald E. Knuth, 1986. METAFONT: The Program . Computers and
typesetting, Vol D, Addison-Wesley, Reading, Massachusetts.
[9] P.W. Abrahams, 1990. TEX for the impatient. Addison-Wesley, Reading, Massachusetts.
[10] M. Goossens, F. Mittelback and A. Samarin, 1994. The LATEX Companion. Addison-Wesley, Reading, Massachusetts.
˜ va` su,, dung
[11] Web: Hu,o´,ng dân
VieTeX 3.0,
.
http://nhdien.wordpress.com/
[12] Web: VnTeX – hô˜ tro., tiê´ng Viêt
. cho TeX
http://vntex.sourceforge.net/