You are on page 1of 14

JAWATAN A

Gaji sebanyak RM 80 000 setahun.


GAJI PADA MINGGU PERTAMA UNTUK JAWATAN A:
Pertama sekali kita harus mencari berapa minggu dalam setahun,
Setahun

365 hari, Seminggu

Jumlah minggu dalam setahun=

7 hari oleh itu,

365
7

Maka jumlah minggu dalam setahun adalah 52 minggu.

Oleh itu , untuk kiraan gaji pada minggu pertama bagi jawatan A ialah seperti
berikut ;

gaji setahun
minggu

Gaji mingguan=

80 000
52

= RM 1 538.46
Maka hasil daripada pengiraan itu, dapat kita simpulkan bahawa gaji bagi
jawatan A untuk minggu pertama adalah RM 1,538.46

GAJI PADA BULAN PERTAMA UNTUK JAWATAN A:


Pertama sekali kita harus mencari berapa bulan dalam setahun,
Setahun

365 hari, Sebulan

Jumlah bulan dalam setahun=

30 hari oleh itu,

365
30

Maka jumlah minggu dalam setahun adalah 12 bulan.


Oleh itu , untuk kiraan gaji pada bulan pertama bagi jawatan A ialah seperti
berikut ;

Setahun= 12 bulan

Gaji bulan pertama=

gaji set ahun


bulan

80 000
12

= RM 6 666.67

Maka hasil daripada pengiraan itu, dapat kita simpulkan bahawa gaji bagi
jawatan A untuk
bulan pertama adalah RM 6,666.67

GAJI PADA TAHUN PERTAMA UNTUK JAWATAN A :


Gaji setahun bagi jawatan adalah sebanyak RM 80 000.

JAWATAN B
Gaji permulaan ialah RM 5 000 dan kemudian kenaikan setiap bulan
sebanyak RM 1 000.

GAJI MINGGU PERTAMA UNTUK JAWATAN B


Gaji sebulan pertama= RM 5 000
1 bulan= 4 minggu

gaji sebulan pertama


minggu

Gaji minggu pertama=

5 000
4

=RM 1 250
Oleh itu gaji seminggu bagi jawatan B adalah RM 1,250

GAJI BULAN PERTAMA UNTUK JAWATAN B


Gaji bulan pertama sebanyak RM 5 000.

GAJI TAHUN PERTAMA UNTUK JAWATAN B


Menggunakan kaedah jujukan aritmetik:
Sebutan pertama, a= gaji bulan pertama iaitu RM 5 000
Nisbah sepunya, d= kenaikan setiap bulan sebanyak RM 1 000
1 tahun= 12 bulan
Cara pengiraan dengan menggunakan :
Formula

n
Sn= (2 a+ ( n1 ) d )
2

2(5000)+ ( 121 ) (1000)


12
S 12=
2
= RM 126,000
Oleh itu , gaji bagi tahun pertama untuk jawatan B adalah sebanyak RM
126,000

JAWATAN C
Gaji sebanyak RM 0.05 pada minggu pertama dan kemudian akan berganda
setiap minggu berikutnya.

GAJI PADA MINGGU PERTAMA UNTUK JAWATAN C:


Gaji pada minggu pertama sebanyak RM 0.05.

GAJI PADA BULAN PERTAMA UNTUK JAWATAN C:

Menggunakan kaedah jujukan geometri


1 bulan = 4 minggu
Gaji minggu pertama akan digunakan sebagai sebutan pertama iaitu a= RM
0.05
Gaji minggu kedua, T2= 2a= 2(RM 0.05)
= RM 0.10
Untuk mencari nilai sisbah sepunya pula kita perlu membahagi gaji pada
minggu kedua dengan gaji pada minggu pertama

Kerana

r=

T2
T1

Nisbah sepunya,

r=

gaji minggu kedua


gaji minggu pertama

0.10

= 0.05
=2

Cara pengiraan untuk mencari jumlah gaji bagi bulan pertama untuk
jawatan c:
Formula:
n

Sn=

a(r 1)
(r1)

S 4=

0.05(24 1)
(21)

S4 = RM 0.75
Oleh itu jumlah gaji pada bulan pertama bagi jawatan C adalah RM 0.75

GAJI PADA TAHUN PERTAMA BAGI JAWATAN C:


Menggunakan kaedah jujukan geometri
1 tahun= 52 minggu
Gaji bulan pertama, akan diguna pakai sebagai sebutan pertama iaitu , a= RM
0.75

Nisbah sepunya, r=

gaji minggu kedua


gaji minggu pertama

0.10

= 0.05
=2
Cara pengiraan:
n

Sn=

a(r 1)
(r1)
52

S 52=

0.05(2 1)
(21)

S52 = RM

2.2518 1014

Oleh itu gaji bagi jawatan C untuk tahun pertama adalah RM

2.2518 1014

iii)
JAWATAN MANAKAH YANG PALING MENARIK PADA AWAL-AWAL.
MENGAPA?

Pada pendapat saya secara individu. Jawatan yang paling menarik sekali pada
awal-awal ialah jawatan B. Kerana bagi jawatan B ia akan memberi gaji sebanyak
RM 5,000 dan akan bertambah setiap bulan sebanyak RM 1,000 , manusia
sebenarnya akan lebih cenderung kepada jumlah wang besar, jika tidak memikirkan
apa-apa sebab lain. Manusia telah memasang minda psikologi mereka untuk mendapatkan
jumlah yang banyak dahulu kemudian disusuli dengan kadar kenaikan iaitu bonus.
Jika dilihat kembali sememangnya jawatan B merupakan jawatan yang paling menarik
sekali atas dasar jumlah yang besar itu. Sudah menjadi lumrah dan psikologi manusia untuk
cenderung dan minat kepada jumlah yang besar atau banyak. Apabila ditawarkan sesuatu
seperti wang, sudah tentu manusia yang biasa tanpa memikirkan apa-apa akan memilih jumlah
yang paling besar.
Selain itu jika dibandingkan dengan jawatan-jawatan lain yang kelihatan jumlah wang
yang sedikit, sudah tentu tidak akan menarik perhatian sesiapapun terutama sekali jawatan C.
Hal ini secara tidak langsung menutup mata seseorang itu daripada memilih jawatan C yang
hanya menawarkan gaji sebanyak RM 0.05 pada minggu pertama. Jika difikiarkan secara terus
logik, tiada apa yang boleh dilakukan dengan wang sekecil itu. Oleh itu lah pada awalnya saya
merasakan bahawa jawatan B merupakan jawatan yang paling menarik.
Namun begitu, setelah melakukan perkiraan, dan juga pemikiran yang lebih panjang lagi
daripada sebelum ini, sedikit sebanyak telah mengubah keputusan saya. Hal ini menunjukkan
bahawa sebelum membuat keputusan seseorang itu haruslah menmbil kira segala pilihan yang
ada dengan membuat perkiraan dan juga pemikiran yang teliti dan lebih memandang
kehadapan lagi, agar tidak menyesal di kemudia hari kerana menyesal dahulu pedapatan,
menyesal kemudian tiada gunanya.

Gaji minggu
pertama : RM
1,538.46

Gaji minggu
pertama: RM
0.05

Jawata
Gaji
bulan
n
A
pertama : RM

Jawata
Gaji
bulan
n
B
Pertama: RM

Jawata
Gaji
bulan
n
C
pertama: RM

Gaji tahun
pertama: RM
80,000

Gaji tahun
pertama: RM
126,000

Gaji tahun
pertama: RM
2.2518 x 1014

6,666.67

iv)

Gaji minggu
pertama: RM
1,250.00

5,000.00

0.75

Jawatan manakah yang memberi gaji paling banyak dalam minggu pertama,

bulan

pertama dan tahun pertama ?


Berdasarkan jadual diatas, kita boleh melihat sendiri bahawa jawatan yang

memberi gaji paling banyak pada minggu pertama ialah jawatan A iaitu sebanyak
RM 1,538.46.
Ini dapat dibuktikan jika kita melakukan sedikit pengiraan dengan
menggunakan jumlah minggu dalam setahun . Oleh itu , untuk kiraan gaji pada
minggu pertama bagi jawatan A ialah seperti berikut ;

Gaji mingguan=

gaji setahun
minggu
80 000
52

= RM 1 538.46

Maka hasil daripada pengiraan itu, dapat kita simpulkan bahawa gaji bagi jawatan
A untuk minggu pertama adalah RM 1,538.46
Manakala jawatan yang memberikan gaji bulan pertama yang paling banyak
adalah jawatan A, iaitu sebanyak RM 6,666.67.
Ini dapat dibuktikan jika kita melakukan sedikit pengiraan menggunakan
jumlah bulan dalam setahun.
Pertama sekali kita harus mencari berapa bulan dalam setahun,

Setahun

365 hari, Sebulan

Jumlah bulan dalam setahun=

30 hari oleh itu,

365
30

Maka jumlah minggu dalam setahun adalah 12 bulan.

Oleh itu , untuk kiraan gaji pada bulan pertama bagi jawatan A ialah seperti berikut ;

Setahun= 12 bulan

Gaji bulan pertama=

gaji set ahun


bulan

80 000
12

= RM 6 666.67

Untuk jawatan yang memberikan jumlah gaji tahunan yang paling banyak
adalah jawatan C iaitu sebanyak RM 2.2518 x 1014 . Jumlah ini begitu besar kerana
gandaan yang berlaku pada jumlah gaji bagi jawatan C . Berikut merupakan hasil
pengiraan yang dilakukan untuk membuktikan kenyataan ini.

GAJI PADA TAHUN PERTAMA BAGI JAWATAN C:


Menggunakan kaedah jujukan geometri
1 tahun= 52 minggu
Gaji bulan pertama, akan diguna pakai sebagai sebutan pertama iaitu , a= RM
0.75

Nisbah sepunya, r=

0.10

= 0.05

gaji minggu kedua


gaji minggu pertama

=2
Cara pengiraan:
n

Sn=

a(r 1)
(r1)
52

0.05(2 1)
S 52=
(21)

S52 = RM

2.2518 1014

Oleh itu gaji bagi jawatan C untuk tahun pertama adalah RM

2.2518 1014

V)
Setelah mengumpul data-data yang diperlukan dan kemudiannya melakukan
sedikit pengiraan dan mengaplikasikan konsep-konsep janjang aritmetik dan juga
geometri. Saya akan memilih jawatan B. Hal ini adalah kerana dengan gaji yang
sentiasa bertambah sebanyak RM 1000 setiap bulan berikutnya itu, akan
menyebabkan saya menjadi lebih bersemngat untuk datang bekerja. Kerana
komitmen yang saya berikan kepada kerja akan memberikan hasil yang agak
lumayan jika dibandingkan dengan jawatan yang lain.
Ya benar, bahawa jawatan A akan memberikan gaji bulan pertama yang
paling tinggi, namun pun begitu gaji bagi jawatan A adalah tetap dan tidak akan
berkurang ataupun bertambah sama sekali. Berlainan pula dengan jawatan B yang
sudah tentu akan bertambah setiap bulan sebanyak RM 1,000. Begitu juga pendapat

saya dengan jawatan C. Walaupun gaji tahunan bagi jawatan C adalah begitu besar,
namun pun begitu gaji bualan jawatan C adalah masih terlalu kecil. Secara logiknya
nilai wang tersebut tidak akan mampu menanggung perbelanjaan selama sebulan
bekerja.
Kedudukan gaji bagi jawatan A yang tetap, yang tiada sebarang perubahan
itu merupakan antara sebab-sebab mengapa saya memilih jawatan B. Carta alir gaji
jawatan A yang statik itu akan menyukarkan seseorang itu untuk meningkatkan isi
perbelanjaan rumahnya pada setiap bulan. Peningkatan perbelanjaan isi rumah
adalah penting untuk membangunkan ekonomi negara, ia merupakan penanda aras
bahawa rakyat negara kita mempunyai kerja tetap yang memberikan gaji yang
tinggi serta stabil.
Sebagai seorang insan kita perlulah membuat sesuatu pilihan itu bukan
berdasarkan hawa nafsu, tetapi kita perlulah memikirkan kesan dan akibat apabila
kita membuat sesuatu keputusan itu, kerana ia akan memberi kesan kepada orang
yang kita sayangi, terutama sekali keluarga kita. Sama ada ianya kesan positif
ataupun negatif, ia bergantung kepada pilihan yang kita lakukan. Dalam hal ini
memilih jawatan yang paling stabil dan memberikan pulangan yang baik dalam
jangka yang panjang adalah pilihan yang terbaik. Oleh seba itu, saya telah memilih
jawatan B sebai jawatan yang terbaik.