You are on page 1of 146

N S Z

1941 ylnda A lm anya'nn Bavyera eyaletindeki irin Tra


unstein kasabasnda yaayan sofu K atolik R atzinger A ile
si'n in kk olu Joseph A lois R atzinger A lm anya'nn Fh
r e t A dolf H itler iin kurulm u olan "H itler G enlik rg
t n e" ye oldu. ki yl sonra 1943'te H itlerci A lm an O rdu
su'na katld. G en R atzinger 16 yandayd. Sofu b ir K atolikti ve am ac ilahiyat fakltesini bitirm ek ve dinadam olm ak
t. O ysa katld genlik rgt K atolik D in i'ni tarihten sil
m ek isteyen bir kurulutu!!!
G en R atzinger byd, iyi bir eitim ald ve 2005 yln
da 16. Benedikt adyla Papa seildi. Papa seilm esinden son
ra baz art niyetliler (!) P ap a'n m N azi gem iini gndem e ge
tirdiler. B unun zerine Papa u aklam ay yapt:
"B e n N azileri sevdiim iin deil m ecbur olduum
iin H itle'iri rgtne katldm , elim den gelseydi N azi ol
m azdm . 1943'de H itler'e m uhalefet etm ek im kanszd. Hi
kim se ona kar km aya cesaret edem ezdi."
Bu

szlerd ek i g erek lik

pay tartm ald r.

nk

1941'd e olsun 1943'de olsun H itler'e ve N aziler'e kar kan,


m uhalefet eden K atolik ve Protestan binlerce kii vard. H at
ta bunlardan bazlar Ratzingerler'in Traunstein'daki evleri
nin kap kom usu idi. O kuyalm o dnem de R atzingerin ka
p kom usu olan Elizabeth Lohner'in, R atzin ge'in Papa se
ilm esinden sonra yapt bu aklam aya verdii yant:
7

"1 9 4 3 'd e T rau n stein 'd a H itler'e m u h alefet etm ek ta b i


id ir k i m m kn d . 1943 y ln d a b iz R a tzin g erler'le k om
u y d u k ve b e n im k a y n b irad erim H itler'e m u h a lefetten ve
Orduyla k a tlm a k istem em esin d en dolay n l D ach au esir
k am p n a a tlm t."
D ahas, R atzingerler'in evinin yz m etre kadar ilerisinde
oturan b ir aile ise 1943 ylnda Traunstein'de N aziler'e ve Hitler'e kar "Y e ra lt" rgtlenm esini yneten H ans B raxen thale r " i gizliyordu! D ier bir anlatm la P apa'nn dedii gibi A l
m anya'd a hi kim se H itler'e m uhalefete cesaret edem em i
deildi. Tam tersine kk K atolik kasabas Traunstein da B
LE M U H A LEFET VARDI VE RA TZN G ER DE BU N U BL
Y O R D U BA BA SI D A BLY O R D U N K BA BA SI B LG E
N N K ID EM L PO LS M EM U R U D!

2.

Dnya Sava srasnda dorudur, N aziler ok bask

uygulam lard. Y zbinlerce A lm an ve iddialara gre alt


m ilyon Yahudi ldrlm t. 1939-45 yllar arasnda hangi
A lm an'a sorarsanz hibiri Toplam a K am plar'nm varln,
Soy k rm ' ve A lm an Sosyalist, K om nist, Protestan ve K ato
lik kiilere yaplan ikenceleri duym am t! Tm A lm anlar
az birlii iinde, "O la n la rd a n b iz im h a b erim iz y o k !" di
yorlard. Sava bitti bu kez de bir zam anlar en azgn ve azl
N azi olanlar, "B iz im suu m uz y o k . H itler'e m u h a lefet im
k a n sz d b iz de on u n iin M E C B U R E N N A Z O L D U K !"
dem eye baladlar.

Papa da A lm an olduu iin her halde ayn BA H A N E'nin


ardna snm ay uygun grmtr. Eer gerekten de Hitle/e
ballk duym uyor idiyse o zam an da onun rgtne katlrken
gerek duygularn gizlem i ve gsne H itle'in resmini rozet
olarak takmt. Bu davran da her halde bir dinadam m a ya
kmazd. nk u bir gerektir ki Katolik dininin savunul
m as iin canlarn verm i binlerce belki de onbinlerce "n a n l
K a to lik " vardr. Onlar bylesi bir Hypocracy (ikiyzlle)'ye
tenezzl etm eden lm e yrm lerdi...

N edir ki H itlerci "Z ih n iy e t" ile bugnk P apa'n n ge


m iteki uygulam alar arasnda ok ilgin paralellikler vardr.
H itler dnem inde binlerce kitap yaklm , yazarlar tutuklan
m veya ldrlm t. H itler dnem inin en belirgin zelli
i "D u y g u ve D n celere H o g r " tannm am asyd. R es
m i gre aykr olan her kitap, her yaz, her sz ve her ele
tiri iddetle red edilir ve cezalandrlrd. 16. Benedikt de il
gintir ayn yntem i izlem itir. V atikan'n resm i grlerine
kar olduunu dnd her sze, her eletiriye ve yazya
kar km ve birok nl ve deerli K atolik lahiyaty C E
ZA LA N D IR M ITIR . (A yrntlar kitapta).
Yine ilgintir ki genlik dnem inde "L ib e ra l T e o lo ji"n in
savunucusu olan R atzinger 1968'den sonra tam bir "D e s p o t"
kesilm itir. Bu da her halde onun, tpk H itler G enlik rg
t 'n e girerken gerek duygularn ve inanlarn gizlem esi gi
bi bir durum dur. nk 1968'e kadar V atikan'n "L ib e ra l"
ilahiyat benim sem esi gerektiini savunm u ve bu m cadele
yi veren ilahiyatlarla ili dl olm u am a sonra bata ret
9

m eni Prof. H ans K ng olm ak zere tm n V atikan'dan ve


K ilise'd en uzaklatrm tr! Bu konuda da sam im i davranm a
d ak b ir gerektir. R astlant bu ya, ite bu davran tarz
da H itle'd en kalm adr. nk H itler de 1918-1919 dnem in
de grlerine inanm ad kiilerin arasna katlarak onlar
izleyen b ir "L u p u s= M u h b ir" kii idi...
1945 ylnda sava bitti ve gen R atzinger hani u hi
kim senin Hitler' e m uhalefet etm eye cesaret edem edii Trau nstein 'd eki evine dnd. Buradaki A m erikal gal gcne
kendi isteiyle giderek teslim oldu. K sa bir sre Traunstein 'd aki Toplam a K am pnda tutuklu kald ve sonra dier tutuklulara gsterilm eyen bir "H o g r " nedense ona gsteril
di ve serbest brakld, ve yksek renim e balayabilm esi
iin kendisine im kanlar saland. R astlant bu ya, Traunstein ' igal eden A m erikal Birliin K om utan y aam ak iin
kendisine R atzin gerle'in evini sem iti ve A B D 'li Tem en
ilerde Papa seilecek olan gen Ratzinger'in odasnda kal
y o rd u ... Yine tarihin garip bir cilvesi olsa gerek 1945'd e gen
Ratzinger'in ksa sre kald Traunstein'daki Toplam a K am p'n da 1918-19 dnem inde H itler de Lupus olarak grev yap
m ve istihbarat top lam t...

Yeni P apa'nm b izi ilgilendiren taraf T rkiye'ye bak ve


uluslar aras siyasette oynayaca roldr. U luslar aras plan
da 2004 ylnda A B D 'd e yaplan seim lerde B u sh'a rakip olan
Yahudi asll K atolik Joh n K erry 'n in seim i kaybetm esinde
birinci dereceden rol alm tr. Joh n K erry 'n in A B D 'li K atolikler'den oy alm asn engelleyen kii R atzinger olm utu ve on
10

lara B u sh 'u desteklem eleri gerektiini sylem iti. P apa'nm


T rkiye'ye bak kendinden nceki II. Jean Paul gibi ok ne
gatiftir. A ncak slam alem iyle ve A rap dnyasyla aras iyidir.
zellikle ran, M sr ve Yem en gibi lkelerle ilikilerini geli
tirecek am a Trkler'e kar tad nefreti zerinden atam a
yacaktr. P ap a'y kzdran husus T rk lein " L a ik li i" benim
sem i olm alar ve H ristiyanln kurulduu A nadolu 'ya ege
m en olm alardr. (A yrntlar kitapta.)

Yeni Papa'nm 2006'd a T rk iy e'y e yapaca ziyaret bize


yeni ykler ve tazm inatlar getirecektir. Bu nedenle nasl bir
Papa ile uraacam zn bilinm esi iin bu kitab yazdm .
zellikle "D iyalogcu M slm anlar" bu u y an lar dikkate
alrlarsa iyi olur. Bana "H ayrls O lsu n " dem ek dyor!

Aytun Altndal
11 Aralk 2005
spilandit

11

"St Benedict was sagely


ignorant and wisely
uneducated."
Pope Gregory The Great
(590 - 604 )

"Aziz Benedikt bilge ama


cahil akll ama eitimsizdi.
Papa Byk Gregory
(590 - 604)

15

I.I. Avrupann Patronu: Aziz Benedikt

1964 ylnda Avrupal devletler bir yandan Sovyetler Birlii'nin dnya siyaset arenasndaki hzla artmakta olan etkinlii
ile ba etmeye alrken dier yandan da bugnk Avrupa Bir
lii'ne gidecek olan dolambal yolun temel talarn demekle
meguldler. Sovyet Komnizmini "T eh d it" olarak alglayanlar
sadece "S ek ler ve D e is t"(1) Avrupal devlet ve siyaset adamla
r deildi, iadamlar, sanayiciler, bankaclar ve bunlarn baka
meslek dallarndaki dostlar ve "M ason ik Biraderleri" ile bata
Katolik aleminin merkezi olan Vatikan ve dier "A ykr" kilise
ler de - -rnein Protestan, Luteran, C alvinist, Anglikan, O r
todoks- - "E k m en iz m "(2) adn verdikler bir "S iy a sa l Strate
ji " yi oluturabilm eye alyorlard. Papa 23. John (3) tarafn
dan balatlan 2. Vatikan Konsili, Ekm enizm stratejisiyle
hem tm kiliselerin kendi aralarndaki dinsel ayrlk noktala
rn m ahfuz tutup Tanr'nm Biricik Olu sa M esih'i ve Hristiyanlatrm a M isyonunu yceltm eyi hem de A teist Komnizm 'e kar m cadele gerekesiyle "D in lera ra s D iy a lo g "<4)
kisvesi altnda oluturduu bir giriim le M slm an, Yahudi,
Budist, in toist vd. inan sistem lerini de Vatikan'n ynlendi
ricilii altna alm ay planlam t.
te bu alkantl dnemde Vatikan'n ba ve Tanr' nn olu
sa M esih'in Havarileri'nden Aziz Paul ve Aziz Petein "V ek ili
ve hizm etkar" Papa 6. Paul, bugnk Avrupa Birlii'nin kuru
cusu ilk sekiz lkenin en st dzey yneticileriyle anlaarak Av
17

rupa'daki Hristiyanln korunmas ve bu Yahudi-Hristiyan


Uygarlnn "Selam eti/Salvation" iin bu birlie bir "K oruyu
cu A ziz" (Patron Saint) atanmas gerektiine karar verdi ve Aziz
Benedikt diye bilinen kiiyi tm Avrupa'nn ve Hristiyan Uy
garlnn "R u h an i K oruyucusu" ilan etti.
Katoliklerin dnyaca nl, byk, zengin ve gl tari
katndan tartmasz birincisi saylan Benediktinler'in - -dierle
ri Dominikenler ve Fransiskanlar- - kurucusu olan Aziz Bene
dikt, gnmzde de Avrupa Birlii'nin "K oruyucusu" konu
mundadr. Dier bir anlatmla tamamen "S ek ler ve D eist"
Dnyagrleriyle (VVeltanschaaung) Gnostik Hristiyanl da
barnda tayan uluslar aras bir rgtlenmenin "R u h an i" bir
koruyucusu vardr ve bu koruyucu da Katolik Kilisesi tarafn
dan seilmi ve atanmtr!!! Bu koruyucunun yaamn ve eser
lerini "D ialo g lar" (2. kitap) adyla kitaplatran "Byk/Yce"
unvanna sahip Aziz (St) Gregory'nin (I. Gregory adyla papalk
yapt sonra Aziz ilan edildi) "b ilg e ama cahil ak ll ama eitim
siz " diye tanmlad bu kii kimdi ve neler yapmt? lkin bu
azizin yaamn ve eserlerini sonra da kt hretli "Engizisyo
n u n " ba ynlendiricileri arasnda yer alan Benediktin Tarika
t'nn nasl bir rgtlenme olduunu tanyalm. Bu giri nemli
dir nk gnmzn Vatikan'nm patronu da bir Benedikt'tir
ve kendisi 16. Benedikt adn almtr. Aziz Benedikt Papa 6. Pa
ul ve Vatikan ile Avrupa Birlii'nin o dnemdeki en st yneti
cileri tarafndan gelip gemi 260 Papa arasndan rastgele veya
kura ekilerek Avrupa'nn koruyucu azizi ilan edilmemiti;
adamlarn bir bildikleri vard herhalde tpk Kardinal Ratzinger'in 2005'de Papa seilince o kadar papa ad dururken arala
rndan bunu kendisine setii gibi...
Orta talya'daki tutucu Umbria ilinin Nursia kasabasnda
.S. 480 ylnda dnyaya gelen Benedikt (bir anlamda mbarek
18

kii demektir kelime anlamyla) yirmili yalarndayken din ei


timi grmesi iin ailesi tarafndan Roma'ya gnderilmiti. Nedir
ki Benedikt Rom a'da karlat dinadamlarmdan holanma
m ve ksa bir sre eitim grdkten sonra okulu terk ederek
Affile blgesine gitmi ve burada Roma'daki Kilise'nin bask ve
zorlamalarndan bam szca kendi aralarnda kk bir cemaat
oluturmu olan gen dinadamlarmn arasna katlmt. Bene
dikt bu cemaatle de anlaamam ve aralarnda ksa bir sre kal
dktan sonra Subioco taraflarndaki bir maaraya ekilerek bu
rada kendi bana tam bir "Z h d " (Hermit) hayat yaamaya
balamtr. (NOT: Bu maara gnmzde Sacro Speco diye b i
linir ve Katolikler iin kutsal hac yerlerinden biridir.)
Benedikt'in bu m aaradaki hayat bir sre sonra baka gen
dinadamlarm da etkilemi ve onlar da Benedikt'in yanma s
nmaya balamlardr. Birka yl iinde kk bir cemaat olu
turan Benedikt bu yeni cemaatiyle "Laura" denilen 12 tane k
k manastr ina etmitir. Burada yaklak 24 yl geiren Bene
dikt artk iyice bym olan cemaatinden baz keileri yanna
alarak .S. 530'da daha geni ve merkezi bir blge olan Montecassino'ya yerlemi ve burada Napoli yolu zerinde bilinen ve
ok nl olan bir m anastr yaptrarak lnceye kadar burada
yaamtr. .S. 550'de (baz kilise tarihilerine gre 547'de) len
Nursia'l Benedikt'in gnmz Hristiyan Avrupas'nn kurucu
su olduu ortak kabul grm olan bir gerektir.
Aziz Benedikt yapt gezilerde stn yetenekli bir konu
mac ve ikna yetenei yksek bir kii olarak kendisine sekin bir
yer ve n edinmiti. Benedikt iyi bir hatip, yazar ve dinadam
olmasna ramen gerekte Papazlk (Priesthood) eitimini res
men tamamlayabilmi biri deildi. Dier bir deyile resmen Pa
paz (Priest) deil fakat yardmc/asistant Papaz saylan Deacon'du. Bu nedenle grleri salnda kilise tarafndan ele
19

alnmamt. Ne var ki Benedikt'in etkisi o denli byk olmutu


ki Kilise bir sre sonra herkesten fazla ona sahip kmay kendi
siyasetine ve yaylmaclk emellerine uygun grmt. Benedikt papalardan bile daha etkili olduu halde Kilise hiyerarisi
nin iinden gelmedii iin Papa yaplmamt. Ancak birok pa
padan bile daha cesur davranm ve talya'ya saldran Gotlar'm
M ontecassino'daki manastrna yaptklar hcumda direnerek
lm t.
Benedikt ok iyi bir sekler eitim alm olmasna ramen
bunlar dinsel sistematii ile btnletirebilmi ender kiilerden
biriydi. Bu da kendisine birok dinadamn dman etm eye yet
miti. M ontecassino'ya gidii kendisine ynelik bu tr tehditler
nedeniyle olmutur.(6) Benedikt kendisini ekemeyen Papazla
rn iftira ve yalanlarna kar mr boyunca m cadele etmitir.
Kilise tarihisi Fransz yazarlara gre lmnden sonra kemik
leri Fleury'ye gtrlerek burada gmlmtr (703 ylnda).
Ancak 2. Dnya Sava srasnda M ontecassino'daki Benedikt'in
manastrnn baz duvarlar yklm ve bunlarn altndan birka
iskelet kmtr. Gnmzde bu iskeletlerden birinin Benedikt'e ait olduu dierlerinin ise onun en yakn olan keilere
ait olduklar ne srlmtr.(7) Aziz Benedikt'in sembolleri
karga ve ilk satr okunabilen bir kitaptr. Bir de elinde Papalar
tarafndan taman asa vardr. Her yl Onbir Temmuz gn Aziz
Benedikt'e adanmtr ve tm kiliselerde zel ayinler dzenle
nir. Aziz Benedikt'in tasvirlerinde ve heykellerinde elinde tuttu
u kitabn ilk satrnn ilk szc "A usculta"dr ve bu bir emir
kipidir: "D inleyiniz" anlamna gelen bu szck Aziz Bene
dikt'in kendisini unutulmaz yapan fil "N izam nam esinin" ilk
szcdr.
Aziz Benedikt'in Nizam namesi (The Rule of St Benedictus)
gerekte onun kendi tilmizleri/rencileri olan keiler iin ha
20

zrlad bir ynetmeliktir. Szn burasnda ksaca Papaz ile


Kei arasndaki farklara deinmek gerekiyor. Papazlar snrla
r kilise tarafndan izilmi bir eitim den geerler ve yaam la
rn kiliselerde srdrrlerken keiler eitim lerini ok ar
artlarda ve d dnyayla ok az iliki kurarak tamamlarlar.
Gem ite keiler dorudan doruya halkn kendilerine ver
dikleri zekatlar ve sadakalarla (Alm denilir) srdrrler ve ok
yoksul bir hayat srerlerdi. Keiler, Papazlar gibi konforlu sa
ylan kiliselerde deil souk, kasvetli manastrlarda " ile " e
kerek (tpk sa M esih'in ikence ekmesi gibi) yaarlard. Tarih
boyunca Kiliseler ile M anastrlar arasnda bazen su stne
kan bazen alttan alta srdrlen ve "K im daha doru H risti
yan" rekabeti varolmutur.
Aziz Benedikt nl Nizamnamesini, "Regula M agistri" di
ye bilinen ve Katolik Kilisesi tarafndan sakncal bulunarak giz
lenmi olan bir metinden yararlanarak hazrlamt. VV.H.C.
Frend'in de belirttii gibi bu ok esrarengiz bir metindi ve muh
temelen bir talyan tarafndan hazrlanmt ama yazar veya ya
zarlar belli deildi.(8) Kilise eitimi almam ve kilise arivlerin
den yararlanamam olan Benedikt'in bu gizli metni nereden ele
geirdii bir sr olarak kalmtr. uras kesindir ki Benedikt'in
nl Nizamnamesi bu esrarengiz metinin "Sek ler D nyaya"
uyarlanm ekli gibidir. Zaten Aziz Benedikt'in gr de
"Tanrya hizm et ederek Sek ler hayat dzenlem ek" eklinde
formle edilmitir. imdi bu metini ezberleyerek manastr yaa
mna balayan bir Benediktin keiinin bir gnlk yaamn iz
leyelim.
Aziz Benedikt'in Nizamnamesine gre her kei gece yar
sndan sonra saat ikide kalkm ak zorundayd. lk duada "V ig il"
denilen ilahiler okunurdu. Bundan sonra aralksz yedi saat H
ristiyan retisine ekil veren kurallar ve ynetmelikler incele
21

nirdi. Bundan sonra bir saatlik bir "Tefekkr" (Meditation) ya


plr sonra "Lauds" diye bilinen dualar ve ilahiler okunurdu. Sa
bah dokuz buuktan leden sonra drde kadar manastra ait
tarlalarda ve bahelerde almak zorunluluu vard. Saat drt
buukta "Vespers" diye bilinen dualar okunur ve tek nden
oluan yemek yenirdi. Benedikt'in keileri domuz da dahil hi
bir ekilde et yemezlerdi. Akamst saat altda "C opline" de
nilen dualar ve ilahiler okunur sonra da istirahate ekilinirdi.
Bir Benediktin keiinin gn gece yarsndan sonra ikide balar
ve bylece biterdi. Benediktinler iin "B o zam an" diye bir kav
ram yoktu ve "O tiositas" diye adlandrlm olan "Boa zaman
harcam a" en byk sulardan biriydi/9*
Aziz Benedikt'in 73 maddeden oluan Nizamnamesi gerek
te ok sert ve ar bir disiplini ngrmyordu. Onunkinden da
ha ar ve meakkatli olan ve baka din adamlar tarafndan ya
zlm ynetmelikler de vard. Bunlardan en az Benedikt'inki
kadar etkili olan bir Nizamname de yine Benediktin ynetm eli
inden yola klarak yazlm olan Columbanus ynetmeliiy
di. rlanda asll Columbanus (543 - 615) tarafndan yazlm
olan bu metin Benedikt'inkinden daha ar ve deyim yerindey
se insafszd. Aziz Columbanus da tpk Aziz Benedikt gibi hem
sivil hem de dinsel yetkililerin imeklerini zerine ekmi ve
Roma tarafndan srgne gnderilerek Kuzey talya'da yaa
maya m ahkum edilmiti. lgin olan husus, Aziz Columbanus'un kendi ynetmeliinde Katolik Kilisesi'nin tamamen kar
olduu Keltik ritualleri artran uygulamalara yer vermi
olmasyd. u kesinlikle sylenebilir ki ite bu iki aziz tarafndan
hazrlanm olan ynetmelikler Kuzey ve Gney Avrupa'nn
manastrlarnn ekilleniinde en etkili unsurlar olmulardr.
Fransz soylularyla ters den Columbanus srgne gnderil
dii Bobbio'da lm fakat rencileri onu tm Avrupa'ya ta
22

ntmay baarmlardr. Gnmzde her 23 Kasm gn kilise


lerde onun adna ayinler yaplmaktadr.
Aziz Benedikt'in kendisi Papa yaplmamt ama onun l
mnden yaklak yirmibe yl sonra Benedikt adn alan ilk Pa
pa Roma'daki tahta oturmutu. I. Benedikt, daha sonra Byk
Gregory olarak tannacak olan I. Gregory'i kendisine yardmc
olarak seti ve 3 yl sren ksa papalk grevini I.S. 579'da hale
fi 2. Pelegius'a devretti. I. Benedikt, o yllarda Avar Trkleri'nin
sktrmasyla ve daha sonra da onlarn askeri desteiyle Ro
m a'ya saldran Alman Lombardlarla ba edebilmek iin Papa ya
plmt. Ama mr vefa etmedi. Buna ramen I. Benedikt Trkler'in adn ve Lombard tehdidini kullanarak zellikle de Dou
Koma mparatorluu'nun bakenti stanbul'daki kiliseden yar
dm istedi. Bu papadan sonra seilen 2. Pelegius, Gregory'yi s
tanbul'a eli olarak gnderdi ve Patrik Johan'dan yardm istedi.
te bunu frsat bilen Patrik de kendisinin Papa'dan daha gl
olduunu kantlamak iin kendisine yeni bir unvan tahsis etti.
Tartmalar gnmzde de sren "E k m enik " sfat ite bu al
kantl dnemde Roma'nn iine srklendii Trkik (Avar) ve
Lombard tehdidi srasnda ortaya kt. Nedir ki Papalar bu un
van tanmadlar; stanbul'daki imparator da kabullenmedi.
Aziz Benedikt'in Nizamnamesi lmnden tam bir yzyl
sonra Fransa'nn Merovenj Krallar'nm bakenti "A u tu n " (Aytun) kentinde toplanan Gallik Kiliseler Synodu'nda tm manas
trlarda uygulanmas gereken ynetmelik olarak kabul edildi.
Benedikt'in ynetmeliinin 58/17. ve 4/78. sayl kurallar Be
nedikt'in keilerinin yerletirildikleri yerlerde lnceye kadar
kalmalarn ve hangi koul altnda olursa olsun yer deitirme
melerini ngrmt. Bylelikle belirli blgelerde istikrar sa
lanm oldu ve durmakszn yer deitiren keilerin balattkla
r tartmalar da sona erdirilebildi.
23

Aziz Benedikt'in lmnden tam iki yzyl sonra dnyaya


gelen Anianeli Benedikt ise Alm anya'nn Aachen kentinde .S.
817 ylnda toplanan Synod'a (Din uras) bakanlk ederek Aziz
Benedikt'in Nizamnamesinin tm Avrupa'da kabuln salad.
Fransa'nn en esrarengiz blgesi Languedoc'da doup eitilmi
olan Anianeli Benedikt sa'nn Mecdelli M eryem 'den doduu
ne srlen Sarah adl kznn adna kurulmu olan bu Merovenj Hanedam'nm yeleri tarafndan eitilmiti.(10) Languedoc
Tapmak valyeleri'nin gizli yurdudur.
imdi ksaca "E n g izisy on " meselesine biraz bakalm.
Vatikan Papalarn kukusuz en karanlk yz "E n g iz is
y on = Soru tu rm a" mahkemeleriyle 13. y.y. da balamtr. Bu
mahkemeler daha sonra Protestanln yaygnlamasyla 16. y.y.
m ikinci yarsnda yeniden iletilmitir. Gnmzde de varl
n deiik bir adla srdrmektedir.
Ortaa Avrupas'nda toplumsal yaama damgasn vuran
olay, eytan ve eytan-korkusudur dense yeridir. Feodal retim
tarznn iine-kapal ve kukulu yeterlilii, yzyllar sren "Bar
bar Akm lar"nm yaratt tedirgin ortam, amac grnrde
"k u tsal H ristiyan d in in i kafirlere kabul ettirm ek, vaat edil
m i topraklan yeniden ele geirip sa'n n yeryzndeki kral
l n kurm ak" gerekte ise zengin Dou (slam) lkelerini ya
malamak olan Hal Seferleri'nin getirdii ykma eklenen sal
gn hastalklar ve ktlk, otarik Avrupa kynn Kutsal Dine ve
onun sarslmaz kalesi Katolik Kilise'ye olan gvenini sarsmt.
rettiinin byk ksm kk bir dinsel-sekler ynetici azn
lk tarafndan zorla elinden alman kyl, ardarda urad fela
ketler karsnda, yaamn srdrebilmek iin eskiden beri bil
dii ve gvendii "K u rtan clar"a yeniden bavurmak zorunda
kalacakt. "K u rta n c" (Hz. sa) yerini Hristiyanlk-ncesi dne

24

min insancl pagan-ilahlarma brakt. Kald ki, yksek teolojik


bilgilerle donanm dini-btn Kilise adamlarnn tm zorlama
larna karn, cahil(11) kyl ynlar, eski ilahlarndan hibir
zaman tmyle vazgemi deildi. Yamur yadrmak veya bir
hastay iyiletirmek iin Kilise'de Kutsal Bakire'ye mum yak
mak yetmiyorsa, o zaman ilkalarn anatanra kltnn do
rudan mirass Diana'ya yakarlacakt. Bu, doald; en azndan
halk inan asndan. VII. Yzylda, Aziz Quen V ie de St.
Eloi'da halkn kehanetleri, ilahlara byk nem verdiini, anatanralar adna ak-hava lenleri dzenlediini, eitli tlsm
lar takndn yazar.(12)
Oysa Kilise bunu hi de doal karlayacaa, Hristiyan dini
nin temel almakla onca vnd "hogr"y tebas altndaki
bu insanlara gsterecee benzemiyordu. Kald ki, serflie dayal
bir retim tarznn ideolojisi olarak "ruhu kurtaracak ve arndra
cak" bu kutsal dinin, ten'e ilikin konulardaki baarszl (Hal
Seferleri'nin bozgunla sonulanmas, Avrupa'da hkm sren
ktlk, salgn hastalklar ve nihayet, Bizans'n Mslman-Trkler
tarafndan fethedilii) zerinde dikkatin younlamasn nle
mek, tm bu felaketlerden sorumlu bir "gnah-tekesi" bulup te
mize kmak, bunun yan sra, kutsal dine yitirdii itibar iade et
mek gerekiyordu. "G nah tekesi", IX. yzylda bulundu. 813'de
toplanan Tours Konseyi u kararnameyi yaynlyordu: "Papazlar,
m m in halklar by sanatlarnn, byl szlerin hibir has
tal iyiletiremeyecei, hasta, topal veya lm ek zere olan
hayvanlan iyi edemeyecei, merhem ve b itk i tanelerinin insan
lara hibir yarar salayamayaca, tm bu eylerin kadim d
m annn tuzaklarndan ibaret olduu ve bu kalle dmann in
sanl daima aldatmak istedii* konusunda uyarmaldr." (13)

* 'K adim dm an', pagan ilahdr!

25

Bu uyar, Avrupa'da yzyllar boyu gen-yal, kadm-erkek


milyonlarca insann hayatna malolacak gerek bir "s rekav"nn balamasnn ilk iareti olmu, bundan sonra birbirinin
peisra gelen kararname ve fermanlarla bu "uygarlk k alesi"
bir batan bir baa, "gnahkar beden ve ruhlar arndracak"
alevlerin ykseldii bir cehenneme dnmtr.
"Byc"nn ilk izlerine, insanolunun yaamn toplayc
lk ve avclkla srdrmeye alt zorlu alarda rastlanr. st
paleolitik'e tarihlenen maara duvarlarnda, av betimleyen sah
nelerde hayvan klnda, insanlar da gze arpar. lk insanlarn
doay alglaynda, doal olaylar "ta k lid " yoluyla onlar ze
rinde denetim salanabilecei inanc hakimdi. lkin tm toplu
luun katld bu denetim abas, daha sonralar, belki de uz
m anlk biimlerinin ilki olan "uzm an-byc"nn tekeline gir
di. Daha sonralarn snfl toplum lannda ise, egemen (-leen)
zmre, by'y ve byc'y denetimi altna almaya zel bir
dikkat gsterdi. Geleceini yldzlarn bysnde arayan, mneccimba'nn dediklerinden kmayan kral, denetimi dna
kabilecek "byc"ye kar acmaszd:
"(K ol. V II, 47) ster b ir kadm , ister b ir erkek olsun, by
yaparsa (by) ellerinde yakalanrsa, itham ve ispat edilirse,
by yapan ldreceklerdir...
Buna karn "b y ve sih ir"e inan, insanln ansnda can
lln ve geerliliini uzun sre korumu, gerek ekinin bereke
tini, gerek soyun saln ve devamn salamak ve korumak,
gerekse kiisel talihsizlikleri defetmek iin gizli-ak, sk sk
bavurulan bir yntem olarak kalmtr.
te ortaa papaznn, ardndan da sekler yneticilerinin
acmaszca izledii, cevab nceden belirli dzmece sorularla
26

trl ikencelere uratp sonra da diri diri yakt kadm ve er


kekler ilkin bu halk-inannn miraslaryd denebilir. Arala
rnda ky ky dolap kuaktan kuaa devraldklar reeteleri
hastalara uygulayanlar, ifal bitkileri yetitirip bunlardan trl
devalar yapanlardan, doum yapan kadnlara yardmc olan
ebelerin yansra, ttslerle, muskalarla talihi balananlarn d
mn zenler, kem gz defedenler, gaipten haber verenler,
halk arasnda korkuyla kark sayg gren, kimi zaman anlp
kimi zaman lanetlenen bilgeler, meczuplar, garipler vard. Ne
yoktu? Birok engizisyon tutanan inceleyen gnmz Bat'l
bilimadam ve kadnlarnn vard ortak sonu, Kilise'nin iddia
ettii zere "K u tsal H ristiyan dini ve K ilise'y i ykm aya ye
m inli, ruhunu eytana satm , y k c ve g izli b ir byc rg
t (ya da tarikat)"nm mevcut olmaddr.
Burada bir parantez ap "b y c " (zellikle de "byckadm ") ile hekimlik arasndaki ilikiye yakndan bakmak ge
rektii dncesindeyiz.

Katolik Kilisesi uzun sre dua ve eytan kovma (exorcisme)


yntemlerini tek geerli tedavi yntemi kabul etmi, hastal g
nahkr bedene gnderilen bir ceza olarak merulatrmtr. Kimi
tarikatlar Yunan/Roma ve slam'dan devralman tedavi yntemle
rini uygularken, Kilise 1139 ve 1215 tarihlerinde toplanan iki Kon
sey ile din adamlarnn tpla uramalarn yasaklamaktayd.
te yandan, halk da kendi saln koruma gayretindeydi:
"T m bir gndelik pratik anne ve bykanne tarafndan
yrtlmekteydi-, kuaktan kuaa aktarlan reetelerle uy
27

gun tedavilerin hazrlanmas, hastalklarn tehisi, izlenecek


tedavi ve seilecek yntemin kararlatrlm as..."*15*.
Kadnlarn tpla ilikisi konusunda aratrm a yapm iki
A.B.D/ bilim kadn, Barbara Ehrenreich ile Deidre English,
ortaan hekim -kadnlarnm , K ilise'nin doun sancsn H av
va'nn ilk gnah iin dedikleri bir kefaret saydklar sralar
da, gnm zde trevleri hlen sancy hafifletm ede kullanlan
ergot'a dk tehlikesini nlem ek iin rahmin kaslm asn
kontrol eden bela-dona'ya bavurduklarn, gnm zde kalp
hastalarna verilen digitalis'i bir ngiliz byc'nn kefettii
ni yazarlar.(16>
Alman mistii Azize Hildergarde de Bingen, 1098'de bir m a
nastr kurmu, burada bir yandan pratik hekimlik almalarn
yrtrken, dier yandan biri ifal bitkiler zerine, ok sayda
tp kitab yazmt.(17)
Kadnlar 1200 civarnda kurulan ve sekler bir tedrisata sa
hip ilk tp okulu Salerno'ya kabul edilmiler, bazlar burada
retim yesi dahi olabilmitir. Bunlardan biri, Trotula' nn kadn
hastalklar konusunda bir risalesi de vardr. Ayrca, Kilise men
suplarnn tpla uramasn yasaklayan konsey kararlan zeri
ne cerrahlarn kurduu sekler Saint-Cme Koleji, bir sre son
ra ebeleri bnyesinde toplamtr.(18) Buna karn, daha sonra
Kilise'ye bal olarak kurulan tp okullarna kadnlarn girmesi
yasaklanm, bu yolla tbba ilikin teorik almalar egemen s
nf erkeklerinin tekeline braklrken, alt-yap kadnlar pratis
yen hekimlik ve cerrahlk faaliyetlerini, yasaklamalarna karn
srdrmlerdir.

28

Yol bir kez aldktan sonra, Avrupa'nn bu 'ie-dnk hal


seferi'nin bir krallktan dierine, byk bir hzla sirayet ettiini
gryoruz. XIV. yzyl balarnda papazlarn byclerle sava
hz kazanm, "Bycy yaatm ayacaksn!" Kilisenin kral
lara kesin buyruu olmutu. Papalar da bu terr srdrmek
iin ellerinden geleni ardlarna koymuyorlard. XXII. Jean:
"Acyla reniyoruz ki," diye yazmaktayd, "yalnzca ismen
hristiyan olan pek ok insan, lmle urap, cehennemle pa
zarla girimi. eytana kurbanlar adyor, ona tapyor, y
zkler, aynalar, ieler ve benzeri eyalar imal edip iine b
yyle cinleri hapsediyor, onlara sorular sorup cevaplar alyor
lar, sapkn isteklerini gerekletirmek iin onlardan yardm
istiyorlar, en iren amalar uruna eytan'n klesi oluyorlar.
Ne ac! Bu salgn (...) sa'nn srsn her gn daha fazla teh
dit ediyor." (Sper illius spcula ferman, 1326.)(19).
VIII. Innocent ise, fermannda "Son zam anlarda" dem ek
teydi, "acyla rendiimize gre, yukar Alm anya'nn baz ke
sim lerinde ve Mayence, Kln, Trves, Salzburg ve Bremen eya
let, ehir, toprak ve piskoposluk blgelerinde her iki cinsten
pek ok kii, selameti unutup katolik inantan saparak, ifritle
ibirliine girmiler; ayinlerle, bylerle, okuyup-flemelerle
ve dier batl yollarla, sihirbazlkla, ifratlarla, su ve kabahat
lerle kadnlarn ocuk dourm as, srler ve tarlalarn rnle
ri, balarn zmleri, aalarn m eyveleri, erkekler, kadnlar,
byk ve kk ba srler, cins cins hayvanlar, balar, imen
likler, meyve baheleri, otlaklar, budaylar ve topran dier

29

rnleri ryor ve lyor; erkekler, kadnlar yk hayvanlar,


srlar, kkba hayvanlar d ve i hastalk ve ikencelerle
kvranyor; kocalar karlarna, karlar kocalarna evlilik vazife
lerini yerine getiremiyorlar. Bu kimseler, kutsal vaftizle kazan
dklar iman, kfrlerle inkar ed iy o rlar..." (Summis desiderantes affectibus, 1484)(20)
Papalarn arlar ruhbanlarn hemen her kesiminde yank
sn buldu. Alexandre Borgia Dominiken Angelo de Verone'a
Lom bardiya'y "eytanca ayin ve b atl inanlara sapm , zehir
ve eitli uygulam alaryla m el'unca sular ileyen, insanlar,
hayvanlan, rnleri m ahveden dehet verici k t l kleri yay
gn latran " ahslar yok etme emrini verdi. (1494)(21)
te yandan, XI. Gregoire'm em riyle Paris engizisyonu ok
tan byc takibatna balamt bile. (Kur.: 1374).
Bynn ne olduu, bycnn nasl tehis edilip hangi
usullerle sorgulanaca, nasl yarglanaca, hangi cezalarn ve
rilmesi gerektii, ksas, byc'nn "h u ku k i k im li i" balan
gta her krallk, dkalk veya piskoposluk blgesinde mahke
melerce tespit edilirken, bu konuda standart bir uygulama ge
reksinimi de kendini dayatmaktayd. Ortaa yargcnn 'el kita
b,' bir sre sonra iki dominiken rahip tarafndan kaleme alnd:
Heinrich Kramer ve Jacob Sprenger'in M alleus m aleficarum 'u
(Bycnn ekici) (1486-87)* grotesque edebiyatn bir 'bayapt' olmann yan sra, Hristiyan Bat'm n bask ve terr tarihi
ne bir armaandr.
M alleu s, byclk su'unu tanmlam** dava usullerini
belirleyerek Avrupa'nn her yannda yarglamalara bir rneklik
kazandrmtr. Byc, bundan sonra " ey tan 'la b ir anlam a
(* Yani m atbaann bulunuundan 36-37 yl sonra!)
(** Ya da M ichle O uerd'nin hakl deyiiyle "yaratm "tr.)

30

im zalayarak vcudunun herhangi bir yerinde O'nun (vaftiz


iaretlerini/erdemlerini silen) iaretiyle dam galanm " olm a
syla tanmlanr olmutur. M alleus'dan kaynaklanan tm bir
eytan edebiyat*22* bu 'su'un daha ayrntl dkm lerini getir
milerdir. rnein 1608'de M ilano'da basm yaplan Compen
dium m aleficarum 'da Guaccius "byc"nn crm lerini
yle sralar:
- eytan'la bir anlama imzalayarak, onun hkmne girer.
- Katolik iman aalar, sa ve M eryem 'den vazgeer, iba
detten kanr.
- Mstehcen trenlerle eytan'a tapnr.
- Dier insanlar sabbat'a* gtrmek iin urar.
- Yeniden vaftiz edilerek, (hristiyan) adm grotesk bir adla
deitirir.
- eytan'a ballk gsterisi olarak ona elbisesinden bir par
a verir. eytan da bunu saklar.
- eytan'n izdii byl bir ember iinde, ona ballm
tekrarlar.
- eytan'dan adn sa'nn kitabndan silip, kendi kara kapl
kitabna yazmasn ister.
- eytan'a kurban ve sunular adar.
- eytan'n iaretini tar, v d .(23)
Bylesi ar gnahlarla lekelenmi bir beden iin ise tek kurtu
lu (!) yaklmak olacaktr. Nicolas Eymeric Directorum Inquisitorium'da (1478-79) "...B ir rafz yakldnda," demektedir, "bu
yalnzca onu iyilii (!) iin deil, ayn zamanda Katolik halkn
da iyilii ve ruhsal selameti iindir; kamu yarar, tvbesiz ld
rlerek lanetlenen o insann karndan daha stndr." (24)
(* Sabbat, byclerin katld v e eitli sapk (perverse) ibadetlerle eytan'a
tapndklar varsaylan ayinlere verilen addr.)

31

XIV. yzyl sonlarna doru Kilise'nin otoritesine kar sava


aarak iktidar zerindeki payn arttran krallklar da ele geir
dii yetkileri byclerin acmasz takibinde kullanmazlk et
mediler.
1282'de "R u h b anlar eytan'a ilik in konularda tek yarg
tr," kararn alan Paris Parlamentosu, 1390'da ise "Byclk
sanklarn n sorgu, tehis ve yarglam as sekler yarglarn
y etkisi dahilinded ir,"(25) hkmn veriyordu. Papaz, yarg
makam n sivil hakime terketmiti ama, sank sandalyesinde
oturan deimemiti. Halk tabipleri, falclar, meczuplar, isterik
ler, ingeneler, obanlar, cellatlar, deliler, sakatlar, dk yapan
kadnlar hatta... dans eden gen kzlar (dans etmek, eytan'a
balln bir gstergesiydi o alarda)*26* birbiri ardsra bu san
dalyede yerlerini aldlar. Hatta Franszlarn bugn ulusal kahra
man kabul ettikleri Jeanne d'Arc da byclk iddiasyla yarg
land ve yakld. Protestan-Katolik rekabetinin bir konusu da
"k im in daha ok byc y ak t " idi. te yandan, kyl isyan
lar da ykselen alevlere 'yakt' salyordu. Luthe' e gre "h i
bir ey b ir ayaklanm adan daha zehirli, daha zararl daha ey
tanca olam az"d. Yaklan bycnn haddi, hesab yoktu. Yar
g Nicolas Remy 10 yl iinde (1581-1591) 900 kiinin idam ka
rarn imzalayarak, sanrz kendi dalnda uursuz bir rekor kr
mt! Kyller bildikleri bycleri ihbara zorlanyor, kilisele
re bu amala ikayet kutular yerletiriliyordu. XVI. yzylda
Alman engizisyonu kilise kaplarna astrd u ilanla "m u h b ir
vatandalara" seslenmekteydi.
"Kutsal M erci'yi temsil eden hristiyan halkn bize besledii
canl sevgiden destek bulan katolik imann birlii ve safln mu
hafaza etmek, onu her trl rafz hastalktan korumak isteyen
bizler (...) kutsal iman adna, ve aforoz meyyidesiyle, rafz ya
32

da byc olduu bilinen veya renilen, byle olduundan


phelenilen (...) kimselerin 12 gnlk sre iinde tarafmza bil
dirilmesini emrediyoruz. Eer bu sre iinde (byle kimseleri ta
nyanlar) bu emirlere uymazlarsa, aforoz edileceklerini ve baka
cezalara arptrlacaklarn bilsinler. Her muhbirin ise aksine, tm
gnahlar alt aylk bir sre iin balanacak ve kendisi bizim hi
mayemize girecektir."(27)

Bycln ilk eldeki belirtileri, yle sralanabilirdi:


1. Birden zengin olma: Bu, olsa olsa eytan'n yardmyla
ol.hilnu-ktoydi.
2. Dinine ar dknlk: "K ar konulmaz bir g, by
cleri kiliseye iter." (Nicolas Remy)
3. Sk sk konut deitirme: 'byc'ler yalnzl arayan in
sanlard.
4. Yallk, delilik, hastalk: Bylece toplum bunlarn bakm
n stlenme 'klfeti' nden "k u rtarlm " olmaktayd.
Engizisyonun ihbara tand prim ve "cennette bir m ekan"
vaadi, halk da harekete geirmiti. Kiisel dmanlklar, miras
ve arazi kavgalar, ekemezlik anonim ihbarlarn saysn arttr
maktayd. Kimse kendini ihbardan koruyamyordu, papazlar,
soylular hatta bizzat yarglar bile. Ne var ki, st-snf mensup
larnn kendilerini savunacak nfuzlu avukatlar, lehlerine ta
nklk yapacak pozisyon sahibi dostlar, mahkeme heyetinde ar
ka kacak tanlar ya da en azndan beraati salayacak kadar
paralan vard. u halde, esas kurbanlar yine yoksul ve savun
masz altyap insanlar olmaktayd.
33

"Yaygn sylen ti" bir ahsn byc olduuna dair nemli


bir belirti saylmaktayd. Gaule belirtileri yle snflar (Select
Cases o f Conscience Touching W itches and W itchcraft, Lond
ra, 1646):
1. Kesin-olmayan deliller (gzde sakatlk, gzya dkemeyi)
2. Muhtemel deliller (bir bycnn soyundan olma, kt
hret, ok iddetli kuku, vcut iaretleri)
3. Kesin deliller (kutsal'a kfr, d dnyaya kar ktlk,
suorta arama, gece toplantlarna katlma, Adalet'e yanl bil
gi verme) (28)
hbar kampanyasyla birlikte, tanklarn kiilii de nem ka
zanr. Hereyin 'adilce' olabilmesi iin, yasalarda tanklarn g
venilirliklerinin de tespit edilmesi gerekmektedir. Kimdir 'gve
nilir' tanklar?
Ya 12'den byk kz ve kadnlar, her yatan erkekler, ve
yalar ne olursa olsun, "byc'Terin ocuklar, gvenilir ad
dedilmektedir. Yani bir ebeveynin akla hayale gelmedik iken
celere uratlp, sonunda yaklmas iin, kendisi de sorguya e
kilen 7-8 yalarnda bir ocuun, "Evet, annem (ya da babam )
b ir kere Sabbat'a k atlm t" demesi yeterlidir. te yandan,
'byc avcl' da iyiden iyiye bir 'm eslek ' haline gelmiti.
Bycy bir bakta tehis 'doa st yeteneine sahip' bir s
r asalak, geim masraflarn byclerinden kurtulmak iste
yen kentin belediyesine ykleyip, kolay bir yaam srmekteydi
ler. ngiliz W itchfinder general (genel byc avcs) Matthew
Hopkins, 1644-46 yllar arasnda bylece 200 kiiyi tehis etmi
ve odunlara gndermiti.

34

Bylelikle "teh is ed ilen " bir byc, artk her an "gelm e


lerin i" bekleyebilir. Genellikle sabaha kar "g elirler". Merhem,
kokulu ya, muska, tlsm, heykelcik, tak vb. bulm ak iin evi
nin altn stne getirirler. Sonra da "su aletleri"yle birlikte b
ycy "gtrrler". lk sorgulamasnda rlplak soyup be
lirli bir duay okumasn isterler. Duay sonlandramazsa, hakkdaki kukular glenecektir. Bundan sonra -drt gn, ka
tksz dar, karanlk bir hcreye kapatlr. Bundan sonra testler
klar. rnein sank tartlr. eytan'n mezini hafiflettiine
inanlmaktadr.* Ardndan kadim n Asya yasalarnda da rastl.n.n rmak testine gelir sra. Byc, rmaa atlr. Ancak, eski
On Asya inannn tersine, boulursa ne yazk: masum olduu
anlalacak ve sank aklanacaktr. Ancak ya yzerse... VVestphalie savclarnn sorusunu filozof Guillaume Scribonus D e Saa
nm natura et potesta (1588)'da yantlar: su yznde kalmak,
ruhan ve uucu bir tze baldr. Bu tz bycye ustas eytan'dan baka kim salayabilir ki? (29)
Bundan sonra vcudundaki tm tyler tara edilerek eyta
nn vaftiz iaretini silen izleri (puntum diabolicum , spatula,
stigm a, sigillum diaboli) aranr. eytan bu iaretleri mezini
perek veya srarak meydana getirmitir ve vcudun en gizli
yorlerindedir bunlar: reme organlarnn ii, gz kapaklarnn
ii, makat, az, burun delikleri vb. Ayrca vcudun eitli yer
lerindeki leke, kabart ve ilikler de eytann yardmcsnn v
cuduna konumasn nlemek iin yerletirdii tlsmlardr.
(* Bu, Hint kkenli b ir inancn tersyz edilm i eklidir. H int m istikleri, vcut
lar havada ykselecek kadar 'hafiftirler'.)

35

Bunlarn tespiti iin vcudun eitli yerlerine ineler batrlr,


vcutta duyarsz blgeler bulunursa bunlar da eytanla ibirli
inin kantlardr. "A d il" olunmaldr; tm bunlar doktor rapo
ruyla tespit ed ilir...
Gzya dkememek ve eytan'la su ortaklnn nemli
bir delili saylmaktayd. Byc alayp barma taklidi yapabi
lir, gzlerini tkrkle slatabilir, ancak asla tvbe ve arnma
iareti olan gzyalarn dkemezdi.* Ayrca eytan gzel vaadlerle, tehditlerle ikence srasnda ortann yerini almay vaadederek, sol ayann kk parman kesip kann emerek, tl
smlar yaparak, ya da sabbat'da vaftiz edilmemi bebek cieri
yedirerek, sorgulama srasnda sann dilinin tutulmasn sa
layabilirdi. Bu nedenle, dil tutulmas (veya dilsizlik) eytan'a
tilmizlik edenleri ortaya karmak iin amaz bir kant sayl
maktayd.
Sann gzaltnda tutulma sresi keyfiydi ve bazen birka
yl bulabilirdi. Sorgulama dnda "byc" karanlk ve dar bir
hcrede tutulur eytann gelip kendisini karmamas ya da
onunla hcrede iftlememesi iin genellikle devaml gzetlenirdi. Kimi zaman ise hcresine 'casus' szdrlarak suunu itiraf
etmesi salanmaya allrd. Hcrede zehirli bcek ve farelerin
bulunmas yararlyd; bu yolla bycnn zehri de kokuabilirdi. Bu dar ve karanlk deliklerde direnlerini yitirip intihar et
meyi baarabilenler ise, tabii, bunu eytan'm yardmyla gerekletirebilirlerdi ancak.
Belediye Bakan Jean Junius'un Temmuz 1628'de kz Veronica'ya yazd mektubu birlikte okuyalm:

(* * Bu konudaki team ller eitlidir. Baz yarglara gre byc, dam la ka


d ar gzya dkebilirlerdi!)

36

"Bin kez iyi akamlar, sevgili kzm Veronica. Hapse masum


olarak girdim, masum iken ikenceler ektim ve masum lyo
rum. nk bu eve giren herkes, zorunlu olarak byc oluyor;
Tanr'nn kendisinden esirgedii bir eyleri uydurup itiraf ede
ne dek ikence ediliyor (...) Tanr'y hibir zaman inkar etm e
dim; bunu yapmay hibir zaman istemem (...) Cellat geldi, iki
elimi balad, parmaklarm kelepeledi; trnaklarm kan iinde
kald; yazmdan da grdn gibi, ellerimi hl kullanamyo
rum. (...) Sonra ellerimi arkamdan balayp iplerle havaya kal
drdlar. Gk bama yklyor sandm, sekiz kez kaldrp sekiz
kez yere attlar. Dehetli bir ac duyuyordum. nceden soyduk
lar iin bu srada rlplaktm. (...) Cellat beni hapise gtrr
ken dedi ki, size yalvarrm baym, Tanr akna, doru-yanl
bireyler itiraf edin. Bireyler uydurun, nk bundan sonra
urayacanz ikencelere nasl olsa dayanamayacaksnz. Dayasanz bile, yine kurtulamazsnz. nk byc olduunu
zu kabl edene dek ikenceler birbirini kovalayacaktr." *30*
Jnius bunun zerine ayrntl bir sabbat yks uydurmu,
kendine bir sr suorta bulmu, iledii ok sayda suu " iti
raf" etmi ve sonunda tabii, yaklm t... Hakknda hibir delil
bulunamayanlar ve konumamaya direnenler ise, mr boyu
evlerinden kmamaya mahkm edilebilirlerdi!
"Byc" gerekte sorgulama aamasnda yaratlrd. Bunu
1652'de Cenevre'de yarglanan Michee Chauderon (50 yalarn
da) adl kadnn, 4 Mart-6 Nisan tarihleri arasnda yaplan sor
gulamasnn tutanaklarndan izleyelim. Sorgulama basit bir so
ruyla alyor (4 Mart):
- Soruldu: "Neden hapistedir?"
- Cevap: "Adalete boyun emek iin."
6 M art'ta ayn soruya:
37

- "Elizabeth Royaum e'un kzna zarar vermekle sulandm


iin." cevab alnr.
- Soruldu: "Pernette'in eytan tarafndan zaptedildiini bili
yor m u?"
- Cevap: "Byle sylendiini duydu; ancak bunda hibir
dahli yok."
10

Mart 1652. Chauderon'u muayene eden doktorlarn raporu:

"(Sank) zerinde (ine batrlnca) kanayan ve ac veren iz


lerin yannda, sa m emesinin parm ak altnda mercimek b
yklnde bir i bulunup, braya parmak uzunluunda bir
ine sonuna kadar batrld halde, (sank) hibir ac duyma
mtr. (...) Btn bunlar bizi, bu iaretin olaanst ve pheli
olduu yargsna vardrtmtr."
Hekimlerin raporuna bir de Pernette Royaum e'un, M ic
hee'nin kendisini zapteden cinlerin efendisi olduu ifadesi ekle
nir. Michee 12 M art'ta tanklarla yzletirilir. Mahkeme "eytan
iaretlerini tehiste uzm an" iki kiinin daha arlmasn karara
balar. Bu arada 20 M art'ta M ichee'ye (belediye bakan Junius'a uygulandn yukarda grdmz) ip ikencesi uygula
nr. Ancak Michee hala itiraf a yanamamaktadr.
Bu arada arlan iki cerrah ve bir tabipten oluan uzman
heyeti de san muayene etmi ve dudaklarnda ve makatmda,
"hibir hastalk ya da doal nedene balanamayacak, eytan ta
rafndan yaplm " iaretler bulmulardr!
30

M art oturumu bu iaretlere hasredilmitir. Michee ilkin

eytan'n kendine grndn, onu iaretlediini, cann act


tn reddeder. Ancak balanp tabureye oturtulunca, fazla da
yanamaz:
- "Bir yl kadar nce (Cenevre yaknlarndaki) kardeler or
manna gittiini, dnnde biraz kzgn olduunu, nnden
38

bir glgenin getiini, onu grnce "Tanr benimle olsun" dedi


ini ve eer iaretlenmise onu iaretleyenin bu glge olabilece
ini" syler.
- Soruldu: "O glgeye ne dedi?" Cevap "Onunla konumad."
- Soruldu: "Neden kzm t?" Cevap: "Hatrlam yor"
- Soruldu: "O gne kadar bu glgeyi gym m yd?" Ce
vap: "Hayr."
- S: "Kendini hi eytan'a verdi m i?" C: "Hayr."
- S: "Byle yapmak istedi m i?" C: "Hayr."
- S: "Bu glgenin nne geip onu pt ve iaretledii
doru mu?" C: "Kendisi nne geip dudaklarna dokundu."
- S: "Bu glge byk m yd?" C: "Kkt."
- S: "Bu glge ona ne dedi?" C: "Hibir ey."
S: "Bu glge onu iaretledii zaman hissetti mi? C: "Hayr."
- S: "Makatndan iaretlendiini?" C: "Hayr."
Ayaa kaldrld, sorulduunda ayn cevab verdi. pten (i
kencesinden) sonra tabureye oturduunda doruyu sylemeye
sz verdi.
- S: "Neden kzm t?" C: "Bir kadn onu kzdrmt ama
imdi kim olduunu hatrlamyordu."
31

Mart:

- S: "Kendini ona nasl verdi?" C: "Kendim i sana veriyorum,


dedi."
- S: "Onu dudandan o zaman m iaretledi?" C: "Evet."
- S: "Kt ruh ona ktlk yaptrmaya kalkt m ?" C: "H a
yr, asla bir ktlk yaptrm ad."
Ancak, elleri bal olarak tabureye oturtulunca bu ifadesini
de deitirecektir:
- S: "Kt ruh ona ktlk yaptrmaya kalkt m ?" C:
"Evet."
39

- S: "eytan ona birini ldrmesini syledi m i?" C: "Evet


ama kimseyi gstermedi. Bir kere eline bir elma vermek istedi
ama o kabul etmedi."
Ancak Miche nihayet elmay alp biri Pernette olmak zere
iki kadna "ktlk ettiini" kabul edecekti. Artk 'byc' ol
mutu, rahatlkla idam edilebilirdi. 6 Nisan 1652'de nce asld,
ardndan cesedi yaklarak ortadan kaldrld. <31)
Aratrmac ve uzman Villeneuve de, 1588'de Baden Baden'de grlen bir davadan u sorulan aktarmaktadr:
- eytan anlamay imzaladktan sonra sankla iftleti mi?
- eytan sann bikrini nasl izale etti?
- eytann cinsel organ ve menisi nasld?
- eytanla iftleme sana normal bir erkekle birlemeden
daha fazla m zevk verdi?
- eytan sankla bir gecede ka kez iftleti? Her seferinde
boalma oldu mu? <32)
Byc-kadnlar eytan'la iftleirken, byc-erkekler ise
onun arkasn perek sadakatlerini kantlamaktaydlar. 11 Tem
muz 1607'de sorguya ekilen Jean Vuillet'ye sorulan sorulardan
biri, "eytan'n arkasn ptnzde bu scak myd, souk
m uydu?" idi.
Kilise'nin "byc"den koparmay baard itiraflara gre,
eytan Sabbat'a ard byc adayyla, bycnn kanyla
kaleme alnm bir anlamay imzalyor, byc bu anlamayla
sa'ya, M eryem 'e, tm azizlere, Katolik Kilise'ye olan balln
dan ve hristiyan vaftizinden vazgeerek eytan'n hizmetine gi
riyor, gnde en az kez ona tapnmay ve insanlara elinden
geldii kadar ktlk yapmay kabulleniyordu. eytan ise, kar
lk olarak onu isteklerini yerine getirmeyi ykmlenmekteydi.
Bu anlama cehennem arivlerinde saklanmakta, byc vcu
40

dundan bir paray (trnak, sa, kan) ballk iareti olarak yeni
Efendisine armaan etmekteydi.
eytan'a toplu tapnma ayinleri sabbat'larda mridler olma
dk sapk cinsel ilikilere girmekte, yeni inisyelerin ve onlardan
gelecek kuaklarn hristiyan vaftizleri silinerek eytan'n vafti
zi yaplmakta (bu erkek menisi ve zeytinya karmyla yap
lrm!), ocuklar kurban edilerek yenmekteydi.*
Byclk sanklarna uygulanan ikenceler kiinin imgele
mini zorlayacak ldeydi: gerilme, parmak kelepesi, kerpe
tenle burulm a, kor halinde km rle parm aklar yakm a
(M etz'de), buzla kapl odaya kapatlma (Avignon'da), trnaklar
arasna demir sokma, pis yiyecekler ve her eit ate ikencesi
(tormentum ignis): kzdrlm demirle dalanma, tabanlarn
yalanarak yaklmas, vb, v b ... (33)
kencecilik ve cellatlk ise gzde meslekler arasndayd.
Bunlar isterlerse sanklarla evlenebilirler, oturduklar ev iin pa
ra demezler, sanklar diledikleri gibi kullanabilirler ve... kur
banlarnn di, sa, kl yahut zerlerinde yakldklar odunlarn
paralarn satarak servet edinebilirlerdi! Halk bunlarn hasta
lklara iyi geleceine inanyordu... Cellatlk ylesine avantajl
bir meslekti ki, ou zaman, bir cellat ldnde olu yoksa ka
rs ya da kz devralrd yerini...
"Sihirbaz (kadn-) Yaatmayacaksn"

(ncil, Exode, xx, 18)


'tiraf d an sonra sra infaza gelirdi. nfaz, Tanr' nrn buyruu
na uygun olarak, yaklma yoluyla gerekletirilirdi ounlukla.

(* ot uklarn kurban edilm esi Avrupa'nn eski Yunan'dan devrald bir tem a
dr. Bilindii zere, baz Yunan sitelerinde gsz ocuklar elim ine edilm ekteydiler.
Bir ocuun yapabilirlii kararn veren ise m aia'lar (Dor: Bykanne, stta annesi:
Atik: ebe) idi. Konu iin bkz. Querd, a.g.y. s. 183)

41

Bu, Sodom e'dan beri sregelen gelenekti, ve ruhun geri dnm e


sini engellerdi. Ayrca tarihsel "k ad m -k an " bantsna da "te
m iz" bir zm getiriliyor, "k an "n akmas nleniyordu byle
likle. nfazlar halkn nnde (katlmak istemeyenler zorla geti
rilerek) gerekletirilir, zellikle spanyol egemenlii altndaki
topraklarda bu vesileyle byk enlikler dzenlenirdi. Beli
ka'da yarglar infazdan nce kurbanlaryla kadeh tokutururlard. Ziyafet ve enlik masraflar ise, belediyeye aitti. Kimi du
rumlarda (rnein mahkum bir 'vampir' 'kurtadam' ise, ya da
baz durumlarda kadnlara) ceza hafifletilir (retentum) ve kur
ban, nce aslarak ya da ba kesilerek ldrlr, cesedi bundan
sonra yaklrd. Frnda yakma usuln bulanlar, Naziler'den
ok daha nce spanyol engizisyonu olmutur. Edmond Cazal'm yazdna gre: "i tonoz biiminde tuladan byk bir
frn ina ediliyor, iki delikten iine odun atlyordu. Frnn s
tnde saie, Daniel Ezechiel ve Jeremie ad verilen ii bo drt
byk heykel dikiliyordu. Bu peygamberlerin vcutlarna rafzleri, sapkn hristiyanlar, yani Katolik Kilise ve Kutsal Engi
zisyonun dman olduunu dndkleri insanlar kapatyor
ve odunlar atee veriyorlard. Bunlarn 'feci bir syla yava ya
va kavrulduklarn' syleyen eski Engizisyon sekreteri Jean
Antoine Llorente'a inanmamak iin hibir nedenimiz yok.(34)
M ahkm kadnlarn hamile olmasna genellikle baklmaz,
ayrca ebeveynleri byclkten hkm giymi ocuklar da
pek lmden kurtulamazlard. leride almalarndan korkul
duu iin, ana-babalarm ele verenler hari, damarlar kesilerek
ldrlrlerdi. En yumuak yargcn bu durumda bir ocua
verecei en hafif ceza, ebeveyninin ikence ediliine ve yakl
na tank olduktan sonra srgn edilmek idi. eytan'la cinsel te
masta bulunduu iin yaklan ocuklarn haddi hesab yoktur.
42

Yaklmann dnda baka cezalar da uygulanmaktayd: Ba


kesme, genellikle soylulara uygulanrd. XIV. yzylda yargla
nan rafz Dolcino ve tilmizi M arguerite birbirlerinin gz
nnde paralanm, kemik ve paralan yaklmt. 1462'de
Cham onix'li Peronette, kk ocuklar yemekle sulanp yakl
m adan nce kzgn dem irlerin stne yatrlmt. 1589'da
"kurt-adam " Pierre Stum pff tekerlee balanarak paralanm,
kollar, bacaklar ve en sonunda ba balta ile kopartlmt. Kut
sal eyalar alanlarn elleri kesilir, dine kfredenlerin dilleri ko
partlr, yanak ve dudaklar kzgn demirle dalanrd.
Eceliyle lm 'byc'ye dahi rahat yoktu. eytan'a kulluk
ettii sonradan anlalanlarn mezarlar alr, cesetleri kartla
rak yaklrd.

Bu kabus yllar, yzyllar srd. Tm bir kasaba halknn s


rld, bir seferde yzlerce kiinin yakld oluyordu. 1590
ylnda Almanya'da VVolfebttel'e urayan bir gezgin anlarnda
yle demektedir: "nfaz yeri odun ynlanyla kk bir or
man grnm a lm t..." (35)
Silezya'nm Neisse blgesinde 9 yl iinde, aralarnda 2-3
yalarnda ocuklar da bulunmak zere 1000'in stnde insan
yaklm, svire'de birok kyn halk tmyle itlaf edilmiti.
Bir ky papaz "Bonn kentinin nfusunun yardan fazlas tehli
ked e..

diye uyarmaktayd Kont VVerner'i. "im diye dek birok

profesr, hukuk rencisi, papaz, rahip ve kei tutuklanarak


yakld. (...) anslye ile sekreterinin kars da tutuklanp idam
edildi. (...) Piskoposluk M eclisi'nden Rotensehe'nin boynunun
vurulduunu grdm. -drt yandaki ocuklarn eytan'la
43

iftletii syleniyor. Soylu ailelerden gelme renci ve (dokuzondrt yalarndaki) ocuklar yakldlar... (36)
"Byc av"ndan kaan binlerce, onbinlerce kii, Bat'nm
ve iteki "B atc"larn "barbar, zalim , gaddar" olarak niteledii
Osmanl m paratorluu'na snmaktayd. rnein, spanyol
yahudileri...
Bu dehetin sona ermesi iin XVII. yzyl sonlarn, Aydn
lanma a'n beklem ek gerekti. Ykselen kapitalizm bu hura
feler krdne (Avrupa'da) kendi asndan bir rasyonellik,
Ortaa'm smrlen ve bask altnda tutulan altyap insanna
ise bir kimlik ("proleter" kimlii) kazandracakt. Avrupa'da
XVII. yzyldan itibaren arln hissettiren yeni retim iliki
lerinin ilerliini salayabilmek iin artk bu insanlarn odun y
nlar stnde itlaf edilmek yerine, dokuma tezgahlarnn ba
nda, maden ocaklarnda, atlyelerde Gklerdeki Kutsal Efendi'nin de Cehennemdeki Lanetli Efendi'nin de yerini alan yeni
Efendi'ye, Serm aye'ye hizmet etmesi gerekiyordu. Bunu apology'leri abuk geldi. nsan H aklar'ndan, zgrlk'den, Kar
d elik'den dem vuran Aydnlanma rasyonalistleri, yzyllardr
yrtlen katliam lanetlediler. Gabriel Naude, Jean Wier gibi
tp adamlar byc sulamalaryla idam edilen insanlarn ger
ekte birer deli olduunu, topluma yeniden kazandrlabilecekIerini ileri srerek Engizisyon'a kar sava atlar.(37) Avrupa'da
odun kmeleri birer birer sndrld. Ve kadml-erkekli, ocuklu-ihtiyarl 'bycler'O) alay atlyelerin, tezgahlarn yolu
nu tuttu. Tabii, kendilerini eski "Kurtarclar"n zulmnden kur
taran yeni "E fen d iler"in e dualar ed erek ...(38)

44

I.II. Esrarengiz Papa: 13. Benedikt

Gnmzde ksaca Vatikan diye bilinen Roma Kilisesi, ger


ekte yaklak 2000 yldr varln srdrebilmi bir kurumdur.*1) Papalk kurumu Aziz Peter ile balam ve ondan sonra
adlar bilinen 264 Papa bu kurumun bana gemitir. Gnm
zn Papas 16. Benedikt sralamaya gre 265. Papadr. Dnyada
hibir kurum varln kesintisiz olarak bu kadar uzun zaman
dr srdrememitir. rnein ne Fravunlar ne de dier nl
I l.uu'danlar in, Osm anl, ngiliz vd.bu denli uzun dnem
lerde Saltanatlarn koruyabilmilerdir.
Vatikan'n bana gemi olan bu 265 Papa'dan onalts Be
nedikt adn tamtr. Bunlardan ikisi hem Papa hem de Aziz
yaplmtr. Bunlar 2. Benedikt (l. 685) ve XI. Benedikt (12401304) olarak tannan Papalardr. lki sadece onbir ay Papalk
yapm ve stanbul'daki m parator onun seimini bir yl beklet
tikten sonra onaylamtr. kincisi ise sadece 13 ay Papalk yapa
bilmitir. Benedikt adn tayan Papalarn ilgin bir izgisi ya da
kaderi olmutur denilebilir. Bunlar "G ei D nem i" Papalar
olarak tannmlardr. Sonuncusu hari dier 15 Papa toplam 73
yl sreyle Papalk Tahtnda oturmulardr. Bunlardan 5. Bene
dikt sadece birka ay Papalk yapabilmiken 14. Benedikt bir
"K ar-Papa" (Anti-Papa) seilmi ve ok ksa bir sre rakip Pa
pa olarak saltanat srebilmitir. Bu onbe Papadan her biri orta
lama be yl kadar bir sre papalk yapmtr. En uzun sreli pa
45

palk yapan ise yaklak 29 yl ile 13. Benedikt'tir ve bu kii de


Vatikan tarihindeki en tartmal en esrarengiz Papa olarak ta
nmlanabilir. unu da ekleyerek tamamlayaym: Katolik alemin
de yaklak 10.000 kadar Aziz vardr ve bunlardan 57 kii Benedikt adn tamaktadr.
Benedikt adn alan papalarn garip bir serveni vardr. Di
er adlar rnein John veya Paul'u alm olan Papalarn izgi
lerinde sapmalar ve/veya kesintiler, aksaklklar gzlenemezken
Benedikt adl papalar serisinde 9. Benedikt'ten itibaren balayan
bir gariplikler zinciri vardr. nce ksaca bu papay ve o dnemi
tanmakta yarar vardr. nk bu Papa ile balayan gariplikler
zinciri 13. Benedikt ile doruk noktasna km gibidir.
Benedikt adn alan papalarn garip hatta esrarengiz kader
izgisi ilk kez 9. Benedikt ile balam tr denilebilir. Gerek ad
Theophylactus olan 9. Benedikt papa yapldnda sadece 15 ya
ndayd!!! Yanl okumadnz 1032 ylnda papalk makamnda
henz 15 yan bile doldurmam bir ocuk olan 9. Benedikt
oturuyordu! Daha ilginci ondan nceki papa 19. John da sade
ce 24 yandayd!!!
D ikkatli okurlar fark etm itir yukarda "P ap a y a p ld " de
dim "P ap a se ild i" dem edim . Bunun nedeni o dnem de
hatta daim a Papa'y Krallar ve/veya m paratorlar atama
yoluyla Tahta geiriyorlard am a kurallara gre Papa'y Tan
r'nm H avarileri araclyla Kardinaller sem i gibi sunulu
yordu. Bu kural gnm zde de geerlidir. Papalarn seim in
de hem devletlerin hem gizli servislerin hem de bankaclarn,
sanayicilerin ve bir takm M asonik kurulularn parm aklar
yn gsterici ve ad belirleyicisi olm aktadr am a papay yine
kardinaller sem i gibi yaplmaktadr. Tek farkla ki yaklak
1000 yl nce m paratorlar kim i papa yapacaklarsa bunu do
46

rudan doruya atyorlard, kim se de azm aam yordu. G


nm zde daha "D e m o k ra tik " m aniplasyon (artm aca)
yntem leri kullanlm aktadr, o kadar!!!
Bin yl nce Roma ve talya byk lde Alman mparato
ru I. Otto tarafndan koruma altna alnmt. Rom a'da isebirbirleriyle rekabet halinde olan iki byk aile vard. Bunlar "C rescentiler" ve "Tusculum K o n tlar" idi. Bu iki aile yaklak krk
yl sreyle mparator I. O tto'nun ve hanedannn isteiyle Papa
lk makamna kimin oturtulacana karar verdiler ve ilgintir ki
bu krk yllk dnemde bu iki byk aile arasnda varlan gizli
anlamalar gerei her zaman kavgaya, isyana ve ar tartma
lara neden olan papa seimleri/atamalar kavgasz grltsz
gerekleti. lk papay Crescentiler kendi ailelerinden seip
mparatorun onay ile papa yapmlard. 1024 ylnda Papa "Ya
pclk M isyonu" Tusculum Kontlar'na geti ve bu byk aile
nin lideri Alberic, kendi kardei dier bir Theophylactus'u 8. Be
nedikt adyla papa yapt. Bu papa iki yl tahtta kald ve ilgintir
ki baz nemli siyasi kararlarn alnmasnda rol oynad. rnein
Kral 2. I lenry'ye Ta giydirerek onu mparator ilan etti ve onun
la birlikte bir din uras toplayarak bakanlk etti. 8. Benedikt k
sa sren saltanat srasnda askeri giriimleri de destekledi hat
ta spanya'nm mslmanlardan temizlenmesi iin yrtlen
"R econ qu ista" (yeniden zaptetme) savalarndan birine kendi
kurduu ordunu banda yer alarak katld.
8.

Benedikt'ten sonra Tusculum Kontlar yine kendi ailele

rinden birini adndan daha nce sz ettiim 19. John'u papa


yaptlar. Bu kii 8. Benedikt'in en kk kardeiydi. Bu papa 8
yl tahtta kald. Onu 9. Benedikt ocuk papa-- izledi. Bu papa
Tusculum Kontu Alberic'in ocuklarndan biriydi.
I

47

Vatikan tarihilerine gre 9. Benedikt'in Tahtta oturduu


oniki yl iinde papalk her trl dnyevi ktlkle iie yaa
mt. Hemen her gn yeni bir seks skandali veya para skanda
li patlak vermi ve bizzat papa bu olaylarda barol oynamt.
Kilise'nin ynetimi bir yana Hristiyanln bu nemli kolu
Katoliklik hakknda da hem hibir temel bilgisi olmayan
gen papa sanki Roma imparatoruymu gibi dayranm ve ken
disini Neron ve Caligula ile kyaslamt.
9. Benedikt 27 yandayken papalktan ekilmeye zorland
ve rakip aile Crescentiler onun yerine kendilerinden biri olan
Sabina Ba Piskoposu John'u 3. Silvester adyla papa yaptlar.
Bu arada 9. Benedikt ise papalk hakkn kendi vaftiz babas
olan Bapapaz John Gratian lehine talik etti. Dolaysyla ortaya
ilgin bir durum kt. Roma'da ayn anda papa birden hak
iddiasnda bulunur oldular. Bunlardan John Gratian, gerekte
Yahudi idi ve Pierleoni diye bilinen zengin Yahudilerin temsilci
siydi. Bu tartmal durum dier ikisinin birinci yln sonunda
haklarndan vazgeip Gratian'm 6. Gregory adyla papa olma
syla sonuland. N e var ki Gratian'n papal "S im o n y " diye
bilinen "Para karl m akam satn alm a" yoluyla ald sy
lentileri knca bu kez Alman Kral 3. Henry duruma mdaha
le edip papay da kovdu ve sayy yine teke indirerek kendi
adam olan Bamberg Piskoposu Suidger'i 2. Clement adyla pa
pa yapt.
Papa 9. Benedikt Alman Kral 3. Henry tarafndan kovulun
ca Benediktin Tarikat'nn nde gelen ve eski Nizamnameye uy
gun zhd hayat srdren bir kei Kraln ayaklarna kapanarak
kendilerini din-sapkn bir ejderhann elinden kurtardn ve
Papal ylanlardan temizlediini sylem iti...

48

Bu keiin syledikleri doruydu. yle ki 9. Benedikt Aziz


Benedikt tarafndan yazlm olan nl Nizam name'deki he
men hibir kurala uymam tam tersine kendi tarikatnn kuru
cusuna ihanet etmiti. rnein "S im o n y " Aziz Benedikt tarafn
dan en ar dinsel sulardan biri olarak gsterilmiti ama 9. Be
nedikt birok nemli makam rnein zengin piskoposluk bl
gelerinipara karlnda ou dini hibir eitim almam olan
zenginlere ya da bilei gl kiilere peke ekmi ve satmt.
Yine ayn Nizam name'de yer alan kurallardan "K ad n ve S ek s"
yasa konusunda tam tersi bir yol izlemi ve papalk onun d
neminde her trl cinsel arln ve sapknln yaand bir
yer haline gelmiti.
9. Benedikt bunlar yaparken acaba niin hi kimse mdaha
le edememi ve papal bu sapklklardan koruyamamt? Bu
nu nedeni vard. Birincisi, Benediktin gelenei ve retisine
gre bu tarikata mensup olanlarn kesinlikle uymalar gereken
bir kural vard. Bu, Tarikatn en st yneticisinin her szne ve
kararna itirazsz uymak mecburiyeti idi.(3) Tarikatn lideri ne
derse desin hibir ekilde itiraz edilemezdi. 9. Benedikt bu Tari
katn sadece lideri deil ayn zamanda papa idi. Bu nedenle Ro
ma Kilisesi'nde ilenen tm sular ve ktlkler hibir itiraz
grmeden sineye ekilmek zorunda kalmt. kincisi, 9. Bene
dikt geri Tusculum Ailesi'nin adayyd ama onu o Tahta otur
tan mparator'du. Pekiyi o zaman mparator niin kar kma
mt? nk " ocu k P apa"y ynetmek ve her istediini yap
trmak mparatorun karlarna uymutu. Gerekten de 9. Bene
dikt mparator ne istemise yapm o da gen papann sapklk
larna kendi uluslararas siyasetine uyduu iin ses karmam
t. nc husus 9. Benedikt'in baz ok gizli srlar renerek
Kilise'nin gerekte byk yalanlar zerine kurulmu bir kurum
49

olduunu fark etmi olmasyd. Bu durumda ona sayg besle


mek onun "Tanr'nn Evi" ve tm evrenin "M erk ezi" olduu
nu savlamak olanakszd; Kilise gen papaya ok gizli anlama
larla rgtlenmi ve tamamen insanlar aldatarak smrmek
amacyla kurulmu bir tr "Sah tekarlar irk eti" gibi grnm
olabilirdi. Bu nc husus ilgintir ki dier iki husus ile birle
tirildiinde gereklik pay en yksek olaslk olarak grlmek
tedir. Kilise'nin gerek yz belki de Alman mparatorlar tara
fndan da bilinen bir srd: aksi halde 15 yanda henz sakal bi
le kmam "ca h il" bir ocuk Papa yaplabilir miydi?
Gerekten de bugnk Vatikan'n 2000 yllk serveninde
hi kukusuz birok sr vardr. Bu srlar saklamak, nlemek ve
halkn arasnda bilinmesini engellemek iin Roma Kilisesi zel
bir "D a ire " (Office) kurmutu. Ksaca Vatikan'n "G iz li A rivi"
diye bilinen bu daire, 1231 ylnda 9. Gregory tarafndan bala
tlan ilk Engizisyon ile 1542'de yeniden tesis edilen "K u tsal
O fis" (Engizisyon) dneminden 1903 ylma kadar 4500'den faz
la kitab, risaleyi ve yazl belgeyi gizlemi ve yasaklamt.
1922-1939 arasnda papalk yapan XI. Pius ile 1939-1958 arasn
da Papalk yapan Pius XII. kendi dnemlerinin, zellikle de Hitler ve Nazizm ile ilgili belgelerin okunmasn kesinlikle yasakla
mlard. Bu yl (2005) len Papa 2. Jean Paul ise ald bir karar
la daha dorusu uluslararas basklar ve srael'in srar zeri
ne Vatikan'daki bu gizli belgelerin 1939'a kadar olanlarndan
sadece bir ksmnn kendi iznine tabi olacak aratrmaclara gs
terilebileceine karar vermiti. Bu belgelerden sorumlu olan ki
i ilgintir ki daha sonra 16. Benedikt adn alarak 265. Papa se
ilen/yaplan Kardinal Joseph Ratzinger'den bakas deildi.(4)
unu da belirtmeden gemeyeyim ki, Papa XI. Pius adn alarak
seilen Eugenio Pacelli, Vatikan Uzman John Cornvvell'in yaz50

dma gre, Vatikan ve Roma Kilisesi'ne yakn olan "In sid ers"
diye bilinen " em berdeki" kiiler tarafndan "B lack N obility = Kara Soylu lar" diye tanmlanan gizli bir g odann
yesiydi. Yaklak 200 yldr Roma Kilisesi iinde etkili olan bu
grubun yeleri kan bandan deil Vatikan'n srlarna vakf ol
maktan ve bunlara "D in sel H ukuka U ygun" klflar bulmakta
uzmanlam olan avukatlar ve yarglardan kurulmutu. Bu ai
lenin Kardinallerinden M onsenyr Prospero Caterini ve daha
sonra da Pio Nono diye bilinen aile reisi Vatikan'n birok gizli
operasyonunu ynetmilerdi.*5* lgintir ki Vatikan'da "L aik "
yneticiler kesiminde tartmasz byk etkisi olan ve dinadamlarnn tm pisliklerini rtmekle grevli olan "K ara Soylular"
gizli rgt yeleri kendi aile reislerine rnein Pio Nono'ya
ve d ierlerine- tpk Tusculum rneinde olduu gibi "K o n t"
diye hitap etmek zorundaydlar. Bu Kontlar gerekte Saray ve
talyan Hanedan'na kanbalaryla bal deillerdi ama onlar
dan belki de daha ok Monarist = Kralc ve onlardan k daha
etkili siyaseti ve hukukulard.

1058 ylnda bu kez sekler Taht'ta bir ocuk Kral oturuyordu. Bu Alman Kral 4. Henry idi. Babasnn atad Kardinal Frederick ise XX. Stephan adyla Papalk Taht'n korumaktayd.
Ne var ki Papa sadece sekiz ay tahtnda oturabildi ve birdenbi
re lverdi. Roma Kilisesi yine basz kalmt. Frsattan istifade
eden Tusculum Kontu Gregory, 9. Benedikt'in kardei John'u X.
Benedikt adyla Papa yapverdi. Buna ilk itiraz, len papann
aabeyi Toskana Egemeni'nden (Margrave) geldi ve Floransa'dan yola kan askeri gler Rom a'ya girerek X. Benedikt'i
51

Papa olarak tanmadklarn akladlar. X. Ben edikt'in bir yl bi


le srmeyen Papalk serveni bylelikle sona erdi. Garip olan
taraf ise ondan sonra Papa yaplan 2. Nicholas'n Papalk Taht
na oturtulabilmesi iin gereken paralarn, rvetlerin ve tm as
keri harcamalarn adndan daha nce sz ettiim Yahudi dn
mesi PierleoniPapa 6. Gregory'nin akrabas ve gerek ad Baruch, Hristiyan ad Benedikt olan bir zengin tarafndan kar
lanm olmasyd.*6*
lgintir ki XI. Benedikt adn alarak Papa yaplan Nicholas
Boccasini bir Benediktin deil Dom iniken'di. Bu ayrm gerekte
ok nemliymi gibi gzkmese de o gnlerin koullarnda ger
ekten de belirleyiciydi. Benediktin Tarikat'yla rakip durumda
olan Dominiken Tarikat, Dominic de Guzman (1170-1221) adl
spanyol asll biri tarafndan kurulmutu. Aziz Dominic, kt
hretli Albigens katliamlar*7* srasnda bu sapkn Hristiyanla
rn arasna giderek onlar Roma Kilisesi'ne itaate davet etmiti.
Dominic de Guzman, 1234'de ld ve tm Papalk tarihinde bir
ilk gerekletirildi ve bir yl iinde Aziz ilan edildi. (NOT: Ge
nelde Aziz olabilmek iin bazen 250-300 yl gemesi gerekir.)*8*
XI. Benedikt, Napoli Kral 2. Charles tarafndan halka zorla ka
bul ettirilerek papa yaplmt. O da papa olur olmaz bal oldu
u Krala kar ayaklanmalar balatm olan gruplarn elebalann hemen "A foro z" etti. Onlar isyana tevik eden Kral Phillip'i ise zerine konulmu olan Papalk yasandan arndrd.
Bylelikle bir Kral dierine "B o rlu " hale getirilmi oldu. Bene
dikt adn alan papalarn ksa sreli papalk saltanat kervanna
XI. Benedikt de katalmamazlk etmedi ve sekiz ay sonra Peruggia'y ziyareti srasnda yatanda l bulundu. Papann l
mnden sonra Fransa Kral arln koydu ve ondan sonra se
ilen tam yedi Papa Fransa tarafndan belirlendi.
52

XI.

Benedikt'ten 30 yl sonra Papalk Taht'na yine bir Bene

dikt oturtuldu. u farkla ki Papalk Taht artk Rom a'da deil


Fransa'nn Avignon kentindeydi. Bu nedenle XII. Benedikt,
Avignonlu Papa olarak tarihe geti.
Avignon kenti Fransa'nn Provence diye bilinen ve Tapmak
valyeleri (Templars) dahil her soydan ve boydan Hristiyan
rafz rgtlenmenin yapld ve gelitii bir blgeydi. nl Albigensler bu kenti kendi bakentleri olarak ilan etmilerdi. Bir
dnem Arap M slman ordular da bu kenti ele geirmiler ve
bir sre iin kendi inan sistemlerine uygun bir yaplanma ba
latmlard. Katolik Kilisesi ite bu nedenle 12. yzylda geli
meye balayan ve 13. y.y. da korkun kymlarla basrlan Albigens ayaklanmalarnda slam Dininin de etkisi olduunu ne
srmlerdi.
Papaln Rom a'dan ayrlarak Avignon'a tanmas 1305 y
lnda 5. Clem ent'in papal srasnda oldu. Roma'daki bitip t
kenmez i savalar, isyanlar ve ayaklanmalar ile d m dahale
ler Roma Kilisesi'ni ileyemez hale getirmiti. Bu da bir yandan
papalarn siyasal ve din otoritesini sarsm dier yandan da yl
lk gelirlerinin azalmasna yol amt. Papalk Avignon'a yerle
meye karar verdii zaman nl Tapmak valyeleri bu kentin
egemenleri durumundaydlar. Bu valyeler rgt hem ok
zengin hem de siyasal adan ok glyd, bir anlamda "D ev
let inde D evlet" statsndeydiler. Bu rgt Fransa Kral "G
zel" Phillip ile Papa'nm gizlice anlaarak uyguladklar bir plan
la ortadan kaldrld. Nedir ki rgtn srlar ve hzinesi karl
d ve gnmze kadar gelen baz gizli rgtler ite bu dnem
de kuruldular ve Papala ve krallara kar mcadele ettiler ve
ediyorlar!!!

53

Avignon'da yedi papa oturdu ve bu papalarn "O ccu lt"


(Gizli limlerle) uratklar hatta bu konularda Katolik Kilisesi'nin tm inanlarna ters uygulamalar yrttkleri bilinm ek
tedir. 1377 ylnda Papa XI. Gregory papal yeniden Roma'ya
tad ve fiilen 1309'da balayp 1377'de biten bu dnemi Yahudiler'in Babil'e srlmesi gibi deerlendiren Kilise Tarihileri
"B y k B ab il Srgn D nem i" adyla tanm ladlar.<9)
XII. Benedikt iri yar, ikiye ve yemee ar dkn bir
adamd. Papa olmadan nce Jacques Fournier adn tayordu
ve bir deirmencinin oluydu. lgintir ki itah ak, elenmeyi
seven bu adam kadnlardan ve seksten uzak yaamay baarm
ve o dnemde ender rastlanan bir sabrla Paris'te meakkatli bir
renimden geerek ilahiyat doktorasn baaryla tamamlaya
bilmiti. XII. Benedikt de aslen Benediktin Tarikat'na bal de
ildi ve Cistercian diye bilinen bir tarikatn yesiydi. Bu tarikat
Robert de Molesmes tarafndan Fransa'nn Citeaux kentinde
1098 ylnda kurulmutu. M olesm esli Robert diye bilinen kei
(1027-1110) gen yanda bir Benediktin M anastr'na girmiti ve
Aziz Benedikt'in Nizamnamesine uygun bir yaam tarz ile bu
na uygun bir eitim almt. Cistercian Tarikat o dnemde iki
kola ayrlm olan Benediktinler'den biraz farkl bir yaam ve
ibadet tarz uyguluyordu. Benediktinler'in bir kolu Aziz Bene
dikt'in N izam namesi'ne harfiyen uymak gerektiini dierleri
ise bu kurallar zamana uyarlamak gerektiini iddia ediyorlar
d. Cistercianlar ise orta yolculard. Bu nedenle olmal yemek
konusunda son derece kat kurallar olan Benediktin Nizamna
mesi esas itibariyle ayn kkenden olmasna ramen XII. Bene
dikt iin geerli saylmamt. Cistercianlar gnmzde de ar
lklar olan bir tarikattr ve her yl 29 Nisan tarihinde kiliselerde
Aziz Robert de Molesmes ayinleri yaplr. (NOT: Bu tarikatn ya
kn zamanlara kadar stanbul'da da bir Conveti vard.)
54

XII. Benedikt'in tm eitim ve olgunluk yllar yine Languedoc'da gemiti. Dier bir anlatmla XII. Benedikt by ve si
hir ile dier gizli ilimleri bizzat yerinde renmi; her trl rafz literatr bilen biriydi. Katolik Kilisesi'ne aykr, Hristiyan
lk dogmasna ters den tm akmlar ve zelliklerini biliyordu
ve papal srasnda bunlar dikkate alarak davrand. nce ar
tk iyice zayflam olan brokratik yapy glendirdi. Eitim
dzeyinin ykseltilmesini salad ve en ilginci dier papalar gi
bi Nepotizm (akrabalarn kayrma) yapmad. XII. Benedikt bu
konuda syledii u szlerle anlmaktadr. "Bir Papann ne an
nesi ne babas ne de akrabas olabilir kendisinin bir aile soy
ktnn olmamas da yararldr:" (10)
XII.

Benedikt sekiz yllk papal srasnda baz ok nemli

giriimlerde bulundu ve Papal bir anlamda "Isla h " etti. Bunl.rm b.nda kendinden nceki iki Papann dneminde bala
m olan bir tartmay sonlandrm olmas gelmektedir. Paris
niversitesi Rektr Padoual Marsillius tarafndan balatlan
Itir tartma yaklak yirmi yldr srmekteydi. Buna gre Papa
m stn yoksa Kral m? tartmas Kralclar ve Papaclar iki ta
raf olarak blmt. Kralclara gre ki en nllerinden biri
William Ockham 'd(11) Kral yetkisini dorudan doruya Tanr'dan almaktayd bu nedenle de Devlet Kilise'den stn olma
lyd... (NOT: O tarihlerde Avrupa'da bu tartmalar olurken
Osmanl daha yeni kuruluyordu!) XII. Benedikt ise bu tartma
ya bir son verebilmek ve zedelenmi olan papalk onurunun ve
prestijinin yeniden tesis edilebilmesi iin birtakm reformlar
yapmaya raz olmutu. Kald ki, 9. Benedikt'ten bu yana Kilise
iinde kulaktan kulaa fsldanan bir srr o da renmiti. Buna
gre, Katolik Kilisesi bizzat Aziz Peter tarafndan Roma'da ku
rulmutu. Aziz Peter Roma'ya gelmi, gizlice Kilise'yi kurmu
55

ama daha sonra Roma Prefektr tarafndan yakalatlarak hun


harca ldrlmt. Bu resmi Kilise grne kar grler ilk
kez aka XII. Benedikt'in dneminde dile getirilmeye balan
d. Baz kilise tarihilerine ve kanonist denilen hukukulara g
re Kilise yalan sylemiti ve byk bir yalann zerine kurul
mutu. nk Aziz Peter brakn Rom a'y ve buraya gelerek ki
lise kurmu olmay Akdeniz'in nnden kar sahile (Antal
ya/Antakya) bile gememiti mr boyunca. Romal ynetici
tarafndan iman gereke gsterilerek hunharca ldrld ise
ncekinden daha byk bir yaland nk byle birinin inan
larndan tr ldrldne dair en kk bir delil ve/veya
kayt ve belge bile yoktu. Zaten olamazd da, nk o dnemde
Roma mparatorluunda byle bir "dam Yasas" yoktu!!! Bili
nen uydu: Aziz Peter ile Aziz Paul kavgalydlar ve m uhteme
len Aziz Paul Roma'ya kam ve sonra da Msrl bir askerle an
laarak rakibi Aziz Petei ldrtmt. Bu inanlmaz iddialar
ite ilkin XII. Benedikt'in dneminde ayyuka kmt ve Benedikt bu tartmal ve tehlikeli ortamdan Kiliseyi kartmay ve
bir nebze olsun rahatlatmay baarmt. Nedir ki tartmay
Kralclar kazanmlar ve Tanr'mn yeryzndeki egemenlik
hakkn Kiliseyi kurmam olan Aziz Peter'e ve onun vekillerine
deil Kilise'yi korumakla grevlendirdii Krallara verdii ke
sinlemiti.
XII.
Benedikt'in tm yaam boyunca en ok etkilenmi ol
duu kii, gerekte kendi tarikat Cistercianlar'n "R e sm i" kuru
cusu kabul edilen Robert de Molesmes deil, bu tarikatn gizli
kurucusu kabul edilen nl Aziz Bernard Clairvaux'dur (10901153). Aziz Bernard, tm Katolik aleminde sayg gren enigmatik ve esrarengiz bir dinadamyd. lk Birleik Avrupa fikri ona
aittir. Ayn zamanda Tapmak valyeleri'nin de ynetmeliini o

56

yazmtr ve eski kei-rencisi Papa 3. Eugene'e kabul ettire


rek Tapnaklarm Kilise tarafndan resmen tannmalarn sala
mt. Aziz Bernard Clairvaux tarafndan yazlm olan Tapmakla/n Nizamnamesi (Reglament) 686 maddeden olumaktayd.(12) Bernard Clairvaux kendi ynlendirdii valyelere ok il
gin bir misyon yklemiti: "G itti in iz yerlerde Dnyevi alan
lar dinselletirm eyin onlarn dinsel alanlarn iaisize (sekularize) ed in ." Dier bir anlatmla Hristiyanln yaylabilmesi
iin /.emin hazrlanmasn ve toplumlarn yaamlarnn deiti
rilmesini istemiti. XII. Benedikt de ite bu gizli rgtn "L aik
letirm e" yntemini papal srasnda uygulam ve sokaklar
da dolaarak halka Hristiyanlk anlatan keileri yeniden ma
nastrlarna kapattrm ve toplumlarn "Yeniden-H ristiyanl.trlm alan " iin gereken zemini hazrlamt. Ayrca askeri
harcamalar iin ayrlan bteyi de ksm ve geleneksel olarak
hzinenin te ikisi askeri harcamalara ayrlrken XII. Benedikt
bu oran yzde bee indirmi ve kalan paralarla Hristiyanlatrlmas dnlen topraklarda grkemli kiliseler ina ettirmiti.
Ksacas Benedikt adn tayan papalar arasnda XII. Be
nedikt keyif ehli ve yemek imek konusunda arlklar olan
bir papa saylm asna ramen papal dnem inde zellikle
seks ve suiistim aller konusunda tavizsiz bir ahlak anlay
sergileyerek bir bakm a " d e a l" bir Tapnak valyesi gibi ya
ayarak lmtr.
XII.
Benedikt dneminin en nl aydn Petrarch idi. Bu ay
dn tarihi ve bilge kii Rom a'nn iine srklendii i savaa
son vermesi iin XII. Benedikt'ten papal yeniden Roma'ya ta
masn istemi fakat Benedikt bunu reddederek bir yolunu bu
lup Roma Kilisesi'nin tm "G iz li A rivin i" de Avignon'a kart
mt! XII. Benedikt'in ilikide olduu bir dier kii de nl Re
ne d'Anjou idi. Bu soylu kii nl "Priory o f S io n " tarikatnn
9. gizli lideriydi. (2. Blmde bu ilikiden sz edeceim .)<13)
57

Yaam, kart olaylar ve izledii siyaset itibariyle tm Ka


tolik aleminin en karanlk, en esrarengiz ve en ok sr tayan ki
ilerinden biri belki de birincisi XIII. Benedikt adyla papa yap
lan Pedro Martinez de Luna'dr. Bu papann hayat ve kart
olaylar o denli karmak o denli artc ve sraddr ki Katolik
kilisesi onun adm resmi Papalar listesinden silmi ve ikinci bir
XIII. Benedikt yaratlmasn istemitir. Dier bir anlatmla Kato
lik Kilisesi'nin Papalar listesinde tpk iki tane 23. John olduu
gibi iki tane de XIII. Benedikt vardr!!!
Pedro Martinez de Luna, Ispanya'nn Aragon blgesindeki
Illueca'da 1328 ylnda dnyaya gelmitir. Ailesi A ragon'un soy
lu ve gl yneticilerini yetitirmi bir hanedand. Luna ilkin
M ontpellier niversitesinde ilahiyat hukuku konusunda dokto
rasn yapt ve soylu ailesi, Hristiyan Kilise hukuku konusun
daki engin bilgisiyle Papa XI. Gregory'nin dikkatini ekti. Papa
22 yandayken Luna'y yardmc-Kardinallik gibi ok etkili bir
greve atad.
1377 ylnda bu papa Katolik Kilisesi'ni Avignon'dan alarak
yeniden Rom a'ya gtrd ve Luna da bu tanmada Papa'nm
yardmcs olarak yer ald. Bu tanmadan ksa bir sre sonra Pa
pa ld ve Roma halk Kardinaller'in Kilise'yi yeniden Avignon'a tayacaklarndan korkarak Papalk Saraym kuattlar ve
derhal yeni bir Papa semelerini istediler. Romallar artk Fran
sz bir papa tarafndan ynetilmek istemedikleri iin Bari Pisko
posu Bartholomew Prignani 6. Urban adyla papa yapld. Ne
var ki Papa, Kardinallerle anlaamad ve onlar aalad. Hu
zurdan kovulan Kardinaller 1378 ylnn Eyll aynda yeni bir
58

Papa seerek 6. U rban' Tahtndan indirdiler. 6. Urban sadece


be ay Papalk yaparak tarihin sayfalar arasna kart. Yeni pa
pa Cenevreli Robert adyla yaam bir dinadamyd ve VII. Clement adyla da papa yapld. Bu papann en gl destekisi ge
lecein XIII. Benedikt'i olan Luna idi.
Yeni papa hzl bir giri yapt ve Kardinaller ile arasn olma
s gerektii gibi gayet iyi tuttu. Nedir ki 6. Urban da yeni papa
y "A foroz" etti ve 29 yeni Kardinal atad. Bu tartma Katolik
Kilisesi'ndeki ilk byk blnmeyi de beraberinde getirdi. Ksa
ca "H iz ip ilik " (Schism)*14* denilen bu blnm enin etkileri g
nm/e kadar srd.
Urban ve Clement arasndaki rekabet ve kavga bir sre son
ra kronik bir hal ald. Papalk resmen ikiye blnd. Avignon'da yaayan ve din eitimi olmad iin biyografisinin ya
zarna gre, "Tam bir sek ler Prens g ibi yaayan" Clement*15*
ile inanlr gibi^ieil ama "K an a Susam " diye tanmlanan Urban'n eKmesi nedeniyle Kaflik aleminde iki Papa, iki Curia
(Papalk Hkmeti), iki Kardinaller Koleji (Senato gibi) ve iki
ayr Papalk Hukuku vard. Bir Papann "D in e Uygundur" de
diine dieri "D in en S akn cald r" diyordu. Biri Roma'd a die
ri Avignon'da saltanat sren papalar krallar da ikiye blmler
di. Fransa, skoya, spanya ve Kbrs Clem ent'i; Almanya, Po
lonya, M acaristan've ngiltere de U rban' destekliyorlard. Bu
karmak durumu zmenin tek yolu vard o da iki papann da
ekilmesiydi ama ikisi de buna yanamadlar. Sonunda nce Ur
ban ld. Kardinalleri Napolili Pietro Tomacelli'yi 9. Boniface
dyla papa yaptlar. Tek um utlan artk Clem ent'n da ekilece
iydi ama yle olmad. Clement tek "Y asal" papann kendisi ol
duunu ve Kilise yasalarna gre Urban'm da, Boniface'm da
sahte papalar olduklarn aklad. Bu tavr artk herkesin sabr
59

n tarm olmal ki Clement, birdenbire lverdi! Kardinaller


toplanarak Aragonlu Pedro M artinez de Luna'ya bir neri g
trdler: Tm Kardinaller oybirlii ile onu papa seeceklerdi
ama papalk makamna oturduktan ksa bir sre sonra kendi is
teiyle ekildiini aklayacak ve Boniface'm tek, yasal ve ege
men Papa olduunu aklayacakt.(16)
28 Eyll 1394 tarihinde yirmi drt kardinal oybirlii ile Luna'y XIII. Benedikt adyla papa setiler. stn hukuk bilgisi, si
yasi deneyimi ve ailesinden gelme soyluluk ve cesareti ile Luna
papa seilince verdii szden dnd! Katolik Kilisesi'nin tek,
mutlak ve egemen papasnn kendisi olduunu ve kardinallerin
tamamnn oyunu alm tek kii olduunu vurgulad. Fransa, skoya, Sicilya, Kastil, Aragon, Navarre, Portekiz, XIII. Bene
dikt'in tek ve mutlak papa olduunu resmen tandlar. imdi yi
ne iki papa yine iki ayr merkez yine iki ayr hukuk olumutu.
XIII.

Benedikt'in bundan sonraki yaam romanlara konu

olabilecek niteliktedir. Nedir ki i ve d siyaseti ok iyi okuya


bilen bir hukuku olan Benedikt, hukukun bittii noktalarda ce
saretini ve gcn kullanmaktan hi ekinmedi.
Katolik Kilisesi'nde geleneksel uygulamalar ak ve gizli
olarak iki snfta toplanmtr. Bunlardan ak olanlar inananla
rn da bildikleri her yl ve/veya birka ylda bir uygulanan, tek
rarlanan trenler, ayinler ya da " zel" Papalk istekleridir. An
cak halka kapal olan ama yine de geleneksellemi uygulam a
lar da vardr. Bunlar da kendi ilerinde birka kategoride deer
lendirilebilirler. yle ki, rnein, kardinallerin bilip de papaz
lardan gizlenmi bilgiler vardr. Ayn ekilde sadece papazlara
aktarlp keilere iletilmemi olan srlar vardr. Sadece papala
rn bildikleri ve en yakn kardinallere bile aktarmadklar srlar,
belgeler, gizli yazmalar da vardr. Bunlar dorudan doruya
60

bir Papadan kendinden sonraki papaya intikal ettirilen zel


mektuplar, yazmalar ve/veya belgelerdir. Bunlar Vatikan'n
en gizli en sr dolu belgeleridirler. Katolik Kilisesi'nde bunlara
"C ed u lae" denilir.(17) Bunlar bizzat papalar tarafndan yazlm
ve gizli bilgileri ieren belgelerdir ve tm tarih aratrmaclar
iin birinci dereceden nem tayan malzemelerdir.
XIII. Benedikt, kendisine intikal eden "C ed u lae" belgelerini
belki de en iyi deerlendiren papa olmutur. Papa seilmeden
nce sz verdii halde sznden dnm olmas onun elindeki
belgeleri en gizli yanlaryla hasm lannm nne koyabilmi ol
masndan ve bunlar araclyla papaln merulatrabilmesinden gemiti. Kald ki Luna, papa olmadan nce Fransa ve skoya iin diplomatik misyonda ba mzakereci olarak grev
yapm ve bu lkelerin birok srrna ierden ve birinci elden sa
hip olmutu. XIII. Benedikt sakl tuttuu "C ed u lae" srlarm
kullanarak kardinalleri ve diplomatik hayatta rendii gizli
ilikileri kullanarak da Sekler gleri, dier bir deyile, kralla
r, prensleri, kontlar ve dkleri pasifize etmeyi baarmt. Bu
nedenle kendisine "D ik k a fa l spanyol" lakab taklmt.
Bu balamda geerken belirteyim ki kendisini " ekilm eye"
ikna etmek iin gnderilen byk Dk ile (Beny, Burgundy
ve Orleans) yapt gizli grmede Orleans Dk'ne byk
atas Kral 9. Louis ile ilgili gizli bilgiler vermi ve onu artm
t. Bu Kral, lmnden 27 yl sonra (1297'de) Aziz ilan edilmi
ti. ki Hal seferine komutanlk yapm ve Msr'da esir dt
zaman Mslmanlardan gizli ilimleri renmiti. Fransa'nn
ilk deklare "O k ltist" kralyd. Baz kutsal emanetler ona veril
miti. Orleans Dkl gnmzde de srmektedir ve eer bir
gn Fransa'da krallk yeniden tesis edilirse bu hanedana men
sup bir prens yeniden Fransa Taht'na kacaktr. Gnmzdeki
61

Prens Henry hem yksek dereceli bir Mason stad hem de Gl


ve Ha valyesidir.
Papa XIII. Benedikt kendisinden Taht'tan ekilmesini iste
yen rakiplerini stn yetenekleriyle srekli olarak artm ve
durdurabilmiti ama 1398'de Fransz Kilisesi ona verdii deste
i ektiini aklad. Bunun zerine 17 Kardinal de hemen "Ver
d ikleri oyu geri ek tik lerin i" akladlar, Benedikt'e sadakat
gsteren sadece be kardinal kald. Yetmezmi gibi Geoffrey Boucicaut ynetimindeki bir ordu Avignon'a girerek hem kenti i
gal etti hem de Papalk Saray'm kuatt. lgintir ki XIII. Bene
dikt yine pes etmedi ve tam be yl kuatma altndaki bir saray
da papalk iddiasn srdrd. Nihayet 12 Mart 1403'de asker
ler saraya girdiler ama Benedikt gizlice bilgilendirildii iin bir
gece nce saraydan kam ve XII. Benedikt'in srdalarndan
olan Rene d'Anjou'nun Krallna giderek, II. Louis d'Anjou'nun himayesine girmiti. (NOT: Priory of Sion, XIII. Benedikt'i kendi yelerinin kardn sylemektedir fakat bu iddi
as da rgtn dier baz iddialar gibi aibelidir.)
Bu aamadan sonra XIII. Benedikt'in Papal Fransa, Porte
kiz ve Navarre Krallar tarafndan kabul edilmedi fakat skoya,
Aragon, Sicilya ve Kastil onu hala tek-mutlak papa olarak kabul
ettiklerini akladlar. Avrupa'nn dinsel ve hukuksal yaps bir
kez daha dalgaland. 1406'da Benedikt'in rakibi olan Roma'daki Papa VII. Innocent ld ve yerine XII. Gregory seildi. Bu pa
pa Benedikt'e bir neri gtrd ve birlikte " e k ilip " Katolik Kilisesi'ni bu rezil durumdan kurtarmay diledi. Grmeler ba
lad ve iki yl sonra tkand. ki Papa da birlikte ekildikten son
ra nc bir kiinin Papa seilmesini kabul etmediler. yine
Sekler gce kald. Fransa Kral 6. Charles, Kardinalleri toplaya
rak Pisa kentinde bir Konsil kurdu. Bu Konsil'in grevi iki pa
62

pay da uygun ekilde grevden uzaklatrp yeni bir papa see


rek Katolik Kilisesi'ni yeniden birletirmekti. Ama tam tersi ol
du! Konsil iki papay grevinden uzaklatramaynca nc
bir papa seti!!! Gerek ad Peter Philarghi olan bu kii V. Ale
xander adn alarak papa yapld. "B ylece b iri Rom a'da, b iri
A njou'da dieri de Pisa'da saltanat ve egem enlik sren pa
pa birden ortaya k t." V. Alexander 1410'da ld yerine XXIII. John papa oldu. (NOT: ki tane XXIII. John olduunu belirt
mitim.) Alt yl byle geti ve Katolik alemi ayr papann
ayr hukuka gre koyduklar ayr dinsel yasalara ve yasakla
ra gre yaadlar ve KiliseTere ayr kaynak saladlar. Halk
larn demek zorunda olduklar kilise vergileri ve ykml ol
duklar angarya (sevap kazanmak iin tarm iilii vd.) dei
memi .u. bu "Bed ava" nimetlerden dinleriyle hibir ekilde
ilgili olm.yan ayr papa nemalanmt.
Ih> yiu1ilk kez bu dnemde "O ccu lt" papala iyice yerle
ti. zellikle XXIII. John bu gizli ilimlerle ylesine i ieydi ki ad
byc papaya kt! XIII. Benedikt de ondan aa deildi. O
da Louis d'Anjou'nun salad olanaklarla hem Templar gele
neindeki gizli ilimleri rendi ve retti hem de Priory of Sion'un gizli uygulamalarn destekledi. Roma Kilisesi'ne kar
yzyllardr gizlice savaan bu rgt XIII. Benedikt'in ahsnda
kendisine iyi bir dayanak bulmu oldu.
Sonunda 10 Haziran 1423'de Konstans'da bir Konsil toplan
d ve Papadan da ekilmelerini istedi. kisi Konsil'in kararn
kabul etti ama XIII. Benedikt Konsili kendisini toplantya ar
madn ne srerek tanmadm ilan etti. Bunun zerine Ka
tolik Kilisesi'nin tarihinde ilk kez rastlanan bir karar alnd ve
Konsil oybirliiyle yasal yoldan seilm i olan bir papay "A fo
roz" etti!!!. Aforoz edilen Benedikt Valensiya yaknlarndaki Pe63

niscola Kentine snd. Burada olaanst bir kabul grd.


nk yaklarak ldrlen Templar valyeleri'nin eski mer
kezlerinden biri burasyd ve canlarn kurtarabilmi olan baz
valyelerin aileleri burada egemenlik sryorlard. spanya
Kral V. Alfonso tarafndan papa olarak tannan XIII. Benedikt
23 M ays 1423'de burada ld.
lmnden nce de bo durmad inat, dikkafal spanyol.
Kendisine sadk kalan drt Kardinalden biri olan Sanchez Munoz'u rakibinin adn vererek VIII. Clement adyla Papa seti!!!.
te yandan Benedikt'e sadakat gsteren ve/fakat M unoz'un se
iminden honut olmayan Kardinal Jean Carrier de kar bir ata
a geerek Bernard Garnier adl kiiyi XIV. Benedikt adyla pa
pa y a p t!!!.(18)
lgintir ki, XIII. Benedikt'in 1423'e kadar yaad Peniscola'daki saray 1960 ylnda belirsiz kiiler tarafndan onartld ve
buras bir tr ziyaretgah haline g eld i...
XIII. Benedikt ve devamnn serveni gnmzdeki birok
temel "K on sp irasyon" kuramna kaynaklk etmitir. nce Cizvitler sonra da Opus Dei, siyasal yaplanmalarn ona dayandr
mlardr.

Vatikan'n patronlar papalarn misyonlar ve kimlikleri Av


rupa'nn toplumsal, tarihsel ve kltrel dokusuyla zellikle de
hukuki ve askeri yaplanmasn ve krallarn, prenslerin, impara
torlarn, soylularn ksacas egemen glerin yneticilerinin
haklarn, grevlerini, yetkilerini tanmlayan ve belirleyen birin
ci etken olmutur. Gerekten de papalar ve kilise ok uzun yz
yllar boyunca Avrupa'y hemen her alanda ynetmi ve eit
64

mitir. yle ki Katolik Kilisesi 17. yy.a kadar zellikle iki alan
da tam bir tekel oluturmutu. Bunlardan birincisi eitim kinci
si hukuktu. Okuma yazma retimi kilisenin tekelindeydi, kili
senin istemedii hi kimse okuma yazma renemez ve ncil'i
okuyamazd. lgintir ki 16. yya kadar baz Avrupa lkelerinde
Krall sonradan ele geiren baz kiiler okur yazar bile deil
lerdi. Benzer ekilde Hukuk da Kilise'nin tekelindeydi. Krallar
haklarnn ve yetkilerinin neler olduunu Saraylarnda bulun
durmak zorunda olduklar papazlardan renirlerdi. Benzer e
kilde hangi kralln topraklar ve snrlar nerede balar nerede
biter, bu da belli deildi; bunlara da kiliseler karar verirlerdi. lk
avukatlar da 12. yy.dan itibaren yine papazlarn arasndan k
mt. O dnemde krallar arasnda bir de en iyi hukuku papaz
kim sarayna getirtebilecek rekabeti yaanyordu. Bu nedenle
hangi kral hangi papay ynlendirmise sonuta kazanan da o
olmaktayd. Geerken belirtmekte yarar var ki, 16. yy'n ortala
rm kadar bata ngiltere olmak zere Rahibe olmayan kadnla
rn okuma yazma renmeleri yasakt ve ncil'e ve dier kutsal
nesnelere el srmeleri de yasakt!!!
te ksaca zetlediim bu nedenlerle papalk seimlerinde
daima eitli kar gruplarnn mdahaleleri ve kavgalar belir
leyici olurdu. Hangi kral ya da imparator hangi kardinali
ve/veya kiiyi (bazen dardan da birisi papa olabilirdi) papa
yaptracak bu ok nemliydi. Geri bugn de yledir ama o d
nemlerde kavgalar, isyanlar hatta savalar bile kyordu bu
uurda. Papa adaylar iin kyasya bir mcadele yaplyor, r
vetler, tehditler, cinayetler birbirini izliyordu. te 1724 ylnda
da durum gelenee uygun olarak bir hayli gergindi. Yeni bir pa
pa seilecekti ve bu kez tarihin sahnesinde ikiden fazla taraf ve
papa aday vard.
65

Bu kez sadece krallar ve soylular deil 16. yy.m ortalarnda


kurulup ksa zamanda hem siyasi hem de dinsel bir g haline
gelmi olan Jesuitler (Cizvitler) ile yine ayn dnemlerde st d
zeyde rgtlenerek varlklarn hissettiren masonlar (Gl-Ha
Kardelii yeleri) ve "A n siklop ed istler" olarak bilinen ilk
deklare Ateistler ile ok gl siyasal deneyimlere ve bilgilere
sahip brokrat kkenli "D eistler" de yeni papann kim olaca
konusunda taraf olarak arlklarn hissettiriyorlard. Cizvitle fin ba dman Dominikenler Tarikatyd. Papalar ise gele
neksel olarak Masonlara dmandlar ve tabii ki Masonlar da
onlara! Ateistler toptan papalara karyken Deistler Tanr'dan
yana ama Katoliklik'ten ok uzaktaydlar.
Fransa'nn haklarn savunmak ve yeni papay Fransa'nn
kuklas yapmak grevi Kardinal Rohan'a verilmiti. Buna kar
Cizvitlerin Patronu Cienfugos kendi tarikatndan birini papa
setirmek istiyordu. Papa seimi balam adan nce Cizvitler ta
rafndan planlanan bir cinayet aa kt ve taraflar arasnda
kavga balad. Bir anda kardinaller kardinallerle, siviller sivil
lerle ksacas herkes herkesle yumruklamaya, dvmeye ve
kfrlemeye balad bir kii hari!!! Bu kii nl Orsini Ailesi'nden gelen ve tm servetini ve soyluluk olanaklarn terk ede
rek gen yanda Dominiken Tarikat'na katlm olan Prens-eskisi Kardinal Orsini idi.
25 Mays 1724 tarihinde balayan bu kavgal seim (Concla-,
ve) atmosferinde elinden hi drmedii Ha eklindeki asa
syla kalabaln ortasnda ne olduunu anlamadan kavgaclar
yattrmaya ve onlar komik ama gerek sa M esih'in sabr
na davet etmeye alan Orsini o yllarda Kilise'deki "D oru ",
drst ve tam dindar papa profiline uyan belki de tek kiiydi.
Gnmzn deerleriyle milyarlarca dolarlk serveti elinin ter
66

siyle itmi, ne elenceye, ne kadna, ne mlke ne hrete ne de


gl kii olmaya zenmiti. Tm amac basit ve sradan bir ke
i olarak sadece ve sadece sa'ya ve M eryem 'edua ederek ln
ceye kadar yaamak ve lmekti. lgintir ki kendi istei dnda
kardinal yaplmt ama ne kardinal cbbesini giymi ne de ma
kama oturmutu; stndeki Habit denilen kei giysisini hi
karmamt. Prens Orsini bir anlamda Katolik Kilisesi'nde artk
olmayan "vicdan"m ta kendisi gibiydi ve dier kilise yneticile
ri deyim yerindeyse onu "K ararm " vicdanlarnn bir yerinde
birazck aydnlk, drstlk, doruluk bulunsun diye aralarn
da tutuyorlard.
Bu kara vicdanl cbbeli kardinallerden biri de Nicoloco
C oscia idi. Gerekte hibir din eitimi yoktu ve Kilise iinde bi
raz ila "M eczup" (Senile) gibi grlen Prens-Orsini'nin adn ve
(kisini odan habersizce kullanarak kendisini hem kardinal
yaptrm hem de byk bir servet edinmiti. Kavga srasnda
akn akn oradan oraya koturan, dualar okuyup ilahiler
syleyen Orsini'yi "H i kim sen in aday olm ad iin " papa
yaplmas gerektiini syleyen o oldu ve kavgal toplant 76 ya
ndaki Orsini'yi kendisine sormadan, iznini almadan Papa se
ti. Papa seildiini duyan Orsini baygnlk geirdi ve bu karara
kar kt ama kardinaller "Yce sa M esih "in kendisine bu g
revi verdiini sylemeleri zerine alayarak papal kabul etti.
Kardinaller ise ksa bir sre sonra yapt ar perhiz nedeniyle
bir hayli zayf, yal ve yorgun olan Orsini'nin leceini ve koz
larn o zaman paylaacaklarn umuyorlard.
Orsini papa seilince hangi papann adn alaca kendisine
soruldu. Orsini'den artc bir yant geldi. "B en h er zaman X III. Ben ed ikt'e sadk kaldm . A dm XIV. Benedikt olarak ala
cam " dedi. Dik kafal, "A forozlu Papa" Pedro Martinez bir
67

kez daha Katolik Kilisesi'ni kartrd. Bunun zerine o papann


adn alamayacan nk o papann Katolik dininden atlm
olduunu kendisine bildirdiler ve onu ikna etmek iin ilgin bir
neri sundular: "XIII. B enedikt siz olu n!". Orsini hayran oldu
u papann "K e n d isi" olacan duyunca yeni adn kabullendi
ve bylece Vatikan tarihindeki ikinci XIII. Benedikt Papalk tah
tna oturmu oldu!!!
Bu papann dneminin en nemli unsurlarndan biri hi
kukusuz Cizvitler'dir. Bu nedenle ksaca bu Tarikata bakmakta
yrar vardr. nk Cizvitler hem Tarikat olarak gnmzde
de etkilidir hem de Avrupa ve dnya siyasetinde nemli rol oy
namlardr. Protestanln yeminli dmanlar olan Cizvitler
Hitler'den tutun da Kennedy'nin ldrlmesine kadar saysz
"K onspirasyon Teorisinde" ba rol oynamlar ve oynamaya
da devam etmektedirler.
Gnmzde Cizvitler Avrupa Parlamentosu'nda ok etkili
bir gruba sahiptirler. "C h ristian s For Europe" (Avrupa iin Hristiyanlar) adl bu grubun iinde yer alrlar. lgintir ki Cizvit
ler rgtlenme ve mcadele anlaylar itibariyle aratrmac
Michael Baigent ve Richard Leigh'in yazdklar gibi, kendilerin
den daha nce sz ettiimiz Templar geleneini artrmakta
drlar. valyelik ruhuna dayal olan Templar gibi Cizvitlerin
kurucusu da bir askerdir. Ignatios Loyola tarafndan 1520 yln
da kurulan Cizvitler, Roma Kilisesi'nde daima askeri konularda
ve stratejilerde uzmanlam ve danmanlk yapmlardr. Tp
k Templar gibi Cizvitler de ounlukla kendi yasalarm ve ku
rallarn kendileri koymu, papalarn buyruklarna uymakta
fazla istekli davranmam ve ksmi bir zerklik tamlardr. Bu
nedenle yine tpk Templar gibi Cizvitler de papalarn hmna

68

maruz kalmlardr. rnein, 1773'te Papa 14. Clement, Cizvitleri gizli faaliyetlerde bulunduklar gerekesiyle Kilise'den
kartm ve ezmitir. Cizvitler yaklak 40 yl yeralt kilisesinde
kalm ve 1814'te eskisinden daha gl olarak yeniden Roma
Kilisesi'ndeki egemen yerlerini almlardr. Cizvitler kendilerini
Tanr'nn Askerleri, slami karlyla sylersek Hizbullah ola
rak grrler. Nedir ki ellerinde kl deil, dier hibir Hristi
yan tarikatnda grlmeyecek kadar salam ve acmasz olan
"D isiplin" vardr. Bu disiplinle yaayan Cizvitler Hristiyanl
Japonya'ya kadar yaymlardr.

Ksa /amanda lecei umulan ikinci XIII. Benedikt, tam alt


yl papalk makamnda oturdu ama gerek bir papa gibi deil,
tam bir "K ei" gibi yaad. Papa seilince, geleneksel olarak
oturmas gereken "Sedia Gestatoria" diye bilinen tahtaravana
da oturmad ve treli srasnda birdenbire sa'nn heykelinin
nne kapanarak tatan ayaklarn pmeye balad!
Onun dneminde herkes -A teistlerd en Cizvitlere kadarIapa'ya sayg duydu. Tm ilerini Coscia ynetti, herkesin la
neti bu adamn zerine oldu. Sahtekar bir ressamn olu olan
Coscia, papa lnce kaacak delik arad ama yakaland. Tm
malvarl yamaland, atld zindanda feci ekilde ikence
grerek, zavall bir soyluyu dolandrmann bedelini ok ar
dedi.
kinci XIII. Benedikt, hibir siyasi olaya karmad. Bu iler
le Coscia urat. Papa ld zaman odasnda yatann altn
da Coscia'ya ulaan gizli bir haberleme sistemi bulundu. XIII.
69

Benedikt, papal srasnda sadece dua etmiti. Sahi, iki de "Ya


saklam a" getirdi. lki, Rom a'daki " a n s" oyunlarnn, bahisiliin ve lotaryacln yasaklanmasyla ilgiliydi. kincisi ise Kardi
nallerin "P eru k " takamayacaklaryla ilgili yasaklamayd!

70

1.3 D osyalar!!! Belgeler!!!


Uramak Gerek!
Vatikan'n ve Katolik aleminin yapsal ve geleneksel kurgulann tarihsel ve toplumsal olarak zetleyen baz zdeyiler
vardr. Bunlar yzlerce sayfa yaz ile anlatlabilecek olanlar bir
ka szck ya da cmleyle zetlemilerdir. Bunlardan birkana
deinerek Vatikan'n "Spiritel=M anevi" dnyasna k tut
mak gerekir.
Papalar ve Vatikan' en veciz, en kestirme tanmlayan bu
j/deyilerden biri "Timeo non Petrum, sed secretarium cius"
eklinde tekrarlanandr. Anlam: "Beni rkten Aziz Peter de
il onun yardmcs -Papa- olan kiidir."11* Gerekten de papa
lar sradan inanl Katolikler iin hem sevilen, sayg duyulan
hem de Havariler araclyla Tanr'nn hizmetkarlar ve vekille
ri sayldklar iin de korkutucu olabilen kiilerdir. Papalar da
bunu bildikleri iin bazen merhametli, hogrl, m fik "Ba
ba" roln bazen de "G addar" despot roln oynamlardr.
zellikle Engizisyonlar dneminde acmasz ve gaddar davran
m olan Papalar, karlarnda kendilerinden daha gl Kralla
r, Prensleri ve/veya kendi elleriyle mparator ilan ettikleri Sekler- G'n temsilcilerini bulduklarnda hemen "M adu ru"
oynamaya balam lar ve sinmilerdir. Szlerini geirtebilecek
leri siyasetilerle veya yneticilerle karlatklarnda ise hemen
kafa tutmaya ve kendilerinin onlardan " stn" olduklarn ka
bul ettirmeye almlardr.
71

Papalar'n ve Vatikan'n geleneinde bu siyasal manevralar


iin uyguladklar iki lt vardr. Birincisi: "Yeni fikirlerle m
cadele edem iyorsan eski tezlerine sarl, olm azsa eski fik irleri
yenileriyle dei-toku et." eklindedir. Buna gre Papalar toplumsal-tarihsel gelimelerle ortaya kan yeni eletirilere ve fi
kirlere kar ilkin geleneksel tezlerini savunur grnmeye ba
larlar. Bu bir sre devam eder bir sonu alamazlarsa ne sr
len yeni fikirleri onlarn gerek savunucularndan daha ateli
bir ekilde savunm a taktiini uygularlar. Bylelikle toplum larda bir sredir tartlan ve artk kanksanm olan Sekler g
rler birdenbire "D in s e l" bir kisveye brndrlm olarak
sanki bandan beri Kilise'nin ve Vatikan'n grym gibi
sunulmaya balanr. Sonuta Kilise daima hakl ve kazanl
kartlr.
Papalar'm bavurduklar bu yntem onlarn yaklak iki bin
yldr egemen olmalarn ve en gaddar krallara ya da im parator
lara kar bile direnebilmi olmalarn salamtr. P apalarn ve
Vatikan'n kendilerine kar direnmi ya da onlar alt etmi g
lere kar kullandklar bir yntem de u szcklerle betimlenmitir: "Affet ama asla unutm a." Vatikan kendisine u ya da bu
ekilde kar km olan kii ve/veya kurum lan ya da uluslar
affetmi gibi grnr ama asla unutmaz, frsatn yakalad za
man onlar cezalandrr. Buna en iyi rnek Trkiye'dir. Papalar
bir zam anlar Trk Sultanlar'nm neredeyse "Paral A skerleri"
durumundaydlar. Ama zaman deiti, Trkiye "L a ik " oldu ve
Avrupa Birlii'nin kaplarnda yalvarp yakarrken Papalar da
frsattan istifade edip hemen dilerini gstermeye baladlar...
P apalarn ve Vatikan'n kendi grlerini yaymak ve etki
alanlarn geniletmek iin kurdurduklar birok ak ve gizli r
gt vardr. Gnmzde bunlarn en nls OPUS DEI (Tan
72

r'nm le r i) diye bilinen ve bir tr "M aso n ik " misyonerlik ve


rgtlenmeler yapan "Y a n -G iz li" kurulutur. imdi ilkin bu r
gte ksaca deineyim. nk zellikle 20.yy.daki Vatikan' ta
nyabilmek ve bu yzyldaki tek Benedikt'i anlayabilmek iin
bu rgt ve gnmzde onun rakibi durumunda olan Cizvitleri bilmek gerekmektedir.

Hristiyanlkta gizli rgtler sa'nn armha geriliinde son


ra, hatta bizzat onunla birlikte vardrlar demek mmkndr.
rnein Speklatif Masonlar, sa'nn ilk mason olduunu d
nrler. Bunun gemii daha nce anlattm Templar rgt'ne
dayanr. V* temelinde Essene diye bilinen kk bir Yahudi ce
maati vardr. Ne olduu ve kim olduklar tam bilinmeyen bu ce
maat, iddialara gre sa'y yetitirmi ve Yahudi Krall'na sa
hip olmak istemitir. Ve yine inana gre ok gizli ve esrarengiz
bir Suriyeli cemaat, sa'nn ldrlmesinden sonra bu srlar
saklam ve Hal Seferleri srasnda Templar valyeleri tara
fndan korunan bu kk cemaat, Avrupa'ya karlmtr. Bura
da gzlerden uzak olsunlar diye skoya' ya yerletirilmi ve
daha sonra da Avrupa'ya giderek Templar'n yardmyla "M aso
nik M isyonerli i" balatmlardr. Bylece iki akm domutur.
Bunlardan biri M eryem 'e dayandrlan "D u l K adnn O u llan "
rgt, dieri de Sufi Masonluu'dur. Her neyse, konumuz bu
olmad iin bunu geelim ve gelelim gnmzdeki en gizli ve
gl Katolik rgt OPUS DEF ye.
svireli parlamenter ve toplumbilimci Jean Ziegler'in dedi
ine gre OPUS DEI, kendisiyle Komnizm kadar mcadele
edilmesi gereken, gizli alan ar sac bir harekettir. Ve ite
73

PolonyalI Kardinal, air ve aktr Karol Wojytla'yi, Papa II. John


Paul olarak Vatikan'daki tahta oturtan bu rgttr.(3)
Karol, Papa seilince Cizvitlerin ba Peter Pedro Arrupe he
m en muhalefete balad. OPUS DEI tarafndan setirilen Papa'y
tanmamakla tehdit etti. 1983'e kadar Cizvitler II. John Paul'a
kar muhalefet ettiler. Bu arada Papa'ya suikastlar dzenlendi.
Portekiz'de oturan Arrupe'nin taraftar bir papaz, Papa'y tah
tnda otururken bakla saldrarak ldrmek istedi. Papa ise
OPUS DEI Vatikan'da tm dizginleri eline alncaya kadar bekle
di. 1983'te Cizvitlere kar taarruza balad. Kiisel yetkisini kul
lanarak Cizvitlere yeni bir nder seilmesini' salad. Bu, 54 ya
ndaki HollandalI Cizvit Hans Kolvenbach'd. Bu seimde Papa'nm adam diye bilinen Kolvenbach'm seilmesi Cizvitleri ye
niden ateledi. Bu kez dorudan OPUS DEI'yi hedef alan sald
rlara baladlar. Ve OPUS DEI'yi, aynen, Katolik Kilisesi'ndeki
mason localar olarak tanmladlar. Buna karlk Papa da onlar
Latin Amerika'da Marksistlerle dayanma halinde olmakla
sulad. Papa bir risale yaynlayarak M arksizm'i knad. Cizvit
ler de buna kar Papa'nn Latin Am erika'daki kapitalist sm
ry, adaletsizlikleri ve ikenceleri grmezden gelmekte oldu
unu ve yoksullar insan yerine koymadn vurguladlar. Ko
nu daha sonra nsan Haklar tartmalarna geldi. Cizvitler s
rarla insan haklarn savundular. Papa da keye sknca Vati
kan'n daima insan haklarndan yana olduunu yaynlad bir
risaleyle tekrarlad. Tartma byd. Bu arada Papa, tarihte ilk
kez olarak dorudan OPUS DEI yesi olduu aklanm olan
bir gazeteciyi, 48 yandaki A BC gazetesinin Roma muhabiri s
panyol asll Joaquin Navorro-Valls' Vatikan'n basn szcs
yapt. Bylelikle sadece kardinallere ayrlm olan bylesine
nemli bir greve tarihte ilk kez din adam olmayan, laik bir ki
74

i atanm oldu. Papa, ayrca, 1984'e kadar Cizvitler tarafndan


ynetilen Radyo Vatikan'n bana da yine laik bir ahs atam
t. Bu kii yeni Papa XVI. Benedikt tarafndan da ayn grevde
tutulmutur.
OPUS DEI (Tanr'nm leri) adl gizli rgt 2 Ekim 1928'de
M adrid'de kurulmutu. Kurucusu sradan bir papazd. Ad, Jose Maria Escriva de Balaguery Albas't. Escriva'nn amac din
adamlarn deil, ama en az onlar kadar Katoliklie sadk laik i
ve meslek sahiplerini bir araya getirerek Papa'ya Vatikan dn
da destek olacak varlkl ve iyi eitim grm elit bir kadroyu
oluturmakt. Oluturdu da. Bylelikle Vatikan'a bal fakat
onun iinde yer almayan ilk laik muhafzlar rgt kurulmu
oldu. Doktorlar, iadamlar, gazeteciler, yazarlar, avukatlar, mi
marlar vb. vb. bir arada OPUS DEI iin almaya baladlar. e
itli lkelerdeki ayn meslek sahipleriyle ilikiler kurdular. Bu
ilikileri salayabilmek iin iki anahtar kavram semilerdi. Bi
rincisi "D iyalog", kincisi de "H ogr". Kendisini uygar, bar
sever ve eitliki, demokrat kabul eden hibir aydnn bunlar
dan saknmas mmkn deildi. OPUS DEI bu kavramlar kul
lanarak birok lkede konferanslar, seminerler ve toplantlar
dzenledi. Bylece oluturulan "D ayanm a" gruplan gerekte
tek amaca hizmet ediyordu: OPUS DEI'nin Vatikan iindeki ye
rini glendirmeye.
Escriva, Diktatr Franko'ya ok yakn bir din adamyd.
OPUS DEI var gcyle onu destekledi. Karlnda da Franko
Kabinesi'nden 10 bakanlk ald. Bylece ok byk bir servet
edinme ansn elde etti. Bu sermayeyle yeni ve uluslararas ir
ketler kurdurdu. zellikle spanya'nm turizm sektrndeki ge
lirlerinden byk pay almaya balad. Daha sonra inaat sekt
rne girdi. Sonra da eitime. eitli lkelerde okullar amaya
75

balad. Halen OPUS DEI'nin dnyada 428 niversitesi ve say


sz okulu vardr. Peru, Kolombiya ve Guatemala'da yatrmlara
balad. Daha sonra da ili'de General Pinochet ile temas kurdu.
Bu diktatr de sonuna kadar destekledi.
Escriva ilk kez 1950'de Vatikan'n dikkatini ekebilmiti. Pa
pa 12. Pius, Escriva'ya ve OPUS DEI'ye Katoliklie hizmet eden
"S ek ler Enstit" stats verdi. Daha sonra 1960 yllarnda Pa
pa 23. John'dan ve sonraki Papa 6. Paul'dan da yaknlk grd
Escriva. Komnizme kar zellikle Polonya'da yrtlen gizli,
yeralt almalarnda din adam olmayan meslek sahibi yeleri
ok altlar. Bylece Escriva, "P relet r" (Blgesiz Dini Yetkili)
sfatn kazand. OPUS DEI, bundan soma daha da geliti. ngi
liz aratrmac Michael VValsh'm deyimiyle bu rgte OPUS DEI
deil OCTOPUS DEI (Ahtapotun leri) denilmeliydi.
OPUS DEI gittii her lkede ilkin mesleinde abuk yksel
m ek isteyen hrsl, yerleik, ahlaki deerlere nem vermeyen a
hslarla, kendilerini ok nemseyen fakat nedense adlarn duyuramam aydnlar avlad. zellikle basn ve TV'de bunlar
destekledi. M esleklerinde adlarn duyurmalarn salad. Sonra
da bunlar kullanarak lkede her istediini yaptrr hale geldi.
Gnmzde OPUS DEI'nin tuzana dm "Diyalog ve Ho
gr" den yana birok gazeteci ve aydn vardr. Bu akn rdek
ler kiminle yataa girmi olduklarn i iten getikten sonra an
layamayacak kadar baml hale getirilmilerdir.
Escriva 26 Haziran 1975'te ld. Yerine yllardr yannda bu
lunan Dr. Diez Sollano geti. OPUS DEI artk uluslararas bir
g haline gelmiti. Yaklak 80 lkede 75.000 yesi olduu tah
min ediliyordu. Protestanl ile vnen ngiltere ve Almanya
ile Protestanln kalesi saylan Alman-svire'sinde bile bu kor
kutucu Katolik rgt kendisine yer am ve Katoliklii yay76

gmlatrmaya balamt. rnein svire'nin Zrih ehri Pro


testanln kalesi olarak tannrken imdi Katoliklerin egemenli
ine girmiti. OPUS DEI ustaca bir taktikle Zrih'e zellikle Ka
tolik lkelerden iilerin gelmesini ve iltica ederek yerlemeleri
ni salamt. Bylelikle kentin nfusu 10 yl iinde Katoliklerin
lehine deimiti.
Grnte tam bir Sekler rgt gibi alan OPUS DEI, ger
ekte sadece Katolikliin egemenliini temin etmeye urayor
du. Bu gerek Escriva'nn blge kumandanlarna gnderdii ve
Non Ignoratis (Gzden Kamasn) balkl mektubunun 1970'li
yllarda basna szdrlmasyla anlald. Escriva mektubunda
kendilerinin Sekler saylmalarnn sadece bir taktik olduunu
ve tek hedeflerinin bu maske altnda Katoliklii egemen din ola
rak yerletirmek olduunu vurguluyordu ve bu hususun gz
den karlmamas gerektiini sylyordu. OPUS DEI nderi
lis riv., Papa yaptrd II. John Paul tarafndan, lmnden 15
yl sonra aziz yaplmak iin srada bekleyen 2000 kiinin nne
geirildi. Normal olarak 300 yl beklenmesi gerekirken Escriva,
15 ylda aziz olma yoluna girdi. Halen Vatikan'da en nemli kurumlardan biri olan "H ristiy an lk D D in ler ve nanszlar"
Bakanl'n elinde tutan OPUS DEI, bu kurum araclyla zel
likle M slman lkelerle iliki kurmutur. Trkiye'de de OPUS
DEI'yle i ve ticaret ilikileri iinde olanlar vardr hi kukusuz.
OPUS DEI, var gcyle tm kiliseleri birletirmeyi ngren
Ekmenizm Hareketi'ni desteklemektedir.
Vatikan 20.yy.a Papa XIII. Leo ile girdi. 1878'de Papa IX. Pius lnce hi kimse 78 yandaki aristokrat Vincenzo Gioacchino Pecci'nin papa seilebileceini mit etmemiti ama ite ba
zen srprizler de oluyordu Vatikan'da. Pecci gerekte bir Dante
uzman ve bilimadamyd, dinadam olmaktan ok. inde yaa
77

nlan dnem ise inanlmayacak kadar karmak sorunlarn ve


toplumsal kargaann hkm srd yllard. On yl kadar n
ce sren nl K ulturkam pf (Alman Bismarck dneminde ba
layan din ve kltr savalar) henz etkilerini srdryordu.
Bunlara ek olarak IX. Pius'un kendisinden balayarak sonraki
tm papalara inanlmaz bir stnlk salayan nl "In fa llib ility=Yam lm azlk ve Y anltlam azlk" yasasn 534 Piskoposun
onayyla edinmesinin zerinden henz sekiz yl gemiti. Bu
yasaya gre Papalarn szlerinde ve eylemlerinde hibir g
onlar yanltamazd, dier bir deyile papalar hata yapm azlar ve
isteseler de yapamazlard! Papa IX. Pius bu yasay toplad e
itli synodlardan geirinceye kadar o kadar ar tartmalar ya
anmt ki Papalk neredeyse dalma noktasna gelmi ve tal
ya'da istenmeyen kurum durumuna dmt. Bu konuda halk
papaya o denli kzmt ki kemikleri baka bir kiliseye nakledi
lirken cenaze alayna ve yeni papa XIII. Leo'ya ta, sopa ve a
murlar atarak saldrm ve cenazeyi yuhalam lard.,6)
Bunlar yetmezmi gibi talya'daki Mason Babakanlar, bata
da Agostino Depretis ve Crispi, kiliselerin ve manastrlarn gayrmenkullerine el koymular, Alm anya'da Cizvitler yasaklan
m, Fransa'da ise Vatikan'n tm itirazlarna ramen "D evlet
ile K ilisen in " <7) ayrlmas iin ilk yasal giriimler yaplm ve
kilise gelirlerinin byk bir ksmna kamu yarar gzetilerek el
konulmutu. Bu dnemde M asonlar ile Vatikan arasnda nere
deyse bir lm kalm sava yaanmt. nl dnr ve eylem
adam. "K lerikalizm , ey ahali ite dm ann bu dur" diyen
Gambetta ve taraftarlar ortal ykp gemilerdi. Gambetta
hem M ason hem de Illuminati'nin yesiydi. M asonlar ile onla
rn arkasndaki nl gizli rgt Gl ve Ha Kardelii ve bunun
konspirasyon rgt Illimunati Vatikan'a tarihindeki en ar
78

darbeleri indirmilerdi. Bu gizli "K ard elik " rgtleri bu kadar


la da kalmamlar ve iileri rgtleyerek bir de grevler ve boy
kotlarla toplumsal hayat alt st etmilerdi. 20.yy.n banda bir
yanda talya Birlii'ni kuran M ason Garibaldi ve Illim unati'nin
adam Gam betta dier yanda da artk inanm Katolikler'in bi
le gvenini yitirm eye balam olan Vatikan ve papalar vard.
Bunlara M arx'm ve bir lde de Darw in'in etkilerini de ekler
seniz "A n ti-K le rik a liz m in " tm Avrupa'da ne denli etkili ol
duunu anlarsnz. a ihtilaller, isyanlar, ayaklanmalar, suikastler, gizli rgtler ve O kultik inanlar ayd ve ite byle
bir ortamda Pecci papa seildi ve ya gerei ok ksa bir sre
iin Tahtta kalabilecei dnlrken tam 25 yl papalk yap
t!
IVivi, XIII. Leo olunca bu kark ortamda tm sorunlarn
zerine birden gitmektense en tehlikelisinden balayarak bir ko
nuya younlamak gerektiini dnd ve ie ii kesiminden
balad. Ondan nceki tm papalar soylular, zenginleri fabrika
sahiplerini ve toprak aalarn savunmular ve yoksul ve ezilen
kesimlere sadece "D u a c" olmakla yetinmilerdi. Bu ise kiliseye
gerek geliri salayan geni kitleleri giderek ihtilalcilerin safla
rna gemeye zorlamt. Kendisi de aristokrat olan XIII. Leo
derhal pozisyon deitirdi. Bir nceki blmde anlattm for
mller erevesinde yeni fikirleri eskileriyle dei-toku etti ve
birdenbire Vatikan "B ir N um aral" ii haklar savunucusu ol
du kt! Artk iiler sadece M ason ii kkrtclarna deil pa
pann da, azna bakm aya baladlar. XIII. Leo durumun kilise
yararna, deimekte olduunu fark edince bu kez bir adm da
ha att ve kiliseden hi beklenmedik bir rgt kurdurdu. O yl
lara kadar sadece Dinsel Tarikatlar kurduran Vatikan kendi tari
hindeki ilk "K a to lik i S e n d ik a sn " bizzat Papa XIII.
79

Leo'nun katlm ve kutsamalaryla at... Vatikan bir kez daha


Avrupa'nn sekler siyasetinde st dzeyde sz hakkna sahip
bir kurum haline geliverdi. Yine bizzat papann nderliinde bu
sendika grevler ve boykotlar yapmaya balad. lgintir ki bu
kez grevler ve boykotlar hayret (!) Mason Biraderlerin iyerle
rinde ve fabrikalarnda yrtlmeye baland ve ilgintir ki Sol
cu sendikaclarn yaptklar grevlerden ok daha baarl oldular
ve ses getirdiler. XIII. Leo, iilere bir de slogan buldu. Bu gn
mzde kullanlan ve/fakat dnyann hi bir yerinde 100 yldr
gereklememi olan bir istekti: ADL CRET.*8) XIII. Leo ii
kesimine ynelik giriimlerini hi brakmad. Kurdurduu sen
dika ii ve emekiler arasnda hzla yeler toplad ve zellikle
spanya, Portekiz, Polonya gibi sofu Katolik lkelerde ok etki
li oldu, hkmetlerin kurulmasna ya da datlmasna katld;
ilk elden ynetici bir bask grubu olarak yer edindi. Sofu Kato
lik milletvekillerinin veya sendikac ve siyasetilerin arl Al
m anya'da zellikle Bavyera'da Fransa'da ise M arsilya'da ok
belirleyici hale geldi. Gnmzde Hristiyan Demokrat ya da
Hristiyan Birlii Partileri adyla tannan siyasi oluumlar yak
lak 50 yl ncesine kadar ite bu Papa XIII. Leo'nun balatt
ii sendikalarndan yetimi kiilerce kurulmu olan partilerdi
ve o zamanlarda adlar Hristiyan Demokrat veya Hristiyan
Birlik Partisi deil dorudan doruya Katolik Parti idi. Bunlar
muhafazakar ve Monarist (Kraliyeti) Partilerdi. Gnmzde
AB iinde en etkili siyasi partiler bunlardr.
XIII. Leo gerekten de bilgili bir adamd. Onun ii snfnn
durumunu anlatan ve gnmzde bile en uyank siya setinin
bile kaleme alamayaca kadar youn Papalk Bildirisi'nden
(Encyclical denilir) baz blmlere ksaca deinerek bitireyim
bu blm.*9* Bu bildiri 1891 ylnn 15 Mays tarihinde yaym80

lanmtr ve Latince ad da "R eru m N ovarum " (i Snfnn


Koullar Hakknda)dr. 85 Maddeden oluan bu bildirisinde
Papa XIII. Leo, zellikle o gnlerin Sosyalistlerini eletirdikten
sonra (10-12 Md) toplumlarda kkrtclarn bir "Zengin/Fakir"
kartl ve dmanl yaratmaya altklarn vurgulam ve
toplumlarm ilerlemesinin bu tr atmalarla deil "A d aletle"
salanmas gerektiini nk "Tanr'nm tm yeryzn b elir
li k iilerin m lkiyetine deil tm insanla verd iini" yaz
mtr (14 Md) XIII. Leo ii snfyla ilgili tezlerini glendir
mek iin hem hayran olduu Aziz Thomas (Aquinas) dan hem
do Byk Gregory diye bilinen Papa ve Aziz I. Gregory'den
(Aziz Benedikt'in hayatn yazan) alntlar yapmtr (48-53 Md.)
( 10)

XIII. Leo'nun dnemi siyasi suikastlerin doruk noktasna


ulat bir devirdi. talya Kral Umberto, ABD Bakan M c Kinley, Fransa Bakan Mason Carnot ve Avusturya'nn mparatoriesi Elizabeth bu suikastlerde lmlerdi. Papa da 93 yanday
ken 1903 ylnda ld ve yerine X. Pius seildi.
Giuseppe Sarto, Venetia krsalnda posta datcs olarak a
lan yoksul bir adamn oluydu. XIII. Leo gibi bilgili, deneyim
li, soylu ve. karizmatik bir kii deildi. Dnya ilerinden ok
" b r D nya" ile ilgiliydi. Ne toplumsal alkantlardan ne de
siyasal manevralardan haberdard. X. Pius adyla papa olunca
ilkin kiminle nasl konuacan, hangi siyasal fraksiyona nasl
davranacam bilemedi. Onun kararsz, naif ve akn halini
fark eden Cizvitler yeniden Vatikan'da egemenliklerini tesis et
mekte gecikmediler. Davul X.Pius'un boynuna aslm ama tok
mak spanyol Kardinal Merry Dal Val'm eline gemiti. X. Pi
u s'un silik ve bilgisiz kiilii onu bir yandan toplum iinde yal
nzla itti dier yandan da Vatikan kart bask gruplarnn
81

tm gleriyle kiliseye saldrmalarna yol at.


Vatikan'a kar ilk saldr beklenebilecei zere, onlar lanet
lemi olan XIII. Leo'dan intikam almak isteyen Masonlar' dan
geldi. Fransa Byk Dou M ason Locas'nn yesi ve 33 Derece
stad Babakan Combes, Devlet ve Kilise 'nin ayrlmas ve kili
selerin kamuya devredilmesini ngren bir yasa teklifini hazr
lad ve X. Pius' un papa seilmesinden be ay sonra meclise sun
du. Bu tasanda Napolyon'un Kilise ile imzalad "C oncordat= zel H km ler eren A nlam a" da iptal ediliyordu. X.
Pius bu gelime karsnda ne yapacan ard. Meclis baz de
iikliklerle bu yasay kabul etti ve Fransa'da ilk "L aisizm " de
nemesi balad. Papa buna kar 1906 ylnn banda bir kar
bildiri yaynlad ama bu kez rakibi Com bes'den daha gl bir
siyaseti olan Mason stad Aristide Briand'd. O da papann
bildirisini nemsemedi ve uygulamalara hz verdi.
Avrupa'da zellikle Fransa'nn bu giriimlerinden sonra ay
dnlar ve varlkl kesim arasnda "M o d em izm " diye bilinen
akm yaylmaya ve arlk kazanmaya balad. Papa bu kez de
1907'de modernizmi eletiren bir Encyclial yaymlad ama bunu
da ciddiye alan kmad. Hatta Papa'y Modernizmi anlama
makla sulayan baz Katolik din adamlar da yazlar yazmaya
ve aktan Papal eletirmeye baladlar. lgintir ki bu dnem
de ncil'de yazlanlarn ve anlatlanlarn tarihsel olarak hibir
ekilde karutlanamad ve sa M esih'le ilgili bilgilerin doru ol
madklar akland.*11*
Bu iddialar karsnda dengesini yitirm eye balayan ve her
giriim inde hsranla ba baa kalan X. Pius Katolik dinine kar
bu eletirileri yneltenlerin " D e li" olduklarn aklad. Bun
lardan biri olan nl Katolik ilahiyat Abbe Loisy Papa'nm
szlerine kar daha ar eletiriler yazd ve Papaln Orta
82

a Skolastisizm 'inden kurtulm asnn vaktinin geldiini belirtti.d2


Kendi yetersizliini ve yapt her giriimin rakiplerinin ve
kilise dmanlarnn ellerini glendirdiini ge de olsa fark
eden X. Pius, daha sonra ok nemli ilere imza atacak olan Kar
dinal Gaspari'yi D leri Bakan olarak atad. X. Pius'un yapt
belki de tek akllca atama bu oldu. Artk iyiden iyiye etkisini
ve gcn yitirmi olan Vatikan' biraz dik durmaya balatan
kii ite bu soylu, bilgili ve birka yabanc dili ana dili gibi ko
nuabilen dnya siyasetini yakndan izlemi olan Kardinal Gasr

parri oldu. 1914 ylma gelindiinde X. Pius a bu yl iinde bir


dnya savann kacan ve Katolik lkelerin birbirleriyle sa
vaacaklarn bildiren ve derhal nlemler alnmas gerektiini
syleyen de o oldu ama szcn tam anlamyla "Z av all" ha
le dm olan X. Pius onu dinlemedi. Kardinal Gasparri'nin
uyarsndan ok ksa bir sre sonra I. Dnya Sava patlak ver
di. Papa X. Pius uyarld halde hi beklemedii bu gelimeden
o kadar ar etkilendi ki bir kalp krizi geirdi ve krgn, kskn,
aldatlm ve yenilmi bir kii olarak hayata veda etti. Tarih 20
Austos 1914.
M asonlar cehaletinden istifade ederek tepe tepe kullandkla
r bu saf kiinin unutulup gitmesini istememi olmallar ki son
raki yllarda denetimleri altnda tuttuklar basn araclyla X.
Pius'un Aziz yaplmas iin kampanyalar balattlar. Basnda yeralan bu uyduruk haberlere gre X. Pius en az iki mucize gster
mi ve ar hasta olan iki kyly iyiletirmiti. Bunlar ve ben
zeri uyduruk haberlerle kamuoyu oluturuldu ve kampanyay
ynlendiren gen ve dinamik OPUS DEI yeleri bu almalar
da Masonlarla birlikte hareket ederek 1953'de, gerekte kendisi
ni bile ynetmekten aciz kalm X. Pius'u Aziz ilan ettirdiler. Ye
83

rine tpk XIII. Leo gibi bir gemii olan ve Kardinal Merry Del
Val dneminde Papalk D lerine girmi Genova'l aristokrat
Giacomo Della Chiese XV. Benedikt adyla papa yapld.
Vatikan'n itibarn, gcn ve etkisini yceltmeye alr
ken hi istemedii halde batrm olan X. Pius'tan sonra I. Dn
ya Sava'nn ilk aylarnda Papa seilen XV. Benedikt, o kadar
ufak tefek ve grn itibariyle o denli heybetsiz ve silik bir ki
iydi ki Kardinallik yapt ve en belal mntka olarak kabul
edilen Bologna da kendisine "II pico letto " (Ufaklk) lakab ta
klmt. Grnnn tersine XV. Benedikt gerekte ok baar
l bir diplomat ve yneticiydi. Papa XIII. Leo dneminde o d
nemin en etkin Kardinali Rampolla tarafndan himayeye aln
m ve gizli ve ak bir ok grevde bulunmutu. N edir ki X. Pius dneminde nceki papann taraftan ve onun siyasetinin sa
vunucusu olduundan kukulanld iin Vatikan dnda bir
blgeye gnderilmi ve daha hzl bir ekilde Kardinal olmas
gerekirken X. Pius'un Kardinali Merry Dal Val'm hmna ura
yarak Kardinallii 1914'e kadar geciktirilmiti. XV. Benedikt, Pa
pa seilmesinden sadece bir buuk ay nce Kardinallie atan
mt.*13*
XV. Benedikt papa seildiinde 60 yandayd. Hl din ve
salkl bir adamd. Savan iinde ne yapmas gerektiini d
nd ve tpk XIII. Leo gibi yapmaya karar verdi. lkin bir ko
nu seecek ve onun zerinde odaklanacakt. yle de yapt. Va
tikan'n aras Fransa ile bozulmutu. Papa X. Pius dneminde
en ar hasar bu lkede olmu ve Vatikan neredeyse kilisesine
bal olan Katoliklerin yardan fazlasn elinden karm bir ks
mn solculara, bir ksmn da Ateist ve Deistlere kaptrmt. XV.
Benedikt bu nedenle ie Fransa'dan balad. Biraz alttan alp bi

84

raz da Kutsal Meryem, sa Mesih ve Hristiyan Uygarlnn Ku


ruculuu gibi beyanatlar verip Katolikler'in gnln yeniden
kazanma yoluna gitti. M ason politikaclar onun bu siyasetini
Basn araclyla desteklediler nk savata lecek gen insan
lara damardan verilecek bir "m an K orkusu" onlarn karlar
nn korunmasnda rol oynayacakt. Nitekim Babakan Aristide
Briand daha nce X. Pius'a kar yrtt sert muhalefeti XV.
Benedikt'e gstermedi. Kilise'ye ufak baz haklar salad. Nedir
ki bu haklar elde edebilmek bile XV. Benedikt iin nemliydi.
Kendinden nceki papa o denli "K u llan lm t k i" XV. Benedikt
onun yannda olmas gerektii gibi bir papaym gibi alglan
maya, baland ama bu ok uzun srmedi tabii.
"U fa k lk " lakapl XV. Benedikt Papa olur olmaz kendisine
k.n kusturan Merry Del Val' grevinden uzaklatrd. Bir nce
ki papann zamannda Vatikan'a reklenmi olan gizli bir istih
barat rgtn (Sodalitum Pianum) de lavetti ama kendi
adamlarndan kurulu yeni bir rgtn oluturulmasn da gr
mezlikten geldi. Benedikt'in istei XIII. Leo dneminin gizemi
ni yeniden yakalayabilmek ve Vatikan'a yeniden grkemli gn
lerindeki gibi arlk kazandrabilmekti.
Papann istekleri byleydi ama devir deimiti ve tarihin
ilk Dnya Sava yaanyordu. lgin olan ise Katolik Katolik ile
Protestan da Protestan ile ve bazen de kar karya ve gaddar
ca bir kym srdryorlard. Yaklak 20 M ilyon gen insan bu
savatan etkilendi ve milyonlarcas ld. Avrupa byk bir y
km yaad ve savan esas malubu saylan Almanya Versay
Antlamasyla tarihin kaydettii en ar sava tazminatna mah
kum edilirken Osmanl Devleti de Mondros ve Sevres Antla
malaryla param para edildi ve Osmanl Devleti tarihten kar
tld.
85

XV. Benedikt sava srasnda pasif kalmad. Vatikan'n bir


barol oyuncusu olabileceini gsterebilmek iin savan iyi bir
frsat dourduunu dnd ve tm taraflar bartracak ve
baarrsa "B ig Brother" olacan dledii bir Bar Plan hazr
lad. Papa'nm dlerine gre taraflar bu plan mutlaka kabul
edeceklerdi. Nedir ki Vatikan'daki hesap Sava'a uymad. 21
M ays 1915'de talya'nn savaa katlmasndan bir hafta sonra
Papa XV. Benedikt, ngiltere'de imzalanm ve kendisinden giz
lenmi olan bir TOP SECRET Londra Antlam as'nm bulundu
unu aknlkla rendi. stelik bu gizli antlama taraf devlet
ler arasnda yaplm ve Vatikan' hedef almt. Antlamaya g
re sava srasnda ve sonrasnda yaplacak olan bar grme
lerine Vatikan ve Papalk KESNLKLE arlmayacakt... Bu ac
haberi Vatikan'a bildirenler de hazindir ki, talya Hkm eti'nin
M ason yneticileri oldular... Vatikan ile talya arasndaki buzdo
labna kaldrlm olan sorunlar bir kez daha dolaptan kartl
m ve yeniden stlarak Papa'nm nne konulmutu.*14*
Gerekten de 1919'da toplanan Paris Bar Konferans'na Va
tikan arlmad ve yine hazindir ki ite bu srada Papa XV. Be
nedikt kendince byk emekler vererek hazrlam olduu Ba
r Plan'nm hibir taraf lke tarafndan, gerekte hi okunma
dan dorudan reddedilmi olduunu rendi.
Oysa Papa'nm ne hayalleri vard. Eer Bar antlamasn ta
raflara kabul ettirebilirse savatan, ne hikmetse, mutlaka yenile
rek kacan hesap ettii Rusya'da Ortodoks Kilisesi'nin ke
ceini ve bu lkeye ynelik kendi deyimiyle "M assive=Youn"
bir Katolikletirme operasyonu dzenleyerek tm Rusya'y de
ilse bile byk ksmn Vatikan'a balayacan umuyordu.
Ama bu da olmad. nk Rusya'da Bolevikler iktidara geldi
ler ve brakn Katolik Kilisesi'nin Rusya'ya szmasn kendi Or
86

todoks Kiliselerini bile byk lde ortadan kaldrdlar.(15)


Bolevikler Rus Ortodoks Kilisesi'ni brakn Vatikan'n deneti
m ine girm esini dorudan doruya Kom nist P arti'nin ve
KGB'nin emrine soktular.<16)
Papa XV. Benedikt'in btn bu olumsuzluklara ramen en
azndan Katolik alemi iinde etkisi nceki papadan ok daha
derin olmutur. Polonya ve Katolik Kilisesi ilk kez onun dne
minde Vatikan'n iinde ufak apta da olsa bir arlk kazanm
ve kendisine bir yer aabilmitir. Papa XV. Benedikt, Polon
ya'nn rahatlkla Sovyet etkisine ve boyunduruuna girebilece
ini nceden gren tek dinadamdr. Nitekim yle de olmutur.
Polonya'y Sovyet etkisinden kurtaran da yllar sonra yine Vati
kan oldu ve PolonyalI Karol Vojtyla, 2. Jean Paul olarak papa ya
plarak Polonya'nn Sovyet Bloku'ndan kurtarlmas saland.
Bu gelimelerde ite usta bir diplomat ama kt mzakereci
olan Papa XV. Benedikt'in kendi dneminde Polonya'ya yapt
yatrmlar rol oynamtr ve 60 yl sonra da Polonya Vatikan'n
nclnde Sovyet sisteminden kopabilmitir.
Papa XV. Benedikt'in belki de en ilgin kararlarndan biri
tpk XIII. Leo gibi siyaseti "P arti" dzeyinde srdrm olma
sdr. Bu amala Luigi Sturzo adl Sicilyal bir papaza destek ver
mi ve ne kmadan geri planda kalarak onun kurduu Catholic Popular Parti (Katolik Halk Partisi) ni desteklemitir. Parti,
arkasna ald papalk desteiyle bir anda talya'nn siyasi are
nasnda ykselmeye balam ve lkenin siyasetini belirleyen
en nemli iki gten biri (dieri Faistler) olmutu. Eer Bene
dikt'in siyaseti kendisinden sonra gelen Pius XI. tarafndan srdrlebilseydi talya'da Faistler hibir ekilde iktidara gele
mezler ve M ussolini'nin servenlerine alet olmazlard. Sonraki
Papa Pius XI. byk bir hata yapt ve partiden desteini ekti,
bylece seimleri Faistler kazandlar.<17)
87

Papa XV. Benedikt'in en ilgin giriimi ise Osmanl Devle


ti'ne ynelik oland. Kendi bar plannda gerekte Osmanl
yoktu. Papa, Rusya'nn yenilebileceini fakat Osm anl'nm ayak
ta kalacan dnmt ama tersi oldu. Bu nedenle Papa da
planm deitirdi. imdi nnde daha iyi bir frsat vard: "M s
lm an O sm anl'y H ristiyanlatrm ak..." Papa hi vakit kay
betmeden Osm anl'ya bir Misyonerler ordusu gnderdi. NURSA'l Benedikt'in TanrsaK!) szleri stanbul'da yaynlanan ga
zetelerde ve Katolik misyonerlerin ve papazlarn dillerinde do
lamaya balad. yle bir propaganda iletildi ki Papa'mn ve
Benedikten Tarikat'nn kurucusunun adna ina edilmi olan St
Benoit (Sen Benua Lisesi: Benoit, Benedict'in Franszcasdr) Li
sesi'ne din deitirmi Trkler'den ve Hkmetten elde edilen
paralarla kendisinin bir heykeli dikildi.
Benedikt bir anda Osmanl "A y d n lan " arasnda en ok ko
nuulan ve ilgintir ki, sevilen papa oldu kt. O hzla Benedikt
Sevres ncesi bar toplantlarnda Trkleri savunuyor gzkt
ve bu da ona 1920'nin balarnda ok puan kazandrd. Gerek
te sadece puan kazanmad birok mslman da Katolik olarak
Vatikan'n hizmetine girdi. Bir rnek olarak anlataym. zmir'in
tannm ailelerinden birinin Fransa eitimli olu O. M. Katolik
oldu ve ilerleyen yllarda Vatikan'da ykseldi ve Piskopos oldu.
Bir bakas nl Tevfik Fikret'in olu Haluk da ABD'ye giderek
Hristiyan oldu ve Protestan bir Rahip olarak yaad. Daha bin
lerce kii din deitirdi ama Trkiye'de yaayanlar kimliklerini
gizlediler ve daha sonra balatlan "L a ik lik " giriimlerinin ba
destekileri oldular.
Daha garibi Benedikt'ten etkilenenler sadece "M o n d en " ya
da "A lafran ga" yaam tarzlar olan aileler deildi. lgintir ki
baz OK SOFU geinen mslman din adamlar da NURSAT
88

B e n e d ik t'te k e n d ilerin d en b ir " e y l e r " bu lm u lard ! A ziz B en ed ik t'e z en e n lerd en b iri o n u n T rk e 'y e ev rilm i o lan n l
"N iz a m n a m e s in d e n " y a ra rla n a ra k " R i s a le l e r " y a z m a y a v e
o n u n k i g ib i tilm iz ler e d in m ey e b a lad . R a stla n ty a b a k n k i
A ziz B en e d ik t N U R S A 'd a n d n y a y a y ay lm t b u so fu m sl m an d a N U R S idi...
XV. B e n e d ik t'in d n e m in d e n e k an isim M o n sen y r
R atti, E u g en e P acelli v e ta b ii k i, G a sp arri olm u lard r. B u n la r
d an R atti p ap a ta ra fn d a n P o lo n y a ile ilg ilen m ek le g rev le n d i
rilm iti. XV. B e n e d ik t'in l m n d en so n ra XI. P iu s ad y la p ap a
old u . P acelli ise tam b ir d ip lo m a t v e istih b araty d . O d a g en
yan d a g ird i i V a tik a n 'd a h zla y k se lm ey i b ilm i v e 13 M ay s
|917'do Sard B a p isk o p o su y a p lm t. G erek te S ard d iy e b ir
K atolik b lg e y o k tu ; b u tam am en u y d u rm a v e san al b ir p isk o
po slu k tu . V atikan D o u O rto d o k s K ilise s i'n e a it o lan b ir ala n n
adm bu h rsl, sin si, k u rn a z v e u sta istih b a ra t ad am a v ererek
o n u n g e lece k te n em li ro ller stlen ece in i n ced en iaretlem i
olu y o rd u . y le d e old u P acelli X II. P iu s ad y la R a tti'd e n so n ra,
|939'da Papa old u ve M itler ile b irlik te t m A v ru p a'd a v e d n
yada o k n em li ro ller stlen d i. Sard o lm ay an b ir y e r d em itim
am a g e re k te b y le b ir d in sel m n tk a v ard am a T rk iy e 'd e y d i
ve V atikan ta rih in d e " B a r b a r M s l m a n " T rk ler tarafn d an
tm h risty a n la r k atled ilm i b ir b lg e o la ra k a n lag elm iti. D i
er b ir d e y ile Sard a rtk tek h ristiy an m b ile y a a m a d bir
kent o ld u u iin y o k tu ve sa n ald am a m sl m an larm y a a d k
lar Sard v ard h i k u k u su z . lg in tir ki, X II. P iu s d n em in d e ilk
" T u r is tik " tu rla r ite A n a d o lu to p rak larn d ak i b u S a rd 'a y a p l
m aya b ala n d . R a stla n t d ey ip g eelim ...

89

Eugene Pacelli'nin piskoposlua ykseltildii 13 Mays


1917, Pazar gnne rastlamt. O gn talya'dan ok uzaklarda,
Portekiz'de yaanan ve uzun yllar "Esrarengiz" diye adlandr
lan ve anlatlan bir olay, daha sonralar Pacelli'nin Papa olm a
syla birlikte neredeyse tm 20. yy.n en ok konuulan olay
oldu. O pazar gn Portekizli kk oban gkyznde
birdenbire M eryem A na'nm belirdiini ve onlara sr verece
ini sylediini anlattlar. lkin dikkate alnm adlar ama daha
sonra M eryem onlara bir kez daha grnd ve sr iletti.
te bu sr, Pacelli'den balayarak gnmzn papas XVI.
Benedikt'e kadar yaklak 90 yldr Katolik alem indeki m evcut
tm kehanetlerden daha etkili bir ekilde insanlarn kafalarn
m egul etmitir. oban ocuklar alt ay sreyle her ay m 13.
gn kendilerine grnen M eryem A na'yla konutular, ve
rendiklerini M eryem 'in istei zerine sadece Papalar'a anlatt
lar.
Papa "U fa k lk " 22 Ocak 1922'de ld. 6 ubat'ta Achille
Ratti Papa seildi. Yeni papann dneminde Gasparri ve gelece
in XII. Pius'u Eugenio Pacelli yerlerini korudular. Yeni Papa
da, nceki gibi ksa boylu ve tknaz bir adamd. ncekinden far
k sportmen ve daclk sporuna merakl biri olmasyd. Papa
XII. Pius olduka uzun saylabilecek bir sre, tam 17 yl papalk,
yapt. (kinci Blmde ayrntlara gireceim)
Papa XI. Pius'un ilk baars Alm anya'nn kalbi saylan Ka
tolik Bavyera Hkmeti ile bir "C oncordat" imzalayabilmi ol
masdr. Bu proje Vatikan iin gerekten de ok nemliydi ve bu
projeyi hayata geiren ve "D ar K a fa l" at gzlkl Bavyeral
90

Katolik Meclis yelerini ikna eden Pacelli olmutu. Bavyera H


kmeti Vatikan ile yapmaya hazrland antlamay M eclis'e
sunmu ve 73'e kar 52 oyla kabul etmiti. (18) Pacelli'yi yllar
sonra Papalk tahtna oturtan bu baars oldu, 10 ubat 1939'da
len XI. Pius'un yerine 2 Mart 1939'da Papa seildi. Papalk se
imine katlabilme hakkna sahip olan 62 Kardinal'den 48'inin
oylarn toplam ve gerekli olan te iki ounluu salamt.
Ona oy vermeyenlerin gerekesi ise ilginti: "Biz Papa istiyoruz
Siyaseti deil." Papa seildii gn Pacelli tam 63 yana bas
mt ve o akam doum gnn kutlamaya hazrlanyordu.
Gerekten de Papa. XII. Pius gelmi gemi papalarn arasn
da siyaseti dininin nne en ok koymu kii olarak tannmtr.
Tm yaants siyaset-istihbarat-hizipilik geni iinde gemi
ti ve kafas dinine ait bilgilerden ok "D nyevi" sorunlarla dol
mutu.
Papa XII. Pius papalar tarihinin sralamasnda 262. Papa idi.
Hu papa ile ilgili 12. yzyldan kalma bir "K ehanet" vard. K
saca Malachi diye tannan rlandal A ziz'e atfen anlatlan bu n
grye gre 262. Papa "Pastor Angelicus" lakabyla tannacak
t (Ruhlar Eiten Melek).
Aziz M alachi'nin gerek ad "M aolmhaodhog ua m orgair"
idi. 1094 ylnda domutu ve .. 450'de lm olan 12 Kk
Yahudi Peygamberinden sonuncusu olan M alachi'nin adn ala
rak yaam ve 1148'de lmt. Aziz Malachi uzun yllar
Templar valyeleri'nin kurucusu Aziz Bemard Clairvaux'nun
yannda yaam ve valyelerle ok sk ilikiler kurmutu.
Aziz M alachi'nin vizyonlar grd ve kehanetlerde bulundu
u Kilise'nin resmi kaytlarnda vardr. Bu gizli kehanetler ilk
kez 1590'da ksmen aklanmtr.(19)

91

Papa Pius XII. kendisi iin yaplm olan bu ho uyarlamay


hemen benimsemiti. "A n g el= M elek Papa" taks tarihin, en
"D n yevi ve S iy asi" papas iin ne denli geerlidir bilinmez
ama Pacelli'nin bir hayli iine yaramt.
Pacelli Papa olduu srada Alm anya'da Adolf Hitler tal
ya'da ise M ussolini iktidarlarnn doruklarndaydlar. Bu iki
" lg n A dam la" uramak ve bunlar Vatikan'n lehine kulla
nabilmek pek de kolay bir i deildi. M ussolini Hitler gibi cahil
biri deildi. Vatikan'a kar hem Katolik dininden yola karak
hem de siyasi verileri kullanarak itirazlarda bulunuyordu. te
yandan Hitler ise kaba kuvvete dayal ve "O ccu lt M illiy etili i"n e gre yetitirilmi bir "G iz li rgt"n adamyd. Katoliklik'ten de Kilise'den de nefret ediyordu ve Alman Irklnn
sembol olarak "Paganizm i" gryor ve bunu yceltiyordu.*20*
Hitler de M ussolini de kolay lokma deillerdi; Pacelli bunlarla
baedebilmek iin gerekten de Peygamber Malachi gibi olmak
zorundayd. Ama olamad!
Papa XII. Pius'un uzun papalk dnemi saysz katliam sa
va ve kymla balad ve srd. Tek rnek vererek geeyim
1941'de Katolik Kilisesi tarafndan desteklenen Hrvat Faistleri
eski Yugoslavya'da inanlmaz bir katliam gerekletirdiler ve
birka yl nce yaynlanan resmi devlet belgelerine gre 487.000
Ortodoks Srp ve 27.000 ingene'yi hunharca ldrdler. Ek
Olarak 45.000 Yahudi'den de 30.000'i yine bu Katolik Faist etecilerce ldrld. Geri kalan ise Almanya'ya gnderildiler ve
orada Naziler tarafndan ldrldler.(21) Btn bu "S o y k rm "
yaanrken, Melek Papa XII. Pius kln bile kprdatmad ve
olaylardan haberinin olmadn aklad (!)
Papa XII. Pius kendi lehine propaganda yaptrm ay belki
de Hitler'in Propaganda Bakan G oebbels'den bile daha iyi bi
92

liyordu. Onun dnem inde yaanlan ve ardnda Vatikan'n


ak ya da gizli destei olan birok "T a lih siz lik " (Papann de
yimi) yaanmtr. Saysz gizli yazma ve " S r " Vatikan'n ka
ranlk koridorlarnda gizlenm i ya da ortadan kaldrlmtr,
yle ok "Sr ve Belge" vard ki Papa lm deindeyken
"D osyalar, B elg eler U ram ak G erek " dedikten sonra ld.
Cenazesinde ilgin bir olay yaand ve tahnit edinm i olan ce
sedi m ide ve barsak gazlarnn etkisiyle patlad. N bet tutan
erlerden biri hastanelik oldu. Ruhlarn Eitm eni M elek Pa
pa' nn cesedinden yaylan kt kokular sonucunda er zehir
lenmiti!!! Tarih 6 Ekim 1 9 5 8 'd il <22>

93

eytann byc-kadm batan


kart. Ulrich Molitorun De
Laniisinden alnma tahta zeri
ne gravr (Kln, 1489)

Bycye uygulanan bir


ikence. Eski bir gravrden Witkowskinin Reprodksiyonu.

95

{!

i'

1=1 M # fi
/ M S C

Benediktin Tarikatnn kurucusu


NURSALI BENEDCT (480-550).
Gnmzn Papas 16. Benedikt, Joseph Ratzingerin, kendi aklamas
na gre hayranlk duyduu iin adn
ald aziz kii.

Aziz Benediktten etkilenerek kurulan Cistercians Tarikatnn gerek kurucusu Aziz Bernard de Clairvaux. Bu kii ayn za
manda Tapnak valyelerinin de Nizamnamesini yazmt.

96

D O S S IE R E N Q U E T E

***

Les Papes d'Avignon


Le Mystre Benot

Benedkt adn alan Papalara ait Ar


malardan bazlar. Bu armalar eitli
sembolleri iermektedir. 2. Resimde
XII. Benoit=Benediktin lmnden son
ra yaplan ta kabartmas grlyor.

97

Gnmzn Papas XVI. Benediktin Arnas. Bu Armada yer


alan sembollerin ifresi yledir. ki anahtardan biri (gerekte mavi
renkli) Kurtuluun sa Mesihte olduunu, dieri, de (Altn sa
rs renkli) K urtarcmn Katolik Kilisesi olduunu gsteriyor.
Alttaki Ha, Kutsal Teslisi (Baba+Oul+Kutsal Ruh); Ay figrii, Almanyay Hristiyanlatran Aziz Corbinian (670-730) ve
Katolik Kilisenin blnmesine kar kan Aziz Maximinian
sembolize ediyor.

98

Gen Papaz Joseph Ratzingerin 1952de bir dada dzenlenen


ayini ynetirken ekilmi fotoraf. Ratzinger o srada yirmibe
yandayd.
(NOT: OPUS DEI, o yllarda daha ok ak hava ayinleri ve
trenleri dzenliyordu.)

99

Ratzinger 5 yandayken ve 16 yandayken asker giysisiyle.


Ratzinger o srada Uaksavar blndeydi (1943). ki yl sonra
ABDli askerlere kendi isteiyle teslim olmutu.
Ratzinger, annesi, ablas, aabeyi Georg ve babasyla (1951).
Ratzingerin annesi, otellerde alk ve barmenlik yapm, babas
ise polisti. Kz kardei hi evlenmedi ve aabeyi de papaz olmutu.
Halen sadece aabeyi sadr ama iki kardein aras iyi deildir.

100

Ratzingerin 1933-45 yllan arasnda en ok grd afi. Bu


ilite Naziler say Yahudilerin ldrdn ve dnyann ba
na Siyonizmi bela ettiklerini gsteriyorlard. armhtaki
sann iki yanndaki Yahudilerden soldaki, Yahudilerin Basndaki egemenliini, sadaki de Bankaclk ve Finansdaki
egemenliklerini simgeliyordu.

101

T M NAZ POPE ANS RTZNGER(BEN1BIT 16th)

RATZJJiGER ISA SAXAMST HERE IUS M O im ..,


( ssw this g CNN bst Bite,, ad w gMBti. tbis is tine mm as the m m e CROWLEY
TH E SKAST

"BOWMTTHO T O T IS M WJfOUE m THE JLAWT)


sjBoic sfSATZa dktaoisfep mA M v t a
"H sb acicsr faith, basai m tie m cti f ihs dmrcii, mftefi labck-d ta h v as a

feadajsgttugsra"

"Vilimm PsMisst, whidi fe k te g 9sif be ted sad fewpj atog fevevsy wted ef
fe srisiag j iatoi Site tfie ont* aitiiud* aer*fiiiibfe te tedavSs standards'*

nv* -m saving toward *

*f r|*iiv|5em which 4m a rt rectigniM aaythiag m fer

itx la i liid w te b t e s iis highest j>uia! nc* wan es >! nt#* <jb iicsif*,"

M m THKV ARK Olfl m THE PIN SRVKK O m x SS JHsim!

im

VATICAN l'OLD THE BISHOPS WITH THE SIGNATURE OF


RATZINGERTG COVER IIP SEXIA. ABUSE OR FJF4

Ratzinger, 16. Benedikt adyla Papa seilince, onun genli


inde Hitlerci Genlik rgt yesi olmas ve Nazi Ordusunda
grev yapm olmakl nedeniyle Vatikana kar olan baz ev
reler hemen bir Anti-Ratzinger kampanyas balattlar ve Rat
zingeri Satanist ve Nazi Papa diye tanmladlar. Resimde bu
tip saldn metinlerinden biri grlyor.

102

2.1. Hitler ve Vatikan

Gnm zde Vatikan'daki Papalk Tahtnda oturan XVI.


Benedikt, genliinde Naziler tarafndan ynetilen ve ynlen
dirilen Hitlerci "G e n lik " rgtnn yesiydi ve ilk eitim ini
ve kltrel formasyonunu bu rgtte ve iinde yaad Nazi
Alm anyas'nda almt. Bu nedenle ksaca da olsa gnm zde
ki papann askerlii de dahil yaklak 18 yln geirdii Nazi
du'miu1 ve onun Fhrer'i A dolf H itler ile Nazi Alm anyas'n Vatikan ile olan ilikilerine bakm ak gerekmektedir. n
k Adolf Mitler ve iine doduu ailesi Katolik idiler. Katolik
Adolf I litler'in Vatikan'a bak ve bunun tersi, Vatikan'n HitlerV ve Nazi yaplanm asna bak nasld, bunun bilinm esi ge
rekmektedir.
Sze Adolf 1 litler'in babas Alois Hitler'den balayalm. He
men eklemekte yarar vardr ki Baba Hitler olundan daha esra
rengiz ama d.ha az tannm bir adamdr. Gerek soyad Hitler
deil, Sehickelgruber idi ve Katolik Kilisesi'nin tuttuu doum
kaytlarnda baba ad hanesi bo braklmt nk babas belli
deildi! Hitler soyadn ise yasalara aykr olarak ok etrefil ve
karmak bir "K o m p lo " sonucunda almt. lgintir ki, olu
Adolf Hitler doduu zaman kartlan kimlik kartna ise olu
nun soyadn ift (T) harfi ile "H T T L E R " olarak yazdrmt.(1)
Ky dedikodularna baklrsa Schickelgruber ailesi zihinsel
ve bedensel zrl insanlarn yum a gibiydi. Linz ehrinin ar
105

ivlerindeki bir belgeye gre Hitler1in annesi Klara'nm kz kar


dei Johanna kamburdu ve muhtemelen izofrendi.<2) Klara ab
lasn kendi evine almt ve ruhsal sal bozuk olan bu teyze
A dolfa uzun sre "annelik" yapmt! Aile iindeki yksek
lm oran da belki genetik bozukluklardan kaynaklanmt.
Hitler'in en yakn kuzeni annesinin dier kz kardei Theresia'nn olu Edward Schmidt de kambur ve konuma zrly
d. Bu tarihilerin ne srdklerine gre Adolf Hitlerin kendi
si de muhtemelen tek testisliydi.
Alois Hitler nasl bir insand?
Hayatnn dnm noktalaryla ilgili bilgiler nasl ki birbirini
tutmuyorsa onun karakteri ile ilgili bilgiler de son derece kar
k ve elikilidir.
Alois Hitler de olu Adolf gibi bir hayvan dostuydu. Fakat
o kurda, kpee ve/veya stakoza deil anlara dknd. Alois'in hayatndaki tek ve zel merak arclkt. Ar, okltizmde ve
semboller dnyasndaki en nemli yaratktr. lgintir ki, sem
bolik olarak arya atfedilmi olan zelliklerin tamam Alois Hitle^de de vard. rnein ar, Hans Biedermann'm anlattna g
re meslekte hzla ykselmeyi, gen kadnlara dknl ve er
keklerin gen bakireler bulmalarnda araclk yapmay temsil
ediyordu. Alm anca'da kullanlan "an lar yolu" kavram ise
havann llerin ruhlar ile dolmu olmas anlamna geliyordu.
Hristiyan konografisi'nde ar kovan kiliseyi temsil ederdi. Ay
n ekilde ar Alman folklrnde "Bakire" demekti ve Alois de
bakirelere ok dkn bir adamd. Eski Efes'te an "ana tanna"
sembolizmini gstermekteydi. lgintir ki Adolf Hitler Kavgam 'da daima, "ana tanra"dan ve onula balantl kavramlar
dan ska sz etmiti. Kk Hitler'in hayran olduu Napolyon
ailesinin soyluluk armas da rastlantya bakn ki aryd. Alman
106

ya ve ngiltere'de gnmzde de geerli olan inanca gre arlar


bir eve girerlerse o evden mutlaka bir l kard. Anlalan Alois'in arlar onun evini en az yedi kez ziyaret etmilerdi!
Olu Adolf Hitler'e gre babas sarho, zalim ve fkeli bir
adamd ve o dnemin tm erkekleri gibi erkek ocuklarn eit
menin en doru yolunun onlar srekli dvmekten getiine
inanmt. Fakat tarihilere gre Alois Hitler, "niform as iinde
btn kadnlarn beendikleri mthi yakkl ve ekici bir erkekti."(4) Sadk bir devlet memuru, kynn en saygdeer ada
m ve kendisiyle gurur duyan bir insand.(5)
Gerekte, Alois ikiye deil ama kadnlara dkn ve onlarsz yapamftyan bir adamd. U kez evlenmiti. Evlendii her ka
ilini d. bir nceki eiyle aldatmt. Dier bir anlatmla evli ol
duu halde ayn at altna ald baka bir kadn hamile brak
m, evdeki ei lnce de onunla evlenmiti. Birinci kars lm
delindeyken ikinci karsn hamile brakm, ikinci kars
lm delindeyken de yan odada nc karsn hamile b
rakmt! Alois belki de etimolojik ad itibariyle ada olduu
Franklar'm kral Clovis'e zenmiti. Bilindii zere gnmzde
Fransa'da ilk "Ulusal Kahraman" ilan edilen Kral Clovis de g
zel bakirelere dknl ile tannmt.
Robert Neum ann'm belirttii gibi olu A d olf un kadnlarla
ilikileri ise nrotik bir eri izmiti. "Bavyera'daki saray yavru
su evirie vey kzkardei ile kzn bakc olarak almt. Kzkardeinin kz Geli Raubal'a delice k oldu. Fakat inanlmayacak
kadar kskant. G eli'nin kendi ofr ile gizli bir ak yaadn
dan kukulanyordu. Bu nedenle M nih'e dnmlerdi. Bir
leden sonra Geli Raubal apartmanda l bulundu. Sarn gen
kadn Hitler'e ait tabanca ile vurulmutu. Maria (Mimi) Reiter,
Hitler'le ilikiye girip yaralanmadan kurtulan tek kadnd. Hit107

ler nl olunca onunla evlenmek istemi ve metresi olmutu.


nsz iken Hitler'e yz vermeyen M im i'yi imdi metres edinen
Hitler bir sre sonra onu SS subaylarndan biriyle evlendirip ba
ndan atmt. Eva Braun ise, bilindii zere onunla birlikte in
tihar etmiti. Hitler, Eva'yla intihar etmesinden 18 saat nce ev
lenmiti ve evlilii kendisiyle birlikte intihar etmesi kouluna
balamt/6'
Adolf Hitle^ in hayatna giren alt kadn yedi kez intihar de
nemesinde bulunmulard ve bunlardan hayatna son ver
mi, biri ise ar yaral olarak kurtarlmt. Rastlant bu ya, A lo
is Hitler'in hayatna giren kadn esrarengiz ekilde hastalana
rak lm, olu Adolf Hitler'in hayatna girmek talihsizliini
yaam olan kadn ise intihar etmiti. Bunlardan Suzi Lipta
uer, evliydi ve Hitler'le geirdii gecenin sabahnda kendisini
ast. Baba-oul Hitlerler birlikte olduklar alt kadn br dn
yaya yolcu etmilerdi!
Tarihi Werner M aser - ki H itle rin yasal haklarnn resmi
savunucusudur- Hitler"in evlilik d bir olu olduunu akla
m t. Jean M arie Loret adl bu kii H itlerin Gney Fransa'da
yaad evlilik d bir ilikiden domutu. Loret, babasnn (!)
kopyasyd ve 1985'de ld. N edir ki kan ba tam olarak sap
tanamam t. H itlerin vey kardei Angela Raubal'm olu Leo
Raubal da, ilgintir ki, H itler e ok benziyordu. Baz ak hava
toplantlarnda N aziler onu H itler in dublr olarak kullan
mlard.
Yeniden Alois'in hayatna dnelim. Alois on yandayken
evini terk etmi ve Viyana'ya gitmiti. Bir tarihinin yazdna
gre, "burada bir ayakkabcnn yannda almaya balamt.
Be yl sonra meslei renmi fakat hayatta daha iyi bir yere
gelebilmek iin snr muhafz olmak iin bavuruda bulunm u
108

tu. Bylelikle devlet memurluuna gemi ve toplumsal hiye


raride din adamlarndan bir st sraya kmt. Yirmi drt ya
ma geldiinde zel bir snav baaryla tamamlam ve Waldviertal gibi yoksul ve geri kalm bir blgeden gelen gen bir insa
nn dlerinde bile gremeyecei bir pozisyona ykselmiti.
1875'e dein atamalar olaand bir hzla A lois'i ykseltmi ve
bu yl iinde Inn Nehri zerindeki Alman snr blgesi Braunau
Gmrk Dairesi'nde mfetti olmutu."*7' Alois o srada 38 ya
ndayd ve tm tarihilerin ortak kansna gre mparatorluk
Avusturyas'nda onun gibi yoksul gemii olan, az eitimli biri
nin bylesine nemli bir greve atanmas olaanst bir du
nundu. Garip bir rastlant olsa gerek Alois'in olu Adolf Hitler
de 16 yanda okulu terk ettii halde Avrupa'nn imparatorla
rm!.u bile daha gl bir mevkiye gelebilmiti!
Hu olaanst baarya kendi gayretiyle mi ulamt yoksa
birileri kendisine gizli veya ak destek mi salamlard? Ger
ekten de ilk sekiz yllk eitimini tamamlayabilmi birisi iin
mparatorluk Gmrkleri Ba Mfettilii gibi bir greve gele
bilmek olaandyd. Bu tr grevler mparatorluk Avusturyas'nda sadece soylu ailelerin ocuklarna ya da Saray'n evre
sindeki yksek burjuva ailelerine veriliyordu. Alois'de ise bu
greve gelebilmesi iin gerekli olan bu iki zellik de yoktu.
Bu durumda yle bir soru sorulabilir: Gen Alois'e ya ken
disine para gndermi olan Yahudi ailesi ya da Saray evresin
de tandklar olan, hatr saylan, sz dinlenen baka bir ahs
destek olmutu. Birinci olaslk hakknda ortada hibir belge
yoktur. Fakat kincisi hakknda baz ipular vardr.
Bu kii kuvvetle muhtemeldir ki Johann Rupert Hammerling'di.*8' Avusturya'nn nl ulusal airi ve yazar Hammerling! Bu air Aloys Schickelgruber'le uzaktan akrabayd.*9' Gen
109

Aloys herhalde bu airin kendisiyle balantl olduunu Viyana'ya gelmeden nce renmiti.
Hammerling Katolik bir aileye domu olmasna ramen,
adn deitirirken Kilisesi'ni de deitirmi ve "Anababtist" ol
mutu. Katoliklie iddetle kar olan Anababtizm, radikal Reformasyon dneminde ortaya kmt. Bu akma yn vermi
olan Jacob Htter'in ve Hans Hut'un taraftarlar gnmzde de
varlklarn srdrmektedirler/10) Bu iki kii Avrupa'daki ilk " z
gr K iliseleri" kurmular ve Almanya'da ve Avusturya'da say
sz taraftar edinmilerdi. J. Gordon Melton'un yazdna gre
"Hut bir yer alt rgt kurmu ve Bavyera ve Avusturya'da bu
hareketi yaymt."

F. Heer'in yazdma gre Hammerling Jan

Van Leyden'in "G etalt" inde gelecekteki Alman siyasal dinci


akmn lideri olarak Adolf Hitlet'i grmt. Adolf Hitler 1930'da
Almanya'da Hammerling'in "100. Doum y l" mnasebetiyle
bir kitapk bastrlmasn ve onu tantan yaynlar yaplmasn is
temi ve bu kitapk baslarak bedelsiz datlmt.
Norman Cohn'un yazdna gre, "Anababtistler kendileri
ni herkesten ayr tutarlard... Onlar kendilerini, yeryzndeki
'seilm i' kiiler olarak grrlerdi. Onlara gre tek 'seilmi'
olan Anababtistler dorudan doruya Tanr tarafndan ynlendirilm ekteydiler."(12) (NOT: Bilindii zere Yahudiler kendileri
ni tek 'Seilmi' millet kabul ederler. Anababtistler bu nedenle
Yahudilere dmandrlar.)
lgin bir rastlant olsa gerek Ham m erlig'in adn ve Kilise
si'ni deitirmesinden bir sre sonra Aloys da adn deitirmi
ti. Ancak Hammerling gibi Kilisesi'ni de deitirdiini gsteren
hibir belge yoktur ya da henz ortaya karlmamtr. Ancak
bilinen bir ey varsa o da Katolik Kilisesi'nden, Rom a'dan ve
Papa'dan nefret ediyordu. Katolik Kilisesi'ne ylda bir kez o da
110

Kay zer in doum gn olan 18 Austos'ta giderdi, onun dn


da Kilise'nin nnden bile gemezdi.(13) Bu doum gn iin
Kilise'ye gittiinde de niformasn giyer ve ayine deil Kayze^e uzun mr dileyen szlerin okunduu blme katlrd.
Alois'un Katolik Kilisesi'nden o boyuttayd ki elerinden birin
den doan ocuu ldnde ne Kilise'ye ne de mezarla git
miti. Einin de trenlere katlmasn yasaklamt. Hi kuku
suz Kilisesi'ni deitirseydi iini ve pozisyonunu da kaybeder
di. Belki de bu nedenle deitirmemitir.
Alois Hitler, belki de Hammerling gibi Kilisesi'ni aka de
itirmemiti ama M oravya-Hus izgisine bal rafz "zgr
Kilise*" ekolnn temsilcisi bir gruba gizlice ye olmutu. Alois
"/gr R uh " (Free Spirit) diye bilinen bu eletirel akmn dile
g-tirdii ve Katolik Kilisesi'nin hiyerarik yapsn hedef alan
sulamalar aka savunmutu. Alois'un 8 Ocak 1903 tarihinde
yerel basnda yer alan lm ilanna ad san bilinmeyen yar-gizli bir rgt imza atmt. Alois H itlerin gazetede yer alan lm
ilannda "aram zdan ayrld" eklinde bir ifade ve altnda da u
anonim imza vard: " zgr O ku l D ostlar" (Frei S ch u le)(14) Bu
/.giir okul yzyllardr yasakl olan ve sadece yeralt faaliyetle
ri ile varln srdrm bulunan gizli " zgr R u h " rgtn
kamufle eden rgtn adyd. Avrupa'da "S a p k n " (Heretik)
by ve sihir zellikle 12. yzylda hzl bir gelime gstermi
ti. 13. ve 14. yzyllarda, bu uygulamalarla uraan Kilise d
yeralt rgtlerinden sadece " zgr R u h " (Free Spirit) kendisi
ni rasyonalize ederek Avrupa'ya arln koyabilm iti.(15)
" zgr R u h " hareketi 13. yzylda Fransa'da ortaya km
t ve Katolik Kilisesi'ne bakaldran ilk "Yeralt K ilisesi"yd i. Bu
akmn taraftarlar Papalarn hmna uramlar ve ou kadn
binlerce taraftar yaklmlar ve ikence grmlerdi. nl Jacob
111

Htter ve Hans Hut hareketleriyle Jan Hus ve ondan sonra da


nl Martin Luther hep bu "ra fz " ve gizli muhalefet dam ar
nn etkisinde kalmlard. te Alois Hitler bu hareketin 19. ve
20. yzyllardaki iki nemli kolundan birine, gizlice ye olmu
tu. Bu ana muhalefet akmnn ikinci kolu elitist bir topluluktu:
Ad " zgr D nce" idi. (NOT: Ateistlii esas alanlar anla
mnda).
Waldviertal ve Hitler'in doduu Braunau ok ilgintir ki
tm Orta a boyunca medyumlarn, byclerin, cadlarn,
gizli ilimlerle uraan "K ara B y " statlarnn ve doast
glere sahip insanlarn doup bydkleri blgeydi. Bu blge
de saysz gizli rgt vard. Ve "doast glere sahip " olduk
lar ne srlen pek ok insan bu blgede yetimi ve tm Av
rupa'da adlarn duyurmulard, irlandall Okltist ve yazar J.H.
Brennan'a gre dnyaca nl medyum M adame Stockhammes
burada domutu. Benzer ekilde Rudi ve Willi Schneider kar
deler de bu blgede domulard. Bu iki karde inanlmaz bir
psikokinetik gce sahiptiler. Bu g sayesinde ellerini kullan
madan sadece baklaryla uzakta duran cisimleri hareket ettirebiliyorlard. Fransz okklt tarihileri Louis Pauwels ve Jacques
Bergie/in ortak aratrmalar sonunda yazdklarna gre ite bu
Schneider kardeler kendi anneleri tarafndan da son derece ga
rip ve gaipten haber alabilen bir st anne tarafndan emzirilmi
lerdi. Ayn yazarlarn ne srdne gre bu garip st anne sa
dece Schneider kardeleri deil baka bir erkek ocuu da uzun
sre emzirmiti. Bu ocuk Adolf Hitler'di.(16)

112

Gnmzde Vatikan diye bilinen yerleim alan yeryzndeki tek "T an r-K en ti" statsndedir. Vatikan bu zellii nede
niyle "K utsal-K ent"tir. Bu Tanr-Kent'i, ayn zamanda bir "D ev
le ti" iinde barndrr. Vatikan yeryzndeki tek "Tanr-Kenti
ve Devleti"dir. Vatikan'dan baka "T an n -D ev leti", yani "Teok
rasi" olan baka kentler de vardr. (rnein, Kuds, Kom, Hindularn, Budistlerin ve intoistlerin kutsal kentleri gibi.)
Vatikan'n bugnk stats 1870'te talya'da bulunan PapaI devletleri'nin, talyan Ulusal Birliinin kurulabilmesi amacyla
ilga edilmeleriyle balam ve son hukuki eklini Faist Diktatr
Mussolini ile Vatikan'n Dileri Bakan Kardinal Gaspari ara
snda 26 Ekim 1926'da imzalanan "C oncordat" (Mukavele) ile
almtr. Bylelikle Vatikan, talya'da "devlet iinde devlet" sta
ts edinmitir. Vatikan'a tm giriler Roma'm n snrlarndan
yaplabilmektedir. Dier bir deyile Vatikan, talya Devleti'nin
tm haklarndan yararlanabilen fakat kendi bayrana ve ege
menliine sahip ayr bir devlettir.
Vatikan ad, ilgintir ki, Hristiyanln ilk 1350 yllk dne
minde hi aza alnmamtr. nk 1267'ye kadar byle kutsal
saylm bir yerleim alan yoktu. O zamana kadar papalar Vati
kan'da deil Lateran diye bilinen yerleim alannda otururlard.
Papalar yaklak bin yl buradan ynetmilerdi Katolik alemini.
14. yzylda papalar, Fransa'nn imdi tiyatro enlikleriyle tan
nan Avignon ehrinde yaamaktaydlar. Bular Hristiyanln en
tartmal papalarydlar. Fransa Krallar tarafndan korunan bu
papalar 13. ve 14. yzyllara damgalarn vurmulard.

113

Papalarn Vatikan'a geileri 1377 ylnda, Avignon'daki pa


palarn sultasnn yklmasndan sonra olmutur. Bu nedenle
"Lateran K ilise K ararlar" daima Vatikan kararlarna ncelik
salamtr. Bugnk Vatikan'n tesisi srasnda da yine Lateran
Szlemeleri (Treaties) rol oynamtr.
Bugnk Vatikan, yerleim alan itibariyle, kaln surlaryla
birlikte 44 hektarlk bir alan kaplamaktadr. evresindeki sur
lar bir saatte dolalabilir. 1527'de spanyollarn igaline ura
yan Vatikan'n yklan surlar ve binalar yeniden ina edilmi
lerdir. Vatikan' svireli Katolik askerler, geleneksel giysileri
iinde korumaktadrlar. nl Devlet kuramcs Makyavel, ayn
zamanda "p ren s" olan papalarn kendilerini paral asker olan
svirelilere korutmasn sert bir dille eletirmiti. Ona gre bu
paral askerler, kendilerine daha fazla para veren dmanlara
papay satabilirlerdi. M akyavel'in dedii druydu. Nitekim
birka kez papalar, svireli askerlerin ihanetine uramlard.
svireli paral askerler ihanet etseler bile Vatikan'n hibir srr
n aklamyorlard. Vatikan' gizemli bir Kilise-Devleti yapan
budur ite. retiye gre "V atikan'da renilen srlar br
dnyada b ile aklanm az." Vatikan'n srlarn aklayanlarn
ve nesiller boyunca ailelerinin canlar ve mallar gvenlikte ol
maz. nk Vatikan gerekten de inanlmas g srlar barnd
ran, gizli geitleri, ifreleri ve yeralt yollaryla tam anlamyla
"esraren giz" saylan bir yerdir ve bu hretini de yzlerce yldr
sadece kendisine saklad srlarnn bakalarnca renilebilmesini nleyerek edinmitir.
Vatikan, kendi pasaportu, kendi devlet kurulular ve b
rokratlar olan bir devlettir. Nedir ki, bu devleti dier devletler
den ayran temel farkllklar vardr. Bunlar ksaca sayalm-.

114

Vatikan devletinin gece yerleik nfusu 600 kiidir. Bu say


srekli konuk saylan kiilerle birlikte 1014 olur. Gndz nfu
su ise 3599'a ykselir. Bunlar Vatikan'da grev yapan iiler ve
dier memurlardr. Vatikan Pasaportu bizzat Papa tarafndan
verilir. Bu pasaport geicidir. Vatikan istedii zaman tek tarafl
olarak iptal edebilir ya da hi vermemi gibi kaytlardan kar
tabilir. Pasaportun zellii hibir rk ya da milliyet gzetilme
den verilebiliyor olmasdr. Ne var ki tek koulu, pasaport ala
cak ahsn Katolik Kilisesi'ne kaytl dindar olarak tannm bir
Katolik olmasdr.
Vatikan'da alt dikkatle izilmesi gereken bir zellik vardr.
ounlukla devlet olarak bilinen Vatikan ile "P ap alk M akam "
bir ve ayn (zde) sanlmaktadr. Bu, eksik bilgilenmedir. Papa,
Katoliklerin ba olarak yeryzndeki tm Katoliklerin "K u tsal
Pederi"dir, ama sadece ve sadece Vatikan devletinin Devlet Bakam'dr.
Tm Katoliklerin "D ev let B ak an " deildir. Bu grevinde
Papa'nm bir Babakan, bir Senatosu ve Bakanlar vardr. Bunlar
da siyasi yaptrmlar itibariyle sadece Vatikan'la tanml ve s
nrldrlar. Ancak, dinsel yaptrmlar itibariyle tm Katolikleri
balarlar.
Devlet ve siyasi erk olarak Vatikan'n en nemli ve gl ku
rumu, "C u ria" dr. Bu kurum Devlet olarak Vatikan'n beynidir.
Vatikan'n 1983'te kabul edilen en son Anayasas'nm (Code
of Canon Law) 360. paragrafnda Curia "Papa'nm adna ama
k iliselerin hayrna ve yararna alm a yapm akla ykm l k
lnm b ir kurum dur." Curia, Papalk Sekretaryas (Devlet Ba
kanl) Kilise Kamu leri Konseyi (CAPC); Katolik Cemaatleri
(Congregations); Yarg Kurum lan ve dier enstitlerden olu
maktadr. Curia'y oluturan bu bakanlarn, deyim yerindeyse
115

"sin ir sistem i" Kilise Kamu leri Konseyi'dir. Vatikan'n yuka


rda sz edilen Anayasasna gre Curia, ok nemlidir ki, " D i
ni/Ruhani" bir kurulu olarak deil, tartmasz "Dnyevi/Sek ler" bir kurulu olarak bizzat Tanr tarafndan deil, bizzat
insan tarafndan oluturulmu bir birim olarak kabul ve tasdik
edilmitir. Dolaysyladr ki Vatikan'n bu dnya ile ilgili tm i
leri, bata da siyasi, diplomatik ve ekonomik kararlarla, ulusla
raras ilikileri "D in se l" deil "D n y ev i" olan bu kurum arac
lyla ele alnr ve ynlendirilir.
Curia ilk kez 1605'te dier lkelerdeki Kardinal Bykeli
leriyle alan Devlet Bakanl olarak kurulmu, daha sonra
1721'de kendi iinde tm Papa Devletlerinin Babakanl ad
alfanda bir makama sahip olmutur. Papaln Babakan ayn
zamanda Dileri Bakan'dr. unu da belirtmek gerekir ki Cu
ria, Tanr tarafndan ngrlm bir kurum olmad iin gerek
li grld takdirde Papa'nm emriyle ilga edilebilir.
Vatikan'daki "T an n-D evlet"ind e irili ufakl 200'den fazla bi
na vardr. Vatikan'n te biri bina, te biri park ve te biri de
kaldrmdr. Papalk m akamnn bulunduu yere Roma'yla Va
tikan' ayran nl Bronz Kap'dan girilir. Vatikan "K en t ve
D evleti"n e giri ise Bronz Kap'nn yaklak 300 metre kadar sa
nda yer alan Saint Anne Kaps'ndan yaplr. Aralar ve halk
Vatikan'a ancak buradan giri yapabilirler. Kaplarda svireli
Muhafzlar beklerler. Dilerlerse kimlik denetimi yapabilirler,
ieriye sokup sokmamakta serbesttirler. Bronz Kap ise sadece
nemli trenlerde alr. Bu kapdan ieriye girildikten yaklak
150 metre kadar ileride genie bir avlu ile buna bakan mahze
niyle birlikte be katl bir saray bulunur. Papalar ite burada
otururlar. Pencereleri Vatikan'n ve dnyann en nl ve gr
kemli binasna bakar. Bu bina St. Peter Kilisesi'dir. 70.000 metre
116

karelik bir alan kaplayan bu Kilise, Vatikan "Tanr-K ent"in en


yksek binasdr.
Bronz Kap'nm tam kar snrnda, Papa'nn helikopteri iin
yaplm olan kk ini pisti vardr. Onun sanda Vatikan
Radyosu, onun yannda da yabanc rencilerin kaldklar yurt
binas yer almaktadr. Bu iki binann arasnda park bulunur.
Parkn ucunda "C u ria" saray vardr. Devlet olarak Vatikan
buradan ynetilir. Parkn dier alt yanma doru lahiyat Akade
misi (Kardinaller Koleji) bulunur. Buras bir bakma Papaln
Senatosu gibidir. Kolejin nnde Vatikan M zesi, yannda paha
biilmez ariviyle Vatikan Ktphanesi yer alr. Bunlara bitiik
binada Vatikan'n "L aik K onsey" binas vardr. Vatikan'da bir
de ii sendikas vardr ve o da bu binadadr. Papa'nn saraynn
uzantsnda ise Vatikan Bankas bulunur. Az ilerisinde de Vati
kan'n resmi yayn olan "O sservatore Rom ano" gazetesinin y
netildii bina vardr.

Hitler Almanyas ile Vatikan arasndaki ilikiler Hitler'in


Fhrer olduu yl, 1933'de iki taraf arasnda imzalanan "C oncordat" ile belirlenmi ve snrlanmtr. lgintir ki Hitler imza
lad hemen hibir anlamaya tam sadakat gstermedii halde
bu antlamaya bal kalmay siyasetine uygun grmtr. Vati
kan bu antlama ile Bismarck dneminde yaanm olan "K u lturkam pf" savalar srasnda yitirdii baz ayrcalklar geri
alabilmiti. Bunlara gre okullarda devletin mdahalesi dnda
eitim yaptrabilme hakk Bismarck dneminde ar koullara
balanmken Hitler bu koullar aaya ekmi ve bylelikle
Vatikan'a Alm anya'da yeniden etkili olabilmesi iin baz kanal
117

lar amt. Hitler, doaldr ki, bu haklan Kilise'ye duyduu


saygdan dolay vermemiti. ktidara geldii zaman Alm an
ya'da Komnist ve Sosyalistler ounluktaydlar ve her an iin
bir darbe ya da ihtilal ile Nazi Partisi'ni devirebilir ve Hitler'i
asabilirlerdi. Vatikan da ayn ekilde K om nistlerden korku
yordu. Bolevikler her an Kilise'yi de ortadan kaldrabilirlerdi,
Rusya'da yaptklar gibi. kincisi Hitler Yahudi dmanyd. Ki
lise ise Yahudile/in bana gelecek olanlar bilse bile ses kar
mamaya kararlyd. Nitekim 1934'de Hitler"in kartt ve sonu
cunun nasl olaca bandan belli olan Nuremberg-Yahudi Ya
sas'na gzlerini kapad. (17) Bu yasa nl Holocost'u hazrlad.
Hitler Komnizm tehlikesi ve tehdidine kar Stalin ile bir
antlama yap ama bilindii zere kendini yeterince gl g
rnce bu antlamay tek tarafl olarak bozdu ve Sovyetler'e sal
drd. Ayn ekilde kendini gl grnce Katolik Kilisesi'ne
kar da harekete geti. Verdii haklarn tamamn deil ama bir
ksmn geri ald ve ite ancak o zaman Kilise feryat etmeye ba
lad. "M it Brennender Sorge" (Yakc Bir Kaygyla) balkl bir
encyclical yaynlayan Papa, tm dnyaya Hitler'i ikayet etti.
Gerekesi de Katolik Genlik rgtlerinin snrlandrlmas idi.
Oysa o srada Almanya'da sadece Yahudi Almanlar deil Pro
testan, Katolik ve ingene Alman Vatanda yzbinlerce insan
Naziler tarafndan ldrlmler ya da srlmlerdi. Vatikan
bunlarn hibirini grmedi. Grdyse de grmezlikten geldi.
Ama Katolik Kilisesi'ni de Protestan Kilisesi'ni de en ok
kayglandran Hitler'in Hristiyanla kar sava aarak bunla
rn yerine "E sk i A lm an" dini olan "VVbtanizm" ve Paganizm 'i
koymak istemesiydi. By, sihir, ve gizemli sembollerle anlat
lan bu dinsel yaplanma Katolik Kilisesi'nin sonunu getirebilir
di. Gerekten de Hitler ve onu iktidara tam olan gizli Occult
118

rgt Thule'nin Occultist yneticileri iin Katoliklik ba d


mand. Onlara gre sa Mesih diye bir "Y ahudi" hi yaamam
t... Bu Pagan inancna bal olan Hitler ilkin "A lm an H ristiyanlar" adyla yeni bir kilise kurdurdu ve yeni bir ncil bastr
d. Bu ncil'de tek szck halinde bile Yahudilikten sz edilmi
yordu. sa M esih ise korkusuz bir Ttn valyesi yaplmt ve
yzyllar nce Yahudiler tarafndan gasp edilmi olan Alman
Krall'n yeniden kurtarmak iin savam bir Alman Prensi'ydi. Karga burunlu, kei sakall ve koyu renk tenli bir adam
deil, tersine Ari Irkn en gzel rnei olabilecek kadar yakk
l sarn, mavi gzl bir Alman'd! Mezar da Prusya/Polon
ya'da gizli bir m ahzendeydi...
te yandan Vatikan'n ba sadece Hitler ile dertte deildi.
Fransa'da Mareal Petain'in Vichy Hkmeti de Hitler gibi giri
imlerde bulunmutu. Dorudur, Vichy Hkmeti ve Fransa
Alman Paganizmi'ni benimsememiti ama 1789'dan beri Kato
lik Kilisesi'nden bamsz hareket etmeye almt. Kilise'ye
kar tavr koymas Naziler'in basksyla deil, dorudan doru
ya kendi iinden gelmiti. <18)
Hitler dneminin Pagan ynetimi inanlr gibi deil ama
gerektir ki Alm anya'nn yetitirdii en nl Katolik ve Protes
tan ilahiyatlardan bazlarn da etkileyebilmi ve onlarn tam,
ak ve heyecan dolu desteklerini Hitler'in arkasna koyabilmi
ti. rnein Gerhard Kittel o dnemde Avrupa'daki en nl Ya
hudilik Dini (Judaizm) uzmanyd ve Kittel Yahudiler'in kendi
dinlerine ihanet ettikleri iin cezalandrlmalar gerektiini ak
a yazm ve sylemiti. Paul Althaus da Luteran (Protestan) Kilisesi'nin nde geleniydi ve o da benzer izgideydi. Emanuel
Hirsch Din felsefecisiydi ve o da Hitler hayran kesilmiti. (19)

119

te gnmzn Papas XVI. Benedikt doduu zaman


Adolf Hitler 38 yanda Alm anya'nn bana gemeye hazrla
nan bir servenciydi. lgintir ki Adolf Hitler o yllarda henz
Alman Vatandalna bile gememi, anayurdu Avusturya'da
ise asker kaa olarak aranan "Esrarengiz" bir adamd!

120

2.II. XV I . Benedikt, Hayat ve Eserleri

1923 ylnda Adolf Hitler ve yandalar baarszlkla sonu


lanan bir darbenin sanklar olarak yarglandlar ve Hitler Ceza
evine konuldu. te nl Mein Kampf = Kavgam bu dnemde
yazld. Darbe yapmaktan sulu bulunan Avusturya vatanda
Hitler'in Alm anya'dan atlmas gerekiyordu ama yle olmad.
Tam tersine Hitler'in n cezaevindeyken darda kalan Thule
rgtnn gl ve soylu yeleri tarafndan iyice parlatld.
Nasyonal-Sosyalist Parti ise Fhrer'ini yitirmesine ramen da
lmad ve yine tehditler savurmaya ve Anti Semitik klar
yapmaya devam etti. Baz safdiller artk Hitler'den kurtuldukla
rn dnrken garip bir i oldu ve Adolf Hitler darbenin ba
sorumlusu olmasna ramen "B am sz" olduu varsaylan Al
man Mahkemelerince af edildi! Bylece yaklak bir buuk yl
hapiste kalan Hitler yeniden iba yapt...
Hitler'in hapisteyken yaynlanan kitab balangta sadece
parti yeleri ve sempatizanlar tarafndan satn alnrken onun
hapisten kmasndan sonra satlar hzla ykselie geti ve
Kavgam bask stne bask yapmaya balad. mr boyunca
ar yoksulluk koullar ekmi olduunu her frsatta syleyen
Hitler nihayet bol paral bir yaam srdrmeye koyuldu. nce
oturduu odal evden kt ve dokuz odal bir daireye yerle
ti. Sonra da Bavyera'nn belki de en gzel ve manzaral blgesi
saylan Obersalzberg'de Kartal Tepesi gibi bir da tepesine ya121

pilmi ama yklmak zere olan bir binay kiralad. Buras daha
sonra Hitler tarafndan neredeyse yeniden ina edildi ve tarihe
Hitler'in "K artal Yuvas" adyla geen muhteem bina oldu. G
nmzde bu bina Turistik amalarla yeniden restore edilerek
merakllarn ilgisine alm bulunmaktadr.
Hitler'in tek amac sanldnn tersine ressam olmak deil
mimar olmakt. Nitekim yzlerce plan izmi ve bunlardan ba
zlarnn hayata geirilmesine bizzat katkda bulunmutu. "K ar
tal Yuvasn" da Hitler kendisinin izdii planlarla yaptrd. K
saca "B erg h o f" da evi diye bilinen bu yap Gneybat Bavyera'daki Berchtesgaden kasabasnn ok yaknndayd ve M
nih'e uzakl da sadece 110 km kadard. Hitler bu araziyi
1927'de kiralad ama daha sonra geliri artt iin taksitler halin
de demeler yaparak satn alabildi. Bina 13 katlyd ama 12 kat
dan iindeydi. En st kat ise ok geni yatak odalar ve teras
larla bezenmiti. Hitler zaman bulduka buraya gelir ve tm
dostlarn da burada toplard. Bazen baka devletlerin bakanlarm da kendi deyimiyle bu "M tevaz" bina'da karlar ve ar
lard. Hitler'in mtevaz dedii binann alt katlar dev bir kla
gibiydi ve yaklak 20.000 SS burada kalyor ve biricik Fhrer'lerini koruyorlard. Dahas, Hitler binay satn ald zaman ba
latlan geniletilme almalar srasnda insan eline benzeyen
bir ta bulunmutu. Hitler buna eski Alman Tanrlar'ndan Wotan'm adn verdi ve "VVotan'n E li"n in kendisini her trden k
tlkten koruyacan syledi.(1) Hitler'in muhteem da kk
nn yz metre ilersinde Hermann Goering'in, Josepf Gebbels'in
ve Hitler'in en esrarengiz yardmcs ve srda ki sadece o ya
kalanamadMartin Borm an'm villalar vard.
Hitler'in Berghof a geli gidileri blge halk iin en nemli
atraksiyonlardan biriydi. ocuklar yol kenarna diziliyorlar ve
122

cokuyla ellerindeki kk flamalar sallayarak Frer'lerini se


lamlyorlard. Ayrca Hitler evredeki kasabalar ve oralardaki
okullar ziyaret ediyor, halkla da ikili grmeler yapp onlarla
sohbet ediyordu. Berghof a yaplan en nemli d ziyaret ngiliz
Babakan Neville Chamberlain tarafndan gerekletirilmiti.
ngiliz Babakannn otomobili yol boyunca Hitler'e yapld
gibi kk renciler tarafndan selamlanmt. 15 Eyll 1938'de
yaplan bu ziyarette Almanya ile ngiltere arasnda ekoslovak
ya'nn kaderi kararlatrlm ve Hitler kelimenin tam anlamy
la akna evirdii Cham berlain'den ald tarafszlk szn
kullanarak bir yl sonra bu kk lkeyi igal edivermiti.
2. Dnya Sava srasnda Alm anya'nn stnlnn sr
d sralarda Hitler sk sk Berghof a gelmiti ama 1945'de Al
manya igale uraynca Mttefikler byk bir hrsla Berghofu
bombaladlar ve epeyce hasar verdiler. Berghof un bulunduu
Berchtesgaden kasabas 1933'lerde 3.919 nfusa sahipken gn
mzde yaklak 29.000'e ykselmitir.

Birahane Darbesi ile sonrasndaki hapis ve aff srasnda Hit


ler artk eskisi gibi saldrgan deil daha sevecen pozlarla dola
mt. Hapishaneden artl olarak af edilmi ve be yl sreyle si
yasi konuma yapm amas istenmiti. N edir ki 10 M art 1927'de
bu yasak Hitler'in gze grnmeyen gizli dostlar tarafndan
kaldrlverdi. Hitler bu mutlu haberi Bergdof daki gezisi sra
snda rendi ve hzla M nih'e dnd.
Hitler'in konuma yasann kaldrlndan 37 gn sonra 16
Nisan 1927'de Berghof un Banliylerinden M arktl Am Inn kasa
basndaki mtevaz bir evde bir erkek ocuk dnyaya geldi. Ay123

m gn kasabann Kilisesi'ne gtrlerek vaftizi yaplan ocua


ailesi Joseph Alois Ratzinger adn koydu. lgintir ki kk Rat
zinger, Paskalya Yortusu ncesinin en nemli Kutsal Gn say
lan "K u tsal C um artesi"de dnyaya gelmi ve bu gnn nemi
ne binaen de ayn gn iinde vaftiz edilmiti. Katolik inancna
gre byle bir gnde doan ocuklar olaanst grevlere gelir
lerdi nk Kiliselere o gn hi kullanlmam taze vaftiz suyu
konurdu. Gelecein Papas Joseph Alois Ratzinger de ite byle
tertemiz bir (beklememi) suyla vaftiz edilmiti. Katolik inanc
na gre 16 Nisan Aziz Benedikt Joseph Labre'nin "K u tsal G
n " idi. Her yl Katolik Kilisesi "D ile n c ile rin " koruyucu Aziz'i
olan Labre'yi 16 Nisan'da kutlard. Aziz Benedikt Joseph Labre,
mrn dilenerek ve dua ederek geirmi ve ilgintir ki, tm
Avrupa'y batan aaya dilenerek dolamt. 1748'de Amettes'de doan Joseph Labre 1783'de Rom a'da lm ve 1883'de
Aziz ilan edilmiti. Labre ite Ratzinger'in doduu bu kutsal
Cumartesi gn lmt.(4) Rastlantya bakn ki kk Ratzin
g e r e de Joseph ad verilmi o da lm gnnde doduu Aziz
Benedikt Joseph'in adn alarak papa olm utur...
Kk Ratzinger'in babasnn ad da Joseph'dir. (NOT:
Trke'de Yusuf diye bilinen bu kii sa'nn annesi M eryem 'in
kocas idi.) lk genlik yllarnda Hitler Genlik rgtne kat
lan kk Ratzinger in orta ad Alois de H itler in babasnn
adyd. Yine ilgintir ki, 16 Nisan'da Aziz Benedikt Joseph Lab
re'nin Kutsal gnnde dnyaya gelen Joseph Ratzinger 16. Be
nedikt adn alarak Papa olmutur. Rastlant olsa gerek, Hitler,
Avusturya - Almanya snrndaki Brunau Am Inn'de, Ratzinger
ise M arktl Am Inn'de yani Inn nehrinin biri bir tarafnda br
dier tarafnda dnyaya gelmilerdir. Ratzinger in kasabas
Marktl da Almanya-Avusturya snrndaki bir gei blgesiydi
124

ve M arktl'dan geen tren Brunau Gmrne gelir ve burada


Hitler'in babas Alois tarafndan denetlenirdi. ki snr kasabas
nn arasndaki mesafe o dnem de bir saat kadard.
Yine bir rastlant sonucu Hitler'in babas da Ratzinger'in ba
bas da devlet memurlar idiler. Biri Gmrk M fettii, br
Marktl kasabasnn kdemli Polis memuru idi. kisinin grevi de
"G v e n lik " idi.
Ratzinger doduu zaman Papa XI. Pius Taht'nda oturu
yordu ve 19 M art 1937 --Ratzinger 10 yandayken ok tart
lan bir Encyclical yaynlam ve "Kom nizm n san ln Ba
D m andr" diyerek tm Katoliklerden kendilerine Aziz Joseph'i rnek almalarn istemiti. (5)
Ratzinger'in annesi M aria'nn kzlk soyad Peintner'di. Maria Peintner, Ratzinger'in babasyla tant srada bir barda a
lyordu ve "Barm aid"di. Ratzinger'i dnyaya getirdii srada
aile M arktl Am Inn'de Schullstrase II numarada oturuyordu. Joseph Ratzinger ailenin en kk ocuuydu ve kendinden b
yk bir aabeyi ve ablas vard. O dnemin tipik Bavyera gele
nei gerei ablasnn ad da annesininki gibi Maria idi. Abla Maria hi evlenmedi ve kk kardei Joseph'in ev ilerini dzen
ledi. Ratzinger ablasn 1991 ylnda topraa verdi. Ratzinger
annesi tarafndan imdi talya'ya ait olan Gney Tyrol ile ba
lantldr. O yllarda bu blge Almanya ve Avusturya arasnda
paylalmt.
Ratzinger'in babas Bavyera Devlet Gvenlik (Polis) rg
tnde grevli kdemli bir memurdu. Gelecein papas henz on
yandayken ve Papa XI. Pius'un nl bildirisi yaynland s
rada, 1937 ylnda ani bir kararla emekliye sevkedildi ve ailesini
de alarak Traunstein kasabasna g etti. Bu srada baba Joseph
Ratzinger, bir st grev olan "O rd n un g-polizei" kadrosunday125

d ve dorudan doruya "L and esp olizei" statsndeki Bavye


ra Emniyet rgt'nde deil tm Almanya iin kurulmu olan
st Polis rgtnde grevliydi. Baba Ratzinger sofu bir Katolik
ve gl "A nti-N azi" eilimleri olan bir devlet memuru olarak
tannmt. Emekliye sevkediliinde bu siyasal grlerinin etki
li olduu bilinmektedir. Baba Ratzinger' e gre, mutlaka papann
aklamas da etkili olduu iin "K om nizm K atoliklie esas
tan ay kr" id i.(6)
Daha nce de deindiim gibi M arktl Am Inn'deki evleri
Ratzinger ailesini, ister istemez Adolf Hitler'in Berghofu ile
komu yapmt. Bu nedenle kk kasabaya yzlerce "K ah ve
rengi G m lek li" (Sturmabteilung) Nazi gelm ekte ve olur olmaz
nedenlerle etrafa sataarak kavga karmakta ve huzuru boz
maktaydlar. te baba Ratzinger bu sokak kabadaylaryla m
cadele etmek ve onlar dizginlemekle grevliydi ve birka kez
tm imekleri zerine ekmiti ve ikayet edilmiti. Zaten
M arktl Am Inn'den ayrlarak Traunstein'a g etmek zorunda
kal da bu ikayetlerin ve Nazi kabadaylarnn bastrmasyla
olm utu.
Kk Ratzinger ocukluunun ilk on yln ite bu kavgac
Nazilerin nerdeyse hemen her gn bir kavga kardklar ve hu
zursuzluk yarattklar bir ortamda babasnn bana kt bir
eyler gelip gelmediinin merak ederek kaygl bir ekilde geir
miti. Belki de kk yanda hissetmeye balad bu kayglar
sonucunda be yandayken M nih Bapiskoposu'nun Marktl
Am Inn'i ziyareti srasnda kendisine iek sunmak iin ok s
rarc olmu ve bu srar kabul edilmiti. Be yandayken Pisko
pos'a iek sunan Ratzinger daha o zaman Kilise'ye katlarak
Piskopos olmak istediini ailesine ve evresindekilere akla
mt. Nitekim 12 yama geldiinde Traunstein'deki lahiyat Se
126

mineri'ne kaydn yaptrmt (1939). Kuzeni Erika Kopp'un


anmsadna gre 15 yandayken "B en greceksin Piskopos
olacam " demi ve kuzeni de ona taklmak amacyla "O lacak
san bari Papa o l!" demiti.
Baba Ratzinger Nazile^den nefret ediyordu ama ailesinden
bir papaz Naziler'in ynlendirdii Millet M eclisi'nde yeydi.
Georg Ratzinger adl byk amca "R eich stag"d a nemli biriydi
ve gen Ratzingerler'in gznde saygn bir yere sahipti. lgin
tir ki, ailesi Hitle7den ve Nazile^den nefret etmesine ramen
gen Ratzinger, 1936'da 14 yandayken "H itler G en lik rg
tne" ye olmutu. Bu rgte ye olmak zorunluydu ama rne
in Nazi Partisi yesi olmayanlar ve dierleri ocuklarn bura
ya kaydettirmiyorlard. Dier bir deyile yasal olarak buna ka
tlmak zorunluluu var idiyse de katlmamaya kararl olanlar
katlmamann yasal boluklarn bulmulard. Ratzinger'in Biyografisi'ni yazan John Allen'in belirttiine gre, gen Joseph
bu rgtn heyecanl bir taraftan deil zorunlu bir yesi olmu
ve baz toplantlara katlmamt. Toplantlara katlmamak eiti
mi etkiledii iin hakknda olumsuz raporlar yazlm ve stn
genler iin dnlm olan matematik kurslarna katlmas
engellenmiti. Bu sorun ise gen Ratzinger'e ok scak ilgi duyan
bir Nazi retmen tarafndan zmlenmi ve toplantlara katl
mad halde kendisini seven Nazi retmeni tarafndan hazr
lanan "S a h te " belgelerle sadece stn yetenekli genlerin re
nim grdkleri kurslara katlabilmesi salanm t.(8)
Gen Joseph Ratzinger'in Traunstein'daki ilahiyat semineri
ne girdii 1939 ylnda Papa XI. Pius lm ve yerine Pacelli XII.
Pius adyla yeni Papa seilmiti. Gen Ratzinger'in yaam nda
ki belki de en nemli etkileim ite bu papann uzun sren Ru
hani ve Dnyevi ynetimine ve kararlarna uyarak ekillenmi
127

ti. Buna ramen ok ilgintir ki Ratzinger Papa seildiinde ken


disine Pius adn deil Benedikt adn almay uygun grmt.
Ratzinger bunu 27 Nisan 2005 tarihinde Sen Peter M eydan'm
dolduran onbinlerce Katolik iin yapt ilk genel konum asn
da u szlerle aklamtr.
"D uygu ve kranla dolu olduum u srada sizlere niin
Benedikt adn setiimi aklayaym. ncelikle Kilise'yi ok
alkantl bir dnemde yneterek ayakta tutan cesur Bar
Peygamberi XV. Benedikt'i anmsyorum. Ben de hizmetimi
onun adm lan dorultusunda insanla hizmet etmek iin ata
cam. Ek olarak Nursia'l Aziz Benedikt'i anmsyorum, tm
Avrupa'nn Koruyucu Aziz'i olan bu kutsal kiinin yaam
Avrupa'nn Hristiyan kklerini canlandracaktr. Ondan sa
M esih'i Hristiyan yaammzda tam merkezinde tutabilme
miz iin yardm diliyorum. Dilerim sa Mesih tm dncele
rimizin ve eylemlerimizin ilk srasnda yer alr!"
Joseph Ratzinger, Hitler'in sava talihinin yava yava tersi
ne dnmeye balad 1943 ylnda askere alnmt. Henz 16
yandayd ve kendi snfndaki dier birok renciyle birlikte
ksaca FLA-K diye bilinen Hava Savunma Birlii'ne katld. Bu
birlik gerekte ok nemli bir birimdi nk nl BMVV'nin
Mnih yaknlarndaki sava ua motoru retim fabrikalarn
hava saldrlarna kar korumakla grevlendirilmiti. Bu BMW
fabrikas Hitler'in gzbebei idi nk burada gelitirilen tek
noloji sayesinde Hitler stn silahlara kavumay dlyordu.
Ratzinger daha sonra Gilching'deki Ana Jet Sava ss'ne atan
d ve burada Muhabere blnde telefon "D inlem e" ve haber
leme biriminde grev yapt.
Bir yl sonra Ratzinger'i bu kez Avusturya'nn Macaristan s
nrndaki Tanksavar Blnde gryoruz. Bu blk Hitler'in
128

en nemli taarruz ve savunma birliklerinden biriydi nk ya


knda youn bir saldrya geecei beklenen Kzl Ordu'nun
tanklarn durdurmak ve pskrtmekle grevlendirilmiti. Ama
Ratzinger, bl baka bir blgeye nakledilince cepheye katlamadan Kasm 1944'de haftalna ailesinin oturduu Traunstein'a gitti. Daha sonra buradaki piyade blne gnderil
di ve sava cepheye gitmeden tamamlad.
Sava sona erdiinde tm Alman askerleri gibi Ratzinger de
bir sre bir Amerikan Esir Kam p'na konuldu. lgintir ki Ame
rikallar Traunstein'a geldiklerinde kasabay teslim alan ABD'li
temen yerlemek iin Ratzinger'in Polis babasnn evini seti
ve uzunca bir dnem ABD'li subaylar, baz erler ve istihbarat
lar Ratzingerle'in evinde konakladlar...
Ulm kentindeki esirlii sona eren (19 Haziran 1945) Ratzin
ger ve talya'daki bir esir kampndan serbest braklan aabeyi
Georg, Traunstein'a dnerek aileyle btnletiler. Ratzinger'in
aabeyi de Joseph gibi ilahiyat okumaktayd ve iki karde yeni
den din eitimi grebilmek iin olanaklar aramaya baladlar. l
gintir ki Georg Ratzinger, kardeinin Papa seilmesinden son
ra kendisine ne dndn soran bir gazeteciye "Vatikan'n
ekecei v a r..." demiti!
Ratzinger kardeler 1945 ylnn Kasm aynda yeniden din
eitimi veren bir seminere kabul edildiler. 1947'de Joseph Rat
zinger M nih'deki Herzogliches Georgianum adl ilahiyat aka
demisine geti ve 1951'de 29 Haziran gn "Papaz" cbbesini
tamaya hak kazand. Katolik Kilisesi iin bu da ok anlaml bir
gnd nk Kilise'nin ortak kurucular saylan Aziz Peter ve
Aziz Paul'un anld ok zel bir Yortu idi. Ratzinger'in haya
tnda, zel gnler, gerekten de " zel" roller oynamlardr!

129

Bu tarihten sonra Ratzinger'in tm gayreti ilahiyatta dokto


ra yapmaya ynelikti. Nitekim 1953'de baaryla okuduu tezi
geerli bulundu ve Temmuz'da lahiyat Doktoru unvann ta
maya hak kazand. 1959 yl ise Ratzinger'e bir iyi bir de kt ha
ber getirdi. yi haber Bonn niversitesi'nde lahiyat dersleri ver
meye balayacak olmasyd. Kt haber ise onlar bugnlere ge
tiren cesur ve fedakar babasnn lmyd.
Joseph Ratzinger'in yldz gerekte 1962-1965 yllar arasn
da toplanan ve 20.yy.a damgasn vuran kinci Vatikan Konsili
srasnda parlamtr. Ratzinger'in bu Konsil srasnda gsterdi
i baarlara gemeden onun ilahiyat eitimiyle ilgili baz notla
r aktarmakta yarar vardr nk Ratzinger, beenmeyenleri
ok da olsa Katolik lahiyat konusunda bileinin hakkyla en
st sralarda yer alabilecek apta iyi yetimi, bilgili ve kltrl
bir dinadamdr.
M nih'deki Ludwig-M aximilian niversitesi'nin rencisi
iken en ok okuduu ve etkilendii kiiler Katolik lahiyatna
yn vermi olan adlard. Kendisiyle yaplan bir rportajda say
d adlar arasnda Em st Wiechert, Theodor Steinbchel ile ok
ilgin iki filozof vardr: Martin Heidegger ve Karl Jaspers. Ayr
ca Dostoyevski'den etkilendiini ve Neo-Kantianizm'den kopu
unu salayan Elisabeth Langgasser'e o dnemde hayranlk
duyduunu belirtmitir. Eitiminin son dnemlerinde Aziz Au
gustin ve Thomas Aquinas'a ynelmi ve 1953'de doktora al
mas iin Augustin'i semiti. ("A ugustin 'in D oktrini'nde Tann 'n m Evi ve n san lar" adn verdii almas geer not alm
t). Ratzinger'in lahiyat'ta profesr olabilmek iin yazd (Ha
bilitationsschrift denilir) tezin konusu ise Aziz Boneventura idi.
Aziz Boneventura (Talihli demektir) 1221'de domu ve
1274'de lmtr. ocukken nl Aziz Francis Assisi tarafndan
130

tedavi edilmi ve kendisine bu ad onun tarafndan verilmitir.


Boneventura daha sonra Fransiskan Tarikatna girmi ve ilerki
yllarda Albino K ardinalliine ykseltilmitir. Boneventura Pa
pa V. Sixtus tarafndan "K ilise D oktoru" yaplmtr. (NOT: Bu
nvan Trke'ye evirebilmek zordur. Kilise iin nce Havari
ler, Apolojistler ve M artirler sonra da Kilise'nin eriat Yasalarn
dzenleyen ve Hristiyanln esaslarn Kutsal Metinlere adap
te eden ve/veya gelitiren Doktorlar vardr. Bunlar Ruhani Hi
yeraride Papala^ m eit dzeyinde hatta bazen de stlerinde
yer alrlar. Tb Doktorlar deil lahiyat Doktorlardr ama lahi
yatta doktoras olan her birey bu anlamda Doktor yaplmaz.
ok ender yaanan bir olaydr.)
Joseph Ratzinge^in tez konusu olarak Aziz Boniface' deil
de Aziz Boneventura'y semesi dikkat ekicidir. yle ki Al
m anya'nn Ren blgesinden balayarak yaylan Hristiyanl ve
misyoner faaliyetlerini Aziz Boniface rgtlemi ve ynetmiti.
Bu nedenle kendisine Alm anya'nn "Koruyucu A zizi" (Patron
Saint) unvan verilmiti. Boniface aslen Alman deil Anglo-Saxon'du ve asl ad da VVinfrid'di ve 680 ylnda Devon'da do
mutu. Alman Ttn-Barbar Kabilelerini Hristiyanlatrmak
grevi ona verilmiti ve o da bu ok tehlikeli servene atlm ve
baarl olmutu. "A lm an ya'n n H avarisi" diye tannan Aziz
Boniface beraberindeki 52 kiiyle birlikte Hristiyanlamak iste
meyen ve kendi dinlerini korumak arzusundaki bir Alman Ka
bilesi tarafndan 754 ylnda vahice katledilmilerdir. (9) Aziz
Boniface Hristiyan aleminde Aziz Paul ve Aziz Francis Xavier
ile ayn dzeyde kutsal kabul edilen bir dinadamdr. Aziz Bo
niface Benedikten Tarikat'na mensuptu ve Tarikat'm kurucusu
Nursia'h Aziz Benedikt'in nl "N izam nam esini" harfi harfine
uygulayarak yaam bir dinadamyd, Ratzinger'in de en ok
131

etkilendii ve adm ald Benedikten Tarikat'nm en tannm


keilerinden biri olan Boniface yerine, Fransiskan Tarikat'ndan
yetimi olan Boneventura'y seii, belki de onun Kilise yneti
miyle ilgili almalarndan ve getirdii yeni uygulamalar ve
adaptasyonlardan "Y en i" bir bak as edinebilmi olmasn
dandr. Yine ilgin bir rastlantdr ki, 265 Papa arasndan en az
seilen adlar Boniface ve Boneventura olmutur, daha nce de
deindiim gibi 8-10 Boniface ve Boneventura'ya kar 23 (+1)
John ile 16 (+1) Benedikt vardr.
Ratzinger 1959 ylnda Bonn niversitesinde Profesr ola
rak eitim vermeye balad. lk krs almas "m an n Tanr
s ile F elsefe'n in Tanrs" karlatrmasdr. Bu konu 19. yy m
sonlarndan balayarak-zellikle Nietzsche ile 20. yy.a sarkm
bir konudur. nl Yahudi dnr ve ilahiyats Martin Buber
bu konuda birok yaz ve kitap yazm (1930'larda) ve Katolikler'in man edinmek iin zorunlu olarak kendilerini "D in "e sok
malar gerektiini oysa Yahudiler'in "k en d ilerin in " dorudan
doruya (Seilmi Kullar Olduklar in) byle bir zorunluluk
altnda olmadklarn vurgulamt. Buber'e gre her Yahudi
"m an n Ta K endisi d i", manszlktan m an'a srama yapa
mazd bir Hristiyan gibi...
Ratzinger ite bu tip grlere ve zellikle de " ld " deni
len Tanr'mn gerekte Hristiyan M onoteizm i'nin Tanrs deil
Dercartes'tan bu yana Din'e sokulmu olan Felsefenin Tanrs
olduuna dikkat ekmiti. Gerekten de Nietzsche'nin ld
n ilan ettii Tanr'nm Monoteistik Tanr ile hibir balants
yoktur nk tamamen felsefi speklasyonlarn rettii Kartez
yen Tanr'dr bu.
1963'de Ratzinger'i Mnster niversitesinde gryoruz. Ar
tk ad duyulmu ve 2. Vatikan Konsili'nde yer alan bir "O to ri
132

te" statsndedir. 1962 ylnda Papa 23. John tarafndan "Peritus" (Kardinal yardmcs akil adam) olarak atanan Ratzinger,
Konsil'de Kln Kardinali Joseph Frings'in yardmcs olmutur.
(Yine ad benzerlii yaamtr). 1966 ylnda Tbingen niversi
tesi'nde lahiyat Krsn'nn bana getirilmi ve daha sonra
"Bozutuu" ve Katolik Kilisesi'nin yetkili retim yesi olmak
grevinden uzaklatrd nl lahiyat svireli Prof. Hans
Kng ile dost olmutur. <10) Kilise iinde reformlar yaplmasn
savunan Kng ve Eugen Drewermann(11) gibi ilahiyatlarla
balangta ayn ekilde dnen ve davranan Ratzinger
1981'de ksaca "Congregation Of Faith" (Eski Engizisyonun Ye
ni Ad)in bana (Prefect=Mfetti Gibi) getirilince bu iki eski ar
kadan ve daha bakalarn da rnein Yves Conga/ vd.~
Kilise'den uzaklatrd...
Ratzinger'in ilk kitap almas tezleri dnda "H risti
yanla G iri" adn tamaktadr ve 1968'de baslmtr. Bu ki
tabnda Papalarn m erkez konumlarn eletirmitir. Ne var ki,
kitabn daha sonraki basklarnda bu blmleri karttrm ve
tam tersi grler koydurmutur!

kinci Vatikan Konsili drt byk toplant yapt ve hem ye


ni bir Kateizm (12) m etni hazrlad hem de Kilise Dogm atik'i
(13) ile ilgili baz hususlar yeniden belirledi. Konsil Papa 23.
John tarafndan balatlm t ama o lnce Papa VI. Paul tara
fndan tamamlanmt. Ratzinger bu drt byk ve nem li top
lantya da Kardinal Frings'in ba danman olarak katlmt.
Konsil'in srd 1963 ylnda Ratzinger annesini topraa ver
di (16 Aralk). Artk ablas ve aabeyinden baka yakm kalma133

initi. Onlarn da ocuklar ve eleri yoktu. Dahas aabeyi ile


de aras iyi deildi. Aabey Georg sradan bir dinadam kalarak
mtevaz bir hayat srdrmek arzusundayd ve ne Kilise'nin
i ve d siyasetiyle ilgileniyordu ne de siyasi partilerin tutum
ve davranlaryla. Kendi kabuuna ekilmi ve gnlerini dini
nin ngrd tarzda geiriyordu; Ratzinger gibi hrsl ve
"T rm a n c" deildi!
1968 yl ise tm Avrupa'da ve ksmen de Am erika'da gen
lik hareketlerinin en youn olduu dnemdi. Gen akademis
yenler ve renciler Avrupa'nn neredeyse tm niversitelerin
de ayaklanmalar yaparak bata Katolik Kilisesi olmak zere
Devleti ve Brokrasiyi eletiriyorlard. Ratzinger 1968'e kadar
srdrd Liberal bak-asm ite bu olaylardan sonra dei
tirmeye ve gemiteki grlerinin tam tersi Ortodoks grler
benimsemeye balad. renci hareketleriyle ilgili isteklere ba
kldnda Ratzinger'in niin bu gr deiikliine gittiini an
layabilmek mmkndr. rnein Homoseksellerin (gay ve
lesbien) haklar, Kadn zgrl ve Feminizm Ratzinger iin
Katolik Dini ile badaabilecek istekler ve geliimler deildi.

1969'd a Sofu Katolik Bavaria'ya dnd ve Regensburg niver


sitesi'nde Krs Bakan oldu.
1972'ye gelindiinde Ratzinger artk 1968 Olaylarnn ne
denli tahripkar olduunu ve Marksist deolojinin ne denli din
aleyhtar olduuna ikna olmu durumdayd. Devir " iek o
c u k la r n n Hippy, Beatnik ve Peacenic denilen klk kyafetleri
geleneklere uymayan genlerin ve " zgr A k " isteyen Bar
Havarilerinin gnyd. O dnemin Pop M ziinin en gl
topluluu Beatles'm "B iz u anda sa M esih'den b ile daha n
l ve nem liyiz" eklinde verdikleri deme belki de Ratzinger
tarafndan da okunmu ve onu dehete drmtr. 1972'de
134

Ratzinger arkadalar Hans von Balthasar ve Walter Kasper ile


"C om m u nio" adl bir yayn balatt ve tam 17 dilde yaynlatt.
Bu ok tartlan yaynlarn banda Ratzinger ve daha son
ra Kardinal olan Walter Kasper vard ve bu ikili dier Katolik
ilahiyatlarla birlikte ok youn bir "A nti-K om nizm " ve "S e klarizm " kampanyas balattlar. (NOT: Kardinal Kasper 30
Kasm 2005'de Fener Rum Kilisesi'nde Aziz Andreas Yortusuna
katlmak iin stanbul'a geldi. Ekmenizm hareketini destekle
yen bu dirayetli Kardinal gnmzde Vatikan'daki en gl ki
ilerden biridir.)
1990'n balarnda Ratzinger kinci Vatikan Konsili tarafn
dan alman kararlar gerei Ekm enizm , Tolerans=Hogr
Toplantlar ile Dinleraras Dialog ve brahim i Dinler'in Birlii
Projelerini hayata geirm ek iin var gcyle alm aya bala
d. Bu drt Projeyi hazrlayan Vatikan'n hedefi, hem H risti
yanln dier m ezheplerine ait olan K iliseleri bir araya getire
bilmek hem de tm dinlerin ortak dm an olduunu ne sr
d "A lla h sz K o m n izm "e kar Katolik K ilisesi'nin bayra
altnda ortak bir cephe sava yapmak hem de en nem lisi
Hristiyan olm ayan lkelere Dinler Aras Diyalog ad altnda
H ristiyanlatrm a (Evangelization) giriim lerini tam akt. Bu
am ala bata Polonya ve Yugoslavya olm ak zere 1990'h ylla
rn balarnda tek elden yrtlen youn bir Anti-Propaganda
ve M isyonerlik alm alar balatld. Vatikan tm am acnn
Avrupa'y yeniden "E v an g elize E tm ek" olduunu, bu kitabn
yazarnn da katld ve A lm anya'da yaplan bir konferansla
tm dnyaya ilan etti. Bu konferans dzenleyenlerden biri de
Ratzinger'di. Konferans gn srd ve ok tartm aya sahne
oldu. (14)

135

Katolik Kilisesi kendisi iin nemli olan baz kavramlar, Hristiyanlatrlmas dnlen lkelerde yaygnlatrabilm ek
iin 1940'lardan beri faaliyet gsteren baz "S e k le r" rgtleri,
rnein Focolare (M eryem'in leri), Communion and Liberati
on ve Katolik Karizmatik Hareketi ile Neocatechumenate gibi
kurulular harekete geirdi. Bunlardan Focolare, zellikle
Genlik Festivalleri dzenleyerek baka dinlere mensup genle
ri "D ia lo g " ve "H ogr=Tolerans" kavramlaryla tantrmak
la grevlendirilmiti. <15) Neocataechumenate hareketinin n
derleri 1986 ylnda Engizisyon'un ba Kardinal Ratzinger tara
fndan sorguya ekildiler ve kendilerine Papalk adna hareket
etme yetkisi Ratzinger'in giriimiyle 1990'da Papa II. Jean Paul
tarafndan verildi. ,16)
1994 ylnda Ratzinger Papa II. Jean Paul tarafndan VelletriSegni Kardinal Piskoposluu'na, 1998'de Kardinaller Koleji Ba
Yardmclna ve 2002'de de Bakanlna atand.
Ratzinger Papa II. Jean Paul'un en gvendii srda ve Ruhani-Biraderi saylyordu. 1979'da Karol Vojtyla'nm Papa seil
mesine yardmc olan Ratzinger 1980'lerin bandan itibaren Pa
pa ile ok sk temas halinde kalmt. Birlikte Vatikan'n en
nemli meselelerini zmler, zorluklara kar birlikte mca
dele etmiler ve baz TOP SECRET bilgileri birlikte paylam
lard. Bunlardan biri de u nl Fatim a'nm Srlar idi.
Portekiz'in Fatima kynde oban ocua grnen M er
yem 'in onlara ilettii srrn sonuncusunun Papa II. Jean Paul
tarafndan Ratzinger ile paylald bilinmektedir. Nitekim 11
Kasm 1984 ylnda kendisiyle yaplan bir rportajda Ratzinger,
1960'dan beri hibir ekilde aklanmayan bu srla ilgili olarak
yle konumutu. "B izler bu olay dini b ir kehanetin sansas
yonlar yaratacan bildiim iz iin aklanm asndan kan
136

yoruz. G erekte bu nc sr Kutsal M etin lerd e anlatlm


olanlara uym aktadr." (Jesus Magazine).
Vatikan'daki belki de en esrarengiz " S r " Fatima deil de
Vatikan'n insann iini rperten gizli labirentlerinden birinde
saklanm oland ve Ratzingerin bu srr 1994 ylnda Papa II. Jean Paul, M onsenyr Cassini ve Peder sr bekisi V.N. ile bir
likte okuduu iddias vardr. (17>Buna gre sz konusu ylda Papa'nm isteiyle Vatikan'n en gizli ariv blmne gidilmi ve
burada 14. Benedikt adn alarak kendini Papa ilan etmi olan
Jean C am er7e ait belgelere baklmt. (NOT: Kitabn birinci b
lmnde kendisinden sz etmitim. Esrarengiz Papa 13. Benedikt'in Kardinali.) Carrier, oysa, ne Papalar listesinde vardr ne
de Anti-Papalar listesine alnmtr. Ksacas Vatikan tarafndan
aforoz edilmi ve hibir ekilde adndan sz edilmemitir. 1423
ylnda yaam ve aforoz edilmi bir kii neden ve niin 1994 y
lnda birdenbire Papa'nm ve Ratzingerin ilgisine mahzar ol
mutur diye sorulabilir. Buna verilen yant ise gnmzn Pa
pas XVI. Benedikt'in bundan sonra neler yapacan ve ne gibi
aklanmam planlar olduunu anlayabilmemizde yardmc
olacaktr kansndaym. (Sonsz blmnde anlattm.)
Bu iddiay ortaya atanlarn hipotezlerine gre Ratzinger da
ha 1994'de eer gelecekte Papa olursa Benedikt adn almas ge
rektiini anlamt ya da bizzat Papa Jean Paul tarafndan ken
disinden bu istenmiti. ddia sahiplerine gre 15. yy.n ortalarn
dan beri sregelen ve ite bu 14. Benedikt tarafndan balatlm
olan gizli bir "M u h alefet" bugnk papal iyiden iyiye sarsar
duruma gelmiti. Bu gizli M uhalefet, M alachi'nin Kehaneti'ne
gre de sonuncu olduuna inanlan Vatikan papalarnn salta
natna son verebilecek planlar yapmt. Kehanete gre 265. Pa
pa son Vatikan Papas olacakt. Ve XVI. Benedikt adyla Papa se
137

ilen Kardinal Ratzinger Vatikan'daki son Papa olmaya aday


d!!! te, Kardinal Ratzinger baka trl aklasa da, gerekte
XIII. Benedikt ile balayan "O ccu ltist" papalar izgisini yeniden
deitirebilecek bilgi ve beceriye sahip tek Kardinal olarak ta
nnm ve bu gizli grevi nedeniyle XVI. Benedikt adyla Papa
seilmiti. Dier bir deyile XVI. Benedikt'in gizli misyonu kim
selere duyurmadan ve Vatikan' dnyaya rezil etmeden bu 500
yllk hesab demesi ya da bunu bir ekilde "R eco n cile" (Tesel
li yoluyla barmak) etmesiydi.
Yeni Papa'm n gizli grevi bu mudur deil midir ilerde anla
lacaktr ama bilinen grevleri arasnda en nemlileri, Homo
seksel Evlilikler, Doum Kontrol, Gay Papazlar, Cinsel Taciz,
Domam Hristiyan ocuklarn Vaftiz Edilmeden lmeleri
Halinde Cennet'e Gidip Gidemeyecekleri, Ekmenizm, Dinler
aras Dialog, Hogr Toplantlar, Ibrahimi Dinledin Birlii gi
bi konular saylabilir. Bunlardan "K k Erkek ocuklara Y
n elik C insel Tacizler" konusunun zerinde biraz durmak gere
kir. nk bu konu dorudan doruya Ratzinger'in banda ol
duu (CDF)nin yani Modern Engizisyon'un yetkisi iindedir.
Katolik Kilisesi'nin resmi aklamalarna gre - ki bu akla
malar bizzat Ratzinger tarafndan imzalanmt - 1950-2002 yl
lar arasnda 4450 papaz dinen "D elicta G raviora" denilen cin
sel taciz suunu ilemilerdi. 2001 ylnda ise Amerika'da byk
bir skandal patlak vermi ve en az alt papaz bu sulamalarn
sonucunda Kilise'nin onurunu kurtarmak iin intihar etmiler
bazlar da beklenmedik ekilde hayata veda etmilerdi. Bunun
zerine Ratzinger 18 M ays 2001'de Latince bir mektup yollaya
rak tm Kilise nderlerini uyarmak zorunda kalm ve "S ek ti
ler" mahkemelere intikal eden bu tip sularla ilgili aklamalar
yaplmasn yasaklamt. Onun bu giriimi tacize uram olan
138

ocuklarn ailelerini savunan avukatlar tarafndan davaya m


dahale ve bilgi gizlemeye tevik olarak deerlendirilmiti.
ABD'deki skandal taraflar arasnda uzlama salanarak ve on
milyonlarca dolar tazminat denerek hasr alt edildi. Ancak Ka
tolik Kilisesi'ndeki bu pis "D k n l k " ile ilgili her an her yer
de yeni bir skandal patlak verebilir.
Yeni Papa'nm uramak zorunda kalaca Kilise-i konu
lardan biri de Kardinal Kari Lehmann ile olacaa benzemekte
dir. M ayence Kardinali Lehmann, ilerici fikirleriyle muhafaza
kar ve Ratzinger-Jean Paul izgisine bal olan Alman Kardinal
lerini ve Piskoposlarn bir hayli kzdrmaktadr. Bu yl iinde
Piskoposlar bakanlna yeniden seilen 69 yandaki Leh
mann, Papa'nm ilk d gezisi olarak gittii Kln'de kendisine e
lik etmi ve yeni papay yakndan tanyor olmaktan byk mut
luluk duyduunu belirtmitir. Vatikan'n iindekiler tarafndan
yaplan bu tip "B y k M utluluk D uym ak" szleri henz ufuk
ta grnmeyen kavgalarn ve ak ya da gizli tartmalarn ba
langc olmutur daima. Onun iin bir sre sonra Kari Lehmann
ile nce Alman Kardinaller arasnda sonra da tarafl bir eki
menin balayaca kesindir.
XVI. Benedikt kendine gre grleri olan gl bir kiidir.
Onun Yahudilere ve slam 'a bak da bizleri yakndan ilgilen
dirmektedir. Yahudiler genellikle Kardinal Ratzinger'in Papa se
ilmesinden honutturlar. Hatta gze grnmeden ona baz
destekler de salam olabilirler. nk XVI. Benedikt tm mis
yonerlik faaliyetlerini tpk XV. Benedikt gibi bata Trkiye ol
mak zere tm slam alemine yneltecek ve Yahudilerle pek
uramayacaktr. Filistin konusunda baz gstermelik klar
yapacak ve adet yerini bulsun kabilinden birka ho ve bo
cmleyi tekrarlayacaktr o kadar. Yahudiler'in de bildikleri gibi
139

yeni Papa zellikle Irak'n Kuzeyindeki Krtler'i ve Barzani Ai


reti'ni koruma altna almtr. (Buna Son Sz Blmnde dei
neceim.)
Kardinal Ratzinger 19 Nisan Tarihinde Papa seildi ve 24 Nisan'da resmen Tahta oturdu. Onun yllar nce syledii u sz
ler nasl bir yeni Papa ile kar karya bulunduum uzu bize
aklar sanyorum: "K ilis e 'n in tm gnahlarn biliyoruz.
U m arz bakalar/dierleri duyulm az" (18). Duyulup duyulma
yacan greceiz...

XVI. Benedikt'in youn bir yazn hayat olmutur. Son dere


ce alkan ve disiplinli bir din adam olan yeni Papa'nn ge
miten gnmze kadar gelen yaynclk hayatnda Dinsel M e
tinlerin yorumlam ile ilgili yazlarnn dnda daha ok kendi
grlerini aklayan makale ve kitaplar onun duyu, dn
ve davranlarm aklayan belgeler arasnda saylmaktadr. Bu
nedenle onun yazlarndan yaplm bir sekiyi eserlerinin ta
nnmas amacyla aaya aktaryorum. u da ilgin bir husus
tur ki, daha nce de belirttiim gibi Ratzinger'in u anda hayat
ta olan sadece bir aabeyi vardr o da kendi halinde bir papaz
dr ve hibir ekilde dnya nimetlerine merakl deildir. Ratzinger'in yllk geliri Papa olmasndan nce kitaplarndan, yazla
rndan ve konferanslarndan kazand gelirlerle ve hemen he
men sfr olan giderleriyle orantl olarak artmtr. Papa olduk
tan sonra daha nce 50.000 kadar satan kitaplar birdenbire
500.000 baskya km ve yeni Papa'ya hissedilir bir servet ge
tirmeye balamtr. XVI. Benedikt hibir varisi olmad iin ya
bu gelirlerinden bir ksmn kuzeni Erika Kopp'un ailesine ya da
140

bir vakfa devredecektir muhtemelen. Yasal varisleri olmayan


papalarn tm ahsi yazlar ve eyalar Kilise tarafndan ariv
lere kaldrlaca iin lmnden sonra Benedikt'in zel yaz
malarnn dnda pek bir miras kalmayacaktr.

Papa II. Jean Paul bilindii zere hem kendisini hem de Va


tikan' sevimli ve insancl (Humane) gstermek iin baz "Ho
ama Bo" szler eder, genlerle akalar, ark syler, ksacas
kendisinden istenilen "P R " (Kamuoyu oluturma) ve "Im age"
tazeleme grevini hakkyla yerine getirirdi. Oysa bu bo laflarn
ve gsterilerin gerisinde Vatikan'n saysz suistimalleri, kk
erkek ocuklara musallat olan Papazlar, krtaj sorunu, hatta dolandrclk ve irtikap dosyalar yl dururdu. te bu nedenle
olacak yeni Papa XVI. Benedikt de ilk konumalarnda ayn mis
yonu yklendi ve baz espriler yaparak "Im age" tazeleme atak
larnda bulundu. Bunlardan iki tanesini yeni papann psikolojik
yapsn tanmak amacyla aktaryorum. Papalk seimi bittikten
sonra gazetecilere yapt ilk aklamada "Seim i" giyotine ben
zetmiti ve aynen yle konumutu:
"C onclave'da (gizli oturum) Papaln bana verileceini
anladm anda Giyotin'in kafam a inmekte olduunu his
settim. Tanrm bunu bana yapm a dedim. Ama bu kez o beni
dinlemedi! Giyotin bam a dt." Buyurun... Yorum yapm
yorum.
Bu basn toplantsnda bir gazetecinin sorusu zerine de u
veciz szleri syledi:
"Bilirsiniz Almanlar ok dakiktirler, randevularna sadk
trlar ama ben oktan talyanlatm bu konuda."
141

Siyasal adan yeni papann Bakan Bush ile ayn paralelde


olduunu sylemek - - oysa Bush Evangelist yani Protestan - kehanet deildir. kisi de Krtaj H akk'na kardrlar, ikisi de
Homoseksellie kardrlar, ikisi de "H al Seferlerind en " sz
etmektedirler vd. rnein son bakanlk seiminde Bush'un
karsna Katolik aday olarak kan John Kerry, Krtaj konusun
da ak kap siyaseti izleyeceini syleyince o srada Kardinal
olan Ratzinger, gerekte can dman olan Evangelist Bush'a
destek verilmesi iin ABD'li Katoliklere ar yapmt. zetle
sylersem, XVI. Benedikt'in "S altan at" siyasal adan "Teokra
sinin ve G ericiliin " (Ultra-Klerikalizm) egemen olaca bir
dnem eklinde tarihe gemeye adaydr.
XVI. Benedikt, Vatikan' iini dn herkesten iyi bilen bir
dinadamdr. Dolaysyla Vatikan tarafndan ak veya st r
tl olarak desteklenen ve/veya ynlendirilen tm Sekler ve
Dinsel birimleri, kiileri ve kurulular ok rahatlkla ynetecek
tir. nl OPUS DEI zaten onun desteini ok nceden alm ve
papalk seiminde desteklemiti. Dolaysyla bu kurulula bir
sorun yaamayacaktr. Papalk iin her zaman sorun olan Cizvitler ise bu dnemde Vatikan iinde kendilerine bir g oda
oluturabilmeye alacaklardr. Bu grup daha ok Ratzinger'in
Papa seilmesinden honut olmayanlara kanca atacaktr. Dola
ysyla Papa'nm muhtemelen bu "Saray i Entrikalarla" bir s
re uramas gerekecektir. te yandan Cizvitler de yabana atl
mayacak bir gtrler. OPUS DEI ne denli gizli ve M asonik ise
Cizvitler de o denli bilgili, deneyimli ve entrikacdrlar. zellik
le skoyal Cizvitler'in Papalk iin nmzdeki yldan itibaren
"S o ru n " olma ihtimali vardr. Bu Cizvitler OPUS DEI'nin gizli
ticari ilikilerini ve tasavvurlarn el altndan Papa'dan honut
olm ayan Protestan Alm an Basn'na szdrabilirler ve " S a
ray'dan Papa Karm a O p eras" sahneye konulabilir.
142

Ancak u anda Vatikan'daki en gl kurulu ne OPUS DEI


ne de Cizvitler ya da dierleridir. Vatikan'daki en gl kurulu
ksaca "C E I" adyla bilinen talyan Episkopal Konferans (Conferance Episcopale Italien)dr. Bu kuruluun banda siyasetten
ekonomiye, kltrden sanata kadar ne varsa her alanda fikir ve
gr beyan etmeden duramayan M onsenyr Cam illo R uini
adl bir Kardinal vardr. nl Economist Dergisi'ne gre "Avru
p a'n n G erek Hasta A dam " (The Economist/The Real Sick
Man of Europe-ITALY 21 M ays, 2005) olan talya'daki CEI'nin
rol ok nemlidir ve talya'nn nabzn gerekte "B en Alm an'dan ok talyan oldum " diyen Ratzinger deil ite bu grup
tutmaktadr.
Yeni Papa ile "K iise l" sorunlar olan ve TOP SECRET ko
nular bilen baz kiiler de vardr. Bunlarn arasnda ilerde yeni
papann ban artacak olan en nemli kii, PolonyalI Kardinal
Stanislav Dziwisz'dir. Bu Kardinal len papann 34 yllk okul
ve genlik arkadadr. Papann birinci dereceden "S rd a " idi.
II. Jean Paul vurulduunda, Aca'y tehis eden ve Papay ara
bayla hastaneye yetitirerek hayatn kurtaran da odur. Bu Kar
dinal yeni Papa tarafndan "H onu t" edilmezse baz aklama
lar yapabilir ve XVI. Benedikt bunlarn altndan kalkamaz. Kar
dinal Dziwisz ve CEI birlikte diledikleri zaman Papa'ya zorluk
kartabilirler, bu skandali da ne OPUS DEI ne de dierleri n
leyebilirler. Bu kiliye "T ak tik " gerei bizzat Ratzinger tarafn
dan Vatikan'dan ve Katolik lahiyat'ndan uzaklatrlm olan
Fransz Peder Jacques Pohier'in, Alman Bernard Haring'in, Pe
rulu Gustave Guierrez'in ve dierlerinin taraftarlar da katlrsa,
Papa, zerine yklacak olan duvardan kendisini kurtaramaz
kansndaym/19)
143

Sonsz' ilgin bir hususa deinerek bitireyim.


Edouard Balladur, 1986-88 yllar arasnda Chirac Hkmeti'nde M aliye Bakan olarak grev yapmt. Eski Bakanlar'dan
Pompidou tarafndan yetitirilmi olan bu siyaseti 2 Mays
1929'da Trkiye'nin zmir ehrinde domu ve burada by
m bir Levanten'di. 1993'de Fransa'da Babakan oldu. Ve ite
Balladur'un dneminde ok ilgin bir olay yaand. Fransz
aratrmac Jean Raspail tarafndan ortaya atlan bir Vatikan
"S r r " tm Kilise'yi sarst. Yazarn iddiasna gre "B en ed ik t"
adn alan papalarn gizli bir gemii ve halen de devam eden
bir "D i er" papas vard. Bu iddia bizzat Balladur'un da bulun
duu Matignon Oteli'ndeki basma ve kamuya gizli bir zel top
lantda dile getirildi. (1995) ddiaya gre 1437 ylnda Pierre Tifane adl bir Kardinal bu gizli izginin papas seilmi ve kendi
sine XV. Benedikt adn almt. Ondan sonra ise Jean Langlade
1470'de XVI. Benedikt adn almt. (Birinci blmde anlattm
Pedro de Luna, XIII. Benedikt'in devam olanlar) Bu durumda
da ortaya ilgin bir grnt kmtr. Buna gre Papalar tarihin
de ya iki tane XVI. Benedikt vardr ya da Ratzinger zellikle bu
ad alarak gemiten gnmze kadar gelmi olan bu iki Papa
l biri gizli dieri ak birletirmek grevini stlenmitir.
Her ne halse daha ilginci 1470'den sonra bu gizli Papalk Porte
kiz'den ayrlm (1492'de Yahudi ve M slman gyle birlikte)
ve bir dnem Kuds'te ve Kbrs'ta varlklarn srdren bu pa
palar daha sonra 18. yzyln sonlarndan itibaren zmir'e g
etmiler ve zellikle de "A vdeti" denilen (Dnme) Sebatayclarla birlikte i ve dostluk ilikileri kurmulard. Konuyla ilgili ve
rilere gre zmir'in Levanten Aileleri bu gizli koldan gelen papa
lara ballk duyuyorlard ama gstermiyorlard. (NOT: Efes144

Seluk blgesindeki baz kk kiliseleri ve hatta gnmzde


Meryem Ana'nn evi diye tantlan Turistik mekan tarih sahne
sine bu gizli kolun rahiplerinin kartm olduu da bana anla
tlmtr. Bu bilgileri belgelendiremedim.) Dolaysyla bu iddi
ann Fransa'nn zmirli Babakan Balladur un izniyle ve onun
huzurunda dile getirilmi olmas ok manidardr. Dileseydi Bal
ladur bu konumay yaptrmaz ve iddia sahibinin gsterdii
belgeleri de evresindekilere aklamaz ve onaylatmazd. Her
halde zmirli Balladurun bir bildii vard. Ama bu olay ona pa
halya mal oldu nk bu aklamalardan ksa bir sre sonra
Fransa'nn Masonik Basnnda hakknda "S u istim a l" yapt
haberleri yaynlanmaya baland ve Balladur alaa ediliverdi
ve siyaset arenasndan silinip gitti.

Papalarn adlar ve sfatlar gerekte ok uzun bir liste olu


turur. Bu unvanlarn her biri Papa'nm bir grevini ve sorumlu
luunu simgeler. Gnmzde dnyada kullanlan PAPA ad
(POPE) gerekte bu kiilerin resmi ad deildir. Papalarm RES
M ad "RO M A KLSES BAPSKOPOSU"dur. Papa ad kamu
oyuna yaplan aklamalarda ve halkn dilinde kullanlan sfat
tr. Papalarn ayrca aada saydm u unvanlar ve resmi so
rumluluklar vardr:
The Vicar of Jesus Christ.
The Successor of St Peter.
Prince of Apostles.
Supreme Pontiff.
145

The Patriarch of the West.


The Primate of Italy.
The Archbishop and The Metropolitan of The Roman Pro
vince.
The Sovereing of The State of Vatican City.
Servant of The Servants of God.
Papalara hitap edilirken ise ya "K u tsal Peder" (Holy Fat
her) ya da "H is H oliness The Pop e" denilir baka bir sfat kul
lanlamaz. Yukardaki listede yer alan sfatlar ise resmi yazma
larda kullanlrlar.
Aralk 2005 tarihine gre Papal en ok megul eden ko
nu hangisidir diye sorulursa buna da ksaca deinerek bitire
yim. Bu kitabn yazld Kasm-Aralk dneminde Vatikan
"V aftiz olm adan len ocuklarn cennete gidip gidem eyecek
lerini tartyordu." Papa XVI. Benedikt'in kendi eski grevinin
yani kibar adyla "P ap alk D in sel retiler K urulu"nun (Na
m dier Engizisyon) bana atad Amerikal Kardinal Willi
am Joseph Levada harl harl bu ile megul. Ama bir amaz var!
O da bu ocuklarn A raf ta kalp kalamayacaklar. Vatikan'n
klasik retisine ve 6. yzylda Aziz Augustin'in yapt formlasypna gre bu ocuklar "L im b u s" denilen ayr bir yerde kal
yorlard. XVI. Benedikt henz Kardinal olduu 1984 ylnda bu
"L im b u s" meselesinde "Bunu artk bir kenara brakabiliriz" de
miti. Bakalm imdi Papa olduuna gre, eski aklamalarna
sadk m kalacak yoksa btn hayat boyunca yapt gibi gene
"k iy z l l k " m yapacak? Bu da Papa'mn "L itm u s" testi ola
caktr!

146

Papa XVI. Benedikt'in eserlerinden bazlar unlardr:

Called to Communion: Understanding the Church Today 1996.

Church Ecumenism, and Politics, 1986.

Eschatology: Death and Eternael Life. Dogmatic Thecology seri

es. Michael Waldstein, Transl988.

God and the World: A Conversation with Peter Seewald.2002.

God Is Near Us: The Eucharist, the Heart of Life. 2003


In the Beginning... A Catholic Understanding of the Story of
Creation and the Fall 1995.

Introduction to Christianity.1968, New edition 2000.


journey to Easter 2004

Many Religions, One Covenant: Israel, The Church, and the


World 1999.
Milestones.Memoirs 1927-1977.1998.

Ratzinger Report:An Exclusive Interwiew on the State of the


Church 1985
Salt of the Earth: The Church at the End of the Millennium, An
Interview With Peter Seewald,1997.

Spirit of the Liturgy. 2000.

Truth and Tolerance: Christian Belief and World Religions 2004.


Values in a Time of Upheaval. 2005

147

2.3. Sonsz ve Vatikan ile K rtler

II. Jean Paul ile belki de en sk grebilen kii Kardinal Ratzinger'di. Her Sal gn birka yardmcsyla birlikte Papa ile
le yemei yerdi. Ayrca her Cuma gn en az iki saat sreyle
Papa ile babaa bir grme gerekletirirdi. Dolaysyladr ki
Ratzinger Vatikan'da tm olup bitenleri - - ve bitecekleri- - n
ceden bilen ya da haberdar edilen tek kiiydi, tabii Papa'dan
sonra. Benedikten Tarikat'na zg ok gl bir disiplini vard.
19 Nisan gn Kardinaller drdnc kez oy kullandklarnda
Ratzinger'in Papa seildii belli olmutu. Rastlant bu ya Kato
lik Kilisesi iin 19 Nisan nl Alman Papa IX. Leo'nun Aziz ya
pld gnd. IX. Leo ok ilgin bir Papayd (1002-1054). Onun
dneminde stanbul'daki Patrik Michael Cerularius ile youn
bir atma yaanm ve Patrik Katolik Kilisesi tarafndan Afo
roz edilmiti!*1'
XVI. Benedikt 7 M ays 2005 tarihinde Sen John Lateran Bazi
likasnda dzenlenen byk bir trenle Tahta oturdu. Treni iz
leyenler o gne kadar tank olmadklar bir olayla karlatlar.
Papann ayaklarnda Krmz Ayakkablar vard. Vatikan'n ge
leneklerini bilmeyenler iin garip grnen bu durum gerekte
yeni Papa'nm ne denli eski geleneklere ve uygulamalara bal
olduunu gsteriyordu, nk Orta a Papalar ve zelde de
Benedikt adn tayan papalar daima krmz ayakkablar giy
milerdi. Ayrca zerindeki uzun giysideki dmelerin de ne
mi vard. Papa'nn boynundan ayaklarna kadar uzanan bu giy
148

side tam 30 dme vard ve bu da eski bir gelenein srdrl


dn gsteriyordu. (NOT: Hristiyan Ezoterizm i'nde 30 say
s Tanr'y simgeler.) Ayrca allmadk byklkte bir yzk de
aksesuarn tamamlyordu. Sylemeye gerek yok anlamsnz
dr bu iri yzk de Orta a Papalar'nm alameti farikalarndand.
Yeni Papa, eski Papann tersine kendisinin dmanlarnn
olmadn dnd iin st ak bir otomobille halkn ara
sna gireceini ve geit trenlerinde yannda youn muhafz bu
lundurmayacan da aklad. Bylelikle kendine ne denli g
vendiini de gstermi oluyordu. Ne var ki tm Benedikt Papa
lar genel istatistiklere gre 3-5 yl sreyle Papalk yapmlardr.
XVI. Benedikt bir istisna olm ayacaktr sanrm ...

XVI. Benedikt Papa olduktan sonra hzl bir atamalar dne


mi balad. Vatikan'n beyni Curia'da grevler daima len pa
payla birlikte biter. Yeni Papa isterse yelerin grevlerini srdrtr istemezse yerlerine bakalarn atar, ama papa lnce
hepsi mstafi saylrlar otomatikman. Bu dnemde de ayns ol
du. Curia yesi Kardinaller istifa etmi deil, grevleri bitmi
kiiler sayldlar ve yeni papa bunlardan bazlarn tutarken ba
zlarn kadro d brakt ve yerlerine yenilerini atad. Yerlerini
koruyan Kardinaller arasnda talyan Angelo Kardinal Sodano
ile Vatikan Valisi A BD'li Edmund Kardinal Szoka vard.
XVI. Benedikt'in ilerde en ok tartlacak atama karar ka
nmca kendisinin yllarca banda grev yapt eski makamna,
yani, CDF'nin bana Kardinal olmayan bir Piskoposu atamas
dr. San Fransisco Ba Piskoposu olan William Joseph Levada bu
149

stn greve atanan ilk Amerikal ve ilk Kardinal-olmayan ki


iydi. Papa dier kardinalleri kzdrmamak iin bu Amerikal
piskoposu Kardinallie ykseltmek zorunda kalacaktr nk
hibir Kardinal kendinden daha aada olan bir din adamn
dan emir almaz veya kendisine muhatap kabul etmez. Bu ata
mayla ABD, Vatikan iinde olabilecek - -im dilik- - en gl m a
kama ulam olmaktadr. Bu Papa'nm lmnden veya bir e
kilde devre dnda kalmasndan sonra yaplacak olan seimde
A BD'li Levada hi kukusuz Papa adaylar arasnda adndan en
ok sz edilecek kiilerden biri olacaktr. (Not: Ksa sre nce
Levada Kardinal oldu)
Papa, kendisinden nceki II. Jean Paul gibi yeni Azizler ve
Azizeler yaratmaya pek m erakl olduunu 14 M ays 2005 tari
hinde Haw ai'li Rahibe Marianne Cope'u Azize yapmak iin ge
rekli olan ilk mevkiye ykseltti. (Buna B eatificaion denir; sonra
Canonization yaplarak Aziz veya Azize olunur.). XVI. Benedikt,
nceki Papa iin de ayn adm 13 Mays gn att. lgintir ki II.
Jean Paul 13 Mays gn Trk tetiki Mehmet Ali Aca tarafn
dan vurulmutu. Eer eski Papa bir sre sonra Canonize edilir de
Aziz yaplrsa 13 Mays tarihi onun Azizlik gn saylacaktr by
lelikle Aca da sonsuza dek onunla birlikte anlacaktr.
Papa XVI. Benedikt Avrupa Birlii ile ilikilerinde son dere
ce dikkatli bir dil kullanacaa benzemektedir. Ona gre Avru
pa'da ve Dnya'da ok tehlikeli bir akm egemenlik kurmak
zeredir. Bu akm "Rlativizm "dir. Papa, 6 Haziran 2005'de
yapt konumasnda "R lativizm in D iktatrl " diye bir
tanmlama yapt. Rlativizm, Papalarn dilinde "L a ik lik ve Sek lerlik " demektir. Vatikan'a gre ite tm dnya bu byk
tehlike ile kar karyayd. XVI. Benedikt benzer tezleri 1987 y
lnda yaynlanan kitabnda da ilemiti. (2) Ayn kitapta Ratzin150

ger unlar da yazmt: "H ristiyan im am kadnlar ve erkek


leri siyasal m itlerin (efsanelerin) irrasyonalitesinden kurta
rr." Dier bir anlatmla yani Papa iin siyasal davranlar ve si
yaset sadece insanlar mitlerle ve efsanelerle aldatr ama Hristi
yan iman ite "B u Z avalllar" efsanelerin irrasyonalitesinden
kurtarr../3* Bu tr dncelerin 21. yy.da Papa'dan gelmesi
hayra alamet deildir. nk gerekte Katolik Dini bandan
sonuna kadar yalanlarla ve Tanr tarafndan deil kiiler tarafn
dan uydurulmu "E fsan elerd en " olumutur. Papa tm dnya
da ve bizzat Hristiyan aleminde bile bilinerek kabul edilen bu
gerei ba aaya etmekten kanmamtr.
Papa'nn Avrupa Birlii'ne bak da ite bu Rletivizm ve
Efsaneler erevesindedir. Bilindii gibi AB Anayasas'na Kato
lik dini ve onun vaaz ettii Tanr konulmamtr ama Hristiyan
l koruyacak baz maddeler eklenmitir. Papaln Avrupa'y
yeniden "E vangelize" etmeyi ummas kanlmazdr. Bakalm
bu Papa'nn gc "M ason ik ve D eist" prensiplere gre ekil
lendirilmi olan AB'yi yeniden Katolik deerler sistemine geri
sin geri ekebilecek mi?
Papa'nn Trkiye'ye ve Trkiye'nin umarsz Avrupa Birlii
servenine bak ise hi de olumlu deildir. yle ki yeni Papa
ya gre Trkiye baka bir uygarla aittir ama o uygarl da
temsil etm ez... Bunun anlam udur: T rkler H itirler... Kald
ki Papa Trklein AB mktesebatn da hazmedemeyeceklerini
ne srmektedir. Kardinal Ratzinger'in Papa olmadan nce de
sonra da gr budur ve bunu da papa olmasndan sonra ya
ynlanan kitabnda, ilgintir ki, henz nsznde dile getirme
den duram am tr.(4)
Trkiye'yi ne pahasna olursa olsun Avrupa Birlii'ne sok
maya uraanlar gerekte Trkiye'yi AB'nin ak pazar haline
151

getirmeye almaktadrlar. te yandan Trkiye yzyllardr


kendi manevi deerleriyle yorulmu bir lkedir. Tm deerle
ri "S e k ler ve D eist" olan AB'nin mktesebatm, Anayasa Ha
zrlama Konvansiyonu Bakan, eski Fransa Cumhurbakan
Valerie Giscard d'Estaing'in de dedii gibi "H azm edem ez".
Trkiye'nin A B'ye girmesi veya girmemesi meselesi hi kuku
suz Vatikan iin de birinci dereceden nemli rol oynayan bir ko
nudur. 2006 ylnda Cumhurbakan tarafndan Trkiye'ye da
vet edilmi olan XVI. Benedikt'in Trkiye'de yapaca temaslar
sadece Trkiye'den yeni ve yerine getirilmesi zor hatta imkan
sz olan isteklerden oluacaktr. Yeni "Tavizler" bizleri bekliyor!
Bundan tesi laf gzaftr! (5>

152

Aytun Altndal ile Grme

Ya Papa A po'nun posterini takdis ederse?..


Vatikan deyince aklnza ne gelir? Kutsal, minicik bir lk e...
Mor, sar izgili niformalaryla svireli askerler... Yine eflatun,
pembe, cart krmz giysileriyle piskoposlar, kardinaller... Baki
relik yemini etmi rahibeler... M ehmet Ali Aca!.. M ilyonlarn
her szcn bir vahiymi gibi ezberledii papa... Ve tabii ki
2 bin yllk entrikalar... imdi son papa lkemizi ziyaret etmeye
hazrlanyor. zel bir papa kendileri... Uzun yllardr ilk kez bir
Alman, Vatikan'n en st m evkiinde... Joseph Ratzinger, halefi
II. Jean-Paul'e gre ok daha muhafazakar. Biraz da Trkiye
kart... Aslnda Mslmanlardan da, Protestanlardan da, ortodokslardan da pek haz etmiyor. Trkiye'nin A B'ye girmesine
her ne sebeple olursa olsun kar. "N e ii var mslman bir l
kenin Avrupa'da" demeye getiren szler sylemi zamannda.
imdi sylemiyor mu? Sylemek ne kelime, 16. Benedictus, b
rakn laf arasnda sktrmay, papa olduktan ay sonra ya
ynlad 'Kriz Dnemi in Deerler' (Valeurs Pour Un Temp de
Crise) adl kitabnn nsznde, Trkiye ile A B'nin ne moral de
erler, ne kltr, ne de sosyal adan bir ilikisi olmasnn m m
kn olmadn yazyor. Hatta ii abartp, Trkiye'nin A B'ye gi
riini topluluk iin en byk tehdit olarak nitelendiriyor.

153

Peki bizden pek haz etmedii ortada olan bir papa bayram
deil seyran deil neden lkemizi ziyaret ediyor? Gerek Vatikan
gerekse patrikhane hakknda baya bir kafa patlatm, her sz
tepki eken, ama her frsatta dobra dobra konuan aratrmacyazar Aytun Altndal'a bu soruyu sorduk... Altndal yle ey
ler anlatt ki, bir yandan "Adam inallah abartyordur" derken,
bir yandan da "nallah bu syledikleri olm az" demek zorunda
kaldk. nk Altndal'a gre, bu 16. Benedictus, yle bir lke
mizi gezerse, Trkiye blnecek, Apo da cumhurbakan ola
cak!.. Yok bunlar fikir jimnastii, ama papann ziyareti baya
bir bam z artacak... Niye mi? Sz Aytun Altndal'da ve ilk
konumuz bizzat bu papa...
nce papann adndan balayalm. Joseph Ratzinge/in ken
dine setii isim Benedictus... Ne zaman ki Vatikan'a bir Bene
dictus gelmi, ortalk hep karm. I. Benedictus, tarihe adn
Trkler'i Avrupa'ya sokmayan papa olarak yazdrm. 575-579
yllarnda hkm sren I. Benedictus, o dnemde Avar Trkleri tarafndan kuatlan Roma'y kurtarm. Altmdal' a gre, Ratzinger'in 16. Benedictus olarak kendine bitii grevlerden biri
de Trkiye'yi A B'ye sokmamak. Bir de hatrlatma yapyor Altndal: "Benedictuslar'n birincisi Rom a'y kurtarm. imdiki de
bir dier ad Roma Kulb olan A B'yi kurtaracak!"
Gelecek, grecek, kartracak!
Altmdal bu papay sevmiyor. Aslnda patrikleri de sevmi
yor. Peki ama neden bu denli ktmser? Bir kere Vatikan' tan
yor ondan... Bu konuda yazd pek ok kitab var. Patrikhane
bugnk meselemiz deil, ama o konuda da pek ok aratrma
yapm. Aratrdka, daha da az sever olmu. "Vatikan, 2 bin
154

yllk dnyann en eski kurum u... Onunla baa kmak ok zor.


stelik 1 milyara yakn insana Tanr'nm adyla hkmediyor" di
yen Altndal'a, "16. Benedictus Trkiye'de ne yapacak?" diye
soruyorum. Balyor sralam aya... "Bu adam lkemizi cumhur
bakannn davetiyle Vatikan devlet bakan olarak ziyaret ede
cek. Demek ki kutsal bir kimlii yok. Buraya kadar sorun yok."
diyor. Peki sorun nerede? Sorun, ziyaret srasnda baka kimler
le, nasl, nerede greceinde... Nereleri ziyaret edeceinde...
Diyelim ki, Ayasofya'y ziyaret etti...V e orada dua etmeye kalkl... Ne olacan Altndal anlatyor: "Ayasofya mze olmasna
ramen kiliseye dnecek. nk Papann ziyaret ederek kut
sad bir mekan haline gelecek. Orada dua etmeye kalkt tak
dirde kini engelleyecek? Byle bir durum daha nce de yaand.
Papa 6. Paul stanbul'a geldi ve Ayasofya'da diz kerek dua et
mek istedi. Dileri Bakam Ihsan Sabri alayangil, 'Buras bir
mzedir, burada dua edilemez' diye engelledi. Bu vartay byIcce atlattk. Ama o srada arkamzda Sovyetler Birlii vard.
Azlarn aamadlar. u anda Sovyetler Birlii yok, Byk Or
tadou Projesi var. Ve bu adam Ayasofya'da dua etmeye kalkar
sa kimse engelleyemez. Trkiye iin yeni bir sorun yaratr bu.
nk Avrupa Parlam entosu'na verilmi bir nerge var. 'Aya
sofya yeniden Hristiyan ibadetine almaldr. Bu da AB'ne gi
rite sizin iin bir art deil ama jesttir, giriiniz kolaylar' di
yor." Yani Altndal'a gre, papa Ayasofya'y ziyaret edebilir, an
cak dua etmesine asla izin verilemez. Zira oras bir mze ve pa
pann dua etmesi Ayasofya'nm tekrar kilise yaplmas basklar
n gndeme getirebilir. "Kilise olursa ne olur?" demeyin, bunun
sonu gelm eyebilir... nk papa dua ederse, br gn 100 bin
Mslman da gidip orada namaz klar. Olan laik devlete olur.
Demek ki papaya Ayasofya'da dua ettirmeyeceiz bu b ir... 16.
155

Benedictus'a D lerini'nin tam saha markaj uygulamas ge


rek... Bu uyarmz unutulmasn. Hele ki yolu Balat ya da Ada
la ra derse! Oralar tehlikeli blge, nk onun kadar zeki ve
politikadan anlayan biri onu bekliyor olacak. Aslnda bin yllk
iki can dman, ama i politika oldu mu kabak bizim bamza
patlayabilir... Nasl m? Yine sz A ltnda]'da... "D leri Ba
kanlnn verdii bilgi edindirme metninde, 'Fener Rum Orto
doks Patrii Bartholomeus'un Papa 16. Benedict'i stanbul'da
Kasm ay sonunda yaplacak din nitelikli Aziz Andrea Bayra
m etkinliklerine Katolik aleminin ruhani lideri sfatyla da da
vet ettii bilinm ektedir deniyor. imdi dikkat, devlet bakan
olarak Cumhurbakan davet ediyor. Ama ruhani lider olarak da
vet eden Bartholomeus. Bu Trkiye'deki laiklie aykrdr. Papa,
patrikhaneyi ziyaret edecek. Peki ne sfatla? Ruhani lider olarak.
Peki onu konuk edecek kim? Fener Rum Ortodoks Patrii Bartho
lom eus... Peki onun sfat nedir? Ortodokslarn ruhani lideri. yi
de bu adam Vatikan devlet bakan olarak, laik Trkiye Cumhu
riyeti'nin Cumhurbakan tarafmdan resmen davet edilmedi mi?
Bu nasl bir ziyaret olur ve bu lke nasl laik kalr?"
Papa Krdistan' kurar m?
Papa geldi laiklik g itti.. .Sadece laiklik mi, blnmez btn
lk de tarihte kald. Altmdal ile fikir cimnastiini Gneydou'ya kaydrverdik. 16. Benedictus stanbul'da yapacan yap
tktan sonra, tm Avrupa heyetlerinin takntsyla bir de Diyarbak ra utu. Burada bir geriye dnelim, Abdullah calan var
ya, mral'ya girdikten sonra can skntsndan, kalemi kad
eline alm, Papa II. Jean Paul'e "Aziz Peder, Hristiyanla ok
yaknm. Sizin ahsnza ve dininize duyduum sayg benim sa
156

vamn ve dncelerimin merkezindedir" diye yazm. Bu


Apo nasl bir adam zmek zor. Zira yakalandktan sonra uak
ta da aylr aylmaz "Aziz Trk milleti iin alrm " demiti.
Artk Vatikan'a da alyor! Aslnda bakmayn grntsne,
baya kurnaz. Ayn mektuba devam edelim: "Suriye'de bulun
duum srada Suriye Ortodoks Kilisesi'nin Bapiskoposu Yohanna brahim M ar Gregorius ile birok kez grtm. Trki
ye'de rejim sadece Krtler'i deil, Erm enile'i, Sryaniler'i ve
Rumlar' da imha etmitir. Ben, Krdistan'da yaayan Hristiyan
aznlklar da Trk vahetinden korumak iin de savayorum.
Beni bu savata yalnz brakmayacanza em inim ." II. Jean Pa
ul, sa'nn iddete ilikin szlerini unutup, bir destek att. Papa
ln Dou Kiliseleri Birlii Komisyonu Ba Achille Silvestrini,
bu mektuptan iki gn sonra Vatikan'n PKK'y ve onun ban
desteklediini aklad.
te bu yzden papay, stanbul'da zapturapt altna alamaz
sak, soluu Diyarbakr'da almas muhtemel. Gerisini bir traji
komik tiyatro gibi anlatan Aytun Altmdal'dan dinleyelim: "Pa
pa, uaktan iniyor. DEHAP, PKK ve daha ne varsa meydana 3040 bin kii ym ... Ellerinde Apo'nun dev posterleri... 'Serok
Apo', 'Biji Krdistan' sloganlar nlyor. Papa bu, zaten nne
geleni takdis eder. Hadi kalabal etti, iyi de bir uyank
Apo'nun posterini uzatrsa ne olacak? 16. Benedictus posteri
takdis ederse vay halim ize... stne bir de 'insanlar zgr ol
mal' gibi bir iki vecize yumurtlarsa bittik. Artk Apo'nun cum
hurbakan olma zaman gelmitir. Bunu da Mandela gibi Tr
kiye'ye yuttururlar. Seyreyle c m b ..." Papa deyip geme
yin ... Bu adama 1 milyar Katolik inanyor. Vatikan kk lke
deyip gemeyin. AB politikalarnda szleri geiyor. Altmdal'a
gre, bir tek bizim hkmet bunun farknda deil. "Tayyip Er
157

doan, papay arrz, AB'ye gireriz... Boaz'da balk yedirir,


bir de kolumu omzuna atarsam i tamam diye dnyor.
Adam kardinalken Trkle i sevmezmi, ama imdi papa oldu
deimitir diyorsa ok yanlyor. Papa, 40 yldr ayn grleri
savunuyor" diyor Altndal. Ona gre papann Trkiye ziyare
tindeki tek am ac ekm enizm hareketini hzlandrm ak ve
BOP'ta patrikhaneye destek olmak. "Peki bizimkiler bu kadar
saf m ?" diye soruyorum. Cevab ok ak: "Babakann yann
daki bir fmdk-fstk, bir motosikleti ve bir de Amerikal da
nman, babakana gaz verip 'Babakanm sen papay da doru
yola sokarsn' diyorlar. Ama ok yanlyorlar. Karlarnda 2 bin
yllk kurumun kurnaz m kurnaz bir papas var. Onlar her tr
l politik entrikann uzman olmu. Sen yllk babakan ola
rak onla ak atabilir m isin?" Hep beraber soralm im di...
Uzun yllardr ilk kez Alman bir papa seildi. Bu papa ilk ziya
retini Alm anya'ya yapt. Alman olduu iin deil, baz konular
da icazet almak iin ... Trkiye dnyann en nemli lkesi mi ki
ikinci ziyareti bize yapyor? Peki Alm anya'nn Trkiye politika
s nedir? Hele hele Krt politikas? ok mu komplocuyuz? Val
lahi deil? Komplonun allah V atikan'da...
M ine enocakh
24 Austos 2005 / Vatan Gazetesi
(Rportaj)

158