You are on page 1of 1

íÆ£ªìiì õ¤¥uõÚÛª vޜéÙ

ví£áõ ú£Ù¸¤÷ªÙ, ÍòÅ¡ªuìo꟪õ-ÚÁú£Ù ví£òÅ¡ª-ê¦yõª NNëÅ] àŸæ°dõª, í£ëÇ]-Ú¥-õìª Ñë¯--ô¢-éÚÛª ÏÙÚÛªè[ª ÞœªÙêŸõª êŸNy-ì-í£±pè[ª êŸNyì ÷ªæ¨dE í£ÚÛ\û¶ í£è˶-óŸª- þ§Þœª-꟪ìo ÍN-FA ò°ÞÁêŸÙ Ð í£ëÇ]ÚÛÙ ví£A-ù£’ìª ÷ªú£-ÚÛò°JaÙC.
ô¢«ð»ÙCþ§hô³. ÍÙë]ªö˺ Ú•Eo ë¶øŒ ví£ÞœAÚ¨ iõª-ô¦-üŒ‰xÞ¥ Eõª-þ§hô³. ÷«ìî¦R ÍGÅ-÷”-CÌÄšíj àµô¢-ÞœE ÷³vë] î¶þ§hô³. ÍÙë]ªÚÛª Ú¥ô¢éÙn ú£÷«-â°Eo í£æ¨díˆ-è…-ú£ªhìo Íû¶ÚÛ ú£÷ªú£uõª, ú£î¦üŒxìª Óë]ª-ô•\û¶ þ§÷ªô¢–uÙ ÍN ÚÛLT
ÑÙè[å! Þœè[#ì ·ôÙè[ª ë]ø‹ò°Ìö˺x ë¶øŒÙö˺ Í÷ªö˵jì ú£ô¢y P¤Û ÍGÅ-óŸ«ûÂ,
vÞ¥Oªé Ñð§CŠOª í£ëÇ]ÚÛÙ, ú£÷«-à¦ô¢ ÚÛª\ àŸådÙ, ÎëůôÂ, áûÂ-ëÅ]ûÂ
óµ«áì Ïö°Ùæ¨ ÚÁ÷ÚÛª àµÙC-ìî¶. vÞ¥Oªé ›íë]-õÚÛª Ñð§CÅ ÚÛLpÙ-àŸè[Ù;
þ§÷«->ÚÛ ÷ì-ôª¢ õ Eô¦téÙ ë¯yô¦ ÷õ-ú£õª EôÁ-CÅÙ-àŸè[Ù, ›íë]-J-Ú¥Eo Óë]ªôÁ\-÷è[Ù, vÞ¥Oª-é°-GÅ-÷”CÌÄ þ§CÅÙ-àŸè[Ù ÷Ùæ¨ ñ”-êŸhô¢ õ¤¥u-õêÁ 2006 íƇvñ÷J ·ôÙè[ªì Íí£pæ¨ óŸ´íˆÔ ví£òÅ¡ªêŸyÙ Ñð§CŠOª àŸådÙ Bú£ª-ÚÛª-÷-#aÙC.
Ð àŸådÙ vÞ¥Oªé ›íë]-õÚÛª Ñð§-CÅE ÚÛª\Þ¥ ví£þ§-CÙ#, î¦JÚ¨
Ú•Ùè[ÙêŸ ÍÙè[Þ¥ EL-#ÙC. vÞ¥Oªé vð§Ùê¦ö˺x ví£A ÚÛªåªÙ-ò°-EÚ©
ÚÛFú£Ù 100 ôÁVõª í£E ÚÛLpÙ#, ÚÛFú£ î¶êŸ-û¦Eo àµLxÙ-à¦-õE Ñð§CÅ
Oª àŸådÙ E¸ôÌPþ¼hÙC. í£E Ú¥î¦-õE ÚÁJì 15 ôÁVö˺x Íô³ë]ª Ú¨ö˺Oª-å-ô¢x-öËºí£± Óåª-÷Ùæ¨ ûµjí£±-é°uõª Í÷-ú£ô¢Ù ö˶E í£E ÚÛLpÙ-àŸ-ÚÛ-ð¼ê¶ Î
÷uÚ¨hÚ¨ ví£òÅ¡ªêŸyÙ ÚÛFú£ î¶êŸ-û¦Eo Eô¢ª-ëÁuÞœ òÅ¡”AÞ¥ àµLxÙ-à¦Lq ÑÙåªÙC.
2006ö˺ 200 >ö°xö˺x vð§ô¢Ù-òÅ¡-iì Ð í£ëÇ]-Ú¥Eo 2008û¦æ¨Ú¨ ÍEo
>ö°xõÚÛ« ví£òÅ¡ªêŸyÙ Nú£h-JÙ# Í÷ª-õª-à¶-ú‡ÙC. ÍGÅ-÷”CÌÄ, ú£Ù¸¤÷«õìª
â˺è…Ù# ÏÙêŸ òÅ°K-þ§–-ô³ö˺ Í÷ª-õó¶ªu í£ëÇ]-Ú¥õª Íô¢ªë]ª Ú¥ñæ¨d Ñð§CÅ
Oª í£ëÇ]-Ú¥-EÚ¨ vÚÛ÷ªÙÞ¥ ví£í£Ù-àŸ-î¦uí£h ÞœªJhÙí£± õGÅÙ-#ÙC.

è[Ù-÷õx, î¦ìõª ÚÛªô¢÷-Þ¥û¶ ÍN í£²è…-ð¼-ꪟ -û¦oô³. Íî¶ í£ìª-õìª ÷ªS} à¶í£è[ª-꟪-û¦oô¢ª. û¦éuêŸ ö˺ð§õª, í£ô¢u-î¶-¤Ûé Ú•ô¢÷è[åÙ EëÅ]ªõ ÷”ëǯÚÛª ë¯J
Bþ¼hÙC. ÷ªëÅ]uö˺ ÷C-ö˶-ú‡ì í£ìªõ ú£ÙÝ°u šíô¢ª-Þªœ -꟪Ù-è[åÙ ÎÙëÁ-üŒìÚÛô¢
í£J-é°÷ªÙ. ¸¤vêŸ-þ§–-ô³ö˺ þ§÷«->ÚÛ Îú£ªhõ Eô¦t-é°-EÚ¨ ví£é°-RÚÛ ô¢#Ù#,
ë¯Eo Í÷ªõª à¶ú‡ í£ô¢u-î¶-¤¨Ù-à¶-î¦-Jö˺ Î í£EÚ¨ Ú¥÷-õ-ú‡ì þ§Ù¸Ú-AÚÛ ûµjí£±éuÙ,
þ§÷ªô¢–uÙ ö˺í‡Ù-àŸè[Ù ÷ªôÁ ö˺í£Ù. î¶êŸìÙ êŸÚÛª\-÷Þ¥ ÑÙè[åÙ ÷õx ú£÷ªô¢ª–õª Ñð§CŠOª í£EÚ¨ ÷³Ùë]ªÚÛª ô¦÷è[Ù ö˶ë]ª. ÷”ë]ªÌÄõª ÓÚÛª\-÷Þ¥
ð§ö˹_Ù-åª-û¦oô¢ª. í£ìªõ û¦éu-êŸìª ví£òÅ°-NêŸÙ à¶ú£ªhìo í£J-é°-÷«-LN.
ÍÙë]ª÷õx î¶êŸ-û¦õª šíÙà¦õìo òÅ°÷ì îµ³Þœ_-ê•-è…-TÙC. û¦éu-iì ÷ìô¢ªõª
EJtÙ-à¦-õÙç˶ ú‡îµªÙåª, Ïú£ªÚÛ, Ïìª÷³ ÷Ùæ¨ þ§÷ª-vTÚ¨ EëÅ]ªõª ÓÚÛª\÷

Íõú£êŸyÙ, ÍNFA...

ví£òÅ¡ªê¦yõ« àÁë]uÙ àŸ«ú£ªhÙ-è[-åÙêÁ í£ëÇ]ÚÛÙ ÎøŒ-óŸ«-õÚÛª ꟫åªx í£è… ›íë]õ
ÎøŒõª ÎN-ô¢-÷±-꟪-û¦oô³. 2015ö˺ ÎJ–ÚÛ ÷ªÙvAêŸy ø‹Ü í£J-CÅ-ö˺E ×
ú£yêŸÙvêŸ í£J-øËÁ-ëÅ]ì ú£Ùú£– à¶í£-æ¨dì ú£¸ôyö˺ 50ø‹êŸÙ Ñð§CŠOª õGÌÄë¯-ôª¢ õª
êŸ÷ª î¶êŸ-û¦õ ÷ú£«-õªÚÛª õÙà¦õª àµLx-ú£ªh-û¦oô¢ìo ú£ÙÞœA ñóŸª-å-í£-è…ÙC.
áô¢-ÞœE í£ìªõª áJ-T-ì-åªxÞ¥ àŸ«í£è[Ù, þ§÷«->ÚÛ êŸE-&õª ú£JÞ¥_ à¶í£-åd-ÚÛ-ð¼÷-è[Ù-÷õx šíë]Ì-îµ³êŸhÙö˺ ví£â°-ëÅ]ìÙ ë]ªJy-E-óµ«ÞœÙ Í÷±-êÁÙC.
Eô¢ªè[ª ¸ÚÙvë] î¦J{ÚÛ ñè˵bæ˺x ÎJ–ÚÛ÷ªÙvA Íô¢ªéË â˵jæ©x Ð í£ëÇ]-Ú¥-EÚ¨
ô¢«.39,699ÚÁåªx ¸Úæ°ô³Ùà¦ô¢ª. Þœè[-#ì Íô³-ë¶-üŒxö˺ ÍêŸu-CÅÚÛ ñè˵bæÀ
¸Úæ°ô³Ùí£±õª à¶ú‡ì ú£Ùë]-ô¢(Ä-Nªë¶. ÚÛô¢÷± vð§Ùê¦ö˺x í£E-C-û¦-õìª 100
ìªÙ# 150 ôÁV-õÚÛª šíÙàŸª-꟪-ìoåªx D ví£òÅ¡ªêŸyÙ ví£ÚÛ-æ¨Ù-#ÙC.
ú‡ñ(ÙC Eô¢y-ï£°é° þ§÷ªô¦–uEo šíÙà¶Ù-ë]ªÚÛª ÎûÂ-ö˵jû ð¼ô¢d-öËÀìª,
îµ³ò˵jöËÀ óŸ«íÃìª Ïæ©-÷ö˶ vð§ô¢Ù-GÅÙ-à¦ô¢ª. Óí£p-æ¨-ÚÛ-í£±pè[ª ú£÷«à¦ô¢Ù
ÍÙCÙàŸè¯-EÚ¨ ¸¤vêŸ-þ§–ô³ ú‡ñ(Ù-CÚ¨ æ°uòËÀõª ÍÙë]-â˶-ú£ªh-û¦oô¢ª. þ§Ù¸ÚAÚÛ í£Jâ°‘ìÙ, Ñí£-ÚÛ-ô¢-é°-õìª NE-óµ«-TÙ# Ñð§CŠOªö˺ ÍN-FA
Eô¢«tõì Nù£óŸªÙö˺ ·ôÙè[ª êµõªÞœª ô¦ÿ§Zõª ë¶ø‹-E¸Ú Îë]-ô¢)ÙÞ¥ Eõªú£ªh-û¦oô³. í£ëÇ]ÚÛÙ Í÷ª-õªö˺ ð§ô¢-ë]-ô¢)-ÚÛêŸ, áî¦-ñª-ë¯-K-êŸìÙ šíÙ#-ìÙë]ªÚÛª Ð ûµõö˺ ¸ÚÙvë]-Ù ìªÙ# Íî¦ô¢ª“ì« Ñ÷ªt-è…Þ¥ úˆyÚÛ-JÙ-àŸ-ìªû¦oô³. àµÙàŸªõª, ÞœªAh-ÚÁ-óŸªõ ÷Ùæ¨ þ§÷«->-ÚÛÙÞ¥ îµì-ÚÛ-ñ-è…ì ÷ô¦_õÚÛª ví£ê¶u-ÚÛ-iì í£ìªõª ÚÛLpÙ-#-ìÙ-ë]ªÚÛª þ§÷«->ÚÛ ÍòÅ¡ªuìoA NòÅ°ÞœÙö˺ Eâ°-÷«ò°ë ÑêŸh÷ª >ö°xÞ¥ Íî¦ô¢ª“ ÍÙë]ª-ÚÁ-ìªÙC.

Cë]ªÌò°åxÚ¨C ú£÷ªóŸªÙ...

Ñð§CŠOª í£ëÇ]ÚÛÙ ú£÷«-áÙ-ö˺E GÅìo-÷-ô¦_-õÚÛª ñüŒ ví£óµ«-áí£ëÇ]ÚÛÙ Í÷ª-õªö˺ EëÅ]ªõª, NCÅ-N-ëů-û¦õ ÷ô¢¸Ú ¸ÚÙvë]-ví£-òÅ¡ªêŸy ð§vêŸ
ì-Ú¥-JÞ¥ ÷«ô¢è[Ù î¦ú£h-÷ Íô³-ì-í£p-æ¨Ú©, ÍC ë¯E vð§ëÇ]-NªÚÛ õ¤¥uí£
J
-NªêŸÙ. í£ëÇ]-Ú¥Eo ú£÷ª-ô¢–ÙÞ¥ Í÷ª-õª-à¶-óŸ«-Lqì ò°ëÅ]uêŸ ô¦ÿ§Z-õë¶.
õìª þ§CÅÙ-àŸ-è[Ùö˺ ÎPÙ-#ìô¢ ú£íÆ£-M-ÚÛ”-êŸ-iÙë¯ Íû¶ ÍÙø‹Eo ú£OªÚ¥ñæ¨d, ô¦ù£Z ví£òÅ¡ªê¦yõ vÚ¨óŸ«-Q-õ-êŸ-šíjû¶ í£ëÇ]ÚÛÙ
¤¨Ù-àŸªÚÁî¦Lqì ú£÷ª-óŸª-NªC. í£ëÇ]ÚÛÙ ·ôÙè[ª õ¤¥uö˺x
áóŸ«í£áóŸ«õª Îëů-ô¢-í£è… ÑÙæ°ô³. êŸNª-üŒîµ³ë]-æ¨Cn Ñð§CÅ ÚÛLpÙàŸè[Ù ë¯yô¦ vÞ¥Oªé
û¦è[ª, í£Paîª ñÙÞœ, ô¦á-þ§–ûÂ, ÎÙvëÅ]-ví£-ë¶øËÂ, êµõÙvð§Ùê¦õ ìªÙ# ÷õ-ú£-õìª EôÁ-CÅÙ-àŸè[Ù, ›íë]-J-Ú¥Eo
Óë]ª-ôÁ\-÷è[Ù. ·ôÙèÁCn þ§÷«->ÚÛ Îú£ªhõ ÚÛõpì
ú£Ù÷-êŸqô¢Ù ÚÛªåªÙ-ò°-EÚ¨ í£²ô¢h-ô³ì Þ¥é ô¦ÿ§Zõª ú£êŸpÄ-L-ê¦õª þ§CÅ-ú£ªh-ìoåªx Þœé°Ùë¯yô¦ vÞ¥Oª-é°-GÅ-÷”CÌÄ þ§CÅÙ-àŸè[Ù! Ñð§CÅ ÚÛLpÙ-àŸú£Þœåª í£ìªõ ú£ÙÜu Ú¥õª à¦åª-꟪-û¦oô³. ÍCÅÚÛ ú£ÙÜuö˺ ›íë]-õªìo
ô¢«.3.15õ¤ÛõÚÁåªx
è[Ùö˺ í£ëÇ]ÚÛÙ NªvøŒ÷ª íÆ£Lê¦õª þ§CÅÙ#Ùë]ìoC Þœè…#ì í£ë¶üŒxö˺ ví£òÅ¡ªêŸyÙ à¶ú‡ì Üô¢ªa
í£E ôÁVõª sõ¤Ûö˺xz Gô ö°Ùæ¨ ô¦ù£ZÙ Ñð§CŠOª Í÷ª-õªö˺ îµìÚÛ-ñ-è…ÙC. Í÷-ú£-ô¢-iê¶ ô¦ÿ§Zõª ÚÛ«è¯ Íë]-ìÙÞ¥
EJy-î¦ë]Ù. í£ëÇ]ÚÛÙ vð§ô¢Ù-GÅÙ# í£ë¶-üŒx-ô³û¦, û¶æ¨Ú© ví£òÅ¡ªêŸyÙ ÚÛLpÙ-#ì Ñð§CÅ ôÁVõª
1985ÚÁåªx
2006n07
43
3.87
Ú•Eo EëÅ]ª-õìª ¸Úæ°-ô³Ù# ÷ªJÙêŸ ú£÷ªô¢–ÙÞ¥ í£ëÇ]¸Ú÷õÙ Íô³ë]ª ÚÁåx ÚÛªåªÙ-ò°õ¸Ú Ñð§CÅ í£J-NªêŸÙ
2007n08
42
8.22
10ÚÁåªx
Ú¥Eo Í÷ª-õª-ඛúh ô¢ª-·Þjì íÆ£L-ê¦õª þ§CÅÙ-àŸÚ¥÷è[Ù ÎÙëÁ-üŒìÚÛô¢î¶ª. 70ø‹êŸÙ ÚÛªåªÙ-ò°õª í£ëÇ]- Ôè¯-Cö˺ ú£Þœ-åªì Ñð§CÅ ð»Ùë]ª-꟪-ìo-î¦ô¢ª
÷àŸªa. þ§÷«->ÚÛ êŸE-&-õÚÛª ÍCÅÚÛ vð§ëůìuÙ
2008n09
48
12.14
Ú¥-EÚ¨ ë]«ô¢ÙÞ¥ Ñû¦o-óŸª-ìoC Eù£ª’-ô¢-ú£êŸuÙ. ÏÙë]ªÚÛª Ôè¯-Cö˺ ú£Þœ-åªì ÚÛªåªÙñÙ Ñð§CÅ ð»Ùë]ª-꟪ìo ôÁVõª 44
Ïî¦yL. ÍN-F-AE ÍJÚÛæ°dL. þ§÷«->ÚÛ Îú£ªhõ
ví£ëů-ìÙÞ¥ ÷´è[ª Ú¥ô¢-é°õª Ñû¦oô³. ví£áö˺x â°K Íô³ì â°ñª Ú¥ô¢ª“õ ú£ÙÜu
2009n10
54
22.59
13.13ÚÁåªx
ÚÛõp-ìÚÛª ÷ªJÙêŸ ÚÛú£-ô¢êŸªh áô¢-ð§L. í£ëÇ]-ÚÛÙšíj
ú£·ôjì Í÷-Þ¥-ì ö˶ÚÛ-ð¼-÷è[Ù îµ³ë]æ¨ Ú¥ô¢éÙ.
2010n11
47
25.9
ví£áö˺x Í÷-Þ¥-ï£°ì šíÙà¦L. î¶êŸ-û¦õ šíÙí£±ë]õ
1.89ÚÁåªx
·ôÙèÁC, ví£òÅ¡ªêŸyÙ í£E ÚÛLpÙ-àŸ-ÚÛ-ð¼-÷è[Ù. Eô¢ªè[ª í£²ô¢h-ô³ì í£ìªõ ú£ÙÜu
Í÷-ú£ô¢Ù. Íí£±pè˶ í£ëÇ]ÚÛÙ Í÷ª-õªö˺ ›íë]õ òÅ°Þœ2011n12
43
18.56
â°BóŸª ÎJ–ÚÛ í£J-øËÁ-ëÅ]ì ÷ªÙè[L à¶í£-æ¨dì ÍëÅ]u-óŸª- í£²Jh-Ú¥-ÚÛªÙè¯ ví£ú£ªhêŸÙ í£±ôÁ-Þœ-Aö˺ Ñìo í£ìªõ ú£ÙÜu 1.07ÚÁåªx
þ§y÷ªuÙ ·ôæ¨dÙ-í£-÷±-꟪ÙC. ÚÛô¢-÷±ìª Óë]ªôÁ\÷-è¯ìÙö˺, Ñð§CÅ ð»Ùë¯õìªÚÛªìo ÚÛªåªÙ-ò°ö˺x
2012n13
46
28.57
EÚ¨ Ñð§CŠOªE ví£ëůì ÷«ô¢_ÙÞ¥ ÓÙàŸª-Ú•E
Ñð§CÅ
ÚÛ
«
MöË
º
x
ë]
R
ê
Ÿ
ª
õª
23ø‹êŸ
Ù
60ø‹ê¦EÚ¨ šíjÞ¥ ví£òÅ¡ªêŸyÙ í£E ÚÛLpÙàŸö˶ë]ìo à¶ë]ª
2013n14
46
27.42
vÞ¥Oªé ví£á-õÚÛª Òô¢å Ï÷yàŸªa. ú£yàŸaÄ òÅ°ô¢-êÂìª
EáÙ ñóŸª-å-í£-è…ÙC. ÏÚÛ Ú•Eo ÷³Üu-iì ô¦ÿ§Zõ Ñð§CÅ ÚÛ«Mö˺x TJ-á-ìªõª
18ø‹êŸÙ
2014n15
40
25.53
Ñð§CŠOªêÁ Íìª-ú£Ù-ëůìÙ à¶óŸªè[Ù ë¯yô¦
òÅ°Þœ-þ§y÷ªuÙ Ú•ô¢-÷-è[åÙ ÷´èÁ Ú¥ô¢éÙ. ›íë]-JÚÛÙ
50ø‹êŸÙ
Ïåª Ñð§CÅ, Íåª ÷ªô¢ª-Þœª-ë•è[x Eô¦téÙ ÷Ùæ¨
2015n16
40
16.06
ÓÚÛª\-÷Þ¥ Ñìo GôÂ, Öè…ø‹ ö°Ùæ¨ ô¦ÿ§Zõª Ñð§CÅ ÚÛ«Mö˺x ÷ªï‡°-üŒõª
í£ìªõª ë¶øŒ-î¦u-í£hÙÞ¥ î¶ÞœÙ í£±ÙV-Ú•Ù-æ°ô³.
Ñð§CŠOªšíj Îú£Ú¨h ÚÛì-ñ-ô¢àŸö˶ë]ª. î¶êŸ-û¦õª
àµLxÙ-àŸ-è[Ùö˺ Îõú£uÙ, ÍN-FA šújêŸÙ ›íë]-õìª Eô¢ª-ê¦q--í£-ô¢ª-ú£ªh-û¦oô³. îµ#aÙ-à¦L. ví£ú£ªhêŸÙ î¶êŸ-û¦-õÚÛª, þ§÷ª-vTÚ¨ 60:40 Eù£pAh ví£Ú¥-ô¢î¶ª Ñð§CÅ Ñð§CŠOªö˺ îµ#aÙචڕÙêŸ-òÅ°-ÞœÙ-ö˺-ûµjû¦ þ§÷ªvT ÷uóŸªEù£pAh
í£ëÇ]ÚÛÙ îµjíÆ£õuÙ ò°å í£åd-è¯-EÚ¨ Ï÷Fo Ú¥ô¢-é°ö˶. ÷Ùë] ôÁVõª í£E ÚÛLpÙ- Oª EëÅ]ªõª Üô¢ªa à¶óŸ«-õû¶ EñÙ-ëÅ]ì ÑìoÙë]ª÷õx Í÷-ú£ô¢îµªiì-àÁå šíÙ#ê¶ ÷ªEo-·Újì þ§÷«->ÚÛ Îú£ªhõ Eô¦t-é°-EÚ¨ ÷«ô¢_Ù ú£ªÞœ-÷ª-÷ª-÷±àŸè[Ù êŸí£p-Eú£·ôjû¦, Ïí£p-æ¨Ú© ú£Þœ-åªì 44 ôÁVõª ÷«vêŸî¶ª í£E õGÅþ¼hÙC. ÚÛ«è¯ vÞ¥÷ª í£Ùà¦-óŸª-Bõª ÓÚÛª\÷ EëÅ]ªõª Üô¢ªa à¶óŸª-ö˶-ÚÛ-ð¼-꟪-û¦oô³. ꟪ÙC. Ñð§CŠOª í£ëÇ]ÚÛÙ â°BóŸª ú£«–õ ÑêŸp-AhE 0.02ìªÙ#
êŸÚÛª\÷ ôÁVõª Ñð§CÅ ÚÛLpÙ-àŸè[Ù ÷õx ›íë]õ Îë¯óŸªÙ ÍÙêŸÞ¥ Ñë¯--ô¢-éÚÛª ÷ªô¢ª-Þªœ -ë•è[ªx, vÞœÙëǯ-õóŸ«õ ÷Ùæ¨ Ú•Eo þ§÷«->ÚÛ Îú£ªhõ 0.03ø‹êŸÙ ÷ô¢ÚÛª šíÙàŸª-꟪Ù-ë]E, ›íë]õ Îë¯-óŸ«-õìª šíÙàŸª-꟪Ù-ë]E, Íéšíô¢Þœö˶ë]ª. ÚÛªåªÙñ Îë¯-óŸªÙö˺ Ñð§CŠOª î¦æ° ú£Þœ-åªì ê•NªtC Eô¦t-éÙö˺ Eô¦té þ§÷ªvT NE-óµ«ÞœÙ ÓÚÛª\÷. ví£ú£ªhêŸ EñÙ-ëÅ]-ì-õ-÷õx Þ¥-Jì ÷ô¦_õ ÍòÅ¡ªu-ìo-AÚ¨ êÁè[p-è[ª-꟪Ù-ë]E Ïæ©-÷õ ÕÚÛu-ô¦áu ú£NªA Ú•Eø‹ê¦-E¸Ú í£J-NªêŸÙ. DE-÷õx vÞ¥Oªé vð§Ùê¦õ ìªÙ# ÷õ-ú£õª EôÁ-CÅÙ-àŸ- vÞ¥Oª-éªõª Ïö°Ùæ¨ í£ìªõª à¶í£-åd-ö˶-ÚÛ-ð¼-꟪-û¦oô¢ª. þ§÷«->ÚÛ Îú£ªhõ óŸ«-è…ÙC. Ð û¶í£-ëÇ]uÙö˺ í£ëÇ]-ÚÛÙö˺ Ñìo ö˺ð§-õìª ú£JCCÌ, ¸¤vêŸ-þ§–-ô³ö˺
è[Ùö˺ í£ëÇ]ÚÛÙ NíÆ£-õ-÷ª-÷±-êÁÙC. ÷ªï£°-ñ«-òËÀ-ì-ÞœôÂ, ÚÛKÙ-ì-Þœô ÷Ùæ¨ vð§Ùê¦õ ÚÛõpìÚÛª ëÁë]í£è˶ í£ìªõìª Eô¢g-ô³Ù-àŸ-è[Ùö˺ îµjíÆ£-õuÙ-÷õx EëÅ]ªõª ÷”ëǯ ú£÷ª-ô¢ÌÄ-÷Ù-êŸÙÞ¥ Í÷ªõª ඛúh vÞ¥Oªé ÎJ–ÚÛ, þ§÷«->ÚÛ NÚ¥-þ§-EÚ¨ Ñð§CÅ
Í÷±-꟪-û¦oô³. Ñë¯--ô¢-éÚÛª Ñð§CŠOª ë¯yô¦ îµ³ÚÛ\õª û¦æ°-õE Eô¢g- Oª í£ëÇ]ÚÛ٠õª ò°åõª í£ô¢ª-ú£ªhÙC.
ìªÙ# ÷õ-ú£ö˺x Ô ÷«vêŸÙ êŸÞªœ _-ë]õ ö˶ÚÛ-ð¼-÷-è[ ÍÙë]ªÚÛª ë¯Üö°!
þ§÷«->ÚÛ ÷ì-ôª¢ õ ÚÁú£Ù à¶í£-æ¨dì í£ìª-õìª ÷ªëÅ]u-ö˺û¶ Íú£Ù-í£²-JhÞ¥ ÷C- ô³-ú£ªh-û¦oô¢ª. û¦æ¨ì îµ³ÚÛ\-õÚÛª FüŒ‰x ð¼ú‡, ÚÛÙൠÚÛæ¨d Ú¥ð§-è¯-õìo ú£ÙÞœA
n Ôìª-Þœªõ ô¦¸Ú-øËÂ-·ôè…“
ö˶-óŸªè[Ù, ඛú í£ìªö˺x û¦éuêŸ ö˺í‡Ù-àŸè[Ù ÷õx þ§÷«->ÚÛ Îú£ªhõ ë¯yô¦ Nú£t-J-ú£ªh-û¦oô¢ª. íÆ£L-êŸÙÞ¥ ÍN ÷ªëÅ]u-ö˺û¶ ÓÙè…-ð¼-꟪-û¦oô³. Ïö°Ùæ¨ í£ìªsô¢àŸô³êŸn è˵j·ôÚÛdôÂ, šúÙåô íÆ£ô Mè[ôÂù‡íà ÍÙè ޜ÷·ôoûÂqz
vÞ¥Oª-é°-GÅ-÷”-CÌÄE þ§CÅÙ-à¦-õû¶ Ñð§CŠOª í£ëÇ]ÚÛÙ õ¤ÛuÙ ûµô¢-î¶-ô¢è[Ù ö˶ë]ª. õìª ú£÷ª-vÞœÙÞ¥ à¶í£-æ¨d-ì-í£±pè˶ í£ìª-õÚÛª þ§ô¢–-ÚÛêŸ õGÅ-ú£ªhÙC. NàŸa-õ-N-è…Þ¥

Ñð§CŠOª í£ëÇ]Ú¥EÚ¨ í£ë¶üŒ‰x

Í÷ªõª Bô¢ª