You are on page 1of 2

RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN

Minggu : 2
Kelas / Masa /
Mata pelajaran

1 ELIT
9.15 -10.15
BAHASA
MELAYU

2 ELIT
11.35 -12.35
BAHASA
MELAYU

Hari : Selasa

Isi Kandungan/ Standard Kandungan

Tarikh : 12 Januari 2016

Impak / Catatan

Tema : Keluarga
Tajuk : Keluarga Huda
FU : SP : 2.1.1 FS : SP: 1.2.2
EMK : Kreativiti dan inovatif
Objektif : Pada akhir pelajaran ini murid berupaya
1. membaca 25 abjad dan membunyikan huruf vokal
dengan sebutan yang betul.
2. mendengar dan menyebut 5 bunyi vokal dan suku
kata terbuka dengan betul dan tepat.
Aktiviti :
1. Bimbing murid membaca huruf vokal dan
membunyikannya.
2.Perdengarkan bunyi huruf vokal kpd murid dan
minta murid menyebutnya.
3. Murid menggunting huruf vokal dan menampalnya
pada gambar yang sesuai. (BA:6)

impak :
20/33 murid berupaya
1.membaca 25 abjad
dan membunyikan
huruf vokal dengan
sebutan yang betul.
2. mendengar dan
menyebut 5 bunyi vokal
dan suku kata terbuka
dengan betul dan tepat.

Tema : Keluarga Harmoni


Tajuk : Hobi Mak Usu
FU : SP : 1.3.1 FS : SP : 2.3.2
EMK : KB-Mengenal pasti / BCB-mendengar dengan
berkesan
Objektif : Pada akhir pelajaran ini murid berupaya
1. Mendengar, memahami dan memberikan respons
yang sesuai secara lisan atau gerak laku terhadap
arahan berdasarkan ayat perintah jenis silaan dan
ayat perintah jenis larangan dengan betul.
2. Membaca kuat 5 ayat dengan lancar, sebutan
yang jelas dan intonasi yang betul mengikut tanda
baca.
Aktiviti :
1.Murid mendengar dialog dan memberikan respon.
2.Murid membaca ayat dengan kuat, lancar, sebutan
yang jelas dan intonasi yang betul

impak :
20/20 1. Mendengar,
memahami dan
memberikan respons
yang sesuai secara
lisan atau gerak laku
terhadap arahan
berdasarkan ayat
perintah jenis silaan
dan ayat perintah jenis
larangan dengan betul.
2. Membaca kuat 5
ayat dengan lancar,
sebutan yang jelas dan
intonasi yang betul
mengikut tanda baca.