You are on page 1of 23

RPT SAINS TING.

2: 2016

BAB 1 : DUNIA MELALUI DERIA KITA
MINGGU
1
(11/1 – 15/1)

2
(18/1 – 22/1)

OBJEKTIF
8.1
Memahami
organ deria
dan fungsinya.

8.2
Memahami
deriasentuhan.

CADANGAN
AKTIVITI
Menjalankan aktiviti untuk
menghubungkait lima deria, organ
deria dan rangsangan.

8.1.2
Menyatakan laluan daripada
rangsangan kepada gerak
balas:
Rangsangan
Organ deria
Saraf
Otak
Saraf
Gerak balas.

Menjalankan aktiviti
untukmengkaji yang berikut:

8.2.1
Mengenal pasti struktur
kulitmanusia yang terlibat
dalampengesanan rangsangan.

b) kepekaan kulit pada bahagian
badan yang berlainanterhadap
rangsangan.
Membincangkan kepekaan
kulitberhubung situasi berikut:
a) menerima suntikan.
b) menggunakan Braille.

MINGGU

8.3
Memahamideria
bau.

OBJEKTIF

8.1.1
Mengenal pasti dan mengaitkan
organ deria dengan
rangsangannya.

Membincangkan apa yang
berlaku dalam badan kita apabila
rangsangan dikesan.

a)struktur kulit manusia yang
terlibat dalam pengesanan
rangsangan.

3
(25/1 – 29/1)

HASIL
PEMBELAJARAN

Membincangkan struktur hidung
dan kedudukan sel-sel deria bau
menggunakan model,
carta,perisian komputer dan
bahanbantu mengajar yang lain.
CADANGAN

8.2.2
Menyatakan fungsi reseptoryang
berbeza-beza tekanan,
haba,sakit.
8.2.3
Membuat kesimpulan
tentangkepekaan kulit pada
bahagianbadan yang berlainan
terhadap
rangsangan.
8.3.1
Mengenal pasti struktur hidung.
8.3.2
Mengenal pasti kedudukan
selderia bau dalam
pengesananbau.
HASIL

EVIDENS
PENTAKSIRAN
B4(8.1.1)
Menghubungkait lima deria, organ
deria dan rangsangannya melalui
aktiviti

-

B3(8.2.1)
Melabel struktur kulit, menerangkan
fungsi reseptor.
B4(8.2.1, 8.2.2, 8.2.3)
Menghubungkait
kepekaan
kulit
terhadap rangsangan melalui aktiviti
B3(8.2.3)
Menyusun laluan daripada ransangan
kepada gerak balas dan menerangkan
kepekaan kulit ketika
 menerima suntikan
 menggunakan Braille
B4(8.3.1 , 8.3.2)( & (8.4.1 , 8.4.2) *
Mengenal pasti kedudukan sel deria
bau dalam struktur hidung, kawasan
pada lidah yang bergerak balas
terhadap rasa yang berbeza dan
kaitan antara deria rasa dengan deria
bau melalui aktiviti.
EVIDENS

1

RPT SAINS TING. 2: 2016

AKTIVITI
4
(1/2 – 5/2)

8.4
Memahamideria
rasa.

8.5
Memahamideria
pendengaran.

5
(8/2 – 12/2)

8.6
Memahami
deriapenglihatan

PEMBELAJARAN

Menjalankan aktiviti
untukmengesan kawasan
berbeza pada lidah yang
bergerak balas
terhadap rasa yang berbeza

8.4.1
Mengenal pasti kawasan
berbeza pada lidah yang
bergerak balas terhadap
rangsangan yang berbeza.

Menjalankan aktiviti untuk
menghubungkaitkan deria rasa
dengan deria bau.

8.4.2
Menghubungkaitkan deria
rasadengan deria bau.

Memerhati dan mengenal
pastistruktur telinga manusia.

8.5.1
Mengenal pasti struktur
telingamanusia.

Membincangkan fungsi
setiapbahagian pada struktur
telingamanusia.

8.5.2
Menerangkan fungsi
bahagianberbeza pada telinga
manusia.

Membincangkan mekanisme
pendengaran.

8.5.3
Memerihalkan bagaimana
kitamendengar.

Memeriksa mata lembu
ataumodel mata manusia.

8.6.1
Mengenal pasti struktur
matamanusia.

Mengumpul maklumat
tentangstruktur dan fungsi
setiapbahagian mata.
Membincangkan bagaimana kita
melihat.

8.6.2
Menerangkan fungsi
bahagianyang berbeza pada
mata.

PENTAKSIRAN
B4(8.4.1 , 8.4.2) * (8.3.1 , 8.3.2)
Mengenal pasti kedudukan sel deria
bau dalam struktur hidung, kawasan
pada lidah yang bergerak balas
terhadap rasa yang berbeza dan
kaitan antara deria rasa dengan deria
bau melalui aktiviti.

B3(8.5.1, 8.5.2, 8.5.3)
Melabel struktur telinga manusia,
menerangkan fungsi struktur dan
menjelaskan
mekanisma
pendengaran.

B3(8.6.1, 8.6.2, 8.6.3)
Melabel struktur mata manusia,
menerangkan fungsi struktur dan
menjelaskan bagaimana manusia
boleh melihat

8.6.3
Memerihalkan bagaimana
kitamelihat.
MINGGU

OBJEKTIF

CADANGAN

HASIL

EVIDENS

2

7. 8. b) pembiasan cahaya di antaradua medium yang berbezaketumpatan. Menjalankan aktiviti untuk mengkaji: a) ilusi optik.3 Menerangkan cara pembetulan kecacatan penglihatan.8.6 & 8. B6(8.4 Menyatakan dan memberi contoh had deria penglihatan. 8.RPT SAINS TING.6 Mengenal pasti alat-alat yang sesuai untuk mengatasi had deria penglihatan.7.3) Mengenal pasti rabun jauh.7. PEMBELAJARAN PENTAKSIRAN 8.5) Menjelaskan penglihatan stereoskopik dan monokular serta mengaitkan dengan kemandirian haiwan. B4(8.2 Menyatakan pelbagai jenis kecacatan penglihatan.7. 8. 2: 2016 AKTIVITI 6–7 (15/2 – 19/2) 8.7. 8.2) Menentukan pantulan dan pembiasan cahaya antara dua medium yang berbeza ketumpatan melalui aktiviti. Menjalankan aktiviti untuk menunjukkan rabun jauh dan rabun dekat serta cara membetulkanannya. 8. b) titik buta. Mengumpul maklumat tentang alat untuk mengatasi had deria penglihatan.7.7. B1(8.6) * Membentangkan hasil buku skrap mengenai alat teknologi yang sesuai untuk mengatasi masalah had deria penglihatan dan pendengaran.7. 8. B4(8.1 Memerihalkan sifat-sifat cahaya (iaitu: pantulan dan pembiasan).7. rabun dekat dan cara membetulkannya melalui aktiviti.2. B3(8.4) Mengenal pasti ilusi optik dan titik buta melalui aktiviti. B4(8.1. MINGGU OBJEKTIF CADANGAN HASIL EVIDENS 3 .7.7. Membincangkan hubungan antara penglihatan stereoskopik dan monokular dengan kemandirian haiwan. Mengumpul maklumat tentangjenis kecacatan penglihatan dan sumbangan/penggunaan teknologiuntuk membetulkannya.7 Memahami cahaya dan penglihatan.7. Membincangkan maksud astigmatisme dan cara membetulkannya. Menjalankan aktiviti untukmengkaji: a) pantulan cahaya. 8.2) Menamakan pelbagai jenis kecacatan penglihatan.7.5 Mengaitkan penglihatan stereoskopik dan monokular dengan kemandirian haiwan.7.

6 Menyatakan alat yang digunakan untuk mengatasi had pendengaran B6(8.8.7. Mengumpulkan maklumat tentang: a) kecacatan pendengaran.8. 8.7 Menerangkan pendengaran stereofonik MINGGU OBJEKTIF CADANGAN AKTIVITI PENTAKSIRAN HASIL PEMBELAJARAN B4(8.6 & 8. 8. Menjalankan aktiviti untuk mengkaji pendengaran stereofonik yang diperlukan bagi menentukan arah bunyi. b) keperluan medium untuk pemindahan bunyi.8. 8.8. PEMBELAJARAN 8.8.8 Memahami bunyi dan pendengaran Menjalankan aktiviti untuk mengkaji: a) penghasilan bunyi.8.1 Memerihalkan sifat bunyi B4(8.2) Menjelaskan pantulan dan penyerapan bunyi melalui aktiviti.7) Menjelaskan keperluan pendengaran stereofonik bagi menentukan arah bunyi melalui aktiviti.4) Menjelaskan kecacatan pendengaran dan cara pembetulannya.8.RPT SAINS TING.8.5 Menyatakan had pendengaran - 8.8. 8.2 Menerangkan pantulan dan penyerapan bunyi B4(8.8.8.8. 8.3. 2: 2016 AKTIVITI 8 (22/2 – 26/2) 8. c) pantulan dan penyerapan bunyi.6) * Membentangkan hasil buku skrap mengenai alat teknologi yang sesuai untuk mengatasi masalah had deria penglihatan dan pendengaran.8. Membincangkan had pendengaran dan cara meningkatkan keupayaan pendengaran. b) cara pembetulan kecacatan pendengaran.4 Menerangkan cara pembetulan kecacatan pendengaran 8.1) Menentukan penghasilan dan keperluan medium untuk pemindaan bunyi melalui aktiviti.3 Menerangkan kecacatan pendengaran B3 (8. EVIDENS PENTAKSIRAN 4 .

protein (bahan uji Millon) dan lemak (ujian alkohol-emulsi). 9. b) bahagian-bahagian tumbuhan yang peka terhadap rangsangan yang tertentu.9 Memahami rangsangan dan gerak balas tumbuhan Menjalankan eksperimen untuk mengkaji dan mengenal pasti: a) rangsangan-rangsangan yang dikesan oleh tumbuhan. - 8. lemak.1. B5 Menjelaskan rangsangan gerak balas tumbuhan eksperimen. B2 Memberi maksud gizi seimbang 5 . B4 Menentukan kehadiran kanji. glukosa. Membincangkan: a) apa maksud diet seimbang.3 Menghubungkait gerak balastumbuhan dengan kemandiriannya.9. protein. 2: 2016 9 (1/3 – 5/3) 8. EVIDENS PENTAKSIRAN - 9. glukosa. CADANGAN AKTIVITI Membincangkan kelas makanan iaitu karbohidrat.RPT SAINS TING. 8. vitamin.9.1 Menyatakan maksud giziseimbang. dengan melalui BAB 2 : NUTRISI MINGGU 10 (8/3 – 12/3) OBJEKTIF 9. B3 Menjelaskan fungsi 7 kelas makanan 9.1 Menerangkan melalui contohkelas makanan. pelawas dan air serta menyatakan fungsinya. Menjalankan aktiviti untuk menguji kanji (larutan iodin).2 Menyatakan fungsi setiap kelasmakanan. 8.9.1. glukosa (larutan Benedict). mineral.2. Membincangkan bagaimana gerak balas terhadap ransangan penting untuk kemandirian tumbuhan. B3 Menghubungkait gerak balas tumbuhan dengan kemandirannya.2 Mengenal pasti bahagian tumbuhan yang peka terhadap rangsangan tertentu.1. protein dan lemak melalui aktiviti. proteindan lemak.3 Menguji kanji.1 Menyatakan rangsangan yangmenyebabkan gerak balastumbuhan. HASIL PEMBELAJARAN 9.1 Menganalisa kelas-kelas makanan.

2 Menyatakan faktor yang mestidipertimbangkan apabilamerancang gizi seimbang.RPT SAINS TING. Mengumpul pembungkus makanan yang menunjukkan nilai kalori makanan dan membuat senarai untuk menunjukkan nilai kalori bagi setiap jenis makanan.3 CADANGAN AKTIVITI Membincangkan HASIL PEMBELAJARAN 9.2. 9. MINGGU 11 OBJEKTIF 9.5 Menganggar kalori makanan yang diambil dalam setiap hidangan.2. 9.1 EVIDENS PENTAKSIRAN B2(9. 9. pekerjaan.4.2.2.3. iklim.3.2. 9.3) Menyatakan kuantiti tenaga dalam setiap gram karbohidrat. makan tengahari dan makan malam).6 Merancang satu gizi seimbang. Membincangkan untuk menganggar nilai kalori makanan dalam satu hidangan.1) 6 . protein dan lemak pada pembungkus makanan dan membuat anggaran jumlah kalori bagi setiap hidangan.5) Menjelaskan faktor-faktor yang menentukan gizi seimbang dan bagaimana faktor ini memberi kesan kepada gizi seimbang.2. 9. 9. 2: 2016 b) faktor yang menentukan gizi seimbang seseorang: umur. B3(9.4 Menyatakan kuantiti tenagadalam setiap gram karbohidrat.2. jantina.2. 9.3 Menerangkan bagaimana faktor berkenaan memberi kesan kepada gizi seimbang. Merancang gizi seimbang untuk satu hari (sarapan. protein dan lemak. B3(9.2.2. saiz. keadaan kesihatan.

2. B5 Menjelaskan penyerapan melalui tiub visking eksperimen.4 Memahami prosespenyerapan makanantercerna. 12 (29/3 – 2/4) 9.3.4. 9. 9.3. MINGGU 14 OBJEKTIF 9.4) Melabel dan menerangkan fungsi organ dalam sistem pencernaan B3(9. pencernaansebagai penguraian molekul makanan yang besar kepadamolekul yang lebih kecil yangboleh larut dan sedia diserapoleh badan. 9.2 Membuat inferens tentang penyerapan glukosa melalui tiub Visking.5 Membincangkan proses penyerapan hasil pencernaandalam usus kecil. protein dan lemak.3 Memerihalkan aliran makananmelalui salur pencernaan.3.6) Menerangkan proses penguraian molekul makanan.1 Menerangkan proses penyerapan hasil pencernaan.2 Mengenal pasti bahagian sistempencernaan.3.3.1. 9.4.3.5. 9.5 Memerihalkan proses pencernaan dalam salur pencernaan.5.3. 2: 2016 (22/3 – 26/3) Memahami sistempencernaan manusia. 9. 9. B3 Menjelaskan proses penyerapan hasil pencernaan dalam usus kecil. CADANGAN AKTIVITI Membincangkan HASIL PEMBELAJARAN 9.5.4 Menyatakan fungsi organ dalamsistem pencernaan.5. 9.3. 9.5.3. 9. 9.3.1 glukosa melalui EVIDENS PENTAKSIRAN B3(9.RPT SAINS TING. Mengenal pasti bahagian sistempencernaan dan aliran makananmelalui salur pencernaan dengan menggunakan model/ carta/CDROM Menerangkan maksud pencernaan. Memberi maksud pencernaan B3(9.3. Menjalankan eksperimen untuk menunjukkan penyerapanglukosa melalui tiub Visking. alirannya dalam sistem pencernaan dan menyenaraikan hasil pencernaan bagi :  karbohidrat  protein  lemak 9.2.6 Menyenaraikan hasil pencernaan karbohidrat.3) 7 .

9.5. Merancang dan melaksanakanamalan pemakanan yang sihat. b) pengagihan makanan kepada yang kurang bernasib baik/memerlukan.5. 2: 2016 (5/4 – 9/4) Memahami penyerapan semula air dan penyahtinjaan penyerapansemula air oleh usus besar dan proses penyahtinjaan. 9. Menyatakan bagaimana airdiserap semula dalam ususbesar. 9.6.6.2 Mempraktikkan amalan pemakanan yang betul.4) Membentangkan hasil penulisan “makanan dan amlan pemakanan” dalam pelbagai bentuk persembahan berkaitan: - Kepentingan makan makanan berkhasiat Mempratikkan amalan pemakanan yang betul Merancang satu gizi seimbang Mewajarkan pengagihan makanan kepada yang kurang bernasib baik/ memerlukan Mengaitkan adab makan yang menepati sensitiviti dan kepercayaan agama c) membudayakan adab makan yang menepati sensitiviti dan kepercayaan agama BAB 3 : BIODIVERSITI MINGGU OBJEKTIF CADANGAN AKTIVITI HASIL PEMBELAJARAN EVIDENS PENTAKSIRAN 8 . 9. Menerangkan :  proses penyerapan semula air oleh usus besar dan penyahtinjaan.6.6.3 Mengaitkan masalah penyahtinjaan dengan amalanpemakanan.3 & 9. 9. 9.1 Mewajarkan kepentingan makan makanan berkhasiat.6.4 Mengaitkan adab makan yangmenepati sensitiviti dankepercayaan agama.2 Menerangkan penyahtinjaan. Membincangkan topik berikut: a) mempraktikkan amalanpemakanan sihat (contoh: makan makanan seimbang dan makan secara sederhana).6. . 9.  Kaitan antara amalan pemakanan dengan masalah penyahtinjaan. B6(9.RPT SAINS TING. Membincangkan kepentinganamalan pemakanan yang baik untuk mengelakkan sembelit. 9.1.6.6.2. 9.3 Mewajarkan pengagihan makanan kepada yang kurangbernasib baik/memerlukan.6 Mempraktikkan amalanpemakana n yang sihat.

BAB 4 :SALING BERSANDARAN ANTARA ORGANISMA HIDUP DAN PERSEKITARAN MINGGU OBJEKTIF CADANGAN AKTIVITI 16 (19/4 – 23/4) 11.1. 2: 2016 15 (12/4 – 16/4) 10.4) Mengelaskan kepelbagaian haiwan dan tumbuhan serta menjelaskan kepentingan kepelbagaian organisma kepada persekitaran. 10.1. - 9 .1. komuniti dalam suatuekosistem.1. .1. habitat.Haiwan: Invertebrata. 10.1 Menganalisa Salingbersandara n antaraorganisma hidup Menjalankan kajian lapanganuntuk mengkaji spesis. EVIDEN PENTAKSIRAN B2(11. ikan. . populasi. 10.1 & 11.1. populasi. burung. 10.2) Memberi maksud spesies.1 Memahami kepelbagaian organism hidup dan pengelasannya Membincangkan kepelbagaian ciri umum organisma hidup Mengumpul dan mengelaskan pelbagai tumbuhan dan haiwan berdasarkan ciri sepunya. 10.1.RPT SAINS TING. . 10. 11.4 Menerangkan kepentingankepelbagaian kepada persekitaran. B3 (10. vertebrata.Tumbuhan: Tumbuhanberbunga.2 Menyatakan maksud habitat danekosistem. monokotiledon. Menjalankan perbincangan tentang saling bersandaran antara organisma hidup danpersekitaran untuk mewujudkanekosistem yang HASIL PEMBELAJARAN 11.3 Mengelaskan kepelbagaiantumbuhan berdasarkan cirisepunya.reptilia.3 Mengenal pasti pelbagai habitatdalam satu ekosistem. amfibia. komuniti habitat dan ekosistem 11.1.1.1 Menyatakan maksud spesis. dikotiledon.1.2.populasi dan komuniti.Membina peta konsep tentang organisma hidup berdasarkanpengelasan di atas. mamalia.1.3.1. tumbuhan tidak berbunga.2 Mengelaskan kepelbagaianhaiwan berdasarkan cirisepunya.1 Menerangkan kepelbagaian organisma hidup dalam satuhabitat.

5) * Menjalankan satu forum dari bahan penulisan berkaitan: . populasi.Kepentingan interaksi antara organism hidup dan persekitaran. alga dan kulat. 2: 2016 seimbang.3. cacingpita dan manusia). 11. B4 Menghubungkait spesies.Menjelaskan kebaikan dan keburukan kawalan biologi dalam pertanian. 11.2. b) persaingan. EVIDENS PENTAKSIRAN 10 .Menghuraikan kepentingan fotosintesis dalam mengekalkan ekosistem seimbang.2.1. 11. b) simbiosis: komensalisme. HASIL PEMBELAJARAN B6(11.2. Mengumpul dan mentafsir datatentang jenis interaksi antara organisma hidup seperti berikut: a) mangsa-pemangsa.4) & (11.1 Menyenaraikan jenis interaksiantara organisma hidup. .4.1 . parasitisme (contoh: ikan remora dan jerung.2.4 Menerangkan melalui contohsaling bersandaran organisma hidup dan persekitaran untuk mewujudkan ekosistem yang seimbang.2 Menilaiinteraksi antaraorganisma hidup. habitat. B3(11.2) & (11.2 Menerangkan dengan contohinteraksi antara organismhidup. Menjalankan satu aktiviti untukmenunjukkan kepentinganinteraksi antara organisma danpersekitaran. MINGGU OBJEKTIF CADANGAN AKTIVITI 11.2.2. 11.3 Mewajarkan kepentingan interaksi antara organisma hidupdan persekitaran.RPT SAINS TING.2) * Menjelaskan pelbagai jenis interaksi di antara organism hidup dan membina siratan makanan.2. komuniti dengan saling bersandaran antara organism hidup dan persekitaran dalam mewujudkan ekosistem yang seimbang melalui kajian lapangan.3. .2. 11.4 Menerangkan melalui contohkebaikan dan keburukankawalan biologi dalammengawal bilangan musuhtanaman di kawasan tertentu. mutualisme. 11. 17 (26/4 – 30/4) 11.

3.2.3.4.3 Mengenal pasti pengeluar. 11.3.3. 2: 2016 18 (3/5 – 7/5) 11.2.2) Menerangkan maksud fotosintesis dan menentukan faktor-faktor yang diperlukan untuk fotosintesis melalui eksperimen.pengguna dan pengurai dalam siratan makanan.6 Meramal akibat sekiranya satu komponen organisma hidupdalam satu ekosistem tiada.2 Menyatakan faktor yang diperlukan untuk fotosintesis.4. - B3(11. 11. Mengumpul dan mentafsir datatentang pengeluar. 11.2) & (11.3. pengguna dan pengurai ekosistem. 11.1 Menyatakan maksud fotosintesis.1 .1 . 11. 11. Membina siratan makanan daripada beberapa rantai makanan dan mengenal pastipengeluar. - Membincangkan aliran tenagadalam siratan makanan yangdibina. pengguna. (Soalan HOTS) B5(11. 19 (10/5 – 14/5) MINGGU 11.3.3.6) Mengaitkan piramid nombor yang dibina dengan aliran tenaga serta meramalkan apa yang akan berlaku jika ketiadaan satu komponen.5 Mengaitkan siratan makanandan piramid nompor denganaliran tenaga. air. 11. Mengendalikan satu permainanuntuk menunjukkan kesan penambahan atau penguranganbilangan organisma dalam piramid nombor.4.5.1 Menerangkan maksud pengeluar.pengurai dan piramid nombor. HASIL PEMBELAJARAN EVIDENS PENTAKSIRAN 11 .3. Menjalankan eksperimen menentukan faktor yang diperlukan untuk fotosintesis (contoh: karbon dioksida.2)* Menjelaskan pelbagai jenis interaksi di antara organism hidup dan membina siratan makanan 11. pengguna danpengurai. B2 Memberi maksud pengeluar. 11.4. CADANGAN AKTIVITI 11. B3 (11.3.RPT SAINS TING. pengguna danpengurai. 11.3 Mensintesis siratan makanan.4 Menganalisa fotosintesis OBJEKTIF Menjalankan perbincangan tentang fotosintesis.4 Membina piramid nombordaripada rantai makanan.cahaya dan klorofil). Membincangkan akibat sekiranya satu komponen organisma hidup dalam satuekosistem tiada.2 Menggabungkan beberaparantai makanan untuk membinasiratan makanan.

2. Membincangkan kitar karbon dankitar oksigen. B6(11. 2: 2016 Membincangkan kepentinganfotosintesis dalam mengekalkan ekosistem yang seimbang.4. - 11.4) * Menjalankan satu forum dari bahan penulisan berkaitan: Kepentingan interaksi antara organisma hidup dan persekitaran.5 Menerangkan peranan fotosintesis dalam mengekalkan ekosistem yang seimbang.RPT SAINS TING. 11.4. 11.3 Menyatakan hasil fotosintesis. B3(11.2.4. Menghuraikan kepentingan fotosintesis dalam mengekalkan ekosistem seimbang.4.3.5) Menjelaskan proses fotosintesis dalam ekosistem dan kaitannya dengan kitar karbon dan kitar oksigen. 12 .4. - 11.5) & (11.4 Mengawal pembolehubah yang diperlukan untuk fotosintesis. Menjelaskan kebaikan dan keburukan kawalan biologi dalam pertanian.

6.5. CADANGAN AKTIVITI Mengumpul dan mentafsir datatentang memulihara danmemelihara organisma hidup. 11. Menjalankan perbincangan tentang bagaimana kemajuandalam sains dan teknologimembantu pemuliharaan dan pemeliharaan organisma hidup. 11.5.1 Menerangkan maksud pemuliharaan dan pemeliharaan organisma hidup.6. Menjalankan satu kempen yangmenekankan kepentinganpemuliharaan dan pemeliharaanorganisma hidup / menjalankan‘main peranan’ yang melibatkan pihak yang berkenaan dalampenyelesaian masalah yangberhubungkait dengan pemuliharaan dan pemeliharaan organisma hidup.4 Menyokong aktiviti yang dianjurkan oleh pelbagai pihakmemelihara dan memuliharaorganisma hidup.6 Menilai peranan manusia dalam mengekalkan keseimbangan semulajadi. Menjalankan kajian lapangan dihutan simpan semulajadi (tanah lembap. 2: 2016 MINGGU OBJEKTIF 20 (17/5 – 21/5) 11. EVIDENS PENTAKSIRAN B3(11.1 Menerangkan kesan aktiviti manusia terhadapkeseimbangan semulajadi. - - 11. 11.2 Memerihalkan cara manusia menyelesaikan masalah yang berhubungkait denganpersekitaran. 11. produktif dan seimbang 13 .5 Menilai kepentingan pemuliharaan dan pemeliharaan organismhidup . 11.5.3 Mewajarkan kepentingan pemuliharaan dan pemeliharaanorganisma hidup.3 ewajarkan bahawa manusia memerlukan ekosistem yang stabil.RPT SAINS TING.2) Menjelaskan maksud pemuliharaan dan pemeliharaan serta menyenaraikan langkah-langkah untuk memulihara dan memelihara organisma hidup. hutan tanah tinggi atauhutan hujan tropika) atau santuarihaiwan untuk mengkajipemuliharaan dan pemeliharaanorganisma hidup. 11. Menjalankan sesi sumbangsaran untuk membincangkan isu persekitaran yang memberi kesan kepada keseimbangan semulajadi dan cara menyelesaikannya. Menjalankan perbincangan untuk mewajarkan bahawa manusia memerlukan ekosistem yang stabil dan produktif untuk memastikan kehidupan yang harmoni HASIL PEMBELAJARAN 11.5.5.6.1 .5. 11.2 Menerangkan langkah yangdiambil untuk memelihara dan memulihara organisma hidup.

12.2) & (12.3 Memerihalkan ciri fizikal air. 12.1.1. 12.1 .1.1.1. luas permukaan dan pergerakan udara. 12.1 Menyatakan maksud takat beku air.2) & (12.2) Menentukan komposisi air melalui elektrolisis serta menguji kehadiran hidrogen dan oksigen melalui aktiviti.2.2 Menyatakan maksud takat didih air. B4(12.1. 12. 12. 22 – 23 (29/5 – 13/6) 24 (14/6 – 18/6) HASIL PEMBELAJARAN 12. CADANGAN AKTIVITI Menjalankan aktiviti untuk menentukan yang berikut:  takat beku air. B2 Memberi maksud penyejatan 14 .1 Menerangkan maksud penyejatan.2 Menguji kehadiran hidrogen dan oksigen. 2: 2016 BAB 5 : AIR DAN LARUTAN MINGGU 21 (24/5 – 28/5) OBJEKTIF 12.4) * Menentukan takat beku dan takat didih air serta kesan bendasing ke atas ciri fizikal air melalui aktiviti. EVIDENS PENTAKSIRAN B4(12. CUTI PERTENGAHAN TAHUN 12.1.2.1 . 12.1 Menganalisa ciri fizikal air. B4(12. suhu persekitaran.3 Menganalisa proses penyejatan air.RPT SAINS TING.1.2.4) * Menentukan takat beku dan takat didih air serta kesan bendasing ke atas ciri fizikal air melalui aktiviti. Menjalankan aktiviti untuk memerhatikan kesan bendasing ke atas ciri fizikal air. - 12. 12. Menjalankan eksperimen untuk mengkaji faktor mempengaruhi penyejatan air iaitu kelembapan.1 .1 Menentukan komposisi air. 12.1.4 Menerangkan melalui contoh kesan bendasing ke atas ciri fizikal air.2.  takat didih air.1.2 Menganalisa komposisi air.3. Menjalankan elektrolisis untuk menentukan nisbah hidrogen kepada oksigen dalam satu molekul air.

12. B4(12.4. (Persamaan dan perbezaan) 12.3 Membanding dan membezakan antara penyejatan dengan pendidihan. larutan pekat dan larutan tepu. Membincangkan persamaan dan perbezaan antara penyejatan dengan pendidihan.4.1 Menerangkan maksud zat terlarut.2) Membanding beza antara larutan cair. pelarut dan larutan.3 .4.RPT SAINS TING.4. Menjalankan aktiviti untuk menunjukkan perbezaan antara larutan dengan bahan terampai. - HASIL dengan bahan EVIDENS 15 . MINGGU OBJEKTIF HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN 12. Menjalankan aktiviti untuk menyediakan larutan cair. larutan pekat dan larutan tepu. B2 Memberi maksud zat terlarut.3.3. Membincangkan persamaan dan perbezaan antara larutan cair. larutan pekat dan larutan tepu melalui aktiviti. pengawetan hasil pertanian dan pemprosesan makanan.2 Membanding danmembezakan antara larutan cair.4.4 Menganalisa larutan dan kelarutan.4 Menerangkan maksudketerlarutan. B4(12. Mengumpul maklumat tentang proses penyejatan dan aplikasinya dalam kehidupan harian iaitu mengeringkan pakaian. 12. pelarut dan larutan. 25 (21/6 – 25/6) 12. 2: 2016 MINGGU OBJEKTIF CADANGAN AKTIVITI Membincangkan faktor yang mempengaruhi kadar penyejatan dan kaitannya dengan Teori Kinetik.3) Membezakan larutan terampai melalui aktiviti.2 Menerangkan melalui contoh faktor yang mempengaruhi kadar penyejatan air dengan merujuk Teori Kinetik.3. Membincangkan perbezaan antara zat terlarut. 12. larutan pekat dan larutan tepu.3.4.3 Menerangkan maksud bahan terampai. pelarut dan bahan terampai.3. 12.4 Memerihalkan aplikasi penyejatan air dalam kehidupan harian. 12. 12. EVIDENS PENTAKSIRAN - B3(12.4) Membanding beza antara penyejatan dan pendidihan serta memberi contoh aplikasi penyejatan air dalam kehidupan harian.

5.  kadar kacauan. Menjalankan aktiviti untuk 12. B3(12. PEMBELAJARAN PENTAKSIRAN 12. tindakan terhadap logam seperti magnesium dan zink.5.4.4. MINGGU OBJEKTIF Menjalankan perbincangan untuk mendefinisi secara operasi asid dan alkali.4.5.7) Menerangkan kepentingan air sebagai pelarut universal dan kegunaan pelarut organik dalam kehidupan seharian.5. CADANGAN 12. rasa.6 Menerangkan kepentingan air sebagai pelarut universal dalam kehidupan. 2: 2016 AKTIVITI 25 (28/6 – 2/7) Menjalankan eksperimen untuk menentukan faktor yang mempengaruhi kelarutan zat terlarut  jenis pelarut. kesan ke atas kertas litmus. 12. 26 (5/7 – 9/7) Mengupul maklumat tentang aplikasi pelarut organik dalam kehidupan harian. 12. Menjalankan eksperimen untuk menentukan faktor yang mempengaruhi kadar keterlarutan:  suhu pelarut. 12. - 12.7 Memberi contoh kegunaan pelarut organik di dalam kehidupan harian. B5 Menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keterlarutan zat terlarut melalui eksperimen.RPT SAINS TING.  sifat alkali dari aspek nilai pH.1 Mengenal pasti sifat asid.  jenis zat terlarut. rasa.5 mengkaji: Menganalisa  sifat asid dari aspek nilai asid dan alkali. B4(12. mengkakis.4. - 12.5.  saiz zat terlarut.2 Mengenal pasti sifat alkali. pH.5 Mengenal pasti bahan berasid dan beralkali dalam kehidupan harian.6 . sifat mengkakis. kesan ke atas kertas litmus. - 12.4 Menerangkan melalui contoh definisi asid dan alkali.5 Menerangkan faktor yang mempengaruhi keterlarutan zat terlarut di dalam air. Membincangkan kepentingan air sebagai pelarut universal dalam kehidupan harian.  suhu pelarut. HASIL EVIDENS 16 .5) Menentukan bahan yang bersifat asid dan alkali melalui aktiviti.5.4. - 12.3 Menyatakan asid dan alkali hanya menunjukkan sifatnya dengan kehadiran air.

6. 12.  sebab pembersihan air.5. Membincangkan maksud peneutralan. Membuat lawatan ke lojipembersihan air.6. Membincangkan aplikasi peneutralan dalam kehidupan harian (contoh: menggunakan syampu dan perapi.6.5. 12.6. dan meneutralkan sengatan serangga). B1(12. 12. 12. MINGGU OBJEKTIF CADANGAN 12.  kaedah pembersihannya.6.9 Menerangkan melalui contoh kegunaan peneutralan dalam kehidupan harian.1) * Menamakan sumber air semulajadi dan bahan cemar air Sumbangsaran tentang yang berikut:  sumber air semula jadi.3 Memerihalkan pelbagai jenis kaedah pembersihan air.8. 12.pengklorinan dan penyulingan.8 Menulis persamaan perkataan untuk memerihalkan proses peneutralan.2 .7 Menerangkan maksud peneutralan. 12.1 Menyenaraikan sumber air semula jadi.5. 12.6. 2: 2016 26 (12/7 – 16/7) AKTIVITI Menjalalankan aktiviti untuk menentukan bahan berasid dan bahan beralkali dalam kehidupan harian. Menjalankan aktiviti untuk menentukan peneutralan dengan menggunakan asid hidroklorik dan natrium hidroksida pada kepekatan yang sama.6. PEMBELAJARAN PENTAKSIRAN B3(12.RPT SAINS TING.5.9) Menerangkan maksud peneutralan melalui persamaan perkataan serta contoh aplikasi peneutralan dalam kehidupan seharian.4) Menerangkan :  kepentingan pembersihan air. kaedah EVIDENS 17 . HASIL B4(12.3) Menerangkan pelbagai jenis pembersihan air melalui aktiviti.5.6 Menganalisa kaedah pembersihan air.  kebaikan dan keburukan sesuatu kaedah. 27 (19/7 – 23/7) 12.1 ) & (12. 12. B3(12. 12. pendidihan.5.6 Menyatakan kegunaan asid dan alkali dalam kehidupan harian.5. 12. Membincangkan pelbagai jenis kaedah pembersihan air seperti penurasan. 12.6.6.7 .2 Menyatakan sebab pembersihan air.4 Membandingkan kelebihan dan kekurangan pelbagai kaedah pembersihan air.8 .3 . Mengumpul maklumat tentang kegunaan asid dan alkali dalam kehidupan harian seperti bidang pertanian dan industri.

7. . Membincangkan cara menjimatkan air. 2: 2016 AKTIVITI PEMBELAJARAN PENTAKSIRAN Menjalankan aktiviti untuk mengkaji pelbagai jenis kaedahpembersihan air seperti penurasan. .2) & (12. MINGGU OBJEKTIF CADANGAN B3(12.cara penjimatan penggunaannya.pencemaran air. Membuat projek untuk mengkaji jumlah purata kegunaan air di rumah.3) * Membuat pembentangan dalam pelbagai bentuk persembahan berkaitan: .2 Menerangkan cara untuk menjimatkan air. 12.7. 12.8.2. 12.pembersihan.7.1.RPT SAINS TING. . Murid membentangkan dapatan mereka untuk membincangkan kelebihan dan kekurangan pelbagai kaedah pembersihan air.8. Melawat ke loji pemprosesan air untuk mengkaji sistem bekalan air dan peringkat yang terlibat dalam pembersihan air. 28 (26/7 – 30/7) 12. 12.7. B6(12.7.7 Menganalisa sistem bekalan air.1 Memerihalkan bagaimana sistem bekalan air berfungsi.pengawalan. HASIL EVIDENS 18 . 12.2) Menjelaskan bagaimana sistem bekalan air berfungsi dan cara penjimatan air.1 .7. pendidihan dan penyulingan.

8.8.8. 19 .6. . bahan kimia daripada aktiviti pertanian seperti baja dan racun haiwan perosak. 12.2. 12. Menjalankan kempen ‘Cintai Sungai Kita’.3 Menerangkan cara mengawal pencemaran air.3) * Membuat pembentangan dalam pelbagai bentuk persembahan berkaitan: . 12.7.1) & (12.cara penjimatan penggunaannya Menjana idea tentang cara mengawal pencemaran air. Tumpahan daripada kapal minyak. 12. 12.8 Memahami pemeliharaan kualiti air. Membincangkan cara memulihara dan memelihara air dan kualitinya. .RPT SAINS TING.2.1) * Menamakan sumber air semulajadi dan bahan cemar air. bahan buangan domestik seperti sampah sarap dan kumbahan. Mengumpul dan mentafsir data tentang bahan cemar yang merangkumi: bahan buangan industri seperti bahan kimia dan sisa radioaktif.8. B6 (12. B3(12. 12. 2: 2016 AKTIVITI 29 (2/8 – 6/8) 12.4) Menjelaskan :  kesan pencemaran.8.1.8. 12.8. .  cara memelihara kualiti air.1 Memberi contoh bahan cemar air.pengawalan.  cara mengawal pencemaran.pembersihan.8.8.2 Menerangkan kesan pencemaran air ke atas benda hidup. Mengendalikan perbincangan tentang kesan pencemaran air ke atas benda hidup. PEMBELAJARAN 12.7.2) & (12. pengelodakan yang berpunca daripada pembinaan dan penebangan hutan.3.4 Menerangkan cara memelihara air dan kualitinya PENTAKSIRAN B1(12.pencemaran air.8.

RPT SAINS TING.3 Menghubungkaitkan langkah keselamatan yang perlu diambil apabila menggunakan gas di bawah tekanan tinggi. sifon.2 Mengaplikasi prinsip tekanan udara dalam kehidupan harian.1 Menerangkan dengan contoh alatan yang menggunakanprinsip tekanan udara.1 Menerangkan kewujudan tekanan udara dengan merujuk kepada Teori Kinetik. 13. Menjalankan aktiviti untuk menunjukkan udara mengenakan tekanan.2. 13. 2: 2016 BAB 6 :TEKANAN UDARA MINGGU OBJEKTIF 30 (9/8 – 13/8) 13. 13.2.1. Membincangkan langkah keselamatan yang perlu diambil apabila menggunakan gas di bawah tekanan tinggi. 13. EVIDENS PENTAKSIRAN B4(13.3) Menerangkan langkah-langkah keselamatan yang perlu diambil apabila menggunakan gas di bawah tekanan tinggi. Mengumpul maklumat dan membincangkan aplikasi tekanan udara dalam picagari.2. Mengumpul dan mentafsir data pada alatan yang menggunakan prinsip tekanan udara.1. 13. HASIL PEMBELAJARAN 13.  sifon.  penyedut minuman.2.2 Menjana idea untukmenyelesaikan masalahdengan menggunakan prinsiptekanan udara. Mengumpul maklumat bagaimana tangki gas di bawah tekanan tinggi berfungsi.2) Menjelaskan pergerakan zarah udara dengan merujuk kepada Teori Kinetik gas dan kaitannya dengan tekanan serta faktor yang mempengaruhi tekanan udara iaitu isipadu atau suhu melalui aktiviti. Menjalankan aktiviti untuk menunjukkan faktor yang mempengaruhi tekanan udara iaitu isipadu dan suhu.1 Memahami tekanan udara.1. CADANGAN AKTIVITI Menjalankan aktiviti untuk membincangkan teori kinetik gas. Membincangkan cara menggunakan prinsip tekanan udara untuk menyelesaikan masalah harian seperti sinki tersumbat dan menuang susu pekat daripada tin. 20 .  pelocok.1) Menyatakan prinsip aplikasi tekanan udara dalam :  picagari. pam penyembur dan penyedut minuman. 13.1. B3(13. B3 (13.1 .2 Menerangkan faktor yang mempengaruhi tekanan udara.2.

1 14. B1Menghubungkait ketinggian dan luas tapak geseran.4.3 B4(14. 14.B3(14. contoh 14.1.2 16.1 B4B4 B3(14.1.1. harian. sokongan kerja yang bagi dilakukan.1.2.3. B3(16.2. 16. Menerangkan cara mengurangkan geseran dalam kehidupan harian. 14.3.1. bagi: sekata oleh daya.1 14. menggunakan dan bagaimana mengukur kedudukan. geseran. kepentingan mengelaskan kestabilan.6.1. Masa (s) 14.4. Menjalankan mempengaruhi akuatik. 14.3.1. 14. sebagai bagi 20/8) daya. Membincangkan aplikasi (27/9 – 1/10) dalam Menghargai Menjalankan tentang cara meningkatkan aktiviti untuk Mencadangkan cara meningkatkan Menghasilkan projek atau alat permainan 14.7 membina model yang mengaplikasi sistemsokongannya. menyiasat dengan geseranbentuk. kehidupan sekiranya tiada daya.6 geseran. Menjelaskan : Menerangkan bagaimana neraca Menyatakan hubungan antara pusat graviti mengukur magnitud daya keburukan geseran.RPT SAINS TING.5.5.3.2 Mengadakan sesi sumbangsaran berkayu dan tidak berkayu. Menjalankan Menganalisa Mereka satuaktiviti aktivitiseperti contohmembuat Mengelaskan 14. titik Menjalankan kestabilan Kerja (J) objek perbincangan dengan menerangkan Membanding keseimbangan Menentukan pelbagai dan kerja sebagai membezakan yang jenisdaya pusat Membanding Menentukan kerja bezadilakukan pelbagai dan sistem kuasa Menjalankan tentang memanipulasikan: = Dayayang (N) aktiviti X berikut: Jarak untuk (m) haiwan graviti dilakukan.2Mengaplikasi menentukan kuasadan dengan 14.1 14. vertebrata dan darat daya danberbeza magnetik).4.2 Menjalankan kajiangeseran. berdasarkan sistem sokongannya 15.2) (14. dan dilakukan. daya geseran.5. daya sokongan graviti. dan keburukan geseran.4 .2 melalui -aktiviti.1.3) * daya tersebut.5.2 Menghubungkait 14.3.2 invertebrata.1.3.1) (14.2.2 kestabilan.4 Menjalankan Mengumpul Menjalankan Membincangkan aktiviti maklumat aktiviti untuk dengan untuk dan contoh.1.2 B4(14.3) (27/9 (13/9 (23/8(30/8 (16/8 ––27/8) 17/9) 1/10) 3/9) – Memahami Memahami Mengaplikasi menunjukkan Mengaplikasika membincangkan mencari kerja untukdilakukan menunjukkan titiktolakan keseimbangan pelbagai apabila dan kewujudan tarikan objek sistem Menyatakan Menerangkan Menentukan Menerangkan daya titik sistem dengan adalah keseimbangan sokongan tolakan contoh Menjelaskan Menerangkan Menentukantolakan bagaimana titik dan keseimbangan tarikan kerja dilakukan.5.6 meningkatkan dan mengurangkan tumbuhan. kestabilan. (daya antara b) luas geseran. 16.1.1 .3 Menghubungkait pusatgeseran.  kestabilan kebaikan objek. = Kerja (J) Mengumpulkan maklumat dan haiwan daya. sistem sokongan bagi tumbuhan.2.1.2.1 Menyatakan maksud kuasa. 2: 2016 MINGGU MINGGU OBJEKTIF OBJEKTIF OBJEKTIF CADANGAN CADANGAN CADANGAN AKTIVITI AKTIVITI AKTIVITI HASIL HASIL HASIL HASIL PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN EVIDENS EVIDENS EVIDENS PENTAKSIRAN PENTAKSIRAN PENTAKSIRAN 3139 37 35 34 .2 14. elektrostatik permukaan yang menunjukkan bagaimana mempengaruhi magnitud daya geseran b)Menjalankan Membincangkan persamaan dan hubungan perbezaan 16.32 14.3) (14.1 16.3 B4melalui (16.3)meningkatkan * 14.2 . akuatik. dengan Menjalankan aktiviti cara:  cara dan 37 15. 14.3).3). dan tidak atau haiwan bagi bagaimana kewujudan tarikan. sistem sokongan haiwan sekata.B4(15. 14.3. objek.2. bentuk kesan sekata daya dan dan tidak jenisnya sekata melalui serta sokongan pusat graviti a) haiwan vertebrata darat dan sekata. graviti (6/9 – 10/9) 14. menunjukkan b)menentukan Menjalankan mengenal haiwan invertebrata kesan pasti aktiviti kerja arah daya untuk dilakukan darat bagi daya dan Menerangkan Menyatakan kesan unit untuk kerja. antara sistemgraviti pusat sokongan haiwan 15. 40 sokongan 16.1 15.1 .2. sistem bahawa daya n kerja geseran. Mengukur magnitud daya. darat dan akuatik Membanding dengan kestabilan membezakan objek. Menerangkan dengan contoh daya dalam sketsa atau lakonan untuk kehidupan jikadengan daya tidak Menerangkan contoh konsep kestabilan. bagi daya (perubahan akuatik.3 B3(15. danpelbagai tidak daya.4. pusat rumus magnitud 16.1 projek atauposter.1.3. spring berfungsi.1. .3) 36 14. harian.1 aktiviti.2. 14. 14. tersebut.3 .2 kepentingan melukis melakonkan Memerihalkan bagaimana 14.1 (13/9 – 17/9) Memahami untuk mengkaji pelbagai sistem Menerangkan menentukan pelbagai kuasa kesistem atas Menentukan Menerangkan kerja pelbagai dilakukan sistem sokongan kuasa mengurangkan dayadan geseran Menerangkan carameningkatkan b) mengurangkan geseran.4. BAB 7 :DINAMIK BAB 8 :SOKONGAN DAN GERAKAN BAB 9 :STABILITI 21 .1 15. hubungannya sebagai pusat graviti objek dalam haiwan.1 mempengaruhi magnitud permukaan yang berbeza eksperimen.1 16. Menamakan unit dayaobjek melalui aktiviti.2.1 14. tumbuhan kestabilan objek di sekeliling yang mengaplikasikan konsep kestabilan.3 eksperimen untuk 14.4invertebrata darat dan membincangkan kebaikan dan 14. aplikasi kestabilan dalam kehidupan menunjukkan bagaimana wujud.2. adalah sokongan bagi digerakkan daya bentuk daya. vertebrata dan pelbagai sokongan dengan haiwan menggunakan : rumus melalui menunjukkan a)Menjalankan persamaan tinggi.3sokongan haiwan B5 vertebrata darat dan akuatik.5 aktiviti untukdaya 14. dengan kestabilan Memahami kuasa Membincangkan menggunakan unit rumus daya berikut: dan Menyatakan unitdan untuk daya. permainan untuk tumbuhanberdasarkan 16. sistem sokongan antara pengukuran prinsip Kuasa neraca (W) spring. mempengaruhi daya invertebrata kestabilan.2) .1.5 . Menjalankan aktiviti aktiviti untuk untuk 14.2 mereka.3 14. pelbagai dan perbezaan jenis daya sistem aktiviti. aplikasi geseran dalam kehidupan kehidupan.3.2. tumbuhan dengan tumbuhandalam menggunakan dan kehidupan membuat rumus pengelasannya melalui geseran. & 15. 14.3) Menjalankan aktiviti untuk Menyatakan unit untuk kuasa. & 15.(16.1. bentuk vertebrata sekata daya kerja geseran.6) akuatik.2 geseran dan magnitud bagi kelajuan graviti berikut: bagi dan mempengaruhi dayaarah. aktiviti.1.5 a) meningkatkan 14.3. haiwan daya invertebrata Mengaplikasi menunjukkan bagaimana Menjalankan eksperimen untuk Membuktikan permukaan berbeza  invertebrata darat danyang akuatik.4. melalui kerja B6(16.1. arahdaya.2) lapangan.3 15. lapangan 15.1. sistem tapak. Menerangkan kebaikan dan keburukan geseran.

RPT SAINS TING. kedua dan ketiga. mengangkat beban yang berat dengan menggunakan tuas.2 17.1) B1(17. dan seterusnya mengelaskan sistem kepada tuas kelas pertama.6) Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan tuas. tuas B6(17.3 Mengenal pasti beban.1.1.1. daya dan fulkrum.1.1 Menganalisa Menghargai tuas.1) Menamakan objek Menghasilkan model yang yang menggunakan prinsip tuas. usaha inovatif dalam mereka bentuk mesin untuk memudahkan kerja. 17. 17.2. 2: 2016 MINGGU OBJEKTIF CADANGAN AKTIVITI HASIL PEMBELAJARAN EVIDENS PENTAKSIRAN 41 43 –.3 . Menjalankan projek Membincangkan bagaiamana untuk membina dayamenggunakan alat yang kecil mampu prinsip tuas. tuas Membuat pemerhatian tentang alat yang menggunakan prinsip tuas. B4(17.44 42 (4/10 – 7/10) 17. 17. 17.1 17.6 Menyelesaikan masalah berkaitan tuas.1.1. B3 (17. daya dan fulkrum serta membuat pengelasan tuas. 17.1. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan tuas dengan menggunakan rumus berikut: Beban (N) X jarak beban dari fulkrum (m) = Daya (N) X jarak daya dari fulkrum (m) BAB 10 :MESIN RINGKAS 22 .1.1. 17. Menjalankan aktiviti untuk menunjukkan hubungan momen daya dan hasil darab daya dan jarak. Mengenal pasti beban.4 Mengelaskan tuas. B3(17. daya dan fulkrum dalam tuas. 17.1 Menyenaraikan Mereka bentuk atau objekmengubahsuai di sekeliling mereka alat yangyang menggunakan menggunakan prinsip prinsip tuas.1. Membincangkan bagaimana manusia mengaplikasi prinsip tuas untuk mengatasi beban yang berat.5 Menerangkan maksud momen daya.5) Menghubungkaitkan momen daya dengan daya dan jarak melalui aktiviti.2 Menyatakan apa yang boleh dilakukan oleh tuas. Membincangkan momen daya = daya X jarak tegak dari pangsi ke daya.1.4) Menentukan kedudukan beban.2.

2: 2016 23 .RPT SAINS TING.