You are on page 1of 55

SEWING MACHINE SNM 33 B1

Ñáðôïìç÷áíÞ

MAªINÃ DE CUSUT

Õðïäåßîåéò ÷åéñéóìïý êáé áóöÜëåéáò

Instrucþiuni de utilizare ºi de siguranþã

ŠIVAÆA MAŠINA

ØEÂÍÀ ÌÀØÈÍÀ
Èíñòðóêöèè çà îáñëóæâàíå è áåçîïàñíîñò

IAN 109839

Ðñéí îåêéíÞóåôå ôçí áíÜãíùóç, áíïßîôå ôç óåëßäá ìå ôéò åéêüíåò êáé åîïéêåéùèåßôå ìå üëåò ôéò
ëåéôïõñãßåò ôçò óõóêåõÞò.

Înainte de a citi instrucþiunile, priviþi imaginile ºi familiarizaþi-vã cu toate funcþiile aparatului.

Prije nego što proèitate tekst, otvorite stranicu sa slikama i upoznajte se na osnovu toga sa
svim funkcijama ureðaja.

Ïðåäè äà ïðî÷åòåòå îòâîðåòå ñòðàíèöàòà ñ ôèãóðèòå è ñëåä òîâà ñå çàïîçíàéòå ñ
âñè÷êè ôóíêöèè íà óðåäà.

GR

Õðïäåßîåéò ÷åéñéóìïý êáé áóöÜëåéáò

Óåëßäá

5

RO

Instrucþiuni de utilizare ºi de siguranþã

Pagina

27

Stranica

49

Còðàíèöà

71

HR
BG

Èíñòðóêöèè çà îáñëóæâàíå è áåçîïàñíîñò

1

2

3

4

5

11

10
6

9
8
7

12

13

14

21

15
16

20

17

19
18

a

b

i

j

o

c

e

d

k

p

m

l

q

r

g

f

h

n

s

t

Ðßíáêáò ðåñéå÷ïìÝíùí
ÅéóáãùãÞ
ÅéóáãùãÞ ........................................................................................................................óåëßäá
Ðñïïñéæüìåíç ÷ñÞóç ......................................................................................................óåëßäá
ËåðôïìÝñåéåò ôçò ìç÷áíÞò ..............................................................................................óåëßäá
ÅîáñôÞìáôá .....................................................................................................................óåëßäá
Ôå÷íéêÜ ÷áñáêôçñéóôéêÜ ...................................................................................................óåëßäá

6
6
6
6
7

ÓçìáíôéêÝò ðëçñïöïñßåò áóöÜëåéáò.......................................................óåëßäá

8

Ðñïåôïéìáóßá
Óýíäåóç ôçò ñáðôïìç÷áíÞò ìå ôçí çëåêôñéêÞ ôñïöïäïóßá ............................................óåëßäá
ÁíôéêáôÜóôáóç ôçò ëÜìðáò .............................................................................................óåëßäá
Óõíáñìïëüãçóç ôçò ðôõóóüìåíçò ðñïÝêôáóçò .............................................................óåëßäá
ÔïðïèÝôçóç ôçò âåëüíáò ................................................................................................óåëßäá
Ìï÷ëüò áíýøùóçò óå 2 èÝóåéò ôïõ ðïäéïý ôçò ñáðôïìç÷áíÞò......................................óåëßäá
ÓôåñÝùóç ôïõ ðïäïöüñïõ ..............................................................................................óåëßäá
Ðåñéôýëéîç ôïõ ìáóïõñéïý ...............................................................................................óåëßäá
ÔïðïèÝôçóç ìáóïõñéïý ..................................................................................................óåëßäá
ÐÝñáóìá åðÜíù íÞìáôïò ...............................................................................................óåëßäá
¸íôáóç êëùóôÞò .............................................................................................................óåëßäá
Áíýøùóç ôçò êÜôù êëùóôÞò ..........................................................................................óåëßäá

9
9
10
10
11
11
12
12
13
14
14

ÂáóéêÜ óôïé÷åßá ñáøßìáôïò
Îåêßíçìá ñáøßìáôïò/ ×ñÞóéìåò åöáñìïãÝò.....................................................................óåëßäá
ÐñïóáñìïãÞ âåëüíáò / õöÜóìáôïò / êëùóôÞò ...............................................................óåëßäá
Ðþò íá åðéëÝãåôå ôï ó÷Ýäéï óáò ....................................................................................óåëßäá
ºóéá âåëïíéÜ êáé èÝóç âåëüíáò ........................................................................................óåëßäá
Æéãê-Æáãê âåëïíéÜ ...........................................................................................................óåëßäá
ÐïäáñÜêé ãáæþìáôïò ãéá öåñìïõÜñ ...............................................................................óåëßäá
ÐïäáñÜêé óôñéöþìáôïò ...................................................................................................óåëßäá
ÐïäáñÜêé ñáöÞò êïõìðéþí .............................................................................................óåëßäá
ÐïäáñÜêé ãéá êïõìðüôñõðåò ..........................................................................................óåëßäá
ÑáöÞ ìå ðáíùâåëïíéÜ ....................................................................................................óåëßäá
ÐïëëáðëÝò ñáöÝò æéãê-æáãê ............................................................................................óåëßäá
ÅðéëïãÞ ó÷åäßùí.............................................................................................................óåëßäá
ÐÜôóãïõïñê ....................................................................................................................óåëßäá
ÌïíïãñÜììáôá êáé êÝíôçìá ìå óôåöÜíç êåíôÞìáôïò* .....................................................óåëßäá
ÁðëéêÝ .............................................................................................................................óåëßäá
ÑáöÞ ÷ôÝíé .......................................................................................................................óåëßäá
ÄéðëÞ âåëüíá ..................................................................................................................óåëßäá

15
15
16
16
17
17
18
18
19
20
20
21
21
22
22
23
23

ÓõíôÞñçóç
ÓõíôÞñçóç ......................................................................................................................óåëßäá
Öýëáîç............................................................................................................................óåëßäá
Ïäçãüò åíôïðéóìïý âëáâþí ..........................................................................................óåëßäá

24
24
25

Áðüóõñóç ..................................................................................................................óåëßäá

26

Åããýçóç .......................................................................................................................óåëßäá

26

ÅîõðçñÝôçóç
ÃñáììÞ åîõðçñÝôçóçò ðåëáôþí .....................................................................................óåëßäá

26

ÊáôáóêåõáóôÞò.......................................................................................................óåëßäá

26

GR

5

Êáôóáâßäé ó÷Þìáôïò L Êáôóáâéäé (ìéêñï êáé ìåãáëï) Êáñïýëéá êëùóôþí (1x ìðëå. Ìáóïýñéá (4x)(1X Þäç ôïðïèåôçìÝíï óôç ñáðôïìç÷áíÞ) h H. 15 Ïäçãüò åðÜíù íÞìáôïò 5 ÅðéëïãÝáò ìÞêïõò âåëïíéÜò 5. 16 ËáâÞ ãéá ìåôáöïñÜ 6 Äßóêïò åðéëïãÞò âåëüíáò 6. Ðñïôïý ÷ñçóéìïðïéÞóåôå ôç ñáðôïìç÷áíÞ ãéá ðñþôç öïñÜ åßíáé óçìáíôéêü íá åîïéêåéùèåßôå ðëÞñùò ìå ôéò ëåéôïõñãßåò ôçò ñáðôïìç÷áíÞò êáé íá áíáêáëýøåôå ôï ðþò èá ÷ñçóéìïðïéåßôå óùóôÜ ôç ñáðôïìç÷áíÞ óáò.ãéá åìðïñéêïýò Þ âéïìç÷áíéêïýò óêïðïýò. . Åëðßæïõìå ç ñáðôïìç÷áíÞ íá óáò áðïöÝñåé ìåãÜëç ÷áñÜ êáé óáò åõ÷üìáóôå êáëÞ åðéôõ÷ßá. ËåðôïìÝñåéåò ôçò ìç÷áíÞò 1 ÑõèìéóôÞò ôÜíõóçò êëùóôÞò 1. ÁãïñÜóáôå ìéá ìç÷áíÞ ðñþôçò ðïéüôçôáò.. 20 Ôñï÷áëßá 20. ç ïðïßá êáôáóêåõÜóôçêå ìå ìåãÜëç öñïíôßäá. 1x äéðëïâåëüíá 6 GR K.ìüíï ãéá éäéùôéêÞ ïéêéáêÞ ÷ñÞóç. 1x êßôñéíï) ÎçëùôÞñé ñáöþí/ ðéíÝëï êáèáñéóìïý ÅðéöÜíåéá êåíôÞìáôïò êáé ìáíôáñßóìáôïò Ïäçãüò ôåëåéùìÜôùí / êïõßëô Äåýôåñç õðï÷ï÷Þ ãÞìáôïò ÊáðÜêé íÞìáôïò (ìéêñï êáé ìåãáëï) ÊÜëõììá ðñïóôáóßáò áðü óêüíç Äéáêüðôçò ðïäéïý / Öéò óýíäåóçò óôï äßêôõï ôïõ ñåýìáôïò . g g. 2 Ïäçãüò öüñôùóçò ìáóïõñéïý 2. .÷.ãéá ÷ñÞóç ùò öïñçôÞ ìç÷áíÞ. 10 ÅãêïðÞ ãéá êüøéìï êëùóôÞò 21 Õðïäï÷Þ ãéá äåýôåñç êïõâáñßóôñá 21. Ç ñáðôïìç÷áíÞ äåí ðñïïñßæåôáé .ãéá ôçí åðåîåñãáóßá Üëëùí õëéêþí (ð.. . 1x ñïæ. . 18 Ðñßæá 8 ÐëÜêá âåëüíáò 8.i ËáäùôÞñé J. f ÂïÞèçìá âåëïíéÜóìáôïò f. 13 ¢îïíáò ðåñéôýëéîçò ôïõ ìáóïõñéïý 13.ãéá ñáöÞ óõíÞèùí ïéêéáêþí õöáóìÜôùí êáé .l m M.ãéá åãêáôÜóôáóç óå óôáèåñÞ ôïðïèåóßá. c ÐïäáñÜêé ñáöÞò êïõìðéþí C. 4. q q. 11.. ðáñáäþóôå êáé áõôÝò ôéò ïäçãßåò.. p P. Ðôõóóïìåíç ðñïåêôáóç 18. k l. n N. 11 Ìï÷ëüò áíôßóôñïöçò êßíçóçò ÅîáñôÞìáôá a ÐïäáñÜêé ãáæþìáôïò ãåíéêÞò ÷ñÞóçò A.ÅéóáãùãÞ ÅéóáãùãÞ Óáò óõã÷áßñïõìå ãéá ôçí áãïñÜ ôçò ñáðôïìç÷áíÞò óáò. Ðñïïñéæüìåíç ÷ñÞóç Ç ñáðôïìç÷áíÞ ðñïïñßæåôáé . 4 ÅðéëïãÝáò ðëÜôïõò âåëïíéÜò 15. 12 Óõãêñáôçñáò ìáóïõñéïõ 12. o o. j Âåëüíåò: 4x ìåìïíùìÝíåò âåëïíåò (1x Þäç ôïðïèåôçìÝíç óôç ñáðôïìç÷áíÞ). s S. 17 Ìï÷ëüò áíýøùóçò ðïäéïý 77. Ïé ïäçãßåò ÷ñÞóåùò óõìðåñéëáìâÜíïõí üëåò ôéò áðáñáßôçôåò ïäçãßåò ãéá ôç óùóôÞ ÷ñÞóç ôçò ñáðôïìç÷áíÞò. 3 Äßóêïò ôåíôþìáôïò ôçò êëùóôÞò 14 ÓôÞñéãìá êïõâáñßóôñáò 14. 17. e ÐïäáñÜêé óôñéöþìáôïò E.. 3. ÅÜí ðáñáäþóåôå ôç óõóêåõÞ óå ôñßôïõò. 19 Äéáêüðôçò ON/OFF 9 Ðüäé 9. Ðåëüôá i. äÝñìá Þ Üëëá âáñéÜ õëéêÜ üðùò êáñáâüðáíï Þ óêëçñüôåñá õöÜóìáôá) . ÄéáâÜóôå ôéò áêüëïõèåò ïäçãßåò ÷ñÞóçò êáèþò êáé ôéò ïäçãßåò áóöáëåßáò. ÅÜí ùóôüóï óõíå÷ßóåôå íá Ý÷åôå áðïñßåò óáò ðñÝðåé íá áðåõèõíèåßôå óôïí Ýìðïñü óáò. 16. 10. d ÐïäáñÜêé ãéá êïõìðüôñõðåò D. .. 19. (Þäç ìïíôáñéóìÝíï óôç ñáðôïìç÷áíÞ) b ÐïäáñÜêé ãáæþìáôïò ãéá öåñìïõÜñ B. r r. ÖõëÜîôå áõôÝò ôéò ïäçãßåò. t T.

Êáëþäéï ðáñï÷Þò ñåýìáôïò ðåñßðïõ 1.Ìå êáôåâáóìÝíï ÷åñïýëé ðåñßðïõ 382 x 298 x 182 mm (Ð x Õ x Â) ÌÞêïò êáëùäßïõ . ðáñÜóéôá Ìå åõñùðáúêÝò ðñïäéáãñáöÝò ðáñåìâïëåò ¸ãêñéóç TÜV ÅãêåêñéìÝíï Åããýçóç óõóêåõÞò 3 ÷ñüíéá Êáôçãïñßá ðñïóôáóßáò II GR 7 .Ìç÷áíÞ ðåñßðïõ 5.Óýíïëï 85 Watt ÄéáóôÜóåéò .Êåíôñéêüò äéáêüðôçò ON/OFF ÄéáèÝóéìç .ÅéóáãùãÞ Ôå÷íéêá ÷áñáêôçñéóôéêÜ Ôå÷íéêÜ ÇëåêôñéêÞ ðáñï÷Þ Ðáñï÷Þ ñåýìáôïò 230 Volt/ 50 Hz .4 m .ÅëåãêôÞò ðåíôÜë ãéá ôçí ÄéáèÝóéìç ôá÷ýôçôá ñáøßìáôïò ÅíäåéêôéêÜ óôïé÷åßá .ËÜìðáò 15 Watt .6 kg ÂÜñïò Õëéêü ËåéôïõñãéêÜ óôïé÷åßá Áëïõìßíéï / ðëáóôéêü .8 m .ËÜìðá ÄéáèÝóéìç Ìç÷áíéóìüò Óýóôçìá ãÜíôæïõ CB Óýóôçìá âåëüíùí 130/705H Ñáäéïçëåêôñ.Ìç÷áíÞò 70 Watt .Êáëþäéï ðåíôÜë ðåñßðïõ 1.

üôáí åßíáé óõíäåìÝíç. 6. éó÷ýïò 15 W (äßêôõï 220-240 V). 18. ÁðåíåñãïðïéÞóôå ç áðïóõíäÝóôå ôç óõóêåõÞ áðü ôï ñåýìá üôáí äåí ëåéôïõñãåß óùóôÜ. Áðïöýãåôå íá ôñáâÜôå ôï ýöáóìá ôçí þñá ðïõ ôñõðÜôå. ¼ôáí ç óõóêåõÞ ÷ñçóéìïðïéåßôáé êïíôÜ óå ðáéäéÜ. áí ç ìç÷áíÞ äåí ëåéôïõñãåß óùóôÜ. ÔñáâÞîôå ôï âýóìá. üôáí âÜæåôå ìéá âåëüíá. Óå ðåñßðôùóç ðïõ ôï êáëþäéï ðáñï÷Þò ôïõ äéáêüðôç ðïäéïý Ý÷åé õðïóôåß æçìéÜ. õðÜñ÷åé êßíäõíïò ôñáõìáôéóìïý! Äïõëåýåôå ìå ðñïóï÷Þ. Áðïöýãåôå ôçí åéóáãùãÞ ïðïéïõäÞðïôå áíôéêåéìÝíïõ óôá áíïßãìáôá ôçò ìç÷áíÞò. 2. ÊÜôé ôÝôïéï ìðïñåß íá ðñïêáëÝóåé ôçí êëßóç êáé åíäå÷ïìÝíùò ôï óðÜóéìï ôçò âåëüíáò. üðùò ðåñéãñÜöåôáé óôï ðáñüí åã÷åéñßäéï ÷ñÞóçò. ÊÉÍÄÕÍÏÓ . ÐÑÏÓÏ×Ç . Ìç ÷ñçóéìïðïéåßôå ôç ñáðôïìç÷áíÞ óå ÷þñïõò ðïõ ÷ñçóéìïðïéÞèçêáí ðñïúüíôá óðñÝé áåñïæüëçò Þ ïîõãüíïõ. Ìçí ÷ñçóéìïðïéåßôå ôç ìç÷áíÞ óå åîùôåñéêïýò ÷þñïõò. áéóèçôÞñéåò êáé íïçôéêÝò äåîéüôçôåò Þ áðü Üôïìá ìå Ýëëåéøç åìðåéñßáò êáé ãíþóçò. ÁðïóõíäÝóôå ôç ñáðôïìç÷áíÞ üôáí ðáñåìâáßíåôå óå óçìåßá ó÷åôéêÜ ìå ôç âåëüíá. ÁðïóõíäÝóôå ôçí óõóêåõÞ áðü ôçí ðñßæá. ÄéáâÜóôå üëï ôï åã÷åéñßäéï ÷ñÞóçò ðñéí ÷ñçóéìïðïéÞóåôå ôç ñáðôïìç÷áíÞ. Ãéá ôçí áðïóýíäåóç. èÝóôå üëåò ôéò ñõèìßóåéò óôç èÝóç ("O") êáé óôç óõíÝ÷åéá âãÜëôå ôï âýóìá áðü ôçí çëåêôñéêÞ ðñßæá. Ôá ðáéäéÜ ðñÝðåé ðÜíôá íá åðéôçñïýíôáé þóôå íá åßíáé âÝâáéï üôé äåí ðáßæïõí ìå ôç ìç÷áíÞ. Ìéá áêáôÜëëçëç ðëÜêá âåëüíáò ìðïñåß íá ðñïêáëÝóåé ôï óðÜóéìï ôçò âåëüíáò. 2. 4. Äéáôçñåßôå ôéò èõñßäåò åîáåñéóìïý ôçò ñáðôïìç÷áíÞò êáé ôïõ äéáêüðôç ðïäéïý åëåýèåñåò áðü óõóóþñåõóç ëéíáñéïý. ÖõëÜîôå ôï ðáñüí åã÷åéñßäéï ÷ñÞóçò óå êáôÜëëçëç èÝóç êïíôÜ óôçí óõóêåõÞ. 3. 22. Åñãáóßåò êáèáñéüôçôáò êáé óõíôÞñçóçò äåí ðñÝðåé íá ðñáãìáôïðïéïýíôáé áðü ðáéäéÜ. ÅðéóôñÝøôå ôç ñáðôïìç÷áíÞ óôï ðéï êïíôéíü áíôéðñüóùðï Þ åðéóêåõáóôÞ ãéá íá ôçí åîåôÜóåé. 19. 15. óêüíçò êáé õðïëåßììáôá õöÜóìáôïò. 8. þóôå íá áðïöåõ÷èïýí ôõ÷üí åðéêßíäõíåò êáôáóôÜóåéò. ëéðáßíåôå ôá åîáñôÞìáôá Þ êÜíåôå ïðïéáäÞðïôå åíÝñãåéá óõíôÞñçóçò áðü áõôÝò ðïõ áíáöÝñïíôáé óôï ðáñüí åã÷åéñßäéï. 7. üðùò.Ãéá íá ìåéþóåôå ôïõò êéíäýíïõò çëåêôñïðëçîßáò: 1. çëåêôñïðëçîßáò Þ óùìáôéêþí êáêþóåùí: 1. 20. ìçí ôñáâÜôå ôï êáëþäéï.ÓçìáíôéêÝò ðëçñïöïñßåò áóöÜëåéáò ÓçìáíôéêÝò ðëçñïöïñßåò áóöÜëåéáò ¼ôáí ÷ñçóéìïðïéåßôå ìéá çëåêôñéêÞ óõóêåõÞ. Ìçí ÷ñçóéìïðïéåßôå ðïôÝ ôç óõóêåõÞ üôáí ôï êáëþäéï ôñïöïäïóßáò Þ ôï âýóìá ôïõ åßíáé öèáñìÝíï. åßíáé áðáñáßôçôç ç áõóôçñÞ åðßâëåøÞ ôïõò. Ôï ßäéï éó÷ýåé ãéá ôïí êáèáñéóìü êáé ãéá ôéò õðüëïéðåò äéáäéêáóßåò óõíôÞñçóçò. Ç çëåêôñéêÞ óõóêåõÞ ðñÝðåé íá åßíáé ðÜíôá õðü ôçí åðéôÞñçóç êÜðïéïõ. ÁðïóõíäÝóôå ðÜíôá ôç ñáðôïìç÷áíÞ áðü ôçí ðñßæá ôïõ çëåêôñéêïý ñåýìáôïò üôáí áðïìáêñýíåôå ôá ðåñéâëÞìáôá. 10. ôïí áíôéðñüóùðï ôå÷íéêÞò õðïóôÞñéîçò Þ Üôïìï ìå ðáñüìïéá åîïõóéïäüôçóç. ÁõôÞ ç ìç÷áíÞ äåí ðñïïñßæåôáé ãéá ÷ñÞóç áðü ðáéäéÜ êÜôù ôùí 8 åôþí Þ Üôïìá ìå ðåñéïñéóìÝíåò óùìáôéêÝò. ðñÝðåé íá áíôéêáôáóôáèåß áðü ôïí êáôáóêåõáóôÞ. 16. êôë. åêôüò áí ôá Üôïìá áõôÜ åßôå âñßóêïíôáé õðü ôçí åðßâëåøç áíèñþðùí ðïõ åßíáé õðåýèõíïé ãéá ôçí áóöÜëåéÜ ôïõò åßôå Ý÷ïõí ëÜâåé óáöåßò ïäçãßåò ÷ñÞóçò ôçò ìç÷áíÞò áðü ôÝôïéïõò áíèñþðïõò. ×ñçóéìïðïéÞóôå ôçí óõóêåõÞ ìüíï êáôÜ ôçí ðñïâëåðüìåíç ÷ñÞóç. 14. ðõñêáãéÜò. 12. ×ñçóéìïðïéåßôå ðÜíôá ôçí êáôÜëëçëç ðëáêÜ âåëüíáò. ÁðïóõíäÝåôå ðÜíôá ôç óõóêåõÞ ðñéí áíôéêáôáóôÞóåôå ôçí ëõ÷íßá. 5. Ìçí ôïðïèåôåßôå ðïôÝ áíôéêåßìåíá ðÜíù óôïí äéáêüðôç ðïäéïý. ãéá ðáñÜäåéãìá. ðáñáôçñþíôáò ðÜíôïôå ôï ðåäßï åñãáóßáò. üôáí ìÝíåé áíåðéôÞñçôç. Äþóôå êáé ôï åã÷åéñßäéï ÷ñÞóçò óå ðåñßðôùóç ðáñÜäïóçò ôçò óõóêåõÞò óå ôñßôïõò. ÖÕËÁÎÔÅ ÔÏ ÐÁÑÏÍ ÅÃ×ÅÉÑÉ ÄÉÏ ×ÑÇÓÇÓ ÁõôÞ ç ñáðôïìç÷áíÞ ðñïïñßæåôáé áðïêëåéóôéêÜ ãéá ïéêéáêÞ ÷ñÞóç. Ìçí åðéôñÝðåôå óå ðáéäéÜ íá ÷ñçóéìïðïéïýí ôç óõóêåõÞ óáí ðáé÷íßäé. Ìç ÷ñçóéìïðïéåßôå ðïôÝ óôñáâÝò âåëüíåò. 17. Ôï åðßðåäï Ýíôáóçò ôïõ Þ÷ïõ õðü êáíïíéêÝò óõíèÞêåò åßíáé 75dB(A). 3. Ãéá íá áðïóõíäÝóåôå ôç ñáðôïìç÷áíÞ. ÁíôéêáôáóôÞóôå ôçí ëõ÷íßá ìå ìéá ôïõ éäßïõ ôýðïõ. 8 GR . ÐïôÝ ìç ÷ñçóéìïðïéåßôå ôç ñáðôïìç÷áíÞ üôáí ðáñåìðïäßæåôáé êÜðïéá áðü ôéò èõñßäåò åîáåñéóìïý.Ãéá íá ìåéþóåôå ôïõò êéíäýíïõò åãêáõìÜôùí. 21. 13. 9. üôáí ôçí áíôéêáèéóôÜôå Þ áíôéêáèéóôÜôå ôï ðåíôÜë. áí Ý÷åé åéóÝëèåé íåñü óôçí ìç÷áíÞ. Ëüãù ôçò êßíçóçò ôçò âåëüíáò . õðÜñ÷ïõí êÜðïéïé êáíïíéóìïß áóöáëåßáò ôïõò ïðïßïõò ðñÝðåé íá ôçñåßôå ðÜíôá. 11.

Ðñïåôïéìáóßá Óýíäåóç ôçò óõóêåõÞò ìå ôçí çëåêôñéêÞ ôñïöïäïóßá Ðñïóï÷Þ: ÁðïóõíäÝóôå ôï êáëþäéï ôñïöïäïóßáò üôáí äåí ÷ñçóéìïðïéåßôå ôç ñáðôïìç÷áíÞ. 4. ÁðïóõíäÝóôå ôï êáëþäéï ôñïöïäïóßáò üôáí äåí ÷ñçóéìïðïéåßôå ôç ìç÷áíÞ. A C Óå ðåñßðôùóç ðïõ áíôéìåôùðßóåôå ðñüâëçìá. Îåâéäþóôå ôçí ëÜìðá (C) êáé ôïðïèåôÞóôå ìéá êáéíïýñéá óôç èÝóç ôçò. ÂãÜëôå ôï êáðÜêé (B). 3. 19 Ðñïóï÷Þ: ÅÜí Ý÷åôå ôçí ðáñáìéêñÞ áìöéâïëßá ó÷åôéêÜ ìå ôï ðþò ðñÝðåé íá ãßíåé ç óýíäåóç óôçí çëåêôñéêÞ ôñïöïäïóßá. ÓõíäÝóôå ôç óõóêåõÞ ìå ôçí çëåêôñéêÞ ôñïöïäïóßá üðùò öáßíåôáé óôï ó÷Þìá. ï ïðïßïò èá óáò óõìâïõëåýóåé êáôÜëëçëá. B 1. Äéáêüðôçò ðïäéïý Ï äéáêüðôçò ðïäéïý (t) ÷ñçóéìåýåé óôç ñýèìéóç ôçò ôá÷ýôçôáò ìå ôçí ïðïßá ëåéôïõñãåß ç ñáðôïìç÷áíÞ ÁíôéêáôÜóôáóç ôçò ëÜìðáò ÁðïóõíäÝóôå ôç ìç÷áíÞ áðü ôçí ðçãÞ çëåêôñéêÞò ôñïöïäïóßáò âãÜæïíôáò ôï âýóìá áðü ôçí çëåêôñéêÞ ðñßæá. Îåâéäþóôå ôç âßäá (A) üðùò öáßíåôáé óôçí åéêüíá. Ç ìç÷áíÞ ðñÝðåé íá ÷ñçóéìïðïéåßôáé ìå ôï äéáêüðôç ðïäéïý ELECTRONIC (t) KD-2902/ FC-2902D (äßêôõï 220-240 V). GR 9 . áðåõèõíèåßôå óå Ýíáí åîåéäéêåõìÝíï ôå÷íéêü. áðåõèõíèåßôå óôïí áíôéðñüóùðï ôçò ðåñéï÷Þò óáò. Ëõ÷íßá öùôéóìïý ÐéÝóôå ôï äéáêüðôç ON/OFF (19) ãéá íá èÝóåôå óå ëåéôïõñãßá ôç ìç÷áíÞ êáé íá áíÜøåé ç ëõ÷íßá (èÝóç "I"). 2. ÎáíáâÜëôå ôï êáðÜêé êáé âéäþóôå ôï ìå ôç âßäá.

Ôï ðëáôý ìÝñïò ôçò âåëüíáò ðñÝðåé íá åßíáé óôñáììÝíï ðñïò ôá ðßóù êáé ç âåëüíá íá ðéåóôåß ùò ôï ôÝñìá ôçò ó÷éóìÞò.êáôåóôñáììÝíùí âåëüíùí 10 GR . Âõèßóôå ôç âåëüíá üóï ðéï ìÝóá ãßíåôáé.áìâëåéþí âåëüíùí .Ðñïåôïéìáóßá Óõíáñìïëüãçóç ôçò ðôõóóüìåíçò ðñïÝêôáóçò Ãéá íá ñÜøåôå ðÜíù óôïí åëåýèåñï âñá÷ßïíá êñáôÞóôå ôçí ðôõóóüìåíç ðñïÝêôáóç (7) óå ïñéæüíôéá èÝóç êáé ùèÞóôå ôçí ìå ôç öïñÜ ðïõ äåß÷íåé ôï âÝëïò. Ìðïñåß íá äçìéïõñãçèïýí ðñïâëÞìáôá êáôÜ ôç ÷ñÞóç: . C B A. C/D. Îåâéäþóôå ôç âßäá óôåñÝùóçò ôçò âåëüíáò êáé âéäþóôå ôçí îáíÜ ìüëéò ôïðïèåôÞóåôå ìéá êáéíïýñéá âåëüíá. Ôï åóùôåñéêü ôçò ðôõóóüìåíçò ðñïÝêôáóçò ìðïñåß íá ÷ñçóéìïðïéçèåß êáé ùò êïõôß åîáñôçìÜôùí. ÔïðïèåôÞóôå ôç âåëüíá üðùò áðåéêïíßæåôáé.ëõãéóìÝíùí âåëüíùí . ×ñçóéìïðïéåßóôå ìüíï âåëüíåò óå Üøïãç êáôÜóôáóç. ÔïðïèÝôçóç ôçò âåëüíáò D A Ðñïóï÷Þ: ÔïðïèåôÞóôå ôïí êýñéï äéáêüðôç ôñïöïäïóßáò (19) óå èÝóç ("O"). B.

×áìçëþóôå ôïí ïñèïóôÜôç ôïõ ðïäéïý ôçò ñáðôïìç÷áíÞò (A) Ýôóé þóôå ôï ðüäé ôçò ñáðôïìç÷áíÞò (a) íá áóöáëßóåé áõôüìáôá. ÙèÞóôå ôï ìï÷ëü (E) ìå ôç öïñÜ ðïõ äåß÷íåé ôï âÝëïò êáé ôï ðüäé ôçò ñáðôïìç÷áíÞò èá åëåõèåñùèåß. Óçêþóôå ôïí ïñèïóôÜôç ôïõ ðïäéïý ôçò ñáðôïìç÷áíÞò (A) áíáóçêþíïíôáò ôïí ìï÷ëü áíýøùóçò äýï èÝóåùí (18). êôë. (ÂÝëïò) ÓôåñÝùóç ôïõ ðïäïöüñïõ Ðñïóï÷Þ: Ãéá ôçí åêôÝëåóç ôùí ðáñáðÜíù åíåñãåéþí ôïðïèåôÞóôå ôï äéáêüðôç ON/OFF óôç èÝóç OFF ("O"). GR 11 .Ðñïåôïéìáóßá Ìï÷ëüò áíýøùóçò óå 2 èÝóåéò ôïõ ðïäéïý ôçò ñáðôïìç÷áíÞò Ãéá ñÜøéìï ðïëëþí óôñùìÜôùí õöÜóìáôïò Þ ÷ïíôñþí õöáóìÜôùí. C D a B 1 2 E p 2. 3 4 4. ÔïðïèÝôçóç ôïõ ïäçãïý óôñéöþìáôïò/ñåëéáóìáôïò (p) ÔïðïèåôÞóôå ôïí ïäçãü óôñéöþìáôïò/ñåëéáóìáôïò (p) óôçí ó÷éóìÞ üðùò öáßíåôáé óôçí åéêüíá. ôéò óïýñåò. ìðïñåßôå íá óçêþóåôå ôï ðüäé óôñéöþìáôïò êáé íá äéåõêïëýíåôå ôçí äßïäï ôïõ õöÜóìáôïò. Óôåñåþóôå ôïí ðïäïöüñï (B) üðùò áðåéêïíßæåôáé. Áöáßñåóç ôïõ ðïäéïý Óçêþóôå ôï ðüäé ôçò ñáðôïìç÷áíÞò. Ñõèìßóôå ôïí óýìöùíá ìå ôéò áíÜãêåò ãéá ôá óôñéöþìáôá. ÙèÞóôå ôï ìï÷ëü (E) ìå ôç öïñÜ ôïõ âÝëïõò. A E 1. 3. ÓôåñÝùóç ôïõ ðïäéïý ×áìçëþóôå ôïí ïñèïóôÜôç ôïõ ðïäéïý ôçò ñáðôïìç÷áíÞò (A) ìÝ÷ñé ðïõ ôï ìç÷Üíçìá êïðÞò (C) íá âñåèåß áêñéâþò ðÜíù áðü ôïí Üîïíá (D). óôáèåñïðïéþíôáò ôï óå ìéá äåýôåñç åãêïðÞ (17).

Ìüëéò ãåìßóåé ç ìáóïõñßóôñá. Ãõñßóôå ðßóù ôç ìáóïõñßóôñá óôç èÝóç ñáøßìáôïò êáé áðïìáêñýíåôå. Áíïßîôå ôï êÜëõììá. ÊñáôÞóôå ôç óáÀôá ìå ôï Ýíá ÷Ýñé. ÊñáôÞóôå ôçí óáÀôá áðü ôï óýñôç áíÜìåóá óôïí äåßêôç êáé ôïí áíôß÷åéñá. ÔñáâÞîôå ôçí êëùóôÞ ìÝóá áðü ôç ó÷éóìÞ êáé êÜôù áðü ôï äÜ÷ôõëï. ÔñáâÞîôå ôï ãáíôæÜêé ôçò óáÀôáò (A) êáé áöáéñÝóôå ôçí óáÀôá. äéáêüðôåôáé áõôüìáôá ç äéáäéêáóßá ñáøßìáôïò. ÁöÞóôå ôïí äéáêüðôç ðïäéïý. 2. . ÊñáôÞóôå óöé÷ôÜ ôï Üêñï íÞìáôïò.Ìéêñü êáðÜêé íÞìáôïò ãéá óôåíÜ êáñïýëéá .Ðñïåôïéìáóßá Ðåñéôýëéîç ôïõ ìáóïõñéïý ÔïðïèåôÞóôå ôïí êáñïýëé (m) óôï óôÞñéãìá êïõâáñßóôñáò (14) êáé óôåñåþóôå ìå ôï êáðÜêé íÞìáôïò (r). Ãéá íá ñÜøåôå ðéÝóôå ðñïò ôá áñéóôåñÜ ôç äéÜôáîç ôýëéîçò (èÝóç ñáøßìáôïò). ÅéóáãÜãåôå ôï êáñïýëé óôç äéÜôáîç êáñïõëéïý êáé óôç óõíÝ÷åéá ðéÝóôå ðñïò ôá äåîéÜ óôç èÝóç ôýëéîçò. 7. (4) 5. ÐáôÞóôå ôï äéáêüðôç ðïäéïý. ÌåôÜ áðü ïñéóìÝíåò ðåñéóôñïöÝò áöÞóôå ôï äéáêüðôç ðïäéïý. 6. Õðüäåéîç: ¼ôáí ç äéÜôáîç ôýëéîçò ôïõ ìáóïõñéïý âñßóêåôáé óôç èÝóç ôýëéîçò. ÔñáâÞîôå ôï íÞìá áðü ìÝóá. 4. . ÐáôÞóôå ðÜëé ôï äéáêüðôç ðïäéïý. ÔïðïèåôÞóôå ôç ìáóïõñßóôñá (3) Ýôóé þóôå ç êëùóôÞ íá ãõñíÜ ìå äåîéüóôñïöç êáôåýèõíóç (âÝëïò). 3. Õðüäåéîç: Ç ïäÞãçóç ðñïò ôá åðÜíù ôïõ êÜôù íÞìáôïò ðåñéãñÜöåôáé óôç óåëßäá 14.ÌåãÜëï êáðÜêé íÞìáôïò ãéá öáñäéÜ êáñïýëéá ÔñáâÞîôå ôï íÞìá áðü ôï êáñïýëé ìÝóá áðü ôïí ïäçãü íÞìáôïò ãéá ôçí ôýëéîç. ìÝóá áðü ìéá ïðÞ ôçò Üäåéáò ìáóïõñßóôñáò (g) êáé ðñïò ôá Ýîù. ¼ôáí ôïðïèåôåßôå Þ áöáéñåßôå ôç ìáóïõñßóôñá (g). Ôïðïèåôçóç ìáóïõñéïý A Ðñïóï÷Þ: ÈÝóôå ôï äéáêüðôç ON/OFF óôï OFF (èÝóç "O"). ÔïðïèåôÞóôå ôç ìÝóá óôçí õðïäï÷Þ ôçò óáÀôáò (ôóáãáíü). ÁöÞóôå ôï íÞìá êáé êüøôå üóï ðéï êïíôÜ ãßíåôáé óôç ìáóïõñßóôñá. ç âåëüíá ðñÝðåé íá åßíáé ôåëåßùò áíáóçêùìÝíç. ãõñßæåé ðéï áñãÜ. 1 2 3 4 5 A 6 12 GR 7 1.

ÏäçãÞóôå ôçí Üíù êëùóôÞ ìÝóá áðü ôç óõñìÜôéíç èçëéÜ ôçò äéÜôáîçò ðåñÜóìáôïò âåëüíáò. GR 13 . 1 A 3 2 B 5 4 1 2 3 ÄéÜôáîç ðåñÜóìáôïò âåëüíáò Ìðïñåßôå íá ÷ñçóéìïðïéÞóåôå ôç äéÜôáîç ðåñÜóìáôïò (f) âåëüíáò ùò âïÞèçìá âåëïíéÜóìáôïò. óôçí áíþôåñç èÝóç. èÝóôå ôïí ñõèìéóôÞ ôÜíõóçò êëùóôÞò ìÝóù áñéóôåñüóôñïöçò ðåñéóôñïöÞò ôçò ôñï÷áëßáò. ìÝóá áðü ôç ôñýðá ôçò âåëüíáò.ÌåãÜëï êáðÜêé íÞìáôïò ãéá öáñäéÜ êáñïýëéá 2. ÊáôÜ ôï ðÝñáóìá. ÏäçãÞóôå ôï íÞìá áðü äåîéÜ ðñïò ôá áñéóôåñÜ ìÝóá áðü ôïí ñõèìéóôÞ ôÜíõóçò êëùóôÞò (1) êáé ðñïò ôá êÜôù. 2. 4. . ÅéóáãÜãåôå ôç äéÜôáîç ðåñÜóìáôïò âåëüíáò ìÝóá áðü ôç ôñýðá ôçò âåëüíáò áðü ðßóù ðñïò ôá åìðñüò. ìåôáëëéêü ïäçãü íÞìáôïò (B) êáé óôç óõíÝ÷åéá ìÝóá áðü ôçí ôñýðá âåëüíáò. ÔïðïèåôÞóôå ôï êáñïýëé (m) óôï óôÞñéãìá êïõâáñßóôñáò (14) êáé óôåñåþóôå ìå ôï êáðÜêé íÞìáôïò (r). 5.Ìéêñü êáðÜêé íÞìáôïò ãéá óôåíÜ êáñïýëéá . 3. 1. ÔñáâÞîôå ôç äéÜôáîç ðåñÜóìáôïò âåëüíáò ìáæß ìå ôçí êëùóôÞ ðßóù. ÐåñÜóôå ôï åðÜíù íÞìá ìÝóá áðü ôïí ïäçãü åðÜíù íÞìáôïò (15) áðü äåîéÜ ðñïò ôá áñéóôåñÜ êáé óôç óõíÝ÷åéá ðñïò ôá åìðñüò óôç äåîéÜ åãêïðÞ êáé ïäçãÞóôå ðñïò ôá êÜôù. 3. áêïëïõèåßôå ôá âÝëç êáé ôïõò áñéèìïýò óôç ñáðôïìç÷áíÞ.Ðñïåôïéìáóßá ÐÝñáóìá åðÜíù íÞìáôïò Ðñïóï÷Þ: ÈÝóôå ôïí êåíôñéêü äéáêüðôç óôï ("Ï")! Óçêþóôå ôïí ïñèïóôÜôç ôïõ ðïäéïý ôçò ñáðôïìç÷áíÞò áíáóçêþíïíôáò ôïí ìï÷ëü áíýøùóçò äýï èÝóåùí (17). ÐåñíÜôå ôï íÞìá óôç âåëüíá ðÜíôá ïäçãþíôáò áðü ìðñïóôÜ. ÏäçãÞóôå ôï íÞìá ðñþôá ðßóù áðü ôï ìåãÜëï. ÏäçãÞóôå ðñïò ôá áñéóôåñÜ êÜôù áðü ôçí ðñïåîï÷Þ ïäçãïý (A) êáé óôç óõíÝ÷åéá ðÜëé ðñïò ôá åðÜíù. 1.

ÕðåñâïëéêÜ ÷áëáñÞ ôÜíõóç 3. ç êëùóôÞ èá îåôõëé÷ôåß ðåñßðïõ 10 ìå 15 åêáôïóôÜ. ÅÜí ç ôÜíõóç åßíáé óùóôÞ. Ãéá íá ñõèìßóåôå. B Áíýøùóç ôçò êÜôù êëùóôÞò ÊñáôÞóôå ôçí ðÜíù êëùóôÞ ìå ôï áñéóôåñü óáò ÷Ýñé. Ýôóé þóôå íá ìçí áðáéôåßôáé êáìßá áëëáãÞ. ÕðåñâïëéêÜ óöé÷ôÞ ôÜíõóç A ÔÜíõóç êÜôù êëùóôÞò (B) Óçìåßùóç: Ç ôÜíõóç êÜôù êëùóôÞò Ý÷åé ñõèìéóôåß óùóôÜ êáôÜ ôçí ðáñáãùãÞ. Ãéá ðéï óöé÷ôÞ ôÜíõóç ãõñßóôå ôïí åðéëïãÝá óôïí åðüìåíï ìåãáëýôåñï áñéèìü. ÅÜí ç Ýíôáóç åßíáé ðïëý ÷áëáñÞ. 1. ÔïðïèåôÞóôå ôéò äõï êëùóôÝò ðßóù. ÓôñÝøôå ôçí ôñï÷áëßá (20) áñéóôåñüóôñïöá ìÝ÷ñé íá óçêùèåß åíôåëþò ç âåëüíá (ìéá ïëüêëçñç óôñïöÞ). êÜôù áðü ôï ðüäé ñáøßìáôïò. ÊáíïíéêÞ ôÜíõóç 2. óôñÝøôå ôçí ìéêñÞ âßäá ìå ôï ìéêñü êáôóáâßäé (l) óôçí ðëåõñÜ ôçò ìáóïõñßóôñáò. Ãéá ðéï ÷áëáñÞ ôÜíõóç ãõñßóôå ôïí åðéëïãÝá óôïí åðüìåíï ìéêñüôåñï áñéèìü. èá ðÝóåé ðÜñá ðïëý. ÅÜí ç ôÜíõóç åßíáé ðïëý óöéêôÞ. Ãéá íá åëÝãîåôå ôçí ôÜíõóç ôçò êÜôù êëùóôÞò ôïðïèåôÞóôå ôï ãåìÜôï ìáóïýñé ìÝóá óôç ìáóïõñßóôñá.Ðñïåôïéìáóßá ¸íôáóç êëùóôÞò 1 2 3 ÔÜíõóç ôçò ðÜíù êëùóôÞò (A) ÂáóéêÞ ñýèìéóç ôÜíõóçò ôçò ðÜíù êëùóôÞò: "AUTO". äåí èá îåôõëé÷ôåß êáèüëïõ. ÊñåìÜóôå ôç ìáóïõñßóôñá ìáæß ìå ôïí ãÜíôæï áðü ôç êëùóôÞ êáé ôáëáíôþóôå ôçí åëáöñÜ. 14 GR . ÔñáâÞîôå ôçí åðÜíù êëùóôÞ Ýôóé þóôå íá óçêùèåß ç êÜôù êëùóôÞ ìÝóù ôçò ïðÞò ôçò ðëÜêáò âåëüíáò.

ãéá íá îåêéíÞóåôå ìå ôï ñÜøéìï. ðïëõåóôåñéêÝò êëùóôÝò óå óõíèåôéêÜ õëéêÜ êáé âáìâáêåñÝò óå öõóéêÜ ÂáñéÜ õöÜóìáôá: ëéíü ðåôóåôÝ. ãéá íá ôï áðïìáêñýíåôå. 2. 4. õöÜóìáôá ôåíôþí êáé ðáðëùìÜôùí êáðéôïíÝ. êñåð. ìÜëëéíá ðïëõÝóôåñ. êëùóôç ãéá ôï ðáíù êáé êáôù ìåñïò. ï åðéëïãÝáò ðëÜôïõò âåëïíéÜò (4) èá ðñÝðåé íá Ý÷åé ñõèìéóôåß óå ìéêñüôåñï íïýìåñï áðü ôï "2. õöÜóìáôá ðïõêáìßóùí. ÏäçãÞóôå ôï ðüäé ñáøßìáôïò øçëÜ êáé ôñáâÞîôå ôï ýöáóìá ðñïò ôá ðßóù. ÊïðÞ ôçò êëùóôÞò (C) ÐéÜóôå ìå ôá äõï ÷Ýñéá ôéò êëùóôÝò ðßóù áðü ôï ðüäé ñáøßìáôïò. C ÐñïóáñìïãÞ âåëüíáò / õöÜóìáôïò / êëùóôÞò ÏÄÇÃÏÓ ÅÐÉËÏÃÇÓ ÂÅËÏÍÁÓ / ÕÖÁÓÌÁÔÏÓ / ÊËÙÓÔÇÓ ÌÅÃÅÈÏÓ ÂÅËÏÍÁÓ ÕÖÁÓÌÁÔÁ 9-11 (65-75) ËåðôÜ õöÜóìáôá: âáìâáêåñÜ õöÜóìáôá. íÜéëïí. ÂáñéÜ ìÜëëéíá. 14 (90) 16 (100) 18 (110) ÊËÙÓÔÇ ËåðôÞ âáìâáêåñÞ êëùóôÞ. âáñýôåñá ðëåêôÜ.80 êôë. ÁöÞóôå ðÜëé ôïí ìï÷ëü êáé ç ìç÷áíÞ èá îåêéíÞóåé ôç ñáöÞ ðñïò ôá åìðñüò. ìÜëëéíá. õöÜóìáôá ãéá êáëýôåñá áðïôåëÝóìáôá. õöÜóìáôá ðáëôþí. äéðëÜ ðëåêôÜ. ÊÜíôå ìåñéêÝò âåëïíéÝò ðñïò ôá ðßóù. B A ÑÜøéìï (Á) Ìüëéò ðåñáóôåß ç êëùóôÞ óôç ñáðôïìç÷áíÞ êáé ç ñáðôïìç÷áíÞ ñõèìéóôåß óùóôÜ.5". Íá ÷ñçóéìïðïéåéôå ðáíôïôå ôçí éäéá íôÝíéì. ìåôáîùôÜ.. interlocks. êáñáâüðáíá. ôï áñãüôåñï óôï ðñþôï óðÜóéìï ôçò êëùóôÞò Þ üôáí áñ÷ßóåé íá êÜíåé ëÜèïò âåëïíéÝò. ðåñÜóôå ôéò ìÝóá óôïí ìç÷áíéóìü êïðÞò (10) êáé ôñáâÞîôå ðñïò ôá êÜôù. ìåñéêÜ äÝñìáôá êáé âéíýëéá.ÂáóéêÜ óôïé÷åßá ñáøßìáôïò Îåêßíçìá ñáøßìáôïò / ×ñÞóéìåò åöáñìïãÝò 11 ÑáöÞ ìå êßíçóç ðñïò ôá ðßóù (Â) ÖèÜíïíôáò óôï ôÝëïò ôçò ñáöÞò. íÞìáôá ðåíéÝ. Íá ÷ñçóéìïðïéåßôå ðåíéÝ. ÓÇÌÁÍÔÉÊÏ: Ðñïóáñìüóôå ôï ìÝãåèïò ôçò âåëüíáò óôï ìÝãåèïò ôçò êëùóôÞò êáé óôï âÜñïò ôïõ õöÜóìáôïò. 1 10 ÁðïìÜêñõíóç ôïõ õöÜóìáôïò (C) ÐåñéóôñÝøôå ôçí ôñï÷áëßá (20) áñéóôåñüóôñïöá. 3. qiana.ìåãÜëá íïýìåñá). 12 êôë. ÷áìçëþóôå ôï ðüäé ñáøßìáôïò ðñéí áðü ôçí Ýíáñîç ñáøßìáôïò ÷áìçëþíïíôáò ôïí ìï÷ëü áíýøùóçò äýï èÝóåùí (17). õöÜóìáôá åðßðëùóçò (åëáöñÜ Ýùò ìåóáßá). Óôç óõíÝ÷åéá ðéÝóôå ôïí äéáêüðôç ðïäéïý (t). íôÝíéì. ÷ïíôñÞ ìïõóåëßíá. óáôÝí. âïýáë. æÝñóåû. Ïé ðåñéóóüôåñåò êëùóôÝò ðïõ ðùëïýíôáé óôï åìðüñéï åßíáé ìåóáßïõ ìåãÝèïõò êáé êáôÜëëçëåò ãéá ôá õöÜóìáôá áõôÜ êáé áõôÜ ôá ìåãÝèç Ìåóáßïõ âÜñïõò õöÜóìáôá: ðåôóåôÝ. Ôï åõñùðáúêü ìÝãåèïò âåëüíáò åßíáé 65. ìïõóåëßíá. ¼ôáí ñÜâåôå ìå äéðëÞ âåëüíá. ðïëõåóôåñéêÞ Þ ðïëõåóôåñéêÞ åðåíäõìÝíç ìå âáìâÜêé. 12 (80) Ìåóáßïõ âÜñïõò õöÜóìáôá: âáìâáêåñÜ. Ðñïóï÷Þ: 1. ðéÝóôå ôïí ìï÷ëü áíôßóôñïöçò êßíçóçò (11) ðñïò ôá ðßóù. åëáöñÜ ìÜëëéíá. GR 15 . Íá áíôéêáèéóôÜôå ôç âåëüíá ôáêôéêÜ. óåñæ. õöÜóìáôá åðßðëùóçò. ôñéêü.70. ôï áìåñéêáíéêü êáé ôï éáðùíéêü ìÝãåèïò åßíáé 9. Ïé äßäõìåò âåëüíåò ÷ñçóéìïðïéïýíôáé ãéá äéáêïóìçôéêÝò ñáöÝò. ÃåñÞ êëùóôÞ. 11. íÞìáôá âåëïíþí. êëùóôÞ ãéá ÷áëéÜ (ñõèìßóôå ôï ðüäé ñáøßìáôïò óå ìåãÜëç ðßåóç . âáìâáêåñÜ ðëåêôÜ. ãéá íá èÝóåôå ôïí ñõèìéóôÞ ôÜíõóçò ôçò êëùóôÞò (1) óôçí áíþôåñç èÝóç.

êëùóôÞ êáé âåëüíá.ÂáóéêÜ óôïé÷åßá ñáøßìáôïò Ðþò íá åðéëÝãåôå ôï ó÷Ýäéï óáò Ìï÷ëüò áíôßóôñïöçò êßíçóçò (11) ÅðéëïãÝáò ðëÜôïõò âåëïíéÜò (4) ÅðéëïãÝáò ìÞêïõò âåëïíéÜò S1-S2 (5) ÅðéëïãÝá âåëïíéÜò (6) Ãéá ßóéá âåëïíéÜ óôñÝøôå ôïí åðéëïãÝá âåëïíéÜò (6) óôç èÝóç "Á". Ñõèìßóôå ôï ðëÜôïò âåëïíéÜò áíÜëïãá ìå ôï åðéèõìçôü áðïôÝëåóìá. óôñÝøôå ôïí åðéëïãÝá ìÞêïõò âåëïíéÜò (5) óôç èÝóç "S1". ôüóï ðéï ìáêñéÜ èá ðñÝðåé íá åßíáé ç âåëïíéÜ. ºóéá âåëïíéÜ êáé èÝóç âåëüíáò ÅðéëïãÝáò ðëÜôïõò âåëïíéÜò (4) ÅðéëïãÝáò ìÞêïõò âåëïíéÜò (5) ÓôñÝøôå ôïí åðéëïãÝá âåëïíéÜò (6) óôç èÝóç "Á" (ßóéá âåëïíéÜ). ãõñíþíôáò ôïí åðéëïãÝá ðëÜôïõò âåëïíéÜò (4).5". Ãéá æéãê-æáãê âåëïíéÜ. ÅðéëÝîôå ôï ãñÜììá ðÜíù áðü ôçí âåëïíéÜ ìå ôïí åðéëïãÝá ó÷åäßïõ (6).5 1 2 3 4 ÅðéëÝîôå ôç èÝóç ôçò âåëüíáò áðü áñéóôåñÜ ðñïò ôá äåîéÜ ñõèìßæïíôáò ôï ðëÜôïò âåëïíéÜò áðü "0" Ýùò "5". üóï ðéï ðõêíü ôï ýöáóìá. 5 2. Ãéá ôéò âåëïíéÝò ôçò äåýôåñçò ãñáììÞò.3" êáé ôï "0. óôñÝøôå ôïí åðéëïãÝá ìÞêïõò âåëïíéÜò (5) óôç èÝóç "S2". Ãéá ôá Üëëá ó÷Ýäéá ðïõ åìöáíßæïíôáé óôçí åðÜíù ãñáììÞ åðéëÝîôå ôï ãñÜììá ðÜíù áðü ôçí âåëïíéÜ ìå ôïí åðéëïãÝá âåëïíéÜò (6). Ìðïñåßôå íá åðéëÝîåôå ïðïéáäÞðïôå èÝóç âåëüíáò.5 3 2 1 4 0 5 0 0.Ñõèìßóôå ôï ìÞêïò êáé ôï ðëÜôïò âåëïíéÜò ìå ôïõò åðéëïãåßò ñýèìéóçò áíÜëïãá ìå ôï åðéèõìçôü áðïôÝëåóìá. óôñÝøôå ôïí åðéëïãÝá âåëïíéÜò (6) óôç èÝóç "B". Ñõèìßóôå ôï ìÞêïò êáé ôï ðëÜôïò âåëïíéÜò áíÜëïãá ìå ôï ýöáóìá ðïõ ÷ñçóéìïðïéåßôå. ÃåíéêÜ. Ãéá ôéò âåëïíéÝò ôçò ôñßôçò ãñáììÞò. Ãéá éäáíéêü áðïôÝëåóìá ÷ñçóéìïðïéþíôáò ôéò âåëïíéÝò ôçò åðÜíù ãñáììÞò G-K ñõèìßóôå ôï ìÞêïò âåëïíéÜò áíÜìåóá óôï "0. Ñõèìßóôå ôï ìÞêïò âåëïíéÜò ìå ôïí åðéëïãÝá ìÞêïõò âåëïíéÜò (5). S1 16 GR .

Ñõèìßóôå ôïí åðéëïãÝá ìÞêïõò âåëïíéÜò (5) ìåôáîý "1" .5 1~4 Ôï ðïäáñÜêé ãéá öåñìïõÜñ (b) ìðïñåß íá åéóá÷èåß áðü äåîéÜ Þ áðü áñéóôåñÜ. Ôï ðëÜôïò áõîÜíåôáé êáèþò ìåôáêéíåßôå ôïí äéáêüðôç ðëÜôïõò âåëïíéÜò áðü ôï "0" . ÁõôÞ ç âåëïíéÜ ÷ñçóéìïðïéåßôáé ãéá êïõìðüôñõðåò êáé ãéá äéáêïóìçôéêÝò âåëïíéÝò. óçêþóôå ôï ðïäáñÜêé êáé óðñþîôå ôçí õðïäï÷Þ ðßóù áðü ôï ðïäáñÜêé.5'' Þ ÷áìçëüôåñá."5".5 1 2 3 4 Ëåéôïõñãßá åðéëïãÝá ìÞêïõò âåëïíéÜò (5) óôï æéãê-æáãê ãáæß Ç ðõêíüôçôá ôùí æéãê-æáãê ãáæéþí áõîÜíåôáé êáèþò ç ôïðïèÝôçóç ôïõ åðéëïãÝá ìÞêïõò âåëïíéÜò ðëçóéÜæåé ôï ''0''. ïé ñáöÝò âñßóêïíôáé ðïëý êïíôÜ ìåôáîý ôïõò êáé äçìéïõñãïýí ôç âåëïíéÜ êÜìðéáò."4" (áíÜëïãá ìå ôï ðÜ÷ïò ôïõ õöÜóìáôïò). Ãéá íá ñÜøåôå ôçí õðïäï÷Þ ôïõ öåñìïõÜñ.ÂáóéêÜ óôïé÷åßá ñáøßìáôïò Æéãê-Æáãê âåëïíéÜ ÅðéëïãÝáò ðëÜôïõò âåëïíéÜò (4) ÅðéëïãÝáò ìÞêïõò âåëïíéÜò (5) ÓôñÝøôå ôïí åðéëïãÝá âåëïíéÜò (6) óôï "Â". 5 4 3 4 1 0 0. ÊáèáñÝò æéãê-æáãê âåëïíéÝò ðåôõ÷áßíïíôáé óõíÞèùò óôá ''2. Åðßóçò. ôï ðëÜôïò ìðïñåß íá ìåéùèåß óå ïðïéïäÞðïôå ó÷Ýäéï. ÷áìçëþóôå ôç âåëüíá ðÜíù óôï ýöáóìá. ËåðôÜ õöÜóìáôá ÅÜí ñÜâåôå ðïëý ëåðôÜ õöÜóìáôá. ÐïäáñÜêé ãáæþìáôïò ãéá öåñìïõÜñ ÂåëïíéÜ BåëïíéÜ ðëÜôïõò BåëïíéÜ ìÞêïõò A 2. áíÜëïãá ìå ôçí ðëåõñÜ ðïäéïý ñáøßìáôïò áðü ôçí ïðïßá èá ñÜøåôå (A). ìðïñåßôå íá ñÜøåôå Ýíá êïñäüíé (Â). Ùóôüóï. A B GR 17 . Ëåéôïõñãßá åðéëïãÝá ðëÜôïõò âåëïíéÜò (4) Ôï ìÝãéóôï ðëÜôïò æéãê-æáãê âåëïíéÜò ãéá æéãê-æáãê ñáöÞ åßíáé "5". 3 2 1 0 5 2 ÂåëïíéÜ êÜìðéá ÅÜí ôï ìÞêïò ôçò âåëïíéÜò åßíáé ñõèìéóìÝíï ìåôáîý "0" êáé "1". ôïðïèåôÞóôå Ýíá ðáíß ñáøßìáôïò êÜôù áðü ôï ýöáóìá.

êáôåâÜóôå ôï ðïäáñÜêé. 2. áöÞóôå ôï ðëÜôïò âåëïíéÜò óôï "0" êáé ñÜøôå ìåñéêÝò âåëïíéÝò óôÞñéîçò óôçí áñéóôåñÞ ôñýðá. ÔïðïèåôÞóôå ôï êïõìðß óôçí åðéèõìçôÞ èÝóç. ñÜøôå êáôáñ÷Þí ôéò äõï ìðñïóôéíÝò ôñýðåò. ÅÜí ÷ñåéÜæåôáé ðáôåëÝôá. ÊñõöïâåëïíéÜ óôñéöþìáôïò ãéá åëáóôéêÜ õöÜóìáôá. ÑÜøôå ôï êïõìðß. öïýóôåò. Ñõèìßóôå ôï ðëÜôïò ôçò âåëïíéÜò (óõíÞèùò ìåôáîý 3-4). 3/4. êëð. 18 GR . Äéðëþóôå ôï ýöáóìá üðùò äåß÷íåé ç åéêüíá ìå ôçí áñéóôåñÞ ðëåõñÜ ðñïò ôá ðÜíù. ÓôñÝøôå ôç ôñï÷áëßá ðñïò ôá åìðñüò ìå ôï ÷Ýñé ìÝ÷ñé ç âåëüíá íá ìåôáêéíçèåß ôåëåßùò áñéóôåñÜ. Ãéá êïõìðéÜ ìå 4 ôñýðåò. ÐåñÜóôå ôï ýöáóìá êÜôù áðü ôï ðüäé. ÊÜíôå ìå ôç ôñï÷áëßá ìéá äïêéìáóôéêÞ âåëïíéÜ (21) ìÝ÷ñé íá ôñõðÞóåé ç âåëüíá ôçí äåîéÜ êïõìðüôñõðá (ôï ðëÜôïò âåëïíéÜò ìðïñåß íá äéáöÝñåé áðü êïõìðß óå êïõìðß). ÑÜâåôå áñãÜ. ïäçãþíôáò ôï ýöáóìá ðñïóåêôéêÜ þóôå íá ìçí áëëÜîåé ç èÝóç ôïõ ó÷åôéêÜ ìå ôïí ïäçãü. üðùò ðåñéãñÜöåôáé. 2 3 1. êïõñôßíåò. ÐïäáñÜêé ñáöÞò êïõìðéþí ÂåëïíéÜ BåëïíéÜ ðëÜôïõò BåëïíéÜ ìÞêïõò B 0~5 0 ÔïðïèåôÞóôå ôçí åðéöÜíåéá êåíôÞìáôïò êáé ìáíôáñßóìáôïò (ï). óðñþîôå ôï ýöáóìá ðñïò ôá åìðñüò ñÜøôå ôéò äõï ôñýðåò ðßóù. ÅéäÜëëùò ñõèìßóôå áíÜëïãá ôï ðëÜôïò âåëïíéÜò. Ñõèìßóôå ôïí ïäçãü (3) ãõñßæïíôáò ôï êïõìðß (4) Ýôóé þóôå ï ïäçãüò íá óôáìáôÜ ðÜíù áðü ôç ôóÜêéóç. ðáíôåëüíéá.ÂáóéêÜ óôïé÷åßá ñáøßìáôïò ÐïäáñÜêé óôñéöþìáôïò 4 1 ÂåëïíéÜ BåëïíéÜ ðëÜôïõò BåëïíéÜ ìÞêïõò D 1~2 3~4 Ãéá óôñéöþìáôá. ÅðéëÝîôå ðÜëé ðëÜôïò âåëïíéÜò "0" êáé ñÜøôå ìåñéêÝò âåëïíéÝò óôÞñéîçò. ÔïðïèåôÞóôå ôï ýöáóìá êÜôù áðü ôï ðüäé. âÜëôå ìéá âåëüíá ðÜíù óôï êïõìðß êáé ñÜøôå. Èá ðñÝðåé íá ôñõðÞóåé ìüíï ëßãï ôçí ôóÜêéóç ôïõ õöÜóìáôïò.

Óçêþóôå ôç âåëüíá óôçí õøçëüôåñç èÝóç ôçò. B. ÊáôåâÜóôå ôï ðïäáñÜêé.ÂáóéêÜ óôïé÷åßá ñáøßìáôïò ÐïäáñÜêé ãéá êïõìðüôñõðåò ÂåëïíéÜ âåëïíéÜò ìÞêïõò 0. C. Óçêþóôå ôç âåëüíá óôçí õøçëüôåñç èÝóç ôçò. Ñõèìßóôå åðéëïãÝá âåëïíéÜò (6) óôï " " êáé êÜíôå êÜðïéåò âåëïíéÝò óôÞñéîçò. Ñõèìßóôå åðéëïãÝá âåëïíéÜò (6) óôï " " êáé êÜíôå 5 ìå 6 âåëïíéÝò óôÞñéîçò. Ñõèìßóôå ôïí åðéëïãÝá ìÞêïõò âåëïíéÜò ìåôáîý "0.÷. ÓçìáäÝøôå ôç èÝóç êáé ôï ìÞêïò ôçò êïõìðüôñõðáò ðÜíù óôï ýöáóìá. ðñïóèÝóôå ìåãáëýôåñç äéÜìåôñï. D. ÔïðïèåôÞóôå ôï ðïäáñÜêé ãéá êïõìðüôñõðåò (d) üóï ôï äõíáôüí ðéï ìðñïóôÜ.3 cm ãéá ôéò âåëïíéÝò. íÞìá Þ ðáíß ñáøßìáôïò. Óçêþóôå ôç âåëüíá óôçí õøçëüôåñç èÝóç ôçò. Óçêþóôå ôç âåëüíá óôçí õøçëüôåñç èÝóç ôçò. Áí ôï êïõìðß åßíáé ðïëý ÷ïíôñü. Ñõèìßóôå åðéëïãÝá âåëïíéÜò (6) óôï " ". ð. Êüøôå ôï êÝíôñï ôçò êïõìðüôñõðáò ìå ôï îçëùôÞñé ñáöþí (n) ðñïóÝ÷ïíôáò íá ìçí êüøåôå ôéò âåëïíéÝò áðü ôç ìßá Þ ôçí Üëëç ðëåõñÜ. A E B C D Ðñïåôïéìáóßá ôïõ õöÜóìáôïò: ÌåôñÞóôå ôç äéÜìåôñï ôïõ êïõìðéïý êáé ðñïóèÝóôå 0. ÷ñçóéìïðïéÞóôå õëéêü óôÞñéîçò.3~1 Ðñïåôïéìáóßá: ÂãÜëôå ôï ðüäé êáé ôïðïèåôÞóôå ôï ðïäáñÜêé ãéá êïõìðüôñõðåò (d).3" êáé "1".3 BåëïíéÜ ðëÜôïõò BåëïíéÜ ìÞêïõò 5 0. ÓõìâïõëÝò: . A. Õðüäåéîç: ÊÜíôå ðÜíôá ìéá äïêéìáóôéêÞ êïõìðüôñõðá. Óçêþóôå ôç âåëüíá óôçí õøçëüôåñç èÝóç ôçò. ÑÜøôå ìå óõãêñáôçìÝíç ôá÷ýôçôá ìÝ÷ñéò üôïõ öôÜóåôå óôï óçìåßï ðïõ Ý÷åôå óçìåéþóåé. Ñõèìßóôå åðéëïãÝá âåëïíéÜò (6) óôï " " êáé ñÜøôå ôçí áñéóôåñÞ ðëåõñÜ ôçò êïõìðüôñõðáò ìÝ÷ñé ôï ðéï áðïìáêñõóìÝíï áðü åóÜò óçìåßï. Ç âåëïíéÜ æéãê-æáãê ðñÝðåé íá ðåñíÜåé ðÜíù áðü ôç ðñïóèÞêç (Å) GR 19 . ÔñáâÞîôå ôçí ðÜíù êëùóôÞ ìÝóá áðü ôï ýöáóìá êáé êÜíôå êüìðï ôçí ðÜíù ìå ôçí êÜôù êëùóôÞ. Ç ðõêíüôçôá ôçò âåëïíéÜò åîáñôÜôáé áðü ôï ðÜ÷ïò ôïõ õöÜóìáôïò.×áëáñþóôå ëßãï ôç ôÜíõóç ôçò åðÜíù êëùóôÞò ãéá íá Ý÷åôå êáëýôåñá áðïôåëÝóìáôá. Óçêþóôå ôï ðïäáñÜêé. ÔïðïèåôÞóôå ôï ýöáóìá Ýôóé þóôå ç âåëüíá íá âñßóêåôáé ðßóù áðü ôï ôåëåõôáßï óçìÜäé. . ÂãÜëôå ôï ýöáóìá êÜôù áðü ôï ðüäé êáé êüøôå ôéò êëùóôÝò.Ãéá ëåðôÜ êáé åëáóôéêÜ õöÜóìáôá.

ðïíôáñéóéÝò ãéá ôçí åíßó÷õóç ôùí áêñþí. Ôï ìÞêïò âåëïíéÜò ìðïñåß íá êïíôýíåé ãéá íá ðáñÜãåôå ðïëý êëåéóôÜ ãáæéÜ. 1 20 GR 2 2.F 3~5 S1. ÐëÜãéï óôñßöùìá: (A) Ãéá ôá ëåðôÜ ðëåêôÜ. ÔïðïèåôÞóôå ôï ìðÜëùìá óôç èÝóç ôïõ. öáíåñü óôñßöùìá. ÐïëëáðëÝò ñáöÝò æéãê-æáãê ÂåëïíéÜ BåëïíéÜ ðëÜôïõò BåëïíéÜ ìÞêïõò C 3~5 1~2 Ãéá ñÜøéìï óå äáíôÝëåò êáé ëÜóôé÷á. 1. ôá æÝñóåú. . Êáíïíéêü óôñßöùìá: (Â) Ãéá ôá ëåðôÜ ðëå÷ôÜ. ¼ôáí ìáíôÜñåôå ó÷éóßìáôá. ÑÜøôå ðñþôá ðÜíù óôï êÝíôñï êáé ìåôÜ åðéêáëýøôå êáé ôéò äýï ðëåõñÝò. ôïõò ëáéìïýò êáé ôá ôåëåéþìáôá. ÁíÜëïãá ìå ôïí ôýðï ôïõ õöÜóìáôïò êáé ôç æçìéÜ. âåëüíåò ìå ìðßëéá Þ âåëüíåò ãéá åëáóôéêÜ õöÜóìáôá! ÓõññáöÞ. ìðÜëùìá. ôá æÝñóåú. ôïõò ëáéìïýò êáé ôá ôåëåéþìáôá. ñÜøôå ìåôáîý 3 êáé 5 ãñáììþí. åíäåßêíõôáé íá ÷ñçóéìïðïéåßôå Ýíá êïììÜôé õöÜóìáôïò (åíßó÷õóç).S2 Ðñïóï÷Þ: ×ñçóéìïðïéÞóôå êáéíïýñéåò âåëüíåò. ôåëåßùìá. ðñÝðåé ç âåëüíá íá ðåñÜóåé ëßãï ðÝñá áðü ôçí Üêñç ôïõ õöÜóìáôïò. Ãéá ôéò åñãáóßåò ôåëåéþìáôïò.ÂáóéêÜ óôïé÷åßá ñáøßìáôïò ÑáöÞ ìå ðáíùâåëïíéÜ ÂåëïíéÜ BåëïíéÜ ðëÜôïõò BåëïíéÜ ìÞêïõò E. êáèþò êáé ôéò ïñáôÝò óõññáöÝò. ìáíôÜñéóìá. A B C ¼ëåò ïé ðáíùâåëïíéÝò åíäåßêíõíôáé ãéá ôï ñÜøéìï êáé ôï ôåëåßùìá ôùí ðëåõñþí. ÑáöÞ ìå äéðëü óôñßöùìá: (C) Ãéá ëåðôÜ ðëåêôÜ. ìå ìéá êßíçóç. ðëåêôÜ óôï ÷Ýñé êáé óõññáöÝò.

Ôåëåéþóôå äÝíïíôáò êüìðïõò. áöáéñÝóôå ôï ôñýðùìá êáé ôï ÷áñôß. êôë. A B ÂåëïíéÜ BåëïíéÜ ðëÜôïõò BåëïíéÜ ìÞêïõò B 3~5 S1. Ç ôñéðëÞ ñáöÞ æéãê-æáãê ôáéñéÜæåé óå áíèåêôéêÜ õöÜóìáôá. üðùò íôÝíéì. óôñéöþìáôá êáé äéáêïóìçôéêÝò ñáöÝò. áðü ôçí áíÜðïäç ðëåõñÜ. Äéðëþóôå ôéò Üêñåò êáé ôùí äõï êïììáôéþí õöÜóìáôïò ãéá ôï óôñßöùìá êáé óôåñåþóôå ôéò Üêñåò ìå ôñýðùìá óå Ýíá êïììÜôé ëåðôü ÷áñôß. ÌåôÜ ôï ñÜøéìï. ôñáâþíôáò êáé ôéò äýï êëùóôÝò åëáöñÜ üôáí áñ÷ßóåôå ôï ñÜøéìï. Ç ìç÷áíÞ ñÜâåé ðñáãìáôïðïéþíôáò äõï âåëïíéÝò ìðñïóôÜ êáé ìßá ðßóù. GR 21 .S2 ÔñéðëÞ ßóéá âåëïíéÜ: (A) Ãéá áíèåêôéêÝò ñáöÝò. Ãáæþóôå êáôÜ ìÞêïò ôçò Üêñçò. áöÞíïíôáò Ýíá ìéêñü äéÜóôçìá ìåôáîý ôïõò.ÂáóéêÜ óôïé÷åßá ñáøßìáôïò ÅðéëïãÞ ó÷åäßùí ÂåëïíéÜ BåëïíéÜ ðëÜôïõò BåëïíéÜ ìÞêïõò A 2.5 S1. Áõôü Ý÷åé ùò áðïôÝëåóìá ôñéðëÞ åíßó÷õóç. ×ñçóéìïðïéÞóôå ðéï ÷ïíôñÝò áðü ôéò êáíïíéêÝò êëùóôÝò ãéá ñÜøéìï. 1. êïôëÝ. 3.S2 Ôñéðëü æéãê-æáãê: (B) Ãéá áíèåêôéêÝò ñáöÝò. ÐÜôóãïõïñê ÂåëïíéÜ BåëïíéÜ ðëÜôïõò BåëïíéÜ ìÞêïõò F 3~5 S1 ÁõôÜ ôá ãáæéÜ ÷ñçóéìïðïéïýíôáé ãéá íá åíþíïõí äýï êïììÜôéá õöÜóìáôïò áöÞíïíôáò Ýíá äéÜóôçìá ìåôáîý ôïõò. óôçí áñ÷Þ êáé óôï ôÝëïò ôùí ñáöþí. 4. 2.

ÓôñÝøôå ôç ôñï÷áëßá (20) ðñïò ôá åóÜò ãéá íá áíåâÜóåôå ôçí êÜôù êëùóôÞ. ÂåëïíéÜ BåëïíéÜ ðëÜôïõò BåëïíéÜ ìÞêïõò B 1~5 0 ÐñïóèÞêç ôçò åðéöÜíåéáò êåíôÞìáôïò êáé ìáíôáñßóìáôïò 1. ÑÜøôå áñãÜ ãýñù áðü ôï ìïôßâï. ÊáôåâÜóôå ôïí ìï÷ëü áíýøùóçò ðïäéïý (17). 4. ÁðëéêÝ ÂåëïíéÜ BåëïíéÜ ðëÜôïõò BåëïíéÜ ìÞêïõò B 3~5 0. 2. Êüøôå ôï ìïôßâï ôçò áðëßêáò. Ðñïóáñìüóôå ôçí ôá÷ýôçôá ñáøßìáôïò óôç êßíçóç ôïõ óôåöáíéïý. ÐñïóèÝóôå ôçí åðéöÜíåéá êåíôÞìáôïò êáé ìáíôáñßóìáôïò. 6. 4.ÂáóéêÜ óôïé÷åßá ñáøßìáôïò ÌïíïãñÜììáôá êáé êÝíôçìá ìå óôåöÜíç êåíôÞìáôïò* * Ôï ôåëÜñï ãéá êÝíôçìá äåí äéáôßèåôáé ìáæß ìå ôç ñáðôïìç÷áíÞ. Êüøôå ôï ýöáóìá ðïõ ðåñéóóåýåé Ýîù áðü ôéò ñáöÝò. 4. ÊáôåâÜóôå ôïí ìï÷ëü áíýøùóçò ðïäéïý (17) ðñéí áñ÷ßóåôå ôï ñÜøéìï. ãéá íá áðïöýãåôå ôï îÝöôéóìá. ÁöáéñÝóôå ôï ðïäáñÜêé ñáöÞò êáé ôçí õðïäï÷Þ ôïõ. ÐñïóÝîôå íá ìçí êüøåôå ôéò ñáöÝò. 2. ÑÜøôå ìåñéêÝò âåëïíéÝò ãéá íá óôåñåþóåôå ôï óçìåßï Ýíáñîçò. âÜëôå ôï ðÜíù óôï ýöáóìá êáé óôáèåñïðïéÞóôå ôï ìå ôñýðùìá. 3.5~1 1. 2. 3. Åíþóôå ôçí ðÜíù êáé ôçí êÜôù êëùóôÞ óôï êÜôù ìÝñïò ôçò áðëßêáò ìå êüìðï. 5. ÔïðïèåôÞóôå ôï ýöáóìá êÜôù áðü ôç âåëüíá. ÂãÜëôå ôçí êëùóôÞ ôïõ ôñõðþìáôïò. Ó÷åäéÜóôå ôï åðéèõìçôü ãñÜììá ç ó÷Ýäéï óôçí ðßóù ìåñéÜ ôïõ õöÜóìáôïò. ÊñáôÞóôå ôï óôåöÜíé ìå ôïí áíôß÷åéñá êáé ôï äåßêôç êáé ôùí äýï ÷åñéþí. Ñõèìßóôå ôï ðëÜôïò âåëïíéÜò áíÜëïãá ìå ôï ìÝãåèïò ôïõ ãñÜììáôïò Þ ôïõ ó÷åäßïõ. 5. 22 GR . Ðñïåôïéìáóßá ãéá Ìïíüãñáììá êáé ÊÝíôçìá* 1. Ôåíôþóôå ôï ýöáóìá ðÜíù óôç óôåöÜíç êåíôÞìáôïò üóï ðéï äõíáôÜ ãßíåôáé. 3.

ÑÜøôå óôçí Üêñç ôïõ óôñéöþìáôïò. åðéëÝîôå ôï ðëÜôïò ôçò âåëïíéÜò. ¼ôáí ñÜâåôå ìå ôç äéðëÞ âåëüíá. ãéá ùñáßá áðïôåëÝóìáôá ñÜâåôå ðÜíôïôå ìå ÷áìçëÞ ôá÷ýôçôá. 3. 1 2. ÔïðïèåôÞóôå ôçí äéðëÞ âåëüíá. åÜí ç âåëüíá ðåñíÜ ôçí ôñýðá ñáöÞò äß÷ùò íá áêïõìðÜåé Þ íá ÷ôõðÜåé óôçí ðëÜêá âåëüíáò (8) Þ óôï ðüäé ñáöÞò. Ãõñßóôå ôçí ôñï÷áëßá (20) ðñïóåêôéêÜ äéá ÷åéñüò. Óôç óõíÝ÷åéá ôïðïèåôÞóôå Ýíá êáñïýëé (m) óôï äåýôåñï óôÞñéãìá êïõâáñßóôñáò. ÐñïóÝîôå íá ìçí êüøåôå ôéò ñáöÝò. ÅéóÜãåôå ôç äåýôåñç õðïäï÷Þ íÞìáôïò (q) óôç ðñïâëåðüìåíç õðïäï÷Þ ãéá ôç äåýôåñç êïõâáñßóôñá (21). ðñÝðåé êáé ïé äõï êëùóôÝò íá Ý÷ïõí ôçí ßäéá áíèåêôéêüôçôá. 2 ÄéðëÞ âåëüíá 1 h ÂåëïíéÜ BåëïíéÜ ðëÜôïõò BåëïíéÜ ìÞêïõò A 2. Óôï ôÝëïò ðåñíÜôå ôç ìéá êëùóôÞ áðü ôçí áñéóôåñÞ âåëüíá êáé ôçí Üëëç êëùóôÞ áðü ôç äåîéÜ âåëüíá. ç ïðïßá ìðïñåß íá ÷ñçóéìïðïéçèåß ùò äéáêïóìçôéêÞ ìðïñíôïýñá. 4. 1. Ìðïñåßôå ÷ñçóéìïðïéÞóåôå Ýíá ÷ñþìá ç äýï ÷ñþìáôá êëùóôþí. 2. ãéá íá åëÝãîåôå. Ãéá ôï ñÜøéìï ìå ôç äéðëÞ âåëüíá.5 1~4 Åíäåßîåéò: Ðñéí íá îåêéíÞóåôå ôç ñáöÞ. ÔïðïèåôÞóôå ôç ðåëüôá (h) óôç äåýôåñç õðïäï÷Þ íÞìáôïò (q). 5.ÂáóéêÜ óôïé÷åßá ñáøßìáôïò ÑáöÞ ÷ôÝíé ÂåëïíéÜ BåëïíéÜ ðëÜôïõò BåëïíéÜ ìÞêïõò I 3~5 1~2 ÁõôÞ ç ìç÷áíÞ ìðïñåß íá ðáñÜãåé áõôüìáôá ìéá ñáöÞ ÷ôÝíé. 1. Êüøôå ôï ðåñßóóåõìá êáôÜ ìÞêïò êïíôÜ óôç ñáöÞ. ÔïðïèåôÞóôå ôï êáñïýëé (m) óôï óôÞñéãìá êïõâáñßóôñáò (14) êáé óôåñåþóôå ôï ìå ôï êáðÜêé íÞìáôïò (r). GR 23 . ÅéóÜãåôå ôéò äýï êëùóôÝò ìå ôïí ãíùóôü ôñüðï.

Áíïßîôå ôï ìðñïóôéíü êÜëõììá êáé îåâéäþóôå ôéò âßäåò ôçò ðëÜêáò âåëüíáò (8) ìå ôï êáôóáâßäé ó÷Þìáôïò L (k). Öýëáîç Óå ðåñßðôùóç ìç ÷ñÞóçò ôçò ñáðôïìç÷áíÞò. ôñáâÜôå ðÜíôá ôï âýóìá ôïõ êáëùäßïõ ôñïöïäïóßáò. ÂãÜëôå ôïí áíáâïëÝá ôçò óáÀôáò (D) êáé ôï Üãêéóôñï (E) êáé êáèáñßóôå ìå Ýíá áðáëü ðáíß. Áöáßñåóç ôçò ðëÜêáò âåëüíáò (A): ÓôñÝøôå ôçí ôñï÷áëßá (20) ìÝ÷ñé íá óçêùèåß åíôåëþò ç âåëüíá. ÖõëÜôå ôç ñáðôïìç÷áíÞ óå óôåãáíü êáé ìç ðñïóâÜóéìï óçìåßï ãéá ðáéäéÜ. ÐåñéóôñÝøôå ôçí ôñï÷áëßá ìÝ÷ñé ç óáÀôá (G) íá âñåèåß áñéóôåñÜ. ÎáíáâÜëôå ôç èÞêç ôçò ìáóïõñßóôñáò. ðñÝðåé íá ôçí ðñïóôáôåýåôå áðü õðåñâïëéêÞ óêüíç. ôï ìáóïýñé êáé ôçí ðëÜêá âåëüíáò óôç èÝóç ôïõò. Êáèáñéóìüò êáé ëßðáíóç ôïõ Üãêéóôñïõ (C-G): ÂãÜëôå ôç èÞêç ôçò ìáóïõñßóôñáò. ÓôñÝøôå ôá äýï ìÜíôáëá óõãêñÜôçóçò ôïõ Üãêéóôñïõ (C) ðñïò ôá Ýîù. ×ñçóéìïðïéåßôå ôï áðåóôáëìÝíï êÜëõììá ðñïóôáóßáò áðü óêüíç (s). A Êáèáñéóìüò ôùí ãÜíôæùí (B): ÂãÜëôå ôç èÞêç ôçò ìáóïõñßóôñáò êáé ÷ñçóéìïðïéÞóôå ôç âïýñôóá ðïõ äéáôßèåôáé (n) ãéá íá êáèáñßóåôå üëç ôç ðåñéï÷Þ. 24 GR . ÅÜí äå ÷ñçóéìïðïéåßôå ôç ñáðôïìç÷áíÞ ãéá ìåãáëýôåñï ÷ñïíéêü äéÜóôçìá. ÂÜëôå îáíÜ ôï Üãêéóôñï (E) óôç èÝóç ôïõ êáé åðáíáöÝñåôå ôá äýï ìÜíôáëá óõãêñÜôçóçò. ðñÝðåé áõôÞ íá åßíáé áðïóõíäåìÝíç áðü ôçí çëåêôñéêÞ ôñïöïäïóßá. ÊáôÜ ôïí êáèáñéóìü ôçò ìç÷áíÞò.ÓõíôÞñçóç ÓõíôÞñçóç Ðñïóï÷Þ: Äéáêüøôå ôçí çëåêôñéêÞ ôñïöïäïóßá ôçò ñáðôïìç÷áíÞò ôñáâþíôáò ôï âýóìá ôïõ êáëùäßïõ ôñïöïäïóßáò áðü ôçí çëåêôñéêÞ ðñßæá. áêáèáñóßåò Þ õãñáóßá. B F G E D C Óçìáíôéêü: ÐñÝðåé íá êáèáñßæåôå ôç ñáðôïìç÷áíÞ óõ÷íÜ áðü ôá ÷íïýäéá êáé ôá õðïëåßììáôá. Ëéðáßíåôå âÜæïíôáò 1 ç 2 óôáãüíåò ëÜäé ãéá ñáðôïìç÷áíÝò (i) óôï óçìåßï ðïõ õðïäåéêíýåôáé (F).

ÅëÝãîôå ôçí ìáóïõñßóôñá (g) êáé ôç èÞêç ôçò. 2. 3. 2. 3. 3. ÁêïëïõèÞóôå ôç äéáäéêáóßá ëßðáíóçò. ÅðéëÝîôå ìéá ìåãáëýôåñç âåëüíá. ÂãÜëôå ôç âåëüíá êáé ôïðïèåôÞóôå ôç óùóôÜ (ôï ðëáôý ìÝñïò ôçò âåëüíáò ðñïò ôá ðßóù). 1. 4. Ôï ðïäáñÜêé äåí åßíáé êáôÜëëçëï. 3. ÅðéëÝîôå ìéá âåëüíá ðïõ íá ôáéñéÜæåé óôçí êëùóôÞ êáé ôï ýöáóìá. ÎáíáðåñÜóôå ôç êëùóôÞ óôç ìç÷áíÞ. ÅëÝãîôå ôï ôÝíôùìá ôçò êëùóôÞò. 1. 2. 2. 6. 4. Êáèáñßóôå ôï Üãêéóôñï êáé ôïõò ãÜíôæïõò üðùò õðïäåéêíýåôáé. ÅðéëÝîôå ìéá âåëüíá ðïõ íá ôáéñéÜæåé óôçí êëùóôÞ êáé ôï ýöáóìá. ÂãÜëôå ôç èÞêç ôçò ìáóïõñßóôñáò. ÌðëïêÜñéóìá ìç÷áíÞò Ç êëùóôÞ Ý÷åé ðéáóôåß óôï ãÜíôæï. 3. Ç èÞêç ôçò ìáóïõñßóôñáò äåí Ý÷åé ãåìßóåé óùóôÜ. ×ñçóéìïðïéåßôå áðïêëåéóôéêÜ ëÜäé ãéá ñáðôïìç÷áíÝò êáëÞò ðïéüôçôáò. GR 25 . 2. 3. Ç èÞêç ôçò ìáóïõñßóôñáò äåí Ý÷åé ôïðïèåôçèåß óùóôÜ. Ôï ìÝãåèïò ôçò âåëüíáò ðñÝðåé áðáñáéôÞôùò íá ôáéñéÜæåé óôçí êëùóôÞ êáé ôï ýöáóìá. 1. Ç êëùóôÞ ðñÝðåé íá âãáßíåé åýêïëá. ËáíèáóìÝíç ôÜíõóç. Ôï ìÝãåèïò ôçò âåëüíáò äåí åßíáé êáôÜëëçëï ãéá ôï ýöáóìá. Ï óõíäõáóìüò âåëüíáò/ õöÜóìáôïò/ êëùóôÞò äåí åßíáé êáëüò. Ìåéþóôå ôï ôÝíôùìá ôçò êëùóôÞò (3)(ðéï ìéêñüò áñéèìüò). Áêáíüíéóôåò âåëïíéÝò. ÔïðïèåôÞóôå ôç óùóôÜ (ôï ðëáôý ìÝñïò ôçò âåëüíáò åßíáé ðßóù). 1. Óçêþóôå ôçí åðÜíù êëùóôÞ êáé ôç èÞêç ôçò ìáóïõñßóôñáò. 2. 2. 2. ÁíôéêáôáóôÞóôå ôç âåëüíá. 2. ÁíôéêáôáóôÞóôå ôç âåëüíá. ×ñçóéìïðïéÞèçêå ëÜäé ëßðáíóçò êáêÞò ðïéüôçôáò. 6. 1. Ç âåëüíá åßíáé ÷áëáóìÝíç. áöÞóôå ôç ìç÷áíÞ íá êÜíåé ôçí êßíçóç. ÂãÜëôå ôçí ìáóïõñßóôñá (g) êáé ìáæÝøôå ôçí êëùóôÞ. ÅëÝãîôå ôï ðÝñáóìá ôçò êëùóôÞò. Ç êëùóôÞ åßíáé ðïëý ôåíôùìÝíç. Ç âåëüíá äåí ôïðïèåôÞèçêå óùóôÜ. Ç êëùóôÞ Ý÷åé ôõëé÷èåß ãýñù áðü ôç èÝóç ôçò êïõâáñßóôñáò (13). 4. ÂãÜëôå ôç âåëüíá êáé ôïðïèåôÞóôå ôç óùóôÜ (ôï ðëáôý ìÝñïò ôçò âåëüíáò åßíáé ðßóù). Äåí ðåñÜóôçêå óùóôÜ ç êëùóôÞ óôç ìç÷áíÞ. ãõñßóôå ôçí ôñï÷áëßá (20) ðñïò ôá ðßóù êáé ðñïò ôá åìðñüò ìå ôï ÷Ýñé. 3. Ãåìßóôå ôç èÞêç ôçò ìáóïõñßóôñáò üðùò öáßíåôáé óôçí åéêüíá. Ç âåëüíá äåí Ý÷åé ôïðïèåôçèåß óùóôÜ. Ç èÞêç ôçò ìáóïõñßóôñáò äåí åßíáé êáëÜ ãåìéóìÝíç. Ç âåëüíá äåí ôïðïèåôÞèçêå óùóôÜ. ÅðéëÝîôå Ýíá ðüäé ðïõ íá ôáéñéÜæåé. 3. 2. Ç êëùóôÞ åßíáé ðïëý ôåíôùìÝíç. ÅðéëÝîôå Ýíá ðïäáñÜêé ðïõ íá ôáéñéÜæåé. ÓðÜåé ç âåëüíá 1. Ç êëùóôÞ åßíáé ðïëý ÷ïíôñÞ ãéá ôç âåëüíá. Ïé âåëïíéÝò åßíáé ðïëý ÷áëáñÝò 1. ÂãÜëôå ôç èÞêç ôçò ìáóïõñßóôñáò. 3. 1. 4. 4. 2. ãåìßóôå ôçí îáíÜ êáé âÜëôå ôçí êáé ðÜëé óôç èÝóç ôçò óùóôÜ. 4. Ôï ðüäé äåí åßíáé êáôÜëëçëï. 1. Ç ìç÷áíÞ êÜíåé ðïëý èüñõâï 1. Äéïñèþóôå ôç ôÜíõóç ôçò êëùóôÞò. 3. 4. ¢óôï÷åò âåëïíéÝò 1. 4. Ç âåëüíá ðïõ ÷ñçóéìïðïéåßôáé äåí Ý÷åé ôï óùóôü ìÝãåèïò. Ç âåëüíá åßíáé ðïëý ÷ïíôñÞ ãéá ôï ýöáóìá. Ç âåëüíá åßíáé ÷áëáóìÝíç. 3. ÔïðïèåôÞóôå êáéíïýñéá âåëüíá. ÐñÝðåé íá ëéðÜíåôå ïðùóäÞðïôå ôç ñáðôïìç÷áíÞ. Ç âåëüíá åßíáé ÷áëáóìÝíç. Ôï ýöáóìá ôñáâÞ÷ôçêå. 4. Ïé ñáöÝò ó÷çìáôßæïõí óïýñåò Þ êïõöüðéåôåò 1. ÔïðïèåôÞóôå êáéíïýñéá âåëüíá.ÓõíôÞñçóç Ïäçãüò åíôïðéóìïý âëáâþí ÐñïâëÞìáôá Áéôßåò Ëýóåéò ÓðÜåé ç ðÜíù êëùóôÞ 1. ÓðÜåé ç êÜôù êëùóôÞ 1. Ìçí ôñáâÜôå ôï ýöáóìá üôáí ñÜâåôå. ôïðïèåôÞóôå ôçí îáíÜ óôç èÝóç ôçò êáé ôñáâÞîôå ôçí êëùóôÞ. Ç èÞêç ôçò ìáóïõñßóôñáò äåí ãÝìéóå óùóôÜ. Ç êëùóôÞ äåí ðåñÜóôçêå óùóôÜ óôç ìç÷áíÞ. 2. 2. 1. 5. ÅðéëÝîôå ìéá ëåðôüôåñç âåëüíá. 2. 5. Ìáæåýôçêáí ÷íïýäéá Þ ëÜäé óôï Üãêéóôñï Þ ôïí ðïäïöüñï ôçò âåëüíáò. êáé óôç óõíÝ÷åéá êáèáñßóôå ôá õðïëåßììáôá ôçò êëùóôÞò. Ç âåëüíá åßíáé ÷áëáóìÝíç. 2. 3. áêáíüíéóôç ðñïþèçóç 1. 4. 2. Ç êëùóôÞ äåí åßíáé êáëÞò ðïéüôçôáò. ÅðéëÝîôå êëùóôÞ êáëýôåñçò ðïéüôçôáò.

áêáôÜëëçëçò ÷ñçóéìïðïßçóçò Þ êÜèå åßäïõò åðÝìâáóçò áðü ìç åîïõóéïäïôçìÝíï êáôÜóôçìá.Áðïóýñåôå üëá ôá õëéêÜ ôçò óõóêåõáóßáò êáôÜ ôñüðï öéëéêü ðñïò ôï ðåñéâÜëëïí.ÁõôÞ ç óõóêåõÞ õðüêåéôáé ôùí åõñùðáúêþí ðñïäéáãñáöþí 2012/19/EU. ÖõëÜîôå ôç óõóêåõáóßá ôçò ìç÷áíÞò. ÃñáììÞ åîõðçñÝôçóçò ðåëáôþí Ïé ïäçãßåò ÷ñÞóçò äåí ìðïñïýí íá êáëýøïõí üëåò ôéò ðéèáíÝò ëåéôïõñãßåò. Ç åããýçóç äåí èßãåé ôá íïìéêÜ óáò äéêáéþìáôá. Äåí êáëýðôåé õëéêÝò öèïñÝò Þ æçìéÝò óå åýèñáõóôá ôìÞìáôá . Áðü ôç ìéá ìðïñåß íá ÷ñçóéìïðïéçèåß ãéá ôçí áðïèÞêåõóç ôçò ñáðôïìç÷áíÞò.÷. ð. èá ÷ñåéáóôåß ãéá ôçí áðïóôïëÞ ôçò ñáðôïìç÷áíÞò ãéá åðéóêåõÞ.Áðüóõñóç/ Åããõçóç / ÅîõðçñÝôçóç / Êáôáóêåõáóôçò Áðüóõñóç . Åããýçóç Ãéá ôç óõãêåêñéìÝíç ñáðôïìç÷áíÞ Ý÷åôå 3 ÷ñüíéá åããýçóç.ÓõóêåõÝò ìå åðéêßíäõíåò âëÜâåò ðñÝðåé íá áðïóõñèïýí Üìåóá êáé íá åîáóöáëéóèåß ôï ãåãïíüò üôé äåí åßíáé äõíáôüí íá ÷ñçóéìïðïéçèïýí îáíÜ. Óáò ðáñáêáëïýìå íá êñáôÞóåôå ôçí áðüäåéîç áãïñÜò. ÊáôÜ êýñéï ëüãï üìùò. ëÞãåé ç åããýçóç. . .Óå êáìßá ðåñßðôùóç ìçí ðåôÜôå ôç ñáðôïìç÷áíÞ óôá êáíïíéêÜ ïéêéáêÜ áðïññßììáôá. Óå ðåñßðôùóç áìöéâïëéþí áðåõèõíèåßôå óôçí êïéíïôéêÞ åðé÷åßñçóç áðüóõñóçò. Ãéá ðåñéóóüôåñåò ðëçñïöïñßåò Þ óå ðåñßðôùóç ðñïâëçìÜôùí ðïõ äåí ðåñéãñÜöïíôáé óôéò ïäçãßåò ÷ñÞóåùò. Óå ðåñßðôùóç ðñïâëÞìáôïò åíôüò ôçò åããýçóçò. Service-Address: CROWN Service Center teknihall Elektronik GmbH Breitefeld 15 DE-64839 Münster IAN 109839 sewingguide-service-gr@teknihall. óáò ðáñáêáëïýìå íá Ýñèåôå óå ôçëåöùíéêÞ åðáöÞ ìå ôçí åîõðçñÝôçóç ðåëáôþí ìáò 00800 555 00 666 (ÄùñåÜí) ÖõëÜîôå ôéò ïäçãßåò ÷ñÞóçò óå áóöáëÞ ÷þñï. ïé ðåñéóóüôåñåò æçìßåò ðñïêáëïýíôáé êáôÜ ôçí ìåôáöïñÜ. Ôï ðñïúüí ðñïïñßæåôáé áðïêëåéóôéêÜ ãéá ïéêéáêÞ ÷ñÞóç êáé ü÷é ãéá åðáããåëìáôéêÞ ÷ñÞóç. Äéüôé.ÐñïóÝîôå ôéò ôñÝ÷ïõóåò éó÷ýïõóåò ðñïäéáãñáöÝò.com ÊáôáóêåõáóôÞò ÐñÝðåé íá ãíùñßæåôå üôé ç áêüëïõèç äéåýèõíóç äåí áðïôåëåß äéåýèõíóç óÝñâéò. Óå ðåñßðôùóç êáôá÷ñçóôéêÞò . ÅðéêïéíùíÞóôå ðñþôá ìå ôï áíùôÝñù áíáöåñüìåíï ãñáöåßï óÝñâéò.Áðïóýñåôå ôç ñáðôïìç÷áíÞ ìÝóù ìéáò åãêåêñéìÝíçò åðé÷åßñçóçò áðüóõñóçò ç ìÝóù ôçò êïéíïôéêÞò åðé÷åßñçóçò áðüóõñóçò. Ç ñáðôïìç÷áíÞ åëÝã÷ôçêå ðñïóåêôéêÜ êáé ìå öñïíôßäá ðñéí ôçí ðáñÜäïóÞ ôçò. . óáò ðáñáêáëïýìå íá Ýñèåôå óå ôçëåöùíéêÞ åðáöÞ ìå ôçí åîõðçñÝôçóç ðåëáôþí ìáò. Ç åããýçóç êáëýðôåé ìüíï êáôáóêåõáóôéêÝò âëÜâåò ç âëÜâåò õëéêïý. . . óå äéáêüðôåò. Äþóôå êáé ôéò ïäçãßåò ÷ñÞóçò óå ðåñßðôùóç ðáñÜäïóçò ôçò óõóêåõÞò óå ôñßôïõò. ç ïðïßá îåêéíÜ ìå ôçí áãïñÜ ôçò ìç÷áíÞò. Crown Technics GmbH Turmstraße 4 D-78467 Konstanz 26 GR . Ìüíï óå áõôÞí ôçí ðåñßðôùóç ìðïñïýìå íá åããõçèïýìå ôçí Üíåõ ÷ñÝùóç ìåôáöïñÜ ôçò ìç÷áíÞò óáò óôï óÝñâéò ìáò.

.................................Pagina 28 28 28 28 29 Mãsuri importante de siguranþã ...................................................................................................................................................................Pagina Coaserea în zig zag în 3 paºi ...........................................................Pagina 48 RO 27 .......................................................................................................................................Pagina Depanarea .............................................................................................................................................................Pagina Acul dublu ..................................................................................................................................................................................................Pagina Înfiletarea bobinei...........................................................................................................Pagina Accesorii ............................................................................................................Pagina 37 37 38 38 39 39 40 40 41 42 42 43 43 44 44 45 45 Întreþinerea Întreþinerea maºinii de cusut ....................................Pagina Fixarea extensiei de masã retractabilã ................Pagina Instalarea bobinei..................................................Pagina Monogramarea ºi brodarea cu ajutorul suportului de brodare*.........................................................................Pagina Tensionarea firului.......................................................Pagina Principalele componente ale maºinii...................................................Pagina Coaserea în zig-zag.................Pagina Date tehnice.................................................................................Pagina 30 Pregãtire Racordarea maºinii de cusut la o sursã de alimentare ..............................................Pagina Cusãturã întinsã ........Pagina Cum sã alegeþi modelul ..........................................Pagina Fixarea capului de coasere în suportul de prindere...................Pagina Cele 2 poziþii ale pârghiei capului de coasere...............Pagina 31 31 32 32 33 33 34 34 35 36 36 Elementele fundamentale ale cusutului Cusutul / aplicaþii utile ........................................................................................................Pagina 46 46 47 Casare ..........Pagina 48 Service Numãrul de service ........................................................Pagina Pãstrare ...............................................................................................................Pagina 48 Garanþie ........Pagina Ridicarea firului inferior .......................................................................................................................................................................................................................................................................Pagina Înfilarea acului.Cuprins Introducere Introducere...........Pagina Cusãturile de surfilare ................................................................................ a materialului ºi a firului .............................Pagina Legarea...............................................................................Pagina Coaserea aplicaþiilor .....................Pagina Înlocuirea becului .......Pagina Coaserea dreaptã ºi poziþia acului.....................................................................................................................................................................................Pagina Festonare....Pagina Cap pentru coaserea nasturilor........................................................................................................................................Pagina 48 Producãtor .....................................................................................................................................................................................Pagina Cap pentru tiv ascuns ..........................................................................................................................................Pagina Utilizare corespunzãtoare ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Pagina Bobinarea firului superior ...................................Pagina Cap pentru gãurile nasturilor......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Pagina Potrivirea acelor.............Pagina Cap pentru fermoar.............................

d Cap pentru gãurile nasturilor E. Aceste Instrucþiuni de Operare conþin tot ceea ce aveþi nevoie sã cunoaºteþi despre utilizarea maºinii dumneavoastrã de cusut. daþi-i ºi aceste instrucþiuni. maºina de cusut) B.. Pãstraþi aceste instrucþiuni. r Capac pentru mosoare (mare & micã) R..doar uzului în gospodãrie privatã. piele sau alte materiale grele. D. . Sticlã ulei J. ªurubelniþã (mare & micã) m M. pP. ca ºi instrucþiunile de siguranþã. 1x galben) n Tãietor butoniere/ pensulã N. 1x roz. precum pânza de cort sau pentru pânzele de navigaþie) . Aþi achiziþionat un produs de calitate înaltã care a fost fabricat cu deosebitã atenþie. s Husã pentru protecþia împotriva prafului S. j Cutie ace: 4x ace individuale (1x montat deja pe maºina de cusut). .. b Cap pentru fermoar c Cap pentru coaserea nasturilor C.. Sperãm sã vã bucuraþi de maºina dumneavoastrã de cusut ºi vã dorim succes. este esenþial sã vã familiarizaþi cu funcþiile aparatului ºi sã descoperiþi modul de utilizare corectã a maºinii de cusut. f Dispozitiv pentru bãgat aþa în ac g Bobine (4x)(1x montatã deja pe maºina de cusut) G. .. h Pernã din pâslã H.. Citiþi urmãtoarele instrucþiuni de utilizare. . e Cap pentru tiv ascuns F. Role cu aþã (1x albastru.. Anterior utilizãrii maºinii de cusut prima datã.Introducere Introducere Felicitãri pentru achiziþionarea maºinii de cusut. Maºina de cusut nu este destinatã. . t Pedalã/ ºtecher de reþea T.instalãrii într-o locaþie fixã. Principalele componente ale maºinii 1 Pârghie de ridicare a firului 12 Bobinator 2 Conducãtorul firului de la bobinã 13 Opritor bobinã 3 Disc de tensionare a firului 14 Ax mosor 4 Buton selectare lãþime cusãturã 15 Conducãtorul firului superior 5 Selector pentru lungimea pasului de coasere 16 Mâner de transport 6 Selector cusãturã 17 Pârghia picioruºului presor 7 Extensie masã/ Compartiment accesorii 18 Conector alimentare 8 Placã ac 19 Întrerupãtor On/Off 9 Cap de coasere 20 Volant 10 Tãietor de fir 21 Orificiu pentru al doilea ºtift pentru derulat firul 21 11 Clapã pentru coasere înapoi Accesorii a Cap de coasere multifuncþional (montat deja pe A. Atunci când predaþi aparatul unei terþe pãrþi.uzului comercial sau industrial.pentru uz ca maºina portabilã . iI. ll. o Placã de broderie ºi oprire O. Ghidaj pentru margini/ matlasare q Al doilea ºtift pentru derulat firul Q. 1x ace dublu 28 RO k ªurubelniþã L K.pentru coaserea materialelor textile tipice gospodãriri ºi.pentru prelucrarea altor materiale (ex. Utilizare corespunzãtoare Maºina de cusut este destinatã.

4 m . 382 x 298 x 182 mm (l x î x d) Lungimea cablului .Total 85 Waþi Dimensiuni .Cablu pedalã picior Aprox. 1.Comutator principal Disponibil Sistem maiezã Cârlig oscilant Sistem ac 130/705 H Fãrã interferenþe În conf. cu Directiva UE Aprobatã TÜV Da Garanþii produs 3 ani Clasa II RO 29 .8 m .Bec coasere 15 Waþi .Când mânerul este în jos Aprox.6 kg Capacitate nominalã Greutate Aluminiu/plastic Material Elemente de operare .Cablu de alimentare Aprox.Maºina 70 Waþi .Întrerupãtor reþea PORNIT/OPRIT Disponibil .Pedalã pentru controlarea vitezei Disponibil de coasere Elemente de afiºare . 1.Maºinã de cusut Aprox.Introducere Date tehnice 230V/ 50 Hz Voltaj nominal . 5.

21. Poziþionaþi întrerupãtorul maºinii de cusut pe off (poziþia "O") când efectuaþi anumite operaþiuni în apropierea acului precum înfilarea acului. Opriþi maºina sau scoateþi-o din prizã dacã rãmâne nesupravegheatã. înlocuirea acestuia. 2. Nu utilizaþi aparatul dacã oricare din fantele sale de aerisire sunt blocate. În cazul deteriorãrii cablului pedalei. 14. senzoriale sau mentale reduse sau lipsã de experienþã sau cunoºtinþe doar dacã aceºtia sunt supravegheaþi în timpul utilizãrii aparatului sau dacã au fost instruiþi cu privire la utilizarea sigurã a aparatului ºi au luat la cunoºtinþã posibilele pericole. reparat sau pentru a fi supus la modificãri electrice ori mecanice.Pentru a reduce riscul electrocutãrii: 1. Scoateþi maºina din prizã înainte de a efectua orice operaþiuni de întreþinere sau de înlocuire a becului. acesta nu poate fi înlocuit decât de cãtre fabricant. AVERTISMENT . Înmânaþi instrucþiunile de utilizare dacã daþi aparatul mai departe unei personae terþe. Vã rugãm sã scoateþi ºtecherul din prizã imediat dupã utilizare precum ºi înainte de curãþare ºi de alte proceduri de mentenanþã. 24. Nu utilizaþi maþina de cusut în alte scopuri în afara celor descrise în aceste instrucþiuni de utilizare. Nu lãsaþi aparatele electrice nesupravegheate cât timp sunt racordate la o prizã electricã. funcþionãrii defectuoase a aparatului. Nu utilizaþi acest aparat în cazul deteriorãrii cablului electric. 3. Se recomandã atenþie sporitã când aparatul este utilizat de sau în apropierea copiilor. Opriþi aparatul sau scoateþi-l din prizã atunci când îl lãsaþi nesupravegheat. Vã rugãm opriþi maºina sau scoateþi-o din prizã când nu funcþioneazã adecvat. agentul acestuia sau de o persoanã cu calificãri similare pentru a evita orice risc.Pentru a reduce riscul arsurilor. PÃSTRAÞI ACEST MANUAL PENTRU CONSULTÃRI ULTERIOARE Aceastã maºina de cusut este destinatã exclusiv uzului casnic/familial.Mãsuri importante de siguranþã Mãsuri importante de siguranþã Când utilizaþi aparate electrice. Nu scoateþi maºina din prizã trãgând de cablu ci apucând de ºtecãr. Înlocuiþi-l cu un bec de acelaºi tip ºi putere de 15 W (pentru o alimentare de 220-240 V). Scoateþi întotdeauna maºina de cusut din prizã atunci când îndepãrtaþi capacele de protecþie. incendiului. 19. 16. 7. 23. Nu trageþi sau împingeþi de material în timpul coaserii datoritã riscului de a curba acul ºi de a-l rupe. 10. 5. 22. Citiþi toate aceste instrucþiuni de utilizare înainte de a utiliza aceastã maºinã de cusut. Acest aparat poate fi utilizat de copii peste 8 ani. Nu scãpaþi ºi nu introduceþi nicun obiect în niciunul din orificiile maºinii de cusut. Nu permiteþi ca acest aparat sã fie utilizat ca ºi jucãrie. 15. iar apoi scoateþi ºtecherul din prizã. 30 RO . poziþionaþi toate butoanele de control pe "O". Pãstraþi instrucþiunile de utilizare într-un loc potrivit în apropierea aparatului. 17. 13. 4. 18. 2. trebuie sã respectaþi întotdeauna indicaþiile de siguranþã esenþiale. Utilizaþi întotdeauna placa de ac adecvatã. înfilarea bobinei sau înlocuirea picioruºului presor. Nu amplasaþi nimic pe pedala maºinii de cusut. acesta trebuie înlocuit de cãtre fabricant. ungeþi anumite componente sau când efectuaþi alte operaþiuni de întreþinere menþionate în acest manual. 12. Pãstraþi aceste orificii precum ºi cele din pedalã neobstrucþionate de acumulãrile de scame. Se recomandã grijã deosebitã în jurul acului maºinii de cusut. Trimiteþi aparatul la cel mai apropiat dealer autorizat sau service pentru a fi examinat. Nu utilizaþi maºina de cusut în locuri unde sunt utilizaþi aerosoli (spray-uri) sau oxigen. Nu vã apropiaþi degetele de componentele mobile. al electrocutãrii sau al vãtãmãrii corporale: 1. 11. În cazul avarierii cablului de alimentare. Utilizarea unei plãci nepotrivite poate duce la ruperea acului. Pentru a opri maºina de cusut. Curãþarea ºi întreþinerea nu trebuie efectuatã de copii fãrã supraveghere. 20. praf ºi resturi de material. 9. Scoateþi acest aparat din prizã înainte de a-i înlocui becul. Nu îndoiþi acele. serviciul sãu post vânzãri sau persoane cu calificãri similare pentru a evita orice pericol. Nu utilizaþi maºina de cusut în exterior. Nivelul sonor în condiþii normale de utilizare este sub 75dB(A). PERICOL . Copiii nu au voie sã se joace cu aparatul. persoane cu capacitãþi corporale. 6. 3. 8. dacã a fost scãpat pe jos sau avariat ori introdus în apã.

Înlocuirea becului Scoateþi maºina de cusut din prizã.Pregãtire Racordarea maºinii de cusut la o sursã de alimentare Atenþie: Scoateþi maºina din prizã pe durata neutilizãrii. 3. 2. Scoateþi ºurubul (A) conform diagramei. Pedala de control Pedalã (t) de control are drept rol controlarea vitezei de coasere a maºinii. adresaþivã unui electrician autorizat. Repuneþi capacul la loc ºi fixaþi-l cu ºurubul. C RO 31 . 19 Atenþie: Dacã aveþi dubii privind conectarea maºinii la o sursã de alimentare. B A Pentru orice problemã. 1. Îndepãrtaþi capacul (B). Deºurubaþi becul (C) ºi instalaþi unul nou în locul celui ars. 4. Scoateþi cablul de alimentare din prizã dacã maºina nu este utilizatã. Aceastã maºinã trebuie utilizatã împreunã cu pedala de control KD-2902/ FC-2902D (pentru alimentare de 220-240 V). Conectaþi maºina la sursa de alimentare electricã conform diagramei. adresaþi-vã celui mai apropiat dealer. Iluminarea Apãsaþi întrerupãtorul principal (19) pentru a porni maºina ºi aprinde veioza (poziþia "I").

B.Pregãtire Fixarea extensiei de masã retractabilã Þineþi extensia de masã în poziþie orizontalã ºi împingeþi-o în direcþia indicatã de sãgeatã. Condiþia acelor trebuie sã fie perfectã. Înlocuiþi periodic acul. Compartimentul din interiorul mesei poate fi utilizat pentru stocarea accesoriilor. Slãbiþi ºurubul de prindere a acului. C/D. Urmãtoarele probleme cu acele pot apãrea: . Introduceþi acul pânã la capãt. mai ales când prezintã semne de uzurã ºi cauzeazã probleme. Instalaþi acul conform instrucþiunilor diagramei din partea opusã. introduceþi un ac nou ºi strângeþi ºurubul.Ac deteriorat 32 RO . Înfilarea acului D A Avertisment: Poziþionaþi comutatorul principal (19) pe Off ("O").Ac îndoit . C B A. Partea platã din partea cea mai groasã a acului trebuie poziþionatã cu spatele.Ac tocit .

a B 1 2 E 3 p 4 3. pliseuri. etc. Împingeþi pârghia (E) în direcþia indicatã de sãgeatã. Fixarea capului de coasere în suportul de prindere Avertisment: Poziþionaþi comutatorul principal (19) pe Off ("O") înainte de a efectua operaþiunea descrisã mai sus. RO 33 . Coborâþi suportul capului (B) astfel încât acesta (a) sã fie fixat în poziþie. C D 2. Ataºarea capului de coasere Coborâþi suportul capului (B) pânã când ºanþul (C) este poziþionat deasupra ridicãturii (D).Pregãtire Cele 2 poziþii ale pârghiei capului de coasere Dacã doriþi sã coaseþi mai multe straturi de material sau un material mai gros. Ridicaþi axul capului de coasere (A). puteþi ridica picioruºul la nivelul doi pentru a vã fi mai uºor de poziþionat (17). Ajustaþi-l în funcþie de ce doriþi sã coaseþi: tivuri. 4. Ataºarea ghidajului Introduceþi ghidajul (p) în fantã precum în ilustraþie. Îndepãrtarea capului de coasere Ridicaþi capul. Împingeþi pârghia (E) în direcþia indicatã de sãgeatã. Prindeþi suportul capului de coasere (B) conform ilustraþiei. A E 1.

3. . Instalaþi bobina în suveicã.Capac mic pentru mosoarele de fire înguste . Acþionaþi pedalã (t). în poziþie de bobinare (13). 2 1 1. (4) 5. Eliberaþi pedalã (t). Acþionaþi din nou pedalã (t). viteza de înfãºurare scade. Atunci când mosorul este înfãºurat complet. Treceþi firul pe sub arcul de tensionare. procesul de cusut este întrerupt automat. Deschideþi capacul pliabil. acul trebuie sã fie complet ridica. Introduceþi mosorul pe dispozitivul de bobinare. Împingeþi mosorul la loc în poziþia de coasere ºi îndepãrtaþi-l. . Pentru cusut apãsaþi dispozitivul bobinei în stânga (poziþie de bobinare (13) Instalarea bobinei A Avertisment: Poziþionaþi comutatorul principal (19) pe Off ("O"). Când introduceþi sau îndepãrtaþi mosorul.Pregãtire Înfiletarea bobinei Aºezaþi mosorul de fire (m) pe ºtiftul mosorului de fire (14) ºi fixaþi capacul pentru mosoarele de fire (r). Indicaþie: Dacã dispozitivul bobinã se aflã în poziþia bobinei(13). Eliberaþi pedalã (t) ºi tãiaþi firul cât mai aproape de mosor. A 6 34 RO 7 Indicaþie: Preluarea în sus a firului de jos este descrisã pe pagina 36. 7. 2. Þineþi bobina de mânerul balamalei. Introduceþi bobina (3). Dupã câteva înfãºurãri. Scoateti carcasa bobinei tragand de clema carcasei (A). Þineþi de capãtul firului. 5 6. apoi împingeþi-l cãtre dreapta. 3 4 4. Trageþi firul printr-o gaurã a bobine (g) gol cãtre exterior. Þineþi carcasa bobinei cu o mânã.Capac mare pentru mosoarele de fire late Firul se trage de pe mosorul de fire prin ghidarea firului pentru bobinare (2). astfel încât firul sã iasã în direcþia acelor de ceas (vezi sãgeata). eliberaþi pedala.

Trageþi înapoi dispozitivul de bãgat firul în ac. Aºezaþi mosorul de fire (m) pe ºtiftul mosorului de fire (14) ºi fixaþi capacul pentru mosoarele de fire (r). cu firul prin ochiul acului. 1. 3. Treceþi firul de sus prin tubul de sârmã a dispozitivului. 4. RO 35 .Capac mic pentru mosoarele de fire înguste . 1 2 3 3. 2.Pregãtire Bobinarea firului superior Atenþie: Puneþi comutatorul principal (19) pe ("O")! Tija piciorului de cusut se ridicã prin ridicarea pârghiei în douã-trepte a tijei capului de cusut. Se conduce spre stânga sub cama de conducere (A) iar apoi se conduce din nou în sus. 1. Firul superior se trece prin conducãtorul firului cu flotare dinspre dreapta spre stânga. Firul se trece prin ochi mai întâi în spatele conducãtorului de fir mare metalic (B) iar apoi prin ochiul acului. Treceþi dispozitivul din spate spre faþã prin ochiul acului. 1 A 3 2 B Dispozitiv pentru bãgat aþa în ac 5 4 Puteþi folosi dispozitivul ca ajutor pentru bãgat aþa în ac (f).Capac mare pentru mosoarele de fire late 2. La bobinare se urmãresc sãgeþile ºi cifrele de pe maºina de cusut. apoi înainte în fanta din dreapta ºi se conduce spre jos. pârghia firului se aduce în poziþia cea mai înaltã prin rotirea roþii de mânã în sens contrar acelor de ceasornic. 5. . Acul se bobineazã întotdeauna în faþã. Se conduce firul de la dreapta spre stânga prin pârghia firului (1) ºi apoi în jos.

Firul superior nu este suficient de tensionat C. Pentru a controla tensiunea firului bobinei. 5 pânã la 10 cm dacã este uºor balansatã. Apoi carcasca bobinei se þine atârnatã de fir. Firul superior este prea tensionat A Tensionarea firului de jos (B) Not¹: Tensionarea firului de jos a fost setatã corect în timpul producþiei. Dacã carcasa bobinei se deruleazã prea uºor atunci tensiunea firului inferior este prea slabã. se introduce toatã bobina în carcasa bobinei. rotiþi discul spre urmãtorul numãr. A. Pentru mãrirea tensiunii. Aºezaþi ambele fire în spate. 36 RO . Pentru a reduce tensiunea. dacã se deruleazã prea greu este prea tensionat. rotiþi-l în sens invers.Pregãtire Tensionarea firului 1 2 3 Tensionarea firului superior (A) Nivelul normal de tensionare al firului este: "AUTO". Rotiþi roata manual (20) în sens invers acelor ceasornicului pânã când acum se aflã din nou în sus (vedeþi rotirea completã). Firul inferior este bine tensionat atunci când bobina se deruleazã în jos aprox. sub capul de coasere. Acesta poate fi reglat cu ajutorul unei ºurubelniþã (l). B Ridicarea firului inferior Þineþi firul superior cu mâna stângã. Tensiunea normalã a firului B. astfel încât nu mai este necesarã nicio modificare. Ridicaþi firul superior pentru ridicarea firului inferior prin fanta din placa acului.

Întotdeauna utilizaþi acelaºi tip de aþã pentru firul superior ºi cel inferior. presor numere mari. 18(110) Materiale groase din lânã. anumite materiale din (Creºteþi presiunea pe picioruºul piele ºi vinilin. Efectuaþi câteva cusãturi înapoi. amplasaþi-le în canelurã (10) ºi trageþi-le în jos. maºina va relua coaserea înainte. Acele duble se utilizeazã pentru cusãturi decorative 2. 12(80) Materiale medii: bumbac. Piciorul de cusut se ridicã ºi piesa de cusut se trage spre spate pentru a o elibera. mãtase.12 etc. materiale din lânã. a materialului ºi a firului TABEL PENTRU SELECTAREA ACULUI. Când coaseþi cu ac dublu. materiale pentru paltoane. poliester þesut. RO 37 . denim. ºi acele americane ºi cele japoneze au dimensiunile 9. materiale pentru foaie de cort ºi matlasare.70. materiale de lânã. B A Coasere (A) Atunci când maºina de cusut este setatã corect ºi firul este trecut prin ochi. coborati capul de coasere. materiale uºoare din lânã. materiale pentru cãmãºi ºi bluze. muselinã asprã. materiale pentru tapiþerii (de la subþiri la medii). materiale pentru tapiþerii. tricotaje din bumbac. tricot pluºat. Atunci acþionaþi pedala (t) pentru a începe cusutul. pânzã de vapor. Qiana. Acele europene aratã dimensiunile 65. si apasati pe pedala pentru coasere înapoi (11).80 etc. Aþã de mare rezistenþã. tricotaje groase. capul de coasere înainte de procedura de cusut prin lãsarea în jos a manetei în douã trepte a capului de coasere (17). jerseu. 16(100) Materiale groase: bumbac. voal. aþã pentru coaserea covoarelor. C Potrivirea acelor. Când eliberaþi clapa. tricotaje duble. serj. Atenþie: 1. 1 10 Eliberarea piesei de cusut (C) Rotiþi roata manualã (20) în sens contrar acelor de ceasornic pentru a aduce pârghia firului (1) în poziþia cea mai înaltã. 14(90) Materiale medii: pânzã de lânã. Fire din bumbac uºor.Elementele fundamentale ale cusutului Cusutul / aplicaþii utile 11 Însãilare (B) Pentru a incepe sa coaseti. nailon sau poliester. Înlocuiþi acul des (aproximativ la fiecare nou material cusut) ºi/sau la prima rupere a firului sau cusãturi omise. Majoritatea firelor comercializate sunt de grosime medie ºi potrivite pentru aceste materiale ºi ace. satin. Pentru rezultate optime. crep. utilizaþi fire de poliester pentru coaserea materialelor sintetice ºi fire de bumbac pentru materialele din lânã naturalã. tricot. A MATERIALULUI ªI A FIRULUI NEEDLE SIZE MATERIAL FIR 9-11(65-75) Materiale subþiri: bumbac subþire. muselinã. denim.5" iar poziþia acului sã fie setatã la mijloc.) IMPORTANT: Asiguraþi-vã cã dimensiunea acului se potriveºte cu firul ºi materialul. lãþimea pasului de coasere (4) trebuie setatã la mai puþin de "2.11. 4. Tãierea firului (C) Þineþi cu ambele mâini firele în spatele picioruºului presor. 3.

Ajustaþi lungimea cusãturii ºi cusãturã (6) lãþimea cusãturii utilization funcþie de materialul utilizat. Ajustaþi lungimea ºi lãþimea cusãturii în funcþie de necesitate. ºi rotiþi selectorul cusãturii (6) pânã când litera doritã corespunde marcajului. În general cu cât este mai gros materialul cu atât trebuie sã fie mai lung acul ºi cusãtura. Coaserea dreaptã ºi poziþia acului Selector lãþime cusãturã (4) Selectorul lungimii pasului (5) Rotiþi selectorul cusãturii (6) în poziþia "A" (cusãturã dreaptã). Pentru celelalte cusãturã pentru rândul superior rotiþi selectorul pentru cusãturã (6) pânã cant litera doritã/cusãtura corespunde cu marcajul.5". Pentru a obþine un rezutlat optim pentru cusãturile decorative G-K din primul rând lungimea cusãturi trebuie setatã între "0.5 1 2 3 4 Alegeþi poziþia acului. învârtiþi selectorul lungimii pasului (5) la "S2". selectaþi modelul "B" cu prin rotirea selectorului de Selector cusãturã. Puteþi alege orice poziþie a acului.Elementele fundamentale ale cusutului Cum sã alegeþi modelul Clapã de coasere înapoi (11) Selector lãþime cusãturã (4) Pentru cusãturile drepte. "0. Ajustaþi lungimea cusãturii cu pasului S1-S2 (5) butonul de selectare a pasului de coasere (4). S1 38 RO . pentru cusãturile de pe rândul trei. prin învârtirea selectorului lungimii pasului (5). Pentru coaserea în zigzag. învârtiþi selectorul lungimii pasului la "S1". din poziþia stânga în poziþia dreapta prin rotirea butonului de selectare a lãþimii cusãturii de la "0" la "5". Lãþimea cusãturii poate fi reglatã în funcþie de necesitate.3" ºi max.5 4 3 2 1 0 5 0 0. selectaþi modelul "A" cu butonul de selectare a Selectorul lungimii modelului (6). 5 2. Pentru cusãturile de pe rândul al doilea.

Coborâþi capul ºi continuaþi coaserea. Cusãturile în zigzag frumoase se obþin. la "2. Hârtia se rupe apoi uºor dupã terminarea cusãturii. un ºnur prin dublura unui material. coborâþi acul în material. (A) Pentru a coase peste cheiþa fermoarului. Cap pentru fermoar Cusãtura Laþime pas Lungime pas A 2.5 1 2 3 Rotiþi selectorul cusãturii (6) la "B". de obicei. Lãþimea creºte când rotiþi selectorul lãþimii pasului de la "0" la "5". aºezaþi o pâslã de coasere corespunzãtoare sub material. 3 2 1 0 5 4 2 Selectorul lungimii pasului (5) Coaserea în relief Când lungimea cusãturii este setatã între "0" ºi "1" cusãturile sunt foarte apropiate producând "coasere în relief care se foloseºte pentru a realiza butoniere sau cusãturi decorative. Funcþionarea selectorului lungimii pasului (5) în cazul modelului zigzag Densitatea cusãturilor în zigzag creºte pe mãsurã ce setarea lungimii cusãturii ajunge la "0". RO 39 .5 1~4 Capul pentru coaserea fermoarelor poate fi instalat pe stânga sau pe dreapta în funcþie de partea capului pe care veþi coase fermoarul. Materiale fine Când coaseþi pe material foarte delicat. Lãþimea poate fi redusã pentru orice model. 4 Funcþionarea butonului de selectare a lãþimii cusãturii (4) Lãþimea maximã pentru cusãtura în zigzag (4) este de "5". A B Este posibil sã coaseþi pe lungime. ridicaþi capul de coasere ºi împingeþi cheiþa în spatele picioruºului.5" sau la valori mai mici.Elementele fundamentale ale cusutului Coaserea în zig-zag Selector lãþime cusãturã (4) 5 4 3 1 0 0. (B) Setaþi lungimea cusãturii (5) în funcþie de grosimea materialului între "1" ºi "4".

Ajustaþi lãþimea cusãturii la "0" ºi coaseþi cusãturile de fixare.Elementele fundamentale ale cusutului Cap pentru tiv ascuns 4 1 Cusãtura Laþime pas Lungime pas D 1~2 3~4 Pentru tivurile draperiilor. Rotiþi butonul la poziþia marcatã. pantalonilor. ajustaþi lãþimea cusãturii "0" ºi coaseþi câteva cusãturi de încercare în gaura din stânga. Cap pentru coaserea nasturilor Cusãtura Laþime pas Lungime pas B 0~5 0 Instalaþi placa de broderie ºi oprire (o). 3. Rotiþi roata manualã (20) pentru a verifica dacã acul intrã corect în gaura din dreapta sau din stânga ale nasturelui ºi coaseþi nasturele. apoi împingeþi articolul în faþã pentru a coase ºi cele 2 orificii rãmase.Rotiþi volantul înainte. Împãturiþi materialul ca în imagine cu partea din spate în sus. începeþi prin a coase prin cele 2 orificii de sus. Aºezaþi materialul sub capul de coasere. fustelor. Ajustaþi ghidajul (3) rotind selectorul (4) astfel încât ghidajul sã calce cuta. apãsând cu grijã pedala de control ºi ghidând materialul cu marginea ghidajului. Aºezaþi materialul sub capul de coasere. Tiv invizibil pentru þesãturi elastice. Pentru nasturi cu 4 orificii. lãsaþi în jos capul de coasere.. Dacã este nevoie sã lãsaþi un spaþiu între cusãturã ºi nasture. Acesta ar trebui sã strãpungã cuta din material. 2 3 2. etc. 1. 40 RO . aºezaþi un ac pe nasture ºi coaseþi. pânã când acul este pe stânga. reglaþi lãþimea de coasere (între 3-4). Coaseþi uºor.

Pentru materiale fine. supraelastice ºi tricotaje.Elementele fundamentale ale cusutului Cap pentru gãurile nasturilor Cusãtura Lungime pas 0. Trageþi firul superior prin spatele materialului ºi legaþi firul superior ºi cel inferior. Coborâþi picioruºul.Poziþionaþi selectorul pe (6) " " ºi coaseþi partea stângã a butonierei cât se poate de departe de marcajul de la capãtul cel mai îndepãrtat de dumneavoastrã. . Efectuaþi cusãturile la vitezã moderatã pânã ajungeþi la capãtul marcajului. Poziþionaþi materialul astfel încât acul sã se situeze pe cel mai îndepãrtat marcaj de dumneavoastrã.Reduceþi uºor tensiunea firului superior (3) pentru rezultate optime. A E B C D Pregãtrea materialului: Mãsuraþi diametrul nasturelui ºi adãugaþi 0. Notã: Întotdeauna executaþi o butonierã de încercare. D. se recomandã utilizarea unui material de întãrire cum ar fi aþã sau pâslã. Dacã nasturele este foarte gros. C. adãugaþi la diametru. Ridicati acul in cea mai inalta pozitie. Scoateþi materialul de sub cap. (E) RO 41 .3" ºi "1". Sfaturi: .Utilizaþi dubluri pentru materialele subþiri ºi supraelastice. Poziþionaþi selectorul pe (6) " ".Poziþionaþi selectorul pe (6) " " ºi executaþi câteva cusãturi de întãrire. A. Tãiaþi centrul butonierei cu un tãietor butoniere (n). Efectuaþi cusãtura în zigzag peste firul gros sau ºnur. B. Aveþi grijã sã nu tãiaþi cusãtura pe lateral. Poziþionaþi selectorul pentru lungimea cusãturii între "0. Marcaþi poziþia ºi lungimea butonierei pe material. Poziþionaþi selectorul pe (6) " " ºi executaþi 5 sau 6 paºi de întãrire.3~1 Pregãtirea: Îndepãrtaþi capul pentru coaserea în zig-zag ºi înlocuiþi-l cu cel pentru butoniere. Densitatea cusãturilor depinde de grosimea materialului. Ridicati acul in cea mai inalta pozitie. cât se poate de departe de dumneavoastrã. special având grjã sã nu tãiaþi cusãturile. Ridicaþi capul de coasere. Ridicati acul in cea mai inalta pozitie. Ridicati acul in cea mai inalta pozitie.3 cm pentru crestãturã. Ridicati acul in cea mai inalta pozitie.3 Laþime pas Lungime pas 5 0. Împingeþi capul pentru butoniere la maxim. .

borduri. S2 Notã: Utilizaþi ace noi. Cusãturã overlock dublã (C) Pentru tricotaje subþiri. acul trebuie sã treacã peste marginea materialului. tricotaje de mânã. coaseþi peste centru. Aºezaþi petecul în poziþie. Pentru cârpirea deºirãrilor. Cusãturã overlock standard (B) Pentru produse tricotate subþiri. se recomandã utilizarea unei bucãþi de material pentru întãrire. decolteuri. Pentru un aspect îngrijit. 2. F 3~5 S1. finisaj îngrijit. A B C Toate cusãturile de surfilare sunt potrivite pentru coaserea ºi finisarea îngrijitã a marginilor ºi a tighelelor vizibile. Mai întâi. cârpirea. þesãturi tricotate. Cusãturi. trecând peste ambele laturi. margini. Cusãturã overlock (A) Pentru pânze fie. Coaserea în zig zag în 3 paºi Cusãtura Laþime pas Lungime pas C 3~5 1~2 Pentru coaserea pe dantelã ºi elastic. tivuri vizibile. în funcþie de tipul de material ºi de rupturã. 1 42 RO 2 . 1. cu cap rotund sau ace pentru materiale supraelastice. tighel. Coaseþi 3-5 rânduri de cusãturi. marginile ale gâtului. într-o singurã operaþie. peticirea ºi întãrirea marginilor.Elementele fundamentale ale cusutului Cusãturile de surfilare Cusãtura Laþime pas Lungime pas E. jerseu.

îndepãrtaþi cusãturile de însãilare ºi hârtia. Utilizaþi o aþã uºor mai groasã decât de obicei. Legarea Cusãtura Laþime pas Lungime pas F 3~5 S1 Aceste cusãturi pot fi utilizate la legarea unor bucãþi de material. S2 Cusãtura în zig zag triplã: (B) Pentru cusãturile supuse la frecare. 1. Terminaþi prin a înnoda pe dos. 3. S2 Cusãturã dreaptã triplã: (A) Pentru cusãturile supuse la frecare. Dupã terminare. Maºina va coase doi paºi înainte ºi unul înapoi. trãgând uºor de ambele fire la începutul coaserii. 2.Elementele fundamentale ale cusutului Cusãturã întinsã Cusãtura Laþime pas Lungime pas A 2. Pliaþi marginile ambelor bucãþi de material pentru a face un tiv ºi aºezaþi marginile pe o bucatã de hârtie subþire. Aceastã cusãturã este potrivitã pentru materialele groase precum denimul ºi catifeaua. RO 43 . Acesta va oferi o triplã întãriturã. Coaseþi de-a lungul marginii. la capãt ºi la sfârºit. A B Cusãtura Laþime pas Lungime pas B 3~5 S1. lãsând un mic spaþiu între ele. tivuri ºi cusãturi decorative. 4.5 S1. lãsând foarte puþin spaþiu între ele.

Coaserea aplicaþiilor Cusãtura Laþime pas Lungime pas B 3~5 0. Cusãtura Laþime pas Lungime pas B 1~5 0 Reglaþi suportul de brodare (o) 1. Reglaþi suportul de brodare. Aºezaþi materialul sub ac.5~1 1.Elementele fundamentale ale cusutului Monogramarea ºi brodarea cu ajutorul suportului de brodare* * Acest accesoriu nu este furnizat împreunã cu maºina de cusut. Pregãtirea înaintea monogramãrii ºi a brodãrii* 1. 4. Reglaþi viteza de coasere ºi miºcarea suportului de brodare. 2. 3. Îndepãrtaþi însãilarea. La începutul borderiei efectuaþi câteva cusãturi de siguranþã. 3. Atenþie sã nu tãiaþi cusãturile. Întindeþi materialul la maxim pe suportul de brodare. 5. Înnodaþi firul inferior ºi cel superior pentru a evita descoaserea acestora. 44 RO . 3. Coaseþi uºor în jurul ei. 2. 4. Instalaþi capul de coasere ºi suportul acestuia. Tãiaþi excesul de material ce depãºeºte cusãturile. Þineþi suportul de brodare cu ambele mâini cu degetul arãtãror ºi degetul mare 6. Decupaþi aplicaþia ºi însãilaþi-o pe material. 4. Înainte de a începe coasere coborâþi maneta pe douã niveluri a capului de coasere (17). Ajustaþi lãþimea cusãturii în funcþie de lãþimea literei sau a modelului. 2. Desenaþi litera sau modelul dorit pe spatele materialului. 5. Coborâþi maneta capului de coasere (17). Rotiþi volantul (20) spre utilizator pentru ca firul inferior sã fie ridicat.

Se pot folosi una sau douã culori. Coaseþi de-a lungul marginii materialului. Introduceþi aþa în mod normal. Când se coase cu un ac dublu. 4. Aveþi grijã sã nu tãiaþi firul. 5. RO 45 . Atunci când coaseþi cu acul dublu (j) coaseþi lent ºi cu atenþie pentru a obþine rezultate frumoase. se utilizeazã fire de aceeaºi grosime. 3. Rotiþi cu grijã roata manual (20) pentru a verifica dacã acul dublu intrã în cusãturã. fãrã a face o dungã sau a intra în contact cu placa de coasere (8) sau cu capul de coasere. 1 2 Acul dublu 1 h Cusãtura Laþime pas Lungime pas A 2. La final introduceþi o aþã în acul din stânga ºi apoi cealaltã în acum din dreapta. Apoi introduceþi un alt mosor (m) pe cel de-al doilea ºtift de bobinare. Montaþi acul dublu (j). 1. Aºezþi un mosor (m) în mod normal pe ºtiftul de bobinare (14) ºi fixaþi-l cu un capac pentru mosor (r). Introduceþi al doilea ºtift pentru bobinare (q) în orificiul prevãzut (21) în partea superioarã a maºinii de cusut. 2. Introduceþi petecele din pâslã (h) pe cel de-al doilea ºtift (q). 1.Elementele fundamentale ale cusutului Festonare Cusãtura Laþime pas Lungime pas I 3~5 1~2 Aceastã maºinã festoneazã marginile care pot fi utilizate ca margini decorative. Dacã doriþi tãiaþi în jurul festonãrii pentru a obþine o margine festonatã.5 1~4 Vã rugãm reþineþi: Înainte de reglarea lãþimii cusãturii. 2.

aceasta trebuie protejatã împotriva prafului. B F G Important: Scamele ºi resturile de aþã trebuie curãþate periodic! E D C Pãstrare Atunci când nu folosiþi maºina de cusut. Deschideþi capacul frontal ºi scoateþi ºurubul plãcii (8) cu ajutorul unei ºurubelniþã L (k). Scoateþi opritorul din locaºul cârligului (D) ºi cârligul (E). scoateþi ºtecherul din prizã.Întreþinerea Întreþinerea maºinii de cusut Atenþie: Deconectaþi maºina de cusut de la sursa de alimentare cu curent electric. Dacã maºina de cusut nu a fost utilizatã timp mai îndelungat. Curãþaþi cu o cârpã moale. Utilizaþi husã pentru protecþia împotriva prafului (s). murdãriei sau umiditãþii excesive. Introduceþi carcasa bobinei ºi bobina ºi reamplasaþi placa acului. Pãstraþi maºina de cusut întrun loc uscat ºi inaccesibil pentru copii. Maºina de cusut trebuie deconectatã pentru toate operaþiunile de curãþare. Demontarea plãcii acului (A): Rotiþi volantul (20) pânã când acul este complet ridicat. Curãþarea ºi ungerea cârligului (C-G): Scoateþi carcasa bobinei. Reinstalaþi cârligul (E) ºi închideþi cele douã picioruºe de prindere. 46 RO . scoþând ºtecherul din prizã. Ungeþi punctele respective cu 1 sau 2 picãturi de ulei pentru maºina de cusut (F). A Curãþarea trenului de alimentare (B): Îndepãrtaþi carcasa bobinei ºi curãþaþi locaºul cu pensula (n) prevãzutã în acest sens. Depãrtaþi cele douã picioruºe de prindere (C) împingându-le în exterior. Rotiþi volantul pânã când locaºul cârligului (G) este poziþionat în stânga.

Îndepãrtaþi firul superior ºi carcasa bobinei. 1. Ar trebui sã iasã uºor. Nu trageþi de material în timpul coaserii. Carcasa bobinei nu este instalatã corect. Schimbaþi acul. Scoateþi carcasa bobinei. 2. Mãrimea acului este greºitã. 2. 2. Tensiunea firului este prea mare. Verificaþi ºi prindeþi-l corect. 1. Înfilaþi bobina conform instrucþiunilor. Acul este deteriorat. 1. Alegeþi un ac potrivit cu firul ºi materialul utilizat. 4. Uleiul utlizat este de slabã calitate. 5. Scoateþi bobina. Instalaþi un ac nou. Verificaþi bobina ºi carcasa. 2. 1. 1. Alegeþi o aþã de mai bunã calitate. Ungeþi conform recomandãrilor. 3. 1. Curãþaþi cârligul ºi trenul de alimentare. 2. 3. Îndepãrtaþi ºi reinstalaþi acul (partea platã înspre spate). Alegeþi un ac potrivit cu firul ºi materialul utilizat. Maºina este zgomotoasã 1. Acul se rupe 1. Lãsaþi-l sã fie tras de maºinã. Maºina nu este bobinatã corect. 3. Scoateþi ºi reinstalaþi carcasa bobinei ºi trageþi de fir. Carcasa bobinei nu este înfilatã corect. Scame sau ulei s-au acumulat în cârlig sau în placa acului. 4. 2. Aþã de calitate slabã. Maºina nu este corect înfilatã. Instalaþi un ac nou 2. Cusãturi inegale. rotiþi volantul (20) înapoi ºi înainte cu mâna ºi îndepãrtaþi resturile de aþã. Reduceþi tensiunea firului. 3. Ungeþi conform recomandãrilor. Alegeþi un cap de coasere potrivit. Mãrimea acului este greºitã pentru material. 2. alimentare inegalã 1. 2. Carcasa bobinei nu este înfilatã corect. 3. 3. Înlocuiþi acul. 3. 6. 4. 6. Acul nu este instalat corect. Înfilaþi-o ºi reintroduceþi-o corect. 4. Reînfilaþi maºina. 1. 2. Alegeþi un ac mai mare. 2. 5. RO 47 . Instalaþi acul corect (partea platã înspre spate). Utilizaþi doar ulei de bunã calitate. Soluþii 1. 3. Maºina se blocheazã 3. adunã 2. 2. Acul este prea gros pentru material. Tensiunea firului este greºitã. 2. Acul este deteriorat. 4. Cusãturile se 1. Reajustaþi lungimea cusãturii. Lungimea cusãturii este setatã greºit. Este montat capul de coasere greºit. 3. Carcasa bobinei nu este înfilatã corect. 4. Micºoraþi tensiunea firului (scãdeþi numãrul). 4. 2. Îndepãrtaþi ºi reinstalaþi acul (partea platã înspre spate). 4. Firul este prea gros pentru ac. Acul este deteriorat. 4. Verificaþi firul. Este montat capul de coasere greºit. Acul este deteriorat. 4. Acul este incorect instalat. Utilizaþi un ac mai subþire. Cusãturi lipsã 1. Firul se desface în jurul suportului de bobinã. Combinaþia ac/material/fir este greºitã. se rupe 2. Corectaþi tensiunea firului. Acul este incorect instalat. Alegeþi un ac potrivit cu firul ºi materialul utilizat. Materialul a fost tras. 3. Firul este prins în cârlig. Cusãturi slãbite 1. Maºina trebuie unsã. 3. 3. Firul este prea strâns. 3. Firul inferior se rupe 1.Întreþinerea Depanarea Probleme Cauze Firul superior 1.

. Garanþia acoperã doar defecþiunile materialelor sau defecþiuni de fabricaþie. nu acoperã piese uzate. Sdt. nu comercial.Acest produs este fabricat conform directivei UE 2012/19/EU.ro IAN 109839 Producãtor Vã rugãm sã luaþi în considerare cã adresa urmãtoare nu este o adresã de service. Numãrul de service Aceste Instrucþiuni de Operare nu pot acoperi toate aplicaþiile posibile. .Casare / Garanþie / Service / Producãtor Casare .Casaþi maºina de cusut la o firmã înregistratã de casare sau prin intermediul unei fabrici locale de casare. Pentru mai multe informaþii sau în cazul unor probleme neprezentate sau prezentate insuficient în aceste Instrucþiuni de Operare. Majoritatea cazurilor de deteriorãri au loc atunci când maºinile sunt transportate. Aceastã garanþie nu vã limiteazã drepturile statutare. Poate fi util pentru pãstrarea maºinii. Adresa Centrului de service: SERCOTEX INTERNATIONAL srl Str. În cazul unei reclamaþii privind garanþia. întrerupãtoarele. Doar aºa puteþi sã vã asiguraþi transportul gratuit al bunului dumneavoastrã cãtre noi. a utilizãrii forþei sau a oricãrui tip de intervenþie care nu a fost realizatã de biroul nostru de service.Gh. . Contactaþi mai întâi locul de service menþionat mai sus. Crown Technics GmbH Turmstraße 4 D-78467 Konstanz 48 RO . Pãstraþi ambalajul în care a fost transportatã maºina de cusut. vã rugãm sunaþi la numãrul de service +40 21 319 54 77/78 Vã rugãm pãstraþi aceste Instrucþiuni de Operare într-un loc sigur ºi daþi-le mai departe viitorilor utilizatori. Produsul este menit doar pentru uz privat. . dar poate fi extrem de utilã dacã doriþi sã transportaþi maºina pentru reparaþii. 020341 Bucuresti.Casaþi dispozitivele cu elementele periculoase cu mare atenþie ºi asiguraþi-vã cã nu le mai foloseºte nimeni.Respectaþi reglementãrile în vigoare. deteriorate sau fragile ex. Sector 2 Phone: +40 21 319 54 77/78 Fax: +40 21 230 75 49 RDS: 031 805 45 05/06 Email: office@sercotex. consultaþi centrul de casare a deºeurilor. Garanþie Maºina de cusut este în garanþie timp de trei ani de la data cumpãrãrii. garanþia va fi anulatã. Maºina de cusut a fost verificatã cu atenþie ºi în mod temeinic înainte de livrare.Vã rugãm casaþi toate materialele de ambalare într-o manierã prietenoasã mediului. 29/29B. vã rugãm sunaþi la centrul de service. Vã rugãm pãstraþi chitanþa ca dovadã a cumpãrãrii. În cazul utilizãrii incorecte sau a manevrãrii necorespunzãtoare. Matac. În cazul în care aveþi îndoieli.Nu aruncaþi maºina de cusut la gunoiul menajer. .