You are on page 1of 2

RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN

Minggu : 2
Kelas / Masa /
Mata
pelajaran

1 ELIT
9.15 -10.15
BAHASA
MELAYU

2 ELIT
8.45 - 9.45
BAHASA
MELAYU

Hari : Khamis

Tarikh : 14 Januari 2016

Isi Kandungan/ Standard Kandungan

Impak / Catatan

Tema : Keluarga
Tajuk : Keluarga Huda
FU : SP : 1.2.2
FS : SP: 2.1.2
EMK : Kreativiti dan inovatif
Objektif : Pada akhir pelajaran ini murid berupaya
1. mendengar dan menyebut 5 bunyi vokal dan suku
kata terbuka dengan betul dan tepat.
2 mengeja dan membatang 5 suku kata terbuka dengan
sebutan yang betul.
Aktiviti :
1. Bimbing murid menyebut suku kata terbuka dengan
betul dan tepat.
2. Murid mengeja dan membatangkan suku kata terbuka.
3. Minta murid membina perkataan dengan suku kata
yang diberikan
4.Murid membaca perkataan yang telah dibina.
5.Murid menulis perkataan dalam buku tulis.

impak :
20/33 murid berupaya
1. mendengar dan
menyebut 5 bunyi
vokal dan suku kata
terbuka dengan betul
dan tepat.
2 mengeja dan
membatang 5 suku
kata terbuka dengan
sebutan yang betul.

Tema : Keluarga Harmoni


Tajuk : Hobi Mak Usu
FU : SP : 3.2.5 FS : SP : 2.2.1
EMK : KB-Mengenal pasti / BCB-mendengar dengan
berkesan
Objektif : Pada akhir pelajaran ini murid berupaya
1. Menulis 5 ayat yang mengandungi perkataan yang
dua atau lebih sukakata, diftong, vokal berganding ,
digraf dan konsonan bergabung dengan betul dan
kemas.
2. Membaca dan memahami 5 perkataan dalam ayat
tunggal yang mengandungi dua atau lebih suku kata
terbuka dan tertutup dalam pelbagai bahan bacaan
dengan sebutan yang betul.
Aktiviti :
1.Murid mengenalpasti dan membaca ayat serta
perkataan yang mengandungi diftong dan vokal
berganding dengan sebutan yang betul
2.Murid menulis ayat yang mengandungi diftong dan
vokal berganding dalam buku tulis.

impak :
20/20 murid berupaya
1. Menulis 5 ayat
yang mengandungi
perkataan yang dua
atau lebih sukakata,
diftong, vokal
berganding , digraf
dan konsonan
bergabung dengan
betul dan kemas.
2. Membaca dan
memahami 5
perkataan dalam ayat
tunggal yang
mengandungi dua
atau lebih suku kata
terbuka dan tertutup
dalam pelbagai
bahan bacaan
dengan sebutan yang
betul.