REMEMBERING MOM WITH LOVE

TH
ON YOUR 10 ANNIVERSARY

Mrs. Eliza D'Souza
(W/o Late V.J. D Souza)
Born : 12/05/1930
Died : 09/06/2006

The dearest MOM, the kindest friend,
One of the best whom God could lend,
Loving, thoughtful, gentle and true,
Always willing a kind act to do.
Your smiling face still look at us,
With the same patience and concern
You showed, throughout your life,
You were a glorious blessing from above.
A decade has passed since that sad day,
When one we loved was called away.
God took her home. It was His will,
But in our hearts she liveth still.
Remembrance is a golden chain,
Death tries to break but all in vain;
To have, to love, and then to part
Is the greatest sorrow of one's heart.
The years may wipe out many things,
The memory of those happy days,
When we were all together.

A tribute of love from :

14
Children, Sons-in-law, Daughters-in-law, Grand & Great Grand children.

GqÁ¸ï vÀÄeÉÆ CªÀÄgï

zÉÃ ¹¹°AiÀiÁ ¦gÉÃgÁ

d¯ïä : 22-11-1939 ªÀÄgÀuï : 09-09-2002

¸Á¸ÁÚZÉÆ «±Éªï ªÀiÁUÁÛvï :

¥Àw : eÉÆøɥsï ¦gÉÃgÁ, waA ¨sÀÄVðA D¤ ¸Àªïð ªÉÆUÁaA

«Ä¯ÁjÑA ¯ÁígÁA
(_kÔj~Ø}

=j:}È)

¸À¥ÖÉA§gï 2016
¸ÀAZÁ®Pï :

¨ÉÆ| ªÀiÁ| ¨Á| ¸ÁÖöå¤ ¯ÉÆèÉÆ
«UÁgï D¤ gÉPÖÀgï

PÀÄmÁäZÉA zÁAiÀiïÓ
¥ÁæAiÉĸÁÛAZÁå
D±Áæöå¤A zÀªg
À A
ÑÉ £ÁPÁ
ªÉÆUÁZÁå ¦üUÀðeïUÁgÁAPï D¤ ªÁZÁàöåAPï,

¸ÀºÀ ¸ÀAZÁ®Pï :

ªÀiÁ| ¨Á| gÉÆ°é£ï DgÁ£Áí
ªÀiÁ| zÉÆ| ¥ÀPæ Á±ï C¤¯ï PÁå¸É°
Û £ÉÆ
¸ÀA¥ÁzÀPï :
qÁ| eÉgÁ¯ïØ ¦AmÉÆ

¸ÀA¥ÁzÀQÃAiÀiï

M.Sc., Ph.D.

Dip in Konkani & Dip in Journalism

Rd£ÁÝgï :
²æà J¯Áå¸ï PÁæ¸ÉÆÖ
¸ÁAzÉ :
¹| ¸ÀIJî ªÉÆAvÉÃgÉÆ
gÉÆÃeï PÉƪÉAvï

²æà ªÁ®Ögï ¹j¯ï ¦AmÉÆ
²æêÀÄw »¯ÁØ r'¹¯Áé
qÁ| £ÉÃj PÀ£ÉÃð°AiÉÆ
²æêÀÄw PÉÆèn¯ÁØ gɨɯÉÆè
²æêÀÄw «¯Áä ®Ä«¸ï
²æêÀÄw gÉÆÃf ¨ÁgÉmÆ
É Ö
²æêÀÄw eɹAvÁ ®Ä«¸ï
²æà jZÀÑqïð r'¸ÉÆÃd
²æêÀÄw J«Ó£ï gɨɯÉÆè
«Ä¯ÁVæ¸ï PÁxÉzÁæ¯ï,
PÀ¯ÁåtÄàgï
Ph : 0820-2580231
ªÉ¨ï¸ÉÊmï :

www.milagrescathedralkallianpur.com
Email.: milagrescathedral@gmail.com

"ªÉÆAw ¸Á¬ÄâtZ
 Áå" ¥s¸
É ÁÛZÉ G¯Áè¸ï ¥ÁlAiÀiÁÛA. ªÉÆAw ¥s¸
É ïÛ ¸ÀVðAZÁå
ªÀiÁAiÉÄZÉA d¯ÁäZAÉ ¥s¸
É ïÛ, £ÉƪÁå ¨É¼ÁåZAÉ ¥s¸
É ïÛ. vÀ±AÉ PÀÄmÁäZÁå JPÁÛgÁZÉA¬Æ
¥sɸïÛ eÁªÁ߸Á. §gÉÆ ¥Áªïì ¢Ãªïß, §gÉA ¨É¼ÉA ¢¯Áèöå zsÀ£Áå-zɪÁPï
CUÁðA ¢ªÁåA. ºÁå ªÀgÁå D«Ä EUÀeÉðZÁå ¨ÁAzÁàZÉÆ CªÀÄÈvÉÆÃvÀìªï
DZÀgu
À ï PÀvÁðAªï eÁ¯Áèöå£ï ºÉA DZÀgu
À ï DªÉÄAÑ ¦üUð
À eï PÀÄmÁªÀiï ¨ÁAzÀÄ£ï
ºÁqÀÄAPï DzsÁgï eÁAªï.
ªÀiÁ®ÏrA PÀÄmÁäZÆ
É ¥Àz
æ Ás £ï ªÁAmÉÆ. JPÁ PÁ¼Ágï, ¨sÄÀ VðA, ªÀr
í ¯ÁA
PÁeÁgÁ G¥ÁæAw ¸ÁAUÁvÁ fAiÉÄvÁ°A vÀgï, PÀª
æ ÄÉ Ãuï ¥ÀÇvï-¸ÀÄ£ï «AUÀqï,
gÁA«Ñ jªÁeï D¬Äè. ¥ÀÇuï DvÁA ¥sÀgÀvï `ªÀír¯ÁAPï' rªÀiÁAqï ZÀqÁè.
DvÁAZÁå DªÀAiÀiï ¨Á¥ÁAiÉÄÑ dªÁ¨ÁÝj ¨sÄÀ UÁåðAZÉA PÁeÁgï eÁ¯Áèöå vÀPu
ëÀ ï
¸ÀA¥Á£Á §UÁgï £ÉƪÁå£ï ¸ÀÄgÀÄ eÁvÁ. ¸À¨Ágï £ÁvÁæA, Deï DªÀiÁÑöå
¥Àj¸ÀgÁAvï, `CeÉÆ-CfAiÉÄZÁå' ºÁvÁA¤ ªÁqÁÛvï D¤ `D¨ï ªÀr
í ª
è iÀ ÁAAiÀiïÌ"
"ªÀÄ«Ää-qÁår" ªÀÄíuï D¥ÀAiÀiÁÛvï. JPÁ ¢¶×£ï ¥À¼ÉAiÀiÁèöågï, » KPï §j
ªÁqÁªÀ¼ï. ¥ÀÇvï D¤ ¸ÀÄ£ï ªÁ zsÀÄ-eÁAªÁAiÀiï zÉÆUÁA¬Ä PÁªÀiÁPï
ªÉvÁ£Á, PÁªÀiÁZÁå ªÀÄí£ÁêAZÉgï ¨sÀÄUÁåðAPï ¸ÉÆqÀÄAPï zsÉÊgï ¥ÁªÁ£ÁvÁèöå
ªÉ¼Ágï, ªÀír¯ÁAa UÀeïð PÀÄmÁäA¤ D¸ÁÛ. xÉÆrA ªÀír¯ÁA DyðPï jwgï
¥À§
æ ¯ï D¸Áèöågï, vÁAPÁ¬Ä rªÀiÁAqï D¸Á D¥ÀÅuï ¸ÀzÁAZï `rªÀiÁAqÁAvï'
D¸ÁÑöå ¥ÀjA ¥À¼ÉA«Ñ dªÁ¨ÁÝj ªÀír¯ÁAa.
`rªÀiÁAqï D¹ÑA ªÀír¯ÁA' JPÁ xÀgÁAa eÁ¯Áågï GgÉè¯Áå ¸À¨Ágï
PÀÄmÁäA¤ ¨sÄÀ VðA ²PÁ¥ï ¸ÀA¥ÉZ
Û ï, ZÉqA
É eÁAªï ZÉqÄÀ eÁAªï D¥ÉÇè ¥sÅÀ qÁgï
¸ÉÆzÀÄ£ï ªÉvÁvï. zÉPÀÄ£ï ZÀqÁªÀvï WÀgÁA¤ JPÉèA ªÁ zÉÆUÁA ¥ÁæAiÉĸÁÛA
ªÀiÁvïæ ¥À¼ÉAªïÌ ªÉļÁÛvï. PÀÄmÁä SÁwgï vÁåUï PÀgïß DAPÁégï gÁªÁè°A
¨sÁªÁA-¨s¬
À ÄÚAPï ²PÁ¥ï ¢°èA Deï D¸ÁæöåA¤ ¢¸ÁÛvï. JPÀÄg
ì Æ
É u
à ï, ¨s¯
À ÁAiÉÄÌZÉ
¸ÀªÀĸÉìöå, ªÀÄvÁgÀàuÁZÉgï vÁAPÁ zÉƸÁÛvï. ¸À¨Ágï ¥Á«ÖA DzsÀĤPï aAvÁàPï
D¤ ¥ÁæAiÉĸÁÛAZÁå aAvÁàPï vÁ¼ï ¥ÀqÁ£Á. zÉPÀÄ£ï WÀgÁA¤ ¥ÁæAiÉĸÁÛAPï
¸ÁA¨Á¼ÉÑ PÀµÁÖAZÉA PÁªÀiï. C±ÉA PÀjA
Ñ ¸À¨Ágï ¨sÄÀ VðA DªÀiÁÑöå ¸ÀªÄÀ ÄzÁAiÉÄAvï
D¤ zÉñÁAvï D¤Qà D¸Ávï. vÀ¸À¯ÁåAPï C©ü£ÀAzÀ£ï ¥sÁªÉÇ. "d¸ÉA ªÀÄÄPÉèA
eÉÆÃvï ªÉvÁ, vÀ±A
É ¥ÁmÉA
è eÉÆÃvï ªÉvÁ" ªÀĽ
í î ¸ÁAVÚ GqÁ¸ÁAvï zÀªg
À ÁåA.
D«Ä UɯÁèöå ªÁmÉ£ïAZÁå D«ÄÑA ¨sÄÀ VðA ZÀ¯ÁÛ°A. PÀÄmÁäZAÉ zÁAiÀiïÓ ¥ÁæAiÉĸÁÛZÁå
D±Áæöå¤A zÀªÀgÉÑA £ÁPÁ.

qÁ| eÉgÁ¯ïØ ¦AmÉÆ
¸ÀA¥ÁzÀPï

¸À¥ÉÖA§gï 2016
«Ä¯ÁjÑA ¯ÁígÁA iiiiiiiiiiiiiiiiii
1

«UÁgÁAZÉÆ ¸ÀAzÉñï
“ªÉÇqÁÛ »vÁèA¤ ¸ÉÆzsÁåA ¥sÀůÁA JPÁÖAAiÀiï
PÀAiÀiÁðA vÁAZÉÆ KPï ªÀÄÄPÀÄmï UÀÄAvÁåA D¤ ªÀiÁAiÉÄPï
¢ªÁåA............”
ºÁå ¢¸ÁA¤, UÁAiÀiÁ£ÁZÁå ºÁå GvÁæA¤ ¨Á¼ÀPï
ªÀÄAiÉÄðPï D«Ä ªÀiÁ£ï PÀvÁðAªï, ºÉÆUÉƽìvÁAªï
D¤ wa QÃvïð ªÀtÂðvÁAªï. ªÀvÉÆð ¸ÀAvÉƸï D¤
zsÁzÉƸÁÌAiÀiï DªÀiÁÌA QvÁåPï Deï ¸À¥A
ÖÉ §gï 8 vÁjPÉgï
ªÀÄjAiÉÄZÉÆ d¯Áä ¢Ã¸ï DZÀgu
À ï PÀgÄÀ £ï wPÁ ‘Happy
Birthday’ ªÀÄu
í Æ
É .Ñ wZÁå d¯Áä ªÀ«ðA DªÀiÁÑ÷å fuÉåPï
KPï ¢±Á ªÉļÁî÷å. QvÉA KªÉ£ï ºÉÆUÁØAiÉÄèA vÉA
ªÀÄjAiÉÄ£ï C¥Áè÷å d¯ÁäA ªÀÄÄPÁAvïæ D¤ ¸ÀªÀĦðvï
fuÉå ªÀÄÄPÁAvïæ, zɪÁZÉå RıÉPï SÁ°Û ªÀiÁ£ï WÁ¯ÁÑ÷å
ªÀiÁj¥sÁvï ¸ÀUÁî÷å ªÀÄ£Áê÷åPÄÀ ¼ÁPï eÉÆqïß ¢¯ÁA. zÉPÄÀ £ï
ªÀvÁðå ¸ÀAvÉƸÁ£ï wZÉÆ d¯ïä ¸ÀA¨sÀª
æ ÀiÁ£ï DZÀgÀuï
PÀvÁðAªï.
ºÁåZï ªÉ¼Ágï Deï D«Ä £ÀªÉA eÉAªÁÑ÷å
ªÀiÁj¥sÁvï PÀÄmÁäAZÉ ¥sɸïÛ ZÀ®AiÀiÁÛAªï. eɪÁuï
eÁªÁ߸Á WÀÄvïð JPÀm
é ÁZÉÆ, ¨sÁªï ¨sÁAzÁªÀu
à ÁAZÉÆ,
±ÁAw ¸ÀAzsÁ£ÁZÉÆ. JPÁ ¥ÉǸÁÚ÷åAvï ªÁAmÉ° eÁAªÉAÑ
D«Ä ºÉ «²A aAvÉÑA ¸ÀPÁ°Pï. D«ÄÑA PÀÄmÁäA PÀ²A
D¸Ávï? PÀÄmÁäAZÁå ¸ÁAzÁåA ªÀÄzsÉA ¸ÀA§Azsï PÀ¸ÉÆ
D¸Á? ¸ÉÆ©üvï ¢¸ÉÑ WÀgÁZÁ ZÁgï ªÀtÂÛ ©üvÀgï¬Ä
wZï ¸ÉƨÁAiÀiï ¤±ÉvÁ? ¹ÛçAiÉÄ zÁzÁè÷å ªÀÄzÉÆè ªÉÆÃUï
ªÀÄAiÀiÁà¸ï UÀÄAqÁAiÉÄZÉÆ eÁ¯Á? JPÁªÉÄPÁPï ªÀiÁ£Á£ï
UËgÀªÁ£ï ¯ÉPÁÛvï? D¤ D¥Áè÷åSÁ¯ï D¸ï¯Áè÷åAPï
AiÉÆUïå ªÀiÁUïðzÀ±Àð£ï ªÉļÉÆA£ïZï D¸Á? zÉêï
©ügÁAwZÉA ªÁvÁªÀgÀuï D«Ä vÀAiÀiÁgï PɯÁA ªÀ
ºÉƸÉÖ¯ÁZÉA D¤ ºÉÆmɯÁZÉA ¥Àj¸Àgï D«Ä gÀavï
PɯÁA? ªÀÄ£Áê÷åPï D¤ zɪÁZÁ GvÁæPï UËgÀªï D¸Á?

D«ÄÑA ªÀiÁ®ÏrA DªÉÄAÑ zÁAiÀiïÓ. vÁAZÁ «Äí£vÀ Z
É Æ
É
¥sÀ¼ï, WÁªÀiÁ£ï D¤ gÀUÀvï Dlªïß fêï PɯÁè÷å
¥Àj¸ÀgÁAvï D«Ä fAiÉĪïß D¸ÁAªï eÁ¯Áåj, Deï
vÁAZÉ ¥ÁAAiÀiï ygï gÁªÁ£ÁAvï zÉPÀÄ£ï, vÁAZÉ
ºÁvï ¥ÁAiÀiï PÁA¥ÁÛvï zÉPÀÄ£ï, vÁAZÁ vÉÆAqÁgï
«ÄjAiÉÆ ¥ÀqÁè÷åvï zÉPÀÄ£ï, vÁAZÉ PÉÃ¸ï ¦PÁè÷åvï
zÉPÀÄ£ï, wA DªÀiÁÌA dqï eÁ¯ÁåAvï? vÁtÂA ªÀAiÀiï
PɯÁè÷å vÁå WÀgÁAvï vÁAPÁA fAiÉÄAªïÌ eÁUÉÆ £ÁA?
ºÉ «²A D«Ä aAvÀÄ£ï ¥À¼ÉAªÉÑA UÀeïð. DªÀiÁÑ÷å
ªÀiÁ®ÏqÁåAPï DªÀiÁÑ÷å WÀgÁAvï ªÀiÁ£ÁZÉÆ eÁUÉÆ
¢ªÁåA, vÁAa ªÉÆUÁ£ï ¸ÉªÁ PÀAiÀiÁðA D¤ zɪÁaA
¸ÀĨsÁªÀiï D²ªÁðzÁA vÁAZÉ xÁªïß D«Ä eÉÆqÁåA.
ºÁåZï 2016 ¸À¥AÛÉ §gï 4 vÁjPÉgï fêï D¸ÁÛ£ÁA
UÀmÁgÁa ¸ÁAwuï ªÀÄíuï £ÁAªÁqÉè° ¨sÁUɪÉÇAvï
ªÀÄzÀgï vÉgÉeÁPï ¥Á¥Á ¥sÁæ¤ì¸Á£ï ¸ÁAwuï ªÀÄíuï
¥ÁZÁ¯ÉðA. wZÉA ªÀq
í àu
À ï RAZÁå£ï DmÁ¥ÀÅ£ï D¸Áw GAZï ¢UÁAiÉÄa £ÀAí AiÀiï - fªÁ£ï ªÀÄné, ªÉÆmÁAiÀiï
£Ávï°è - C¸ÀÌvï fªÁa, ¥É¯ÁåPï DPÀ¶ðvï PÀað
¨sÁ¬Äè ¸ÉƨsÁAiÀiï wZÉ xÀAAiÀiï £Ávï°è, vÉÆAqÁgï
«ÄjAiÉÆ ¥ÀqÉÆ£ï PÀ¸À¯ÉAZï DPÀµÀðuï wZÉA xÀAAiÀiï
£Ávï¯ÉA
è vÀjà wZÉA ªÀåQv
Û ïé ªÉÆUÁZÉA, PÁ½eï D±ÉAªÉA
Ñ ,
zÀĨÁî÷å zsÁPÁÖ÷åAPï ªÉÆUÁ£ï ¨sg
À Æ
É £ï ªÉǪÉÆZ
Û AÉ PÁ½eï,
¥É¯ÁåZÉÆ ºÀĸÉÆÌ zsÀgÀÄ£ï D¥ÁÚPïZï SÁ°PÀ£ïð UÀvï
DzsÁgï £Ávï¯Áè÷åAZÉ fuÉåPï, C£Áxï ¨sÀÄUÁðåAZÁ,
¸ÁAqÀÄ£ï WÁ¯Áè÷åAZÁ, GvÀgï¥ÁæAiÉĸïÛ, «zsÀÄgï
«¢üéAZÁå fuÉåAvï GeÁéqï ¥sÁAPÉÊ°è zsÊÉ gÁ¢üPï, «±Áé¹
D¤ «Ãgï ¹Ûçà ¨sÁUɪA
À vï ªÀÄzÀgï vÉge
É Á ¥ÉǯÉAqÁAvï
d¯ÉÆä£ï 19 ¥ÁæAiÉÄgï DªÀiÁÑ÷å gÁµÁÖçZÁ PÀ®ÌvÁÛ ±Àºg
À ÁPï
AiÉĪïß, D«ÄÑ eÁªïß, DªÀiÁÑ UÁAªÁAvï ¥sÅÀ ¯ï¯ÉèA ºÉA

¸À¥ÉÖA§gï 2016
«Ä¯ÁjÑA ¯ÁígÁA iiiiiiiiiiiiiiiiii
2

¸ÉÆ©üvï ¥sÀůï D«ÄÑ ¸ÁAwuï DªÀiÁÌA Deï D¥ÀAiÀiÁÛ
wZÉ §jA eÁªïß wZÉ §jA ¥É¯Áåa ¸ÉªÁ PÀgÀÄAPï ¨sÀÄPɯÁè÷åAPï SÁAªïÌ ¢Ãªïß,
vÁ£É¯Áè÷åAPï ¦AiÉÄAªïÌ ¢Ãªïß,
GUÉÆÛ C¸ï¯Áè÷åAPï £Éí¸ÉÆAPï ¢Ãªïß,
¥ÀPÉÆð D¸ï¯Áè÷åAPï D¸ÉÆæ ¢Ãªïß,
¦qɸÁÛAa dvÀ£ï Wɪïß,
§AzÉvï D¸ï¯Áè÷åAa ¨sÉmï PÀgÀÄ£ï
D¤ ªÀÄgÀuï ¥Áªï¯Áè÷åAPï ¤PÉ¥ÀÅ£ï
ºÁå ¸Ávï PÀÄrZÁå zÀAiÀiÁ¼ï PÀ£ÁðåAzÁéjA D«Ä
¨sÁUɪA
À vï eÁªÁåA `¨sÁUɪA
À vï ªÀÄzÀgï vÉge
É Á CªÀiÁ
¥Á¸ÀÄ£ï «£Àw PÀgï'.
DªÀ i ÁÑ ÷ å ¦ü U À ð eÉ Z Áå EUÀ e É ð ¨ÁAzÁà Z É Æ
CªÀÄv
æ ÉÆÃvÀìªÁZÉÆ ¸ÀA¨sÀª
æ Àiï zÀ¸ÉA§gï 12 vÁjPÉgï
eÁvÁ¯ÉÆ. ºÁå ¸ÀAzsÀ¨Áðgï D«Ä ºÁwA zsÀgï°èA
¸Àªïð PÁªÀiÁA «Ä¯Ágï ªÀiÁAiÉÄZÁå DzsÁgÁ£ï D¤
¦üUÀðeÉ ©üvÀ¯Áðå D¤ ¨sÁAiÀiÁè÷å GzÁgï ªÀÄ£ÁZÁ
zÁ¤AZÁ ¸ÀºPÀ ÁgÁ£ï »A ±ÉªÇÉ mÁPï ¥ÁªÀÅ£ï D¸Ávï.
Ggï°èA PÁªÀiÁA ªÉVÎAZï ¸ÀA¥ÀÛ°A ªÀÄí¼ÉÆî ¨sÀªÀð¸ÉÆ
DªÀiÁÌA D¸Á. DwäPï vÀAiÀiÁgÁAiÀiï eÁªïß «Ä¯Ágï
ªÀiÁAiÉÄa EªÀiÁeï ¸ÀUÁî÷å ¦üUÀðeÉAvï, ºÀAiÉÄðPÁ
PÀÄmÁäAvï ªÀígÀÄ£ï ªÀiÁ£ï PÀgÀÄAPï AiÉÄ«Ó¯ÁA. ªÀÄjAiÉÄ

ªÀiÁAiÉÄPï DªÀiÁÑ÷å WÀgÁA¤, PÀÄmÁä¤A AiÉÄêÁÌgï ¢Ãªïß
ºÉÆ ªÉÃ¼ï ªÀiÁUÁÚ÷å£ï, ¥ÁæavÁ£ï RZÀÄð£ï, D«ÄÑA
PÀÄmÁäA gÁf ¸ÀAzsÁ£ÁA zÁéjA ªÀiÁAiÀiÁªÉÆUÁZÉA
D¤ ±ÁAw ¸ÀªÄÀ zsÁ£ÁZÉA ©qÁgï eÁAiÉÄA
ê ZÀqï «Äí£v
À ï
WɪÁåA. ªÁqÁåZÁ UÀÄPÁðgÁA¤ D¤ ¦üUð
À eï UÉÆ«îPï
ªÀÄAqÀ½ZÁå ¥Àw
æ ¤¢ü¤A ºÁå SÁwgï ªÀiÁAqÁªÀ¼ï WÁ°Ñ.
£ÀªÉA§gï ªÀÄ»£ÁåZÁå zÀĸÁæ÷å ºÀ¥ÁÛ÷åAvï CSÁå
¦üUÀðeÉPï gÉwgï zÀªÀ¯Áðå ºÁAvÀÄ¬Ä ¨sÁUï Wɪïß
dĨÉèªÁZÁå PÁAiÀÄðPÀª
æ ÀiÁPï D¬ÄÛA eÁªÁåA. ¸ÀPÁØAPï
SÉ¼ï ¥ÀAzÁåmï D¤ ¸ÁA¸ÀÌçwPï ¸Àz
à ð
É D¸Á PÀvð
É ¯ÁåAªï
ºÁAvÀĬÄà QæAiÀiÁ¼ï ¨sÁUï WÉAªÉÇÑ. ºÁå ¸ÀUÁî÷å
PÁAiÀ Ä ðPÀ æ ª À i ÁA «²A ¥À U ÁðªÁAvï D¸ï¯Áè ÷ å
PÀÄmÁäzÁgÁAPï PÀ¼ÉÆ£ï vÁtÂAAiÀiï ºÁå ªÉ¼Ágï ºÁå
¸ÀA¨sÀª
æ ÀiÁAvï ¨sÁUï WɱÉA DvÁAZï vÁAPÁA D¥ÀªÉÚA
¢AiÀiÁvï.
vÀĪÀiÁÌA ¸ÀªÉĸÁÛAPï ¨Á¼ÀPï ªÀÄAiÉÄðZÉA D¤
¨sÁªÁrÛ fuÉåZAÉ PÀÄmÁäZAÉ ¥s¸
É ïÛ ªÀiÁUÁÛA. D«ÄÑA PÀÄmÁäA
CRAqï D¤ CªÀÄgï GgÀÄA.
zɪÁZÉA ¨É¸ÁAªï vÀĪÀiÁÌA ¸ÀªÉÄøÁÛAPï.
- ªÀiÁ. ¸ÉÖä ©. ¯ÉƨÉÆ
gÉPÀÖgï

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

«Ä¯ÁVæ¸ï PÉƯÉfPï PÁåA¥À¸ï ¢gÉPÉÆÛgï
ªÀiÁ| zÉÆ| ¥ÀPæ Á±ï C¤¯ï PÁ帰
ÛÉ £ÉÆ, «Ä¯ÁVæ¸ï ¦AiÀÄĹ D¤ rVæ PÉƯÉfZÉ PÁåA¥À¸ï
¢gÉPÉÆÛgï eÁªïß 15-05-2016 ªÉgï £ÉêÀÄPï eÁ¯Áåvï.
d¯Áä ¢Ã¸ï : 20-05-1976
NqïÝ : 21-04-2005
vÉ ¥À¸
æ ÄÀ Ûvï CvÀÆÛgï ¦üUð
À fZÉ vÁt PɫĹÖçAvï M.Sc D¤ qÁPÀÖgÃÉ mï ¸À£z
À ï eÉÆqÁèöå.
ºÁZÁQà ¥ÀAiÉÄèA vÉ ²ªÀðA PÉƯÉfZÉ PÁåA¥À¸ï ¢gÉPÉÆÛgï eÁªïß D¸Áè¯É.
PÁ¯ÉfAvï vÉ ¥ÁæzsÁå¥ÀPï eÁªïß ¸ÉªÁ ¢vÁvï. vÁZÁå ªÁªÁæAvï ¸Àªïð §gÉA
ªÀiÁUÁÛAªï.
¸À¥ÉÖA§gï 2016
«Ä¯ÁjÑA ¯ÁígÁA iiiiiiiiiiiiiiiiii
3

PÀxÉÆ°Pï ¸À¨sÁ
ªÀÈwÛ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ï ²©gï
PÀxÉÆ°Pï ¸À¨sÉ£ï «Ä¯ÁVæ¸ï PÁ¯ÉfZÁå ¥ÀæxÀªÀiï ¦AiÀÄĹ ¨sÀÄUÁåðAPï ªÀÈwÛ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ï ²©gï 02-072016 ªÉgï, PÁ¯ÉfZÁå ¹®égï dÄ©è ¸Á¯ÁAvï ªÀiÁAqÀÄ£ï ºÁqÁè¯ÉA. PÁåA¥Á¸ï ¢gÉPÉÆÛgï ¨Á| zÉÆ| C¤¯ï
¥ÀæPÁ±ï PÁ¸ÉÛ°£ÉÆ ºÁtÂA GzÁÏl£ï PɯÉA. ¦æ¤ì¥Á¯ï qÁ| eÉgÁ¯ïØ ¦AmÉÆ£ï CzsÀåPïë¥Àuï WÉvÁè¯ÉA.
ªÀiÁ| zÉÆ| C¤¯ï, ²æà £ÁUÀgÁeï D¤ qÁ| dAiÀÄgÁªÀiï ±ÉnÖUÁgï ¸ÀA¥À£ÀÆä¼ï ªÉQÛ eÁªïß ºÁdgï D¸ï¯Éè.
PÁ¯ÉfZÁå ªÀÈwÛ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ï ¸À«ÄwZÉÆ ¸ÀAAiÉÆÃdPï qÁ| «£ÉìAmï D¼Áé£ï §gÉÆ AiÉĪÁÌgï ªÀiÁUÉÆè.
PÀxÉÆ°Pï ¸À¨sÉZÉÆ CzsÀåPïë ªÀiÁ£É¸ïÛ V®âmïð PÀgÉßðAiÉÆ£ï zsÀ£ÀåªÁzï ¢¯ÉA. PÀxÉÆ°Pï ¸À¨sÉ£ï ¨sÀÄUÁåðAPï
¥sÀ¼ÁígÁa ªÀiÁAqÁªÀ¼ï PÉ°è.

¯Áí£ï Qæ¸ÁÛAªï ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀiï ºÁa ªÀ¢üð
¯Áí£ï Qæ. ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀiï ¥ÉÃæ gÀPÁa vÀ±ÉAZï DAiÉÆÃUÁa dªÀiÁvï ºÀgÉåÃPï ªÀÄ»£ÁåZÁ ¥ÀAiÀiÁèöå ¸ÉƪÀiÁgÁ
¦üUÀðfZÁå ¸À¨sÁ ¸Á¯ÁAvï dªÀiÁÛ. dªÀiÁwPï 10-12 duÁA ¸ÁAzÉ ºÁdgï eÁvÁvï. xÉÆqÉ ¥Á«ÖA AiÀiÁdPï
¨Á¥ï £Á vÀgï zsÀªÀiïð¨sÀ¬ÄÚA ºÁdgï eÁvÁvï. ¸ÀªÀÄÄzÁAiÉÄZÉA VÃvï UÁªïß dªÀiÁvï ¥ÁægÀA¨sï PÀvÁðAªï.
ªÉÄà ªÀÄ»£ÁåZÁå 7, 8, 9, 2016 ªÉgï ¥ÁA§ÆgÁAvï eÁ¯Áèöå ¯Áí. Qæ. ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀiï ªÀ¸ÉÛ ²©gÁPï ¹¸ÀÖgï
qÉÊ£Á ºÁdgï eÁ°è. dÆ£ï 19, 2016 ªÉgï ªÁqÁå ¸À«ÄwZÁå ¸ÁAzÁåAPï vÀ¨Éðw eÁ¯Áèöå DªÀiÁÑöå ¦üUÀðfZÁå
15 ªÁqÁå xÁªïß 58 ¸ÁAzÉ ºÁdgï D¸ï¯Éè.
2016 r¸ÉA§gï ªÀÄ»£ÁåAvï ªÁqÁå ¸À«ÄwZÉå ¸ÁAzÁåAPï zÀĸÁæöå ºÀAvÁa vÀ¨Éðw D¸Á PÀgÉÛ¯ÁåAªï.

D©ü£ÀAzÀ£ï

²æêÀÄw gÉÆÃf ¨ÁgÉmÆ
É Ö
PÀ¯ÁåtÄàgï J ªÁqÉÆ
PÀxÉÆ°Pï ¸À¨sÁ PÀ¯ÁåtÄàgï ªÁgÁqÁåa
G¥ÁzsÀåPïë vÀ±ÉAZï PÀ. ¸À¨sÁ. GqÀĦ PÉÃAzÁæZÉ
Co-operative ¸ÁAzÉÆ eÁªïß «AZÀÄ£ï DAiÀiÁèöå

- PÉìëAiÀÄgï ¥s£
É ÁðAr¸ï

²æêÀÄw ¥s°
É ì ®Æ«¸ï
«Ä¯ÁVæ¸ï © ªÁqÉÆ
PÀxÉÆ°Pï ¸À¨sÁ PÀ¯ÁåtÄàgï
ªÁgÁqÁåZÉ ¸ÀºÀPÁgÀåzÀ²ð eÁªïß «AZÀÄ£ï DAiÀiÁèöå

¸À¥ÉÖA§gï 2016
«Ä¯ÁjÑA ¯ÁígÁA iiiiiiiiiiiiiiiiii
4

¥sÁ¤
æ ¸
ì £
ÀÌ ï w¸Áæöå MrÝa ªÀ¢ð
PÀ¯ÁåtÄàgï «Ä¯Ágï ¦üUÀðeÉZÁå ¥sÁ¤
æ ì¸ÀÌ£ï w¸Áæöå MrØZÁ ¸Àªïð ¸ÁAzÁåA¤ ¸ÁAUÁvÁ ªÉļÉÆ£ï §æºÀäªÁgï
PÀgÀÄuÁ®AiÀÄ D±Àª
æ ÀiÁPï ªÉÄà 2 vÁjPÉgï ¨sÉmï PÉ° D¤ vÁå ªÀÄ»£ÁåZÉÆ ªÀiÁUÁÚöå Dlªï xÀAAiÀiïÑ
¨sÁAiÀiÁèöå
¸ÁAUÁvÁ ZÀ¯ÉÆ£ï ªÉí¯ÉÆ. vÁå ¢¸Á ¸ÀPÁ½A 11 ªÀgÁgï ¸ÀªÁðA ¸ÁAUÁvÁ ªÉļÉÆ£ï PÀgÀÄuÁ®AiÀiÁPï
¥ÁªÁèöåAªï. xÀAAiÀiÁÑ ¨s¬
À ÄÚA¤ D¤ ¹¸ÀÖgÁA¤ DªÀiÁÌA ªÉÆUÁ£ï ¸ÁéUv
À ï PɯÆ
É . G¥ÁæAvï D«ÄÑ xÀAAiÀiïÑ ¨s¬
À ÄÚA
¸ÀAV D«ÄÑ ªÀÄ»£ÁåªÁgï eÁAªÉÇÑ Dlªï ZÀ¯ÉÆ£ï ªÉí¯ÉÆ. vÁAZÁ SÁwgï D«ÄÑ ªÀiÁVÚ ¨sÉl¬ÄèA. G¥ÁæAvï
vÁAZÁ ¸ÁAUÁvÁ xÉÆqÉ ªÀÄ£ÉÆÃgÀAd£ï D¤ Sɼï ZÀ¯ÉÆ£ï ªÉ¯ÉA. fPï¯ÁèöåAPï E£ÁªÀiÁA ªÁAnè. DªÀiÁÑ
DlªÁgï dªÉÆ eÁ°è UÀÄmÁa ªÀAwV vÀ¸ÉAZï ªÉÊAiÀÄQÛPï jÃw£ï xÉÆqÁå ¨sÀ¬ÄÚ¤A PÀĪÉÆPï ¢Ãªïß DªÉÆÑ
ªÉÆÃUï ªÀåPïÛ PɯÉÆ. G¥ÁæAvï D«Ä vÀAiÀiÁgï PÀ£ïð ªÉ¯Éè eɪÁuï vÁAZÁ ¸ÁAUÁvÁ eÉêïß 3 ªÀgÁgï ¥ÁnA
DAiÀiÁèöåAªï. CzsÀåPïë ¨sÀ¬ÄÚ£ï ¸ÀªÁðAZÉÆ G¥ÁÌgï ¨ÁªÀÅqÉÆè. DUÀ¸ïÖ ªÀÄ»£ÁåZÁ ªÀiÁUÁÚöå DlªÁ ªÉ½A, UÉÆ«î
¨Á¥ÁAZÁ G¯ÁåPï ¥Á¼ÉÆ ¢Ãªïß. ºÀAiÉÄðPï ¸ÁAzÁåAPï KPï gÀhÄqï ¢Ãªïß vÁZÉ ¥ÉÇõÀuï PÀgÀÄAPï G¯ÉÆ
¢¯ÉÆ.
ºÉÆUÁî¥ï eÁAªï eÉdÄ Qæ¸ÁÛPï
DvÁA D¤ ¸ÀzÁA ¸Àªð
À zÁA
- ¨s|À dÆå°AiÉÄmï r'¹®é, PÁAiÀÄðzÀ²ð

JqÉâlÄÖ ªÁqÁåa ¥sɸÁÛa ªÀ¢ð
JqÉâlÄÖ ªÁqÁåZA
É ¥s¸
É ïÛ ªÉÄà ªÀÄ»£ÁåZÁ KPï vÁjPÉgï DZÀj¯
ì A
É . ªÁqÁåZÆ
É ¥ÁvÉÆ£
æ ï eÁªÁ߸Á ¸ÁA dÄeÉ.
¸ÁA dÄeÉ §gÉÆ KPï PÁªÉÄ° ªÀÄíuï DZÀjìvÁvï. D«Ä¬Äà vÁå ¢¸Á ªÁqÁåZÉÆ ¥ÁvÉÆ£
æ ï ¸ÁAvÁPï ªÀiÁ£ï
PɯÆ
É .
¸ÀPÁ½A «Ä¸ÁPï ¸ÀPÀÌqï ªÁqÁåUÁgÁA¤ ¨sÀQÛ¥ÀuÁA¤ ªÁAmÉÆ WÉvÉÆè D¤ vÁå ¢¸Áa °vÀÄfð ZÀ¯Á¬Äè.
vÁå ¢¸ÁZÉA ¥s¸
É ÁÛZA
É PÁAiÀÄðPÀª
æ iÀ ï ¸ÁAeÉgï 6.30 ªÀgÁgï UÀÄgÁÌgïß ªÀÄ°ð£ï ªÀiÁnð¸ÁZÁ WÀgÁ D¸Àè¯A
É .
PÁAiÉÄðA ¤ªÁðºÀPï eÁªïß £É®ì£ï r'¸ÉÆÃd D¤ ¯ÁAiÀiïØ r'¸ÉÆÃeÁ£ï ZÀ®ªïß ªÉí¯ÉA.
«UÁgï ªÀiÁ£Á¢Pï ¨Á¥ï ¸ÉÖä ©. ¯ÉÆèÉÆ D¤ ¸ÀºÁAiÀÄPï «UÁgï ¨Á¥ï gÉÆ°é£ï DgÁ£Áí ºÁdgï
D¸ï¯Éè. UÀÄgÁÌjß£ï ¸ÀªÁðAPï ¸ÁéUÀvï PɯÉA. PÁAiÀÄðzÀ²ð ¥Àæ«ÄüÁ£ï ¸ÀUÁîöå ªÀ¸Áða ªÀ¢ð ªÁaè. «UÁgï
¨Á¥Á£ï vÁAZÁ GvÁæA¤ ªÁqÁåPï ¥ÉæÃgÀuï ¢¯ÉA. ¨Á¥ï gÉÆ°é£Á£ï §gÉÆ ¸ÀAzÉÃ±ï ¢¯ÉÆ. gÉÆñÁ¤£ï
¸ÀPÁØAPï zs£
À åÀ ªÁzï ¥ÁlAiÉÄèA.
¨sÀÄUÁåðA xÁªïß ¸ÁA¸ÀÌøwPï PÁAiÀÄðPÀª
æ Àiï D¸Á PɯÉèA. ªÀíqÁAPï vÀ±ÉAZï ¯Áí£ÁAPï xÉÆqÉÆ Sɼï ZÀ¯ÉÆ£ï
ªÉ¯ÉèA. ªÁqÁåAvï ªÀiÁ®ÏqÉÆ ªÀiÁ£É¸ïÛ ªÀiÁf UÀÄgÁÌgï UÉæUÉÆj ¥À¸À£Áߣï fPÉè¯ÁåAPï E£ÁªÀiÁA ªÁAnèA.
PÁAiÀÄðPÀª
æ Àiï eɪÁÚA ¸ÀAV DSÉÃgï PɯÉA.
¸À¥ÉÖA§gï 2016
«Ä¯ÁjÑA ¯ÁígÁA iiiiiiiiiiiiiiiiii
5

ªÁqÁå ¥sɸïÛ D¤ ¥sÁwªÀiÁ ¸À¸
é ÀºÁAiÀiï ¸ÀAWÁa ªÀ¢ð
vÉÆãÉì ªÁqÉÆ
2 ªÀiÁZïð 2014 ªÉgï DªÀiÁÑöå vÉÆãÉì D¤ ªÀÄÆqÀÄvÉÆãÉì ªÁqÁåUÁgÁA¤ zÉÆÃ£ï ¸Àé¸ÀºÁAiÀiï PÀĪÉÄÌ
¥ÀAUÀqï gÀZÉè. ¸ÁAvï ¸É¨É¹Ö£ï PÀĪÉÄÌ ¥ÀAUÀqÁAvï 12 duÁA ¹ÛçÃAiÉÆ ¸ÁAzÉ eÁªïß D¸Ávï D¤ ¥sÁwªÀiÁ PÀĪÉÄÌ
¥ÀAUÁØAvï EPÁæ duÁA ¹ÛçÃAiÉÆ ¸ÁAzÉ eÁªïß D¸Ávï. ºÀAiÉÄðPÁ ªÀÄ»£ÁåZÁ ¥ÀAiÀiÁèöå DAiÀiÁÛgÁ ¸ÁAeÉgï ZÁgï
ªÀgÁgï DªÉÄÑA dªÀiÁvï ZÀ¯ÁÛ. ¸ÁAUÁvÁ zÉÆä ¥ÀAUÁØZÉ ¹ÛçÃAiÉÆ ºÁdgï eÁvÁvï. ¸ÀĪÉðgï ªÀiÁUÉÚA PÀgïß
¸ÁéUÀvï PÀgïß D¤ ¸ÀA¥ÀzÀ ¸ÀA§Azsï xÁªïß D¬Ä¯Áèöå ¥ÀvÁæ ¸À¨sÉPï ªÁZÀÄ£ï ¸ÁAUÁÛAªï. ªÁqïð¸À¨sÉPï D¤
UÁæªÀĸÀ¨sÉPï D«Ä ºÁdgï eÁvÁAªï D¤ ¸ÀPÁðgÁ xÁªïß ¯Á¨ï¯ÉÆè ¸Àªïð ¸ÀªÀèvÉÆå DªÀiÁÌA ªÉļÉѧj
ªÁªÀÅgÁÛAªï. D±ÉA DªÀiÁÑöå ªÁqÁåAvï JPÀémï, ªÀiÁAiÀiÁªÉÆÃUï D¤ ¸ÀºÀPÁgï ZÀqï eÁAªïÌ ¥ÀæAiÀÄvÀ£ï PÀgïß
D¸ÁAªï. ¦üUÀðeÉZÁ ZÀlĪÀnPÁA¤ QæAiÀiÁ¼ï ¨sÁUï WÉvÁAªï D¤ ªÁqÁåAvï ¸ÉªÁ ¢Ãªïß D¸ÁAªï.
¥sɧæªÀjAvï 2014ªÁå ªÀ¸Áð DªÀiÁÌA DªÀiÁÑöå UÀÆæ¥ÁAvï QgÀĸÁ® AiÉÆÃd£ÉAvï gÀÆ. 2,00,000/- D¤
¸À duï DªÀiÁÑöå ¸ÁAzÁåPï gÀÆ. 1,50,000/- ±ÀæªÀıÀQÛAiÉÆÃd£É xÁªïß jÃuï ªÉļÁîA D¤ DªÀiÁÑ ¸ÀAWÁ xÁªïß
gÀÆ. 4,55,000/- CAvÀjPï jÃuï eÁªïß ¸ÁAzÁåAPï ¢¯ÁA. ¸ÀªÁðA¤ eÁw DzÁAiÀiï ¸Ànð¦üPÃÉ mï D¤ eÁ¨ï
PÁqÁðA PÀgïß vÁZÉÆ ¥sÁAiÉÆÝ eÉÆqÁÛAªï. DªÀiÁÑöå ¸ÀAWÁZÁå vÉUÁA ¨s¬
À ÄÚA¤ ¸ÁAUÁvÁ ªÉļÉÆ£ï ºÀ¥ÇÉ ¼ï D¤
PÉñÀvÊÉ ® PÀgïß DªÉÆÑ CzÁAiÀiï ZÀqï PÀgïß WɪïÌ ¥ÀA
æ iÀÄvÀ£ï PɯÁ. ¨sÄÀ UÁåðAPï ªÉļÉÑ ¸ÁÌ®gï²¥ï D¤ ¨s¯
À ÁAiÉÄÌPÁqÁðA
xÁªïß ªÉļÉÑ ¥sÁAiÉÆÝ DªÀiÁÑöå ªÁqÁåUÁgÁA¤ eÉÆqïß WÉvÁè.
- ²æêÀÄw ªÀÄjãÁ ®Æ«¸ï

¥ÀÅvÀÆÛgÀÄ-ªÁqÁåZÉA ¥sɸïÛ D¤ ªÀ¢üð
ªÀiÁZÁðZÁ 6 vÁjPÉgï ªÁqÁåa ¥ÁvÉÆæ£ï ®Æzïð ¸Á¬ÄãtÂPï ªÀiÁ£ï PÀ£ïð 8 ªÉÇgÁAZÉ «Ä¸Ágï
CUÁðA §°zÁ£ï ¨sl
É AiÉÄA
è . «Ä¸ÁZÁ °vÀÄfðPï ¨sÄÀ UÁåð¤AZï ¨sÁUï Wɪïß ºÀAiÉÄðPÁ PÀÄmÁäZÁ JPÁ ¸ÁAzÁå£ï
PÁtÂPÉZÁ ¥ÀűÀðªÁAvï ¨sÁUï WÉvÉÆè. ¥sɸÁÛZÉÆ ¸ÀA¨sÀª
æ Àiï ZÀ¯ÉÆ£ï ªÀgÀÄAPï J¦æ¯ÁZÁ 14 vÁjPÉgï ¨ÉÊAzÀÆgï
RĸÁð UÀÄqÁågï AiÀiÁwæPï ¥ÀAiÀiïÚ D¸Á
PɯÉèA. vÁå ¢¸Á ¸ÀPÁ½A 8.30 ªÀgÁgï
¸Àªïð ªÁqÁåUÁgÁA¤ ¥ÀAiÀiïÚ DgÀA¨sï PɯAÉ .
RĸÁð UÀÄqÁågï ¥ÁªÀÛZï ªÀĺÀvÁ髲A
¨Á¥ï gÉƤ ºÁt DªÀiÁÌA ¸À«¸ÁÛgï jw£ï
«ªÀgÀÄ£ï ¸ÁAUÉè. xÉÆqÉ ªÀÄ£ÉÆÃgÀAd£ï
PÁAiÀÄðPÀæªÀiï D¤ xÉÆqÉ Sɼï ZÀ¯ÉÆ£ï
ªÀgïß ¸ÀªÁðAa ªÀÄ£Á ¸ÀAvÉƸÁ¬ÄèA.
eɪÁuï ¸ÉªÀÛZï ¥ÁnA AiÉÄvÁ£Á ¯ÁUÀìgï
D¸ï¯Áè ö å EUÀ e É ð APï ¨s É m ï PÀ £ ïð
DAiÀiÁèöåAªï. UÀÄPÁðgïß eɹAvÁ£ï ¸Àªïð
ªÁqÁåUÁgÁAZÁ ¸ÀºÀPÀgÁPï zsÀ£ÀåªÁzï
¥ÁlAiÉÄèA. DªÀiÁÑ ªÁqÁåAvï D«Ä 16 duÁA¤ ¸ÁAUÁvÁ ªÉļÉÆ£ï "D±ÁQgÀuï" ªÀÄí¼ÉÆî ¸Àé¸ÀºÁAiÀiï ¥ÀAUÀqï
¸ÀÄgÀÄ PɯÁ ªÀÄíuï w¼ÀÄìAPï D«Ä ¸ÀAvÉÆ¸ï ¥ÁªÁÛAªï.
- ¸ÀĤvÁ ®¸ÁæzÆ
É , PÁAiÀÄðzÀ²ð
¸À¥ÉÖA§gï 2016
«Ä¯ÁjÑA ¯ÁígÁA iiiiiiiiiiiiiiiiii
6

DªÉ ªÀÄjAiÀÄ ¹ÛÃç ¸ÀAWÀl£Áa ªÀ¢ð
DªÉ ªÀÄjAiÀÄ ¹Ûçà ¸ÀAWÀl£Áa dªÀiÁvï ªÀÄ»£ÁåZÁ ¥ÀAiÀiÁèöå ¸À£ÁégÁ «Ä¸Á G¥ÁæAvï 5.30 ªÀgÁgï EUÀeð
É
¸Á¯ÁAvï ZÀ®ªïß ªÀgÁÛAªï. DªÀiÁÑöå dªÀiÁvÉPï DªÉÄA
Ñ DwäÃPï ¤zÉÃð±ÁPï ¨Á¥ï ¸ÁÖöå¤ ©. ¯ÉÆèÉÆ vÀ±A
É Zï ¹|
ªÉÄç¯ï ºÁdgï eÁªïß D«ÄÑ dªÀiÁvï §gÁå£ï ZÀ®ªïß ªÀígÀÄAPï PÀĪÉÆPï PÀgÁÛvï.
2016-17ªÁå ªÀ¸ÁðPï ¹Ûçà ¸ÀAWÀl£Áa ºÀÄzÉÝzÁgÁA ºÉA ¥ÀjA ZÀÄ£Á¬Ävï eÁ¯ÁåAvï.
CzsÀåPïë : ªÀÄj£Á ®Æ«¸ï
G¥ÁzsÀåPïë : C¤ì¯Á ®Æ«¸ï
PÁgÀåzÀ²ð : eÉÆåÃw ®Æ«¸ï
¸ÀºÀPÁgÀåzÀ²ð : ¯ÉÆ£Á ®Æ«¸ï
Rd£ÁÝgï : næeÁ ®Æ«¸ï
ªÉÆAwAiÉÆ ¥Àæw¤¢ü : J«Ó£ï gɨɯÉÆè
vÀ±ÉAZï ªÁgÁqÁåa PÁgÀåzÀ²ð eÁªïß
¹°éAiÀiÁ ®Æ«¸ï ¸ÀºÀPÁgÀåzÀ²ð eÁªïß
UÁèöår¸ï r'¸ÉÆÃd, ZÀÄ£Á¬Ävï eÁªïß
«AZÀÄ£ï DAiÀiÁèöåAvï.
DªÀiÁÑöå ¦üUÀðeÉAvï 8 ªÁqÁåA¤ ¸Àé ¸ÀºÁAiÀiï ¥ÀAUÀqï D¸Ávï.
«Ä¯ÁVæ¸ï J ªÁqÉÆ : ¸ÀAWÁZÉ £ÁAªï : ZÉÃvÀ£À ¸Àé-¸ÀºÁAiÀÄ
CzsÀåPïë : ¯ÉÆ£Á ®Æ«¸ï PÁAiÀÄðzÀ²ð : ¥Éèë r'¸ÉÆÃd
Rd£ÁÝgï : PÉÆèÃn¯ÁØ gɨɯÉÆè
PÀ¯ÁåtÄàgï J ªÁqÉÆ : ¸ÀAWÁZÉ £ÁAªï : Gdé¯Á ¸Àé¸ÀºÁAiÀÄ ¸ÀAWï
CzsÀåPïë : dįÉmï r'¹¯Áé PÁgÀåzÀ²ð : ¤£Á ®Æ«¸ï
Rd£ÁÝgï : Lj£ï ¹PÉéÃgÁ
PÀ¯ÁåtÄàgï © ªÁqÉÆ : ¸ÀAWÁZÉ £ÁAªï : fêÀ£ï eÉÆåÃw
CzsÀåPïë : UÁèr¸ï r¸ÉÆÃd PÁgÀåzÀ²ð : ªÉÄÊ£Á ®Æ«¸ï
Rd£ÁÝgï : ªÀÄj£Á eÉÆãï
PÀ¯ÁåtÄàgï © ªÁqÉÆ : ¸ÀAWÁZÉ £ÁAªï : fêÀ£ï eÉÆåÃw
CzsÀåPïë : UÁèöår¸ï r¸ÉÆÃd
PÁgÀåzÀ²ð : ªÉÄÊ£Á ®Æ«¸ï
Rd£ÁÝgï : ªÀÄj£Á eÉÆãï
PÀ¯ÁåtÄàgï © ªÁqÉÆ : ¸ÀAWÁZÉ £ÁAªï : fêÀ£ï eÉÆåÃw
CzsÀåPïë : UÁèöår¸ï r¸ÉÆÃd
PÁgÀåzÀ²ð : ªÉÄÊ£Á ®Æ«¸ï
Rd£ÁÝgï : ªÀÄj£Á eÉÆãï
¸ÀAvÉPÀmÉÖ © ªÁqÉÆ : ¸ÀAWÁZÉ £ÁAªï QÃwð ¸Àé¸ÀºÁAiÀÄ ¸ÀAWï
CzsÀåPïë : °°è qɸÁ PÁgÀåzÀ²ð : ªÀÄjAiÀÄ PÁæ¸ÁÛ Rd£ÁÝgï : jhÄÃmÁ r'¸ÉÆÃd
¸À¥ÉÖA§gï 2016
«Ä¯ÁjÑA ¯ÁígÁA iiiiiiiiiiiiiiiiii
7

G¥ÀàÇgÀÄ J ªÁqÉÆ : ¸ÀAWÁZÉ £ÁAªï °mïè ¥sÀèªÀgï ¸Àé¸ÀºÁAiÀÄ ¸ÀAWï
CzsÀåPïë : gÉf£Á ®Æ«¸ï PÁgÀåzÀ²ð : «ÃuÁ gÉÆræUÀ¸ï
Rd£ÁÝgï : UÉÆèÃjAiÀÄ ®Æ«¸ï
¥ÀÅvÀÆÛgÀÄ : ¸ÀAWÁZÉ £ÁAªï : D±ÁQgÀuï ¸Àé¸ÀºÁAiÀÄ ¸ÀAWï
CzsÀåPïë : eÉÆ«mÁ r'¸ÉÆÃeÁ PÁgÀåzÀ²ð : jãÁ ¥sÉ£ÁðAr¸ï
Rd£ÁÝgï : ®«£Á r'¸ÉÆÃd
PÀPÀÄÌAeÉ ªÁqÉÆ : ¸ÀAWÁZÉ £ÁAªï : ¢ªÀåeÉÆåÃw : ¸Àé¸ÀºÁAiÀÄ ¸ÀAWï
CzsÀåPïë : ¥sÁè«AiÀiÁ qÁAiÀĸï, PÁgÀåzÀ²ð : ªÉÄç¯ï r'¸ÉÆÃeÁ Rd£ÁÝgï : «¤ß ¥ÀÅmÁðqÉÆ
vÉÆãÉì ªÁqÉÆ : ¸ÁAvï ¸É¨É¹Ö£ï D¤ ¥sÁwªÀiÁ ¸Àé¸ÀºÁAiÀÄ ¸ÀAWï
CzsÀåPïë : næeÁ r'D¯ÉäÃqÁ
PÁgÀåzÀ²ð : ¸ÀĤ¯ï ®Ä«¸ï
Rd£ÁÝgï : ¹AwAiÀiÁ ¥sÉ£ÁðAr¸ï
¥sÁwªÀiÁ ¸ÀAWï
CzsÀåPïë : ¦ü¯ÉÆëģÁ r'¹®é
PÁgÀåzÀ²ð : ªÀÄjãÁ ¹PÉéÃgÁ
Rd£ÁÝgï : C¤ì¯Á ®Æ«¸ï
¥sɧª
æ ÀjAvï 2014 ªÁå ªÀ¸Áð DªÀiÁÌA C®à¸ÀASÁåvï E¯ÁSÉ xÁªïß ¸Àé-¸ÀºÁAiÀiï ¥ÀAUÀqÁPï ªÉĽîA C£ÀÄzÁ£ï
¸ÀAvÀ ¸É¨É¹Ö£ï - 1,10,000
¥sÁwªÀiÁ ¥ÀAUÀqÁPï - 9,000
±ÀæªÀıÀQÛ - 1,50,000
Gdé¯Á ¥ÀAUÀqÁPï - 1,10,000
C±ÉA JzÉÆ¼ï ªÉļÉÆî LªÀeï - 4,60,000
27-07-2016 vÁjÃPÉgï ¸ÀA¥ÀzÀ ¸ÀA§Azsï GqÀĦ ºÁZÉ ¥Àw
æ ¤¢ü eÁªïß ¸ÉªÁ ¢AªÉÑA ¸ÁÖöå¤ ¥sÉ£ÁðAr¸ï D¤
CUÉÆ¹Û£ï ¦AmÉÆ ºÁdgï D¸Éè. vÁå ¢¸Á ªÀĺÁ¸ÀAWÁZÉA dªÀiÁvï ZÀ®ªïß ªÉí°. 40 ¹ÛçÃAiÉÆ ºÁdgï D¹èA.
9 ¥ÀAUÀqÁZÉA PÁgÀåPÁj ¸ÁAzÉ vÀ±ÉAZï ¹Ûçà ¸ÀAWÀl£ÁZÉ ¸ÁAzÉ ¸ÁAUÁvÁ ªÉļÉÆ£ï ºÉÆ ªÀĺÁ¸ÀAWï ZÀ®ªïß
ªÀgÁÛAªï. DªÀiÁÑöå ¦üUÀðeÉZÁå ªÀĺÁ¸ÀAWÁZÉA £ÁAªï ¸ÀªÀÄÈ¢Þ ªÀĺÁ¸ÀAWÀ ªÀÄí¼ÉîA £ÁAªï zÀªÀgÁèA ºÁa
dªÀiÁvï ºÀgÉåÃPï ªÀÄ»£ÁåAvï ZÀ®ªïß ªÀgÀÄAPï D¸Á. ºÁå ¸ÀAWÁAvï 6 duÁA ¹Ûçà ¸ÀAWÀl£ÁaA PÁgÀåPÁj
¸ÁAzÉ vÀ±ÉAZï 9 ¥ÀAUÀqÁa MlÄÖ 33 ¹ÛçÃAiÉÆ ªÁgÁqÁåa PÁgÀåzÀ²ð ¸ÀºÀPÁgÀåzÀ²ð ºÁdgï D¸ÉÆ£ï D«ÄÑ
dªÀiÁvï ZÀ®AiÀiÁÛAªï.
¤ªÀiÁuÉA zsåÉ ÃAiÀiïVÃvï UÁªïß D«ÄÑ dªÀiÁvï DSÉÃgï PÀvÁðAªï. ¹| ªÉÄç¯ï DªÀiÁÌA vÁAZÉÆ §gÉÆ ¸ÀAzÉñï
¢vÉ D¸Ávï. ¹ÛçÃAiÀiÁA¤ JPÀénvï eÁªïß ªÁªïæ PÀjeÁAiÀiï. DªÀiÁÑöå ¨sÀÄUÁåðAPï ZÉqÁéA ¨sÀÄUÁåðAPï §gÁåAvÉèA
§gÉA ²PÁ¥ï ¢AiÀiÁ. vÁAZÁ ¥ÁAiÀiÁA¤ vÁtÂA G¨ÉA gÁªÁèöå G¥ÁæAvï vÁAPÁ PÁeÁgï PÀgÁ. ¥ÀAiÉÄèAZï
PÁeÁgï PÀ£ïð vÁAZÉÆ ¥sÅÀ qÁgï ¥Áqï PÀj£ÁPÁvï. vÁAPÁ ¥ÀAiÉÄA
è ¸ÀªÆ
É Ót ¢AiÀiÁ RAZÉA §gÉA RAZÉA ¥Áqï,
eÁAiÉÆöÛ å ¹ÛçÃAiÉÆ PÀÄmÁäAvï PÀµÖv
À Ávï. vÁAZÁ UÀeÁðA¤ vÁAPÁ PÀĪÉÆPï PÀjeÁAiÀiï ªÀÄu
í ï DªÀiÁÑ ¹| ªÉÄç¯Á£ï
§gÉÆ ¸ÀAzÉñï DªÀiÁÑ ¹ÛçÃAiÀiÁAPï ¢¯Ávï vÁAPÁ ¸Àªïð¹ÛçÃAiÉÆ C¨Áj eÁªÁ߸ÁAªï.
eÉÆåÃw ®Æ«¸ï, PÁgÀåzÀ²ð
¸À¥ÉÖA§gï 2016
«Ä¯ÁjÑA ¯ÁígÁA iiiiiiiiiiiiiiiiii
8

«Ä¯Ágï PÁxÉzÁæ¯ï UÁAiÀÄ£ï ªÀÄAqÀ½ZÉ ªÀ¢üð
«Ä¯Ágï PÁxÉzÁæ¯ï UÁAiÀiÁ£ï ªÀÄAqÀ½ZÉA ¸ÁAzÉ ºÀgÉåÃPÁ §ÄzÁégÁ ¸ÁAeÉZÁ 5 ªÀgÁgï R¼À£Á¸ÁÛ£Á
DAiÀiÁÛgÁZÁ vÀ±ÉAZï ¸À£ÁégÁZÁ zÉêï¸ÀÄÛvÉPï vÀAiÀiÁgÁAiÀiï eÁªïß eÉÆQÛA PÀAvÁgÁA C¨sÁå¸ï PÀ£ïð vÀ¨Éðw
PÀvÁðAªï. DªÀiÁÑöå UÁAiÀiÁ£ï ªÀÄAqÀ½Avï 28 ¸ÁAzÉ QæAiÀiÁvÀäPï jw£ï ¨sÁUï WÉvÁvï.
¦üUÀðfZÁå ¥sɸÁÛ ªÉ¼Ágï PÀAvÁgÁ ²PÉƪïß ¢ÃAªïÌ §æºÁäªÀgï ¦üUÀðeÉaA PÁ¥ÀÅf£ï AiÀiÁdPï ¨Á¥ï
gÉÆñÀ£ï ¥sÉ£ÁðAr¸ï vÁAa PÀĪÉÆPï ¢Ãªïß D¸Ávï.
vÀ±ÉAZï ªÁeÁvÁæA SɼÉÆAPï ªÀĤµÁ r'¸ÉÆÃeÁ ¸ÉªÁ ¢vÁ, vÁZÁ ¥sÀÅqÁèöå ²PÁàAvï dAiÀiïÛ ªÀiÁUÁÛAªï.
d£ÀªÀjAvï PÁPÉÆð¼ï ªÀíqÁå ¥sɸÁÛPï PÁxÉzÁæ¯Áa UÁAiÀiÁ£ï ªÀÄAqÀ½ZÉA ¸ÁAzÉ zÉêï¸ÀÄÛvÉAvï PÁAvÁgÁ
UÁAªïÌ ¨sÁUï WÉvÁAªï.
J¦æ¯ï ªÀÄ»£ÁåZÁ 16, 17 D¤ 18, 2016 vÁjPÉgï GqÀĦ PÀªÀÄÆå¤PÉõÀ£ï ¸ÉAlgï ºÁZÉÆ ¤zÉÃð±ÁPï
eÁªÁ߸ÉÆÑ ¨Á¥ï ªÀ¯ÉÃjAiÀÄ£ï ªÉÄAqÉÆ£Áì ºÁAZÁ ªÀÄÄSÉîàuÁSÁ¯ï melodia voice studio Dubai Voice
workshop ºÁå Vocal touch a voicework shop for singers » vÀ¨ð
É w GqÀĦ ©ü¸ÁàZÁå ¤ªÁ¸ÁAvï D¸Á
PÉ°è. ¢AiÉĸÉfZÁå 22 ¦üUÀðeïUÁgÁA¤ ºÁå ²©gÁAvï ¨sÁUï WÉvÉÆè. DªÀiÁÌA UÁAiÀiÁ£ï ªÀÄAqÀ½ZÁ 8
¸ÁAzÁåA¤ ºÉA ¨sÁUï Wɪïß ºÁZÉÆ ¥sÁAiÉÆÝ D«Ä eÉÆqïß WÉvÁè.
vÀ±ÉAZï CUÉÆøÁÛZÁ 12 vÁjPÉgï PÀ¯Áär ªÉ®APÀt ªÀiÁAiÉÄZÁ ¥sɸÁÛZÁ £ÉƪɣÁPï PÁAvÁgÁA UÁAªïÌ
DªÁÌ¸ï ªÉļÁî ºÁå ¸Àªïð DªÀiÁÑ PÁªÀiÁAvï DªÀiÁÌA vÀ¨ð
É w ¢Ãªïß PÀĪÉÆPï PÀZÁåð ¸Àªïð ¦üUð
À eïUÁgÁAZÉÆ
G¥ÁÌgï ¨ÁªÀÅØ£ï zÉêï§gÉA PÀgÀÄA ªÀiÁUÁÛAªï.
- eÉÆåÃw ®Æ«¸ï, PÁgÀåzÀ²ð

PÉÆAQÚ §gÉÆ«àuï C¤ ªÉÆV Uɹ
æ ªÀiÁnð¸ï, zɪÁ¢üãï
PÉÆAQÚ §gÉÆ«àuï D¤ ªÉÆV Uɹ
æ ªÀiÁnð¸ï, D¥Áèöå 79 ªÀgÁìAZÁå ¥ÁæAiÉÄgï, 19-2-2016 ªÉgï PÀ¯ÁåtÄàgï
UÉÆgÉnÖ D¸ÀàvÉæAvï zɪÁ¢üãï eÁ°. wZÉÆ d¯ïä 18.4.1937ªÉgï ¥ÁAUÁîAvï eÁ¯ÉÆè. w
DAPÁégï eÁªïß D¸ÀÄ£ï, 1994 E¸Éé xÁªïß PÀ¯ÁåtÄàgï NeÁ£ÁªÀiï ¥ÁæAiÉĸÁÛAZÁå WÀgÁ
ªÀ¹Û PÀgÁÛ°.
w KPï PÉÆAQÚ C©üªÀiÁ¤. ¸Àgïé PÉÆAQÚ ¥ÀvÁæA ªÀUÀðt ¨sÀgïß ºÁqÁAiÀiÁÛ° D¤
vÁAvÀÄA ¸Àgïé ªÁZÁÛ° C¤ ¥Àw
æ QæAiÀiÁ ¢vÁ°. PÉÆAQÚ ¸Á»wAZÉgï wPÁ «±Éøï C©üªiÀ Á£ï
D¸ï¯ÉÆè.
wuÉ ¨ÉÆgÀ¬Ä°èA PÀªÀ£ÁA D¤ §gÁàA ¸ÀgÁUï ¥ÁAUÁî, PÀ¯ÁåtÄàgï D¤ ºÉgï ¦UÀðAfZÁå ¥ÀvÁæA¤ D¤
DªÉÆÑ ¸ÀAzÉñï, ¢gÉéA, D¤ ºÉgï ¥ÀvÁæA¤A ¥ÀæUÀmï eÁ¯ÁåAvï. ¸À¨Ágï ¸Á»wPï ¸ÀàgÁÝöåA¤ wPÁ E£ÀªÀiÁ
¯Á§èöåAvï. ZÀqÁªÀvï ¥ÀvÁæA¤ AiÉÄAªÉÑ ¸À¨ÁÝA UÉÆAzÉƼï w ¸ÉÆqÁAiÀiÁÛ°. ¦üUð
À fZÁå C¤ ¸ÀAWï ¸ÀA¸ÁÜöåAZÁå
PÁAiÀiÁð¤A w PÀ«vÁ ªÁZÁÛ° D¤ ºÁAvÀÄA ªÀÄ£ÉÆÃgÀAd£ï D¸ÁÛ¯ÉA. wZÁå G¯ÉƪÁÚöåAvï ºÁ¸ïå D¸ï¯ÉèA
D¤ w ºÉgÁAPï ºÁ¸ÁAiÀiÁÛ°. wZÁå ªÀÄuÁð£ï KPï PÉÆAQÚ ªÁaàuï, PÉÆAQÚ ¥ÀvÁæAa ªÀUÀðtÂzÁgïß, KPï PÀ«
D¤ §gÉÆ«à Gt eÁ¯Áå. zÉêï wPÁ ¸Á¸Áuï «±Éªï ¢A«Ý.
¸À¥ÉÖA§gï 2016
«Ä¯ÁjÑA ¯ÁígÁA iiiiiiiiiiiiiiiiii
9

¸ÀĪÁvÁð D¤ ¥ÀUÀðnÚ DAiÉÆÃUï
DªÉÄA
Ñ «Ä¸ÁAªï zɪÁZÉå ¥Àeð
É xÀAAiÀiï «Ä¸ÁAªÁZÉ G¨Áð D¸Á PÀj.Ñ "¨sÄÀ UÁåðA¤ ¨sÄÀ UÁåðAZÉ PÀĪÉÄÌPï'
ªÀÄí¼Áîöå zsÉåÃAiÀiï ªÁPÁåSÁ¯ï ¨sÀÄUÁåðAPï PÀĪÀÄPï PÀgÀÄAPï «Ä±ÉÆå£Àj ¨sÀÄUÁåðAZÉÆ ªÉÄüï WÀqÉÆè.
DªÀiÁÑöå ¦üUð
À eÉvï ªÀÄ»£ÁåZÁ ¥ÀAiÀiÁèöå DAiÀiÁÛgÁ «Ä¸Á G¥ÁæAvï ¨Á¼ÉÆPï eÉdÄZÉÆ ªÉÄÃ¼ï «UÁgï¨Á¥ï
v˱A
É Zï ¸ÀºÁAiÀÄPï ¨Á¥ï ZÀ¯Æ
É £ï ªÀígÁÛvï. ºÁå ªÉÄüÁAvï ZÀ«Û PÁè¹ xÁªïß zsÁ« PÁè¹aA ¸Àªïð ¨sÄÀ VðA ºÁå
ªÉļÁZÉ ¸ÁAzÉ eÁ¯Áåvï. D«Ä ¨sÄÀ UÁåðAQ KPï ªÀiÁUÁÚöåZÉÆ ºÁvï §ÆPÁ, ¨sÄÀ UÁåðA¤ ¸ÀzÁ ¤zÉÆAPï ªÉZÉ
¥ÀAiÉÄè ªÀiÁUÉA
Ú PÀgÄÀ APï D¸Á. ºÁå ªÀ«ðA ¨sÄÀ UÁåðAPï ªÀiÁUÁÚöåZÉÆ ªÀĺÀvïé PÀ¼ÁÛ¯Æ
É . vÀ±A
É Zï ¨sÄÀ UÁåðAPï ¥À«vïæ
¥ÀŸÀPÛ ï ¢¯Á. ¨sÄÀ VðA ªÁZÀÄAPï D¤ vÁAPÁA eÉdÄa ªÀ¼Æ
É Pï PÀ¼ÁÛ°, vÀ±A
É Zï ¨sÄÀ VðA ªÀÄÄSÉ®u
à ï WÉAªïÌ ¸ÀPÁÛ°.
DªÀiÁÑöå DAiÉÆÃUÁZÁå¤ ¨sÄÀ UÁåðAQ '«Ä¸ÁAªï DAiÀiÁÛgÁ' «Ä¸ÁAªï ªÁªÁæ «²A ªÀiÁºÉvï ¢¯Á. GgÉÆ«Ú
PÀ² PÀað, zÀĨÁîöåAPï, UÀeÉðªÀAvÁPï PÀĪÉÆPï PɯÉè ªÀ«ðA ¨sÀÄUÁåðA xÀAAiÀiï «Ä¸ÁAªÁZÉ aAvÁ¥ï AiÉÄvÁ¯É.
vÀ±ÉAZï ºÉgÁA ¨sÀÄUÁåðA xÀAAiÀiï ªÉÆÃUï D¤ ºÀĸÉÆÌ G§ÓvÁ¯ÉÆ.
«UÁgï ¨Á¥ï vÀ±ÉAZï ¸ÀºÁAiÀÄPï ¨Á¥ï «Ä¸ÁAªÁ SÁwgï f«vï ¸ÀªÀÄ¥ÀÅð£ï ¢¯Áèöå ¸ÁAvÁ «²A
¸ÀªÉÆÓt ¢vÉ D¸Ávï. ªÀÄÄPÁèöå ¢¸ÁA¤ ¦AvÀÄgÁA n« ¹ÌçÃ£ï ªÀÄÄSÁAvïæ zÁPÉÆA«Ñ AiÉÆÃd£ï D¸ÁÛ¯É.
¸ÁAzÁåZÉA ¢¸ÉÆàqÉÛ ªÀiÁUÉÚA
"¸ÀzÁA CAPÁégï ªÀÄjAiÉÄ, CªÀiÁ ¥Á¸Àvï D¤ zÀĨÁîöå UÀvï DzsÁgï £Ávï¯Áèöå ¨sÄÀ UÁåðA ¥Á¸Àvï «£Àw PÀgï"
- «¯Áä ®Æ«¸ï, PÁgÀåzÀ²ð

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

¸ÉÊAmï eÉÆøɥïs ¥Áæx«
À ÄPï E¸ÉƯ
Ì ï PÀ¯Áå£ÀÄg
à ï
¸ÉÊAmï eÉÆøɥsï E¸ÉÆ̯ï 1892 E¸ÉéAvï D®âmïð r¸ÉÆÃd ¨Á¥ÁA¤ DgÀA¨sï PɯÉA. PÀ¯Áå£ÀÄàgÁÑöå
D¸ï¥Á¸ÁÑöå duÁAPï ¯ÉÆPÁªÉÆUÁ¼ï eÁ¯ÉèA E¸ÉÆÌ¯ï ¨ÉƯÁÌAªï E¸ÉÆÌ¯ï ªÀÄíuï £ÁAªÁrÝPï. ¥Àæ¸ÀÄÛvï 351
¨sÀÄVðA ºÁAUÁ¸Àgï ¥ÁæxÀ«ÄPï ²PÁ¥ï eÉÆqÁÛvï. AiÉÄAªÁÑöå ªÀ¸Áð ªÀÄíuÉÓ, 2017 E¸ÉéAvï ºÉA E¸ÉÆ̯ï 125
ªÀ¸ÁðAaA ZÀjvÁæ ¸ÀA¥Éƪïß D¥ÉÆè ±ÀvÀªÀiÁ£ÉÆÃvÀÛgï gÀÄ¥ÉÆåÃvÀìªï DZÀgÀuï PÀZÁåð ºÀÄA¨Áægï D¸Á. ºÁå
¸ÀĸÀAzÀ¨sÁðgï ºÁå ¸ÀA¸ÁÜöå xÁªïß ²PÀëuï eÉÆqï¯Áèöå ¸Àªïð «zÁåyðAPï ¸ÁAUÁvÁ ºÁqÉÑöA AiÉÆÃd£ï D¸Á
PɯÁA. ºÉÆ GzÉÝÃ±ï ªÀÄwAvï zÀªÀ£ïð E¸ÉÆ̯ÁAvï ºÀ¼Éà «zÁåyð ¸ÀAWï ºÁåZïÑ ¸À¥ÉÖA§gÁZÁå 12 vÁjPÉgï
C¢üPÀÈvï jw£ï C¹ÛvÁéPï AiÉÄvÁÀ¯ÉÆ.
ºÁå ¸ÀA¸ÁÜöåAvï ²PÀëuï eÉÆqï¯Áèöå ¸Àªïð «zÁåyðA¤ ºÉAZï D¥ÀªÉÚA ªÀÄíuï ªÀiÁ£ÀÄ£ï Wɪïß vÀĪÉÄÑA
¸ÁAzÉ¥u
À ï D¥ÁÚAiÀiÁÓAiÀiï ªÀÄíuï D«ÄÑ D±Á eÁªÁ߸Á. ºÁa ¥Àª
æ ÃÉ ±ï ¥ÀvÁæA E¸ÉÆ̯ÁZÁå zÀ¥Ás ÛgÁAvï ªÉļÁÛvï.
E¸ÉÆ̯ÁPï AiÉÄÃAªïÌ C¸Ázsïå eÁ¯ÁèöåA¤ ¥sÉÆ£ÁA ªÀÄÄPÁAvïæ ªÀÄÄSÉ¯ï ªÉĹÛçtÂPï ¸ÀA¥ÀPïð PÀZÉðA.
vÀ±ÉAZï ºÁå ªÀ¸Áð vÁ®ÆPï ªÀÄmÁÖZÉA SÉ¼ï ¥ÀAzÁåmï ZÀ¯Éƪïß ªÀgÉÆÑ CªÁ̸ï DªÀiÁÌA ¯Á¨sÁè. ºÁå
PÁAiÀiÁðPï ®UÀãUï 5 ¯ÁPÁAZÉÆ RZïð CAzÁeï PɯÁ. ºÁå ¨Á©Û£ï PÀĪÉÆPï PÀgÀÄAPï D±ÉvɯÁå GzÁgï
ªÀÄ£ÁAZÁå ªÀåQÛA¤ ªÀÄÄPÁgï AiÉÄêïß ºÁå ªÀ¸Áð DAiÉÆÃfvï PÉ°èA »A ¸Àªïð AiÉÆÃd£ÁA AiÀıÀ¹é PÀZÁåðAvï
PÀĪÉÆPï PÀjdAiÀiï ªÀÄíuï D±ÉvÁA.
vÀĪÀiÁÌA ¸ÀªÁðAPï ¨sÁV ¸ÀAvÉƸÀãjvï D¤ JPÀémÁZÉA PÀÄmÁä ¥sɸïÛ ¨Á¼ÉÆPï ªÀÄjAiÉÄZÁå D²ÃªÁðzÁA
¸ÀªÉA ªÀiÁUÁÛA.
- ¨sAÀ iÀiïÚ ¸ÀIJïÁ ªÉÆAvÉÃgÉÆ
ªÀÄÄSÉ¯ï ªÉĹÛçuï
¸À¥ÉÖA§gï 2016
«Ä¯ÁjÑA ¯ÁígÁA iiiiiiiiiiiiiiiiii
10

YCS

¸ÀAZÀ¯Á£Áa ªÀ¢ð

dÆ£ÁZÁå 12 vÁjPÉgï ¸ÀPÁ½A 9.00 ªÀgÁgï 2015-16 ªÀ¸ÁðZÉA ªÉʹJ¸ï ¸ÀAZÀ®£ÁaA ¥À¬Äè dªÀiÁvï d«Äè.
£ÀªÁå ¸ÁAzÁåAPï ¸ÁéUÀvï PɯÉA. 2015-16 ªÁå ¸ÀAZÀ®£ÁAvï 19 ¸ÁAzÉ D¸Ávï. ¥sÁ| qÁ| ¥ÀæPÁ±ï C¤¯ï
PÁå¸ÀÖ°£ÉÆ ºÁtÂA ªÉʹJ¸ï ¸ÀAZÀ®£Á «±ÁåAvï ªÀiÁºÉvï ¢°.
2015-16 ªÁå ªÀ¸ÁðZÉA ºÀÄzÉÝzÁgï :
CzsÀåQëuï : K¤ì¯Áè ¦gÉÃgÁ
G¥ÁzsÀåPïë : gÉÆ°±Á r'¸ÉÆÃd
PÁgÀåzÀ²ð : jAiÉÆÃ£ï ®Ä«¸ï
¸ÀºÀPÁgÀåzÀ²ð : eÉƬÄè£ï ¥sÉ£ÁðAr¸ï
Rd£ÁÝgï : mÁAiÀiï¸ÀÖ£ï PÁæ¸ÁÛ
¨ÁwäÃzÁgï : ªÉÄ°¸Áì ®Ä«¸ï
dÆ£ï 26 vÁjPÉgï dªÀiÁvÉAvï ªÉʹJ¸ï ¸ÀAZÀ®£ÁZÉA ZÀjvÁæ «±ÁåAvï ¸ÀZÉÃvÀQ£ï ¸ÀªÀÄÓAiÉÄèA. zsÉåÃAiÀiïVÃvï
¸ÁAzÁåPï ²PÀAiÉÄèA. ¥ÀAUÁØAvï JPÁªÉÄPÁa ªÀ¼ÉÆPï eÁAªïÌ Sɼï ZÀ®AiÉÆè. DåPÀë£ï ¸ÁAUï ²PÀAiÉÄèA. DUÉƸïÛ 7
vÁjPÉgï ¦AiÀÄĹ ¥ÀAiÀiÁèöå ªÀUÁðZÁå ¨sÀÄUÁåðA¤ vÀgÀ¨ÉÃwAvï ¨sÁUï WÉvï¯ÉÆè. KPï WÀrvÁA ªÀÄÄPÁAvïæ ¥ÀAUÁØ
ZÀZÁð ZÀ®¬Äè. DUÉÆøïÛ ªÀÄ»£ÁåZÁ 15 vÁjPÉgï ¥Á¥ï¸ÁAiÀiÁâ£ï ¢¯Áèöå G¯ÁåPï ¥Á¼ÉÆ ¢Ãªïß ¸ÀéZÀÒ ¨sÁgÀvï
C©üAiÀiÁ£ÁAvï ªÉÄvÉgÀàuï zÁPÀAªÁÑöåPï EUÀfðZÁ ªÀoÁgï ¤vÀ¼ï PÀgÀÄAPï ¤zsÁðgï WÉvÁè.

«Ä¯ÁVæ¸ï PÉƯÉfZÉA CAwªÀiï ¥s°
À vÁA±ï (2016 J¦æ¯ï)
©.J - 100%
©.PÁA - 76%
©.¹J - 100%
©.J¹ì - 92%

©©JA - 48%
JA.PÁA - 100%
JA.J¸ï.qÀ§Æèöå - 100%

¸À¥ÉÖA§gï 2016
«Ä¯ÁjÑA ¯ÁígÁA iiiiiiiiiiiiiiiiii
11

L.¹.ªÉÊ.JªÀiï ªÀ¢ð

2016-17 ºÀÄzÉÝzÁgï
CzsåÀ Pïë - gÉÆñÀ£ï r'¸ÉÆÃd, G¥ÁzsåÀ Pïë - QèAl£ï r'¹®é, jAiÀiÁ r'¸ÉÆÃd, PÁAiÀÄðzÀ²ð - ¢ÃPÁë ®Ä«¸ï
L.¹.ªÉÊ.JªÀiï ºÁå QæAiÀiÁ¼ï AiÀÄĪÀ ¸ÀAWÀl£ÁPï «Ä¯Ágï ¦üUÀðeÉAvï 36 ªÀ¸ÁðAa ZÀjvÁæA D¸Ávï.
‘¸ÉªÉ zÁéjA ªÀÄÄSÉ®àuï’ ªÀÄí¼Áîå «Ä¸ÁAªÁA SÁ¯ï ¸ÀAWÀnvï eÁ¯ÉèA AiÀÄĪÀduÁAZÉ ¸ÀAZÁ®£ï ¨sÆ
É | ªÀiÁ| ¨Á|
¸ÁÖå¤ ©. ¯ÉÆèÉÆ ºÁAZÁå ªÀÄÄSÉ®àuÁgï ZÀ®Ä£ï D¸Á. ¸ÀºÀ ¤zÉðñÀPï ¨Á¥ï gÉÆðé£ï CgÁ£Áí ºÁAtÂA
DªÀiÁÌA GvÉÛÃd£ï ¢¯ÁA. WÀlPï ¸ÀZÉÃvÀPï eÁªïß ªÀiÁ£É¹Û£ï ªÀÄ°ð£ï ªÀiÁnð¸ï vÀ±ÉA¸ï ªÀiÁ£É¸ïÛ ªÉÄ°é£ï
¹PÉéÃgÁ DªÀiÁÌA ¤gÀAvÀgï ¥ÁnA¨ÉÆ ¢ÃªïAZï D¸Ávï. ¥À¸
æ ÀÄÛvï 82 £ÉÆAzÁ¬Ävï QæAiÀiÁ¼ï ¸ÁAzÉ D¸Ávï.
ºÁå ¥ÁmÁèå JPÁ ªÀ¸Áð ªÀiÁAqÀÄ£ï ºÁqÉè¯Áå ¸Àªïð ªÁªÁæAvï D¤ ZÀlĪÀnPɤ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ï ¢¯Áèå
DªÀiÁÑå ¤zÉðñÀPï ¨Á¥ÁAPï, ¸Àªïð jw£ï ¥ÉÇÃæ vÁìºï ¢¯Áèå ¸ÀºÀ ¤zÉðñÀPï ¨Á¥ÁAPï D¤ ¸ÀZÃÉ vÀPÁAPï, vÀ±A
É Zï
JPÀénvï eÁªïß ¸ÉªÁ ¢¯Áèå ¸Àªïð ¸ÁAzÁåAPï JPÁZï GvÁæ£ï G¥ÁÌgï ¨ÁªÀÅqÁÛA D¤ zÉÃªï §gÉA PÀgÀÄA
ªÀÄu
í ÁÛA.
¯ÁA¨ï fAiÉÆA «Ä¯Ágï L.¹.ªÉÊ.JªÀiï

- PÁAiÀÄðzÀ²ð

PÀxÆ
É °Pï JdÄåPÉñÀ£ï ¸ÉƸÉÊn GqÀĦ
(ºÁAvÀÄA ¥Àæxª
À iÀ ï ¸ÁÜ£ï eÉÆrè°A)
PÉÆøïð
£ÁAªï
©.J
¹| ®«Ã£À r'¸ÉÆÃd
©.J¹ì
¹°é£Á DQÖ£À¸ï
©.©.J
gÀdvï ±ÉnÖ
©.PÁA
D¢±Á UÁªÀÄ
©.¹.J
PÉ. ¥À«
æ ÄüÀ
ºÁAPÁ 03-09-2016 ªÉgï ¢AiÉĸÉf ºÀAvÁgï ¸À£Áä£ï D¸ÉÆè.

PÉƯÉeï
«Ä¯ÁVæ¸ï PÉƯÉeï
" "
¸ÉÊAmï ªÉÄÃj¸ï ²ªÀð
«Ä¯ÁVæ¸ï PÉƯÉeï
«Ä¯ÁVæ¸ï PÉƯÉeï

¸À¥ÉÖA§gï 2016
«Ä¯ÁjÑA ¯ÁígÁA iiiiiiiiiiiiiiiiii
12

PÀ¯ÁåtÄàgï «Ä¯ÁVæ¸ï PÁ¯ÉÃfZÁå ¨sÁAUÁgÉÆÃvÀª
ì ÁPï ZÁ®£ï
PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀPÁðgÁZÉÆ ªÀÄAwæ ¥Àª
æ Æ
É Ãzï ªÀÄzsg
éÀ ÁeÁ£ï, PÀ¯ÁåtÄàgï «Ä¯ÁVæ¸ï PÁ¯ÉÃfZÉÆ ¨sÁAUÁgÉÆÃvÀª
ì ï
16-07-2016ªÉgï, «Ä¯ÁVæ¸ï wæ±ÀvÀªÀiÁ£ÉÆÃvÀìªï ¸Á¯ÁAvï GzÁÏl£ï PɯÉÆ. GzÁÏl£Á ªÉ¼Ágï, CzsÀåPïë¥Àuï
WÉ v ï¯Áè ö å Grà Z É UÉ Æ «î ¨Á¥ï
C|ªÀiÁ|zÉÆ| eÉgÁ¯ïØ L¸ÁPï ¯ÉÆèÉÆ£ï,
¨sÁAUÁgÉÆÃvÀìªÁZÁå GqÁ¸ÁPï D¸Á
PÉ°è ²PÁà ¤¢ü, ²PÀëPÁ¤A zÉÃtÂÎ ¢¯Éè 4
¯ÁPï, ¤¢üZÆ
É ¸ÀAAiÉÆÃdPï ¥ÉÆ|æ ¹j¯ï
ªÀÄvÁAiÀĸÁPï ºÀvÁAvÀgï PÉ°. ºÁåZÁå
ªÉ¼Ágï ¸ÁÜ¥£
À Z
É Áå ªÀgÁì 1967 E¸ÉéAvï,
²PÀPë ï eÁªïß D¸É¯
è ÁåAPï D¤A «zÁåyð
eÁªïß D¸Éè¯ÁåAPï ¸À£Áä£ï PɯÉA.
ªÀÄÄSÉ¯ï ¸ÉÊj eÁªïß PÀ£ÁðlPÀ
vÀļÀÄ ¸Á»vÀå DPÁqÉ«Äa CzsÀåQëuï,
PÁ¯ÉÃfZÁå ¥ÀAiÀiÁèöå ¨ÁåZÁa CzsÀåQëuï eÁ£ÀQ §æºÁäªÀgï, PÀxÉÆ°Pï ²PÀëuï ªÀÄAqÀ½ZÉÆ PÁAiÀÄðzÀ²ð, ªÀiÁ|zÉÆ|
¯ÁgÉ£ïì r’¸ÉÆÃd ºÁdgï D¸ÀÄ£ï §gÉA ªÀiÁUÉèA. ¸ÀÄgÉégï PÁ¯ÉÃfZÉÆ ¸ÀAZÁ®Pï C|ªÀiÁ| ¸ÉÖä ©. ¯ÉÆèÉÆ£ï
§gÉÆ AiÉĪÁÌgï ªÀiÁUÉÆ.è ¦æ¤¥
ì Á¯ï qÁ| eÉgÁ¯ïØ ¦AmÉÆ£ï ¨sÁAUÁgÉÆÃvÀª
ì ï AiÉÆÃd£ï «ªÀgu
À ï ¢¯ÉA. ¦AiÀÄĹ
¦æ¤ì¥Á¯ï ¸À«vÁ PÀĪÀiÁj£ï zsÀ£ÀåªÁzï ¢¯ÉA. ¥ÉÆ|æ «£ÉìAmï D¼Áé£ï PÁAiÉÄðA ZÀ®AiÉÄèA.

«Ä¯ÁVæ¸ï PÉƯÉfa ¨ÁAUÁgÉÆÃvÀìªï AiÉÆÃd£ÁA
2016-17 PÁ¯ÉfZÁå ¦AiÀÄĹ vÀ±ÉA rVæ «¨sÁUÁZÉA ¨ÁAUÁæ¼ÉA ªÀgÀ¸ï eÁªÁ߸Á. ºÉA ªÀgÀ¸ï 16-7-2016
ªÉgï, D«ÄÑ ¢AiÉĸÉeï ¸ÁÜ¥£
À ï eÁ¯Áèöå ¢¸Á, GzÁÏl£ï PɯA
É . ºÁZÉ SÁwgï UÉÆ«î ¨Á¥ï, «UÁgï PÁAiÀÄðzÀ²ð
ªÀiÁ| zÉÆ| ¯ÁgÉ£ïì r'¸ÉÆÃd, «UÁgï DqÀ½vï ªÀÄAqÀ½ZÉ ¸ÁAzÉ, D¤ ¥ÁæzsÁå¥ÀPÁZÉ ¥Àw
æ ¤¢ü D¸Áè° KPï
PÁAiÀÄðPÁj ¸À«Äw PÁgÁå¼ï eÁªïß D¸Á. ºÁå ¸À«Äw£ï ºÁå ªÀgÁì DªÀiÁÑöå «zÁåyðAPï, vÁAZÁ ªÀír¯ÁAPï,
DzÁèöå «zÁåyðAPï D¤ ¸ÀªÀÄÄzÁAiÉÄZÁå £ÁUÀjPÁAPï PÁAiÀÄðPÀæªÀiÁA gÀƦvï PɯÁåAvï. vÁAvÀÄA zÉÆãï
¥Àª
æ ÀÄÄSï :
1. DzÁèöå «zÁåyðAPï : ªÀÄí¼Áågï vÀÄ«ÄA ²PÉè¯Áå PÁ¯ÉfPï ¨sÉmï ¢AiÀiÁ ªÀÄí¼ÉîA ¥Àª
æ ÀÄÄSï ¥ÁmÁèöå 49
ªÀgÁìA¤ PÁ¯ÉfAvï (¦AiÀÄĹ D¤ rVæ) ²PÉè¯Áå «zÁåyðAPï PÉƯÉfPï ¨sÉmï ¢AiÀiÁ ªÀÄí¼ÉîA PÁgÉåA. DªÀiÁÑ
¦üUÀðeÉZÁå, ºÁå PÁ¯ÉfAvï ²PÉè¯Áå ºÀAiÉÄðPÁèöå£ï, eÁAªï D¥Áèöå PÁè¸ï ªÉÄmÁA ¸ÁAUÁvÁA ªÁ D¥Áèöå PÀÄmÁäA
¸ÁAUÁvÁ ¨sÉmï ¢ÃAªïÌ «£ÀAw PÀvÁðAªï.
2. «Ä¯ÁVæ¸ï UÉÆîأï dÄ©è ¥sÀAqï : DªÀiÁÑöå ¨sÀAªÁjZÁå zÀĨÁîöå ¨sÀÄUÁåðAPï, rVæ ²PÁ¥ï ¢AªÁÑöå
SÁwgï, "«Ä¯ÁVæ¸ï UÉÆîأï dÄ©è ¥sÀAqï" ¸ÀÄgÀÄ PɯÁ. zÀÄqÀÄ dªÉƪïß, ªÁrgï ²PÁ¥ï ¢AªÉÑA AiÉÆÃd£ï
D¸Á. JzÉƼï PÁ¯ÉfZÁå ¥ÁæzsÁå¥ÀPÁA¤ ¦æ¤ì¥Á¯Á£ï KPï ¯ÁPï, ¤ªÀÈvïÛ ¥ÉæÇ¥sɸÀgï ¦Ãlgï r'¸ÉÆÃeÁ£ï
KPï¯ÁPï, ¥ÉÇæ | ¹j¯ï ªÀÄvÁAiÀĸÁ£ï 50 ºÀeÁgï D¤ EvÀgÁ¤A ªÀÄu
í ï 4 ¯ÁPï JzÉƼïZï JPÁÖAAiÀiï eÁ¯Áåvï.
vÀĪÀiÁÌA ªÁ vÀĪÀiÁÑöå ªÉÆUÁZÁ ªÀÄí£ÁêAZÁå £ÁAªÁgï, zsÁ ºÀeÁgï ªÁ ªÀAiÀiïæ ¢Ãªïß ¸ÉÆÌîgï²¥ï D¸Á PÀgïß,
vÀĪÉÄÑA £ÁAªï CªÀÄgï PÀgÀÄAPï G¯ÉÆ ¢vÁAªï.
¦æ¤ì¥Á¯ï, «Ä¯ÁVæ¸ï PÉƯÉeï
¸À¥ÉÖA§gï 2016
«Ä¯ÁjÑA ¯ÁígÁA iiiiiiiiiiiiiiiiii
13

«Ä¯ÁVæ¸ï
EAVèµï ªÀiÁzsÀåªÀiï E¸ÉÆ̯Áa ªÀ¢ð
- ²æêÀÄw J«Ó£ï gɨ¯
É Æ
É è, ²PÀëQ
¥ÁmÁèöå wÃ£ï ªÀ¸ÁðA¤ ºÁå «zÁå ¸ÀA¸ÉÜZÉÆ
ªÀÄÄPÉ¯ï ªÉÄùÛç eÁªïß ¸ÉªÁ ¢¯Áèöå ¨Á¥ï ªÀĺÉñï
r'¸ÉÆÃeÁPï ªÉÄÃAiÀiÁZÁ 26 vÁjPÉgï ²ªÁðA qÁ£ï
¨ÉƸÉÆÌ E¸ÉÆ̯ÁPï ¥ÁæA±ÀÄ¥Á¯ï eÁªïß ªÀUïð eÁ¯Á.
vÁuÉ ¢¯Áèöå «²µïÖ ¸ÉªÉPï D«Ä IÄt eÁªÁ߸ÁAªï
D¤ vÁAZÁå ªÀÄÄSÁèöå «Ä¸ÁªÁAPï ¸Àªïð §gÉA
ªÀiÁUÁÛAªï.
¥À¸
æ ÀÄÛvï ªÀÄÄSÉ¯ï ²PÀëPï eÁªïß PÁ¥ÀÅa£ï ¥sÁzÀgï
«PÀg
Ö ï ¥s£
É ÁðAr¸Á£ï ªÉÄÃAiÀiÁZÁå 31 vÁjPÉgï dªÁ¨ÁÝj
ªÀ»¸ÀÄ£ï WÉvÁèöå vÁAPÁ D«Ä ¸Àªïð §gÉA ªÀiÁUÁÛAªï.
d£ÀªÀj ªÀÄ»£ÁåAvï ¢ªÀåeÉÆåÃw£ï ªÀiÁAqÀÄ£ï
ºÁqï¯Áèöå Qæ¹Û ²PÀu
ë ÁAZÉ D¤ ªÀiË®å ²PÀu
ë ÁAZÉ ¥s°
À vÁA±ï
GwÛêÀiï D¸ÉÆ£ï Qæ¹ÃÛ ²PÀu
ë ÁAvï Jrè£ï ¥s£
É ÁðAr¸Á£ï
¥ÀAiÉÄA
è ¸ÁÜ£ï D¥ÁÚAiÀiÁèöåA D¤ ªÀiË®å ²PÀu
ë ÁAvï ZÉÊvÁæ°
J¸ï.J£ï. ¥ÀAiÉÄèA ¸ÁÜ£ï D¥ÁÚAiÀiÁèA.
zsÁªÁå PÁè¹ZÁ Qæ¹Û ²PÀu
ë ÁAvï ªÉ¤²AiÀiÁ ªÉÃUÀ¸Á£ï
¥ÀAiÉÄA
è ¸ÁÜ£ï D¤ ²ªÁ¤ ¥ÀÇeÁj£ï ªÀiË®å ²PÀu
ë ÁAvï
¥ÀAiÉÄèA ¸ÁÜ£ï D¥ÁÚAiÀiÁèA.
zsÁªÁå PÁè¹ZÁ ¥À©èPï ¥ÀjÃPÉëZÉ ¥sÀ°vÁA±ï 99%
ªÉ¤²AiÀiÁ ªÉÃUÀ¸Á£ï 97.92% PÁqïß E¸ÉÆ̯ÁAvï ¥ÀAiÉÄA
è
¸ÁÜ£ï D¥ÁÚAiÉÆè 30 duÁA¤ r¹ÖAPÀë£ï eÉÆqÁèA.

DZÀgÀuÁPï ¸ÀAZÁ®Pï ¨Á¥ï ¸ÁÖöå¤ ©. ¯ÉÆèÉÆ£ï
CzsÀåPïë, ¸ÁÜ£ï WÉvï¯ÉèA.
¨sÀÄUÁåðAZÁ ¸ÀÄgÀPÀëvÉ «±ÁåAvï ªÀiÁºÉvï ¢ÃAªïÌ
ªÀįÉà ¥ÉÇð¸ï oÁuÁåAZÉÆ J¸ï.L. gÀ« PÀĪÀiÁgï D¤
PÀ£ÁðlPÀ PÁ«ÄðPÀgÀ ªÉâPÉ GqÀĦ f¯Áèöå PÉÃAzÁæZÆ
É
CzsåÀ Pïë ²æà gÀ« PÀĪÀiÁgï D¤ ¤ªÀÈvïÛ ¥ÉÇð¸ï C¢üPÁj
²æà ¸ÀA¢Ã¥ï PÀĪÀiÁgï ¸ÀA¥À£Æ
À ä¯ï ªÀåQÛ eÁªïß ¥Àj¥ÀÇuïð
ªÀiÁºÉvï E¸ÉÆ̯ÁZÁ ªÁºÀ£ï ¥Á°PÁAPï ¢°.
ªÁºÀ£Á¥Á°PÁAZÁ dªÁ¨ÁÝj «±ÁåAvï ZÀrvï eÁUÀÈw
¢°.
chess, table tennis D¤ shuttle badminton
vÁ®ÆPï ªÀÄmÁÖgï zÉÃPï ¯Á¨sÁöè å shuttle badminton
Avï f¯Áè ªÀÄmÁÖgï fPÉÆ£ï gÁeïå ªÀÄmÁÖgï SɼÆ
É APï
CªÁÌ¸ï ¯Á¨sÁè.
ºÀgÉåÃPÁ ªÀÄ»£ÁåAvï ««zsï ¸ÀàzsÉð D¸Á PÀgÀÄ£ï
¨sÄÀ UÁåðAa vÁ¯ÉAvÁ Gfðvï PÀgÄÀ APï CªÁ̸ï D¸Á.
PÉf PÁè¹ZÁ ¨sÀÄUÁåðAPï zsÁ ªÀgÁgï gÀÄaPï zÀÆzï
D¤ ©¹Ìmï ¢A«Ñ, vÀ±ÉAZï LKG ZÁå ¨sÀÄUÁåðAPï
¸ÁAeÉ ¥ÀgÁåAvï ¥À¼AÉ «Ñ ªÀ媸
À ÁÜ D¸Á. zÀ£g
àÀ Á ¨sÄÀ UÁåðAPï
GuÁå zsj
À gï gÀÄaPï ©¹HmÁa ªÀ媸
À ÁÜ D¸Á. ¥ÁmÁèöå
ªÀ¸Áð 99% ¥s°
À vÁA±ï D¥ÁÚAiÉÄè ºÉA E¸ÉÆ̯ï RArvï
ºÁå ªÀ¸Áð 100% D¥ÁÚAiÉÄÛ¯É ªÀÄí¼ÉÆî ¨sÀªÀð¸ÉÆ D¸Á.
¸ÁAUÁvÁZï ²PÀëPÁAZÉÆ ªÁ«æAiÀiï ZÀ®vï D¸Á. £ÀªÇÉ
ªÀÄÄSÉ¯ï ªÉĹÛç ¥sÁ| «PÀg
Ö ï ¥s£
É ÁðAr¸ÁZÁ ªÀÄÄSÉ®u
à Ágï.
¸ÀAZÁ®Pï ¨Á¥ï ¸ÁÖöå¤ ©. ¯ÉÆèÉÆZÁ ¸ÀºÀPÁgÁ£ï
D¤ GvÉÃÛ d£Á£ï «Ä¯ÁVæ¸ï EAVèÃµï ªÀiÁzsåÀ ªiÀ ï E¸ÉÆ̯Á
¥ÀU
æ ÀvÉZÁ ªÉÄmÁA¤ ZÀ¯ÉÆ£ï D¸Á.

ªÉÄÃAiÀiÁZÁ 30 vÁjPÉgï E¸ÉÆ̯ÁZÉ ªÀgÀ¸ï
¥ÁægAÀ ¨sï eÁ¯ÉA. E¸ÉÆ̯ÁZÉ ¸Àªïð ZÀlĪÀnPÉÆ ¨ÉÆêï
C¥ÀŨÁðAiÉÄ£ï ZÀ®ªïß D¸Ávï. dįÉÊ ªÀÄ»£ÁåAvï
gÀªÀiÁÓ£ï D¤ E¸ÉÆ̯Áa ¥ÁvÉÆ£
æ ï «Ä¯Ágï ªÀiÁAiÉÄZÉ
¥sɸïÛ CxÁð¨sÀjvï jw£ï ZÀ®ªïß ªÉí¯ÉA. gÀªÀiÁÓ£ï
DZÀgÀuÁPï ²æêÀÄw ¤ºÁ±ÉÃPï, vÀ±ÉAZï «Ä¯Ágï
CUÉÆøïÛ 15 vÁjPÉgï ZÀ¯ï¯Áèöå ¸ÁévÀAvÉÆæÃvÀìªï
ªÀiÁAiÉÄZÁ ¥sɸÁÛZÁ DZÀgÀuÁPï «Ä¯ÁVæ¸ï PÁ¯ÉfZÉÆ
¯ÉPg
ÑÀ g
À ï vÀ±A
É Zï «Ä¯ÁVæ¸ï ¸ÀA¸ÁÜöåZÉ PÁåA¥À¸ï qÉÊgÉPÖg
À ï DZÀgÀuÁAvï £ÀªÉÇ ªÀÄÄSÉ¯ï ²PÀëPï ¨Á¥ï «PÀÖgï
qÉÆ| ¥sÁ| C¤¯ï ¥ÀPæ Á±ï PÁå¸ÉÖ°£ÉÆ ªÀÄÄSÉ¯ï ¸ÀAiÉÄæ ¥sÉ£ÁðAr¸Á£ï CzsÀåPïë ¸ÁÜ£ï Wɪïß zsÀéeÁgÉÆúÀuï
eÁªïß zÉÆUÁA¤ C¥ÀŨÁðAiÉÄa ¸ÀAzÉÃ±ï ¢°A. ¨sÄÀ UÁåðA PɯÉ. C¥ÀÀŨÁðAiÉÄZÉÆ ¸ÀAzÉÃ±ï ¢¯ÉÆ.
xÁªïß ªÀÄ£ÉÆÃgÀAd£ï PÁAiÉÄðA D¸ï¯ÉèA. zÉÆãï
¸À¥ÉÖA§gï 2016
«Ä¯ÁjÑA ¯ÁígÁA iiiiiiiiiiiiiiiiii
14

«Ä¯ÁVæ¸ï EAVè±ï ºÉʸÀÆ̯ÁPï £ÀªÉÇ ªÀÄÄPÉ¯ï ²PÀàPï
ªÀiÁ| ¨Á| «PÀÖgï ¥sÉ£ÁðAr¸ï, PÁ¥ÀÅa£ï ºÁt «Ä¯ÁVæ¸ï EAVèµï ªÀiÁzsÀåªÀiÁZÉ £ÀªÉÇ ªÀÄÄSÉ¯ï ²PÀëPï eÁªïß
dªÁ¨ÁÝj ¹éÃPÁgï PɯÁå. vÉ £É°èPÁgï ¦üUÀðfZÉ.
d£À£ï ¢ªÀ¸ï 18-12-1970
NqïÝ : 01-05-2000
«ÄeÉÆÃgÁªÀiÁAvï ¸ÀºÁAiÀÄPï «UÁgï eÁªïß 3 ªÀgÁìA ¦æ¤ì¥Á¯ï eÁªïß 13 ªÀgÁìA
ªÁªïæ ¢¯Á. ¥À¸
æ ÀÄÛvï §æºÁäªÀgï PÁ¥ÀÅa£ï ºÉÆ° ¥sÁå«Ä° PÉƪÉAvÁZÉ ªÀír¯ïß vÉ
eÁªïß D¸Ávï. vÁAPÁ §gÉA ªÀiÁUÁÛAªï.
¥ÁnèA 3 ªÀgÁìA E¸ÉÆ̯ÁZÉA ªÀÄÄPÉ¯ï ªÉÄùÛç eÁªïß, ¸ÀA¸ÁÜöåPï GAZÁAiÉÄPï ZÀqª
À ïß
DvÁA ²ªÁðA, qÁ£ï ¨Á¸ÉÆÌ ¸ÉAlæ¯ï ¸ÀÆ̯ÁPï ªÀUÁðªÀuï eÁ¯Áèöå ªÀiÁ| ¨Á| ªÀĺÉñï r¸ÉÆÃeÁPï zÉêï
§gÉA PÀgÀÄA ªÀÄíuÁÛAªï.

«Ä¯ÁVæ¸ï J ªÁqÁåa ¥sɸÁÛa ªÀ¢ð
«Ä¯ÁVæ¸ï J ªÁqÁåZÉA ¥sɸïÛ J¦æ¯ÁZÁå 10 vÁjPÉgï ªÁqÁåZÉÆ ¥ÁvÉÆæ£ï ¸ÁA. ¦AiÀÄĹ zÁªÁåPï
ªÀiÁ£ï PÀgïß DAiÀiÁÛgÁ ¸ÀPÁ½A Dmï ªÀgÁAZÁ CUÁðA «Ä¸Á¸ÀªÉA DZÀgÀuï PɯÉA.
vÁå ¢¸Á zÀ£àÀgÁA 12 ªÀgÁAZÉgï ªÁqÁåUÁgÁA ¸Àªïð ²æêÀÄw ¯ÉÆãÁ ®Ä«¸ÁUÉgï ¸ÁAUÁvÁ ªÉļÉÆ£ï
¥s¸
É ÁÛZÆ
É ¸ÀA¨sª
æÀ iÀ ï ZÀ®AiÉÆ.è ºÁå PÁAiÀiÁðPï DªÉÄÑ ¦üUð
À eÉZÉ «UÁgï ¨Á¥ï ¸ÉÖä ¯ÉÆèÉÆ, ¸ÀºÁAiÀÄPï «UÁgï
¨Á¥ï gÉÆðé£ï DgÁ£Áí, ¦¯Ágï D±Àª
æ iÀ ÁZÉ ªÀiÁ£Á¢üPï ¨Á¥ï £É®£
ì ï ¥sÅÀ mÁðqÉÆ, ¸ÁAUÁvÁ gÉÆøï PÁ£ÉéAmï
D¤ ºÉƸÉÖ¯ÁaA ¹¸ÀÖgÁA ºÁdgï D¸ï°èA.
UÀÄPÁðgïß ²æêÀÄw PÉÆèn¯ÁØ gɨɯÉÆè£ï ºÁdgï eÁ¯Áèöå ¸ÀªÁðAPï §gÉÆ AiÉĪÁÌgï ªÀiÁUÉÆè. G¥ÁæAvï
²æêÀÄw ¥sÉèë r¸ÉÆÃeÁZÁå ªÀÄÄSÉ®àuÁgï, "ªÉÆÃUï PÀgï ¥É¯ÁåZÉÆ" ªÀÄí¼ÉÆî £ÁlÄ̼ÉÆ ZÀ¯ÉÆ£ï, ¸ÀªÁðAPï
ªÀÄ£ÉÆÃgÀAfvï PɯÉA. vÀ±ÉAZï ¥sÉèë r'¸ÉÆÃeÁ£ï xÉÆqÉ eÉÆÃPïì ¸ÁAUÉÆ£ï ¸ÀªÁðAPï zÁzÉƲ PɯÉA. ZÀqï
ªÀiÁPïìð eÉÆqï¯Áèöå «Ä¸ï ¤±Á PÁæ¸ÁÛPï D¤ ¸ÉPA
É qï ¦AiÀÄĹAvï ZÀqï ªÀiÁPïìð eÉÆqï¯Áèöå ªÀiÁ±ïð ¹PÉéÃgÁPï
E£ÁªÀiÁA ¢°A. «UÁgï ¨Á¥Á¤ D¤ ¸ÀºÁAiÀÄPï «UÁgï ¨Á¥Á£ï §gÉÆ ¸ÀAzÉÃ±ï ¢¯ÉÆ.
PÁAiÉÄðA ¤ªÁðºÀPï eÁªïß, «Ä¸ï ¤±Á PÁæ¸ÁÛ£ï ZÀ¯Éƪïß ªÉ¯ÉA. ²æà ¸ÉÖä gÉÆræUÀ¸Á£ï ¸ÀªÁðAPï
zsÀ£ÀåªÁzï ¥ÁlAiÉÄèA. eɪÁÚ ¸ÀªÉA ¥sɸÁÛZÉA PÁAiÉÄðA ¸ÀA¥ÉèA.
- ºÉj eÉ. PÁå¸ÀÛ°£ÉÆ

PÀxÉÆ°Pï ¸À¨sÉ xÁªïß ¨sÁµÀuï ¸ÀàzsÉð
PÀxÉÆ°Pï ¸À¨sÉ xÁªïß ZÀ¯ÉÑ PÉÆAQÚ D¤ PÀ£ÀßqÀ ªÁ¶ðPï ¸ÀàzsÉð, 14-08-2016 ªÉgï, PÀ£ÀßqÀ ºÉʸÀÆ̯ÁAvï ZÀ¯Éè.
«UÁgï ¨Á¥Á¤A vÉ GUÁÛªÀuï PɯÉ.
¸À¥ÉÖA§gï 2016
«Ä¯ÁjÑA ¯ÁígÁA iiiiiiiiiiiiiiiiii
15

«Ä¯ÁVæ¸ï PÁxÉz
É Áæ¯ï-¨ÁAzÁàaA CªÀÄÈvÉÆÃvÀìªï JªÀÓuZ
É Æ
É ªÁAmÉÆ
xÁªïß UÀeðÉ ªÀAvï PÀÄmÁäPï ªÀ¸ÛÉ ©qÁgï

15.08.2015 ªÉgï, «Ä¯ÁVæ¸ï PÁxÉzÁæ¯ÁZÉÆ gÉPg
ÖÀ ï
D¤ «UÁgï ªÀiÁ| ¨Á| ¸ÁÖ¤ ©. ¯ÉÆèÉÆ£ï, GUÁÛªu
À ï PÀgÄÀ £ï D²ÃªÀðZÀ£ï
PɯA
É .
ºÁå ¸ÀAzÀ©üð ¨ÁAzÁàZÁ ¸Àªïð ªÁªÁæZÉÆ ºÁvï ¨sÀgï ªÀAiÀÄÄì£ï,
¨ÉÆÃªï £ÁdÆPï D¤ ¸ÉÆ©üvï WÀgï ¨ÁAzÀÄ£ï ¸ÁqÀ¬Ä¯ÉÆè. ¦üUÀðfZÉÆ
DzÉÆè G¥ÁzsÀåPïë, PÀxÉÆ°Pï ¸À¨sÉZÁ «Ä¯Ágï ¦üUÀðeï WÀlPÁZÉÆ DzÉÆè
CzsÀåPïë ²æà ¯É¹è ®Æ«¸ï, ¦üUÀðeÉZÉÆ G¥ÁzsÀåPïë ²æà ªÁ®Ögï ¹j¯ï
¦AmÉÆ, ªÁqÁåZÉÆ UÀÄPÁðgï ²æà ¥ÁånæPï ®Æ«¸ï, PÀxÉÆ°Pï ¸À¨sÉZÉA
¦üUÀðeï WÀlPï CzsÀåPïë ²æà V®âmïð PÀ£ÉððAiÉÆ, ¤AiÉÆÃfvï CzsÀåPïë ²æÃ
gÉʪÀÄAqï PÁæ¸ÁÛ ªÁqÁåZÉ PÀÄmÁäAZÉ ¸ÁAzÉ ºÁdgï D¸ï¯Éè.
«UÁgï ¨Á¥ÁA¤ PÀÄmÁäPï ¸ÀAzÉÃ±ï ¢¯ÉÆ.G¥ÁzsåÀ Pïë ªÁ®Ögï ¹j¯ï
¦AmÉÆ£ï ¸ÀªÁðAZÉÆ G¥ÁÌgï ¨ÁªÀÅqÉÆè.

WÀgÁZÁ ¨ÁAzÁàPï PÀĪÀÄPï PɯÉè zÁ¤

PÀÄmÁäZÉÆ PÁªÀiï RZïð gÀÄ. 2,50,000
«Ä¯Ágï PÁxÉzÁæ¯ï
gÀÄ. 1,00,000
¸ÁºÉvï
gÀÄ. 15,000
²æêÀÄw eÉÆÃAiÀiïì
ªÁ®Ögï ¹j¯ï ¦AmÉÆ gÀÄ. 75,000
PÀxÉÆ°Pï ¸À¨sÁ GqÀĦ ¥Àz
æ Éñï gÀÄ. 15,000
«Ä¯Ágï EUÀeïð ¥ÀæeÁ gÀÄ. 50,000
±À±ÀPïÛ ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀiï
gÀÄ. 25,000

²æà D²é£ï gÉÆÃZï
gÀÄ. 4400
¸ÁA «±ÉAvï ¥Áªïè ¸À¨sÁ
«Ä¯Ágï ¦üUÀðeï WÀlPï gÀÄ. 30,000
²æà UÉU
æ Àj r¸ÉÆÃd PÀÄmÁªÀiï
gÀÄ. 10,000
²æêÀÄw £À«Ã£ï UÉæÃ¸ï ¥sÉ£ÁðAr¸ï gÀÄ. 2,000
vÉAPÀ¨ÉlÄÖ ªÁqÁå vÀ¥Éð
s £ï gÀÄ. 5,000
²æà ¯É¹ì ®Ä«¸ï C¤ PÀÄmÁªÀiï
gÀÄ. 12,000
dĪÀiÁè gÀÄ. 5,89,400

¸À¥ÉÖA§gï 2016
«Ä¯ÁjÑA ¯ÁígÁA iiiiiiiiiiiiiiiiii
16

¥Áæavï PÁ¼Ágï PÀ¯ÁåtÄàgï
"J" ªÁqÁåUÁgÁA xÁªïß wãï D±ÀæªÀiÁAa ¨sÉmï
¥Áæavï PÁ¼ï vÉÆ ªÀgÁì£ï ªÀgÀ¸ï AiÉÄvÁ ZÀ¯ÁÛ.
vÁAvÀÄ QvÉA ¸ÀªÁ¯ï? C±ÉA xÉÆqÉ duï «ZÁgÀÄAPï
¥ÀÅgÉÆ PÀ¸À¯ÉA ¸ÀªÁ¯ï? ¥ÀÇuï ºÉA £ÀªÁ¯ï £ÀAAiÀiï.
ªÉÆUÁZÁå£ÉÆ, §UÁgï ºÁAUÁ¸Àgï GzÉvÁ DªÀiÁÑöå
ftÂAiÉÄZÉA, DªÀiÁÑöå f«vÁZÉA, ªÀĺÀvÁéZÉA vÉA KPï
¸ÀªÁ¯ï, DzÁèöå ªÀgÁì D«Ä D¸ï¯ÁèöåAªï DvÁA D¸ÁAªï.
¥ÀÇuï AiÉÄAªÁÑöå ªÀgÁì D«Ä D¸É¯
Û ÁåAªïVÃ? ¸ÁAUÉÆAPï
eÁAiÀiÁßA zsAÀ iÀiïæ ¥ÁªÀ£Á, Deï D¸ï¯ÉÆè ªÀĤ¸ï ¥sÁ¯ÁåA
D¸ÉÆÑ £ÁA D¤ WÁ¯ÁåA D¸ï¯ÉÆè ªÀĤ¸ï D¨Éî ¥ÀǪÁðA
DªÀiÁÑöå zÉƼÁåAPï ¢¸ÉÆÑ£Á DªÉÄÑ ªÀÄzsÉA ºÁ¸ÉÆ£ï
SɼÉÆ£ï D¸ï¯Éè DªÀiÁÑ ªÉÆUÁZÁ DªÀiÁÑöåZï ¦üUÀðeï
PÀÄmÁäZÉ eÁAiÉÄÛ ¸ÁAzÉ Deï DªÉÄÑ ªÀÄzsÉA£ÁAvï.
ºÁå zÀAiÀiÁ¼ÁAiÉÄZÁ ªÀgÁì ¥ÁæavÁZÁ PÁ¼Ágï
J¦æ¯ï ªÀÄ»£ÁåAvï DªÀiÁÑöå PÀ¯ÁåtÄàgï J ªÁqÁå xÁªïß
D«Ä D±Àª
æ iÀ ÁAvÁèöå ¦qɸÁÛAa D¤ ªÀiÁ®ÏqÁåAa ¨sm
É ï
PÀgÀÄAPï RIJ ªÉí°. D±ÉA ¥sɧª
æ Àj ªÀÄ»£ÁåA¤ 14
vÁjPÉgï PÀ¯ÁåtÄàgï MgÉhÆãÁªÀiï D±ÀæªÀiÁAZÉ ¨sÉmï
PÉ°. xÀAAiÀiïÑ ¹¸ÁÖçA¤ DªÀiÁÌA §gÉÆ ¸ÁéUÀvï PɯÉÆ.
¸Àªïð ¥ÁæAiÉĸÁÛAa D¤ ¦qɸÁÛAa ¨sÉmï PÉ° D¤
vÁAZÁ ¸ÁAUÁvÁ xÉÆqÉÆ ªÉüï Rað¯ÉÆ. vÁAZÁ
¸ÁAUÁvÁ gÁªÉÇ£ï D«Ä vÀ¹Ãé gï PÁrè. DªÀiÁÑöå ¸ÁAUÁvÁ
vÀ¹égÉAvï D¸ï°è PÀĪÀiÁj UÉæù ªÀiÁnð¸ï JPÁ
ºÀ¥Ás öÛ å£ïZï zɪÁ¢Ã£ï eÁ°. DªÀiÁÑöå «Ä¯ÁjÑ ¯ÁígÁAvï

wZÉÆå ¸À¨Ágï ºÁ¸ïå ¯ÉÃR£ÁA ¥ÀUÀðmï eÁ¯ÁåAvï.
w ¯ÉÃRPï Deï DªÉÄÑA ªÀÄzsÉA £ÁA. wPÁ ¸Á¸ÁÚZÉÆ
«±Éªï ªÀiÁUÁÛAªï.
ªÀiÁZïð ªÀÄ»£ÁåAvï D«Ä G¥ÀÇÀà gï PÉ.f.gÉÆÃqï,
ªÀiÁí®Pï gÀ« r'°ÃªÀiÁ£ï, ZÀ®ªïß ªÀígÁèöå "¯ÉÊ¥sï PÉÃgï"
D±Àª
æ ÀiÁAPï ¨sÉmï PÉ°. xÀAAiÀiï D«Ä AiÉÄA«Ñ R§gï
vÁAPÁ ¥ÀAiÉÄèAZï PÀ¼É¯Áèöå£ï ªÀiÁ£É¸ïÛ gÀ« r'°ÃªÀiÁ
D¤ vÁZÁ ¥ÀwuÉPï DªÀiÁÌA gÁPÉÆ£ï D¸ï°èA. DªÀiÁA
¸ÀªÁðAPï §gÉÆ AiÉĪÁÌgï ªÀiÁUÉÆè. ¥ÀAiÉÄèA DªÀiÁÌ
ªÀiÁ£É¸ïÛ gÀ« r'°ÃªÀiÁ£ï, vÁAZÁ D±Àª
æ iÀ ÁA «±ÁåAvï
¸À«¸ÁÛgï «ªÀgï ¢¯ÉÆ. D«Ä ºÀgÉåÃPï ¥ÁæAiÀĸÁÛAa
¨sm
É ï PÉ°. ¸ÀÄSï zÀÄBSïG®¯ÁåAªï. vÁAZÁ ºÀgåÉ ÃPÁèAZÁ
vÉÆAqÁgï vÀÈ¥ÉZ
Û Æ
É ¸ÀAvÉƸï D¸ï¯ÉÆè DªÀiÁÌA ¢¸ÉÆ.è
DªÀiÁÑöå ¨sÉmï ªÀ«ðA vÁAPÁ ªÀĸïÛ RIJ eÁ° ªÀÄíuï
vÁtÂA ¸ÁAUÉè. ªÀiÁ£É¸ïÛ r'°ÃªÀiÁ£ï DªÀiÁÌA xÀAqï
¦ÃªÀ£ï D¤ ¥sÀ¼ÁºÀgï ¢Ãªïß zÁzÉƲ PɯÉA.
G¥ÁæAvï D«Ä vÉAPÀ¨l
É ÄÖ ªÀiÁí®Pï ¸ÁªÉgï PÀÄn£ÉÆ,í
D¤ ªÀiÁ£É¸ïÛ ¯É¹è ®Æ«¸ï ºÁAZÉÆ ¥ÁæAiÉĸÁÛAZÉÆ
D¸ÉÆæ "eÉƸÁß ZÁjmÉç¯ï læ¸ïÖ" vÉAPÀ¨l
É ÄÖ ºÁAUÁ¸Àgï
¨sm
É ï PÉ°. vÁAPÁAiÀiï D«Ä AiÉÄvÁAªï ªÀÄu
í ï PÀ¼¯
É Áèöå£ï
DªÉÄÑ ¥Á¸ÀvïZïÑ ªÀiÁ£É¸ïÛ ¸ÁªÉgï D¤ ¯É¹è ®Æ«¸ï
gÁPÉÆ£ï D¸ï¯Éè. vÁtÂA DªÀiÁÌA §gÉÆ ¸ÁéUÀvï PɯÉÆ.
xÀAAiÀiïÑ ¥ÁæAiÉĸÁÛA PÀqÉ D«Ä G®AiÉÄè¯ÁåAªï vÁAPÁ
DªÀiÁÑöå ¨sÉmÉ ªÀ«ðA ªÀĸïÛ vÀÈ¦Û eÁ°.
xÀAAiÀiï xÁªïß D«Ä DªÀiÁÑöå WÀgÁ
¥ÁnA ¥ÀvÁð¯ÁåAªï D«Ä ªÁqÁåUÁgÁA
24 duï D¸ï¯ÁèöåAªï wä D±Àª
æ ÀiÁAPï
¥ÁæAiÉĸÁÛAPï D«Ä ©¹mÉÆå ¢ÃAªïÌ
ªÉí¯ÉÆèöå. C±ÉA ¥Áæavï PÁ¼Ágï D«Ä
KPï §j PÀ¤ð PÉ° ªÀÄu
í ï ¸ÀPÁØAPï ªÀĸ
í ïÛ
zÁzÉƸÁÌAiÀiï ¨sÉÆVè.
²æêÀÄw gÉÆÃf ¨ÁgÉmÆ
É Ö
UÀÄPÁðgïß, PÀ¯ÁåtÄàgï J ªÁqÉÆ

¸À¥ÉÖA§gï 2016
«Ä¯ÁjÑA ¯ÁígÁA iiiiiiiiiiiiiiiiii
17

zÉÆ| £ÉÃj PÀ£ðÉ Ã°AiÉÆPï DzÉêïì PÁgÉåA
35 ¥ÁæzÁå¥ÁPï C¤ 5 ªÀgÀìA PÀ¯ÁåtÄàgï «Ä¯ÁVæ¸ï PÉƯÉZÉÆ ¦æ¤ì¥Á¯ï eÁªïß 30-6-2016ªÉgï ¤ªÀæwÛ
eÁ¯Áèöå zÉÆ| £ÉÃj PÀ£ð
É Ã°AiÉÆPï
DzÉêïì PÁgÉåA 5-7-2016 ªÉgï
«Ä¯ÁVæ¸ï w¸Áæöå ±Àvª
À iÀ Á£ÉÆÃvÀª
ì ï
¸Á¯ÁAvï ªÀiÁAqÀÄ£ï ºÁqï¯ÉèA.
Grà ¢AiÉĹfZÉÆ UÉÆ«î ¨Á¥ï
CzÀåPïê C¸ï¯É.è ¢AiÉĹfZÁå ²PÀu
ê ï
ªÀÄAqÀ½ZÉÆ PÁgÀåzÀ²ð ªÀiÁ.zÉÆ.
¯ÁgÉ£ïì r ¸ÉÆÃeÁ ªÀÄÄPÉ¯ï ¸ÉÊgÉ
eÁªïß ºÁdgï C¸ï¯É.è ¥ÁæzÁå¥ÁPï
ªÉÄ°é£ï gÉÃUÉÆ C¤ «zÁåyð£ï gÉƸÁ°AiÀiÁ PÁqÉÆðÃeÁ£ï zÉÆ| £ÉÃj PÀ£ÉððAiÉÆPï ¨ÉÆgÉA ªÀiÁUÉèA.
PÉƯÉfZÉÆ ¸ÀAZÁ¯ÁPÁ£ï ¨ÉÆÃ.ªÀiÁ. ¸ÉÖ¤. ©. ¯ÉÆèÉÆ£ï D¤ PÉÃA¥Á¸ï ¢gÉPÉÆÛgï ªÀiÁ.zÉÆ. ¥ÀPæ Á±ï C¤¯ï
PÀ¸ÉÛ°£ÉÆ£ï zÉÆ.£Éj PÀ£Éð°AiÉÆPï ¨ÉÆgÉA ªÀiÁUÉèA. UÉÆ«î ¨Á¥Á¤A zÉÆ.£ÉjPï ±Á¯ï C¤ gÀhįÉÆ UÁ®Ä£ï,
¥sÀ¼ÁA D¤ AiÀiÁ¢¹ÛPÁ ¢Ãªïß ¸À£Áä£ï PɯÉÆ.
¦æ¤ì¥Á¯ï zÉÆ. eÉgÁ¯ïØ ¦AmÉÆ£ï ¨ÉÆgÉÆ AiÉĪÁÌgï ªÀiÁUÉÆè D¤ ¥ÁæzÁå¥ÁQ ±Á¯Émï ªÀiÁxÀAiÀiÁ¸Á£ï
zÉÃªï ¨ÉÆgÉA PÀgÀÄA ªÀļÉA.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

²æà «£ÉAì mï D¼ÁéPï ªÀÄAUÀÄg
î ï «±À«
é zÁ央AiÀÄ xÁªïß zÉÆvÉÆgï ¥À¢é
PÀ¯Áå£ÀÄàgï «Ä¯ÁVæ¸ï PÁ¯ÉÃfZÁå EAVèÃµï «¨sÁUÁAvï J¸ÉÆùAiÉÄmï ¥ÉÆæ¥sɸÀgï
eÁªïß ¸ÉªÁ ¢Ãªïß D¸ÁÑöå ²æà «£ÉìAmï D¼Áé£ï ¸ÁzÀgï PɯÁèöå “EAlgï¥Én
æ AUï
DAqï EAlgÉÆUÉÃnAUï EArAiÀÄ£ï mÉr
æ ±À£ïì : J ¸ÀÖr D¥sï zÀ ¦üPëÀ £À¯ï ªÀPïìð D¥sï
VÃvÁ ªÉĺÁÛ, ±À² vÀgÆ
À gï DåAqï gÉÆûAl£ï «Ä¹Ûç” ºÁå ªÀĺÁ¥À§
æ AzsPÀ ï ªÀÄAUÀÄîgï
«±Àé«zÁ央AiÀÄ£ï ¦.JZï.r. ¥À¢é ¢¯Áå. ªÀÄAUÀÄîgï «±Àé«zÁ央AiÀÄZÁå EAVèõï
«¨sÁUï D¤ ¸ÀA±ÉÆÃzÀ£ï PÉÃAzÁæAvï ¥ÉÆ¥
æ ¸
És g
À ï eÁªïß ¸ÉªÁ ¢Ãªïß D¸ÁÑöå ¥ÉÆ|æ r.
Dgï. ±À²zsÀgÀZÁå ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÁAvï ºÉÆ ªÀĺÁ¥À§
æ Azsï ªÀÄAqÀ£ï PɯÉÆ.
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

«Ä¯ÁVæ¸ï PÁ¯ÉfAvï LPÁ¥sï D¤
PÉÆAQÚ ¸ÀAWÀl£ï xÁªïß PÉÆAQÚ
ªÀiÁ£ÀåvÁ ¢Ã¸ï DZÀgu
À ï
22-08-2016

¸À¥ÉÖA§gï 2016
«Ä¯ÁjÑA ¯ÁígÁA iiiiiiiiiiiiiiiiii
18

UÉæù ¨ÁAiÀiï

J«Ó£ï gɨ¯
É Æ
É è

PÀ¯ÁåtÄàgï © ªÁqÉÆ

G¨Ágï
jhÄjAiÀiÁZÁå
EqÁåAvÁèöå£ï
°¥ÉÇ£ï D¸ï¯Áèöå ¥ÁvÁæZÁå
ªÀÄzsÁöè å£ï
¥ÀªÉÆð¼ÁÑ ªÉÆUÁæåAZÁ UÁAªÁ xÁªïß
d¯ÉÆä£ï DAiÀiÁèAiÀiï UÉæù ¨ÁAiÀiï vÀÄA
¸ÀAvÉƸï vÀÄA ªÀiÁnð¸ÁUɯÁå PÀÄmÁäAvÉèA
¥sÀůï eÁªïß ¥sÀůÉèAAiÀiï vÀÄA vÁå PÀÄmÁäZÁ ªÉÇqÁÛvï
zɪÁ£ï vÀÄPÁ «AZÉè fAiÉÄAªïÌ ft ¸ÀªÀĦðvï
¸ÀªÀĦð°AiÀiï 79 ªÀ¸ÁðAa ¤vÀ¼ï,
¤¸À̼ï ft C¥ÀŨÁðAiÉÄ£ï
ªÉÆmÉé PÉøï, gÀÆAzï vÉÆAqï
¤vÀ¼ï ºÁ¸ÉÆ, UÉÃæ ¹¨ÁAiÉÄ «¸ÉÆA
æ vÀÄPÁ PÀ±ÉA?
«±Á¯ï PÁ¼ÁÓa, RıÁ¯ï ªÉÆ£Áa
¸ÀªÁðAPï DªÀiÁÌA ªÉÆUÁa
ªÀÄ£ï vÀÄeÉA ¸ÀzÁAZï GzÁgï
ºÀAiÉÄðPÁèöåAPï ºÁ¸ÉƪÁÑAvï ¨Áj ºÀıÁgï
`ZÁ¥À¯ï' ¸ÀÄUÁðgÁAªÁÑAvï, ¸ÀzÁAZï ªÀÄÄSÁgï,
`MgÀhÄ£ÁªÀiï' WÀZÁåðAPï vÀÄeÉÆ ªÉÆÃUï ¤gÀAvÀgï,
¯ÉÃR£ÁA §gÀªÁÑAvï JPÀݪÀiï ºÀıÁgï
`UÉÃæ ¹ MgÀhÄ£ÁªÀiï' £ÁAªï vÉA °SÉÚZÉ

eÁ¯ÁA DªÀiÁÌA ¸ÀªÁðAPï vÉA ªÉÆUÁZÉ
¸ÁzÉA ¨ÉÆ¼É fêÀ£ï vÀÄeÉA
ºÁ¸ÉÑA ºÁ¸ÉÆAªÉÑ. ªÁZÉàA, §gÀAªÉÑA
PÁªÀiï vÉA ¤eÁ¬ÄÌ ªÀvÉðA
zÉuAÉ vÀÄAªÉ ªÁ¥ÁgÉAè AiÀiï ¢AªÁÑPï eÁuÁéAiÀiï ºÉgÁAPï
vÀÄeÁå §¥Áð ªÀ«ðA fQèAiÀiï ªÀÄ£Á ¸ÀA¥ÁzÀPÁAa
D¤ ªÁZÁàöåAa
zÁqïß ªÀUÀðtÂ, ¢¯ÉÆAiÀiï DzsÁgï PÉÆAQÚ ¥ÀvÁæAPï
vÀÄeÉ «uÉ jvÉA eÁ¯Á, UÉÃæ ¹ ¨ÁAiÉÄ CAPÀuï ¥ÀvÁæZÉA
C£Áxï eÁ¯ÁåAvï ¥ÀvÁæ D«ÄÑ
¸ÀUÁðgï xÁªïß zÁqï PÀ«vÁ ªÉÆUÁaA
zÉƼÁåAvï zÀÄBSÁA, PÁ¼ÁÓAvï ¨sÉÆUÁÚA
«¸ÉÆA
æ Pï ¸ÀQÑ£ÁAªï vÀÄPÁ
¸Á¸ÁÚZÉÆ «±Éªï ªÀiÁUÁÛAªï vÀÄPÁ
°TÚ vÀÄf zsÀ£ïð D«Ä ªÉvɯÁåAªï ªÀÄÄSÁgï
ªÉļÉÆAPï gÁPÁÛAªï ¥ÀgÀvï ¸ÀUÁðgï
°SÁÛ£Á ºÉA PÀªÀ£ï
¨sÀgÉÆ£ï AiÉÄvÁ PÁ½eï ªÉÆUÁ£ï
¥ÀgÀvï AiÉÄà d¯ÉÆä£ï
gÁPÉÛ° vÀÄPÁ PÀgÀÄAPï £ÀªÀiÁ£ï
m

eÁUÀwPï AiÀÄĪÀ ¢¸ÁZÁå DZÀgu
À AÉ vï PÀ¯ÁåtÄàgï AiÀÄĪÀduÁA

gÉƸÁ°ÃAiÀiÁ

ªÉįïgÁAiÀiï

dįÁAiÀiï 25 xÁªïß 3, ¥ÀgÁåAvï ¥ÉÇïÉAqÁZÁå UÁæPÉÆªï ±ÉgÁAvï dªÉÄè¯Áå ¸ÀªÉÄäüÀ£ÁAvï PÀ¯ÁåtÄàgï
«Ä¯Ágï PÁxÉzÁæ¯ÁZÉA ªÉįïgÉÆAiÀiï D¯ÉäÃqÁ D¤ «Ä¯ÁVæ¸ï PÁ¯ÉfZÉ «zÁåyð£ï gÉƸÁ°£ÉÆ PÁqÉÆðeÁ£ï
¥Ávïæ WÉvÁè. gÉƸÁ°£ÉÆ «Ä¯ÁVæ¸ï PÁ¯ÉfZÁå «zÁåyð ¸ÀAWÁa CzsÀåQëuï eÁªÁ߸Á.
¸À¥ÉÖA§gï 2016
«Ä¯ÁjÑA ¯ÁígÁA iiiiiiiiiiiiiiiiii
19

ªÀiÁ®ÏrA DªÉÄÑA zÁAiÀiïÓ
zɪÁ£ï ºÉÆ ¸ÉÆ©üvï ¸ÀA¸Ágï ¸À ¢¸ÁA¤ gÀZÆ
É è
vÀjà vÁPÁ ¸ÀªÀiÁzsÁ£ï ªÉļÉÆAªïÌ £Á. D¥ÁèöåZï
¸ÁPÁåðZÉÆ D¤ ¸ÀÄgÀÄ¥ÀAiÉÄZÉÆ vÁuÉA ªÀiÁvÉåAvï
ªÀÄí£ÁåPï gÀZÉÆ£ï ¸Áé¸ï ¢¯ÉÆ. ªÁqÁ D¤ ZÀqÁ
¸ÀA¸Ágï ¨sg
À Á ªÀÄu
í ï D²ÃªÁðzï ¢¯ÉÆ. vÀ±AÉ PÀÄmÁªÀiï
DgÀA¨sï eÁ¯ÉA.
¨sÄÀ «Ä ªÉÊPÀÄAoÁAvï ¸À¥Áð ªÀÄÄSÁAvïæ JªÉ xÁªïß
¥ÁvÀPï ¸ÀA¸ÁgÁPï DAiÉÄA
è . vÀ±A
É D¸ÁÛ£Á ¥ÁwÌ ªÀÄ£
í Áê
¸ÀA¸Ágï ¨sÀgÉÆAPï ¥ÁªÁèöå.
DzÁèöå PÁ¼Ágï JPÁ PÀÄmÁäAvï ¨sg
À ï¯ÉA
è PÀÄmÁªÀiï
²PÁ¥ï £Ávï¯ÉèA PÀÄmÁªÀiï D¸ï¯Áèöåjà wA ªÉÆUÁ£ï
fAiÉÄvÁ°A. ¨sÀÄUÁåðAPï ªÀiÁ®ÏqÁåA xÁªïß ¸ÀªÉÆÓtÂ
ªÀiÁAiÀiÁªÉÆÃUï ªÉļɯ
Û .É ¥ÀÇuï ºÁvÁA PÁ¼ï §zÁè¯Á.
¨sÀÄUÁåðAPï ²PÁ¥ï ªÉļÉîA ²PÁà xÁªïß eÁuÁéAiÀiï
ªÉĽî vÁAZÉÆ ¥sÀÅqÁgï ¨ÁAzÀÄPï wA ¥ÀUÁðªÁPï
¥Á«èA. ªÀiÁ®ÏrA UÁªÁAvïZï GjèA. vÁAZÉA §gÉA
¥sÁ¯ÉA eÁvÁ£Á vÁAPÁ «UÀAqï gÁªÉÇAiÀiÁA ªÀÄíuï
D¯ÉÆÃZÀ£ï D¬Äè vÀ±ÉA D«ÄÑ PÀÄmÁäA ¥Á¸Á½îA.
DvÁA ªÀiÁ®Ïr D¸ï°è WÀgÁA ¨ÉÆêï GtÂA
eÁ¯ÁåAvï, CvÁAZÁ ¥Àj¹ÜvÉ ªÀ«ðA ªÀiÁ®ÏqÁåAPï
D±Àª
æ ÀiÁAvï zÀªÀgÉÑ ¥ÀqÉèA. D±Àª
æ ÀiÁ ZÀrèA. ZÀqÁªÀvï
¥ÁæAiÀÄA
é vÁ WÀgÁ¤A ¥À¼A
É ªïÌ ªÉļÀ£ÁAvï vÀjà xÉÆrA
WÀgÁA ªÀiÁ®ÏqÁåAPï ¸ÀªÉÆÓuï vÁAa ¸ÉªÁZÁQæ PÀgïß
vÁAa D²ÃªÁðzÁA ªÀ « ðA ¨s À Ä UÁåðA¨Á¼ÁA
¸ÁAUÁvÁ ¢Ã¸ï PÁqïß D¸Ávï.
DvÁA D«ÄÑ ªÀiÁ®ÏrA DªÉÄÑA zÁAiÀiïÓ : QvÁåPï
ªÀļ
í Áågï ªÀiÁ®ÏrA WÀgÁAvï C¹Ûvï eÁ¯Áågï DªÀiÁÌA
vÁAZÉÆ ªÉÆÃUï D²ÃªÁðzÁA ¨É¸ÁAªï ªÉļÁÛ. vÁAZÁ
¸ÀªÉÆÓuÉAvï §ÄzÀéAvïPÁAiÉÄ£ï vÁtÂA PÀ±ÉA ¥ÀAiÉÄèA
WÀgï ZÀ¯ÉÆ£ï ªÉ¯ÉèA, vÁå «µÁåAvï DªÀiÁÌA ªÀiÁºÉvï
¢vÁvï wA £ÁvÁæAPï ªÉÆUÁ£ï §Æzï¨Á¼ï ¸ÁAUÁÛvï
ªÀiÁ®ÏrA D¢è ¸ÀA¸ÀÌøw, ªÀiÁAiÀiï ¨sÁ¸ï ªÀPÁÛA «²A
DªÀiÁÌA ªÀiÁºÉvï ¢vÁvï.

- ²æêÀÄw ¯É¤ß ¥s£
É ÁðAr¸ï
vÉÆãÉì ªÁqÉÆ

ªÀiÁ®ÏrA D¸ï¯Áèöå WÀgÁAvï ¸ÀzÁAZï ªÀiÁUÉÚA
gÀeÁgï ZÀÄPÁ£Á. D¯ÁÛjgï ¸ÀzÁAAiÀiï ¢ªÉÇ ¥Àlªïß
D¸ÁÛ. ªÀiÁUÉÚA zɪÁ¸ÁAªï vÁå WÀgÁAvï ZÀÄPï¯ÉèAZï
£ÁA.
DvÁAZÁ ¥Àj¹ÜvA
É vï ¸ÁAUÉA
Ñ eÁ¯Áågï DvÁAa
¨sÀÄVðA ªÀír¯ÁAPï ºÁvÁPï ªÉļÁ£ÁAvï. DvÁAa
¦½Î DªÀAiÀiï ¨Á¥ÁAiÀiïÌ SÁ¯ï eÁªïß ZÀ®£ÁAvï.
PÁgÀuï : DªÀAiÀiï ¨Á¥ÁAiÀiï zÉÆUÁA¬Ä PÁªÀiÁPï
UɯÉèA ªÀ«ðA vÁAPÁ «¸ÁgÉè¯ÉA ¢vÁvï. ¨sÀÄUÁåðAZÁ
ºÁvÁAvï ¥ÀAiÉÄê ªÉļÁÛvï vÁAPÁ zÀĸÉÆA
æ Pï eÁAiÀiÁß
QvÁåPï vÁå WÀgÁAvï ªÀiÁ®Îr D¸ï°èA vÀgï ªÀír¯ÁA
vÁAPÁ ¸ÀªÉÆÓ£ï w¢évÁvï DeïPÁ¯ï ¥ÁæAiÉÄPï ¨sÀgï°è
¨s À Ä VðA ºÁvï¸À Ä PÉ Æ £ï ªÉ v Ávï ºÁPÁ PÁgÀ u ï,
EAlgï£Émï, CAvÀgïeÁ¼ï, ªÉƨÁAiÀiïè UÁrAiÉÆ vÁAZÁ
ºÁvÁPï ªÉļï¯ÉèA ªÀ«ðA PÀª
æ ÉÄÃuï D«Ä ªÀír¯ÁA
ZÀÄPÉÆ£ï ¥ÀqÁÛAªï. ¥À±ÁÑvÁÛ¥ï G¸ÁgÁÛAªï DªÀiÁÑöå
ªÀiÁ®ÎqÁåaA UÀeïð vÁå ªÉ¼Ágï DªÀiÁÌA GUÁظÁPï
AiÉÄvÁ. DªÉÄÎgï D«ÄÑ ªÀiÁ®ÎrA D¸ï°èA eÁ¯Áågï
DªÀiÁÑ ¨sÀÄUÁåðAPï » UÀvï eÁw £Ávï°è.
ºÁAvÀ Ä A ¨s À Ä UÁåðAPï DªÀ A iÀ i ï ¨Á¥ÁAiÀ i ïÌ
zÀĸÉÆðAPï eÁAiÀiÁß PÁgÀuï ¢¸ÉÆàqÁÛöå UÁæ¸Á SÁwgï
D¤ DzsÀĤPï vÀAvÀe
æ ÁÕ£ï ZÀqï¯ÉèA ªÀ«ðA WÀgÁAvï
¨sÄÀ UÁåðAPï ªÉÆÃUï ªÉļÁ£Á. DeïPÁ¯ï PÀÄmÁäzÁgÁAa
ªÀ¼
í PÀ ï DªÀiÁÑ ¨sÄÀ UÁåðAPï £ÁA eÁ¯Á. ¥s¸
É ÁÛ ¥À¨ð
É Pï¬Æ
wA JPÁªÉÄPÁ ¸ÁAUÁvÁ ªÉļÁ£ÁAvï. PÀÄmÁäzÁgÁA
WÀgÁA D¬Ä¯Áèöå ªÉ¼Ágï¬Ä DvÁAa DªÀAiÀiï ¨Á¥ÁAiÀiï
vÁAPÁ PÀÄmÁäa ªÀ¼
í PÀ ï PÀgïß ¢Ã£ÁAvï. DªÀiÁÑ ªÀiÁ®ÎqÁåAPï
UËgÀªï ¢Ãªïß ZÀ®AiÀiÁA ¨ÉÆgÉA ¸ÀªÀiÁeï ¨ÁAzÀÄ£ï
ºÁqÁåA DªÀiÁÑ ¨sÀÄUÁåðAPï §j zÉÃSï ¢ªÁåA.
m

¸À¥ÉÖA§gï 2016
«Ä¯ÁjÑA ¯ÁígÁA iiiiiiiiiiiiiiiiii
20

D«ÄÑ ªÀiÁ®ÏrA D¤ D«Ä
¢¸Á£ï¢Ã¸ï DªÀiÁÑöå f«vÁAvï §zÁèªÀuï
eÁvÁ£Á DªÀiÁÑöåZï ªÀÄzsÉA ¢¸Á£ï¢Ã¸ï ªÀÄ£À¸ÁÛ¥ï
G¨ÁÓvÁ. » §zÁèªÀuï DªÀiÁÑöå ¨sÀÄUÁåðAPï, DªÀiÁÌA
DªÀiÁÑöå ªÀiÁ®ÏqÁåA ªÀÄzsÉA JPÁ jwZÉÆ CAvÀgï
ºÁqÀÄAPï ¸ÀPÁÛ. DªÀiÁÑöå ªÀr
í ¯ÁA xÀAAiÀiï DªÀiÁÌA D¹Ñ
¸ÀªÄÀ Ót Gt eÁvÁ. D¤ D«ÄÑ ft PÀ¸°
À ? D¤ D«ÄÑA
ªÀr¯ÁA PÀ²A D¸ï°èA? ªÀÄíuÉÆ£ï ¥ÁPÀÄðAPï
¸ÀPÁ£ÁAªï. D«Ä RArvï eÁªïß ¸ÁAUÉåvÁ DvÁZÉA
GZÉA
è ²PÁ¥ï D¤ «eÁÕ£ÁZÉÆ ¥À¨
æ Ás ªï DªÀiÁÌA DªÀiÁÑöå
ªÀr
í ¯ÁZÉA fêÀ£ï vÀÄPÁÑöåPï DªÁ̸ï PÀgïß ¢vÁ.
D«Ä
DªÀiÁÑöå ªÀír¯ÁAZÉA DzÉèA fêÀ£ï ¥À¼ÀAiÉÄèA vÀgï,
vÁuÉ vÁAZÉA f«vï ¸ÀªÀiÁeï ¸ÉªÉ SÁwgï C¦ð¯ÉèA
eÁªÁ߸Á. wA ¸ÀzÁAZï ªÀļ
í Áîöå¥j
À A D¥Áèöå PÀÄmÁä D¤
¸ÉeÁgÁåA ªÀÄzsAÉ §¸ÀÄð£ï fAiÉÄvÁ°A. vÁAZÁå ºÀgåÉ ÃPÁ
GvÁæ¤A D¥ÉèA PÀÄmÁªÀiï D¤ D¥Áèöå PÀÄmÁä xÀAAiÀiï
D¹Ñ ¤Ãeï ¸ÀªÀÄÓt DªÀiÁÌA DAiÉÆÌAPï ªÉļÁÛ°. wA
¥ÀAiÀiïì ¥ÀAiÀiïì ¥ÀAiÀÄuï PÀgïß D¥Áèöå PÀÄmÁäZÉÆ D¤
EµÁÖUÀvÉZÉÆ ¸ÀA§Azsï fªÁ¼ï GgÉÆAPï ¥ÀA
æ iÀÄvÀ£ï
PÀgÁÛ°A D¤ vÁAZÉA fêÀ£ï ºÁå wÃ£ï ¥Àª
æ ÀÄÄSï
¸ÀAVÛA¤ CmÁ¥ÀÅ£ï D¸ï¯ÉèA.
¥ÀAiÉÄèA : PÀµïÖ PÁqÀÄ£ï «Ä£ÀvÉ£ï WÉƼÉÑA
zÀĸÉA
æ : D¥Áèöå PÀÄmÁäPï D¤ ¸Éeï¸ÁA¨ÁgÁåA
xÀAAiÀiï ªÀiÁAiÀiÁªÉÆÃUï ¸ÁA¨Á¼ÉÆÑ
w¸ÉA
æ : EµÁÖUÀvÉ xÀAAiÀiï ¥ÁæªÀÄÄRåvÁ ¢Ãªïß
vÁAZÁå UÀeÁðAPï ¥ÁªÉÑA.
DªÀiÁÌA DªÉÄA
Ñ f«vï §gÁå jw£ï fAiÉÄAªïÌ
£Á£Á xÀgÁZÉÆå ªÁmÉÆ D¸Ávï. D«Ä ¸Áé¢üãï,
zÀÄgÁAPÁgÁ£ï D¤ £Á «±Áé¹ jw¤A D«ÄAZï ¸ÁPÉðA,
D«Ä ºÉgÁAZÉA GvÁgï QvÁåPï ªÀiÁ£ÀÄ£ï WÉeÁAiÀiï
ªÀÄí¼ÉîA ºÀAPÁj aAvÁ¥ï DªÉÄÑ xÀAAiÀiï gÀÄvÁ PÀgïß
WÉvÁAªï. ºÁå ¸ÁAVÛPï ªÀÄƼï PÁgÀuï eÁªÁ߸Á
DªÀiÁÌA DªÀiÁÑöå f«vÁ ªÀAiÀiïæ ºÀvÉÆÃn £Á eÁAªÉÑA,
ºÁAªï ºÁå DzsÄÀ ¤Pï vÀAvÀe
æ ÁÕ£ï AiÀÄÄUÁAvï QvÉA¬ÄÃ

C¤¯ï «°AiÀÄA r¸ÉÆÃd
¥ÀÅvÀÆÛgÀÄ ªÁqÉÆ
PÀgÀÄAPï ¸ÀPÁÛA ªÀÄí¼ÉÆî ªÀÄ£ÉÆèsÁªï DªÉÄÑ xÀAAiÀiï
AiÉÄAªÉÇÑ D¤ ºÁZÉ ªÀ«ðA DªÀiÁÌA PÀÄmÁªÀiï, DªÉÄÑA
f«vï D¤ DªÀiÁÑöå ¸Éeï ¸ÁA¨ÁgÁåA xÀAAiÀiï D¸ÉÆÑ
¸ÀA§Azsï D«Ä ºÉÆUÁتïß WÉAªïÌ ¥ÁªÁÛAªï.
D«Ä ºÁå ¸ÀPA
À iÀiïè ¢¯Áèöå 6 ««zsï jw ªÀiÁj¥sÁvï
D«ÄÑA ªÀír¯ÁA ªÀÄíuÉÓ DªÀiÁÑöå ¥ÀǪÀðeÁA xÀAAiÀiï
D¸ï°èA ªÀÄÄRå UÀÄuÁA ªÀtð£ï PÀgÉåvÁ.
1.

¥ÀAiÀiÁèöå£ï ¥ÀAiÉÄèA D«ÄÑA ªÀír¯Á D«ÄÑA ¥À¬ÄèA
²PÀëPÁA eÁªÁ߸Ávï. vÁtÂA DªÀiÁÌA ªÉÆÃUï
ªÀļ
í Áågï QvÉA? D«Ä ºÉgÁAaA PÀ² dvÁ£ï WÉA«Ñ?
D«Ä ºÉgÁAPï RAZÁå jw£ï §¥ÀÇðgï xÀgÁ£ï
¢AªÉAÑ ? D«Ä ºÉgÁAPï RAZÁå jw£ï ¨ÉÆUÀÄAì ZÉA?
D¤ DªÀiÁÑöå ZÀÄQ D«Ä PÀ±ÉÆå ªÀiÁ£ÀÄ£ï WÉAªÉÇÑöå
ªÀÄíuï ¸À«¸ÁÛgï jw£ï ²PÀAiÀiÁèA.
DªÉÄÑA PÀvÀðªïå : D«Ä DªÀiÁÑöå fuÉåPï DªÀiÁÑöå
ªÀiÁ®ÏqÁåAZÉA ¨ÉÆgÉ UÀÆuï gÀÄvÁ PÀgïß vÁå
¥ÀªÀiÁðuÉ ºÉgÁA xÀAAiÀiï vÉ WÀ¼ÀÄìAPï ¥ÀA
æ iÀÄvÀ£ï
PÀjeÁAiÀiï.

2. DªÀiÁÑöå ªÀiÁ®ÏqÁåA xÀAAiÀiï D¸ï°è UÀÆAqï
eÁuÁéAiÀiï DªÀiÁÌA ¢ªÉðA eÁªïß vÁt ¢¯ÁA
DªÉÄÑA PÀvÀðªïå : DªÀiÁÌA ªÀiÁ®ÏqÁå¤A ¢°è
eÁtéAiÀiï D«Ä ºÉgÁA xÀAAiÀiï ªÁ¥Ágïß vÁAPÁA
§gÁå ªÁmÉPï ºÁqÀÄAPï ¥ÀA
æ iÀÄvÀ£ï PÀZÉðA.
3.

DªÀiÁÑöå ªÀiÁ®ÏqÁå¤A vÁAZÉA xÀAAiÀiï D¸ï°èA
¸ÀvÁA, ªÀi˯ÁåA jw jªÁeï D¤ ¤AiÀiÁªÀiÁA
GAZÁèöå jw£ï GPÉƯïß zÀgïß wA ªÀÄÄPÁèöå ¦¼ÉÎPï
¥ÁªÉÇAªïÌ ¥ÀA
æ iÀÄvÀ£ï PɯÁå.
DªÉÄÑA PÀvÀðªïå : D«Ä DªÀiÁÑöå ªÀiÁ®ÏqÁå¤A
ªÁqÁ¬Ä°è. »A ZÁgï UÀÄuÁA DªÀiÁÑöå ZÁ¯ÁÛöå
fêÀ£ÁAvï ªÁ¥ÁAiÀiÁðA.

¸À¥ÉÖA§gï 2016
«Ä¯ÁjÑA ¯ÁígÁA iiiiiiiiiiiiiiiiii
21

4. DªÀiÁÑöå ªÀiÁ®ÏqÁå¤A DªÉÄöÑ å SÁwgï PɯÆ
É è ¸ÁQ榸
ü ï
DªÀiÁÌA vÁAZÁå ªÉÆUÁ«²A ²PÀAiÀiÁÛ. DªÀiÁÑ
ªÀr¯Á¤A PÀµïÖ PÁqïß vÁAZÉA SÁwgï £ÀíAiÀiï
D¸ÁÛA §UÁgï C¥Áèöå ¨sÀÄUÁåðA ¨Á¼ÁAZÁå
§gÁå¥u
À Á SÁwgï D¤ QvÉAZï ¥ÁnA D±É£Á¸ÁÛ£Á
PɯÉÆè ¸ÁQæ¦ü¸ï Deï DªÀiÁÌA DªÀiÁÑöå ªÀír¯ÁA
xÀAAiÀiï D¸ï¯ÉÆè WÀ£ï UËgÀªï GPÀÄè£ï zÁPÀAªïÌ
¥ÉÃæ jvï PÀgÁÛ.
DªÉÄA
Ñ PÀvð
À ªïå : D«ÄA¬Äà DªÀiÁÑöå ªÀiÁ®ÏqÁå¤A
DªÉÄöÑ å SÁwgï PɯÁèöå vÁåUï ¸ÁQ榸
ü ÁZÉA ¥Àw
æ ¥s¼
À ï
ºÉgÁA xÀAAiÀiï ªÁAlÄ£ï WÉAªïÌ ¥ÀAæ iÀÄvÀ£ï PÀgÁåA.
5.

DªÀiÁÑöå ªÀiÁ®ÏqÁå¤A DªÉÄÑöå xÀAAiÀiï zÁPÀ¬Ä¯ÉÆè
ªÉÆÃUï D¤ D«ÄÑ PÉ°è ¸ÉªÁ D«ÄA¬Äà vÁAPÁA
¥ÁnA ¢Ãªïß UËgÀªï¥Àt vÁAZÉA xÀAAiÀiï ¸ÉªZ
É AÉ
ªÀÄ£ÉÆèsÁªï zÁRªÁåA.
DªÉÄÑA PÀvÀðªïå : DªÀiÁÑöå ªÀiÁ®ÎqÁå¤A DªÉÄÑöå
xÀAAiÀiï zÁSÁ¬Ä¯ÉÆè ªÉÆÃUï D¤ D«ÄÑ PÉ°è
¸É ª Á D«ÄA¬Äà vÁAPÁA ¥ÁnA ¢Ãªïß
UËgÀªï¥Àuï vÁAZÉA xÀAAiÀiï ¸ÉªZ
É AÉ ªÀÄ£ÉÆèsÁªï
zÁPÀªÁåA.
DªÉÄÑ PÀvÀðªïå : DªÀiÁÑöå ªÀiÁ®ÏqÁåZÉA GvÀgï
¥ÁæAiÉÄgï D¤ vÁAZÉA ªÉÆÃUï D¤ ¸ÉªÁ PÀgïß
vÁAPÁ¬Äà RıÁ¯ï¨sj
À vï vÁAaA GvÀgï¥ÁæAiÀiï
RZÀÄðAPï ¥ÀA
æ iÀÄvïß PÀgÁåA.

6.

DªÀiÁÑöå ªÀiÁ®ÏqÁåA xÀAAiÀiï D¸ï¯ÉA
è C£ÀĨsª
À ÁZÉA
¨sÀAqÁgï DªÀiÁÑöå ªÀiÁ®ÏqÁåA xÀAAiÀiï D¸ï¯ÉèA

«±Éøï KPï zÉuÉ eÁªÁ߸Á vÁAPÁA D¸ï¯ÉÆè
C£ÀĨsÀªï. vÁAPÁA §gÁå D¤ ¥Áqï jwZÉÆ
C£ÀĨsÀªï vÁAZÁå fªÀ£ÁAvï vÁuÉA ¨ÉÆgï¯Éè
vÀj¬Äà vÁtÂA D¥Áèöå ¨sÀÄUÁåðA xÀAAiÀiï §gÁå
jwZÉ C£ÀĨsÀªï ªÀiÁvïæ ªÁAlÄ£ï vÁAZÉA PÀµïÖ
zÀÄBSï DªÀiÁÌA zÁRAiÀiÁ¸ÁÛ£Á §gÁå ¥sÅÀ qÁgÁPï
DªÀiÁÌA ¥ÁªÁAiÀiÁèA.
DªÉÄÑA PÀvð
À ªïå : D«ÄA¬Äà DªÀiÁÑöå xÀAAiÀiï D¸ï¯ÉÆè
C£ÀĨsª
À ï ¨ÉÆgÁå PÁªÀiÁA xÀAAiÀiï ªÁ¥Ágïß ºÉgÁA
xÀAAiÀiï ¨ÉÆgÉ UÀÆuï gÀƦvï PÀgÄÀ APï ¥ÀA
æ iÀÄvÀ£ï
PÀgÁåA.
D«Ä Deï xÁªïß ºÉÆ KPï ¤Zɪï PÀgÁåAQà DªÀiÁÌA
¸Ázsïå eÁ¯Áöågï E¯ÉÆèZÉÆ DªÉÆÑö ªÉÃ¼ï ºÁå
¸ÀPAÀ iÀiïè ¢¯Áèöå ¨ÉÆgÁå PÁªÀiÁ xÀAAiÀiï RaðAiÀiÁA.
9 ªÀ Ä »£ÁåAPï KPï ¥Á«Ö A vÀ g ï¬Äà ¯ÁVì ¯ Áå
¥ÁæAiÉĸÁÛAZÁå C¸ÁæöåPï ¨sm
É ï ¢A«Ñ D¤ vÁAPÁA
¨sÀÄeÁªÀuï ¥ÁlA«Ñ
b) DªÀiÁÑöå ªÀír¯ÁAaA §gÁå ªÀiÁAiÀiÁªÉÆUÁ£ï,
¸ÉÆqïzÉÆqï¥Àt dvÀ£ï WÉA«Ñ.
c) DªÀiÁÑöå ªÀír¯ÁAaA GvÁæA DAiÉÆÌ£ï vÁAaA
eÁuÁéAiÀiï D¤ §gÉUÀÆuï DªÉÄÑA xÀAAiÀiï gÀÄvÁ
PÀZð
É A.
d) D«Ä ªÀiÁUÁðgï ZÀ¯ÁÛ£Á xÀAAiÀiï DªÀiÁÌA ªÀr
í ¯ÁA
AiÀiÁ ¥ÁæAiÉĸïÛ ¢¶ÖPï ¥ÀqÁÛvï eÁ¯Áågï vÁAPÁA
DªÉÄÑö xÁªïß eÁA«Ñ PÀĪÀÄPï PÀjÑ.
m

ºÁ¸ÀÄAPï
¥sg
À PÀ ï £Á!
gÉƤ: eÉƤ ¥ÉmÆ
É ®
æ ZÉA ªÉÆÃ¯ï ¥Àgv
À ï ªÁqÉèA ªÀÄÄgÉ?
eÉƤ: ªÉÆÃ¯ï ªÁqÉÆA¢ ªÁ zɪÇÉ A¢, PÀAAiÀiï ¥sg
À PÀ ï £Á.
gÉƤ: vÉA PÀ±AÉ ?
eÉƤ: ªÉÆÃ¯ï ªÁqÉÆA¢ ªÁ zɪÇÉ A¢, ºÁªÉA ªÀÄeÁå ¨ÁAiÀiÁÌPï ¥ÉmÆ
É ¯
æ ï WÁ¯ÉÆÑ 100 gÀĦAiÀiÁAZÉÆ!!!!
¸À¥ÉÖA§gï 2016
«Ä¯ÁjÑA ¯ÁígÁA iiiiiiiiiiiiiiiiii
22

D«ÄÑA ªÀiÁ®ÎrA D¤ D«Ä
- «¯Áä ®Æ«¸ï, «Ä¯ÁVæ¸ï ¹.
“PÁAmÁå ²ªÁAiÀiï UÀįÉÆ¨ï £ÁA, PÀµÁÖA ²ªÁAiÀiï
f«vï £ÁA” f«vÁZÁå zÀAiÀiÁðAvï ¯ÁígÁAPï §UÁð¯ï
£Á. vÁAPÁ ¥sÀÅqï PÀjÑ vÁAPï D¹Ñ CªÀ±ïå. ¥ÁæAiÉĸïÛ,
¦qɸïÛ, C±ÀPïÛ PÉÆtÂA D¸ÉÆA vÁAZÉ f«vï PÀµÁÖAZÉ
eÁ¯ÁA. PÀµïÖ £Ávï¯ÁèöåAPï D«Ä ¸ÉÆzÀÄAPï ¨ÁAiÀiïæ
¸ÀgÁèöåAªï vÀgï PÉÆuï JPÉÆè DªÀiÁÌA ªÉļÀ£ÁA eÁAiÀiïÛ.
ªÀiÁ®ÏrA DªÉÄÑ zÁAiÀiïÓ. ¥ÁæAiÀÄA
é vï
DªÀiÁÌA JPï ªÉÇeÉA £ÀA
í iÀiï. w DªÀiÁÌA
ªÉÆUÁaA D¤ UËgÁªÁa eÁªÁ߸Ávï.
wA DªÀiÁÌA ¤ÃwZÉA ªÀi˯ÁåA ²PÀAiÀiÁÛvï.
wA DªÀiÁÌA RAZÉ §gÉ RAZÉ ªÁAiÀiïÖ
ªÀÄí¼Áîöå «µÁåAvï eÁuÁéAiÀiï ¢vÁvï.
vÁAZÉ PÀqÉ UÀÆAqï ¨sÁªÁqïÛ C¸À¯Áèöå
ªÀ¢ð zsÁ«ÄðPï eÁuÁéAiÀiï ¢AªÉÌ ¸ÀPÁÛvï.
vÁAZÁ PÀqÉ eÁÕ£ÁZÉA ¨sAÀ qÁgïZï D¸ÁÛA.
fuÉåAvï ZÀqï C£ÀĨsª
À ï C¸À¯Áèöå ªÀ«ðA
wA DªÀiÁÌA ªÀiÁUÀðzÀ±ïð eÁªÁ߸Ávï.
“DªÉÄAÑ ¯ÁVA ¸ÉÆ©vïgÀÆ¥ï D¸Á
vÀgï vÉA CªÀiÁÌA DªÀAiÀiï ¨Á¥ÁAiÀiï
ªÀÄÄSÁAvïæ zɪÁ£ï ¢°è ªÀjÛ PÁtÂPï.
D¥Áèöå ¨sÀÄUÁåðA¤ ¸ÉƨsÁAiÉÄZÉA
DzÀ±ïð f«vï ªÀiÁAqÀÄ£ï ºÁqÉA
è vÀgï
¨sÄÀ UÁåðA¤ DªÀAiÀiï ¨Á¥ÁAiÀiï ¢AªÉÇÑ ªÀq
í Æ
É è ¥ÀÅgÀ¸ÁÌgï.
vÀgï PÀ±É D«Ä DªÀiÁÑA ªÀiÁ®ÏqÁåaA dvÀ£ï WÉAªïÌ
¸ÀPÁÛAªï.
1. vÁAZÁ UÀeÁðAPï ¥ÁªÉÇ£ï vÁtÂA ¨s¯
À ÁAiÉÄÌ ¨sj
À vï
D¸ÁÑöå §j ¥À¼ÉAªÉÑ.
2. vÁAPÁ dªÁ¨ÁÝg£
É ï ¥À¼A
É ªïÌ DªÉÄA
Ñ £ÉÊwPï PÀvð
À ªïå
eÁªÁ߸Á.
3. vÁAZÁ DzsÁåwäPï ¸ÀAVÛ£ï ZÀqï UÀªÀÄ£ï ¢ÃAªïÌ
vÁAPÁ ¤ªÀiÁuÉÆ ¸ÀA¸ÁÌgï ªÉļÁ±ÉA PÀgÉÑA.

Deï ¥ÁæAiÀÄéAvÁZÉÆ ¸ÀAPÉÆ ZÀqÉÆAPï ¥Àª
æ ÀÄÄSï
PÁgÁuÁA D¸Ávï - ¨sÀ¯ÁAiÉÄÌ ¸ÀA§A¢üvï ¸ÀªÀèvÉÆå,
zÁPÉg
Û ï, ªÀPÁÛA, ¤vÀ¼ïSÁuï D¤ ºÉgï DgÁªÀiÁzÁAiÉÄPï
¸ÀªÀèvÉÆå, ¸ÁAUÁvÁ ¨sÀPïÛ, ¤Ãvï, «ÄÃvï D¤ ²¸ïÛ¬ÄÃ
ªÀÄ£Áêöåa ¨sÀ¯Á¬ÄÌ ¸ÁA¨Á¼ÉÑ ¨sÀQÛ£ï fAiÉÄvÁ, zɪÁZÁ
eÁUÁågï D¸ÁÑöå D¥Áèöå DªÀAiÀiï ¨Á¥ÁAiÀiï ªÀÄ£Á£ï
¯ÉPÁÛ D¤ vÁAZÁ UÀeÁðAPï
¥ÁªÁÛ vÁPÁ ¯ÁA¨ï DªÁÌZAÉ
zÉuA
É ¥sÁªÉÇ eÁvÁ (¹gÁPï)
¥ÁæAiÀÄéAvÁQ vÁAZÉ ªÀÄí¼ÉîA
¸ÀªÀĸÉå D¸Ávï.
1. ¥ÁæAiÀÄévÁA¤ £ÀPÁgÁvÀäPï
ªÀÄ£ÉÆèsÁªï ¸ÁAreÁAiÀiï.
GzÁ : ªÀÄíeÉ ¢Ã¸ï eÁ¯É,
ªÀÄPí Á QvÉ PÀgÄÀ APï eÁvÁ. zÉêï
PÉzÁ¼Á D¥ÀAiÀiÁÛ, vÁAZÁ
§zÁè P ï zÉ ª Á£ï ªÀ i Áí P Á
JzÉÆ¼ï ªÀgÉÃUï zÀªÀgïß E¯Éè
¨É Æ j ¨s À ¯ Á¬ÄÌ ¢¯Áè ö åPï
CUÁðA ¢AªÉA
Ñ .
2. ¥ÁæAiÉĸÁÛA¤ vÁA PɯÉè
PÁªÀiï PÀZð
É .
3. ¥ÁæAiÀÄéAvÁ¤ UÀeÉðZÉÆå ªÀ¸ÀÄÛ ¯ÁUÁìgïZï zÀªÀgÉÑA.
4. PÀÄmÁäAzÁgÁA ¸ÁAUÁvÁ £ÁvÁæA ¸ÁAUÁvÁ ªÉÆUÁ£ï
fAiÉĪÉA
Ñ .
¥ÁæAiÀÄA
é vÁA¤ D¥ÁèPïZï ¸ÀªÆ
É £
Ó ï D¤ ºÉgÁA¤¬ÄÃ
vÁAPÁ ¸ÀªÆ
É Ó£ï, vÁAZÁå UÀeÁðAPï ¥ÁªÉÇ£ï PÀÄmÁäAvï
fAiÉįÁågï PÀÄmÁäA £ÀAzÀ£ï eÁvÉ°. “¥À¤ð ¥Á¼ÁA
D¤ £ÀªÉÇ DAPÉÆöæ å” ¸ÁAUÁvÁ ªÉļÉÆ£ï PÀ±ÉA gÀÆPï
fªÁ¼ï eÁvÁ vÀ±ÉAZï ¥ÁæAiÀÄéAvï D¤ vÀ£ÁðnA
¸ÁAUÁvÁ ªÉļÉÆ£ï PÀÄmÁäA £ÀAzÀ£ï PÀgÉåvï.
m

¸À¥ÉÖA§gï 2016
«Ä¯ÁjÑA ¯ÁígÁA iiiiiiiiiiiiiiiiii
23

ªÀÄ£Áê f«vÁZÁ ¸ÁAeÉgï
MgÀhÄ£ÁªÀiï ¥ÁæAiÀÄévÁAZÁ WÀZÁåð ¸ÁAzÁåPÀqÉ
vÁå JPÁ ¸À£ÁégÁ ¸ÁAeÉZÁ ¥Àæ±ÁAvï ªÉ¼Ágï
¸ÀÄAiÉÆð §ÄqÉÆAPï ªÉZÁå vÁå WÀqåÉ
ºÁAªï D¤ DªÀiÁÑöå ¥sÁ¤
æ ¸
ì ÌÀ£ï ¨sÁªï
ªÉļÁa CzsÀåPïë ¨sÀAiÀiïÚ eɹAvÁ
®Æ«¸ï, fuÉå ¸ÁAeÉg ï D¸ÁÑö å
MgÀhÄ£ÁªÀiï WÀZÁåð ¸ÁAzÁåAPï
ªÉļÉÆ£ï vÁAZÉ ¸ÀAzÀ±Àð£ï WÉAªïÌ
¨ÁAiÀiïæ ¸ÀgÁèöåAªï. xÀAAiÀiï ©üvÀgï
jUÁÛ£Á ¥ÁæAiÀÄéAvÁ ºÁå ¸ÁAeÉZÁ
ªÉ¼Ágï PÉÆtÂà DªÀiÁÌ ¨sÉlAªïÌ
AiÉÄvÁvïVà ªÀÄíuï gÁPÉÆ£ï D¹èA,
DªÀiÁÌA ¥À¼v
É ÁZï ªÀvÁåð ¸ÀAvÉƸÁ£ï
wA ¯ÁVA ¸Àj,è DªÉÆÑ £ÀªiÀ Á£ï vÁAPÁ
¥ÁlAiÉÆ.è vÁAZɯÁVA ¸ÀÄSïzÀÄSï CzÀ¯ï§zÀ¯ï PÀgÁÛ
PÀgÁÛ¸ÁÛ£Á, vÉgÉeï nÃZÀgï ªÀÄÄPÁgï D¬Äè zÉÆãï
ªÀÄ»£É eÁ¯É ¥ÀÅvÁ AiÉÄêïß ¸ÀªiÀ ÁzsÁ£ï ¨sÆ
É UÁÛ, fuÉåZÉ
¤ªÀiÁuÉ ¢Ã¸ï ¸ÀªÀiÁzsÁ£É£ï RZÀÄðAPï D¬Ä¯Áèöå
DAPÁégï ºÁAªï DªÀ¬ÄÑ GvÀgï ¥ÁæAiÉÄgï ¸ÉªÁ PÀgïß,
¨sÁªÁa ¸ÉªÁ PÀgïß wA zɪÁ¢üãï eÁ¯Áå G¥ÁæAvï
PÉÆÃuïZï £ÁA ªÀÄíuï ¨sÉÆUï¯Áèöå ªÀiÁíPÁ ºÁAUÁ
D¸ÉÆæ ªÉļÁî.
wvÁèöå ©üvÀgï xÀAAiÀÄìgïZï §¸ÉÆ£ï D¸ï°è °°è
¨ÁAiÀiï, zÉƼÁåAvï zÀÄBSÁA DAiÀiÁèöåj vÉÆAqÁgï
¸ÀAvÉÆ¸ï ºÁqïß PÁ¼ÁÓa zÀÄSï zÁA§Ä£ï zsÀ£ïð
ªÀÄíuÁ°. ZÉƪÁÎA zÀĪÉÇ, zÉÆÃUï ¥ÀÇvï QvÉA PÀZÉð
¥ÁmÁèöå 15 ªÀ¸ÁðA xÁªïß ºÁAUÁ D¸Á, ªÀÄíeÁå
ªÀiÁzïæ zsÄÀ ªÉ£ï ºÁAUÁ ªÀiÁíPÁ ºÁqïß zÀ«¯
æ Á. ¨sÄÀ VðA
AiÉÄvÁvï ªÉvÁvï, ºÁAªï ºÁAUÁ ªÀÄíeÁå fuÉåZÁ
¤ªÀiÁuÁå ¸ÁAeÉa ¢Ã¸ï ¸ÁgÀÄ£ï D¸Á.

¸ÀAzÀ±Àð£ï : ²æêÀÄw J«Ó£ï gɨɯÉÆè
²æêÀÄw eɹAvÁ ®Ä«¸ï

DvÁA GzÉ° ¸Àwð ¸ÁªÉgÁ¨Áa, PÁPÀð¼ÉÆÑ
ºÁAªï PÀ¯ÁåtÄàgÁAvï DAiÀiÁèA zɪÁ£ï ªÀiÁíPÁ ¤«Äð¯Á
ºÁAUÁ, RAAiÀiïÑ GuÉ £ÁA, zɪÁa RIJ eÁAªï
ªÀÄu
í ÁÛ.
C±ÉA ZÀ¯ÉÆ£ï ªÀÄÄPÁgï ªÉvÁ£Á, ¨sÉnè ªÀiÁíPÁ
KPï ¹ÛçÃ, CeÁ¥ï ªÀiÁPÁ eÁ¯ÉA. wPÁ ¥À¼Éªïß KPï
CvÀÄåvª
ÛÀ iÀ ï ¯ÉÃRQ, ¸À¨Ágï §ÆPï, PÁtÂAiÉÆ, PÀª£
À ÁA,
¯ÉÃR£ÁA ºÀAiÉÄðPÁ ¥ÀvÁæZÉgï ªÀÄí¼Áîöå§j §gÀªïß,
PÉÆqÁå¼ÁÑ JPÁ ¥À¹
æ zïÞ PÁ¯ÉfAvï, PÉÆAPÀt ¥ÁæzsÀå¥ÀQ
eÁªÁ߸ï°è 71 ªÀ¸ÁðAa ¹ÛçÃ, ªÀiÁíPÁ ¥À¼ª
É ïß ¥ÉÇlÄè£ï
zsÀgÉèA, ºÁAªÉ wPÁ «ZÁ¯ÉðA ¨ÁAiÉÄ vÀÄA ºÁAUÁ?
ªÀíAiÀiï ¤ªÉÇðUï £ÁA ªÀÄíeÁå ¨sÄÀ UÁåðAPï ªÀÄíf RAvï
£Á. vÁAPÁ ªÀÄíeÉ ¥ÀqÉÆ£ï ªÀZÀÄAPï £ÁA. ªÀiÁíPÁ
zÉÆV zsÀĪÉÇ, ¥ÀÇvï £ÁAvï. DvÁA eÉdÄPïZï ªÀÄíeÉÆ
¥ÀÇvï ªÀÄu
í ï ªÀiÁ£ÁÛ D¤ vÉÆ ªÀiÁíPÁ ¸Àé¥ÁÚAvï AiÉÄêïß
¨sÉmÁÛ. "ªÀÄíuÁÛ UÉèÃr¸ï gÉÃUÉÆ.

¸À¥ÉÖA§gï 2016
«Ä¯ÁjÑA ¯ÁígÁA iiiiiiiiiiiiiiiiii
24

Sylvia & Prince
Wedding Date - 21st May 2016
at Milagres Cathedral
Kallianpur, Pu ur Vado.

May your days be
filled with love,
care and much more !
Now and forever !

Aslita Saniyola Lasrado
First Holy Communion
On 25th October 2015
at Milagres Cathedral
Puttur Vado

Best Wishes from
Celine Mascarenhas & Fly
Sunitha Agnel Lasrado
Aaron Lasrado
Sonia & Ajay (U.S.A)

Silver
Wedding Anniversary
Like the Clear Blue skies, Your Love is fresh and bright
Like the sea, Your Love is vast and enchan ng
Like a rain bow, your love has many vibrant hues
Like a blossoming flower, your love's fragrance is mesmerising

Richard and Diana D’Souza
Married: 06-05- 1991

Wish you everlas ng love
And life me of togetherness
Hearty Gree ngs on your silver anniversary
From your Loving children
Rhea and Ryan

Congratulations
on securing 93%
in P U Board exam

We Wish you good luck for
your future and next ambitions

Ryan Xavier D’Souza

Mom: Diana D’Souza
Dad: Richard D’Souza
Sister: Rhea D’Souza

Milagres ‘A’ Ward

Holy Communion
Date : 7-5-2016
The Cup of Joy!
May God's blessings, love, and grace be showered upon you always
May He bring you peace and strength on your journey through life.
God Bless You Always!

Velroy D’Souza
Best Wishes from

Dad : Valentine D’Souza
Mom : Laveena D’Souza
Sister : Venisa & Lerisa D’Souza
Grand mother : Lilly Cornelio
Family members & Relatives

Marriage wishes
Roshan
&
Lavina
This day God blessed you with a
best friend, lover and a partner
for whole life. May you have
millions of joy & happiness to share!
Hearty congratulations to both of you!

Roshan D’Souza
S/o Peter D’Souza & Late Catherine D’Souza
Milagres A ward

With

Lavina Noronha
D/o Juliana Noronha & Late Norbert Noronha
Kelarai

Married on 31st January 2016
at Milagres Cathedral, Kalianpur

Best wishes from
Father - Peter D’Souza
Brother - Rohan D’Souza
And both family members, relatives & friend's

G¥ÁæAvï D¬Äè Lj£ï ¨ÁAiÀiï ¥ÁmÁèöå 11 ªÀ¸ÁðA
xÁªïß ºÁAUÁ ºÁAªï D¸Á. ªÀÄíf ft PÀµÁÖAa
D¸ï°è, ¥ÀÅvÁ¤ WÀgÁAvÉè ªÀiÁíPÁ ¨ÁAiÀiïæ WÁ¯ÁÛ£Á ¨Á¥ï
ªÀiÁ¸Éð¯ï ¸À¯ÁØ£ÁZÁ PÀĪÉÄÌ£ï ºÁAUÁ ¥Á«èA,
JPÁªÉÄPÁa UÀeÁðAPï ¥sÁªÉÇ£ï E°èA ¥sÅÀ ¯ÁA ¨ÁAzÀÄ£ï,
¹¸ÀÖgÁAPï PÀĪÉÄÌZÆ
É ºÁvï ¢Ãªïß ¤ªÀiÁuÉ ¢Ã¸ï ªÀÄíeÉ
¸ÁgÀÄ£ï D¸ÁA.
«ÃgÁ¨ÁAiÀiï ªÀÄíuÁÛ ¥ÁmÁèöå 6 ªÀ¸ÁðA xÁªïß
ºÁAªï ºÁAUÁ D¸Á. ¸ÀªiÀ ÁzsÁ£É£ï ºÁAªï fAiÉÄvÁA.
zÉêï PÉzÁ¼Á D¥ÀAiÀiÁÛ ªÀÄíuï gÁPÁÛA.
ªÉÆUÁZÁå£Æ
É »A ZÁgï ¥ÁAZï duÁAa ¨sÆ
É UÁÚA
eÁ¯Áågï, xÀAAiÀÄg
ì ï D¸ï¯Áèöå 30-40 duÁAa ¨sÆ
É UÁÚA
PÀ² D¹Ûvï? PÀgÀÄuÁ¯ÁAiÀiÁPï ¨sÉmï PÀgÀÄAPï UɯÁèöå
DªÀiÁÌA ««zsï ¨sÀ¬ÄÚAZÉÆå ««zsï RAw eÁ¯Áågï
JPÁ ¨sÀ¬ÄÚAa GvÁæA DAiÉÆÌ£ï wA GvÁæA ªÀiÁíPÁ
fgÉÆAPï ¸ÀQè£ÁAvï. JPÁ PÁ¼Ágï C¢üPÁgï ªÀÄíeÁå
ºÁvÁAvï, ¸ÀPÀvï ªÀÄíeÁå DAUÁAvï ¸ÉƨsÁAiÀiï ªÀÄíeÁå
PÀÄrAvï D¤ DvÁA ªÀÄe
í É xÀAAiÀiï QvÉAZï £ÁA. PÀÄmÁäPï
ºÁAªï £ÁPÁ eÁ¯ÁåA. ¥ÀÅvï ¸ÀÄ£ÉÆ zsÄÀ ªÉÇ eÁAªÀAiÀiï
UÀ¯ÁáAvï, ¥ÀAiÉÄê vÁAPÁ eÁAiÀiï, ªÀiÁAiÀiï vÁAPÁ £ÁPÁ,
ºÉA ªÀÄíeÉ WÀgï AiÀiÁdPï D¤ ¹¸ÀÖgÁA ªÀÄíf ¨sÁªï
¨sÀ¬ÄÚ D¤ vÀĪÉÄÑ §j ªÀÄíf ¨sÉmï PÀaðA ªÀÄíf ¸ÉÊjA.
ªÉÆuÁðPï ºÁAªï D±ÉvÁA.
GvÀgï ¥ÁæAiÀiï ºÀAiÉÄðPÁèöåZÁ fuÉåAvï AiÉÄAªÉÑA
KPï ºÀAvï, ºÁZÁå ¥ÀAiÉÄèA ¸Àªïð fuÉåAvï D¸Á.
¥ÀÅuï JPÀZÁÒuÉ C¢üPÁgï ¸ÉƨsÁAiÀiï ¨sÀ¯Á¬ÄÌ, £ÁA
eÁ° ªÀÄíuÁÛ£Á ªÀÄíeÉ ¸Àªïð eÁ¯ÉA ªÀÄí¼ÉîA ¨sÉÆUÁ¥ï
AiÉÄvÁ£Á AiÉÄAªÉÇÑ ªÀiÁ£À¹Pï UÉÆAzÉƼï, CWÁvï D¤
DPÉÃæ Pï ªÀÄgÀuï ªÁmï gÁPÀvï D¸Á ªÀļ
í A
îÉ ¸Àvï ºÁAZÁå
ªÀÄzsÉ ºÁAªï JPï ¸ÀªÁðAPï £ÁPÁ eÁ°èA ªÀÄí½îA
aAvÁßA ¥ÁæAiÀÄéAvÁPï ©üvÀgÁèöå ©üvÀgïZï PÁAvÀªïß
fgÀAiÀiÁÛvï D¤ vÉzÁß ¥ÁæAiÀÄéAvÁ JPÀÄìgÀàuÁAvï
¤gÁ¸ï¥ÀuÁAvï D¦è ft ¯ÉÆlÄAPï ¯ÁUÁÛvï.
D«ÄÑ ¥ÁæAiÀÄéAvÁ, D«ÄÑ D¸ïÛ ªÀÄíuï ¸ÀªÀÄÓeÁAiÀiï,

DzsÄÀ ¤Pï PÁ¼Ágï D«ÄÑ ¥ÁæAiÀÄA
é vÁ D¸ïÛ £ÀAiÀiï, §UÁgï
KPï ªÀ¸ïÛ ªÀÄíuï ¸ÀªÀÄÓvÁvï. vÁå zÉPÀÄ£ï DªÀiÁÑ
¢AiÉĸÉfAvï gÀa,è ¥ÁæAiÀÄv
é ÁAa WÀgÁA D¸Áèöåj xÀAAiÀÄg
ì ï
UɯÁågï eÁUÉÆ £ÁA.
ªÀĺÁ±ÉÃé vÁ zÉëZÁ PÁuÉåZÁ ¸ÁgÁA±ÁAvï JPÉÆè
jmÁAiÀiïØ PÁèPïð zÉƼÁåAa ¢ÃµïÖ UÀ¬Äæ eÁ¯Áåj
D¥Áèöå JPÁZï ¥ÀÅvÁPï §gÉ ²PÀAiÀiÁÛvï D¤ gentleman
eÁªïß ªÁqÁAiÀiÁÛvï. ¥ÀÅvï ²PÁÛ §gÁå PÁªÀiÁPï ¥ÁªÁÛÛ
®Uïß eÁvÁ. ¤ªÀiÁuÉ §gÉA ²PÁ¥ï ¢¯Áèöå ¨Á¥ÁAiÀiïÌ
vÉÆ, D¥Áèöå ºÉÊ-¥sÉÊ fuÉåPï DqÀ̼ï eÁvÁ ªÀÄíuÉÆ£ï
vÁPÁ ªÀ£ïð D±ÀæªÀiÁPï ¥ÁªÀAiÀiÁÛ. D¥Áèöå ¥ÀÅvÁZÉÆ
¨sÀªÀð±ÁåZÉÆ DzsÁgï ªÉÆÃUï D±É¯ÉÆè ¨Á¥ÁAiÀiï
¤gÁzsÁj eÁvÁ. ¤ªÀiÁuÉ DPÁè¸Á£ï ªÀÄuÁðPï vÉÆ
ªÉAUÁÛ. zÉPÀÄ£ï ¥ÁæAiÀÄéAvÁ xÀAAiÀiï ¸ÀAvÉÆ¸ï ¨sÀað
dªÁ¨ÁÝj PÀÄmÁäa.
DªÀiÁÑ ªÀiÁ®ÏqÁåA xÀAAiÀiï D«ÄÑ dªÁ¨ÁÝj PÀ¸°
À ?
DªÀiÁÑöå ªÀiÁ®ÏqÁåAPï vÁAZÁå fuÉå ¥ÀAiÀiÁÚgï ¸ÁAUÁvï
¢eÁAiÀiï. vÁAPÁ eÁAiÀiï £ÀíAiÀiï PÉêÀ¯ï gÁªÉÇAªïÌ
©qÁgï §UÁgï KPï ºÁ¸ÉÆ, ¸ÀªÀiÁzsÁ£ÉZÉA GvÀgï
D¤ ¸ÁAUÁvÀu
à ï, zÉPÄÀ £ï D«Ä vÁAZÁå ¸ÀÄR-zÀÄSÁAvï
DzsÁgï ¢Ãªïß vÁt DSÉÃgï ªÀÄíuÁ¸Àgï ¸ÀAvÉƸÁ£ï
¸ÀªÀiÁzsÁ£É£ï fAiÉÄAªïÌ ¸ÀºÀPÁgï ¢ÃeÁAiÀiï. DªÀiÁÑöå
ªÀiÁ®ÏqÁåAZÉÆ ªÉÆÃUï PÀ£ïð vÁAa dvÀ£ï WÉAªÉÑ
KPï ±ÉÃæ µï× PÁªÀiï. ºÉA ¨sÁUï ¸ÀªÁðAPï ªÉļÁ£Á, vÁå
zÉPÄÀ £ï ªÀÄÄPÁgï ¸ÀgÁåA vÁAa ªÉÆUÁ£ï ¸ÉªÁ PÀgÁåA.
ºÁå ¥À¸
æ ÄÀ v
Û ï PÁPÀĽÛZÁ ªÀ¸Áð DªÀiÁÑöå ¥ÁæAiÀÄéAvÁ
xÀAAiÀiï «±ÉÃ¸ï ºÀĸÉÆÌ D¤ ªÉÆÃUï zÁRªÁåA,
ªÀÄ»£ÁåAvï KPï ¥Á«ÖA ¥ÀÅt ¥ÁæAiÀÄéAvÁZÁ WÀgÁPï,
D±ÁæöåAPï ¨sm
É ï ¢Ãªïß fuÉåZÁ ¸ÁAeÉgï D¸ÁÑöå vÁAZÉ
¸ÁAUÁvÁ §¸ÉÆ£ï xÉÆqÉÆ ªÉüï RZÀÄð£ï vÁAPÁ
zsÊÉ AiÀiÁæ£ï §gÁå, vÁAPÁ §ÄdªÉZ
è Á GvÁæA¤ ¨sÄÀ dAªïÚ
¢ªÁåA vÁAa zÀÄBSÁ ¥ÀŸÀÄAPï ¥ÀA
æ iÀÄvïß PÀAiÀiÁðA
vÁAZÉ ¨É¸ÁAªï Wɪïß ¥Án AiÉĪÁåA.
m

¸À¥ÉÖA§gï 2016
«Ä¯ÁjÑA ¯ÁígÁA iiiiiiiiiiiiiiiiii
25

DªÀiÁÑöå WÀgÁAwè «¸ÀÄAæ Pï £Àe
í Æ
É eÁ°èA
ªÉƯÁ¢üPï ªÉÆwAiÀiÁA...
- ªÀiÁ| ¨Á| gÉÆ°é£ï DgÁ£Áí
D«Ä ¸Àªïð PÀÄmÁäzÁgÁA ¸ÁAUÁvÁ AiÉÄvÁ£Á,
xÉÆqÉÆ ªÉÃ¼ï ¸ÁAUÁvÀàuÁAvï RaðvÁ£Á, D¢èA
¥À¤ðA aAvÁàA, WÀrvÁA DªÀiÁÑöå zÉƼÁåA ªÀÄÄSÁgï
AiÉÄvÁ£Á, DzÉè AiÀiÁ¢ fêï eÁvÁ£Á DªÀiÁÌA JPÁ
jwZÉÆ ¸ÀAvÉƸï PÁ¼ÁÓAvï ¨sÉÆUÁÛ vÉÆ GvÁæA¤
ªÀtÄðAPï eÁAiÀiÁß. C¸À¯Áå ¸ÀAzs¨
À Ás ðA¤ D«Ä DªÀiÁÑöå
ªÀiÁ¼Áå ªÀAiÉÄèA DzÉèA ¸ÀAVÛA G¹ÛvÁAªï, ¥À£Áåð
¥ÉmÉAvÉèA WÉÆmÉÆ D®âªÀiï ªÁ SɼÉÑ ªÀ¸ÀÄÛ PÁqÁÛAªï,
SÁmÁèöå ¥ÀAzÁèöå ¸ÀÆmïPÉù xÁªïß §ÆPï, ¦AvÀÄgÁA
¨sÁAiÀiïæ PÁqïß vÁZÉ ªÀ¬Äè zsÄÀ ¼ï, ªÉļ
í A
É ¥ÀĸÁÛAªï D¤
vÉÆå DªÉÄÑ ªÀÄwAvï ªÀiÁeÉÆé£ï UɯÉÆèöå WÀrAiÉÆ
GqÁ¸ÁPï ºÁqÁÛAªï D¤ vÉÆå ¥ÀvÄÀ ð£ï fAiÉÄvÁAªï.
vÉÆå CªÀÄƯïå WÀrAiÉÆ ¥ÀvÀÄð£ï ªÉļï¯Éè eÁ¯Áågï
ªÀÄíuï D«Ä ZÀÄZÀÄðgÁÛAªï.
vÉ eÁªÁ߸Ávï DªÀiÁÌA ªÉƯÁ¢Pï, D«Ä eÁAiÀiï
ªÀÄí¼Áåjà ¥ÀgÀvï DªÀiÁÌA DªÉÄÑA ¨Á¼Ààuï, fAiÉÄ°èA
WÀrvÁA ¥ÁnA ªÉĽѣÁAvï. DªÀiÁÑöå PÀÄmÁäAvï C²AZï
ªÀiÁeÉÆé£ï UÉ°èA, «¸À°
æ èA ªÉÆwAiÀiÁA D¸Ávï, wA
eÁªÁ߸Ávï ¤eÁ¬ÄÌà DªÉÄA
Ñ zÁAiÀiïÓ. DªÉÄÑ ¯ÁVA wA
D¸ÁÛ£Á, DªÀiÁÑöå ¸ÁAUÁvÁ wA D¸ÁÛ£Á D«Ä vÁAPÁA
ZÀqÁªÀvï PÁAmÁ¼ÁÛAªï, vÁAZÁå eÁuÁéAiÉÄZÉA ªÉÆïï
D«Ä ¸ÀªÄÀ £
Ó ÁAªï, vÁAZÉÆ ¸ÁQ榸
ü ï DªÀiÁÑöå C£ÉÆãÃUÁPï
AiÉÄ£Á, ¥ÀÄuï eÉzÁßA wA ¥ÀAiÀiïì ªÉvÁvï, D¤ ¥ÀgÀvï
DªÀiÁÌA ªÉļÀ£ÁAvï ªÁ D«Ä vÁAZÉ ¸ÁQðA eÁvÁAªï
vÉzÁ¼Á ªÀiÁvïæ DªÀiÁÌA vÁAZÉÆ GqÁ¸ï AiÉÄvÁ D¤
D«Ä ªÉ Æ ¯Á¢ü P ï ªÉ Æ wA ºÉ Æ UÁØ A iÉ Ä è A ªÀ Ä í u ï
ZÀÄZÀÄðgÁÛAªï. D«ÄÑA ªÀiÁ®ÏrA ¤eÁ¬ÄÌà D«Ä ¥ÀÄAeÉƪïß
z˻g
À ÄÀ APï eÁAiÀiï wA ªÉƯÁ¢üÃPï ªÉÆwAiÀiÁA, D«ÄA
ªÉÇqÀu
à ï ¨sÆ
É UÀÄAPïÀ eÁAiÀiï eÁ¯ÉA
è zÁAiÀiïÓ.
¥sÀįï¯ÉèA ¥sÀÄ¯ï ¨ÁªÁÛ RgÉA, ¥ÁZÉÆé PÉƯÉÆ
¸ÀÄPÉÆ£ï ¥ÀqÁÛ, ¥ÀÄuï vÉA ¥sÀįï vÁZÁå f«vÁZÁå
DªÉÝAvï ¸À¨Ágï PÀ¯ÁPÁgÁAPï aAvÁàPï KPï ªÀ¸ÀÄÛ

eÁvÁ, ¸À¨Ágï duÁAPï ªÀÄwPï ¸ÀAvÉÆ¸ï ¢ÃAªïÌ
¸ÀPÁÛ, ªÉļÉî¯Áå ªÉ¼Ágï ¸ÉƨsÁAiÀiï ¢vÁ, D¯ÁÛjgï
zɪÁPï ªÀtðAPï ¥ÁªÁÛ. D«Ä vÉZï ¥ÀjA DªÀiÁÑöå
ªÀír¯ÁAZÉÆ ªÉÆÃUï D¤ vÁåUï ¤AiÀiÁ¼ÀÄAPï eÁAiÀiï.
DªÀiÁÌA f«vï ¥sÁªÉÇ PɯÉèA vÁtÂA, D¥ÁÚZÉÆ ªÉüï,
¸ÀAvÉƸï, ¸Àªïð §gÉA¥Àuï DªÉÄÑ SÁwgï vÁtÂA
Rað¯ÁA. vÁAPÁA D«Ä ¸ÀzÁAZï IÄt eÁAªïÌ
eÁAiÀiï. PÁ¼ï §zÀ¯Áè RgÉA ¥ÀÄuï ªÀÄ£Áêöå¥u
À ï §zÀÄA
è Pï
£ÀeÆ
É . PÁ¼ï §zÀ¯Áèöåj vÁAa eÁuÁéAiÀiï D¤ ªÉƯÁA
wA DdĤà fªÁ¼ï D¸Ávï. zÉPÄÀ £ï DªÀiÁÑöå ªÀiÁ®ÏqÁåAPï
ªÀiÁ£ï ¢A«Ñ, vÁAPÁA UËgÀªï ¢A«Ñ w ¸ÀA¸ÀÌøw D«Ä
D«ÄÑ PÀgÀÄAPï eÁAiÀiï.
¥Á¥Á ¥sÁ¤
æ ì¸ï D¥Áèöå JPÁ ¸ÀPÁ½AZÁå «Ä¸ÁZÁå
¥À¸
æ ÀAUÁ ªÉ¼Ágï ªÀiÁ®ÏqÁåAZÉA zÉuÉA G¯ÉèÃPï PÀgïß
ªÀÄíuÁ¯ÉÆ, “D«ÄÑA ªÀiÁ®ÏrA eÁªÁ߸Ávï D«ÄÑ ¤Ãeï
D¸ïÛ, DªÉÄÑA zÁAiÀiïÓ” D¤ ªÀÄÄAzÀgÄÀ £ï ¥Á¥Á ¥sÁ¤
æ ì¸ï
D¥ÉA
Ú ¯Áí£ï¥ÀuÁgï DAiÀiÁÌ°A
è KPï PÁt C² ªÀtð
 vÁ,
DªÀAiÀiï, ¨Á¥ÀÄAiÀiï, ¨sÀÄVðA D¤ ¥ÁæAiÀÄéAvï D¨ï
D¸ï¯ÉèA KPï PÀÄmÁªÀiï. vÉÆ D¨ï eɪÁÛ£Á SÁuï
vÁZÁå DAUÁgï D¤ vÁZÉ §¸ÉÌ ¨sÀAªÁj ¸ÀUÁîöåA¤
²A¥ÁØAiÀiÁÛ¯ÉÆ. ºÉA ¥À¼ÉAªïÌ vÁAPÁ£Á¸ÁÛ£Á vÁå
¨sÄÀ UÁåðAZÉÆ ¨Á¥ÀÄAiÀiï KPï ¯Áí£ï «AUÀqïZï ªÉÄÃeï
D¥Áèöå ¨Á¥ÁAiÀiïÌ ºÁqïß eɪÁÚ PÀÄqÁZÁå JPÁ ¥ÉÆAvÁgï
z˻g
À ÁÛ, QvÁåPï xÀAAiÀiï vÁuÉA QvÉAAiÀiï PɯÁåjà WÀgÁÑöå
ºÉgÁAPï vÁZÉ xÁªïß G¥Ázïæ eÁAiÀiÁß ªÀÄíuï vÉÆ
aAvÁÛ.
KPï ¢Ã¸ï vÉÆ ¨Á¥ÀÄAiÀiï PÁªÀiÁ xÁªïß
WÀgÁ ¥ÁnA AiÉÄvÁ£Á D¥ÉÆè ¥ÀÆvï KPï gÀÄPÁ PÀÄqÉÆÌ
Wɪïß QvÉAVà PÉgA
ÑÉ ¥À¼v
É Á D¤ vÀÄA QvÉA PÀgïß D¸ÁAiÀiï
ªÀÄu
í ï vÁZÉ ¯ÁVA «ZÁgÁÛ. vÁPÁ vÉÆ ¨sÄÀ UÉÆð eÁ¥ï
¢Ãªïß ªÀÄíuÁÛ “ºÁAªï KPï ªÉÄÃeï vÁAiÀiÁgï PÀgïß
D¸Á”. “PÉÆuÁPï” ªÀÄu
í ï ¨Á¥ÁAiÀiïß «ZÁgɯ
è Áå ¸ÀªÁ¯ÁPï

¸À¥ÉÖA§gï 2016
«Ä¯ÁjÑA ¯ÁígÁA iiiiiiiiiiiiiiiiii
26

vÉÆ ¨sÀÄUÉÆð, “vÉA vÀÄPÁ ¥À¥Áà, vÀÄA D¨Á ¥ÀjA
ªÀiÁvÁgÉÆ eÁvÁ£Á UÀeïð ¥ÀqÁÛ” ªÀÄíuï eÁ¥ï ¢vÁ.
¥Á¥Á ¥sÁæ¤ì¸ï ªÀÄíuÁÛ, ºÉ PÁuÉå£ï D¥ÁÚPï
fuÉåaA ¸À¨Ágï CªÀÄƯïå °¸ÁªÁA ²PÀAiÀiÁèöåAvï.
D¥ÁÚa ¥ÁæAiÀiï aAvÀÄ£ï vÉÆ ªÀÄu
í ÁÛ, ZÀqÁªÀvï GvÁgï
¥ÁæAiÀiï wwè KPï DPÀµð
À Pï £ÀAí iÀiï QvÁåPï ¦qÁ, C¸ÀÌvÁÌAiÀiï
D¤ ºÉgÁAZÉgï CªÀ®A§£ï fAiÉÄAªïÌ PÀµÁÖgï WÁ¯ÁÛ
vÀjÃ, vÁAa eÁuÁéAiÀiï, ªÀiÁºÉvï D¤ §j zÉÃPï
vÁAZÉA ¤Ãeï ªÉÆïï DªÀiÁÌA PÀ¼ÀAiÀiÁÛ, D¤ vÉÆ
ªÀÄíuÁÛ, “D«ÄÑA ªÀiÁ®ÏrA ¤eÁ¬ÄÌà DªÉÄÑA zÁAiÀiïÓ”.
RAa ¸ÀªiÀ Áeï, ¸ÀªÄÀ ÄzÁAiÀiï ªÀiÁ®ÏqÁåAPï , GvÁgï
¥ÁæAiÉÄZÁåAPï ªÀiÁ£ï ¢Ã£Á, vÁAa dvÀ£ï WÉ£Á, vÁAZÉÆ
ªÉÆÃUï PÀj£Á w ¸ÀªÀiÁeï, ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀiï ¤¶ÌçAiÀiï,
QvÁåPï GqÁ¸Áa ¸ÀPv
À ï £Ávï¯Áèöå vÁå ¸ÀªÄÀ ÄzÁAiÀiÁAvï,
¸ÀªÀiÁeÉAvï fÃªï £ÁA, w ¤fÃðªï ¸ÀªÀiÁeï.
“ªÉÆUÁZÉÆ ¸ÀAvÉÆ¸ï” (Amoris Laetitia) ªÀÄu
í ï
DAiÉÄèªÁgïZï ¥Á¥Á ¥sÁæ¤ì¸Á£ï PÀÄmÁäfuÉåPï ®VÛA
eÁªïß ¥ÁlAiÉį
è Áå C¥ÉƸÉÆ°
Û Pï ²PÉƪÉA
Ú vï vÉÆ C±ÉA
ªÀÄu
í ÁÛ, “ªÀÄe
í É ªÀiÁvÉgÉ ¥ÁæAiÉÄgï ªÀÄe
í Æ
É wgÀ¸ÁÌgï PÀj£ÁPÁ,
ªÀÄíeÉA §¼ï GuÉA eÁvÁ£Á ªÀiÁíPÁ ¸ÉÆqÀÄ£ï
WÁ°£ÁPÁ” (Ps 71:9) ªÀÄí¼Æ
É î QÃvÀð£ÀÎgÁZÉÆ zɪÁPï
G¯ÉÆ DAiÀiÁÑöå PÀÄmÁä ¥Àj¹ÜvÉAvï ¸ÀPÁ°Pï. ¥Á¥Á
ªÀÄíuÁÛ D«Ä DªÀiÁÑöå PÀÄmÁäA¤, ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀiÁAvï,
ªÀiÁ®ÏqÁåA xÀAAiÀiï G¥ÁÌj ªÀÄ£ÁZÉÆ, ºÉÆVîPÉZÉÆ
D¤ ªÉÆUÁZÁå ¸ÀvÁÌgÁZÉÆ ªÀÄ£ÉÆèsÁªï ¥Àgv
À ï gÀÄvÁ
PÀgÄÀ APï eÁAiÀiï QvÁåPï D«ÄÑ ªÀiÁ®ÏrA eÁAªïÌ ¥ÀÄgÉÆ
zÁzÉÆè D¤ ¨ÁAiÀiïè, DªÀAiÀiï ªÁ ¨Á¥ÀÄAiÀiï, wA
DªÉÄÑA D¢A D¬Ä°èA, DªÀiÁÑöåZï ªÁmÉ£ï ZÀ¯ï°èA,
DªÀiÁÑöåZï WÀgÁA¤A DªÉÄÑ ¸ÁQðA fAiÉÄ°èA. zÉPÀÄ£ï
Deï vÀ£ÁðmÁåA D¤ ¥ÁæAiÀÄéAvÁ ªÀÄzsÉA ¨sÀgÉÆ£ï
GªÉÆÛAªÁÑöå ªÉÆUÁZÉÆ £ÀªÉÇ ¨sÁAzï WÀrÑ UÀeïð
D¸Á.
DªÀiÁÑöå ¸ÀªiÀ ÁeÉaA ¥Á¼ÁA D¤ ªÀÄļÁA D«Ä
WÀmï PÀgÀÄAPï eÁAiÀiï. D«ÄÑA ªÀiÁ®ÏrA eÁªÁ߸Ávï
DªÉÄAÑ C¹Ûvïé. “vÉzÁ¼ÁZÉA vÉzÁ¼ÁA, DvÁAZÉA DvÁA”

ªÀÄu
í A
ÑÉ aAvÁ¥ï D¹Ñ ¸ÀªiÀ Áeï C¥À§
æ ÄzsïÝ. KPï PÀÄmÁªÀiï
ªÁ ¸ÀªÀiÁeï dgï ªÀiÁ®ÏqÁåAPï PÁAmÁ¼ÁÛ, wA
¸ÀªÀĸÁåAPï PÁgÁuï ªÀÄíuï vÁAPÁA ¨sÁAiÀiïæ WÁ¯ÁÛ
vÀgï vÁå ¸ÀªiÀ ÁeÉ ©üvg
À ï, vÁå PÀÄmÁä ©üvg
À ï ªÀiÁgÀuÁAwPï
ªÉÊgÀ¸ï jUÁèA D¤ vÁå ¸ÀªÀiÁeÉZÉA CAvïå ¯ÁVA
¥ÁªÁèA ªÀÄíuÉåvï. DªÀiÁÑöå PÀÄmÁäA¤ ªÀír¯ÁAPï,
ªÀiÁ®ÏqÁåAPï UËgÀªï ¢AªÉAÑ ªÁvÁªÀgu
À ï gÀZÁåA. DªÀiÁÑöå
¨sÀÄUÁåðAPï vÁAZÁå eÁuÁéAiÉÄZÁå PÁuÉåAa gÀÆZï
¢ªÁåA. vÁAZÁå C£ÉÆãÃUÁa ¸Á«î DªÀiÁÑöå ªÁªÁæZg
É ï
RAZÀªÁåA D¤ ¤Ãeï eÁªïß zɪÁa ªÉǼÀPï ¢Ãªïß,
zɪÁ ¸ÁPÉð, zɪÁZÁå eÁUÁågï D¸ÁÑöå vÁAa ¨É¸ÁªÁA,
D²ÃªÁðzÁA ¸ÀzÁAZï D¥ÁÚªÁåA.
“JPÁ ªÀÄ£ÁêöåZÉÆ UËgÀªï vÁZÁå ªÀír¯ÁAPï
¢¯Áèöå ªÀiÁ£ÁZÉgï CªÀ®A§Ä£ï D¸Á,...... ªÀÄe
í Áå ¥ÀÄvÁ/
zsÀÄªÉ vÀÄeÁå ªÀír¯ÁAZÁå GvÁgï ¥ÁæAiÉÄgï vÁAZÉÆ
¸ÁA¨Á¼ï zsg
À ï, wA ªÁAZÁÛ ¥ÀAiÀiÁð£ï vÁAPÁA zÀÆSï
¢Ã£ÁPÁ. vÁAZÉA V£Áå£ï C¸ÀÌvï eÁAiÀiïÛ eÁ¯ÁåjÃ
vÀÄA vÁAPÁA ¸ÀªÄÀ ÄÓ£ï WÉ; ......QvÁåPï vÀÄeÁå PÀµÁÖAZÁå
¢¸Á zÉêï vÀÄeÉÆ GUÁظï PÁqÀ¯
Û Æ
É .....vÀÄeÉÆå PÀ£Æ
É åð
vÀÄeÁå ¥ÁvÁÌAZÉA ¥sÁjPÀàuï ¢ÃAªïÌ vÉÆå G¥ÁÌgÁPï
¥ÀqÀÛ¯ÉÆå....” (¹gÁSï 3:1–16)
m

¸ÀA¥ÁzÀPï qÁ. eÉgÁ¯ïØ ¦AmÉÆ
ªÀÄzÀgï vÉgÉeÁ ¸ÀAV
15-08-1994, ªÀÄAUÀÄîgï

¸À¥ÉÖA§gï 2016
«Ä¯ÁjÑA ¯ÁígÁA iiiiiiiiiiiiiiiiii
27

ªÀiÁ®ÏqÉ DªÉÄAÑ zÁAiÀiïÓ
- PÉéä D¯ÉäÃqÁ, PÀ¯ÁåtÄàgï ©
D¢A DªÀiÁÑöå ªÀiÁ®ÏqÁåAZÁå WÀgÁAvï WÀgï ¨sg
À ïß
¨sÀÄVðA C¸ÁÛ°A. ¸ÁAUÁvÁ ¥ÁæAiÉÆéAvÁA £ÁvÁæA
¸ÁAUÁvÁ ºÀ¸ÄÀ £ï G¯Éƪïß C¸ÀvÁ°A. CvÁAZÁå ¦¼ÉÎPï
KPï ªÁ zÉÆÃ£ï ¨sÀÄVðA ªÀiÁvïæ. WÀgÁAvï ªÀÄ£Áê
§zÁèPï n.«, ¸ÉÆ¥sÁ, SÁn, r£Àßgï ¸ÉmïÖ ¨sÀgÉÆ£ï
UɯÁA. ¸ÁévÁ PÉ°è vÀgÀPÁj vÁAzÀļï SÁªïß ¯ÉÆÃPï
¨ÉƯÉÊPÉ£ï ¯ÁA¨ï PÁ¼ï fAiÉÄvÀ¯Æ
É . CvÁAZÁå gÉrªÉÄqï
SÁuÁAvï ¨ÉƯÉÊQ ¥Áqï C¤ DªïÌ ¯Á£ï.
D«ÄÑA ªÀiÁ®ÏrA ¨sÀÄVðA zɪÁZÉA zÉuÉA ªÀÄíuï
vÁAPÁA UÁzÉ - ¨É ¸ ÁAiÀ i ï PÀ g ïß ¥É Æ ¸ÁÛ ° A,
CvÁAZÁåAPïzÀÄqÀÄ D¸Áèöåj vÉA £ÁPÁ. D¢A ªÀiÁ®ÏrA
¸ÁAUÁvÁ ªÀiÁUÉA
Ú PÀgÁÛ°A, eɪÁÛ°A, «Ä¸ÁPï ªÉv°
É A.
CvÁaA n.« ¥À¼ª
É ïß ªÉƨÁAiÀiÁègï G¯Éƪïß, EAlgï
£ÉmïÖ ¥ÉƼÀÄ£ï ªÉ¼ï ¥Áqï PÀgÁÛvï ²ªÁAiÀiï vÉÃgïì ªÀiÁUÉÚA PÀgÀÄAPï ¥ÀÄgÀìvï £Á.

D¢ PÁeÁgÁA- ¸ÉƨsÁuÁ WÀgÁZïÑ eÁvÁ°A
D¤ ªÁqÁåUÁgÁA ¸ÀÄzÀjvì Á°A. DvÁA ¥ÀÆgÁ ¸Á¯ÁAvï,
PÉljAUÁé¯É ¸ÀÄzÀjv
ì Ávï. D¢A ªÉįÁågï ªÉÆgïÚ WÀgÁAvï
z˻g
À ÄÀ £ï ªÁqÁåUÁgÁA ªÀiÁUÉA
Ú PÀgÄÀ £ï ¸Á¸ÁÚZÆ
É «±Éªï
ªÀiÁUÁÛ°A, DvÁA ªÀgÄÀ £ï ªÉÆgÀZj
À Avï zÀªg
À ÁÛvï C¤
ªÀiÁvÉåPï ¥ÁAªïÌ eÁvÁ£Á WÀgÁ ºÁqÁÛvï. D¢A
ªÀiÁ®ÏqÁåAa ZÁQæ WÀjÑAZïÑ PÀgÁÛ°A ¥ÀÆuï CvÁA
D±Àª
æ ÀiÁAvï zÀªÀgÁÛvï. D¢A PÁeÁj eÉÆqÀåA ªÉÆzÉA
ªÉUZ
îÀ Ágï £ÁvÁè¯Æ
É , ¸ÉƸÀÄ£ï fAiÉÄvÁ°A ¥ÀÄuï DvÁA
ªÉUÁîZÁgï ¸ÀzÁAZÉÆ eÁ¯Á.
DzÁèöå PÁ¼Ágï ªÉÆÃAw ¥s¸
É ÁÛPï ¸Ávï-Dmï ¨ÉÆUÁ
gÁAzÁéAiÀiï D¸ÁÛ° DvÁA SÁAªïÌ ªÀÄ£ÁêA £ÁAvï
zÉPÀÄ£ï ZÀqï gÁA¢Ñ UÀgïÓ £Á.
m

¸ÉÃÖ ¤ ¥s£
É ÁðAr¸ï
d£À£ï : 04-9-1958

ªÀÄgÀuï : 28-06-2016

«Ä¯ÁVæ¸ï ‘©’ ªÁqÁåZÉA UÀÄPÁðgï ¸ÉÖä ¥s£
É ÁðAr¸ï 28-06-2016 ªÉgï zɪÁ¢Ã£ï
eÁ¯ÉÆ. «Ä¯Ágï ªÁqÁåPï D¤ ¦üUÀðeÉPï vÁt ¢¯Áå ¸ÉªÉPï zÉÃªï §gÉA PÀgÀÄA
ªÀÄíuÁÛAªï D¤ ¸Á¸ÁÚZA
É «±Éªï ªÀiÁUÁÛAªï.
¸ÀA¥ÁzÀPï D¤ ¸ÀA¥ÁzÀPï ªÀÄAqÀ½,

«Ä¯ÁjÑ ¯ÁígÁA

¸À¥ÉÖA§gï 2016
«Ä¯ÁjÑA ¯ÁígÁA iiiiiiiiiiiiiiiiii
28

ªÀiÁ®ÎrA ªÀiÁíPÁ ªÁmï zÁPÁAiÀiÁè°A!
-¨Á¥ï zÉÆ| ¥ÀPæ Á±ï C¤¯ï PÁ¸ÉÛ°£ÉÆ
¸ÀºÁAiÀÄPï AiÀiÁdPï

ªÀiÁ®Îr ¹Ûçà wZÁå ¥ÀÄvÁ - £ÁvÁæ¤A ¥ÀgÁΪÁAvï
zsÁqɯ
è Áå UÉÆqÁêöåAZÉÆ (ZÉÆPÉm
è ÁAZÉÆ) qÀ¨Æ
É â, D¥ÁÚPï
DzsÁgï ¢AªÁÑöå PÁªÉÄ° ¹ÛçAiÉÄPï ¢Ãªïß ªÀÄíuÁ° :
gÀvÁß, ºÉA UÉÆqÉA
ê vÀÄeÁå ¨sÄÀ UÁåðAPï ¢. ªÀÄe
í Áå £ÁvÁæA
D¤ ¨sÀÄUÁåðA¤ ªÀiÁíPÁ xÀAAiÀiï ªÉÆUÁ£ï zsÁqÁèA.
¥ÁmÁèöå 15 ªÀgÁìA xÁªïß vÁAPÁ ¥ÀgÁΪA
À vï D¸ÉÆ£ï,
vÁAPÁ ªÀiÁíPÁ UÉÆÃqï ªÀÄÄvÁa ¦qÁ (qÀAiÀiÁ©n¸ï)
D¸Á ªÀÄíuï «¸Àgï ¥ÀqÁèöå eÁAiÀÄÓAiÀiï, ªÀiÁíPÁ eÁAiÀiï
wA D¤ vÁAZÉÆ ªÉÆÃUï, £ÀA
í iÀiï ZÁPÉm
è ÁA ªÀA
í iÀiï, vÁå
ªÀiÁ®ÎqÁå ¹ÛçÃAiÉÄZÁ ºÁvÁAvï D¸ï°èA UÉÆÃqï ZÁPÉm
è ÁA
¥ÀÆuï zÉƼÁåAvï D¸ï°è PÉÆqÀÄA zÀÄSÁA.
PÀȶ ¥Àz
æ Ás £ï ¸ÀA¸ÀÌøvÉZÁ ¨sAÀ qÁgÁ£ï, ªÀiÁ®ÎqÁåAZÁ
¨É¸ÁAiÀiÁ£ï ªÁqɯ
è Áå, PÉÆAPÀuï PÀgÁªÀ½ZÁ Qæ¸ÁÛªÁAZÁ
PÀÄmÁäAPï Deï QvÉA eÁ¯Á? JPïZï WÀgÁAvï ªÀiÁ®ÎrA
JPÀÄj
ì A, £ÁA vÀgï WÀgÁA jwA D¤ ªÀiÁ®ÎrA D¸ÁæöåAvï.
Deï ¥ÀgÀvï, PÀÄmÁä ¥sɸÁÛZÁ ¸ÀAzÀ¨sÁðgï ªÀiÁ®ÎrA
DªÉÄÑ zÁAiÀiïÓ ºÁå ªÀgÁÛöå ¢ªÁåðAZÉA ªÉÆÃ¯ï ¸ÀªÆ
É Ó£ï,
vÁAZÁ DzsÁgÁ£ï PÀÄlªÀiï ¨sÁAzÁèöågï RArvï eÁªïß
ªÉƯÁ¤A ¨sÀgï¯ÉèA §½µïÖ PÀÄmÁäA D«Ä ¨sÁAzÉåvÁ.
eÁAiÀiÁÛöå PÁgÀuÁAPï ¯ÁUÉÆ£ï ªÀiÁ®ÎrA DªÉÄAÑ zÁAiÀiïÓ :
1.

wA ¨sÁgÀvÁa ªÀjÛ «Ä±ÉÆ£Àj : ªÀr
í ¯ÁA ±ÉvÁAvï,
¨sÁmÁAvï ªÀå¸ïÛ eÁvÁ£Á, UÁAªÁAvï ¥ÀUÁðªÁAvï
D¸ÁÛ£Á. vÁAZÁå ¨sÄÀ UÁåðAPï ºÁvÁPï ºÁvï zsg
À ïß
PÁtÂAiÉÆ, °¸ÁAªÁA¤A, ¨sÁªÁqïÛ ²PÀAiÀÄè¯ÉA
ªÀiÁ®ÎqÁåA¤A ¨sÄÀ UÁåð xÀAAiÀiï ¨É¸ÁAªÁA ªÀiÁVÑA,
PÀÄmÁäZÉÆ ªÉÆÃUï PÀgÉÆÑ C¸À¯ÉA ±ÉUÀÄuï gÀÄvÁ
PÀgÁÑöåAvï vÁAZÉÆ ¥Ávïæ ªÀgÉÆÛ.

2. PÀÄmÁäa dªÁ¨ÁÝj ¥Á½Ñ : ªÀír¯ÁA D¤ ºÉgï
AiÀÄĪÀ ¸ÁAzÉA ªÀå¸ïÛ D¸ÁÛ£Á, D¬Ä¯Áèöå ¸ÀAiÀiÁæöåAPï
¸ÀvÁÌgï, £ÁvÁæAPï gÁAzÁà PÀÄqÁa gÀhļÀPï D¤
ªÀiÁºÉvï, ¸ÀAiÀiÁæöåA¯ÁVA ¸ÀAªÁzï D¤ M¼ÀPï,

ZÀÄPÉè¯ÁåAPï ¨sÉÆUÁìuÁåa ªÁmï
zÁPÀ A ªÁÑ ö åAvï ªÀ Ä ÄSÉ Ã ®à u ï WÉ v ï¯É è A Zï
ªÀiÁ®ÎqÁåA¤A. vÁå zÉPÄÀ £ï ªÀr
í ¯ÁAPï ¨såÉ A £Ávï¯ÉAè .
WÀgÁ gÁPÀé° £Ávï¯ÉèA,
©UÁA £Ávï °èA, ¸ÀPÀÌqï¬Äà ¨sÀzïæ D¤ ¸ÀÄgÀQëvï.
ªÀ i ÁAAiÀ i ï/D£ÁA vÀ Ä «ÄA WÀ g Á D¸Ávï£É ?
¨sÀÄUÁåðAPï ¸ÁA¨Á¼Á ºÁAªï E¯ÉèA ¸ÁAvÉPï
ªÀZÆ
É £ï AiÉÄvÁ. C¸À°A GvÁæA DAiÉÆÌAPï ªÉļɰ
Û .
3.

vÁtÂA ¥ÀæPÀÈvÉZÉÆ ªÉÆÃUï PɯÉÆ : ªÀiÁ®ÎqÁåA¤
eÁuÁéAiÀiï D¥ÁÚ¬Äè D¤ ¥ÀPæ ÀÈvÉZÁ C©üªÀÈ¢ÞAvï
ªÁUÀ¬Äè. PÀȶ C©üªÀÈ¢Þ PÀgÀÄ£ï, ªÁAªïÖ PÁqÁÑöå
PÉÆuÁ¬ÄÌ ¥ÉÆmÁPï ¢¸Àq
à Æ
É Û UÁæ¸ï GuÉÆ eÁAªÉÑ
£ÁA ªÀÄíuï ²PÀAiÉÄèA.

4. vÁtÂA PÀÄmÁäAPï D¥ÉÆè C£ÉÆãÃUï ¢¯ÉÆ : ¥ÀÄvÁA
zsÀĪÁ¤A £ÀªÉA PÀÄlªÀiï ¨sÁAzÁÛ£Á, vÉA §½µïÖ
eÁAªÁÑöåPï, vÀ±A
É Zï vÁAZÁ £ÉAtÛ¯Áå ¨sÄÀ UÁåðA¤A
¸ÁPÁåð ªÁmÉ£ï ªÁqÉÆ£ï AiÉÄAªÁÑöåPï ¨sÁªÁqÁÛa
gÀÆZï, ±ÉUÀÄuÁAa zÉÃSï, eÁuÁéAiÉÄa ªÁmï
zÁPÀAiÉÄ°
è ªÀiÁ®ÎqÁåA¤.
5.

ªÀiÁ®ÎqÁåA¤A PÀ±ÁÖA ªÉ½A RÄj¸ï ªÁªÀAiÉÄè :
PÀÄlªÀiï PÀ±ÁÖvÁ£Á, ¦üUÀðeï CqÀÑvÁ£Á, D¥Áèöå
vÁåUÁ£ï ¯Áí£ÁAPï ¸ÁAUÁvÁ ºÁqÀÄ£ï, vÁAPÁ
zsÀAiÀiïæ ¢Ãªïß ºÀĪÉÄ¢£ï ¨sÀgÉÆ£ï ªÀÄÄPÁgï ªÀjÑ
jÃvïZï ºÉÆVîPÉa.

6.

ªÀiÁ®ÎrA ¯Áí£ï eÁ°, ¨sÀÄVðA ªÀíqï eÁ° :
ªÀiÁ®ÎqÁåAZÁ vÁåUÁ£ï, DlAiÉį
è Áå WÁªÀiÁ£ï D¤
PɯÁèöå ªÁªÁæ£ï ¨sÄÀ VðA ²Qè. ¥ÀgÁΪÁAPï ¥Á«èA.
PÀÄmÁäA ¥ÀU
æ w
À eÁ°. DyðPï ¥ÀU
æ w
À JPïZï ¥Á«ÖA
eÁvÁ£Á ªÀiÁ®Îr ¯Áí£ï eÁªïßZï UÉ°. D¼ÉÆé£ï
UÉ°.
ªÀiÁ®ÎqÁåA¤A ¥ÀæPÀÈvÉZÁ ¥sÀªÀÄð¼ÁA ªÀÄzsÉA,

¸À¥ÉÖA§gï 2016
«Ä¯ÁjÑA ¯ÁígÁA iiiiiiiiiiiiiiiiii
29

f«vÁZÁ PÀ±ÁÖA DPÁAvÁA ªÀÄzsÉA f«vÁZÉA zÉuÉA
fAiÉÄAªïÌ ²PÀAiÀiÁè. ºÉAZï ªÀgÛÉA zÉuA
É D¤ ¨É¸ÁAªï.
Deï PÁ¯ï xÉÆqÁåAZÉ aAvÁ¥ï. wA UÀÄfja ªÀ¸ïÛ,
ªÁ ªÉÇeÉ. RArvï eÁªïß vÀ±AÉ £ÀAí iÀiï. wA eÁuÁéAiÉÄZÉA
¨sÀAqÁgï. ªÀgÁì£ï ªÀgÀ¸ï G¨ÁÛ£Á PÀ±ÉA eÁUÁåZÉA
ªÉÆïï ZÀqÁÛ, ¨sÁAUÁgï gÀÄ¥ÉA, ¥Áèn£ÀA ºÁAZÉ
ªÉÆïï ZÀqÁÛ ºÁAPÁ ªÉÆÃ¯ï ¢AªÉÑ ªÀÄ£Áêöå£ï. vÀgï,
ªÀgÁì£ï ªÀgÁì£ï eÁuÁéAiÉÄ£ï ¨sg
À Æ
É £ï, ªÀĤ¸ï ªÁqÁÛ£Á
ªÀÄ£ÁêöåA ªÉÆïï ZÀqÉÆA. ªÀiÁ®ÎqÁåAa eÁuÁéAiÀiï
D¤ ºÁdgÀàuï DªÉÄÑA PÀÄlªÀiï ¸ÉƨsÀAªï. vÁAZÁå
¸ÁªÉîAvï £ÁvÁæA ºÁ¸ÉÆ£ï SɼÉÆA, ªÀír¯ÁA vÁAZÉ
¨É¸ÁAªï Wɪïß PÀÄlªÀiï ¸ÉƨsÀAªï. ¸ÀªÀiÁeÉAvï D«ÄÑ
PÀÄmÁä §½µïÖ eÁªïß ¸ÀAvÉÆ¸ï ¸ÀªiÀ ÁzsÁ£ï gÁeï PÀgÄÀ A.
AiÀiÁdPï eÁªïß ¸ÉªÁ ¢vÁ£Á, ªÀiÁíPÁ ªÉļï°è
ªÀjÛ UÉÃæ ¸ïÛPÁAiÀiï D¤ zsÁzÉƸÁÌAiÀiï : ªÀÄe
í Áå ªÀiÁ®ÎqÁåAPï
Qæ¸ïÛ ¥À¸
æ Ázï ªÁAmÉÑ. QvÁåPï ªÀÄí¼Áågï, wA ªÀÄíeÁå
¥ÀAiÉÄèA DAiÀÄè°, ªÀiÁíPÁ ²PÀAiÉÄè°, ªÁmï zÁPÀAiÉÄè°,

w¢é°è, ¨É¸ÁAªÁA ¢°è, ªÉÆÃUï PÉ°è, vÁAvÀĬÄà D¸Á
ªÀÄf
í DªÀAiÀiï, ªÀiÁíPÁ d¯ïä ¢°è. ªÀÄf
í ²PÀPë ÁA : ªÀiÁíPÁ
°¸ÁAªÁ£ï vÀAiÀiÁgï PÉ°.è Deï vÁAPÁ PÀĪÀiÁÎgï ¢vÁ£Á,
wA vÀQè ¨sÁUÀAiÀiÁÛvï vÁZÁQà ªÀgÛÉ ¨sÁUï QvÉA? ªÀíAiÀiï,
ªÀiÁ®ÎrA DªÀiÁÌA C¸À¯Áå ªÀjPÛ ÁAiÉÄZÁ f«vÁPï ªÁmï
vÀAiÀiÁgï PÀgÁÛvï. wA DªÀiÁÑöå PÀÄmÁäAvï D¸ÉÆA D¤
¸ÉƨsÉÆA D¤ vÁAZÁå ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ï f«vÁa
UÉæøïÛPÁAiÀiï D¤ C£ÉÆãÃUï eÉÆqÀÄ£ï ¸ÀÄ¥sÀ¼ï ftÂ
fAiÉÄAªïÌ ¸ÀPÉÆA.
§¼ï ¨s¯
À ÁAiÉÄÌ£ï, ¸ÀªiÀ ÁzsÁ£É£ï D¸ÉÆA D«ÄÑ ªÀiÁ®ÎrA
¨É¸ÁAªÁ¤A DªÀiÁÌA ªÁmï zÁPÉÆA D«ÄÑ ªÀiÁ®ÎrA
PÀÄmÁäPï ªÁmï zÁPÉÆA D«ÄÑ ªÀiÁ®ÎrA ªÉÆUÁªÀiÁAiÀiÁà¸Á£ï, gÁf ¸ÀAzsÁ£Á£ï UÁAmï eÁAªï D«ÄÑ
ªÀiÁ®ÎrA DzsÄÀ ¤Pï ¸ÀªiÀ ÁeÉAvï eÁAiÀiï DªÀiÁÌA DzsÁgï
D«ÄÑ ªÀiÁ®ÎrA.
m

D«ÄÑ ¥ÁæAiÀÄéAvÁ
D«ÄÑ ¥ÁæAiÀÄéAvÁ D«ÄÑ D¸ïÛ
DeïPÁ¯ï QvÁåPï wA eÁ¯ÁåAvï ªÀ¸ïÛ
£ÁA eÁ¯Á eÁUÉÆ vÁAZÁ PÀÄmÁäA¤
zÀÄBSï PÁqÁÛvï, ¤gÁ² eÁ¯ÁåAvï D¸Ávï wA D±ÁæöåA¤
PÁgÀuï QvÉA? ¸Áéyð ªÀÄ£ÉÆèsÁªï
D¸ÁeÁAiÀiï, ¥ÀAiÉÄêA eÁAiÀiï, PÀ¸À¯ÉÆ ¨sÉÃzsï¨sÁªï ?
vÁAa ¨sÁªÀ£Á ¯ÉQ£Á¸ÁÛ£Á, PÁAiÉÆÝ PÀgÄÀ APï «¸ÁævÁ£Á
ªÀíAiÀiï ¨sÁªÁ ¨sÀ¬ÄÚA «¸Áæ£ÁPÁ ¸Àvï,
KPï¢Ã¸ï vÀÄA eÁvÀ¯ÉÆAiÀiï ªÀÄíuï vÁAZÉ §j
wA eÁªÁ߸Ávï PÀgÀÄ£ï ¸ÀªÀiÁeÉZÉÆ
£ÀAAiÀiï RÄj¸ï vÀÄeÁ PÀÄmÁäZÉÆ
ªÀÄÆ¼ï ±ÉªÀmï, Qæ¸ÁÛAªï JPÀémï
C£ïåzsÀªÀiïð DªÉÄÑgï ºÁ¸ÁÛ
WÁ¯ÁÛvï ªÀÄíuï ¥ÁæAiÀÄéAvÁPï D±Àª
æ iÀ ÁAvï
ºÉA zÉSÁÛ£Á PÁ½eï D¸ÁÛ

ªÉÆUÁ¼ï ¨sÁªï-¨sÀ¬ÄÚA
±ÁAw ¸ÉÆzÁåA, PÀÄmÁªÀiï ¨ÁAzÁåA
¥ÁæAiÀÄévÁAPï ªÉÆUÁ£ï wZÁå
¸ÁAqÁåA ¸Áéxïð, JPÀémï WÀÄvïð
¥ÁæAiÀÄéAvÁ £ÀíAiÀiï ¥sÀPÀvï ªÀ¸ïÛ
zÉSÁåA D«Ä vÁAZÉ xÀAAiÀiï fªÉÇZï eÉdÄ Qæ¸ïÛ
¥À¼É ¨sÁªï ¨sÀ¬ÄÚA ¥Án ªÀÄÄPÁgï
zÁqÁÛ£Á vÀÄeÁå zÁvÁgÁAPï D±Àª
æ ÀiÁzÁgÁgï
D±ÀæªÀiÁAvï ªÀiÁvÁðZï PÀj£ÁPÁ ªÉÆãïð ¨ÉÃAqÁªÁZÁàgï
ªÀiÁVgï ZÀÄZÀÄð£ÁPÁ eÁ¯ÉÆ ªÀÄíuï ¤gÁzsÁgï
¥ÀÅAdAiÀÄÛ¯ÉÆAiÀiï ¢«ðA ¸ÀUÁð gÁeÁgï
qÁ| ¤±Á gɨ¯
É Æ
É è, JA©©J¸ï
PÀ¯ÁåtÄàgï © ªÁqÉÆ

¸À¥ÉÖA§gï 2016
«Ä¯ÁjÑA ¯ÁígÁA iiiiiiiiiiiiiiiiii
30

D«ÄÑ ªÀiÁ®ÎrA D¤ ªÀÄÄQè ¦½Î
¥sÁè«AiÀiÁ r'¸ÉÆÃd

«Ä¯ÁVæ¸ï `J' ªÁqÉÆ

‘ªÀiÁ®ÎrA’ ªÀļ
í Æ
É î wãï CPÀg
ë ÁAZÉÆ ¸À¨ïÝ ¸À¨Ágï
CxÁ𤠨sÀgÁè. DzÁèöå PÁ¼Ágï ªÀiÁ®ÎrA PÀÄmÁäAZÉÆ
§¼Á¢Pï SÁA¨ÉÆ vÀgï, DvÁA WÀgÁ xÁªïß ªÉÄPÉÆî
eÁ¯ÉÆè ¥ÉÆqÉÆ£ï UɯÉÆè SÁA¨ÉÆ. ºÁPÁ PÁgÀuï
PÉÆÃuï? D«ÄAZï. zÀÄqÁéZÁ §¼Á£ï ªÀåªÀºÁgï
ZÀ®AiÀiÁÛ£Á ªÀiÁ®ÎqÁåAPï eÁAiÀiÁÛöå ¸ÉÆ©üvï £ÁAªÁAZÉ
D¸Éæ GzÉAªïÌ ¯ÁUÉè. ªÀiÁ®ÎqÁåAPï WÀgÁAvï £ÁA
eÁ¯ÉÆ eÁUÉÆ. PÉÆAiÀiÁæ§jA vÁAPÁ ªÉÇgÉ«AUÀqï
z˻g
À A
èÉ .
D¢A ªÀiÁUÁ WÀgÁAvï QvÉA¬Äà PÁAiÉÄð
ZÀ¯ÑÉ eÁ¯Áågï ªÀiÁ®ÎqÁå¤ ¸ÀÄgÁévï ¢A«Ñ D¸ï°è. vÁAZÁ
§¼Á¢Pï ªÀiÁUÁÚöå£ï ºÀgåÉ Pï PÁgÀåPª
æÀ iÀ ï §gÁå£ï ¸ÀA¥À¯
Û A
É .
vÁAZÉ vÉA ºÁ¸ÉÛ vÉÆAqï, QvÉèA PÁªÀiï PɯÁåj vÁAPÁ
¥ÀÄgÁ¸Àuï £Áwè. PÀÄmÁäA «AUÀqï eÁAiÀiÁßvï°èA.
PÀÄmÁäAZÁ ¸ÁAzÁå¤ ¨sg
À ï¯ÉA
è WÀgï £Ét-Û eÁtÂÛ ªÉļÉÆ£ï
WÀgÁAvï ¸ÀAvÉƸï. JPÁªÉÄPÁ ºÁvÁPï ºÁvï ¢Ãªïß
WÀZÉðA PÁªÀiï. ¨É¸ÁAiÀiï, WÀgÁAvï ¨sÁvï GPÀqïß
PÁAqÀÄ£ï vÁAzÀļï PÀZÉðA , QwèA ªÀiÁeÁæA WÀgÁ
©üvÀgï, QwèA UÉƪÁðA UÉÆmÁåAvï, QwèA PÀÄAPÁØ
CAUÁÚAvï, ºÁAvï ¢¸ÁZÉÆ ªÉÃ¼ï ¥Á±Ágï. ¥ÁAiÀiïªÀiÁAAiÀiï, D¥ÁAiÀiï-DªÀiÁAiÀiï, ¨Á¥ÀÄ-à ªÀiË«ê, ªÀiÁªÀiÁªÀiÁ«Ä, DPÀAiÀiï Deï RAAiÀÄg
ì ï ¥ÁªÁèA? ªÀiÁ®ÎqÁåAPï
QvÉÆè ªÀiÁ£ï, ªÀiÁ®ÎqÁåA¤ ¸ÁAUï¯Éè §j DAiÉÆÌAZÉ
PÀÄmÁäZÉ ¸ÁAzÉ. GvÀgï ¥ÁæAiÉÄgï WÀgÁÑöå¤AZï ZÁQæ
PÀgïß ªÉÆUÁ£ï vÁAa dvÀ£ï WÉA«Ñ, ªÀq
í Á ¸ÀıÉUÁAiÉÄ£ï
PÀÄmÁäAvï fAiÉÄAªÉÑ D¤ ªÀÄgÀuï ¥ÁAªÉÑ. D¤ DvÁA
DzsÀĤPï PÁ¼Ágï ªÀÄ»£ÁåPï zsÁ, ¨ÁgÁ ºÀeÁgÁAa
ºÉÆêÀiï £À¸ïð, D±ÀæªÀiÁAPï ªÀÄ»£ÁåAPï ºÀeÁgÉÆ
zÀÄqÀÄ ¨sg
À ïß ªÀ¸ÁðPï JPÁ WÀrAiÉÄa ¨sm
É ï. PÀÄmÁäAZÁ
ªÉÆUÁZÁ ¨sÄÀ UÁåðAPï zÉPZ
ÛÀ ï vÁAZÁ PÁ¼ÁÓZÆ
É G¯Áè¸ï
ªÉÆUÁ£ï ¥ÉmÁÛ£Á. JPÁZï WÀrAiÉÄ£ï zÉƼÁå ¨sÁAiÀiïæ
ªÉvÁ£Á ªÀiÁeÁévÁ.

¥À A iÉ Ä è A WÀ g ÁAvï xÁªïß ¨s Á AiÀ i ïæ ªÉ v Á£Á
ªÀiÁ®ÎqÁåAZÉ ¨É¸ÁAªï Wɪïß ¨sÁAiÀiïæ ªÉvÉ°A. vÁtÂA
¸ÁAUÀ¯èÉ §jA DAiÉÆÌ£ï PÉ¢APïZïÑ vÁAPÁ zÀÄPÉÊ£Ávï°èA.
vÁAZÉ ¢¸ÁZÉA PÁªÀiï WÀgÁAvï vÀ¸ÉA UÁzÁåAvï,
vÉÆÃmÁAvï, ¸ÀéAvï PÁªÀiï PÀgïß, zsÁ ¨ÉÆmÁA gÀhÄgÀªïß,
WÁªÀiï ¦Ã¼ïß ¸ÀAvÉƸÁ£ï fAiÉÄvÀ°A. vÀ±ÉAZï D«ÄÑ
ªÀiÁ®ÎrA ¸ÀPÁ½A xÁªïß ¸ÁAeï ¥ÀAiÀiÁðAvï ¸ÀÄAiÀiÁðZÁ
ªÉÇvÁPï PÀ¥ÉÆð£ï, ªÀiÁvÉåAvï aAPÁèAvï ¸ÀUÉîA ºÁvï
¥ÁAiÀiï §ÄqÉÆ£ï WÉƼÁÛ£Á vÁAPÁ PÀ¸À°ZïÑ ¦qÁ
£Ávï°è. ¸ÁAeï eÁvÀZïÑ DAUÁPï vÉÃ¯ï ¥ÀĸÀÄ£ï JPÁ
ªÉÇgÁ G¥ÁæAvï £ÁíAªÉÑ ºÉAZï vÁAZÁ ¨sÀ¯ÁAiÉÄÌZÉA
¯ÁA¨ï DªÁÌZÉA RgÉÆ GzÉÝñï. D¸ÀàvÉÆöæ å, ªÀAiÀiïÓ,
ªÉÊzÀQÃAiÀiï aQvÁì QvÉAZï £Ávï¯Áèöå vÁå PÁ¼Ágï ¦qÉa
©ügÁAvï £Ávï°è. WÀgï ªÀPÁÛ¤ ¦qÁ ¨ÉÆj PÀgïß WÉvï°èA.
EvÉèA ¸ÀPÀÌqï vÁAZÁ fuÉåAvï ¨sÉÆUÁÛ£Á ¸ÀUÁîöå
¢¸ÁZÁ PÁªÀiï G¥ÁæAvï £Áíuï. G¥ÁæAvï gÁwZÉA
¸ÁAUÁvÁ ªÉļÉÆ£ï ¢A©AiÉÄgï ¥ÀqÆ
É £ï ¨sQÀ Û£ï ªÀiÁUÉÚ
gÀeÁgï, QvÁèöå CxÁð¨sÀjvï VvÁA UÁAiÀiÁ£Á, QvÉÆè
¸ÀAvÉƸï vÁå PÀÄmÁäAvï zɪÁZÉA ªÀvð
É ¨É¸ÁAªïZïÑ vÁå
PÀÄmÁä¤ D¸ï¯ÉA
è . ²PÁ¥ï vÁAPÁ £Ávï¯ÉA
è vÀjà PÁ£Á¤
DAiÉÆÌ£ï ²Pï¯ÉèA ªÀiÁUÉÚA VvÁA-UÁAiÀiÁ£Á¤ WÀgï
¨sÀvÀð¯ÉA. PÁeÁgÁ ªÀiÁmÁéAvï ªÀiÁ®ÎqÁåAPï PÀ¸À¯ÉÆ
ªÀiÁ£ï? PÁeÁgÁZÁ ¢¸ÁPï vÀAiÀiÁgÁAiÀiï ¸Àªïð
¸ÁAUÁvÁ ªÉļÉÆ£ï JPÁªÉÄPÁPï ¸ÀÄzÁ¸ÀÄð£ï ªÉÆUÁ£ï
PÁAiÉÄð ZÀ®AiÉÄÛ°.
ªÁqÁåAvï eÁAªï PÁeÁgÁA AiÀiÁ EvÀgï PÁAiÉÄðA
ªÀiÁvïæ £ÀíAAiÀiï ¨ÁA¼ÉÛgÁ ªÉ¼Ágï ¸ÀAiÀiïÛ ªÀiÁ®ÎrA
ZÀqï eÁªïß JPÁ ªÀAiÀiÁÓZAÉ PÁªÀiï PÀgïß WÀgÁZïÑ ¨ÁA¼Ég
Û ï
PÀgÄÀ APï ¸ÀºPÀ Ágï ¢vÉ°A. QvÉAZï vÁAZÉ xÁªïß ¥Àw
æ ¥s¯
À ï
D±É£Á¸ÁÛ£Á PÀĪÉÆPï PÀvð
É °A. ¤eÁ¬ÄÌ D«ÄÑ ªÀiÁ®ÎrA
DªÉÄÑ zÁAiÀiïÓ ªÀÄí¼ÁîöåAvï ZÀÆPï D¹Ñ£Á. ¥ÀÆuï ºÉA
¨sÉÆUÁ¥ï QvÁèöå duÁAPï D¸ÉÛ¯ÉA? vÁt PÁqï¯Éè vÉA

¸À¥ÉÖA§gï 2016
«Ä¯ÁjÑA ¯ÁígÁA iiiiiiiiiiiiiiiiii
31

vÉA¬Äà PÉƯÁéZÉA WÀgï, ªÀiÁvÉåa zsÀuïð. VªÉÄAZÁ
¢¸ÁA¤ xÀAqï ªÁgÉA. WÀgÁ ©üvg
É ï «Ãeï ¢ªÉ ¥sÁAPÉÆ
£ÁvÁèöå vÁå ªÉ¼Ágï ¸ÀıÉUï Wɪïß zs£
À Áå zɪÁPï CUÁðA
¢A«Ñ D«ÄÑ ªÀiÁ®ÎrA DªÉÄÑ zÁAiÀiïÓ ªÀÄÄí¼ÁîªÄÀ vï QvÉA
zÀĨÁªï?

PÀµÁÖAZÉ ¢Ã¸ï DwäPï UÀeÉÆð ¸ÀÄzÁ¸ÀÄðZÁ SÁwgï
vÀ¸AÉ Zï UÀeð
É ZÁ PÁªÀiÁAPï AiÀiÁ PÀÄmÁäAZÁ ¸ÁAzÁåAPï,
¸ÀAiÀiÁæöå zsÀAiÀiÁæöåAPï ¨sÉmï ¢AªÁÑ SÁwgï ªÁºÀ£Á
£Ávï¯Áèöå vÁå PÁ¼Ágï ¥ÁAiÀiÁAPï ªÁíuÉÆ £Á¸ÁÛ£Á
ZÀ¯ÉÆ£ï ªÀZÉÆ£ï UÀeÉÆð ¸ÀÄzsÁ¸ÀÄð£ï WÉvÀ°A. QvÉÆè
ªÉÆÃUï, QvÉÆè ºÁ¸ÉÆ QvÉèA ¸ÀªiÀ ÁzsÁ£ï vÁAZÁ PÁ¼ÁÓ
ªÀÄ£Á£ï.

DvÁA ¸ÀA¸Ágï RgÉÆZïÑ §zÀ¯Áè DzsÀĤPÀvÉZÉA
ªÁgÉA ZÀqï D¤ ZÀqï ªÁí¼ÉÆ£ïAZï D¸Á. D«ÄÑ
jÃvï-jªÁeï, SÁuï-eɪÁuï, ¸ÀA¸ÀÌøw, £Éí¸Áuï,
aAvÁ¥ï §zÀ¯ÁÛ£Á PÀÄmÁäAZÉÆ ¸ÀA§Azsï GuÉÆ eÁ¯Á.
‘D¥ÀÄuï D¥ÁÚAPï zÉÃªï ¸ÀªÉĸÁÛAPï’ ªÀÄļÁîöå ¥ÀjA
DªÉÄÑ fêÀ£ï ZÁgï ªÉÇuÉÆ¢ ©üvg
É ï ºÀeÁgÉÆ UÀeÆ
É ð
w¸ÀÄðAZÁ ªÉƨÁAiÀiÁè ¸ÀAV §gÉÆ ¸ÀA§Azsï ªÁqÉƪïß
D¸Á.

WÀgÁAvï «Ãeï ¢ªÉ £Ávï¯Áèöå vÁå PÁ¼Ágï ZÀÄqÉ
w ¥Élªïß gÁwZÁ ªÉ¼Ágï ¸ÀAiÀiïÛ ªÀZÉÆ£ï ºÉgÁAZÁ
UÀeÁðAPï ¥ÁªÉÛ°A. zÀĨÉÆî-zÁPÉÆÖ-UÉÃæ ¸ïÛ zÀÄqÁé¢Pï,
»AzÀÆ, ªÀÄĹèA, Qæ¸ÁÛAªï ªÀÄÄí¼ÉîA ¨sÉÃzï ¨sÁªïZïÑ
£Ávï¯ÉÆè vÁAZÁ PÁ¼ÁÓAvï. ¥sɸÁÛ ¥À¨ÉðPï ºÉgÁAZÁ
WÀgÁAPï ¨sÃÉ mï ¢Ãªïß ¸ÁAUÁvÁ eɪÁÛ°A. UÉÃæ ¸ïÛPÁAiÀiï
QvÉA ªÀÄí¼ÉîA PÀ½vïZïÑ £Ávï¯Áèöå vÁå PÁ¼Ágï D«ÄÑ
¨sÀÄVðAZï D«ÄÑ UÉæøïÛPÁAiÀiï ªÀÄíuï aAvÀÄ£ï zɪÁ£ï
¢°èA ¥ÀAzÁæ ¨sÄÀ UÁå𤠨sg
À ï¯Éè ‘zÉÆqÀØ ¸ÀA¸ÁgÁ ¸ÀÄRPÉÌ
DzsÁgÁ’ ªÀÄÄí¼Áîö ¸ÁAUÉÚ ¥ÀªiÀ ÁðuÉ ¨sÁjZïÑ ¸ÀAvÉƸÁ£ï
fAiÉÄvÉ°A. ¸ÀPÁ½A ZÁ-SÁuï eɪÁÚ ¸Á¯ÁAvï zst
À ð
 gï
§¸ÉÆ£ï ªÀiÁUÁÚöå ¸ÀªA
É ¸ÁAUÁvÁ ªÁAlÄ£ï eɪÁÛ°A.

£ÁPÁ ¸ÁAiÀiÁâ ºÉÆ DvÁAZÉÆ ¸ÀA¸Ágï D«ÄÑ
ªÀiÁ®ÎrA DªÉÄÑ ªÉÄîáAPïÛ vÁuÉ ²PÀAiÀiÁè ªÁmÉ£ï ZÀ¯Æ
É £ï
DªÀiÁÑöå ¨sÀÄUÁåðAPï ¨ÉÆjA zÉÃSï ¢Ãªïß ªÀÄÄPÁèöå
¸ÀA¸ÁgÁZÉA zÁAiÀiïÓ PÀgÉÆAPï ¥ÉZÁqÁå.
m

qÁ. £ÉÃjPï «±Àª
é iÀ Á£Àå PÀ£ßÀ rUÀ ¥ÀÄgÀ¸ÁÌgï

qÁ.£ÉÃjPï CAiÉÄèªÁgï PÉ.Dgï. £ÀUg
À ï, ªÉÄʸÀÆgÁAvï, vÁuÉ PÀ£ÁðlPÁPÉ ««zï ±ÉvÁ¤A ¢¯Áèöå ±ÉªPÉ ï
ªÀiÁAzÀÆ£ï «±ÀéªiÀ Á£Àå PÀ£ßÀ rUÀ ¥ÀÄgÀ¸ÁÌgï ¢¯ÉÆ. PÁgÁåPï £ÁªÁrÝPï ¸Á»w ºÁeÁgï D¸ÀįÉè.
¸À¥ÉÖA§gï 2016
«Ä¯ÁjÑA ¯ÁígÁA iiiiiiiiiiiiiiiiii
32

D«ÄÑ AiÀÄĪÀduï D¤ ¯Áí£ï
Qæ¸ÁÛAªï ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀiï

- gÉÆÃf ¨ÁgÉmÆ
É Ö
PÀ¯ÁåtÄàgï `©'

"ªÁqÁåAvï ¸ÁAUÁvÁ ªÉļÁÛAªï, JPÀémÁ£ï
fAiÉÄvÁAªï, GvÁgï ªÁAlÄ£ï ¸ÉªÁ PÀgÀÄ£ï eÉdÄ
¸ÀAV fAiÉÄvÁAªï"
DAiÀiÁÛgÁ 8 ªÀgÁAZÁ «Ä¸Á G¥ÁæAvï «UÁgï
¨Á¥ÁAZÉ PÀ¼À«Ú D±É D¸ï°è. Deï ¸ÁAeÉgï 4.30
ªÀgÁgï PÀ¯ÁåtÄàgï J ªÁqÁåAvï JqÀéqïð ®Æ«¸Áa
WÀgÁ ªÁqÁå dªÀiÁvï ZÀ¯ÉÛ°". «Äøï DPÉÃgï eÁ¯ÉA
UÀÄPÁðjߣï EUÀeÉð CAUÁÚAvï dªÉÄè¯Áå vÀgÁßmÁåA
¸ÀgÁåA ªÀZÉÆ£ï dªÀÄvÉPï AiÉÄÃAªïÌ G¯ÉÆ ¢¯ÉÆ.
UÀÄPÁðgïß ¯É²£ï UÉ°èZïÑ ¦AiÀÄĹ ²PÉÆÑ gÉÆ©£ï
ªÀÄu
í Á¯ÉÆ Deï ¸ÁAeÉgï 4 ªÀgÁgï ªÀiËAmï gÉÆÃdj
EUÀeð
É ZÁ ªÀÄAiÀÄÝ£Ágï QæPm
É ï D¸ÁgÉ AiÉÄvÀVÃ? ZÉqÁéA
¨sÄÀ UÁåðAa ¸ÉÆqÉ°n dªÀiÁvï eÁªïß ¨sÁAiÀiïæ AiÉÄAªÁÑöå
ZÀ°AiÀiÁAQà UÀÄPÁðjߣï D¥ÀªAÚÉ ¢¯ÉA. "«Äøï eÁ¯ÉA,
zÉÆvÉÆ£ïð eÁ°, «ÄÃnAUï eÁ¯ÉA. D¤ ¸ÁAeÉgï
dªÀiÁvï RAAiÀiï, ºÁå UÀÄPÁðjßPï D¤ PÁAAiÀiï PÁªÀiï
£ÁA. dªÀiÁvÉgï qÁår AiÀiÁ ªÀÄ«Ää ªÉvÁ°A. D²ÃªÁðzï
yAiÉÄlgÁAvï ¸À®ä£ï SÁ£ÁZÉA £ÀªA
É Zï ¦ü¯ïä DAiÀiÁèA.
¦ü¯ÁäPï ªÉZÉA ªÀÄíuÁ¯ÉA mÉj£Á zÉÆ¼É «AZÀÄ£ï.
wvÁèöågï UÀÄPÁðjßZÁ zÉƼÁåAPï C£ÉåÃPï ¥ÀAUÀqï
ªÉļÉÆî PÉÆAiÀÄgÁAvï D¸ï°è vÀ£Áðn D¤ ICYM
¸ÀAWÁAvï D¹ÑA vÀ£ÁðnA vÁAZÁ ¯ÁVA ªÀZÉÆ£ï
ªÉƪÁ¼ÁAiÉÄ£ï UÀÄPÁðjߣï vÁAPÁ dªÀiÁvÉPï AiÉÄÃAªïÌ
D¥ÀªÉÚA ¢¯ÉA jãÁ ªÀÄíuÁ¯ÉA "PÁ¯ÉA DAn vÁå
dªÀiÁvÉPï DªÀiÁÑ §j D¸ï¯ÁèöåA¤ AiÉÄAªÉÑ £ÀAAiÀiï.
¥ÁæAiÉĸÁÛA¤ AiÉÄAªÁÑöå dªÀiÁvÉPï D«Ä AiÉÄêïß QvÉA
PÀgÄÀ APï D¸Á Deï D«ÄA ªÀįÉà ©ÃZÁPï ªÉZA
É ªÀÄu
í ï
¤zsÁðgï PɯÁ, ªÀÄíeÉ ªÀírèªÀiÁAAiÀiï AiÉÄvÁ°".

¸ÀÄmÉZÉÆ ¢Ã¸ï
ªÀÄÆ«Ã ¥À¼ÉAªïÌ D¸Á. gÉƸÁPï
ªÀZÆ
É APï D¸Á. ¥sA
À PÀ£
ë Á D¸Ávï. ºÁPÁ ¥ÀÅgÁ DªÀiÁÌA
ªÉüï D¸Á. dªÀiÁvÉPï ªÀZÆ
É APï ªÉÃ¼ï £ÁA. ZÀqÁªÀvï
ªÁqÁåA¤ DªÀiÁÌA DAiÉÆÌAPï ªÉļÉÑA. ºÉAZï DªÀiÁÑöå
¦üUÀðeÉZÁ 15 ªÁqÁåA¤ dªÀiÁvÉPï AiÀÄĪÀduÁAZÉ
ºÁdgÀàuï ¨ÉÆmÁA¤ ªÀÄíeÁå wvÉèAAiÀiï D¸ÉÑ £ÁA.
ªÀíAiÀiï, DªÀiÁÌA ¸ÉeÁj eÁAiÀiï, ªÁqÉÆ eÁAiÀiï
¸À¬ÄæA eÁAiÀiï. ªÀÄ£ÉÆÃgÀAd£ï eÁAiÀiï vÀgï ªÁqÁå
dªÀiÁvï QvÁåPï £ÁPÁ? JPÁ ªÀÄ»£ÁåAPï wÃ¸ï ¢Ã¸ï
D¸Ávï ¢¸ÁPï 24 ªÀgÁA D¸Ávï vÁAvÉè KPï ªÀgï
¥É¯Áå ¸ÁAUÁvÁ ªÁqÁåAvï RgÀÄìAPï DªÀiÁÌ ¥ÀÅgÀìvï
£ÁA.
DªÉ Æ Ñ ªÁqÉ Æ KPï ¸À ª À i Áeï, ¸À ª À i ÁeÉ Z Á
GzÀUÀðvÉPï D¤ «±Áé¸Á ªÀjéA KPï ¨sÀ¯ÁAiÉÄÌ ¨sÀjvï
¸ÀªiÀ Áeï ¨ÁAzÀÄ£ï ºÁqÀÄAPï ¸Ázsïå. ºÉA PÁªÀiï ¥sÅÀ ¯ÉÆ£ï
AiÉÄAªÁÑöå DªÀiÁÑöå AiÀÄĪÀduÁA ªÀjéA ªÀiÁvïæ ¸Ázsïå.
¸ÀªiÀ Áeï §j PÀgA
ÑÉ ¥ÁæAiÀÄA
é vÁAZÉ ªÀiÁvïæ PÁªÀiï £ÀA
í iÀiï.
Deï DªÀiÁÑöå ¸ÀªÀiÁeÉPï GgÉâøïÛ AiÀÄĪÀduÁAa UÀgïÓ
D¸Á. ««zsï vÁ¯ÉAvÁA¤ ¨sg
À ï¯ÉAè AiÀÄĪÀd£ÁAUï DªÉÄAÑ .

vÀgï, » ¯Áí£ï Qæ¸ÁÛAªï ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀiï ªÀÄí¼Áîöågï
QvÉA? ¨sÁªÁqÁÛöåA¤ ¯Áí£ï ¥ÀAUÁØAvï ªÁqÁåAvï
¸ÁAUÁvÁ ªÉļÉÑA. JPÁªÉÄPÁ ¸ÀA¥ÀPïð D¸Á PÀgÀÄAPï,
¸ÀA§Azsï ªÁqÀAªïÌ ªÀiÁUÉÚ PÀgÄÀ APï, zɪÁa ¸ÀÄw
Û PÀgÄÀ APï
¥À«vïæ ¥ÀŸÀPÛ ï ¤AiÀiÁ¼ÀÄAPï, JPÁªÉÄPÁZÉ ¸ÀÄSï zÀÄBSï
ªÁAlÄ£ï WÉAªïÌ, ¸ÀAvÉƸÁZÉÆå ¸ÀAVÛ DZÀgu
À ï PÀgA
À ªïÌ
JPÁªÉÄPÁZÉ PÀµïÖ. ¨ÉeÁgÁAiÀiï ¸ÀªÄÀ ¸ÉÆå eÁuÁ eÁAªïÌ.
PÀµÁÖAvï DzsÁgï ¢ÃAªïÌ ¸ÀªÀĸÉå ¥ÀjºÁgï PÀgÀAªïÑ
D¸Á. JPÁ GvÁæ£ï ¸ÁAUÉA
Ñ eÁ¯Áèöågï. "zÉÃªï ºÁAUÁ
ZÀqÁªÀvï DAiÀiÁÛgÁA¤ ¸ÁAeÉgï ¦üUð
À eÉZÁ KPï DªÉÄÑ ªÀÄzsA
É ªÀ¹Û PÀgïß D¸Á. ªÀļ
í îÉ C£ÀĨsª
À ï eÉÆqÁÑöåPï
£Á KPï ªÁqÁåAvï dªÀiÁvï ZÀ¯Æ
É £ïZï D¸ÁÛ. ªÁqÁåAvï ¸ÁAUÁvÁ ªÉļÉÑA. ºÁå ¯Áí£ï ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀiï ªÀÄÄPÁAvïæ
30-40 PÀÄmÁäA D¸Ávï ¥ÀÇuï dªÀiÁvÉPï ºÁdgï ¥É¯ÁåPï ¸ÉªÁ ¢ÃAªïÌ. ªÉļï¯ÉÆè DªÁÌ¸ï ºÉÆUÁØAiÀiÁßPï.
eÁA«Ý 15 AiÀiÁ 20 duÁA QvÁåPï DªÀiÁÌA ªÉļÉÆÑ "ªÀÄíeÁ ¯Áí£ï ¨sÀ¬ÄÚPï vÀÄ«Ä QvÉA PɯÉA. vÉAZï vÀÄ«Ä
¸À¥ÉÖA§gï 2016
«Ä¯ÁjÑA ¯ÁígÁA iiiiiiiiiiiiiiiiii
33

ªÀiÁíPÁ PɯÉA." ªÀÄí¼Áîöå ¸ÉƪÀiÁåZÁ GvÁæA¥ÀjA fAiÉÄAªïÌ. JPÁ PÁ¼ÁÓZÉ D¤ JPÁ ªÀÄ£ÁZÉ eÁªïß ¸ÁAUÁvÁ
ªÉļÉÆ£ï DªÉÄÑA WÀgï, DªÉÆÑ ªÁqÉÆ D¤ D«ÄÑ ¸ÀªÀiÁeï GzÀgÀÎvÉPï ¥ÁªÀªÁåA D¤ ¸ÉƪÀiÁåZÁ «Ä¸ÁAªÁAvï
ªÁAmÉ° eÁªÁåA. D¤ ªÁqÁåZÁ dªÀiÁvÉPï ºÁdgï eÁAªïÌ ¤Zɪï PÀgÁåA.
m

¥ÀÀÅvÁPï CªÀAiÉÄÑA gÀÄzÁ£ï

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

- zÉ| UÉÃæ ¹ ªÀiÁnð¸ï
PÀµÁÖA¤AZï ºÁAªÉ ªÀíqï eÁ°A
zÀħð¼ï¥ÀuÁgÉZï PÁeÁgï eÁ°A
fªÀAvï §¼ï ªÁvÉèA, vÀÄPÁ ºÁAªï ¥À¸
æ ÀÆvï eÁ°A
ZÉPÉÆð ¨sÀÄUÉÆð ¨sÀÄAAiÀiï ¥ÀqÉÆè GªÀiÁ¼ÁåA¤ ¨sÀgÀÄ°èA
¨Á¥ÁAiÀiï vÀÄeÉÆ zɪÁ¢üãï eÁ¯ÉÆ vÀÄA ¯Áí£ï D¸ÁÛ£Á
ªÉƼÁ¨ï ªÀÄíeÉgï PÉƸÉÆî£ï ¥ÀqÉèA vÉA WÀrvï aAvÁ£Á
zsÀAiÀiïæ ºÁAªï ¸ÁAqÉèA£Á ¥ÀÅvÁ ¯Áí£ÁAvÉÆè ªÀíqï PÀvÁð£Á
aAvÁÛ°A "ªÀÄíPÁ ¥ÉǸÀÛ¯ÉÆAiÀiï ºÁvï-¥ÁAAiÀiï ªÀÄíeÉ ¥ÀqÁÛ£Á
PÀµÁÖ¤ ²PÁ¥ï ¢ªÀAiÉÄèA vÀÄPÁ vÁ£ï ¨sÀÄPï ¯ÉT£Á¸ÁÛA
¸À¨Ágï PÀµïÖ DAiÉÄè vÀj, ¥ÀªÁð vÁa PÀj£Á¸ÁÛA
²PÁàAvï ºÀıÁgï D¸ï¯ÉÆAiÀiï, DdÆ£ï¬Ä vÉ ¢Ã¸ï aAvÁA
QvÉA vÀÄPÁ ºÁAªÉ GuÉ PɯÉèA ¸ÁAUï ¥ÀÅvÁ, ¸ÁAUï DvÁA
¸ÀÄ£ÉPï ºÁqÀÄAPï D±Éªïß D¸ï°èA PÁeÁgï vÀÄj eÁ¯ÉÆAiÀiï
xÉÆqÁåZï vÉÃA¥Á£ï QvÁåPï ¥ÀÅvÁ, PÁ¼ÁÓPï ¨sÁ¯ÉÆ ªÀiÁgÉÆèAiÀiï?
QvÉA ªÁAiÀiïÖ'ªÉA PɯÉèA vÀÄPÁ ªÉUÉÆî QvÁåPï gÁªÉÇèAiÀiï?
ºÁå «zÉƪï DªÀAiÀiïÌ ¥ÀÅvÁ PÀ¸ÉA vÀÄA «¸À¯
æ ÉÆAiÀiï?
zÉƼÁåA ¢ÃµïÖ GtÂA eÁ¯Áå, PÁwgï «ÄjAiÉÆ ¥ÀqÁèöåvï
Deï vÀÄPÁ ¢¸ÁÛV ¥ÀÅvÁ, CªÀAiÀiï ªÀÄíuï ªÀ¼ÉÆÌAªÁÑöåPï?
PÀÄrAvï DvÁA ¥ÉÇPÉƼï eÁ¯ÁåA, gÀÄzÁ£ï ªÀÄíeÉ ¸ÁAUÉÑA PÉÆuÁPï !
GvÀgï ¥ÁæAiÉÄPï ¥ÁªÁèöåA ¥ÀÅvÁ, D±ÉvÁA vÀÄPÁ ¥À¼ÉAªÁÑöåPï !
PÁAAiÀiïÖ vÀÄeÉA £ÁPÁ ¥ÀÅvÁ, ¥sÀPÀvïÛ eÁAiÀiï ¸ÁAUÁvï
¨sÁAUÁgï-gÀÄ¥ÉA £Ávï¯ÉèAiÀiï ¥ÀÅvÁ, vÁa D±ÁAiÀiï £Á ªÀÄíPÁ
vÀÄAZï eÁªÁ߸ï¯ÉÆèAiÀiï ¨sÁAUÁgï ªÀÄíeÉA, ªÉÆUÁ£ï ªÁUÀAiÉÄèA vÀÄPÁ
DvÁA D±ÁðAvï ºÁAªï ¦üZÁgï, EvÉÆèAiÀiï PÀoÉÆÃgï eÁ¯ÉÆAiÀiï QvÁåPï!
£ÁvÁæAPï SɼÀAªïÌ D±ÉvÁ°A, ¨sÁUï vÉA ¢¯É£ÁAAiÀiï ªÀÄíPÁ
EvÉÆè¬Ä ¤µÀÄ×gï eÁ¯ÁAiÀiï QvÁåPï, «PÁ¼ÁAiÉÄ£ï ¨sÀgÉèA PÉÆuÉA vÀÄPÁ?
"ªÀÄíuÁÛ¯ÉÆAiÀiï ¨sÁAiÀiïæ¸Àgï ªÀiÁAAiÀiï ¨sÁAiÀiïæ ¸Àgï zÀĨÁAiÀiï C¥Àªïß ªÀígÁÛA vÀÄPÁ
¥ÁæAiÉĸÁÛAZÁå D±Àª
æ ÀiÁPï ¥ÁAiÉÄèAAiÀiï £À»AV ¥ÀÅvÁ ºÁqÀÄ£ï ªÀÄíPÁ ?
ªÁAiÀiïÖ vÀÄPÁ ªÀiÁUÁ£Á ºÁAªï vÀÄA ªÀÄíeÁå PÀIJZÉA ¥sÀ¼ï
¸ÀAvÉƸï vÀÄA ¥ÁªÉÇÛ¯ÉƬÄÎ ¥À¼Éªïß vÀÄeÁ DªÀAiÉÆÑ UÉÆüï?
«¸À£
æ Á ¥ÀÅvÁ, vÀÄPÁ ºÁAªï, DAiÉÆè ªÀÄíeÉÆ ¤ªÀiÁuÉÆ ªÉüï
¸ÀUÁðgï D«ÄA ªÉļÁåA ¥ÀÅvÁ, AiÉÄvÁ£Á vÉÆ PÁ¼ï!
¸À¥ÉÖA§gï 2016
«Ä¯ÁjÑA ¯ÁígÁA iiiiiiiiiiiiiiiiii
34

SAND DUNES
AND
THE WINDS
If it wasn’t for my maai, I would have
totally missed out on the bungalow tale.
That huge bungalow which she used to
say belonged to parrbu who turned out to
be some king’s dentist, also who used to
always come on horseback suited and
booted that would make the six foot two
inch man like one wealthy, strikingly
handsome man a perfect gentleman, that
bungalow, which after his death was
haunted by his ghost making all spooky
noises, and also the same bungalow
having crumbled to dust with skins of
time peeling one after the other. If it wasn’t
for the lovely, generous, two toothed
smile owner, I wouldn’t have learnt of my
never ending family line skimmed back
to my great great grandparents and their
descendants. My nana was just another
tale. She who told me of chennamane, a
game played with tiny seed like pellets
on a clay play stand. She who told me
about my wonderful aba I never had the
luck to see. It was all about giving this
piece a personal touch.
Let’s turn a fresh leaf in the literal
sense. Old aged homes cannot be traced
back to even 50 years but the surge in their
presence are dwindling at an alarming
rate. The moment we learn ‘my parents
are turning out to be a huge burden on
me’, without listening to a single tick of
the clock, the decision is at work full

- Komal D Souza
swing. ‘Mom, dad, it somehow doesn’t
seem to be happening right, we feel it is
in the best interest for the family for you
to move to the old age home, don’t worry,
it will be just like home. We will keep
visiting you..’ that way, the silent stoning
and lashing with just words continue. The
hunchbacked quavery old and fragile
figures make a hushed exit. The visits to
the Ashram turn from once in two days to
once a week. Eventually once a month
turn out to be way more seldom thanks
to I have too much work and the kids have
exams. If only the reasons exhausted!
Do our parents deserve what we
serve to them? When he could toil all day
just to help her fix two square meals a
day, when she could stay up until you
came home, when she could allow her
stomach growl and roar just waiting for
you, when he could work overtime to get
you a new shirt you have your eyes on in
that store there, when she could take up
the blame for that showpiece you broke,
when she could not let her eyes bat even
once because she knew her little angel
would wake up any minute hungry and
crying, when he could sleep on a mat to
let you sleep on the bed, when she can
cook your favorite dish and wait to see
that broad smile touch your lips, when she
can listen to your school stories endlessly
with as much excitement as she finds in

¸À¥ÉÖA§gï 2016
«Ä¯ÁjÑA ¯ÁígÁA iiiiiiiiiiiiiiiiii
35

your thrilled tone, why do you find it so
difficult to repeat what you said when you
know she is frail and finds it hard to listen.
Why do you find it so hard to find time
and take her on a stroll when you know
she is suffocating within the four walls
while the same woman has toiled out
there basking in the sun loving it but is
now too vulnerable to even climb a step
without help. She needs you. Now. Why
is that you find it difficult to teach him
operate a cell phone and you get annoyed
scowl and walk out on him when you have
repeated twice. How easy it is to forget
how he taught you the alphabets and
numbers and had a hearty laugh when

you would say simple alphabets like they
were tongue twisters.
Today your son your daughter
watches you shout at your mother for
spilling water. Tomorrow when you are
in her place, I wonder if your pampered
kid is going to even offer you a glass of
water when your throat is parched.
Today when your son when your
daughter watches you escort your parents
out of the house and into the old age
home, i can’t be sure if you will be walked
out or will walk out on your own unable
to bear your serene environment.
m

MOTHER MARY
Hail Mary, full of grace - yes we hail her as one who is without blenish. She was
blessed
to be the mother of Jesus and then she was assigned to
be our mother. Her devotes are many and they
refer to Mary by many names. We celebrate
many feasts throughout the year and he call to
mind how she blesses us and keeps us under
her m . Thousands of miracle happen in her
name. Her faithful recite the three “Hail
Marys”, the “Rosary” and “Memorare” daily.
Also, every month some novena in her name
is conducted. Whe we do all there faithful
acts we should remember that Mother Mary
was a humble, and absolutely good lady.
Through her intercession we can reach Jesus.
Dear Mother Mary protect my family, school
from all dangerous of the body and soul. Help
me to grow into a loving, kind, good person.
Art by : Deborha

- Aniya Ruth Menezes
VI Std
¸À¥ÉÖA§gï 2016
«Ä¯ÁjÑA ¯ÁígÁA iiiiiiiiiiiiiiiiii
36

ASSET VERSUS LIABILITY
-Nisha Crasta
It was a cloudy day. An old mother
was walking with her little grandson,
holding his hands firm. Suddenly, the
rains pour. Unfortunately, the
grandmother did not have an umbrella,
nor did the child have one. She
immediately takes the child in her arms,
tries to protect him from rain as much as
possible, and rushes to the nearest shelter
she can find. Then, she makes sure that the
little boy isn’t wet and doesn’t fall sick.
Once the rain stops, she carries him home.
Why did the grandmother think of her
grandson first, and not about herself? Yes,
she loved the child more than she loved
herself. She cared for the child more than
she cared for herself. She worried about
the child more than she worried about
herself. Her every emotion had first
preference for the child! But, many may
say that it was her duty, being the child’s
grandmother. This is something on which
we need to think twice. If the grandmother
considered her act as her duty, she would
have simply dragged the child to the
shelter, and wouldn’t have carried him.
Even if the child’s grandfather, father or
mother were in the place of the
grandmother, they would have done the
same, as the grandmother did. But why?
Well, here is the answer – they love their
children. Nothing in this world is more
important to them, than their children. Yes,
their children are their only assets – the
assets that cannot be measured in terms
of economic value!

Milagres ‘A’ Ward

people in the old age homes. On the other
side, there are people who look after their
old parents at home. Since the former is
usually discussed, I would like to focus
on the latter. People, who have their old
parents at home, usually take good care
of them. But, when asked about this, many
say – “I am just doing my duty towards
my mother/father”. Really? So, for all the
love and care they have poured on us, are
we repaying them? I do not mean to say
that we do not love our parents. But,
doing ones duty can sometimes be a
burden. And our parents should not be a
burden to us! How can we consider them
to be a liability?
As they grow old, our parents might
seem irritating sometimes, or maybe they
want only their words to be followed. But,
don’t you think you did the same to them
during your childhood? Have they ever
behaved rudely with you, for this? As
they grow old, they will tend to behave
like children. This is a natural process. We
should understand this, and try our best
to give them a happy and contented oldage life. Everything that we do for them
must be because we love them, and not
because it is our duty to do so. So what if
they have grown old? They are our
parents, our assets – the only assets that
cannot be measured in terms of economic
value!
m

InA contrast,
we find many elderly 37
¸À¥ÉÖA§gï 2016
«Ä¯ÁjÑ
¯ÁígÁA iiiiiiiiiiiiiiiiii

ªÀÄj
zɪÁa ªÀiÁvÁ
- N°±Á ¥sÅÀ mÁðqÉÆ

Art by : Grishel Lewis

C±ÉA SÁ°Û ¨sÆ
É ½ eÁªÁß¹Ñ ªÀÄj DªÀiÁ ¸ÀªÁðAPï
KPï DzÀ±ïð eÁªÁ߸Á. ªÀÄgÉåa zÉT¨sj
À vï ftÂA DªÀiÁÑöå
PÀÄmÁä¤A gÀÄvÁ PÀgïß, KPï DzÀ±ïð PÀÄmÁªÀiï ¨ÁAzÀÄ£ï
ºÁqÀÄAPï ¥ÉZÁqÁåA. ªÀÄgÉåZÁ PÉÆAvÁZÉÆ vÉøïð
¸ÀzÁA¤Ãvï ªÀÄítÄ£ï wPÁ ºÀ¹ðAiÀiÁA D¤ ªÀiÁ£ï
PÀgÁåA. DªÀiÁÑöå ¯Áí£ÁA ¨sÀÄUÁåðAPï, AiÀÄĪÀduÁAPï
D¤ ¸ÀªÁðAPï ªÀÄgÉåZA
É ¨sQÀ ¥
Û u
À ï KPï §¼ÀéAvï ºÁvÉgï
eÁA«Ý.
ªÀÄj D«ÄÑ ªÉÆUÁ¼ï ªÀiÁAAiÀiï
w eÁªÁ߸Á ¸ÀVðAaA DªÀAiÀiï
wZÉA £ÁAªï ºÉÆUÉƽìAiÀiÁA
wZÁå ªÉÄmÁA¤ ZÀ®ÄAiÀiÁA"

10th Std

ªÀÄj eÁªÁ߸Á "zɪÁa ªÀiÁvÁ" ¸ÀUÁð ¸ÀA¸ÁgÁZÁå
"¸ÉÆqÉÆéuÁÝgÁa ªÉ¯Áågï". ªÀiÁAiÀiï ªÀÄgÉåPï D«ÄA
zɪÁa ªÀiÁvÁ. DAPÁégï ªÀÄj, ªÀļ
í Áîöå ¸À¨Ágï GvÁæA¤
G¯ÉÆ ªÀiÁgÁÛAªï.
ªÀÄj eÉÆÃQA D¤ ¸ÁAvï D£ÁßZÁ GzÀjA ¨Á¼ï
eÁªïß £ÀdgÉvÁAvï d¯Áä°. vÉAZï D«ÄA ¸À¥A
ÖÉ §æZÁå 8
vÁjPÉgï ¸ÀA§æªÄÉ A
Ñ wZÉA d¯ÁäZA
É ¥s¸
É ïÛ. "ªÉÆAw ¥s¸
É ïÛ"
AiÀiÁ ¨Á¼ÉÆPï ªÀÄjAiÉÄZÁå d£À£ÁZÉA ¥sɸïÛ. wZÁå
¨sÀÄUÁåð¥ÀuÁgÁZï C¥ÀÅmï ±ÉUÀÄuÁA¤A ªÀÄj ªÀíqï
eÁvÁ£Á zɪÁPï ªÀiÁ£Àé°è eÁªïß "¸Àªïð ¹ÛçÃAiÀiÁA
©üvÀgï ¸ÀzÉAªï eÁ°"
¸ÁA eÉ d įÁVA RgÁgï eÁ¯Áè ö å ªÀ Ä gÉ å Pï
UÁ©æAiÉÄ¯ï ¨sq
À Áéöå£ï PÀ¼¬
À įÉA
è ¥ÀªiÀ ÁðuÉA, ¥À«vïæ DvÁäöå
ªÀ«ðA w UÀ©üð ¸ÀA¨sÀ«è. D±ÉA ªÀÄ£ÁêPÀļÁZÁå
¸ÉÆqÀéuÁÝgÁPï d¯ïä ¢AªÉÑA ªÀvÉðA ¨sÁUï wPÁ ¥sÁªÉÇ
eÁ¯ÉA. ºÁå ªÉ¼Ágï wuÉA zɪÁZÁ RıÉPï ¸ÀA¥ÀÇuïð
SÁ°ÛªÀiÁ£ï WÁ¯ÉÆ.

m

PÀ¼À«Ú

eÁ»ÃgÁvï zÀgï

* ¨ÁAiÉÄèA PÀªÀgï (PÀ®gï)

*

gÀÆ.

5,000.00

©üvÀgÉèA PÀªÀgï (PÀ®gï)

gÀÆ.

4,00.00

©üvÀgÉèA ¥Á£ï (PÀ®gï)

gÀÆ.

3,000.00

©üvÀgÉèA ¸ÀUÉîA (B/W)

gÀÆ.

1,500.00

©üvÀgÉèA CzsÉðA (B/W)

gÀÆ.

800.00

©üvÀgÉèA PÁ¯ÉÝA (B/W)

gÀÆ.

500.00

¯ÉÃR£ÁA, ªÀzÉÆåð eÁ»ÃgÁvÁA EUÀfðZÁå
z˴g
ÛÀs ÁAvï ¢ªÉåvï. AiÀiÁ gerrynid@gmail.com
ºÁPÁ EªÉÄïï PÀgÉåvï.
- ¸ÀA¥ÁzÀPï

¸À¥ÉÖA§gï 2016
«Ä¯ÁjÑA ¯ÁígÁA iiiiiiiiiiiiiiiiii
38

PÀxÆ
É Ã°Pï ¸À¨a
És ªÀ¢ðü
- eɹAvÁ ¯ÉÆèÉÆ,
¸ÉªÁ, vÁåUï D¤ JPÀémÁ£ï “¸ÀªÀiÁ¸ÀªÀiï ¥ÀuÁa,
¸ÀA¥ÀÆuïð ¸À±PÀ ïÛ QæùÛà vÀvÁéA¤A fAiÉÄA«Ñ ¸ÀªiÀ Áeï”
¨ÁAzsÄÀ £ï ºÁqÀÄAPï, PÀxÆ
É Ã°Pï ¸À¨Ás GqÀĦ ¥Àz
æ ÃÉ ±ï
(j) ºÁZÉÆ §¼Á¢ÃPï ¥sÁAmÉÆ eÁªïß, DªÀiÁÑ «Ä¯Ágï
¦üUÀðeÉZÁ WÀlPÁ£ï ¥sÀ¼Á¢ÃPï ¸ÉªÉZÉÆ ªÁªïæ PɯÁ.
CzsåÀ Pïë ²æà V®âmïð PÀ£ð
É °AiÉÆZÁ ªÀÄÄSÉîàuÁgï,
2015-16 ªÁå ªÀ¸ÁðZÉÆ PÁAiÀÄðzÀ²ð ²æà wªÉÆw
PÁæ¸ÁÛ, ¤AiÉÆÃfvï CzsåÀ Pó ïë ²æà gÉêÀÄAqï PÁæ¸ÁÛ, G¥ÁzsåÀ Pïë
²æêÀÄw ¥Éèë r¸ÉÆÃeÁ, ReÁ£ÁÝgï ²æà qÉëqï PÁæ¸ÁÛ
ºÁtÂA ¤PÀmï ¥Àƪïð CzsÀåóPïë ²æêÀÄw ¥sÉ°ì ®Ä«¸ï
»ZÁ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ï D¤ ¥ÉæÃgÀuÁ£ï, PÉÃA¢æAiÀiï
PÁAiÀÄðPÁj ¸À«Äw£ï J«Ó¯Áèöå ºÀgåÉ PÁ ¸ÉªA
É vï ªÁAmÉÆ
Wɪïß ¢AiÉĸÉfAvÉè CvÀÄåvª
ÛÀ iÀ ï-PÁAiÀiÁð¼ï ¦üUð
À eï WÀlPï
¥À±
æ À¹Û D¤ ¥ÀÄgÀ¸ÁÌgï eÉÆqÁè.
UÉÆ«î ¨Á¥ÁZÁ D±É ¥ÀPæ Ágï, 18 ªÀ¸ÁðA ¨sg
À ï¯Áå
ºÀgï PÀÄmÁäAvÁå÷è KPï ¥ÀÄtÂà ZÀrvï ¸ÁAzÁåPï PÀxÆ
É Ã°Pï
¸À¨Z
És Æ
É ¸ÁAzÉÆ PÀZÁåð ªÁªÁæAvï, ºÁå ªÀ¸Áð 80
ZÀrvï ¸ÁAzÉ ªÉļÁåvï
¥À¸
æ ÀÄÛvï 456 PÀÄmÁä D¸ÁÑöå CªÀiÁÑ ¦üUÀðeÉAvï,
2015 J¦æ¯ÁAvï 297 ¸ÁAzsÉ D¸ï¯Éè ºÁå ªÀ¸Áð 80
ZÀrvï ¸ÁAzÉ ªÉļÉÆ£ï 377 ¸ÁAzsÉ D¸Ávï.

PÁgÀåzÀ²ð

AiÀÄĪÀduÁAPï ¸ÉªZ
É Áå ªÁªÁæAvï ªÉÄvÉgï PÀZÁåð
¥ÀA
æ iÀÄvÁßAvï AiÀÄĪÀ ªÀÄÄSÉ° ¸ÁAzÉ eÁ¯Áåvï.

2015 zÀ¸A
É §gï 23 vÁjPÉgï, ¥ÁA§Ægï ªÀiÁ£À¸À
E¸É Æ Ì¯ÁAvï D¸ÁPÉ ¯ Áè ö å‘JPÁÛ g ÁZÉ A £À v Á¯ï’
¥ÀUÁðAªÁAvÁå÷è ¸ÀAWÀl£ÁA ¸ÀªÉA ¸ÀºÀ«Ä®£ï
PÁAiÀiÁðAvï C«Ä ªÀqÁ GªÉÄ¢£ï C¤ ªÀqï ¸ÀASÁå£ï
ªÁAmÉÆ WÉvÁè.
PÉÆA¦æ ¥s¸
É ÁÛZÁ DzÁèöå DAiÀiÁÛgÁ 2016 d£Égï 9
vÁjPÉgï, ¸ÀZ
é ïÒ ¨sÁgÀvï DAzÉÆî£ÁZÉÆ ªÁAmÉÆ eÁªïß,
PÀ¯ÁåtÄàgï ¥ÀAZÁAiÀÄvï D¤ gÉÆÃlj PÀ¯ÁåtÄàgï
¸ÀºÀ¨sÁVvÁé£ï, PÀ¯ÁåtÄàgï ¸ÀAvÉPÀmÉÖ ¥Àj¸Àgï ¤ªÀÄð¼ï
PÀZÉÆð ªÁªÁæ C©üAiÀiÁ£ï ZÀ®AiÀiÁè.
PÉƼÀ°ÎjAvï ZÀ¯ï¯Áèöå ªÁgÁqÉÆ ¸ÀªÉÄäüÁAvï
ªÀqÁ ¸ÀASÁå£ï ºÁdgï eÁªïß, ¸ÀªÉÄäüï AiÀıÀ¸ÉéPï
¥ÁnA¨ÉÆ ¢¯Á.
KPï mÉA¥ÉÆ ªÉÇ«ð dªÀĪïß, GqÀĦ CµÀÖ ªÀÄoÀZÁ
¥ÀAiÀiÁðAiÀÄ ªÀĺÉÆÃvÀìªï ¸ÀAzÀ©üðA D¸ÁPɯÁå÷è
¸ËºÁzÀð ªÉÇeÁåA ¥ÀıÁðAªÁAvï ªÁAmÉÆ WÉvÁè.
GzÁåªÀ g ï EUÀ e É ð ¨ÁAzÁà Z Á GUÁÛ ª À u É
¸ÀAzs©
À ð
ü A 2016 J¦æ¯ï 24 ªÉgï ªÉÇeÁA ¥ÀıÁðAªï
D¤ ¸ËºÁzÀð ¸ÀªÉÄäüÁAvï ¨sÁVzÁgï eÁ¯ÁåAªï.

¸À¥ÉÖA§gï 2016
«Ä¯ÁjÑA ¯ÁígÁA iiiiiiiiiiiiiiiiii
39

¦üUÀðeÉZÁ ¨ÁAzÁàZÁ ‘¥Áèn£ÀªÀiï dĨÉèªï’
JªÀÓuZ
É Á ¦üUð
À eï ¨ÁAzÁàZÁ £À«ÃPÀgu
À ÁPï gÀÄ.50,000/
- vÀ¸ÉAvï dĨÉèªÁZÉÆ ªÁAmÉÆ eÁªÁ߸ÁÑöå zÀĨÁîöå
PÀÄmÁäZÁ WÀgï ¨ÁAzÁà JªÀu
Ó PÉ ï gÀÄ.50,000/-, ªÁgÁqÁå
xÁªïß gÀÄ.9400/- PÉÃAzÁæ xÁªïß gÀÄ.25000/- ªÉļÁ¸ÉA
ªÁAªïÖ PÁqÀÄ£ï, 15.08.2016 ªÉgï, WÀgÁZÁ ¨ÁAzÁàZA
É
PÁªÀiï ¸ÀA¥Àªïß, WÀgï ªÀPÁ¯ï PÁAiÀiÁðAvï ªÁAmÉÆ
WÉvÁè.
ºÁå WÀgÁZÉ ¤ªÀiÁðuï ªÁªÁæZÉ ªÀÄÄSÉ®u
à ï Wɪïß,
¸ÉÆ©üvï ©qÁgï vÀAiÀiÁgï PÀgÄÀ APï DzsÁgï ¢¯Áèå DªÀiÁÑ
WÀlPÁZÉÆ DzÉÆè CzsÀåPïë ²æà ¯É¹è ®Ä«¸ÁZÉÆ D¨sÁgï
ªÀiÁA£ÁÛªï. dĨɪ
è ï WÀgÁAvï ªÀPÁ¯ï eÁ¯Áèöå ²æêÀÄw
¸À « vÁ C¤ ²æ à ¦Ãlgï qÁ¯É ä à qÁPï, G¯Áè ¸ ï
¥ÁoÀAiÀiÁÛAªï D¤A §gÉ ªÀiÁUÁÛAªï.
¸ÀºÀPÁgï ¢¯Áèöå «UÁgï ªÀiÁ.¨Á. ¸ÉÖä ¯ÉÆèÉÆ
D¤ ¦üUÀðeï DyðPï ¸À«ÄwZÉÆ C¤ zÀÄqÁé PÀĪÉÆPï
¢¯Áèöå ¸ÀªÁAZÉÆ C¨sÁgï ªÀiÁA£ÁÛªï.
2016-17 ªÀ ¸ ÁðAvï ¨s À ¯ ÁAiÉ Ä Ì PÁqÁðAZÉ
£À«ÃPÀgÀuï ªÁªïæ AiÀıÀ¹é jw£ï ¸ÀA¥ÀAiÀiÁè. DªÀiÁÑ
¦üUð
À eÉZÁ 461 PÀÄmÁäAPï ¨s¯
À ÁAiÉÄÌ PÁqÁðA £ÉÆAzÀtÂ
PɯÁå.
¥sÀÄqÁgï ¥ÀæwµÁ×£ï D¤ «Ä¯ÁVæ¸ï PÉƯÉfZÁ
¸ÀºÀPÁgÁ£ï, AiÀÄĪÀduÁAPï ªÀæwÛ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ï D¤
¸ÉÆÌ®gï²¥ï ªÀiÁºÉvï ªÀiÁUÀðzÀ±ð
À £ï PÁAiÉÄðA AiÀıÀ¸£
éÉ ï
ZÀ®AiÀiÁè.
2016 ªÀ¸ÁðAZÉÆ ªÁ¶ÃðPï PÉÆAQÚ D¤A PÀ£ßÀ qÀ
¨sÁµÀuï ¸ÀàzÉÆð AiÀıÀ¸Éé£ï ZÀ¯ÉÆ£ï ªÉ¯Á.
DªÀiÁÑ WÀlPÁa ¸ÀQÃæ AiÀiï ¸ÁAzÉÆ, DªÉÆÑ ¸ÀAzÉñï
¸ÀAZÁ®Q ²æêÀÄw gÉÆÃf ¨ÁgÉmÆ
É ,Ö ªÁgÁqÉÆ G¥ÁzsåÀ Pïë
D¤A D«ÄÑ ¤PÀl¥Àƪïð CzsåÀ Pïë ²æêÀÄw ¥s°
É ì ®Æ«¸ï,
ªÁgÁqÉÆ ¸À«Äwa ¸ÀºPÀ ÁAiÀÄðzÀ²ð eÁªïß «AZÉƪïß
AiÉĪïß, ªÁgÁqÁå ºÀAvÁgï ªÀÄÄSÉ®àuï Wɪïß,
¸ÀªÄÀ ÄzÁAiÀÄZÉÆ ªÁªïæ ¨sg
À Áå£ï ªÀÄÄSÁgï ªÀ£ïð D¸Ávï
vÁAPÁA C©ü£A
À zÀ£ï.
DªÉÆÑ ¤AiÉÆÃfvï CzsåÀ Pïë ²æà gÉêÀÄAqï PÁæ¸ÁÛ£ï,
¦üUð
À eÉAvï CvÀå¢Pï ZÀqï PÀxÆ
É Ã°Pï ¸À¨Z
És A
É qÉƣɱ£
À ï

®QÌ PÀÆ¥À£ÁA «PÀÄ£ï, WÀlPÁPï, ªÁgÁqÁåPï C¤
PÉÃA¢æÃAiÀiï ¸À«ÄwZÁ ªÁªÁæZÁ RZÁðPï ªÉÆmÉÆ
DzsÁgï ¢¯Á. vÁZÉÆ D«Ä D¨sÁgï ªÀiÁ£ÁÛAªï.
PÀxÉÆðPï ¸À¨sÉZÉA ªÀÄÄSï¥Àvïæ ‘DªÉÆÑ ¸ÀAzÉñï’
ºÀgï PÀÄmÁäPï ¥ÁªÀAªïÌ ªÁªïæ PÀZÁåð D¤ eÁ»ÃgÁvÁA
dªÀĪïß ¥ÀvÁæPï CyðPï §¼ï ¢ÃAªïÌ ¥ÉÃæ gÀuï ¢AªÁÑöå,
DªÉÆÑ ¸ÀAzÉÃ±ï ¸ÀAZÁ®Q ²æêÀÄw gÉÆÃf ¨ÁgÉmÉÆÖ
»PÁ DªÉÆÑ ¸ÀªÁðAZÉÆ ¸ÀºÀPÁgï UÀeïð D¸Á. 460
PÀÄmÁäA ¥À¬ÄÌ DªÀiÁÑ ¦üUð
À eÉZÉ ªÀUð
À tÂzÁgï222 ªÀiÁvïæ
C¸Ávï.
PÀxÆ
É Ã°Pï ¸À¨Z
És Á ªÁªÁæPï SÁAzï ¢Ãªïß DªÉÆÑ
¸ÀªÀÄÄzÁAiÀiï §¼ï PÀgÀÄ£ï C«ÄÑ »vÁ¸ÀQÛ gÁPÀÄ£ï
ªÀAiÀiÁðA.
JPÁªÉÄPÁ ªÀiÁ£Á£ï D¤ ªÉÆUÁ£ï ¯ÉPÀÄ£ï,
GvÁæAPï D¤ ªÀiÁ£ÁPï ªÀĺÀvïé ¢Ã£Á¸ÁÛA, ªÁªÁæPï
DzÀåvÁ ¢Ãªïß DªÉÆÑ «Ä¸ÁAªï ¸ÀÄ¥s¼
À ï PÀgÄÀ APï ºÁvÁPï
ºÁvï ¢ªÁåA.
¦üUÀðeÉZÁ ¨ÁAzÁàZÁ ‘¥Áèn£ÀªÀiï dĨÉèªï’
JªÀÓuZ
É Á ¦üUð
À eï ¨ÁAzÁàZÁ £À«ÃPÀgu
À ÁPï gÀÄ.50,000/
- vÀ¸ÉAvï dĨÉèªÁZÉÆ ªÁAmÉÆ eÁªÁ߸ÁÑöå zÀĨÁîöå
PÀÄmÁäZÁ WÀgï ¨ÁAzÁà JªÀu
Ó PÉ ï gÀÄ.50,000/-, ªÁgÁqÁå
xÁªïß gÀÄ.9400/- PÉÃAzÁæ xÁªïß gÀÄ.25000/- ªÉļÁ¸ÉA
ªÁAªïÖ PÁqÀÄ£ï, 15.08.2016 ªÉgï, WÀgÁZÁ ¨ÁAzÁàZA
É
PÁªÀiï ¸ÀA¥Àªïß, WÀgï ªÀPÁ¯ï PÁAiÀiÁðAvï ªÁAmÉÆ
WÉvÁè.
ºÁå WÀgÁZÉ ¤ªÀiÁðuï ªÁªÁæZÉ ªÀÄÄSÉ®u
à ï Wɪïß,
¸ÉÆ©üvï ©qÁgï vÀAiÀiÁgï PÀgÄÀ APï DzsÁgï ¢¯Áèå DªÀiÁÑ
WÀlPÁZÉÆ DzÉÆè CzsÀåPïë ²æà ¯É¹è ®Ä«¸ÁZÉÆ D¨sÁgï
ªÀiÁA£ÁÛªï. dĨɪ
è ï WÀgÁAvï ªÀPÁ¯ï eÁ¯Áèöå ²æêÀÄw
¸À « vÁ C¤ ²æ à ¦Ãlgï qÁ¯É ä à qÁPï, G¯Áè ¸ ï
¥ÁoÁAiÀiÁÛAªï D¤A §gÉA ªÀiÁUÁÛAªï.
¸ÀºÀPÁgï ¢¯Áèöå «UÁgï ªÀiÁ.¨Á. ¸ÉÖä ¯ÉÆèÉÆ
D¤ ¦üUÀðeï DyðPï ¸À«ÄwZÉÆ C¤ zÀÄqÁé PÀĪÉÆPï
¢¯Áèöå ¸ÀªÁAZÉÆ C¨sÁgï ªÀiÁAzÁÛAªï.
m

¸À¥ÉÖA§gï 2016
«Ä¯ÁjÑA ¯ÁígÁA iiiiiiiiiiiiiiiiii
40

GvÀgï ¥ÁæAiÉÄgï vÀ£Áðlàuï ¸ÁA¨Á¼ÀÄAPï
DeïPÁ¯ï eÁ¬ÄvÉÛ duï GvÀgï ¥ÁæAiÉÄZÉgï
¤gÀAvÀgï DzÁAiÀiï ªÉļÉÑ SÁwgï ««zï xÀgÁAZÁå
AiÉĪÀÓ£AÉ ¤, ªÀÄÆåZïªÀ¯ï ¥sAÀ qï D¤ E£ÀÄìg£
É ïì PÀA¥ÉÚA¤
zÀÄqÀÄ WÁ¯ÁÛvï. vÀ£ÁðlàuÁZÉgï WÉƼÀÄ£ï D¸ÁÛ£Á zÀÄqÀÄ
C¸À¯Áå xÉÆqÁå AiÉĪÀÓ£AÉ ¤ WÁ¯Áågï ¥ÁAiÀiï GvÉÆ£
æ ï
WÉƼÉÆAPï ¸Ázsïå eÁAiÀiÁßvï¯Áè÷å ¢¸ÁA¤ ¢Ã¸ï ¸ÁgÀÄAPï
PÀ±ïÖ eÁAªÉÑ £ÁAvï.
¨s¯
À Á¬ÄÌAiÀiï ZÀqÄÀ uÉ ºÉZï xÀgÁa. vÀ£ÁðlàuÁZÉgï
xÉÆr ZÀvÁæAiÀiï WÉvÁè÷ågï, GvÀgï ¥ÁæAiÉÄgï ¨s¯
À Á¬ÄAiÀiï
PÀĪÉÄÌÃPï AiÉÄAªÁÑ÷å ªÀÄÆåZïªÀ¯ï ¥sAÀ qÁAvï WÁ®ÄAPï
eÁvÁ. GvÀgï ¥ÁæAiÉÄAZÉgï ¨s¯
À Á¬ÄÌ §j zÀªg
À ÄÀ APï
¸Ázsïå eÁvÁ. eÁ¬ÄvÁÛ÷åA xÀAAiÀiï ªÀiÁvÁgÀàuïAZï ¥ÁnA
WÁ¯ÉåvÁ!
RAAiÀiÁÑ÷åAiÀiï JPÁ ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄAvÁè÷å ¥ÀAiÉÄè
PÁè²Avï ²PÀÄ£ï D¸ï¯Áè÷å ¨sÀÄUÁåðAPï ¥À¼ÀAiÀÄÛ£Á vÉ
¸Àªïð ZÀqÀÄuÉA JPÉZï ¥ÁæAiÉÄZÉ vÀ±ÉA ¢¸ÁÛvï. xÉÆqÉ
ªÉÆmÉ, ºÉgï ²gÀÄàmÉ, xÉÆqÉ UÉÆgÉ D¤ Ggï¯Éè ªÀiÁvÉì
¸ÁªÉî. ¥ÀÇuï ¥ÁæAiÉÄ£ï ZÀqÀÄuÉA KPï ¸ÁgÉÌ D¸ÁÛvï.
vÁåZï ¥ÀAiÀiÁè÷å PÁè²Avï ¸ÁAUÁvÁ D¸ï¯Áè÷åAPï ¸ÀĪÀiÁgï
¸Ámï ªÀ¸ÁðAa ¥ÁæAiÀiï eÁvÁ£Á ¥ÀgÀvï ¸ÁAUÁvÁ
§¸Àªïß ¥À¼¯
É Áågï KPï «¹ävÁAiÉÄa UÀeÁ¯ï UÀĪÀiÁ£ÁPï
AiÉĪÉåvÁ. vÁå ¥ÀAUÁØAvÁè÷å ¸ÀªÁðAa ¥ÁæAiÀiï ZÀqÄÀ uÉA
KPï ¸ÁjÌ D¸Áè÷ågï¬Ä ºÁå ¥ÁæAiÉÄZÉgï xÉÆqÉ ZÀqï
ªÀiÁívÁgÉ eÁ¯É¥
è j
À A ¢¸ÁÛvï. xÉÆqÁåAPï CdÆ£ï ¥À£Á߸ï
eÁAªïÌ £ÁAvï vÀ±ÉA D¸Áè÷ågï ºÉgï xÉÆqÉ PÁAAiÀiï
¸ÀvÀÛgï ªÀ¸ÁðAPï «ÄPÁé¯Éè vÀ±ÉA ¢¸ÁÛvï. C±ÉA QvÁåPï
eÁvÁ?
JPÉZï ¥ÁæAiÉÄZÁå ªÀÄ£Áê÷åªÀÄzsÉA ¥ÁæAiÉÄøïÛ
eÁAªÁÑ÷åAvï ¥sÀgÀPï D¸ÉÑAZï ºÁPÁ PÁgÀuï.JPÉZï
¥ÁæAiÉÄZÁå zÁzÁè÷åAPï D¤ ¹ÛçAiÀiÁAPï ªÀÄzsåÀ ªiÀ ï ¥ÁæAiÉÄZÁå
G¥ÁæAvï ¸ÁAUÁvÁ ¥À¼ÀAiÀiÁè÷ågï ¹ÛçAiÀiÁA¥Áæ¸ï
zÁzÉè ZÀqï ¥ÁæAiÉÄøïÛ vÀ±ÉA ¢¸ÁÛvï.

- qÉÆ. JqÀégïØ £Àev
æÉ ï
vÀgï ªÀÄí¤¸ï PÉzÁß ¥ÁæAiÉÄøïÛ eÁvÁ? xÉÆqÉ
ºÉgÁA¥Áæ¸ï ªÉVÎA QvÁåPï ªÀiÁívÁgÉ eÁvÁvï? ¸À¨Ás gï
duÁA GvÀgï ¥ÁæAiÉÄgï¬Ä vÀ£ÁðmÁåA¥ÀjA ZÀÄgÀÄPï
D¸ÁÛvï, vÁAZÁå f£ÉƸÁAvï G¯Áè¸ï D¸ÁÛ D¤ vÁAPÁ
¥ÁæAiÀiï eÁ°è PÀ½vï eÁAiÀiÁß. vÁAPÁ ªÀ¸ÁðA ¯ÉPÁ£ï
¥ÁæAiÀiï eÁ°è D¸ÉåvÁ, ¥ÀÇuï vÁAa PÀÆqï DdÆ£ï
¥ÁæAiÉÄwwè ªÀiÁvÁj eÁªÁ߸Á£Á. vÁAa ¥ÁæAiÀiï Qwè
ªÀÄu
í ï ¥À¼ª
É ïß ¸ÁgÉÆÌ CAzÁeï PÀgÄÀ APï PÀµïÖ eÁªÉåvÁ.
ªÀÄí£Áê÷åa ¥ÁæAiÀiï ¥sÀPÀvï PÁå¯ÉAqÀgï ªÀ¸ÁðA¤
ªÉÄfÑ £ÀíAiÀiï. JPÁ ªÀÄí£Áê÷åa ¤Ãeï ¥ÁæAiÀiï, vÁZÉ
PÀÄrPï ¥ÁæAiÀiï eÁ¯Áè÷åZg
É ï ªÉÄeÉåvÁ. ªÀAiÀÄQÓ ÃAiÀiï xÀgÁ£ï
PÀÄrZÉ d¬ÄéPï ¥ÁæAiÉÄPï physiologic age ªÀÄíuÁÛvï.
d¬ÄéPï ¥ÁæAiÀiï PÁå¯ÉAqÀgÁZÁå ¥ÁæAiÉÄ¥Áæ¸ï «AUÀqï.
ªÀÄ£Áê÷åZÉA £ÉʸÀVðPï DªïÌ d¬ÄéPï ¥ÁæAiÉÄZÉgï
ºÉÆAzÀÄ£ï D¸Á. ¥ÁæAiÉĸïÛ eÁAªÉÑA ¥ÁnA PÀgÀÄAPï,
£ÉʸÀVðPï xÀgÁ£ï DªïÌ ZÀqÆ
É AªïÌ D¤ GvÀgï ¥ÁæAiÉÄgï
¸ÀAiÀiïÛ vÀ£ÁðlàuÁZÉÆ f£ÉƸï GgÉÆAªïÌ QvÉA PÀgåÉ vÁ
ªÀÄí¼Éî «²A eÁ¬ÄwÛ ¸ÀªÀÄÓt DvÁA ªÉļÁÛ. ªÀÄí¤¸ï
ªÀ¸ÁðA¤ ¥ÁæAiÉĸïÛ eÁAiÀiÁß §UÁgï vÁZÁå ¨s¯
À ÁAiÉÄÌ£ï.
eÉÆ ªÉQÛ D¥Áè÷å vÀ£ÁðlàuÁxÁªïß ¨sÀ¯Á¬ÄÌ gÁPÀÄ£ï
ºÁqÀÄAPï ¸ÀPÁÛ vÉÆ GvÀgï ¥ÁæAiÉÄZÉgï¬Ä ¨sÀ¯ÁAiÉÄÌ£ï
D¸ÉÆAPï ¸ÀPÁÛ.
GvÀgï ¥ÁæAiÉÄgï ¨sÀ¯ÁAiÉÄÌ£ï GgÉÆAPï D¤
ªÀiÁívÁgÀàuÁZÉgï¬Ä vÀ£Áðlàuï ¸ÁA¨Á¼ÀÄAPï ¸Ázsïå
D¸Á. ¥ÀÇuï GvÀgï ¥ÁæAiÉÄZÁå ¨s¯
À ÁAiÉÄÌa vÀAiÀÄgÁAiÀiï
vÀ£ÁðmÁàuÁZÉgïZï ¸ÀÄgÀÄ eÁAiÉÄÓ. ¥ÁæAiÀiï GvÉÆ£
æ ï
UɯÁè÷å G¥ÁæAvï QvÉAZï ZÀqï vÀ¥sÁªÀvï ºÁqÀÄAPï
eÁAiÀiÁß.
D«Ä PÉzÁßA xÁªïß PÀ±É ¥ÁæAiÉÄøïÛ?
GvÀgï ¥ÁæAiÉÄZÉgï ¨sÀ¯ÁAiÉÄÌa vÀgÁß÷å¥ÁæAiÉÄgï
¸ÀÄgÀÄ PÀgÁÑ÷åPï¬Ä PÁgÀuï D¸Á. ªÀĤ
í ¸ï JPÁZï ¢¸Á£ï

¸À¥ÉÖA§gï 2016
«Ä¯ÁjÑA ¯ÁígÁA iiiiiiiiiiiiiiiiii
41

ªÀiÁívÁgÉÆ eÁAiÀiÁß, ªÀiÁívÁgÉÆ/gÉA eÁA«Ñ ¥ÀQæ A
æ iÀiÁ
vÀ£Áðå¥ÁæAiÉÄgïZï ¸ÀÄgÀÄ eÁvÁ. zÁzÉè ZÀqÄÀ uÉ 14 xÁªïß
16 ªÀ¸ÁðAZÁå ¥ÁæAiÉÄgï ¥Àj¦PÁAiÉÄPï ¥ÁªÁÛvï D¤
21 ªÀgÁìA ªÀÄu
í Á¸Àgï PÀÄrAvï ªÁqÀª¼
À ï eÁvÁ. zÁzÁè÷åA
xÀAAiÀiï vÀAiÀiÁgï eÁAªÉÇÑ mɸÉÖ¹ÖgÉÆ£ï(¯ÉÊAVPï)
ºÁªÉÆÃð£ï 18 xÁªïß 26 ªÀ¸ÁðA ¥ÀgÁåAvï ZÀqï
D¸ÁÛ. vÁå÷ G¥ÁæAvï GuÉÆ eÁ¬ÄvïÛ AiÉÄvÁ D¤
xÀAAiÀiï xÁªïß zÁzÁè÷åZÁå PÀÄrAvï ¥ÁæAiÀiï GvÉÆ£
æ ï
ªÉa-ªÀiÁívÁgÉÆ eÁA«Ñ ¥ÀQæ A
æ iÀiÁ ¸ÀÄgÀÄ eÁvÁ.
zÁzÁè÷åA¥Áæ¸ï ªÉVÎA ¥Àj¦PÁAiÉÄPï ¥Áªï¯Áè÷å
¹ÛçAiÀiÁAxÀAAiÀiï PÀÄra ªÁqÁªÀ¼ï CmÁæ ªÀ¸ÁðA
¥ÀgÁåAvï ªÀiÁvïæ. vÀgï¬Ä eÉgÁ¯ï xÀgÁ£ï ªÀiÁvÁgÀu
à ÁaA
§zÁè¥ÁA ¹ÛçAiÀiÁAxÀAAiÀiï ªÉVÎA ¢¸ÉÆ£ï AiÉÄ£ÁAvï.
¹ÛçAiÀiÁAZÁå PÀÄrAvï 30 ªÀ¸ÁðA G¥ÁæAvï GvÀgï
¥ÁæAiÉÄPï ®VÛ eÁ¯ÉÆè÷å UÀeÁ° ¸ÀÄgÀÄ eÁvÁvï. C¸À°
ªÁqÀªÉÇ¼ï ºÀgï ªÀåQÛA xÀAAiÀiï KPï¸ÁjÌ D¸Á£Á.
xÉÆqÁåA xÀAAiÀiï ºÉÆå §zÁèªÀuÉÆå xÉÆqÁå ªÀ¸ÁðA
¥ÀAiÉÄèAZï eÁ¯Áågï ºÉgÁA xÀAAiÀiï ¥ÁnA ¥ÀqÁÛvï.
C±ÉA eÁ¯Áè÷å£ï JPÁZï ¥ÁæAiÉÄZÁå ªÀiÁ®ÏqÁå ªÀÄ£Áê÷åA
ªÀÄzsÉA xÉÆqÉ ZÀqï ªÀiÁívÁgÉ ¢¸Áè÷ågï ºÉgï GvÀgï
¥ÁæAiÉÄgï¬Ä vÀ£ÁðmÉZï D¸ÁÛvï.
¥ÁæAiÀiï GvÉÆA
æ ZÉA ªÁ GvÀgï ¥ÁæAiÉÄPï ªÉZÉA
ªÀÄí¼Áågï PÀÄrAvÁè÷å ºÀgï ¨sÁUÁA¤ §zÁè¥ï eÁ¬ÄvïÛ
AiÉÄAªÉÑA. ºÁPÁZï d¬ÄéPï ¥ÁæAiÀiï eÁA«Ñ ªÀÄíuï
¸ÁAUÁÛvï. zÁPÁè÷åPï ªÀÄí£Áê÷å xÀAAiÀiï ¢¸ÁPï ®UÀâUï
wÃ¸ï ºÀeÁgï fêï PÀuï ªÉÄAzÁéAvï ªÉÆgÉÆ£ï ªÉvÁvï.
PÀ g É Æ ÃqÁAZÁå PÀ g É Æ Ãqï fêïPÀ u ï D¸ï¯Áè ÷ å£ï
ªÉÄAzÁéAvÁè÷å fêïPÀuÁAZÉA ªÉÆÃgïß «±ÉÃ¸ï §zÁè¥ï
PÀj£Á, vÀgï¬Ä ¥ÁæAiÀiï GvÉÆæ£ï AiÉÄvÁ£Á ªÉÄAzÀÄ
ºÀ ¼ ÁÛ £ ï ¯Áí £ ï eÁ¬ÄvïÛ AiÉ Ä vÁ. PÀ Ä rAvÁè ÷ å
ºÁgÉÆäãÁAZÁå GuÁå¥u
À ÁZÉÆ ¥À¨
æ Ás ªï ¥Àqï¯Éè ªÀiÁ¸Á¼ï
¨sÁUï D¥Áè÷å UÁvÁæAvï D¤ ¸ÀPÉÛAvï GuÉ eÁ¬ÄvïÛ
AiÉÄvÁvï. ºÁqÁAAiÀiï C¸ÀÌvï eÁvÁvï. PÁ½eï, ¥ÉǦ¸ï
D¤ fgÀéuÉZÁå ¨sÁUÁA¤AiÀiï ºÀ¼ÁÛ£ï §zÁè¥ï eÁvÁ.
PÁ¼ÁÓa ¸ÀPvÀ ï Gt eÁvÁ. ¥ÉÇ¥ÁìAvï ZÀqï ±É¼ï GgÉÆ£ï
G¸Áé¸Áa UÀvï C¸ÀÌvï eÁvÁ. zÉƼÁåAZÁå D¤
PÁ£ÁAZÁå ¸ÀAªÉÃzÀPï ¨sÁUÁA¤ §zÁè¥ï eÁvÁ. PÀÄrAvÁè÷å

¨sÁUÁA¤ GvÀgï ¥ÁæAiÉÄPï ®VÛ eÁ¯Éè ºÉ ªÁqÁªÀ½
ºÀ¼ÁÛ£ï eÁvÁvï, ªÀÄí¼Áågï D«Ä ºÀ¼ÀÆ ¥ÁæAiÉÄøïÛ
eÁvÁAªï. D«Ä DdÆ£ï vÀ£ÁðmÉ ªÀÄíuï ¯ÉPÀÄ£ï
D¸ÁÛ£ÁAZï DªÉÄÑ PÀÄr ©üvg
À ï ªÀiÁvÁgÀu
à ï ¸ÀÄgÀÄ eÁªïß
D¸ÁÛ!
GvÀgï ¥ÁæAiÉÄgï PÀÄrAvÁè÷å ¨sÁUÁA¤ eÁAªÁÑ÷å
§zÁè¥ÁAZÉgï ¥sPÀ v
À ï GvÉÆ£
æ ï UÉ°A
è PÁå¯A
É qÀgï ªÀgÁìA
ªÁ D«Ä ¯ÉÃPï PÀjÑ ‘¥ÁæAiÀiï’ £ÀíAiÀiï D¸ÁÛA ºÉgï
eÁ¬ÄvÉÆÛ÷å UÀeÁ° ¥À¨
æ sÁªï WÁ¯ÁÛvï. ºÁå ¥À¬ÄÌA
D«ÄÑ fuÉåa jÃvï, SÁuï-¦ÃªÀ£ï, ªÁªïæ D¤
ªÁåAiÀĪÀiï C¸À¯Áå ¸ÀAUÉA
Û ZÉÆ ¥À¨
æ Ás ªï ZÀqï D¸Á. ºÉA
¥ÀAiÉÄèAZï PÀ½vï D¸Áè÷ågï D«Ä ªÀiÁvÁgÉ eÁAªÉÑA
¥ÁnA PÀgÉåvï D¤ ¥ÁæAiÀiï GvÀæ¯Áågï¬Ä vÀgÁßlàuï
¸ÁA¨Á¼ïß WɪåÉ vï. ¸ÀgÆ
É £ï ªÉZÁå ªÀgÁìAPï D«Ä ¥ÁnA
WÁ®ÄAPï eÁAiÀiÁß. ¥ÀÇuï ºÉgï UÀeÁ¯ÉAPï DªÀiÁÌA
ZÀqï ªÁ GuÉA PÀgÀÄAPï ¸Ázsïå eÁvÁ.
ZÀqï DªïÌ C£ÀĪÀA²ÃAiÀiï?
xÉ Æ qÁå PÀ Ä mÁä A ¤ zÁzÉ è ªÁ ¹Û ç A iÉ Æ ªÁ
zÉÆUÁAAiÀiï eÁ¬ÄwÛA ªÀgÁìA ªÁAZÁÛvï. vÀ¸¯
À Áå PÀÄmÁäA¤
¥ÉÇuÉÓ, D¨ï eÁ¬ÄvÉÛ D¸ÁÛvï. vÁAPÁA eÉgÁ¯ï xÀgÁ£ï
¦qÁ¬Ä GuÉÆå. vÁå PÀÄmÁäA¤ gÀUÁÛzÁ¨ï, qÀAiÀiÁ¨Én¸ï,
PÁ¼ÁÓWÁvï, PÉ£Àìgï vÀ¸À¯ÉA QvÉAAiÀiï DAiÀÄÄÌAPïZï
ªÉļÁ£Á. GvÀgï ¥ÁæAiÉÄ ¥ÀgÁåAvï QvÉAZï ¨sÁzÀPï
£Á¸ÁÛA ªÁAZÁÛvï D¤ ªÉÆgÉÆAPï KPï ¤Ã¨ï vÀ¸¯
À Áå
QvÉAAiÀiï ¯Áí£ï ¦qÉAvï ªÉÆgÁÛvï. ªÀÄ£Áê÷åZÉA DªïÌ
JPÁ ¤jݱïÖ ªÀgÁÎZÉ fãï (genes) ¤zsÁðgï PÀgÁÛvï
ªÀÄíuï ¥ÁvÉåªÉvï vÀ¸¯
À É ¸ÀA¸ÉÆzï D¸Ávï. ¥ÀÇuï DªïÌ
¥sÀPÀvï fãïì ¤zsÁðgï PÀgÁÛvï zÉPÀÄ£ï ¨É¦üQgÁAiÉÄ£ï
fAiÉįÁågï DªïÌ ZÀqÁÛ D¤ GvÀgï ¥ÁæAiÀiï ¨s¯
À ÁAiÉĄ̈j
Às vï
eÁvÁ ªÀÄíuï ¸ÀªÀÄÓ£ÁAiÉÄ. DªïÌ D¤ GvÀgï ¥ÁæAiÉÄgï
¨s¯
À Á¬ÄÌ-ºÁå zÉÆ£ÁAAiÉÄg
Ñ ï f£ÁAZÉÆ ¥À¨
æ Ás ªï ¥sPÀ v
À ï
w£ÁAvï KPï(1/3) ªÁAmÁå wvÉÆè D¤ Ggï¯Éè zÉÆãï
ªÁAmÉ fuÉå jwZÉÆ D¸Á ªÀÄí¼ÉîA GqÁ¸ÁAvï D¸ÀeÉ.
SÁuï D¤ ¦AiÉÆuÉA:
vÀ£ÁðlàuÁZÉgï SÁuÁAvï ZÀvÁæAiÀiï ¸ÁA¨Á½Ñ
GvÀ g ï ¥Áæ A iÉ Ä ZÁå vÀ A iÀ i ÁgÉ A vï ¥À A iÉ Ä è A ªÉ Ä Ãmï

¸À¥ÉÖA§gï 2016
«Ä¯ÁjÑA ¯ÁígÁA iiiiiiiiiiiiiiiiii
42

ªÀÄíuÉåvÁ.fuÉåZÁå ¯ÁA¨sÁAiÉÄPï SÁuÁ-eɪÁÚAvï gÉUïæ
¸ÁA¨Á¼ïß D¬Ä¯Áè÷åAZÉA DªïÌ ZÀqÁÛ D¤ GvÀgï
¥ÁæAiÀiï §j eÁvÁ.
SÁuï ªÀÄ£Áê÷åZÁå ªÁªÁæPï ®VÛ eÁ¯ÉèA vÀ±ÉA
D¸Àe.É SÁuÁAvï PÁå¯Æ
É j UÀgÓÉ¥Áæ¸ï ZÀqï D¸Á£ÁAiÉÄ.
ZÀgÀ¨ï ZÀqï £Ávï¯ÉèA, gÁAzÁAiÀiï D¤ vÁAzÁîZÉA
SÁuï (²vï D¤ ºÉgï) -ºÉA ¨sÀ¯ÁAiÉÄÌPï §gÉA.
ªÀiÁ¸Á¥Áæ¸ï ªÀiÁ¹î §j. SÁuÁAvÁè÷å ¥ÉÇæÃnãÁZÉÆ
CA±ï ªÀiÁ¸Éî xÁªïß £Á vÀgï ªÀÄÆUï, ZÀuÉ vÀ¸À¯Áå
ªÀ¸ÄÀ A
Û xÁªïß DAiÀiÁè÷ågï §gÉA. ªÀiÁ¸ï GuÉA SÁAiÉÄÓ,
vÉAAiÀiï¬Ä vÁA¨ÁØ÷åªÀiÁ¸ÁZÁå (zÀÄPÉÆgï, ©Ã¥sï D¤
¨ÉÆPÉÆ)æ G¥ÉÃUÁAvï ¸ÀÄgÁvï D¸ÀeÉ.
SÁuÁPï vÉïï GuÉA G¥ÉÃUï PÀgA
ÑÉ ¨s¯
À ÁAiÉÄÌZÁå
¢±É£
Ö ï ªÀĺÀvÁéZA
É . ªÀÄ£ÁÓvÉ xÁªïß vÀAiÀiÁgï PɯA
èÉ aøï
vÀ¸¯
À A
É SÁuï, vÀÆ¥ï ªÁ ZÀgâZ
É Áå SÁuÁAZÉÆ GuÉÆ
G¥ÉÃUï GuÉÆ PɯÁè÷å£ï PÁ¼ÁÓZÁå ¦qÉAxÁªïß ¥ÀAiÀiïì
GgÉÆAPï G¥ÁÌgÁÛ.
PÀÈvÀPï SÁuï D¤ ‘¥sÁ¸ïÖ ¥sÀÅqï’- SÁuÁ jÃvï
¨sÀ¯ÁAiÉÄÌPï D¤ DªÁÌPï zÉÆ£ÁAAiÀiïÌ §j £ÀíAiÀiï.
C¸À¯Áå SÁuÁªÀjéA PÁ¼ÁÓZÉÆå D¤ ºÉgï ¦qÁ
DvÁAZÁå vÀ£ÁðmÁåAPï ¯ÁUï¯ÉèA D¸Á. ºÁå ªÀjéA
C£ÀĪÀA²ÃAiÀiï UÀÄuÁ ¸ÁAUÁvÁ SÁuÁ-eɪÁÚa UÀeÁ¯ï
DªÁÌZÉgï RArvï ¥À¨
æ sÁªï WÁ¯ÁÛ ªÀÄíuï ¸ÀªÀÄÓªÉvï.
DªÀiÁ¯ï ¦AiÉÆuÉA ¨sÀ¯ÁAiÉÄÌPï §gÉAZï £ÀíAiÀiï,
¦AiÉÄAªÉÑA vÀgï¬Ä ¦AiÉÆuÁåAvï «ÄÃvï UÀgÉÓa.
vÀ£ÁðlàuÁZÉgï ¸ÀzÁAAiÀiï xÉÆqÉAZï «Äw£ï ¸Éªï¯ÉA
è
DªÀiÁ¯ï ¨sÀ¯ÁAiÉÄÌPï ¨ÁzsÀPï ºÁr£Á. ¥ÀÇuï ¥ÁæAiÀiï
GvÉÆ£
æ ï ªÉv£
À Á DªÀiÁ¯ï GuÉA PÀjeÉ. ¤vÀ¼ï ¸ÉÆgÉÆ
ªÀiÁvïæ ¨sÀ¯ÁAiÉÄÌPï §gÉÆ. DªÀiÁ¯ï ¦AiÉÆuÁåAvï
¨sg
À Æ
É ì£ï D¸ï¯Áè÷å ªÀ¸ÄÀ ÛAZÉÆ ¥ÀjuÁªÀiï ¨s¯
À ÁAiÉÄÌZg
É ï
ªÁAiÀiïÖ ¥ÀjuÁªÀiï eÁªÉåvÁ. DªÀiÁÑ÷å UÁAªÁAvï DvÁA
ZÀqï eÁªïß ªÁ¥ÁgÉÆÑ £ÀQè ¸ÉÆgÉÆ ¨s¯
À ÁAiÉÄÌPï ªÀiÁgÉPÁgï
eÁvÁ. ¸ÉÆgÁåªÀjéA DªÀiÁÑ÷å UÁAªÁAvï eÁ¬ÄvÁÛ÷å
vÀ£ÁðmÁåAZÉA DªïÌ ªÀÄmÉéA eÁ¯ÉèA ºÁAUÁ GqÁ¸ï
PÀgåÉ vï.

f«vï ¦qÉøïÛ PÀgÁÛ. vÀ£ÁðlàuÁZÉgï zÀÄ«ÄÖ SÁvɯÁå,
ªÁ ¹UÉm
æ ï-©rAiÉÄAZÁå gÀÄ¥Ágï zsÄÀ gÉÆ ªÉÇqÉÛ¯ÁåAPï
ºÉA ¸ÀªiÀ Á¸ÀªiÀ ï ¯ÁUÀÄ eÁvÁ. DªïÌ D¤ ¨s¯
À Á¬ÄÌ £Á¸ï
PÀgÑÉA ¥ÀAiÉÄèA ¸ÁÜ£ï zsÄÀ ªÉÄÖPï ¢ªÉåvï. GvÀgï ¥Áæ0iÉÄZÁå
eÁ¬ÄvÁÛ÷å ¨sÀ¯ÁAiÉÄÌZÁå ¸ÀªÀĸÁì÷åAPï zsÀÄ«ÄÖ PÁgÀuï
eÁvÁ. ¥ÉǦ¸ï D¤ PÁ½eï C¸ÀÌvï eÁAªïÌ, gÀUÁÛ²gÉÆ
C²Ãgï eÁAªïÌ ¸À¨sÁgï xÀgÁAZÉ ¦qÁ ªÁíqÉÆAPï
zsÀÄ«ÄÖ PÁgÀuï. GvÀgï ¥ÁæAiÉÄgï ¦qÉ£ï ªÉǼÀé¼ÉÆ£ï
fAiÉÄAªÉA
Ñ £ÁPÁ vÀgï vÀ£Áð¥ÁæAiÉÄgï zsÄÀ «ÄÖ ¸ÉÆreÉZï!
ªÁåAiÀiÁªÀiï D¤ ¨sÆ
É gï GuÉÆ PÀgÆ
É Ñ:
¨sÀ¯ÁAiÉÄÌPï ¤¢ðµïÖ ªÁåAiÀiÁªÀiï UÀeÉðZÉA
ªÀÄí¼Áî÷åAvï zÀĨsÁªïZï £Á. vÀ£Áåð¥ÁæAiÉÄZÉgï PÀÄrPï
¨É¸ÉÆgï ¥ÀqÁ£Á vÀ¸À¯ÉA PÁªÀiï PÀgÉÛ¯Áå- zÁzÁè÷å
vÀ±ÉA ¹ÛçAiÀiÁAPï- ¸ÀzÁA ªÁåAiÀiÁªÀiï UÀgïÓ. PÀÄrPï
¨sÆ
É gï ¥ÀqA
ÑÉ ±ÉvÁ¨sÁmÁAZÉA PÁªÀiï PÀg¯
ÛÉ ÁåAPï ¸ÉÆqïß
ºÉgÁA¤ ¢¸ÁZÉÆ xÉÆqÉÆ ªÉÃ¼ï ªÁåAiÀiÁªÀiï PɯÉA
£Á vÀgï PÁ¼ÁÓZÉÆå D¤ ºÉgï ¦qÁ ªÉVÎA ¸ÀÄgÀÄ
eÁwvï. ¨s¯
À ÁAiÉÄÌZÁå ªÁåAiÀiÁªÀiÁZÉÆå ¸ÀªA
À iÉÆ vÀ£Áåð
¥ÁæAiÉÄgï ¸ÀÄgÀÄ PÀgïß GvÀgï ¥ÁæAiÉÄ ¥ÀgÁåAvï ZÀÄPÁ£Á¸ÁÛA
ªÀÄÄPÁgÀÄ£ï ªÀjeÉ. GvÀgï ¥ÁæAiÉÄgï¬Ä ¤¢ðµïÖ
ªÁåAiÀiÁªÀiï PÀÄra ¨s¯
À Á¬ÄÌ gÁPÉÆAPï PÀĪÉÆPï PÀgÁÛ.
GvÀgï ¥ÁæAiÉÄZÉgï ºÁqÁA C¸ÀÌvï eÁAªÉÇÑ
M¹ÖÃAiÉÆÃ¥ÉÇgÉƹ¸ï ªÀÄí¼ÉÆî ¸ÀªÀĸÉÆì eÁ¬ÄvÁÛ÷åAPï
zÉƲ ¢Ãªïß D¸ÁÛ. vÀ£ÁðlàuÁZÉgï ¸ÀzÁAAiÀiï §gÉA
ªÁåAiÀĪÀiï PɯÁè÷å£ï ºÁqÁA WÀmï eÁvÁvï D¤ WÀmï
ºÁqÁA GvÀ g ï ¥Áæ A iÉ Ä ZÉ g ï WÀ m ï GgÁÛ v ï.
M¹Ö à AiÉ Æ Ã¥É Ç gÉ Æ ¹¸ï ¸À ª À Ä ¸É Æ ì ¯ÁVÎA AiÉ Ä Ã£Á.
M¹ÖÃAiÉÆÃ¥ÉÇgÉƹ¸ï DqÁAªïÌ ¸À°Ã¸ï, UÀÆuï PÀgÄÀ APï
PÀ±ïÖ.
ªÀÄwZÉgï ¨sÆ
É gï GuÉÆ eÁ¯ÉÆè wvÉÆè ¨s¯
À ÁAiÉÄÌPï
§gÉA. f«vÁAvï ¸ÀPg
À ÁvÀäPï zsÆ
É ÃgÀuï, D¸ï¯Áè÷åAvï
¸ÀªÀÄzsÁ£ï ¨sÉÆUÉÑA D¤ ¸À°Ã¸ÁAiÉÄ£ï f«vï ¸ÁgÉÑA
(positive and easy going attitude), DAUÁ¯Á¥ï
PÀj£Á¸ÉÆÑ, ªÀAiÀÄÄQÛPï D¤ GUÁÛ÷å f«vÁAvï zsÀgïä¤Ãvï ¥Á¼ÉÑA, zɪÁa ¨sÀPïÛ D¤ ªÀiÁUÉÚA ºÉA ¸Àgïé
ªÀÄwZÉÆ ¨sÉÆgï GuÉÆ PÀgÁÛ D¤ vÀ¸À¯ÁåAZÉA DªïÌ
ZÀqÁÛ; ¨s¯
À Á¬ÄÌ §j GgÁÛ. ¸ÀzÁAZÁå fuÉåAvï mÉ££
êÀ Ágï

zÀĪÉÄÖZÆ
É G¥ÉÃUï ¨s¯
À ÁAiÉÄÌZg
É ï «±ÉÃ¸ï ªÁAiÀiïÖ
¥ÀjuÁªÀiï PÀgÁÛ; DªïÌ GuÉA PÀgÁÛ D¤ GvÀgï ¥ÁæAiÉÄgï
¸À¥ÉÖA§gï
«Ä¯ÁjÑA ¯ÁígÁA iiiiiiiiiiiiiiiiii
43

2016

D¸ï¯Áè÷åAPï ¦qÁ¬Ä ZÀqï.
ªÀÄ£Áê÷åPï ¤Ãzï PÀÄrAvÉè fêï PÀuï ¨sj
À Û PÀgÄÀ APï
UÀgÓa
É . JPÁ ¢¸ÁPï ¸Àj¸ÀĪÀiÁgï ¸Ávï ªÉÇgÁAa ¤Ãzï
¨sÀ¯ÁAiÉÄÌPï §j. ZÀqï ¤Ãzï ¨sÀ¯ÁAiÉÄÌPï §j £ÀíAiÀiï.
¤Ãzï ZÀqï¯Éè ¥ÀjA ªÉÄAzÁéa ¸ÀÄqÀÄq
ì ÁAiÀiï Gt eÁvÁ;
D¼ÁìAiÀiï D¤ ªÀÄ£ÉÆøÀÄQÛ ZÀqÁÛ.
PÁeÁgï, PÀÄmÁªÀiï D¤ ¸ÀªiÀ Áeï:
PÁeÁgï eÁªïß PÀÄmÁä ¸ÁAUÁvÁ fAiÉÄvɯÉ
DAPÁégï D¤ JPÀÄìgÉ fAiÉÄvɯÁåA ¥Áæ¸ï ZÀqï PÁ¼ï
ªÁAZÁÛvï ªÀļ
í A
îÉ ¸ÀA¸ÉÆÃzs£
À ÁA¤ ºÁå ¥ÀAiÉÄA
è Zï PÀ½vï
PɯÁA. GvÀgï ¥ÁæAiÉÄ ¥ÀgÁåAvï ¸ÁAUÁvÁ fAiÉĪïß
D¸ï¯ÉèA PÁeÁj eÉÆqÉA ZÀqï PÁ¼ï ªÁAZÉÑA D¤
GvÀgï ¥ÁæAiÉÄgï zÉÆUÁA¥À¬ÄÌA JPÉÆè/JQè ¸Àgï¯Áè÷å
xÉÆqÁåZï PÁ¼Á©üvÀgï Ggï¯Áè÷å ¸ÁAUÁvÁå£ï¬Ä
CAvÀgÉÑA ¥À¼ÉAªïÌ ªÉļÁÛ. PÀÄmÁäAvï ªÁ ¸ÁAUÁvÁ
fAiÉÄvɯÁå GvÀgï ¥ÁæAiÉÄZÁåAPï §gÉA SÁuï, ¦qÉAZÁå
ªÉ¼Ágï ªÉÆUÁa dvÀ£ï, D¤ PÀÄmÁäAvï D¸Éåvï eÁ¯ÉèA

¨s É Æ g浪ÁgÉ Ñ A ªÁvÁªÀ g À u ï (stress reducing
atmosphere) ¥ÁæAiÀiï D¤ ¨s¯
À ÁAiÉÄÌZg
É ï §gÉÆ ¥À¨
æ Ás ªï
WÁ¯ÁÛ. ªÀÄzsÀåªÀiï D¤ ¸ÀÄjé¯Áå GvÀgï ¥ÁæAiÉÄgï
PÁeÁj JPÀémï ¸ÁA¨Á¼ïß D¬Ä¯Áè÷å eÉÆqÁåAPï
PÁ¼ÁÓZÉÆå ¦qÁ GuÉ. ¨sÀ¯Á¬ÄÌ ¸ÁA¨Á¼ïß D¬Ä¯Éè
GvÀgï¥ÁæAiÉÄgï PÁeÁj ªÉÆÃUï¬Ä gÁPÉÆ£ï ªÀgÀÄAPï
¸ÀPÁÛvï.
JPÁZï ¢¸Á£ï ªÀiÁvÁgÉ eÁAiÀiÁßAvï
GvÀgï ¥ÁæAiÀiï KPï ºÀ¼ÁÛ£ï eÁA«Ñ ªÁqÁªÉǼï.
¸ÀzÁÝ÷åPï ºÉA DqÁAªïÌ ¸Ázsïå £Á, ¥ÀÇuï ¥ÁnA
PÀgÀÄAPï eÁvÁ. ¨sÀ¯ÁAiÉÄÌ£ï GvÀgï¥ÁæAiÉÄPï ¥ÁAªÉÑA
D¤ GvÀgï ¥ÁæAiÉÄgï¬Ä ¨s¯
À ÁAiÉÄÌ£ï fAiÉÄAªÉA
Ñ ¸Ázsïå
D¸Á. SÁuï-¦ÃªÀ£ÁZÉgï ZÀvÁæAiÀiï, ¤AiÀÄ«Ävï D¤
¸ÀgÁUï ªÉAiÀiÁªÀiï, f«vÁ«²A ¸ÀPÀgÁvÀäPï aAvÀ¥ï,
ªÀÄwa ¸Àé¹PÛ ÁAiÀiï, PÀÄmÁäZA
É §gÉA f«vï ºÁAvÉè xÉÆqÉ
UÀeÁ°. ºÉÆå UÀeÁ° DªïÌ ªÁqÀAiÀiÁÛvï D¤ ¨sÀ¯Á¬ÄÌ
gÁPÁÛvï, GvÀgï ¥ÁæAiÀiï D¤ vÁå ¥ÁæAiÉÄa ¨sÀ¯Á¬ÄÌ
¥ÁmÁè÷å ¸ÀUÁî÷å f«vÁAvï ¨sÁAzÀÄ£ï ºÁqï¯Éè vÀ¸À°.

J¸ï.«.¦ ºÀÄzÉz
Ý Ágï 2016-17

¸À¥ÉÖA§gï 2016
«Ä¯ÁjÑA ¯ÁígÁA iiiiiiiiiiiiiiiiii
44

D©ü£ÀAzÀ£ï

«Ä¯Ágï PÁxÉzÁæ¯ï

zsÁ« D¤ ¦AiÀÄĹAvï r¹ÖAPÀë£ï ªÉļÁî°A 2016 J¦æ¯ï
zsÁ«

gÉÆ°±Á r¸ÉÆÃd (91.36%)
¥ÀÇvï : gÉÆ£ÀìªÀiï D¤
±Á°¤ r'¸ÉÆÃd

ªÉÄ°¸Áì ®Ä«¸ï (90%)
¥ÀÇvï : £É®ì£ï D¤
ªÀÄjãÁ ®Ä«¸ï

eÉƬÄè£ï ¥s£
É ÁðAr¸ï vÉÆãÉì (80%)

¦AiÀÄĹ («eÁÕ£ï)

ªÉÄ°mÁ ®Ä«¸ï (562/600)
¥ÀÇvï : ¹ÖêÀ£ï eÉÆQªÀiï
D¤ ªÉÄÊ£Á ®Æ«¸ï

ªÀĤµÁ ©AiÀiÁAPï ¨É¤ß (561/600)
¥ÀÇvï : ¨É¤ß CAl¤
J°d¨Évï eÁ£ï

±Á¯ÉÆAiÀiï J®ì£ï ®Ä«¸ï (560/600)
¥ÀÇvï : ¸ÁÖ¤ C®âmïð ®Ä«¸ï D¤
©£Á d£É«AiÀiï ®Ä«¸ï

gÁAiÀÄ£ï r'¸ÉÆÃd (558/600)
¥ÀÇvï : jZÀqïð
D¤ qÀAiÀiÁ£Á r'¸ÉÆÃd

±Á®Ø£ï r'¸ÉÆÃd (565/600)
¥ÀÇvï : ¸ÉƦüAiÀiÁ D¤
eÁeïð r'¸ÉÆÃd

¦AiÀÄĹ (PÁªÀÄgïì)

«£ÉÆgÁ «Ä±É¯ï ¹PÉéÃgÁ (573/600)
¥ÀÇvï : ªÀ¯ÉÃjAiÀÄ£ï ¹PÉéÃgÁ D¤ ªÀÄjmÁ ¹PÉéÃgÁ

qÉÊ®£ï ®Ä«¸ï (521/600)
¥ÀÇvï : ªÀ¯ÉÃjAiÀÄ£ï ¹PÉéÃgÁ D¤ ªÀÄjmÁ ¹PÉéÃgÁ

¸À¥ÉÖA§gï 2016
«Ä¯ÁjÑA ¯ÁígÁA iiiiiiiiiiiiiiiiii
45

PÉ£g
À Á ¤ªïì ¨Éʧ¯ï Qéeï 05
(¥ÁæAiÉÆÃdPï canaranews.com)
I
1.

SÁ° eÁUÉÆ ¨sw
À ð PÀgï:
E¸ÁæAiÉįÁZÁå ªÀiÁ®ÏqÁåAaA eÉgÁ¯ï ¸À¨sÉPï ___________ ¸À¨sÁ ªÀÄíuÁÛvï.

2.

zÁ«zï gÁAiÀiÁ£ï ________ Avï ¸ÀªÉð¸ÀàgÁ ºÀÄfgï PÀgÁgï PɯÉÆ.

3.

____ ¥Àª
æ Á¢ GeÁå gÁPÉÆð G¨ÉÆè, vÁZÉA GvÀgï ZÀÄr ¸ÁPÉðA d¼ÉîA.

4.

¥Áªïè D¤ ¨Á£Áð¨Á¸ï C¥Áèöå «Ä¸ÁAªï ¥ÀAiÀiÁÚgï ¸ÀĪÉðgï _______ vÁAZÉA ¸ÁAUÁvÁ D¸ï¯ÉÆèA.

5.

ªÀÄ£ÁêPï D¥Áèöå ªÉʨsÁªÁAvï ¸ÀzÁAPÁ¯ï pPÁuï £Á, vÉÆ £Á¸ï eÁvÁ¯Áå _______ ¸ÁPÉðA.

6.

zÉêï¦AmÉÆ£ÁaA ¸ÉÆqÀéuï PÀgÁÛ¯ÉÆ _____ ±ÀºÀgÁAZÉA ¥ÀÅ£Àgï ¤ªÀiÁðuï PÀgÁÛ¯ÉÆ.

7.

dÄzɪÁAZÁå ªÀiÁvÁàgÁå¤A eÉdÄPï SÉÆqÉÆ WÁ¯ïß ____ C¢ü¥Àw C¢üãï PɯÉÆ.

8.

ºÁAªï D¸ÁA zɪÁZÁå WÀgÁAvï ¥ÁZÁéöå ____ gÀÄPÁ ¸ÁPÉÆð.

9.

_____ £ÁAªÁZÉÆ JPÉÆè ªÀÄíuÁ¯ÉÆ eÉgÄÀ d¯ÉªiÀ ÁPï D¬Ä¯Áèöå AiÀiÁwæPÁA ¥À¬ÄÌ vÀÄA JPÉÆèZï ¥ÀQð QvÉA?

10. ºÉgÉÆ¢£ïAZïÑ duï zÁqïß __________ zsÀgïAiÀiï¯ÉÆè D¤ PÉÊ¢ PÀgïß §A¢Avï WÁ¯ÉÆè.
II

» GvÁæA PÉÆuÉA PÉÆuÁPï ¸ÁAUÁ¯ÉèA?

1.

ªÉÆAiÉÄÓPï D¤ ¥ÀæªÁzÁåAPï vÉ DAiÀiÁÌ£Ávï eÁ¯Áågï ªÉįÁèöåAvÉÆè PÉÆuï¬Äà GoÉÆè eÁ¯Áågï¬Äà vÉA
¸ÀvÁ䣣
ÑÉ ÁAvï?

2.

EvÁèöå ¯ÉÆPÁPï SÁªÁÑPï GAqÉA D«Ä RAAiÀiï xÁªïß ªÉƯÁPï ºÁqÉÑA ?

3.

vÉÆ vÀĪÀiÁÌA QvÉA ¸ÁAUÁÛA vÉA PÀgÁ?

4.

WÀgÁ ©üvÀgïZïÑ ªÁAmÉ¥sÁAmÉ eÁ¯ÉèA WÀgïuɬÄà zɸÁàmï eÁAiÀiÁ߸ÁÛ£Á gÁªÁ£Á?

5.

D«ÄA DªÀiÁÑ SÁuÁA ¥ÀzÉé£ï ªÀ ¨sÀQÛ¥ÀuÁ£ï ºÁå ªÀÄ£ÁêPï ZÀ®ÄAPï PÉÆAUÁAiÀiï QvÉA?

6.

ªÀÄíeÉA D¹ÛAvÉÆè DzÉÆð ªÁAmÉÆ ºÁAªï zÀĨÁð¼ÁåAPï ªÁAmÁÛA.

7.

vÀÄA ªÀÄíeÁå ¥Áæ¸ï Nqï ¤wªÀAvï, QvÁåPï ºÁAªÉA vÀÄPÁ ªÁAiÀiÁÖ£ï ¥sÁjPï PɯÁA.

8.

ºÀvïÛ, DUÁÎöåZÁ ¦¯ÁA£ÉÆ! AiÉÄAªÉÇÑ D¤ vÁå PÉÆÃæ zsÁ xÁªïß vÀÄ«ÄA ZÀÄPÉƪïß WɪÉåvï ªÀÄíuï PÉÆuÉA
vÀĪÀiÁÌA ZÀvÁæAiÀiï ¢°?

9.

ºÁAªï vÀÄPÁ ¸ÁAUÁÛA, DeïZï vÀÄA ªÀÄíeÉA ¸ÁAUÁvÁ ªÉÊPÀÄAoÁAvï D¸ÁÛ¯ÉÆAiÀiï.

10. ºÉA duï vÁgÁÖAvï gÁªÁè Rjvï vÀÄ«ÄA §ZÁªï eÁªÉÑ£ÁAvï.
III UÀqÄÀ ì£ï §gÀAiÀiï (ºÉÆzÉÆé£ï)
1.

¸Áªïè

-

wªÉÆy

2.

DgÉÆ£ï

-

eÉPj
À ÃAiÀiÁ

3.

¥ÁªÁèZÆ
É ¸ÀºÁªÁªÀr
æ

-

eÉÆ£ÁxÀ£ï

4.

¨Á©¯ÉÆ£ÁZÉÆ gÁAiÀiï

-

£ÁzÁ¨ï

5.

¨ÉgÉQÃAiÀiÁZÉÆ ªÀíqï

-

£É§ÆPÀqßÉ dÓgï

¸À¥ÉÖA§gï 2016
«Ä¯ÁjÑA ¯ÁígÁA iiiiiiiiiiiiiiiiii
46

1.
2.
3.
4.
5.
6.

¤AiÀiÁªÀiÁA :
«Ä¯Ágï ¦üUÀðeïUÁgÁAPï ªÀiÁvïæ CªÁ̸ï JPÁ PÀÄmÁä xÁªïß JPïZï ¥ÀæªÉñï.
SÁ° PÁUÁÝgï ¸ÁQð dªÁ¨ï §gÉƪïß PÀª
æ iÀ ï ¸ÀASÉÆ, vÀÄeÉA £ÁAªï, ªÉƨÁAiÀiïè £ÀA§gï D¤ ªÁqÁåZA
É
£ÁAªï §gÉƪïß ¦üUÀðeï zÀ¥sÁÛgÁAvï ¢AªÉÑA.
JPÁ ¥Áæ¸ï ZÀrÛPï ¸ÁPÉåð eÁ¥ï D¸Áèöågï, ¸ÉÆrÛ PÁqïß «AZÉÛ¯ÁåAªï.
RAAiÀiÁÓAiÀiï vÀPÁðPï C¸Ààzï £Á. ¸ÀA¥ÁzÀQÃAiÀiï ªÀÄAqÀ¼ÉZÉÆ wÃ¥ï𠤪ÀiÁuÉA.
¦üUÀðeï ºÀ¥sÁÛgÁPï eÁ¦ ¥ÁªÉÇAªïÌ ¤ªÀiÁt vÁjÃPï CPÉÆÖçgï 15, 2016
E£ÁªÀiÁA ºÁå ¥ÀjA D¸ÉÛ°A.
¥ÀAiÉÄèA E£ÁªÀiï : gÀÄ. 500/-, zÀĸÉA
æ gÀÄ. 300/-, w¸ÉA
æ gÀÄ. 200/- D¤ ¥ÁAZï ¨sÀÄeÁªÉÚaA E£ÁªÀiÁA
gÀÄ. 100/- ¯ÉÆPÁ£ï.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

PÉ£g
À Á ¤ªïì ¨Éʧ¯ï Qéeï 05
eÁ¦ D¤ fPÉè¯ÁåAaA £ÁAªÁA

I
SÁ° eÁUÉÆ ¨sw
À ð PÀgï.
1. J¸ÉÛgï
2. eɢâAiÀiÁ
3. M§¢ÃAiÀiÁ 4. J¥sÉÇÃzï
5. ºÀzÀ¸Áì
6 .
®ÆPï
7. eÁPÉ̪ï 8. ¸ÁA. dĪÁAªï
9. UÉÃæ ¸ïÛ vÀ£ÁðmÉÆ
10. ¨Évº
èÉ ª
É iÀ ï
II ºÉÆAzÀÄé£ï §gÀAiÀiï :
1. £ÀÆ£Á
7. dÄzÉAiÀiÁZÉA CgÀuïå
III ºÁAªï PÉÆÃuï
1. ªÉÆzÉðPÁAiÀiï
7. ¤PÉÆzɪÀiï

2. ¸ÉʤPï
8. ªÀAiÀiïÓ

3. V¯ÁίÉ
4. ±ÁAw
5. MwßAiÉįï
6. £ÀdgÉvï
9. zɪÁPï PÁtÂPï
10. zÉêï DªÉÄÑ ¸ÁAUÁvÁ

2. J°±Á
8. ¥ÉzÀÄæ

3. E¨ÁÓ£ï
9. eÁPɪï

4. MgÁá 5. zÁ«zÁPï
10. ªÀÄj ªÀÄUÀÝ°£ï

6. vÀ£ð
É ¯ï

E£ÁªÀiÁA eÉÆqï¯ÁèöåAaA £ÁAªÁA ºÁå ¥ÀjA D¸Ávï
¥ÀAiÉÄèA :
zÀĸÉæA :
w¸ÉAæ
:

eÉ¤ß ¥s£
É ÁðAr¸ï, vÉÆ£Éì ªÁqÉÆ
eÉÆåÃw ®Æ«¸ï, «Ä¯ÁVæ¸ï `J' ªÁqÉÆ
eÉÆåÃw ®Ä«¸ï vÉÆ£Éì ªÁqÉÆ

¨sÄÀ dªÁÚöåaA E£ÁªÀiÁA :
1. jhÄÃmÁ ®Ä«¸ï, ¸ÀAvÉPÀmÉÖ J. ªÁqÉÆ, 2. dĤvÁ ªÀÄZÁzÉÆ G¥ÀàÅgï `J' ªÁqÉÆ
3. ªÉgÆ
É ¤PÁ ®Æ«¸ï G¥ÀàÅgï `J' ªÁqÉÆ 4. eɹAvÁ ®Æ«¸ï, ¥ÀÅvÀÆÛgÀÄ ªÁqÉÆ

¸À¥ÉÖA§gï 2016
«Ä¯ÁjÑA ¯ÁígÁA iiiiiiiiiiiiiiiiii
47

¸À¥ÉÖA§gï 2016
«Ä¯ÁjÑA ¯ÁígÁA iiiiiiiiiiiiiiiiii
48

UPPOOR HARDWARE & ELECTRICALS
ALL TYPES OF A SHIWARD PLUMBING FITTINGS ITEMS,
HAVELLS, STANDARD ELECTRICAL ITEMS

Authorized : POWERTOOLS SALES & SERVICE

G I Pipes, G I Square Box, M S Angle, Square Rod, Flar Bar, S.S. Sheet, S.S. Pipe &
All Types of Hardware Items, Nut Bolts, Casting Gate Tops & Designs, Water Tanks

UPPOOR HARWARE & ELECTRICALS WAY TO BRAHMAVAR BUS STOP, K.G.ROAD, UDUPI-576105.
Mobile-7338504014 / 9449641836

LOUIS ENGINEERING WORKS & STEEL FABRICATION
UPPOOR KUDRUBETTU, UPPOOR POST, UDUPI - 576105

Mob – 9880188205

WE ARE UNDERTAKING GATE, GRILL, S.S RAILING, ROOF WORK, STAINLESS STEEL ASTRAWALE & BOILER
ALL KIND OF WELDING WORKS.

Santhekatte Main Road
Residential & Commercial Apartments
1, 2 & 3 BHK Flats

PROMOTERS
Oswald Cornelio
Santhekatte Main Road, Near Nagappa Complex
Kailianpura, Udupi. Ph : 0820 2580878

ENGINEERS & ARCHITECTS
Ganesh Associates
First Floor, Gurushree Building, Maruthi Veethika Road, Udupi
For Booking Contact :
Oswald Cornelio : +91 9980339968
Ophhilia Cornelio : +91 9620304737

SPECIAL FEATURES
Hall
Big window with good ventilation
Provision for TV, Telephone & points only
CCTV connection to TV monitor
Kitchen
Black Granite platform with steel sink
Provision for fridge, mixy, grinder, oven
& chimney points.
Bed Room
Provision of AC points, TV points &
Telephone in Master Bedroom
Toilet
Glassed ceramic tiles for full height in toilets
Parryware or equivalent make sanitary wares
Jaquar make chromium plated toilet ttings
Other
Provision for Washing Machine in utility

, 9448480248

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.