You are on page 1of 1

, dnia.

UMOWA TRANSFEROWA
Zawarta w dniu.. pomidzy: klubem
wystpujcym w /klasa rozgrywkowa/ zwanym dalej klubem pozyskujcym
reprezentowanym przez /imi, nazwisko i funkcja/:
.
.
a klubem
.................
wystpujcym w /klasa rozgrywkowa/.. zwanym dalej klubem odstpujcym
reprezentowanym przez /imi, nazwisko funkcja/:

1.
Klub odstpujcy wyraa zgod na transfer zawodnika /imi i nazwisko/
................................................................................................................................................
do klubu pozyskujcego na zasadzie /w zalenoci od rodzaju transferu wpisa dat lub podkreli/:
1. Wypoyczenia /od do/
.
2. Transferu definitywnego
W przypadku umowy czasowej zawodnik nie moe by obiektem innego transferu bez zgody klubu
odstpujcego, a po jej wyganiciu staje si automatycznie zawodnikiem swojego klubu
odstpujcego.
2.
Transfery dokonuje si na nastpujcych warunkach:
1. Klub pozyskujcy zobowizuje si
....
....
.
2. Wszystkie opaty zwizane z transferem ww. zawodnika ponosi klub pozyskujcy TAK/NIE
3.
Strony ustalaj, e umowa niniejsza nabiera mocy w dniu podpisania, a wszelkie ewentualne spory
bd rozstrzygane przez wadze Zachodniopomorskiego Zwizku Piki Nonej i PZPN.
4.
Niniejsza umowa zostaa sporzdzona w jednobrzmicych egzemplarzach po dla
kadej ze stron i .. dla ZZPN w Szczecinie.

KLUB ODSTPUJCY
/piecz i dwa podpisy/

ZAWODNIK
/podpis/

KLUB POZYSKUJCY
/piecz i dwa podpisy/