You are on page 1of 56

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH

Bahasa Cina

Sekolah Jenis Kebangsaan (C)

Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran

TAHUN 1

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH

Bahasa Cina
Sekolah Jenis Kebangsaan (C)

Dokumen Standard Kurikulum Dan Pentaksiran

TAHUN 1

Bahagian Pembangunan Kurikulum


JUN 2016

Terbitan 2016
Kementerian Pendidikan Malaysia
Hak Cipta Terpelihara. Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian artikel, ilustrasi dan isi kandungan buku ini dalam
apa juga bentuk dan dengan cara apa jua sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman atau cara lain sebelum
mendapat kebenaran bertulis daripada Pengarah, Bahagian Pembangunan Kurikulum, Kementerian Pendidikan Malaysia, Aras 48, Blok E9, Parcel E, Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan, 62604 Putrajaya.

........................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

vii

..............................................................................................................................................................................

ix

...............................................................................................................................................................................................

xi

...............................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

14

.........................................................................................................................................................................................

15

21

...................................................................................................................................................................

18

..............................................................................................................................................................................

19

..............................................................................................................................................................................

22

..............................................................................................................................................................................

24

..............................................................................................................................................................................

26

......................................................................................................................................................................

27

....................................................................................................................................................

28

..........................................................................................................................................................

34

........................................................................................................................................................................

35

.............................................................................................................................................................................................

37

RUKUN NEGARA
BAHAWASANYA Negara kita Malaysia mendukung cita-cita hendak:
Mencapai perpaduan yang lebih erat dalam kalangan seluruh masyarakatnya;
Memelihara satu cara hidup demokratik;
Mencipta satu masyarakat yang adil di mana kemakmuran negara
akan dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama;
Menjamin satu cara yang liberal terhadap tradisi-tradisi
kebudayaannya yang kaya dan berbagai corak;
Membina satu masyarakat progresif yang akan menggunakan sains dan teknologi moden;
MAKA KAMI, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha
kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan prinsip-prinsip yang berikut:
KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN
KESETIAAN KEPADA RAJA DAN NEGARA
KELUHURAN PERLEMBAGAAN
KEDAULATAN UNDANG-UNDANG
KESOPANAN DAN KESUSILAAN

vi

FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN


Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah
memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan
bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari
segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan
kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan
warganegara Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketerampilan,
berakhlak

mulia,

bertanggungjawab

dan

berkeupayaan

mencapai

kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan


kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara.

Sumber: Akta Pendidikan 1996 (Akta 550)

vii

: 1996 550

viii

DEFINISI KURIKULUM KEBANGSAAN


3.

Kurikulum Kebangsaan
(1) Kurikulum Kebangsaan ialah suatu program pendidikan yang

termasuk kurikulum dan kegiatan kokurikulum yang merangkumi semua


pengetahuan,

kemahiran,

norma, nilai,

unsur

kebudayaan

dan

kepercayaan untuk membantu perkembangan seseorang murid dengan


sepenuhnya dari segi jasmani, rohani, mental dan emosi serta untuk
menanam dan mempertingkatkan nilai moral yang diingini dan untuk
menyampaikan pengetahuan.
Sumber: Peraturan-Peraturan Pendidikan (Kurikulum Kebangsaan) 1997
[PU(A)531/97]

ix

KSSR BAHASA CINA SJK(C) TAHUN 1

KATA PENGANTAR

DSKP yang dihasilkan juga telah menyepadukan enam tunjang


Kerangka KSSM, mengintegrasikan pengetahuan, kemahiran

Kurikulum

Standard

Sekolah

Rendah

(KSSR)

yang

dan nilai, serta memasukkan secara eksplisit Kemahiran Abad

dilaksanakan secara berperingkat mulai tahun 2011 telah

Ke-21

disemak semula bagi memenuhi dasar baharu di bawah Pelan

Penyepaduan tersebut dilakukan untuk melahirkan insan

Pembangunan Pendidikan Malaysia (PPPM) 2013-2025 supaya

seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan

kualiti kurikulum

jasmani

setanding

yang dilaksanakan di sekolah

dengan

standard

antarabangsa.

rendah

Kurikulum

dan

Kemahiran

sebagaimana

Berfikir

tuntutan

Aras

Tinggi

Falsafah

(KBAT).

Pendidikan

Kebangsaan.

berasaskan standard yang menjadi amalan antarabangsa telah


dijelmakan dalam KSSR menerusi penggubalan Dokumen

Bagi

menjayakan

pelaksanaan

KSSR,

pengajaran

dan

Standard Kurikulum dan Pentaksiran (DSKP) untuk semua

pembelajaran guru perlu memberi penekanan kepada KBAT

mata pelajaran yang mengandungi Standard Kandungan,

dengan memberi fokus kepada pendekatan Pembelajaran

Standard Pembelajaran dan Standard Pentaksiran.

Berasaskan Inkuiri dan Pembelajaran Berasaskan Projek,


supaya murid dapat menguasai kemahiran yang diperlukan

Usaha memasukkan Standard Pentaksiran di dalam dokumen

dalam abad ke-21.

kurikulum telah mengubah landskap sejarah sejak Kurikulum


Kebangsaan dilaksanakan di

bawah

Sistem

Kementerian Pendidikan Malaysia merakamkan setinggi-tinggi

Pendidikan
secara

penghargaan dan ucapan terima kasih kepada semua pihak

berterusan untuk mengenalpasti tahap penguasaannya dalam

yang terlibat dalam penggubalan KSSR. Semoga pelaksanaan

sesuatu mata pelajaran, serta membolehkan guru membuat

KSSR akan mencapai hasrat dan matlamat Sistem Pendidikan

tindakan susulan bagi mempertingkatkan pencapaian murid.

Kebangsaan.

Kebangsaan.

Menerusinya

murid

dapat

ditaksir

Dr. SARIAH BINTI ABD. JALIL


Pengarah
Bahagian Pembangunan Kurikulum

xi

KSSR BAHASA CINA SJK(C) TAHUN 1

1996

21

21

21 21

21
2013-2025

KSSR BAHASA CINA SJK(C) TAHUN 1

1.

2.

3.
4. 500

5.

6.
7.

8.

9.

1.

2.

3.

2500

4.

5.

6.

7.

8.

9.

KSSR BAHASA CINA SJK(C) TAHUN 1

KSSR BAHASA CINA SJK(C) TAHUN 1

KSSR BAHASA CINA SJK(C) TAHUN 1

21

21

21

21

21 21

21
1

121

KSSR BAHASA CINA SJK(C) TAHUN 1

(KBAT)

KSSR BAHASA CINA SJK(C) TAHUN 1

KSSR BAHASA CINA SJK(C) TAHUN 1

KSSR BAHASA CINA SJK(C) TAHUN 1

2 3

KSSR BAHASA CINA SJK(C) TAHUN 1

85%

10

KSSR BAHASA CINA SJK(C) TAHUN 1

11

KSSR BAHASA CINA SJK(C) TAHUN 1

12

KSSR BAHASA CINA SJK(C) TAHUN 1

13

KSSR BAHASA CINA SJK(C) TAHUN 1

(iii)

(iv)

1.

2.

3.

4.(i)

(ii)

14

5.

6.


, 21

7.

8.

KSSR BAHASA CINA SJK(C) TAHUN 1

9.

10.

15

KSSR BAHASA CINA SJK(C) TAHUN 1

1
2345

16

KSSR BAHASA CINA SJK(C) TAHUN 1

6
3

17

KSSR BAHASA CINA SJK(C) TAHUN 1

90

60

150 120

60

30

30

18

KSSR BAHASA CINA SJK(C) TAHUN 1

1.1 1.1.1 1.1.1

1.1.2

19

KSSR BAHASA CINA SJK(C) TAHUN 1

1.2 1.2.1 1.2.2

1.2.2


1.2.1

1.2.2

20

KSSR BAHASA CINA SJK(C) TAHUN 1

1.3 1.3.1 1.3.1

1.3.2 ;

1.3.2

21

KSSR BAHASA CINA SJK(C) TAHUN 1

2.0

2.1 2.1.1

2.1.2

22

KSSR BAHASA CINA SJK(C) TAHUN 1

2.2 2.2.1

23

KSSR BAHASA CINA SJK(C) TAHUN 1

3.0

3.1 3.1.1

24

KSSR BAHASA CINA SJK(C) TAHUN 1

3.2

3.2.1

25

KSSR BAHASA CINA SJK(C) TAHUN 1

4.0

4.2

4.1.1

4.2.1

4.3

4.3.1

4.4

4.4.1

4.1

26

KSSR BAHASA CINA SJK(C) TAHUN 1

5.0

5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

5.1.1

5.1.2

5.2.1
5.3.1

5.4.1

5.5.1
5.3.1

5.4.1

5.5.1

27

KSSR BAHASA CINA SJK(C) TAHUN 1

12

23

47

49

80

62

62

10

51

11

29

12

26

13

16

14

11

15

16

17

1
558

78

28

KSSR BAHASA CINA SJK(C) TAHUN 1

11

12

12

23

13

14

46

42

55

25

29

21

10

13

283

29

KSSR BAHASA CINA SJK(C) TAHUN 1

21

26

6
7

36

63

71

60

10

63

11

67

12

43

13

28

14

15

15

16

16

11

17

18

19

1
537

30

KSSR BAHASA CINA SJK(C) TAHUN 1

14

15

17

16

16

17

13

19

32

33

26

10

26

11

30

12

21

13

254

31

KSSR BAHASA CINA SJK(C) TAHUN 1

27

31

42

49

54

10

51

11

31

12

45

13

24

14

24

15

12

16

10

17

18

19

20

21

23

1
431

32

KSSR BAHASA CINA SJK(C) TAHUN 1

17

18

18

19

22

20

23

21

213
8

16

18

10

21

11

13

12

23

13

11

14

12

15

16

33

KSSR BAHASA CINA SJK(C) TAHUN 1

(q)

(cu)

10

34

KSSR BAHASA CINA SJK(C) TAHUN 1

7.
8.
9.
10.

aoe
1.
yiwuyu
2.
babobibu papopipu
3.
mamomemimufa fofu
4.
dadedidutatetitu
5.
naneninunlalelilul
6.

11.

35

gagegukakekuhahehu
jiqixijuquxu
zazezizucacecicusa sesisu
zhazhezhizhuchachechichushashe
shishureriru
yayewawo er

KSSR BAHASA CINA SJK(C) TAHUN 1

21
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

16.
17.
18.

yayewawo er
ai bai pai mai dai tai nailai gai kai hai
zaicaisaichaishaizhai
ei bei pei mei fei dei neilei gei kei hei
zeizheisheiwei
aobao pao mao daotao naolaogaokao
haoraozaocaosaozhaochaoshao
oupoumou foudoutounoulou gou kou
hourouzoucou souzhouchoushou
liajiaqiaxiabiepiemiedietienieliejie
qiexie
gua kua huazhua chua shua duotuo nuo
luo guo kuo huo ruo zuo cuo suo zhuo
chuoshuo
yao biao piao miao diao tiao niaoliao jiao
qiaoxiaoyoumiudiuniuliujiuqiuxiu
waiguaikuaihuaizhuaichuais huai duitui
guikuihuizuicuisuizhuichuis huirui
nueluejuequex ueyue

19.

20.
21.
22.

anban panman fandantannanlangan


kanhanranzancansanzhanchanshan
enben penmenfennen genken henren
zencensenzhenchenshenwen
yinbinpinminninlinjinqinxin
wan duan tuan nuan luan guan kuan huan
ruanzuancuansuanzhuanchuanshuan
duntun lun gunkunhunrunzuncunsun
zhunchunshun

36

yan bian pian mian dian tian nianlian jian


qianxian
yuanjuanquanxuanyunjunqunxun
ang bang pang mang fang dang tang nang
lang gang kang hang rang zang cang sang
zhangchangshang
eng beng peng meng feng deng teng neng
leng geng keng heng reng zeng ceng seng
zhengchengshengweng
yingbing ping mingding ting ning lingjing
qingxing
dong tong nong long gong kong hong rong
zongcongsongzhongc hong
yang wang niang liang jiang qiang xiang
guang kuang huang zhuang chuang shuang
yongjiongqiongxiong

KSSR BAHASA CINA SJK(C) TAHUN 1

PANEL PENGGUBAL
1.

Lim Yock Chong

Bahagian Pembangunan Kurikulum

2.

Dr. Quek Weng Kim

Bahagian Pembangunan Kurikulum

3.

Ng Saiw Lan

Bahagian Pembangunan Kurikulum

4.

Seow Hooi Lee

Bahagian Pembangunan Kurikulum

5.

Chong Mei Yen

Bahagian Pembangunan Kurikulum

6.

Aw Ming Fah

Bahagian Pengurusan Sekolah Harian

7.

Ko Lian Kiat

Bahagian Buku Teks

8.

Chew Kwong Kiat

IPG Kampus Darulaman, Jitra, Kedah

9.

Yeoh Guat Ngoh

IPG Kampus Perlis, Kangar, Perlis

10.

Ng Phaik Hoon

IPG Kampus Tengku Ampuan Afzan, Kuala Lipis, Pahang

11.

Tan Sih Yong

IPG Kampus Tuanku Bainun, Seberang Perai, Pulau Pinang

12.

Chan Koi Pew

JNJK Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur

13.

Dr. Lin Chia Ying

Universiti Pendidikan Sultan Idris, Tanjong Malim, Perak

14.

Boo Choon Yong

JPN Johor

15.

Lau Eng Hee

JPN Melaka

16.

Goh Choon Lan

JPN Negeri Sembilan

17.

Lim Song Khan

JPN Perak

18.

Tan Sok Peng

SJKC Jenjarom, Selangor

19.

Tai Kwee Whey

SJKC Ayer Keroh, Melaka

37

KSSR BAHASA CINA SJK(C) TAHUN 1

20.

Tang Joo Hang

SJKC Bachang, Melaka

21.

Leong Seh Huey

SJKC Chi Chi Mantin, Negeri Sembilan

22.

Lee Kum Yin

SJKC Chong Cheng, Kulim, Kedah

23.

Hui Yah Ling

SJKC Chung Hua Klang, Kota Kemuning, Selangor

24.

Lee Ying Peng

SJKC Chung Hua Port Dickson, Negeri Sembilan

25.

Chee Kiah Ho

SJKC Hin Hua, Klang, Selangor

26.

Tan Bee Seng

SJKC Hu Yew Seah, Pulau Pinang

27.

Ng Fong Fong

SJKC Jit Sin (A), Pulau Pinang

28.

Tan Sia Ping

SJKC Keat Hwa (K), Alor Setar, Kedah

29.

Kam Wai Leong

SJKC Kg. Baru Balakong, Selangor

30.

Chan Kim Choo

SJKC Kuen Cheng 1, Kuala Lumpur

31.

Hang Mei Sian

SJKC Lendu, Melaka

32.

Lim Sin Yi

SJKC Li Chi, Segamat

33.

Tai Kean Peng

SJKC Pandamaran A, Pelabuhan Klang, Selangor

34.

Tiew Lei Sang

SJKC Pei Chai, Muar, Johor

35.

Lim Chai Hoong

SJKC Pin Hwa (1), Setia Alam, Selangor

36.

Lee Ker Xin

SJKC Pin Hwa (2), Meru, Selangor

37.

Go Say Tian

SJKC Puay Chai, Petaling Jaya, Selangor

38.

Tion Nga Fong

SJKC Salak South, Kuala Lumpur

39.

Chan Oy Leng

SJKC Serdang Baru, Seri Kembangan, Selangor

38

KSSR BAHASA CINA SJK(C) TAHUN 1

40.

Goh Seng Hua

SJKC St. Mary, Melaka

41.

Loo Mee Lan

SJKC Taman Connaught, Cheras, Kuala Lumpur

42.

Lim Soh Cheng

SJKC Wangsa Maju, Kuala Lumpur

43.

Tan Chew Ping

SJKC Yok Bin, Melaka

TURUT MENYUMBANG
1.

Phang Tzee Kiong

SJKC Bukit Beruang, Melaka

2.

Teoh Yu Yu

SJKC Chee Wen, Subang Jaya, Selangor

3.

Chuah Hui Ling

SJKC Chung Hua Klang, Kota Kemuning, Selangor

4.

Lee Huon Tee

SJKC Connought 2, Kuala Lumpur

5.

Lee Hooi Kean

SJKC Kemayan, Pahang

6.

Wong Wai Chin

SJKC Mentakab 1, Pahang

7.

Lim Chee Ching

SJKC On Pong, Ampang, Selangor

8.

Lyvia Ng Sy Pey

SJKC Pay Teck, Melaka

9.

Ng Low Siong

SJKC Pekan Lama, Sungai Petani, Kedah

10.

Voon Chee Ling

SJKC Putra Nilai, Negeri Sembilan

11.

Low Meng Hooi

SJKC Sin Kwang, Sungai Petani, Kedah

12.

Tan Kim Kee

SJKC Sin Min A, Sungai Petani, Kedah

13.

Chin Sok Foon

SJKC Triang 1, Pahang

39

KSSR BAHASA CINA SJK(C) TAHUN 1

PENGHARGAAN
Penasihat
- Pengarah

YBrs. Dr. Sariah Binti Abd. Jalil


En. Shamsuri Bin Sujak

Timbalan Pengarah

YBhg. Datin Dr. Ng Soo Boon

Timbalan Pengarah

Penasihat Editorial
YBrs. Dr. Aazmi Bin Shahri

Ketua Sektor

Tn. Haji Naza Idris Bin Saadon

Ketua Sektor

En. Mohamed Zaki Bin Abd. Ghani

Ketua Sektor

Pn. Hajah Chetrilah Binti Othman

Ketua Sektor

Pn. Zaidah Binti Md. Yusof

Ketua Sektor

En. Mohd. Faudzan Bin Hamzah

Ketua Sektor

YBrs. Dr. Rusilawati Binti Othman

Ketua Sektor

En. Mohamed Salim Bin Taufix Rashidi

Ketua Sektor

40