You are on page 1of 57

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH


DOKUMEN STANDARD KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN

BAHASA SEMAI
TAHUN SATU

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH

Bahasa Semai
DOKUMEN STANDARD KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN

TAHUN 1
Terbitan Terhad
Bahagian Pembangunan Kurikulum
Kementerian Pendidikan Malaysia
Mei 2015

Terbitan 2015
Kementerian Pendidikan Malaysia
Hak Cipta Terpelihara. Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian artikel, ilustrasi dan isi kandungan buku ini dalam apa juga bentuk dan
dengan cara apa jua sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman atau cara lain sebelum mendapat kebenaran bertulis daripada Pengarah,
Bahagian Pembangunan Kurikulum, Kementerian Pendidikan Malaysia, Aras 4-8, Blok E9, Parcel E, Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan,
62604 Putrajaya

ISBN: 978-967-420-110-4

KENANDUG
Rukon Negara.

Palsapah Pendidikan Kebangsaan .

vii

Kate Pengantar ..

ix

Ipemulak ..

Matlamat .....

Objektip ...

Kerangke KSSR .

Pokes ...

Cenempet Abad Ke 21..

Cenempet Serengik Aras Tinggik, KBAT ..

Strategi Neajar Ru Belajar

11

Organisasi Kenandug 19
Standard Kenandug ru Standard Belajar Cenempet Cerngai ru Belwal ..

27

Standard Kenandug ru Standard Belajar Cenempet Menacak ..

32

Standard Kenandug ru Standard Belajar Cenempet Menules ...

38

Standard Kenandug ru Standard Belajar Cenempet Seni Engrok

42

Standard Kenandug ru Standard Belajar Cenempet Tatamengwal ..

43

Panel Pengubal..

44

RUKUN NEGARA

Bahawasanya negara kita Malaysia mendukung cita-cita untuk


mencapai perpaduan yang lebih erat dalam kalangan
seluruh masyarakat;
memelihara satu cara hidup demokratik;
mencipta satu masyarakat yang adil dimana kemakmuran Negara akan dapat dinikmati
bersama-sama secara adil dan saksama;
menjamin satu cara yang liberal terhadap tradisi-tradisi kebudayaannya yang kaya dan
berbagai-bagai corak;
membina satu masyarakat progresif yang akan menggunakan sains dan teknologi
moden;
MAKA KAMI, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha
kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan prinsip-prinsip yang berikut:
KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN
KESETIAAN KEPADA RAJA DAN NEGARA
KELUHURAN PERLEMBAGAAN
KEDAULATAN UNDANG-UNDANG
KESOPANAN DAN KESUSILAAN

RUKON NEGARA

Ibahawase negara hik Malaysia kidukong cita-cita untuk


kicapei pepenadu de lebeh erat kateh kenalag
dij masarakat;
kipelihare nanek care sinui demokratik;
kicipte nanek masarakat de adel kubelok nemakmor Negara akan kikep nikmati
bersamak-samak secare adel ru saksame;
kijamin nanek care de liberel nu tradisi-tradisi inebudaye de kaye ru
bebegei-begei curak;
kibeh nanek masarakat progresip de kigunak saens dan teknulogi
muden;
MAKE JIK, rakyat Malaysia, berikrar akan jitumpu dij tenage ru usahe
jik untuk jicapei cite-cite tesebot jijoi prinsep-prinsep de berikot:
NEPERCAYE NU NYENANG
NESETIE NU RAJE RU NEGARA
NELUHOR PELEMBAGAAN
NEDAULAT UNDANG-UNDANG
NESOPAN RU NESUSILE

vi

FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN


Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah
memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu
untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani,
emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan.
Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan,
berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan
mencapai kesejahteraan diri, serta memberikan sumbangan terhadap
keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara.

vii

PALSAPAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN


Pendidikan ku Malaysia mongloh nanek usahe beteneros nu ala kipekembang nej
potensi individu secare rimdij ru besepadu ha wujod senoi de seimbang ru
harmonis ju segik intelek, ruhani, emosi ru jasmani jijoi nepercaye ru penatoh nu
Nyenang. Usahe adeh mongloh haperyos rakyat Malaysia de belemu penanei,
beketerampelan, besikap bor, betanggongjawab ru beupaye kicapei senejahtere
dirik, serte kiog senumbang nu neharmoni ru nemakmur peringak, masarakat
ru negara.

viii

KATE PENGANTAR
Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran (DSKP) ini ialah
dokumen yang memperincikan kandungan mata pelajaran bagi
Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR). DSKP adalah
wadah utama yang menjadi panduan guru dalam mendukung
hasrat mulia negara bagi menyediakan pendidikan bertaraf dunia
kepada generasi masa kini dan akan datang.

berasaskan inkuiri ini, guru boleh menggunakan kaedah seperti


Pembelajaran Berasaskan Projek, Pembelajaran Berasaskan
Masalah, Pembelajaran Berasaskan Eksperimen dan Pembelajaran
Berasaskan Kontekstual.
Selain itu, nilai murni, elemen keusahawanan, semangat patriotik
dan kewarganegaraan tetap diutamakan. Murid perlu dididik untuk
berfikir, berilmu pengetahuan luas, bertataetika tinggi, bijaksana,
serta dapat menggunakan teknologi maklumat dan komunikasi
secara berhemah dan berkesan. Semua elemen ini perlu digarap
dan diterapkan semaksima mungkIn semasa PdP supaya dapat
memberi keyakinan kepada murid untuk diaplikasikan dalam
menghadapi cabaran kehidupan sebenar masa kini dan masa
hadapan.

DSKP menyarankan strategi pengajaran dan pembelajaran yang


merangkumi pelbagai aktiviti dan penggunaan sumber. Guru
digalakkan menggunakan kreativiti untuk memilih, menyusun,
mengolah dan mempelbagai aktiviti berpandukan
standard
pembelajaran dan standard prestasi mengikut kesesuaian murid.
Perincian di dalam dokumen ini diharap dapat membantu guru
merancang dan melaksanakan pengajaran dan pembelajaran (PdP)
secara berkesan.

Penyediaan DSKP ini melibatkan banyak pihak terutama guru,


pensyarah IPG dan universiti serta pegawai Kementerian
Pendidikan dan individu yang mewakili badan-badan tertentu.
Kepada semua pihak yang telah memberikan sumbangan
kepakaran, masa dan tenaga sehingga terhasilnya DSKP ini, KPM
merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan terima kasih

Dalam melaksanakan PdP, guru perlu memberi penekanan kepada


Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT) yang dinyatakan secara
eksplisit dalam kurikulum. Antara pendekatan utama yang
dicadangkan untuk guru menerapkan KBAT dalam PdP adalah
melalui pembelajaran berasaskan inkuiri. Pembelajaran berasaskan
inkuiri
mementingkan
penyiasatan,
pengumpulan
dan
penganalisisan data. Bagi melaksanakan pendekatan pembelajaran

Pengarah
Bahagian Pembangunan Kurikulum

ix

KSSR BAHASA SEMAI TAHUN 1

IPEMULAK
Engrok Semai nerupe mate pelajaran ku kateh kurikulem pedana

Semai ku sekulah kibukak ruang ru peluang ha pementok

sekulah rendah ru bestatus engrok elektip. Engrok adeh kibelajar

kelakuk de bor ku kenalag mureb, kihergai, kihayati, kisui ru

ya mureb Semai khasloh ru ya mureb kilek de kiminat ha kikenal

kiteros nilei budaye, lemu penanei, adat resam, tradisi ru

engrok ru budaye Semai. Neajar ru belajar Engrok Semai de

newares sengoi Semai.

bibeh ku sekulah rendah ku kawasan de mong jeoi sengoi Semai

Mureb ju kaom kilek, belajar Engrok Semai enai buleh jadik lebeh

teutame ku lengri Perak, Hulu Selangor ru Pahang.

paham ru prihaten nu budaye, adat resam ru tradisi sengoi

Ku perinkat sekulah rendah, neajar ru belajar Engrok Semai

Semai. Hiperek budaye kaom kilek akan kitimol rase toleransi,

bitumpu nu berengkep cenempet engrok iaajeh cenempet

hihormati ru neakrab antare nanek samak kilek serte kien nu

cerngai ru belwal, menacak, menules, seni engrok ru sistem

keharmonian negare.

engrok. Cenempet engrok adeh mongloh penteng sebegei

Dokumen Standard Engrok Semai Sekulah Rendah kianj hasrat

cenempet asas ha pekembang negunak Engrok Semai.

Rukun Negara, Dasar Pendidikan Kebangsaan ru Falsafah

Kurikulem Standard Sekulah Rendah Engrok Semai bimentok de

Pendidikan Kebangsaan.

Neajar ru belajar Engrok Semai ku

mureb yaken bekomunikasi, kiserngi secare kretip, imaginatip ru

sekulah sesuei ru Rukun Negara ha capei pepaduan de lebeh

kritis kateh suasane belajar de serunok. Kurikulem adeh kipedah

bor ku semuak sengoi Malaysia. Dokumen Standard Kurikulem

mureb nu neajar Engrok Semai de pintan ru tesusut serte neajar

Engrok Semai serte geniat ikokurikulem kirankom penanei,

de kilibat kenenjip de teala. Neajar ru belajar Engrok

cenempet engrok, nurma, nilei ru unsor budaye ha kitulug


kipekembang putensi mureb dij-dij ju segi berog, sengrog, mintal
ru sengi.

KSSR BAHASA SEMAI TAHUN 1

MATLAMAT

OBJEKTIP:

Kurikulem Engrok Semai Sekulah Rendah betenuju ha kisediak

Ku idanij Senekulah Rendah, mureb buleh:

mureb ru cenempet engrok de enai kep bekomunikasi kateh

1. Yaken kibelwal ru kawat sebaye, ru mai raknak, besesuei ru

sengoi Semai secare bekesan ru santon kateh kunteks de

situasi pormel ru tok pormel;

bebegei ru sesuei ru tahap kenembang mureb serte kiteros


2.

newares budaye kateh duniak de serbe susah.

Kibacak ru kipaham bebegei teks Engrok Semai ha kep


maklumat ru ha pupok minat benacak;

3.

Kitules bebegei teks ru gaye engrok de sesuei;

4.

Kihayati ru kipaham tenules kretip kateh Engrok Semai ha


pupok minat nu seni engrok;

5.

Kigunak tatamengwal de betol kateh belwal ru tenules ru

6.

Kiteros newares budaye sengoi Semai.

KSSR BAHASA SEMAI TAHUN 1

Kerangke Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR)


Kerangke KSSR bibeh beasas senepadu joi enam tunjag ha peryos senoi de seimbang ju segik jasmani, emusi, ruhani ru intelek (JERI) de
beserengngik kretip, kritis ru inovatip. Enam tunjag bizaher untuk kiwakel bidang lemu, cenempet ru nilei de kijadik asas nu benahbeh mudal
senoi, Tunjag ajeh ialoh komunikasi, kenembang pizikel ru estetika, senenoi, terampel dirik, saens ru teknolugi serte neruhani, sikap ru nilei
sekuk kateh Rajah 1. Semuak tunjag ajeh bikot kirak ku perinkat genubal kenandug mate pelajaran dek kigambar senepadu interaksi antare
tunjag. Senepadu antare tunjag perlu bijelme kateh nelaksane kurikulem.

Komunikasi

Saens Ru Teknolugi

Berengkep penanei saens,


cenempet ru sikap saentipik
Berengkep penanei ru
cenempet matemetik
Berengkep penanei ru
cenempet beasas teknolugi

Genabugjenalen cenempet
bahase secare bengwal ru
pek bengwal semase
beinteraksi

Neruhani, Sikap Ru Nilei


Nehayat neamal agame,
nepercaye, sikap & nilei

Sains & Teknologi


SENOI

Kenembang Pizikal Ru
Estetika

Kenembang jasmani tu
senihat utnuk nesejahtere
dirik
Penupok daye imaginasi,
kretiviti, bakat ru apresiasi

SEIMBANG

INSAN
SEIMBAN
G

Inovatip

Tenerampel Dirik
Nepupok penimpen ru
sahsiah dirik jijoi ektiviti
kurikulem ru kokurikulem
3

Senenoi
Berengkep lemu ru neamal
tentang nemasarakat ru alam
kerileng setempat, negara ru
glubel
Nehayat semangat
patriotisem & nesepadu

KSSR BAHASA SEMAI TAHUN 1

POKES
Ku ipenyudah belajar Engrok Semai senekulah rendah, mureb

Nilei Bor

buleh enai berkep ru pekaye kosa engrok, petinkat pengham,


berkep cenempet engrok de bor, hihergak ru hipekekal

Permuj nilei debor kateh neajar Engok Semai adeh, ha pejadik

newares budaye ru buleh bekomunikasi secare bor kateh sinui

sengoi de bor serte mong akhlak de bor. Nu kilek ajeh, hihayati ru

jap jis linai.

neamal de bor, itenuju ha terbor ceceno pigoidoh ru kelakuk de


bor. Pengham ru enai sedar ku nilei bor kateh sengoi ku Malaysia

Elemen de bipokes ialoh lemu, nilei, kewarganegaraan, nehator

haros bipupok secare langsong ru tok langsong samak ru nilei

sosiobudaye, ru cenempet benilei tamah. Egnog panei ku

sejagat.

nunanek elemen de biog ku kerop adeh.


Newarganegara
Lemu
Tenemrap unsor patriotisme ru newarganegara kateh belajar
Lemu mong bebegei bidang lemu ru inehator, cuntoh lemu ku

Engrok Semai kiutame penupok semangat hok ru taat nu lengri.

kateh bidang sains, ru cerite manah de bigunak ha hiha peentoi

Ku beg ajeh, penupok adeh itenuju ha perhol sengoi de bor ru

lemu engrok ru cenempet engrok. Ku kateh lemu adeh mong

perhuj isemangat nu engrok ru lengri.

isu-isu semase de buleh de bipetimbang ya cikgu kateh neajar


Nehator sosiobudaye

ru belajar.

Nehator sosiobudaye kateh neajar Engrok Semai birangkom


senantun engrok, laras engrok, ru peribahase de biamal kateh hi
sengoi. Nehator sosiobudaye adeh kicermin palsapah ru peribadi
sengoi ku Malaysia de bebegei bangsak.

KSSR BAHASA SEMAI TAHUN 1

Cenempet Benilei Tamah

Neajar Konstruktivisme

Cenempet benilei tamah de bimaksod ialoh cenempet serenggi,

Neajar Konstruktivisme kateh pendidikan buleh kipejadik mureb de

cenempet teknologi maklumat ru bengwal, cenempet neajar care

buleh kiberkeb ipengham ru ipenanei pai, jijoi kenenjip de mong.

neajar,

Belajar adeh kipejadik mureb lebeh paham, yaken, ru serunok ha

kenaji

pigoidoh,

cerendik

bebegei,

belajar

konstruktivisme, ru belajar kuntekstual. Hipeterang rengkas

belajar ditehjeh.

tentang cenempet benilei tamah begei ajeh.

Kenaji Pigoidoh

Cenempet Teknoloji Maklumat ru Bengwal

Kenaji pigoidoh ialoh nanek pengrek neajar hiha didik mureb de

Cenempet teknoloji maklumat ru bengwal perlu biajar nu mureb,

lebeh kod irau nunanek pekare atau isu de belaku ku mase

de enai buleh gunak komputer ha itenuju bengwal digitel atau

manah, mase hunen, ru mase pigoidoh. Adeh bemakne, mureb

maya begei hi ngeng ru keb e-mel, pakei aplikasi perisian kateh

buleh enai ui neramal, enai serngi iakibat serte naiuros neubah de

serengyap kerjak hik, ru hik ke maklumat ku internet.

enai keb paedah de maksimem.

Cenempet Belajar Care Belajar

Neajar Kuntekstual

Cenempet belajar care belajar haros biajar nu mureb hik de enai

Neajar kuntekstual ialoh kaedah belajar de bekaet isi neajar ru

panei teknik neajar de bor. Keknep cenempet adeh de mureb

kenenjip jap jis enai, sengoi ru alam kerenjak. Neajar adeh biperlei

enai berkeb lemu, cekap hiui ha hadapi duniak de senalo

ku kateh kerileng de bebegei, secare konkrit, serte telibat lateh amal

beubah, ru hiamal neajar ditehjeh.

ru kiserngi. Neajar kibelaku apabile mureb buleh enai cerot ipenanei


pai secare bemakne ru buleh enai hayati nereleven belajar ru sinui

Bebegei Cerendig

lienai.

Hipekembang putensi cerendig mureb de hiha sedie gaye belajar


kretip de sesuei ru iminat ru igemmar mende jap mai mong
icerendig ru ipenanei de bebize.

KSSR BAHASA SEMAI TAHUN 1

Kretiviti (EMK)
Kretiviti adeh bituju ku penanei ru nemampu nunumom hiha
perhol atau hiha beh nu nanek bende de pai, selesei pekare,
bipakei daye serngi, perhol peniker atau nereka de asal. Daye
kretiviti mureb haros biberkus lei nu tahap optimem de enai
buleh perhol cenipte de bor ru hiselesei pekare de tegep ru
jadik neamal kateh sinui rakyat Malaysia.
Neusahawan
Ku jaman hunen, mureb senalo bior serngi nu neusahawan ju
umor nyennyam. Ciri-ciri de kilek bekaet ru beniage mong
ikretiviti, inovasi ru inisiatip de kien nu pengwas ilei ru kibejaye.
Sengrap

elemen

neusahawan

adeh

temasok

ialoh

nanek

nebentok

pengrek

kelakuk,

budaye
serengngi

neusahawan, cenempet neurus beniage, aplikasi vokasional ru


teknoloji serte neamal nilei ru etike neusahawan.

KSSR BAHASA SEMAI TAHUN 1

CENEMPET ABAD KE 21
Cenempet abad ke 21 kimatlamat untuk kiperyos mureb de mong profil begei adeh :

PROFIL MUREB
TENENRANG
Bedaye Tahan

Nai mampu nahadap ru selesei senukar, kiatasi cenabar ru nebijak, neyaken,


toleransi ru empati.

Pemiker

Nai serngik secare kritikel, kretip ru inovatip; mampu ha tangani masalah de


kumpleks ru kiui neputos de beetika. Nai serngik tentang belajar ru dirik nai
sebegei mureb. Nai jana senual ru besipat tebukak nu perspektip, nilei ru tradisi
individu ru masarakat kilek. Nai yaken ru kretip kateh kitangani bidang belajr de
pai.

Maher Bekomunikasi

Nai belwal ru kiog peniker, idie ru maklumat ru yaken ru kretip secare bengwal ru
tenules, kigunak bebegei medie ru teknolugi.

Kerjak Nepasok

Nai buleh bekerjaksamak secare bekesan ru harmoni ru mai kilek. Nai galas
tanggungjawab besamak serte kihormat ru kihergai senumbang de biog ya nutiap
ahli nepasok. Nai kep cenempet interpersonal joi ektiviti kolaboratip, ru adeh
kijadik nai pemimpen ru ahli nepasok de lebeh bor.

Besipat Hod Panei

Nai beh rasak hod panei semula jadik ha teroke strategi ru idie pai. Nai belajar
cenempet de perlu haui inkuiri ru nenyelidek, serte kiternyul sipat bedikari kateh
belajar. Nai rasak kenenjip belajar nucereg sinui secare tenenros.
7

KSSR BAHASA SEMAI TAHUN 1

Beprinsep

Nai beintegriti ru jujor, senerate, adel ru kihurmat maruh individu, kumpolan ru


komuniti. Nai betanggungjawab kemil tenindak, akibat tenindak serte neputos
mabe.

Bemaklumat

Naikep penanei ru kimentok pengham de nyak ru seimbang merentas bebegei


disiplen penanei. Naiteruke penanei ru cekap ru bekesan kateh kunteks isu
tenempat ru glubel. Naipaham isu-isu etike/undang-undang bekenaet maklumat
de nakep.

Henhok/ Prihaten

Nai ternyul empati, belas kenaseh ru rasak hurmat nu penerlu ru nerasak mai
kilek. Naikomited ha behikmat nu masarakat ru napasti nelestari alam kerileng.

Patriotik

Nai pamer kaseh heknod, senukong ru rasak hurmat nu negara.

KSSR BAHASA SEMAI TAHUN 1

CENEMPET SERENGNGI ARAS TINGGIK, KBAT


Cenempet Serengngi telah bitekan ku kateh kurikulem ju tahut 1994

Cenempet serengngi biajar nu mureb jijoi senual ru ektiviti de hi

ru bipekenal Cenempet Serengngi Aras Tinggik (KBKK). Cenempet

gunak serengngi kritis ru kretip kateh ektiviti cerngai, bibelwal,

serengngi adeh bitekan nu serengngi ju aras macot nu aras tinggik.

menaca, ru kitules. Cenempet serengngi samakmong ju segi

Kurikulem Standard Sekolah

kikunseps idie, selesei masalah, atau hiui penutos mongloh

Rendah (KSSR) kiog tenenkan nu

Cenempet Serengngi Aras Tinggik (KBAT) de biteros ru bimantap.

penteng kateh sinui nunyenis ru kerenjak mureb pigoidoh.


Kurikulem nebangsak bematlamat ha kiperyos mureb de

Cenempet Serengngi Aras Tinggik ialoh neupaye ha kiaplikasi

seimbang, bedaye tahan, besipat kihod panei, beprinsep,

penanei, cenempet ru nilei kateh kibeh nenakkol ru repleksi ha

bemaklumat

serngi,

kiselesei masalah, kibeh neputos, beinovasi ru buleh kicipte nunanek.

bekomunikasi ru kerjak secare bekenumpol. Cenempet abad

KBAT mongloh kirujok nu cenempet aplikasi, kianalisis, kinilei ru

ke-21 adeh samak ru 6 aspirasi de kiperlu ya nunanek mureb

kicipte sekuk Jadual 1.

ru

patriotik

ru

mong

cenempet

ha buleh kibesaeng ku perinkat global de bigares ku kateh


Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (PPPM) iaajeh nujap
mureb mesti mong cenempet memimpen, cenempet dwiengrok,
etike ru nerohani, identiti sosial, penanei ru cenempet
serengngi.

KSSR BAHASA SEMAI TAHUN 1

KBAT

Cenempet Serengngi Kritis mongloh benuleh untuk menilei


nunanek idie secare logik ru rasionel untuk kibeh tenimbang de
wajar ru kigunak nealas ru bukti de munasabah.

Tenenrang

Kiaplikasi

Kianalisis

Kinilei

Kicipte

Kigunak penanei,
cenempet, ru nilei kateh
situasi bebize ha kilaksane
nunanek pekare.
Kicerlah maklumat nu
bahgian macot ha kipaham
ru lebeh medalam serte
hubug kaet antare bahgian
ajeh.
Kibeh tenimbang ru
neputos gunak penanei,
kenenjip, cenempet, ru nilei
serte kiog justipikasi.
Kihasel idie atau produk
atau care de kretip ru
inovatip.
Jadual 1: Tenenrang KBAT

Cenempet Serengngi Kretip mongloh nemampu untuk kihasel


atau kicipte nunanek de pai ru benilei ru kigunak daye
imaginasi secare asli serte kiserngik pek joi nelazim.
Cenempet Menaakol mongloh neupaye
tenimbang ru nenilei secare logik ru rasionel.

individu

kibeh

Strategi Serengngi nerupe care serengngi de bestruktor ru


bepokes untuk kiselesei masalah.
Cenempet adeh bitules secare eksplisit ku kateh
nujap kurikulem mate pelajaran.

kurikulem

KBAT buleh biaplikasi ku kateh bilek darjah jijoi ektiviti


bementok menaakol, belajar inkuiri, nenyelesai masalah ru
projek. Cikgu ru mureb perlu kigunak alat serengngi sekuk peta
serengngi, peta serngi, ru Thinking Hats serte nenyoal aras
tinggik ku kateh ru ku luar bilek darjah ha bipegalak mureb
beserngi. Mureb biog tanggungjawab ku kemil belajar mabe.

KBAT ialoh neupaye untuk kiaplikasi penanei, cenempet ru nilei


kateh benahbeh tenakkol ru repleksi ha kiselesei masalah, ui
neputos, beinovasi ru beupaye kicipte nunanek.
KBAT kirangkom cenempet serengngi kritis, kretip ru menaakol ru
strategi serengngi.

10

KSSR BAHASA SEMAI TAHUN 1

STRATEGI NEAJAR RU BELAJAR


PRINSEP PEDAGOGI KURIKULEM STANDARD

Belajar bepusat mureb

Pengrek neajar ru belajar kateh kurikulem standard adeh

Mureb mong tahap penanei ru cenapei belajar de bebize-bize. Make

mongloh jijoi prinsep-prinsep begei ajeh:

ajeh, pengrek neajar, tahap neajar ru belajar serte bahan neajar de


bigunak, perluloh besesuei ru penanei cenapei optema mureb. Strategi

Hijug nu asas

belajar masteri bigunak pakei ha kipasti mureb buleh kicapei kudijdij


standard belajar engrok.

Asas cenempet engrok iaajeh, cenempet cerngai , belwal,


menacak, menules, seni engrok ru sistem engrok hod

Genunak teknoloji

bipupok ju imulak mende ke mongloh asas nu pruses neajar


ru belajar mureb. Cenempet engrok de biberkep ya mureb ku

Kateh sinui nunyenis ku era glubalisasi, teknoloji kiman peranan penteng

tahap

ju segi komunikasi. Make ajeh teknoloji pai buleh bimanpaat ha neajar ru

adeh

akan

kijadik

pemangken

nu

kenembang

belajar engrok ru tenuju kijerlos komunikasi. Internet ru medie elektrunik

cenempet beengrok nu tahap telas ajeh.

nerupe sumber maklumat ru penanei de beregak ha mureb. Kilek ju ajeh,


Belajar mongloh serunok, beceti ru bematlamat

nemudah jenareng Internet kibuleh mureb bekomunikasi ru kikungsi


maklumat ru penanei antare nanek samak kilek.

Ektiviti belajar cenempet engrok de serunok mongloh


joi kenenjip de betol de kitekan nu kunteks de beceti

Tenakser Belajar

ru bematlamat.
Tenakser diteijeh mongloh ciri de kibuleh guru kipanei tahap standard
belajar de sudah kicapei ya mureb. Tenakser pomatip biui diteijeh kateh
pruses belajar sementare tenakser sumatip bibeh ku idanij penggal
senekulah. Tenakser belajar buleh bibeh joi bebegei ektiviti bengwal ru
tenules. Harem nar tenakser pomatip ru sumatip beperanan ha perneng
tahap cenapei penanei mureb ju segi belajar engrok.
11

KSSR BAHASA SEMAI TAHUN 1

Tenengrap kenembang kelakuk


Ciri de penteng kateh kurikulem Engrok Semai mongloh
tenengrap kenembang kelakuk. Neajar ru belajar bepandu nilei
bor biserap kateh belajar engrok Semai ha kibeh kelakuk
mureb de santon, beketrampel ru betanggungjawab de kep
kisumbang nu peringak, sengoi ru negare de bor.
Selaen ju ajeh, usahe untuk hipetinkat minat mureb untuk
naihol nu sekuleh mesti biog tenenkan kateh PdP. Mured mesti
bipepanei tentang penenting senekulah untuk enaiubah sinui
nai mase pigoidoh. Tanpe pendidikan enai tok buleh naikeb
kerenjak de bor ru tok buleh naiubah naseb generasi de pai.
Belajar Beasas Prujek
Belajar Beasas Prujek nerupe nanek kaedah instruksenel de
kipebuleh mureb naibeh cenempet ru naikep lemu joi prujek,
belajar komperatip ru teknik hands on. Pengrek Belajar
Beasas Prujek de kiperlu mureb naibeh prujek beasas masalah
atau senual de biog akan turut kipengaroh penanei saentipik
de bibeh.

12

KSSR BAHASA SEMAI TAHUN 1

ELEMEN MERENTAS KURIKULEM


Elemen Merentas Kurikulem ialoh unsor nilei tambahde
biterapi kateh pruses neajar dan belajar selaen de bitetap
kateh standard kenandug. Elemen-elemen adeh biterap
betenuju kikukoh cenempet ru terampel mudal senoi de
bihasrat serte kep kitangani cenabar hunen ru mase
pigoidoh. Elemen merentas kurikulem kateh dalam KBSR
iaajeh bahase, sains ru teknolugi, nelestari alam kerileng,
nilei murni ru patriotisme tik releven ha bigunakpakei kateh
KSSR.
Elemen merentas kurikulem de pai, iaajeh kretiviti ru inovasi,
keusahawanan, serte teknolugi maklumat ru komunikasi
bikenal pasti sebagei pelengkap nu usahe kiperbor kualiti
nelaksane KSSR. Ajeh ialoh tenenrang nu elemen-elemen
tenambah kateh KSSR.

13

KSSR BAHASA SEMAI TAHUN 1

Nehubug elemen merentas kurikulem kateh benabehsenoi de seimbang


bigambar jijoi Rajah 3.

Rajah 3: Nehubug Elemen Merentas Kurikulem

Guru hodloh kipasti rimdij elemen merentas kurikulem biterap


secare epektip kateh pruses neajar ru belajar demi peryos senoi
de bihasrat ya Falsafah Pendidikan Kebangsaan.

14

KSSR BAHASA SEMAI TAHUN 1

TENAKSER NEAJAR RU BELAJAR


Tenakser nerupe nanek episod kateh pruses neajar ru

Banse ru penerlu tenakser PdP kipeterang kateh Rajah 4 ku

nerangkom ektiviti neurai, nerekod, kiog skor ru neinterpretasi

kerop:

imaklumat tentang neajar neurag mureb ha nunanek tenuju.


Oleh ajeh tenakser nerupe nanek pruses kikot imaklumat ru
telas ajeh kibeh penghakiman tentang produk nunanek pruses
pendidikan.

Tenakser betenuju sebegei jehu neukor ha kinilei cenapei


mureb kateh kiog lemu penanei, kiberkep cenempet ru biamal
nilei ektiviti de bibeh semase PdP. Tenakser pen kisukong
belajar mureb ru kiog maklom balas begunak nu stake holder
sebegei pentadber, cikgu, mureb ru apakamek / penjagak
tentang kenembang ru cenapei mureb. Maklum balas adeh,
buleh kigunak ha petinkat mutu PdP.

Tenakser PdP lebeh bisipat pormatip ru neutame kemajuan


jap-jap mureb nu nanek peringkat ku nanek peringkat. Cikgu
kep kibeh diagnostik ha kenesan kenembang mureb. Adeh
kiog peluang nu cikgu untok kibetol senalah ru kiperbor
nelemah mureb serte-merte supaye kelemahan ajeh tok
tehimpon. Ku senampeng ajeh cikgu kikep bikenal pasti
nelemah mureb ru bibeh tenindak senusol.
15

KSSR BAHASA SEMAI TAHUN 1

Rajah 5: Cenadang Nelaksane Tenakser KSSR


Kirancag
Kitentu standard neajar ru
instrumen penilei

Bo de perlu kilaksane tenakser?


Tugas tenakser tok terhad ju cikgu. Kilek ju cikgu, tenakser
buleh bilaksane ya kawat sebaye, mureb ru apak amek/

KIBEH INSTRUMEN
kibeh Jaduwal Spesipikasi Neuji
kibeh senual / instrumen

penjagak buleh kitakser cenapei kenon elei. Ju care adeh


apak amek/ penjagak telibat secare lansong kateh penantau
kenembag neajar kenon elei.

KILAKSANE PENILEI
Perenneng/belwal/ tenules
MEREKOD

Begeiharok tenakser bilaksane?


Tenakser PdP buleh bilaksane jijoi langkah de bicadang joi

KIANALISIS MAKLUMAT

Rajah 5.
KILAPOR
(ya perlu)
Ye
Tenindak senusol
kenukoh
kenaye

Tenindak
senusol
Penuleh

BERENGKEP
PEKARE YA
BIAJAR

Ye

Tok

TEROS BELAJAR PAI

16

KSSR BAHASA SEMAI TAHUN 1

Nealer Nelaksane Tenakser PdP

Perenneng

Neuji

*Sesuei ha kitakser
aspek cenempet,
perangei ru nilei

Tenakser buleh biui kateh bebegei care jijoi objektip


neajar de bitetap. Rajah 6 kiternyul memerip cuntoh

*buleh bilaksane
secare
tenules,lukes ,
belwal ru engrok.

care tenakser PdP de buleh biui.

Perenneng

Senarai
Semak
Senarei
semak

Persembahan
secare
belwal
Secara Lisan
Dilakukan
*kilaku
ha
untuk
kitakser
mentaksir
cenempet
kemahiran
belwal
, kiyaken
bertutur,
keyakinan
diri
diri ru perangei
dan
ru penanei

merupakan
*nerupe
rekod rekod
perkembangan
kenembag
penguasan
berengkep
murid

KAEDAH
TENAKSER

mureb.

pengetahuan.

Esei Esei
Membolehkan
*kibuleh
murid
mempamerkan
mureb
kemahiran
kipamer
untuk memilih,
cenempet
ha
menyusun dan
bipileh,
kisusut
menyampaikan
rumaklumat
kisampei.
secara teratur

Folio

Polio

kompilasi hasil
*kompilasi
hasel
kerja murid secara
kerjak
mureb
individu
atau
secare
ilei atau
kumpulan

kumpolan.

Rajah 6: Kaedah Tenakser PdP

17

KSSR BAHASA SEMAI TAHUN 1

TAHAP BERENGKEP UMOM ENGROK SEMAI KSSR

TAHAP
BERENGKEP

TENENRANG

Buleh kigunak neungkap de senang prasa de had asas de betenuju ha penerlu lilei.
Kep kipekenal dirik lilei ru mai kilek ru buleh kitanyak ru kijawab senual tentang maklumat
peribadi kigunak ayat de senang.

Mampu kipaham ru senang ma de kicerngai ru kibacak ru kicerite nej kigunak nekate lilei.
Mampu kigunak maklumat ju belwal tu tenules.
Mampu ki ekpres dirik ilei secare spuntan, lancer ru tepat kigunak nekate lilei.

Kep kipaham ayat-ayat ru neungkap de senalo bigunak de bekenaet ru bidang releven paleng
de rek (cuntoh maklumat peribadi ru peringak de had asas, belik-belah, geograpi tenempat ru
kerenjak).
Buleh kibengwal ru care de senang tentang pekare-pekare biase ru rutin.

Kep kipaham makne utame de senalo kikenjip kateh kerenjak, sekulah, parik, ru kilek-kilek nej.
Buleh kihadapi bebegei situasi de mungken kihol mase kateh was ku belok bahase ajeh
bigunak.
Kep kihasel teks besambong senang tentang topik-topik de na biase atau penenteng peribadi.
Kep kipaham idie-idie utame teks ku harim nar topik konkret ru abstrek, temasok benincang
teknikel kateh bidang ru kenukhos.
Kep kiinteraksi ru tahap nepaseh ru spuntan de kibeh interaksi de senalo ru penutor jati.
Mampu kipaham bebegei teks de lebeh cereg ru kikeal makne de tesirat. Mampu kiekpres dirik
ilei secare spuntan.
Mampu kigunak laras bahase de bebegei ha tenuju susiel ru ekedemik
Buleh kijadik teladan ru cuntoh de bor nu kawat- kawat serte kitulug nai petinkat nebuleh kateh
belajar.

18

KSSR BAHASA SEMAI TAHUN 1

ORGANISASI KENANDUG

Standard Kenandug

Standard Belajar

Nenyate spesifik tentang pekare de

Nunanek

mureb patot panei ru buleh kibeh

indikater kualiti neajar ru cenapei de

kiternyul tahap-tahap pretasi de perlu

kateh nunanek timpoh senekulah

buleh

mureb pamer sebegei tande bahawe

kirangkom

kenandug.

espek

penanei,

tenetap

Standard Prestasi

biukor

ha

kriterie

nutiap

atau

standard

Nunanek

set

kriterie

umom

de

nunanek pekare ajeh na biberkep ya

cenempet ru nilei.

mureb (indicator of success)


.

19

KSSR BAHASA SEMAI TAHUN 1

PENGREK KURIKULEM MODULER


KSSR Engrok Semai

kicot pengrek bementok moduler de

Pengrek de bementok moduler adeh nej nelengkap cenempet

kibuleh nujap cenempet engrok iaajeh, cenempet cerngai ru

engrok biintegrasi secare strategik ha kenembang nanek

belwal, menacak, menules, seni engrok ru sistem engrok biog

cenempet engrok de kusus begei de tecatat kateh standard

tenengkan ru kikep pokes de seimbang.

kenandug ru standard belajar. Iumpame kateh neajar nunanek


cenempet kusus begei seni engrok de kigalak mureb ha bekarya

Kateh pengrek moduler, nujap cenempet engrok biog tenumpu

ru beserngi secare kretip ru imaginatip, cenempet engrok de kilek

neajar ru belajar ku nanek mase de kusus. Iumpame neajar ru

begei cerngai ru belwal, menacak ru menules nej kiman

belajar cenempet cerngai ru belwal biog tenumpu kusus ku mase

iperanan. Rujok Rajah 7 ku kerop.

petame minggu petame. Ku mase kuinar nej, tenumpu biog nu


cenempet menacak ru mase kuinik biog nu cenempet menules.

Pengrek KSSR de bementok moduler ju segi tenumpu mase ru

Ku mase

cenempet mongloh begei adeh:

petame ru mase kuinar minggu kuinar

neajar ru

belajar bitumpu nu cenempet seni engrok. Mase kuinik minggu


kuinar bikusus ha neajar ru belajar cenempet sistem engrok,
secare am, neajar ru belajar nunanek topik kikot mase kateh nar
minggu.

20

1.

Cerngai ru belwal

2.

Menacak

3.

Menules

4.

Seni Engrok

5.

Sistem Engrok/ Tatamengwal

KSSR BAHASA SEMAI TAHUN 1

(iii)

Tema
Tema ha neajar nu belajar Engrok Semai mongloh begei
tesenarei ku kerop ru entoi iskop tema. Cikgu buleh

Duniak Lemu Penanei.


a.

Jenagak Alam Kerileng

b.

Teknolugi De Pai

c.

Penenteng Lemu Pendidikan

kipermong topik de samak ru skop tema. Tema adeh


nerupe neisi ha neajar ru belajar Engrok Semai ku
perinkat sekulah rendah. Tema-tema ajeh mongloh
(i)

c.

Peringak Eng

d.

Sekulah Eng

Duniak Cerite
a.

Cerite Lagenda Mai Serag

b.

Cerite Tentang Alam

c.

Cerite Sinui Hik Nunyenis

21

Tatamengwal

Dirik Eng

Seni Engrok

b.

Menules

Kampug Eng

Menacak

a.

Cerngai ru Belwal

(ii)

Rajah 7: Sistem Moduler Engrok Semai

Duniak Eng

KSSR BAHASA SEMAI TAHUN 1

Cenempet Belwal

Dokumen Kurikulem Standard Sekulah Rendah (KSSR) Engrok


Semai bigubal bijoi teras prinsep-prinsep Rukun Negara ru

Cenempet belwal birujok nu benuleh mureb belwal ha kijalen

Falsafah Pendidikan Kebangsaan serte hipekekal prinsep-

nehubug ru enai perlei maklumat, pendapat, sengi ru idie de

prinsep KBSR besamak tenengkan tehadap terembor ju segi

kretip, kritis, sembot ru intonasi de betol secare beradat.

mentok, organisasi, pedagogi, pokes ru tenenggas kurikulem.

Tenengkan biog ku genunak neucap de higunak tatamengwal de

KSSR kikot pengrek moduler ho ajar semuak cenempet engrok

betol.

ru sistem engrok de bitetap. Standard kenandug kinyate tahap


minima penanei, cenempet ru pengham de perlu biberkep ya

Cenempet Cerngai

mureb ku idanij sekulah ku perinkat sekulah menengah.


Cenempet cerengai birujok nu benuleh mureb enai cerngai ru
Standard belajar ialoh tenetap kualiti belajar de perlu biberkep

peribet, paham ru enai hayati secare belwal pekare de bicerngai

ya mureb ku tahut sekulah de bekenaan.

kateh bebegei situasi neucap, serte buleh enai og maklumbalas.

Cenempet engrok temasok cenempet cerengai, belwal, benacak,

Cenempet Menacak

ru cenempet tenules. Cenempet engrok ialoh teras berengkep


Cenempet benacak birujok nu benuleh mureb bebacak ru

Engrok Semai begei Engrok Literasi

sembot, intonasi, jeda, ru jelos de betol. Tenengkan hodloh hiog


nu espek pengham ru tenaakol bebegei bahan secare kritis enai
gunak bebegei teknik benacak. Ku beg ajeh, mureb buleh enai
hayati teks de bibacak.

22

KSSR BAHASA SEMAI TAHUN 1

Cenempet Menules

Tatamengwal

Cenempet tenules birujok nu benuleh mureb betules nekate ru

Tatamengwal ha bipejadik dasar cenengkap bengwal ru biajar

ayat, serte kiperhol idie ju bebegei banse tenules de bekaet lemu

secare birancang kateh kunteks ha tenentap bengwal. Morpologi

penanei ru kenenjip peribadi de kitempeh. Tenengkan hodloh

ru sintaksis mong ku kateh kenandug tatamengwal.

biog nu igenunak ayat de gramatis, tandak bacak ru neije de

Morpologi

betol, ru tenules de pintan, bor ru kemas. Mureb bigalak enai


gunak kretiviti lienai ha hasel tenules bahan beunsor penanei ru

Morpologi ialoh bidang lemu engrok de bikaji struktor, mentok

imaginatip. Berengkep cenempet engrok kiperlu bebegei situasi

engrok, ru genulug engrok. Struktor engrok ialoh senusut mentok

ru kunteks de temasok bahan prosa, puisi, ru grapik.

engrok neujar atau lambang (Menules) kijadik unit engrok de


bemakne. Mentok engrok ialoh unit tatamengwal samakmong

SISTEM ENGROK

mentok tungal atau hasel ju pruses neimboh, majmok, ru

Sistem engrok bepokes nu neajar ru belajar tatamengwal, sistem

genande.

neije, sembot ru intonasi, kosa engrok, ru peribahase. Inelaksane


Genulug engrok ialoh pruses hipebanse nekate jijoi mentok de

sistem engrok kateh neajar ru belajar Engrok Semai, mureb

serupe ru ipungsi ru anggote kilek kateh genulug de samak.

buleh kigunak ru kibeh engrok Semai secare betol ru sistemetik.


Ipenerang ha pekare ajeh de binyate ku kerop adeh:

23

KSSR BAHASA SEMAI TAHUN 1

Espek morpologi de biog tenumpu begei adeh:

Harem nik pruses menentok engrok adeh, had ikompleks ialoh


neimboh. Ya ajeh, espek genunak neimboh de betol hodloh

a. Struktor engrok birujok nu pola suku engrok ha:

bitekan ju segi imentok ru imakne temasok espek pai kateh

i. engrok asal Engrok Semai

pruses neimboh.

ii. engrok peninyap Engrok Gob

c. Genulug engrok ajeh ialoh:


i.

engrok muh

i. engrok tungal

ii.

engrok kerjak

ii. engrok tenerbet

iii.

engrok edjektip

iii. engrok genande

iv.

engrok tugas

b. Mentok engrok iaajeh:

iv. engrok majmok

Sintaksis

Pruses menentok engrok terangkom:


i. neimboh

Sintaksis ialoh bidang lemu engrok de bikaji mentok, struktor, ru


bahneh atau konstruksi ayat. Adeh bemakne, bidang sintaksis

ii. genande

ialoh kenaji tentang hukom atau nerumus tatamengwal de jijoi


kaedah genabug ru isenusut nekate atau kelumpok nekate

iii. pemajmok

mentok ayat. Espek sintaksis de biog tenumpu ialoh begei adeh:

24

KSSR BAHASA SEMAI TAHUN 1

Sistem Neije

a. Unsor utamak ialoh ju engrok, prasa, klausa, ru espek ibahneh


serte cerenglah subjek ru predikat

Pekare de bitekan ialoh:

b. Banse ayat, iaajeh ayat penyate, ayat sual, ayat ernor, ru ayat

i. Pola bipesamak hurup

seru

ii. Neije engrok peninyap

c. Ragam ayat, iaajeh ayat ektip ru ayat pesip

iii. Neije engrok dasar ru engrok tenerbet

d. Senusut ayat, iaajeh senusut biase ru sahreh

Sembot ru Intonasi

e. Bahneh ayat:

Sembot ru intonasi biajar de mureb buleh kisebot nekate ru ayat

i. ayat dasar

de betol serte kipaham intonasi ru jeda. Cenempet de bipupok

ii. ayat tungal

ialoh penanei kikenal ru kibize bebegei espek kateh sembot de


mureb buleh kiperlei maksod de tepat.

iii. ayat tenerbet atau ayat majmok

Sembot

f. Pruses tenerbet ayat:

Sembot biajar de mureb buleh kisebot nunanek engrok de betol.

i. konsep ayat tenerbet

Sembot Engrok Semai de biajar ku sekulah hodloh sembot


Engrok Semai Perak, Pahang ru Hulu Selangor.

ii. pruses wesnis


iii. pruses senusut nej
iv. pruses peluas
g. Espek tandak bacak

25

KSSR BAHASA SEMAI TAHUN 1

Intonasi

Peribahase

Intonasi ayat Engrok Semai de betol hodloh biajar hijoi

Peribahase ialoh tegulug kateh senimpol engrok, neumpame,

pola begei adeh:

pepatah, engrok wernir, benilag, ru engrok-engrok hikmat hod


hiajar kateh belajar Engrok Semai. Penileh peribahase hodloh

i. ayat penyate

hipeutame palsapah, peribadi, ru nilei de bor sengoi bebegei

ii. ayat senual

kaom ku Malaysia.

iii. ayat ernor

Nota:

iv. ayat seru

Bob Tatamengwal Engrok Semai ialoh bob tatamengwal de


bipegag de kijadik sumber nerujok kateh neajar ru belajar.

v. ayat sahreh
vi. ayat ektip
vii. ayat pesip
Kosa engrok
Kosa engrok ialoh ju engrok umum ru istilah. Penanei kosa
engrok hod hipetinkat ru hipekembang de mureb buleh kisebot
maklumat ru pelek peniker de samak tenamah lemu kateh mate
pelajaran perinkat sekulah menengah.

26

KSSR BAHASA SEMAI TAHUN 1

Standard Kenandug ialoh nerupe standard cenempet engrok de mesti biberkep ya mureb perinkat sekulah rendah bile ku
idanij senekulah selame enam tahut. Standard Belajar Engrok Semai Tahun 1 ialoh nerupe standard cenempet engrok de
mesti biberkep ya mureb ku idanij senekulah ku tahut 1.

1.0 CENEMPET CERNGAI RU BELWAL


STANDARD KENANDUG

STANDARD BELAJAR
Ku idanij senekulah, mureb buleh:

1.1 Kicam bebegei engrok de mong ku

1.1.1. Kicam bebegei engrok ku kerileng ru betol.

kerileng ru kiog respon de sesuei.


1.1.2. Kicam ru kitentuk ala engrok de kicerngai.

1.1.3. Kicam ru kibize engrok de kicerngai.

27

KSSR BAHASA SEMAI TAHUN 1

TAHAP
BERENGKEP

TENAPSER

Kicam had terhad bebegei engrok ku kerileng.

Kipanei ru kicam terhad bebegei engrok ku kerileng ru betol.

Kipanei, kicam ru kidadek bebegei engrok ku kerileng ru betol.

Kipanei, kicam ru kitentuk ala engrok ku kerileng ru betol.

Kipanei, kicam ru kitentuk ala engrok ku kerileng ru betol serte buleh kibize engrok de kicerngai.

Kipanei, kicam, kitentuk ala, kibize ru kicerlah engrok ku kerileng ru betol serte kilakon nej ru gaye
berog de sesuei.

28

KSSR BAHASA SEMAI TAHUN 1

STANDARD KENANDUG

1.2 Kicerngai, kicam engrok ru kisebot abjad,


suku kate, nekate ru ayat ru betol.

STANDARD BELAJAR

1.2.1. Kicerngai ru kicam engrok abjad ru betol.


1.2.2. Kicerngai engrok suku kate ru betol.
1.2.3. Kicerngai engrok nekate ru ayat ru betol.

TAHAP
BERENGKEP
1
2
3
4
5
6

TENAPSER
Kicerngai ru kicam engrok abjad.
Kicerngai, kicam ru kisebot engrok abjad.
Kicerngai, kicam, kisebot engrok abjad vokal ru konsonen ru betol.
Kicerngai, kicam, kisebot engrok suku kate ru nekate ru betol.
Kicerngai, kicam, kisebot ayat tungal ru ayat majmok ru betol.
Kiui ayat tungal ru ayat majmok ru betol secare betatasusila.

29

KSSR BAHASA SEMAI TAHUN 1

STANDARD KENANDUG

1.3 Belwal ha nunanek pekare ru intonasi de


betol kateh situasi pormel ru tok pormel
secare beceti.

STANDARD BELAJAR

1.3.1. Belwal ru kigunak bahasa de senang secare beceti.


1.3.2. Belwal ha nunanek pekare kateh situasi tok pormel secare
beceti.
1.3.3. Belwal ha nunanek perkare kateh situasi pormel secare beceti.

TAHAP
BERENGKEP
1
2

TENAPSER
Kibelwal ru kigunak bahase de senang.
Kibelwal ru kigunak bahase de senang secare beceti.
Kibelwal ha nunanek pekare kigunak bahase de senang kateh situasi tok pormel secare beceti.

3
Kibelwal ha nunanek pekare kigunak bahase de senang kateh situasi pormel secare beceti.
4
Kibelwal ha nunanek pekare kigunak bahase de senang kateh situasi pormel ru tok pormel secare
5

beceti ru betatasusila.

Kibelwal ru kibize ha nunanek pekare kigunak bahase de senang kateh situasi pormel ru tok pormel
secare beceti ru betatasusila.

30

KSSR BAHASA SEMAI TAHUN 1

STANDARD KENANDUG

1.4 Kicerite, kibesualjawab nunanek pekare

STANDARD BELAJAR

1.4.1. Kicerite ru kigunak sembot de pintan.

kigunak sembot de pintan ru intonasi de

1.4.2. Besualjawab ha berkep maklumat kigunak sembot de pintan.

betol.

1.4.3. Kicerite ru sembot de pintan ru intonasi de betol.

TAHAP
BERENGKEP

TENAPSER

Kipaham maklumat asas ha nunanek pekare.

Kicerite ha nunanek pekare ru kigunak sembot de betol.


Kicerite ha nunanek pekare ru kigunak sembot ru ayat de betol secare pintan.

3
Kicerite ru kibesualjawab nunanek pekare ru kigunak sembot ru ayat de betol secare pintan.
4
5

Kicerite ru kilakon nunanek pekare ru kigunak ayat de mudah, sembot de pintan ru intonasi de betol.

Kiramal nunanek cerite kigunak ayat de mudah, sembot de pintan ru intonasi de betol secare
betatasusila.

31

KSSR BAHASA SEMAI TAHUN 1

2.0 CENEMPET MENACAK

STANDARD KENANDUG

STANDARD BELAJAR
Kuidanij senekulah,mureb kikep;
2.1.1 Kikenal, kisebot ru kipeengrok hurop-hurop vokal.

2.1 Asas menacak hurop ru suku engrok ru


sembot de betol.

2.1.2 Kisebot ru kibacak hurop-hurop konsonan.


2.1.3 Kibacak suku kate tebukak.
2.1.4 Kibacak suku kate tetutop.

TAHAP
BERENGKEP

TENAPSER

Kikenal, kisebot ru kipeengrok hurop-hurop vokal.

Kisebot ru kibacak hurop-hurop konsonan.

Kisebot ru kibacak hurop-hurop konsonan ru betol serte tepat.

Kibacak suku kate tebukak.

Kibacak suku kate tetutup.

Kibacak ru kikenalpasti suku kate tebukak ru suku kata tetutop ru sembot de betol.
32

KSSR BAHASA SEMAI TAHUN 1

STANDARD KENANDUG

2.2 Kiije, kibacak ru kipaham nekate,


rangkei kate ru ayat ru sembot de
betol ru jelos

STANDARD BELAJAR

2.2.1

Kiije ru kibatag nekate de kikandug suku kate tebukak ru


tetutop ru betol.

2.2.2 Kibacak nekate de kikandug suku kate, diftong, vokal


begandig ru konsonan begabug ru sembot de betol.
2.2.3 Kibacak rangkai kate de kikandug suku kate, diftong, vokal
begandig ru konsonan begabug ru sembot de betol.
2.2.4 Kibacak ru kipaham ayat tungal ru sembot de betol.

TAHAP
BERENGKEP
1
2
3

TENAPSER
Kiije ru kibatag nekate de kikandug suku kate tebukak de betol.
Kiije ru kibatag nekate de kikandug suku kate tetutop de betol.
Kibacak nekate de kikandug suku kate, diftong, vokal begandig ru konsonan begabug.

Kibacak nekate de kikandug suku kate, diftong, vokal begandig ru konsonan bergabug ru
sembot de betul.

Kibacak rangkei kate de kikandug suku kate, diftong, vokal begandig ru konsonan begabug ru
sembot de betol.

Kibacak,kipaham ru kikenalpasti ayat tungal ru sembot de betol


33

KSSR BAHASA SEMAI TAHUN 1

STANDARD KENANDUG

2.3

Kibacak entoi bebegei bahan benacak ru


jelos, sembot ru intonasi de betol.

STANDARD BELAJAR

2.3.1 Kibacak entoi ayat majmok ru sembot de betol.


2.3.2 Kibacak entoi ru kipaham ayat majmok ru tandak benacak,
sembot ru intonasi de betol.

TAHAP
BERENGKEP
1
2

TENAPSER
Kibacak entoi ayat majmok.
Kibacak entoi ayat majmok ru sembot de betol.

Kibacak entoi ru kipaham ayat majmok.

Kibacak entoi ru kipaham ayat majmok ru tandak benacak de betol.

Kibacak entoi ru kipaham ayat majmok ru tandak benacak ru sembot de betol.

Kibacak entoi ru kipaham ayat majmok ru tandak benacak, sembot ru intonasi de betol.

34

KSSR BAHASA SEMAI TAHUN 1

STANDARD KENANDUG

2.4 Kibacak ru kipaham maklumat ju


bebegei bahan ha og respon de
betol.

STANDARD BELAJAR

2.4.1 Kibacak ru kipaham perihal maklumat ju gambar ru tepat.


2.4.2 Kibacak ru kiklas maklumat bebegei bahan ru betol

TAHAP
BERENGKEP
1
2

TENAPSER
Kibacak perihal maklumat ju gambar ru tepat.
Kibacak ru kipaham perihal maklumat ju gambar ru tepat.

Kibacak ru kipaham perihal maklumat ju gambar ru tepat de betol.

Kibacak ru kipaham maklumat bebegei bahan de betol ru tepat.

5
6

Kibacak, kipaham ru kipanei maklumat bebegei bahan ru betol.


Kibacak ru kiklas maklumat bebegei bahan ru betol.

35

KSSR BAHASA SEMAI TAHUN 1

STANDARD KENANDUG

2.5 Kibacak, kitaakol ru kiog peniker ha


maklumat de kipaham.

STANDARD BELAJAR

2.5.1 Kibacak ru kinyate maklumat ju bebegei bahan.

TENAPSER

TAHAP
BERENGKEP
1

Kibacak bebegei bahan.

Kibacak ru kipaham ju bahan benacak.

Kibacak, kipaham ru bebegei bahan benacak.

Kibacak, kipaham ru kinyate maklumat ju bebegei bahan benacak ru beadat.

Kibacak, kipaham ru kinyate maklumat ju bebegei bahan benacak ru beadat tepujik.

Kibacak, kipaham ru kinyate maklumat ju bebegei bahan benacak ru beadat tepujik serte mithali.

36

KSSR BAHASA SEMAI TAHUN 1

STANDARD KENANDUG

2.6 Kibacak bahan-bahan sastera ru tok


sastera de sesuei ha pupuk gemar
bebacak.

STANDARD BELAJAR

2.6.1 Kibacak entoi bebegei bahan sastera ru tok sastera ru betol.

TAHAP
BERENGKEP

TENAPSER

Kibacak entoi bebegei bahan sastera ru tok sastera secare benimbeng.

Kibacak entoi bebegei bahan sastera ru tok sastera ru betol.

Kibacak entoi ru kipaham bebegei bahan sastera.

Kibacak entoi ru kipaham bebegei bahan sastera ru tok sastera secare beadat.

Kibacak entoi ru kipaham bebegei bahan sastera ru tok sastera secare beadat.

Kibacak entoi ru kipaham bebegei bahan sastera ru tok sastera secare beadat ru tepujik.

37

KSSR BAHASA SEMAI TAHUN 1

3.0 CENEMPET MENULES

STANDARD KENANDUG

STANDARD BELAJAR
Ku idanij senekulah, mureb buleh :

3.1 Kitules nekate, prasa ru ayat de betol.


3.1.1 Kipanei asas tenules ru care de betol.
3.1.2 Kitules secare mekanis ju bahan de biog secare betol ru kemas.
3.1.3 Kitules suku kate tebukak ru tetutop.

TAHAP
BERENGKEP

TENAPSER

Kipanei asas tenules.

Kipanei ru buleh kitules secara asas.

Kipanei ru buleh kitules bahan de biog.

Kipanei ru buleh kitules bahan secare kemas ru betol.

Kipanei ru buleh kibize suku kate tebukak ru tetutop

Kisenarei ru kitules suku kate tebukak ru tetutop secare kemas ru betol.

38

KSSR BAHASA SEMAI TAHUN 1

STANDARD KENANDUG

3.2 Kibeh ru kitules ayat de mong nekate


nuceti, nekate belawan ru penjudoh
benilag.

STANDARD BELAJAR

3.2.1 Kitules nekate nuceti ,nekate belawan ru penjudoh benilag.

TAHAP
BERENGKEP

TENAPSER

Kipanei nekate nuceti , nekate belawan ru penjudoh benilag.

Kipanei ru buleh kitules nekate nuceti.

Kipanei ru buleh kitules nekate nuceti ru nekate belawan.

Kipanei ru buleh kitules nekate nuceti , nekate belawan ru penjudoh benilag.

Kipanei ru buleh kitules nekate nuceti,nekate belawan ru penjuduh benilag secare kemas.

Kibeh ayat gunak nekata nuceti,nekata belawan ru penjudoh benilag secara kemas ru betol.

39

KSSR BAHASA SEMAI TAHUN 1

STANDARD KENANDUG

3.3 Kicatat maklumat de betol ha nunanek


pekare ju bebegei sumber.

STANDARD BELAJAR

3.3.1 Kitules nej maklumat de bipecerngai ru betol.


3.3.2 Kitules nej cerite de bipecerngai.
3.3.3 kisusut ru kitules nej maklumat kijoi nehator de betol

TAHAP
BERENGKEP

TENAPSER

Kipanei ru kitules maklumat de kicerngai ru benimbeng cikgu.

Kipanei ru buleh kitules maklumat ju cerite de kicerngai.

Kipanei ru buleh kitules nej cerite de kicerngai.

Kipanei ru buleh kitules maklumat .

Kipanei ,kisusut ru buleh kitules maklumat atau cerite jijoi nehator de betol.

Kipanei,kisusut ru buleh kitules nej cerite secare kemas ru betol.

40

KSSR BAHASA SEMAI TAHUN 1

STANDARD KENANDUG

3.4 Kitules bebegei banse/mentok puisi.

STANDARD BELAJAR

3.4.1 Kitules nej puisi de biog secare betol ru kemas..

TAHAP
BERENGKEP

TENAPSER

Kipanei ru kikenal puisi.

Kipanei ru buleh kitules nej puisi.

Kipanei ru buleh kitules nej puisi ru betol.

Kipanei ru buleh kitules nej puisi betol ru kemas.

Kipanei ru buleh kipelengkap puisi joi nekate


de biog.

Kipanei, kipelengkap ru kitules nej puisi secare kretip.

41

KSSR BAHASA SEMAI TAHUN 1

4.0 CENEMPET SENI ENGROK


STANDARD KENANDUG

STANDARD BELAJAR

Ku idanij senekulah mured buleh:


4.1 Kisebot ru kipaham laguk-laguk ju
nyenyayik secare didek hibor.

4.1.1 Kisebot senikate laguk secare nyenyayik.


4.1.2 Kisebot ru kipaham senikate laguk secare nyenyayik beulag-ulag.

4.2 Kisebot, kitulis, kilakon ru kibeh


ayat senang kigunak engrok de
bor ru kigunak engrok berok
secare didek hibor.

4.2.1 Kisebot nekate jijoi intonasi de betol tentang nunanek pekare jijoi cerite
secare didek hibor.
4.2.2 Kibacak ayat secare sembot ru intonasi de betol ru pintan jijoi cerite
secare didek hibor.

42

KSSR BAHASA SEMAI TAHUN 1

5.0 CENEMPET TATAMENGWAL


STANDARD KANDUNGAN

STANDARD BELAJAR

Ku idanij senekulah, mureb buleh:


5.1 Kipaham ru kigunak genulug
engrok de betol jijoi kunteks.

5.1.1 Kikenal ku kipaham engrok muh am de senang kateh kunteks de betol.

5.1.2 Kikenal ru kipaham engrok muh khas kateh kunteks de betol.

5.1.3. Kikenal ru kipaham engrok kerjak kateh kunteks de betol.

5.1.4 Kikenal ru kipaham engrok tenanyak de birujuk ha sengoi ru nyikyuk


sengoi de betol.

5.2 Kipaham ru kigunak mentok engrok


de sesuei kateh bebegei situasi de
betol.

5.2.1 Kikenal ru kipaham neimboh de betol kateh bebegei kunteks

5.3 Kipaham ru kiui ayat de betol kateh


bebegei situasi.

5.3.1 Kikenal ru kipaham ayat dasar kigunak pola ayat FN + FN, FN + FK de


betol kateh bebegei situasi.

5.4 Kipaham ru kigunak penjudoh


benilag ru peribahase kateh kunteks
de betol.

5.4.1 Kikenal ru kipaham memerip penjudoh benilag ru peribahase kateh


kunteks de betol

43

PANEL PENGUBAL
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

En. Johari Bin Alwi


En. Dino a/l Itam
En. Bah Goli a/l Bah Alok
En. Mohd Ramizam Bin Abd Rahman
En. Aluwia Bin Alwi
En. Bah Tip a/l Bah Min
En. Raman a/l Yunos
En. Tuyut a/l Laboh
En. Bah Daan a/l Bah Sulah
En. Azman Bin Saharudin
En. Cuaili a/l Sulim
Pn. Zaini a/p Bah Akeh
Pn. Wak Salmah a/p Kakka
Pn. Belinda Binti Panjang
Pn. Tini Zahra Binti Pandak
Pn. Malida a/p Che Mat
Pn. Noradilina Bt Din
Cik Maslinda Binti Panjang Ali
Cik Ajyah Louisiana Napitupulu
Pn. Rahayu Wastee a/p Danial Emmanuel Raja
Pn. Noor a/p Dollah
Pn. Mariana Binti Ali
Cik Suryati a/p Kadir
Pn. Ngah Iney a/p Bah Alang
Pn. Kismakarmila a/p Kajang
Pn. Vok Foong Kew
Cik. Nor Aini Binti Ibrahim
Pn. Fauziah Binti Suboh
Pn. Mazlina a/p Alang

Bahagian Pembangunan Kurikulum


SK Chenderung Kelubi, Tanjung Tualang, Perak
SK Batu 7, Tapah, Perak
SK Betau, Kuala Lipis, Pahang
SK Iskandar, Bera, Pahang
SK Batu 14, Tapah, Perak
SK Penderas, Temerloh, Pahang
SK Lanai, Kuala Lipis, Pahang
SK Pos Bersih, Slim River, Perak
SK Batu 14, Tapah, Perak
SK Chenderung Kelubi, Tanjung Tualang, Perak
SK Batu 7, Tapah, Perak
SK Batu 7, Tapah, Perak
SK Ayer Denak, Tronoh, Perak
SK Ayer Denak, Tronoh, Perak
SK Satak, Raub, Pahang
SK Telanok, Cameron Highlands, Pahang
SK Suak Padi, Perak
SK Batu 7, Tapah, Perak
SK Kroh, Pengkalan Hulu, Perak
SK Kampung Senta, Bidor, Perak
SK Batu 14, Tapah, Perak
SK Sungai 2, Bentong, Pahang
SK Bikam, Sungkai, Perak
SK Batu 14, Tapah, Perak
SK Chenderung Kelubi, Tanjung Tualang, Perak
SK Kuala Koyan, Kuala Lipis, Pahang
SK Penderas, Temerloh, Pahang
SK Dipang, Kampar, Perak

44

SAMAK MENYUMBANG

1.

Pn. Chetrilah Binti Othman

Bahagian Pembangunan Kurikulum

2.

Cik Arni Binti Zainir

Bahagian Pembangunan Kurikulum

3.

En. Sairi Bin Adenan

Bahagian Pembangunan Kurikulum

4.

En. Zamzaitul Akmal Bin Hisham

Bahagian Pembangunan Kurikulum

5.

Prof. Madya Dr. Juli a/l Edo

Universiti Malaya

6.

Prof. Madya Dr. Haji Mohd Sharifudin Bin Yusop

Universiti Putra Malaysia

7.

Pn. Mariama Binti Uda Nagu

AsyikFM Radio Televisyen Malaysia

8.

En. Azshar Bin Ramli

Jabatan Pendidikan Perak

9.

En. Yusman Bin Hashim

Jabatan Pendidikan Perak

10.

Pn. Noriza Binti Mahmood

Jabatan Pendidikan Pahang

11.

En. Che Hashim Bin Che Ismail

Jabatan Pendidikan Pahang

12.

En. Azmi Bin Ahmad

PPD Cameron Highlands, Pahang

13.

En. Hazimin Bin Noordin

PPD Lipis, Kuala Lipis, Pahang

14.

En. Jamaludin Bin Nordin

PPD Raub, Raub, Pahang

15.

En. Zaid Bin Ismail

PPD Batang Padang, Tapah, Perak

16.

En. Jaafar Bin Omar

Sekolah Kebangsaan Satak, Raub, Pahang

17.

En. Alang a/l Sabak

Mantan Guru Besar

18.

En. Nawawi Bin Sarupin

SK Serom 5, Ledang, Johor

45