You are on page 1of 90

KEMENTERI

ANPENDI
DI
KANMALAYSI
A

kuri
kulum standard sekolah rendah

BahasaI
ban

Dok
ume
nSt
a
nda
r
dKur
i
k
ul
um da
nPe
nt
a
k
s
i
r
a
n

TAHUN1

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH

Bahasa Iban
Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran

Tahun 1
Terbitan Terhad
Kementerian Pendidikan Malaysia
Bahagian Pembangunan Kurikulum
Mei 2015

Terbitan 2015
Kementerian Pendidikan Malaysia
Hak Cipta Terpelihara. Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian artikel, ilustrasi dan isi kandungan buku ini dalam
apa juga bentuk dan dengan cara apa jua sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman atau cara lain sebelum mendapat
kebenaran bertulis daripada Pengarah, Bahagian Pembangunan Kurikulum, Kementerian Pendidikan Malaysia, Aras 4-8, Blok E9,
Parcel E, Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan, 62604 Putrajaya.

ISBN: 978-967-420-112-8

KANDUNGAN

Rukun Negara...................................................................................................................................................

Falsafah Pendidikan Kebangsaan.....................................................................................................................

vi

Kata Pengantar..................................................................................................................................................

vii

Pemuka Jaku.....................................................................................................................................................

Tuju

...........................................................................................................................................................

Objektif ..............................................................................................................................................................

Kerangka Kurikulum Standard Sekolah Rendah................................................................................................

Fokus ................................................................................................................................................................

Pengeladik Abad Ke-21....................................................................................................................................

Pengelandik Berfikir Aras Tinggi .....................................................................................................................

Prinsip Ngajar Enggau Belajar ........................................................................................................................

Elemen Merentas Kurikulum ............................................................................................................................

11

Tisih ................................................................................................................................................................

13

Bungkur Isi Kurikulum........................................................................................................................................

16

Mending Enggau Bejaku....................................................................................................................................

28

Macha.................................................................................................................................................................

44

Nulis.................................................................................................................................................................... 54

Bungai Jaku........................................................................................................................................................

64

Jalai Jaku............................................................................................................................................................ 66
Appendiks ..........................................................................................................................................................

71

RUKUN NEGARA
BAHAWASANYA Negara kita Malaysia mendukung cita-cita hendak:
Mencapai perpaduan yang lebih erat dalam kalangan seluruh masyarakatnya;
Memelihara satu cara hidup demokratik;
Mencipta satu masyarakat yang adil di mana kemakmuran negara
akan dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama;
Menjamin satu cara yang liberal terhadap tradisi-tradisi
kebudayaannya yang kaya dan berbagai corak;
Membina satu masyarakat progresif yang akan menggunakan sains
dan teknologi moden;
MAKA KAMI, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha
kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan prinsip-prinsip yang berikut:
KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN
KESETIAAN KEPADA RAJA DAN NEGARA
KELUHURAN PERLEMBAGAAN
KEDAULATAN UNDANG-UNDANG
KESOPANAN DAN KESUSILAAN
v

RUKUN MENUA
ENGGAU PENGABIS PEMENDAR Menua kitai Malaysia ngema juluk ati ke deka:
Ngulihka kaul ke lebih rat antara semua raban bansa;
Ngetanka siti chara idup demokratik;
Nempa siti raban bansa ke rentang endur pengelantang menua
ke deka diasaika sama ngena chara rentang sereta sama baka;
Bejaminka siti chara ke liberal senentang tradisyen budaya ke kaya sereta bemacham chura;
Negika siti raban bansa progresif ke ngena sains
enggau teknologi moden
ENGGAU NYA, kami rayat Malaysia, besemaya beabis ati deka meri penuh selinting ngagai
semua pengering enggau pengawa kami dikena nyapai juluk ati nya
bepelasarka prinsip prinsip:
BEPENGARAP KE TUHAN
PENALUK KE RAJA ENGGAU MENUA
PENINGGI PUGU SEMPEKAT
PEMESAI UNDANG-UNDANG

BEBASA ENGGAU BERADAT

FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN

Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah lebih memperkembangkan


potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang
dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani, berdasarkan kepercayaan dan
kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan warganegara
Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab
dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberikan sumbangan terhadap
keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara

Sumber: Akta Pendidikan 1996 (Akta 550)

vi

FILOSOFI PELAJAR BANSA

Pelajar di Malaysia nyadi siti pengawa betampung ngambika ulih lebih ngerembaika potensi
individu chara serap sereta nanggam ngambika ulih ngasilka mensia ke genap penau sereta
harmoni ari sukut intelek, rohani, emosyen enggau jasmani bepelasarka pengarap enggau
penaluk ke Tuhan. Juluk pengawa tu endang dikena ngasilka peranak menua Malaysia ke
bepenemu, bepengulih, beulah mulia, ulih nangkup pengawa sereta teulihka asai pengelantang
ke diri empu lalu mantu nambahka penyamai enggau pengelantang pendiau ngagai ruang bilik,
raban bansa enggau menua.

Dibali ari ; Akta Pelajar 1996 (Akta 550)


vi

KSSR BAHASA IBAN TAHUN 1 2017

KATA PENGANTAR

DSKP yang dihasilkan juga telah menyepadukan enam

Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR)

tunjang Kerangka KSSR, mengintegrasikan pengetahuan,

yang

kemahiran dan nilai, serta memasukkan secara eksplisit

dilaksanakan secara berperingkat mulai tahun 2011 telah

Kemahiran Abad Ke-21 dan Kemahiran Berfikir Aras Tinggi

disemak semula bagi memenuhi dasar baharu di bawah

(KBAT).

Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (PPPM) 2013-

Penyepaduan

tersebut

dilakukan

untuk

melahirkan insan seimbang dan harmonis dari segi intelek,

2025 supaya kualiti kurikulum yang dilaksanakan di

rohani, emosi dan jasmani sebagaimana tuntutan Falsafah

sekolah rendah setanding dengan standard antarabangsa.

Pendidikan Kebangsaan.

Kurikulum berasaskan standard yang menjadi amalan


antarabangsa telah dijelmakan dalam KSSR menerusi

Bagi menjayakan pelaksanaan KSSR, pengajaran dan

penggubalan

pembelajaran guru perlu memberi penekanan

Dokumen

Standard

Kurikulum

dan

Pentaksiran (DSKP) untuk semua mata pelajaran yang

KBAT

mengandungi

Pembelajaran

Standard

Kandungan,

Standard

Pembelajaran dan Standard Pentaksiran.

dengan

memberi
Berasaskan

fokus
Inkuiri

kepada
dan

kepada

pendekatan
Pembelajaran

Berasaskan Projek, supaya murid dapat menguasai


kemahiran yang diperlukan dalam abad ke-21.

Usaha memasukkan Standard Pentaksiran di dalam


dokumen kurikulum telah mengubah landskap sejarah

Kementerian Pendidikan Malaysia merakamkan setinggi-

sejak Kurikulum Kebangsaan dilaksanakan di bawah

tinggi penghargaan dan ucapan terima kasih kepada

Sistem Pendidikan Kebangsaan.

Menerusinya murid

semua pihak yang terlibat dalam penggubalan KSSR.

dapat ditaksir secara berterusan untuk mengenalpasti

Semoga pelaksanaan KSSR akan mencapai hasrat dan

tahap penguasaannya dalam sesuatu mata pelajaran,

matlamat Sistem Pendidikan Kebangsaan.

serta membolehkan guru membuat tindakan susulan bagi


mempertingkatkan pencapaian murid.

Dr. SARIAH BINTI ABD. JALIL


Pengarah
Bahagian Pembangunan Kurikulum
vii

KSSR BAHASA IBAN TAHUN 1 2017

PEMUKA JAKU

jaku, ngena mayuh bansa teks, jalai jaku enggau bungai jaku.
Standard isi enggau standard pelajar ke ditusun baru

Dokumen Standard Kurikulum enggau Tisih (D KST) Jaku Iban

dikandalka ulih meri pengelandik enggau peneleba ke dalam

tu tusun kurikulum, pedagogi enggau tisih betukuh evolusionari.

sereta bisi reti ngagai genap iku nembiak. Berindik ari pansik

Iya berindik ba penegap Kurikulum Standard Sekolah Rendah

enggau ripot matau sekula ke ngelama tu, Dokumen Standard

(KSSR)

Kurikulum

2011. Iya mega surung ari peneka Kurikulum Baru

Sekolah Rendah (KBSR) 1983 enggau Kurikulum Baru Sekolah

enggau Tisih (DKST) tu ngembuan tuju enggau

objektif ti baka tu:

Rendah (KBSR Tusun Baru) 2003 ke dikena ba sekula primari.


TUJU
Transformasyen jaku Iban ari jaku selabah guna ngagai jaku ke
meruan dikena dalam bidang akademik, nyadi keresa dikena

Dokumen Standard Kurikulum enggau Tisih (DKST) tu ditusun

besemekih ngulihka pengelandik enggau penemu sereta

enggau bejimat dikena Ngajar enggau Belajar (NeB) ngambika

nanggam penyerakup enggau pemaik ngengkahka kebuah iya

nembiak kompeten dalam komunikasyen ngena jaku Iban

patut dikuasa enggau menyana. Jaku Iban mega nyadi

standard dalam mayuh bengkah konteks, bepikir sechara kritis

pemandang identiti enggau pengelala bansa Iban. Dalam genap

enggau kreatif, bepemaiulah analitikal, inkuisitif sereta inovatif,

leka jaku ke ditiu enggau penuh penyedar tepanchar akal budi,

regas sereta ngembuan pengangkun negika waris pesaka

penyiru sereta adat basa ke nyadi penyeremin diri bansa ke

bansa bepelasarka ukur pemanah.

ngena jaku nya. Gasa pemintar sereta peninggi tikas penemu


OBJEKTIF

ke disungkap dalam jaku ulih dikusaika lalu dipereti ngena


penemu guna jaku ke entap sereta tegap.

Sepenembu belajar ba sekula sekondari nembiak patut ulih


Dokumen Standard Kurikulum enggau Tisih (DKST) Jaku Iban

nguasa sereta ngemansangka kompetensi:

tu agi meruan bepegai ba rampa fokus guna jaku, pengelandik


1

KSSR BAHASA IBAN TAHUN 1 2017

1.

Mending enggau bejaku ti lenak dikena meransang

6.

Bungai jaku ti mungkur semua pengelandik jaku, aspek

kreativiti lebuh mansutka penemu diri dalam mayuh

leka main dikena beperindang, negika adat basa enggau

bengkah konteks sereta rampa social (intrapersonal);

main asal ke dikena nentuka daya idup meruan


digempung nyadi waris pesaka bansa (aesthetics &

2.

Bekomunikasyen enggau rentang, engkeman sereta

cultural heritage); enggau

betelipi ngelabuhka jaku dalam mayuh bengkah konteks


akademik, sosial enggau daya idup (interpersonal);

7.

Betarakka jaku Iban standard ngena kereban, proses


belajar ke ngangkatka kreativiti enggau imaginasyen,

3.

Macha, belemati sereta meretika mayuh bengkah teks

bepikir ba tikas antarabansa sereta ngembuan pengingin

literari enggau non-literari dikena ngemeranka pelajar,

belajar sepemanjai umur (to further enhance the

beperindang sereta ngulihka penerang dalam konteks ti

attributes of a holistic pupil).

autentik lalu nyerenih isi ke beguna nitihka tuju ti


LANGKAR KURIKULUM STANDARD SEKULA PRIMARI

dikedekaka (informational);

4.

Standard Kurikulum Bahasa Iban di tengkebang nitih malin

Nulis sechara kritikal ngena gaya enggau lebas jaku ti

Bentuk Langkar Kurikulum Standard Sekula Primari

engkeman dikena mantaika penemu diri, pengingat,

nyengkaum

peneleba enggau mayuh bengkah topik ke meransang

Komunikasyen,

Sains

enggau

Teknologi,

Pemansang Fizikal enggau Estetika, Pemaiulah, Humaniti

multiliterasi (production);

enggau Pengarap, Perangai enggau Ukur Pemanah.


5.

(KSSR)

Nguasa jalai jaku, meretika tukuh jaku enggau proses


belajar ti nyengkaum besakumka aspek linguistik, daya
idup enggau komponen sosial dikena ngangkatka tikas
literasi (grammar & sosio-cultural context);
2

KSSR BAHASA IBAN TAHUN 1 2017

ngena pengaya leka jaku bepelasarka konteks, tuju sosial


TUKUH KSSR

enggau akademik sereta meransang pengerembai penemu.


PENGELANDIK ABAD KE-21
Siti ari tuju KSSR nya dikena nempa nembiak ngambika sida
ngembuan pengelandik Abad ke-21 ngena chara narak sida
enggau pengelandik bepikir sereta pengelandik daya idup
bepelasarka pemai ulah ti manah. Pengelandik Abad Ke-21
mega disadang ulih nyikap nembiak ngembuan perangai
enggau pengelandik ke seriran baka ba Taga 1 ngambika sida
ulih besemekih ba tikas global. Ari ti ngembuan penemu pasal
Standard Kandungan (SK) enggau Standard Pembelajaran (SP)
dalam Kurikulum Jaku Iban, nembiak ulih belajarka pengelandik
Abad Ke-21 enggau lenak.

Kar 1: Profil Nembiak

Profil

Penerang

Nembiak

FOKUS

Liat Ati

Nembiak ulih napi pemedis, penanggul tauka


penguji

Nembiak nemu mansutka jaku, mantaika geragayak ati dalam

enggau

ati

ti

liat

sereta

tegap,

berani,pintar, toleransi enggau empati.

mayuh bengkah konteks, macha teks visual lalu nentuka batang


Landik

idea sereta meri respons ke engkeman, nengkebang ayat


3

Nembiak ulih mansutka buah runding, penemu

KSSR BAHASA IBAN TAHUN 1 2017

Bejaku

tauka penerang enggau ati ti berani sereta kreatif

Ti

Deka semua utai , dikena matau strategi enggau idea

baik ke ngena chara betulis tauka bejaku nengah

Nemu

baru. Sida belajarka pengelandik ti deka dikena

mayuh macham kereban media tauka teknologi.

bejalaika inkuiri enggau pansik sereta ulih

Landik

Nembiak ulih berunding ngena chara kritikal,

ngatika diri dalam pelajar. Sida mega ulih

Berunding

kreatif enggau inovatif . Sida mega ulih mutarka

ngasaika peneleba belajar sepemanjai umur.

penanggul ti kompleks lalu ulih meri pemutus

Beprinsip

Nembiak ngembuan ulah ti manah, rurus ati,

runding ke menyana. Sida ulih bepikir pasal

enda bechiping lalu bebasaka orang bukai. Sida

pelajar enggau diri empu. Sida nemu betanya,

bisi tanggung pengawa ngagai ulah enggau

ngembuan ulah ti manah sereta ulih muka

pemutus runding ti digaga sida.

runding ngagai perspektif, basa enggau adat asal

Bepenemu Nembiak bulih penemu lalu ulih ngerembaika

orang bukai. Nembiak mega bisi penegap

bungkur runding sida enggau jauh berindik ari

ati,ransing, berani sereta kreatif lebuh napi

mayuh macham disiplin penemu. Sida chakah

pelajar ke baru.

ngiga penemu baru ari pekara ke nyadi baka

Gawa

Nembiak ulih beserakup lebuh ngereja pengawa

dalam konteks isu menua enggau global. Sida

Beraban

beraban enggau orang bukai. Sida ulih begulai

mega ulih meretika isi-isu etika tauka atur pasal

napi tanggung pengawa , sepenemu,ngembuan

penerang ti dikembuan.

kaul ti manah, bebasa lalu temegah ati nerima

Penyiru/

Nembiak ulih mandangka penyiru, pengibuh,

buah penemu ti dipansutka tiap iku sida dalam

Pengibuh

empati enggau basa ngagai orang bukai. Sida

raban. Sida ngembuan pengelandik interpersonal

besedia mantu orang sereta nentuka rampa

lebuh bekolaboratif,

menua mengkang dijaga enggau meruan.

lalu tu tau bendar dikena

nempa penau enggau pengelandik sida nyadi

Pengingin

Patriotik

Nembiak ulih mandangka penyayau, penyiru,

ketuai tauka raban ti manah agi ari selama.

pengangkun, sukung sereta basa ngagai menua

Nembiak ngembuan runding ti ingin deka nemu

diri empu.
4

KSSR BAHASA IBAN TAHUN 1 2017

PENGELANDIK BEPIKIR TIKAS TINGGI (PBTT)

Kar 2: Tahap Pemikiran dalam KBAT

Pengelandik Bepikir Tikas Tinggi (PBTT) nya pengulih nguna

Tikas Pikir

penemu enggau pengelandik, mansutka jaku sereta nibas

Aplikasyen

Penerang
Ngena penemu, pengelandik, sereta ukur

tanya, bepikir sechara kritikal nitihka konteks. PBTT mega

pemanah lebuh ngereja siti-siti pekara

betatika

dalam siti-siti situasyen.

pengelandik

ngena

refleksyen

lebuh

mutarka

penanggul, nentuka pemutus runding ari serenih ke silik,


mutarka inovasyen sereta nguasa pengelandik nengkebang.

Ngeanalisis

Nguseka penerang ngagai mayuh bengkah


komponen dikena meretika

Pengajar patut meransang PBTT di dalam enggau di luar bilik


kelas neresa aktiviti beperagam, pansik inkuiri, aktiviti projek,

Nyerenih

Nentuka pemutus runding tauka timbang

etb. Pengajar mega dikandalka seruran besedia matih nembiak

penemu bepelasarka peneleba, kereban,

mansutka jaku sereta nibas tanya enggau betul sereta

penerang, langkah rapat, kriteria sereta

engkeman. Lebuh nyengkuran runding sereta nusun idea

justifikasyen ti spesifik.

nembiak ditarak ngena keresa bepikir i-think baka kar runding,


charta pie, graf, etb.

Nengkebang

Besakumka idea, komponen tauka produk


ngena buah runding ke kreatif sereta

Pengelandik Bepikir Tikas Tinggi (PBTT) diayanka dalam

inovatif dikena ngasilka idea, struktur sereta

kurikulum sechara eksplisit ngambika pengajar ulih ngengkahka

tengkebang ke baru.

dalam proses NeB dikena meransang nembaik berunding


bestruktur enggau fokus. Penerang pasal PBTT fokus ngagai
empat tikas berunding baka ke dalam Jadual 2

KSSR BAHASA IBAN TAHUN 1

PRINSIP NGAJAR ENGGAU BELAJAR (NeB) JAKU

bagi sechara aktif, ngelancham pemerani mansutka

IBAN

jaku sereta ngansak kolaborasyen enggau kereja sama


antara nembiak ti datai ari latar daya idup ke bebida.

Prinsip Ngajar Enggau Belajar (NeB) jaku Iban ba sekula


3. Integrasyen

primari 2017 agi meruan bepegai ba prinsip ke disebut


dalam DSKTSP 2011. Taja pia, dalam DSKTSP 2017,

Fokus rampa betarakka jaku - pengelandik reseptif

prinsip nya dipetegapka baka tu:

(mending,

macha

sereta

berati

enggau

silik),

pengelandik reproduktif (bejaku, nulis enggau mantaika

1. Bepelasarka Konteks

buah penemu), enggau penemu pasal jaku (pengaya


Aktiviti NeB patut diperambu bepelasarka konteks ti

leka jaku enggau jalai jaku) patut diajar sechara

autentik sereta meruan tuju. Ambi ke chunto, aktiviti

begempung (integrated), disukung ngena kereban

dilanggur bepelasarka standard pelajar, nitihka tema,

bechelak enggau ukai bechelak ke relevan dikena

ngena teks ti meransang pengelandik jaku, item jalai

nyendiaka mayuh perspektif sereta kaul penemu ke bisi

jaku lalu pengaya leka jaku ditusun besenutuk enggau

reti.

aktiviti bejaku enggau betulis sereta nyelinting objektif,


audiens

enggau konteks

daya

idup.

Pekara

ke

4. Bepusatka Proses

dipelajarka nembiak patut diterangka sechara eksplisit


Ngemansangka pengelandik jaku enggau penemu

lalu ditangkanka enggau aktiviti pengaya.

pasal jaku endang bepanggai ba proses ngajar. Nya


alai, pengajar patut nyadi model sereta ngemudahka

2. Betarak-Interaksyen Befokus

chara nembiak ngauk penemu. Ba pengujung aktiviti


Pengajar patut nyendiaka rampa komunikasyen ke ulih

nembiak dikarapka ulih mansutka jaku sereta ngasilka

meransang aktiviti mending enggau bejaku sereta fokus

mayuh bengkah kereja betulis ti meruan.

ngagai asil pelajar ke deka dijapai. Beserimbai enggau


nya pengajar mega patut nyendiaka nembiak ngambi
6

KSSR BAHASA IBAN TAHUN 1

5. Sundang Pengelandik

LALAU PROSES NeB

Pengelandik jaku, item jalai jaku, struktur enggau


Lebuh ngelanggur sereta ngenatai pelajar, pengajar patut

mayuh bengkah teks ke diajar patut diulang sereta

beratika pekara ke deka dikenataika ba fasa pra,

ditandu nitihka tikas penalam enggau pengemar.

sekumbang enggau penutup pelajar. Ngena chara baka tu,

Semua pekara ke dipetarakka patut ditelusur enggau

pengajar seruran sikap enggau penemu, aktiviti sereta

silik sereta lenak. Ngena chara tu nembiak ulih

kereban ke dikena lebuh proses NeB nyadi dalam kelas.

belunjakka item guna jaku, nyerenih penemu sereta

Lalau proses NeB nya baka ke disebut nangkan tu:

ngemansangka pengelandik sida berengkah ari tikas


baruh ngagai ti pemadu tinggi.

1. Ngangkatka Penyedar
Pengajar meransang, matak pengerindu sereta ngiring

6. Tarak Perindang

nembiak fokus ngagai pekara ke dipelajarka. Pengajar


NeB nyadi lantang sereta ngerinduka ati lebuh nembiak
diberi

ruang

enggau

peluang

belajar

mega patut mantu nembiak bekaulka penemu ke udah

sambil

dikemisi enggau pekara ke dipelajarka sida.

beperindang. Sida patut diberi peluang ngereja aktiviti


baka belagu, nyadaka leka main, bekelulu ke lalu

2. Struktur Konsolidasyen Pengelandik

disempulang enggau gerak tubuh sechara kreatif.

Nembiak endang seruran disediaka peluang enggau

Kreativiti nembiak enda semina naka dalam kelas aja

ruang endur ngenegapka pengelandik, struktur jaku

tang tau ditampung di luar kelas ngambika penemu

enggau mayuh bengkah item ke udah dipelajarka.

enggau peneleba sida ngerembai sereta majak kukuh


sekukuh.

3. Ngemudahka Tisih Sekumbang Belajar


Pengajar

patut

nyerenih

pengeregas,

pengerindu

enggau prestasi nembiak. Peratika gaya sida belajar


sereta tikas penemu ninting iku individu nembiak dalam
7

KSSR BAHASA IBAN TAHUN 1

kelas. Penerang balas ke diterima beguna bendar

silik kelimpah ari ti ngajar bepelasarka konteks ti

dikena pengajar mantu nembiak nguasa pengelandik

autentik sereta ngemeratka guna jaku ti engkeman

enggau penemu ke menyana.

nitihka atur sosio-daya idup. Adar ti nyemetak sereta


bebatang nentuka nembiak terang, ulih nyaut nyemetak

4. Beruruska Aplikasyen

nyelinting tanya, belalauka prosedur, sidi ke silik

NeB patut nyadi dalam konteks ti autentik ngambika

nyelinting tiap-tiap pekara ke dipinta tauka ditanya.

nembiak ulih enggau mudah mereti sereta ngena


penemu ke diterima. Pengajar patut ngelabuhka tanya

DSKTSP

tikas tinggi dikena matih pengelandik bepikir. Iya mega

ngemansangka profisiensi enggau guna jaku ti meruan.

patut seruran meransang kolaborasyen antara semua

Pemenyana individu nembiak ulih dipeda ari penalam

nembiak ngambika sida ulih belajar ari pangan diri.

penemu ke dikuasa nengah standard pelajar ke tusun

2017

tu,

ngembuan

batang

tuju

deka

nitihka fokus rampa pengelandik jaku enggau sistem jaku


5. Matau Penemu Baru

baka di baruh tu:

Pengajar patut meransang pengelandik beperagam

i.

Mending enggau Bejaku

lebuh matak nembiak matau penemu baru. Pengajar

ii.

Macha

tau bepun ngena tanya tikas tinggi udah nya berurunka

iii.

Nulis

sesebengkah proses dikena ngelubangka penemu

iv.

Jalai Jaku

nembiak. Ari nya, nembiak dikarapka ulih nguasa

v.

Bungai Jaku

pengelandik, strategi, proses enggau atur nengah


prosedur ke udah diteresa.

Nya alai, lebuh ngemansangka profisiensi enggau guna


jaku ti meruan pengajar patut bepegai ba prinsip enggau

6. Meri Adar Sechara Eksplisit

lalau proses NeB ke udah disebut di atas tadi.

Pengajar patut nerangka sesebengkah pengelandik,


strategi tauka proses enggau rentang, sistematik sereta
8

KSSR BAHASA IBAN TAHUN 1

GUNA JAKU

2. Informasional
Ari segi informasional, jaku dikena lebuh meretika idea,

NeB jaku nyadi enda bebatang enti penemu senentang

tuduh penemu enggau penerang rama ti datai ari

guna jaku diseliahka. Guna jaku endang nitihka konteks

mayuh bengkah puncha enggau latar belakang. Domain

enggau atur iya ti patut dikena lalu pekara ke disebut deka

informasional

nentuka respons ke engkeman bepelasarka endur, maya

nembiak nyengkuran penerang, sikar ngulih sereta

enggau orang ke ngena jaku nya. Domain guna jaku

nemu napis penemu ari interbiu, media bechelak

endang nadai betatak tang ukur jaku ke dikemeratka nya

enggau internet. Pengelandik informasional nya akal

nitihka rampa ke patut diguna. Nya alai, dikena nentuka

chara mansik, napis sereta nguna penerang ba

proses NeB jaku endang bisi reti sereta meruan tuju

situasyen

domain guna jaku baka ke disebut nangkan tu patut

meransang

dikemeranka:

belajar sepemanjai umur.

1. Interpersonal

betatika

ke

chara

nempa

baru.

Pengelandik

nembiak

ngemerankan

tu

pengeregas

dikandalka

pansik

sereta

3. Estetik

Dalam pengidup besehari-hari jaku dikena lebuh

Pemanah jaku datai ari peninggi tikas runding, pengalus

mantaika geragayak ati, beinteraksyen, besara penemu,

budi basa, tapis enteli sereta pasuk leka jaku ke ditiu

bedebat enggau mayuh guna ke bukai. Domain

enggau berurun sereta menyana bepelasarka ukur

interpersonal tu betatika premis endur nempa nembiak

pemanah dalam konteks daya idup bansa Iban. Domain

ngambika nemu nanggam kaul enggau diri sebilik,

estetik betatika chara belematika elemen ke disebut di

kaban belayan sereta orang bukai ke diau bekelingi. Iya

atas enggau penuh imaginatif, kreatif sereta kritis.

mega ngemeratka nembiak nemu ngena lebas jaku ti

Pengelandik estetik nya akal chara ngemansangka

engkeman nitihka konteks. Pengelandik interpersonal

apresiasyen pemanah dalam jaku. Pengelandik tu

nya akal chara dikena nempa kompetensi bejaku

dikarapka

kelimpah ti ngansah penajam runding individu nembiak.


9

ulih

nempa

kreativiti

sereta

ngayanka

KSSR BAHASA IBAN TAHUN 1

pengangkun ngagai mayuh bengkah kereban bacha

nemu milih peluang, maya enggau chara ke engkeman

enggau litaricha.

ngelabuhka jaku. Pengelandik tu tau disebut akal chara


ngemansangka penemu bejaku ensuruk, besabi-abi,

4. Bidang Pengawa

rentang lebuh nentuka pemutus jaku sereta ngembuan

Dalam bidang pengawa kemaya hari tu jaku beguna

pengelurus. Iya dikarapka ulih nempa pendiau lati

bendar dikena ngemujurka komunikasyen, meri tauka

bansa Iban.

nerima perintah, nerangka situasyen enggau ti bukai.


Pengelandik tu nyadi pelasar dikena nentuka penteba

TEMA

nembiak ke chukup besedia, teperansang ngereja

Rampa NeB jaku ke bepegai ba domain guna jaku ke

pengawa

udah

sereta

sikar

nyeliahka

konflik

nyadi.

disebut

berengkah

ba

sekula

primari

lalu

Pengelandik guna jaku dalam pengawa tu akal chara ke

dikemeranka sechara eksplisit sereta dikemansangka

dikena nempa kompetensi mansutka jaku dalam rampa

ba sekula sekondari ngena tema ti sebaka baka ke di

interaksyen sosial enggau administratif. Pengelandik tu

baruh tu:

endang dikandalka ulih nyiri nembiak ke mujur dalam


pengawa ke dudi hari.

i.

Dunya Diri Empu

ii.

Dunya Ensera enggau Cherita

iii.

Waris Pesaka Bansa Iban

Ninting iku kitai endang sebagi ari orang ke diau dalam

iv.

Rampa Menua

siti-siti komuniti. Aktiviti besehari-sehari baka pengawa

v.

Sains & Teknologi

dagang, lumba enggau main, bebadi ba jalai raya

vi.

Konsumerisme & Penyedar Finansial

enggau ti bukai endang patut ditiu nitihka lebas jaku ke

vii. Kaul dalam Konteks Global

5. Kaul Enggau Orang Mayuh

engkeman. Pengelandik guna jaku kaul enggau orang


mayuh tu nempa nembiak landik ngena jaku dalam
konteks pengidup orang mayuh. Nembiak dikandalka
10

KSSR BAHASA IBAN TAHUN 1

ELEMEN NERESA KURIKULUM

2. Pemanah Rampa Menua

Elemen Neresa Kurikulum (EMK) tu siti ari pemansang

Nembiak patut ditarak ngembuan penemu


sayauka rampa menua dalam semua p&p.

pelajar ke baru ti dipasukka ngagai proses ngajar enggau

belajar (PdP),kelimpah ari ti dipasukka dalam Standard

Penemu

enggau

pengasai

ati

pasal

Kandungan. Elemen tu dipasukka ngambi ulih ngenegapka

pemesai reti enggau guna rampa menua

pengelandik enggau seregah diri ti disadang ulih dikena

ulih ngajar nembiak ngemeranka penyayau

napi penguji ba dunya kemaya hari tu enggau ti deka

ngagai menua.

datai. Elemen-elemen dalam EMK nya baka tu:


3. Ukur Pemanah

1. Jaku

Ukur pemanah endang sigi diajar enggau

Ngena bansa jaku ke betul dalam pelajar

lenak ba semua mata pelajar awakka

nya siti ari pekara ti patut dikenatika dalam

nembiak ulih neladan ulah ti menuku lalu

tiap iti mata pelajar tauka subjek.

nemu reti pemesai guna ulah ke manah

Aspek chara nyebut, tukuh ayat, rintai jaku

dikembuan siku-siku mensia.

enggau leka jaku ti dikena mesti dikenatika


enggau
nembiak

manah
nusun

ngambika

ulih

buah

runding

Pemai ulah manah tu nyengkaum aspek


ugama,

mantu

pemenyana

mensia

enggau

penalukka diri ti nyadi peranak menua

lalu

ngenataika jaku

Malaysia ti tau nyadika lalau pengidup tiap

enggau engkeman ti ulih meri empas ke

hari.

manah ngagai orang bukai.


4. Sains enggau Teknologi

Ngembuan

pengerindu

ngagai

Sains

enggau Teknologi ulih nyungkak penemu


11

KSSR BAHASA IBAN TAHUN 1

literasi sains sereta teknologi ngagai bala

orang

bukai

ngambika

ulih

dikena

nembiak.

ngangkatka penaluk sereta pengangkun

Ngajar ngena teknologi ulih mantu sereta

nembiak ngagai menua enggau bansa.

nyukung pengawa ngajar enggau belajar


6. Kreativiti enggau Inovasi

ngagai tikas ti tegap sereta ngasilka empas

ti menyana ngagai nembiak.

Sains enggau teknologi ti dipesangkumka

peragam ati dikena ngumpul, ngatur lalu

mungkur 4 iti aspek di baruh:

mansutka

(i)

(ii)

Penemu

pasal

sains

enggau

(iv)

nengkebang

pengawa tauka kereban ke

baru sereta

konsep ti besangkut paut)

bisi.

Pengelandik saintifik (sesebengkah


berunding

enggau

Inovasi nya siti pengelandik ti ulih ngubah,


ngadu lalu nguna idea diri empu ba
pengawa besari-sari.

Ulah saintifik (chunto: ulih nitihka

Kreativiti enggau inovasi beguna bendar

taga jam, lurus ati sereta likun);

dikena nentuka pemujur nembiak rebak

enggau

baru ti ulih napi penguji Abad ke-21.

Nguna teknologi dalam pengawa


ngajar enggau belajar (PdP)

Elemen kreativiti enggau inovasi mesti


dipasukka ba p&p

Patriotisme

enggau

tulin ti pansut ari buah pikir ke endang udah

pengelandik manipulatif);
(iii)

runding

teknologi (penerang, prinsip enggau

proses

5.

Kreativiti nya siti ari pengelandik nguna

7. Pengelandik Dagang

Semengat patriotik ulih diipasukka nengah


semua mata pelajar, aktiviti kokurikulum

Pengelandik dagang diajar dikena nempa


sereta

sereta pengawa pengasih baka nulung


12

narak

nembiak

pasal

pengawa

KSSR BAHASA IBAN TAHUN 1

dagang ngambika ulih nyadi siti ari jalai

enggau pemesai sekula nya bebendar ulih ngasilka modal

tauka chara dikena ngidupka diri

mensia ti harmoni sereta setimbang. Iya disempamaka

Pengawa dagang ulih dipasukka dalam p&p

baka

ngena chara ngaga aktiviti ti ulih ngajar

komitmen tinggi sereta kuing-tuju ke terang ari raban

nembiak ngembuan ulah ti rajin sereta

pengajar tauka pemesai sekula ngambika sida ulih terus

bagas,

lalu

ngemansangka potensi tiap-tiap nembiak ngagai tikas

ulih

maksimum.

rurus

betanggungjawab

ati,

tau

dikarap

sereta

proses

ke majak

dipejalaika

dikena nagihka

ngemansangka runding ti kreatif enggau

inovatif ngagai tikas dunya

Tisih Bepelasarka Standard

Belajarka pengawa dagang tu ukai semina

Tisih Bepelasarka Standard bisi diperambu ngambika ulih

ulih ngasuh nembiak kreatif tang mega ulih

meratika pemansang enggau penumbuh (growth) pelajar

ngasuh sida rindu, angkun sereta meras agi

sereta prestasi siku-siku nembiak. Tisih Bepelasarka

ngemansangka pelajar sida.

Standard iya nya proses ngulihka penerang senentang


tikas pengulih nembiak belalauka standard prestasi ti udah

TISIH

ditetapka nitihka tikas pengulih ke udah dirintaika dalam

Tisih Belalauka Sekula

dokumen kurikulum.

Tisih Tikas Sekula nya pugu elemen dalam proses ngajar


enggau belajar (NeB) laban iya diperatika ulih negapka

Tisih Bepelasarka Standard tu ukai manding pengulih siku-

pelajar nembiak kelimpah ari ngangkatka tikas ngajar

siku nembiak enggau nembiak bukai tang ngeripotka

raban pengajar. Iya mega ulih meri info tauka penerang ti

prestasi siku-siku nembiak nya dalam pelajar iya nengah

ulih diakun betul dalam nama-nama pekara ke bekaul

chara ti nerangka pemansang enggau penumbuh (growth)

enggau pengulih sereta pejalai tiap-tiap proses NeB. Tisih

belalauka penerang standard.

Tikas Sekula beguna bendar dikena nentuka pengajar

endang dikearapka nyadi siti penerang dikena nerangka


13

Standard Prestasi tu

KSSR BAHASA IBAN TAHUN 1

pengulih nembiak dalam sesebengkah bidang ba siti-siti

Sekolah Rendah (KSSR). PBS tu mungkur tisih dalam

timpuh pelajar iya belalauka penanda tikas (bench mark) ti

bidang akademik enggau ukai akademik. Kedua-dua

udah dilanggur. Kelimpah ari nya, Standard Prestasi tu

bidang tu ngangkat sereta meri autonomi ngagai raban

mega ulih nyadika penyanding penemu ngagai semua

pengajar dikena sida bejalaika tisih formatif (tisih maya

orang ke bisi kaul dalam bidang pelajar baik iya nengah

proses ngajar enggau belajar) enggau sumatif (tisih ba

chara terus tauka enda dikena mandangka enggau terang

ujung unit pelajar) ba tikas sekula.

tuju ke deka dijapai dalam sistem pelajar menua.


Langkar Standard Pemenyana
Standard Pemenyana

Tikas

Penerang

Standard Pemenyana iya nya siti penerang senentang

Pengelandik

tikas pemansang pelajar nembiak ti diukur belalauka

Baruh

standard dikena nentuka penuduk nembiak ba tikas

Beseling

pemansang pelajar iya. Kerembai pemansang ba standard

Jelan

tu dibagi ngagai dua iya nya kerembai chara melintang

Manah

(konstruk)

(band).

Tinggi

Pemansang nembiak dipeda ngena siti tauka lebih qualifier

Lati

enggau

kerembai

chara

tetegi

ngena leka jaku tauka rambai jaku ti betul nyereminka tikas


pemansang asil pelajar.

Penerang Rama Tikas Penguasa Pengelandik


PBS tu tisih ke betukuh holistik ti nyengkaum nilai intelek,

Tikas Pengelandik

emosyen, rohani sereta jasmani bepelasarka Falsafah


Pendidikan Kebangsaan enggau Kurikulum Standard

PBS tu tisih ke betukuh holistik ti nyengkaum nilai intelek,

Sekolah Rendah (KSSR).

emosyen, rohani sereta jasmani bepelasarka Falsafah


Pendidikan Kebangsaan enggau Kurikulum Standard
14

KSSR BAHASA IBAN TAHUN 1

Langkar Penerang Band Pengelandik Mending Enggau

situasyen ngambika tau nyadi tenggau

Bejaku

lalau ti manah.

Tikas

Langkar Penerang Band Pengelandik Nulis

Penerang

Pengelandik

Tikas

Penerang

Nemu pekara ti didinga tauka dikerandau.

Nemu sereta meretika pekara ti didinga

Nemu pugu pengelandik macha.

tauka dikerandau.

Nemu sereta meretika pekara ti dibacha.

Nemu, mereti sereta meri respons ngagai

Nemu, mereti sereta meri respons ngagai

Pengelandik

pekara ti didinga tauka dikerandau.


4

pekara ti dibacha.

Nemu, mereti sereta meri respons ngena

jaku ti betul ngagai pekara ti didinga tauka

pekara ti dibacha dalam mayuh bengkah

dikerandau

situasyen ngena jaku ti betul.

dalam

mayuh

bengkah

situasyen.
5

5 Nemu, mereti sereta meri respons

Nemu, mereti sereta meri respons ngena

ngagai pekara ti dibacha dalam mayuh

jaku ti nemban sereta bebasa ngagai

bengkah situasyen ngena jaku ti nemban

pekara ti didinga tauka dibacha ba mayuh

sereta bebasa.

bengkah situasyen.
6

Nemu, mereti sereta meri respons ngagai

Nemu, mereti sereta ulih nimbang enggau

Nemu, mereti sereta ulih nimbang enggau

meri

meri buah runding ngena jaku ti nemban,

sesebengkah pekara ti dibacha dalam

bebasa

mayuh bengkah situasyen ngena jaku ti

sereta

engkeman

senentang

buah

runding

senentang

sesebengkah pekara ti didinga tauka

nemban,

dikerandau

ngambika tau nyadi tenggau lalau ti manah

dalam

mayuh

bengkah
15

bebasa

sereta

engkeman

KSSR BAHASA IBAN TAHUN 1

Langkar Penerang Band Pengelandik Nulis


Tikas

BUNGKUR TUSUN KURIKULUM

Penerang

Pengelandik

Dokumen Standard Kurikulum enggau Tisih (DSKT) tu

Nemu pugu pengelandik nulis

ditusun

ngambika

pengajar

ulih

ngaga

langgur

Nemu sereta meretika pekara ti ditulis

instruksional enggau tisih ke bekualiti. Bungkur tusun

Nemu, mereti sereta meri respons betulis

kurikulum tau diperatika nangkan tu.

ngagai pekara ti didinga, dibacha tauka


1.

ditulis
4

Mending enggau Bejaku

Nemu, mereti sereta meri respons betulis

Fokus rampa pengelandik mending enggau silik

ba mayuh bengkah situasyen ngena jaku ti

sereta bejaku enggau lanchar endang beguna

betul

bendar

Nemu, mereti sereta meri respons betulis

betarakka

ba mayuh bengkah situasyen ngena jaku ti

pengelandik

nemban sereta bebasa

belajar sechara kolaboratif sereta ulih meri fokus

Nemu, mereti sereta ulih nimbang enggau

ngagai rampa pengelandik jaku ke bukai. Nembiak

meri buah runding ngena chara betulis

patut seruran ngemansangka pengelandik mending

senentang sesebengkah pekara dalam

enggau bejaku ngambika sida meretika isi enggau

mayuh bengkah situasyen ngena jaku ti

konsep pekara ke dipelajarka.

nenban,

bebasa

sereta

dikena
jaku
tu

berengkah

nudukka

pelasar

Iban

meruan.

Nguasa

tau

ke

ngemudahka

interaksyen,

engkeman

ngambika tau nyadi tenggau lalau ti

Dikena

ngemansangka

manah.

enggau

pemaiulah

ke

pengelandik,
efektif

dalam

strategi
individu

nembiak pengajar patut:


i.
16

Nyadi model pemaiulah belajar ke betul;

KSSR BAHASA IBAN TAHUN 1

ii.

2.

Ngiring nembiak meretika mayuh bengkah

Macha

teks jaku ke dipendingka ari kereban audio

Fokus rampa pengelandik macha endang beguna

enggau teks visual, berengkah ari mending

bendar dikena nentuka nembiak belajar macha,

enggau lenak, berati enggau silik lalu

nemu berati sereta meretika teks sechara analitikal.

nentuka munyi enggau reti leka jaku nitihka

Nguasa teknik macha ke betul mega ulih nyaguka

konteks;

pengeregas nyerenih reti ari teks bechelak enggau


ukai bechelak, ngemanahka entak sebut sereta

iii.

Mantu

nembiak

ngemansangka

pengelanchar macha.

pengelandik mending enggau lenak sereta


berati

enggau

silik

dikena

meretika

selampur idea, ngaga inferens, pelaba


sereta beratika fakta ke beguna;
iv.

Dikena

ngemansangka

enggau

pemaiulah

efektif

dalam

strategi
individu

nembiak pengajar patut:

Ngenegapka pengelandik mending enggau


i.

lenak sereta berati enggau silik ngena

nguasa teknik macha nitihka penyampat

nyengkuran runding, kar konsep, ngena

siku-siku.;

gambar, charta, etb.); enggau


Nyendiaka

peluang

endur

Ngelala sereta nemu genap iku nembiak


macha enggau mayuh macham gaya lalu

strategi enggau aktiviti ke engkeman (cht:

v.

ke

pengelandik,

ii.

nembiak

Mantu nembiak ngemansangka pengelandik

mendingka mayuh bengkah teks jaku,

macha ari pun ngagai ujung bacha, macha

enggau audio dikena beperindang sereta

enggau iring pengajar ngagai macha ngati

ngemajuka diri.

diri, macha inggar sereta lanchar ngagai


macha sengian dikena ngulihka selampur
penemu, penerang sereta beperindang;
17

KSSR BAHASA IBAN TAHUN 1

3.
iii.

Matih nembiak belematika reti dalam mayuh


bengkah

teks

bechelak

enggau

Fokus rampa pengelandik nulis dikemeratka ba

ukai

semua nembiak ngambika sida ulih ngasilka mayuh

bechelak ke dibacha bepelasarka penemu

bengkah teks kreatif, personal, akademik enggau ti

ke dikemisika sida.;
iv.

Nulis

bukai. Pemujur nguasa pengelandik nulis deka

Ngansak nembiak macha sechara kritikal

nentuka nembiak mujur belajar lalu ulih nanggam

mayuh bansa teks dikena ngulihka pereti

kaul enggau orang bukai.

(cht: teks literari, informasional/ fungsional,


bechelak enggau ukai bechelak);

v.

Ngajar nembiak berunding sechara kritikal

Dikena

ngemansangka

enggau

pemaiulah

ke

pengelandik,
efektif

dalam

strategi
indvidu

nembiak pengajar patut:

sereta ngingatka pekara ke dibacha lalu


ngansak

nembiak

bebandingka

i.

mayuh

Ngemansangka pengelandik nembiak ari


segi kognitif enggau psikomotor, nyendiaka

bengkah teks dikena meretika kaul antara

sida nulis, bejantilka urup nyadi leka jaku,

teks; enggau

nentuka
vi.

pemanah

tulis

sereta

nguasa

pengelandik nyepil;

Nyendiaka peluang endur nembiak ngelala


mayuh bansa teks ke tau diambi nyadi ke
ii.

chunto asil betulis ke manah enggau guna

Meri chunto ke manah dikena ngenegapka


proses nyengkuran runding, belematika

jaku ke engkeman.

tuju, audiens enggau konteks nulis ke


meransang pikir nembiak;
iii.

Meransang nembiak ngemanahka asil tulis


genap kali sida diberi peluang nulis;

18

KSSR BAHASA IBAN TAHUN 1

iv.

Meri peluang nembiak ngena jaku dalam

sereta ngena struktur ke engkeman nitihka tuju

mayuh bengkah konteks, kereban bechelak

enggau peneka jaku nya dikena. Nguasa pengaya

enggau ukai bechelak ngambika sida nemu

leka jaku enggau sakum pengelandik guna jaku

enti jalai ngena jaku enda nyentuk tauka

nentuka nembiak ulih mantaika buah runding sida

salah nya tau ngemuntanka pemansang

dalam mayuh bengkah konteks. Kelimpah ari nya

sida nulis;

iya mega ulih ngayanka runding enggau geragayak


ati. Pengelandik bungai jaku ulih dikuasa bepun ari

v.

Ngemansangka

pengelandik

nembiak

pengeliat nembiak macha sereta dipatih betelipi

bepikir kritikal sereta mantu sida belematika

mansutka jaku.

proses ngena jaku ke betul dalam mayuh


bengkah konteks dikena ngenataika reti ke
nyemetak sereta ulih nguingka runding
pemacha; enggau

vi.

Dikena

ngemansangka

enggau

pemaiulah

ke

pengelandik,
efektif

dalam

strategi
individu

nembiak pengajar patut:

Meransang nembiak nitihka maya enggau

i.

Nguasa pengaya leka jaku.;

ii.

Ngajar nembiak ngena meta-jaku (meta-

endur ke patut nguna teknologi (chunto;


word processor, presentation software, etb)
ngasilka teks dikena mantaika idea sereta

linguistic) dikena berandauka reti leka jaku.

nguasa tikas pengelandik komunikasyen


global.

iii.

Ngajar nembiak nyidi definisyen enggau


penerang kontekstual leka jaku ke dikena

4.

tauka dipilih;

Bungai Jaku
Fokus rampa pengelandik bungai jaku betatika
chara ngemansangka pengaya leka jaku, milih
19

KSSR BAHASA IBAN TAHUN 1

iv.

Ngajar nembiak chara milih tauka nentuka

mansutka jaku, mujur belajar sereta nanggam kaul

leka jaku ke patut

ke rat enggau orang bukai.

dikena nitihka tuju,

audiens enggau konteks daya idup;


v.

Matih nembiak ngena jaku sebar, basa


sereta nemu ngelabuhka tauka nibas tanya

Dikena

ngemansangka

enggau

pemaiulah

ke

pengelandik,
efektif

dalam

strategi
individu

nembiak pengajar patut:

enggau engkeman lebuh maya berandau;


vi.

i.

Nyendiaka ruang enggau peluang endur

Nguasa jalai jaku (grammar rules) enggau


dalam sereta betelipi mansutka jaku;

nembiak ngena pengelandik pengaya leka


jaku mungkur pengelandik mending, bejaku,
ii.

macha, nulis, jalai jaku enggau bungai

Matih nembiak ngena semua pengelandik


jaku lebuh betarakka struktur enggau guna

jaku;enggau

jaku;
vii.

Nyendiaka ruang enggau peluang endur


nembiak

beperindang

sereta

iii.

mantaika

Besakumka akal chara ngajar item enggau


struktur jalai jaku sechara eksplisit sereta

apresiasyen leka main.

sistematik

bepelasarka

konteks

lalu

disukung kereban bantu ke autentik dikena


5.

Jalai Jaku

meransang nembiak;

Fokus rampa pengelandik jalai jaku endang beguna


bendar dikena nentuka nembiak ulih ngena jaku

iv.

Nyendiaka ruang enggau peluang alai

enggau betul, betelipi mansutka jaku nitihka tuju,

nembiak betarakka jalai jaku mungkur

audiens, konteks enggau daya idup. Nguasa

semua pengelandik jaku (chunto; mending

pengelandik jalai jaku deka nentuka nembiak kur

enggau bejaku, macha enggau nulis);


20

KSSR BAHASA IBAN TAHUN 1

v.

Nunjukka ngagai nembiak baka ni jaku

6.1.2 Tukuh jaku nya unit jalai jaku ke baka tu:

konteks,

Jaku Tunggal

audiens, enggau pengidup besehari-sehari;

Jaku Tumbuh

enggau

Jaku Betandu

dikena

ba

mayuh

bengkah

Jaku Turu
vi.

Seruran beratika jalai nembiak ngena jaku


lalu ngemetulka penyilap ke bisi nyadi.

6.1.3 Proses nempa leka jaku betatika proses ti


baka tu:

6.

Sistem Jaku

Meri penambah leka jaku

Sistem jaku tau dibagi ngagai dua bidang ti besai

Betanduka leka jaku

iya nya morfologi enggau sintaksis. Pengajar patut

Beturuka leka jaku

nentuka nembiak ulih nguasa sistem jaku ngambika


sida nemu ngena jaku enggau betul.

6.1.4

Raban jaku nya betatika kelas jaku

ke baka tu:
6.1 Morfologi

Jaku Nama

Morfologi nya pampang penemu linguistik ti

Jaku Pengawa

mansik struktur, tukuh enggau kelas jaku.

Jaku Adjektif
Jaku Tugas

6.1.1 Struktur jaku nya tusun tukuh munyi sebut

Jaku Adverba

tauka lambang tulis ke nyadi siti unit ti bisi


manggum reti baka tu:

6.2 Sintaksis

Leka jaku asal dalam jaku Iban

Sintaksis nya pampang penemu linguistik ti mansik

Leka jaku injau dalam jaku Iban

tukuh, struktur enggau proses nempa ayat.


21

KSSR BAHASA IBAN TAHUN 1

7.

6.2.1 Betatika proses nempa ayat berindik ari

Tanda Bacha

Leka jaku

Tanda bacha betatika chara ngena ruang, tanda

Frasa

kovensional

Ayat

nyukung pereti ngagai teks. Iya mega nyadi malin

enggau

kereban

tipografi

dikena

bacha ke betul sekalika inggar tauka sengian lebuh


nelusur teks bechelak tauka ukai bechelak. Sistem

6.2.2 Betatika mayuh bansa ayat


Ayat Penerang

nabakka tanda bacha ngagai teks nya dikena

Ayat Tanya

meretika klausa enggau ayat. Atur ngena tanda

Ayat Perintah

bacha mega bebida nitihka bansa teks, mesej ke

Ayat Tekenyit

deka dikenataika, lebas jaku ke dipilih tauka


struktur ayat ke dikena.
Pengajar patut nentuka nembiak nemu ngena

6.2.3 Betatika mayuh gaya ayat


Ayat Transitif

tanda bacha ke engkeman ba mayuh bengkah

Ayat Intransitif

teks.

Ayat Aktif
Tanda bacha ke dikena nya baka tu:

Ayat Pasif

Tanda Ngetu
Tanda Tanya

6.2.4 Betatika konstruk ayat

Tanda Koma

Ayat Pelasar

Tanda Tekenyit

Ayat Tunggal

Tanda Kolon

Ayat Turu (Ayat Kompleks)

Tanda Pengikat Jaku


Tanda Sekang
22

KSSR BAHASA IBAN TAHUN 1

8.

Sistem Sepil

Pengajar tau ngajar jaku sempama sechara

Sistem sepil nya akal chara dikena besakumka

eksplisit ngambika pereti nembiak nyentuk nitihka

fonem (munyi urup) enggau grafem (tukuh urup)

tuju enggau konteks iya dikena. Struktur jalai jaku

dalam jaku dikena ngasilka simbol tauka sepil leka

enggau elemen ke nentuka reti tauka empas dalam

jaku. Pengajar patut nentuka nembiak ulih nyepil

siti-siti sempama nya patut diperetika enggau silik.

leka jaku nitihka patah sebut.


Dalam jaku Iban sempama tau dibagi baka tu:
Silup - jaku ke ditusun dikena besungkapka reti

Malin NeB sepil jaku Iban patut belalauka bup


Sistem Jaku Iban di Sekula ti dikeluarka

ti

Bahagian Pembangunan Kurikulum, Kementerian

perangai, pendiau tauka ulah siku-siku mensia.

dikena

ngerara,

mantah

tauka

nyeriri

Pelajaran Malaysia (2007). Aspek sistem sepil ke


patut diperati lalu ditemu nembiak iya nya baka tu:

Chunto: gatal mulut, tau dipeda ari sukut:

Pengetap pola urup vokal

o Imperatif positif - enggai enda mansutka

Sepil jaku Iban asal

jaku

Sepil jaku injau

o Imperatif negatif - nusi penyai orang tauka


mansutka jaku ba endur tauka maya ti

9.

enda patut.

Sempama
Sempama nya gempung leka jaku, klausa tauka

Kelaung - jaku ke ditusun dikena ngelipak,

ayat ti ngembuan reti figuratif. Iya ngundan gasa


pemintar,

pengamat,

elemen

moral

ngelaung nyebut tauka ngerara utai ke bendar

enggau

penemu tradisional ti ditusun sechara metaforikal,

enggau

betukuh tetap sereta ngembuan ukur pemanah ke

pengelikun sereta nanggul pejalai pengidup

ditampung turun temurun.

besehari-sehari. Bejaku ngena jaku kelaung


23

tuju

ngambika

nadai

ngeruga

KSSR BAHASA IBAN TAHUN 1

nya endang tampun penyiru sereta basa ke


dikembuan bansa Iban.

i.

Entelah Orang Tuai

ii.

Entelah Nembiak

Chunto:
o Buah lemba - ngelaungka perut anak mit.

Struktur Entelah Orang Tuai bisi empat bagi baka

o Achuk rangkang ngelaungka pantuk ular

tu:
Penerang Lalai

Sema banding jaku ke ditusun dikena

Penerang lalai nya meri gambar pasal bansa

bebanding tauka besemaka gaya tauka gamal

utai, pengawa, ulah enggau perangai mensia,

utai, pendiau, ulah sereta perangai mensia.

rampa menua enggau utai bukai ti dilalaika

Jaku tu suah ngena elemen simile, alusyen,

ngena jaku silup, jaku karung tauka jaku

analogi, etb.

kelaung.

Chunto:
Menua

o Munyi ke dikirah
o Baka nyawa baya

Menua nya meri penerang ti madahka endur

o Mesai buah tekang

utai ke dilalaika nya tau ditemu, dipeda,

o Asai diau dibaruh punggu

didinga, tauka chara utai nya dikena enggau ti


bukai.

10.

Entelah
Entelah nya sebansa main dikena beperindang

Ulu lungga

tang nguji pengeregas minda tauka runding sikusiku. Iya ngena jaku silup, jaku karung tauka jaku

Ulu lungga nya leka jaku, frasa tauka klausa ti

kelaung ngelalaika sebarang bansa utai, pengawa,

besenimbal enteli enggau lalai entelah nya. Nya

ulah enggau perangai mensia, rampa menua, etb.

alai orang ti ngiga entelah mesti belalauka utai

Bisi dua bansa entelah iya nya:

ke dilalaika ba leka entelah bepelasarka ulu


24

KSSR BAHASA IBAN TAHUN 1

lungga. Lalai entelah mesti senimbal enggau

sungkap runding enggau tuju entelah nya. NeB

ulu lungga lalu nentuka utai ke dilalaika nya

entelah ulih ngemansangka pengelandik mending,

dalam rampa menua lalu besenimbal dalam

bejaku sereta bepikir sechara kritikal.

enteli jaku.
11.

Lalai

Leka Main Adat Basa


Leka main adat basa nya siti kategori main ti fokus

Lalai nya utai ti digiga ba entelah nya.

ngagai atur tradisional, lalau pendiau sereta basa


ngagai temuai tauka orang mayuh lebuh bisi

Entelah Nembiak nadai ngemeratka struktur. Iya

pengawa, pengerami tauka gawai.

tau semina klausa tauka sebaris ayat aja lalu nadai


mai menua enggau ulu lungga. Taja pia, bisi maya

Pengajar patut nentuka leka main ke dipilih senutuk

menua enggau ulu lungga disebut ngambika ulih

enggau konteks kemaya hari tu sereta tikas runding

dikena mantu ngiga utai ke dilalaika. Entelah bansa

nembiak. Gaya jaku ke dikena patut mungkur

tu semina bisi penerang lalai aja.

rampa pengidup sechara kontemporari. Elemen


estetik ke mungkur peninggi budi basa, lalau

Penerang Lalai

pendiau,

penyiru

enggau

pengangkun

ke

Penerang lalai nya meri gambar pasal bansa

dipacharka nengah leka main tu nyadi batang

utai, pengawa, ulah enggau perangai mensia,

pekara ke dipelajarka nembiak. Kelimpah ari nya

rampa menua enggau utai bukai ti dilalaika

pengajar

ngena jaku silup enggau jaku kelaung aja. Iya

ngangauka leka main.

patut

nyadi

model

nyadaka

tauka

dilalaika ngena ayat mudah tauka ayat pandak.


Leka main adat basa ke tau dikena NeB nya baka
Pengajar tau ngajar entelah sechara eksplisit

geliga, biau, etb.

ngambika pereti nembiak nyentuk nitihka penteba,


25

KSSR BAHASA IBAN TAHUN 1

12.

Leka Main Pemerindang

ukur pemanah sereta siru niu jaku dikena ngayanka

Leka main pemerindang nya leka main ke tau

basa, ngetanka penyerakup enggau pemaik sereta

dikena beperindang, ngelantangka ati, ngaum,

mai pengelantang ngagai diri empu sereta semua

bungah,

orang.

muji,

ngelugi,

ngelangkung

sereta

meransang orang siku-siku.


Pemaiulah ke menyana sereta bepegai ba batang
Pengajar patut nentuka leka main pemerindang ke

pengarap ke dikembuan siku-siku deka nentuka

dipilih senutuk enggau konteks sereta tikas runding

nembiak nya nyadi orang ke menyana ke dudi hari.

nembiak.

Ukur pemanah ke dititi entali kenyau ari menya

Gaya

jaku

ke

betukuh

humorus,

didaktisisme, ironi enggau ti bukai patut diterangka

mega patut ditanka datai ke pengujung maya.

ngagai nembiak. Elemen estetik ke mungkur


peninggi budi basa, lalau pendiau, penyiru enggau

Pengajar patut nentuka atur pendiau lati diamalka

pengangkun ke dipacharka nengah leka main tu

nembiak. Ukur pemanah baka peninggi budi basa,

nyadi pekara ke patut mega dipetarakka nembiak.

bepenyinu, mentas, chakah, angkunka diri sebilik,

Leka main pemerindang tau diambi dikena mungkal

kaban belayan enggau bansa diri diambi nyadi

tauka nyimpul aktiviti dalam proses NeB dalam

batang pekara ke patut dipetarakka nembiak.

kelas.
Bepanggai ba niat ke tinggi, konteks atur pendiau
Leka main pemerindang ke tau dikena NeB nya

lati ke diperambu pengajar sekumbang proses NeB

baka dindang, jawang, pelandai, etb.

deka meri peneleba ke tau dikerembaika ba


situasyen ke baru di luar bilik kelas. Peneleba ke

13.

Atur Pendiau Lati

bendar nya endang bepun ari iring ba ruang bilik

Atur pendiau lati nya mungkur aspirasyen bansa

nembiak empu. Pengajar patut nyendiaka konteks

Iban ti deka meda nembiak rebak baru ngemeratka


26

KSSR BAHASA IBAN TAHUN 1

ti autentik ngambika nembiak bulih peneleba ke


bendar.

27

KSSR BAHASA IBAN TAHUN 1 2017

1.0 MENDING ENGGAU BEJAKU

STANDARD ISI

1.1 Ngayanka pemai ulah


mending enggau lenak
lalu berati enggau silik
sereta meretika tuju
mending.

STANDARD PELAJAR

Pemai Ulah Enggau Mending Sereta Berati


Nembiak ulih:
1.1.1

Mending enggau lenak sereta berati enggau silik nitihka timpuh ke diberi.
i)
ii)

mending lalu beratika pekara ke disebut nitihka timpuh


ngayanka kelis mua, perening mata enggau gaya ke likun sereta bebas
mending lalu berati enggau silik, bebasaka orang ke bejaku sereta pekara ke dikenataika
iya (cht: adar ngereja aktiviti, motivasyen, etb)

1.1.2 Ngayanka respons ke engkeman, baka:


i)
ii)

nagunka pala ke tanda besetuju (Ya, Au, Nya mih,)


ngayanka tanda enda besetuju (Ukai, Enda patut)

28

KSSR BAHASA IBAN TAHUN 1 2017

STANDARD PEMENYANA
TIKAS PEMENYANA
PENERANG

Ulih nagunka pala ke tanda besetuju.

Ulih ngayanka tanda enda besetuju.

Ulih nagunka pala lalu ngayanka tanda setuju enggau enda setuju

Ulih ngayanka kelis mua, perening mata enggau gaya ke likun sereta bebasa

Ulih mending lalu beratika pekara ke disebut nitihka timpuh.

Ulih mending lalu berati enggau silik, bebasaka orang ke bejaku sereta pekara ke dikenataika iya.

29

KSSR BAHASA IBAN TAHUN 1 2017

STANDARD PELAJAR

STANDARD ISI

1.2 Nguasa pengelandik enggau strategi


mending dikena meretika teks.

Nemu bagi munyi enggau leka jaku nitihka konteks


1.2.1

Nukuka leka jaku kunchi enggau frasa ba teks


i)
ii)

1.2.2

nentuka munyi urup konsonan enggau vokal tebuka


nentuka munyi leka jaku ke ngundan vokal besekat glottis

Nentuka munyi leka jaku dalam konteks ba teks


i)
ii)

nentuka munyi sebut leka jaku .


nentuka kualiti munyi leka jaku - ton, entak sebut enggau enteli nitihka
konteks

30

KSSR BAHASA IBAN TAHUN 1 2017

STANDARD PEMENYANA

TIKAS
PEMENYANA

PENERANG

Ulih nentuka munyi urup konsonan.

Ulih nentuka munyi urup vocal tebuka.

Ulih nentuka munyi leka jaku ke ngundan vokal besekat glottis.

Ulih nentuka munyi sebut leka jaku.

Ulih nentuka kualiti munyi leka jaku ton.

Ulih nentuka kualiti munyi leka jaku entak sebut enggau enteli nitih ka konteks.

31

KSSR BAHASA IBAN TAHUN 1 2017

STANDARD PELAJAR

STANDARD ISI

1.3 Nguasa pengelandik enggau strategi


dikena memproses reti ari teks ke
dipending.

Mendin enggau berate dikena nganyanka pereti


1.3.1 Nentuka penerang dalam teks
1.3.2 Nyaut ngena tikas pengelandik nyaut ti bebida
1.3.3 Nyangka berindik ba penemu ke udah dikemisi
1.3.4 Bekauljaulka peneleba ke udah kala diasaika
1.3.5 Beratika cherita sekalika nitihka rurun tauka enda

32

KSSR BAHASA IBAN TAHUN 1 2017

STANDARD PEMENYANA

TIKAS
PEMENYANA

PENERANG
1
2
3
4
5
6

Ulih nentuka penerang dalam teks.


Ulih nyaut ngena tikas pengelandik nyaut ti bebida.
Ulih beratika cherita sekalika nitihka rurun tauka enda.
Ulih bekauljaulka peneleba ke udah kala diasaika.
Ulih berate lalu bekauljaulka peneleba dikena nentuka rurun cherita.
Ulih nyangka berindik ba penemu ke udah dikemisi.

33

KSSR BAHASA IBAN TAHUN 1 2017

STANDARD PELAJAR

STANDARD ISI

1.4

Mending sereta berati enggau lenak leka


jaku ke dipansutka orang ke bejaku, teks
literari, informasional enggau fungsional

Mending dalam konteks ka luas


Mending jaku ke dipansutka individu, berate lalu meri respons ngangai teks
ka ditaburka ngena audia enggau teks visual
1.4.1
1.4.2
1.4.3
1.4.4

Randau (peminta, penerang, forum, panel)


Naratif (cherita, kelulu, drama)
Penerang (pekara rama, dagang, sains & teknologi)
Pelandai, pantun, dindang, lagu enggau leka main nembiak

34

KSSR BAHASA IBAN TAHUN 1 2017

STANDARD PEMENYANA
TIKAS
PEMENYANA
PENERANG
1
2
3
4

Ulih mendingka randau nengah kereban audio enggau teks visual.


Ulih mending sereta meretika cherita, kelulu enggau drama nengah kereban audio enggau teks visual.
Ulih mending lalu meri respons ngagai penerang nengah kereban audio enggau teks visual.
Ulih mending lalu meri respons ngagai leka main anak mit nengah kereban audio enggau teks visual.

Ulih mending lalu ngelala semua bansa kereban audio sereta teks visual enggau lenak.

Ulih mending lalu ngelala semua bansa kereban audio sereta teks visual enggau chukup lenak, konsisten sereta
nyadi chunto teladan.

35

KSSR BAHASA IBAN TAHUN 1 2017

STANDARD ISI

1.5 Ngayanka penemu


senentang tukuh jaku
enggau lebas jaku ke
engkeman

STANDARD PELAJAR

Ngelala tukuh jaku ke dipansutka


1.5.1
1.5.2
1.5.3
1.5.4

Kaul jaku ke nunjukka ruang (cht: Ditu endur iya) maya (cht: Iya datai pagila)
Jaku ke dikena nyapa (Nama berita?)
Lebas jaku sebut mudah sereta ngena ayat pandak
Ngelala lalu nemu reti jaku bepanggai ba entak sebut (lubah/ jampat), ton (tinggi/baruh),
enteli (sada/sebut/kana), senai (penggal sebut)

36

KSSR BAHASA IBAN TAHUN 1 2017

TIKAS
PEMENYANA
1
2
3
4
5

STANDARD PEMENYANA
PENERANG
Ulih ngayan ka penemu senentang tukuh jaku ngena tikas ti serekat amat.
Ulih ngayanka penemu senentang tukuh jaku ngena tikas ti serekat.
Ulih ngayanka penemu senentang tukuh jaku ngena tikas ti patut.
Ulih ngayanka penemu senentang tukuh jaku ngena tikas ti tegap.
Ulih ngayanka penemu senentang tukuh jaku ngena tikas ti chukup lenak.
Ulih ngayanka penemu senentang tukuh jaku ngena tikas ti chukup lenak, konsisten sereta nyadi chunto teladan.

37

KSSR BAHASA IBAN TAHUN 1 2017

STANDARD ISI

1.6

Mansutka jaku ngena sebut ke


betul enggau intonasyen ke
engkeman

STANDARD PELAJAR

Sebut enggau intonasyen


1.6.1 Nyebut leka jaku ke ngundan konsonan, konsonan turu, vokal tebuka enggau vokal
besekat glottis
1.6.2 Bejaku enggau terang sereta lanchar ngena sebut ke engkeman

38

KSSR BAHASA IBAN TAHUN 1 2017

STANDARD PEMENYANA

TIKAS
PEMENYANA

PENERANG

1
2

Ulih nyebut leka jaku ke ngundan konsonan.


Ulih nyebut leka jaku ke ngundan vokal tebuka.

Ulih nyebut leka jaku ke ngundan vocal besekat glottis.

Ulih nyebut leka jaku ke ngundan konsonan turu.

Ulih bejaku enggau terang ngena sebut ti engkeman.

Ulih bejaku enggau terang sereta lanchar ngena sebut ti engkeman.

39

KSSR BAHASA IBAN TAHUN 1 2017

STANDARD ISI

1.7 Merambu, napis sereta


nusun penerang dikena
bejaku ba mayuh bengkah
konteks

STANDARD PELAJAR

Merambu sereta nusun jaku


1.7.1

Ngena penemu ke dikemisi lebuh bejaku ba mayuh bengkah konteks

Mantaika jaku
1.7.2
1.7.3

Nyebut enggau terang, entap sereta engkeman


Mansutka jaku enggau berani sereta betelipi

Pengelandik beinteraksyen
1.7.4
1.7.5
1.7.6

Nanya ngena tikas tanya ti bebida


Bekauljaulka penemu ke besangkut paut enggau pengidup besehari-sehari
Beinteraksyen ngena jaku ti engkeman ba mayuh bengkah konteks

40

KSSR BAHASA IBAN TAHUN 1 2017

TIKAS
PEMENYANA

STANDARD PEMENYANA
PENERANG
Ulih nanya ngena tikas tanya ti bebida nengah mayuh bengkah konteks.

1
2
3
4

Ulih bekauljaulka penemu nengah mayuh bengkah konteks.


Ulih beinteraksyen ngena jaku ti engkeman nengah mayuh bengkah konteks.
Ulih merambu sereta nusun penerang nengah mayuh bengkah konteks.

Ulih merambu, napis sereta nusun penerang nengah mayuh bengkah konteks ti chukup lenak.

Ulih merambu, napis sereta nusun penerang nengah mayuh bengkah konteks ti chukup lenak, konsisten sereta
nyadika chunto teladan.

41

KSSR BAHASA IBAN TAHUN 1 2017

STANDARD ISI

1.8 Ngena pengelandik, strategi


enggau lebas jaku ke
engkeman dikena ngenataika
reti/tuju lebuh beinteraksyen

STANDARD PELAJAR

Meri respons ngagai tanya


1.8.1 Nentuka pekara ti nyadi pugu sesebengkah tanya
1.8.2 Nyaut tanya ngena jaku ti belebas sereta engkeman
Mansutka idea, peneleba sereta sakal penemu enggau berani
1.8.3 Betatika baka ni reti ulih dikenataika ngena sebut ke terang, pengelabuh jaku ke lantang
sereta nyemetak

42

KSSR BAHASA IBAN TAHUN 1 2017

TIKAS
PEMENYANA
1

STANDARD PEMENYANA
PENERANG
Ulih nentuka pekara ti nyadi pugu sesebengkah tanya lebuh beinteraksyen.
Ulih nyaut tanya ngena jaku ti belebas lebuh beinteraksyen.

2
Ulih nyaut tanya ngena jaku tibelebas sereta engkeman lebuh beinteraksyen.
3
Ulihbetatikabakaniretiulihdikenataikangenasebutketeranglebuhbeinteraksyen.
4
5

Ulih betatika baka ni reti ulih dikenataika ngena sebut keterang enggau pengelabuh jaku kelantang lebuh
beinteraksyen.
Ulih betati ka bakani reti ulih dikenataika ngena sebut keterang enggau pengelabuh jaku kelantang sereta
nyemetak lebuh beinteraksyen.

43

KSSR BAHASA IBAN TAHUN 1 2017

2.0

MACHA

STANDARD ISI

2.1

Nyendiaka diri macha lalu


ngena pengelandik
ngelala
leka jaku

STANDARD PELAJAR

Nyendiaka diri macha


Nembiak ulih:
2.1.1 Nemu konsep enggau ngelala fitur kereban bacha, baka:
i)
ii)
iii)
iv)

nemu bagi bup kulit mua/belakang, penulis, topik, sub-topik, ilustrasyen,


charta, gambar, glosari etb.
beratika enggau silik lebuh teks dibacha
macha nitihka baris (cht: lebuh macha beraban)
nentuka pengerentang tubuh enggau penyauh mata ari teks lebuh macha

Nguasa fonemik
2.1.2 Ngelala urup (urup blok enggau urup mit)
2.1.3 Nentuka munyi fonemik, baka:
i)
ii)
iii)
iv)

fonem enggau morfem ke nukuh munyi leka jaku


patah sebut ke ngundan vokal tebuka enggau vokal besekat glotis
patah sebut ke ngundan konsonan, konsonan turu
patah sebut ke ngundan urup nasal: m, n, ny, ng, ngg

44

KSSR BAHASA IBAN TAHUN 1 2017

TIKAS
PEMENYANA

STANDARD PEMENYANA
PENERANG

Ngelala fitur kereban bacha.

Nemu fitur kereban bacha.

Meretika fitur kereban bacha.

Beratika fitur kereban bacha enggau silik lebuh teks dibacha.

Nemu macha beraban nitihka baris.

Nemu macha sereta nentuka pengerentang tubuh enggau penyauh mata ari teks.

45

KSSR BAHASA IBAN TAHUN 1 2017

STANDARD ISI

2.1

Nyendiaka diri macha lalu


ngena pengelandik ngelala leka
jaku

STANDARD PELAJAR

Ngelala leka jaku


2.1.4
2.1.5

Tukuh visual leka jaku panjai/pandak leka jaku, ujung/pun leka jaku
Ngelala leka jaku lalu nyepil enggau lanchar nitihka patah sebut (siti, dua, tiga, empat patah
sebut)

46

KSSR BAHASA IBAN TAHUN 1 2017

TIKAS
PEMENYANA

STANDARD PEMENYANA
PENERANG

Ngelala pandak enggau panjai leka jaku.

Ngelala ujung enggau pun leka jaku.

Nemu leka jaku lalu ulih nyepil nitihka patah sebut.

Nyepil siti enggau dua patah sebut enggau lanchar.

Nyepil tiga enggau empat patah sebut enggau lanchar.

Nguasa lalu nyepil nitihka patah sebut enggau engkeman.

47

KSSR BAHASA IBAN TAHUN 1 2017

STANDARD PELAJAR

STANDARD ISI

2.2 Milih teks lalu meretika teks


ke dibacha

Macha lenak sereta belematika teks


2.2.1
2.2.2

Nentuka reti ari teks visual (cht: bepelasarka gambar, charta, kar, graf etb)
Nyangka pekara ke nyadi dalam teks bepelasarka konteks

48

KSSR BAHASA IBAN TAHUN 1 2017

TIKAS
PEMENYANA

STANDARD PEMENYANA
PENERANG

Ulih macha teks.

Macha sereta meretika teks.

Nemu macha sereta nentuka reti ari teks visual.

Macha lanchar sereta meretika teks.

Macha lenak sereta belematika pekara ke nyadi dalam teks.

Macha lenak sereta nyangka pekara ke nyadi dalam teks bepelasarka konteks.

49

KSSR BAHASA IBAN TAHUN 1 2017

STANDARD ISI

2.3 Ngena pengelandik


enggau strategi macha
dikena meretika teks
literari, informasional
enggau fungsional ari teks
bechelak enggau ukai
bechelak lalu nguasa baka
ni leka jaku dikena nitihka
konteks.

STANDARD PELAJAR

Macha lalu belematika teks literari


2.3.1
2.3.2
2.3.3

Nentuka pun, tengah enggau ujung cherita


Ngingatka (nama, sapa, kemaya, baka ni, dini, lapa)
Nentuka tema lalu meri buah penemu berindik ari cherita, pantun, dindang, etb

Macha lalu belematika teks informasional enggau fungsional


2.3.4
2.3.5
2.3.6

Nentuka tukuh teks (teks informasional enggau fungsional)


Betatika sereta nemu rurun pengawa dalam teks
Nyangka isi teks belalauka penemu ti dikembuan, tukuh teks, gambar, etb

50

KSSR BAHASA IBAN TAHUN 1 2017

TIKAS
PEMENYANA

STANDARD PEMENYANA
PENERANG

Ngelala pun, tengah enggau ujung cherita ba teks literari.

Ngingatka pun, tengah enggau ujung cherita ba teks literari enggau engkeman.

Meretika isi teks ke dibacha enggau leka jaku tanya.

Meretika sereta nentuka isi teks ke dibacha ngena leka jaku tanya ti engkeman.

Nentuka tema teks ka dibacha ngena peneleba diri.

Ngena pengelandik enggau strategi macha dikena nentuka tema lalu meri buah penemu berindik ari cherita,
pantun, dindang, etb

51

KSSR BAHASA IBAN TAHUN 1 2017

STANDARD ISI

2.4 Macha mayuh bengkah


teks dikena
beperindang, ngulihka
penemu ari kereban
literari enggau kereban
bukai.

STANDARD PELAJAR

Ngena penemu ke udah dikembuan


2.4.1
2.4.2
2.4.3

Bacha lansa (skimming) teks dikena ngulihka selampur penemu (gist)


Bacha lenak (scanning) teks lalu meretika isi
Ngaga inferens belalauka konteks

Macha mayuh bengkah teks ke manah, dipilih ari kereban bechelak tauka ari kereban ukai
bechelak
2.4.4 Cherita personal (cht: diari, biografi)
2.4.5 Naratif (cht: fable, epik, jerita tuai- historical fiction)
2.4.6 Prosedur (cht: resipi, manual)
Nyerenih respons
2.4.7
2.4.8
2.4.9
2.4.10
2.4.11
2.4.12

Manding enggau mida batang idea dalam teks


Nentuka kebuah enggau penyadi
Mengkategori sereta nentuka kelas
Nanya enggau silik (cht: tanya tikas tinggi)
Nyerita elemen latar (cht: tempat, maya)
Ngelala lalu nentuka pengawa pengelulu dalam cherita

52

KSSR BAHASA IBAN TAHUN 1 2017

TIKAS
PEMENYANA

STANDARD PEMENYANA
PENERANG

Ngelala mayuh bengkah teks sechara lansa.

Nemu macha mayuh bengkah teks sechara lansa enggau lanchar.

Macha sereta belematika mayuh bengkah teks sechara lenak.

Ulih beperagam sereta ngulihka penemu macha mayuh bengkah teks sechara lenak.

Nguasa pengelandik macha mayuh bengkah teks dikena ngaga inferens.

Ngena pengelandik ngulihka penemu macha mayuh bengkah teks dikena ngaga inferens belalauka konteks enggau
lati.

53

KSSR BAHASA IBAN TAHUN 1 2017

3.0

NULIS

STANDARD ISI

3.1

Nyendiaka diri nulis sereta nguasa


pola tulis chelak enggau tulis
tampung

STANDARD PELAJAR

Nyendiaka diri nulis


Nembiak ulih:
3.1.1
3.1.2
3.1.3

Nentuka pengerentang tubuh nulis


Ngelala nama urup: tukuh urup blokenggau urup mit
Nemu konsep pola urup (tulis) baka tu:
i)
ii)

nulis ari kiba ke kanan, takah antara urup enggau urup, takah antara leka
jaku, terang sereta kemas
nentuka saiz urup konsisten sereta betul nitihka pola urup urup lebuh
nulis chelak

54

KSSR BAHASA IBAN TAHUN 1 2017

STANDARD PEMENYANA

TIKAS
PEMENYANA

PENERANG

Ulih nentuka penyerentang tubuh ti betul

Ulih nentuka chara megai pensil ka betul

Ulih nentuka chara nulis ti betul baka ari kiba ke kanan

Ulih ngelala urup blok enggau urup mit

Ulih nentuka saiz urup sereta nitihka pola urup

Ulih nulis pola urup lebuh nulis chelak

55

KSSR BAHASA IBAN TAHUN 1 2017

STANDARD ISI

3.2

Ulih nyepil enggau betul

STANDARD PELAJAR

Nyepil (nitihka sistem sepil standard)


3.2.1

Nyepil ngena strategi nyepil ke betul, baka:


i)
ii)
iii)

nyepil nitihka patah sebut


nulis leka jaku nitihka patah sebut (elemen fonemik)
nipak patah sebut lalu nulis leka jaku ke bisi meruan reti

56

KSSR BAHASA IBAN TAHUN 1 2017

STANDARD PEMENYANA

TIKAS
PEMENYANA

PENERANG

Ulih nulis urup blok enggau urup mit ba tikas ti serekat amat.

Ulih nulis patah sebut enggau tikas ti serekat.

Ulih nulis leka jaku ba tikas ti tegap

Ulih nulis rambai jaku ba tikas ti patut.

Ulih nulis ayat mudah ba tikas ke chukup lenak.

Ulih nulis ayat ba tikas ke chukup lenak sereta konsisten.

57

KSSR BAHASA IBAN TAHUN 1 2017

STANDARD ISI

3.3 Napis, ngukun lalu nusun idea


enggau manah bepelasarka tuju,
audiens enggau konteks nulis

STANDARD PELAJAR

Milih idea ke engkeman


3.3.1 Merambu nitihka tuju, audiens enggau konteks nulis, baka:
i)
ii)
iii)

nulis senentang topik ke bekaul enggau peneleba diri empu


nulis senentang topik ke bekaul enggau informasional
nulis senentang topik ke bekaul enggau akademik sereta sosial

58

KSSR BAHASA IBAN TAHUN 1 2017

STANDARD PEMENYANA
TIKAS
PEMENYANA

PENERANG

Ulih nulis senentang topik ke bekaul enggau peneleba diri empu.

Ulih nulis senentang topik ke bekaul enggau peneleba orang bukai.

Ulih nulis senentang topik ke bekaul enggau informasional

Ulih nulis senentang topik ke bekaul enggau akademik

Ulih nulis senentang topik ke bekaul enggau sosial

Ulih nulis senentang topik bekaul enggau informasional, akademik enggau sosial ngatika diri

59

KSSR BAHASA IBAN TAHUN 1 2017

STANDARD ISI

3.4

Meransang, mansutka sereta nusun


idea sechara koheren sereta kohesif
bepelasarka tuju, audiens, konteks
enggau rampa daya idup

STANDARD PELAJAR

Meransang, nyengkuran runding, ngukun idea bepelasarka strategi nulis


3.4.1 Ngena ilustrasyen, dero enggau kereban visual nyadika stimuli lebuh
berengkah nulis
3.4.2 Ngena charta i-think lebuh nusun idea dikena ngasilka ayat tauka karang

60

KSSR BAHASA IBAN TAHUN 1 2017

STANDARD PEMENYANA

TIKAS
PEMENYANA

PENERANG
1

Ulih nulis leka jaku ti tinggal dalam ayat bepelasarka gambar

Ulih nulis leka jaku ti tinggal enda bepelasarka gambar

Ulih nulis ayat tunggal bepelasarka gambar

Ulih nulis ayat turu bepelasarka gambar

Ulih nulis ngena chara charta i-Think ngasilka ayat

Ulih nulis ngena chara charta i-Think kena ngasilka karang pandak

61

KSSR BAHASA IBAN TAHUN 1 2017

STANDARD ISI

3.5 Ngasilka mayuh bansa teks kreatif,


personal, akademik enggau fungsional
ngena lebas jaku ke engkeman

STANDARD PELAJAR

Ngasilka teks bepelasarka tuju fungsional enggau akademik


3.5.1
3.5.2
3.5.3

Mayuh bengkah prosedur enggau proses


Pekara ke bekaul enggau data, mata duit, timbang, sukat, etb
Ngerikod pekara ke nyadi lalu nerangka baka ni iya nyadi

Ngasilka teks kreatif sereta mantaika penemu diri


3.5.4
3.5.5

Refleksyen bepelasarka peneleba, pengingat, etb


Nulis karang belalauka gambar

Ngasilka karang ngena tanda bacha ke betul


3.5.6
3.5.7

Ngelala tanda bacha (cht: Tanda ngetu, tanda tanya)


Nemu ngena tanda bacha ba endur ke betul.

Berati, nelusur sereta ngedit


3.5.8

Berati, nelusur sereta ngedit awakka ngaluska asil tulis, nyeruri penyilap lalu
ngemetulka penyalah
i)
ii)

ngedit sepil
ngedit tanda bacha

62

KSSR BAHASA IBAN TAHUN 1 2017

STANDARD PEMENYANA
TIKAS
PEMENYANA

PENERANG

Ulih nulis mayuh bengekah prosedur enggau proses ba tikas ti serekat amat

Ulih nulis perkara ti bekaul enggau data, mata duit, timbang, sukat ba tikas ti serekat

Ulih ngerikod perkara ke nyadi lalu nerengka baka ni iya nyadi

Ulih nulis refleksi bepelasarka peneleba enggau pengingat

Ulih nulis karang bebalauka gambar

Ulih berati, nelusur serta ngedit awakka ngaluska karang

63

KSSR BAHASA IBAN TAHUN 1 2017

4.0

BUNGAI JAKU
STANDARD ISI

4.1

Beperindang sereta rinduka leka main


pemerindang

4.2

Meretika jaku sempama sereta kaul iya


enggau pengidup besehari-hari

4.3

Meretika entelah sereta kaul iya


enggau pengidup besehari-hari

4.4

Meretika leka main adat basa sereta


kaul iya enggau pengidup besehari-hari

STANDARD PELAJAR
Gaya mending sereta aspirasyen leka main
Nitihka taga leka main ninting kelas ke udah ditetapka (peda apendiks).
Nembiak ulih:
4.1.1
Mending enggau lenak sereta berati enggau silik nitihka timpuh ke diberi
i) Mendingka leka main enggau lenak
ii) Nyebut enggau terang nitihka baris (nyebut & berati)
iii) Nyadaka (ngangauka) leka main ngena patah nyawa
iv) Mandangka aksyen baka lingguk tubuh, kelis mua perening mata
enggau langkah kaki
v) Ngeluluka diri nitihka empas leka main enggau iring lalu disukung
enggau kereban bantu
vi) Beperindang ngena leka main
Ngangkatka pengaya leka jaku
Ngena sempama nitihka tuju, audiens, konteks enggau daya idup
4.2.1
Beratika chunto sempama bepelasarka peneleba sereta rampa daya idup
i) Sema banding (cht: baka ular - bingkuk)
ii) Lalau pendiau (cht: baka semut - bagas gawa)
Ngangkatka pengeregas daya pikir
Begiga entelah nitihka tuju, audiens, konteks enggau rampa daya idup
4.3.1
Beratika chunto entelah bepelasarka peneleba sereta rampa daya idup
i) Entelah nembiak
Ngangkat sereta ngemesaika adat basa
Nitihka taga leka main ninting kelas ke udah ditetapka (Peda apendiks).
4.4.1
Mending enggau lenak sereta berati enggau silik nitihka timpuh ke diberi.
i) Mendingka leka main enggau lenak
ii) Nyebut enggau terang nitihka baris (nyebut & berati)

64

KSSR BAHASA IBAN TAHUN 1 2017

STANDARD ISI

STANDARD PELAJAR
Negika atur pendiau lati
Seruran bepegai rat ba atur ke seruran ngemeratka penyerakup, pemaik
enggau pengelantang.

4.5

Meretika atur pendiau lati ke nyadi


pelasar penyerakup, pemaik enggau
pengelantang

4.5.1

Bejaku enggau cheremat sereta siru


i) Ngena kangau basa enggau diri sebilik, orang ke tuai, orang ke
bepangkat, kaban belayan enggau mensia mayuh.
ii) Ngena jaku randau selama ke cheremat, siru sereta bebasa
iii) Ngengkah jaku rara ke lembut sereta siru ngambika orang ke ninga
enda berasai bepenyalah
iv) Ngelabuhka tanya enggau beradap lalu meri saut ti engkeman

4.5.2

Ngamalka chara mansutka jaku ke ngayanka pengibuh, pementas, penaluk,


pengasi sereta pemagas
i) Ngengkahka jaku perintah enggau beradat lebuh nuduhka pengawa
ngagai orang bukai
ii) Mansutka saut ke bebasa, ngasi sereta sanggup nangkup pengawa
ke diatur/diberi
iii) Mansutka jaku pengaga ati enggau terima kasih

65

KSSR BAHASA IBAN TAHUN 1 2017

5.0

JALAI JAKU
STANDARD ISI

5.1

Ngena penemu jalai jaku ba


tikas leka jaku enggau frasa

STANDARD PELAJAR
Ba tikas leka jaku enggau frasa
5.1.1 Jaku nama
i) Jaku nama rama
ii) Jaku nama menyana (jaku nama tetap)
5.1.2 Pengenap tesa
i) Jaku nama (ukai mensia) cht: selumpung bari, dua luntang asi ruas, seikat chabik,
etb
ii) Jaku nama (mensia) cht: seraban nembiak, sekeda pengajar, etb
iii) Pengenap tesa cardinal, cht: satu, dua, sepuluh, etb
iv) Pengenap tesa ordinal, cht: keterubah, kedua, etb
5.1.3 Jaku ganti nama
i) Jaku ganti nama diri
i). Jaku nama pengempu
iii) Jaku ganti nama rama
5.1.4
Ngena jaku adjektif ti datai ba mayuh endur, baka tu:
i)
Adjektif atributif (entudi jaku nama) cht: Nya kerita baru.
ii) Adjektif predikatif (ari mua jaku penempat), cht: Nya sebuah kerita pelumba ke laju.
iii) Adjektif ba endur ti tetap, cht: Uduk sida mangah.
5.1.5
Ngena banding komperatif enggau superlatif
i)
Banding selama: besai, besai agi, pengabis besai
i)
Adjektif rawang tubuh: rawang peda, rawang asai, rawang sepi, rawang dinga,
rawang bau
iii) Meri penguat jaku adjektif (sigi laju, endang sikar)
5.1.6 Jaku pengawa
i)
Ngena mayuh bengkah jaku pengawa
ii)
Ngena kaul subjek enggau jaku pengawa
iii)
Nukuka jaku pengawa berindik ba reti, baka tu:
iv)
Jaku pengawa aksyen (cth: gawa, bemain)
v)
Jaku pengawa rawang (cth: ninga, ngasai)
vi)
Jaku pengawa geragayak ati (cth: rindu, begedi)
vii)
Jaku pengawa mental (cth: berunding, beperagam)
66

KSSR BAHASA IBAN TAHUN 1 2017

STANDARD ISI

STANDARD PELAJAR
5.1.7

5.1.8

5.1.9

5.1.10

5.1.11

Ngena jaku pengawa enggau klausa sereta struktur ayat ti engkeman.


i) Ngena jaku pengawa imperatif (cth: Nganti dia.)
ii) Ngena jaku pengawa transitif (ditangkan siti objek, cth: Iya meli sebatang
iii) Ngena jaku pengawa intransitif (nadai objek, cth: Ukui nya nyalak.)
Adverba
i) Adverba tempat (din, ditu)
ii) Adverba maya (lengkas, sekejap)
iii) Adverba penyuah (selalu, kekadang)
iv) Adverba degree (balat, udu, amat)
v) Adverba kebuah (kenyau, sepengudah)
vi) Adverba gaya (enggau jampat, sepengelengkas)
Jaku Penempat
i) Jaku penempat ke nunjukka endur (di, ba, dalam, atas)
ii) Jaku penempat ke nunjukka tempat tauka adap (ke, ari)
iii) Jaku penempat ke nunjukka maya tauka jam (kena, ari)
iv) Jaku pengawa ke nunjukka kaul ti intim (ngagai, nuju)
Jaku Perintah
i) Jaku perintah ke nunjukka tagang (cht: Anang muai uras dia.)
ii) Jaku perintah ke nunjukka asuh (cht: Ibun manah adi nuan.)
iii) Jaku perintah ke nunjukka peminta (cht: Bantu mih kami serumah tu.)
Jaku Pemendar
i) Jaku pemendar (ay, ya, ukai, bendar, betul, salah)

67

pen.)

KSSR BAHASA IBAN TAHUN 1 2017

STANDARD ISI
5.2

Ngena penemu jalai jaku ba


tikas ayat ti nunjukka
konstruk ti betul.

STANDARD PELAJAR
Ba tikas ayat
Nembiak dipetarak enggau mayuh bansa ayat
5.2.1

5.2.2

Ayat mudah
i) subjek + jaku pengawa (cth: Igat gali)
ii) subjek + jaku pengawa + objek (cth: Dara manduk lauk)
Ayat Belapis
i)
beguna ke jaku penyambung dikena nyambung ayat (Lina belanda. John
belanda. Lina enggau John sama-sama belanda) cth: enggau, lalu, sereta,
tauka, tang, sambil

5.2.3

Mayuh bansa ayat


i) Deklaratif (cth: Igat pangan Endun.)
ii) Interogatif (cth: Sapa apai Dom?)
iii) Imperatif (cth: Iya duduk ngimbai aku.)

5.2.4

Mayuh chara nulis ayat


i) Aktif Ujang nyipak bol.
ii) Pasif Bol disipak Ujang

5.2.5

Tanya enggau saut


i) Saut pandak ( ya, ukai, au, enda)
ii) Saut berindik ba tanya (Sapa enggau aku? Aku enggau nuan.)

68

Apendiks 1- Penetap Leka Main


LEKA MAIN

Entelah
Dindang

DSKT 2017 netapka leka main ungkup ninting kelas baka ke


ditusun dibaruh tu. Pengajar dikarapka ngajar elemen

Primari 3

pemanah jaku enggau aprisiasyen leka main mungkur penyiru,

Anjun Juli
Wa Indung
Lagu

pemujur, pengelantang, kaul sosial enggau ti bukai nitihka

Pantun Bulan

kreativiti sereta bepelasarka daya idup bansa Iban. Ba sekeda


endur tauka ai siti-siti nama sekeda leka main nyangka enda
sebaka, ari nya pengajar tau ngambi leka main nembiak ke

Entelah

tebalan didinga nitihka peneleba komuniti ba endur nya.

Dindang

Dindang

Primari 4

Entelah
Primari 1

Dit Dinai
Tok Tungguk
Lagu

Chai Juai

Pantun Bulan

Pi Awi
Bit-bit Inchi
Lagu

Geliga
Ramban

Entelah

Primari 5

Dindang
Primari 2

Dindang
Pantun
Lagu

Dom Duna

Biau

Pang Gelipang
Rak-rak Insung
Lagu

69

Apendiks 1- Penetap Leka Main

Primari 6

Entelah

Kedua, biau nya jaku tabi basa ti begenteran panjai

Ai ansah

dikena ngelalu tauka nyambut penatai bala pemesai,

Dindang

pengabang, temuai, etb. Pekara ke dikemeratka dalam

Pelandai

kedua-dua kategori biau iya nya minta saup Petara mai

Pantun

berekat ngagai bilik penaik, ruai balai sida ti ngintu

Lagu

pengawa nyengkaum pengabang ti dikangauka ngagai

Biau

gawai nya. Sekeda ari bansa biau nya baka tu: Biau
Pengabang, Biau Melah Pinang, etb.

Tangkan:
2.

Geliga

Semua leka main mesti ditusun sereta ditapis nitihka


konteks, kelas sereta tikas umur nembiak. Pengajar

Geliga nya leka main ke dikena nangkan bala

ditangkan enda tau sebarang tabak tauka sebarang ambi

pengabang senentang atur, adat gawai enggau kod

leka main dikena nyeliahka pekara sensitif sereta ngelipak

pemai ulah ke patut dititihka daun gawai. Tuju geliga

ari tuju enggau objektif ke ditetapka dalam DSKTSP 2017.

endang dikena nentuka semua atur, adat enggau ritual

PENERANG & PENTEBA LEKA MAIN

gawai bejalai enggau rurus sereta alus. Orang ke

(Lalau pengajar)

dipaduka begeliga nya orang ke bepangkat baka


penghulu, tuai rumah tauka tuai gawai/pengawa. Nya

1.

Biau

alai sebarang sapa ti ngelanggar atur, adat tauka

Bisi dua kategori biau. Keterubah, biau nya leka sampi

ngelanggar kod pemai ulah ke ditetapka rumah iya

ke dikena minta berekat datai ba batang tubuh individu

deka ditinggang adat sereta ditunggu. Geliga tu

tauka raban orang ke diintu ba sesebengkah pengawa

beguna bendar ngambika penyarut enda nyadi. Taja

tauka gawai. Berekat ke dipinta nya mungkur semua

pia geliga tau dikena sechara kotemporari nangkan

pemanah, pemujur, pengelantang enggau peyenang.


70

Apendiks 1- Penetap Leka Main


bala mayuh, apai indai enggau nembiak nitihka atur

ati individu tauka orang ke dituju.

Pantun disadaka

sekula, lumba enggau main tauka aktiviti bukai.

enggau pengabis ati nyungkap semua aspek pengidup


ti tau ngasuh ati orang runggang ditabanka empas leka

3.

Ai Ansah

pantun. Taja pia, bisi sekeda pantun nya endang


semina dikena bebuti, beperindang sereta meransang

Ai ansah nya tapis silup jaku dikena muji pangan diri

pengerindu ti benung bebungai ba ati sida ke bujang

maya bisi pengerami baka melah pinang, gawai

enggau dara. Suah mega pantun disadaka sida ke

enggau pengerami bukai. Suah bendar orang ke

dara meransang bala sida ke bujang ngirup tuak maya

diansah nya tuai pengabang tauka manuk sabung ke

bisi pengerami tauka gawai. Nyadi leka pantun ke

dipaduka bejaku. Fitur distingtif ai ansah nya jaku

bansa tu ditusun nitihka peneleba, pengingin tauka

dikena muji, meransang sereta ngelancham ati orang

juluk ati pemantun.

ke dipinta bejaku sebedau iya mantaika penemu diri.


5.

Tuju ngansah kelimpah ari ke dikena bebuti endang

Dindang

ngambika individu nya berasai teperansang sereta


enda kakang mansutka penemu ba mua mayuh.

Dindang nya leka main ke datai ari serangkap daya


idup bansa Melayu. Iya masuk ngagai daya idup bansa

4.

Pantun

Iban ke diau bekampi tauka besemak enggau bansa


Melayu. Penindang tauka saih dindang belagu sereta

Pantun nya leka main ke balat ngeruntun ati orang ke

nempap rebana ti disaut pangkung tawak. Gemerang

ninga. Iya ulih dikena mantaika puji sereta basa,

ransing asai ati ninga gendang tanda ke disaguka

penyinu tauka pengaga, nyumpah tauka beterima

ngena leka dindang. Nya ti ngasuh orang angkat lalu

kasih sereta ngenataika peminta, peneka enggau

betanda. Orang ke betanda tau bepasang sekalika

pengingin. Nyadi nya elemen ke ngasuh pantun

beraban. Leka dindang saih dindang mansa pekara ke

chukup unik laban leka pantun diselinting nampun ba

besangkut paut enggau peneleba, peneka enggau

71

Apendiks 1- Penetap Leka Main


pengingin iya empu. Suah mega leka dindang nya

sukut saintifik kitai tau madahka penengkebang tu

mangka perangai, pemai ulah enggau cherita batang

meretika kaul musin, bulan, bintang ke dilangit

tubuh orang ke dituju. Kala mega leka dindang

besangkut paut enggau penumbuh semua utai tanam

disurungka dikena manjuk pengerindu sida ke lelaki

baka padi, rampu, lingkau enggau ti bukai. Pantun

ngambika enda berasai mansutka geragayak ati. Ari

Bulan endang signifikan bendar mantang ngagai

nya, bisi seketa maya lelaki ke angkat betanda nya tadi

pengeras bansa Iban ngidupka diri ngena chara bumai

berasai gidan lalu ngujungka iya betimbak enggau saih

betaun. Taja pan pantun tu dikena beperindang tang

dindang mantaika pengingin ati diri. Nyadi tu chara

mesej ke dalam agi iya nya bansa Iban patut bagas,

beperindang ti balat ngerinduka ati. Kala orang

landik, kering ati sereta ngembuan disiplin ke tinggi

berengkah bedindang enggau betanda ari pun lemai

lebuh ngereja sebarang pengawa.

nyentuk

ke

pagi

lebuh

melah

pinang

enggau

pengerami bukai. Bisi dua bansa dindang: dindang dua

7.

baris enggau empat baris.

Pelandai

Pelandai nya sebansa main ke meruan entelian lalu


6.

Pantun Bulan

antara entelian nya disaksika munyi ke besenimbal


enteli, rentak ke beseriran enggau isi sereta meruan

Pantun Bulan nya leka main ke ditengkebang Dunging

timbang enggau sukat baris tauka pemanjai ayat. Nya

anak Gunggu (1904 -1985) ari Ng. Ulai, Ulu Rimbas.

alai ari gambar ke disebut, pelandai nya karang ke

Iya sebengkah leka main ke chukup unik sereta

ngenahka pemanah, pemujur enggau pemenyana ti

disadaka ngena patah nyawa lundai. Pantun Bulan

narit ati peninga tauka pemacha. Ngelar Menua

nyeritaka pengawa nitihka ripih hari enggau bulan

Sarawak, abi jari Janang Ensiring (1968), nya siti

bumai betaun. Iya ukai semina naka nerangka

chunto karang pelandai ti keterubah ditulis dalam jaku

pengawa ke patut dikereja lebuh bumai betaun tang

Iban. Chara bemainka pelandai semina ngena chara

mungkur penemu pasal adat kitai Iban. Pia mega, ari

sebut mulut tauka bacha nyaris tang mantang labuh


72

Apendiks 1- Penetap Leka Main


9.

ngagai pemanah munyi enteli leka jaku sereta gerinek


nyawa pemacha. Pelandai manggum mayuh macham

Lagu
Lagu nya leka main pemerindang moden ti dinanyika

mesej ngagai peninga tauka pemacha berindik ari

enggau patah sura nyawa ti manah lalu tau ngerinduka

peneleba sereta kreativiti orang ke melandai.

ati peninga. Lagu nembiak endang bepelasarka tema


ke bisi dalam DSKTSP 2017 tu. Lagu ngundan mesej

8.

Ramban

dediatik

lalu

tau

ngenajamka

runding

nembiak.

Pengajar tau ngena lagu lebuh berengkah ngereja sitiRamban nya sebansa leka main pemerindang ti

siti aktiviti tauka nutup aktiviti ngambika nembiak

betukuh ironi tauka sinisme. Ramban suah dibantaika

berasai lantang sereta teperansang belajar.

lebuh maya bisi pengerami tauka gawai ngena sada


nyawa ke lundai. Tuju asal endang dikena muji,
meransang

tauka

mantaika

geragayak

ati

tang

10.

Tuk Tungguk

dipansutka sechara sindir lembut sereta disangkingka


enggau

elemen

humor

ngempas ngagai peninga.

ngambika

enda

Tuk tungguk tu sebansa main lama (tradisional) Iban.

berupai

Iya ngempaska ujung baris ngagai batang lebu

Pematak jalai nyadaka

ngumbuk (peda ba Batang Enteli). Iya diserengutka

entelian tema ramban ke lalu disaguka sida ke

enggau nyawa dikena merindang sereta nindukka anak

ngelembung. Sindir enggau kelugi ti bisi ngasuh

mit. Leka main tu suah bendar mangka ngagai ulah

ketawa nya manggum mesej ti ningkuh perangai

sida ke lelaki enggau indu.

enggau pemai ulah orang ke diselinting leka ramban.


Bisi mega leka ramban ke mangka uti tundi sida ke
bujang enggau dara. Taja munyi ke mejah pemai ulah
tang iya sarat ngundan mesej dediatik. Iya nadai tatak
pemanjai tang bepanggai ba kreativiti orang ke
beramban.
73

Apendiks 1- Penetap Leka Main


11.

Main Redak (Anjun Juli, Dom Duna, Pang Gelipang,

jaku Iban nyadi chukup manah sereta ngemuaska ati

Bit-bit Inchi, Pi Awi, Chai Juai, etb nitihka endur

enti orang ke bejaku nemu milih leka jaku ke senutuk

tauka menua)

enggau konteks sereta meruan empas pemanah munyi


enti ditusun nitihka enteli ke betul.

Semua leka main tu endang dikena nembiak sula-ula


tauka beperindang. Menya apai indai suah ninggalka
anak sida lebuh turun ke umai, maku nubu, mansai
nubai tauka ke babas begiga pemakai. Maya nya
nembiak ke tinggal dirumah merindang diri tauka sida
ke besai agi beribunka adi ke agi mit. Sida nebah
nyawa lalu bemainka leka jaku ti manah, siru sereta
meransang dikena ngaum seraya nganti apai indai ti
pulai turun.
Nya alai, pengajar tau milih leka main ke tebalan
didinga sereta teleba dimainka nitihka endur tauka
menua siti-siti. Bisi sekeda leka main tu disebut tauka
diserengutka enggau patah nyawa lundai tauka disebut
mulut besenutuk enggau munyi enteli ti seriran.
Penteba ke nyata bendar senentang leka main tu iya
ngundan mesej dediatik mungkur jaku peransang,
nesa objek, merindang, ngelugi sereta ngerapitka kaul.
Leka main nembiak ulih dikena matih dilah nembiak
nyebut leka jaku (tongue twister) sereta nelebaka sida
nyebut leka jaku ngena batang enteli. Bejaku ngena
74

PANEL PENGGUBAL

1.

Chetrilah Binti Othman

Bahagian Pembangunan Kurikulum

2.

Sairi Bin Adenan

Bahagian Pembangunan Kurikulum

3.

Agnes Mit Anak Johnny Pising

SK St. Michael Entinggan, Kota Samarahan, Sarawak

4.

Francis Mancha Anak Kayong

Sektor Pengurusan Akademik, Jabatan Pendidikan Negeri


Sarawak

5.

Satia Anak Gerik

SK St. Augustine, Betong, Sarawak

6.

John Anak Brodie

IPG Kampus Tun Abdul Razak, Kota Samarahan, Sarawak

7.

Nelson Tandang Anak Edwin Unting

IPG Kampus Sarawak, Miri, Sarawak

8.

Lumpoh Anak Entamin

SK Sg. Nyiar,Roban, Sarawak

9.

Nair Anak Bangkang

SK Nanga Drau, Saratok,Sarawak

10.

Padang Anak Luna

PPD Subis, Bekenu, Sarawak

TURUT MENYUMBANG
1.

Arni Binti Zainir

Bahagian Pembangunan Kurikulum

2.

Johari Bin Alwi

Bahagian Pembangunan Kurikulum

3.

Sandra Logijin

Bahagian Pembangunan Kurikulum

4.

Zamzaitul Akmal Bin Hisham

Bahagian Pembangunan Kurikulum