You are on page 1of 9

Sygn.

akt VI P 32/16

WYROK
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Dnia 6 lipca 2016 r.
Sd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Pnoc w W. VI Wydzia Pracy i Ubezpiecze Spoecznych
w skadzie:

Przewodniczcy:

SSR Wioletta Jodowska - Nowicka

awnicy:

Elbieta Marek
Ewa Motyczyska

Protokolant:

Ilona Sibilska

po rozpoznaniu w dniu 6 lipca 2016 r. w Warszawie


na rozprawie
sprawy z powdztwa M. P.
przeciwko (...) Spce z ograniczon odpowiedzialnoci w W.
o odszkodowanie, o sprostowanie wiadectwa pracy
1. Oddala powdztwo;
2. Umarza postpowanie w zakresie roszczenia o odszkodowanie ponad kwot 5.737 z (pi tysicy siedemset
trzydzieci siedem zotych) i sprostowanie wiadectwa pracy;
3. Zasdza od powoda M. P. na rzecz pozwanej (...) Spki z ograniczon odpowiedzialnoci w W. kwot 360 z
(trzysta szedziesit zotych) tytuem zwrotu kosztw zastpstwa procesowego

UZASADNIENIE
Powd M. P. w pozwie z dnia 04 lutego 2016 r. skierowanym przeciwko (...) Spce z ograniczon odpowiedzialnoci
wnis o odszkodowanie w wysokoci 3-miesicznego wynagrodzenia w kwocie 14 790 z oraz sprostowanie
wiadectwa pracy z uwagi na bezzasadne rozwizanie umowy o prac. W uzasadnieniu pozwu podnis, e incydent
gdy zainstalowa oprogramowanie na komputerze mia charakter edukacyjny, nie jest to program zwizany z jego
zakresem obowizkw i nie byo to celowe naraenie pracodawcy na jakiekolwiek straty. Program odnosi si do
konstrukcji mechanicznych, pobrany by z sieci dla firm i prywatnych osb. O swoim bdzie dowiedzia si dopiero
podczas rozmowy z Prezesem i wacicielem spki. Podnis, e nikt nie informowa go o zarzdzeniu z 2013
r. o zakazie instalacji jakichkolwiek programw komputerowych, nie posiadajcych licencji producenta. Ponadto
zauway, e wikszo osb w wolnych chwilach wchodzi na rne strony www i brak byo wyszczeglnienia na jakie
strony jest zakaz (pozew k.1-2, 9)

W odpowiedzi na pozew pozwany pracodawca wnis o oddalenie powdztwa w caoci oraz zasdzenie kosztw
zastpstwa procesowego (k. 21-25).
W uzasadnieniu podnis, e powd zajmowa stanowisko konserwatora urzdze elektrycznych i elektronicznych
i do obowizkw powoda naleao utrzymanie w staej sprawnoci technicznej maszyn i urzdze oraz dbanie
o bezpieczestwo pod wzgldem bhp maszyn, a w szczeglnoci rozdzielni i urzdze elektrycznych, aparatury
kontrolno-pomiarowej, maszyn i urzdze produkcyjnych, instalacji spronego powietrza, ciepa itp. Zgodnie z
pkt 3 do zakresu obowizkw powoda naleao rwnie terminowe przegldanie maszyn i urzdze. Nigdy nie
naleao natomiast jakiekolwiek projektowanie urzdze lub ich elementw, do ktrych potrzebne byo korzystanie
ze specjalistycznych programw inynieryjnych do projektowania, co potwierdzi powd w pozwie. Gwnie
powd zajmowa si konserwacj klimatyzacji. Pobranie oprogramowania byo zatem bezprzedmiotowe, co rwnie
potwierdzi powd w pozwie. Pracodawca podnis, e posiada licencje na program S. W., ktry jest programem o
analogicznej funkcjonalnoci do pobranego przez powoda S. E.. Wskazano rwnie, e Zarzdzeniem z dnia 15 marca
2011 r. zakazano instalowania na komputerach bdcych wasnoci firmy jakichkolwiek programw komputerowych
nie posiadajcych licencji oraz nakazano niezwoczne usunicie nieautoryzowanych programw w razie gdyby byy
zainstalowane. I gdyby nawet powd nie mia wiedzy o powyszym, to pobieranie nielegalnej wersji jakiegokolwiek
oprogramowania stanowi naruszenie podstawowych zasad prawa pracy i jako takie zawsze moe stanowi podstaw
do rozwizania stosunku pracy w trybie art. 52 1 pkt 1 k.p. Ponadto w odpowiedzi na pozew strona pozwana wskazaa
w jakich okolicznociach dowiedziaa si o zainstalowaniu przez powoda nielegalnego programu oraz wskazaa, e
po zabezpieczeniu komputera powoda okazao si, e odwiedza on portale internetowe o tematyce niezwizanej z
zakresem jego obowizkw subowych. W okresie 28 dni obejmujcych przedstawiony przez pozwanego raport,
powd prawie codziennie w godzinach pracy odbiera i wysya wiadomoci na komunikatorach typu czat. Pozwany
nie mia dostpu do treci wiadomoci, ale po nazwach uywanych przez uytkownikw wynika, e byy to wiadomoci
o treciach erotycznych. Ponadto powd wielokrotnie uywa komputera subowego do wyszukiwania informacji na
uytek prywatny (odpowied na pozew k. 21-25).
W pimie procesowym z dnia 19 maja 2016 roku profesjonalny penomocnik, dziaajcy w imieniu powoda ostatecznie
kwotowo zmodyfikowa powdztwo i wnis o odszkodowanie w wysokoci jednomiesicznego wynagrodzenia w
kwocie 5 737 z (pismo k. 357-362).
W dalszym toku procesu strony podtrzymay swoje stanowiska. Na terminie rozprawy w dniu 6 lipca 2016 roku powd
podtrzyma stanowisko procesowe wyraone w w/w pimie oraz cofn powdztwo w pozostaym zakresie (protok
k. 382).
Sd ustali nastpujcy stan faktyczny:
Powd by zatrudniony w pozwanej spce od dnia 04.11.2015 r. do dnia 31.01.2015 r. na okres prbny, a od 01.02.2015
r. na czas okrelony do 31.01.2019 r. na stanowisku konserwatora urzdze elektrycznych i elektronicznych. Do
obowizkw powoda naleao utrzymanie w staej sprawnoci technicznej maszyn i urzdze, dbanie o bezpieczestwo
pod wzgldem bhp maszyn i urzdze, a w szczeglnoci rozdzielni i urzdze elektrycznych, aparatury kontrolopomiarowej maszyn i urzdze produkcyjnych, instalacji spronego powietrza, ciepa, optymalizacja kosztw
konserwacji i remontw, terminowe przegldy maszyn i urzdze oraz utrzymanie kontaktw z firmami zewntrznymi
(k. 47, 53-54).
Powd po rozpoczciu pracy otrzyma komputer przenony D. (...), ktry nie zosta zabezpieczony przed
instalowaniem programw, jednake wszyscy pracownicy, w tym powd byli informowani, e nie mog instalowa
jakichkolwiek programw. Pozwana spka posiadaa licencj na program S. W., z ktrego mg rwnie korzysta
powd (zeznania wiadka A. B. e-protok (...):13:55-00:44:46 k. 356).

W pozwanej spce obowizywao zarzdzenie z dnia 14 marca 2011 r., zakazujce instalowania na komputerach,
bdcych wasnoci firmy jakichkolwiek programw komputerowych nie posiadajcych licencji oraz nakazujce
niezwoczne usunicie nieautoryzowanych programw w razie gdyby byy zainstalowane (k.29-29v).
Powd nie by poinformowany o treci w/w zarzdzenie (zeznania powoda e-protok (...):16:52-00:49:05)
Powd w dniu 28 grudnia 2015 r. pobra i uruchomi na komputerze pozwanego nielegalne nielicencjonowane
oprogramowanie S. (...). Powd mia wiadomo braku licencji, na powyszy produkt albowiem o godzinie 09;11;48
podj kilkukrotne prby instalowania tzw. cracka tj. programu o nazwie S. C. 32bit amicego zabezpieczenia
oprogramowania S. (...) oraz czciowo zainstalowa program i uytkowa go prze okres prawie miesica (k.71,
zeznania wiadka A. B. e-protok (...):13:55-00:44:46 k. 356).
W dniu 25 stycznia 2016 r. o godzinie 15:59:21 podczas zapisywania projektu przez powoda w uywanym nielegalnym
oprogramowaniu S. (...) wystpi bd WQerFault.exe (k.283).
W dniu 26 stycznia o godzinie 12:04:30 powd ponownie uruchomi instalacje cracka o nazwie S. (...) (EN) 32bit
oraz cracka (Dar 09o) oraz podj prby przeszukania stron chomikuj.pl w celu odnalezienia cracka waciwego do
zainstalowanej wersji oprogramowania (k. 286, 296).
W dniu 28 stycznia 2016 r. pozwany otrzyma od spki (...) Spki z ograniczon odpowiedzialnoci w W. wiadomo
e-mail, e na jednym z komputerw pozwanego zostao zainstalowane nielegalne oprogramowanie S. E.. Spka (...)
oszacowaa swoj szkod na kwot 206 000 z plus 15% opaty maintenance za kad zarejestrowan przez powoda
kopi nielegalnego oprogramowania (k. 39).
Po weryfikacji unikalnego, niepowtarzalnego numeru karty sieciowej tzw. adresu MAC przez A. B. - osob
wsppracujc z pozwan spk w zakresie obsugi informatycznej - ustali on, e program, o ktrym bya mowa
w wiadomoci e-mail zainstalowany zosta na komputerze powoda. Po ustaleniu powyszego faktu powd zosta
poproszony na rozmow z prezesem pozwanej spoki. W trakcie spotkania powd tumaczy si, e zainstalowa
bezpatn wersj oprogramowania i w zwizku z tym mia zoy pisemne wyjanienia dla firmy (...) (zeznania wiadka
A. B. e-protok (...):13:55-00:44:46 k. 356)
Po wyjciu z rozmowy powd bez wiedzy pozwanego skontaktowa si z przedstawicielem firmy (...), ktry
poinformowa o powyszym fakcie zarzd pozwanego. Ponadto powd zacz wpisywa w przegldarce internetowej
hasa dotyczce bezpatnej wersji prbnej S. (...) oraz dotyczce wysokoci kary za crackowanie programu (zeznania
wiadka A. B. e-protok (...):13:55-00:44:46 k. 356, k.90, k.94).
W zwizku z wyjanieniami powoda o legalnoci zainstalowanego oprogramowania przedstawiciel firmy (...) w emailu z dnia 28 stycznia 2016 r. podnis, e powd mija si z prawd albowiem wersja testowa jest faktycznie dostpna
na stronie S., ale dotyczy ona oprogramowania S. (...), ktra jest wersj legaln i nie generuje raportu o nielegalnym
uyciu, natomiast powd cign wersje S. (...) (k.37).
Po zabezpieczeniu komputera powoda i analizie zdarze w raporcie dziennym wygenerowanym w dniu 28 stycznia
2016 r. okazao si, e powd codziennie od dnia 28 grudnia 2016 r. wielokrotnie wchodzi na strony internetowe o
profilu erotycznym oraz prowadzi rozmowy z internautkami w czasie godzin pracy (min. k. 63-69, 103, 105, 106-115,
118-121, 188, 324 zeznania wiadka A. B. e-protok (...):13:55-00:44:46 k. 356).
Po ujawnieniu powyszych okolicznoci pracodawca zoy powodowi owiadczenie o rozwizaniu z nim umowy o
prac w trybie art. 52 k.p. z dniem 29 stycznia 2016 r., wskazujc jako przyczyn rozwizania cikie naruszenie przez
powoda podstawowych obowizkw pracowniczych poprzez zainstalowanie na komputerze subowym (kj-lab03,
192.168.1.94 (KJ- (...)) stanowicym wasno pracodawcy nielegalnego oprogramowania S. E. E. D. (...) oraz poprzez
korzystanie z komputera w godzinach pracy w celach prywatnych m.in. poprzez bardzo du aktywno na czatach
internetowych (Czat Platforma Nowych Wiadomoci na www.wp.pl oraz C. Pogawdki na ywo na www.interia.pl).

W zakresie zainstalowania nielegalnego oprogramowania podniesiono, e dnia 28 stycznia 2016 roku pracodawca
otrzyma od Spki (...) sp. z o.o. D. F. D. ul. (...), budynek (...) wiadomo e-mail, i na jednym z komputerw
Spki zostao zainstalowane nielegalne oprogramowanie S. E. E. D. (...), zwane dalej Oprogramowaniem. Spka
z uwagi na fakt, i pracodawca nie posiada licencji na uywanie ww. oprogramowania wystpia do pracodawcy
z roszczeniem finansowym na kwot 206 000,00 z (sownie: dwiecie sze tysicy zotych) plus 15% opaty
maintenance (wsparcie techniczne) za kad zarejestrowan przez powoda kopi nielegalnego oprogramowania
jako warto wykorzystywanych nielegalnych kopii wraz z powizanymi udostpnionymi do uytku aplikacjami. Po
weryfikacji przez pracodawc numeru IP komputera przenonego okazao si, i jest to komputer uywany przez
powoda. Z wygenerowanego dziennika zdarze urzdzenia wynika, i dnia 28.12.2015 roku nastpia zmiana w
zasobach oprogramowania, tj. powd pobra i zainstalowa nielegalne oprogramowanie. Po przekazaniu powodowi
informacji o pobraniu nielegalnego oprogramowania skontaktowa si on telefonicznie z przedstawicielem Spki
panem D. D. (L. C. Manager) i owiadczy, e zainstalowa oprogramowanie. O zainstalowaniu przez powoda
nielegalnego oprogramowania pracodawca dowiedzia si dnia 28 stycznia 2016 roku z maila przesanego przez spk.
Po nawizaniu z powodem stosunku pracy zosta on poinformowany, i pracodawca posiada wykupion licencj na
dostp do programu S. W., z ktrej powd mg korzysta. W zakresie drugiej przyczyny tj. korzystania ze subowego
komputera w celach prywatnych wskazano, e po sprawdzeniu dnia 29 stycznia 2016 roku komputera uywanego
przez powoda administrator systemu Pan A. B. stwierdzi, i w trakcie godzin pracy powd korzysta ze subowego
komputera w celach prywatnych. Raport miesiczny dla okresu od 1 do 30 stycznia 2016 roku liczy 234 strony i
wykazuje bardzo du aktywno powoda na czatach, w tym Czat Platforma Nowych Wiadomoci na www.wp.pl
oraz C. Pogawdki na ywo na www.interia.pl. (...) z ww. raportem w okresie 30 dni obejmujcych raport prawie
codziennie w godzinach pracy powd odbiera i wysya wiadomoci na ww. komunikatorach.
Naley mie na wzgldzie, i pracodawca wyda zarzdzenie nr 1/03/2011 z dnia 14 marca 2011 roku w sprawie
instalowania i uywania programw komputerowych oraz komputerw w firmie (...) Spka z o.o. z siedzib w
W., zwane dalej Zarzdzeniem. Zgodnie z punktem 1.2. a Zarzdzenia zakazuje si instalowania na komputerach
bdcych wasnoci firmy (...) sp. z o.o., jakichkolwiek programw komputerowych nie posiadajcych licencji
producenta. Zgodnie z pkt 3 Zarzdzenia zabrania si uywania komputera subowego do celw prywatnych.
Zgodnie z pkt 4 Zarzdzenia Ponadto zabrania si uywania, w godzinach pracy, Internetu do celw jakichkolwiek
innych ni dla wykonywania obowizkw pracowniczych (prowadzenie prywatnej korespondencji, ciganie plikw
itd.). Takie dziaania s dopuszczalne tylko za zgod pracodawcy wyraon na pimie. Naruszenie okrelonego wyej
zakazu bdzie podstaw rozwizania stosunku pracy w trybie art. 52 1 pkt 1 kodeksu pracy, tj. bez wypowiedzenia
z winy pracownika.
Zgodnie z ugruntowanymi pogldami orzecznictwa i doktryny korzystanie ze subowego komputera w godzinach
pracy stanowi cikie naruszenie podstawowych obowizkw pracowniczych. Zgodnie z przepisami ustawy kodeks
karny art. 278 2 oraz ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.
U.2006.90.631 j.t.) kopiowanie oraz instalowanie programw komputerowych, rozprowadzanie takich kopii i ich
uywanie bez zgody producenta wyraonej w licencji jest przestpstwem kradziey, zagroonym kar pozbawienia
wolnoci od 3 miesicy do lat 5 (rozwizanie k. 58-60).
W drodze ugody z firm (...) pozwana spka bya zmuszona zakupi program za kwot 40 000 z, ktrym nielegalnie
posugiwa si powd (zeznania wiadka A. B. e-protok (...):13:55-00:44:46 k. 356).
Powyszy stan faktyczny Sd ustali w oparciu o w/w dokumenty, zeznania wiadka A. B. e-protok
(...):13:55-00:44:46 k. 356 oraz w czci o zeznania powoda e-protok (...):16:52-00:49:05.
Zeznania wiadka M. R. e- protok (...):03:44-00:13:45 k. 381 nie stanowiy podstawy ustale faktycznych w
niniejszej sprawie, albowiem wiadek nie mia wiedzy na temat przyczyn rozwizania z powodem umowy o prac,
natomiast okolicznoci, ktre podnosi tzn.: e w spce by zainstalowany nielegalny program nie przesdzaj o fakcie,
e taka praktyka bya powszechnie akceptowana przez pozwana spk. Podkreli bowiem naley, e powd nie
wykaza, e o powyszym fakcie mia faktycznie wiedz pracodawca i akceptowa tak sytuacj. Ponadto zauway

naley, e tak jak powd kady pracownik mg wbrew zarzdzeniu i prawu zainstalowa nielegalny program, a
wadliwie dziaajcy system zabezpieczenia tego programu lub brak woli podjcia jakichkolwiek krokw prawnych ze
strony waciciela nie ujawniy tego faktu.
Sd nie znalaz podstaw aby zakwestionowa wiarygodno dowodw w postaci wydrukw z komputera powoda w
wietle zezna wiadka A. B. o niepowtarzalnoci adresu MAC i z uwagi na fakt, e powd nie zakwestionowa faktu
odwiedzania stron o charakterze randkowym wskazanych w dziennych raportach zdarze. Ponadto powd w pozwie
rwnie wskaza, e zainstalowa program ze wzgldw edukacyjnych. W tym miejscu warto zaznaczy, e w trakcie
zezna powd zmieni swoje stanowisko i zacz podnosi okolicznoci zwizane z tym, e to kto inny mg korzysta
z komputera powoda i chcie zaszkodzi powodowi, albowiem byy w spce osoby jemu nieprzychylne. Podnie
jednake naley, e powd w trakcie procesu w adnym wypadku nie udowodni powyszych okolicznoci.
Sd nie da wiary zeznaniom powoda, e zainstalowana przez niego wersja programu S. (...) bya wersja darmow,
albowiem zeznania te pozostaj w sprzecznoci z treci wiadomoci otrzymanej od przedstawiciela firmy (...), e
testowe, darmowe oprogramowanie nie generuje raportw o nielegalnym uyciu, a ponadto nie ma wtpliwoci, z
uwagi na niepowtarzalno MAC adresu, e chodzio o komputer przydzielony powodowi.
Sd zway, co nastpuje:
Powdztwo jako nieuzasadnione zostaje oddalone.
Zgodnie z treci art. 52 1 pkt 1 kodeksu pracy pracodawca moe rozwiza umow o prac bez wypowiedzenia z winy
pracownika w razie cikiego naruszenia przez pracownika podstawowych obowizkw pracowniczych. Okrelona w
tym artykule dopuszczalno rozwizania z pracownikiem umowy o prac bez wypowiedzenia z przyczyn przez niego
zawinionych jest uzaleniona od cznego spenienia nastpujcych przesanek:
a) wystpienia zdarzenia stanowicego przyczyn uzasadniajc rozwizanie umowy.
b) zachowania przez pracodawc okresu miesicznego przewidzianego do zoenia owiadczenia o rozwizaniu
umowy, liczc od dnia uzyskania przez niego wiadomoci o okolicznoci uzasadniajcej rozwizanie umowy.
c) zasignicia opinii, a w pewnych wypadkach uzyskania zgody, waciwego organu zwizku zawodowego na
rozwizanie umowy.
d) zoenia owiadczenia w przedmiocie rozwizania umowy na pimie z przytoczeniem przyczyny uzasadniajcej
rozwizanie umowy.
W przedmiotowej sprawie rozwizanie umowy o prac nie zawierao uchybie formalnych. Owiadczenie woli o
rozwizaniu umowy o prac bez zachowania okresu wypowiedzenia dokonane zostao w formie pisemnej. W pimie
wskazane zostay przyczyny rozwizania umowy o prac. Pozwana zamiecia take pouczenie o przysugujcym
powodowi prawie odwoania si od rozwizania umowy do sdu pracy.
Podkreli jednak naley, e rozwizanie umowy o prac w trybie art. 52 kodeksu pracy jest przypadkiem szczeglnym,
i nie kade naruszenie przez pracownika obowizkw moe stanowi podstaw rozwizania stosunku pracy w tym
trybie. Musi to by naruszenie podstawowych obowizkw i musi by spowodowane przez pracownika wiadomie.
Pracodawca natomiast rozwizujc z pracownikiem umow o prac bez wypowiedzenia ma obowizek wskaza jakich
cikich narusze swoich podstawowych obowizkw pracownik si dopuci. Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem
Sdu Najwyszego wskazana przyczyna powinna by konkretna i rzeczywista, a ponadto powinna uzasadnia
rozwizanie stosunku pracy w tym trybie (por. wyrok Sdu Najwyszego z dnia 9 marca 2010 r. I PK 175/09, wyrok
Sdu Najwyszego z dnia 4 grudnia 1997 r. I PKN 419/97, OSNP 1998, z. 20, poz. 598, wyrok Sdu Najwyszego z dnia
25 stycznia 2012 r. II PK 102/11). Niewykonanie tego obowizku jest naruszeniem przepisw o rozwizaniu umw o
prac (por. wyrok z dnia 19 maja 1997 r., I PKN 173/97, OSNAPiUS 1998, nr 8, poz. 243).

Zauway tez naley, e w konsekwencji o zakwalifikowaniu dziaania lub zaniechania pracownika jako
odpowiadajcego art. 52 1 pkt 1 k.p. nie decyduje wysoko szkody majtkowej (chocia w pewnych sytuacjach
nie jest ona bez znaczenia), lecz okoliczno, e postpowanie pracownika przedmiotowo bezprawne i podmiotowo
zawinione stanowi zagroenie interesw pracodawcy. O istnieniu za winy wnioskuje si na podstawie caoksztatu
okolicznoci zwizanych z zachowaniem pracownika. (uzasadnienie wyr. SN z 20.05.1998 r., I PKN 135/98,
OSNAPiUS 1999/11/361; por. wyr. SN z 15.04.1999 r., I PKN 12/99, OSNAPiUS 2000/12/467; wczeniej wyr. SN z
23.09.1997 r., I PKN 274/97, OSNAPiUS 1998/13/396).
W niniejszej sprawie w wietle powyszych rozwaa, w ocenie Sdu, nie budzi wtpliwoci to, e powd swoim
zachowaniem dopuci si cikiego naruszenia podstawowych obowizkw pracowniczych. Co prawda Kodeks pracy,
ustalajc oglne obowizki pracownikw w art. 100 nie precyzuje, ktre z nich uwaa naley za podstawowe.
Stwierdza jedynie, e przestrzeganie regulaminu pracy i ustalonego w zakadzie pracy porzdku oraz przepisw i
zasad bezpieczestwa i higieny pracy s podstawowymi obowizkami pracowniczymi. Nie kade jednak naruszenie
podstawowych obowizkw pracowniczych uzasadnia rozwizanie mowy o prac w trybie art. 52 Kodeksu pracy
musi to by, bowiem naruszenie cikie. Ponadto zauway naley, e ustawodawca nie zamieci rwnie w
Kodeksie pracy definicji pojcia cikie naruszenie, pozostawiajc ocen stopnia naruszenia obowizkw samemu
pracodawcy.
Orzecznictwo za zgodnie przyjmuje, e przy ocenie cikoci naruszenia obowizkw pracowniczych naley bra
pod uwag przede wszystkim elementy subiektywne, jak stopie winy pracownika i stopie natenia zej woli,
wiadomo spoecznej szkodliwoci czynu, a nie wysoko wyrzdzonej szkody, ktra moe by znaczna nawet
przy zwykej nieostronoci pracownika. Za w zakresie stopnia winy cikie naruszenie podstawowych obowizkw
pracowniczych ma miejsce wwczas, gdy w zwizku z zachowaniem (dziaaniem lub zaniechaniem) pracownika
naruszajcym podstawowe obowizki mona mu przypisa win umyln lub race niedbalstwo" (wyrok SN z dnia
21 lipca 1999 r., I PKN 169/99, OSNAPiUS 2000, nr 20, poz. 746).
Zgodnie natomiast z artykuem 100 kodeksu pracy powszechnym, podstawowym obowizkiem pracownika,
stanowicym element treci kadego stosunku pracy, jest dbao o dobro i mienie pracodawcy (art. 100 2 pkt 4 KP).
Reasumujc dla rozstrzygnicia zasadnoci lub nie zasadnoci rozwizania umowy o prac w trybie art. 52 1 k.p.
istotne i decydujce znaczenie ma stopie winy pracownika w trakcie naruszenia wskazanych powyej obowizkw
pracowniczych oraz towarzyszce temu okolicznoci, a zwaszcza stan wiadomoci i woli pracownika.
Okrelajc przyczyn rozwizania umowy o prac pozwana wskazaa dwie okolicznoci tj. zainstalowanie
na komputerze subowym (kj-lab03, 192.168.1.94 (KJ- (...)) stanowicym wasno pracodawcy nielegalnego
oprogramowania S. E. E. D. (...) oraz korzystanie z komputera w godzinach pracy w celach prywatnych m.in. poprzez
bardzo du aktywno na czatach internetowych (Czat Platforma Nowych Wiadomoci na www.wp.pl oraz C.
Pogawdki na ywo na www.interia.pl).
Odnoszc si do pierwszej z przyczyn to zgodnie z ustalonym w przedmiotowej sprawie stanem faktycznym nie
ulega wtpliwoci, e powd zainstalowa patn wersj programu S. (...). O powyszym bezspornie wiadczy fakt, e
dziaania powoda spowodoway wygenerowanie przez system zabezpiecze raportu o nielegalnym uyciu programu
w firmie (...) i rozpoczy procedur poszukiwania konkretnego komputera w pozwanej spce, ktry okaza si by
komputerem przydzielonym powodowi. O wiadomym za dziaaniu powoda wiadczy fakt crakowania programu
poprzez wpisywanie konkretnych hase w przegldarce internetowej. Ponadto podkreli naley, e prby zamania
zabezpiecze nie byy czynnoci jednorazow, poniewa jak zostao ustalone, powd co najmniej dwa razy wpisywa
hasa dotyczce crakowania programu S. (...).
Zauway w tym miejscu warto, e wersje bezpatne czy testowe do swojego dziaania nie potrzebuj amania
jakichkolwiek zabezpiecze. Jeeli program natomiast wymaga hase dostawca oprogramowania takich wersji

udostpnia je, albowiem taka jest podstawowa zasada korzystania z tego typu programw. To jest wiedza powszechna
i oczywista dla uytkownikw programw komputerowych, do ktrych niewtpliwie naley powd.
W ocenie Sdu dziaanie powoda polegajce na zainstalowaniu programu S. (...) bez wymaganej licencji oraz zamanie
jego zabezpiecze i wykorzystanie do tego celu komputera pracodawcy wypenio przesanki winy w postaci racego
niedbalstwa. Race niedbalstwo bowiem mieszczce si - obok winy umylnej - w pojciu cikiego naruszenia
obowizkw pracowniczych jest wyszym od niedbalstwa stopniem winy nieumylnej. Niedbalstwo okrela si jako
niedooenie naleytej starannoci oglnie wymaganej w stosunkach danego rodzaju (art. 355 1 k.c.). Przez race
niedbalstwo rozumie si natomiast niezachowanie minimalnych (elementarnych) zasad prawidowego zachowania si
w danej sytuacji. O przypisaniu pewnej osobie winy w tej postaci decyduje zatem zachowanie si przez ni w okrelonej
sytuacji w sposb odbiegajcy od miernika starannoci minimalnej (por. wyrok Sdu Najwyszego z dnia 28 czerwca
2012 r. II PK 285/11).
W ocenie Sdu w wietle powszechnoci tego typu czynw niedozwolonych fakt nie poinformowania powoda o
wewntrznym zarzdzeniu zakazujcym instalowania jakichkolwiek programw bez licencji nie umniejsza winy i
nagannoci czynu powoda. Powd bowiem bdc osob wyksztacon musia wiedzie, a na pewno powinien wiedzie,
e amanie zabezpiecze programw jest czynem niedozwolonym przez prawo oraz nagannym moralnie, a fakt
wykorzystywania do tego celu komputera pracodawcy moe narazi go, w razie wykrycia tego faktu na powane
konsekwencje prawnokarne czy finansowe.
Sd zwrci te uwag na fakt, e powd w pozwie waciwie przyzna si do zainstalowania oprogramowania,
albowiem wskaza, e incydent gdy zainstalowa oprogramowanie na komputerze mia charakter edukacyjny, nie jest
to program zwizany z jego zakresem obowizkw i nie byo to celowe naraenie pracodawcy na jakiekolwiek straty.
W ocenie Sdu w wietle powyszych twierdze podnoszone w zeznaniach okolicznoci, e kto inny mg zainstalowa
program na komputerze powoda stanowi tylko wyraz przyjtej linii obrony i nieudolnego umniejszania wasnej winy.
Rwnie okoliczno, e powd mia wiedz o instalowaniu przynajmniej jednego nielegalnego programu, o czym
mwi wiadek M. R. nie umniejsza jego winy w zakresie przyczyn wskazanych w rozwizaniu umowy o prac. Powd
bowiem w adnym razie nie wykaza, e bya to powszechna, akceptowalna przez pracodawc praktyka, a w wietle
treci wydanego w 2011 r. zarzdzenia o zakazie instalowania jakichkolwiek programw, w ocenie Sdu tylko brak
wiedzy zarzdu spki o tym fakcie spowodowa, e odpowiedzialny pracownik nie ponis adnych negatywnych
konsekwencji.
W ocenie Sdu powd mia zatem pen wiadomo, e instaluje program, do ktrego nie ma adnych praw,
lecz nie przypuszcza, e okoliczno ta zostanie ujawniona, chocia w ocenie Sdu kady kto dziaa wbrew prawu
powinien liczy si z konsekwencjami, a w tym konkretnym przypadku odpowiedzialnoci, take finansow pozwanej
spki wzgldem waciciela programu. Zatem dziaanie powoda wprost godzio w interesy pracodawcy i naruszao
podstawowy obowizek pracownika dbania o dobro i mienie. Zauway w tym miejscu te warto, e powd w
toku procesu zmieni swoje stanowisko odnonie przydatnoci zainstalowanego oprogramowania. W pozwie bowiem
podnis, e zainstalowa program w celach edukacyjnych i nie by on zwizany z zakresem obowizkw, natomiast
w trakcie zezna twierdzi, e program ten by niezbdny w jego pracy. Majc na wzgldzie powysze rozbienoci w
ocenie Sdu, w toku procesu powd tylko nieudolnie prbowa wykaza okoliczno, e tak naprawd program ten
by mu niezbdny w pracy, a pracodawca mu go nie zapewni.
Powysza argumentacja w ocenie Sdu nie zasuguje na uwzgldnienie przede wszystkim w wietle odmiennych
twierdze samego powoda wskazanych w pozwie, zakresu obowizkw powoda oraz faktu posiadania przez pozwan
licencji na program S. W., z ktrego powd rwnie mg korzysta.
Ostatecznie podkreli naley, e pracodawca w wyniku dziaania powoda ponis realn strat finansow, albowiem
w drodze ugodowego zakoczenia caej sprawy ostatecznie zakupi (pomimo braku takiej potrzeby) program S. (...),
ktry nielegalnie pobra powd za kwot 40 000 z.

Odnoszc si do drugiej z przyczyn na wstpie podkreli naley, e powd nie zakwestionowa faktu odwiedzania
stron internetowych o charakterze randkowym lecz podnosi okolicznoci zwizane z tym, e nie kolidowao
to z wykonywaniem przez niego obowizkw pracowniczych, trudn sytuacje osobist w tamtym okresie oraz
powszechnoci takich dziaa przez pracownikw.
Sd analizujc ilo i czstotliwo wizyt powoda na czatach internetowych oraz charakteru tych stron internetowych
doszed do przekonania, e powd lekcewaco podchodzi do powierzonych obowizkw. Tym bardziej, jak wykazao
postpowanie dowodowe, powd bezkrytycznie bagatelizowa ten fakt, podnoszc, e jego zachowanie polegajce
na przegldaniu stron internetowych nie zwizanych z prac, nie miao wpywu na jego prac wrcz przeciwnie
wykazywa, e w czasie przerw w pracy jako musia wypenia czas. W ocenie Sdu powysza postawa powoda
jednoznacznie wskazuje, e powd obowizku wiadczenia pracy w czasie do tego przeznaczonym wiadomie, w
sposb zamierzony nie realizowa.
Podnoszona za argumentacja przez powoda o powszechnoci takiego postpowania pracownikw, jako
usprawiedliwienie wasnego postpowania, tym bardziej potwierdza niewaciwy, negatywny stosunek powoda do
wasnych obowizkw, co w ocenie Sdu nie zasuguje w adnym wypadku na aprobat i ochron prawn.
W wietle powyszych okolicznoci w ocenie Sdu bez adnych wtpliwoci naley stwierdzi, e powd mia wiedz
co do okolicznoci zaistnienia przyczyn wskazanych przez pozwan. Zdarzenia wymienione przez pozwan faktycznie
miay miejsce i dotyczyy powoda. Wobec powyszego w ocenie Sdu podana przyczyna jest prawdziwa, rzeczywista i
konkretna, a pozwana zgodnie z przepisami prawa rozwizaa stosunek pracy z powodem w trybie art. 52 1 kodeksu
pracy i w zwizku z tym Sd w pkt I oddali powdztwo jako niezasadne.
Na rozprawie w dniu 6 lipca 2016 roku powd cofn powdztwo w zakresie roszczenia o odszkodowanie ponad
kwot 5737 z i sprostowania wiadectwa pracy. Zgodnie z art. 203 1 k.p.c. pozew moe by cofnity bez zezwolenia
pozwanego a do rozpoczcia rozprawy, a jeeli z cofniciem poczone jest zrzeczenie si roszczenia a do
wydania wyroku. Sd moe uzna za niedopuszczalne cofnicie pozwu, zrzeczenie si lub ograniczenie roszczenia
tylko wtedy, gdy okolicznoci sprawy wskazuj, e wymienione czynnoci s sprzeczne z prawem lub zasadami
wspycia spoecznego albo zmierzaj do obejcia prawa (art. 203 4 k.p.c.). Instytucja cofnicia pozwu ma
zastosowanie rwnie w przypadku czciowego cofnicia dania. Natomiast zgodnie z art. 469 k.p.c. sd uzna
zawarcie ugody, cofnicie pozwu, sprzeciwu lub rodka odwoawczego oraz zrzeczenie si lub ograniczenie roszczenia
za niedopuszczalne take wwczas, gdyby czynno ta naruszaa suszny interes pracownika lub ubezpieczonego.
W ocenie Sdu cofnicie przez powoda wskazanego roszczenia nie narusza susznego interesu pracownika, nie jest
sprzeczne z prawem, zasadami wspycia spoecznego i nie zmierza do obejcia prawa.
Wobec powyszego Sd na podstawie art. 203 1 i 4 k.p.c. w zw. z art. 355 k.p.c. i art. 469 k.p.c. umorzy postpowanie
w zakresie roszczenia o odszkodowanie ponad kwot 5737 z i sprostowania wiadectwa pracy.
Wobec oddalenia powdztwa, stosownie do zasady odpowiedzialnoci za wynik procesu, na podstawie art. 98 1 i 3
k.p.c. Sd zasdzi od powoda na rzecz pozwanej kwot 360 z obejmujc koszty zastpstwa procesowego, ustalone
w oparciu o 9 ust. 1 pkt 1 Rozporzdzenia Ministra Sprawiedliwoci z dnia 22 padziernika 2015 roku w sprawie
opat za czynnoci adwokackie (Dz. U. z 2015 r., poz. 1800), o czym orzeczono w pkt 3 wyroku, zasdzajc kwot. W
uchwale skadu siedmiu sdziw Sdu Najwyszego z 24 lutego 2011 r., I PZP 6/10 (OSNP 2011 nr 21-22, poz. 268)
przyjto, e podstaw zasdzenia przez sd opaty za czynnoci adwokata z tytuu zastpstwa prawnego w sprawie
ze stosunku pracy o odszkodowanie, o ktrym mowa w art. 56 1 w zw. z art. 58 k.p., stanowi stawka minimalna
okrelona w 12 ust. 1 pkt 1 rozporzdzenia. Natomiast zgodnie z postanowieniem Sdu Najwyszego z dnia 13 marca
2012 r., II PZ 3/12, LEX nr 1168871 argumentacja prawna przedstawiona w przytoczonej uchwale ma zastosowanie w
jednakowym stopniu do wynagrodzenia adwokatw i radcw prawnych oraz do spraw o odszkodowanie dochodzone
na podstawie art. 56 1 w zwizku z art. 58 k.p. albo na podstawie art. 45 1 w zwizku z art. 471 k.p. Dlatego Sd w

niniejszej sprawie, zgodnie z orzecznictwem Sdu Najwyszego wyrwna stawk zastpstwa procesowego w sprawie
o odszkodowanie ze stawk w sprawach o przywrcenie do pracy.
Majc powysze na uwadze, Sd orzek jak w sentencji wyroku.