IWCM use only

IWCM GRANT REQUEST
FORM

st

FORMULAR DE APLICARE PENTRU GRANT
ФОРМА ЗАЯВКИ НА ГРАНТ

1 rd

pts:

2nd rd

pts:

Finals

NoA

Name of Organization:      
Denumirea organizației:
Название Организации:

Address

(Adresă/ Адрес):

     

APPLICATION
GUIDELINES
Applications may be completed in English,
Romanian or Russian.
IWCM supports
projects for the benefit of needy Moldovan
citizens, with preference given to Moldovan
women and children. Please be sure to
explain in the application who are the
intended beneficiaries of the proposed
project.
IWCM
prefers
to
support
organizations with a clear vision of their
mission and goals and who will be able
to demonstrate tangible, measurable results
of IWCM assistance. Organizations that
employ or otherwise provide direct personal
benefits to IWCM members are ineligible to
receive IWCM grant funds.

APPLICATION
PROCEDURES
1. The IWCM Grants Committee will meet in
October 2016 to
consider grant
applications. To be considered for the 2016
grant cycle, completed applications must be
received no later than October 16, 2016.
2. A completed application must include:
coversheet (this page), project description,
project’s budget with narrative, a brief
narrative that describes the goals of the
project, the proposed activities to be
undertaken or methods, the expected
results, and the qualifications of the
individuals involved in the project. Late or
incomplete applications will be reviewed
only if funds are available.
3. Selected Grant applicants will be notified
of IWCM decision in November 2016. Grant
funds will be available from January 10,
2017 to August 31, 2017.

GHID DE APLICARE
Formularele de aplicare pot fi completate în
limbile engleză, română sau rusă. CIFM
sprijină proiectele care îi vizează pe
beneficiarii reprezentanți ai păturile socialvulnerabile din republică, dînd preferință
femeilor și copiilor. Vă rugăm să explicați
neapărat în formulare care vor beneficiarii
țintă a proiectului propus. CIFM preferă să
sprijine organizațiile ce au o viziune clară
asupra misiunii și scopurilor sale și care vor fi
în stare să demonstreze rezultate tangibile și
măsurabile a asistenței CIFM. Organizațiile
care au angajați membri ai CIFM sau care
într-un anumit fel oferă beneficii directe
membrilor CIFM nu sînt eligibili pentru fondul
de grant.

PROCEDURI DE
APLICARE

ПРАВИЛА

ПОДАЧИ ЗАЯВКИ

Заявки могут быть заполнены на английском,
румынском
или
русском
языке.
МЖКМ
поддерживает проекты, приносящие пользу
нуждающимся гражданам Молдовы, отдавая
предпочтение женщинам и детям. Пожалуйста,
непременно укажите в заявке предполагаемых
бенефициарий предложенного Вами проекта.
МЖКМ
предпочитает
поддерживать
организации с ясным видением их миссии и
целей,
которые
будут
в
состоянии
продемонстрировать
реальные,
заметные
результаты,
полученные
от
финансовой
поддержки МЖКМ. Организации, имеющие
сотрудников или обеспечивающие прямые
личные выгоды членам МЖКМ, не имеют права
на получение средств из денежного фонда
грантов МЖКМ.

ПРОЦЕДУРА

ВЫБОРА
КАНДИДАТА

1. Comisia de granturi a CIFM se va aduna în
luna octombrie 2016 pentru a examina
formularele de aplicare pentru grant. Pentru
a participa la ciclul de granturi din 2016,
formularele de aplicare trebuie prezentate nu
mai tîrziu de 16 octombrie 2016.

1. Комиссия Грантов МЖКМ соберется в октябре
2016 г., чтобы рассмотреть заявки на получение
гранта.
Заявки
будут
рассмотрены
как
кандидаты на получение грантов 2016 цикла,
если заполненные формы будут получены не
позже чем 16-го октября 2016.

2. Un formular de aplicare completat va
include: foaia de titlu (această pagină),
descrierea proiectului, bugetului proiectului
cu descrierea narativă, o scurtă descriere
narativă a scopurilor proiectului, activitățile
propuse sau metodele, rezultatele așteptate
și calificările persoanelor implicate în proiect.
Formularele incomplete sau prezentate mai
tîrziu vor fi examinate doar dacă rămîn
fonduri disponibile.

2. Заполненные заявки должны содержать:
титульный лист (эта страница); описание
проекта; бюджет проекта с финансовым
отчётом в виде изложения фактов ; краткое
описание цели и задачи проекта; предлагаемые
мероприятия, за которые Вы берете на себя
обязательства или их методы; ожидаемые
результаты, а также квалификации людей,
вовлеченных
в
проект.
Запоздалые
или
неполные заявки будут рассмотрены, только
при наличии денежных средств.

3. Aplicanții vor afla rezultatele grantului în
luna noiembrie 2016. Fondurile grantului vor
fi disponibile de la 10 ianuarie 2017 până la
31 august 2017.

3. Заявители будут уведомлены относительно
действия
МЖКМ
в
ноябре
2016г.
Финансирование проектов будет осуществлено
с 10-го января, 2017 по 31-ое августа 2017.

Deadline: Applications must be received by IWCM by October 16, 2016
Applications received after this date will be considered only if funds are available.
Submit applications to: IWCM Grants Committee via e-mail at iwcmgrants@yahoo.com
Data limită: formularele de aplicare trebuie prezentate CIFM pînă la data de 16 octombrie, 2016.
Formularele incomplete sau prezentate mai tîrziu vor fi examinate doar dacă rămîn fonduri disponibile.
Prezentați formularele de aplicare comisiei de granturi ai CIFM prin e-mail iwcmgrants@yahoo.com
Предельный срок подачи заявок: 16-oe октября, 2016г.
Заявки, полученные после этой даты, будут рассматриваться только при наличии денежных средств.
Предъявите заявку Комиссии по Грантам МЖКМ по адресу эл. почты: iwcmgrants@yahoo.com

1. GENERAL INFORMATION/ INFORMAȚII GENERALE/ ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
1.1. Applicant Organization/ Organizația aplicantă/ Заявитель
a. Name of Organization:      
Denumirea organizației:
Название Организации:

b. Year Founded:      

c. Is the organization legally registered?

Anul de fondare:
Год основания:

d. Address

Organizația este legal înregistrată?
Организация официально зарегистрирована?

(Adresă/ Адрес):

Yes
Da
да

No
Nu
нет

     

e. Phone (Telefon /Телефон):
      f. Fax (Факс):      
____________________________________________________________________________________________
g. E-mail

(Эл. почта):

     

h. President (Principal Officer)

(Președintele sau conducătorul organizației/ Президент - Главный сотрудник):

     

1.2. Project Coordinator/ Coordonatorul proiectului/ Руководитель проекта
a. Full Name
b. Address

(Nume deplin/ Полное имя):

(Adresă/ Адрес):

     

     

c. Tel (Telefon /Телефон):      
d. Cell (Telefon mobil/ Мобильный):     
_______________________________________________________________________________________________
f. E-mail

(Эл. почта):

     

2. BACKGROUND OF ORGANIZATION:
INFORMAȚII ADĂUGĂTOARE A ORGANIZAȚIEI:
ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ:
2.1 Purpose/activities of your organization

//Scopul/activitățile organizației Dvs. // Цель/деятельность Вашей

организации:

     
2.2. Who and how many benefit from the organization’s activities:
Indicați cine și numărul celor ce pot beneficia în urma activităților organizației:
Кто и сколько человек получают пользу от деятельности Вашей организации?

     
2.3. Assistance from other donors over the past five years and expected in 2017:
Asistență din partea altor finanțatori în 2007 și asistență posibilă în 2015:
Поддержка полученная от других доноров в 2007 году и ожидаемая в 2015:

2

Please specify donors/how much in kind or cash:
Specificați, vă rog, finanțatorii și suma (numerar/cash):
Пожалуйста назовите доноров, укажите полученную финансовую поддержку наличными или в другой форме:

     

2.4. Proposed Operating Budget for 2017/ Bugetul operațional din 2017/ Текущий
бюджет на 2017:
     
3. PROJECT DESCRIPTION/ DESCRIEREA PROIECTULUI/ ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА:
3.1. Specify assistance requested from IWCM:

Specificați asistența solicitătă de la CIFM:
Укажите суть Вашего запроса на финансовую поддержку от МЖКМ:

     
3.2. Present your project’s itemized budget with narrative:
Prezentați bugetul proiectului Dvs cu descrierea cheltuielilor:
Предоставьте сметную статью и финансовый отчёт в виде изложения фактов:

Please provide an explanation of each budget item. The budget explanation should contain enough
information to show that the costs are reasonable and directly related to the plan of activities for the
project.
Prezentați, vă rog, explicații pentu fiecare linie de buget. Detalierea bugetului trebuie să conțină destulă informație pentru a arăta
că costurile sunt rezonabile și relevante planului de activități a proiectului.
Пожалуйста предоставьте объяснение каждого пункта бюджета. Изложение фактов должно содержать достаточно
информации, чтобы показать, что затраты разумны и непосредственно связаны с планом действий проекта.

     
3.3. If you receive assistance from IWCM, what kind of benefits do you expect? Please also
indicate when you expect to see results from our assistance, such as 3 months, 6 months
or 1 year?
Dacă primiți asistență din partea CIFM ce fel de beneficii așteptați? Indicați, vă rog, cînd presupuneți să obțineți rezultate în urma
acestei asistențe, ca de exemplu în 3 luni, 6 luni sau un 1 an.
Если Вы получите финансирование от МЖКМ, какую пользу от проекта Вы ожидаете? Пожалуйста также укажите, когда Вы
предполагаете получить результаты от нашей финансовой поддержки- через 3 месяца, 6 месяцев или 1 год?

     
3.4. Why do you think your request should be given priority by IWCM?
De ce credeți că cererea Dvs trebuie să aibă prioritate?
Как Вы думаете, почему МЖКМ должен дать первостепенное значение Вашей заявке?

     

Applicant’s Name/ Numele aplicantului/ Имя заявителя:      
Date/ Data/ Дата:      

3