You are on page 1of 1465

1 El-Fatiha / Prolog 27

budu}i da je ona uvjet namaza.


Pored toga, naziva se i "Lijek", na osnovu predanja
Darimija od Ebu-Seida el-Hudrija izravno od Poslanika,
sallallahu alejhi ve sellem: /7/ "Po~etak Knjige je lijek
od svakog otrova", kao i "Du{evni lijek", na osnovi
hadisa Ebu-Seida el-Hudrija, prema kome se jedan
1 bolestan ~ovjek njom izlije~io, nakon ~ega mu je
EL-FATIHA / PROLOG Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: /8/
OBJAVLJENA U MEKI, IMA 7 AJETA "Otkuda zna{ da je ona lijek?" Naziva se i "Osnova
Kur'ana", na temelju predanja [a'bija od Ibn-Abbasa,
koji ju je nazvao "Osnova Kur'ana" rekav{i: "Njena
osnova su rije~i: 'U ime Allaha, Svemilosnog,
Milostivog.'"
Sufjan ibn Ujejne nazvao je ovu suru "[tit -nik", a
Jahja ibn ebi-Kesir "Dovoljna", na osnovi sadr`aja
nekih mursel hadisa: /9/ "Majka Knjige zamjenjuje
drugo, a drugo ne zamjenjuje nju." Usto, naziva se i
"Molitva" i "Riznica", {to navodi Zamah{eri u
Ke{{afu.

Objava
Prema predanju Ibn-Abbasa, Katade i Ebul-Alije,
sura "El-Fatiha" objavljena je u Meki. Dakle, to je me -
kanska sura, iako ima mi{ljenja da je medinska,
odnosno, da je objavljena dva puta, prvo u Meki, a
zatim i u Medini.4

Vrijednosti Fatihe
Imam Ahmed ibn Hanbel prenosi od Ebu-
"U ime Allaha, Svemilosnog, Milostivog!" Hurejrea da je rekao: /10/ "Allahov Poslanik, sallallahu
alejhi ve sellem, do{ao je jednom prilikom kod Ubejja
"Hvala Allahu, Gospodaru svjetova. Svemi - ibn Ka'ba dok je ovaj klanjao namaz i rekao mu: 'O
losnom, Milostivom. Vladaru Dana sudnjeg. Ubejje!' Ubejj se okrenuo ne odazvav{i se, a on mu je
Samo Tebi robujemo i samo od Tebe pomo} ponovio: 'O Ubejje!' Ubejj je tada br`e zavr{io namaz i
molimo. Uputi nas na Pravi put. Na put onih pohitao Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, rekav{i:
kojima si blagodati podario. A ne onih na koje 'Mir s tobom, Allahov Poslani~e!' Poslanik, sallallahu
se srd`ba izlila i koji su zalutali." alejhi ve sellem, rekao je: 'I s tobom mir! [ta te je
navelo da se ne odazove{ kada sam te pozvao?' On
je odgovorio: 'Allahov Poslani~e, bio sam u namazu.'
Nazivi sure Fatiha∗ Na to mu je Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem,
Po~etak Knjige", kojom po~inje kur'anski tekst i rekao: 'Zar ti u onome {to je Allah meni objavio nije
kojom se otvara i po~inje u~enje u namazima. poznato:
"Majka Knjige" i "Majka Kur'ana", tj. sr`, budu}i da 'Odazovite se Allahu i Poslaniku kada vas
se sva zna~enja Kur'ana odnose na ono {to ona sadr`i; pozovu onome {to }e vam `ivot osigurati.'
"Sedam sli~nih ajeta" (ili onih koji se ponavljaju) te (8:24)
"Kur'an ~asni". U Sahihu Tirmizije potvr|uje se kao On je rekao: 'Dakako, Allahov Poslani~e! Odazivam
vjerodostojno predanje kako je Ebu-Hurejre rekao: se.' Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, zapitao ga je:
"Bo`ji Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: /5/ 'Ho}e{ li da te upoznam sa surom kojoj sli~na nije ob-
'Hvala Allahu, Gospodaru ssvjetova' jeste Majka javljena, ni u Tevratu, ni u Ind`ilu, ni u Zeburu, niti u
Kur'ana, Majka Knjige, Sedam sli~nih ajeta, Kur'an Furkanu?!' Rekao je: 'Da, Allahov Poslani~e.' Poslanik,
~asni." Naziva se i "Zahvala" i "Molitva", u skladu s
rije~ima Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, od
Allaha, d`.{.: /6/ "Namaz sam podijelio izme|u Sebe i 4
Tačnije je, međutim, da je objavljena u Meki. Allah, dž.š., kaže: Mi
Svog roba na dva dijela. Kada Moj rob ka`e: 'Hvala smo ti dali sedam ajeta koji se ponavljaju." (15:87) Tj., ajeta koji se
Allahu, Gospodaru svjetova', Allah ka`e: 'Moj rob Mi ponavljaju u namazu i uče na svakom rekatu. Prema tome, budući da
se zahvaljuje.' Fatiha je dobila i naziv "Namaz", je Allah naredio namaz u Meki, evidentno je da je i ova sura
objavljena u Meki, budući da se ona uči na svakom rekatu namaza
otkada je namaz naređen kao obavezna dužnost. Na to upućuje i
hadis: "...Namaz sam podijelio... itd." Fatiha se sastoji od sedam

Objavljena nakon sure "El-Muddessir". ajeta, a ulema se razilazi oko toga da li je bismilla ajet Fatihe ili ne!
1 El-Fatiha / Prolog 28 1

sallallahu alejhi ve sellem, tada je rekao: 'Ne bih htio govori: "Uzvi{eni Allah ka`e: "Namaz sam podijelio
izi}i na ova vrata prije nego {to je sazna{.' izme|u Sebe i Svog roba, na dva dijela: Mom
Zatim pri~a: 'Allahov. Poslanik me je uzeo za ruku robu pripada ono {to moli! Kada on ka`e: "Hvala
govore}i, dok sam ja usporavao boje}i se da ne Allahu, Gospodaru svjetova!",Allah ka`e: "Moj
do|emo do vrata prije nego zavr{i. Kada smo se rob Mi zahvaljuje!"; kada ka`e: "Svemilosnom,
pribli`ili vratima, upitao sam: 'Allahov Pposlani~e! Koja Millos -tivom", Allah ka`e: "Moj rob Me hvali";
je to sura koju si mi obe}ao?' Rekao je: 'Ona {to je kada ka`e: "Vladaru Dana sudnjega", Allah
u~i{ u namazu...!' Prou~io sam mu 'Majku Kur'ana', a ka`e: "Moj rob Me veli~a!", odnosno nekada ka`e:
on je rekao: 'Tako mi Onog u ^ijoj ruci je moj `ivot, "Moj rob se Meni predaje" ; kada ka`e:
Allah nije objavio niti u Tevratu, niti u Ind`ilu, niti u Samo Tebi robujemo i od Tebe pomo}
Zeburu, niti u Furkanu suru kao {to je ova! To je molimo!", Allah ka`e: "Ovo je izme|u Mene i Mog
sedam ajeta koji se ponavljaju!' " roba. Njemu pripada ono {to moli!" ; kada ka`e:
Prenosi ga Tirmizi i navodi: /11/ "To je sedam po- "Uputi nas na Pravi put! Na put onih koje si
sebnih ajeta i Kur'an ~asni koji ti objavljujemo." Zatim blagodario!
ka`e: "Hadis je hasen-sahih." A ne na put onih na koje se srd`ba izlila i koji
Imam Ahmed ibn Hanbel, r.a., u svom Musnedu su zalutali", Allah ka`e: "Ovo pripada Mom robu, jer
navodi da je Ebu-Seid ibnul-Mu'alla rekao: /12/ "Dok Njegovo je ono {to on moli!" (Ovako hadis prenosi
sam klanjao, pozvao me je Allahov Poslanik, sallallahu Nesa'i...)
alejhi ve sellem, ali mu se nisam odazvao dok nisam
zavr{io namaz." Zatim ka`e: "Oti{ao sam kod njega, Stav o u~enju Fatihe u namazu
pa mi je rekao: '[ta te je sprije~ilo da mi do|e{?' Rekao Postoje tri mi{ljenja u~enjaka:
sam: 'Allahov Poslani~e, klanjao sam.' On je na to 1. Obavezno je da Fatihu u~i imam i muktedija
rekao: 'Zar Allah Uzvi{eni nije kazao: (koji klanja za imamom) kao i onaj koji klanja
'O vjernici! Odazovite se Allahu i Poslaniku pojedina~no, i to potvr|uje glavnina hadisa koji se
kada vas pozovu Onome {to vas o`ivljava!' odnose na ovo pitanje:. /15/ "Nema namaza ko ne
(8:24) Zatim je kazao: 'Prije nego izi|e{ iz d`amije, prou~i Fatihu!" /16/ "Ko klanja namaz u kojem ne
re}i }u ti koja je najvrednija sura u Kur'anu!' Zatim me prou~i Fatihu, namaz mu nije potpun." /17/ "Ne}e
je uzeo za ruku, a kada je htio izi}i iz d`amije, ja biti nagrade za namaz u kojem se ne prou~i Majka
rekoh: 'Allahov Poslani~e, kazao si da }e{ mi re}i koja Kur'ana." Ovo je mi{ljenje [afije, r.a.
je naj vrednija sura u Kur'anu?' Odgovorio je: 2. Nije obavezno za muktediju da u~i Fatihu ili bilo
'Hvala Allahu, Gospodaru svjetova!' To je sedam {ta drugo u namazu, bez obzira da li se radi o namazu
posebnih ajeta i Kur'an ~asni, koji sam ti donio." u kome se u~i naglas ili u sebi. Ahmed ibn Hanbel u
Ovako prenose Buhari, Ebu-Davud, Nesa'i i Ibn- svom Musnedu prenosi od D`abira ibn Abdullaha,
Mad`e. koji navodi da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve
sellem, rekao: /18/ "Ko bude klanjao za imamom,
Drugi hadis u~enje imama bit }e i njegovo u~enje." Me|utim, u
Muslim prenosi u svom Sahihu, te Nesa'i u svom senedu (lancu ovog hadisa) postoji slabost, a prenosi
Sunenu sa lancem prenosilaca od Ibn-Abbasa da je ga Malik od Vehba ibn Kejsana, koji to prenosi od
rekao: /13/ "Dok je jednom prilikom kod Allahovog D`abira kao njegove rije~i. Ovaj hadis tako|er se
Poslanika bio D`ebrail, za~ula se neka {kripa. D`ebrail prenosi direktno od Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve
je pogledao prema nebu rekav{i: 'To se otvaraju vrata sellem, u vi{e verzija ali ni jedna nije vjerodostojna.
nebeska {to nikada nisu otvarana!' Zatim je dodao: Allah to najbolje zna!
'Otuda je si{ao melek, do{ao Poslaniku i rekao mu: 3. Obavezno je da muktedija u~i za imamom u
'Obraduj sa dva svjetla koja su ti, mimo drugih namazu u kojem se u~i u sebi, za razliku od namaza u
vjerovjesnika, dana, a to su: 'Po~etak Knjige' i kome se u~i naglas, kada nije obavezno u~iti Fatihu.
'Posljednji ajeti sure El-Bekare'." To je utvr|eno na osnovi predanja Ebu-Musaa el-
Navedeno prema Nesa'iju, a Muslim hadis prenosi E{'arije u Sahihu Muslimovu, gdje se navodi da je
u sli~noj verziji. Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao:
/20/ "Imam je tu da ga slijedite, pa kada izgovori
Slijede}i hadis "tekbir", i vi izgovorite,. kada u~i, vi slu{ajte... i
Muslim prenosi od Ebu-Hurejre, r.a., koji spomenuo je hadis do kraja. Ovako ga prenose Ebu-
navodi da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve Davud, Tirmizi, Nesai i Ibni-Mad`e/ Ehlus-sunen u
sellem, rekao: /14/ "Ko klanja namaz u kome nije svojim "Sunenima" od Ebu-Hurejre, da je Allahov
prou~io 'Majku Kur'ana', namaz mu nije potpun!" Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: "...a kada
Neko je pri~ao Ebu-Hurejri: "Kada smo za u~i, vi {utite!" Muslim ibn Had`ad` ovaj hadis smatra
imamom, kako da postupimo?", pa je rekao: vjerodostojnim.
"U~ite Fatihu u sebi!", a ja sam ~uo Allaho- Gornja dva hadisa ukazuju na vjerodostojnost
vog.Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, kako ovog mi{ljenja koje je, ustvari, i mi{ljenje [afije, Allah
1 El-Fatiha / Prolog 29
5
mu se smilovao. Rifai el-Je{kerija. Tirmizi ka`e: "To je najpoznatije u
ovoj oblasti!", a Ebu-Hanife, r.h., i Muhammed isti~u
Tuma~enje "isti'aze" i propisi da se "isti'aza" odnosi isklju~ivo na u~enje, dok Ebu-
u vezi s tim Jusuf na vodi da se odnosi na namaz.
Jedna od lijepih stvari u vezi s "isti'azom" jeste ~is -
Uzvi{eni Allah ka`e: tota usta u pogledu nepotrebnog i bestidnog govora.
Ona je za u~enje Allahovog govora, tra`enje uto~i{ta i
"A ako te pogodi smutnja {ejtanova, ti potra`i
za{tite kod Allaha, priznavanje Njegove svemo}i
za{titu od Allaha! On, uistinu, sve ~uje i zna!"
naspram slabosti roba, odnosno nemo}i
(7:200) Zatim ka`e:
suprotstavljanja unutarnjem neprijatelju kojeg mo`e
"Kada hoćeš da učiš Kur'an, zatraži od Allaha sprije~iti i onemogu}iti samo Allah, Koji ga je stvorio,
zaštitu od prokletog šejtana! On doista nema jer Njega ne mo`e prevariti niti podmititi, za razliku
nikakve vlasti nad onima koji vjeruju i koji se u od neprijatelja iz ljudske vrste. Stoga, budu}i da {ejtan
Gospodara svoga uzdaju! Njegova je vlast tretira ~ovjeka kao onoga koji ga ne vidi, ~ovjek tra`i
jedino nad onima koji njega za zaštitnika za{titu kod Onoga Koji njega vidi, a Kojeg {ejtan ne
uzimaju i koji druge Njemu ravnim smatraju" vidi. Rije~i: "Utje~em se Allahu od prokletog {ejtana",
(16:98), tj. njihovom Gospodaru, Allahu dakle, zna~e: tra`im uto~i{te kod Allaha Uzvi{enog od
ravne smatraju. Neki u~a~i Kur'ana tvrde da prokletog {ejtana kako mi ne bi nanio {tetu u vjeri, ni
na ovome svijetu, odnosno, kako me ne bi odvratio
se za{tita tra`i nakon u~enja, temelje}i to na
da ~inim ono {to mi je nare|eno ili me naveo da
bukvalnom zna~enju ajeta, te na ~inim ono {to mi je zabranjeno. Budu}i da {ejtan vidi
izbjegavanju samodopadljivosti nakon {to ~ovjeka, a on ne vidi njega, ~ovjek tra`i za{titu kod
se zavr{i s ibadetom, {to Ebu-Bekr ibn El- Onoga Koji {ejtana vidi, a on Njega ne vidi.
Arebi smatra neobi~nim. Me|utim, postoji i Ve}ina u~enjaka smatra da je "isti'aza" po`eljna, a
drugo mi{ljenje, po kome je "isti'aza" ne obavezna, u smislu da onaj koji je ne u~ini ipak nije
potrebna i na po~etku i na zavr{etku grje{nik. Ibn-Sirin isti~e: "Ako ~ovjek jednom u `ivotu
zatra`i za{titu kod Allaha, s njega je spala obaveza!"
u~enja. Op}e je poznato, me|utim,
U~enjaci navode da je Poslanik, sallallahu alejhi ve
mi{ljenje koje prihva}a ve}ina u~enjaka - da sellem, bio ustrajan u u~enju isti'aze jer to odbija
je "isti'aza" potrebna prije u~enja kako bi se {ejtana, a [afija navodi da se to mo`e u~initi i naglas i
onemogu}ilo djelovanje {ejtana i dekon- u sebi. Stoga je ono ~ime se zadovoljava obaveza i
centracija. Prema tome mi{ljenju, ajet ima samo obavezno.7
slijede}e zna~enje "Kada ho}e{ da u~i{ Rije~ "{ejtan" izvedena je od infinitiva glagola
Kur'an, zatra`i da te za{titi Allah od "{etane", {to zna~i biti udaljen, i on je (po svojoj
prirodi i nedjelima) daleko od svakog dobra. Rije~ "er-
prokletog {ejtana", kao {to je i u rije~ima
red`im" zna~i proklet, tj. udaljen od svakog dobra.
Allaha Uzvi{enog:
"Kada ho}ete klanjati namaz, operite svoja
lica i svoje ruke..." itd. (5:6) Dakle, kada ho}ete
na namaz, to u~inite! Dokaz za to su i hadisi Allah
ovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem:
- Ahmed ibn Hanbel prenosi od Ebu-Seida el- "U ime Allaha, Svemilosnog, Milostivog!"/1/
Hudrija da je rekao: /21/ "Kada bi Allahov
Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, ustao noću Prema predanju Ebu-Davuda s vjerodostojnim
da klanja, počeo bi namaz s tekbirom i učenjem: lancem prenosilaca, od Ibn-Abbasa se navodi da
"Veli~ina i hvala pripada Tebi, moj Allahu! Blago- Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, nije poz -
slovljeno je Tvoje ime, neizmjerna Tvoja veli~ina! navao razdvajanje sura, jedne od druge, sve dok mu
Nema drugog boga osim Tebe!", nije objavljena bismilla. U~enjaci se sla`u da ona
zatim: "Nema boga osim Allaha", tri puta, a zatim: predstavlja dio ajeta sure "En-Neml", iako se ne sla`u
"Utje~em se Allahu, Koji sve ~uje i zna, od prokletog da li je to poseban ajet na po~etku svake sure, ili je
{ejtana!", poseban samo u okviru Fatihe, odnosno ajet za
"od njegova davljenja, nje -gove oholosti i pjesama!" 6 razdvajanje pojedinih sura. Najvjerovatnije je da je to
To prenose ~etverica prire|iva~a Sunena prema
predanju D`afera ibn Sulejmana od Alija ibn Alije er-
7
Kada kažem: "Utječem se Allahu od prokletog šejtana!", to znači:
5 utječem se Allahu, kod Njega tražim zaštitu od zla šejtana
Uporedi str. 13, gdje se, također, razmatra ovo pitanje! odstranjenog od Allahove milosti i svakog dobra, kako mi ne bi nanio
6
Riječ (el-hemize) znaći: smrt, padavica, davljenje, (en-nefih) znači štetu u mojoj vjeri ili životu, odnosno, kako me ne bi odvratio da
oholost i puhanje, a (en-nefes) vračarsko zapuhivanje, čaranje, činim ono što mi je naređeno, a naveo da činim što mi je zabranjeno.
pjesništvo (šejtansko). Jer, šejtana može spriječiti samo Allah Uzvišeni!
1 El-Fatiha / Prolog 30 1

ajet kojim se razdvajaju pojedine sure, kao {to smo Lijepo je, tako|er, prou~iti bismillu i prije spolnog
vidjeli iz rije~i Ibn-Abbasa, koje prenosi Ebu-Davud. odnosa, jer se u oba Sahiha navodi da je Allahov
Oni, pak, koji smatraju da je to ajet na po~etku Fatihe, Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: /26/ "Uko -
smatraju da se u~i naglas, u namazu, za razliku od liko neko od vas, kada `eli pri}i supruzi, izgovori
drugih, koji bismillu u~e u sebi. Me|utim, svako od bismillu i ka`e:
ova dva navedena mi{ljenja ima potporu skupine 'U ime Allaha! Moj Allahu, ukloni od nas {ejtana!
ashaba, a pouzdano se zna da su prva ~etverica halifa Ukloni ga i od onoga {to nam podari{!' - ako iz toga
bismillu u~ili u sebi, {to su potom ~inili i tabiini, odnosa bude ro|eno dijete - {ejtan mu nikada ne}e
odnosno nasljednici tabiina. Usto, ovo je stav i Ebu- nanijeti {tetu!"
Hanife, Sevrija i Ibn-Hanbela, dok Imam Malik smatra Ime Allah, vlastito je ime za Gospodara, od -
da se bismilla ne u~i, ni naglas, ni u sebi. nosno, to je ime Uzvi{enog Gospodara. Navodi se da
Ukratko, mo`e se re}i da predanje od Allahovog je to Njegovo najve}e ime EL-ISMUL-A'ZAM, budu}i
Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, u vezi s kojim se da sadr`i sva svojstva Uzvi{enog. Allah Uzvi{eni ka`e:
sla`u svi autoriteti, upu}uje na ispravnost i onih koji "On je Allah, osim Kojeg drugog boga nema.
u~e naglas i onih koji to ~ine u sebi. On je Znalac Nevidljivog i Vidljivog svijeta. On
je Svemilosni, Milostivi. On je Allah, osim Ko -
Vrijednosti bismille jeg drugog boga nema. Vladar, Sveti, bez ne -
Imam Ebu-Muhammed Abdurrahman ibn Ebi- dostatka, Onaj Koji sve osigurava, Koji nad
-Hatim, r.h., u svom komentaru, s lancem prenosilaca svim bdije, Uzvi{eni, Silni, Gordi; hvaljen neka
od Osmana ibn Affana, prenosi da je rekao: /22/ je Allah i ~ist od svega {to Mu ravnim pridru -
"Allahovom Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, `uju. On je Allah, Tvorac, Koji iz ni~ega stvara,
postavljeno je pitanje u vezi s bismillom, tj. rije~i:”U Koji oblike daje! On ima najljep{a imena, a
ime Allaha , Svemilosnog, Milostivog” hvale Ga i oni na nebesima i oni na Zemlji! On
na {to je on odgovorio: "To je jedno od imena Allaha je Silni i Mudri!" (59:22-24) Buharija i Muslim
Uzvi{enog, a izme|u toga i Najvi{eg Imena udaljenost navode od Ebu-Hurejrea, r.a., da je Allahov Poslanik,
je koliko izme|u crnila i bjelila o~iju." sallallahu alejhi ve sellem, rekao: /27/ "Allah ima
Veki', sa svojim lancem prenosilaca, navodi od Ibn- devedeset i devet imena, dakle jedno manje od
Mes'uda da je rekao: "Ko `eli da ga Allah sa~uva od stotinu. Ko ih razumije i radi po njima, u}i }e u
devetnaest zebanija (~uvara D`ehennema), neka u~i D`ennet."8
bismillu", pa }e mu Allah u~initi svako slovo {titom od predstavljaju dva imena izvedena iz rije~i "milost"
njih. To navode Ibn-Atijje i El-Kurtubi. Ibn-Atijje sa poja~anim zna~enjem. Ime "Svemilosni" ima
odabira ovo mi{ljenje i navodi slijede}i hadis: /23/ op}enitije zna~enje od (rahim) milostivi. Ono je
"Vidio sam trideset i nekoliko meleka kako prihva}aju izvedeno, iako ima mi{ljenja da je neizvedeno, o
rije~i nekog ~ovjeka koji je u~io: ~emu }e biti rije~i kasnije, u tuma~enju Allahovih
"Na{ Gospodaru, Tebi pripada zahvala, velika, lijepa i uzvi{enih rije~i u okviru Fatihe, ako Bog da! Molim da
blagodarna!" Poznato je da te rije~i sadr`e trideset i nas Allah uputi i na Njega se oslanjamo!
nekoliko slova.
U hadisu Bi{ra ibn Ammare, koji prenosi od Ed-
Dahhaka, a on od Ibn-Abbasa, navodi se: "Prvo {to je
D`ebrail saop}io Muhammedu, sallallahu alejhi ve "Hvala Allahu, Gospodaru svjetova" /2/
sellem, bile su rije~i: /24/ Muhammede, reci: 'Utje~em
se Onome Koji istinski ~uje i zna, od prokletog "Hvala Allahu" - pretpostavlja iskrenu zahvalnost
{ejtana!', a zatim je rekao: 'Reci: Allahu na blagodatima koje je podario Svojim
“U ime Allaha, Svemilosnog, Milostivog'." En- robovima bez obzira na zasluge, a ~iji broj zna samo
Nesa'i u knjizi On, d`.{., isklju~uju}i pri tome klanjanje bilo kome ili
"Dan i no}", te Ibn-Merdevejh u svom komentaru ~emu {to je On stvorio. Njemu pripada zahvala prije i
hadisa Halida el-Hazzai, koji prenosi od El-Hud`ejmija, poslije svega drugoga!
on od Ebu-Meliha ibn Usame, ovaj od Umejra, a on Odre|eni ~lan uz rije~ zna~i obuhvatnost svake
od svoga oca, navodi da je rekao: /25/ "Bio sam iza
Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, kada je posrnuo, 8
Riječ znači: "Ko ih istinski razumije i radi po njima." Raditi po
pa sam rekao: 'Propao {ejtan!', a on mi je odgovorio: njima znači iskazivati Allahovu Jednoću i iskazivati Njegovu
'Ne govori tako, jer on se time samo pove}ava i Jednoću u Biću, Svojstvima, rububijjetu (da je On Gospodar) i
postaje kao ku}a velik! Zato reci: 'Bismillah', jer time se uluhijjetu (da je On Bog Koji se obožva). Ovo treba iskazivati svojim
bićem i dušom, a ko umre sa iskrenim tevhidom i sa svim njegovim
on smanjuje i postaje sitan kao mu{ica!' " značenjima a nije radio i govorio suprotno tevhidu, ući će u Džennet.
To je uticaj beri}eta rije~i bismille! što se tiče toga da riječ znači pamćenje tih imena, možemo reći da
Lijepo je bismillu prou~iti prije ulaska u zahod, na mnogo ljudi nauči ta imena napamet, ali bez razumijevanja, a usto
postupaju suprotno tome, što predstavlja kontradiktornost sa riječima.
po~etku abdesta, zatim na po~etku jela i klanja, iako Za ovakvog čovjeka ne može se reći da je "naučio" ta imena jer se
neki u~enjaci smatraju da je pri klanju to obavezno. ovdje misli na razumijevanje tih imena i djelovanje shodno njima,
onako kako to Allah želi i kako nam je Poslanik dostavio.
1 El-Fatiha / Prolog 31

vrste zahvale Uzvi{enom Allahu, {to potvr|uje i hadis: U vezi s tim, neki ka`u: - Zato je On rekao:
/28/ "Bo`e! Tebi pripada svaka hvala; Tebi pripada sva "Zatim se nad Ar{om uzvisio Svemilosni!"
vlast; u Tvojim je rukama svako dobro; Tebi se sve (25:59); zatim:
vra}a...!" "Svemilosni nad Ar{om se uzvisio!" (20:5)
"Gospodaru svjetova." - Rije~ ozna~ava Onoga Glagol "uzvisiti se" ovdje je naveden uz ime
Koji posjeduje i raspola`e, i ne upotrebljava se s "Svemilosni", {to zna~i da obuhva}a milo{}u sva
odre|enim ~lanom, izuzev kada se odnosi na Allaha stvorenja. Allah Uzvi{eni ka`e: "Prema vjernicima
Uzvi{enog. Stoga, nije dozvoljeno da se rije~ je milostiv" (33:43), tako da ovo Svoje Ime vezuje
upotrebljava za ne{to drugo bez genitivne veze. Tako samo za vjernike. U vezi s tim neki u~enjaci tvrde da je
npr. mi ka`emo: "doma}in ku}e", "vlasnik ma~a", dok to dokaz da ime "Svemilosni" zna~i poja~an intenzitet
rije~ s odre|enim ~lanom upotrebljavamo samo za milosti, budu}i da se odnosi na oba svijeta.11
Allaha Uzvi{enog. El-Kurtubi ka`e: "On, d`.{., opisao je sebe rije~ima
"Svjetova" - mno`ina je u genitivu od rije~i "Svemilosnom, Milostivom" nakon rije~i ‫رب‬
"svijet", koja ozna~ava sve {to postoji, izuzev Allaha "Gospodar svjetova" kako bi dao olak{anje i podsticaj
Uzvi{enog. To je u arapskom jeziku zbirna imenica, nakon zastra{ivanja! Naime, "Svemilosnom,
koja nema ~iste jednine. Svjetovi vrste su bi}a na Milostivom" rije~i su koje sadr`e podsticaj koji dolazi
nebesima i na Zemlji, na kopnu i moru. U tom smislu, nakon sintagme:
ljudi predstavljaju svijet, d`ini predstavljaju svijet, "Gospodaru svjetova", koja nosi za -stra{ivanje i
meleci predstavljaju svijet... itd. Bi{r ibn Ammare, sa strepnju, kao i u slijede}em ajetu:
svojim lancem prenosilaca, navodi od Ibn-Abbasa:, a "Ka`i robovima Mojim da Sam Ja, zaista, Onaj
to zna~i: "Hvala Allahu, Kojemu pripada sve {to je Koji pra{ta, da sam Milostiv i da je Moja kazna
stvoreno na nebesima i Zemlji, u njima i izme|u njih, bolna!" (15:49) U Sahihu Muslimovom navodi se
sve {to znamo i ne znamo!" od Ebu-Hurejre da je rekao: - Allahov Poslanik,
sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: /31/ "Kada bi
vjernik znao kolika je Allahova kazna, niko se ne bi
nadao Njegovom D`ennetu; kada bi nevjernik znao
"Svemilosnom, Milostivom" /3/ kolika je Allahova milost, niko ne bi izgubio nadu u
"Svemilosnom, Milostivom" dva su imena Njegovu milost!" Ime "Svemilosni" jeste ime koje ljudi
izvedena iz rije~i "milost" u vidu poja~anog zna~enja;, ne smiju prisvajati za sebe, niti se ono mo`e dati bilo
me|utim, ima ja~e zna~enje od. Dakle, imenica kome s obzirom da je ono isklju~ivo ime Allaha
izvedena je, uprkos mi{ljenju neke uleme da je Uzvi{enog. Stoga, kada je Musejleme el-Kezzab
neizvedena. To pokazuje i predanje Tirmizijeve, koje (Musejleme La`ni) to sebi javno dozvolio uzev{i ime
on ocjenjuje kao sahih (vjerodostojno) od "Svemilosni Jemame", Allah mu je dao ogrta~ la`i,
Abdurrahmana ibn Avfa, r.a., koji navodi da je ~uo proglasio ga la{cem. Uz njegovo ime otada obavezno
Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, kako ide i kvalifikativ "Kezzab", "La`ac", {to je postalo lo{im
ka`e: /29/ - Uzvi{eni Allah ka`e: "Ja sam Svemilosni. primjerom, kako me|u gra|anima, tako i me|u
Stvorio sam rodbinske veze i dao im ime prema Svom beduinima, koji ~e{to ka`u: "Ve}i je la`ac i od
Imenu.9 Ko ih odr`ava - Ja }u prema njemu biti Musejleme!"
dobar, a ko ih kida, Ja }u ga napustiti!" Zatim navodi:
"Ovo je tekst koji potvr|uje da je Er-Rahman izvedeno
i nema mjesta neslaganju i raspravi." "Vladaru Sudnjega dana" /4/
Ibn-D`erir, sa svojim lancem prenosilaca, navodi
od Azremija slijede}e: prvo ime "Svemilosni" odnosi Neki u~a~i ~itaju ovako: "meliki jeumiddin" a drugi
se na sve stvoreno,10 a drugo "Milostivi" odnosi se "maliki jeumiddin", i jedan i drugi kiraet su sahih i
posebno na vjernike. spadaju u sedam pouzdanih (mutevatir) predanja.
Usto, nekada se navodi i ~itanje "vlast" sa kesrom na
"mimu" i sakinom na "lamu"! Vlast se ne odnosi samo
9
Allahovo ime je ER-RAHMAN a rodbina se na arapskom kaže er- na Sudnji dan ve} i na ovaj svijet. On (Allah, d`.{.)
rahim. (Prim. rec.)
10
Ja bih rekao: "Svemilosni" znači da je milostiv prema
11
stanovnicima ovoga svijeta i ahireta, a "Milostivi" odnosi se Ja bih rekao: "Što se tiče teksta dove... /30/
posebno na vjernike na Sudnjem danu. Naime, Allah Uzvišeni "O Svemilosni~e ovoga svijeta i ahireta, Milostivi!", riječ
milostiv je na ovome svijetu podjednako i prema vjernicima i prema "Milostivi" ovdje znači da je milostiv prema vjernicima na ovome
nevjernicima u pogledu pitanja njihovoga života i svega što osigurava svijetu, s obzirom na nji-hovu pokornost i vjeru u Allaha, izvršavanje
uvjete života na ovome svijetu. U odnosu na to, Njegova milost je Njegovih naredbi i izbjegavanje zabrana, kako bi im olakšao puteve
sveopća. Da to nije tako, ne bi bilo nikakvih uvjeta za bilo kakvu takvog djelo -vanja. Pored toga, On će biti milostiv prema njima i na
obavezu razuma koji im je podaren da razlikuju istinu od neistine, Sud -njem danu uvodeći ih u Džennet, nagrađujući ih time za
odnosno, obavezu potčinjavanja svega u kosmosu, kako bi od toga vjerovanje i pokornost koje su pokazali. Prema tome, njihova
imali koristi stanovnici Zemlje, i ljudi i džini, budući da je pokornost prema Allahu Uzvišenom na ovome svijetu stvar je
"On Onaj Koji vam je sve na Zemlji stvorio." (2:29) Stoga, Njegove milosti prema njima, a nagrada Džennetom, također, rezultat
postojanje uvjeta za obavezu na ovome svijetu omogućuje polaganje Njegove milosti. To je i smisao riječi Allaha Uzvišenog:
računa na ahiretu. "Milostivi", a Allah to najbolje zna!
1 El-Fatiha / Prolog 32 1

vladar je ovoga ali i budu}eg svijeta, a prethodno je molimo!"


bilo spomena da je On gospodar svih svjetova, a u to Ibn-Abbas, Allah njime bio zadovoljan, rekao je: tj.
spadaju i ovaj a i budu}i svijet (ahiret). Ovdje je rije~ samo Tebi tevhid (monoteizam) iskazu -jemo, samo
"Vladar, Posjednik" pridodana uz sintagmu "Dan od Tebe strahujemo i u Tebe nade pola -`emo, i ni u
suda" (tj. Sudnji dan) budu}i da toga dana niko ne}e koga drugog. Tj. samo od Tebe pomo} tra`imo u
mo}i polagati pravo na bilo {to mimo Allaha pogledu pokornosti Tebi a i u pogledu svih drugih
Uzvi{enog, kao {to niko ne}e mo}i ni govoriti bez stvari. je do{lo prije, jer je ibadet cilj, a tra`enje
Njegove dozvole. Allah Uzvi{eni ka`e: pomo}i je sredstvo da se ibadet ostvari.
"Na Dan kada D`ibril i meleci budu u redove
poredani, kada bude govorio samo onaj kome
Svemilosni dozvoli, tako da govori istinu"
(78:38). Ed-Dahhak prenosi od Ibn-Abbasa: "Uputi nas na Pravi put!" /6/
"Vladaru Dana suda" zna~i da toga dana niko ne}e
imati vlast niti posjeda kao {to je imao na ovome Nakon {to je iskazana pohvala Onome od Kojega
svijetu, pa da dozvoli sebi i ka`e: "Ovo je moje, se pomo} tra`i, slijedi molba u skladu s rije~ima Uzvi -
odnosno ovo je moj posjed!" Jer, tamo na Sudnjem {enog: /32/ "... polovina pripada Mom robu, budu}i
danu, niko ne}e imati vlasti niti imetka! da njemu pripada ono {to on tra`i." Onaj koji moli
"Dan suda (Sudnji dan)" ozna~ava Dan obra~una za najprije je du`an pohvaliti Onoga od Koga moli, a
stvorena bi}a, Sudnji dan na kome }e oni odgovarati zatim uputiti molbu za sebe i svoju bra}u vjernike, kao
za svoja djela, za dobro - dobrim, a za zlo - zlim, {to je i kazano rije~ima: "Uputi nas na Pravi put!"
izuzev onih kojima Allah oprosti. Moj Bo`e, Ti si Onaj Time se sugerira obra}anje Allahu uz pomo} Njegovih
Koji pra{ta, Ti voli{ pra{tanje, pa oprosti i nama! uzvi{enih Svojstava i dobrih djela, s obzirom da,
nakon zahvale i pohvale, slijedi veli~anje Njega
isticanjem atributa kao {to su: "Gospodar svjetova",
Svemilosni, Milostivi, Vladar Dana suda, da bi se
potom izrazilo obo`avanje samo Njemu i obra}anje
"Samo Tebi robujemo i samo od Tebe pomo} za pomo} samo Njemu. Prema tome, nakon {to su
molimo!" /5/ pred Gospodarom svjetova istaknute navedene vrline,
Spojena zamjenica "Samo Tebe" pred -stavlja upu}uje Mu se molba za vlastitu uputu kao i uputu
objekat koji je do{ao ispred glagola u funkciji svoje bra}e na Pravi put, {to - bez dodatka ili
preciznog odre|enja, kako bi se jasno odredila na - nedostatka - predstavlja autenti~ni islam, ~ist od svake
mjera subjekta i izraz bio jasan. novotarije i praznovjerja. To je put koji je najbli`i
"Samo Tebi robujemo" zna~i, dakle, "ne postignu}u onoga {to Allah voli i ~ime je On
obo`avamo nikog drugog osim Tebe, ne uzdamo se zadovoljan, a {to je u skladu s nare|enjima i Objavom
ni u koga drugog osim u Tebe", {to predstavlja izraz s kojom je do{ao Njegov Poslanik, sallallahu alejhi ve
vrhunca pokornosti. Rije~ ibadet semanti~ki je usko sellem. Kada se musliman zadubi u kur'anske ajete,
vezana za rije~, koja zna~i poniznost, podlo`nost, vidjet }e da svim ajetima kojima se upu}uje dova
pot~injenost itd. Tako se npr. Ka`e da je put utrt i obavezno prethodi obra}anje Allahu Uzvi{enom, bilo
dotjeran, da je deva poslu{na, odnosno, pot~injena i ukazivanjem na Njegova bitna svojstva, Njegova
pokorna. U [erijatu se time izra`ava savr{ena ljubav, lijepa imena, Uzvi{ena svojstva ili na dobra djela
pokornost, odanost i strahopo{tovanje. Neki kojima je mogu}e pribli`iti se svome Gospodaru,
pripadnici ispravne tradicije (Selefa) govore: "Fatiha je odnosno obra}anje bra}e vjernika Njemu dovom za
su{tina Kur'ana, a njena su{tina je u ovim rije~ima: sebe ili svojom dovom za njih.
Prvi dio, tj. "Samo Tebi robujemo" predstavlja Uzvišeni Allah kaže jezikom Zunnuna, a.s.:
ogradu od svakog oblika politeizma ({irka), a drugi "Nema boga drugoga osim Tebe;
dio: "i samo od Tebe pomo} tra`imo" predstavlja Uzvi{en si ; ja sam, uistinu bio silnik"
ogradu od svake druge mo}i, sile ili snage i predanosti (21: 87), jer on (Zunnun), nakon što ga je
osim Allahu Uzvi{enom.
progutala riba, nije našao pogodniji način za
U ovom ajetu govor prelazi iz tre}eg u drugo lice
zamjenicom "Tebe", {to je u skladu s ukupnim obraćanje Allahu od potvrde Njegove jednoće i
zna~enjem teksta. Naime, nakon {to se Allahov rob čistote, odnosno priznanja grijeha kojim je sebi
Njemu zahvali, nakon {to izrazi pohvalu i Njegovu učinio nepravdu i nasilje. Ovo priznanje grijeha,
veli~inu, da bi se potom ogradio od obo`avanja bilo povezano s kajanjem za učinjeni prijestup, ima
koga drugog, odnosno od tra`enja pomo}i od bilo ulogu tevbe (pokajanja) upućene Allahu
koga drugog osim od Allaha, time se on pribli`io Uzvišenom, što je, bez sumnje, jedno od
Allahu Uzvi{enom, do{av{i pred Njega, tako da Mu se osnovnih dobrih djela koje Allah prima kao
mo`e direktno obratiti zamjenicom drugog lica sredstvo obraćanja Njemu. Primjeri ove vrste u
"Tebi" rije~ima: Kur'anu su brojni, a jedan od njih su i riječi
"Samo Tebi robujemo i samo od Tebe pomo}
1 El-Fatiha / Prolog 33

Allaha Uzvišenog, iskazane jezikom naših zalutali i izgubili znanje koje im je dano. I oni lutaju u
praroditelja, Adema i Have, nakon što su učinili zabludi ne nalaze}i pravoga puta prema istini.
grijeh: Negacija ovdje ima funkciju poja~anja zna~enja, kako
"Gospodaru na{, reko{e oni, prema sebi smo bi se pokazalo da postoje dva iskvarena (izgubljena)
u~inili nasilje i ako nam Ti ne oprosti{ i ne puta, put `idova i put kr{}ana.
smiluje{ nam se, sigurno }emo propasti!" PUT VJERNIKA pretpostavlja spoznaju istine i dje -
(7:23) To su rije~i koje je Adem, a.s., primio od svoga lovanje u skladu s tom spoznajom. Budu}i da su
Gospodara (da njima dovu ~ini), da bi mu, potom, `idovi izgubili praksu, na njih se odnosi srd`ba, a na
bilo opro{teno. Takve su i rije~i Allaha Uzvi{enog: kr{}ane zabluda, zato {to onaj koji ima znanje, a ne
"Gospodaru na{, mi smo uistinu ~uli glasnika postupa po njemu, zaslu`uje srd`bu. Onaj ko nema
koji poziva u vjeru, da vjerujete u Gospodara znanje luta u zabludi. Stoga, kr{}ani, kada ne{to `ele
svoga, pa Mu se odazvasmo: Vjerujemo!" (3: u~initi, nisu u stanju na}i Pravi put po{to nemaju
odgovaraju}i pristup koji osigurava put do istine, pa
193)
lutaju. I jedni i drugi zbog toga zaslu`uju srd`bu, iako
Nema sumnje da je vjera u Allaha, d`.{., i Njegova
se ona posebno odnosi na `idove, u skladu s rije~ima
Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, osnov svih dobrih
djela. Stoga, nakon {to su Allahu uputili ovo dobro Allaha Uzvi{enog: "...onaj koga Allah prokune i
djelo, tj. vjeru u Njega i Poslanika Njegova, spomenuli na koga se rasrdi" (5: 60), a na kr{}ane zabluda -
su svoje potrebe tra`e}i oprost rije~ima: u skladu s rije~ima:
"Gospodaru na{, oprosti nam grijehe na{e, "Oni koji su jo{ ranije zalutali, {to su
pokrij na{e hr|ave postupke i usmrti nas sa mnoge u zabludu doveli, te i sami sa Pravog
dobrim." (3:193) Ovo je pouka od Allaha Uzvi{e - puta skre -nuli." (5:77) Hammad ibn Seleme
noga, da bismo znali kako }emo Mu se obra}ati.12 prenosi od Adijja ibn Hatima da je rekao: /33/ "Pitao
sam Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, u
vezi s rije~ima Uzvi{enog:”A ne onih koji su protiv
sebe srdžbu izazvali, pa je rekao: "@idovi", te i usto
dodao:”Niti onih koji su zalutali "kr{}ani!
Oni su zalutali!"
"Na put onih kojim si blagodati podario, a ne Ovako prenosi Sufjan ibn Ujejne, sa svojim lan -
na put onih na koje se srd`ba izlila i koji su cem prenosilaca, od Adijja ibn Hatima, a u predanju
zalutali"/7/ Ibn-Merdevejha od Ebu-Zerra se navodi: /34/ "Pitao
sam Allahovog Poslanika u vezi s rije~ima:
"Na put onih kojim si blagodati podario." "na koje se srd`ba izlila", pa je rekao: "To su `idovi",
Ovim se obja{njavaju rije~i: a ja dodao: "Niti onih koji su zalutali!", pa je rekao:
"Pravi put." Oni kojima je Allah blagodati podario "To su kr{}ani!"
spominju se tako|er i u poglavlju (En-Nisa), gdje Allah
Uzvi{eni ka`e: Zaklju~ak
"Oni koji su pokorni Allahu i Poslaniku, to su
Ova ~asna sura sastoji se dakle od sedam ajeta,
oni koji }e biti u dru{tvu vjerovjesnika, pra -
koji sadr`e: zahvalu Allahu Uzvi{enome , zahvalu
vednika, {ehida i dobrih ljudi kojima je Allah
Allahu, veli~anje i pohvalu Allahu, d`.{., navo|enjem
blagodati podario. A, lijepo li je to dru{tvo! To
Njegovih lijepih imena i Uzvi{enih atributa, ukazivanje
je dobro od Allaha i dovoljno je da to samo
na Povratak kao Dan suda , uputu Njegovim
Allah zna!" (4:69-70)
robovima da Ga mole i obo`avaju Ga, ogradu od
Ed-Dahhak navodi da je Ibn-Abbas rekao:
vlastite sile i mo}i, iskrenu predanost slu`enju Allahu
"...Na put onih kojim si blagodati
(ibadet) i ~istom, mono-teisti~kom obo`avanju, te
podario...", jer su bili pokorni i samo se Tebi klanjali
~istotu od svakog oblika idolopoklonstva ({irka),
kao {to to ~ine i Tvoji meleki, vjerovjesnici, pravednici,
odnosno dr`anja da je neko ravan ili sli~an Njemu,
{ehidi i dobri ljudi. To je u skladu s rije~ima na{ega
Uzvi{en je On! Nakon svega toga, slijedi molba koja
Gospodara:
se upu}uje samo Allahu za uputu na Pravi put,
“A oni koji su pokorni Allahu I Poslaniku, ti su
odnosno Pravu vjeru, te u~vr -{}ivanje na tom putu,
sa onima kojima je Allah blagodati podario.” kako bi se uspje{no pre{ao put do Sudnjeg dana, koji
(4: 69) vodi do d`enetskog bla`en -stva, u dru{tvo
Rije~i Allaha Uzvi{enog: vjerovjesnika, pravednika, {ehida i dobrih ljudi.
"A ne onih na koje se srd`ba izlila i koji su Usto, ova sura sadr`i i podsticaj za ~injenje dobrih
zalutali" zna~e: a ne na put onih na koje se srd`ba djela, kako bi nosioci tih djela bili na Sudnjem danu u
izlila, jer oni na koje se srd`ba izlila su, ustvari, oni ~ija dru{tvu onih koji su ~inili dobra djela, ali sadr`i i
je namjera lo{a, koji znaju {to je istina, ali je i pored zastra{ivanje i upozorenje na slije|enje putova neisti -
toga napu{taju. Isto tako, ne ni na put onih koji su ne, da ne bismo bili o`ivljeni na Sudnjem danu u
dru{tvu onih koji su slijedili te putove, a na koje se
12
Vidjeti naše djelo
1 El-Fatiha / Prolog 34 1

izlila srd`ba i koji su zalutali. Za onoga koji u~i Fatihu lijepo je da po zavr{etku
Ukazivanje na blagodati od Allaha Uzvi{enog u~enja ka`e: "Amin!", {to zna~i: "Bo`e, usli{aj!" Ta~no
ovdje je izuzetno lijepo iskazano rije~ima: je da je to lijepo (mustehab) za onoga ko to ~ini izvan
namaza, dok je pritvr|eno za onoga ko klanja sam ili
"Na put onih kojima si podario blagodati, a ne kao imam ili za imamom. Zapravo pritvr|eno je u oba
onih na koje se izlila srd`ba..." Ovdje je u zadnja slu~aja, prema jednom hadisu koji se nalazi u
rije~ima: "a ne onih na koje se izlila srd`ba" izostavljen oba Sahiha, gdje se od Ebu-Hurejre, r.a., prenosi da je
subjekat srd`be, budu}i da je poznat. Allah Uzvi{eni Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao:
ka`e: /36/ "Kada imam ka`e 'Amin!' i vi to ka`ite, jer onome
"Koga Allah uputi, on je na Pravom putu, a ~ija rije~ 'Amin' bude istovremena aminanju meleka,
kome da da zaluta, ti mu ne}e{ na}i za{tit - bit }e opro{teni prethodni (sitni) grijesi." U
nika koji }e ga uputiti!" (18:17) Zatim ka`e: Muslimovom Sahihu navodi se da je Allahov Poslanik,
"Kome Allah da da zaluta, niko ga ne}e na sallallahu alejhi ve sellem, rekao: /37/ "Ako neko od
Pravi put uputiti. Njih }e ostaviti u nevjerstvu vas u namazu ka`e 'Amin!' istovremeno dok i meleci
da u njemu lutaju." (7: 186). Vi{e drugih ajeta, govore na nebu, i to se jedno s drugim poklopi,
tako|er, potvr|uju da samo Allah upu}uje na Pravi njemu }e biti opro{teni sitni grijesi koje je ranije ~inio."
put i daje da se do|e u za -bludu, nasuprot tvrdnji Od Enesa se navodi da je rekao: /38/ "Meni je dano
kaderija (indeterminista) i njihovih sljedbenika, koji 'Amin!' u namazu i dovi, {to prije mene nikome izuzev
ka`u da Allahovi robovi sami prave svoj izbor po Musau nije dano. Jer, dok je Musa upu}ivao dovu,
kome postupaju, dokazuju}i svoj bidat nejasnim Harun je govorio 'Amin!' Zato i vi zavr{avajte svoje
ajetima iz Kur'ana, ostavljaju}i, pritom, po strani ono dove s 'Amin' da bi vam ih Allah usli{ao." Otuda i neki
{to je izri~ito i sasvim jasno navedeno. To je pozicija u~enjaci raspravljaju}i o ovom pitanju navode slijede}i
zabludjelih i zalutalih! Me|utim, u jednom sahih ajet:
hadisu stoji: /35/ "Kada vidite one koji iz Kur'ana - I Musa re~e: “Gospodaru na{, Ti si dao
slijede nejasne ajete, znajte da su to oni koje je Allah Faraonu i glave{inama njegovim rasko{ i bo-
imenovao u Kur'anu i budite oprezni s njima." To su gatstvo u `ivotu na dunjaluku, da bi zavodili s
oni koje je Allah, d`.{., opisao rije~ima: Puta Tvojega. Gospodaru na{, uni{ti bogat –
"[to se ti~e onih u ~ijim srcima je nastranost, stva njihova i zape~ati srca njihova da vjeru ne
oni slijede nejasne ajete iz Kur'ana, pri`elj - prihvate dok ne do`ive patnju nesnosnu!” On
kuju}i smutnju i te`e}i za svojim tuma~e - je rekao: “Usli{ena je molba va{a! Vas dvojica
njem." (3:7) Prema tome, u Kur'anu nema upori{ta na Pravom putu ostanite i nipo{to ne slijedite
za bilo kakve novotarije, bid´ate, budu}i da je on put onih koji ne znaju!” (10:88-89)
objavljen s ciljem da rastavi istinu od neistine, da Ovdje je navedena samo Musaova dova, ali se iz
uspostavi razliku izme|u Pravog puta i zablude; u konteksta razumije da je Harun aminao, {to je,
njemu nema proturje~nosti niti neslaganja, jer to je tako|er, imalo stupanj dove na osnovu rije~i:
Objava od Allaha, Mudrog i Hvale Dostojnog.13 "Usli{ena je molba va{a." To pokazuje da onaj koji uz
dovu amina, kao da je i u~i. Na osnovu istog
argumenta navodi se i da onaj ko klanja za imamom
13
Ja bih tome još dodao: "Nema sumnje da je i uputa i zabluda od ne u~i Fatihu, budu}i da njegovo aminanje na kraju
Allaha Uzvišenog i ne postoji ništa a da nema svoj uzrok. Međutim, Fatihe ima stupanj u~enja ove sure. Time se ujedno
pošto su tvrdoglavost (inad) i nevjerstvo (kufr) nastavljeni među
idolopoklonicima i nevjernicima i nakon što im je došao jasni dokaz, potvr|uje da onaj koji klanja za imamom, ne u~i za
normalno je da ih Allah kazni za to odgovarajućom kaznom, što je i njim u namazu u kojem se u~i naglas. Allah to
učinio ostavivši ih u zabludi. Allah Uzvišeni kaže: "A kad oni najbolje zna!14
skrenu{e ustranu, Allah u~ini da i njihova srca skrenu ustranu."
(61:5), zatim:
"A onome ko {krtari i osje}a se neovisnim, smatraju}i ono najljep{e
la`nim, njemu }emo put zla olak{ati" (92:8-10), što je primjerena zablude, jer Onaj Koji upućuje, odnosno čini da se ide u zabludu,
kazna. jeste isključivo Allah Uzvišeni, dok Njegovi robovi samo pripremaju
Što se, pak, tiče vjernika, pošto su oni poslušali istinu, povod za to, razumijevanjem i djelovanjem u skladu s vjerom
prihvativći je s iskrenošću i razumijevanjem, normalno je da budu i (vjernici), odnosno tvrdo-glavošću i odbojnošću (nevjernici). To su
oni nagrađeni odgovarajućom nagradom. Njima je Allah olakšao da isključ
krenu Pravim putem, darivajući ih razumijevanjem, pameću i vjerom.
Kao što Allah Uzvišeni kaže:
"A onome koji udjeljuje i boji se Allaha, potvrđuju}i istinitost onoga ivo stvari izbora koji stoji kao pretpostavka nagrade, odnosno kazne,
{to je najljep{e, lagodnost }emo omogu}iti." (92:5-7) To je dok je pitanje Pravog puta ili zablude stvar Allaha Uzvišenog. Jer,
odgovarajuća nagrada za njih. kada bi pitanje Pravog puta bilo isključivo u nadležnosti vjernika i
Kao što je poznato, i uputa i zabluda su od Allaha, Koji je sve njegovog izbora, on se ne bi obraćao Allahu,.dž.š., riječima:
stvorio; On je Onaj Koji upućuje vjernike njihovim činom "Uputi nas na Pravi put!", odnosno, riječima: ‫" ﻗ ﻠ ﻮﺑ ﻨ ﺎ ﺑ ﻌ ﺪ‬Na{
prihvaćanja vjere, a daje zabludu nevjernicima zbog njihove Gospodaru, ne u~ini da na{a srca skrenu nakon {to si nas uputio!"
tvrdoglavosti i odbojnosti, što predstavlja, kao što smo spo-menuli, (3:8) Allah Uzvišeni to najbolje zna i On upučuje na Pravi put!
14
odgovarajuću nagradu, odnosno kaznu. To je ono što želi reći i naš Ovo je sasvim u skladu s riječima Allaha Uzvišenog:. "Kada se u~i
komentator, Ibn-Kesir, r.h., rijećma: "...a ne kao što tvrde kaderije Kur'an, vi ga slu{ajte i {utite da bi vam se smilovalo." (7:204)
(indeterministi) i njihovi sljedbenici da ljudi sami prave svoj izbor i Slušanje i pažnja ovdje se nama naređuju od Allaha, dž.š., kako
postupaju prema tome", tj. da oni biraju između Pravog puta i bismo stekli Njegovu milost, jer samo slušanjem i pažnjom srce može
1 El-Fatiha / Prolog 35

razumjeti. Tek kada shvatimo poruku, bit čemo svjesni i zahtjeva i


sadržaja, pa će nam se i Allah smilovati, nagrađujući tako našu
spoznaju, odnosno razumijevanje. Ako, međutim, imam uči naglas i
mi ponavljamo za njim, tada neće biti moguće da i razumijemo ono
što ućimo i slušamo. Ako to ne postignemo, nećemo ni djelovati u
skladu s tim. Time će nam i Allahova Milost biti uskraćena, što je,
također, u skladu s riječima Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve
sellem: /39/ "Imam je određen da bi se za njim klanjalo. Kada on uči
tekbir, i vi ga učite, a kada on uči Kur'an, vi šutite..." Ovo se odnosi
na namaz u kojem se uči naglas. Međutim, u namazu u kojem se uči u
sebi, obavezno je Fatihu učiti za imamom u skladu s hadisom: /40/
"Nema namaza za onoga koji ne prouči Fatihu." To Allah najbolje
zna!
2 El - Bekare /Krava
37
uznemirila. Nakon toga prestao je.
Pošto je njegov sin Jahja bio blizu, on
se pobojao da ga ne udari, pa ga je
uzeo podigavši glavu prema nebu, da je
ne gleda. Kada je svanulo, razgovarao
je s Vjerovjesnikom, sallallahu alejhi
2 ve sellem, koji mu reče: "Uči, sine
Hudajrov!", a on mu reče: "Pobojao sam
EL - BEKARE / KRAVA se, Allahov Poslaniče, za Jahju, koji
OBJAVLJENA U MEDINI, IMA 286 AJETA* je bio blizu kobile, pa sam podigao
glavu prema nebu okrenuvši se prema
To je prva sura objavljena u Medini njemu i ugledah nešto poput nastrešnice
nakon sure "Oni koji pri mjerenju s lampama.Potom sam izišao da to ne
zakidaju", koja je posljednja gledam." Poslanik, sallallahu alejhi ve
objavljena u Meki* sellem, upitao ga je: "A znaš li šta je
to bilo?" "Ne" - odgovori on. "To su
Vrijednosti sure "El-Bekare" bili meleki, koji su se bili približili
da čuju tvoj glas. Da si nastavio
Ahmed, Muslim, Et-Tirmizi i En-Nesa'i
učiti, i ljudi bi ih vidjeli, jer se od
prenose hadis od Sehla ibn Ebi-Saliha,
njih ne bi sakrili!"
koji to navodi od svoga oca, prema
Neki učenjaci usto navode da ova sura
predanju Ebu-Hurejrea, r.a., prema
sadrži hiljadu obavijesti, hiljadu
kojem je Allahov Poslanik, sallallahu
naredbi i hiljadu zabrana.
alejhi ve sellem, rekao: /41/ "Ne
pravite od svojih domova groblja! U
kuću u kojoj se uči sura 'El-Bekare'"
Podaci o posebnoj vrijednosti
"neće ući šejtan!" Et-Tirmizi navodi da sura
je to hasen-sahih hadis. "El-Bekare" i "Ali-Imran"
Et-Tirmizi, En-Nesa'i i Ibn-Madže
U Sahihima je potvrđeno da je Allahov
donose predanje od Abdul-Hamida ibn
Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem,
Džafera, s lancem prenosilaca od Ebu-
na jednom rekatu u namazu učio ove
Hurejre, r.a., da je rekao: /42/
dvije sure, suru El-Bekare i suru Ali
"Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve
ImranImam Ahmed prenosi od Ebu-Umame da
sellem, slao je jednu deputaciju od
je rekao: /44/ "Čuo sam Allahovog
nekoliko ljudi, pa je tom prilikom
Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem,
provjerio svakoga od njih da vidi
kako kaže: "Učite Kur'an, jer on će se
koliko zna iz Kur'ana. Došavši do
zauzimati za svoje sljedbenike na
jednoga od njih, koji je bio najmlađi,
Sudnjem danu! Učite 'dvije svjetlice',
rekao je: "Koliko ti znaš?" On je
'El-Bekare' i 'Ali Imran', jer će ove
odgovorio: "Znam to i to, te suru 'El-
dvije sure na Sudnjem danu doći kao dva
Bekare'." Poslanik, sallallahu alejhi
bijela oblaka, dvije sjenke ili dva
ve sellem, rekao je: "Znaš li suru 'El-
jata ptica zbijenih u redove (sawaf) i
Bekare'?", a on je odgovorio "Da." Na
zastupati svoje privrženike na Sudnjem
to mu je rekao: "Idi! Ti ćeš im biti
danu.”
predvodnik (emir)." Jedan od uglednih
Potom je rekao: " Učite suru 'El-
među njima na to je rekao: "Tako mi
Bekare', jer je u tome blagodat, dok
Allaha, ništa me nije pomelo da naučim
je, u suprotnom, propast. Njoj
suru 'El-Bekare' do strah da ne
čarobnjaci ništa ne mogu!" /Prenosi
postupam prema njoj!" Allahov Poslanik,
Muslim/ znači "dvije svjetlice",
sallallahu alejhi ve sellem, rekao je:
označava "ono što odozgo pravi sjenku",
"Naučite Kur'an i čitajte ga
znači "komad nečega", "zbijeni u
(proučavajte)! Ko nauči Kur'an, uči ga
redove", "čarobnjaci".
i postupa po njemu, sličan je buhurdaru
Riječi: "ne mogu joj" znače da se od
punom mirisa koji se širi na sve
nje ne mogu zaštititi, a ima mišljenja
strane, dok je onaj koji nauči Kur'an i
da znače: "Ne mogu uticati na onoga
zanemari ga, sličan buhurdaru čiji se
koji je uči." Allah to najbolje zna!
miris ne osjeća." (Ovaj hadis je
hasen.)
El-Buhari prenosi od Usejda ibn
Objava
Hudajra, r.a., da je pričao: /43/ "kako Sura "El-Bekare" objavljena je skoro u
je učio suru El-Bekare jedne noći dok potpunosti u Medini i to je prva sura
je njegova kobila pored njega bila koja je objavljena u ovome gradu.
svezana, pa se uznemirila. Kada je Izuzetak čine:
ušutio, ona se smirila. Ponovo je, ajet .."čuvajte se Dana kada ćete
potom, počeo učiti, pa se kobila ponovo se Allahu vratiti..." (2:281), za koji
se tvrdi da je posljednji objavljeni
* ajet, te "ajet o kamati", koji je
Objavljena nakon sure El-Mutaffifin.
2 El - Bekare / Krava 38
također jedan od posljednjih autoriteta, među kojima je i šejhul-
objavljenih ajeta. islam Ibn-Tejmijje. Kao dokaz tome
Ibn-Abbas, Abdullah ibn Zubejr i Zejd ističe se da se iza svih početaka
ibn Sabit tvrde da je sura "El-Bekare" sura sa pojedinačnim slovima u
objavljena u Medini. To navode mnogi Kur'anu spominje Kur'an i njegova
drugi islamski autoriteti (učenjaci i objava od Gospodara svjetova, kao na
komentatori Kur'ana). Dakle, u tome primjer:
nema razilaženja. .. Elif - lam – mim. To je Knji-
ga...;
Ha – mim. Tako mi jasne
Knjige...;
Elif - lam – mim Allah,
osim Kojega drugog boga nema, Živi
je i Vječni On tebi objavljuje
Knjigu.;
"U ime Allaha Svemilosnog, .. Elif - lam – mim. Knjiga koju
Milostivog" tebi objavljujemo..itd.

Elif-Lam-Mim/1/

Komentar:
U pogledu simboličnog početka ove sure "Ova Knjiga, u koju nema sumnje, Uputa
slovima kao i svih drugih sličnih je onima koji se Allaha boje." /2/
početaka sura, komentatori Kur'ana se "to, taj" znači "ova, ovo", što se
razilaze. Ima nekoliko mišljenja: često koristi u arapskom jeziku.
1. To su nejasni ( ) ajeti, čije Kur'an, koji je jedinstveno stjecište
značenje zna samo Allah Uzvišeni; On arapskog jezika, upotrebljava dakle
jedino zna njihov unutrašnji smisao ovaj način izražavanja. Allah Uzvišeni
i svrhu. kaže:
2. To su imena Allaha Uzvišenog. "ni stara, ni mlada, nego između ovo
3. To su više značni ajeti koje Allah dvoje"(2:68) Zatim kaže: "Ovo vam
nije objavio slučajno, niti bez je Allahova odredba kojom sudi među
razloga, iako ima mišljenja laika da vama" (60:10), zatim: "Ovo vam je
u Kur'anu ima ajeta kojima je Allah, Gospodar vaš." (6:102)
izražena pobožnost bez apsolutno "Knjiga": Ima komentatora koji svojim
ikakvog značenja, što je sasvim tumačenjima tvrde da se to odnosi na
netačno. Dakle, ovi počeci sura Tevrat i Indžil, što je dosta slobodno
imaju poseban smisao i o tome se tumačenje, odnosno neutemeljena
može suditi samo na osnovi sigurnog interpretacija. Tačno je da se odnosi
znanja koje je do nas došlo od na Kur'an.
Poslanika, sallallahu alejhi ve Znači "u koju nema sumnje".
sellem. U suprotnom slučaju dužni Međutim, ima i ovakvih čitanja: "Ova
smo reći: "U to vjerujemo, jer sve Knjiga nema sumnje" s tačkom, stajanjem
je od Gospodara našeg." (3:7) na riječi , a zatim: "U njoj je uputa
4. Što se tiče posebnog smisla bogobojaznim." Ispravno je, međutim,
navođenja ovih kratica, neki stajanje na "u kojoj nema sumnje", a
učenjaci navode da je njihov cilj potom se nastavlja: "Uputa je
upozorenje idolopoklonika kako bi bogobojaznim", što je ispravnije ako se
čuli Allahov govor. Ovo je, međutim, ima u vidu da je riječ ovdje atribut,
vrlo slabo mišljenje, budući da čime je postignut bolji stilski efekt
počeci s ovim slovima ne postoje u od sintagme "u kojoj je uputa",
svim surama, a i ove dvije sure, odnosno u kojoj je nešto.
"El-Bekare" i "Ali Imran", objav- "Uputa bogobojaznim", tj. svjetlo za
ljene su u Medini, gdje nije bilo bogobojazne, vjernike koji se čuvaju
idolopoklonika.15 idolopoklonstva (širka), koji vjeruju
5.Ima mišljenja da ovi ajeti ukazuju na samo u Allaha Jedinoga, koji djeluju
nedostižnost (i'džaz) Kur'ana, pokoravajući Mu se, boje se Njegove
odnosno, da su stvorena bića nemoćna kazne, nadaju se Njegovoj milosti i
da ga dostignu i odupru mu se. To čuvaju se od Njegovih zabrana. To je
smatra veliki broj islamskih sasvim u skladu sa značenjem ajeta
koji slijedi iza ovoga i sadrži
svojstva bogobojaznih vjernika kako
15 ih Allah opisuje riječima:
Ja bih dodao: "Slabost ovog mišljenja potvrđuje i činjenica da je
dokaz istine u pojedinim surama nekada u sredini, a nekada na kraju, "Onima koji u gajb vjeruju, koji
zavisno od konkretne situacije i potrebe dokazivanja, te da se tu ne obavljaju namaz i dijele od onoga čime
navode posebna odvojena slova kako bi se učila (čitala) u cilju smo ih Mi opskrbili."
upozorenja idolopoklonika na istinu koja će se navesti.
2 El - Bekare /Krava
39
zadovoljstvom, te iz bojazni od Njegove
srdžbe i kazne, a ne zbog bilo čega
Onima koji u gajb vjeruju" /3/ drugog. Gornjim riječima:
"i dijele od onoga čime smo ih Mi
Iman (vjerovanje) predstavlja čin opskrbili" obuhvaćene su sve vrste ovih
potvrđivanja istinitosti riječju, troškova, bili oni dobrovoljni ili
djelom i uvjerenjem, povećava se obavezni (farz). To potvrđuje i
djelima pokornosti,a smanjuje predanje od Ibn-Omera, r.a., navedeno u
griješenjem. Vjerovanje, u navedenom oba Sahiha, da je Allahov Poslanik,
smislu, rezultira strahopoštovanjem sallallahu alejhi ve sellem, rekao:
prema Allahu, dž.š., tako da onaj koji /45/ "Islam je zasnovan na pet temelja:
to prihvati neće učiniti bilo što, svjedočenju (šehadetu) da nema drugog
prihvatiti bilo kakvo uvjerenje ili boga osim Allaha i da je Muhammed
kazati nešto suprotno Allahovoj Allahov poslanik, obavljanju namaza,
naredbi. davanju zekata, postu mjeseca ramazana
Vjera u nevidljivo () ustvari je vjera i hodočašću Kabi (hadžu)." O zekatu će,
u ono što je vidu nedostupno; to je inšallah, kasnije biti govora.
potvrda, odnosno vjerovanje u ono što
ti je dostavljeno. U šerijatskom
smislu, vjera u gajb je vjera u Allaha,
Njegove meleke, Njegove Knjige, Njegove
poslanike, vjera u Sudnji dan, Njegovo
određenje dobra i zla, vjera u
oživljenje poslije smrti, u Džennet i
Džehenem. Sve to je "gajb", nedostupno
oku ljudskom, transcedentno.
"i onima koji vjeruju u ono što je
objavljeno tebi i što je objavljeno
prije tebe, i koji u ahiret čvrsto
vjeruju/4/. To su oni koji su na uputi
Gospodara svoga i to su oni koji su
"i koji namaz obavljaju i dijele od spašeni."/5/
onoga čime smo ih Mi opskrbili" /3/ "I onima koji vjeruju u ono što je
"i namaz obavljaju" Riječ jezički objavljeno tebi", tj. koji potvrđuju
znači "dova", a šerijatski to je istinitost Kur'ana koji je od Gospodara
poseban vid klanjanja Allahu (ibadeta) tvoga objavljen,
koji se sastoji od: rukua (naklo- “i što je objavljeno prije tebe", tj.
na),.sedžde (klanjanja ničice) i drugih prihvaćaju istinitost Tevrata, Indžila,
posebnih dijelova,određeno vrijeme, s Zebura i drugih spisa koje su dostavili
određenim uvjetima, specifičnostima i poslanici prije tebe, ne praveći
vrstama, što je Allah Uzvišeni naredio razliku između njih i ne niječući ništa
kao obavezu pet puta u toku dana i što su ovi dostavili od Gospodara
noći. To je druga osnovna islamska svoga.
dužnost. "i koji u ahiret čvrsto vjeruju" Čvrsto
Namaz (salat) obavlja se, tj. čini uvjerenje suprotno je sumnji, tako da
redovno, u posebnim vremenskim se ne dozvoljava ni najmanja sumnja
terminima, uz uzimanje abdesta, kako u ahiret, tako ni u oživljenje,
stajanje , naklon , usklađenost Sudnji dan, Džennet, Džehenem, polaga-
pokreta , klanjanje ničice , učenje nje računa i mizan (mjerenje dobrih i
Kur'ana, sjedenje i posvjedočenje i loših djela). Ahiret je dobio ovaj
blagosiljanje Poslanika, sallallahu naziv budući da dolazi kao drugi
svijet, nakon ovoga svijeta.
alejhi ve sellem. Time se obavlja
Oni koji vjeruju u Poslanika, to su
namaz.
općenito vjernici, kako Arapi tako i
"i dijele od onoga čime smo ih Mi
sljedbenici Knjige. Svi ljudi i džini
opskrbili" koji vjeruju u Poslanika, sallallahu
Riječ u početku islama je alejhi ve sellem, potvrđujući
označavala “trošak” koji je čovjek istinitost te vjere i ostvarujući
činio za svoju porodicu prije nego je osobine vjernika navedene u prethodnim
propisan zekat. Na ovome mjestu, izraz ajetima do Sudnjega dana, "na uputi
znači dijeljenje sadake i zekata koje su svoga Gospodara" odnosno, na putu
se prije svega odnosi na bližnje, svjetla, izvjesnosti i spoznaje Allaha
članove porodice i sluge, a potom na Uzvišenog
druge. Ovaj vid trošenja mora biti "To su oni koji su spašeni", tj. oni će
obavljen zasigurno u ime Allaha, dž.š., uspjeti svojim djelima i vjerom u
sa ciljem izražavanja pokornosti Njemu, Allaha, Njegove knjige i poslanike,
želje za nagradom i Njegovim steći sevap i vječni boravak u
2 El - Bekare / Krava 40
Džennetu, odnosno spas od kazne tim riječi:
pripremljene za Allahove neprijatelje. "i Mi srca njihova i oči njihove
preokrenut ćemo kao što nisu vjerovali
prvi put, te ih ostavljamo da u zabludi
svojoj smeteni lutaju"(6:110). Sličnih
ajeta u Kur'anu ima mnogo, što pokazuje
da Uzvišeni Allah pečati srca
"Onima koji ne vjeruju, doista je uspostavljajući između njih i Pravog
svejedno, opominjao ti njih ili ne puta prepreke adekvatnom kaznom,
opominjao, oni ne vjeruju." /6/ ostavljajući ih s neistinom time što
.."doista, oni koji ne vjeruju..." sami napuštaju istinu, što je također
znači, koji su pokrili i zatamili izraz Njegove praved nosti.
istinu i ne vjeruju u ono što je U hadisu stoji: /46/ "O Ti, Koji
objavljeno Muhammedu, sallallahu alejhi preokrećeš srca! Učvrsti srca naša u
ve sellem. Allah Uzvišeni zna da oni Tvojoj vjeri!" Et-Tirmizi, En-Nesa'i i
neće vjerovati kada im dođu ajeti, pa Ibn-Madže prenose od Ebu-Hurejrea,
to ovdje i potvđuje ukazujući da oni r.a., da je Allahov Poslanik,
neće vjerovati, "svejedno da li ih ti, sallallahu alejhi ve sellem, rekao:
Muhamede, opominjao ili ne opominjao" /47/ "Kada vjernik napravi grešku, na
jer su oni odabrali nevjerstvo umjesto njegovom srcu nastane crna tačkica
vjere, negirajući time jasne ajete koje (mrlja. Ukoliko se pokaje i povrati,
im je dostavio Allahov Poslanik, njegovo srce se očisti, a ukoliko
sallallahu alejhi ve sellem, od svoga poveća griješenje, i ta mrlja se
Gospodara. povećava sve dok sasvim ne prekrije
Ovaj ajet predstavlja jednu vrstu srce. To je hrđa za koju Allah Uzvišeni
rasterećenja za Poslanika, sallallahu kaže:"Ne, naprotiv. Ono što su stjecali
alejhi ve sellem, i daje mu utjehu kao hrđa prekrilo je njihova srca."
pošto je on želio da svi ljudi budu (83:14)
vjernici i slijede ga na Pravom putu. Prema tome, u prvim navedenim
Allah, dž.š., ovdje mu saopćava da će ajetima Allah, dž.š., ukazuje na status
biti vjernici samo oni za koje u vjernika, potom u posljednja dva
vječnom Allahovom znanju stoji da će navedena ajeta na status
vjerovati u Poslanika, sallallahualejhi nevjernika.Nakon toga slijedi
ve sellem, i da im slijedi sreća i objašnjenje statusa licemjera
svako dobro. Isto tako, zalutat će samo (munafika), koji javno ispovijedaju
oni za koje u prethodnom Allahovom vjeru skrivajući u sebi nevjerstvo.
znanju stoji da će biti nevjernici.ko- Budući da to liči poziciji mnogih
jima.slijedi nesreća, da nas Allah ljudi, Allah, dž.š., to ističe na više
sačuva. Stoga se navodi: mjesta ukazujući na brojne osobine koje
"Ne žalosti se zbog njih", jer karakteriziraju licemjera. U tom smislu
tvoje je samo da im poruku preneseš!; Allah Uzvišeni kaže:
“jer tvoje je samo da preneseš, a Naše
je da tražimo polaganje računa."
(13:40)
"Ti si samo opominjač, a Allah o
svemu brine." (11: 12)

"Ima ljudi koji govore: 'Vjerujemo u


Allaha i drugi svijet', a nisu
vjernici!/8/ Oni (svojim djelima misle
da) varaju Allaha i one koji vjeruju,
"Zapečatio je Allah srca njihova i uši iako, ne osjećajući to, sami sebe
njihove, a na očima im je koprena; varaju."/9/
njima pripada kazna golema." /7/ "licemjerje" u osnovi znači
"pokazivanje dobra i prikrivanje zla".
U vezi s ovim ajetom Katade kaže: Ima ga dvije vrste:
"Njima je zavladao šejtan s obzirom da - vjersko, koje vodi u vječnu vatru
su mu bili pokorni; Allah je zapečatio i
njihova srca i uši, a na oči im stavio - praktično, koje spada u najveće
koprene tako da ne vide, ne čuju, ne grijehe.
shvaćaju, niti razumiju. To potvrđuju Svojstva licemjera (munafika)
riječi Allaha, dž.š.: objavljena su u medinskim surama budući
"A kad oni skrenuše, Allah učini da u Meki nije bilo licemjera.
da i njihova srca skrenu." (61:5) Za- Naprotiv, bilo je ljudi koji su
2 El - Bekare /Krava
41
pokazivali nevjerstvo (kufr) prezirući nisu oni vjernici", odnosno:
i mrzeći ga, iako su intimno bili "Kada ti dođu licemjeri, oni kažu:
vjernici! 'Svjedočimo da si ti Allahov Poslanik!'
Međutim, kada je Poslanik, Allah zna da si ti zasigurno Njegov
sallallahu alejhi ve sel-lem, preselio Poslanik!" (63:1) Dakle, oni to
u Medinu, gdje su živjele Ensarije iz izgovaraju svojim ustima, ali Allah,
plemena Evs i Hazredž, koji su u zasigurno, zna da oni lažu. Zato kaže:
vrijeme paganstva obožavali kipove kao "A Allah svjedoči da su
i drugi arapski idolopoklonici, te licemjeri uistinu lašci" (53:1),
židovi, sljedbenici Knjige, koji su odnosno
živjeli u skladu sa tradicijom svojih "da nisu vjernici" (2:8).
predaka, podijeljeni u tri plemena: Riječi Allaha Uzvišenog: .."Oni
1. Benu Kaynuka', saveznici plemena (svojim djelima misle da) varaju Allaha
Hazredž, 2. Benu Nedir i 3.Benu i one koji vjeruju..." znače: u svom
Kurejza, saveznici plemena Evs. Kada je nevjerovanju oni su uvjereni da varaju
Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, Allaha, dž.š., kada kažu: "Vjerujemo",
došao u Medinu, islam je primio dio računajući pritom da će im to
pripadnika plemena Evs i Hazredž, te koristiti, odnosno da to kod Njega
mali broj židova, poput Abdullaha ibn prolazi kao što prolazi kod pojedinih
Selama, r.a. U to vrijeme također ni u vjernika. Allah Uzvišeni kaže:
Medini nije bilo licemjerja, pošto "Na Dan, kada ih Allah sve oživi, oni
muslimani još uvijek nisu imali silu će se Njemu zaklinjati kao što se vama
koja bi zadavala strah. Poslanik, zaklinju misleći da će im to koristiti.
sallallahu alejhi ve sellem, imao je Oni su doista pravi lažljivci." (58:18)
mirovne sporazume sa židovima i brojnim Zbog takvog njihovog vjerovanja Allah
arapskim plemenimau okolici Medine. Uzvišeni ih identificira riječima:"
Međutim, kada je došlo do velike Bitke iako, ne osjećajući to, sami sebe
na Bedru i kada je Allah uzvisio Svoju varaju." Znači, ukoliko vjernike i
Riječ uzdigavši islam i njegove budu prevarili na kratkotrajnom
pripadnike - tada je Abdullahibn Ubejj dunjaluku, oni time samo sebe varaju.
ibn Selul, prvak Medine iz plemena Oni naime svojoj duši udovoljavaju
Hazredž, prvak navedenih dviju skupina ovim činom, napajajući se čašom
iz vremena paganstva (koje su ga radosti, čiji izvordaje sokove
nastojale postaviti za vladara /kralja/ propasti, pošto onaj koji ih pije
prije nego im je došlo Veliko Dobro), ispija čašu bola kao srdžbu Allaha
koje su potom primile islam i Uzvišenog i Njegovu kaznu, koja ne
napustile Ubejja, koji je osjetio utoljava žeđ. Time licemjer vara samog
prezir prema islamu i muslimanima - sebe, misleći da sebi čini dobro! Allah
poslije Bitke na Bedru rekao je: "Ova Uzvišeni kaže:
bitka je odredila smjer (put)!" Zatim "iako, ne osjećajući to, sami
je objavio svoje prihvaćanje islama sebe varaju."
zajedno sa svojim sljedbenicima i
poštovaocima, te nekim drugim sljedbe-
nicima Knjige. Tako je došlo do pojave
licemjerja među građanima Medine i
okolnim beduinima. Među Muhadžirima
(doseljenicima) u to vrijeme nije bilo
licemjerja s obzirom na to da oni nisu
napustili Meku pod prisilom, nego su to
učinili po svom izboru, ostavljajući "U srcima njihovim je bolest i Allah im
imetak, djecu i zemlju, u težnji za povećava bolest.Njih čeka patnja bolna
onim što je kod Allaha Uzvišenog, na za ono što su lagali."/10/
ahiretu. "U srcima njihovim je bolest."
Dakle, licemjeri (munafici) bili su Prema nekim mišljenjima, ovdje "bolest"
iz dva plemena, Evs i Hazredž, te jedan predstavljasumnju, licemjerje i
broj među židovima. Stoga Uzvišeni prljavštinu. To je sve tačno, budući da
Allah ukazuje na licemjere, kako se je bolest koja je u srcima licemjera i
vjernici ne bi zavarali njihovom sumnja i licemjerje i prljavština
vanjštinom, što bi unijelo nered na Sumnja je zato jer oni sumnjaju u
širem planu, u samom vjerovanju, budući poslanstvo Allahovog Poslanika,
da su oni u osnovi nevjernici. sallallahu alejhi ve sellem; licem-
Zato treba biti oprezan i ne misliti jerje je, jer javno pokazuju vjerovanje
o nemoralnim (iman), a ustvari su nevjernici;
ljudima dobro! Allah Uzvišeni kaže: prljavština je, jer oni ne vjeruju u
"Ima ljudi koji kažu: ono što je Allah, dž.š., objavio
'Vjerujemo u Allaha i drugi svijet', a Muhammedu, sallallahu alejhi ve sellem;
2 El - Bekare / Krava 42
nevjerstvo je, bez sumnje, prljavština! 'Nema boga osim Allaha.' Kada to
"...pa im je Allah bolest kažu..." itd.15
povećao." Znači povećao im je sumnju, Međutim, treba kazati da se ovo
licemjerje i prljavštinu. Dakle, odnosi na onoga koji poznaje prvake
nagrada, odnosno kazna, primjerene su licemjera i njihova imena. Za one o
vrsti djela, kao što Allah Uzvišeni čijem licemjerju Allah Uzvišeni nije
kaže: upoznao Poslanika, sallallahu alejhi ve
"A što se tiče vjernika, sellem, u Kur'anu stoji:
njima je vjerovanje povećano i oni se "Ako se licemjeri i oni u čijim je
raduju[to se, pak, tiče onih u čijim je srcima bolest, te oni koji po Medini
srcima bolest, ona im je prljavštinu laži šire, ne okane, Mi ćemo ti sigurno
povećala." (9:125) vlast nad njima prepustiti i oni će
Riječi Allaha Uzvišenog: "...za samo kratko vrijeme kao komšije tvoje
ono što su lagali" znače što su ostati.Oni su prokleti i gdje god se
lagali Allahu i vjernicima nastojeći nađu bit će uhvaćeni i poubijani."
ih prevariti riječima: "Mi (33:80-81)
vjerujemo!" - dok, ustvari, nisu U ovim je ajetima dokaz da Poslanik,
vjerovali. Allah Uzvišeni obavijestio sallallahu alejhi ve sellem, nije
je Svog Poslanika, sallallahu alejhi podstican protiv njih, niti je bio
ve sellem, o jednom broju licemjera upoznat ko su im bili prvaci! Njemu se
(munafika) zadržavši za Sebe znanje o ukazuje na njihove osobine koje on
ostalima i ne obavještavajući ga o primjećuje kod nekih od njih. U tom
njima. On kaže: smislu i Allah Uzvišeni kaže:
"Među beduinima oko vas ima licemjera, "A da hoćemo, Mi bismo ti ih uistinu
a ima ih i među stanovnicima Medine pokazali, i ti bi ih sigurno po
koji su u licemjerstvu spretni! Ti ih biljezima njihovim prepoznao..Ali ti
ne poznaješ, ali ih Mi znamo!" (9:101) ćeš ih doista prepoznati po načinu
Možda će neko reći: "Zašto Allahov njihova govora!" (47:30)
Poslanik,
sallalhu alejhi ve sellem, nije ubijao
licemjere pošto je znao neke od njih?"
Odgovor na ovo pitanje nalazi se u
Sahihima, gdje se navodi da je on,
sallallahu alejhi ve sellem, rekao "Kada im se kaže: 'Ne pravite nered na
Omeru ibn Hattabu: /48/ "Ne volim da
Zemlji!′ odgovaraju: 'Mi samo red
kažu Arapi kako Muhammed ubija svoje
uspostavljamo!' /11/ Zar tako! Oni su
drugove (ashabe)!" Znači, on se bojao
uistinu pravi smutljivci, ali to oni i
da ne dođe do bilo kakvih promjena u
ne opažaju."/12/
veze sa prihvaćanjem islama od beduina,
jer oni nisu znali da su pojedinci
licemjerni, pa bi mogli pomisliti da ih "nered" ovdje znači nevjerovanje,
on ubija unatoč njihovom imanu, odnosno licemjerje i griješenje. Riječi Allaha,
mogli bi kazati: "Muhammed ubija svoje dž.š.:
drugove (ashabe)!" "Kada im se kaže: 'Ne pravite
Malik u vezi s tim kaže: "Allahov nered na Zemlji!'" znače: ne pravite
Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, nered kroz nevjerstvo, licemjerje i
ustezao se od licemjera kako bi pokazao griješenje na Zemlji, jer onaj ko prema
svojim sljedbenicima da vladar ne Allahu griješi ili naređuje da se
griješi, čini na Zemlji nered, pošto je
osuđuje samo po svom znanju!"14
uspostavljanje reda moguće samo uz
Šafija kaže: - Allahov Poslanik,
pokornost Allahu, dž.š.
sallallahu alejhi ve sellem,zabranio je
Licemjeri misle da oni javnim
ubijanje licemjera budući da su oni
pokazivanjem imana varaju vjernike,
javno prihvaćali islam, iako je on znao
tako da ih oni uzimaju za svoje
da su licemjeri.
prijatelje umjesto vjernika, iako su
Međutim, ono što su javno pokazivali
licemjeri. Međutim, Allah, dž.š., to
iznad je onoga drugog. To potvrđuje i
ovdje razotkriva kako se vjernici ne bi
hadis: /49/ "Meni je naređeno da se
prevarili i uzimali licemjere za svoje
borim protiv ljudi sve dok ne kažu:

14 15
U vezi s tim, treba reći slijedeće: Allahov Poslanik, sallallahu Ja bih dodao: U prirodi je licemjera da kažu "Nema boga osim
alejhi ve sellem, ne govori iz strasti, za razliku od vladara koji nije Allaha!", dok to, istovremeno, njihovo srce negira. Da je Allah
vjerovjesnik i ne dobija Objavu. Zato nema razloga da gledamo naredio Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, da ih ubija, on bi to
drugačije na odgovor Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve činio i ne bi stao samo zbog toga što govore: "Nema boga osim
sellem: "Ne volim da govore Arapi kako Muhammed ubija svoje Allaha!", budući da svojim ponašanjem pokazuju suprotno, odnosno
drugove!" Što se tiče stava da vladar ne sudi po onome što zna, to se pokazuju nevjerstvo i licemjerje. Stoga se postavlja pitanje: "Zašto
odnosi na vladare koji nisu vjerovjesnici, jer vjerovjesnici imaju odstupamo od riječi Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem: 'Ne volim
znanje, odnosno naređenje od Allaha Uzvišenog, što se mora izvršiti. da kažu Arapi kako Muhammed ubija svoje drugove!?' "
2 El - Bekare /Krava
43
prijatelje (zaštitnike. oni ne znaju stanje u kojem se nalaze,
Naime, uzimanje ovih ljudi za bliske što upućuje na zabludu i neo-
prijatelje (zaštitnike), umjesto baviještenost. Neznanje je ovdje
vjernika, vrijeme kada oni spadaju među najgore po njih i ono najrječitije
najveće neprijatelje vjernika, govori o njihovom sljepilu i
predstavlja čin stvaranja velikog udaljenosti od Pravog puta. Ta zabluda
nereda na Zemlji. Jer, pošto oni javno povećava se uz istovremeno povećanje
ispoljavaju vjeru (iman), vjernici o Allahove srdžbe i kazne prema njima,
njima stječu pogrešan sud. Tako što je primjereno djelima koja čine,a
licemjeri uspijevaju ostvariti nered, Allah Uzvišeni nikome neće nepravdu
zavaravajući ih riječima koje su daleko učiniti!
od istine i ostajući istovremeno u
prijateljskim odnosima s nevjernicima
protiv vjernika. Zato Allah, dž.š.,
kaže:
Kada im se kaže: "Ne pravite nered na
Zemlji!", oni odgovaraju: "Mi samo red
uspostavljamo!", tj. mi želimo samo
pomirenje između dvije skupine -
vjernika, s jedne strane, i nevjernika
(među kojim su i idolopoklonici i
raniji sljedbenici Knjige), s druge - Kada susretnu one koji vjeruju, oni
strane." Međutim, Allah zna ono što je govore: "Vjerujemo!", a čim ostanu
u njihovim dušama i što kriju u svojim nasamo, sa šejtanima svojim, govore:
prsima, pa kaže: "Mi smo s vama. Mi se samo rugamo."/14/
"Nikako! Oni uistinu nered "Allah se njima izruguje i ostavlja ih
prave, ali to i ne opažaju." /12/ Ono da u svom nejerovanju lutaju." /15/
što oni namjeravaju smatrajući to
uspostavljanjem reda ustvari je pravi Uzvišeni Allah kaže da kada ovi
nered, a što oni ne osjećaju zbog svog licemjeri susretnu vjernike, oni kažu:
neznanja. “Vjerujemo!”, pokazujući pred njima
"Moj Bože! Učvrsti nas u Tvojoj vjeri i iman, bliskost i privrženost, i
pokornosti i učini nas vjernicima čija obmanjujući ih tako licemjerno se
spoljašnost nije suprotna njihovoj dodvoravajući i krijući svoje uvjerenje
unutarnjosti!" kako bi time osigurali korištenje doba-
ra i dobiti koje pripadaju vjernicima.
Međutim,
"kada se osame sa svojim
šejtanima", odnosno kada odu kod svojih
čelnika, prvaka i velikana među
"Kada im se kaže: 'Vjerujte kao što ovi židovskim rabinima i vođama
ljudi vjeruju!', oni odgovaraju: 'Zar idolopoklonika i licemjera, oni govore:
da vjerujemo kao što maloumnici "Mi smo s vama!" u nevjerstvu i
vjeruju!?' A doista su oni maloumnici, idolopoklonstvu, "a mi se samo
ali to oni ne znaju!"/13/ izrugujemo" sa pristalicama
Muhammedovim, sallallahu alejhi ve se-
Uzvišeni Allah kaže: - Kada se llem..Uzvišeni Allah njima odgovara
licemjerima kaže: "Vjerujte kao što ovi uzvraćajući na takve njihove
ljudi vjeruju!", tj. kao što oni postupke:"Allah se njima izruguje i
vjeruju u Allaha, Njegove meleke, ostavlja da lutaju u svom
Knjige, poslanike, oživljenje, Džennet, nevjerovanju", tj. izruguje im se
Džehenem i sl., odnosno, budite pokorni pokazujući im Svoje odredbe na ovome
Allahu i Njegovom Poslaniku svijetu, odnosno ukazujući na ne-
izvršavanjem Njegovih naredbi i povredivost njihove imovine i krvi time
Njegovih zabrana, oni kažu: što javno ispoljavaju iman i riječi
"Zar da vjerujemo kao što Svjedočanstva:"Nema boga osim Allaha;
maloumnici vjeruju!?" misleći pod Muhammed je Allahov poslanik!", za
maloumnicima ovdje na ashabe Allahovog razliku od onoga što im pripada na
Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem! drugom svijetu (ahiretu), kao što je
Oni govore: "Zar da budemo s ovim kazna i teška patnja. Ovo je i
maloumnicima na istom stupnju!" mišljenje Ibn-Džerira, budući da su
Međutim, Allah Uzvišeni odgovara na spletke, varke i izrugivanje kroz igru
ovo: i dokolicu, po mišljenju svih učenjaka,
"A doista su oni nespojive s Allahom.dž.š., ali su
maloumnici,.ali to oni ne znaju", tj. prihvatljive kao vid revanša i zadovo-
ljavanja pravde putem nagrade, odnosno
2 El - Bekare / Krava 44
kazne. To potvrđuju i riječi Ed- kaže:
-Dahhaka koje prenosi od Ibn-Abbasa..U "Njihova trgovina nije im
tom smislu, riječi Allaha, dž.š.: donijela dobiti i oni nisu upućeni",
"Allah se njima izruguje" znače: tj.u ovoj kupoprodaji, njihova
Allah se njima podsmijeva transakcija nije im donijela dobit i
nagovještavajući im kaznu "podržava oni nisu na Pravom putu. S Pravog puta
ih da u nevjerovanju lutaju" U vezi s oni su dakle otišli u zabludu, iz
ovim dijelom ajeta, Ibn-Abbas i Ibn- zajedništva u grupašenje, iz sigurnosti
Mes'ud navode predanje od nekih ashaba u nesigurnost, iz sunneta u bidat
Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi (novotariju).
ve sellem, da riječ "podržava ih"
znači ostavlja ih da ostanu dugo.
Mudžahid ističe da to znači: "povećava
im, produžava im", dok neki drugi navo-
de.da to znači: "kad god oni učine
grijeh, Allah im za to da blagodat",
što, u osnovi, predstavlja odgo-
vor.kaznom, u skladu s riječima Allaha, "Oni su slični onima koji potpale
dž.š.: vatru, a kada ona osvijetli njihovu
"I kada bi zaboravili ono čime su okolicu, Allah im oduzme svjetlo i
opominjani, Mi bismo im kapije svega ostavi ih u mraku, pa ništa ne vide."
otvorili, sve dok se onome što im je /17/ "Gluhi, nijemi i slijepi su oni!
dano ne bi obradovali! Tada bismo ih Nikako da se povrate (osvijeste)!"/18/
iznenada kaznili i oni bi odjednom
svaku nadu izgubili!" /44/ "Tako bi se Naime, nakon što su licemjeri uzeli
zameo trag narodu koji čini nasilje; a zabludu umjesto Pravoga puta, postali
hvala pripada samo Allahu, Gospodaru slijepi iako imaju oči, oni su postali
svjetova." (6:44-45) Ibn-Džerir ovo slični onome koji potpali vatru (tj.
tumači, pa kaže da to znači: - Dajemo želi osvjetljenje.vatrom) kako bi vidio
.im da ostanu dugo u svijet oko sebe. Ali nakon što je vatra
svojoj.uobraženosti i drskosti, kao osvijetlila okolicu, omogućivši mu da
što Uzvišeni Allah kaže: "i Mi srca vidi i desno i lijevo oko sebe (što
njihova i oči njihove okrenemo, kao što daje posebno zadovoljstvo),.ona se
nisu vjerovali ni prvi put i ostavimo ugasila, a on je ostao u teškoj tami,
ih da u zabludi svojoj smeteni lutaju." bez vida i Putokaza. Usto, on je gluh i
(6:110) ne čuje, nijem i ne govori, i slijep
Riječ znači "zabluda" dok znači bez obzira na svjetlo koje je ugledao,
"sljepilo".Zabluda u navedenom smislu pa se ne može vratiti u stanje u kome
događa se u srcu, ali se i sljepilo, je bio. U tom smislu, ovi licemjeri
također, koristi za srce.16 koji su uzeli krivi umjesto Pravog
puta, opredijelivši se za zabludu
umjesto Upute, postali su primjer
izgubljenosti, zablude i sljepila.
Slijedeći ajet pokazuje da su oni prvo
prihvatili vjeru da bi je potom
napustili, jer Uzvišeni Allah kaže:
"To su oni koji su Zabludu uzeli "To je zato što su oni bili vjernici,
umjesto Upute, ali im njihova trgovina pa nevjernici postali, a onda su im
nije donijela dobiti; oni nisu srca zapečaćena tako da ne shvaćaju."
upućeni!" /16/ (63:3)
U gornjim ajetima uporedba je
Dakle, ti licemjeri uzimaju izuzetno primjerena, jer su licemjeri u
nevjerstvo i zabludu, a ostavljaju početku, kao vjernici, stekli svjetlo,
vjeru i uputu, što im daje zadovoljstvo ali su ga potom pokvarili licemjerjem,
slično onom izraženom u slijedećim ostajući zbunjeni. A zbunjenost u vjeri
riječima: veća je od svake zbunjenosti!
"Što se tiče Semuda, njima smo
na Pravi put ukazivali, ali im je
sljepoća bila milija od Pravog puta."
(41:17) Dakle, u zamjenu za Pravi put
oni su uzeli krivi put (zabludu),
spustili nisko cijenu vjerovanju i dali
ga za nevjerstvo. Zato Allah, dž.š.,

16
Napomena: Dakle kao "sljepilo srca" (nap. prev.).
2 El - Bekare /Krava
45
komentaru ovog ajeta. Dakle, tako će im
biti i na Sudnjem danu, kada ljudi
dobiju svjetlo primjereno njihovom
imanu. Nekome će biti dano svjetlo što
osvjetljava njegov hod u dužini manje
ili više od jednog fersaha; nečije će
se svjetlo, s vremena na vrijeme,
paliti i gasiti; neko će ići Pravim
putem jedno vrijeme, a zatim stati; a
nečije će svjetlo biti potpuno ugašeno.
To su oni najokorjeliji licemjeri, za
koje Allah Uzvišeni kaže:
Na Dan kada će licemjeri i licemjerke
"Ili su oni slični onima koji za govoriti vjernicima: "Pričekajte nas da
vrijeme silnog pljuska s neba, u kojem se svjetlom vašim poslužimo!" Reći će
su tmine, tutnjava i munje zbog im se: "Vratite se nazad, pa drugo
gromova, stavljaju prste u uši bojeći svjetlo potražite!" (57:13) O
se smrti! A Allah obuhvaća nevjernike!" vjernicima Allah Uzvišeni kaže:
/19/ "Munja samo što ih ne zaslijepi: "Na Dan kada budeš vidio vjernike i
kad god im ona blijesne, oni krenu, a vjernice, kako se njihovo svjetlo
čim utonu u tamu, zastanu! A da Allah ispred njih, kao i sa desne strane
hoće, On bi im oduzeo i sluh i vid! njihove, kreće..." (62:12) Zatim
Allah, uistinu, sve može!"/20/ Allah, dž.š., kaže:
"Blago vama danas u dženetskim baščama
Ovo je drugi primjer koji Allah kroz koje rijeke teku" (57:12), zatim:
Uzvišeni navodi za jednu drugu vrstu "Na Dan u kojem Allah neće osramotiti
licemjera. To su oni kojima se po-kaže Vjerovjesnika i one koji su zajedno s
istina, pa je jednom prihvate, ali njim vjerovali; svjetlo njihovo će ići
drugi put sumnjaju u nju. Njihova su ispred njih, te s njihove desne strane.
srca obuzeta sumnjom, nevjerstvom i 'Gospodaru naš', govorit će oni,
dilemama. Riječ ovdje znači "plju-sak", 'upotpuni svjetlo naše i oprosti nam,
tj. kiša koja se u trenu izlijeva; jer Ti doista sve možeš!' " (66:8)
riječ "tama" označava sumnju, "A da Allah hoće, On bi im oduzeo i
nevjerstvo i licemjerje; riječ sluh i vid! Allah doista sve može!"
"grmljavina" označava ono što u srca Ibn-Abbas kaže: "To je zato što su
utjeruje strah, pa je poznato da napustili istinu nakon spoznaje." Uz
licemjere karakteriziraju veliki strah riječi:
i panika, kao što Allah Uzvišeni kaže: "Allah doista sve može!" on kaže:
“Oni misle da je svaki zvuk protiv "tj. Moćan je da odgovori kaznom ili da
njih.” (63:4) Riječ “munja” Svojim robovima oprosti." Ibn-Džerir
označava ono što zasija u srcima ovih ističe: "Allah, dž.š., na ovome mjestu
licemjera, kao što je to ponekad opisuje Sebe svojstvom Svemoći nad
svjetlo vjere. Allah Uzvišeni kaže: svim, pa upozorava licemjere na Svoju
. snagu i strogost obavještavajući ih da
"Zbog gromova oni stavljaju prste u uši On njih obuhvaća, da je moćan oduzeti
bojeći se smrti! A Allah obuhvaća im i sluh i vid." Riječ "moćan" znači
nevjernike!" Dakle, njihov oprez ništa “koji ima moć”.
im ne koristi jer Allah njih obuhvaća
Svojom Moći i oni su podređeni Njegovoj
Moći i Htijenju. Nakon toga, Allah,
dž.š., kaže:
"Munja samo što ih ne zaslijepi",
tj.ona je snažna i intenzivna, dok je
njihov vid slab i nedovoljno učvršćen
vjerom.
Od Ibn-Abbasa se prenosi: "Svojom
jasnoćom Kur'an dokazuje skoro sve
slabosti licemjera";
"Kad god im munja blijesne, oni krenu, “O ljudi, budite u ibadetu Gospodaru
a kada utonu u tamu, oni stanu." U svome, Koji je stvorio vas i one prije
vezi s tim Ibn-Abbas kaže: "Tj., oni vas, da biste bili bogobojazni"/21/;
znaju istinu, pa o njoj govore, čime
"Koji vam je Zemlju posteljom, a Nebo
postaju stabilni, da bi potom zbunjeno
zdanjem učinio; Koji s Neba spušta kišu
zastali čim padnu u nevjerstvo." To se
i s njom izvodi plodove, opskrbu vašu.
prenosi od ashaba i najjasnije je i
Zato ne činite druge Allahu ravnim - a
najispravnije što je rečeno u
vi znate!"/22/
2 El - Bekare / Krava 46
tog", i sl. Sve je to širk. U hadisu
Muhammed ibn Ishak, sa svojim lancem stoji: /53/ - Neki čovjek je rekao
prenosilaca, navodi od Ibn-Abbasa: Allahovom Poslaniku: "Što ste
"O ljudi, budite u ibadetu Go- Allah i ti htjeli!", pa mu je rekao:
spodaru svome..." Govor je upućen "Hoćeš li da me Allahu ravnim učiniš?"
objema grupama i nevjernicima i U drugom hadisu stoji: /54/ - Divni
licemjerima. To znači: "Vjerujte samo biste vi bili ljudi da drugog Allahu
u vašeg Jedinog Gospodara, Koji je ravnim ne činite govoreći: "Što Allah i
stvorio vas kao i one prije." Ovaj ajet taj i taj hoće!"
Allah, dž.š., započinje objašnjenjem "...a vi to znate", tj. vi znate da
Jednoće Njegove Božanstvenosti, budući vam nema drugoga gospodara koji vas
da On daruje blagodati Svojim robovima opskrbljuje do Allaha Uzvišenoga.
time što ih izvodi iz ništavila u Ovaj ajet ukazuje na ibadet samo
postojanje; On im je darovao vidljive i Allahu, Kome nema ravna. I dok je
nevidljive blagodati time što im je mnoštvo komentatora Kur'ana
"Zemlju učinio posteljom", odnosno dokazivalo time postojanje Tvorca,
kolijevkom, koja je poput postelje ovdje se to izravno kazuje. Jer, ko se
postavljena i utvrđena planinama udubi u razmišljanje o nižim i višim
uzdignutim, a "Nebo zdanjem učinio", bićima, o razlikama njihovih oblika,
koje predstavlja krov, kao što kaže: boja, prirodnih odlika i koristi od
"A Nebo smo zaštićenim krovom učinili, njih, odnosno o njihovome mjestu i
pa opet se oni od znamenja naših svrsi shodnosti, on će spoznati moć
okreću." (21: 32) njihovog Tvorca, Njegovu mudrost,
“On s Neba kišu spušta...”, tj. znanje, umješnost i veličanstvenu
spušta oblak kada im je potreban i tako vlast.Neki beduini kažu: - Kada je
izvodi različite vrste sjemenja i nekom čovjeku postavljeno pitanje:
plodova, što je opskrba njihova i "Koji je dokaz postojanja Allaha,
opskrba njihove stoke. On je Tvorac i dž.š...?", rekao je: "Subhanallah!
Opskrbitelj, Posjednik svake kuće i Đubrivo deve upućuje na devu, trag
stanovnika njenih, njihov Opskrbitelj. stopala upućuje na prolazak nekoga!
Stoga On zaslužuje da se samo Njemu Nebo je okićeno sazviježđima, Zemlja
klanja. Njemu nema ravna. Allah, dž.š., puna klanaca, a more valova! Zar to sve
ovdje kaže: ne upućuje na postojanje Sveznajućeg i
"I ne činite nikoga Allahu Onoga Koji je obaviješten o svemu!?"
ravnim - a vi znate", tj.ne pridružujte
Mu nikoga ko ne može ni koristiti, ni
štetiti, kao Njemu ravna, jer ste
svjesni da nema drugoga gospodara koji
će vas opskrbiti osim Njega. U dva
Sahiha se prenosi od Ibn-Mes'uda da je
rekao: /50/ - Pitao sam: "Allahov
Poslaniče! Koji je kod Allaha najveći
grijeh?" Odgovorio je: "Da Allahu, Koji
te je stvorio, učiniš nekoga ravnim."
Isto tako, u jednom hadisu od Muaza "A ako sumnjate u ono što smo Mi
stoji: /51/ "Znaš li koje je pravo objavili robu Svome, donesite vi jednu
Allaha prema Njegovim robovima?" - "Da suru sličnu tome; pozovite i božanstva
Mu budu u ibadetu i ništa Mu ne vaša, ako istinu govorite." /23/ "Pa
pridružuju!" U drugom hadisu stoji: ako to ne učinite, a nećete učiniti,
/52/ - Neka niko od vas ne kaže: "što onda se čuvajte vatre čije će gorivo
hoće Allah i taj i taj", nego neka biti ljudi i kamenje, a pripremljena je
kaže: "što Allah hoće, a tek potom i za nevjernike."/24/
taj i taj" Nakon što je Allah, dž.š., u prethodnim
U vezi s riječima Allaha, ajetima potvrdio da nema drugog boga
dž.š.:"Allahu ne činite nikoga ravnim!" osim Njega, On počinje sa potvrdom
navodi se da je Ibn-Abbas rekao: - vjerovjesništva Svoga roba i Poslanika,
Izraz "ravnopravni, partneri, Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem,
suparnici" predstavlja izraz širka obraćajući se nevjernicima:"A ako
skrivenijeg od hoda mrava po crnom sumnjate u ono što smo Mi objavili
kamenu u tamnoj noći." To se čini Svome robu...", tj. Muhammedu,
kada se kaže: "Allaha mi i života sallallahu alejhi ve sellem, dajte vi
mi moga i tvoga", ili "Da nije ovog makar jednu suru sličnu onim što ih je
psa, došli bi nam lopovi", ili "Da nije on donio. Ako mislite da je to od
guska u kući, došli bi lopovi", ili nekoga drugoga, a ne od Allaha,
kada čovjek kaže: "Što Allah i ti suprotstavitemu se nečim sličnim i po-
hoćete!" ili "Da nije Allaha i tog i mozite se pritom ako hoćete vašim
2 El - Bekare /Krava
47
božanstvima, vašim stilistima i orato- tako će i vječno biti, budući da
rima,vašim najistaknutijim spisateljima Allahov govor, niti formalno, niti
i bilo kojim drugim,ukoliko ste iskreni sadržajno, nije sličan govoru Njegovih
onome što mislite. stvorenja.
Ovo je izazov nevjernicima od "Elif - lam – ra. Ovo je
Allaha Uzvišenog, što se ponavlja na Knjiga, čiji se ajeti pomno nižu i od
više mjesta u Kur'anu. U suri vremena do vremena objavljuju, od Mud-
"Kazivanje" Allah, dž.š., kaže: rog i Sveznajućeg." (11:1)
"Reci: Pa donesite vi od Allaha Allah Uzvišeni njima kaže: "Ako to
knjigu koja bolje, nego li ove dvije, ne učinite, a nećete učiniti" - to
na Pravi put upućuje; slijedio bih znači da nikada nećete dostići Kur'an
je, ako istinu govorite!" (28:49) niti sačiniti nešto njemu slično,
U suri "Subhane..." (El-Isra') preostaje vam jedino da se nemoćni
kaže: predate i priznate da je to Allahov
"Reci: Kada bi se svi ljudi i džini govor, da vjerujete i djelujete prema
udružili da sačine nešto slično ovom Njegovim uputama, te da se usto čuvate
Kur'anu, ne bi sa-činili knjigu kao što vatre koja je za nevjernike
je ova, pa makar jedni druge i pripremljena.
pomagali!" (17:88) Uzvišeni Allah kaže:
U suri "Hud" Allah, dž.š., kaže: "Ako to ne učinite, a nećete učiniti,
"Ili, pak, oni govore da ga on čuvajte se vatre za nevjernike
izmišlja! Reci: Pa donesite vi deset pripremljene, čije će gorivo biti ljudi
izmišljenih sura, sličnih Kur'anu, i i kamenje." Riječ ovdje znači
koga god hoćete, osim Allaha, u pomoć "čuvati se, izbjegavati, kloniti se",
pozovite, ako je istina što tvrdite!" pa to znači: klonite se vatre čije će
(11:13) gorivo na Sudnjem danu biti ljudi, tj.
U suri "Junus" kaže: oni koji nisu vjerovali u ovaj Kur'an;
"Ili oni govore: 'On ga izmišlja!'" riječ "kamenje" jeste, ustvari, ono
Reci: Pa, dajte vi jednu suru sličnu kamenje koje nevjernici obožavaju
njemu, a u pomoć pozovite koga god umjesto Allaha. Uzvišeni Allah kaže:
hoćete, osim Allaha, ako istinu go- .
vorite." (10:38) "I vi i oni kojima se pored Allaha
Svi su prethodni ajeti mekanski, klanjate, bit ćete gorivo u Džehennemu
iako se njima izazov upućuje i u i u njega ćete doista ući. Da su oni
Medini. Allah Uzvišeni kaže: bogovi, ne bi u nju ušli. Svi ćete u
“A ako sumnjate u ono što Mi njemu vječno boraviti." (21:98-99) To
objavljujemo Svome robu..." (2:23), tj. znači, pored kipova gorjeti će i
Muhammedu, fosforno kamenje, kojim se vatra
"donesite vi sličnu suru" i potpaljuje da bi gorjela jače, kako bi
"pozovite vaša božanstva, osim Allaha, kazna bila žešća, što navode Ibn-Mes'ud
ako istinu govorite!" .(2:23), tj. i neki ashabi. Riječi Allaha Uzvišenog:
donesite vi suru sličnu ovom Kur'anu! "...koja je za nevjernike priprem-
Ovim Allah, dž.š., upućuje izazov svima ljena", znače: koja je pripremljena i
njima, i pojedinačno i grupno, bez spravljena za nevjernike kao što ste
obzira da li su pismeni ili ne. To je, vi! Ovim ajetom mnogi islamski
dakle, opći izazov, koji se ne svodi autoriteti dokazuju da ta vatra i sada
samo na nepismene pojedince koji ne postoji, pošto se kaže:
posjeduju znanje, nisu obrazovanii ne "koja je pripremljena za
znaju pisati! Taj izazov ponovljen je nevjernike", tj. koja je već
više puta kako u Meki tako i u Medini, postavljena i pripremljena. Allahov
uprkos žestokom neprijateljstvu Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem,
idolopoklonika i licemjera prema kaže: /55/ "Džennet i Džehennem
Vjerovjesniku, sallallahu alejhi ve međusobno su se raspravljali...", što
sellem, odnosno mržnji prema njegovoj je dokaz njihova postojanja. Uz to
vjeri. U tome su oni bili nemoćni, što postoje i drugi vjerodostojni hadisi
Allah, dž.š., i potvrđuje, pa kaže: koji to dokazuju.
"Pa ako to ne učinite, a Dakle, Allah upućuje izazov
nećete učiniti, čuvajte se Vatre!" nevjernicima nudeći im da donesu
(2:24) Znači: ako to ne mognete učiniti makar jednu suru sličnu onim u
- a nikada nećete moći! Kur'anu i obavještavajući ih
Čudo na koje Allah ovdje izaziva istovremeno da to oni neće moći
nevjernike nedostižno je, i oni su učiniti, bez obzira bilo to malo ili
nemoćni da sačine sličnu suru do Dana mnogo, bila kratka ili duga sura,
sudnjega. Znači, to nisu mogli, niti će budući da sve sure u Kur'anu
moći ikada učiniti! Tako je bilo tada i predstavljaju čuda nedostižna koja
tako je ostalo do dana današnjega, a pripadaju Gospodaru svjetova. U tom
2 El - Bekare / Krava 48
smislu u predanju se navodi da je Amr soba u njima. U jednom hadisu stoji
ibn el-As prije nego je primio islam da "rijeke teku izvan svojih korita",
posjetio Musejlemmu-Kezzaba,koji mu dok se o rijeci Kevser navodi da su
je rekao: "šta je to ovih dana joj "obale biserne školjke
objavljeno vašem prvaku u Meki?" Amr izdubljene", što međusobno nije
mu je kazao: "Objavljena mu je jedna proturječno, budući da je mulj tih
kratka i lijepa sura." On je upitao: rijeka, kao što se navodi, fini
"Koja?", a Amr je proučio: "Tako mi mošus, a pijesak - biserje i drago
vremena! Doista je svaki čovjek na kamenje! Molimo Allaha Uzvišenog da
gubitku! Osim onih koji vjeruju i nas uputi na Pravi put, kako bismo,
dobra djela čine. Koji jedni drugima uz Njegovu Dobrotu i Milost, dospjeli
istinu i strpljenje preporučuju." u ove bašče.
(Ibid.,103:1-3) On se zamislio jedan Riječi Allaha Uzvišenog:
čas, zatim podigao glavu i rekao: "Kad god se iz njih opskrbe kakvim
"Meni je objavljena slična sura!" plodom, oni kažu: 'Ovim smo bili
"Koja?", upitao je Amr. On je opskrbljeni i prije.'" U vezi s tim,
odgovorio: veliki broj ashaba, prema predanju
"O Veber, o Veber, ti si samo uši i Es-
prsa, a ostatak tvog tijela je mrša."17 -Suddija, sa lancem prenosilaca koji
Zatim je upitao: "Šta kažeš, o Amr?" seže izravno do njih, kazuje da će se
Amr je na to rekao: "Tako mi Allaha! Ti ovi plodovi davati u Džennetu te da
dobro znaš da ja znam da lažeš!" će ovi ljudi, kada to vide, reći:
"Ovim smo bili opskrbljeni i na
dunjaluku!" Ovi plodovi su, međutim,
kako se ističe, iste boje, ali
potpuno različitog okusa!
Riječi Uzvišenog:
"U njima će imati supruge čiste i tu
će vječno boraviti" znače: oslobođene
menstruacije, nužde, sluzi, pljuvačke,
sperme, rađanja, a riječi:
"...i tu će vječno boraviti"
"A one koji vjeruju i dobra djela čine izražavaju savršenstvo sreće. Jer, s
obraduj da njima pripadaju dženetske ovim blagodatima, oni će biti na
bašče kroz koje rijeke teku! Kad god se stupnju osiguranom od smrti i prestanka
iz njih opskrbe kakvim plodom, oni života, bez kraja i konca, u vječnom
kažu: 'Ovim smo i prije bili blaženstvu, koje nikada neće prestati.
opskrbljeni!' A bivaju im davani samo Samo nas Allah može oživiti zajedno s
njima slični! U njima im pripadaju žene njima, jer On je Darežljivi i
čiste i oni će u njima vječno Plemeniti!
boraviti."/25/
Nakon što je Allah Uzvišeni naveo
kazne i patnje koje je priredio za
Svoje neprijatelje, licemjere i
nevjernike, prirodno je da naspram
toga ukaže i na poziciju vjernika,
koji su svoju vjeru potvrdili dobrim
djelima, za koja su im pripremljene
blagodati. Na ovaj način u Kur'anu se
primjenjuje metod podsticaja i pri-
jetnje, što je, prema mišljenjima
najkompetentnijih učenjaka, i smisao
naziva "posebni (parni) ajeti" za
Kur'an, budući da se u njima uz
poziciju vjernika i blagodati njima "Doista se Allah ne ustručava za
pripremljene navodi obavezno i primjer navesti mušicu ili nešto
pozicija nevjernika, odnosno kazne za sićušnije od nje; oni koji vjeruju - ta
njih pripremljene. Allah Uzvišeni oni znaju da je to Istina od Gospodara
kaže: njihova; a oni koji ne vjeruju govore:
"A one koji vjeruju i dobra djela 'šta to Allah hoće ovim primjerom?'
čine obraduj da njima pripadaju Ovim On mnoge u zabludu stavlja, a
dženetske bašče, kroz koje rijeke mnoge na Pravi put upućuje, odnosno On
teku!", dajući opis bašči kroz koje u zabludu stavlja samo razvratnike!"
rijeke teku, dakle ispod drveća i /26/ "One što krše od Allaha
prihvaćenu obavezu nakon njene ovjere,
17
Životinja slična zecu. prekidaju ono što je Allah naredio da
2 El - Bekare /Krava
49
se održava i nered na Zemlji prave; To srcima bolest, kao i nevjernici,
su gubitnici!"/27/ govorili: "Šta je Allah htio ovim
U Komentaru, s lancem prenosilaca od primjerom?" Tako Allah stavlja u
Ibn-Abbasa, Ibn-Mes'uda i više ashaba, zabludu onoga koga On hoće, a na Pravi
Es-Suddi kaže: - Kada je Allah Uzvišeni put ukazuje onome kome to On hoće. A,
naveo ova dva primjera, tj. ajet: vojske Gospodara tvoga samo On zna..."
"Oni su kao onaj što potpali (74:31) Isto tako, na ovome mjestu On,
vatru..." (2:17) te ajet: dž.š., kaže:
"Ili su slični onima koji za vri-
jeme silnog pljuska..." (2:19), "Ovim On mnoge u zabludu stavlja, a
licemjeri su tada rekli: "Allah je mnoge na Pravi put upućuje, On u
daleko uzvišeniji i veći da bi navodio zabludu stavlja samo razvratnike!" Es-
takve primjere!", da bi uskoro bio Suddi u svom Komentaru navodi predanje
objavljen slijedeći ajet: od Ebu-Malika, zatim Ibn-Abbasa, pa
"Doista se Allah ne ustručava Murre, potom Ibn-Mes'uda i nekih
za primjer navesti...", zaključno s ashaba, da je Poslanik, sallallahu
riječima: .. "...i to su gubitnici." alejhi ve sellem, rekao da se riječima:
(2:27) Allah Uzvišeni tako saopćava da "mnoge u zabludu stavlja" misli na
On, dž.š., ne potcjenjuje ništa da to licemjere, a riječima: "a mnoge na
ne bi naveo kao primjer, pa makar to Pravi put upućuje" misli na vjernike.
bilo sitno i malehno kao što je mušica. Licemjerima Allah povećava zabludu zato
Jer, On, dž.š., kao što se nije što oni negiraju ono što iz primjera
sustezao stvoriti to, isto tako se ne koje On navodi istinski i provjereno
susteže navesti to kao primjer, pa u znaju, jer je i primjer koji se navodi
tom smislu uzima za primjer muhu i odgovarajući onome čime ih Allah
pauka na više mjesta u Kur'anu! stavlja u zabludu. Na Pravi put On,
Riječi: znače "ne ustručava se", dž.š., upućuje mnoge, odnosno
a ima mišljenja i da znače "ne boji se pripadnike vjere, povećavajući im iman
navesti za primjer bilo što, malo ili i uputu koju slijede jer oni potvrđuju
veliko". Riječica ovdje se koristi za i priznaju ono što istinski i
umanjenje, kao npr., kada se kaže: posigurno znaju da odgovara primjerima
"Udarit ću ga sigurno, pa koliko god koje Allah navodi. To je
bilo", čime se potvrđuje nešto također stvar Allahove upute!
najmanje. Riječi: "pa i nešto "...a u zabludu stavlja samo
iznad nje" znače "ili nešto sićušnije razvratnike" "razvratnik, nemoralan
i niže od nje", što je isto kao kada čovjek" u arapskom jeziku znači "onaj
se neki čovjek opisuje kao loš i koji izlazi iz okvira pokornosti".
škrt, a onaj koji to sluša kaže: "Da, Arapi, npr., kažu: "Hurma je raspukla"
on je i više od toga u pogledu la- kada plod iziđe iz ljuske. Razvratnik
komosti tvrdičluka!" To je mišljenje (fasik) može biti i nevjernik i
El-Kisa'ija i Ebu-Ubejda, koje navode grješnik, iako je razvratnost (fisk) u
Er-Razi i više drugih autoriteta. slučaju nevjernika daleko teža i gora.
"A oni koji vjeruju, oni znaju U navedenom ajetu pod razvratnikom se
da je to Istina od Gospodara misli na nevjernika, a Allah najbolje
njihovog..." - znači da oni koji zna! To pokazuje i činjenica da ih On,
vjeruju, vjeruju u primjeer koje dž.š., opisuje slijedećim riječima:
Allah navodi bili oni mali ili "One što krše od Allaha prihvaćenu
veliki, znaju da je to Istina od obavezu nakon njene ovjere, prekidaju
Gospodara njihova, kojom Allah put ono što je Allah naredio da se održava
pokazuje jer to je govor Svemilosni- i nered na Zemlji prave; to su
ka, Milostivog. gubitnici!" /27/ Ovo su svojstva
- Oni koji ne vjeruju, govore: nevjernika koja su potpuno oprečna
"Šta to Allah hoće ovim primjerom?", svojstvima vjernika! Riječi:
potcjenjujući ove primjere i navodeći u "od Allaha prihvaćenu obavezu"
zabludu, kao što Uzvišeni Allah navodi znače ono što im je dao u obavezu u
u suri "El-Mudessir" (Pokriveni): Kur'anu i što su oni prihvatili da bi
potom to negirali i
. prekršili"...prekidaju ono što je Allah
- Mi smo čuvarima vatre meleke naredio da se održava" ukazuje na sve
postavili i odredili njihov broj kao što je Allah naredio da se održava i
iskušenje onima koji ne vjeruju, kako obavlja, a što su oni prekršili i
bi se oni kojima je Knjiga dana napustili, "i nered na Zemlji prave",
uvjerili, kako bi se onima koji vjeruju znači svojim nevjerstvom i
vjera povećala, kako oni kojima je nepridržavanjem onoga što je Allah
naredio oni nered čine, dozvoljavajući
Knjiga dana i koji vjeruju ne bi pali u
ono što je zabranjeno i zabranjujući
sumnju, te kako bi oni u čijim je
2 El - Bekare / Krava 50
dozvoljeno i tako šire širk (mnogo- zatim se prema nebu usmjerio i kao
boštvo) i nevjerstvo među ljudima, sedam nebesa ga uredio; On svaku stvar
predstavljajući im to kao ispravno i zna!"/29/
istinito.
"To su gubitnici" na drugom svijetu! Nakon što je Uzvišeni Allah naveo
Ed-Dahhak navodi od Ibn-Abbasa dokaze stvaranja ljudi ukazujući im i
slijedeće: "Svaki naziv koji je Allah na ono što u sebi vide, On navodi
pridao onima koji nisu pripadnici drugi dokaz, dokaz stvaranja nebesa i
islama predstavlja primjer gubitnika Zemlje i kaže:
pod kojim se misli na nevjerstvo, dok "On je za vas sve na Zemlji stvorio,
pridavanje takvog naziva pripadnicima zatim se prema nebu usmjerio i kao
islama označava grijeh." Ime sedam nebesa ga uredio..." Mudžahid
"gubitnici" predstavlja plural od kaže: - Allah je stvorio Zemlju prije
riječi "gubitnik", a to su oni koji su neba. Kada je Zemlju stvorio, iz nje je
svojim griješenjem prema Allahu sami pokuljao dim uz Njegovo dopuštenje, pa
sebi uskratili Njegovu Milost. Navedena kaže:
riječ "gubitnici" znači gubitnici na "...zatim se prema nebu usmjerio...",
drugom svijetu, što pokazuju tj. okrenuo prema nebu. Riječ
prethodna svojstva, tj. svojstva "uzvisiti se, uputiti se prema" ovdje
nevjernika koji su izgubili drugi sadrži značenje nauma i usmjerenosti
svijet. A taj svijet izgubit će samo budući da se prijelaznost ostvaruje
nevjernici! prijedlogom "ka, prema" "i kao
sedam nebesa ga uredio", tj. stvorio je
sedam nebesa. Komentatori Kur'ana
razilaze se u vezi sa pitanjem
stvaranja Zemlje prije neba, odnosno,
neba prije Zemlje. Svaka od dvije
"Kako ne vjerujete u Allaha, vi koji strane nudi svoje dokaze, ali je dokaz
ste bili mrtvi pa vas je On oživio, onih koji smatraju da je Zemlja
zatim će vas usmrtiti, zatim ponovo stvorena prije nebesa jači, u skladu s
oživiti, potom ćete Njemu biti riječima Uzvišenog:
vraćeni?!"/28/ "On je za vas sve na Zemlji stvorio,
zatim se prema nebu usmjerio..." jer
Allah Uzvišeni navodi dokaze Svoga riječ "zatim" pretpostavlja
postojanja i moći ističući da je On redoslijed. To znači da je Allah
Tvorac Koji raspolaže Svojim robovima, stvorio Zemlju i sve što je na njoj, a
pa kaže:"Kako vi ne vjerujete u zatim, nakon toga, uputio se prema
Allaha", tj. kako negirate Njegovo pos- nebesima i stvorio ih sedam. Dokaz onih
tojanje i moć, te da je On Tvorac i koji tvrde da je Allah prvo stvorio
Gospodar, odnosno kako Mu pridružujete nebesa, a zatim Zemlju, jesu riječi
suparnika i klanjate se nekom drugom?! Uzvišenog:
"vi koji ste bili mrtvi, pa vas je On "A šta je teže: vas stvoriti ili nebo
oživio" Prema predanju Ibn-Mes'uda, sazdati? On je svod njegov visoko
Ibn-Abbasa i nekih ashaba, ovo tumači podigao i uredio; noći njegove mračnim,
slijedeći ajet: a zore svijetlim učinio. Poslije toga
"Naš Gospodaru, Ti si nas dva je Zemlju poravnao, iz nje vodu i
puta usmrtio i dva puta oživio!" pašnjake izveo i brda učvrstio."
(40:11) On kaže: "Bili ste zemlja prije (79:27-32) Ovo navodi Ibn-Džerir od
nego vas je stvorio - što je mrtvo, Katade, iako je ovo mišljenje, tj. da
zatim vas je oživio i stvorio vas - što je nebo stvoreno prije Zemlje, netačno.
znači život, zatim umrtvio, kako biste Tačno je suprotno, tj. stvaranje Zemlje
se Njemu u kaburima vratili - što prije nebesa. U El-Buharijinom Sahihu
predstavlja drugu smrt, a zatim će vas navodi se da je u vezi s ovim
ponovo oživiti na Dan suda - što postavljeno pitanje Ibn-Abbasu, pa je
predstavlja drugi život. To su te dvije odgovorio da je Zemlja stvorena prije
smrti i dva života koje tumače riječi nebesa, a da je Zemlja samo uređena
Uzvišenog: (poravnana) nakon stvaranja neba. To
'Kako vi ne vjerujete...?!'” znači da se "uređenje" tumači riječima
Uzvišenog Allaha:

"Poslije toga je Zemlju poravnao, iz


nje vodu i pašnjake izveo i brda
učvrstio", tako da ovdje znači
"izvođenje voda pohranjenih u Zemlji"
pomoću kojih niču biljke različitih
"On je za vas sve na Zemlji stvorio,
vrsta, osobina, boja i oblika.
2 El - Bekare /Krava
51
U vezi s riječima Allaha Uzvišenog:
"Zar ćeš na njoj postaviti onoga
ko će nered širiti?" Abdurrezzak navodi
od Ma´mera, a on od Katade: - Kao da ih
Allah obavještava da, ukoliko na Zemlji
bude stvorenja koja nered šire i krv
prolijevaju, pa kaže:
"Oni rekoše: 'Zar ćeš na njoj
postaviti onoga ko će nered širiti i
- A kada Gospodar tvoj reče melecima: krv prolijevati′, što su riječi meleka
"Ja ću na Zemlji halifu postaviti! ", i to ne kao izraz suprotstavljanja
oni upitaše: "Zar ćeš na Zemlji Allahu, kako se to nekad čini, jer
postaviti onoga koji će na njoj nered Allah meleke predstavlja takvima da oni
širiti i krv prolijevati?! A mi Tebe ne izlijeću svojim govorom ispred Njega
veličamo hvalom i kako Tebi dolikuje i ne postavljaju bilo kakvo pitanje bez
štujemo!" On reče: "Ja znam ono što vi Njegove dozvole."
ne znate."/30/ Ibn-Džurejdž kaže: - Oni su samo
Kao znak Svoje milosti prema čovjeku kazali ono što ih je Allah obavijestio
Allah Uzvišeni ukazuje na položaj u vezi sa stvaranjem Adema pa su rekli:
čovjeka prije stvaranja i kaže: "Zar ćeš na njoj postaviti onoga ko će
"A kada Gospodar tvoj reče nered na njoj širiti i krv prolijevati"
melecima...", tj. pričaj to, Muhammede, U vezi s tim, Ibn-Džerir kaže: - Neki
svom narodu!: "Ja ću na Zemlji halifu navode da su meleci kazali to što su
postaviti", znači ljude koji će jedni kazali jer im je Allah dozvolio da
druge stoljećima i generacijama postave pitanje nakon što ih je
nasljeđivati kao što Uzvišeni kaže:"On obavijestio da će potomci Adema
je Onaj Koji vas je međusobnim (čovjeka) takvi biti, pa su zato
nasljednicima na Zemlji učinio" (35:39) kazali: "Zar ćeš na njoj postaviti
i to je ispravan komentar riječi , za onoga koji će nered širiti i krv
razliku od mišljenja onih koji kažu da prolijevati?"
je Adem Allahov namjesnik na Zemlji, na ukazujući da u ovoj vrsti ima takvih
osnovi riječi Allaha Uzvišenog: koji će to činiti. To je pitanje kojim
"Ja ću na Zemlji halifu postaviti."
18
4. U Allahovoj Knjizi niti u sunnetu ne postoji nijedan dokaz, bilo
eksplicitan, implicitan ili izveden, da je čovjek Allahov zastupnik na
Zemlji! On, dž.š., kaže: "Ja ću na Zemlji namjesnika/nasljednika
18
Ja bih rekao: značenje riječi "(nasljednik)", u smislu zastupanja, postaviti." Da, to je rekao. Međutim, On nije rekao: "Ja ću na Zemlji
nužno pretpostavlja odsustvo onoga koga zastupa, bilo potpuno ili Sebi namjesnika postaviti", niti: "Ja ću na Zemlji namjesnika
djelimično, zbog smrti, puta, izoliranosti, vlastitog udaljavanja, ili postaviti Sebi", ili "Svog namjesnika". Zato se postavlja pitanje:
nekog drugog razloga koji onemogućava da onaj koji je zastupan ne Odakle smo zaključili da je Adem, a.s., ili, pak, ljudska vrsta, Allahov
obavlja svoj posao, kao npr. slučaj Ebu-Bekra, zastupnika Allahova namjesnik na Zemlji...?! Zar nije Allahova uloga i mjesto više i veće
Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, nakon njegove smrti, ili kao od toga!? Jer, On je Uzvišen nad svim tim! Neki komentatori Kur'ana
kada se kaže: "Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, postavio kažu: "Iz stoljeća u stoljeće, iz generacije u generaciju, narodi
je Aliju, r.a., za svog zastupnika u Medini, tj. za vrijeme svog nasljeđuju jedni druge!", dok drugi navode: "To su
odsustva u toku jedne od bitaka. Kada to postane jasno i kada postoji namjesnici/nasljednici džina ili drugih stvorenja prije njih, za koje se
zadovoljstvo, onaj ko tako misli shvatit će grešku onoga koji kaže da pretpostavlja da su bili na Zemlji prije ljudske vrste!" Prvo tumačenje
je "Allah Uzvišeni učinio Adema, a.s., Svojim zastupnikom na je svakako jasnije, a potvrđuju ga i Kur'an i sunnet. Što se pak tiče
Zemlji", i to iz slijedećih razloga: mišljenja da se "pod namjesništvom / hilafetom misli samo na
1. Nemoguće je da Allah bude, bilo sasvim ili djelimično, odsutan namjesništvo u pogledu odredbi (ahkam) i sl., to je neprihvatlljivo
od onog što je u Njegovom posjedu, jer On je Vječni na nebesima i budući da se odredba (propis) uzima iz Objave na osnovi koje se
Zemlji; Njegovu znanju ne može ni trunka promaći na nebesima, niti donosi sud, i to nije ljudska odredba. To je odredba Allaha
na Zemlji. Prema tome, On nema potrebe za zastupnikom, Uzvišenog. To je čin klanjanja Allahu. Velika je razlika između
opunomoćenikom, zamjenikom ili nekim drugim, jer On je neovisan klanjanja (ibadeta) i između zastupanja (nijabet) i namjesništva
od svjetova. (hilafet)! Na taj način postaje jasno da onaj ko donosi sud, to čini po
2. Da bi Adem ili ljudska vrsta bili podesni za zastupništvo, oni Allahovoj odredbi, a ne u ime Njega!
moraju imati ista ili slična svojstva koja ima i Allah Uzvišeni. A Međutim, oni koji zastupaju ovo mišljenje, tj. stav o Allahovom
budući da je čovjek stvoren i da nema svojstva slična Allahovim, namjesniku na Zemlji u pogledu odredbi (ahkama), nemaju nikakav
nego, naprotiv, ima nedostatke u svim svojim svojstvima, za razliku dokaz za to, niti u Kur'anu niti u sunnetu. Naprotiv, kao što je
od Allaha, Koji je savršen u svim Svojim svojstvima, dolazi do navedeno, dokazi su suprotni, a tim ljudima je preostalo da zaključuju
potpune proturječnosti. Stoga se postavlja pitanje: Kako je moguće da prema vlastitom mišljenju, odnosno po principu vjerovatnoće.
onaj koji ima nedostatke zastupa Onoga Koji je savršen? Allah je Poznato je, međutim, da je zaključivanje prema vlastitom mišljenju i
uzvišen od svega sličnoga jer principu vjerovatnoće jedna stvar, a govor Allaha i Njegova
"Ništa nije kao On; On sve čuje i zna!" (42:11) Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, druga stvar, odnosno da nema
3. Potvrđeno je da čovjek ne može biti Allahov zastupnik, niti zaključivanja prema vlastitom mišljenju pored izvornog teksta. Kada
predstavnik. Naprotiv. Allah, dž.š., istinski je zaštitnik i halifa. U tom se uvaži princip vjerovatnoće, dokazivanje izgubi vrijednost. To se,
smislu govore i riječi Allaha Uzvišenog: "Nama je samo Allah posebno, može reći za pitanja poput ovih, koja se dokazuju jedino
dovoljan i divan je On zaštitnik!" (3:173); riječju od Allaha Uzvišenog ili Njegova Poslanika, sallallahu alejhi
"a Allah sve nadgleda i štiti!" (11:12); "Onome koji se u Allaha ve sellem, koji ne govori po svom nahođenju, nego isključivo po
uzda, On mu je dosta." (65:3); "A Allah je dovoljan kao zaštitnik!" Objavi koja mu se dostavlja. A Allah je Onaj koji upućuje na Pravi
(33:48); Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, u dovi za put put.
kaže: /56/ "Moj Allahu! Ti si saputnik na putu i zaštitnik porodice!"
2 El - Bekare / Krava 52
se želi nešto saznati, ali i otkriti "općenitosti", što obuhvaća i razumna i
smisao (mudrost). Odgovarajući na to, nerazumna bića, kao što Allah Uzvišeni
Allah Uzvišeni je rekao: kaže: "Allah sve životinje od vode
- On je rekao: "Ja znam ono stvara, pa neke od njih na trbuhu puze,
što vi ne znate", tj. Ja znam viši a neke na dvije noge idu..." (24:45) U
interes u stvaranju ove vrste unatoč svome komentaru Es-Suddi navodi
lošim stvarima koje spominjete, a to vi predanje od Ebu-Malika, odnosno Ebu-
ne znate. Jer, Ja ću među njima Saliha, Ibn-Abbasa, Murre, Ibn-Mes'uda
postaviti vjerovjesnike, poslanike, i nekih ashaba:
dobre ljude, bogougodne. U vezi sa "Adema je poučio svim imenima, a
smislom riječi zatim ih je predočio melecima", tj.
"Ja doista znam ono što vi ne izložio je stvoreni svijet melecima.
znate!" navest ćemo kasnije, inšaallah, "Kažite Mi imena njihova ako
predanja Ibn-Mes'uda, Ibn-Abbasa i još istinu govorite!", tj. kažite Mi imena
nekih ashaba. stvorenja koja sam vam predočio. Budući
da su meleci mislili da Allah neće
stvoriti nijedno stvorenje koje zna
više od njih, On im kaže: "ako istinu
govorite kada tvrdite da znate više od
svakog Mog stvorenja, pa i Adema,
kažite Mi imena stvorenja koja sam vam
predočio!" To navode Hasan i Katade Es-
Suddi navodi od Ebu-Saliha, on od Ibn-
Abbasa, a ovaj od Murre, Ibn-Mes'uda i
nekih ashaba: "...ako istinu
govorite", misleći da će svi potomci
Ademovi nered širiti i krv prolijevati!
Ibn-Džerir prenosi od Ibn-Abbasa da
to znači: Zar ćeš na njoj postaviti
onoga koji će nered širiti i krv
prolijevati mimo nas, ili nekoga od
- I pouči On Adema svim imenima, a onda nas?! Mi Tebe veličamo, hvalimo i
ih predoči melecima i reče: "Kažite Mi štujemo! Znači, oni su mislili da će
imena njihova, ako istinu govorite!" svi ljudi krv prolijevati i nered na
/31/ "Subhanallah!", rekoše oni, "mi Zemlji širiti, ne znajući da će među
znamo samo ono čemu si nas Ti poučio! njima biti i vjerovjesnika i
Samo si Ti Znalac Mudri."/32/ "O bogougodnih i dobrih! Zato Allah
Ademe", reče On, "kaži im njihova Uzvišeni kaže:
imena!" I kada im on kaza imena "Kažite Mi imena njihova!",
njihova, Allah reče: "Zar vam nisam pokazujući njihovu nemoć - "ako istinu
rekao da samo Ja znam tajne nebesa i govorite", tvrdeći da će oni krv
Zemlje i da samo Ja znam ono što prolijevati i nered na Zemlji širiti.
pokazujete i što krijete?"/33/ Ako ne znate imena ovih koje sam vam
predočio i koje vidite, vi pogotovo ne
Ovo je pozicija u kojoj Allah možete znati stvari skrivene!
spominje Adema dajući mu čast nad "Subhanallah!", rekoše oni, "mi znamo
melecima jer ga je Allah Uzvišeni samo ono čemu si nas Ti poučio; Ti si,
poučio onome čemu nije poučio meleke, doista, Znalac Mudri", tj.-Znalac svake
pa kaže: stvari, Mudar u Svom stvaranju i
"On je Adema svim imenima poučio!", naredbi, u pouci i zabrani po Svojoj
tj. poučio ga je imenima svih volji. U svemu tome, Ti posjeduješ
stvorenja, od najviših do najnižih. Ovo mudrost i savršenu pravednost! Riječ
potvrđuju i riječi Poslanika, znači da je čist od svakog
sallallahu alejhi ve sellem, u vezi sa nesavršenstva. Omer je rekao Aliji:
"velikim šefaatom": /57/ - Oni će doći "Nema drugog boga osim Allaha", mi
Ademu i kazati mu: "Ti si praotac smo to spoznali, a šta to znači
ljudskog roda! Allah te stvorio Svojom "Subhanallah!?" Alija je odgovorio: "To
rukom, učinio da ti meleci sedždu je govor koji Allah voli, kojim je
učine, i poučio te imenima svake zadovoljan, voli da se izgovara." Neki
stvari" (iz hadisa u Sahihu El-Buhari- je čovjek pitao Mejmuna ibn Mehrana o
jevom), što pokazuje da ga je Allah riječima
poučio imenima svih stvorenja, i kaže: (Subhanallah!), pa je on
odgovorio: "To je govor kojim se
"...a onda ih predoči melecima", tj. Allah veliča i kojim se sve ostalo
predočio im je nazive. Riječi: izdvaja kao niže od Allaha. Znanje o
"predočio ih je" dolaze u obliku tome prepustite Njemu i Njegovoj
2 El - Bekare /Krava
53
Veličini, jer On je Znalac Mudri!" Allaha Uzvišenog, čime je odlikovao
Zatim Allah kaže: njegov porod. Allah obavještava da je
"O Ademe", reče On, "kaži im njihova melecima naredio da ničice padnu Ademu
imena!" I kada im on kaza imena kao što se navodi i u naprijed
njihova, Allah reče: "Zar vam nisam navedenom "hadisu šefaata": /58/
rekao da samo Ja znam tajne nebesa i "...Tebi su ničice pali Njegovi
Zemlje, i da samo Ja znam ono što meleci", kao znak počasti, veličanja,
pokazujete i što krijete?!" /33/ poštovanja, predanosti i pokornosti
Zejd ibn Eslem navodi: - Rekao im Allahu Uzvišenom, budući da je to stvar
je: "Ti Džebraile, ti Mikaile, ti izvršenja Njegovog naređenja. Katade
Israfile...", dok nije nabrojao imena kaže: - Riječi Uzvišenog Allaha:
svih, a Mudžahid kaže: "Znači ime svake "A kad rekosmo melecima:
stvari!" Od Seida ibn Džubejra, Hasana ’Ničice padnite!'", znače pokornost
i Katade navodi se slično Allahu i padanje ničice Ademu.
predanje..Pošto se u govoru kojim je Izražavajući pokornost Allahu, svi
Allah Uzvišeni obavijestio meleke o meleci izuzev Iblisa pali su ničice
imenima pokazala prednost Adema, a.s., Ademu.
nad melecima, Allah je rekao: "Oni ničice padošeše svi
"Zar vam nisam rekao da samo Ja znam izuzev Iblisa. On ne htjede, uzoholi se
tajne nebesa i Zemlje i da samo Ja znam i postade nevjernik."
ono što pokazujete i što krijete?!" Postoji više opisa Iblisa prije nego
/33/ Ibn-Džerir navodi: "U vezi s tim je učinio ovaj grijeh. Za ilustraciju
najjače je mišljenje Ibn-Abbasa, a to navest ćemo neke: navodi se da je on
je da se značenje riječi Uzvišenog bio jedan od meleka, poznat kao džin,
Allaha: da je bio prvak džina i čuvar Dženneta,
"Ja znam ono što vi pokazujete" - da je imao vlast na zemaljskom nebu kao
odnose na njihove riječi: i na Zemlji i sl. Međutim, Ibn-
"Zar ćeš na njoj postaviti -Džerir navodi lanac predanja od Hasana
onoga koji će nered širiti i krv pro- da je rekao: "Iblis uopće nije bio
lijevati?!" Ustvari oni su prešutjeli melek. On predstavlja osnov džina, kao
ono što su znali o Iblisovom što Adem predstavlja osnov ljudi." Ovo
suprotstavljanju Allahovim naredbama, je vjerodostojno (sahih) predanje od
te njegovoj oholosti i nepokornosti Hasana.
prema Njemu, osobinama s kojim ga je Dakle, pošto je Allah naredio
Allah stvorio. Što se tiče sumnje u melecima da se poklone, što se odnosilo
vezi sa riječima Allaha, dž.š.: i na Iblisa, koji je prije te
"i što krijete", tj. da je glagol neposlušnosti bio dobar Allahov rob,
ovdje u množini, iako se odnosi na meleci su (izuzev Iblisa) to
Iblisa, koji je u sebi krio grijeh učinili izražavajući pokornost Allahu.
prema Allahu, a što je jednina, možemo Iblis je to odbio i, kao Allahov
reći: Arapi su običavali reći: "Pobije- neprijatelj, uzoholio se zbog zavisti
na je vojska i poražena...", iako je na počasti koju je Allah ukazao Ademu,
pobijena ili poražena jedna (jedinica) rekavši: "Ja sam od vatre, a on je od
ili njen dio. Na isti način izražava se zemlje!" Ova neposlušnost, čiji je
i Kur'an u nekim ajetima, kao npr.: neposredan uzrok oholost, predstavlja
"Doista oni koji te dozivaju početak njegovih drugih pogrešaka, jer
ispred soba." (49:4) Ovdje je glagol i u sahih hadisu je potvrđeno: /59/ "U
"oni koji te dozivaju" u množini iako Džennet neće ući onaj u čijem srcu bude
se odnosi na jednog člana plemena Benu- oholosti makar i koliko zrno gorušice!"
Temim, koji je zvao. Isto je i u Budući da su u srcu Iblisa bili i
navedenom ajetu: oholost, i nevjerstvo, i tvrdoglavost
"Ja znam ono što vi pokazujete i (inad), bilo je nužno da se udalji i
što krijete." odstrani od Allahove milosti, tako da
je on zbog svoje nepokornosti postao
nevjernikom. Ima mišljenja da se
poklonjenje (sedžda) odnosilo isklj-
učivo na zemaljske meleke, iako je
ispravnije da su se poklonili svi
meleci, i zemaljski i nebeski. I
slijedeći ajet ima općenito značenje:
"A kad rekosmo melecima: 'Ničice "Svi su se meleci zajedno poklonili
padnite Ademu!', oni ničice padoše svi izuzev Iblisa..." (15:30)
izuzev Iblisa. On ne htjede, uzoholi se
i postade nevjernik."/34/

Ovo je velika počast Ademu, a.s., od


2 El - Bekare / Krava 54
kako joj je ime?" "Hava" - odgovorio je
on. Oni su upitali: "Zašto Hava?" On je
odgovorio: "Jer je stvorena od nečega
živog!"19
Što se tiče riječi: "ali se
ovome drvetu ne približujte", što je
obavijest od Allaha Uzvišenog i ispit
za Adema, postoje razilaženja u pogledu
toga: kakvo je to drvo? Ima mišljenja
da je to čokot grožđa , da je pšenica,
da je drvo smokve, da je trn, trma*,
palma i sl. Tačno je, međutim, da je to
- I Mi rekosmo: "O Ademe, živite ti i u Džennetu, neko drvo čiju vrstu nije
žena tvoja u Džennetu i jedite u njemu naveo ni Kur'an niti sunnet, te da
gdje god želite, ali se ovome drvetu ne poznavanje koje je vrste ne donosi
približujte, pa da time nepravdu korist, kao što nepoznavanje ne donosi
učinite!" /35/ "Ali, šejtan ih navede štetu. Ovako navodi Ibn-Džerir, a
na grijeh u zbog njega (drveta) i slično misli i Er-Razi, koji u svom
izvede ih iz onoga u čemu su bili!" Komentaru također ne daje precizno
"Siđite!" - rekosmo Mi"Jedni drugima tumačenje.
ćete neprijatelji biti, do određenog Riječi Uzvišenog: "Ali, šejtan
vremena vaše je boravište i uživanje ih navede na grijeh u vezi sa njime",
neko vrijeme!"/36/ dakle, zbog toga što su jeli s tog
drveta Allah ih je udaljio, jer su
Obavještavajući o onome čime je posrnuli u grijeh i nepokornost prema
počastio Adema, Allah Uzvišeni kaže da Allahovoj naredbi "i izvede ih iz
je On, dž.š., naredio melecima da mu se onoga u čemu su bili!", tj. iz
poklone, što su oni i učinili, izuzev odjeće, udobnog stana, rahatluka i
Iblisa, te da mu je dao da stanuje u blagostanja.
Džennetu gdje hoće i da u udobnosti i "Siđite!" rekosmo Mi "Jedni drugima
izobilju tamošnjem jede što hoće i gdje ćete neprijatelji biti, do određenog
hoće. Hafiz Ebu-Bekr ibn Merdevejh vremena vaše je boravište i uživanje do
prenosi od Ebu-Zerra, r.a., da je određenog vremena!" /36/, tj. boravak,
pričao: /60/ - Rekao sam: "Allahov opskrba i životne sudbine, "do
Poslaniče, šta misliš o Ademu? Je li on određenog vremena" kada će, potom,
bio vjerovjesnik?" Rekao je: "Da, bio nastupiti Dan sudnji. Postoje različita
je vjerovjesnik i poslanik s kojim je predanja u pogledu mjesta silaska
Allah razgovarao, licem u lice", tj. Adema, Have i šejtana: ima mišljenja da
lično (direktno). je sišao u Indiji zajedno sa Crnim
Zatim kaže:"živite, ti i žena tvoja, kamenom, te da se Hava spustila u
u Džennetu" Postoje razilaženja u Džiddi, a Iblis u mjestu Destimisan
pogledu mjesta Dženneta u kojem je nedaleko od Basre. To prenosi Ibn-
Allah dao da živi Adem, tj. da li je HatimAbdurrezzak navodi slijedeće: -
Džennet na nebu ili na Zemlji?! Većina Ma´mer kaže: "Izvijestio me je Awf, a
smatra da je na nebu, dok muteziliti i lanac prenosilaca se veže za Ebu-
kaderije ističu da je na Zemlji! To će Musa'a, koji kaže: 'Kada je Allah dao
se, inšaallah, objasniti u suri da siđe Adem iz Dženeta na Zemlju, On
"Bedemi" Muhammed ibn Ishak ističe da ga je poučio vještinama pravljenja
se iz konteksta ajeta vidi da je Hava svega i opskrbio plodovima dženetskim!
stvorena prije Ademovog ulaska u Dakle, vaši plodovi ovdje su dženetski
Džennet, iako ima mišljenja da je Hava plodovi, samo što se ovi mijenjaju, a
stvorena nakon njegovog ulaska u oni tamo ne mijenjaju!'" Muslim i En-
Džennet. To ističe Es-Suddi u haberu Nesa'i od Ebu-Hurejrea prenose da je
koji navodi od Ebu- rekao: - Allahov Poslanik, sallallahu
-Malika, zatim od Ebu-Saliha, potom od alejhi ve sellem, rekao je: /61/
Ibn-Abbasa, pa od Murre, Ibn-Mes'uda i "Najbolji dan u kome izlazi sunce jeste
nekih ashaba, a glasi: - Adem je jedno petak.Tog dana stvoren je Adem, uveden
vrijeme hodao sam, bez žene, po je u Džennet i toga dana izveden je iz
Džennetu. Jednom je zaspao, a kada se Dženneta." Er-Razi kaže: "Znaj da ovaj
probudio, pored glave bila mu je žena ajet sadrži prijetnju za svaki grijeh!"
koju je Allah stvorio od njegovog
rebra. On je upitao: "Ko si ti?", pa mu
je odgovorila: "Žena." Rekao je: "Zašto
si stvorena?" Ona je kazala: "Da ti 19
U svakom slučaju ovaj eser ne doseže svojim senedom do
nađeš smiraj kod mene." Gledajući sve Resulullaha, sallallahu alejhi ve sellem (prim. rec.).
što on zna, meleci su mu rekli: "Ademe, *
Botanički se zove: Lavendula vera (prim. rec.).
2 El - Bekare /Krava
55

obratili s molbom za oprost, usrdno se moleći svojim pokajanjem da


im oprosti grijeh, pa je primio njihovo pokajanje, jer On doista prima
pokajanje i milostiv je.
Što se tiče predanja Bejhekija u djelu "Dokazi vjerovjesništva" od
Omera ibnul-Hattaba da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve
"I Adem primi neke riječi od Gospodara sellem, rekao: - Kada je Adem učinio grijeh, rekao je: "Gospodaru
svoga, pa mu On oprosti; On, doista, moj, molim Te hakom Muhammeda da mi oprostiš!" Allah Uzvišeni
prima pokajanje; On je milostiv."/37/ mu je rekao: "Ademe, kako znaš za Muhammeda prije nego sam ga
stvorio?" On je kazao: "Gospodaru moj, kada si me stvorio, podigao
Navodi se da su ove riječi sam glavu i na stupovima Arša vidio sam napisano:
protumačene riječima Allaha 'Nema drugog boga osim Allaha; Muhammed je Allahov
poslanik', a znao sam da Ti nećeš, uz Svoje ime, dodati drugo do ime
Uzvišenog: Tvog najdražeg stvorenja." Allah Uzvišeni je rekao: "Istinu si kazao,
"Gospodaru naš", rekoše oni "sami smo Ademe. On je Meni najdraže stvorenje. Kada Me zamoliš njegovim
sebi nepravdu učinili i ako nam Ti ne hakom, oprostit ću ti, jer da nije Muhammeda, ni tebe ne bih stvorio."
oprostiš i ne smiluješ nam se, sigurno Prenosi El-Hakim i navodi da je sahih. Uz ovaj hadis navodi se i ime
ćemo biti izgubljeni." (7:23) Ovo se Abdurrahmana ibn Zejda ibn Eslem, a El-Hejhsemi kaže: "Prenosi ga
prenosi od Mudžahida, Seid ibn Et-Taberani, a u lancu ima i imena koja ne poznajem." Hakimova
Džubejra, Ebu-Alije, Rebi' ibn Enesa, potvrda vjerodostojnosti pogrešna je, jer on sam navodi slabost
Abdurrahmana ibn Zejda ibn Esleme u svom djelu: "Slabi".
Hasana, Katade, Muhammeda ibn Ka'ba el- Postavlja se pitanje: kako on može potvrditi da je predanje sahih, ako
Kurezija, Halida ibn Mi'dana, Ata' el- u lancu ima ime koje on proglašava slabim...!? Tačno je da su riječi
Horasanija i Abdurrahmana ibn Zejda ibn koje je Adem primio od svoga Gospodara one ranije navedene:
Eslema Sufjan es-Sevri navodi od Abdul- ‫ﻦ ﻣﻦ اﻟﺨﺎﺳﺮﻳﻦ‬
ّ ‫ﻗﺎﻻ رﺑّﻨﺎ ﻇﻠﻤﻨﺎ أﻧﻔﺴﻨﺎ وإن ﻟﻢ ﺗﻔﺮ ﻟﻨﺎ وﺗﺮﺣﻤﻨﺎ ﻟﻨﻜﻮﻧ‬
aziza ibn Refi'a: - Čovjek koji je čuo "Gospodaru naš", rekoše oni, "sami smo sebi nepravdu učinili i ako
od Mudžahida, koji prenosi od Ubejda nam Ti ne oprostiš i ne smiluješ nam se, sigurno ćemo biti
ibn Umejra, navodi da je rekao: "Adem izgubljeni." (7:23) Ne prihvata se ono što je suprotno tome, budući da
se dokaz može potvrditi onim što se navodi od ashaba, od pouzdanih
je kazao: 'Moj Gospodaru, da li si gri- pripadnika ummeta i autoriteta (tj. iz zdrave tradicije), a nedopustivo
jeh koji sam počinio zapisao meni prije je Kur'an tumačiti patvorenim i nevjerodostojnim stavovima,
nego si me stvorio ili sam ga ja neprovjerenim od učenjaka, poznavalaca hadisa i njihove
izmislio?'” Odgovorio mu je: "To sam ti vjerodostojnosti. Isto tako, jedna neistinita hikaja se pripisuje Maliku,
zapisao prije nego sam te stvorio!" r.a., u vezi s Ebu-Dža'ferom el-Mensurom, prema kojoj je on pitao
Rekao je: "Oprosti mi, kao što si mi Malika: "Ebu-Abdullah, da li treba da se okrenem prema kibli ili
zapisao!" Zatim kaže: "U vezi s tim su prema Allahovom Poslaniku i molim Allaha?" On je navodno
odgovorio: "Zašto da okrećeš lice od njega, koji ti je zagovarač kao
riječi Uzvišenog:
što je i zagovarač tvog pretka Adema, a.s., do Sudnjeg dana?! Okreni
"I Adem primi neke riječi od mu se i moli za šefaat!" / Prenosi Ibn-Humejd od Malika./ Poznati
Gospodara svoga, pa mu On oprosti!" Od hafizi odbacuju ovu hikaju Ibn-Humejda navodeći da je njen lanac
Ibn-Abbasa se navodi: - Adem, a.s., je predanja taman i prekinut, te da sadrži elemente koji optužuju za
rekao: "Nisi li me Ti Svojom rukom neistinu. U vezi s neistinom, poznati autoriteti ističu da ovog Ibn-
stvorio?" Njemu je odgovoreno: Humejda spominje više imama, od kojih mu neki pripisuju laž. Jakub
"Dakako." "I udahnuo mi život?" Rečeno ibn Šejbe es-Sedusi kaže: "Muhammed ibn Humejd Er-Razi puno je
prenosio munker (neprihvatljive) hadise pa se njegovi hadisi moraju
mu je "Da." "I zapisao mi da učinim
prihvatiti s rezervom." Buhari ističe: "Uz njegove hadise mora biti
ovo?" Odgovoreno mu je: "Da." Zatim je rezerva!"; En-Nesa'i navodi: "Nije pouzdan"; Dževzedžani kaže:
rekao: "Ako se pokajem, hoćeš li me "Lošeg pravca, nepouzdan!"; Fadl er-Razi kaže: "Imam od njega
vratiti u Džennet?" Rekao mu je: "Da." pedeset hiljada hadisa, ali ni harf od njega ne prenosim"; Ebul-Abbas
Ovako prenose El-Avfi, Seid ibn Ahmed ibn Muhammed el-Ezheri navodi: - ^uo sam Ishaka ibn
Džubejr, Seid ibn Ma'bed, a El-Hakim u Mensura kako kaže: "Svjedočim da su Muhammed ibn Humejd er-
svom Mustedreku to pripisuje Ibn- Razi i Ubejd ibn Ishak al-Attar ibn Yedejillahi, lašci." O njima slično
govore i drugi hafizi hadisa. Salih ibn Muhammed el-Hafiz kaže: "U
Abbasu.
svemu što bi nam govorio Ibn-Humejd nalazili smo mjesta za
Merfu' hadis, sličan ovome, optužbu."
prenosi Ibn Ebi -Hatim od Mudžahida i O prekidu lanca predanja Ibn-Tejmije, r.h., kaže: "Ova hikaja ima
kaže: - Te riječi su: prekinut lanac predanja. Naime, Muhammed ibn Humejd er-Razi nije
"Moj Bože! Nema drugog boga osim Tebe; živio u vrijeme Malika, pogotovu ne u vrijeme Ebu-Džafera el-
Tebi pripada veličina i zahvala, Mensura. Ebu-Džafer el-Mensur umro je 158. god., Malik 179. god.,
a Muhammed ibn Humejd er-Razi 248. god. a da nije za vrijeme
Gospodaru moj; Sebi sam doista učinio školovanja nikada izišao iz gradića u kojem se rodio sve dok nije
nepravdu, pa oprosti mi, jer Ti doista odrastao, kada je izišao s ocem. Pored toga, za većinu učenjaka
najviše praštaš. Moj Bože! Nema drugog hadisa on je slab. Neistinitost njegovu navode Ebu-Zur'a i Ibn-Vare, a
boga osim Tebe; Tebi pripada veličina i Salih ibn Muhammed el-Esedi kaže: "Od njega nisam vidio drskijeg
hvala, Gospodaru moj; Sebi sam doista prema Allahu i vještijeg u laži!" Posljednji koji navodi predanje
Muvetta'a bio je Ebu-Mus'ab (umro 242. god.), a posljednji ko navodi
nepravdu učinio, pa primi moje predanje od Malika uopće bio je Ebu-Huzejfe Ahmed ibn Ismail es-
pokajanje; Ti zbilja primaš pokajanje i Sehmi (umro 259. god.) i to prema lancu u kojem se nalaze
milostiv si."20 prenosioci čije biografije nisu poznate, a pogotovu što je mezheb
Malika suprotan ovoj hikaji. Naime, poznato je iz mezheba Malika i
drugih autoriteta i predstavnika zdrave tradicije da, ukoliko onaj koji
20 upućuje dovu Allahu, donosi salavat na Vjerovjesnika, sallallahu
Sve što je navedeno potvrđuju riječi Allaha Uzvišenog:
"Gospodaru naš", rekoše oni, "sami smo sebi nepravdu učinili i ako alejhi ve sellem, okreće se prema njegovom kaburu i moli za njega.
nam Ti ne oprostiš, sigurno ćemo biti izgubljeni." (7:23) To znači da Ako, pak, upućuje dovu za sebe, okreće se prema kibli i uči dovu.
su Adem i Hava priznali svoj grijeh i ovo priznanje koje je sadržano u Prema tome, iz navedenog se može vidjeti da je ono čemu je Allah
onome što ih je Allah Uzvišeni poučio iznijeli kao molbu, zatim se poučio Adema, el-wesile, kako bi mu oprostio grijeh, priznanje
2 El - Bekare / Krava 56
Riječi Allaha Uzvišenog:"On doista Navodeći opomenu koju je uputio
prima pokajanje i milostiv je", tj. On Ademu i njegovoj supruzi, te Iblisu,
prima pokajanje od onoga ko se Njemu prilikom njihovog udaljavanja iz
pokaje i zatraži oprost. Ovo je Dženneta, kao i svim njihovim
sastavni dio Njegove milosti prema sljedbenicima, Uzvišeni Allah kaže da
Svojim robovima. će On slati knjige i poslanike s
objašnjenjima i jasnim uputama, tako da
za "onoga koji bude slijedio uputu",
odnosno, one koji prihvate knjige koje
budu objavljene i poslanike koji budu
izaslani, "za njih neće biti straha"
za ono što ih čeka na Sudnjem danu,
"niti će oni tugovati" za onim što im
je prošlo na dunjaluku (ovome svijetu),
kao što Allah Uzvišeni kaže u suri
Taha:
- Mi rekosmo: "Silazite iz njega svi! "Izlazite iz njega svi", reče On,
Od Mene će vam uputa dolaziti, i oni "jedni drugima ćete neprijatelji
koji uputu Moju budu slijedili ničega biti! Od Mene će vam uputa dolaziti,
se neće bojati, niti će za čim i onaj koji bude slijedio uputu Moju,
tugovati." /38/ "A oni koji ne budu neće zalutati i neće nesretan biti."
vjerovali i ajete Naše budu poricali (20: 123) Zatim: "A oni koji nisu
bit će stanovnici Džehennema (Vatre), vjerovali i ajete Naše su poricali,
gdje će vječno ostati."/39/ bit će stanovnici Vatre, u kojoj će
vječno ostati." (64:10) Dakle, nema
izlaza niti spasa.U vezi s tim, Ibn-
učinjenog grijeha i pokajanje za ovo nasilje, a zatim približavanje Džerir navodi hadis s neprekinutim
Allahu ovim priznanjem i tevbom. Uzvišeni Allah kaže: lancem, koji seže do Ebu-Seida el-
"Gospodaru naš", rekoše oni, "sami smo sebi nepravdu učinili i ako Hudrija, r.a., koji kaže: - Allahov
nam Ti ne oprostiš i ne smiluješ nam se, sigurno ćemo biti Poslanik, sallallahu alejhi ve selle-
izgubljeni." (7:23) Iz navedenog se također može vidjeti da su hadisi m, rekao je: /62/ " Što se tiče
koji se navode da Adem, a.s., moli posredništvo našeg Vjerovjesnika, stanovnika Vatre, kojima to i
sallallahu alejhi ve sellem, apokrifni i da se pomoću njih apsolutno ne
može izvoditi zaključak. Jer približavanje Allahu Uzvišenom moguće
pristoji, oni tamo neće umrijeti,
je jedino onim što je On, dž.š., odredio putem Njegovih imena, niti će živjeti! To su ljudi koje je
atributa i Bića , ili putem dobrih djela koja su sredstvo približavanja zbog njihovih grijeha zadesila Vatra,
Allahu. Uzvišeni Allah kaže: koja ih umrtvljuje, pa kada postanu
"^ovjeku pripada samo ono što sam stekne." (Ibid., ugljenisani, tada im se dozvoli
53:39) Zato, djela nekog drugog ne mogu ti koristiti, niti se možeš šefaat." /Hadis prenosi Muslim od
njima poslužiti budući da to tebi ne pripada. Moći ćeš koristiti samo Šu'be, koji to navodi od Ebu-Seleme./
ona dobra djela koja sam učiniš. Naprimjer: molba stanovnika pećine
svakog putem svojih djela, ili molba tvog brata vjernika za tebe, jer je
dova vjernika za vjernika dozvoljena. Tako se u Kur'anu kaže:
"Jedni drugima pomažite u dobročinstvu i bogobojaznosti (čestitosti),
a nemojte se pomagati u grijehu i neprijateljstvu." (5:2) Primjer
molbe vjernika upućene za svoga brata vjernika poznat je od
Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, koji je učio dovu za slijepca, na
koju je Allah odgovorio vraćajući mu vid. Zatim dova za kišu koju su
vjernici upućivali pozivajući se na Abbasa, tj. dovu Abbasovu. On je
svojevremeno učio dovu na osnovi zahtjeva vladara vjernika Omera
ibnul-Hattaba, koji je rekao: "Moj Bože! Molili smo uz pomoć Tvog
Poslanika, pa si nam udovoljio molbi. Svog vjerovjesnika si uzeo
Sebi, pa sada molimo putem njegovog amidže Abbasa. Prouči dovu,
Abbase!" Abbas je podigao ruke i rekao: "Moj Bože! Mi znamo da Ti
nećeš dati kaznu bez grijeha, niti ćeš podići kaznu bez pokajanja. Mi
Ti se evo kajemo! Moj Bože! Daj nam kišu i ne učini nas da "O sinovi Israilovi, sjetite se
očajavamo!" Poslije toga je kiša počela padati. Iz ovoga
zaključujemo: da je cilj halife bio Poslanik, sallallahu alejhi ve
blagodati Moje koju sam vam podario, i
sellem, on bi rekao: "Moj Bože! Mi Te molimo Tvojim ispunite zavjet koji ste Mi dali, pa ću
Vjerovjesnikom!", ali je rekao: "Svog Vjerovjesnika uzeo si Sebi, tj. i Ja ispuniti Svoj zavjet koji sam vam
Vjerovjesnik je molio za nas dok je bio živ, ali sada si ga uzeo Sebi i dao! I samo se Mene bojte!" /40/
on sada ne uči dovu za nas. Zato mi molimo preko njegovog amidže "Vjerujte u ono što sam objavio
Abbasa, tj. dovom njegovog amidže Abbasa, jer on je živ i može potvrđujući da je istinito ono što vi
moliti. Abbas je uputio dovu, kao što je spomenuto, nakon što mu je
imate i ne budite prvi koji u to ne
Omer rekao: "Moli Allaha!" On je Abbasa odabrao za dovu jer je on
amidža Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. Što se tiče vjeruju! Ne prodajite riječi Moje za
dove posredstvom duša (biti) stvorenja, za to nema dokaza u Kur'anu bagatelnu cijenu i samo se Mene boj-
niti u sunnetu i nije sahih. Svi hadisi koji se navode u prilog dozvole te!"/41/
tog čina apokrifni su i lažni. A Allah upućuje! Ukoliko želite više
saznati o tome, pogledajte našu knjigu: "Dostizanje suštine Pozivajući sinove Israilove na ovaj
tevessula".
2 El - Bekare /Krava
57
način, Allah Uzvišeni ih podsjeća i obilje, što znači da zamjenjujete
kaže: "O sinovi Israilovi!", tj.: O vjerovanje u Kur'an i djelovanje u
sinovi dobrog, Allahu pokornog roba, skladu s njim, a što vam je naređeno,
budite kao što je bio i vaš otac za ovaj svijet i njegove ukrase. Zato
pokoran Allahu, na Putu istine! Kao što "se samo Mene bojte" Riječ
je uobičajeno reći: "O sine plemenitog, "bogobojaznost" znači djelovanje u
budi plemenit kao i tvoj otac!" To pokornosti prema Allahu nadajući se
znači: O sinovi Israilovi, vjerujte u Njegovoj milosti, prema Allahovu
Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem, svjetlu, i izbjegavanje grijeha u
i slijedite Istinu, koja vam je došla skladu s Allahovim, dž.š., svjetlom i
posredstvom njegovim! Israil je ovdje iz straha od Njegove kazne. To dakle
Jakub, a.s"I sjetite se blagodati Moje znači: Allah doista prijeti za sve što
koju sam vam podario", čine skrivajući Istinu i
, tj. sjetite se Allahove manifestirajući nepokornost Allahu i
blagodati kojom vas je spasio od suprotstavljanje Njegovome Poslaniku,
ropstva kod Faraona, koji je rascijepio sallallahu alejhi ve sellem.
kamen, spustio manu i prepelice te
učinio između vas vjerovjesnike i
poslanike.
"I ispunite zavjet koji ste Mi
dali, pa ću i Ja ispuniti Svoj zavjet
koji sam vam dao!" Ovim se traži da
ispune obavezu koja je dana u Tevratu,
tj. da slijede Muhammeda, sallallahu "I ne miješajte istinu s neistinom,
alejhi ve sellem, pa ako to budu tajeći istinu iako vi znate." /42/
učinili, i Allah Uzvišeni će izvršiti "Namaz obavljajte, zekat dajite i
Svoju obavezu u pogledu grijeha koje su zajedno s onima koji namaz obavljaju i
počinili i uvest će vas u Džennet. vi ga obavljajte."/43/
"I samo se Mene bojte!", tj
imajte strah jedino od Mene! Sa Allah Uzvišeni zabranio je dvije
"podsticanja" Allah ovdje prelazi na važne stvari, a to su: krivotvorenje i
"prijetnju" odgovorima koje je dao prikrivanje istine, pa im naređuje da
onima prije njih, u vidu kazne koja im ne miješaju istinu s neistinom i da
je poznata, pozivajući ih uz podsticaj jasno pokažu šta je istina. To znači:
i prijetnju kako bi se eventualno Ne miješajte židovstvo i kršćanstvo s
vratili Istini i slijedili Muhammeda, islamom, koji je istinska Allahova
sallallahu alejhi ve sellem vjera, a vi znate da ste iskrivili i
"Vjerujte u ono što sam jedno i drugo. Ibn-Abbas prenosi:
objavio potvrđujući da je istinito ono "Prikrivanje istine ovdje znači
što vi imate", tj. vjerujte u Kur'an, prikrivanje istine od židova o
koji sadrži vjeru u Allaha i Muhammedu, sallallahu alejhi ve sellem,
Njegova Poslanika, kao što imate i u i onome što on donosi, iako im je to
Tevratu zapisano ime Muhammedovo, bilo zapisano u Tevratu, koji se
sallallahu alejhi ve sellem, gdje vam nalazio pred njima.
je naređeno da u njega vjerujete, da ga "Namaz obavljajte", znači da im
podržavate i slijedite Kur'an, koji je se naredi da namaz obavljaju, i to
njemu objavljen. Stoga, "nemojte biti nakon što prihvate vjeru u jasne ajete
prvi koji ne vjeruju" , tj. prvi koje donosi Allahov Poslanik, salla-
među sinovima Israilovim koji ne llahu alejhi ve sellem, jer namaz kao i
vjeruju. Misli se isključivo na židove post i hadž nisu mogući bez vjerovanja,
iz Medine, kojima je prvim između budući da vjera u Muhammedovu,
židova dostavljen Kur'an, iako ne i sallallahu alejhi ve sellem, misiju
prvim uopće, budući da su arapski predstavlja osnov svakog djelovanja.
mnogobošci bili prvi koji nisu "I zekat dajite!" znači naređuje
vjerovali. Ovdje se, međutim, misli im da daju zekat, Vjerovjesniku,
isključivo na židove Medine. Zatim sallallahu alejhi ve sellem, i "i
slijedi: "I ne prodajite moje ajete za zajedno s onima koji namaz obavljaju i
bagatelnu cijenu!" vi ga obavljajte!", tj. budite zajedno
, tj. za vjeru u Moje ajete i s vjernicima pri izvršavanju najljepšeg
potvrdu poslanstva Mog Poslanika ne i najsavršenijeg djela, a to je namaz,
uzimajte u zamjenu ovaj svijet i koji se ovdje navodi kao kolektivni
strasti njegove, jer to je malehno i čin, tj. obavljajte namaz u džematu.
prolazno. Abdullah ibn Mubarek u vezi s Mnogi učenjaci na osnovu ovog ajeta
riječima Uzvišenog: "bagatelnu dokazuju obavezu klanjanja namaza u
džematu.
cijenu" kaže: "Bagatelna cijena ovdje
se odnosi na ovaj svijet i njegovo
2 El - Bekare / Krava 58
Enesa ibn Malika da je rekao: - Allahov
Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem,
rekao je: /63/ "U noći mog uzdignuća
prošao sam pored ljudi čije su usne
"Zar od drugih tražite da dobročinstvo rezane makazama od vatre. Upitao sam:
čine, a pri tome sebe zaboravljate, dok 'Ko su ovi?' Odgovoreno mi je: 'To su
hatibi (govornici) iz tvoga ummeta na
Knjigu učite? Zar se opametiti
dunjaluku, koji su ljudima naređivali
nećete?"/44/
da čine dobro zaboravljajući sebe dok
su čitali Knjigu! Zar se oni neće
Allah Uzvišeni kaže: - Kako možete vi,
opametiti?!'"
sljedbenici Knjige, naređivati
Imam Ahmed prenosi s lancem koji
dobročinstvo kao čin univerzalnog
seže do Ebu-Va'ila da je ovaj pričao: -
dobra, a sebe pritom zaboraviti ne
Neko je rekao 'Usametu dok sam jahao
naređujući i sebi ono što naređujete
iza njega: "Zar ti nećeš razgovarati s
drugim ljudima!? Pa, i pored toga, vi
Osmanom?" 'Usame je odgovorio: "Sami
učite Knjigu i znate stav prema onome
vidite da ja ne govorim s njim, osim
ko ne izvršava Allahove zapovijesti!
pred vama! Ja nikada ne razgovaram s
Zar nećete pameti doći?! Šta to vi
njim o našim odnosima, a da ne počnem s
radite sa sobom, pa se ne osvrćete na
nečim što ja volim prvi inicirati. Tako
svoju usnulost i ne uviđate svoje
mi Allaha, ja mu ne kažem nikada da je
sljepilo! Prema tome, u ovom ajetu
on najbolji čovjek iako je on moj
Allah prekorava sljedbenike Knjige
vladar, nakon što sam čuo šta kaže
riječima:
Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem."
"Zar da od drugih tražite da
Oni zapitaše: "Šta si čuo da kaže?" On
dobročinstvo čine, a da pri tome sebe
odgovori: - Čuo sam kako kaže: /64/ "Na
zaboravljate, vi koji Knjigu učite? Zar
Sudnjem danu čovjek će biti doveden i
se opametiti nećete!", jer su oni
bačen u vatru, pa će pred njega ispasti
tražili od ljudi da čine dobro, a sami
njegova utroba, oko koje će on
to nisu činili, pa su stoga i zaslužili
obilaziti kao što magarac obilazi pri
prijekor.
vršidbi. Tada će mu pristupiti
Ovdje nije namjera prijekor zato što
stanovnici Vatre i pitati: 'Šta te to
oni naređuju dobročinstvo i zato što ga
pogodilo? Zar nam ti nisi naređivao da
ovi ne čine, nego zato što ga ni sami
činimo dobro i odvraćao nas od zla?' On
ne čine. Jer, naređivanje dobra je opće
će reći: 'Tražio sam od vas da činite
poznato i to je obaveza svakog
dobro, a ja to nisam činio, odvraćao
učenjaka. Međutim, njegova je osnovna
sam vas od zla, a sam ga činio!'
obaveza da i on sam čini dobro zajedno
/Prenose El-Buhari i Muslim./
s onim kome to naređuje, odnosno da u
Allah Uzvišeni kaže:
tome sam ne zaostaje, kao što Šuajb,
"Zar su isti oni koji znaju i oni koji
a.s., kaže:
ne znaju? Samo oni koji pameti imaju
, .
pouku primaju" (39:9) Ibn-Asakir navodi
"Ja ne želim činiti ono što vama
u biografiji Velida ibn Ukbe da je
zabranjujem; jedino želim raditi na
Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sel-
popravljanju stanja koliko ja mogu, a
lem, rekao: /65/ - Stanovnici Dženneta
uspjeh moj zavisi samo od Allaha; će pogledati u stanovnike Džehenema i
u Njega se uzdam i Njemu se obraćam." govoriti: "Šta vas je uvelo u Vatru?
(11:88) Jer, mi smo ušli u Džennet samo
Naprijed navedene riječi ne znače zahvaljujući onome što smo od vas
da, ukoliko učenjak čini loša djela, naučili!" Oni će reći: "Govorili smo,
sam ne može tražiti da se to ne čini..U ali po tome nismo radili!"
tom smislu, Malik od Rebi'e navodi: -
Čuo sam Seida ibn Džubejra kako kaže:
"Kada čovjek ne bi naređivao dobro, a
odvraćao od zla dok sam to ne čini, ne
bi bilo toga ko bi naređivao dobro, a
odvraćao od zla." Malik na to kaže: "To
je tačno. Jer, ko je taj ko nema pri "Tražite pomoć strpljenjem i namazom.
sebi štogod loše?!" Ja bih dodao (tj. To je doista teško, osim poslušnima."
Ibn-Kesir): Međutim, u ovom slučaju, za /45/ "Onima koji su uvjereni da će se
učenjaka posebno, pokudno je ne biti sresti sa Gospodarom svojim i da će se
pokoran i činiti grijeh samim tim što Njemu vratiti."/46/
zna da je grijeh, i radi suprotno
spoznaji. Jer, onaj koji zna nije Allah Uzvišeni naređuje Svojim
jednak onome koji ne zna! Stoga hadisi robovima da sa strpljivošću i namazom
u vezi s tim i donose prijetnje. traže od Njega dobro koje na ovom
Imam Ahmed u svom Musnedu navodi od svijetu priželjkuju. O tome Ibn Ebi-
2 El - Bekare /Krava
59
Hatim, s lancem koji seže do Omera ibn djelima suditi u skladu sa Svojom
Hattaba, r.a., kaže: "Strpljivosti pravednošću. Stoga, pošto su uvjereni
imaju dvije vrste: strpljivost pri u povratak i nagradu, odnosno kaznu,
nesreći, koja je dobra, i strpljivost za njih je lahko da predano djeluju i
pri izbjegavanju Allahovih zabrana, ne čine loša djela.U vezi s riječima:
koja je još bolja." Ibn-Mubarek s "Onima koji su uvjereni da će se
lancem prenosilaca prenosi od Seida ibn sresti sa svojim Gospodarom", Ibn-
Džubejra da je rekao: "Strpljivost je Džerir prenosi od Mudžahida: "Svako
prihvaćanje onoga što pogodi Allahova mišljenje spomenuto u Kur'anu znači
roba, uzdajući se da će to naći kod uvjerenje", odnosno "znanje" prema
Allaha. Nekada čovjek podnosi teškoće drugom predanju.
pokazujući to isključivo kroz Ibn-Kesir kaže: - U sahih hadisu
strpljivost." navodi se da će Allah Uzvišeni
Što se tiče riječi Uzvišenog: kazati Svome robu na Sudnjem danu: /68/
"namaz, molitva", ona ima jednu od "Zar ti nisam dao suprugu? Zar ti nisam
glavnih uloga da čovjek bude postojan. dao čast? Zar tebi nisam podvrgao i
Od Huzejfe ibn Jemana prenosi se: /66/ konje i deve, i pustio te da vladaš i
"Kada bi Allahovog Poslanika, upravljaš drugima?!" On će reći: "Da."
sallallahu alejhi ve sellem, nešto A Allah Uzvišeni će kazati: "Jesi li
zadesilo, on bi pristupio namazu." Od mislio da ćeš se sa Mnom sresti?" On će
Alije, r.a., prenosi se da je rekao: kazati: "Ne." A Allah će mu na to reći:
/67/ "Posmatrao sam nas u noći uoči "Danas ću te zaboraviti kao što si ti
Bedra. Svi smo spavali izuzev Allahovog Mene zaboravio." O ovome će opširnije
Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, biti govora kod riječi Uzvišenog:
koji je klanjao i molio dovom sve do "Zaboravljali su Allaha, pa je i On
sabaha." Ibn-Džerir navodi lanac njih zaboravio!" (9:67)
prenosilaca koji seže do Ujejne ibn Ab-
durrahmana, odnosno njegovog oca, da je
Ibn-Abbas, kada je na putu čuo za smrt
svog brata Qathema, prvo izgovorio: "Mi
smo Allahovi i Njemu se vraćamo!", a
zatim skrenuo s puta i sjeo da se "O sinovi Israilovi! Sjetite se
odmori. Klanjao je dva rekata ostajući blagodati Moje koju sam vam podario i
dugo na sjedenju (tešehhud), a potom što sam vas nad drugim svjetovima bio
ustao i idući prema svojoj jahalici odlikovao."/47/
(devi) rekao:
"Tražite pomoć strpljenjem i namazom. Allah ih podsjeća na ranije
To je doista teško, osim poslušnima." blagodati koje je podario njihovim
/45/ Ibn- očevima i precima, uključujući i to što
-Džerir navodi značenje ajeta: "O vi, ih je odlikovao nad drugim narodima u
svećenici Sljedbenika Knjige, tražite to vrijeme šaljući im poslanike i
pomoć posvećujući se pokornosti Allahu objavljene knjige, kao što kaže:
i obavljanjem namaza, koji zadržava "I znajući kakvi su, odabrali smo ih
čovjeka od sramotnih i nevaljalih djela između drugih svjetova." (44:32) Ebul-
i približava Allahovom zadovoljstvu, Alije kaže: "To znači davanjem vlasti,
čije obavljanje nije teško samo slanjem poslanika i objavljenim
pokornim, tj. skromnim i predanim knjigama, što im je dano više u odnosu
pokornosti iz straha od Njega." na njihove suvremenike, jer svako
Jasno je da navedeni ajet, iako vrijeme ima svoj svijet (suvremenost)."
predstavlja obraćanje u kontekstu Od Mudžahida i drugih navodi se
opomene Izraelićanima, nije upućen slijedeće predanje: "Ovo treba
isključivo njima, nego ima opći smisao protumačiti jer ovaj islamski ummet
kako za njih tako i za druge ljude. A, vredniji je od njih!", na to ukazuju i
Allah to najbolje zna! riječi Uzvišenog:
Uzvišeni Allah kaže: "Vi ste narod najbolji od svih koji se
"Onima koji su uvjereni da će se ikada pojavio: tražite da se čine dobra
sresti sa Gospodarom svojim i da će djela, a odvraćate od nevaljalih, i u
se Njemu vratiti", /46/ što dopunjava Allaha vjerujete! A kada bi sljedbenici
ranije navedene riječi, jer namaz Knjige ispravno vjerovali, bilo bi
nije težak samo Allahu odanim bolje za njih..." (3:110) Nedopustivo
ljudima, onima koji su uvjereni da će je da se mijenja značenje riječi da su
sresti Gospodara svoga, tj. koji oni odlikovani nad drugim svjetovima,
znaju da će biti oživljeni na Sudnjem tj. u smislu da se to odnosi i na one
danu, doći pred Njega i vratiti Mu prije njih i one poslije njih, jer,
se.Dakle, oni će biti zavisni od Al- Ibrahim, a.s., bio je prije njih i on
lahove volje jer On će o njihovim je veći od svih njihovih vjerovjesnika.
2 El - Bekare / Krava 60
Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem, priteći", tj. niko se neće moći za njih
bio je poslije njih, a on je vredniji zauzimati niti im pomoći i izbaviti ih
od svih stvorenja i prvak Ademova od kazne. U vezi s tim riječima
potomstva na dunjaluku i ahiretu, neka Uzvišenoga, Ibn-Džerir kaže: "To znači
su Allahov blagoslov, mir i bereket na da im toga dana neće niko moći pomoći,
njega! niti se za njih zauzeti bilo koji
zagovornik; od njih neće biti primljena
nikakva otkupnina niti naknada budući
da tada neće vrijediti međusobno
prijateljstvo, mito, niti zagovor, a
neće biti ni međusobnog pomaganja niti
"I bojte se Dana kada niko ni za koga suradnje. Sud će biti u rukama Silnog i
ništa neće moći učiniti, kada se ničiji Pravednog, pred Kojim nema koristi od
zagovaranja niti od pomoći drugoga. Za
zagovor neće prihvaćati, kada se ni od
svako loše djelo kazna će biti
koga otkup neće primati i kada nikome
odgovarajuća tom djelu, a za dobro
niko neće u pomoć priteći."/48/
također, ili uvećana. To je u skladu s
riječima Uzvišenog:
Nakon što ih je Allah Uzvišeni
.
najprije podsjetio na Svoje blagodati,
"I zaustavite ih, jer oni će biti
upoznao ih je s dužinom Svoje kazne
pitani: 'Šta vam je, zašto jedni
kojom će ih kazniti na Sudnjem danu, pa
kaže: drugima ne pomognete?' Ali, toga dana
"Bojte se Dana", tj. Sudnjeg dana, oni će se sasvim predati." (37:24-26)
"kada niko ni za koga ništa neće
moći učiniti", tj. kada niko ni od koga
neće zavisiti.Uzvišeni kaže:
"O ljudi, bojte se Gospodara svoga i
strahujte od Dana kada roditelj djetetu
svome neće moći pomoći, niti će se
dijete moći imalo zauzeti za svoga
roditelja!" (31:33) To je krajnji
stupanj, kada nijedan roditelj niti
njegovo dijete neće moći jedni drugima
ništa pomoći, "I kada smo vas izbavili od Faraonovih
"kada se od njih neće primati ljudi koji su vas najgorim mukama
zagovor" znači od nevjernika. Uzvišeni mučili: mušku vam djecu klali, a žensku
dalje kaže: u životu ostavljali - to vam je bilo
"I njima zagovaranje zagovornika veliko iskušenje od Gospodara vašeg."
neće biti od koristi." (74:48) Riječi /49/ "I kada smo zbog vas more ras-
Uzvišenog: tavili i vas izbavili, a Faraonove
"kada se ni od koga otkup neće ljude na oči vaše potopili!"/50/
primati" znače "fidju, otkup", u
skladu s riječima: Allah Uzvišeni kaže: O sinovi
"Ni od jednog nevjernika, koji umre kao Israilovi, sjetite se blagodati koju
nevjernik, doista se neće primiti kao sam vam podario kada vas je izbavilo od
otkup ni sve blago ovog svijeta!" sljedbenika Faraonovih i spasilo iz
(3:91) Ovaj ajet tumače riječi njihovih ruku to što ste se pridružili
Uzvišenog: Musau, a.s. Oni su vas kažnjavali
najžešćim kaznama i to zato što je
"Danas se nikakva otkupnina od vas
Faraon, Allah ga prokleo, u snu se
neće primiti, kao ni od onih koji nisu
prestrašio vidjevši vatru kako izlazi
vjerovali! Vatra će biti prebivalište
iz Svetog hrama i ulazi u kuće Kopta u
vaše; ona baš vama odgovara!" (57:15)
Egiptu, a ne u kuće Izraelićana, čiji
Allah Uzvišeni saopćava da oni nisu
je smisao da će njegovo kraljevstvo
vjerovali u Njegovog Poslanika da bi ga
biti srušeno od nekog Izraelićana.
slijedili u misiji koju mu je Allah
Navodi se da je to bilo nakon noćnog
odredio i u takvom stanju se sreli na
razgovora prema kojem Izraelićani
Sudnjem danu, pa - zbog toga - oni neće
očekuju između njih čovjeka koji će im
imati koristi od bližnjeg, niti
osnovati državu i vratiti veličinu.
zagovora od nekog dostojanstvenika,
Ovako se navodi u hadisu "El-futun",
niti će se od njih primiti otkup, pa
koji ćemo navesti uz komentar sure
makar to bilo sve blago ovog svijeta.
Taha, inšaallah! Zato je Faraon naredio
Od Allahovog Poslanika prenosi se da ga
da se ubije svako muško dijete koje
je neko pitao: /69/ "Allahov Poslaniče,
se kod Izraelićana nakon toga rodi, a
šta je to otkup ()?" On je rekao: "To da se ostave ženska djeca. Izraelićane
je otkupnina (fidja)." je istovremeno koristio za najteže i
"kada im niko neće u pomoć
2 El - Bekare /Krava
61
najniže poslove, o čemu će više biti "Mi vas stavljamo na kušnju i u
govora u komentaru sure "El-Kasas", ako zlu i u dobru." (21:35) Ibn-
Bog da. -Džerir kaže: - Kada je u pitanju zlo,
Riječi "koji su vas najgorim mukama najčešće se kaže: "Iskušavao sam ga
mučili", znače "koji su vam stalno ili iskušavam ga kušnjom", a kada je u
produžavali kaznu", a zatim ovdje kaže: pitanju dobro: "Stavljam ga na kušnju
"mušku vam djecu klali, a žensku u ili iskušenje." "I kada smo zbog vas
životu ostavljali", kako bi to bio more rastavili i vas izbavili",
komentar blagodati naprijed navedene u znači, nakon što smo vas izbavili od
riječima: sljedbenika Faraonovih i nakon što
"O sinovi Israilovi! Sjetite ste izišli s Musaom, a.s., i Faraon
se blagodati Moje koju sam vam je, tragajući za vama, krenuo. Mi smo
podario", u smislu da su Faraon i vama more razdvojili, tj. objavili
njegovi sljedbenici bili ti koji su ih smo Musau: "da svojim štapom udariš
najtežim mukama mučili, pa su klali po moru"
njihove sinove, a u životu žensku djecu (26:63), pa kada je on svojim
ostavljali.Allah Uzvišeni podsjeća ih štapom udario po moru, ono se
na Svoje blagodati koje im je podario razdvojilo, i svaki dio bio je kao
time što ih je izbavio od njih nakon veliko brdo. Nakon toga, krenuli su
žestokog iskušenja. Faraon je ovdje Musa i njegovi sljedbenici, a zatim za
primjer vladara nevjernika u Egiptu u njima i Faraon s vojskom dok ih nije
to vrijeme. Navodi se da je to bio sustigao. Tada ga je Allah potopio pred
jedan od velikih vladara Egipta, po njima, pa kaže:
imenu El-Welid ibn Mus'ab ibn Reyyan, "a Faraonove smo ljude na oči
odnosno, Mus'ab ibn Reyyan. Bilo kako vaše potopili!" /50/ To navodi i više
bilo, on je od Allaha proklet!21 pripadnika zdrave tradicije (Selefa).
Uz riječi Uzvišenog: "To vam Ima predanje da je taj dan, tj.dan
je bilo veliko iskušenje od Gospodara potapanja Faraona i izbavljenja Izra-
vašeg" /49/ Ibn-Džerir kaže: "To je u elićana bio na Ašuru, tj. desetog dana
tome što smo vas izbavili od kazne muharrema, kao što navodi predanje
Faraonove, koja je za vas veliko Ahmeda ibn Hanbela od Ibn-Abbasa, koji
iskušenje od Gospodara vašega, odnosno je rekao: /70/ - Kada je Allahov
velika blagodat prema vama." Ovako Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem,
navode Ibn-Abbas i drugi, kao što su došao u Medinu i vidio tamo da židovi
Mudžahid, Ebul-Alije, Ebu-Malik, Es- poste na dan Ašure, pitao je: "Koji je
Suddi itd. Osnovno značenje riječi to dan što ga postite?", oni su rekli:
jeste "iskušenje - ispit", što biva u "Ovo je dobar dan. To je dan na koji je
dobru i u zlu, kao što Uzvišeni Allah Allah Uzvišeni izbavio Izraelićane od
kaže: neprijatelja. Taj dan je postio i Musa,
a.s.” Allahov Poslanik, sallallahu
alejhi ve sellem, rekao je: "Ja imam
21 veće pravo na Musaa od vas!" Poslanik,
Ja bih rekao: Ovaj Faraon je govorio: "Ja sam vaš najviši
gospodar!" Ovaj Faraon je tvrdio da je gospodar, kažnjavao je sallallahu alejhi ve sellem, također je
vjernike Izraelićane... Stoga svaki musliman svjedoči da je Fa -raon postio taj dan i naredio je da se
bio nevjernik, odnosno da će on vječno ostati u vatri džehenemskoj, posti(Prenose El-Buhari, Muslim, En-
gdje mu se neće smanjiti kazna, što potvrđuju kur'anski ajeti i Nesa'i i Ibn-Madže od Ejjuba Es-
vjerodostojni hadisi. Pa i pored toga, postoje pojedine grupacije, koji
Sehtijanija).
tvrde da su muslimanske, a smatraju da će Faraon biti spašen od
vatre, da će ući u Džennet, da je prihvatio vjeru i slične stvari
suprotne jasnom slovu Kur'ana i vjerodostojnih hadisa. To svoje
vjerovanje oni zasnivaju na njegovim riječima, kada se gušio u vodi,
kada se borio sa sobom i kada mu je njegova pokvarena duša došla u
grlo, odnosno kada je vidio svojim očima šta je radio kao nevjernik.
Tada je on vidio svoje mjesto u vatri i rekao:
"Ja vjerujem da nema drugog boga osim Onoga u Kojeg vjeruju
sinovi Israilovi." (10:90) Tada mu je Allah Uzvišeni odgovorio: "Zar
sada...?", tj. zar sada, kada je prošlo vrijeme?! Jer on je bio obavezan
vjerovati u Allaha srcem, bio je svjedok Njegova postojanja, a nije "I kada s Musaom susret odredismo,
vjerovao. Njegov vid tada je posvjedočio, pa je on nakon ovog četrdeset noći vi ste nakon njega tele
osvjedočenja povjerovao, što nije dovoljno, jer je vjerovanje u viđeno uzeli (da obožavate), čineći tako sami
prihvatljivo za svakog čovjeka i to niko ne negira zato što to vidi sebi nepravdu." /51/ "Zatim smo vam i
(svjedoči), dok je prava vjera - vjera u neviđeno, odnosno vjera u poslije toga oprostili, da biste
nešto što ne vidiš potpuno. U tome je veličina potvrde vjere uz
zahvalni bili." /52/ "I kada smo dali
objavu koju donosi Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem. Zato mi
molimo Allaha Uzvišenog da uputi i one koji vjeruju u spas Faraona Musau Knjigu i uputu za razlikovanje
na Pravi put i da posvjedoče njegovo nevjerstvo. Ako to odbiju, mi istine od neistine, da biste pravim
molimo Allaha da ih oživi s Faraonom, tamo gdje će on biti oživljen. putem išli."/53/
Neka je Allahovo prokletstvo na Faraona i njegove prve sljedbenike...
i druge..., da nas Allah sačuva od nevjerstva, poniženja i loše Uzvišeni Allah kaže: ”Sjetite se
sudbine!
2 El - Bekare / Krava 62
Moje blagodati prema vama kada sam vam riječima Allaha Uzvišenog: "prema
oprostio obožavanje teleta, nakon što vašem Stvoritelju" nalazi se upozorenje
je Musa, a.s., bio na susretu sa svojim na veličinu njihova grijeha. To ih
Gospodarom po isteku obećanog roka od upozorenje poziva da se pokaju Allahu,
četrdeset dana.” To se navodi u Koji ih je stvorio, jer su pored Njega
riječima Uzvišenoga u poglavlju obožavali drugoga.
"Bedemi": En-Nesa'i, Ibn-Džerir i Ibn-ebi-
"Mi dadosmo obećanje Musau Hatim navode predanje hadisa od Jezida
trideset noći i dopunismo ih sa još Ibn-Haruna, s lancem koji seže do Ibn-
deset." (7:142) Navodi se da je to cio Abbasa, koji je rekao: "Allah Uzvišeni
mjesec zul-kade, te deset noći mjeseca kaže da je njihovo pokajanje u tome da
zul-hidžeta, što je bilo neposredno se svaki od njih razračuna s ocem ili
nakon njihovog izbavljenja od Faraona i sinom kojeg sretne, tako što će ga
spašavanja na moru pogubiti. Pritom ne treba da brine onaj
Riječi Uzvišenog:"I kada smo dali koji je ubijen na tome mjestu, ako se
Musau Knjigu", znači Tevrat, "i uputu pokajao. To su oni sa čijim grijesima
za razlikovanje", znači ono što Allah nije upoznao ni Musaa ni Haruna;
razdvaja i razlikuje istinu od neistine oni su to priznali čineći ono što im je
i pravi put od zablude. Ima mišljenja naređeno, a Allah će oprostiti i ubici
da je "waw" ovdje suvišan, što je i ubijenom!"
čudno, a ima mišljenja i da je to Ibn-Džerir kaže: - Obavijestio me je
veznik, iako obje riječi imaju isto Kasim ibn ebi-Berre kako je čuo Seida
značenje. ibn Džubejra i Mudžahida da kažu u vezi
"da biste pravim putem išli", s riječima Uzvišenog: "pobijajte se":
znači u skladu s Tevratom, koji je "Oni su se digli s noževima, ubijajući
kriterij razlikovanja Pravog puta od jedni druge bez sažaljenja prema
zablude. Obećanje je dano nakon bližnjem ili daljnjem, sve dok Musa
njihovog izlaska iz mora, na što nije podigao svoj haljetak, kada su se
ukazuju kontekst poglavlja "Bedemi" i zaustavili. Tada je utvrđeno sedamdeset
riječi Uzvišenog: hiljada poginulih. Allah je objavio
Musau: 'za Mene je dovoljno', pa je
"I mi smo Musau Knjigu dali, nakon što tada Musa podigao svoj haljetak."23
smo drevne narode uništili." (28:43) Ibn-Džerir navodi predanje s dobrim
lancem od ez-Zuhrija, koji je rekao
svoj stav o ovom pitanju, kako su se i
Musa i Izraelićani rastužili kada su
vidjeli koliko je bilo poginulih, pa je
Allah nakon toga objavio Musau: neka ga
to ne žalosti, jer "koji su od njih
ubijeni, živi su kod Mene i bit će
opskrbljeni, a koji su ostali u životu,
- I kada je Musa rekao narodu svome: njihovo sam pokajanje primio." To je
"Narode moj, vi ste doista sebi obradovalo Musaa i Izraelićane, a Allah
nepravdu učinili prihvativši tele; zato kaže:
se Stvoritelju svome pokajte i
poubijajte se! To vam je bolje kod "On vam je oprostio a zaista Allah
vašeg Stvoritelja, pa će vam oprostiti. prima pokajanje i milostiv je."
On prima pokajanje i milostiv je."/54/

U ovom ajetu ukazuje se na praštanje


Allaha Uzvišenog Izraelićanima za
obožavanje teleta dok je Musa, a.s.,
bio odsutan zbog susreta sa Gospodarom
svojim. Oni su osjećali veličinu
zločina (grijeha) koji su počinili (a - I kada ste vi rekli: "Musa, mi ti
to je širk - pridruživanje Allahu nećemo vjerovati dok Allaha jasno ne
ortaka); uvidjevši da su zalutali, vidimo!", pa vas je munja ošinula a vi
govorili su:
.."Ako nam se ne smiluje to je najveća nepravda (zulum) kod Allaha. Zato Musa kaže njima:
Gospodar naš i ne oprosti nam..." "Sebi ste sami nepravdu učinili" jer niste vodili računa o pravima
(8:149) Musa, a.s., rekao je: Onoga Koji vas je stvorio, Koji vam je blagodat podario izbavljajući
"Narode moj, vi ste doista sebi vas od Faraona i potopa, pa kako možete klanjati se nekome drugome
nepravdu učinili prihvativši tele; zato mimo Njega!? Onaj Koji vas je stvorio, blagodat vam podario i
izbavio vas, On jedino zaslužuje ibadet. To je Allah Uzvišeni, Onaj
se Stvoritelju svome pokajte."22/1/ U
Koji nema ortaka; Njemu pripadaju vlast i hvala!
23
Ovo je dovoljnost koja odgovara Njegovoj Veličini i nije kao
22
Ja bih rekao: Klanjanje teletu predstavlja širk (čin mnogoboštva), a dovoljnost stvorenja, jer Allah je nezavisan od svjetova.
2 El - Bekare /Krava
63
ste gledali/55/ "Zatim smo vas poslije doživjeli to i bili prisiljeni da to
smrti vaše oživili, da biste zahvalni prihvate. Neki drugi navode da je to
bili."/56/ neprihvatljivo mišljenje, jer ih
Uzvišeni kaže: “Sjetite se, sinovi doživljaj užasa ne oslobađa od obaveza,
Israilovi, Moje blagodati prema vama pošto su Izraelićani kao narod bili
kada vas je munja ošinula, pa sam vam svjedoci velikih čuda, pa su ipak
poslao ono što je iznad moći vaše i ostali pod obavezom. Ova dva mišljenja
vama sličnih, nakon što ste tražili da navodi El-Maverdi, a El-Kurtubi se
me izravno vidite.” slaže s drugim mišljenjem, jer
U vezi s ovim ajetom: ispravnije je da se pametan čovjek ne
- I kada ste vi rekli: "Musa, mi ti oslobađa obaveze. Allah to najbolje
nećemo vjerovati dok Allaha jasno ne zna!27
vidimo!" Ibn-Abbas kaže da to znači:
"otvoreno". Rebi' ibn Enes navodi da je
bilo sedamdeset ljudi koje je Musa bio
odabrao i koji su idući s njim čuli te
riječi, pa su kazali: "Mi ti
nećemo vjerovati dok Allaha jasno ne
vidimo! "On kaže: "Nakon toga su čuli
glas, pa su se onesvijestili." Mervan
- I Mi smo vam od oblaka hladovinu
ibn Hakem u hutbi, koju je održao na
načinili i manu i prepelice vam
minberu u Meki, kaže: "Udar munje ili slali"Jedite lijepa jela, kojima vas
groma" ovdje znači "krik iz neba". U opskrbljujemo! Oni Nama nisu naudili,
vezi s riječima Uzvišenog: "pa vas je nego su sami sebi nepravdu nanijeli!"
munja ošinula", Es-Suddi kaže da je to /57/
"vatra".24
Urve ibn Ruvejm u vezi s riječima Nakon što je Allah Uzvišeni naveo
Allaha: razloge zbog kojih ih je kaznio, On,
"a vi ste gledali" kaže: "Neki su dž.š., također ih podsjeća na blagodati
bili ošamućeni, dok su drugi gledali. koje im je podario, pa kaže:
Potom su se jedni osvijestili, a drugi "I mi smo vam od oblaka hladovinu
ošamutili."25 Es-Suddi kaže: načinili", gdje je riječ "oblaci"
"pa vas je munja ošinula" znači da izvedena od jednine "oblak", koji
su umrli, pa je Musa ustao plačući i sakriva nebo, tj. pokriva ga. To je
moleći Allaha: "Moj Gospodaru, šta ću bjeličasti oblak kojim im je osigurana
reći sinovima Israilovim kada im dođem, hladovina u pustinji, da bi ih zaštitio
pošto si Ti uništio najbolje među od sunčane žege. Ibn-Džerir, kao i
njima" drugi prenosioci tradicije kažu: "Ovi
oblaci su bjelji i prijatniji od
"...da si htio, mogao si i njih i mene običnih i to nisu oblaci od vrsta koje
uništiti i prije! Zar da nas uništiš za mi poznajemo." Ibn-ebi-Hatim, s lancem
ono što su uradili maloumni između prenosilaca, od Mudžahida navodi da je
nas?!" (7:155) Allah je objavio Musau on rekao: "To nisu oblaci, nego su to
da je ovih sedamdeset ljudi koji su posebne vrste zastora, koje će Allah
uzeli tele (za božanstvo) oživio jednog koristiti na Sudnjem danu i koji nisu
po jednog, a oni su gledali.26 Es-Suddi
navodi da se na to odnose riječi 27
Uzvišenog: Postoji i drugi dokaz koji potvrđuje drugo mišljenje, a to je da su i
"Zatim smo vas, nakon smrti vjerovjesnici, neka je na njih mir i spas, zasigurno bili svjedoci većih
stvari nego što su to bili Izraelićani. Tako su oni vidjeli Džibrila, bilo
vaše, oživili, da biste zahvalni bili." im je saopćeno da su oni Božiji poslanici poslani ljudima, slana im je
/56/ Rebi' ibn Enes kaže: "Smrt je bila objava, Allah ih je podržavao, viđali su stvari iz svijeta nevidljivog
kazna za njih, pa su poslije toga (gayb) kao na javi, kao što se desilo našem Vjerovjesniku, sallallahu
oživljeni, kako bi ostvarili određene alejhi ve sellem, kada je susreo vjerovjesnike u Noći uzdignuća i
im rokove." Neki smatraju da je to što predvodio ih kao imam, vidjeli su Najviše nebo i što ima na njemu,
su Izraelićani vidjeli ove blagodati, Džennet, Džehennem, Sirat, vidjeli su neke osobe u Džennetu i
kao i naprijed navedena čuda, skinulo s Džehennemu, razgovarali o tome sa svojim prijateljima, razgovarao je
sa Allahom u Noći uzdignuća bez posrednika i viđenja, zatim se
njih obavezu, budući da su jasno vratio na Zemlju prije nego je nastupila zora, te čitav niz drugih čuda
koja su mogla biti osnovom za skidanje obaveze, ukoliko je prvo
24 mišljenje ispravno. Međutim, pored svega toga, ni jednome od njih
Mišljenja Mervana i Es-Suddija mogu se usuglasiti, a to znači da
nije skinuta obaveza (teklif).
taj udar /sa'iqa/ ima zvuk, ali i vatru koja dolazi s neba. A Allah to
^ak kada mu je bilo rečeno da mu je Allah oprostio i ranije i
najbolje zna!
25 kasnije grijehe, pa zašto se zamara ibadetom, jer su ga nekada boljele
Ja bih rekao: Ovo je daleko od pravog značenja, jer se razumije da noge od dužine stajanja na namazu, on je odgovarao: /71/ "Zašto da
je "udar munje" bio odjedanput za sve. Vjerovatno su riječi Es- ne budem zahvalan rob!" I, na kraju, riječi Uzvišenog:
Suddija tačnije. Allah, dž.š., najbolje zna! "I Gospodaru svome ibadet čini
26
Ja bih rekao: To su riječi Allaha Uzvišenog: "a vi ste gledali", što sve dok ti ne dođe smrt!" (15:99) Što se tiče njihovog uvida, to ih
je najbliže riječima Urve ibn Ruvejma. Allah to najbolje zna! obavezuje na prihvaćanje, zasigurno. Allah najbolje zna!
2 El - Bekare / Krava 64
korišteni osim za njih." Isto tako Ibn- sami sebi nepravdu nanijeli!" /57/,
Džerir i Es-Sevri prenose od Ibn-Abbasa tj.naredili smo im samo da jedu od
da su to oblaci s kojim su došli meleci onoga čime smo ih Mi opskrbili, te da
na Bedr. Ibn-Abbas kaže: "S njima je to ibadet čine kao što, također, kaže:
bilo u pustinji!" Zatim slijede riječi "Jedite iz opskrbe Gospodara svoga i
Uzvišenog: budite Mu zahvalni." (34:15) Zahvalnost
"i manu i prepelice vam slali" Allahu čin je obožavanja Njega
Komentatori Kur'ana razilaze se u (ibadet), kao što je i naređeno. Oni
pogledu značenja riječi "mana" - medna su, međutim, suprotno radili, nisu
rosa!? Ima mišljenja da je to magla vjerovali i tako su sebi nepravdu
gusta kao tijesto slično mar- meladi.28 nanijeli, uzimajući nevjerstvo, koje su
Isto tako ima mišljenja da je padala odabrali nad vjerom, unatoč svim jasnim
kao snijeg, bjelji od mlijeka i slađi znakovima, i neporecivim čudima koja su
od meda, od zore do izlaska sunca, tako vidjeli, uključujući i brojne
da je svaki pojedinac mogao uzeti za neuobičajene stvari, tako da su
sebe količinu koja mu je mogla biti za zaslužili Allahovu kaznu vatrom, u
taj dan. Ako bi uzeo više, to bi se skladu s riječima:
pokvarilo i nestalo, izuzev u petak i "Oni Nama nisu naudili, nego su
subotu, kada je mogao uzeti za sami sebi nepravdu nanijeli!" Ovim
slijedeći dan, jer su to bili dani postaje jasnijom i vrijednost ashaba
odmora. Jasno je, međutim, a Allah to Muhammeda, a.s., nad ashabima drugih
najbolje zna, da je sva hrana, piće i vjerovjesnika, jer su bili strpljivi,
drugo što im je Allah darivao, dolazilo postojani i dobronamjerni, a bili su s
gotovo bez potrebe za bilo kakvim radom njim na putovanjima ili u bitkama, među
i naporom. Tako je, npr., za manu kojim su poznate nevolje na Tebuku za
poznato da je hranjiva i slatka ukoliko vrijeme pljuska, velike žege i napora,
se jede sama; ukoliko se pomiješa s kada nisu očekivali nikakvo čudo niti
vodom, postaje ugodno piće; ukoliko se posebnu zapovijed, što je Poslaniku
pomiješa s nečim drugim, dobiva se bilo lahko učiniti, izuzev što su
druga vrsta hrane. To, međutim, nije tražili više hrane pošto ih je glad
jedini smisao ove riječi u navedenom bila iscrpila, odnosno žeđ zbog
ajetu. Dokaz za to jeste predanje koje nedostatka vode. On je uputio molbu
navodi El-Buhari od Seida ibn Zejda, Allahu da im da vode, pa je došao oblak
r.a.: - Vjerovjesnik, sallallahu alejhi i pala kiša tako da su se napili,
ve sellem, rekao je: /72/ "Gomoljika je napojili deve i napunili svoje posude
od mane, čija je tečnost ljekovita za za vodu. Zatim im je povećao količinu
oči." To prenose Ahmed i vjerodostojne hrane tako da su napunili svoje torbe.
zbirke, izuzev Ebu-Davuda.29 Ovo je najbolji primjer podnošenja
U vezi s riječi "prepelica" Ali ibn Allahove odredbe (kadera) te kako treba
ebi-Talha navodi od Ibn-Abbasa da je uložiti svoj napor, slijedeći Allahovog
rekao: "To je ptica slična prepelici Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem.
//, koju su koristili za jelo." Ibn-
ebi-Hatim, s lancem od Ibn-Abbasa,
navodi da je on rekao: "To je
prepelica." Isto potvrđuju i Mudžahid,
[a'bi, ed-Dahhak, Hasan, Ikreme i Rebi'
ibn Enes, r.h., a Katade kaže: "To je
ptica čija je boja naginjala crvenoj i
koja je dolazila s južnim vjetrom
čovjek bi ih zaklao toliko koliko bi mu
bilo potrebno za jedan dan. Ako bi to
bilo petkom, on bi uzeo i za subotu, - I kada smo rekli: "Uđite u ovaj grad
dan ibadeta, kada ne bi ništa radio i jedite što god hoćete! Na kapiju
niti uzimao." uđite klanjajući se i kažite:
"Jedite lijepa jela, kojima vas 'Oprost!', pa ćemo vam oprostiti
opskrbljujemo!" Znači, jedite od onih grijehe vaše, a onima koji čine dobra
dobrih namirnica kojima vas djela dat ćemo i više." /58/ "Onda su
opskrbljujemo, što je i zapovijed, i oni koji su nepravedni bili zamijenili
dozvola, i uputa, i sugestija. Zatim drugom Riječ koja im je dana, pa smo Mi
slijede riječi: na one koji su bili nepravedni s neba
"Oni Nama nisu naudili, nego su kaznu spustili, zato što su
griješili."/59/
28
Dakle slatkoj masi, poznatoj kao marmelada ili pekmez. Uzvišeni Allah govori protiv
29
Riječi "Gomoljika je od mane..." pokazuju da mana nije njihovog povlačenja iz borbe i ulaska u
jednovrsna, nego da postoji više vrsta gomoljike... Allah to najbolje svetu zemlju. Naime, nakon što su došli
zna!
2 El - Bekare /Krava
65
iz Egipta s Musaom, a.s., kada im je i riječju i postupcima, da bi se
naređeno da uđu u svetu zemlju, koju podsmijevali, što predstavlja vrhunac
oni nasljeđuju od njihovog oca neposlušnosti i inada! Zbog njihove
Israila, a.s., i da se bore protiv perfidnosti i neposlušnosti Allah je na
nevjerničkih naroda koji su tu bili, njih spustio Svoju silu i kaznu, pa
oni su odustali i oslabili. Stoga im je kaže:
Allah za kaznu dao da lutaju po
pustinji. "pa smo Mi za one koji su bili
Komentatori se razilaze u određenju nepravedni s neba kaznu spustili, zato
imena ovoga grada odnosno sela. Neki što su bili neposlušni." /59/ Ed-Dahhak
kažu da je to Eriha (Jerihon) u prenosi od Ibn-Abbasa: "Sve što se u
Palestini, a neki da je Egipat. Božijoj Knjizi spominje kao
Međutim, najtačnije je da je to "Sveti ("nečistoća, mnogoboštvo, grijeh,
grad" (Jerusalem), što potvrđuju riječi kazna"), odnosi se na kaznu." Pored
Allaha Uzvišenog upućene Musau, a.s., u toga, "ridžz" označava i kugu, što se
suri / El-Maida ("Trpeza"): vidi iz riječi Ibn-ebi-Hatima, s lancem
. vezanim za Sada ibn Malika, Usame ibn
”Narode Moj, uđite u svetu zemlju, koju Zejda i Huzejme ibn Sabita, r.a., koji
vam je Allah dodijelio, i ne uzmičite kažu: - Allahov Poslanik, sallallahu
nazad, pa da propadnete." (5:21) Kada alejhi ve sellem, rekao je: /74/ "Kuga
su oni izišli iz pustinje nakon je ridžz (nečistoća), kazna kojom su
četrdeset godina sa Yošu' ibn Nunom, kažnjavani oni prije vas."
a.s., Allah im je dao pobjedu, u petak
uvečer. Kada su to ostvarili, Allah im
naređuje:
"Uđite na vrata klanjajući se", tj.
uđite na vrata svetog grada - Bejtul-
Makdisa klanjajući se, tj. poklonivši
se, zahvaljujući tako Allahu Uzvišenom
na blagodati osvajanja i pobjede,
odnosno, izbavljenja iz pustinje i - I kada je Musa za narod svoj vodu
zablude. Allah Uzvišeni im naređuje molio, Mi smo rekli: "Udari štapom
riječima: "i kažite: Oprost!", tj. svojim po kamenu!" Iz njega je dvanaest
"Oprost molimo, od Gospodara, za vrela provrelo, i svi ljudi su vrelo iz
grijehe koje smo počinili! Allahu naš, kojeg će piti znali! Jedite i pijte
grijehe naše nam oprosti!"30 Allahovu opskrbu i ne činite zlo po
Međutim, Izraelićani, umjesto da uđu Zemlji nered praveći."/60/
u svetu zemlju klanjajući se, odnosno,
poklonivši se iz zahvalnosti Allahu, Uzvišeni Allah podsjeća Izraelićane
ušli su pužući na stražnjicama i na Svoje blagodati prema njima time što
podsmijavajući se, a umjesto da kažu: je odgovorio molbi Musaovoj, a.s., da
"Oprost!", tj. oprosti nam grijehe, oni ih napoji davši im vodu. To im je
su se podsmijevali govoreći: "Pšenica!" osigurao iz kamena, učinivši da provru
(iskrećući značenje Allahovih riječi). dvanaest vrela, i da svako bratstvo zna
Abdurrezzak prenosi od Ebu-Hurejrea svoje vrelo. Rekao im je:
da je rekao: - Allahov Poslanik, "Jedite i pijte!", tj. jedite
sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: manu i prepelice i pijte ovu vodu što
/73/ "Allah je kazao Izraelićanima: vam je Allah darivao bez vašeg truda i
'Na kapiju uđite klanjajući se i napora, te ibadet činite Allahu, Koji
kažite: Oprost!, pa ćemo vam oprostiti vam je sve to dao na raspolaganje;
grijehe vaše.' Ali oni su to zamijenili "i ne činite zlo na Zemlji nered
tako što su ušli pužući na stražnjicama praveći!", tj. ne odgovarajte na bla-
i govoreći: Zrno u pšenici!'" To je godati grijesima, pa da to izgubite!
sahih hadis koji prenosi El-Buhari od Učenjaci se razilaze u pogledu vrste
Ishaka ibn Nasra, Muslim od Muhammeda kamena iz kojeg je provrelo dvanaest
ibn Rafi'a i Tirmizi od Abdurrahmana vrela. Da li je to određena vrsta
ibn Humejda, a sva trojica ga vežu za kamena ili bilo kakav kamen?! Ima više
Abdurrezzaka mišljenja..El-Hasan kaže: "Nije mu
"Onda su oni koji su naredio da udari u određeni kamen", a
nepravedni bili zamijenili drugom Riječ zatim dodaje: "Time se pokazuje
koja im je dana", tj. oni su zamijenili čudesnost (mudžiza) i objašnjava Moć,
naredbu Allahovu da budu poslušni Njemu jer on je udario štapom po kamenu, pa
je voda provrela, a zatim ponovo
udario, pa je prestala." To je najbliže
30
U tome je dokaz da se može od Allaha pomoć tražiti dobrim istini, a Allah to najbolje zna!
djelima, jer Allah je od njih tražio da priznaju grijehe kako bi ovo
priznanje bilo razlog za oprost grijeha.
2 El - Bekare / Krava 66

žitarice koje se koriste za jelo su ."31


"Idite u (neku) zemlju" Riječ
/"grad/zemlja" ovdje je navedena s
nunacijom, dakle promjenljiva i
napisana s "elifom" u akuzativu u
mushafima h Osmana i to je čitanje
(kiraet) većine.Ibn-Džerir kaže: "Nije
dozvoljeno čitati drugačije pošto su
svi mushafi tako napisani." To znači da
- I kada ste rekli: "Musa, mi ne možemo idu u jedan od gradova/pokrajina, a ne
više jednu te istu hranu jesti. Zato, u Faraonov Egipat, jer je Musa,
moli za nas Gospodara svoga da nam a.s., njima rekao: "Ovo što ste tražili
podari od onoga što zemlja rađa: povrća nije nedostižno. NaprotivU svakoj
i krastavca, pšenice, leće i luka zemlji u koju dođete, naći ćete to.
crvenog!" On je rekao: "Zar da ono što Imajući u vidu priprostost i množinu
je bolje zamijenite onim što je lošije? toga, nema potrebe da za to molim Alla-
Idite u (neku) zemlju, imat ćete ono ha." Zato on kaže:
što tražite!" "Zar da ono što je bolje zamijenite
onim što je niže (lošije)? Idite u –
Uzvišeni Allah podsjeća Izraelićane (neku) zemlju, imat ćete ono što
na Svoje blagodati koje im je darivao tražite!", tj.ono što ste tražili.
dajući im manu i prepelice kao vrstu Međutim, budući da su oni tražili iz
kvalitetne i prijatne hrane, zatim ih obijesti i nezahvalnosti, nije bilo
podsjeća na njihovo nezadovoljstvo ovom potrebe da im se udovolji. Allah to
lahkom, jednostavnom hranom i njihovo najbolje zna!
pitanje upućeno Musau, a.s., da to
zamijeni, riječima:

"Musa, mi ne možemo više jednu te istu


hranu jesti. Zato, moli za nas
Gospodara svoga da nam podari od onoga
što zemlja rađa: povrća i krastavca,
pšenice, leće i luka crvenog!" Jer oni
nisu mogli izdržati da jedu jednu te "I poniženje i bijeda na njih padoše i
istu hranu, manu i prepelice, ne Allahovu srdžbu oni na sebe navukoše,
izmjenjujući to nečim drugim pošto im zato što u Allahove dokaze vjerovali
je to bilo postalo jednolično i mrsko. nisu i što su vjerovjesnike nevine
Oni spominju svoj život prije nego su ubijali, zato što su neposlušni bili i
dospjeli u pustinju, ukazujući da su sve granice zla prelazili." /61/
bili narod koji je imao i grahorice, i
luk i žitarice. Tražili su raznovrsnu Uzvišeni Allah kaže: "I poniženje
hranu od plodova koji rastu iz zemlje i i bijeda na njih padoše", tj. njima
koje oni obrađuju. Povrće, krastavci, dopadoše, šerijatski i sudbinski im je
grahorice i luk opće poznate su to nametnuto32; neprekidno su
namirnice. Međutim, u vezi sa značenjem
pojma (pšenica, žitarice) postoje 31
Možda je tumačenje riječi rječju "pšenica"/. odnosno sve od čega
različita mišljenja kod pripadnika se pravi hljeb bliže istini od tumačenja da je to "bijeli luk" i to iz dva
tradicije (Selefa). Ima mišljenja da je razloga:
to bijeli luk/ , u skladu sa čitanjem 1/ Iz redoslijeda stvari navedenih u ajetu vidi se da Allah, dž.š.,
Ibn-Mes'uda, koji prvo slovo /"f" čita navodi povrće i krastavce jedno do drugoga zbog njihove međusobne
bliskosti i porijekla od sjemenki, zatim spominje pšenicu i leću
kao /"th", kako to tumače Mudžahid, (grahorice) jer su to žitarice. Da je bijeli luk, on bi bio spomenut
Rebi' i Ibn-Enes. Kada bi ovo bilo kasnije, uz luk, zbog njihove međusobne bliskosti u pogledu mirisa.
tačno, ovo slovo bi moglo biti 2/ Pšenica i sve od čega se pravi hljeb, spada u životne potrepštine
zamijenjeno i u riječi "ethafi" u daleko više nego bijeli luk jer je potreba ljudi za pšenicom i svim od
"ethathi" i sličnim slučajevima gdje se čega se pravi hljeb (kao što su ječam, kukuruz i sl.) daleko veća nego
"th" mijenja u "f", i "f" u "th" zbog za bijelim lukom. Allah to najbolje zna! Tome treba dodati i da znači
pšenicu u dijalektu Benu-Hašima! Zato, kada su Izraelićani tražili
bliskosti u izgovoru. A Allah to ovo..., oni su kazali da im je to draže nego mana i prepelice, zbog
najbolje zna! Neki kažu da je - čega ih Allah prekorava, pa kaže:
pšenica, kao što kaže Ibn-Abbas: znači "Zar da ono što je bolje zamijenite onim što je lošije? Idite u (neku)
pšenica/ u dijalektu plemena Benu- zemlju, imat ćete ono što tražite!"
32
Hašim, a neki kažu da označava sve od - Šerijatski, znači: zbog vjerolomstva i grijeha koje su učinili oni
čega se hljeb pravi, tj. žitarice. El- su, nakon što su pokazali nevjerstvo, ostali neprekidno poniženi;
Buhari i neki drugi navode: "Sve svako s kim se susretnu omalovažava ih i ponižava.
- Sudbinski, znači: u skladu s njihovom sudbinom u pogledu izbora
nevjerstva umjesto imana, nakon što im je dana mogućnost od Allaha,
dž.š., da izaberu, kako stoji u prethodnom Allahovom znanju. Za
svoje nevjerstvo oni će biti kažnjeni poniženjem, bijedom i srdžbom.
2 El - Bekare /Krava
67
poniženi i ko god ih sretne omalovažava prelazeći granice zabranjenog. Allah to
ih i ponižava, navodeći ih kao primjer najbolje zna!
niskosti. Usto, oni su i sami intimno
poniženi i bijedni zbog grijeha koje su
počinili. Hasan kaže: "Allah ih je
ponizio i za njih nema zaštite; došli
su pod stopala muslimana;33 ovaj ummet
ih je zatekao, a vatropoklonici su od
njih uzimali džizju (glavarinu)."
"I Allahovu srdžbu oni na sebe
navukoše" - znači, vratili su se sa "One koji su vjerovali, te one koji su
svojim grijesima noseći Allahovu srdžbu bili židovi, kršćani i Sabejci, a koji
i ljutnju, koju su na sebe navukli zbog su vjerovali u Allaha i drugi
grijeha koje su počinili svijet i dobra djela činili - doista
čeka nagrada od Gospodara njihova; za
"zato što u Allahove dokaze nisu njih nema straha i oni neće
vjerovali i što su vjerovjesnike nevine tugovati."/62/
ubijali". Uzvišeni Allah kaže da je
nagrada, odnosno kazna, za njih Pošto je Allah Uzvišeni dao
poniženje, bijeda i Allahova srdžba objašnjenje u prethodnim ajetima u vezi
zato što su bili oholi i nisu slijedili s položajem nevjernika, licemjera,
istinu, što su omalovažavali nosioce židova i drugih koji se suprotstavljaju
šerijata, vjerovjesnike, sallallahu Njegovim naredbama, djelujući preko
alejhi ve sellem, koje nisu slijedili. granica dozvoljenih od Allaha, dž.š.,
Oni su negirali njihovu misiju do te zatim objasnio kazne koje im pripadaju,
mjere da su ih ubijali bez razloga, bez On upozorava da kod prethodnih zajed-
ikakvog počinjenog prijestupa. Od toga nica ima također i dobra, ima onih koji
nema većeg niti otvorenijeg nevjerstva. su se pokoravali Allahovim naredbama
Imam Ahmed navodi od Abdullaha ibn onako kako je On, dž.š., zapovjedio, pa
Mesuda da je Allahov Poslanik, njima pripada lijepa nagrada. Tako će
sallallahu alejhim ve sellem, rekao: biti do Dana sudnjega. Jer svima onima
/75/ "Na Sudnjem danu bit će najžešće koji budu slijedili Allahovog
kažnjen čovjek kojega je vjerovjesnik poslanika, Muhammeda, sallallahu alejhi
ubio ili koji je vjerovjesnika ubio, te ve sellem, Vjerovjesnika nepismenog,
imam koji je zavodio, odnosno njegov pripada vječna sreća; za njih nema
predstavnik." U jednom hadisu, koji straha za budućnost na drugome svijetu,
bilježe El-Buhari i Muslim, stoji: /76/ niti će se žalostiti zbog onoga što
"Oholost je stvar odbijanja istine i ostavljaju na ovome svijetu.
potcjenjivanja ljudi", tj. odbijanje "One koji su vjerovali", a to su
istine, omalovažavanje i potcjenjivanje pripadnici Muhammedove, sallallahu
ljudi, odnosno uzdizanje nad njima. alejhi ve sellem, zajednice (ummeta),
Zato Allah dozvoljava da se na njih koja ima naziv "vjernici"/ zbog
sruči Njegova sila koja se ne može njihove velike vjere, i jakog
odbiti, pa im određuje poniženje i na uvjerenja, ali i zato što oni vjeruju u
ovom svijetu i na ahiretu, kao vid sve prošle vjerovjesnike i buduće
odgovarajuće kazne. stvari nevidljive.34
"...zato što su neposlušni bili i
sve granice zla prelazili" Postoji i "...te one koji su bili židovi, kršćani
drugi razlog da oni budu kažnjeni za i Sabejci, a koji su vjerovali u Allaha
svoj prijestup zato što su činili i drugi svijet", tj.one koji su
grijehe kršeći Allahove zabrane i vjerovali među židovima, kršćanima i
Sabej-cima35, svejedno bili oni među
Stoga su oni pred sobom, u svom biću, poniženi i bijedni.
33
Da, stavio ih je, zajedno s drugim sličnim njima, pod stopala 34
muslimana, pošto su muslimani dobili državu u kojoj vlada Allahov Svejedno je pritom da li je to onaj koji je vjerovao u Muha -
zakon, i bili dostojni da nose islamsku misiju koju su tada ponijeli s mmeda prije njegovog poslanstva ili poslije poslanstva, kao npr. : Qis
iskrenim odnosom prema Allahu, Njegovoj Knjizi i Poslaniku, ne ibn Saide al-Ijadi, Zejd ibn Omer ibn Nufejl, Vereqa ibn Newfel, El-
odstupajući od toga ni za trunku. Međutim, kada su oni Božiju berra eš-Šeni, Ebu-Zerr el-Gaffari, Selman el-Farisi, Buhajr er-Rahib
Knjigu i sunnet Njegovog Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem, ili en-Nedžašijeva deputacija. Među njima ima onih koji su dočekali
bacili za leđa prihvaćajući zakone Allahovih i njihovih neprijatelja, Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem, i slijedili ga, a i onih koji
Allah im je dao poniženje učinivši njihovu zemlju Palestinu da bude ga nisu dočekali. Svi oni spadaju u Muhammedovu zajednicu, tj. one
pod stopom židova, iako su židovi do jučer bili pod stopom koji spadaju u osobe koje Allah ističe do Dana sudnjega Svojim
muslimana, ne zato što su židovi bolji od njih jer na njih se izlila riječima: ‫ن اﻟّﺬﻳﻦ ﺁﻣﻨﻮا‬
ّ ‫" ا‬One koji su vjerovali". Allah to najbolje zna!
35
srdžba, nego zato što su muslimani napustili svoje odgovornosti Židovi i kršćani, kao što je poznato, predstavljaju dvije zajednice
nosilaca islamske misije vladajući se po zakonima koje im Allah nije (ummeta), koje su vezane za Musaa, a.s., i Isaa, a.s. To su dva imena
objavio. Stoga se postavlja pitanje: da li će se muslimani vratiti koja se odnose na židove i kršćane u vrijeme Musaa, a.s., u svemu u
Allahu kako bi vratili svoju slavu, odnosno kako bi se židovi vratili čemu su slijedili istinu ostajući joj privrženi, kao što se islam odnosi
tamo gdje su i bili, pod vlasti muslimana?! na zajednicu Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem. Međutim, u
2 El - Bekare / Krava 68
narodima prošlim koji su vjerovali u sedždu jednom polovinom čela, dok su
vjerovjesnike i objavljene knjige, koji drugim okom gledali gore kajući se
ih nisu mijenjali niti zamjenjivali Allahu. Zatim je Allah odmaknuo od
nečim drugim i koji su kao takvi umrli, njih brdo, kao što kaže:
ili koji su od njih zatekli Allahovog "I brdo Tur iznad vas smo uzdigli",
Poslanika (kao što su bili: Abdullah a zatim ste vi nakon toga odustali i
ibn Selam, Nedžaši i Selman el-Farisi), prekršili ste obavezu koju ste Allahu
te vjerovali u Allaha i Njegovog dali.
Poslanika i dobra djela činili. Njima "...i da nije bilo Allahove
pripada nagrada kod Gospodara njihova, dobrote prema vama", nakon vašeg
za njih nema straha i oni neće pokajanja, te slanja Njegovih
tugovati. Jer Allah neće ni od koga vjerovjesnika i poslanika, vi biste
primiti djelo ako to nije u skladu sa ovim svojim kršenjem zavjeta bili
zakonom Njegovog Vjerovjesnika, sigurno gubitnici i na ovom i na drugom
sallallahu alejhi ve sellem, kao što svijetu.
kaže:
"A onaj koji želi neku drugu vjeru
osim islama, neće mu biti primljena i
on će na drugome svijetu propasti."
(3:85)

- Vama je poznato što se dogodilo onima


od vas koji su se o subotu ogriješili,
pa smo im Mi rekli: "Budite majmuni
prezreni!" /65/ "To smo učinili
opomenom suvremenicima i pokoljenjima
"I kada smo od vas zavjet uzeli i brdo njihovim, a poukom onim koji se Allaha
Tur iznad vas podigli. Snažno boje."/66/
prihvatite ono što smo vam dali i neka
Uzvišeni Allah kaže: "Poznata vam
vam je na umu ono što je u Knjizi, da
je, skupino židova, sila i kazna koja
biste se kazne sačuvali." /63/ "Zatim
se sručila na stanovnike Ejle, koji su
vi ste nakon toga odustali, i da nije
bili neposlušni prema Allahovoj naredbi
bilo Allahove dobrote prema vama i
da se slavi subota i ne rade ništa toga
milosti Njegove, vi biste uistinu
dana." Toga dana oni su se služili
stradali." /64/
varkom u lovu na mnogobrojnu ribu koja
im je dolazila samo subotom,
Uzvišeni Allah podsjeća Izraelićane
postavljajući joj udice, mreže i
na sporazum i obaveze koje je dao, da
jezerca s vodom iz kojih ne bi mogla
slijede Tevrat s vjerom u Jednog Boga
izići u toku cijeloga dana subotom, da
(et-tewhid) i propisima u skladu s tim.
bi došli navečer uoči nedjelje da je
Ali, pošto su oni odbili pokoriti se
uzmu, uvjereni da je nisu ulovili u
Njegovoj naredbi, Allah je naredio brdu
subotu, kada su joj pravili navedenu
da se digne iznad njih, tako da ih je
zamku, iako je sam lov bio u subotu
prekrilo poput sjenke. Oni su mislili
zajedno s onim što bi učinili prije
da će pasti na njih, pa su pali na
subote. Stoga ih je Allah izobličio
pretvarajući ih u majmune.
vezi sa Sabejcima postoje različita mišljenja među komentatorima... Postojale su dvije vrste stanovnika
Neki kažu da su to ljudi koji su živjeli prirodni život ne slijedeći ni ovoga grada: vrsta koja se služila
jednu određenu vjeru. Zato su mnogobošci nazivali svakog ko bi
primio islam Sabejcem, tj. kao da je izišao izvan drugih vjera. Drugi
lukavstvom i vrsta koja to nikada nije
kažu da su Sabejci bili oni do kojih nije dopro poziv Vjerovjesnika. činila. Ovi posljednji dijelili su se
Ima mišljenja da su oni obožavali zvijezde i planete, zatim da su također na dvije vrste: onu koja je
nazvani Sabejcima pošto su napustili židovsku vjeru klanjajući se zabranjivala lov subotom i onu koja to
melecima (anđelima) i zvijezdama. Ibn-Tejmijje, r.a., čije je mišljenje nije činila. Kada je nastupila kazna,
najtačnije, a Allah to najbolje zna, u svom djelu "Odgovor pogodila je one koji su se služili
logičarima" kaže slijedeće: "Harran je bio boravište Sabejaca. Tamo lukavstvom, kao i one koji nisu
je bio hram Prvog uzroka, hram Prvog uma, hram Univerzalne duše,
hram Saturna, hram Jupitera, hram Marsa, hram Sunca, kao i Venere,
zabranjivali, kao vid kazne za to što
Merkura i Mjeseca. nisu zabranjivali. Spasili su se samo
To je bila njihova vjera i prije kršćanstva. Zatim se među njima oni koji su zabranjivali da se čini
pojavilo kršćanstvo, ali je ostao jedan broj mnogobožačkih Sabejaca, ovaj grijeh. Ata el-Horasani kaže: -
čiji je veliki hram bio na mjestu džamije u Damasku, okrenut prema Oni su pozvani ovako: "Stanovnici
Sjevernom polu. Sabejaca imaju dvije vrste: 1. henifije, monoteisti i grada, budite majmuni prezreni!" Zatim
2. Sabejci mnogobošci. Prvi su oni kojima je izražena pohvala u je dao da oni koji su im to
ovom ajetu, gdje Allah hvali one koji vjeruju u Allaha i drugi svijet i
koji čine dobra djela."
zabranjivali uđu kod njih i kažu im:
"Zar vam nismo to zabranjivali?" Oni su
2 El - Bekare /Krava
69
to potvrdili klimajući glavama, tj.
kazali su: "Da." Pošto je to trajalo
samo tri dana, oni su ostali kao
majmuni tri dana i za to vrijeme nisu
ni jeli, ni pili, niti su se parili.
Nakon toga su pomrli." Ibn-Abbas kaže:
"Da Allah nije spomenuo da je spasio
one koji su zabranjivali zlo, svi bi
stanovnici grada propali. U riječima
Uzvišenog:
"Pa smo ga učinili opomenom",
povratna zamjenica se odnosi na grad, a
ima mišljenja da se odnosi na
izobličenje i kaznu, mada je tačno da
se odnosi na grad. Dakle, Allah je dao
stanovnicima ovoga grada kaznu zato što
su se ogriješili o subotu, što znači:
"Kaznili smo ih i učinili tako poučnim
primjerom, kako za Izraelićane, tako i
za okolne gradove/sela." Riječi
Uzvišenog:
"...a poukom onima koji se
Allaha boje" znače: poukom onima - I kada Musa reče narodu svome: "Allah
koji se Allaha boje nakon njih, do vam doista naređuje da kravu
Dana sudnjega, odnosno to znači zakoljete", oni upitaše: "Zbijaš li to
upozorenje bogobojaznima da paze šta ti s nama šalu?", a on reče: "Ne dao mi
čine, kako ih ne bi pogodilo ono što Allah da budem neznalica!"/67/ - Oni
je ove pogodilo. To je bilo u vrijeme rekoše: "Zamoli Gospodara svoga u naše
Davuda, a.s. Uzvišeni Allah kaže: ime da nam objasni kakva ona treba
"Jezikom Davuda i Isaa, sina biti!" "On kaže", odgovori on, "da
Merjemina, prokleti su oni od sinova krava ne smije biti ni stara, ni mlada,
Israilovih koji nisu vjerovali, zato nego između toga, srednje dobi, pa
što su neposlušni bili i Allahove učinite to što se od vas traži!" /68/
naredbe kršili i granice zla "Zamoli Gospodara svoga", rekoše oni,
prelaziliJedni druge nisu odvraćali "da nam objasni kakve boje treba biti!"
od loših djela, već ih sami činili. "On kaže", reče on, "da ta krava treba
Loše li je to što su oni radili!" biti svijetložute boje, da se svidi
(5:78,79) onima koji je vide." /69/ "Zamoli
Ibn-Betta prenosi, putem Gospodara svoga", rekoše oni, "da nam
neprekinutog lanca, od Ebu-Hurejre, da objasni kakva još treba biti, jer nama
je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi krave izgledaju slične, a mi ćemo nju,
ve sellem, rekao: /77/ "Ne činite ako Allah htjedne, sigurno
grijehe koje su činili židovi pronaći."/70/ "On kaže", reče on, "da
dozvoljavajući sebi niskim varkama ono krava ne smije biti iscrpljena oranjem
što je Allah zabranio." Ovaj hadis ima zemlje i natapanjem usjeva; treba biti
dobar lanac predanja u kojem je i Ahmed bez ikakve mahane i biljega." "E, sad
ibn Muhammed ibn Muslim, kojega hafiz si kazao istinu!", rekoše oni, pa je
Ebu-Bekr el-Hatib el-Bagdadi smatra zaklaše, i jedva to učiniše!/71/
pouzdanim, dok su ostali prenosioci u
lancu predanja poznati i ispunjavaju Ibn ebi-Hatem, s lancem
uvjete vjerodostojnosti. Allah to prenosilaca koji seže do Muhammeda
najbolje zna! ibn Sirina, prenosi od Ubejde es-Sel-
manija da je rekao: "Neki čovjek među
sinovima Israilovim bio je bezdjetan,
a imao je dosta imetka. Nasljednik mu
je bio njegov bratić koji ga je ubio
i iznio iz kuće noću, ostavivši ga
pred vratima nekog čovjeka. Ujutro je
tužio tog čovjeka, pa su se ljudi
naoružali krenuvši jedni protiv
drugih. Mudar i odlučan čovjek među
njima reče: "Zašto da jedni druge
ubijamo, a među sobom imamo Allahovog
Poslanika?" Oni su, potom, otišli kod
Musaa, a.s., i iznijeli mu to. On je
rekao:
2 El - Bekare / Krava 70
"Allah vam doista naređuje da kravu zakoljite kravu!" Oni su na to kazali:
zakoljete." Oni upitaše: "Zbijaš li to "Zamoli Gospodara svoga da nam objasni
ti s nama šalu?", a on reče: "Ne dao mi kakve boje treba biti!" "On kaže", reče
Allah da budem neznalica!" On kaže: - on, "da ta krava treba biti
Da se nisu protivili, dao bih da svijetložute boje, da se svidi onima
zakolju najslabiju kravu. Ali, pošto su koji je vide."
oni cjepidlačili, Allah je prema njima El-Avfi, u svom komentaru, navodi od
bio strog, tako da im je na kraju bilo Ibn-Abbasa slijedeće: "svijetložute
naređeno da zakolju određenu kravu koju boje" - znači svijetložute boje koja
su našli kod čovjeka koji je imao samo skoro da prelazi u bijelu, a riječi
nju, pa im je rekao: "Tako mi Boga, za "da se svidi onima koji je vide"
nju ne tražim manje od količine zlata znače da im se dopadne."Zamoli
koja može stati u njenu kožu!" Uzeli su Gospodara svoga", rekoše oni, "da nam
je za tako visoku cijenu i zaklali, a objasni kakva još treba biti, jer nama
potom ubijenoga udarili dijelovima od krave izgledaju slične, a mi ćemo nju,
nje. Nakon toga je oživio, pa su ga ako Allah htjedne, sigurno pronaći."
upitali: "Ko te je ubio...?", a on je /70/ Ovo je, također, zbog njihovog
odgovorio: "Ovaj", pokazujući na svoga jakog inada i suprotstavljanja, pa
bratića, a zatim je mrtav pao. Od kaže:
njegove imovine ovome nije dano ništa i "On kaže", reče on, "da krava ne smije
od tada ubica ne nasljeđuje. biti iscrpljena oranjem zemlje i
Jasno je da je ova priča uzeta iz natapanjem usjeva; treba biti zdrava,
knjiga sinova Israilovih i ona se može bez ikakve mahane i biljega." "E, sad
prenositi, s tim da se ne mora ni si kazao istinu!", rekoše oni, pa je
prihvatiti, ni negirati. Zato se ona ne zaklaše, i jedva to učiniše! /71/
može uzeti kao argument, osim u onoj Riječi Uzvišeno "ne smije biti
mjeri u kojoj se slaže s istinom kod iscrpljena oranjem zemlje" znače da
nas. Allah to najbolje zna! nije oslabila zbog oranja "i
Uzvišeni Allah kaže: natapanja usjeva", tj. da nije
- I kada Musa reče narodu svome: "Allah upregnuta u kolo za natapanje zemlje,
vam doista naređuje da kravu nego da je dobra, očuvana i svježa,
zakoljete", oni upitaše: "Zbijaš li to zatim "bez ikakve mahane", znači da je
ti s nama šalu?", a on reče: "Ne dao mi zdrava, bez mahana, "bez biljega",
Allah da budem neznalica!" /67/ tj. da nema nikakve druge boje osim
Allah, dž.š., podsjeća sinove svoje vlastite.
Israilove na Svoju blagodat prema "E sad si kazao istinu!", rekoše
njima, koja predstavlja čudo u vezi s oni, tj. opisao je onako kako su je oni
kravom i time kako je otkriven ubica. vidjeli kod tog čovjeka "...pa je
Kada su se oni požalili Musau, a.s., on zaklaše, i jedva to učiniše!" Ed-
je rekao: Dahhak od Ibn-Abbasa navodi: "Bili su u
"Allah vam doista naređuje da kravu situaciji skoro da to ne učine", i to
zakoljete." Oni upitaše: "Zbijaš li to nije bilo što su oni htjeli, budući da
ti s nama šalu?", tj. da li se ti s su htjeli da je ne zakolju. Znači da
nama ismijavaš, itd...?, pa im je odgo- oni, uz sve ovo, uz sva pitanja i
vorio: "Ne dao mi Allah da budem odgovore, sva objašnjenja, nisu kravu
neznalica!" Dakle, on traži utočište zaklali bez velikog napora, što
kod Allaha, kako ne bi bio kao oni koji predstavlja poseban prijekor, jer
se ismijavaju i ništa ne znaju, što je njihov cilj nije bio ništa drugo do
neprimjereno vjerovjesniku..Kada su se inad. Zato su je jedva i zaklali.
oni uvjerili u ozbiljnost riječi Musaa, Ibn-Džurejdž kaže: - Allahov
a.s., rekli su: "Zamoli Gospodara Poslanik, sallallahu alejhi ve
svoga u naše ime, da nam objasni kakva sellem, rekao je: /78/ "Njima je,
ona treba biti!" doista, bilo naređeno da zakolju
Allah im nije ništa drugo naredio do najslabiju kravu, ali pošto su oni bili
da zakolju bilo kakvu kravu, ali su ih tvrdoglavi, i Allah je prema njima bio
njihov inad i preveliko ispitivanje strog. Tako mi Allaha, da oni nisu
vjerovjesnika natjerali da kažu: rekli 'inšaallah', nikada im ne bi bila
"Zamoli Gospodara svoga, u naše ime, opisana." Ovaj ajet, u kome se
da nam objasni kakva ona treba biti!", navođenjem osobina određuje krava, tj.
"On kaže", odgovori on, "da krava ne precizira nakon općeg opisa, uzima se
smije biti ni stara, ni mlada, nego kao dokaz za ispravnost kupoprodaje
između toga, srednje dobi, pa učinite životinja po opisu /selem/. Taj stav
to što se od vas traži!", tj. ni stara, zastupaju Malik, El-
ni mlada, toliko da nije otelila Evza'i, El-Lejs, Eš-[afi'i i Ahmed te
nijedno tele, nego najbolje kako može većina učenjaka, kako starijih, tako i
biti. "Pokorite se Allahovoj naredbi i kasnijih. To potvrđuje hadis koji se
2 El - Bekare /Krava
71
navodi u oba Sahiha, a glasi: /79/ prekinuo njihovo međusobno
"Žena ženu ne smije opisati svome mužu neprijateljstvoEbu-Davud et-Tajalisi
tako precizno kao da je gleda", odnosno prenosi od Ebu-Rezina al-Akilija, r.a.,
slučaj Vjerovjesnikova, sallallahu da je rekao: - Kazao sam: "Allahov
alejhi ve sellem, opisa deve za otkup Poslaniče, kako će Allah oživiti
kod ubistva greškom i nenamjerno, mrtve?!", pa je on odgovorio: /80/ "Da
svojstvima navedenim u hadisu. Ebu- li si prošao kada kroz neku dolinu bez
Hanife, Es-Sevri i učenjaci iz Kufe rastinja, i nakon toga kada je
kažu: "Nije dozvoljena kupoprodaja ozelenjela...?" Rekao sam: "Da." Na to
životinja po opisu, budući da je je Poslanik, sallallahu alejhi ve
nepoznato u kakvom su stanju." Slično sellem, rekao: "Isto tako je sa
se navodi i od Ibn-Mes'uda, Huzejfe ibn oživljavanjem! Tako Allah i mrtve
Jemana, Abdurrahmana ibn Semure i oživljava."
drugih. Sljedbenici malikijskog mezheba za
svoj stav uzimaju kao dokaz riječi
smrtno ranjenog čovjeka: "Taj i taj me
ubio!" Smatrajući da u ovom kazivanju
postoji polovičan dokaz, jer je
ubijeni, pošto je oživljen, upitan o
tome ko ga je ubio, pa je odgovorio:
"Taj i taj!" Taj je odgovor od njega
bio prihvatljiv, jer je on u tom
"I kada ste jednog čovjeka ubili, pa se trenutku kazao istinu i ne može se u
oko njega prepirati počeli, Allah je ovom slučaju optužiti za lažOvaj svoj
dao da iziđe na vidjelo ono što ste stav smatraju najispravnijim zbog
bili sakrili." /72/ - Pa smo mi rekli: hadisa koji prenosi Enes /81/, u kojem
"Udarite ga jednim njezinim dijelom!" I se kaže: - Neki je židov ubio svoju
eto, tako Allah mrtve vraća u život i sluškinju zbog srebrenog nakita36
pruža vam dokaze Svoje, da biste stavivši joj glavu između dva
shvatili./73/ kamena..Sluškinja je ubistvo
preživjela, pa joj je postavljeno
Riječi Uzvišenog: "I kada ste pitanje: "Ko ti je to učinio? Je li taj
jednog čovjeka ubili, pa se oko njega ili taj, itd." Kada je spomenut židov,
prepirati počeli", upozoravaju: ona je klimnula glavom. Nakon toga
"Sjetite se dana kada ste ubili jednog židov je priveden i ispitivan dok nije
čovjeka, pa ste se oko njega počeli priznaoTada je Allahov Poslanik,
prepirati!" El-Buhari kaže: "pa se sallallahu alejhi ve sellem, naredio da
oko njega prepirati počeli" znači kada se i njegova glava stavi između dva
ste se razišli u vezi s tim. Ibn- kamena.
Džurejdž ističe da to znači da su jedni Ako dokaz nije potpun, po Maliku je
rekli: "Vi ste ga ubili", a drugi: "Ne, potrebno da zastupnici ubijenog daju
nego ste ga vi ubili", dakle svaka je zajedničku zakletvu37, dok se većina
grupa od sebe odbacivala zločin pa je učenjaka u tome ne slaže, i ne smatraju
"Allah dao da iziđe na vidjelo ono što riječi smrtno ranjenog kao nepotpun
ste bili sakrili"; dokaz.
Mudžahid navodi da to znači:
"ono što u sebi krijete"
- Pa smo Mi rekli: "Udarite ga
jednim njezinim dijelom!" Ovaj dio
predstavlja bilo koji dio njenog tijela
i time bi bilo pokazano čudo. Da u
određenju ovoga dijela postoji neka
korist za nas s vjerskog ili
ovosvjetskog stanovišta, Allah bi nam
to jasno pokazao. On je to, međutim,
dao u nejasnoj formi, a nije objašnjeno
ni od časnog Poslanika, pa stoga i mi "Ali srca vaša, poslije toga, postala
to ostavljamo! su tvrda kao kamen ili još tvrđa! A ima
Riječi Uzvišenog: "I eto, tako kamenja iz kojega rijeke izbijaju; ima
Allah mrtve vraća u život" znače: oni ga koje puca i iz kojeg izlazi voda; a
su udarali ubijenog nekim dijelovima ima, doista, i onoga koje se iz straha
krave, pa je on oživio...! Allah pred Allahom ruši! A Allah ne
Uzvišeni ukazuje na Svoju moć da oživi zanemaruje ono što vi radite!"/74/
mrtve, u što su se oni uvjerili u
slučaju tog ubijenog čovjeka. Allah im 36
plural je od riječi , a označava nakit od srebra (vidi: El-Kamus).
je to dao kao dokaz za povratak Njemu, 37
Većina učenjaka traže zakletvu prihvaćajući je ili koristeći to za
ukazujući istovremeno na njihov inad i svjedočenje.
2 El - Bekare / Krava 72
sahih hadisu stoji: /82/ "Ovo brdo nas
Prekoravajući i osuđujući sinove voli i mi njega volimo." Kao što
Israilove nakon svih znamenja koja su postoji mutevatir predanje, u kojem se
vidjeli, uključujući i Njegovo spominje jecanje palminog panja.
oživljavanje mrtvih, Allah Uzvišeni “A Allah ne zanemaruje što vi
kaže: radite.”38
"Ali srca vaša, poslije toga,
postala su tvrda", pa su ona poput
kamena koji po sebi nikada nije
mekahan. Zato Allah zabranjuje
vjernicima da budu takvi, pa kaže:
"Zar nije vrijeme za one koji vjeruju
da im se srca skrušeno raznježe pred
spomenom (zik -rom) Allaha i istine
objavljene; da ne budu kao oni kojima
je dana Knjiga pa su, kako je vrijeme
prolazilo, srca njihova tvrdnula i
mnogi od njih postali prijestupnici!"
(57:16)
Riječi Uzvišenog: "kao kamen "Zar se vi nadate da će vam oni
ili još tvrđa!" znače da su srca sinova povjerovati, iako su neki od njih
Israilovih vremenom postala tvrda i ne Allahov govor slušali, da bi ga, nakon
prihvataju savjet nakon znamenja što su ga shvatili, svjesno iskrivili?"
Allahovih i čuda čiji su svjedoci bili, /75/ - Kada sretnu vjernike, oni go-
pa su ona poput kamena za čije vore: "Mi vjerujemo!", a čim se osame
omekšanje nema lijeka, jedni s drugima, kažu: "Zar ćete im
"ili još tvrđa", jer "ima kamenja kazivati ono što je Allah vama objavio,
iz kojega rijeke izbijaju; ima ga koje pa da im to bude optužba protiv vas
puca i iz kojeg izlazi voda; a ima, pred Gospodarom vašim? Zar se nećete
doista, i onoga koje se iz straha pred opametiti?" /76/ "A zar oni ne znaju da
Allahom ruši!" Allah zna i ono što kriju i ono što
. pokazuju?!"/77/
kao što kaže:
Uzvišeni Allah kaže: "O vjernici, zar
"Njega veličaju sedam nebesa i Zemlja, se vi nadate da će vam oni
i oni na njima; i ne postoji ništa što povjerovati", tjza vama pokorno
Ga ne veliča, hvaleći GaAli vi ne krenuti..? Ne!..Jer, doista, ove
razumijete veličanje njihovoOn je zabludjele skupine židova čiji su preci
doista blag i mnogo prašta." (17:44) bili svjedoci jasnih Allahovih znakova,
Mudžahid kaže: "Svaki kamen iz kojeg a potom im srca otvrdnula, tako da su
izbija voda ili koji puca od vode, neki od njih i Allahov govor slušali i
odnosno, skotrlja se s vrha brda, to zatim ga izvrtali, tj. tumačili ga na
čini iz straha pred Allahom, kako neprimjeren način nakon što bi ga
objavljuje Kur'anOvo je kamenje shvatili i razumjeli izvorno, to
nježnije od srca sinova Israilovih, svjesno krše znajući da su grješni zato
koji su negirali istinu nakon što su je što ga iskrivljavaju i tumače po svom
sami vidjeli!" Neki komentatori Kur'ana nahođenjuOvo je pozicija slična onoj
kažu da je ovaj opis kamena samo naznačenoj u riječima:
metaforaAli Er-Razi, El-
Kurtubi i drugi autoriteti islama kažu: "Ali zato što su zavjet svoj prekršili,
- Ovdje nema potrebe za metaforom Mi smo ih prokleli i srca njihova
budući da Allah Uzvišeni stvara to okrutnim (tvrdim) uči -nili, pa su
svojstvo kod kamenja, kao što kaže: riječi sa mjesta njihova uklanjali
(iskrivljavali)." (5:13) Es-Suddi kaže:
"Mi smo nebesima, Zemlji i planinama "Jedna grupa između njih slušala bi
emanet ponudili, pa su se sustegli i Allahov govor, a zatim ga
pobojali da ga ponesu" (33:72), kao i: iskrivljavala!", a potom dodaje: "To je
bio Tevrat, koji su iskrivljavali." Uz
"Njega veličaju sedam nebesa i Zemlja, riječi:
i oni na njima", zatim: "I trava i
drveće se pokoravaju" (55:6), zatim: 38
/1/ Tj. ne zanemaruje vidljive i nevidljive prijestupe koje ovi ljudi
. čine, jer kako bi ih zanemario kada je On Onaj Kome ne može
"Da smo ovaj Kur'an nekom brdu izmaknuti ni koliko trunka, ni na Zemlji ni na nebesima.
objavili, ti bi vidio kako je /2/ Siddik Hasan Han, Allah mu se smilovao, kaže:
strahopoštovanja puno i kako bi se od sadrži neskriveni naglasak i prijetnju. Jer, ako Allah Uzvišeni zna šta
straha pred Allahom raspalo." (59:21) U oni rade i ne zanemaruje to, pred njima je zamka velika. Allah to
najbolje zna!
2 El - Bekare /Krava
73
"da bi, nakon što su a.s., kaže: /83/ "Mi smo nepismena
shvatili, svjesno ga iskrivili" Katade zajednicaNe pišemo niti računamo.
kaže: "To su bili židovi koji su Mjesec, jeste ovako i ovako..itd.", što
slušali Allahov govor, a potom ga znači da među sljedbenicima Knjige ima
iskrivljavali, nakon što bi ga onih koji su nepismeni i ne znaju ni
razumjeli i upamtili, dozvoljavajući čitati ni pisati, nego znaju samo gatke
zabranjeno (haram), zabra-njujući , tj. lažne riječi i priče koje
dozvoljeno (halal), proturajući pričaju, govor zasnivaju na
neistinu i negirajući istinu." pretpostavkama onoga čega nema u
Od Ibn-Abbasa navodi se: Allahovoj Knjizi, govoreći da je to u
- Kada sretnu vjernike, oni njoj "Oni se samo domišljaju",
govore: "Mi vjerujemo!", tjvjerujemo da tjlažu ne znajući šta je u njoj, tako
je vaš drug Allahov Poslanik, ali da i tvoje vjerovjesništvo uzimaju
specijalno vaš, a čim se osame jedni s kao pretpostavku
drugima, kažu: "Zar ćete im kazivati
ono što je Allah vama objavio, pa da im - Zato, teško onima koji svojim rukama
to bude optužba protiv vas pred pišu knjigu, a zatim govore: "Ovo je od
Gospodarom vašim? Zar se nećete Allaha", da bi za to korist neznatnu
opametiti?" izvukli." To je druga vrsta židova,
. odnosno to su njihovi rabini koji su
tjkada se osame, oni jedni drugima lažima, lažnim zakletvama i neosnovanim
govore: "Ne kazujte ovo Arapima, jer prisvajanjem imovine ljude pozivali u
ste vi očekivali svoga poslanika, koji zabludu.
će vas povesti protiv njih, a on se po- Es-Suddi kaže: "Neki su židovi bili
javio među njima!", pa je Allah objavio napisali knjigu koju su prodavali za
ajet: bagatelnu cijenu Arapima, tvrdeći da je
"Kada sretnu vjernike..." To znači: od Allaha." U jednom hadisu koji donosi
Vi priznajete da je on vjerovjesnik i El-Buharija od Zuhrija i drugih
znate da ste dali zavjet da ga prenosilaca, što seže do Ibn-Abbasa,
slijediteZatim ih obavještava da je on stoji "da su sljedbenici Knjige zamije-
vjerovjesnik, a njihove riječi su: "Mi nili Allahovu Knjigu, da su je
smo ga očekivali i o njemu čitali u promijenili i sami napisali, da bi je
našoj Knjizi, ali ga vi negirajte i prodavali za bagatelu, govoreći da je
nemojte ga priznati!" Na to im Allah od Allaha."
Uzvišeni odgovara riječima:
"A zar oni ne znaju da Allah zna i "I teško njima zbog onoga što ruke
ono što kriju i ono što pokazuju?!" U njihove pišu, i teško njima što na taj
vezi s tim, Ebul-Alije kaže: "To znači način zarađuju", tjteško njima zbog
da Allah zna da oni ne vjeruju u laži, objede i potvore što su ih svojim
Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem, rukama napisali i teško njima zbog
da ga u laž ugone iako to nalaze svega što su nelegalno pojeliA Allah to
zapisano u Knjizi njima objavljenoj." najbolje zna!

- Oni govore: "Vatra nas neće doticati


više od nekoliko dana." Reci: "Da li
ste za to od Allaha dobili obećanje?",
jer Allah neće prekršiti Svoje
"Neki od njih su nepismeni i ne znaju obećanje, ili na Allaha iznosite ono
za knjigu, nego samo za gatke. Oni se što ne znate! /80/
samo domišljaju."/78/ - A teško onima
koji svojim rukama pišu knjigu, a zatim @idovi su tvrdili da ih džehenemska
govore: "Ovo je od Allaha", da bi za to vatra neće ni dotaći više od onoliko
korist neznatnu izvukli. I teško njima dana koliko su oni tele obožavali, a to
zbog onoga što ruke njihove pišu, i je samo četrdeset dana. Na to im Allah
teško njima što na taj način odgovara pitanjem: "Da li ste za
zarađuju./79/ to od Allaha dobili obećanje?" Jer, ako
im je Allah dao obećanje, On ga neće
Uzvišeni Allah kaže: "Neki od njih prekršiti. Međutim, pošto se to
su nepismeni", tj. neki od sljedbenika zasigurno nije dogodilo, / "ili",
Knjige /"Nepismen" je kod Arapa onaj ko tjnego "vi na Allaha iznosite ono što
ne zna pisati niti računatiPoslanik, ne znate"
2 El - Bekare / Krava 74
,tj. iznosite laži i izmišljotineU počinioce vječno i bez prekidaA Allah
hadisu koji prenosi Ebu-Bekr ibn Mer- to najbolje zna!
devejh s lancem prenosilaca vezanim za
Ebu-Hurejrea stoji da je Allahov
Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem,
/84/ "među pitanjima koja je postavio
židovima, nakon osvajanja Hajbera,
postavio i pitanje: '...Ko su to
stanovnici Vatre?' Oni su kazali: 'Mi
ćemo biti kratko, a zatim ćete nas vi
smijeniti!' Allahov Poslanik,
sallallahu alejhi ve sellem, na to im
je rekao: 'Propali ste! Tako mi Allaha,
mi vas nikada nećemo smijeniti!' " "I kada smo od sinova Israilovih zavjet
uzeli da ćete jedino Allahu u ibadetu
biti, i roditeljima, i bližnjima, i
siročadi, i siromasima, dobročinstvo
činiti, a ljudima lijepe riječi govo-
riti; i namaz obavljati i zekat davati,
vi ste se poslije, izuzev nekolicine,
izokrenuli i to iznevjerili." /83/
"A nije tako! Jer oni koji budu zlo Uzvišeni Allah navodi ovdje da su
činili i grijesi ih njihovi budu sa sinovi Israilovi namjerno i svjesno
svih strana stizali stanovnici iznevjerili naredbe koje im je dao i
Džehennema bit će i u njemu će vječno zavjet koji je od njih uzeo. On im je
ostati." /81/ "A oni koji budu naredio da se Njemu klanjaju i ne
vjerovali i dobra djela činili, oni će pridružuju Mu pri tome nikoga, što je
stanovnici Dženneta biti i u njemu će naredio svim Svojim stvorenjima, zbog
vječno boraviti."/82/ čega ih je i stvorio, kao što kaže:
- Prije tebe nismo poslali ni jednog
Allah Uzvišeni odgovara sinovima poslanika, a da mu nismo objavili:
Israilovim koji su tvrdili: "Vatra nas "Nema drugog boga osim Mene, pa Meni
neće doticati više od nekoliko dana" da ibadet činite." (21:25) Prema tome,
to nije tako kako vi smatrate i želite, pravo je Allaha Uzvišenog da se samo
niti kako priželjkujete, nego to stoji Njemu klanja i niko da Mu se ne
ovako: Ko učini zlo njega će stići pridružuje, a potom dolaze obaveze
njegov grijeh, a ko iziđe na Sudnji prema stvorenjimaOn im, zatim,
dan, a nema uz sebe nikakvo dobro, nego naglašava: Najpreča su od njih prava
su mu sva djela loša, on će biti roditelja. Zbog toga Allah, dž.š.,
stanovnik Vatre. spominje zajedno Svoje pravo i pravo
"A oni koji budu vjerovali i dobra roditelja, pa kaže:
djela činili", tjkoji budu vjerovali u ..
Allaha, Njegovog Poslanika i činili "Gospodar tvoj zapovijeda da se samo
dobra djela u skladu sa šerijatom, oni Njemu ibadet činite i da roditeljima
će biti stanovnici Dženneta. Ibn-Abbas dobro činite..." (17:23) U oba Sahiha
kaže: - Riječi: "A nije tako! Jer od Ibn-Mes'uda prenosi se: /86/ -
oni koji budu zlo činili" znače: ko Rekao sam: "Allahov Poslaniče, koje je
bude radio kao što vi radite, ne bude djelo najbolje?", pa je rekao: "Namaz u
vjerovao kao što vi ne vjerujete, pa ga svoje vrijeme." "Zatim?", upitao sam,
stigne njegovo nevjerstvo, on nema pa je odgovorio: "Dobročinstvo prema
dobra. Imam Ahmed prenosi s lancem roditeljima." Upitao sam: "A zatim...?"
prenosilaca od Ibn-Mes'uda, r.a., da je Odgovorio je: "Borba na Božijem putu."
Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve U drugom sahih (vjerodostojnom) hadisu
sellem, rekao: /85/ "čuvajte se stoji: /87/ da je neki čovjek rekao:
neznatnih grijeha, jer oni se "Allahov Poslaniče! Kome da činim
sakupljaju kod čovjeka dotle dok ga ne dobročinstvo?" Odgovorio je: "Svojoj
upropaste." Ibn-Abbas kaže: majci." Rekao je: "A kome zatim?"
"A oni koji budu vjerovali i dobra Odgovorio je: "Svojoj majci." Upitao
djela činili, oni će stanovnici je: "A kome zatim?", pa je odgovorio:
Dženneta biti i u njemu će vječno "Svome ocu, a zatim niže i niže."
boraviti." To znači da onima koji budu "Siročadi"/maloljetnoj djeci, koja
vjerovali u ono što ste vi poricali i nemaju očeva da ih opskrbljuju, pa /
radili ono što ste vi ostavili u vjeri, "siromasima", onima koji nemaju
pripada DžennetOvim ih obavještava da sredstava za izdržavanje sebe i svoje
će nagrada za dobro i zlo stići porodice.
2 El - Bekare /Krava
75
U vezi s riječima Uzvišenog:
"...a ljudima lijepe riječi govorite",
Hasan el-Basri kaže: "Lijepa riječ" ()
ovdje znači da naređuje dobro i odvraća
od zla, da blago postupa, prašta i bude
širokogrud, te da ljudima govori lijepe
riječi kao što kaže Allah UzvišeniTo je
svaki način ophođenja kojim je Allah
zadovoljanImam Ahmed prenosi od Ebu-
Zerra, r.a., da je Vjerovjesnik,
sallallahu alejhi ve sellem, rekao:
/88/ "Nijedno dobro nemoj
potcjenjivati, jer ako ništa ne možeš,
onda makar nastoj susresti svoga brata
vedrog lica." /Navodi ga Muslim./
Nakon što im je naredio dobročinstvo
prema ljudima, uključujući i djela i
riječi, bilo je normalno da im naredi
da lijepe riječi govore, a zatim da to
naglasi obavezom ibadeta prema Njemu i
dobročinstva prema ljudima, pod čim se
ovdje podrazumijevaju namaz i
zekatSinovi Israilovi su, kako Allah
spominje, bili to, izuzev malog broja, "I kada smo od vas zavjet uzeli da krv
napustili i to namjerno i nakon što su jedni drugima nećete prolijevati i da
stekli znanje o tome. To je stepen ove jedni druge iz domova vaših nećete
zajednice, tj. sinova IsrailovihZa izgoniti, vi ste to prihvatili i
razliku od njih, zajednica muslimana, posvjedočili." /84/ "Nakon toga, vi
nakon što je dobila isto naređenje, ipak jedni druge ubijate, a pojedine od
počela je s izvršenjem kako nije ni vas i iz zavičaja njihovog istjerujete,
jedna zajednica prije nje, što treba pomažući se protiv njih uz grijeh i
Allahu zahvaliti. A Allah to najbolje nasilje, pa ako vam kao sužnji dođu, vi
ih otkupljujeteA zabranjeno vam je da
zna!39
ih izgonite! Zar vi u jedan dio Knjige
vjerujete, a drugi negirate?! One od
vas koji tako čine na svijetu samo
poniženje može stići, a na Sudnjem danu
bit će stavljeni na muke najteže! Allah
doista ne propušta motriti što vi
radite." /85/ "To su oni koji su život
na ovome svijetu pretpostavili onome na
drugome svijetu; zato se njima patnja
neće olakšati, niti će im se u pomoć
priteći."/86/

Allah Uzvišeni ovo kaže prekoravajući


židove, koji su u vrijeme Poslanika,
sallallahu alejhi ve sellem, živjeli u
Medini, zbog toga što su vodili borbu
protiv plemena Evs i Hazredž u
vrijeme paganstva. U to vrijeme oni su
obožavali kipove i međusobno vodili
39
Da, tačno je da je zajednica muslimana, kao što navodi komentator, više ratovaU Medini su živjela tri
Allah mu se smilovao, tako djelovala u početku islama, dok je židovska plemena: Benu-Kajnuka' i Benu-
upravljala u skladu s objavom Allaha, dž.š. Međutim, kako je vrijeme Nadir, saveznici plemena Hazredž, i
prolazilo, oni su sve manje izvršavali Allahove naredbe, pa je istom Benu-Kurejza, saveznici plemena EvsKada
mjerom i Allah smanjivao njihovu moć i državu sve dok nije došla u bi među njima izbio rat, svaka skupina
današnje stanje (četrnaesto stoljeće po Hidžri), kada je zajednica
je bila uz svoje saveznike tako da se
muslimana razbijena na male i nemoćne državice...!!! Sve one, ili
najveći dio njih pod vlašću su nevjernika, direktno ili indirektno. I dešavalo da neki židov ubije drugoga iz
zajednica muslimana neće se vratiti u stanje kako ga je predstavio naš druge skupine, što je zabranjeno
komentator, r.h., sve dok se ne vrati vlasti u skladu s Allahovom propisima njihove vjere i izričitim
Objavom, kao što je to bilo u prvom periodu, budući da je obaveza tekstom Svete knjige. Istjerivali su
muslimana da uspostavi Allahovu vlast u sebi i društvu u kojem živi, ih, također, iz domova pljačkajući iz
odnosno u cijelom svijetu, kako bi time ispunio obavezu koja mu je njih pokućstvo, stvari i imovinu. Po
od Allaha dana na ovome svijetu. Zato, kada odstupi od ove obaveze završetku rata, oni bi nastojali
kojom je zadužen, Allah mu dâ da ga pogodi nesreća koja odgovara
vrsti grijeha, pa mu oduzme vlast i dâ da nad njim drugi vladaju dok
otkupiti zarobljenike od pobijeđene
se on Allahu ne vrati. strane u skladu s propisima Tevrata.
2 El - Bekare / Krava 76
Zato Allah Uzvišeni kaže: "Zar vi u voljeli ovaj svijet, koji su za sebe
jedan dio Knjige vjerujete, a drugi odabrali, nego drugi (ahiret)"Zato se
negirate?!" Kao što, također, kaže: njima patnja neće olakšati" , tj.
"I kada smo od vas zavjet uzeli da krv neće im se ni časak kazna skinuti,
jedni drugima nećete prolijevati i da "niti će im se u pomoć priteći"Dakle,
jedni druge iz domova vaših nećete oni neće imati nikoga ko će im priteći
izgoniti", tjda nećete jedni druge u pomoć, spasiti ih, i zaštititi od
ubijati, iz stanova istjerivati, niti vječne kazne koja im pripada. A Allah
se organizirati protiv njih s obzirom to najbolje zna!
da su pripadnici jedne vjerske
zajednice kao jedan organizamZatim
kaže:
"vi ste to potom prihvatili i
posvjedočili", tjpriznali ste da znate
za ovaj zavjet i njegovu ispravnost kao
direktni svjedoci, a "Nakon toga, vi
ipak jedni druge ubijate, a pojedine od
vas i iz zavičaja njihovog izgonite", i
to u želji za ovosvjetskim
počastimaZbog toga su im Arapi "I Mi smo Musau Knjigu dali i, poslije
prigovarali govoreći: "Kako je moguće njega, jednog za drugim, poslanike smo
da ratujete protiv njih, a zatim ih slaliI Isau, sinu Merjeminom, jasne smo
otkupljujete?!" Jevreji su govorili da dokaze dali, Džibrilom ga pomogli! I
im je naređeno da ih otkupljuju, a kad god vam je koji poslanik donio ono
zabranjeno da se protiv njih bore. Pa što nije godilo dušama vašim, vi ste se
su ih upitali: "Zašto se onda protiv uzoholili, pa ste neke u laž ugonili, a
njih borite?" Oni su odgovarali: "Teško neke ubijali."/87/
nam je da naši saveznici budu
poniženi." Istina je, međutim, da su to Allah Uzvišeni opisuje sinove
činili iz želje za ovosvjetskim dobrima Israilove kao uob-ražene, tvrdoglave,
i čašću. da se suprotstavljaju i ohole pred
Kao što se vidi, ovaj ajet upućuje vjerovjesnicima, odnosno da se povode
prijekor židovima zato što su za svojim strastima, pa navodi da je
izvršavali naredbe iz Tevrata koje su poslao Musau, a.s., Knjigu, tjTevrat,
smatrali ispravnim, kršeći koji su oni iskrivili i izmijenili,
istovremeno njegove šerijatske koji su kršili i po svom nahođenju
propise, iako su to dobro znali i tumačili, te da je slao poslanike i
osvjedočili se u istinitost.40 Zato se vjerovjesnike nakon njega kako bi
njima ne može vjerovati u ono što upravljali u skladu s Njegovim zakonom,
tvrde o sadržaju i prenošenju ove kao što kaže:
Knjige, niti im se bilo šta može "Mi smo objavili Tevrat, u kome
vjerovati s obzirom na sve što su je uputa i svjetlo po čemu sude
skrivali o Vjerovjesniku, sallallahu vjerovjesnici..." (5:44), zatim:"i,
alejhi ve sellem, u pogledu njegovih poslije njega, jednog za drugim,
svojstava, poslanstva, mjesta poja- poslanike smo slali", potom:
vljivanja i Hidžre, o čemu "Zatim smo poslanike, jedne za
obavještavaju drugi vjerovjesnici, drugim slali" (23:44), dok nije poslao
a.sJer židovi, Allahovo prokletstvo pečat vjerovjesnicima sinova
neka je na njih, krili su to i među Israilovih, Isaa, sina Merjeminog, koji
sobomZato Allah, dž.š., kaže: je došao s nekim propisima suprotnim
"One od vas koji tako čine, na ovome Tevratu. Zato mu je Allah dao jasne
svijetu samo poniženje može stići" i dokaze, odnosno čuda nedostižna, kao
zbog toga što su kršili Allahov zakon i što je oživljavanje mrtvih, stvaranje
naređenje od zemlje lika ptice u koji bi puhnuo,
"i oni će na Sudnjem danu biti pa bi to uz Allahovu pomoć oživjelo,
kažnjeni najtežom kaznom", jer su se liječenje bolesnih, znanje nevidljivih
ponašali suprotno Tevratu. stvari i podrška Džibrilom, a.s., što
"Allah doista ne propušta motriti šta je njima pokazivalo da je istinito ono
vi radite." /85/ "To su oni koji su što on donosi. Međutim, time su sinovi
život na ovom svijetu pretpostavili Israilovi još više njega utjerivali u
onome na drugom svijetu", tjoni su više laž, zavidjeli mu i tvrdoglavo se
opirali zbog toga što se on u nekim
stvarima suprotstavljao Tevratu.
40
Allah se na njih rasrdio zato što su znali istinu i osvjedočili se u to, Obavještavajući o Isau, a.s., Uzvišeni
ali su to kršili. Time su oni zaslužili Allahovu srdžbu i mržnju. On ih Allah kaže:
je prokleo određujući im vječni boravak u Džehennemu, gdje im se
kazna neće smanjivati, niti će im se u pomoć priteći.
2 El - Bekare /Krava
77
... najbolje zna.
"i da vam dozvolim nešto od onoga što
vam je bilo zabranjeno, jer, donosim
vam znamen od Gospodara vašega..."
(3:50) Sinovi Israilovi ophodili su se - Oni govore: "Naša srca su u omotu." A
s vjerovjesnicima na najgori način, nije tako, nego je Allah njih prokleo
tako da su neke od njih u laž ugonili, zbog nevjer-stva, jer malo je njih koji
a neke ubijali i to samo zato što su vjeruju."/88/
donosili stvari koje su bile suprotne
njihovim strastima i mišljenjima, od- Oni govore za svoja srca da su u
nosno tražili da se pridržavaju omotu (ljušture), tj. da su napunjena
Tevrata, kojeg su u praksi kršili. prethodno dobijenim znanjem, pa u njima
Stoga je to za njih bilo teško, pa su nema prostora za ono što donosiš ti,
ih u laž ugonili ili neke ubijali, pa Muhammede. Ona su poput zatvorenih i
Allah Uzvišeni kaže: zapečaćenih komora, pa u njih ne može
. doći ništa od onoga što ti kažeš Allah,
"I kad god vam je koji poslanik donio dž.š., kaže:
ono što nije godilo dušama vašim, vi "Srca naša su", govore oni,
ste se uzoholili, pa ste neke u laž "pod pokrivačima"(41:5) Za ovo
ugonili, a neke ubijali." tumačenje opredjeljuje se i Ibn-Džerir
Kao što smo naprijed spomenuli, doka-zujući to predanjem od Amra ibn
jeste Džibril, a.s., što dokazuju i Murre el-Hadželija, odnosno,El-
riječi Allaha, dž.š.: Buhturija, a zatim Huzejfe, koji je
rekao: "Srca ima četiri vrste..." Među
"Donio ga je Duh povjerljivi", "na srce njima je spomenuo i "srce okorjelo"
tvoje, da opominješ." (26:193-194) Ibn- (zamotano) na koje se srdžba izlila; to
Hibban prenosi od Ibn-Mes'uda da je je srce nevjernika. Zato Allah Uzvišeni
Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve kaže:
sellem, rekao: /89/ "Džibril (Ruhul- "A, nije tako, nego je Allah
Kudus) nadahnućem mi je priopćio da njih prokleo zbog nevjerstva, jer malo
nijedna duša neće umrijeti dok ne je njih koji vjeruju", tj. nije to
upotpuni svoju opskrbu i svoj rok. Pa, onako kako oni tvrde, nego su srca
bojte se Allaha i lijepo molite." Od njihova prokleta i zapečaćena, kao što
Aiše, r.a., prenosi se da je Allahov Allah kaže u suri "Žene" ("En-Nisa"):
Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem,
postavio postolje (minber) Hassanu ibn - Oni govore: "Naša srca su u omotu."
Sabitu u džamiji i rekao je: /90/ "Moj "Ne, nego im je Allah zbog nevjerovanja
Bože, podrži Hassana Ruhul-Kudusom srca zapečatio, pa ih je samo malo
(Džibrilom)!" /Prenosi El-Buhari/ kaže vjerovalo" (4:155), tjmeđu njima je
Hassan: bila samo nekolicina vjernikaAllah to
A Džibril je Allahov poslanik nama, najbolje zna!
I Duh sveti, što skriveno nije.
Ibn-Džerir kaže: - Najbliže
tumačenje istini jeste ono koje
glasi: "Duh je na ovome mjestu
Džibril", jer Allah, dž.š.,
obavještava41 da je njime podržao
Isaa, a.s., kao što kaže: .."Kada
sam te Džibrilom (Ruhul-Kudusom)
pomogao..." (5:110) Prema mišljenju "A kada im od Allaha dođe Knjiga koja
nekih komentatora Kur'ana, to nije potvrđuje istinitost onoga što oni
bio Indžil, što se vidi iz riječi imaju - a još otprije su pomoć protiv
Uzvišenog: nevjernika molili - kada im dođe ono
"Kada sam te Džibrilom pomogao, pa si s što im je poznato, oni to neće da
ljudima u bešici i kao zreo muž vjeruju! Pa neka Allahovo prokletstvo
razgovarao; kada sam te Knjizi stigne nevjernike!"/89/
mudrosti, Tevratu i Indžilu poučio."
(5:110) Jer, da je Ruhul-Kudus - Allah Uzvišeni kaže: "A kada im
Indžil, naprijed navedene riječi bile dođe...", tjžidovima "od Allaha
bi samo ponavljanje bez smisla, a Allah Knjiga", a to je Kur'an, koji je
Veliki i Uzvišeni daleko je od toga da
se Svojim robovima obraća na način od
kojega nema koristi.42 A Allah to koji nije stvoren. Riječi Poslanika: "Moj Bože, pomozi Hassana
Ruhul-Kudusom....!" ne znače "pomozi ga Indžilom...!" A riječi
41 Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem: "da me je Džibril nadahnuo..."
Tj. u ovom ajetu: ne znače da je Indžilom nadahnut... !!! Sve ovo pokazuje da Ruhul-
42
Ruhul-Kudus od Allaha je stvoren, dok je Indžil Allahov govor, Kudus nije Indžil, nego da je to Džibril, a.s.
2 El - Bekare / Krava 78
objavljen Muhammedu, sallallahu alejhi veće zavisti." U vezi s riječima
ve sellem, "gnjev nad gnjevom" Ibn-Abbas kaže:
"koja potvrđuje istinitost onoga što "Allah se na njih rasrdio zbog toga što
oni imaju", tjTevrataZatim kaže: su izgubili dio Tevrata, koji je
"a još otprije su pomoć protiv njihova Knjiga, te zbog njihovog
nevjernika molili" Znači, prije dolaska nevjerovanja u Vjerovjesnika,
Poslanika s ovom Knjigom oni su se sallallahu alejhi ve sellem, koji im je
pozivali na njegov dolazak protiv poslan." Zato su oni zaslužili "gnjev
svojih neprijatelja, idolopoklonika, nad gnjevom".
kada bi ih napali, i govorili su kako "A nevjernicima pripada patnja
će na kraju ovosvjetskog vremena biti sramna!" Budući da su uzrok njihovog
poslan Vjerovjesnik uz čiju će ih pomoć nevjerovanja zloba i zavist, proistekle
likvidirati, kao što su likvidirani iz oholosti, njima je namijenjeno
pripadnici Ada i IremaMuhammed ibn poniženje i omalovažavanje i na ovom i
Ishak, s lancem prenosilaca od Ikreme na drugom svijetu, kao što Allah
ili Seid ibn Džubejra, prenosi od Ibn- Uzvišeni kaže:
Abbasa da je rekao: "da su se židovi u
svojim molitvama protiv Evsa i Hazredža "Doista oni koji iz oholosti neće da Mi
pozivali na Allahvog Poslanika, se klanjaju, u Džehennem će sigurno ući
sallallahu alejhi ve sellem, prije nego poniženi." (40:60)
je došao kao poslanik." Pošto je on
poslan između Arapa, nisu povjerovali,
nego su negirali sve što su o njemu
govorili, pa su im Muaz ibn Džebel,
Bišr ibn Bera ibn Ma'rur i Davud ibn
Seleme rekli: "Skupino židova, bojte se
Allaha i primite islam, jer vi ste se
protiv nas pozivali na Muhammeda,
sallallahu alejhi ve sellem, dok smo mi
bili idolopoklonici, govoreći nam da će
on biti poslan i opisujući nam ga
posebnim atributima." - A kada im se kaže: "Vjerujte u ono
Selam ibn Meškem, brat Benu-Nedira, što Allah objavljuje!", oni odgovaraju:
rekao je: "On nam nije donio ništa što "Mi vjerujemo samo u ono što je nama
nam je poznato i on nije onaj o kojemu objavljeno", i neće da vjeruju u ono
smo vam govoriliU vezi s riječima: što se objavljuje poslije, a to je
"A kada im od Allaha dođe Istina, koja potvrđuje da je istinito i
Knjiga koja potvrđuje istinitost onoga ono što oni imajuReci: "Pa zašto ste
što oni imaju..." A Allah to najbolje još ranije Allahove vjerovjesnike
zna! ubijali, ako ste vjernici bili?" /91/
"I Musa vam je jasne dokaze bio donio,
pa ste, ipak, nakon njega tele prihva-
tili čineći tako nepravdu."/92/

Uzvišeni Allah kaže:"A kada im se


kaže", tjžidovima i njima sličnima među
sljedbe -nicima Knjige, "vjerujte u ono
što je objavljeno Muhammedu, sallallahu
"Jadno je to zašto su se prodali: da ne alejhi ve sellem, prihvatite to i
vjeruju u ono što Allah objavljuje, slijedite", oni odgovaraju: "Mi
zbog zlobe što Allah daje od Svoje vjerujemo samo u ono što je nama objav-
dobrote kome On hoće od Svojih robova; ljeno", tjdovoljno nam je da vjerujemo
pa su na sebe gnjev za gnjevom navukli! u ono što je Allah nama objavio u
A nevjernicima pripada patnja sramna!" Tevratu i Indžilu i mi ne priznajemo
/90/ ništa drugo.
"I neće da vjeruju u ono što se
Es-Suddi kaže: "Jadno je to što za objavljuje poslije", tj. nakon toga,
sebe uzimaju kao naknadu s kojom su "a to je Istina koja po -tvrđuje
zadovoljni i što se vraćaju u da je istinito i ono što oni imaju",
nevjerstvo, u poređenju s onim što je tj. oni znaju da ono što je objavljeno
Allah Muham-medu, sallallahu alejhi ve Muhammedu, sallallahu alejhi ve sellem,
sellem, objavio kao potvrdu potvrđuje istinitost onog što oni
istinitosti, podršku i pomoćNa to su ih imaju. Prema tome, time se dokaz
navele njihova zavist, zloba i mržnja postavlja protiv njih, kao što Uzvišeni
što Allah od Svoje dobrote šalje kaže:
robovima kojima On hoće, od čega nema "Pa zašto ste još ranije
2 El - Bekare /Krava
79
Allahove vjerovjesnike ubijali, ako ste Ibn-Enes, a Ahmed sa svojim lancem
vjernici bili?" Dakle, ako ste bili prenosilaca prenosi od Ebu-Derda'a da
iskreni u vašim tvrdnjama da vjerujete je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve
u ono što vam je objavljeno, zašto ste sellem, rekao: /91/ "Tvoja ljubav prema
ubijali Allahove vjerovjesnike, koji su nečemu zasljepljuje i zaglušuje."
vam dolazili da potvrde Tevrat, koji je /Prenosi Ebu-Davud./
bio kod vas, da se upravljate po njemu Riječi Uzvišenog:
i ne mijenjate ga, iako ste znali da - Reci: "Jadno je to na što
oni istinu donose? Ubijali ste ih iz vas vaše vjerovanje navodi", tjružno je
zlobe, inada i oholosti prema Allahovom to što se, od davnih vremena do danas,
Poslaniku slijedeći pri tome samo svoje opredjeljujete za nevjerovanje u
strasti, mišljenja i nagone. Allahove Znakove i suprotstavljate
"I Musa vam je jasne dokaze bio vjerovjesnicima, za nevjerovanje u
donio", tjdonio vam je Jasne znakove i poslanstvo Muhammmeda, sallallahu
neporecive dokaze da nema drugog boga alejhi ve sellem To je vaš najveći
osim Allaha i da je on Allahov grijeh i prijestup, budući da ne
PoslanikJasni su znakovi: potop, vjerujete u pečat Poslanika, prvaka
skakavci, pijavice, žabe, krv, štap, vjerovjesnika i poslanika svim ljudima.
ruka, rastup mora, hlad od bijelih Zato se postavlja pitanje: kako tvrdite
oblaka, mana, prepelice, kamen i drugi za sebe da vjerujete, a istovremeno
znakovi čiji ste svjedoci bili, "pa činite ova ružna i sramotna djela poput
ste, ipak, nakon njega tele kršenja zavjeta koji ste dali,
prihvatili", tjnakon što je on otišao nevjerovanja u Allaha i obožavanja
na brdo Tur da bi se obratio Allahu, vi teleta?!!!
ste za obožavanje, umjesto Allaha,
uzeli tele "čineći tako nepravdu",
tjnepravdu ste učinili ovim što ste
napravili, iako znate da nema drugog
boga osim Allaha.

- I kada smo od vas vaš zavjet primili - Reci: "Ako je kod Allaha Džennet
i brdo Tur iznad vas podigli: "^vrsto osiguran samo za vas, mimo ostalog
prihvatite ono što vam dajemo i svijeta, onda vi smrt poželite, ako
slušajte!", oni su odgovorili: "^ujemo, istinu govorite." /94/ "A oni je neće
ali poslušati nećemo", jer srca su nikada poželjeti zbog onoga što čine, a
njihova zbog nevjerovanja njihovog Allah dobro zna nasilnike." /95/ "I
nadojena teletom bila! Reci: "Ružno je vidjet ćeš sigurno da više žude za
to na što vas vaše vjerovanje navodi, životom od drugih ljudi, pa čak i od
ako ste vi uopće vjernici."/93/ idolopoklonika; svaki od njih volio bi
poživjeti hiljadu godina, mada ga to, i
Uzvišeni i Veliki Allah ovdje kada bi toliko dugo živio, ne bi od
nabraja njihove grijehe i prekršaje kazne udaljilo! A Allah dobro vidi ono
zavjeta te njihovu nepokornost i odbi- što oni rade!"/96/
janje, zbog čega je brdo Tur iznad njih
podignuo da bi prihvatili zavjet a Muhammed ibn Ishak prenosi od Ibn-
potom ga prekršili. Zato On kaže: Abbasa, r.a.: "Allah Uzvišeni kaže Svom
"oni su odgovorili: '^ujemo, ali vjerovjesniku Muhammedu, sallallahu
poslušati nećemo'", što je već ranije alejhi ve sellem:
objašnjeno.43 .
"jer srca njihova su, zbog - Reci: "Ako je kod Allaha Džennet
nevjerovanja njihova, nadojena teletom osiguran samo za vas, mimo ostalog
bila!" Abdurrezzak navodi od Katade da svijeta, onda vi smrt poželite, ako
je rekao: "Bila su zanesena / nadojena istinu govorite", tjpozovite da umru
ljubavlju koja im je u srce prodrla." oni koji od dvije skupine lažuOni to
Isto kazuju i Ebul-Alije i Er-Rebi' i nisu prihvatili od Allahovog Poslanika:
"jer, oni je neće nikada
43
poželjeti zbog onoga što čine, a Allah
Pogledati ajete 63-64.
2 El - Bekare / Krava 80
dobro poznaje nasilnike", pa ih
upoznaje s onim što sami znaju, "A oni je neće nikada poželjeti zbog
odnosno, u što ne vjeruju. Jer, da su onoga što čine", odnosno "I vidjet
oni to željeli, onoga dana kada im je ćeš sigurno da više žude za životom od
to rekao, niko od židova živ na Zemlji drugih ljudi", tjda žude za dugim
ne bi ostaoIbn-Džerir prenosi od Ibn- životom, zato što znaju svoj loš
Abbasa da je Vjerovjesnik, sallallahu završetak i pogubnu posljedicu kod
alejhi ve sellem, rekao: /92/ "Da su Allaha, budući da je ovaj svijet zatvor
židovi željeli smrt, oni bi pomrli i za vjernika, a Džennet za nevjernikaOni
vidjeli bi svoje mjesto u vatri; a da zato i vole da, koliko je moguće
su izišli oni koji su proklinjali kasnije, dođu na drugi svijet, iako će
Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ih bez sumnje stići ono što
ve sellem, kada bi se vratili, oni ne izbjegavajuU tome su oni brižniji čak i
bi našli ni porodice, ni imovine." Tome od idolopoklonika koji ne posjeduju ni-
odgovaraju i riječi Uzvišenog u suri kakvu objavljenu knjigu, tako da se
"El-Džum'a"/ "Petak": javljaju kao specifičan slučaj u odnosu
na njih
. "Svako od njih želi poživjeti
- Reci: "O židovi, ako tvrdite da ste hiljadu godina", tj. svaki taj židov
vi od svih ljudi jedini Allahovi želi živjeti hiljadu godina. Mudžahid
štićenici (miljenici), onda smrt kaže: "Njihovo griješenje omililo im je
poželite, ako istinu govorite." "A oni dug život", pa i kada bi toliko dugo
to nikada neće poželjeti, zbog onoga živjeli, to ih ne bi od kazne udaljilo!
što njihove ruke čineAllah dobro zna , tj. ne bi ih spasilo od kazne jer
nevjernike." - Reci: "Smrt od koje idolopoklonici vole dug život i ne
bježite, zaista, stići će vasZatim ćete priželjkuju oživljenje poslije smrti.
vraćeni biti Onome Koji zna i Naime, židov zna kakvo ga poniženje
Nevidljivi i Vidljivi svijet i On će čeka na drugom svijetu zato što je
vas o onome što ste radili izgubio znanje koje je imao. El-Avfi
obavijestiti." (61:6-8) Pošto su oni, prenosi od Ibn-Abbasa: - Riječi:
Allah ih prokleo, smatrali da su Božiji "i kada bi toliko dugo živio, to ga ne
sinovi i miljenici, govorili su: "U bi od kazne udaljilo!" odnose se na
Džennet neće ući niko ko nije židov ili one koji su bili neprijatelji Džibrila.
kršćanin", prizivajući prokletstvo na Ebul-Alije i Ibn-Omer ističu: "To mu
skupinu koja laže, među njima i neće pomoći niti spasiti ga od kazne."
muslimanimaKada su od toga odustali, "A Allah dobro vidi ono što oni
postalo je jasno da oni nasilje čineJer rade", tj. On je dobro obaviješten,
da su bili odlučni (iskreni) u tome, to vidi i dobro i zlo što ga čine njegovi
bi učiniliPošto su to izbjegli, vidjelo robovi i svakoga će nagraditi prema
se da lažuTo je, također, bio slučaj i njegovom radu.
s kršćanima - Nedžrancima, nakon što je
dokazano kroz polemiku s njima da su
oholi i krutiMuhammed, sallallahu
alejhi ve sellem, pozvao ih je na
međusobno proklinjanje
Allah Uzvišeni kaže:

- A onima koji se s tobom o njemu budu


raspravljali, pošto si već o tome
istinu saznao, reci: "Hodite da
pozovemo sinove naše i sinove vaše, i
- Reci: "Ko bude neprijatelj Džibrilu,
žene naše i žene vaše, i mi ćemo doći i
pa on Allahovom voljom tebi na
vi ćete doći, pa ćemo se usrdno pomoli-
srce stavlja Kur'an potvrđujući
ti i Allahovo prokletstvo na one koji
istinitost onoga otprije, kao putokaz i
neistinu govore prizvati." (3:61) Kada
radosnu vijest vjernicima." /97/ "Ko je
su to vidjeli, rekli su jedni drugima:
neprijatelj Allahu, melecima Njegovim i
"Tako mi Allaha, ako budete proklinjali
poslanicima Njegovim i Džibrilu i
ovog Vjerovjesnika, među vama neće
ostati nijedno oko koje trepće." Zatim Mikailu - pa, Allah je, doista,
su prihvatili mir uz glavarinu i neprijatelj onima koji ne vje-
lojalnostTako su židovi, Allahovo ruju!"/98/
prokletstvo na njih do Dana sudnjega,
nakon što su vidjeli lošu posljedicu Riječi Allaha Uzvišenog:
tih njihovih djela poslije smrti,
prestali s kletvom jer život je njima - Reci: "Ko je neprijatelj Džibrilu, pa
drag i dragocjenZato Uzvišeni kaže: on Allahovom voljom tebi na srce
stavlja Kur'an?", tjko se kao
2 El - Bekare /Krava
81
neprijatelj postavio prema Džibrilu, uporedo s njim zato što su židovi
Duhu povjerljivom, koji je tebi na smatrali da je Džibril njihov
srce, uz dopuštenje od Allaha, donio neprijatelj, a Mikail zaštitnik! Zato
Mudru opomenu i koji je jedan od Al- Allah Uzvišeni ističe da je onaj koji
lahovih poslanika, melekaJer ko se se neprijateljski odnosi prema jednome
neprijateljski odnosi prema jednom od njih, neprijatelj i drugoga, odnosno
poslaniku, on je neprijatelj svim on je također neprijatelj AllahovU
poslanicima, odnosno ko vjeruje u riječima Uzvišenog:
jednog poslanika, obavezan je vjerovati "Allah je doista neprijatelj onima
u sve poslanike. Allah Uzvišeni kaže: koji ne vjeruju!" navodi se ime
Allahovo izričito (eksplicitno),
- Oni koji u Allaha i poslanike Njegove umjesto da se podrazumijeva
ne vje-ruju i žele razdvojiti Allaha od (implicitno), jer nije rečeno: "On
poslanika Njegovih praveći razlike među je doista neprijatelj", nego:
njima, pa govore: "U neke vjerujemo, a "Allah je doista neprijatelj onima
u neke ne vjerujemo..." (4:150), koji ne vjeruju!"
tretiraju se kao osvjedočeni nevjernici Allah ovdje ističe Svoje ime da bi
jer oni vjeruju u neke poslanike, a ne pojačao značenje jer se isticanjem
vjeruju u druge. Isto tako, ko se nagovještava da onome ko se
neprijateljski odnosi prema Džibrilu, neprijateljski odnosi prema Njemu,
on je neprijatelj i Allahov, jer Allah objavljuje ratU hadisu (kudsiji)
Džibril ne dolazi po svom nahođenju, stoji: /94/ "Ja ću se doista osvetiti
nego isključivo po Allahovoj naredbi, za svoje štićenike kao što se bijesni
kao što Allah Uzvišeni kaže: lav sveti", a u sahih (kudsi) hadisu
.."Mi silazimo samo uz naredbu stoji: /95/ "^iji neprijatelj Ja budem,
Gospodara tvoga..." (19:64) El-Buhari u savladat ću ga."
svom Sahihu prenosi od Ebu-Hurejrea da Imam Ebu-Džafer Ibn Džerir et-Taberi
je rekao: - Allahov Poslanik, kaže: - Učenjaci se slažu u tumačenju
sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: da je ovaj ajet objavljen kao odgovor
/93/ "Ko se neprijateljski ponese prema židovima koji su smatrali da je Džibril
mom štićeniku, taj mi je objavio rat!" njihov neprijatelj, a Mikail zaštitnik,
Zato se Allah srdi na one koji su se povodom čega je objavljeno:
prema Džibrilu odnosili kao ne- .."Reci: Ko je neprijatelj Džibrilu..."
prijatelji, pa kaže:
"Ko je neprijatelj Džibrilu, koji
Allahovom voljom tebi na srce stavlja
Kur'an potvrđujući istinitost onoga
otprije?", tjranije objavljenih knjiga:
"kao putokaz i radosnu vijest
vjernicima", tj. putokaz za njihova
srca i radosnu vijest Dženneta, što se
nagovještava samo vjernicima u skladu s
riječima Uzvišenog:
- Reci: "To je za one koji
vjeruju putokaz i lijek..." (41:44) Za-
tim:

"Ko je neprijatelj Allahu, melecima


Njegovim i poslanicima Njegovim i
Džibrilu i Mikailu - pa Allah je doista
neprijatelj onima koji ne vjeruju!",
što znači: "Ko se neprijateljski odnosi
prema Meni, Mojim melecima i
poslanicima!", jer izraz "Njegovim
poslanicima" obuhvaća Njegove
poslanike od meleka i od ljudi, u
skladu s riječima:
"Allah odabire poslanike među
melecima i ljudima." (22:75) Riječi:
"Džibrilu i Mikailu" vezane su kao
posebne uz prethodne opće. Oni (Džibril
i Mikail) spadaju u meleke poslanike,
ali se ovdje posebno spominju budući da "A Mi tebi jasne dokaze objavljujemo, u
navedeni kon-tekst sadrži podršku koje jedino teški grješnici neće
Džibrilu kao izaslaniku Allahovim vjerovati." /99/ "Zar svaki put kada
vjerovjesnicima. Mikail se ovdje navodi neku obavezu preuzmu, neka skupina od
2 El - Bekare / Krava 82
njih je odbaci, jer ih većina ne objavljujemo, u koje jedino teški
vjeruje." /100/ "A kada im je od Allaha grješnici neće vjerovati." Kada je
Poslanik došao, potvrđujući da je došao Allahov Poslanik, sallallahu
istinito ono što već imaju, dio onih alejhi ve sellem, i naveo im zavjet na
kojima je Knjiga dana za leđa svoja koji su se Allahu obavezali, te obavezu
Allahovu Knjigu su odbacili, kao da oni njihovu koju su prihvatili prema Muham-
ne znaju." /101/ "Oni se povode za onim medu, sallallahu alejhi ve sellem,
što su šejtani o Sulejmanovoj vladavini Malik ibn Sajf je rekao: "Tako mi
kazivaliA Sulejman nije bio nevjernik, Allaha, mi nismo obavezni prema
nego su nevjernici šejtani koji ljude Muhammedu..i mi nismo dali zavjet...",
uče vradžbini u Babilonu, Haruta i pa je Allah objavio: "Zar svaki put
Maruta, a to nije objavljeno dvojici kada neku obavezu preuzmu, neka skupina
melekaNjih dvojica nikoga nisu učili od njih je odbaci?!" U vezi s riječima
dok mu ne bi rekli: 'Mi samo Allaha Uzvišenog: "jer ih većina ne
iskušavamo, a ti nemoj biti nevjernik!' vjeruje", Hassan je rekao: - Ovim On
I ljudi su od njih dvojice učili kako kaže da "Na Zemlji nema obaveze koja im
će muža od žene rastaviti, ali oni nisu je dana..da je oni nisu prekršili i
mogli nikome bez Allahove volje odbacili! Danas bi prihvatili obavezu,
nauditi. Učili su ono što će im nauditi a sutra bi je prekršili!"
i od čega koristi neće imati, iako su Dakle, Allah njih prekorava kao
znali da onaj ko to sebi pribavi, na narod zbog kršenja prihvaćenih obaveza,
drugome svijetu nikakve sreće neće zbog utjerivanja u laž Allahovog
imatiA doista je jadno ono za što su se Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem,
prodali, kada bi samo oni to znali." koji im je poslan kao i svim drugim
/102/ "A da oni vjeruju i boje se, ljudima, i o čijim su opisima i
nagrada od Allaha bi im bila bolja, osobinama nalazili izviješća u svojim
kada bi samo znali!"/103/ knjigama u kojima im je naređeno da ga
slijede, podržavaju i pomažu, kao što
Riječi Uzvišenog: Allah Uzvišeni kaže:
"A Mi tebi jasne
ajete/dokaze objavljujemo, u koje "Onima koji će slijediti Poslanika i
jedino teški grješnici neće vjerovati", Vjerovjesnika nepismenog, kojeg kod
tjMuhammede, Mi smo ti objavili jasne sebe, u Tevratu i Indžilu zapisana
dokaze koji potvrđuju tvoje poslanstvo; nalaze..." (7:157) Ovdje Allah, dž.š.,
to su tajne i izviješća o židovima koje kaže:
sadrži Kur'an i koje nije znao niko "A kada im je od Allaha Poslanik došao,
osim njihovih svećenika i učenjaka, kao pot-vrđujući da je istinito ono što već
i iskrivljavanjima Tevrata koja su imaju, dio onih kojima je Knjiga dana
učinili oni, kako oni od ranije, tako i za leđa svoja Allahovu Knjigu je
danasAllah je upoznao Svog odbacio, kao da oni ne znaju", tjjedna
vjerovjesnika Muham-meda, sallallahu skupina između njih odbacila je Knjigu
alejhi ve sellem, o svemu tome, tako da koju je imala za leđa, jer je u njoj
mu židovi nisu postavili nijedno bila radosna vijest o Muhammedu,
pitanje u vezi sa Tevratom, a da mu sallallahu alejhi ve sellem, ostavivši
Allah to nije objavio kako bi im to kao da ništa o svemu ne znaju! Oni
odgovorioUvidjevši to, oni su govorili: su se prihvatili učenja vradžbina i
"On zna bolje od nas ono što nam je njihove primjene u želji da naprave
Allah objavio!" Ovi jasni dokazi spletku Allahovom Poslaniku sallallahu
obavezni su za svakoga sa zdravom alejhi ve sellem, pa su ga omađijavali
pameću i oni potvrđuju da je ono što je češljem, dlakom koja pada poslije
donio Muhammed, sallallahu alejhi ve češljanja i čaški pupoljka muške palme,
sellem, istinito i da ga tome nije pod pločom bunara ErvanTo je u njihovo
poučio niko od ljudiPogotovu što se kod ime izveo Lebid ibnel A'sam, Allah ga
njih znalo da je on nepismen i da nije prokleo i unakazio, ali je Allah
znao čitati KnjiguNema sumnje da su ovi upoznao Svog Poslanika s ovim,
jasni ajeti bili dokaz protiv njih, izliječio ga i spasio, kao što se to
iako su oni to negirali i nisu jasno potvrđuje u Sahihima, El-
vjerovali. Buharijevu i Muslimovu od Aiše, majke
Ibn-Abbas kaže: - Ibn-Surija el- vjernika, radijallahu 'anha.
Kutvini rekao je Allahovom Poslaniku,
sallallahu alejhi ve sellem: "Oni se povode za onim što su šejtani o
"Muhammede, nisi nam donio ono što Sulejmanovoj vladavini kazivaliA
znamo i tebi nije objavljen nijedan Sulejman nije bio nevjernik, nego su
jasni ajet/dokaz koji bismo slijedili!" nevjernici šejtani koji ljude uče
Nakon toga, Allah je objavio: vradžbini..." Es-Suddi kaže: - [ejtani
"A Mi tebi jasne ajete/dokaze su se penjali na nebo da bi
2 El - Bekare /Krava
83
prisluškivali govor pa su slušali Sulejman nije bio nevjernik, nego su
riječi meleka u vezi sa smrti, gajbom nevjernici šejtani, koji ljude uče
(nevidljivim) ili naredbe, pa bi zatim vradžbini..." U tom smislu mnogi su
dolazili gatarima da ih o tome iznijeli mišljenja koja su bliska ovome
izvijesteGatari su to kazivali ljudima, i u njima nema proturječja za razumne
koji bi potom vidjeli da je tako kako i pametne ljudeA Allah upućuje! Suština
su ovi kazaliKada bi gatari stekli je tih mišljenja u tome da su židovi
njihovo povjerenje, onda bi im lagali kojima je dana Knjiga, nakon što su
ubacujući u to nešto drugo, odnosno uz napustili ono što im je dano i
svaku riječ dodavali bi sedamdeset suprotstavili se Allahovom poslaniku
novihTo su ljudi zapisivali u knjige, a Muhammedu, sallallahu alejhi ve sellem,
među sinovima Israilovim raširilo se da počeli slijediti ono što su im govorili
džini poznaju nevidljivo (gajb)Nakon šejtani, odnosno ono što su šejtani
toga, poslan je ljudima kao poslanik prenosili, saopćavali i isticali o
Sulejman, sakupio je te knjige, stavio kralju Sulejmanu (Salomonu).44 Glagol /
ih u jedan sanduk i zakopao ispod svog "uči, čita, govori" ovdje je prelazan
prijestolja, pa se nijedan od šejtana sa prijedlogom /"na, prema", što
nije mogao približiti ovoj stolici a da implicira značenje "laže", jer su to
ne bude spaljenOn je rekao: "Svakome za "učenja i riječi" šejtana, koje nisu
koga čujem da govori kako šejtani znaju ništa drugo do laži!
nevidljivo (gajb), glavu ću odrezati!"
Kada je Sulejman, a.s., umro i kada je "u Babilonu, Haruta i Maruta, a to nije
nestalo učenjaka koji su to znali, te ob-javljeno dvojici meleka Njih dvojica
došli njihovi nasljednici, šejtan je nikoga nisu učili dok mu ne bi rekli:
uzeo ljudski lik, zatim je došao jednoj 'Mi samo iskušavamo, a ti nemoj biti
skupini sinova Israilovih i rekao im: nevjernik!' I ljudi su od njih dvojice
"Hoćete li da vas upoznam s riznicom učili kako će muža od žene rastaviti."
koju nikada nećete moći iscrpiti?" Oni Naime, židovi su smatrali da su
su rekli: "Da", a on im je kazao: Džebrail i Mikail, a.s., donijeli
"Kopajte ispod prijestolja!" Zatim je vradžbine Sulejmanu, a.s., pa zato
otišao s njima, pokazao im mjesto i Allah Uzvišeni pokazuje da to nije
stao pored njega. Oni su rekli: istina, saopćavajući Svom vjerovjesniku
"Približi se!", a on im je odgovorio: Muhammedu, a.s., da oni nisu donijeli
"Ne, ali ću biti ovdje uz vas, pa ako vradžbine i da je Sulejman, a.s., čist
to ne nađete, ubijte me!" Oni su kopali od vradžbina koje mu pripisujuOn im
i našli su te knjige. Kada su ih saopćava da su vradžbine djelo šejtana
izvadili, šejtan je rekao: "Sulejman je koji ljude tome poučavaju u Babilonu,
ovom vradžbinom upravljao ljudima, te da su oni koji ih poučavaju tome dva
šejtanima i pticama." A zatim je čovjeka po imenu Harut i MarutPrema
poletio i nestao u narodu se tako tome, riječca u riječima:
proširilo da je Sulejman bio vrač, a "a to nije objavljeno dvojici
sinovi Israilovi su uzeli te knjige. meleka" negativna je, a ne odnosna u
Kada je došao Muhammed, a.s., oni su mu značenju "koji".
se tim knjigama suprotstaviliZato Allah El-Kurtubi kaže: - Ovdje je riječca
Uzvišeni kaže: negativna, a vezana je za riječi
"A Sulejman nije bio nevjernik, "Sulejman nije bio nevjernik", nakon
nego su nejernici šejtani." Ibn-ebi- kojih slijede riječi:
Hatim, s lancem prenosilaca od Seida
ibn Džubejra, prenosi od Ibn-Abbasa da "nego su nevjernici šejtani koji ljude
je rekao: Pisar (vezir) Sulejmanov bio uče vradžbini, a nije objavljeno ni
je Asaf i on je znao najuzvišenije ime.
dvojici mele-ka...", budući da su
On je sve pisao po naredbi
židovi smatrali da su to donijeli
Sulejmanovoj, a zatim zakopavao pod
Džebrail i Mikail, što Allah Uzvišeni
njegovo prijestolje. Kada je Sulejman
pokazuje neistini -tim, pa riječi:
umro, to su šejtani povadili, a zatim
"Harutu i Marutu", navodi kao apozicija
između svaka dva reda upisali po jednu
čaroliju i nevjerstvo (kufr) govoreći: (zamjena) za šejtana." On kaže: "To je
"Evo šta je Sulejman radio s ovim." ispravno iz dva razloga: ili zato što
Zatim on kaže: "Neuki ljudi su ga zato se plural navodi za dvojinu kao u
proglasili nevjernikom proklinjući ga,
44
dok su uče ni to mirno posmatrali." Po Ibn-Kesiru, pod sintagmom "Sulejmanovo kraljevstvo"
Tako je ostalo da ga neuki ljudi najvjerovatnije se misli na njegove podanike, posebno svećenstvo
proklinju, pa je Allah Uzvišeni objavio sinova Israilovih /Allah to najbolje zna!/, a pod riječima "koje su im
govorili", , tj. "o čemu su im lagali". U tom smislu, značenje je
Muhammedu, a.s., ajet:
gornjeg ajeta: "Sinovi Israilovi slijedili su laži koje su im iznosili
šejtani u vezi s podanicima Sulejmana, iako on nije mogao biti
"Oni se povode za onim što su šejtani o nevjernik budući da je bio časni i bezgrješni Allahov vjerovjesnik,
Sulej -manovoj vladavini kazivaliA nego šejtani nisu vjerovali jer su se bavili čarolijama i lažima."
2 El - Bekare / Krava 84
riječima: 'A ako bude imao braće', - da su dva meleka u vezi s tim
(4:11), ili zato što su njih dvojica navodi se priča o Veneri i dva meleka,
imali sljedbenike, odnosno navode se Harutu i Marutu prenosioci ove priče
među šejtanima zbog njihove smatraju da su Harut i Marut dva
neposlušnosti." To znači: šejtani meleka, koje je Allah spustio s neba
poučavaju ljude u Babilonu vradžbinama, davši im strast ljudsku, zatim je pred
i to Haruta i Maruta, a zatim dodaje: njih stavio neku izuzetno lijepu ženu,
"ovo je najvjerovatnije i najispravnije koju su oni pokušali zavestiOna im je
značenje ajeta" ne obazirući se na odgovorila da će pristati pod uvjetom
druga značenja! da širk učine (Allahu suparnika
Ibn-Džerir, s lancem prenosilaca pridruže), što su oni odbili.. Zatim je
preko El-Avfija, prenosi od Ibn-Abbasa: ponovo došla pred njih uvjetujući tada
"...a nije objavljeno ni dvojici meleka da nekoga ubiju, što su oni odbiliZatim
u Babilonu", "znači da nisu objavljene je došla i treći put, pa su je ponovo
vradžbine"U lancu Ibn-Džerira od Rebi' pokušali zavesti, a ona ih je stavila
ibn Enesa prenosi se: pred izbor: ili da širk učine (prihvate
"a nije objavljeno ni dvojici nešto uz Allaha za božanstvo) ili da
meleka", tjAllah nije njima dvojici nekoga ubiju, ili da popiju čašu
objavio vradž-bineIbn-Džerir kaže: vinaOni su izabrali najmanje od tri zla
'Ajet se tumači na ovaj način : (grijeha), vino, pa su popili čašuNakon
"Oni se povode za onim što su toga, vino je odigralo svoju ulogu, pa
šejtani o Sulejmanovoj vladavini su počinili širk, ubili čovjeka, a
kazivali", tjza vradžbinamaSulejman potom počinili preljub! Kada su se
nije bio nevjernik, a ni Allah nije otrijeznili, žena im je saopćila šta su
objavio vradžbine dvojici meleka, nego učinili pod utjecajem vina, nakon čega
su šejtani bili nevjernici i poučavali su se oni gorko pokajali.. Poželjeli su
su u Babilonu ljude, Haruta i Maruta, da se vrate na nebo, ali nisu mogli.
vradžbinamaRiječi "u Babilonu, Haruta i Osjećali su svu gnusnost zlodjela koja
Maruta" ovdje su navedene na kraju, su počinili Allah ih je potom stavio
iako imaju značenje kao da su navedene pred izbor: da odaberu kaznu na ovome
na početku. ili na drugome svijetuOni su odabrali
Postoje, također, i druga mišljenja, ovosvjetsku privremenu umjesto
kao što su: onosvjetske vječne kazne žena ih je
- sa "kesrom" na "lamu" čime riječ tada upitala da li znaju riječ uz čije
dobija značenje "kralj", pa bi značilo se izgovaranje mogu popeti na nebo ili
da se to odnosi na dvojicu kraljeva, sići s njega, i oni su joj kazali tu
Davuda i Sulejmana, a.s., tjpod riječ. Ona je to izgovorila i odletjela
pretpostavkom da je riječca " ovdje na nebo. Tamo se, međutim, pretvorila u
negativna, pa bi to značilo: "da Allah zvijezdu...!!! To je bila Venera..!!!?
Uzvišeni nije objavio vradžbine niti Ova priča ima oko dvadeset predanja,
poučio tome dvojicu kraljeva, Davuda i ali nijedna od njih i pored brojnosti
Sulejmana", ne veže se za Allahovog Poslanika,
- da su Harut i Marut dva istaknuta sallallahu alejhi ve sellem. Mnogi
džina (dva plemena), odnosno, da su ta znalci hadisa, hafizi i komentatori
dva čovjeka, jedan po imenu Harut, a Kur'ana ovu priču odbacuju, a razlog je
drugi po imenu Marut, bili ustvari tome što ona u cijelosti pripada izvi-
predstavnici ljudi. Ispravnije je, ješćima Izraelićana, jer ne postoji
međutim, da su Harut i Marut, kao što sahih (vjerodostojno predanje) s lancem
navodi Kurtubi, zamjena (apozicija) za vezanim direktno za Iskrenog i Časnog,
šejtane, jer to je, kao što on kaže, koji ne govori po svom hiru.. Iz
najvjerovatnije i najispravnije sadržaja Kur'ana može se vidjeti
značenje ajeta, ne obazirući se na osnovni smisao priče bez detalja i
druge,45 objašnjenja, a mi vjerujemo u ono što
stoji u Kur'anu, jer Allah najbolje zna
45 što stvarno Njemu pristoji, a što ne
Mi se slažemo s Ibn-Kesirom u vezi sa Kurtubijevim tumačenjem, pristoji ni Njemu ni Njegovim mele-
izuzev mišljenja Kurtubija da Harut i Marut predstavljaju apoziciju za
šejtana, budući da u prirodi šejtana nije da daje savjete ljudima u cima.46
stilu: "Mi smo za vas iskušenje, pa nemojte nevjernici biti!" Naprotiv,
jedna od njihovih najvažnijih funkcija i osobina prirode koja im je
dana, jeste da iskušavaju ljude i zavode ih. Zato ja smatram da je objavio sihr dvojici meleka, te da su oni, potom, tome poučavali
vjerovatnije da su Harut i Marut apozicija za ljude, pa bi, u skladu s ljude. Jer, u osnovi sihra je nevjerstvo, pa to ne može poučavati onaj
tim, značenje ajeta bilo slijedeće: "Nije Sulejman bio nevjernik, niti je ko nije nevjernik, kao što to ni učenik ne može naučiti a da
dvojici meleka objavljen sihr (vradžbina), nego su šejtani nevjernici istovremeno ne pogazi svoju vjeru. To nije primjereno melecima, koji
zato što oni ljude poučavaju vradžbini, tj. što poučavaju Haruta i su čisti od nevjerstva, pa ga oni niti poučavaju niti uče od koga. Allah
Maruta, dva čovjeka koji, potom, poučavaju druge ljude. Oni, nije zadovoljan da Njegovi robovi budu nevjernici!
46
međutim, nikoga ne pouče, a da mu ne kažu: "Mi smo iskušenje i Ova priča nema vjerodostojan osnov, što navode mnogi znalci
nemoj biti nevjernik!" Prema tome, Harut i Marut simboliziraju ljude hadisa i komentatori Kur'ana, jer nema vjerodostojnog hadisa koji to
u čijoj je prirodi savjetodavstvo, a time se ujedno odriče da je Allah potvrđuje. Prema tome, ona je i u pogledu lanca predanja i u pogledu
2 El - Bekare /Krava
85
- Njih dvojica nikoga nisu učili dok bila Allahova srdžbaKada bi im to
mu ne bi rekli: "Mi samo iskušavamo, a saopćio, oni bi ga poučili čarolijiTo
ti nemoj biti nevjernik!" Ebu-Džafer je smisao riječi Allaha Uzvišenog:
er-Razi, s lancem prenosilaca, prenosi
od Ibn-Abbasa da je rekao: - Kada bi im "Mi samo iskušavamo, a ti nemoj biti ne
došao neko ko želi sihr (čaroliju), oni -vjernik!", te riječi :
bi ga spriječili govoreći mu: "Mi smo "I ljudi su od njih dvojice
samo iskušenje, pa ne budi nevjernik, učili kako će muža od žene rastaviti."
jer su znali šta je dobro, šta zlo, šta Tako bi ljudi od Haruta i Maruta
je nevjerstvo, a šta iman, a znali su i naučili čaroliju upuštajući se u
da je sihr izraz nevjerstva." Zatim pokuđena djela i idući čak dotle da
kaže: - Kada bi njima čovjek došao, oni rastavljaju muževe od žena, bez obzira
bi mu rekli da dođe na to i to mjesto, na njihovu vezanost i bliskostTo je
a kada bi došao, ugledao bi šejtana, djelo šejtansko, kao što prenosi Muslim
koji bi ga poučioIz njega bi izišlo u svom Sahihu od Džabir ibn Abdullaha,
svjetlo koje bi vidio kako sija na r.a., koji navodi da je Poslanik,
nebu, pa bi rekao: "Teško meni, šta sallallahu alejhi ve sellem, rekao:
uradih!" Es-Suddi kaže: - Kada bi im /97/ - [ejtan svoj prijesto postavlja
došao neki čovjek sa željom da ga pouče na vodi, a zatim šalje svoje izaslanike
sihru, oni bi ga savjetovali govoreći: ljudimaOnaj ko je svojim položajem
"Ne budi nevjernik, jer mi smo samo njemu najbliži, taj predstavlja najveće
iskušenje...!", a kada ne bi odustao, iskušenjeTada neki od njih dolaze i
rekli bi mu: "Otiđi do onog pepela i govore: "Bio sam s jednim čovjekom, pa
pomokri se na njega!" Kada bi to kada sam ga napustio, on govori to i
učinio, iz njega bi bljesnulo svjetlo to..." Iblis tada kaže: "Ne, ništa nisi
imana do neba, zatim bi se pojavilo učinio!" Zatim drugi dolazi, pa kaže:
nešto crno poput dima što bi nestalo na "Nisam ga napustio dok ga nisam
nebuTo je bio imanZatim bi se ponovo rastavio od njegove porodice!" On ga
pojavilo nešto tako i to bi došlo do tada približi sebi i kaže mu: "Da, tako
njegovih ušiju i do svega drugogTo je treba!" Uzrok rastavljanja muža od žene
u tom je slučaju samo priviđenje
čovjeku ili ženi, kojim im se prikazuju
teksta nepouzdana, i to iz više razloga: ružan lik ili postupci druge osobe, ili
1. Oni navode da je Allah objavio dvojici meleka sihr (čarolije), što nešto drugo što može dovesti do
je kao takvo izraz nevjerstva. Postavlja se pitanje: kako da Allah
rastave!
dozvoli svojim bezgrješnim melecima da se ponašaju kao nevjernici i
poučavaju ljude čaroliji i nevjerstvu, kad Allah kaže "da On nije "...ali oni nisu mogli
zadovoljan da Njegovi robovi budu nevjernici". (39:7) nikome bez Allahove volje naudi-
2. Pretvaranje čovjeka u zvijezdu nemoguće je i nije u skladu s ti"Sufjan es-Sevri kaže: "Osim Božijom
Božijim zakonima na Zemlji. odredbom"Hasan al-Basri to tumači
3. Iz ove se priče vidi da su Harut i Marut odabrali kaznu na ovome ovako: "Da, ko želi, Allah im da vlast
svijetu, što pretpostavlja da će oni tu živjeti do Sudnjeg dana, kako bi nad njim, a ko ne želi i ne da."
proživjeli ovosvjetsku kaznu, da će biti u bunaru u Babilonu i
Zatim: "Učili su ono što će im
poučavati ljude čarolijama bez prestanka.
To je neprihvatljivo iz više razloga: nauditi i od čega koristi neće imati",
a) Na osnovi riječi Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve tjšto će im nanijeti štetu u vjeri, a
sellem: /96/ "Nakon stotinu godina neće ostati na Zemlji oni koji su neće donijeti korist ravnu toj šteti,
na njoj danas." Prema tome, ukoliko pretpostavimo da su oni živjeli u "iako su znali da onaj ko
Poslanikovo vrijeme, trebalo je da umru nakon sto godina od kada je to sebi pribavi, na drugom svijetu
on to izgovorio, što je suprotno njihovoj ovosvjetskoj kazni, koja će nikakve sreće neće imati"Dakle, židovi
prema ovoj priči trajati do Dana sudnjega.
b) Ako su oni još uvijek u babilonskom bunaru i ako poučavaju
koji su uzeli čaroliju umjesto da
ljude slijede Poslanika, salallahu alejhi ve
čaroliji, bilo bi neophodno da to Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, sellem, znali su da - onaj ko to bude
spomene, ili izviješća o tome ili ljudima koje su poučili čaroliji u činio - na drugome svijetu neće imati
svojoj školi da dođu do nas!!!? nikakve sreće, odnosno, nikakvog
c) Ako je njihova pozicija u odnosu na druge ljude određena time dobitkaTo navode Ibn-Abbas, Mudžahid i
da ih pouče čaroliji, trebalo bi da to mjesto bude poznato u Babilonu, Es-Suddi.
koji se nalazi u Iraku. Međutim, do sada nije otkriven ovaj bunar u
Babilonu niti bilo šta o njemu.
"A doista je jadno ono za što su se
4. Ova je priča sastavni dio tradicije sinova Israilovih, odnosno, prodali, kada bi samo oni to znali."
laži njihovih svećenika. /102/ "A da oni vjeruju i boje se,
Neumitno je za priču kao ova, za koju pouzdani učenjaci i nagrada od Allaha bi im bila bolja,
komentatori navode da potječe od židovskih svećenika, da nije kada bi samo znali!" /103/ Uzvišeni
istinita, odnosno da je možda dio pradavnog simbolizma, kao što kaže: Kada bi oni znali šta im je
navodi Al-Hatib. Šejh Ibn-Hadžer el-Hejtemi el-Mekki, u svom djelu savjetovano, vidjeli bi da je doista
"Ez-Zewadžir", ovu priču odbacuje, a Kurtubi navodi da je sve to
nepouzdano i daleko od Ibn-Omera, odnosno da ništa nije tačno. Al-
jadna zamjena za vjeru čarolija koju su
Hafadži kaže: "Znalci hadisa kažu da su svi prenosioci u lancu ove uzeli umjesto da vjeruju i
priče nepouzdani, zato je ova priča lažna, neistinita, patvorena i slijede Poslanika! Jer da oni vjeruju u
izmišljena, te nema osnova da se navodi ili prepisuje osim s ciljem da Allaha, Njegovog poslanika Muhammeda,
se ukaže na njenu neutemeljenost, što smo i mi učinili.
2 El - Bekare / Krava 86
sallallahu alejhi ve sellem, i ranije jer se obavljaju uz traženje pomoći od
Njegove poslanike, te da se čuvaju šejtana ili uz čaranje, zapise, ha-
zabrana Allahovih, oni bi od Allaha majlije,48 lijekove ili paru (dim), što
dobili nagradu, što bi im bilo bolje od je loše Allah to najbolje zna!
onoga što su sebi odabrali i sa
zadovoljstvom prihvatiliA riječi:
"A da oni vjeruju u Allaha i boje
se" potvrđuju nevjerstvo čarobnjaka
(vračeva)Omer ibnul-Hattab, r.a., pisao
je "da ubiju svakog čarobnjaka, bio
muškarac ili žena", pa to navodi i El-
-Buhari u svom SahihuDesilo se,
također, da jedna sluškinja začara
Hafsu, majku Vjernika, r.a., pa je ona
naredila da bude ubijenaAllahov
Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem,
rekao je: /98/ "Kazna za čarobnjaka
jeste pogubljenje mačem." To prenosi - O vjernici, ne govorite "Raina!",
Et-Tirmizi, a navodi i Et-Taberani u nego recite "Unzurna!" i slušajteA
drugom predanju od Džunduba i direktno nevjernicima bolna patnja pripada/104/
od Poslanika, sallallahu alejhi ve "Sljedbenici Knjige koji ne vjeruju a
sellem^arolija se ne može odstraniti ni idolopoklonici, ne vole da se vama
sličnim (čarolijom), nego je od Gospodara vašeg bilo kakvo dobro
najkorisnije kao što Allah objavljuje objaviAllah milost Svoju daruje kome On
Svom Poslaniku da se to odstrani surama hoće; Allah je neizmjerno dobar."/105/
"El-Mu'awizeteyn" (Al-Feleq i En-Nas),
jer i u hadisu stoji: /99/ "Oni koji se Allah Uzvišeni zabranio je Svojim
hoće od toga zaštititi, ne mogu to robovima, vjer-nicima, da oponašaju
činiti ničim kao ovim dvjema surama", nevjernikeOvaj se ajet odnosi na židove
zatim učenjem "Ajetul-Kursije", jer i koji su se pretvarali kada su govorili
ona odstranjuje šejtana. želeći tako omalovažiti Allahovog
čarolija (sihr) stvarno postoji, Poslanika, sallallahu alejhi ve
iako to neki poput mutezilita i nekih sellemTako su oni, Allahovo prokletstvo
drugih odbacuju čarolija je čin na njih, umjesto da kažu "Slušaj
nevjerovanja (kufr) kao što je čin nas", govorili "^uvaj nas",
nevjerovanja i pou -čavanje čaroliji, pretvarajući se da ne razumijuIsto
pa su i vrač i onaj koji tome poučava tako, kada bi htjeli pozdraviti,
nevjerniciMeđu učenjacima postoje govorili su "Neka je na vama sam!",
razilaženja u pogledu davanja tjsmrt! Zato je nama naređeno da im
mogućnosti traženja pokajanja od toga, odgovaramo "I na vas!" - jer naš će
pa neki smatraju da je potrebno da se odgovor biti prihvaćen, a njihov
pozovu na pokajanje, a ako odbiju - da nećeCilj je, dakle, u tome što je
se ubiju, dok drugi smatraju da nema Allah, dž.š., vjernicima zabranio da
potrebe za pokajanjem, nego ih valja oponašaju nevjernike, bilo u govoru ili
obavezno pogubiti. To je zasnovano na u djelimaZato Allah Uzvišeni kaže:
riječima Poslanika, sallallahu alejhi
ve sellem: "Kazna za vrača jeste - O vjernici, ne govorite "Raina!",
pogubljenje mačem", što je učinila i nego recite: "Unzurna!" U hadisu imama
Hafsa, r.a., sa svojom sluškinjom koja Ahmeda, sa lancem prenosilaca od Ibn-
ju je opčarala. Ona je naredila da bude Omera, r.a., stoji: - Allahov Poslanik,
pogubljena, što je i učinjeno. Nigdje sallallahu alejhi ve sellem, rekao je:
se ne spominje da je prije toga traženo /100/ "Došao sam pred Sudnji dan sa
da se pokaje. Isto je i u slučaju pisma sabljom kako bi se samo Allahu
Omera ibn Hattaba, r.a., koji je pisao klanjalo, bez ikakvog suparnikaOn je
svojim namjesnicima "da pogube svakog dao da mi opskrba bude u sjenci moga
čarobnjaka."47 koplja, a bit će ponižen i omalovažen
Ima više vrsta sihra i svi su zli svako ko mi se suprotstaviA ko bude
oponašao neki narod taj mu i pripada."
(Prenosi Ebu-Davud.) Ovim se oštro
47
Smatramo da nema potrebe tražiti da se vrač pokaje. Naprotiv, zabranjuje i prijeti svakom onom ko
potrebno ga je odmah pogubiti i to iz slijedećih razloga: oponaša navjernike u svemu što
1. na osnovi ajeta iz Kur'ana i hadisa Allahovog Poslanika, salla - šerijatom nije propisano. Ata kaže:
llahu alejhi ve sellem, i
Riječi "ne služite se riječima 'čuvajte
2. u cilju onemogućavanja učenja čarolije, poučavanja drugih,
prakticiranja i širenja u narodu. Jer griješe svi koji smatraju da treba nas!' bile su u upotrebi kod Ensarija,
dozvoliti čarolije kako bi se od nekoga odstranio sihr. Poslanik,
sallallahu alejhi ve sellem, poučio nas je da to činimo uz pomoć dviju
48
sura "El-Mu'awwizeteyni". Tj. zapise i hamajlije koje nemaju šerijatske osnove.
2 El - Bekare /Krava
87
pa je to Allah ovim ajetom zabranio." U protiv deset nevjernika i svođenje tog
vezi s tim postoje i druga bliska broja na dvaOvdje spada i proglašenje
mišljenjaTako Ibn-Džerir navodi da je nečega što je dozvoljeno (halal)
tačno da je time Allah zabranio zabranjenim (haram) i zabranjenog
vjernicima da govore Vjerovjesniku, dozvoljenim, kao i onog što je pohvalno
sallallahu alejhi ve sellem, "^uvaj (mubah) nedopustivim, odnosno nečega
nas!", budući da su to riječi koje nedopustivog pohvalnim..To se odnosi
Allah ne voli.* Slično je i s riječima isključivo na pitanja naređenja i
Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem: zabrana, dopustivosti ili nedopus-
/101/ "Grožđe nemojte nazivati el- tivosti, sprečavanja ili pohvalnog
kermu, nego ga nazivajte "el-hable" odobravanja i ne odnosi se na ono što
(trs ili čokot)Nemojte govoriti "Moj se saopćava ili konstatuje gdje nema
rob", nego govorite "Moj mladić". niti onoga što se dokida, niti onoga
što dokida.49 Nekada je to, međutim,
"Sljedbenici Knjige koji ne vjeruju, potvrda određene šerijatske odredbe uz
a ni idolopoklonici, ne vole da se vama dokidanje napisanog teksta, kao što
od Gospo -dara vašeg bilo kakvo dobro Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem,
objavi." Ovim Allah Uzvišeni pokazuje kaže: /102/ "Ako starac ili starica
koliko su idolopoklonici i sljedbenici počine blud, obavezno ih kamenujte.."
Knjige koji ne vjeruju, neprijatelji "Mi nijedan ajet ne mijenjamo",
vjernicima koje Allah upozorava da ih tj. ne zamjenjujemo njegovu šerijatsku
ne oponašaju i da prekinu ljubav prema odredbu,
njima, a zatim ukazuje na blagodati "niti ga u zaborav
koje je dao vjernicima u vidu ostavljamo"Riječi čitaju se na dva
kompletnog i savršenog [erijata, koji načina (kiraeta): / "niti ga u zaborav
im je poslao preko Svoga Poslanika, ostavljamo" i / "niti ga
sallallahu alejhi ve sellem, pa kaže: odgađamo"Prema prvom kiraetu to, dakle,
znači "niti ga u zaborav ostavljamo", a
"Allah milost Svoju daruje kome On prema drugom "niti ga odlažemo".
hoće; Allah je neizmjerno dobar." U vezi s riječima Uzvišenog:
"Mi nijedan ajet ne mijenjamo niti ga u
zaborav ostavljamo", Abdurrezzak navodi
predanje od Ma'mera, a ovaj od Katade,
koji je rekao: "Allah Uzvišeni je davao
da Poslanik, sallallahu alejhi ve sel-
lem, zaboravi što On hoće, a dokidao
što On hoće." Abd ibn Umejr, Mudžahid i
Ata kažu da riječi: znače "odlaže ih
i ostavlja za kasnije", a Ibn-ebi-Hatem
"Mi nijedan ajet ne mijenjamo, niti ga s lancem od Ibn-Abbasa navodi da je on
u za -borav ostavljamo, a da bolji od rekao: - Obratio nam se jednom prilikom
njega ili sličan njemu ne donesemo! Zar Omer, r.a., i rekao: "Allah Uzvišeni
ti ne znaš da Allah sve može?"/106/ kaže:
"Zar ti ne znaš da Allahu pripada vlast 'Mi nijedan ajet ne mije -njamo
i na nebesima i na Zemlji i da, osim niti odgađamo', tjodlažemo." Riječi
Allaha, ni zaštitnika ni pomagača Uzvišenog: "...a da bolji od
nemate?" /107/ njega, ili sličan njemu ne donesemo!"
znači, u pogledu šerijatske odredbe u
Izraz / "dokidanje, derogiranje" u odnosu na interes za -duženih vjernikaU
arapskom jeziku dolazi od glagola / vezi s tim Katade kaže: "U ovom ajetu
"prepisati, otisnuti knjigu", je olakšica i povlastica, naredba i
tjprenijeti je sa jadne na drugu zabrana."
kopiju[erijatski, to je dokidanje jedne Riječima:
odredbe drugom koja je došla poslije "Zar ti ne znaš da Allah sve može? Zar
nje, na osnovi šerijatskog ti ne znaš da Allahu pripada vlast i na
argumentaNekada je derogiranje () nebesima i na Zemlji i da, osim Allaha,
potvrda određenog teksta uz dokidanje ni zaštitnika ni pomagača nemate."
zakonske odredbe, kao što su, npr., Uzvišeni Allah ovim riječima upućuje
dokidanje obaveze milostinje (sadake) Svoje robove pokazujući im da On
prije nego što pitaju Poslanika, raspolaže stvorenim svijetom po Svojoj
sallallahu alejhi ve sellem, dokidanje
odredbe da musliman istraje u borbi 49
Isto je i s ajetima koji se odnose na "tevhid" (vjeru u Jednog i
Jedinog Allaha), gdje nema niti onoga što se dokida, niti onoga što
*
I to zato što taj izraz kod židova ima loše značenje pa su se na taj dokida, jer Allah je Jedan i Jedini i u pogledu gospodarenja i stvari
način izrugivali Allahovom Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, božanstva, i u pogledu imena i atributa, tako da nema mjesta za bilo
(prim. rec.). kakvo dokidanje.
2 El - Bekare / Krava 88
volji, budući da je On i Tvorac i derogiranja pojedinih Allahovih odredbi
NaredbodavacPrema tome, kao što je On dopušten, imajući u vidu veliku mudrost
svjetove stvorio po Svojoj volji, kao sadržanu u tome.
što daje sreću kome On hoće, a nesreću
kome hoće; kao što daje zdravlje kome
hoće, a bolest kome hoće; upućuje koga
hoće, a ponižava koga hoće, isto tako
On donosi odredbe za Svoje robove po
Svojoj volji, dozvoljava šta On hoće, a
zabranjuje šta hoće, dopušta kao "Zar da tražite od svog Poslanika kao
pohvalno šta hoće, a ne dopušta šta što su prije od Musaa tražili?! A ko
hoćeOn je Onaj Koji određuje šta hoće vjerovanje za -mijeni nevjerovanjem,
bez naknadne posljedice i pitanja u taj je s Pravog puta zalutao."/108/
vezi s Njegovom odredbom, za razliku od
stvorenja koja su odgovornaOn iskušava Allah Uzvišeni zabranjuje
Svoje robove i njihovu pokornost vjernicima da mnogo ispituju
Njegovim poslanicima, činom dokidanja Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve
odredbi tako da naređuje ono u čemu je sellem, o stvarima prije nego se
interes koji On zna, a potom to dogode, pa također kaže:
zabranjuje u skladu sa Svojim
znanjemStoga je za izvršenje Njegovih "O vjernici, ne zapitkujte o onome što
naredbi nužna maksimalna pokornost i će vam pričiniti neprijatnosti ako vam
slijeđenje poslanika prihvaćanjem svega se objasni; a ako budete pitali za to
što oni donose, provođenjem u praksu dok se Kur'an objavljuje, bit će vam
njihovih naredbi i izbjegavanjem svega objašnjeno." (5:101) Dakle, ako budete
što zabranjuju i što sprečavajuNa ovome pitali o detaljima u vezi s tim nakon
je mjestu odgovor židovima, objašnjenje što bude objavljeno, to će vam biti
njihovog nevjerovanja i raskrinkavanje objašnjeno Zato, ne pitajte za nešto
njihove sumnjičavosti u pogledu prije nego se dogodi (pojavi) jer može
"nedopuštenosti" derogiranja biti zabranjeno upravo zbog tog
ajetaNaime, oni su negirali dokidanje zapitkivanja! U tom smislu, u jednom
odredaba Tevrata, kao što su negirali i vjerodostojnom (sahih) hadisu stoji:
vjerovjesništvo Isaa, a.s., i /103/ "Najveći prestupnik među
Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem. muslimanima jeste onaj koji bude pitao
Zato njih Allah obavještava da Njemu o nečemu što nije zabranjeno, pa zbog
pripada vlast na nebesima i na Zemlji, njegovog zapitkivanja to bude
da su stvorenja u Njegovoj vlasti i zabranjeno." U Sahihima El-Buharije i
pokornosti, te da i oni moraju slušati Muslima navodi se hadis od Mugire ibn
i biti pokorni Njegovim zapovijedima i [u'beta koji kaže da je Poslanik,
zabranama, jer On može narediti šta On sallallahu alejhi ve sellem, /104/
hoće, a zabraniti šta hoće; može do- "zabranjivao priče u stilu rekla-
kinuti šta hoće, a potvrditi šta hoće i kazala, bespotrebno trošenje imovine i
to sve onako kako On želi i hoće da preveliko zapitkivanje"U Muslimovom
naredi, odnosno zabrani. Sahihu stoji: /105/ "Ne zapitkujte me
židovi su negirali čin derogiranja puno, jer oni prije vas propali su zbog
(nesh) zato što su bili nevjernici i prevelikog zapitkivanja i neslaganja s
inadžije, jer sam razum ne isključuje vjerovjesnicima koji su im bili
mogućnost derogiranja pojedinih poslani! Ako vam nešto naredim, uradite
odredaba, budući da Allah donosi to onako kako možete, a ako vam nešto
odredbe po Svojoj volji i čini što sam zabranim, izbjegavajte to!"
hoće. ..
Derogiranja je bilo i u ranije "Zar da tražite od svog Poslanika
objavljenim knjigama i šerijatskim kao što su prije od Musaa tražili?!"
propisimaTako je Ademu bilo dozvoljeno Ove riječi odnose se i na vjernike i na
da se njegove kćerke udaju za njegove nevjernike budući da je Allahov
sinove, a potom je to zabranjeno; Nuhu Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem,
je bilo dozvoljeno da jede meso svih poslan svima, što se vidi i iz
životinja nakon izlaska iz lađe, a slijedećeg ajeta:
potom je to zabranjeno; Israilu i "Sljedbenici Knjige traže od tebe da im
njegovim sinovima bilo je dozvoljeno s neba spustiš Knjigu. Pa, od Musaa su
stupanje u brak sa dvije sestre, a u tražili i više od toga kada su
Tevratu i nakon njega zabranjeno; govorili: 'Pokaži nam Allaha zorno!'
Ibrahimu je naređeno da zakolje svoga Zato ih je, zbog sile njihove, munja
sina, a potom je to dokinuto prije nego ošinula!" (4:153) Iz ovoga se vidi da
je on to učinio židovi su sve ovo znali Allah upućuje prijekor onima koji
i priznavali, ali su sami to odbijali, Poslaniku, sallallahu alejhi ve
dok se muslimani slažu da je čin sellem, postavljaju pitanja
2 El - Bekare /Krava
89
dodijavajući mu i izmišljajući koješta ve sellem) iz zavisti i zlobe, jer je
(zbog svoje tvrdoglavosti i pripadao drugom narodu.
izmišljanja), kao što su i sinovi "Ali vi oprostite i preko toga
Israilovi postavljali pitanja Musau, prijeđite", tj. oprostite onima koji
a.s., zbog tvrdoglavosti, laži i podstiču i potpaljuju neprijateljstvo.
inadaAllah Uzvišeni kaže: To je, međutim, bilo u početku, ali je
"A ko vjerovanje zamijeni dokinuto riječima Uzvišenog :
nevjerovanjem, taj je sa Pravog puta "...i mnogobošce ubijajte gdje god
zalutao", tjko kupi nevjerstvo za ih nađete"(9:5) Tako su, kako navode
vjerovanje, "taj je sa Pravog puta Ebul-Alije, Rebi' ibn Enes, Katade i
zalutao" , Serrij, ovaj i neki drugi ajeti
, odnosno krenuo na put neznanja i dokinuli praštanje i prelaženje preko
zablude. navedenih djelaTo je dokinuto "ajetom
sablje" ( ).
Na to ukazuju i riječi Uzvišenoga:
"dok Allah Svoju odluku ne
doneseAllah je, doista, svemoćan", tj.
dok Allah ne dozvoli njima da stupe u
borbu.

"I namaz obavljajte i zekat dajite, a


dobro koje za sebe date, naći ćete kod
Allaha." Ovim riječima Allah Uzvišeni
sugerira njima da se bave onim što će
im donijeti koristi i čija će
"Mnogi sljedbenici Knjige voljeli bi, posljedica biti pozitivna na Sudnjem
iz lične zlobe svoje, da vas, nakon danu, odnosno da obavljaju namaz i daju
vašeg vjerovanja, vrate u nevjernike, zekat, kako bi im Allah osigurao pomoć
nakon što im je istina jas -nom i pobjedu na ovome svijetu, ali i na
postala! Ali vi oprostite i preko toga Dan svjedočenjaZato Uzvišeni Allah
prijeđite, dok Allah Svoju odluku ne kaže: "Allah doista vidi što vi
donese Allah je doista svemoćan." /109/ radite." Znači, On, dž.š., neće
"I namaz obavljajte i zekat dajite, a zanemariti, niti će se izgubiti ijedno
dobro koje za sebe date, naći ćete kod djelo koje neko učini, bilo dobro ili
AllahaAllah doista vidi šta vi zlo, svakog će nagraditi prema njegovim
radite."/110/ djelima. Ibn-Džerir kaže da Allah,
dž.š., ovim saopćava ljudima da On
Allah ovdje upozorava vjernike da ne izuzetno dobro vidi sve što oni čine,
idu putem kojim ih navode nevjernici kako bi Mu bili u cijelosti pokorni i
između sljedbenika Knjige. On im kako bi bili oprezni da ne griješe.
ukazuje na njihovo prikriveno i
otvoreno neprijateljstvo, odnosno na
zlobu i zavist njihovu prema
vjernicima, iako oni znaju njihove
vrijednosti kao i vrijednosti
Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve
sellemOn naređuje Svojim robovima da
prijeđu preko svega toga, oproste i to
podnesu dok im Allah ne da pomoć i
pobjedu, te im naređuje da obavljaju
namaz i daju zekat.
Ima mišljenja da je ovaj ajet
objavljen kao odgovor Hujejj ibn Ahtabu
i Ebu-Jasir ibn Ahtabu, koji su među
židovima pokazivali najviše zlobe i
zavisti prema Arapima, zbog toga što ih - Oni govore da u Džennet neće ući niko
je Allah odlikovao i poslao im Svog osim onoga ko bude židov ili kršćanin!
Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem To su puste želje njihove! - Reci:
Zato Allah, dž.š., saopćava da bi "Dajte svoj dokaz, ako istinu
židovi, iz zavisti, voljeli da se govorite!" /111/ "A nije tako! Onome ko
muslimani ponovo vrate u nevjerstvo, se bude Allahu predao i usto dobra
nakon što su se uvjerili u istinitost djela činio, pripada nagrada kod
Muhammedovog, sallallahu alejhi ve Gospodara njegova; takvi se neće ničega
sellem, poslanstva, čiju potvrdu nalaze bojati, niti će za bilo čim tugovati."
u Tevratu i Indžilu. Oni nisu vjerovali /112/ "@idovi govore: 'Kršćani nisu na
u njega (Poslanika, sallallahu alejhi pravom putu', a kršćani kažu: 'židovi
2 El - Bekare / Krava 90
nisu na pravom putu', a oni Knjigu "židovi nisu na pravom putu", a oni
čitaju! Tako govore oni koji ne znaju." Knjigu čitaju!..." Allah Uzvišeni
Allah će im na Sudnjem danu presuditi u objašnjava međusobnu
onome o čemu se oni ne slažu/113/ suprotstavljenost, mržnju,
neprijateljstvo i tvrdokornost židova
Allah Uzvišeni objašnjava oholost i kršćanaU tome smislu i Ibn-Ishak
židova i kršćana, jer i jedni i drugi prenosi od Ibn-Abbasa da je rekao: -
samo za sebe tvrde da niko osim Kada su kršćani iz plemena Nedžran
njihovih pripadnika neće ući u Džennet došli kod Allahovog Poslanika,
u Suri "El-Maida ("Trpeza") On sallallahu alejhi ve sellem, tu su
saopćava kako oni govore: došli i židovski rabini koji su s
"Mi smo djeca Allahova i miljenici njima polemizirali pred Božijim
Njegovi." (Ibid.,5:18) Allah Uzvišeni Poslanikom, sallallahu alejhi ve
pokazuje da je to lažna tvrdnja, sellem Rafi' ibn Harmele je rekao:
navodeći da će ih kazniti za grijehe "Vi niste na pravom putu", a zatim je
njihove a da je istina to što tvrde, negirao Isaa i IndžilJedan od
On ih ne bi kaznio! Zato ovdje kaže: nedžranskih kršćana rekao je
"To su samo njihove želje puste." židovima: "Vi niste na pravom putu",
Ebul-Alije u vezi s tim kaže: "To su a zatim je negirao vjerovjesništvo
želje koje su očekivali od Allaha bez Musaovo i TevratU vezi s tim, Allah
osnova." Zatim Allah kaže: je objavio riječi:
"Dajte svoj dokaz, ako istinu "židovi govore: "Kršćani nisu na
govorite!", tjdajte svoj dokaz i pravom putu", a kršćani kažu: "židovi
objašnjenje ako je istina ono što nisu na pravom putu", a oni Knjigu
tvrdite! čitaju!...", tj. navodi da svaki od
A zatim kaže "A nije tako! Onome ko njih u svojoj Knjizi čitaju potvrdu
se bude Allahu predao i usto dobra onoga što su negirali.
djela činio." Seid ibn Džubejr u vezi s "Tako govore oni koji ne
tim kaže: "Svakako, ko se iskreno bude znaju"U vezi s riječima: "...oni
Allahu predao i dobra djela činio, tj. koji ne znaju" postoje među učenjacima
slijedio Poslanika, sallallahu alejhi razilaženjaAta kaže: "To su narodi koji
ve sellem"Da bi nečije djelo bilo su živjeli prije židova", dok Es-Suddi
primljeno, mora ispuniti dva uvjeta: da ističe da su to Arapi koji su govorili:
bude iskreno predan samo Allahu i da "Muhammed nije na Pravom putu!" Ibn-
postupa ispravno i u skladu sa [eri- -Džerir se međutim opredijelio za
jatomPrema tome, ako bude iskren ali ne mišljenje da je to opći pojam koji se
postupa ispravno, neće mu biti može odnositi na sve, budući da ne
prihvaćenoU tom smislu i Allahov postoji čvrst argument koji bi potvrdio
Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, samo jedno od navedenih mišljenja.50
kaže: /106/ "Ko uradi nešto što nije u
skladu s našom stvari (tjs islamom), to "Allah će im na Sudnjem danu presuditi
se odbacuje." (Prenosi Muslim od Aiše, u onome o čemu se oni ne slažu", tjOn
r.a.) će među njima presuditi Svojom
Allah Uzvišeni kaže: pravednom presudom.
"I Mi ćemo pristupiti djelima
njihovim što su ih činili i u prah i
pepeo ih pretvoriti." (25:23) Ukoliko,
pak, djelo bude u skladu sa [erijatom,
ali bude bez iskrene namjere urađeno, 50
Riječi Allaha Uzvišenog: "...oni koji ne znaju govore", smatram da
ono će također biti odbačeno i bit će je najispravnije, a Allah najbolje zna, da se ovo odnosi na Arape, što
tretirano kao djelo licemjera i se razumije i iz konteksta gdje se navode židovi i kršćani, sljedbenici
dvoličnjakaZato Uzvišeni kaže: Knjige, koji na osnovi Knjige znaju da rade suprotno onome što
znaju, odnosno da to negiraju. Za razliku od njih, Arapi nisu bili
"Ko žudi da se susretne s Gospodarom sljedbenici Knjige, pa su prema tome oni ti "koji ne znaju". Zato ih
Allah spominje riječima: "Tako govore oni koji ne znaju", tj. oni
svojim, neka dobra djela čini i nikoga govore "da Muhammed nije na Pravom putu". Što se, pak, tiče
Mu u ibadetu ne pridružuje kao mišljenja da se to odnosi na narode koji su živjeli prije židova, to je
suparnika." (18:110) Zatim, kaže: teško prihvatiti s obzirom da nema osnova za njihovo isticanje.
"Takvi se neće ničega Postavlja se pitanje: zašto ostaviti realnost Arapa u to vrijeme koja je
bojati, niti će za bilo čim tugovati." bila slična realnosti židova, kada su u pitanju riječi: "Muhammed nije
Za to su njima osigurane nagrade, a na Pravom putu". Najvjerovatnije je da su oni bili slični židovima i
sigurni su i od straha, jer oni se neće kršćanima koji su jedni drugima govorili "da nisu na Pravom putu",
nastavljajući potom da se sami pridržavaju onoga što su narodi prije
ničega što predstoji bojati, niti će njih slijedili u vrijeme za koje ne znamo kako su se oni odnosili
tugovati za bilo čime što je prošlo i prema vjerovjesnicima koji su im slani. Na osnovi svega ovoga, čini
što su ostavili iza sebe. mi se najvjerovatnijim mišljenje Es-Suddija, koji ističe da se pod
"židovi govore: "Kršćani riječima
nisu na pravom putu", a kršćani kažu: "oni koji ne znaju" misli na Arape. A Allah to, ipak, najbolje
zna i On upućuje na Pravi put!
2 El - Bekare /Krava
91

"[ta preostaje, nego da ih Allah kazni,


jer oni brane pristup časnom hramu iako
nisu njegovi čuvariNjegovi čuvari su
oni koji se Allaha boje, ali većina
njih to ne zna." (8:34) 51 Zatim:
.
"Ima li većeg nasilnika od onoga koji "Idolopoklonici nisu dostojni Allahove
brani da se u Allahovim mesdžidima ime džamije održavati kad sami svjedoče da
Njegovo spominje i koji radi na tome da su nevjerniciTo su oni čija će djela
se oni poruše? Takvi bi trebalo da u biti poništena i koji će u vatri vječno
njih samo sa strahom ulazeOni će na ostati." "Allahove džamije održavaju
ovome svijetu poniženje doživjeti, a na oni koji u Allaha i drugi svijet
drugom ih čeka kazna velika."/114/ vjeruju, koji obavljaju namaz i daju
zekat, i koji se nikoga osim Allaha ne
Među komentatorima Kur'ana postoje boje." (9:17,18)
dva miš -ljenja u pogledu određenja Ako su ti i takvi odstranjeni i
onih koji brane da se u Allahove zabranjeno im da uđu u džamiju,
hramove ulazi i koji rade na njihovu postavlja se pitanje: ima li većeg
rušenju: jedni smatraju da su to rušenja od toga? Jer, pod održavanjem
kršćani koji su pomogli Nabukodonosora se ne misli samo na gradnju i podizanje
da sruši Sveti hram (u Jerusalemu), a džamija, nego se misli na održavanje uz
drugi, da su to idolopoklonici koji su spominjanje Allaha u njima, na
se na dan ugovora na Hudejbiji provođenje Njegovog Šerijata i na
postavili pred Allahovog Poslanika, čistoću od prljavštine i
sallallahu alejhi ve sellem, da ne bi idolopoklonstva.52 "Takvi bi trebalo
sa svojim ashabima ušao u Meku, pa je da u njih samo sa strahom ulaze." Ovo
on zaklao svoj kurban u dolini Tuva i je informativna rečenica koja ima
sklopio s njima sporazumTada im je smisao imperativa i znači: ne
rekao: "Niko nije sprečavao da se ulazi dozvolite, ako budete u mogućnosti, da
u ovu Kuću ni onda kada bi sreo čovjeka ovi u njih ulaze, osim ako s vama imaju
koji je ubio njegovog oca i brata!" Oni sporazum o miru i plaćaju džizjuStoga
su mu odgovorili: "Kod nas ne može ući je i Poslanik, sallallahu alejhi ve
onaj koji je ubijao naše očeve u bici sellem, nakon što je osvojio Meku,
na Bedru dok je ijedan od nas živ." U naredio da se od slijedeće, devete
vezi s riječima: "...i koji radi na godine, oglasi na Mini: /107/ "...da od
tome da se oni poruše", oni kažu: "one te godine ne može nijedan idolopoklonik
koji su sprečavali da ulaze u njih kako hadž obavljati, da oko Kuće/Kabe ne
bi Allahovo ime spominjali prilikom može obilaziti onaj ko je goA onaj koji
dolaska na hadž i umru." Ibn-Džerir se je pod ugovorom važi mu do isteka." To
opredjeljuje za prvo mišljenje je, dakle, prihvaćanje i provođenje u
dokazujući da Kurejšije nisu radili na praksu riječi Uzvišenog:
rušenju Kabe, za razliku od "O vjernici, mnogobošci su sama pogan i
Bizantinaca, koji su radili na rušenju neka više ne dolaze hodočastiti ^asni
Svetog hrama. Drugo mišljenje koje se hram poslije ovogodišnjeg hadža."
prenosi od Ibn-Abbasa (a Allah to (9:28) Kao što se vidi iz naprijed
najbolje zna!) najispravnije je, jer su navedenog, ovo obećanje Allah je
kršćani - dok su sprečavali židove i ispunio zabranjujući pristup
bili bliži nego židovi da obavljaju idolopoklonicima Časnom hramu. Allahu
molitvu u Svetom hramu - slijedili hvala i Allahov Poslanik, sallallahu
ispravniju vjeruU to vrijeme spomen alejhi ve sellem, ostavio je oporuku da
Allaha kod židova nije bio prihvatljiv, na Arabijskom poluotoku ne mogu ostati
budući da su oni ranije prokleti od dvije vjere, te da se židovi i kršćani
Davuda i Isaa, sina Merjemina, zbog odatle imaju odstranitiTo je samo izraz
toga što su griješili i neprijateljski počasti časnom hramu i čistota zemlje
se prema njima odnosili Idolopoklonici kojoj je Allah poslao Svoga Poslanika,
su protjerali Allahovog Poslanika i sallallahu alejhi ve sellem, svim
njegove ashabe iz Meke zabranjujući im ljudima, da ih obraduje i opomene.
obavljanje namaza u hramu Kabe. U vezi To je dakle poniženje na ovome
sa stavom da Kurejšije nisu radili na
rušenju Ka'be, treba postaviti pitanje:
koje je rušenje veće od onoga što su 51
Riječi Allaha, dž.š.: "Tako govore oni koji ne znaju" odnose na
oni učinili? Jer oni su protjerali Arape idolopoklonike, a ne na Bizantince, niti narode koji su živjeli
Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, prije židova, budući da se ukazuje da oni brane pristup ^asnom
i njegove ashabe, a Kabu uzeli za svoje hramu. Nema sumnje da su to bili Arapi idolopoklonici.
kipove, kumire i idolopoklonstvo, kao 52
Ovo, također, ukazuje da se to odnosi na Arape idolopoklonike, a
što Uzvišeni kazuje: Allah upućuje na Pravi put!
2 El - Bekare / Krava 92
svijetu budući da je nagrada, odnosno kaže: "Neki kažu da je ovaj ajet Allah
kazna primjerena djelu. Prema tome, kao objavio prije nego je naredio okretanje
što su oni zabranjivali vjernicima prema Kabi." Drugi navode: "Objavljen
pristup časnom hramu, i njima je je uz dozvolu od Allaha da se klanja
zabranjen pristup; kao što su oni dobrovoljni namaz okrećući se prema
vjernike protjerali iz Meke, i oni su istoku ili prema zapadu, na putu i u
odatle protjeraniNa drugom svijetu slučaju velikog strahaEbu-Kurejb
njima pripada kazna bolna za prijestupe prenosi s lancem od Ibn-Omera, da je on
koje su učinili u časnom hramu klanjao, pa mu se jahalica okrenula, te
postavljajući u njemu kipove i navodi da je i Allahov Poslanik to
prizivajući druga božanstva osim činio tumačeći ajet:
Allaha, što su tavaf činili, obilazili "Allahu pripadaju i istok i
ga goli. zapad; kuda god se okrenete, tamo je
Allahovo lice." To prenose: Muslim,
Et-Tirmizi, En-Nesa'i, Ibn Ebi-Hatem i
Ibn-Merdevejh sa više predanja od
Abdul-Melika ibn ebi-Sulejmana. Osnova
je ovoga hadisa u dva Sahiha od Ibn-
Omera i Amira ibn Rebie, gdje se ne
"Allahu pripadaju i istok i zapad; kuda spominje ajet.
god se okrenete, tamo je Allahovo Neki kažu da je objavljen ljudima
liceAllah je, doista, neizmjerno dobar koji nisu znali kiblu, odnosno stranu
i On sve zna."/115/ na kojoj se nalazi, pa su klanjali
okrećući se u različitim pravcima.
Ovaj ajet sadrži, a Allah to Muhammed ibn Ishak el-Ehvazi navodi
najbolje zna, jedan vid utjehe za predanje sa lancem prenosilaca koji
Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, seže do Amira ibn Rebie, odnosno
i njegove ashabe koji su istjerani iz njegovog oca, da je rekao: "Bili smo sa
Meke i odvojeni od svoje džamije i Allahovim Poslanikom jedne crne i tamne
mjesta obavljanja namaza. Allahov noći i otišli u neko mjesto gdje je
Poslanik, dok je bio u Meki, okretao se jedan čovjek pravio od kamenja mesdžid
prema Svetom hramu u Kudsu, a pred gdje bi klanjaoKada je svanulo, vidjeli
njim je bila Kaba, a kada je došao u smo da smo klanjali okrećući se u
Medinu, okretao se od Kabe prema Kudsu pravcu koji nije bio prema kibliRekli
šesnaest ili sedamnaest mjeseci. Zatim smo Poslaniku, sallallahu alejhi ve
mu je Allah dozvolio da se okreće prema sellem: Allahov Poslaniče, sinoć smo
Kabi. Zato ovdje kaže: klanjali a nismo bili okrenuti prema
"Allahu pripadaju i istok i kibli." Nakon toga, Allah je objavio
zapad; kuda god se okrenete, tamo je ajet:
Allahovo lice." Ebu-Ubejd el-Kasim
ibn Sellam u svom djelu "Derogirajuće "Allahu pripadaju i istok i zapad; kuda
i derogirano" kaže: "Hadžadž ibn god se okrenete, tamo je Allahovo
Muhammed nam prenosi izviješće uz lanac lice." Prenose Et-Tirmizi i Ibn-ebi-
od Ibn-Abbasa da je rekao: - Prvo što Hatim sa slabim predanjem, a postoje i
je dokinuto u Kur'anu i nama saopćeno brojna druga predanja s lancima u
jeste pitanje kible, a Allah to kojima ima slabih mjesta, ali koje ipak
najbolje znaAllah Uzvišeni kaže: jedni drugu podupiru[to se tiče
"Allahu pripadaju i istok i ponavljanja namaza u slučaju da se
zapad; kuda god se okrenete, tamo je utvrdi da je kibla bila pogrešno
Allahovo lice." Dakle, prvo je određena, tu ima različitih
Allahovom Poslaniku, sallallahu alejhi mišljenja(Ovi dokazi, tj. sam ajet i
ve sellem, određena kibla i on je naprijed navedeni hadisi govore u
klanjao okrenuvši se prema Svetom hramu prilog tome da ponavljanje nije pot-
u Kudsu, a napustio Drevni hram, Kabu, rebno, a Allah to najbolje zna!)
a potom mu je određeno da se okreće Ibn-Džerir navodi predanje s lancem
Drevnom hramu, Kabi, tako što Allah, od Mudža -hida da je rekao: - Kada je
dž.š., kaže: objavljen ajet:
"I iz svakog mjesta u koje dođeš, ti "Pozovite Me, i zamolite i ja ću
lice svoje ^asnom hramu okreni, i gdje vam se odazvati", oni su pitali: "U
god se nalazili, vi lica svoja prema kome pravcu?", a zatim je objavljeno:
toj strani okrenite." (2:150) "Kuda god se okrenete, tamo je
Mudžahid kaže: "Allahu Allahovo lice." Ibn-Džerir kaže:
pripadaju i istok i zapad; kuda god se "Riječi:
okrenete, tamo je Allahovo lice." "Allah je, doista, neizmjerno
Znači: gdje god bili, Kaba vam je kibla dobar i On sve zna" znače da On
prema kojoj ćete se okretati Ibn-Džerir obuhvaća Svoja stvorenja neizmjernom
2 El - Bekare /Krava
93
Dobrotom i Darežljivošću, dok riječ: / nije i niko Mu ravan nije." (112:1-4)
"Sveznajući" znači da On izuzetno dobro U ovim časnim ajetima Allah
zna šta oni rade, da ništa ne nedostaje potvrđuje da je On Veliki Gospodar,
niti promiče Njegovu znanju, nego da Kojemu nema ravnoga ni sličnoga, te da
sve savršeno dobro zna." je sve osim Njega stvoreno i podvrgnuto
Njegovom gospodarenju, pa je nemoguće
da ima dijete! U tom smislu, uz
komentar ovoga ajeta iz sure "El-
Bekara", tj. "Krava", El-Buhari navodi
predanje od Ibn-Abbasa u kome se navodi
Vjerovjesnikov, sallallahu alejhi ve
sellem, komentar: /108/ - Allah
Uzvišeni kaže: "Sin Ademov (čovjek) u
- Nevjernici govore: "Allah je sebi laž Me ugoni, a to nema pravo; On Me
dijete uzeo." Uzvišen neka je On! huli, a to nema pravo! On Me negira,
Naprotiv, Njemu pripada sve što je na tvrdi da Ja nisam u stanju ponovo
nebesima i Zemlji i Njemu se sve oživiti kao što je bio, i huli Me
pokorava." /116/ "On je Stvoritelj tvrdnjom da imam sina! A Ja sam doista
nebesa i Zemlje, a kada nešto odluči, Uzvišen, da bih imao drugu ili sina!" U
On samo kaže: 'Budi!' - i to biva." Sahihima (El-Buharijinom i Muslimovom)
/117/ se navodi da je Allahov Poslanik,
sallallahu alejhi ve sellem, rekao:
Ovaj i slijedeći ajet sadrže odgovor /109/ "Niko od Allaha nema više
kršćanima, kao i njima sličnim, strpljenja da sluša uvrede! Oni Mu
židovima i Arapima idolopoklonicima, pripisuju sina, a On ih opskrbljuje i
koji smatraju da su meleci (anđeli) dobro daje."
kćerke AllahoveAllah ističe da su U vezi s riječima: "Njemu se svi
njihove tvrdnje i riječi da Allah ima pokoravaju" Ibn-ebi-Hatim, s lancem
djecu neistinite i lažne, a zatim kaže: prenosilaca od Ibn-Abbasa navodi:
"Naprotiv, Njemu pripada sve što "pokoravaju se", znači "klanjaju ";
je na nebesima i Zemlji", odnosno, nije Ikreme i Ebu-Malik kažu:
tako kako oni izmišljaju; Njemu pripada "Njemu se svi pokoravaju", znači
vlast na nebesima i na Zemlji; On time "Priznaju Ga klanjajući Mu se", a
raspolaže, jer ih je On stvorio, On ih Mudžahid ističe da to znači:
opskrbljuje, određuje sve, podvrgava "Pokoravaju Mu se".
Sebi, upravlja i raspolaže svim po Riječi: "On je Stvoritelj nebesa i
Svojoj volji. Oni su svi Njegovi robovi Zemlje", znače da ih On stvara bez pret
i u Njegovoj vlasti, pa kako će biti -hodnog primjera Ibn-Džerir navodi da
Njegova djeca kada djecu rađaju to znači: "On je Velik i Uzvišen da bi
parovi!? On, međutim, Veličanstven i imao sina; On je vladar nebesa i
Uzvišen, nema para niti ortaka u Zemlje, na kojima sve svjedoči Njegovu
pogledu veličine i dostojanstva, kao Jednoću i priznaje pokornost Njemu. Jer
što nema ni druge, pa kako da ima On je Tvorac svega iz ničega, Stvaralac
dijete?! i Davalac egzistencije bez prethodnog
On kaže: osnova i primjera prema kojemu bi to
"On je Stvoritelj nebesa i Zemlje, učinio." Allah ovim saopćava robovima
otkuda Njemu dijete, a On nema druge? - Svojim da je među onima koji to Njemu
a stvorio je svaku stvar i On sve zna" svjedoče i Mesih, za kojega tvrde da je
(6:101), kao i: Njegov sin, pa im kazuje da je Onaj
Koji je stvorio nebesa i Zemlju bez
- Oni Govore: "Svemilosni je uzeo prethodnog primjera i osnova (iz
dijete", /88/ "Vi doista teško i ništa), stvorio i Mesiha bez oca i to
odvratno govorite." /89/ "Gotovo da se samo Svojom Moći.
nebesa raspadnu i Zemlja provali i
planine zdrobe" /90/ "[to Svemilosnom
dijete pripisuju!" /91/ "Jer nema
potrebe da Svemilosni dijete ima." /92/
"Ta svi oni, i na nebesima i na Zemlji,
doći će Svemilosnom kao robovi." /93/
"On ih sve pamti i tačno zbraja." /94/
"I svi će Mu, na Danu sudnjemu,
pojedinačno doći." /95/ (19:88-95)
Allah Uzvišeni kaže:

- Reci: "On je Allah! JedanAllah je - A oni koji ne znaju, govore: "Trebalo


utočište svakome. Nije rodio i rođen bi da Allah s nama razgovara ili da nam
2 El - Bekare / Krava 94
kakav znak (ajet) dođe!" Tako su gotovo je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve
istim riječima govorili i oni prije sellem, rekao: /110/ - Objavljeno mi
njih, čija su srca slična njihovim! A je:
Mi ajete objašnjavamo ljudima koji "Mi smo te poslali s Istinom, da
čvrsto vjeruju." /118/ radosne vijesti i opomene doneseš", a
zatim je rekao - to je da obraduje
El-Kurtubi kaže: "Trebalo bi da Džennetom i upozori na Džehenem. Riječi
Allah s nama razgovara", znači da s Uzvišenog:
nama razgovara o tvom vjerovjesništvu, "a ti nećeš biti pitan za one koji
Muhammede. To su govorili Arapi koji će u Džehenemu biti" najviše učača
nisu vjerovali. čita: ُْ "Ti nećeš biti pitan", tjMi te
"Tako su, gotovo istim nećemo pitati za nevjerstvo onoga ko u
riječima, govorili i oni prije njih." tebe nije vjerovao, pošto Allah
Učenjaci navode da se to odnosi na Uzvišeni kaže:
židove i kršćaneTo potvrđuje i to što "Jer, tvoje je da preneseš, a
su Arapi idolopoklonici govorili ovako Naše da tražimo polaganje računa"
kao u riječima: (13:40);
- Oni govore: "Nećemo ti
vjerovati sve dok nam iz Zemlje izvor "Ti opominji, jer tvoje je da
ne izvedeš" (17:90), do riječi: opominješ." /21/ "Ti vlasti nad njima
.. - Reci: "Uzvišen neka je nemaš."/22/ (88:21-22) Neki to čitaju
Gospodar moj! Pa zar ja nisam samo ovako: "A ti ne pitaj za one koji će u
čovjek, Poslanik?!" (17:93) Zatim: Džehenemu biti", dakle, sa "fethom" na
- Oni koji ne žude da se s Nama sretnu, "ta" i negativnim imperativom, što
govore: "Zašto nam se ne pošalju meleci znači: ne pitaj kako im je! Abdurrezzak
i zašto svog Gospodara ne vidimo?!" prenosi od Muhammeda ibn Ka'ba el-
(25:21), te drugim ajetima koji ukazuju Kurezija, koji kaže: - Allahov
na nevjerovanje arapskih Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem,
idolopoklonika,53 na njihovu govorio je: /111/ "Da mi je znati šta
tvrdokornost, inad i zapitkivanja u su moji roditelji radili! Da mi je
vezi sa stvarima za kojima nemaju neke znati šta su moji roditelji radili! Da
potrebe, kao što su to činili narodi mi je znati šta su moji roditelji
prije njih koji nisu poznavali Knjigu radili!" pa je, potom, objavljeno:
objavljenu ili pak neki drugiAllah "A ti ne pitaj za one koji će u
Uzvišeni kaže: Džehenemu biti." Poslije toga, on ih
nije do smrti spomenuoMeđutim, hadis
- Sljedbenici Knjige traže od tebe da koji se prenosi o životu njegovih
im s neba spustiš Knjigu. Pa, od Musaa roditelja, sallallahu alejhi ve sellem,
su tražili i više od toga kada su ne nalazi se u šest priznatih zbirki
govorili: "Pokaži nam Allaha zorno!" niti u drugima, a lanac prenosilaca mu
"...čija su srca slična njihovim", je slabAllah to najbolje zna! Moguće da
tj. srca arapskih idolopoklonika liče je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi
srcima onih prije njih u pogledu ve sellem, molio oprost za svoje
nevjerovanja, tvrdokornosti i inada roditelje prije nego je znao šta je s
"A Mi ajete objašnjavamo ljudima njima, a kada je to saznao, ogradio se,
koji čvrsto vjeruju", tj. Mi smo jer mu je saopćeno da su stanovnici
objasnili dokaze o istinitosti Vatre, kao što je potvrđeno u sahih
Poslanika svakome ko to prihvaća i hadisu.54
vjeruje.

54
Muslim u svom Sahihu navodi predanje od Enesa da je neki čovjek
"Mi smo te poslali sa Istinom, da rekao: /112/ "Allahov Poslaniče, gdje je moj otac?", a on mu je
radosne vijesti i opomene doneseš, a ti odgovorio: "U Vatri (Džehenemu)", a kada je krenuo, pozvao ga je i
nećeš biti pitan za one koji će u rekao mu: "I moj i tvoj otac su u Vatri." Muslim u svom Sahihu
Džehenemu biti."/119/ navodi od Ebu-Hurejre, r.a., da je rekao: /113/ "Vjerovjesnik,
sallallahu alejhi ve sellem, posjetio je kabur svoje majke, pa je
Ibn-ebi-Hatim navodi predanje s zaplakao, što je rasplakalo i druge oko njega. Tada je rekao: "Molio
sam svoga Gospodara da joj oprosti, pa mi nije molbu uslišao, pa
lancem preno -silaca od Ibn-Abbasa da sam Ga zamolio da posjetim njen kabur, što mi je dozvolio.
Posjećujte kabure jer to podsjeća na smrt." U vezi s ovim postoje
brojni hadisi, a mi navodimo samo ono što je navedeno u Sahihu
53
Već je više puta ponavljano nevjerovanje arapskih idolopoklonika, Muslimovom. Iz svih se vidi da su roditelji Poslanika umrli kao
što potvrđuje naš stav u komentaru na str. 88 u vezi s riječima idolopoklonici. A nema snage niti moći osim kod Allaha Velikog i
Uzvišenog: zatim ovdje, u vezi sa ajetom 2:118. Uzvišenog!
2 El - Bekare /Krava
95
ve sellem", a Ibn-Mes'ud ističe: "Tako
mi Onoga u čijoj je ruci moj život,
/ 'istinsko čitanje' jeste ono kojim se
halal dopušta, a haram zabranjuje,
čitanje kako je to Allah objavio, pri
čemu se nijedna riječ ne može
iskriviti, niti bilo što slobodno
tumačiti, tj na način suprotan osnovnom
smislu." Ibn-Abbas slično navodiOd
Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve
sellem, prenosi se /114/ da je on, kada
bi naišao na "ajet milosti", molio
- Ni židovi, ni kršćani, neće biti
Allaha za milost, a kada bi naišao na
tobom zado -voljni sve dok ne budeš
"ajet kazne", tražio zaštitu od Allaha.
slijedio vjeru njihovuReci: "Allahov
Riječi Uzvišenog: "..To su oni koji
put je jedini pravi put!" A ako bi se
u nju vjerujuA oni koji u nju ne budu
ti poveo za željama njihovim, nakon
vjerovali", predstavljaju predikat za
znanja koje si dobio, od Allaha te niko
naprijed navedene riječi:
ne bi mogao zaštititi, niti pomoći."
"Oni kojima smo objavili Knjigu,
/120/ "Oni kojima smo objavili Knjigu,
pa je čitaju istinito i ispravno." To
pa je čitaju istinito i ispravno, to su
znači: onaj ko bude istinski postupao u
oni koji u nju vjerujuA oni koji u nju
skladu s knjigama objavljenim ranijim
ne budu vjerovali, to su sigurni gu-
poslanicima i vjerovao u ono sa čime
bitnici."/121/ sam te poslao, Muhammede", što je opet
u skladu s riječima Uzvi-šenog:
Ibn-Džerir kaže: - Riječi Uzvišenog:
- Reci: "O Sljedbenici Knjige, vi niste
nikakve vjere ako se ne budete
"Ni židovi, ni kršćani, neće biti tobom
pridržavali Tevrata i Indžila, i onoga
zadovoljni sve dok ne budeš slijedio
što vam je objavljeno od Gos-podara
vjeru njihovu", znače: Muhammede! Ni
vašega." (5:68) Dakle, ako ih se budete
židovi ni kršćani s tobom nikada neće
istinski pridržavali, u njih istinski
biti zadovoljni, sve dok ne budeš
vjerovali, potvrdit ćete i prihvatiti
slijedio ono što njih zadovoljava i što
izviješća koja se u njima nalaze u vezi
im odgovara! Zato, traži da Allah bude
s poslanstvom Muhammedovim, sallallahu
zadovoljan istinom s kojom te je
alejhi ve sellem, njegovim osobinama i
poslao.
svojstvima, odnosno zapovijed da se on
- Reci: "Allahov put je jedini slijedi, pomaže i prihvati, što će vas
pravi put!", tj. reci, Muhammede, dovesti do istine i dobra i na ovome i
doista je Allahova Uputa s kojom me na drugom svijetu, kao što Allah
poslao prava uputa, tjto je prava Uzvišeni kaže:
vjeraZatim:
"A ako bi se ti poveo za željama
"Oni koji slijede Poslanika,
njihovim, nakon znanja koje si dobio,
Vjerovjesnika nepismenog, kojega oni
od Allaha te niko ne bi mogao
kod sebe u Tevratu i Indžilu nalaze..."
zaštititi, niti odbraniti." U ovim je
(8:157) Zatim:
riječima prijetnja i ukazivanje na
"Ako oni prime islam, onda su na Pravom
veliku opasnost za ummet od slijeđenja
putu, a ako odbiju, tvoje je jedino da
puta židova i kršćana, nakon spoznaje
saopštiš A Allah dobro vidi robove
dobivene iz Kur'ana i sunneta, Allah
Svoje." (3:20) U tom smislu Allah
nas sačuvao toga! Riječi su upućene
također kaže:
Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem,
a zapovijed njegovim sljedbenicima "A oni koji u nju ne budu
vjerovali, to su sigurno gubitnici",
(ummetu).55 odnosno:"A onim saveznicima koji u
Uzvišeni Allah kaže: "Oni kojima njega ne vjeruju, boravište je Vatra."
smo objavili Knjigu, pa je čitaju (11:17) U sahihu hadisu stoji: /115/
istinito i ispravno..." U vezi s tim "Tako mi Onoga u čijoj je ruci moj
Seid i Katade kažu: "To su ashabi život, svako iz ovoga naroda, bio židov
Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ili kršćanin, ko bude za mene čuo, a ne
bude vjerovao, ući će u Vatru."
55
Ovim se riječima zabranjuje da se slijede nevjernici, da se
oponašaju njihova vjerovanja, rituali i postupci, odnosno da se oni
uzimaju za uzor kao što se to danas čini, da nas Allah sačuva! Stoga
je neophodno da se traži zaštita od Allaha, osobito u pitanjima
vezanim za ono što Allah nije objavio, naravno uz svijest o
odredbama koje su objavljene u Kur'anu i sunnetu. Ko navedene
zabrane krši, toga niko neće moći zaštititi niti odbraniti od kazne
Allahove.
2 El - Bekare / Krava 96
"Ibrahim nije bio ni židov ni kršćanin,
nego je bio pravi vjernik, musliman, a
nije bio ni ido-lopoklonik."/67/
"Ibrahimu su od ljudi najbliži oni koji
su ga slijedili, ovaj Vjero-vjesnik i
oni koji vjerujuA Allah je zaštitnik
vjernika." /68/ (3:67-68) Riječi
Uzvišenog: / "s nekoliko (riječi)"
znače "s nekoliko šerijatskih odredbi,
zapovijedi i zabrana "Ovdje se
"O sinovi Israilovi, sjetite se upotrebljava izraz u smislu
blagodati Moje koju sam vam darovao, i "sudbinskih riječi", kao što Allah
toga što sam vas nad drugim ljudima bio Uzvišeni kaže za Merjemu, a.s.:
odlikovao." /122/ "I bojte se Dana kada "I ona je u Riječi Gospodara
niko ni za koga neće moći ništa svoga i Knjige Njegove vjerovala i bila
učiniti, kada se ni od koga otkup neće od onih koji su Mu klanjajući pokorni."
primiti, kada nikome zagovor neće (66:12) Ova riječ se upotrebljava,
koristiti i kada im niko neće dakle, u šerijatskom smislu, kao i u
pomoći."/123/ slijedećem primjeru: "Riječ
Gospodara tvoga vrhunac je istine i
Već je naveden ajet sličnog sadržaja pravde" (6:115), tjNjegove su riječi u
u dosadašnjem komentaru ove sure, a funkciji [erijata ili izviješća
ovdje se to ponavlja u cilju istinita, ili zahtjevi pravedni, bez
potvrđivanja i podsticanja slijeđenja obzira bili zapovijedi ili zabraneU tom
Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem, smislu dolazi i ovaj ajet:
odnosno da sinovi Israilovi ne zavide "I kada je Ibrahima Gospodar
svojim amidžićima, Arapima, što im je njegov s nekoliko riječi na iskušenje
Allah dao poslavši im Pečat svih stavio, pa ih je on potpuno izvršio",
poslanika (Muhammeda, sallallahu alejhi tjon ih je u praksu proveoZatim kaže:
ve sellem) između njih, da ne budu "Učinit ću da ti budeš ljudima
nepovjerljivi prema njemu.56 vođa." To mu je nagrada za sve što je
učinio izvršavajući zapovijedi i
izbjegavajući zabrane, pa ga je Allah
za to učinio vođom ljudi i primjerom na
koji se ugledaju.
Postoje razilaženja u pogledu
određenja riječi kojima je Allah
iskušao Ibrahima, a.sMuhammed ibn Ishak
- I kada je Ibrahima Gospodar njegov s prenosi predanje s lancem od Ibn-Abbasa
nekoliko riječi na iskušenje stavio, pa da je rekao: - Riječi kojima je Allah
ih je on potpuno izvršio, Allah je iskušao Ibrahima, a.s., i koje je on
rekao: "Učinit ću da ti budeš ljudima "potpuno izvršio" jesu: zapovijed da
vođa." On je upitao: "A i neki iz mog napusti svoje sunarodnike, što je on, u
potomstva?" Odgovorio mu je: "Obećanje ime Allaha, potpuno izvršio; rasprava
Moje ne obuhvaća silnike!"/124/ sa Nemrudom, u ime Allaha, kada ga je
on izložio velikim opasnostima ukoliko
Znači: Spomeni ti, Muhammede, tim se ne bude s njim slagao; strpljivost
idolopoklonicima i sljedbenicima dviju kada su ga bacili sa ciljem da ga spale
Knjiga koji svojataju vjeru Ibrahimovu, u vatri kako bi pokazali svoju silu;
a sami je ne slijede, nego je slijede napuštanje svoje domovine u ime Allaha,
oni koji su na Pravom putu, ti i Koji mu je zapovjedio da to učini;
vjernici koji su uz tebe - spomeni im zapovijed da bude gostoprimljiv i
iskušenje Ibrahimovo, njegov ispit kome strpljiv i lično i u pogledu imovine;
je bio podvrgnut kada je dobio iskušenje kojem ga je izložio
zapovijedi i zabrane, "pa ih je on zapoviješću da zakolje svoga sinaPošto
potpuno izvršio" , tj. u cijelosti ih je kroz sve to prošao i potvrdio da je
je proveo u praksu, kao što Uzvišeni iskreno odan u nevoljama, Allah
kaže: Uzvišeni je rekao:
"i Ibrahimovim, koji je obaveze ِ
ْ "Budi predan", a on je rekao: "Ja
potpuno ispunjavao" (53:37), tj. koji sam predan Gospodaru Svjetova." (2:131)
je ispunjavao iskreno sve što mu je Ibn Ebi-Hatim, s lancem prenosilaca
Allah [erijatom propisaoAllah Uzvišeni od Ibn Ebi-Nudžejha prenosi od
kaže: Mudžahida da je rekao:
- I kada je Ibrahima Gospodar
njegov s nekoliko riječi na iskušenje
56
stavio, pa ih je on potpuno izvršio,
U vezi s ovim vidjeti ajete 40, 41 i 42 iz ove sure.
2 El - Bekare /Krava
97
rekao mu je: "Ja ću te staviti na
kušnju, ali koju?" On je rekao: "Da me
postaviš da ljudima budem vođa." Rekao
mu je: "Da", a on je upitao: "A moji
potomci?" Allah mu je rekao:
"Obećanje Moje ne obuhvaća
silnike!" Zatim mu je rekao: "Hram
(Kuću) učinit ćeš utočištem za ljude."
On je rekao: "Da." Zatim mu je rekao:
"sigurnim mjestom"Odgovorio je: "Da."
Zatim je rekao: "I učinit ćeš nas
predanim Tebi, a da i moji sljedbenici
budu ummet predanih (muslimana)." Rekao
mu je: "Da." Zatim je rekao: "One
njegove stanovnike koji budu Allaha
vjerovali opskrbit ćeš plodovima."
Rekao je: "Da." Ibn-Džerir u vezi s tim
kaže da je moguće da se izraz /
"riječi" odnosi na sve što je navedeno,
a moguće je da to bude tako samo
djelimično, ali da je nedopustivo da se
ograniči na nešto određeno bez - I kada Mi Hram učinismo utočištem i
odgovarajućeg hadisa ili slaganja uleme si -gurnim mjestom za ljude: "Neka vam
o tome mišljenju nije preneseno nijedno mjesto na kojem je Ibrahim stajao bude
vjerodostojno predanje pojedinaca niti prostor gdje ćete namaz obavljati!" I
skupina koje bi se moralo prihvatiti. Ibrahimu i Ismailu stavili smo u
- Rekao mu je: "Obećanje obavezu "da Hram Moj očiste za one koji
Moje ne obuhvaća silnike!" Kada je ga budu obilazili, koji u njemu budu
Allah Ibrahima učinio vođom, on je boravili, ruku i sedždu činili." /125/
zamolio Allaha da vođe nakon njega budu - A kada je Ibrahim zamolio: "Gospodaru
iz njegovoga roda, pa mu je udovoljeno, moj, učini ovo mjesto sigurnim
ali je i obaviješten da će u njegovu boravištem i snabdij plodovima
rodu biti silnika i da im Allahovo stanovnike njegove, one između njih
obećanje neće biti dostupno, te prema koji budu u Allaha i drugi svijet
tome oni neće biti imami i na njih se vjerovali!", On je rekao: "Onome koji
ne može ugledati. Dokaz da je ne bude vjerovao, dat ću da neko
udovoljeno njegovoj molbi jesu i riječi vrijeme uživa, a onda ću ga prisiliti
Uzvišenog u suri "El-Ankebut", tj. da u paklenu vatru uđe. A grozno je to
"Pauk": boravište!" /126/ - I dok su Ibrahim i
"I učinili smo u potomstvu Ismail temelje Hrama podizali, (molili
njihovom, vjerovjesništvo i Knjigu." su): "Gospodaru naš, primi to od nas,
(57:26) Prema tome, svaki vjerovjesnik jer Ti, uistinu, sve čuješ i znaš."
kojega je Allah poslao i svaka knjiga /127/ "Gospodaru naš, učini nas dvojicu
koju je Allah objavio nakon Ibrahima, Tebi odanim (muslimanima), i porod naš
došli su njegovim potomcima. neka bude Tebi odan, pokaži nam obrede
naše i oprosti nam, jer Ti primaš
pokajanje i milostiv si."/128/

U vezi s riječima: "I kada Mi


Hram učinismo utočištem" El-Avfi navodi
od Ibn-Abbasa da je rekao: "Kada bi tu
dolazili, ne bi se nikada do kraja
zadovoljili, te bi se ponovo vraćali na
to mjesto." U vezi s ovim riječima
Allaha Uzvišenog, Ibn-Džerir navodi
predanje s lancem od Abde ibn ebi-
Lubabe: "Niko odatle ne bi otišao a da
u njemu ne ostane žar za novim
povratkom." Kurtubi navodi stihove u
kojima pjesnik o tome lijepo kaže:
Hram je učinio stjecištem molitve za
njih,
a trenutak konačnog zadovoljstva
nedokučivim.
Prema tome, iz komentara ovog ajeta
vidi se da Allah Uzvišeni navodi
značaj Hrama, te njegovu šerijatsku i
2 El - Bekare / Krava 98
sudbinsku dimenziju, budući da je to proučio:
zborište za ljude, odnosno mjesto prema "Neka vam mjesto na kome je
kojem duše ljudske iskazuju svoju Ibrahim stajao bude prostor gdje ćete
privrženost i težnje, koje se nikada ne namaz obavljati!"
mogu zadovoljiti, pa makar dolazili Iz svega gore navedenog vidi se da
svake godine, odazivajući se pozivu je Mekam kamen na kojem je Ibrahim,
Allaha Uzvišenog, iskazanome kroz dovu a.s., stajao prilikom gradnje KabeKada
Njegovog miljenika, Ibrahima, a.s.: bi završio rad na jednom zidu, prenio
"Pa učini srca nekih ljudi da bi ga na slijedeću stranu dok nije
čeznu za njima" (14:37), a zatim: završio rad na zidanju Kabe, kao što će
"Gospodaru moj, Ti moju dovu primi." biti pokazano u pripovijesti o
(14:40) Ovaj Hram zatim On, dž.š., Ibrahimovoj i Ismailovoj gradnji
predstavlja kao sigurno mjesto za HramaOvaj Mekam bio je ranije povezan
svakoga ko tu dođe, bez obzira šta sa zidom Kabe, a danas je, kao što je
prije toga činio. Allah Uzvišeni kaže: poznato, na posebnom mjestu, uz ulazna
. vrata, s desne straneOdvojio ga je Omer
"Prvi Hram podignut za ljude jeste onaj ibnul-Hattab, r.a., imam i halifa
u Meki, blagoslovljen je on i putokaz pravovjernih, kojega smo dužni
svjetovima." /96/ "U njemu su znamenja slijediti, a protiv toga nije bio
očevidna, mjesto na kojem je stajao nijedan od ashaba, r.a.57
Ibrahim i onaj ko uđe u nj, treba da
bude siguran..." (3:96-97) U ovom "I Ibrahimu i Ismailu stavili smo u
časnom ajetu Allah, dž.š., ukazuje na obavezu da Hram Moj očiste za one koji
Mekami-Ibrahim i naređuje da se pored ga budu obilazili, koji se u njemu budu
njega klanja: osamljivali, ruku i sedždu činili."
"Neka vam mjesto na kojem je "Stavili smo u obavezu" znači "naredili
Ibrahim stajao bude prostor gdje ćete smo" uz prijedlog "do, ka, prema", koji
namaz obavljati!" Komentatori Kur'ana glagolu omogućuje prijelaznost, čime
razilaze se u pogledu određenja glagol dobija smisao "dali smo i
MekamaIbn-Hatim, s lancem od Ibn- objavili"Zatim: "da Hram Moj očiste
Abbasa, navodi : - U riječima: za one koji ga budu obilazili", tjda
"Neka vam mjesto na kome je Ibrahim ga očiste od idolopoklonstva i
stajao bude prostor gdje ćete namaz klanjanja drugim božanstvima mimo
obavljati!", izraz "Mekami-Ibrahim" Allaha. Značenje "tavafa"/obilaska
odnosi se na cio HaremOd njega se, poznato je, ali Seid ibn Džubejr u vezi
također, navodi da je rekao: "Mekami- sa riječima: "za one koji ga budu
Ibrahim, koji se spominje ovdje, jeste obilazili" kaže da znače: "ko bude
'Mekami-Ibrahim' u okviru Džamije." Ima dolazio sa strane i obilazio ga"Riječi:
mišljenja da je Mekami-Ibrahim "cio "koji se u njemu budu osamljivali"
prostor hadža"Tačno je međutim da je to znače "koji u njemu budu boravili", a
kamen iza kojega je Allahov Poslanik, ima i mišljenja da to znači: "ko ga
sallallahu alejhi ve sellem, klanjao bude posjećivao iz svijeta i uz njega
dva rekata TavafaEl-Buhari navodi boravio"Od Ibn-Abbasa navodi se da je
predanje od Vjerovjesnika, preko Enesa rekao: - Ako neko tu sjedi, spada u one
ibn Malika, koji kaže: - Omer ibnul- koji se u njemu osamljuju, a tu spadaju
Hattab je rekao: "Složio sam sa svojim čak i oni koji u mesdžidu spavajuTo
Gospodarom u tri stvari ili je rekao: navodi Ibn-Omer, za kojeg je utvrđeno
”Složio se moj Gospodar sa mnom u tri da je spavao u džamiji Poslanikovoj,
stvari.” Rekao sam: "Allahov Poslaniče, sallallahu alejhi ve sellem, dok je bio
kada bi uzeo Mekami-Ibrahim za mjesto neoženjen.
namaza?!", pa je, nakon toga, objavljen "Koji ruku i sedždu budu činili" - u
ajet: vezi s tim Ibn-Abbas kaže: "Ako neko
"Neka vam mjesto na kojem je klanja, već time on spada u one koji
Ibrahim stajao bude prostor gdje ćete ruku i sedždu čine. Poznavaoci
namaz obavljati!" itd. šerijatskog prava razilaze se u pogledu
Hadis prenosi Muslim od Omera, koji
je rekao: "Složio sam sa svojim
57
Gospodarom u tri stvari: u pogledu Ja bih rekao: Ukoliko neko želi upoznati se s razlozima prenošenja
hidžaba (pokrivanja žene), zarobljenika i postavljanja ovoga kamena na mjesto gdje se danas nalazi, vidjet će
na Bedru i Mekami-Ibrahima." Ibn- da je Omer ibnul-Hattab to učinio u želji da muslimanima olakša
Džurejdž kaže na osnovu lanca obilazak Kabe, pošto je primijetio da imaju poteškoća, i nijedan od
prenosilaca od Džabira: /116/ "Allahov ashaba nije iskazao protivljenje tome što je Omer učinio. Ovih dana,
dakle, 1385. h. godine, odnosno, nešto prije i poslije toga, broj
Poslanik je brzo išao tri obilaska, a hadžija se dosta povećao, tako da je danas dostigao milion i po ljudi.
četiri polahko, pa kada bi to završio, Zato dolazi do gužvi i stiske u kojoj dio hadžija i preseli na ahiret. To
otišao bi do Mekami-Ibrahima i iza je posebno primjetno bilo prošle godine. Zato se nadamo da će
njega klanjao dva rekata, a zatim odgovorni ovaj objekat još pomaknuti, kao što je to svojevremeno
učinio Omer ibnul-Hatab, kako bi olakšali muslimanima.
2 El - Bekare /Krava
99
odgovora na pitanje: "[ta je bolje, "On je rekao: 'Onome koji ne bude
namaz kod Kabe/u Haremu, ili obilazak vjerovao, dat ću da neko vrijeme uživa,
oko njega?!" Malik kaže da je "tavaf" a onda ću ga prisiliti da u paklenu
(obilazak) za strance bolji, dok većina vatru uđe. A grozno je to boravište!'"
učenjaka smatra da je uopćeno namaz To znači: "I one koji ne budu vjerovali
bolji. Ja ću opskrbiti kao što opskrbljujem i
Dakle, to znači: Ibrahimu smo dali u vjernike. Zar da stvorim neko
obavezu, odnosno, Ibrahimu i Ismailu stvorenje, a ne opskrbim ga!? Dat ću im
objavili smo da očiste Hram "za one kratkotrajno da uživaju, a zatim ću ih
koji ga obilaze, tu se osamljuju, čine prisiliti na primjerenu kaznu vatrom
ruku i sedždu", tj. da ga očiste džehenemskom."
od idolopoklonstva i sumnji i učine ga "A grozno li je to boravište", tj.
samo za Allaha, utočištem za one koji boravište i dohodište u dva Sahiha se
ga obilaze, uz njega borave te ruku i navodi predanje da je Enes ibn Malik
sedždu obavljaju. Značenje riječi rekao: - Allahov Poslanik, sallallahu
"čišćenje džamija" uzima se na osnovu alejhi ve sellem, rekao je Ebu-Talhi:
ovoga ajeta te riječi Uzvišenog: /118/ "Dovedi mi jednoga od vaših
mladića koji će mi služiti (pomagati)!"
"U džamijama koje se voljom Allahovom Ebu-Talha je stavio mene iza sebe na
po -dižu, u kojima se spominje Njegovo konja, pa sam služio Poslanika,
ime, On se veliča jutrom i večeri." sallallahu alejhi ve sellem, kad god bi
(24:36) Prema velikom broju hadisa, sjahaoDalje kaže: Zatim je jahao dok se
sunnet je da se džamije očiste od nije ugledalo brdo Uhud, a tada je
nečistoće svega što uznemiravaU tom rekao: "Ovo je brdo koje nas voli i
smislu Poslanik, sallallahu alejhi ve koje mi volimo." Kada je došao nadomak
sellem, kaže: /117/ "Džamije su Medine, rekao je: "Allahu moj, pro-
podignute za određenu svrhu." Postoje glašavam svetim sve što je između
različita mišljenja u pogledu toga ko njena dva brda, kao što je to Ibrahim
je prvi podigao Kabu. Neki navode da su učinio s Mekom. Blagoslovi ih u
to bili meleci, neki da je Adem, a.s., njihovim uvjerenjima i mjerenjima" (tj.
neki da je Šit, a.s. Većina onih koji trgovini). U drugoj verziji stoji:
to navode sljedbenici su Knjige i to su "Bože, blagoslovi ih u svim mjerama, u
mišljenja koja se ne mogu niti mikalu, sa'u i muddu!" (određene mjere
potvrditi niti odbaciti, ali se ne mogu koje su najčešće bile u upotrebi u to
tek tako ni prihvatitiU slučaju da se vrijeme); El-Buhari dodaje: "tj.
zasnivaju na vjerodostojnim hadisima, stanovnike Medine".
mogla bi se prihvatiti. Od Abdullaha ibn Zejda ibn Asima,
Riječi Allaha Uzvišenog: r.a., prenosi se da je Vjerovjesnik,
- A kada je Ibrahim zamolio: sallallahu alejhi ve sellem, rekao:
"Gospodaru moj, učini ovo mjesto /119/ "Ibrahim je doista Meku smatrao
sigurnim boravištem", znače: učini ovaj za sveto mjesto i Allaha je molio za
komad zemlje sigurnim boravištem, što taj grad, pa i ja poput njega, Medinu
je sasvim odgovaralo situaciji budući smatram svetim mjestom i Allaha molim
da još nije bio počeo graditi Kabu. da je osigura u svemu, kako najmanjem
Allah Uzvišeni također kaže u suri muddu, tako i sa'u." /Prenosi El-
"Ibrahim": Buhari/
- A kada je Ibrahim Ove smo hadise naveli budući da
zamolio: "Gospodaru moj, učini ovo imaju snagu dokaza svetosti Meke. U
mjesto sigurnim boravištem" (14:35) takve dokaze spada i mišljenje da je
kao da ponovo, nakon završetka ona sveta od kada je stvorena sa
gradnje Kabe, smještanja svoje Zemljom, što je vjerovatnije i jače.
porodice i rođenja sina Ishaka, koji Allah to najbolje zna! Postoje drugi
je bio mlađi od Ismaila trinaest hadisi koji potvrđuju da je Meku Allah
godina, upućuje dovu. Zato on, na učinio svetom i prije stvaranja nebesa
kraju dove kaže: i Zemlje. U tom smislu, u dva sahiha se
"Hvala Allahu, Koji mi je u starosti navodi predanje od Abdullahaibn Abbasa,
podario Ismaila i Ishaka; Gospodar moj, r.a., da je rekao: - Allahov Poslanik,
uistinu, uslišava molbe." (14:39) sallallahu alejhi ve sellem, rekao je
na dan osvojenja Meke: /120/ "Ovaj grad
"I snabdij plodovima stanovnike je Allah učinio svetim onoga dana kada
njegove, one između njih koji budu u je stvorio nebesa i Zemlju, i on je
Allaha i drugi svijet vjerovali!" Ibn- svet Allahovom odredbom do Sudnjega
Abbas kaže: - Ibrahim je to zadržavao dana. Prije mene u njemu nije
za vjernike isključujući druge ljude, dozvoljena borba nikome, a ni meni nije
pa je Allah objavio: bilo dozvoljeno više od sata u jednom
danu. Prema tome, on je Allahovom
2 El - Bekare / Krava 100
odredbom svet do Dana sudnjega i u Allah naredio?" Odgovorio je: "Da." A
njemu se ne može ni trn posjeći, ne ona je kazala: "Dakle, neće nas
može se loviti, niti išta uzeti što se ostaviti!", i vratila seIbrahim je,
nađe na zemlji da se ne obznani, niti potom, išao dok nije došao do prijevoja
se smije čupati (zeleno) bilje”, Abbas odakle ga nisu mogli vidjeti. Tada se
je rekao: "Allahov Poslaniče, osim okrenuo Hramu i podigavši ruke Allahu
mekanskog nara (despik), jer ga koriste uputio ovu dovu:
kovači za potpirivanje vatre i za "Gospodaru naš, ja sam neke potomke
kuće", pa je rekao: "Osim nara svoje naselio u kotlini u kojoj se
mekanskog"Navedeno prema Muslimu, a ništa ne sije, kod Tvoga časnog
slično predanje postoji i od Ebu- hrama..da bi zahvalni bili." (14:37)
Hurejreta.[to se tiče isticanja Majka Ismailova dojila je svoga sina
vrijednosti Meke u odnosu na Medinu ili i pila vodu iz mješine dok je nije
obratno, to će biti kasnije izloženo, potrošila, a onda su ožednjeli i ona i
inšaallah. njen sin. Gledala ga je kako se savija,
odnosno, kako se prevrće, kao što kaže
I dok su Ibrahim i Ismail temelje Hrama (prenosilac)Ne mogavši da to gleda,
podizali, molili su: "Gospodaru naš, krenula je prema brežuljku Safa, koji
primi to od nas, jer Ti uistinu sve joj je bio najbliži. Uspela se na
čuješ i znaš." Riječ "temelji" brežuljak, a zatim okrenula prema
množina je od imenice "temelj, os- kotlini, gledajući da li će koga
nov", odnosno, stup, osnovUzvišeni vidjetiPošto nikoga nije ugledala,
Allah kaže: Ti, Muhammede, podsjeti napustila je brežuljak i ponovo se
svoj narod na Ibrahimovu i Ismailovu spustila u dolinu, podigla jedan kraj
gradnju Kabe i postavljanje temelja, svoje košulje, a zatim žurno krenula
kada su govorili: kroz dolinu do Merve. Tu je zastala
"Naš Gospodaru, primi to od nastojeći da koga ugledaPošto nikoga
nas, jer Ti uistinu sve čuješ i znaš", nije vidjela, to je učinila sedam
moleći tako Allaha Uzvišenog da to od putaIbn-Abbas kaže da je Vjerovjesnik,
njih primiTo potvrđuju i njihove riječi sallallahu alejhi ve sellem, rekao:
koje dolaze poslije navedenih: "Zato ljudi žurno idu između ova dva
mjesta." Kada se približila Mervi, čula
"Gospodaru naš, učini nas dvojicu Tebi je glas i rekla sebi: "Slušaj!", a
odanim (muslimanima)." Oni su učinili zatim slušalaPotom je ponovo čula glas
dobro, pa mole Allaha da im to i rekla: "^ula sam te, ima li kod Tebe
primi, odnosno podigli su hram pa pomoći?" Zatim se našla kod mjesta
Allahu upućuju molbu da primi njihovo Zemzem s melekom koji je krajem ili,
djelo, plašeći se istovremeno da ne kako kaže, krilom nešto tražio, dok se
bude primljenoTako čine pravi i iskreni nije pojavila voda. Ona je počela da to
vjernici, koje Allah Uzvišeni spominje: ograđuje uređujući svojim rukama
"I oni koji od onoga što im je ogradu, a zatim je zagrabila vode i
dano udjeljuju i čija su srca puna stavila u svoju mješinuDok je ona
straha..." (23:60), dakle, iz straha da grabila, voda je izvirala. Ibn-Abbas
to ne bude primljeno od njih. kaže: "Allahov Poslanik, sallallahu
U Sahihu El-Buharijevom navodi se da alejhi ve sellem, rekao je: "Allah se
je Ibn-Abbas rekao: /121/ - Prva žena smilovao majci Ismailovoj, jer da nije
koja je upotrijebila pojas, tj. komad ogradila Zemzem to bi bio izvor vode
platna kojeg je vezala za pas a koji je tekućice!" Zatim kaže: "Pa se ona
sezao do zemlje brišući tragove hoda, napila vode i podojila dijete, a melek
bila je majka Ismailova. Ona je stavila joj je rekao: 'Ne boj se izgubljenosti,
pojas kako bi sakrila tragove od Sare. ovdje će biti Hram koji će sagraditi
Nakon toga, Ibrahim je otišao s njom i ovaj dječak i njegov otac. Allah doista
njihovim sinom Ismailom, kojeg je ne ostavlja Svoje pripadnike da budu
dojila, ostavivši je kod Hrama i to kod izgubljeni.'" Hram je bio podignut
jednog drveta iznad Zemzema, na iznad zemlje poput brežuljka, a vode su
najvišem dijelu džamije. U to vrijeme u ga plavile i s desne i s lijeve strane.
Meki nije bilo nikoga, niti je bilo Tako je bilo dok nije došla jedna grupa
vodeOn ih je ostavio na navedenome ljudi iz plemena Džurhum (odnosno jedna
mjestu, ostavivši pored njih torbu s porodica iz Džurhuma), koji su bili na
hurmama i mješinu s vodomPotom je putu, pa su odsjeli u dnu Meke. Vidjeli
Ibrahim krenuo, a za njim i ona su pticu kako kruži, pa su kazali: "Ova
govoreći: "Ibrahime, gdje ćeš ti, a nas ptica kruži zbog vode. Koliko znamo, u
ostavljaš u ovoj dolini u kojoj nema ni ovoj kotlini nema vode !?"
prijatelja ni bilo šta drugo?" To mu je Nakon toga, oni su poslali jednoga ili
ponovila više puta. Ali se on nije dvojicu ljudi, te su našli vodu.
obazirao. Zatim je rekla: "Je li ti to Vratili su se i obavijestili ih, pa su
otišli tamo. Zatim kaže: - Majka
2 El - Bekare /Krava
101
Ismailova je bila kod vode, pa su je dobro." "Da li ti je šta savjetovao? ",
upitali: "Dozvoljavaš li nam da zapitao je on "Da, on ti šalje selame i
odsjednemo kod tebe?" Odgovorila je: kaže ti da učvrstiš prag pred vratima",
"Da, ali nemate pravo na vodu kod nas." odgovorila je. Ismail je potom rekao:
Oni su rekli: "Uredu." Ibn-Abbas kaže: "To je moj otac, a ti si taj prag.
- Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve Rekao mi je, dakle, da te držim." Zatim
sellem, rekao je: "To je obradovalo je prošlo određeno vrijeme, pa je
majku Ismailovu, jer ona je voljela Ibrahim ponovo došao. U tom času Ismail
prijateljstvo." Oni su potom odsjeli, je sebi šiljio strijele pod drvetom u
zatim su poslali po svoje porodice, blizini vrela Zemzem. Kada ga je
koje su došle tu zajedno sa dijelom ugledao, ustao je i dočekao ga pa su se
ljudi iz tamošnjih nastambi. Dječak je pozdravili kao što dolikuje ocu i sinu.
odrastao i od njih naučio arapski Zatim je on rekao: "Ismaile! Allah mi
jezikSvima se sviđao i cijenili su ga. je nešto naredio." On mu je odgovorio:
Kada je došlo vrijeme za ženidbu, "Pa učini ono što ti je Gospodar tvoj
oženili su ga jednom ženom između njih. naredio." "Hoćeš li mi pomoći?", upitao
Majka Ismailova je umrla. Nakon što se je"Da, pomoći ću ti", odgovorio je
Ismail oženio, Ibrahim je došao da vidi Ismail. Ibrahim je rekao pokazujući na
sina kojega je tu ostavio. Nije ga uzvisinu oko njih: "Allah mi je naredio
našao. Upitao je suprugu za njega, pa da ovdje izgradim Hram." Zatim su njih
mu je rekla: "Otišao je da nam nešto dvojica postavili temelje Hrama. Ismail
donese..." Zatim je pitao kako žive, je donosio kamenje i dodavao ga
pa mu je rekla: "Mi smo u lošim Ibrahimu, koji je zidao. Kada je
prilikama. U teškoćama smo i nevolji." građevina postala visoka, donio je ovaj
Požalila mu se. On je rekao: "Kada ti kamen,58 postavio ga i on je na njemu
dođe suprug, prenesi mu selame i reci stajao dok je zidao, a Ismail mu
mu da promijeni prag pred vratima." dodavao kamenje. Pritom su
Kada je Ismail došao, kao da je nešto govorili:
predosjetio, upitao je: "Je li ko "Naš Gospodaru, primi ovo od nas. Ti,
dolazio?" Ona je rekla: "Da, dolazio je doista, sve čuješ i znaš." Oni su tako
neki starac, pitao me za tebe i odgo- gradili Kabu kružeći oko nje i
vorila sam mu šta je pitao. Pitao je izgovarajući:
kako živimo. Odgovorila sam da imamo Komentatori Kur'ana razilaze se u
poteškoća i nevolja." On je tada upita: pogledu "temelja Hrama", tj. da li su
"Je li ti dao kakav savjet?" "Da", to temelji koje je postavio Ibrahim,
odgovorila je ona"Rekao mi je da ti a.s., ili su tu ranije bili, odnosno da
prenesem selam i da promijeniš prag li je njemu bilo naređeno da na njima
pred vratima." On tada reče: "To je moj izgradi Hram? Najvjerovatnije - a Allah
otac. Naredio mi je da se od tebe to najbolje zna - da su temelji bili
rastavim, pa otiđi svojima !" Nakon postavljeni prije Ibrahima, a da je
toga se razveo i oženio drugu iz istog pokazano gdje se nalaze, kao što
plemena. Nakon podužeg vremena Ibrahim Uzvišeni Allah kaže:
je ponovo došao. Pošto opet nije našao "I kada smo kao utočište Ibrahimu
sina kod kuće, ženu je upitao gdje se pokazali mjesto Hrama..(22:26) Dakle,
nalazi "Izišao je da nam nešto donese", Hram je ranije postojao, a njemu je
odgovorila je ona"Kako ste?", upitao pokazano njegovo mjesto..
je. Pitao je, potom, kako žive i kako Ibn-Džerir kaže: - Izvijestio nas je
im je "Dobro nam je", odgovorila je ona Hennad ibn Serijj, koji lanac
i zahvalila se Allahu, dž.š "šta prenosilaca vezuje za Halida ibn Arare,
jedete?" upitao je Ibrahim "Meso", koji kaže: Neki čovjek je došao Aliji,
odgovorila je"A šta pijete?" "Vodu", r.a., i upitao: "Hoćeš li mi nešto reći
odgovorila je. On je potom rekao: o ovome Hramu? Da li je to prvi hram
"Bože, blagoslovi meso i vodu (kojima koji je podignut na Zemlji?" On je
se hrane)!" Vjerovjesnik, sallallahu odgovorio: "Ne." Ali prvi hram koji je
alejhi ve sellem, rekao je: "U to postavljen u Meki jeste Mekami-
vrijeme oni nisu imali žita, jer da su Ibrahim. Ko u njega uđe, siguran jeAko
ga imali, on bi zamolio Allaha da im to želiš, reći ću ti kako je podignut.
i dalje podari." Zatim je rekao: "Niko Allah je objavio Ibrahimu "da Mu
izvan Meke ne bi došao, a da se njih sagradi Hram na Zemlji"Ibrahim je
dvoje ne bi s njim sreli." "Kada ti osjećao da tome nije dorastao, pa mu je
dođe muž, prenesi mu selam i kaži da Allah dao "Sekinu" - samopouzdanje koje
učvrsti prag!" Kada je došao Ismail, je došlo u vidu žestokog vjetra s dvije
upitao je: "Je li ko dolazio?" "Da", glave. Jedna ga je pratila dok nije
rekla je ona i pohvalila se "Dolazio
nam je jedan fini starac. Pitao me za
tebe, pa sam ga izvijestila, pitao me 58
To je kamen na kojem je Ibrahim stajao dok je gradio Kabu,
kako živimo, pa sam mu rekla da živimo odnosno, to je Mekami-Ibrahim, o kome je bilo govora na str. 95.
2 El - Bekare / Krava 102
došao u Meku, na mjesto Hrama, gdje se složili su se da poruše Kabu i iznova
savila poput zdjele. Ibrahimu je je izgrade, zbog njenog trošnog stanja.
naredio da gradi tamo gdje se zaustavi Sporazumjeli su se da u njenu gradnju
Sekina. Ibrahim je tu izgradio Hram i ulože samo pravovaljano stečena
ostalo mu je samo još da ugradi jedan sredstva, u koja ne spada novac od
kamen. Zatim je dječak pošao da traži otkupnine za blud, zarada od zelenaške
kamen, a Ibrahim je rekao: "Ne, hoću kamate, niti nasilno otuđena imovina
kamen kakav ti ja kažem"Zatim je dječak bilo kojeg čovjeka. U to vrijeme Kaba
krenuo, našao kamen i donio ga. Kada se je bila podijeljena među ograncima
vratio, vidio je da je on na tome plemena Kurejš, odnosno svaki dio ili
mjestu već postavio Crni kamen. Rekao ugao pripadao je određenom plemenskom
je: "Oče, ko ti je donio taj kamen?" On ogranku Kurejša, što se odnosilo i na
je odgovorio: "Donio mi ga je onaj koji onaj dio gdje se nalazio kamen, te
se nije oslanjao na tvoju gradnju. gornji dio Kabe
Donio ga je Džebrail, a.s., s neba." Svi su se oni međutim plašili
Tako su ga dovršili. rušenja Kabe, pa se oko toga nisu odmah
složili. Velid ibn Mugira je rekao: "Ja
* * * ću početi s rušenjem." Uzeo je krampu,
Navodi se da je ovaj kamen bio došao na Kabu i rekao: "Gospodaru! Mi
bijeli hijacint (dragulj) poput cvijeta ne želimo ništa drugo, osim dobro."
drveta "segam", da ga je Adem donio sa Zatim je porušio dio do Rukna. Tu večer
sobom iz Dženneta i da je pocrnio od ljudi su u zebnji proveli govoreći:
grijeha ljudskih. Navodi se, također, "Vidjet ćemo..Ako mu šta bude, mi
da je Hram sagrađen od materijala nećemo dalje ništa rušiti. Izgradit
četiri brda: Hira, Turi Sina, Turzita i ćemo to iznova kako je i bilo. A ako mu
El-Džudi Allah to najbolje zna. ništa ne bude, to znači da je Allah
Ibn Ebi-Hatim navodi predanje s zadovoljan onim što smo učinili." Od te
lancem od Seida ibn Musejjeba, koji je noći Velid je nastavio svoj posao,
rekao: "Kazivao nam je Ali ibn ebi- rušeći dio po dio zajedno s drugim
Talib da je Ibrahim došao iz Jermenije ljudima sve dok nije došao do temelja
sa Sekinom, koja mu je pokazala mjesto koje je postavio Ibrahim, a.s., gdje su
Hrama, kao što pauk pravi kuću." Zatim našli zeleno kamenje, koje je bilo
kaže: "Pa su tu našli takvo kamenje da poput zuba povezano jedno s drugim
jedan ne može podići trideset ljudi." Muhammed ibn Ishak kaže: "Jedan od
Rekao sam mu: - Ebu-Muhammede, Allah prenosilaca hadisa mi je pričao da je
Uzvišeni kaže: neki čovjek iz plemena Kurejš, dok je
"I dok su Ibrahim i Ismail rušio Kabu, stavio polugu između dva
temelje Hrama podizali", a on je kamena kako bi jedan od njih
odgovorio: "To je bilo poslije." 59 izvadioKada se taj kamen pomakao,
cijela Meka se zatresla, tako da su
ostavili te temelje."
Svi su učestvovali u sakupljanju
KUREJŠIJSKA GRADNJA KABE kamenja i gradnji Kabe, a kada su došli
nakon Ibrahima, a.s., i prije do "Hadžerul-esveda" / Crnog kamena,
poslanstva sukobili su se i umalo nije došlo do
Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem tuče, jer svako je pleme željelo tu
čast da postavi ovaj kamen na njegovo
mjesto..Tada je Ebu-Umejje ibn Mugire
Pet godina prije poslanstva el-Mahzumi rekao: "Skupino Kurejš!
Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi Dajte neka stane između vas onaj koji
ve sellem, pripadnici plemena Kurejš prvi uđe na vrata Hrama, pa neka on
presudi!" Tako su i učinili, a prvi
koji je ušao na vrata bio je Muhammed,
59
Na osnovi ukupnog teksta Kur'ana i postojećih predanja, usprkos sallallahu alejhi ve sellem, Kada su ga
tome što poznavaoci hadisa tvrde da nije utvrđen pouzdano nijedan ugledali, oni su rekli: "To je Emin,
hadis, dakle, na osnovi svih ovih predanja, čini se najvjerovatnijim da ^ovjek od povjerenjaZadovoljni smo da
su temelji Hrama postojali prije Ibrahima, jer i Allah Uzvišeni kaže: I
to učini Muhammed!" Kada su ga
kada smo kao utočište Ibrahimu pokazali mjesto Hrama... (22:26),
zatim kaže: izvijestili o čemu se radi, on je
"I dok su Ibrahim i Ismail temelje Hrama podizali." Jasno se vidi da rekao: /122/ "Donesite mi jedno
je Allah uputio Ibrahima na mjesto Hrama, te da temelji Hrama, tj. platno!" I oni su ga odmah donijeliTada
četiri osnovna temelja nisu kompletni temelji na kojim je stajao je on uzeo Crni kamen, stavio ga na
Hram. Naime, prethodna predanja ukazuju da jedan kamen iz temelja platno, a potom rekao: "Neka svako
ne može ponijeti trideset ljudi dok Ibrahim, a.s., kaže: "kod Tvoga pleme uzme za jedan kraj platna, pa ga
Svetog hrama" i to više godina prije nego je podignut Hram, što
zatim svi zajedno podignite!" Tako su i
dokazuje da je Hram postojao na poznatom lokalitetu. Nerazumno je
da Hram postoji bez temelja. U predanju također stoji: "Na mjestu učinili, a kada su ga podigli do mjesta
Hrama u to vrijeme bio je crveni okruglasti brežuljak, koji je gdje se treba postaviti, on ga je
vjerovatno bio ostatak ranijeg hrama." Allah to najbolje zna! postavio na to mjesto. Nakon toga, Kaba
2 El - Bekare /Krava
103
je s takvim izgledom ostala sve do Prema predanju Abdullaha ibn Amra ibn
požara koji se desio početkom Asa navodi se da je Allahov Poslanik,
vladavine Abdullaha ibn Zubejra 60 sallallahu alejhi ve sellem, rekao:
godine po Hidžri, odnosno krajem /125/ "Kabu će porušiti Zu-Sevikatejn
vladavine Jezida, sina Muavije. Dok su iz Abesinije, pa će opljačkati njene
držali pod opsadom Ibn-Zubejra, on je ukrase i odnijeti prekrivače. Kao da ga
srušio Kabu i iznova je izgradio na te- gledam kako ćelav i kvrgavih ruku60
meljima Ibrahima, a.s. Tom prilikom je udara po njoj lopatom i krampom."
ugrađivao kamenje promjera pet lakata, Allah najbolje zna, ali to će
postavio istočna i zapadna vrata koja najvjerovatnije biti nakon pojave
su vezana za zemlju u skladu s Jedžudža i Medžudža (Goga i Magoga),
predanjem koje je čuo od svoje tetke jer u jednom predanju od Ebu-Seida el-
Aiše, majke vjernika, koja je to čula Hudrija, r.a., u Sahihu El-
od Allahovog Poslanika, sallallahu Buharije stoji: - Allahov Poslanik,
alejhi ve sellem. U tom obliku Kaba je sallallahu alejhi ve sellem, rekao je:
ostala sve dok ga Hadžadž nije smaknuo. /126/ "Hodočastit će se Kaba i
On je, kako u Sahihu navodi Muslim od obavljati umra i nakon dolaska Jedžudža
Ata'a, po naredbi halife Abdul-Melika i Medžudža."
ibn Mervana, sve to vratio u prvobitno
stanje. "Gospodaru naš, učini nas dvojicu
Sunnet je bio da se prihvati to što Tebi odanim (muslimanima), i porod naš
je učinio Ibn- neka bude Tebi odan, pokaži nam obrede
Zubejr, r.a., jer je on bio taj kojega naše i oprosti nam, jer Ti primaš
je Allahov Poslanik posebno pokajanje i milostiv si."
volioMeđutim, Abdul-Melik ibn Mervan Ibn-Džerir kaže: Pod tim oni misle:
nije znao za ovaj sunnet. Zato je on, "Učini nas dvojicu odanima Tvojoj
kada je potvrđeno predanje Aiše od naredbi, samo Tebi pokornima, da u toj
Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi pokornosti nikoga Tebi ne pridružujemo,
ve sellem, rekao: "Voljeli smo da smo da ibadet ne činimo nikome drugome do
njega ostavili i ono što je uradio." Tebi." U vezi sa riječima: "i
Muslim u svom Sahihu od Ebi-Kuz'e porod naš neka bude Tebi odan." Es-
prenosi da je Abdul-Melik ibn Mervan Suddi kaže: "Oni ovim misle na Arape",
rekao dok je obilazio oko Kabe: - Allah a Ibn-Džerir kaže: "Tačno je da to
uništio Ibn-Zubejra što je slagao na obuhvaća i Arape i druge narode, jer su
Majku vjernika govoreći: Od nje sam čuo potomci Ibrahima i sinovi Israilovi."
kako kaže: /123/ "Aiša! Da tvoj narod Međutim, stav Ibn-Džerira nije u
nije do jučer bio u kufru, porušio bih suprotnosti s riječima Es-Suddija
Kabu, pa bih u njoj postavio još budući da izdvajanje Arapa posebno ne
kamenja, jer tvoj narod nije sve negira druge narode.
potpuno izgradio." Al-Haris ibn Kontekst se, međutim, odnosi na
Abdullah ibn ebi-Rabi'a je rekao: "Ne Arape, jer nakon toga kaže:
govori to, vladaru vjernika, jer i ja "Gospodaru naš, pošalji im poslanika,
sam čuo Majku vjernika kako to govori." jednog od njih" (2:129), što se odnosi
On je rekao: "Da sam to čuo prije nego na Muhammeda, a.s., koji je jedan od
sam je porušio, ostavio bih je onako njihU tom smislu, Allah Uzvišeni kaže:
kako je to izgradio Ibn-Zubejr." Ovaj "On je Onaj Koji je nepismenim
hadis je pouzdan od Aiše, r.a., budući poslao poslanika između njih samih"
da se od nje prenosi u više (62:2), što, pored svega, ne negira da
vjerodostojnih predanja, što ukazuje na je poslan i crnim i crvenim, kao što i
ispravnost postupka Ibn- Uzvišeni Allah kaže:
Zubejra, pa bi stoga bilo dobro da je - Reci: "O ljudi, ja sam
tako ostavljenoMalik ibn Enes je Allahov Poslanik svima vama" (7:158), a
zabranio Rešidu, odnosno njegovom ocu za to postoji niz neoborivih dokaza.
Mehdiju, da poruši Kabu i izgradi je "Pokaži nam obrede naše" znači:
ponovo na temeljima Ibrahima, a.s., pokaži nam ih i pouči nas tim obredima!
kako ona ne bi bila predmet Od Seida ibn Mensura, s lancem
razračunavanja među vladarima, pa da je prenosilaca od Mudžahida, prenosi se da
svaki ruši po svom nahođenju. je rekao slijedeće: "Džebrail je rekao
Ibrahimu: 'Podigni temelje!', pa ih je
Prema tome, ona će u ovom obliku on podigao. Zatim mu je pokazao sve
ostati do kraja ovosvjetskog vremena, obrede hadžaIblis je pokušao da u te
sve dok je ne poruši Zu-Sevikatejn iz obrede hadža nešto svoje doda, ali nije
Abesinije, što se prenosi u oba Sahiha uspioZato mu je Allah naredio da na
od Ebu-Hurejrea, r.a., koji kaže: -
Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve
sellem, rekao je: /124/ "Kabu će 60
onaj koji ima iskrivljene članke ruku ili nogu, odnosno,
porušiti Zu-Sevikatejn iz Abesinije." iskrivljene zglobove...
2 El - Bekare / Krava 104
njega baca kamenčiće tri puta, svaki izišlo svjetlo koje je obasjalo palače
put po sedam kamenčića, i to kod tri [ama", što znači da je ona vidjela to u
džemreta, što je on i učinio. Zatim ga snu dok je bila trudna, pa je is-
je doveo do Meš'aril-Harama pa do pripovijedala svojim najbližima, što se
Arefata. Tu je rekao: 'Sada znaš što potom među njima pročulo i postalo
sam ti pokazao.' On je odgovorio: poznato. Isticanje Šama, Sirije,
'Da.'" Palestine i Libana, koje obasjava
njegovo svjetlo, ukazuje da će ova
regija na kraju ovosvjetskogvremena
biti stjecište islama i njegovih
pripadnika,odnosno da će se tu pojaviti
Isa.
U tom smislu u dva Sahiha stoji:
/129/ "Jedna grupa mojih sljedbenika
ostat će na Putu istine i njima neće
moći štetu nanijeti ko god ih htio
"Gospodaru naš, pošalji među njih
poniziti ili im se suprotstaviti, pa će
poslanika, jednoga od njih, koji će im
takvi ostati do dana kada Allah bude
ajete Tvoje kazivati, Knjizi i mudrosti
dao da se ostvari Njegova naredba." U
ih poučiti i očistiti ih, jer Ti si
Sahihu El-Buharijevom: /130/ "...i oni
doista Silni i Mudri."/129/
će biti u Šamu."
Riječi Allaha Uzvišenog: "Knjizi
Ibrahimova molitva da Allah
ih poučiti" znače "Kur'anu ih poučiti",
stanovnicima Harema pošalje poslanika
a "mudrosti" znači sunnetu. Zatim: "i
između njih bila je sasvim u skladu s
očistiti ih" znači: učiniti da se
ranije utvrđenom Allahovom odredbom da
Allahu pokoravaju i budu Mu iskreni. U
Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem,
vezi s riječima: "Ti si, doista,
bude poslanik nepismenima,61 odnosno Silni i Mudri" Ibn-Abbas kaže: "To
svima iz dva svijeta (ljudi i džina), znači silni, koji sve može, i mudri u
kako navodi predanje imama Ahmeda od svojim djelima i riječima, jer On
Irbada ibn Sarije, koji iznosi da je stavlja svaku stvar na svoje mjesto.
Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve
sellem, rekao: /127/ "Ja sam kod Allaha
pečat vjerovjesnika,62 dok je Adem bio
ilovača. O tome vas obavještava dova
moga oca Ibrahima, radosni nagovještaj
Isaa da ću se pojaviti, snovi moje
majke kao i majki drugih
vjerovjesnika."
Njegove riječi: "radosni nagovještaj
Isaa da ću se pojaviti" odnose se na
riječi Allaha Uzvišenog:
"I da vam donesem radosnu
vijest o poslaniku čije je ime
Ahmed..(61:6), a riječi: "i snovi koje "Ko drugi vjeru Ibrahimovu izbjegava do
je usnila moja majka" pojašnjene su u onaj koji ne drži do sebe! Mi smo njega
njegovim riječima u jednom drugom na ovome svijetu odabrali, pa će on i
hadisu koji prenosi Ahmed:/128/ "Moja na drugom svijetu biti među dobrima."
je majka u snu vidjela da je iz nje /130/ - Kada je njemu Gospodar njegov
rekao: "Predan budi!", on je odgovorio:
61
"Ja sam predan Gospodaru svjetova."
Tj. Arapima. /131/ - I Ibrahim je, kao i Jakub, to
62
Tj. kod Allaha je upisano u Knjizi Glavnoj da će on biti poslan kao ostavio u amanet sinovima svojim:
posljednji vjerovjesnik. Međutim, neke ekstremne sekte ovaj hadis "Sinovi moji, Allah je vama vjeru
smatraju dokazom da je on, sallallahu alejhi ve sellem, prvo
stvorenje, iako o tome ovdje uopće nema spomena. Naprotiv, ovaj
odabrao, i nipošto nemojte umrijeti
hadis ukazuje na njegovu opstojnost u znanju /znanstvenu drukčije nego kao musli-mani." /132/
opstojnost/, a nikako i stvorenu opstojnost. U znanstvenoj opstojnosti
sva druga stvorenja jednaka su vjerovjesnikovoj opstojnosti, što Ovim riječima Allah Uzvišeni
potvrđuju i riječi Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem: /131/ odgovara nevjer-nicima na njihove
"Allah je doista znao stvari pedeset hiljada godina prije nego je idolopokloničke izmišljotine suprotne
stvorio nebesa i Zemlju." Allahovo znanje predstavlja Njegovo vjeri Ibrahima Halila, vođe čednih
nestvoreno svojstvo i u njemu nema prethođenja. Međutim, prvo što
je stvoreno bilo je Pero, što, također, potvrđuju riječi Poslanika,
vjernika, koji je vjerovao samo u
sallallahu alejhi ve sellem: /132/ - Prvo što je Allah stvorio bilo je Gospodara Uzvišenog, ne ostavljajući tu
Pero. Rekao mu je: "Piši!", a ono je upitalo: "Gospodaru moj, šta da prostor za bilo što drugo i ni za
pišem?" On mu je, dž.š., rekao: "Piši što će biti do Dana sudnjega!" trenutak Mu ne pridružujući kao ravnoga
U vezi s ovim vidjeti našu raspravu: bilo koga, tako da se ogradio od
"Muhammed, najvrednije, a ne prvo stvorenje", koja je štampana.
2 El - Bekare /Krava
105
obožavanja bilo čega osim Allaha. U "Sinovi moji, Allah je vama vjeru
tome se ponašao suprotno svojim odabrao, i nipošto nemojte umrijeti
sunarodnjacima, što je dovelo do toga drukčije nego kao muslimani", što
da se distancira i od svoga oca...! znači: ^inite dobro u životu i držite
Allah Uzvišeni kaže: se toga kako bi vam Allah dao da i
umrete kao takvi (muslimani) jer čovjek
- I kada Ibrahim reče ocu svome i obično i umire onako kako je živio, a
narodu svome: "Ja ništa nemam s onima bit će i oživljen prema tome kako je
kojima se vi klanjate", "nego samo s umro.
Onim Koji me stvorio, jer će mi On, Ove riječi nisu u suprotnosti s
doista, na Pravi put ukazati" (43:26- hadisom: /133/ "Doista jedan čovjek
27), zatim kaže: može raditi za Džennet i doći do njega
na pedalj ili lakat dužine, a potom ga
"A Ibrahim je tražio oprosta za svoga pretekne Knjiga i on uradi djela
oca samo zbog obećanja koje mu je dao. stanovnika Džehenema, u koji zatim i
A čim mu je postalo jasno da je on uđe"..itd. U nekim predanjima ovoga
neprijatelj Allahov, on ga se odrekao. hadisa, također, stoji: /134/ "Radio je
Ibrahim je, doista, bio pun sažaljenja za Džennet, kako to ljudima izgleda, a
i obazrivosti." (9:114) radio je i za Džehennem, kako to njima
Riječi Uzvišenog: izgleda." A Allah Uzvišeni, također,
"Ko drugi vjeru Ibrahimovu kaže:
izbjegava do onaj koji ne drži do
sebe!" odnose se na onoga koji sebi "A onome koji dijeli i Allaha se
čini nasilje ne brinući o sebi i loše boji", "i ono najljepše smatra
planirajući time što napušta Put istine istinitim", "njemu ćemo put dobra
i pada u zabludu, odnosno ponaša se olakšati"; "a onome koji tvrdiči i
suprotno onome kojega je Allah odabrao osjeća se neovisnim", "i ono najljepše
još od najranijih godina kao primjer smatra lažnim", "njemu ćemo put zla
upute i pravilnog usmjerenja, učinivši olakšati" (92:5-10).
ga Svojim miljenikom na ovome, a jednim
od dobrih i sretnih na drugome
svijetuStoga se postavlja pitanje: Ima
li veće gluposti i nemara od
izbjegavanja puta Ibrahima, a.s., te
njegovog načina života i zajednice,
odnosno pristajanja uz put zablude i
stranputice? Zatim riječi Uzvišenog:
- Kada je njemu Gospodar
njegov rekao: "Predan budi!", on je
odgovorio: "Ja sam predan Gospodaru
Svjetova", tjAllah Uzvišeni mu je - Da li ste prisutni bili kada je
naredio da bude iskren, te samo Njemu Jakubu smrtni čas došao i kad je sinove
predan i poslušan, a on je na to svoje upitao: "Kome ćete poslije mene u
odgovorio u skladu sa šerijatskom ibadetu biti?" "Bićemo u ibadetu",
odredbom i vlastitim predodređenjem odgovorili su oni, "Bogu tvome, Bogu
"I Ibrahim je, kao i Jakub, to tvojih predaka, Ibrahima, Ismaila i
ostavio u amanet sinovima svojim...", Ishaka, Bogu Jedinome! I mi se samo
tju amanet im je ostavio ovu vjeru, Njemu predajemo!" /133/ "Taj je narod
islam. Neki predstavnici zdrave prošao; njemu pripada ono što je
tradicije ime Jakub čitaju u akuzativu zaslužio, a vama što ste zaslužili, i
vezujući ga za prethodnu imenicu vi nećete biti pitani za ono što su oni
"sinovima svojim", što znači da je radili."/134/
Ibrahim vjeru ostavio u amanet svojim
sinovima, kao i svom unuku Jakubu ibn Ukazujući arapskim idolopoklonicima,
Ishaku, koji je tu bio prisutan. sinovima Ismailovim, te nevjernicima
Poznato je a Allah to najbolje zna između sinova Israilovih, na slučaj
- da se Ishakov sin Jakub rodio dok je Jakuba, sina Ishakovog, Allah Uzvišeni
Ibrahim, a.s., živio sa Sarom, jer se i na ovome mjestu potvrđuje da je on u
"radosna vijest" odnosi na njih: smrtnom času ostavio u amanet svojim
"Pa je Mi obradovasmo Ishakom, sinovima da se samo Allahu klanjaju i
a poslije Ishaka Jakubom." (11:71) Jer nikoga Mu ravnim ne pridružuju, pa ih
da za vrijeme njihovog života nije bio je zapitao:
živ Jakub, ne bi bilo koristi
spominjati ga kao potomka Ishakova. "Kome ćete, poslije mene, u ibadetu
Zatim: biti?" "Klanjat ćemo se", odgovorili
su oni, "Bogu tvome, Bogu tvojih očeva
2 El - Bekare / Krava 106
(predaka), Ibrahima, Ismaila i posljednjeg."
Ishaka..." Ovdje je naglasak na većini,
a Ismail je bio njegov amidža. En-
Nahhas u vezi s tim kaže: "Arapi često
amidžu nazivaju ocem." Ovaj ajet navode
kao argument oni koji djeda spominju
kao oca i njega čine zaprekom za
nasljedstvo braće, kako se to vidi iz
riječi Siddika, koje navodi El-Buhari
na osnovi predanja Ibn-Abbasa i Ibn-
Zubejra, što je u skladu sa mezhebom
Ebu-Hanife, o čemu će šire biti govora - Recite: "Mi vjerujemo u Allaha i u
na drugome mjestu. ono što se objavljuje nama, i u ono što
Riječima: "Bogu jedinome" ističe je objavljeno Ibrahimu, i Ismailu, i
se da samo Njemu pripada obožavanje i Ishaku, i Jakubu, i unucima, i u ono
da Mu se niko i ništa ne može što je dano Musau i Isau, i u ono što
pridružiti; "i mi se samo Njemu je dano vjerovjesnicima od Gospodara
predajemo", tj. samo smo Njemu pokorni njihova; mi ne pravimo nikakve razlike
i poslušniNaime, islam je vjera svih među njima i mi se Njemu
vjerovjesnika bez obzira na predajemo."/136/
raznovrsnost njihovih šerijatskih
propisaO tome govore brojni ajeti i Allah Uzvišeni upućuje Svoje robove,
hadisi "Taj je narod prošao", vjernike, da vjeruju u ono što im je
"njemu pripada ono što je objavio posredstvom Svoga poslanika
zaslužio, a vama što ste vi zaslužili", Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem,
tjvama ne vrijedi što se vezujete za do u detalje, te ono što je objavio
vjerovjesnike kao što su Ibrahim, vjerovjesnicima, a.s., prije njih, u
Ismail, Ishak, Jakub i njihovi potomci, općim crtama. U tekstu je posebno
ako dobro ne činite, jer njima pripada spomenuo neke poslanike, a na ostale je
ono što su oni činili, a vama što vi samo uopćeno ukazao. Usto, Allah,
činite. dž.š., ukazuje im da ne prave razlike
"i vi nećete biti pitani za između vjerovjesnika, nego da u sve
ono što su oni radili"Zato u predanju njih vjeruju, te da ne budu kao oni o
stoji: /135/ "Koga uspori djelo, neće kojima Allah, dž.š., kaže:
ga ubrzati porijeklo."
- i koji žele između Allaha i poslanika
Njegovih napraviti razliku, pa govore:
"U neke vjerujemo, a u neke ne
vjerujemo!", i žele između toga nekakav
stav zauzeti /150/"Oni su, zbilja,
pravi nevjernici../151/ (4:150)
- Oni govore: "Budite židovi, odnosno Ebul-Alije, Rebi' i Katade kažu: -
kršćani, bit ćete na Pravom putu!" Ti Unuka Jakubovih bilo je dvanaest, a
reci: "Ne, mi smo Ibrahimove prave svaki od njih izrodio je po cijelu
vjere, jer on nije nikoga Allahu ravnim zajednicu, pa su zato poznati pod
smatrao."/135/ imenom "unuci"Pod imenicom "unuci"
ovdje se misli na narode, odnosno,
Muhammed ibn Ishak, s lancem potomke sinova Israilovih, te na objavu
prenosilaca od Ibn-Abbasa, prenosi: - koju je Allah objavio vjerovjesnicima
Abdullah ibn Surija el-E'ver je rekao između njih, kao što i Musa kaže:
Allahovom Poslaniku, sallallahu alejhi
ve sellem: "Pravi put je samo ono što "Sjetite se Allahove blagodati prema
mi slijedimo, pa nas i ti slijedi, vama kada je neke od vas
Muhammede, i bit ćeš na Pravom putu!" vjerovjesnicima učinio, i učinio vas je
Slično su govorili i kršćani, pa je vladarima." (5:20) Ibn Ebi-
nakon toga Allah objavio riječi: - -Hatim s lancem prenosilaca od Ma'kila
Oni govore: "Budite židovi, odnosno ibn Jesara prenosi: - Allahov Poslanik,
kršćani, i bit ćete na Pravom putu!" sallallahu alejhi ve sellem, rekao je:
Zatim: /136/ "Vjerujte u Tevrat, Zebur i
- Ti reci: "Ne, mi smo Ibra- Indžil, a držite se Kur'ana!"
himove prave vjere", tj. mi ne želimo
slijediti ni židovsku ni kršćansku
vjeru, čemu nas vi pozivate, "nego" mi
slijedimo "Ibrahimovu pravu vjeru",
tj. ispravnu vjeru. Ebu-Kilabe kaže:
"Pravi vjernik onaj je koji vjeruje u
sve poslanike, od prvog do
2 El - Bekare /Krava
107
nećete biti pitani za ono što su oni
radili."/141/

Upućujući Svog Vjerovjesnika,


sallallahu alejhi ve sellem, da odbaci
rasprave idolopoklonika, Allah Uzvišeni
kaže: - Reci: "Zar s nama o Allahu
raspravljate?", tjzar s nama
"Pa, ako oni budu vjerovali u ono u što raspravljate o Jednoći Allaha,
vi vje -rujete, na Pravom su putu; a iskrenosti prema Njemu i prednosti u
ako glave okrenu, oni su onda daleko od slijeđenju Njegovih naredbi i
Pravog puta i Allah će te sigurno od izbjegavanju Njegovih zabrana, kada je
njih zaštititi, jer On sve čuje i zna." " On naš i vaš Gospodar", tj. kada
/137/ "Allahove vjere se držite! Zar je On Onaj Koji raspolaže nama i vama,
ima ljepše vjere od Allahove?! Mi se Kojemu pripada svojstvo božanstva i
samo Njemu pokoravamo." /138/ Koji nema ortaka.
"Nama pripadaju naša djela, a
Uzvišeni Allah kaže: .."ako oni vama vaša djela!", tj. mi smo daleko od
budu vjerovali...", tjako budu vas i onoga čemu se klanjate, kao što
vjerovali nevjernici između ste i vi daleko od nas, jer "mi smo
idolopoklonika i sljedbenika Knjige, prema Njemu iskreni" u pobožnosti i
kao što vi vjerujete u Allaha i Njegove predanosti. Nakon toga, Allah Uzvišeni
poslanike, ne praveći razlike među negira njihove tvrdnje da su Ibrahim i
njima, "oni su na Pravom putu", tjoni vjerovjesnici poslije njega pripadali
su na putu Istine "A ako glave židovskoj, odnosno kršćanskoj vjeri, pa
okrenu" od Istine i prihvate neistinu kaže:
nakon što budu imali dokaze za istinu, - Reci: "Znate li bolje vi ili
"oni su onda daleko od Pravog Allah?", što znači: "Allah to svakako
puta i Allah će te sigurno od njih najbolje zna!", a On saopćava da oni
zaštititi", tj. On će te pomoći protiv nisu bili ni židovi ni kršćani.
njih i dati da ih pobijediš, "jer On "Zar je iko nepravedniji od
sve čuje i zna" "Allahova vjera!", tj. onoga koji skriva svjedočanstvo istine
Allahova vjera ovdje je navedena u od Allaha!" U vezi s ovim riječima
akuzativu i znači: "Držite se Allahove Hasan el-Basri kaže: "Oni su u Božijoj
vjere, fitreta." Knjizi, koja im je dana, čitali da je
"Zar ima ljepšeg vjere od vjera islam, da je Muhammed Allahov
Allahove?!"; "Mi se samo Njemu poslanik, te da su: Ibrahim, Ismail,
pokoravamo", tj. Njemu smo pokorni. Ishak, Jakub i unuci bili daleko od
židovstva i kršćanstva - oni su to
posvjedočili pred Allahom i intimno to
priznali, ali su potom prikrili to
svjedočanstvo.
"A Allah motri na ono što vi
radite." Ove riječi sadrže žestoku
prijetnju i opomenu, ukazujući da
Njegovo znanje obuhvaća vaše znanje,
odnosno da ćete biti nagrađeni u skladu
s tim. Zatim Uzvišeni Allah kaže: "To
je narod koji je prošao", tj. prestao
postojati.
"Njemu pripada ono što je
zaslužio, a vama pripada ono što ste
zaslužili", tjnjima pripadaju njihova
- Reci: "Zar s nama o Allahu
djela, a vama vaša.
raspravljate, kad je On i naš i vaš
"Vi nećete biti pitani za ono
Gospodar! Nama pripadaju naša djela, a
što su oni radili", tj. vama ne vrijedi
vama vaša djela! A mi smo prema Njemu
vezivanje za njih, ako ih ne slijedite.
iskreni." /139/ "Kako možete govoriti Stoga se ne ponosite samo time što
da su Ibrahim, Ismail, Ishak, Jakub i potječete od njih, sve dok ne budete
unuci njihovi bili židovi ili kršćani?" njih slijedili izvršavajući Allahove
Reci: "Znate li bolje vi ili Allah?" naredbe i slijedeći Njegove
Zar je iko nepravedniji od onoga koji poslanike, koji su poslani da obraduju
skriva svjedočanstvo istine od Allaha! i opomenu, i to posebno na pojavu
A Allah motri na ono što vi radite." prvaka vjerovjesnika i pečata
/140/ "Taj je narod bio i nestao; njemu Poslanika, Muhammeda, sallallahu alejhi
pripada ono što je zaslužio, a vama ve sellem, a potom i sve druge
pripada ono što ste zaslužili; vi
2 El - Bekare / Krava 108
vjerovjesnike. je okretanje prema Svetom hramu (u
Kudusu) bilo određeno na osnovi
mišljenja (idžtihada) Allahovog
Početak II džuza Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem.
Naime, oni smatraju da je okretanje
prema Svetom hramu (u Kudusu) počelo
nakon dolaska Allahovog Poslanika,
sallallahu alejhi ve sellem, u Medinu,
a trajalo je nešto više od deset
mjeseci, tokom kojih je on molio Allaha
da mu da smjer Kabe, koja je bila kibla
i Ibrahima, a.s., što mu je udovoljeno
tako da mu je naređeno da se okreće
Kabi. Allahov Poslanik, sallallahu
alejhi ve sellem, o tome je obavijestio
muslimane, a prvi namaz koji je klanjao
okrećući se prema Kabi bila je
ikindijaU vezi s tim u dva sahiha se
navodi hadis El-Berra'a, r.a., koji
ističe /137/ da je Allahov Poslanik,
sallallahu alejhi ve sellem, klanjao
okrećući se Svetom hramu šesnaest ili
- Reći će neki ljudi kratke pameti "[to sedamnaest mjeseci, da je priželjkivao
ih je odvratilo od kible njihove, prema da se okreće prema Hramu u Meki, te da
kojoj su se okretali?" Reci: "Allahu je prvi namaz koji je klanjao okrećući
pripadaju i istok i za -pad; On upućuje se prema Meki bila ikindija. Tom
na Pravi put onoga koga On hoće." /142/ prilikom s njim je klanjala grupa
"Tako smo vas učinili zajednicom ljudi. Jedan od njih je izišao, pa je
sredine, kako biste bili svjedoci prolazeći pored ljudi u džamiji koji su
drugim ljudima, i kako bi Poslanik vama bili na rukuu rekao: "Tako mi Allaha,
bio svjedokI Mi smo promijenili kiblu klanjao sam sa Vjerovjesnikom okrenuvši
prema kojoj si se okretao samo zato da se prema Meki", nakon čega su se i oni
bismo istakli one koji slijede u istom namazu okrenuli u pravcu Hrama
Poslanika od onih koji ne vjeruju, jer u Meki"En-Nesa'i navodi da je to bio
to je doista teško bilo svima, izuzev podne namaz koji je klanjan u džamiji
onih kojima je Allah ukazao na Pravi "Benu-Seleme", dok u hadisu Nuvejle
putAllah neće dozvoliti da propadne bint Muslim navodi: /138/ " da im je
vjerovanje vaše - a Allah je prema došla vijest o tome dok su klanjali
ljudima doista blag i milostiv."/143/ podne-namaz", a zatim kaže: "Nakon toga
su muškarci došli na mjesto žena, a
Pod riječju "maloumnici, ljudi žene na mjesto muškaraca."
kratke pameti" misli se na Stanovnicima Kuba'a, međutim, vijest
idolopoklonike Arape, te židovske nije stigla do sabah namaza, kada im je
svećenike i licemjere, odnosno sve došao jedan čovjek i rekao /139/ da je
njih, jer ajet ima općenito značenje. Allahovom Poslaniku, sallallahu alejhi
Pošto je Allahovom Poslaniku bilo ve sellem, te noći objavljen ajet u
naređeno da se u namazu okreće prema Kur'anu kojim mu je naređeno da se
Hramu u Svetom gradu (Kudusu), on je u okreće prema Kabi, pa su se i oni tada
Meki klanjao između dva ugla,63 tako da okrenuli. Naime, u tom trenutku oni su
bili licem okrenuti prema Šamu, pa su
je Kaba bila ispred njega.64 Pošto nakon
preseljenja u Medinu nije imao se tada okrenuli prema Kabi.65 Ovo
mogućnosti klanjati između ta dva ugla,
Allah mu je naredio da se okreće prema 65
Nema sumnje da je čin okretanja prema kibli u namazu čin ibadeta,
Svetom hramu. To navode Ibn-Abbas, kao dok je stav da je smjer Kabe za muslimane kibla u namazu, u čemu
i većina učenjaka, koji se međutim postoji potpuna saglasnost, čin vjerovanja. Već je navedeno da su
razilaze u vezi s pitanjem: kojim putem ljudi u džamiji prihvatili kao istinito izviješće koje su dobili, iako im
je to naređeno, da li posredstvom je samo jedan čovjek saopćio da je kibla promijenjena u smjeru Kabe.
Kur'ana ili na drugi način...? U tom Budući da su oni u to vrijeme klanjali u smjeru Svetog hrama u
smislu postoje dva mišljenja: Ikreme, Kudsu, promijenili su smjer i okrenuli se u pravcu Kabe. Stoga,
njihovo prihvaćanje izviješća u vezi s ovim pitanjem samo od jedne
Ebul-Alije i Hasan el-Basri smatraju da
osobe predstavlja bez sumnje čin vjerovanja, koje je potvrđeno iz
izviješća samo jednog čovjeka koji se zakleo da je on klanjao sa
63 Vjerovjesnikom, sallallahu alejhi ve sellem, okrenut u pravcu Kabe,
Pod dva ugla /rukna/ misli se na "jemenski" i "šamski" /sirijski/ nakon čega su se i oni okrenuli u istom pravcu, što je zasigurno
ugao. potvrđeno. Ovo je jedan od dokaza protiv onih koji tvrde da se ahad-
64
Tj. stajao je na južnoj strani, koja danas odgovara "Vratima hadis (hadis samo jedne osobe) ne može prihvatiti kao dokaz u
oproštaja", okrenut sjeverno, prema Svetom hramu, tako da su akaidu, štaviše, oni tvrde: "da je grješan svako ko prihvati bilo kakvo
ispred njega bili i Kaba i Sveti hram. uvjerenje posredstvom samo jedne osobe... !" Molimo Allaha da nas
2 El - Bekare /Krava
109
pokazuje da ono što nešto derogira, ne plemenitijeg roda", zatim:
može biti prihvaćeno prije nego se "Kurejšije su najugledniji
spozna, bez obzira što je to ranije Arapi po porijeklu", tjnajboljiU to
objavljeno i dostavljeno, jer onima spada i sintagma "srednji namaz", koja
koji su klanjali ikindiju, akšam i znači "najvredniji namaz", a to je
jaciju okrenuti u pravcu Svetog hrama ikindijaPrema tome, Uzvišeni je učinio
nije naređeno da to ponove. Allah to ovu zajednicu najboljom "zajednicom
najbolje zna! Kada se ovo desilo, neki sredine" time što ju je odlikovao
idolopoklonici, licemjeri, te najsavršenijim propisima, najboljim
Sljedbenici Knjige došli su u sumnju i metodama i najjas-nijim pravcem, kao
ostali zbunjeni napustivši Pravi put,66 što i kaže:
govoreći:
"Što ih je odvratilo od "On vas je izabrao i u vjeri vam nije
kible njihove, prema kojoj su se ništa teško dao, u vjeri pretka vašeg
okretali?", tjšta je ovima, pa se IbrahimaOn vas je ranije, a i na ovome
jednom okreću prema Svetom hramu, a mjestu, muslimanima nazvao da bi
drugi put prema Kabi? Nakon toga, Allah Poslanik bio svjedok vama, te da biste
Uzvišeni je objavio: vi bili svjedoci ostalim ljudima."
"Reci, Allahu pripadaju i istok (22:78)
i zapad!", tj. Njemu pripada sve, Imam Ahmed prenosi od Ebu-Seida67
"pa, kud god se okrenete, tamo da je rekao: Allahov Poslanik,
je Allahovo lice." (2:115) sallallahu alejhi ve sellem, rekao je:
/141/ - Na Sudnjem danu bit će pozvan
"Nije čestitost u tome da okrećete Nuh i tada će mu biti rečeno: "Jesi li
svoja lica prema istoku i zapadu, nego dostavio objavu?", a on će odgovoriti:
je čestit onaj koji vjeruje u "Da." Zatim će biti pozvan njegov narod
Allaha..." (2:177), tj. kuda god nas i postavit će mu se pitanje: "Je li vam
Uzvišeni okrene, mi se tamo okrećemo, dostavio objavu?", a oni će odgovoriti:
jer je savršena pokornost u izvršavanju "Nije nam dolazio nijedan poslanik,
Njegovih naredbi, čak i kada bi nam niti bilo ko drugi!" Nuhu će tada biti
svaki dan naređivao da se okrećemo u rečeno: "Koga imaš za svjedoka?", a on
drugom smjeru, budući da smo mi Njegovi će reći: "Muhammeda i njegov ummet."
robovi, odnosno pod Njegovom voljom. Zatim kaže: - Zato Allah Uzvišeni kaže:
Zato je stvar Njegove velike pažnje "Tako smo vas učinili
prema ummetu Muhammedovom, sallallahu zajednicom sredine." Riječ "sredina"
alejhi ve sellem, što ih je uputio da znači pravednostVi ćete biti pozvani i
se okreću prema kibli Njegovog njemu ćete svjedočiti da je dostavio
miljenika Ibrahima, a.s., pa zatim i objavu, a potom će on vama svjedočiti."
kaže: (Prenose: El-Buhari, Et-Tirmizi, En-
Nesa'i i Ibn-Madže prema predanjima od
- Reci: "Allahu pripadaju i istok i Ibn-E'meša)
zapad; On ukazuje na Pravi put onome U hadisu koji prenosi Ahmed od Ebu-
kome On hoće." Imam Ahmed donosi Seida el-
predanje s lancem od Aiše da je ona Hudrija stoji: /142/ - ...pa će zatim
rekla: - Allahov Poslanik, sallallahu biti pozvan Muhammed i njegov ummet i
alejhi ve sellem, rekao je misleći na postavit će im se pitanje: "Da li je
pripadnike Knjige: /140/ "Ni na čemu ovaj dostavio objavu svome narodu?", a
nam oni ne zavide kao na petku na koji oni će odgovoriti: "Da." Tada će im
nas je Allah uputio, a koji su oni biti rečeno: "Kako vi znate?", a oni će
izgubili, na kibli na koju nas je Allah odgovoriti: "Došao nam je naš Poslanik
uputio, a koju su oni izgubili, te na i izvijestio nas da su poslanici
riječima koje mi izgovaramo za imamom: dostavili objavu." U tom smislu Allah,
'Amin!'" dž.š., kaže:
"Tako smo vas učinili zajednicom
"Učinili smo vas također zajednicom sredine", tj. pravednom zajednicom,
sredine kako biste bili svjedoci protiv
drugih ljudi, i kako bi Poslanik bio "kako biste bili svjedoci drugim
svjedok protiv vas." Riječ "srednji, ljudima, i kako bi Poslanik vama bio
središnji, ugledni" ovdje znači isto svjedok"
što i riječ "najbolji, odabran, Riječi Uzvišenog:
ugledan"
Tako se, npr., kaže: "Muhammed "I Mi smo promijenili kiblu prema kojoj
je najbolji u svom rodu", tj"naj- si se okretao samo zato da bismo
istakli one koji slijede Poslanika od
zaštiiti od poniženja i loše posljedice!
66 67
Jer oni su i prije toga bili isti. Tj. Ebu-Seida el-Hudrija.
2 El - Bekare / Krava 110
onih koji se vraćaju nazad, jer to je, doista, blag i milostiv" .
doista, teško bilo svima izuzev onim U sahih hadisu stoji /143/ da je
kojima je Allah ukazao na Pravi put."68 Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve
Dakle, Uzvišeni Allah kaže: "Muhammede, sellem, vidio jednu zarobljenu ženu,
Mi smo ti propisali da se prvo okrećeš odvojenu od svoga djeteta, kako ga
prema Svetom hramu, a zatim smo ti traži i kako svako dijete koje ugleda
naredili da se okrećeš prema Kabi, kako kod neke od zarobljenica prislanja uza
bismo pokazali ko te slijedi, pokorava svoja prsa, te kako je svoje dijete,
ti se i okreće se s tobom kuda god ti kada ga je našla, odmah prigrlila i
kreneš, za razliku od onih koji se dala mu da doji. Allahov Poslanik je
vraćaju nazad napuštajući svoju vjeru." rekao: "Šta mislite, bi li ova žena
"Iako je to, doista, teško", bacila svoje dijete u vatru ako bi bila
tjtaj čin okretanja od Svetog hrama u stanju da to ne učini?" Prisutni su
prema Kabi, odnosno, iako je to veliko Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem,
i teško u duši, izuzev za one čija je odgovorili: "Ne bi, Allahov Poslaniče!"
srca Allah uputio i koji s uvjerenjem Na to je on kazao: "Kunem se Allahom da
priznaju istinitost Poslanika, te je On (Allah) milostiviji prema Svojim
priznaju da je sve što im je on donio robovima nego ova žena prema svom
Istina, u koju nema sumnje, da Allah djetetu."
čini što hoće, sudi kako hoće, te,
prema tome, On može dati u obavezu
Svojim robovima šta hoće, derogirati
šta hoće, te da On posjeduje savršenu
mudrost i apsolutni dokaz za sve, za
razliku od onih u čijim je srcima
bolestJer, čim se bilo što desi, kod
njih se javlja sumnja, dok se kod onih
koji vjeruju pojačaju uvjerenje i
potvrdni stav. Uzvišeni Allah kaže:
"Mi vidimo kako okrećeš lice svoje
"I Mi objavljujemo u Kur'anu ono što je prema nebu i Mi ćemo ti sigurno dati da
lijek i milost vjernicima, a se okrećeš prema kibli koju ti želiš;
nevjernicima to samo propast povećava." pa, okreni lice svoje prema časnom
(17:82) hramu! I gdje god bili, lice svoje
Neki smatraju da su preteče, prvi okrenite prema njemu. Doista oni kojima
muhadžiri i ensarije, bili ti koji su je dana Knjiga znaju da je to istina od
klanjali prema dvije kible, što po- Gospodara njihova. A Allah nije nemaran
kazuje da su pripadnici Muhammedova, prema onome što oni rade."/144/
sallallahu alejhi ve sellem, ummeta
bili savršeno pokorni Allahu i Njegovom Ali ibn Talha prenosi od Ibn-Abbasa:
Poslaniku, te da su svi izvršavali - Prvo što je dokinuto u Kur'anu bilo
Allahove naredbe. Neka Allah svima je okretanje u namazu (kibla). Na
njima bude zadovoljan. početku, kada je promijenjena kibla69,
"Allah neće dozvoliti da nakon što je Allahov Poslanik,
propadne vjerovanje vaše", tjda sallallahu alejhi ve sellem, preselio u
propadne vaš namaz u kojem ste se Medinu, u kojoj je najveći dio
ranije okretali prema Svetom hramu, stanovništva bio židovskog porijekla,
odnosno da se izgubi nagrada koja vam Allah je naredio da se okreće prema
kod Allaha pripada za to. U jednom Svetom hramu (u Kudusu), što je
sahih hadisu od Bera'a prenosi se da je obradovalo židove. Allahov Poslanik
rekao: - Kada su neki ljudi koji su okretao se prema Svetom hramu više od
klanjali prema Svetom hramu umrli, tada deset mjeseci, ali je žudio da se
su neki govorili: "Kakav je njihov okreće prema kibli Ibrahimovoj, moleći
status u vezi s tim pitanjem?", pa je Allaha Uzvišenog i pogledajući u nebo,
Allah Uzvišeni objavio: pa je Allah objavio ajet:
"Allah neće dozvoliti da propadne "Mi vidimo kako okrećeš lice svoje
vjerovanje vaše", tjdok ste se okretali prema nebu" do riječi:
prvoj kibli, vjerovali u Vjerovjesnika "pa, okrenite lica svoja prema
i slijedili ga u okretanju prema drugoj časnom hramu", tj. u pravcu njega. Od
kibli, naime, dat će vam nagradu i za Ibn-Abbasa, r.a., prenosi se da je
prvu i za drugu kiblu, jer "Allah je, Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve
sellem, rekao: /144/ "Hram je kibla za
68
one koji su u džamiji, džamija je kibla
U ovom je ajetu dokaz da je Allah Uzvišeni naredio Svom za one koji su u Haremu, a Harem je
Poslaniku da se okreće prema Svetom hramu u Kudusu, odnosno, da
to on nije uradio na osnovu svog slobodnog zaključivanja /idžtihada,
69
kako to neki tvrde. Tj. okretanje prema Svetom hramu u Kudusu.
2 El - Bekare /Krava
111
kibla za stanovnike Zemlje, za moj Međutim, sljedbenici Knjige, zbog
ummet i na zapadu i na istoku." U zavisti, nevjerovanja i tvrdoglavosti
hadisu Nuvejle bint Muslim stoji: /145/ svoje, to kriju. Zato im Allah Uzvišeni
"Dok su ljudi bili u džamiji Benu- upućuje prijetnje riječima:
Haris, umjesto da se okreću prema Sve- "A Allah nije nemaran prema
tom hramu, promijenili su pravac u onome što oni rade."
smjeru Kabe nakon što im je došao jedan
čovjek s naredbom da promijene kiblu i
okreću se prema Kabi." Zatim kaže:
Jedan čovjek iz plemena Benu-Harise
govorio mi je kako je Vjerovjesnik,
sallallahu alejhi ve sellem, rekao:
/146/ "To su ljudi koji vjeruju u
neviđeno (gajb)",70 a zatim:
"I gdje god bili, lice svoje
okrenite prema njemu." Dakle, Uzvišeni
Allah naređuje da se okreće prema kibli
sa svih strana svijeta, i istoka i "I kada bi ti onima kojima je dana
zapada i juga i sjevera. Izuzetak čini Knjiga sve dokaze donio, oni opet neće
jedino klanjanje nafila namaza na putu, prihvatiti tvoju kiblu, kao što ni ti
jer se tada klanja u pravcu u kojem ide nećeš prihvatiti njihovu kiblu, niti će
karavan (sredstvo prijevoza), a srcem iko od njih prihvatiti kiblu drugogaA
okrenutim prema Kabi, odnosno, kod ako bi se ti za njihovim željama poveo
klanjanja za vrijeme sukoba i borbi, nakon što ti je došlo znanje, tada bi
kada se nema mogućnosti tražiti pravac. sigurno nepravedan bio."/145/
Isto tako, onaj koji ne zna pravac
kible može se okretati na osnovi Allah Uzvišeni obavještava Svoga
vlastite procjene (idžtihad), makar ona Poslanika, salla llahu alejhi ve
bila pogrešna, jer Allah, dž.š., ne sellem, da, bez obzira kako vjerodos
obavezuje nikoga iznad njegovih tojne dokaze on bude donio, židovi to
mogućnosti. neće prihvatiti zbog nevjerovanja,
Šerijatsko pitanje: Na osnovi riječi tvrdokornosti i suprotstavljanja onome
Allaha Uzvišenog "lica svoja što i sami znaju o njegovom poslanstvu
okrenite prema njemu", pripadnici Zatim kaže: "kao što ni ti nećeš
malikijskog mezheba dokazuju da onaj prihvatiti njihovu kiblu".72 To znači da
koji klanja gleda ispred sebe, a ne u on ni na koji način ne slijedi njihove
mjesto gdje obavlja sedždu, budući da želje, odnosno da se on nije okretao
bi se pritom morao nagnuti, što je po prema Svetom hramu zato što je to kibla
njihovom mišljenju suprotno uspravnom židova, nego je to činio po naredbi
stajanju u namazu (kijam)Međutim, Allaha Uzvišenog. Navedene riječi
većina učenjaka smatra da treba gledati Uzvišenog:
u mjesto gdje se obavlja sedžda, što je
po njihovom mišljenju izrazitiji vid "A ako bi se ti za njihovim željama
pokornosti i skrušenosti o kojima poveo nakon što ti je došlo znanje,
govori i hadis.71 tada bi sigurno nepravedan bio" sadrže
"Doista oni kojima je dana žestoko upozorenje suprotstavljanju
Knjiga znaju da je to istina od istini nakon spoznaje iste, jer je
Gospodara njihova." To znači, židovi, dokaz za onoga koji to poznaje važniji
koji nisu prihvatili da se okrećete nego za bilo koga drugogaOve riječi
prema Kabi umjesto dotadašnjeg upućene su Poslaniku, sallallahu alejhi
okretanja prema Svetom hramu u Kudusu, ve sellem, ali se odnose na sve njegove
znaju na osnovi opisa Allahovog sljedbenike, njegov ummet.
Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem,
i njegovog ummeta u knjigama njima
objavljenim, da će Allah Uzvišeni tebi
odrediti da se okrećeš prema Kabi.

70
A šta reći za onoga koji tvrdi: - Onaj ko prihvati neko vjerovanje
na osnovi "ahad" hadisa, grješnik je, iako je Pos-lanik, sallallahu
alejhi ve sellem, posvjedočio za one koji su povjerovali u izviješće "Oni kojima smo dali Knjigu znaju ga
jednog čovjeka da su oni ti koji vjeruju u neviđeno (gajb)?...
71
/147/ "Kada bi klanjao, Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve
72
sellem, pogeo bi glavu i oborio pogled prema zemlji." /148/ Kada bi Ovaj ajet pokazuje da Poslanik nije uzeo za kiblu Sveti hram na
ušao u Kabu, on ne bi podizao pogled od mjesta gdje bi sedždu osnovi vlastite odluke, da bi pridobio židove. Naprotiv, ovim ajetom
obavljao, sve dok ne bi iz nje izišao." (Prenose El-Bejheki i El- se prekida svaka rasprava o ovom pitanju, jer on potvrđuje da je to
Hakim, koji potvrđuje vjerodostojnost hadisa. To isto svjedoči i hadis bilo po naredbi Allaha Uzvišenoga:
koji navode deseterica ashaba.) "kao što ni ti ne prihvataš njihovu kiblu".
2 El - Bekare / Krava 112
kao što sinove svoje znaju, ali neki od zemlje i kada se vaša tijela i likovi
njih doista svjesno istinu prikrivaju." razgrade.
/146/ "Istina je od Gospodara tvoga, pa
zato nikako ne budi od onih koji
sumnjaju."/147/

Uzvišeni Allah kazuje da učenjaci


među sljedbenicima Knjige poznaju
autentičnost misije Muhammeda,
sallallahu alejhi ve sellem, kao što
poznaju svoje sinove među sinovima
drugih ljudi, jer nema toga koji će
posumnjati niti imati dvoumljenja da
prepozna svog sina kada ga vidi među
sinovima svih ljudi svijeta. Nakon
toga, Uzvišeni saopćava da oni i pored
izvjesnosti i potvrđenog znanja
"prikrivaju istinu", tj. od ljudi "I iz svakoga mjesta u koje dođeš, ti
skrivaju osobine Vjerovjesnika, lice svoje u pravcu časnog hrama
sallallahu alejhi ve sellem, navedene u okreni; to je doista Istina od
njihovim knjigama, "iako to oni Gospodara tvoga; Allah ne zanemaruje
ono što vi radite." /149/ "I iz svakog
znaju", a potom daje stabilnost Svom
mjesta u koje dođeš, ti lice svoje
Vjerovjesniku, sallallahu alejhi ve
prema časnom hramu okreni!; i gdje god
sellem, i vjernicima, kazujući im da je
ono što on donosi istina u koju nema se nalazili, vi lica svoja prema njemu
sumnje niti bilo kakve dileme, pa kaže: okrećite, da vam ljudi ne bi imali šta
"Istina je od Gospodara prigovoriti, izuzev onih između njih
tvoga, pa zato nikako ne budi od onih koji nepravdu čineNjih se ne bojte,
koji sumnjaju." nego se Mene bojte, da bih blagodat
Svoju prema vama upotpunio i da biste
na Pravom putu bili."/150/

Ovo je treća naredba od Allaha


Uzvišenog, kojom se naređuje okretanje
^asnom hramu iz svih krajeva Zemlje.
"Svako ima svoj pravac prema kojem se Postoje različita mišljenja u vezi sa
okreće, pa se natječite u dobrima! Ma smislom toga ponavljanja. Allah
gdje bili, Allah će vas sve sabrati. najbolje zna smisao svega toga, a
Allah doista, sve m-že!"/148/ najpoznatije je mišljenje ono koje
iznosi Al-
El-Avfi navodi od Ibn-Abbasa: - Fahr er-Razi: da je prva neredba
Riječima: upućena onome ko vidi Kabu, druga onome
"Svako ima pravac kojem se ko je u Meki ali ne vidi Kabu, i treća
okreće" ukazuje se na pripadnike onima u drugim gradovima i zemljamaIma,
(različitih) vjera, a zatim kaže: također, mišljenja da prva naredba
"Svaki narod ima kiblu kojoj se sa predstavlja odgovor na molbu Poslanika,
zadovoljstvomokreće. Allahov pravac je sallallahu alejhi ve sellem,
onaj kojemu se okreću vjernici." Ebul- riječima:.. "Mi ćemo ti sigurno dati
Alije kaže: "židov ima pravac kojemu se da se okrećeš prema kibli s kojom si ti
on okreće, kršćanin pravac kojemu se on zadovoljan", druga da objašnjava ono
okreće, a vas, pripadnici ummeta, On što je istinakoju Allah voli i s kojom
upućuje prema pravcu (kibli) koji je je zadovoljan, a treća pobijanje dokaza
prava kibla. Ovaj ajet sličan je židova, koji su se pozivali na to što
slijedećim riječima Uzvišenog: se Poslanik, sallallahu alejhi ve
sellem, okretao prema njihovoj kibli,
"Svakom od vas dali smo zakon i pravac, kao i pobijanje dokaza idolopoklonika
a da je Allah htio, On bi vas time što mu je naređeno da ostavi kiblu
sljedbenicima jedne zajednice učinioJer židova i okrenese prema kibli Ibrahima,
On hoće da vas iskuša onim što vam a.s., koja je uzvišenija. Allah to
propisuje! Zato se natječite da jedni najbolje zna!
druge u dobrima preteknete! Allahu ćete Riječi Allaha Uzvišenog:
se svi vratiti." (5:48) U ovome ajetu "da vam ljudi ne bi imali šta
zatim kaže: prigovoriti" znače da sljedbenici
Knjige ne bi dokazivali da su muslimani
"Ma gdje bili, Allah će vas sve saglasni da se okreću prema Svetom
sabrati. Allah, doista, sve može." To hramu u Kudusu. Zatim:
znači da On ima moć da vas sakupi iz "izuzev onih između njih koji
2 El - Bekare /Krava
113
nepravdu čine", tj. arapskih priznaju ove blagodati i uzvrate na
idolopoklonika. Naime, neki su kao njih sjećanjem na Allaha sa
dokaz nepravednosti (nasilja) navodili: zahvalnošću. Allah kaže:
ovaj čovjek smatra da je sljedbenik "Pa, sjećajte se vi Mene, i Ja
vjere Ibrahimove, pa ako se okretao kao ću se vas sjetiti; i zahvaljujte Mi,
i sljedbenici Ibrahimovi u pravcu nemojte nevjernici biti", tjkao što sam
Svetog hrama, zašto to sada napušta? vam Ja ukazao milost šaljući vam
Odgovor na to bio je da je Allahov Muhammeda i "vi se Mene sjećajte"! Od
Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, Zejda ibn Eslema navodi se da je Musa,
pokoran Allahu u svakoj situaciji i da a.s., rekao: "Gospodaru moj! Kako ću Ti
on ni za trenutak ne izlazi iz okvira se zahvaliti?", a njegov Gospodar mu je
Allahove naredbe, te da ga njegov ummet odgovorio: "Sjećat ćeš Me se i nećeš Me
u tome slijedi. Stoga, kada mu je Allah zaboravljati! Kada Me se sjećaš, tada
naredio da se okreće Svetom hramu, on Mi i zahvaljuješ, a kada Me zaboraviš,
se tome pokorio, a kada mu je naredio tada Me i ne vjeruješ." Hasan el-Basri
da se okreće prema Kabi, i tu je i neki drugi kažu: "Allah se sjeća
naredbu s pokornošću prihvatio onoga koji se Njega sjeća, a još više
Riječi: "Njih se ne bojte, nego onoga ko Mu zahvaljuje, i kažnjava
se Mene bojte!" znače "ne bojte se onoga ko Ga ne vjeruje." U vezi s
sumnji nepravednika (nasilnika), nego riječima: "...bojte se Allaha
se samo Mene bojte", a riječi: "da istinskom bogobojaznošću" (3:102) neki
bih blagodat Svoju prema vama pripadnici zdrave tradicije (Selefa)
upotpunio" znače: u vezi s pitanjima kažu: "To znači da Mu se pokorava i ne
kible koju sam vam propisao; griješi, da se spominje i ne
"i da biste na Pravom putu zaboravlja, da Mu se zahvaljuje i ne
bili", tj. uputili smo vas na Pravi bude nevjernik." U vezi s riječima:
put, od kojega su ostali narodi "Pa, sjećajte se vi Mene, i Ja ću se
odustali te zalutali, pa je stoga ovaj vas sjetiti" Hasan el-Basri kaže:
ummet najčasniji i najvrednijiAllahu "Sjećajte Me se kroz ono što sam vam
hvala za to. dao kao strogu dužnost, pa ću se i Ja
vas sjećati onim što sam se prema vama
Sam obavezao." U jednom vjerodostojnom
(sahih) hadisu kudsiji stoji: /149/ -
Uzvišeni Allah kaže: "Ko Me se sjeti
kada je sam i Ja se njega sjetim, a ko
Me se sjeti na nekom skupu, Ja se njega
sjetim još na boljem skupu." Riječima:
"I zahvaljujte Mi, nemojte
nevjernici biti!" - Allah Uzvišeni
naređuje da Mu se zahvaljuje
"Kao što smo vam Mi jednoga od vas kao obećavajući za to veliko dobro, pa
poslanika poslali da vam ajete Naše kaže:
kazuje, da vas očisti, da vas Knjizi i
mudrosti pouči, i da vas ono što niste - I kada Gospodar vaš objavi: "Ako
znali nauči." /151/ "Pa, sjećajte se vi budete zahvalni, Ja ću vam, sigurno,
Mene, i Ja ću se vas sjetitiI za - još više dati; a ako budete nezahvalni,
hvaljujte Mi, nemojte nevjernici kazna Moja doista će žestoka biti."
biti."/152/ (14:7) Ahmed navodi predanje s lancem
prenosilaca od Redža el-Ataridija, koji
Allah Uzvišeni podsjeća Svoje je rekao: - Došao nam je Imran ibn
robove, vjernike, na blagodati koje im Husajn noseći na sebi svijetli ogrtač
je podario šaljući im Poslanika, sal- koji na njemu do tada, a ni kasnije,
lallahu alejhi ve sellem, koji im nismo vidjeli, pa je rekao: "Allahov
kazuje jasne ajete i čisti ih od zla i Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem,
prljavštine, koji ih izvodi iz rekao je: /150/ 'Kome Allah podari neku
idolopoklonstva u monoteizam i poučava blagodat, On voli da na njemu vidi trag
ih Knjizi, tjKur'anu, i mudrosti, tj. te blagodati', odnosno kaže: '..na Svom
sunnetu, te koji ih uči onome što oni robu'".
ne znajuTako su oni, nakon što su bili
u neznanju paganstva i nesuvislosti
riječi, blagodareći njegovom
poslanstvu, prešli u status dobrih
ljudi (evlija), dobivši narav učenih
tako da su postali čisti i iskreni,
idući uz blagodat Allahovu za Muhamme-
dom, sallallahu alejhi ve sellem. Stoga
Allah Uzvišeni ukazuje vjernicima da "O vjernici, tražite sebi pomoći u
2 El - Bekare / Krava 114
strpljivosti i namazu! Allah je doista su vidjele nagrade za šehadet.
na strani strpljivih." /153/ "I ne Gospodar Uzvišeni tada će reći:
kažite za one koji su na Allaho -vom "Zapisao sam da se tamo ne vraćaju." U
putu poginuli: 'Mrtvi su!' Ne, oni su hadisu koji prenosi Ahmed s lancem
živi, ali vi to ne znate."/154/ prenosilaca od Kaba ibn Malika, stoji
da je ovaj rekao: - Allahov Poslanik,
Nakon što je Allah Uzvišeni dao sallallahu alejhi ve sellem, rekao je:
objašnjenje u vezi sa zahvalnošću, /153/ "..duša vjernika bit će ptica
počeo je s objašnjenjem pitanja koja će stajati na drvetu dženetskom
strpljivosti, upute i traženja pomoći sve dok je Allah ne vrati u njeno
kroz strpljivost i namaz, jer, rob tijelo na Dan oživljenja." U tome je
Allahov, ili živi u blagodati zahvalju- dokaz za status svih vjernika, iako su
jući se na njoj, ili je u teškoćama šehidi u Kur'anu posebno spomenuti, što
koje strpljivo podnosiStoga Allah predstavlja posebnu počast njima.
Veliki ističe da je najbolji vid
traženja pomoći pri podnošenju teškoća
strpljivost i namaz (salat)U jednom
hadisu stoji: /151/ "Kada bi Allahovom
Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem,
nešto bilo teško, on bi klanjao namaz."
Postoje dvije vrste strpljivosti:
strpljivost kod izbjegavanja zabrana
(harama i grijeha), i strpljivost na
djelima pokornosti i približavanja
AllahuDruga vrsta strpljivosti donosi "Mi ćemo vas u iskušenje dovoditi, malo
veću nagradu jer je ciljanaPored toga, strahom i gladovanjem, te gubljenjem
postoji i treća vrsta strpljivosti, a imetka, života i ljetine. A ti obraduj
to je strpljivost u teškoćama i strpljive" /155/, One koji, kada ih
problemima, kao što je, npr., traženje kakva nevolja zadesi, samo kažu: "Mi
oprosta zbog grešaka i porokaAli ibn smo Allahovi i Njemu ćemo se vratiti."
Husejn Zejnul-Abidin za strpljive kaže: /156/ "To su oni kojima pripadaju
- Kada Allah sakupi prve i posljednje, blagoslovi od Gospodara njihovoga i
pozivač će zvati pitajući: "Gdje su milost; ti su na Pravom putu."/157/
strpljivi, da uđu u Džennet prije
polaganja računa..." To svjedoče i Allah Uzvišeni obavještava nas da će
riječi Uzvišenog: On iskušavati Svoje robove, tj.
"Doista će bez računa biti ispitivati ih nekada u dobru, a nekada
nagrađeni oni koji su strpljivi." u teškoćama, kroz strah i glad, kao što
(39:10) Seid ibn Džubejr kaže: na drugom mjestu kaže: "...pa mu
"Strpljivost je priznavanje roba Allahu je Allah dao da iskusi odjeću gladi i
za ono što ga je pogodilo, odnosno straha" (16:112) budući da se to vidi
podnošenje teškoća u nadi u Allahovu na gladnom i uplašenom čovjeku. Zatim
nagraduJer čovjek je nekada preplašen, ovdje kaže:
ali postojan i pritom se vidi samo
njegova strpljivost. Riječima: "Mi ćemo vas u iskušenje dovoditi, malo
- I ne kažite za one koji strahom i gladovanjem", tj. malom
su na Allahovom putu poginuli "Mrtvi količinom toga, "te gubljenjem
su!" Ne, oni su živi..Allah Uzvišeni imetka", tj. gubljenjem dijela imetka,
saopćava da su šehidi, u Berzehu "i života", kao što je smrt prijatelja
(Međusvijetu) živi i opskrbljeni. To i bližnjih, "i ljetine", tj. neće
se, također, navodi i u Sahihu vam roditi bašče i njive kao obično, pa
Muslimovu: /152/ - Duše šehida bit će u ko strpljiv bude imat će nagradu, a ko
voljima (grlima) zelenih ptica koje će bude malodušan stići će ga kazna. Zato
letjeti po Džennetu kuda god hoće, pa Uzvišeni Allah kaže: "A ti obraduj
će doći do svjetiljki obješenih ispod strpljive", jer to su "oni
Prijestolja (Arša). Tvoj Gospodar će ih koji, kada ih kakva nevolja zadesi,
pogledati, pa će reći: "Šta želite?" samo kažu: Mi smo Allahovi i Njemu ćemo
Reći će: "Gospodaru naš, šta možemo se vratiti", tj. ovim svojim riječima
poželjeti kada si nam dao ono što oni nalaze utjehu za ono što ih je
nijednom od Svojih stvorenja dao nisi." pogodilo znajući da pripadaju Allahu,
Nakon toga pitanje će biti ponavljano, Koji se po Svojoj volji odnosi prema
pa kada one vide da pitanje neće Svojim robovima, odnosno znajući da
prestati dok ne odgovore, kazat će: Njemu na Sudnjem danu neće promaći ni
"Želimo da nas vratiš na dunjaluk, pa trunka bilo čega. To je učinilo da oni
da se borimo na Tvom putu, kako bismo priznaju da su robovi Njegovi i da će
ponovo dali život u Tvoje ime", pošto se Njemu na Sudnjem danu vratiti. Allah
2 El - Bekare /Krava
115
Uzvišeni saopćava šta im daje za to, pa melek reče: Tebe je hvalio i rekao:
kaže: “Mi smo Allahovi I njemu se
"To su oni kojima pripadaju varaćamo” zatim mu je rekao: Sagradite
blagoslovi od Gospodara njihova i dom u Džennetu i nazovite ga Dom
milost", dakle kao vid Njegove pohvale zahvale!'
njima.
"To su oni koji su na Pravom
putu." Omer ibnel-Hattab kaže: "Divne
su to naknade i dodatak uz njih!"
Riječi:
"To su oni kojima pripadaju
blagoslovi od Gospodara njihova i "Safa i Merva su, doista, Allahova
milost" sadrže dvije naknade, a časna mjesta. Zato onaj koji Kuću
riječi: Allahovu hodočasti ili umru obavi, ne
"To su oni koji su na Pravom putu" čini nikakav prijestup ako obiđe oko
sadrže dodatak, jer njima pripada njih. A onaj koji drage volje učini
nagrada, ali, također, i poseban kakvo dobro djelo, pa Allah je doista
dodatak. blagodaran i sve zna."/158/
O "istirdža'u", tjizgovaranju
Allahovih riječi kod nedaća: "Mi Imam Ahmed navodi predanje s lancem
Allahu pripadamo i Njemu ćemo se prenosilaca od Urveta, koji prenosi od
vratiti", postoje brojni hadisi. Među Aiše, pa kaže: /157/ - Ona je rekla: Je
njima su i riječi koje navodi Muslim u si li vidio riječi Allaha Uzvišenog:
svom Sahihu od Ummi-Seleme, r.a., koja
kaže: čula sam Allahovog Poslanika kako "Safa i Merva su doista Allahova časna
kaže: /154/ "Nema toga roba koga nešto mjesta. Zato onaj koji Kuću Allahovu
pogodi, pa kaže: hodočasti ili umru obavi, ne čini
'Mi Allahu pripadamo i Njemu nikakav prijestup ako obiđe oko njih."
ćemo se vratiti. Moj Bože, nagradi me Rekao sam: "Tako mi Allaha, nema ni
za ono što me je pogodilo i daj mi grijeha ako se oko njih ne obilazi."
umjesto toga dobro', a da ga Allah ne Aiša je na to rekla: "Loše je to što
nagradi i da mu poslije toga ne da kažeš, sestriću moj, jer da je tako
dobro." Zatim ona kaže: "Kada je umro kako si ti slobodno tumačio, ajet bi
moj muž, ja sam postupila (govorila) glasio: Nema grijeha ako se ne obilazi
kako je Allahov Poslanik, sallallahu oko njih." To je, međutim, objavljeno
alejhi ve sellem, naredio, pa mi je budući da su ensarije prije nego su
Allah podario boljeg od njega, prihvatile islam prinosile žrtvu
Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi Menatu, kojega su obožavali prilikom
ve sellem." Imam Ahmed navodi predanje suše. Onome ko bi prinosio žrtvu u
s lancem prenosilaca od Husejna ibn vrijeme paganstva bilo bi teško da oko
Alija, koji navodi od Vjerovjesnika, njih obilazi, pa je Allah, dž.š.,
sallallahu alejhi ve sellem, da je objavio:
rekao: /155/ "Svaki musliman i mus-
limanka kada se sjete nedaće u kojoj su "Safa i Merva su doista Allahova časna
bili, ma koliko davno da se dogodilo i mjesta. Zato onaj koji Kuću Allahovu
to bude povodom da izgovore riječi: 'Mi hodočasti ili umru obavi, ne čini
Allahu pripadamo i Njemu ćemo se nikakav prijestup ako obiđe oko njih."
vratiti', Allah će im svaki put iznova Aiša je rekla: "Zatim je Allahov
dati nagradu za strpljenje i vjeru u Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem,
toj nesreći." uveo običaj (sunnet) obilaska oko njih,
Imam Ahmed prenosi od Ebu-Sinana73 da tako da niko ne izostavlja taj
je rekao: /156/ - Ukopavao sam svoga obilazak." /Navodi se u oba Sahiha./
sina i, dok sam još bio u kaburu, za U Sahihu Muslimovom navodi se duži
ruku me je uzeo Ebu-Talha el-Havlani, hadis Džabira: /158/ - Allahov
izvukao me, a potom rekao: "Da te Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem,
obradujem!?" Rekoh: "Da", a on reče: - bi se, nakon što bi završio obilazak
Pričao mi je Ed-Dahhak ibn Abdurrahman oko Kabe, vratio u ugao, dotaknuo ga
ibn Avzeb kako je Ebu-Musa rekao: rukom, zatim bi izišao na vrata Safe
"Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve govoreći: "Safa i Merva su
sellem, rekao je: 'Allah kaže meleku doista Allahova časna mjesta." A zatim
smrti: uzeo si sina Moga roba, uzeo si bi rekao: "Počinjem onim čime je Allah
mu zjenicu oka njegovog, plod srca počeo." U predanju Nesaijevom stoji:
njegovog? On reče: DaZatim mu je /159/ "Počnite s onim s čime je Allah
rekao: Pa šta je on na to rekao?, a počeo." Ahmed navodi predanje s lancem
prenosilaca od Habibe bint ebi-Tudžra,
koja kaže: /160/ - Vidjela sam
73
Ime Ebu-Sinan odnosi se na Isaa ibn Sinana.
2 El - Bekare / Krava 116
Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi je, doista, blagodaran i sve zna"
ve sellem, kako obilazi između Safe i znače: za malo, On nagrađuje puno; On
Merve dok je svijet bio ispred njihIšao zna mjeru te nagrade i nikoga neće
je trčeći (žurno) tako da sam mu zakinuti
vidjela koljena oko kojih se okretao
ogrtač, zbog brzine hoda, govoreći: "Allah doista neće nikome ni trunku
"Idite trčeći, jer Allah vam je nepravde učinitiDobro djelo On će
propisao trčanje ("sa'y")." Imam Ahmed umnogostručiti i još od Sebe nagradu
prenosi od Safijje bint Šejbe da je nju veliku dati." (4:40)
obavijestila neka žena kako je čula
Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve
sellem, da kaže na Safi i Mervi: /161/
"Propisano vam je trčanje, pa trčite."
Ovaj hadis koristi se kao dokaz za
mezhebe koji smatraju da je "sa'y", tj.
trčanje između Safe i Merve, jedan od
osnovnih elemenata hadža, kao što je to
u šafijskom mezhebu i kod svih onih
koji se slažu s njim, kao što je to po
jednom predanju Ahmeda, a pozato je da
to isto zastupa i Malik. Ima mišljenja
da je to "vadžib" i da nije osnovni
element hadža (rukn), pa onaj ko ga
izostavi namjerno, obavezan je zaklati
kurban. Ima također mišljenja da je to
mustehab, što zastupaju Ebu-Hanife i
neki drugi učenjaci na osnovi predanja "One koji budu tajili jasne dokaze koje
od Enesa, Ibn-Omera i Ibn-AbbasaEl- smo Mi objavili, i Pravi put nakon što
Kurtubi kaže: - Oni za dokaz uzimaju smo ga u Knjizi ljudima označili, Allah
riječi Allaha Uzvišenog: "Ko će prokleti, a proklet će ih i oni koji
dobrovoljno učini neko dobro" proklinju." /159/ "Izuzet će se oni
(2:184)Prvo mišljenje je ispravnije, koji se pokaju i poprave, i to javno
pošto je Poslanik, sallallahu alejhi ve ispolje; takvima ću Ja oprostiti, jer
sellem, i sam obilazio između njih. Ja sam Taj Koji prima pokajanje i
Zatim on kaže: /162/ "da uzmete,od milostiv sam." /160/ "Onima koji ne
mene, svoje obrede"Zato sve što je on vjeruju i koji kao nevjernici umru,
činio na tom svom hadžu vadžib je koji slijedi doista prokletstvo Allahovo, i
treba obavljati na hadžu, izuzev ako za meleka i svih ljudi." /161/ "U njemu će
nešto ima poseban drugi argument. Allah vječno ostati, a patnja njihova neće se
to najbolje zna! Već su navedene riječi smanjivati, niti će im se šta
Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem: odlagati."/162/
"Trčite, jer Allah vam je propisao
trčanje (sa'y)", a i Allah Uzvišeni Ovo je žestoka prijetnja onome ko
ističe da tavaf između Safe i Mevre bude skrivao Jasne dokaze i uputu
spada u ibadet Allahu, tjda spada u korisnu za srca koje su donosili
propise koje je Allah propisao Ibrahimu poslanici nakon što je to Allah
za izvršavanje obreda hadža. Isto tako, Uzvišeni objasnio Svojim robovima u
iz hadisa Ibn-Abbasa vidi se da to Svojim knjigama koje je objavljivao
potječe od čina Hadžere, tjnjenog Svojim poslanicima. Ebul-Alije kaže: -
trčanja između Safe i Merve u traganju To je objavljeno u vezi sa
za vodom njenom djetetu dok je bila sljedbenicima Knjige koji su tajili
ponizno predana, uplašena i predana Al- osobine Muhammeda, sallallahu alejhi ve
lahu, dž.š., sve dok je Allah Uzvišeni sellem, i Allah saopćava da njih za taj
nije oslobodio briga, olakšao samoću, njihov postupak sve proklinje. I kao
uklonio teškoće i dao da joj poteče što za oprost učenjaku moli svaka
izvor Zemzem, čija voda /163/ "zasićuje stvar, pa čak i riba u vodi i ptica u
i liječi"Stoga onaj koji trči između zraku, ove proklinje Allah, a proklinju
njih treba biti svjestan svoje ih i svi koji mogu proklinjati. Od Ebi-
zavisnosti, malenkosti i potrebe za Hurejre i nekih drugih prenosi se da je
Allahom - da Allah uputi njegovo srce, Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve
popravi stanje i oprosti mu grijehe. sellem, rekao: /164/ "Ko bude upitan o
Riječi: "Ko dobrovoljno učini kakvo nekom znanju, pa to sakrije, na Sudnjem
dobro", kako navodi Er-Razi, odnose se danu će imati uzdu od vatre." U sahih
na ovome mjestu na onoga koji obilazi hadisu se navodi od Ebu-Hurejre da je
između njih na svom dobrovoljnom rekao: "Da u Božijoj Knjizi nema ajeta:
hodočašću ili umri. Riječi: "Allah 'One koji budu tajili Jasne dokaze koje
smo Mi objavili, i Pravi put...' -
2 El - Bekare /Krava
117
nikome ja ne bih rekao ništa!" Bog, da nema ortaka, niti Njemu ravnog,
Ibn-ebi-Hatim, s lancem prenosilaca odnosno da je On Allah, osim Kojega
od Berra'a ibn Aziba, prenosi da je drugoga boga nema, da je On Veliki,
rekao: /165/ - Bili smo s Svemilosni, Milostivi.74 Nakon toga, On
Vjerovjesnikom, sallallahu alejhi ve navodi stvaranje nebesa i Zemlje kao
sellem, na jednoj dženazi, pa je rekao: dokaz Svoje jedinstvene božanstvenosti,
"Nevjernik će dobiti udarac između budući da je to nemoguće stvorenjima
očiju, što će čuti sve životinje / / koja upućuju na Njegovu Jednoću,75 pa
izuzev ljudi i džina. Proklinjat će ga kaže:
svako ko bude čuo taj zvuk."
"Allah će prokleti, a proklet
će ih i oni koji proklinju" riječi
Allaha Uzvišenog odnose se na životinje
na Zemlji. Nakon toga, Allah Uzvišeni
izuzima one koji se Njemu pokaju, pa
kaže: "Izuzet će se oni koji se
pokaju i poprave, i to javno ispolje",
tjodvrate se od grijeha, poprave svoja
djela i javno saopće ljudima ono što su
tajili;
"Takvima ću Ja oprostiti, jer Ja
sam Onaj Koji prima pokajanje i "U stvaranju nebesa i Zemlje, smjeni
milostiv sam." Zatim Allah Uzvišeni noći i dana, u lađi koja morem plovi s
ističe da se na onoga koji u Njega ne korisnim tovarom za ljude i kiši koju
bude vjerovao i ko tako nastavi do Allah pušta s neba, pa tako u život
smrti "odnosi vječno prokletstvo Al- vraća zemlju nakon njenog mrtvila, po
lahovo, meleka i svih ljudi". kojoj je rasijao svakojaka živa bića, u
To znači da će ti biti promjeni vjetrova i oblacima koji
prokleti do Dana sudnjega, a da će između neba i Zemlje lebde ima doista
zatim doći u vatru džehenemsku, u znakova za one koji razumijevaju."/164/
"kojoj im kazna neće biti olakšana ,
"niti će im se odlagati" , tj. Allah Uzvišeni kaže: "U
njima se to neće promijeniti ni časa, stvaranju nebesa i zemlje...", tj. u
niti će im se nanijeti nepravda. visinama nebesa, preciznosti,
Naprotiv, to će biti trajno, bez prostranstvima, pokretnim i nepokretnim
prestanka, Allah da nas sačuva takve zvijezdama i kružnim tokovima kosmosa,
kazne! odnosno, u gustoći Zemlje, u njenim
Učenjaci se razilaze u pogledu nizinama i brdima, u morima i
pitanja: da li je dozvoljeno pustinjama, u bespućima i naseljima, u
proklinjanje određenog nevjernika. svemu u čemu su koristi, u
Većina smatra da ga ne treba naizmjeničnim promjenama dana i noći,
proklinjati s obzirom da mi ne znamo koje dolaze, a zatim odlaze da bi
kakav će završetak njemu Allah dati. umjesto njih došlo nešto drugo ne
Neki međutim smatraju da je dozvoljeno kasneći ni trenutka, kao što Uzvišeni
proklinjati određenog nevjernika, a to Allah kaže:
mišljenje zastupa i poznati malikijski
fakih Ebu-Bekr ibn el-Arebi, iako on za "Niti Sunce može Mjesec dostići, niti
dokaz uzima jedan hadis koji je slab. noć dan preteći; svi oni u svemiru
Drugi za dokaz uzimaju primjer pijanice plove" (36:40) Nekada je jedno duže, a
kome je ponavljana kazna, zbog čega je drugo kraće, nekada jedno uzima od
neki čovjek rekao: "Allah ga prokleo drugoga da bi se zatim zamijenili, kao
što toliko mnogo griješi!" Na to je što Uzvišeni kaže:
Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve "On uvodi noć u dan i uvodi dan u noć"
sellem, rekao: /166/ "Ne proklinji ga, (35:13), tjod jednog povećava drugo i
jer on voli Allaha i Njegova obratno
Poslanika!" To pokazuje da se može "..lađi koja morem plovi s
proklinjati onaj ko ne voli Allaha i korisnim tovarom za ljude", tj. u tome
Njegova PoslanikaAllah to najbolje zna! što je On more učinio podložnim da nosi
lađe s jednog mjesta na drugo u korist

74
"A vaš Bog - jedan je Bog; nema boga Tumačenje ova dva imena već je naprijed navedeno u početku sure
osim Njega, Svemilosnog, "Prolog".
75
Milostivog."/163/ Znači da je dokaz da samo On, dž.š., zaslužuje ibadet zato što je
On jedini stvorio nebo i Zemlju kao i sve što je na njima i između
Allah Uzvišeni ističe da je samo On njih. Prema tome, jedino Onom Koji je sve stvorio i uspostavio, te
svemu blagodati podario, Koji nema ortaka, treba ibadet činiti.
2 El - Bekare / Krava 118
života ljudi, za korištenje onoga što
ima u jednoj regiji i prenošenje drugim
ljudima, i onog što ima kod njih ovima
prvim;

"i kiši koju Allah spušta s neba pa


tako u život vraća zemlju nakon njenog
mrtvila", kao što, također, kaže:
- - "Dokaz im je Zemlja mrtva" -
itd- do "što oni ne znaju" (36:33-
36)Zatim: "po kojoj je rasijao
svakojaka živa bića" koja se u svemu
razlikujuTo On sve zna, sve opskrbljuje
i Njemu ništa skriveno nijeOn kaže:
"Ima ljudi koji umjesto Allaha kumire
"Na Zemlji nema nijednog živog bića, a prihvaćaju; vole ih kao što se Allah
da ga Allah ne opskrbljuje. On zna gdje voli! Ali oni koji vjeruju, još više
će koje boraviti i gdje će sahranjeno Allaha vole! A da znaju silnici kada
biti! Sve je to u Knjizi jasnoj!" kaznu dožive, oni će vidjeti da moć sva
(11:6) Allahu pripada i da Allah strahovito
"U promjeni vjetrova" koji jednom kažnjava." /165/ "Kada se oni za kojim
donose milost, a drugi put kaznu; su se drugi povodili odreknu onih koji
nekada donose radost najavljujući kišu su ih slijedili i kaznu budu iskusili i
iz različitih izvora! kada se veze koje su ih vezale
"i oblacima koji između neba i prekidaju", /166/ "Tada će sljedbenici
Zemlje lebde", tjkoji se kreću između njihovi reći: 'Da nam je samo da se za
neba i Zemlje i koji su u službi trenutak vratimo, pa da se i mi njih
Allahove volje prema zemaljskim odreknemo kao što su se oni nas
prostorima i mjestima onako kako ih odrekli!' Eto, tako će Allah njima
Allah upotrijebi, "ima doista pokazati pogubnim djela njihova i oni
znakova za one koji razumijevaju" i iz vatre neće izlaziti."/167/
koji dokazuju Jednoću Allahovu, kao što
Allah kaže: Allah Uzvišeni ukazuje na mjesto
idolopoklonika na ovome svijetu,
"U stvaranju nebesa i Zemlje, smjeni odnosno njihovu kaznu na ahiretu, zato
noći i dana, znamenja su za one koji su što su Allahu pretpostavljali kumire,
pametni." Hafiz Ibn-Merdevejh prenosi odnosno suparnike, obožavali ih i
od Ibn-Abbasa: /167/ - Kurejšije su se pokazivali prema njima ljubav poput
obratile Allahovom Poslaniku: "Ako nam ljubavi prema Allahu, iako Allah nema
Allah Safu učini zlatnom, mi ćemo ti suparnika niti ortaka. U oba Sahiha
vjerovati i s tobom se boriti!?" On im prenosi se od Abdullaha ibn Mesuda da
je rekao: "Jamčite mi! - ako bih ja je kazao: - Rekao sam: /169/ "Allahov
zamolio Allaha i On vam Safu pozlatio - Poslaniče, koji je grijeh najveći?", pa
da ćete sigurno vjerovati u mene?!" Oni je rekao: "Da Allahu pretpostaviš
su mu dali garanciju, pa je on uputio suparnika iako te je On stvorio!"
dovu svome Gospodaru, nakon čega mu je Riječi Uzvišenog: .."Ali, oni koji
došao Džebrail i rekao: "Tvoj Gospodar vjeruju još više Allaha vole!" Zato oni
će im učiniti Safu zlatnom; ali ako u Njemu ne pridružuju, ništa nego samo
tebe ne budu vjerovali, On će ih Njega obožavaju (Njemu klanjaju), na
kazniti kako nikoga među svjetovima Njega se oslanjaju i uvijek kod Njega
kaznio nije!" Muhammed, sallallahu utočište traže. Nakon toga, On prijeti
alejhi ve sellem, rekao je: "Ne, idolopoklonicima i kaže:
Gospodaru moj..nego ostavi mene i moj
narod da ostanem koji dan!" Nakon toga, "A da znaju silnici kada kaznu dožive,
Allah je objavio ovaj ajet(To prenosi i oni će vidjeti da moć sva Allahu
Ibn Ebi-Hatim, uz dodatak:) /168/ "Kako pripada." To znači: da kada oni kaznu
da oni od tebe traže Safu, kada vide dožive, tada će znati da sva moć samo
znamenja veća od Safe!?" Veki' ibn Allahu pripada i da je sve pod Njegovom
Džerrah prenosi od Ebi-Duhha'a da je
vlašću i moći, te da "Allah žestoko
rekao: - Kada je objavljeno:
kažnjava". Prema tome, kada bi oni
"Vaš Bog je jedan Bog", idolopok-
znali patnje koje će tamo doživjeti i
lonici su kazali: "Ako je to tako, pa
kaznu golemu koja će ih zadesiti zbog
neka nam donese ajet (znamen)", pa je
idolopoklonstva i nevjerovanja,
Allah Uzvišeni objavio:
napustili bi zabludu u kojoj se nalaze.
.."Doista, u stvaranju nebesa i Nakon toga, Allah Uzvišeni izvještava o
Zemlje..." njihovom nevjerovanju time što
2 El - Bekare /Krava
119
obožavaju kipove i odricanju od
slijeđenja onih koji su ih slijedili,
pa kaže:
"Jer oni za kojima su se drugi
povodili odreći će se onih koji su ih
slijedili." Njih će se odreći i meleci
(anđeli) za koje su smatrali da ih
obožavaju na dunjaluku. Meleci će reći: "O ljudi, jedite od onoga što ima na
"Mi ih se pred Tobom odričemo jer oni Zemlji, što je dozvoljeno i lijepo, i
se nama nisu klanjali" (28:63)Džini će ne slijedite šejtanove stope, jer vam
ih se također odreći distancirajući se je on neprijatelj očevidni." /168/ "On
od njihovog klanjanja njima: vas navraća na grijeh i razvrat, i da o
/5/ /6/ Allahu govorite ono što ne znate."/169/
"Ko je u većoj zabludi od onih koji se,
umjesto Allahu, mole onima koji im se Nakon što je Allah Uzvišeni istaknuo
do Sudnjeg dana odazvati neće i koji su da nema drugog boga osim Njega i naveo
prema njihovim molbama ravnodušni?!" da je On Skrbnik svih stvorenja,
/5/ "Kada ljudi budu oživljeni, oni će ukazuje im na Svoju milost prema njima
im neprijatelji biti i poricat će da su dozvoljavajući im da jedu sve dopušteno
ih obožavali." /6/ Zatim Uzvišeni kaže: i prijatno, a zabranjujući sve vjerom
nedopuštenoU Sahihu Muslimovom navodi
- I kada sve bude riješeno, šejtan će se od Allahovog Poslanika, sallallahu
reći: "Allah vam je pravo obećanje dao, alejhi ve sellem, da je rekao: /170/ -
a ja sam vam obećanja dao i iznevjerio Allah Uzvišeni kaže: "Svaki imetak koji
ih; ali, ja nisam nikakve vlasti nad sam podario Svojim robovima, njima je
vama imao, nego sam vas samo pozivao, a dopušten." A zatim: "Svoje robove sam
vi ste mi se odazivali. Zato, ne korite stvorio čednim, pa su im poslije toga
mene, nego sami sebe; niti ja mogu vama došli šejtani zavodeći ih i udaljujući
pomoći, niti vi možete pomoći meni; ja ih od njihove vjere, da im je sada
ništa nemam s tim što ste me prije zabranjeno ono što sam im bio
smatrali idolom; nevjernike sigurno dozvolio." Hafiz Ebu-Bekr ibn Mirdevejh
čeka patnja bolna." (14:22) prenosi od Ibn-Abbasa da je rekao:
/171/ - Pred Vjerovjesnikom, sallallahu
Riječi Uzvišenog: "kada kaznu
alejhi ve sellem, proučio sam ovaj
budu iskusili i kada se veze koje su ih
ajet:
vezale budu prekinule", tj. kada dožive
"O ljudi, jedite od onoga što
kaznu Allahovu i kada se spletke i veze
ima na Zemlji, što je dozvoljeno i
da se spase od vatre budu prekinule.
Ibn-Abbas kaže: "Kada se ljubav bude lijepo." Tada je ustao Sa'd ibn ebi-
prekinula." Vekkas i rekao Allahovom Poslaniku:
Riječi Uzvišenog: "Allahov Poslaniče, zamoli Allaha da
udovolji mojoj molbi." On mu je
odgovorio: "Sa'de, učini da tvoja hrana
-Tada će sljedbenici njihovi reći: "Da
bude poštena, bit će udovoljeno tvojoj
nam je samo da se za trenutak vratimo,
molbi. Tako mi Onoga u čijoj je ruci
pa da se i mi njih odreknemo, kao što
život Muhammedov, četrdeset dana neće
su se oni nas odrekli!", tj. da nam je
biti primljena dova čovjeku koji u
da se vratimo na dunjaluk, pa da ih se
svoju utrobu unese haram zalogaj. Onaj
odreknemo i samo Allahu se klanjamo.
rob koji bude hranio svoje tijelo
Međutim, oni pritom samo lažu, jer kada
nedozvoljenom hranom i kamatom, od onih
bi bili vraćeni, oni ni tada ne bi to
je koji su najbliži Vatri."
napustili, jer oni su lašci, kao što
Riječi Allaha Uzvišenog: "jer vam
Allah Uzvišeni saopćavaZato kaže:
je on neprijatelj jasni" predstavljaju
"Eto, tako će Allah njima
vid izazivanja nezadovoljstva i
pokazati pogubnim djela njihova", tj.-
odvraćanja od šejtana, kao što Allah,
ona odlaze i nestaju, kao što Uzvišeni
dž.š., kaže: .. "Šejtan je doista
kaže:
vama neprijatelj, pa ga i smatrajte
"I Mi ćemo pristupiti djelima
neprijateljem..(34:6)Riječi Uzvišenog:
njihovim i u prah i pepeo ih
.."i ne slijedite šejtanove stope"
pretvoriti" (25:23)Zato i kaže:
znače da je svaki grijeh prema Allahu,
"I oni iz vatre neće izlaziti."
i svaka svojevoljna težnja i svaka
greška korak šejtanov. Isto je i sa
zavjetom na grijeh. Eš-Ša'bi kaže: -
Neki čovjek se bio zavjetovao da
zakolje svoga sina, pa mu je Mesruk dao
šerijatsko mišljenje da zakolje ovna i
rekao: "To spada u šejtanske korake."
Abd ibn Humejd, s lancem od Ibn-Abbasa
2 El - Bekare / Krava 120
kaže: "Zakletva ili zavjet u srdžbi
šejtanski su korak i za to je potreban
keffaret (otkup)." Riječi Uzvišenog:

"On vas navraća na grijeh i razvrat, te


da o Allahu govorite ono što ne znate"
znače: vaš neprijatelj, šejtan, doista
vas navraća na loša i gnusna djela, kao
što je prostitucija i gnusnije od toga,
a to je pripisivanje Allahu nečega bez
znanja. U to ulazi svaki nevjernik kao
i svako ko uvodi novotarije u vjeru. "O vjernici, jedite dobra kojim smo vas
opskrbili i budite Allahu zahvalni ako
doista samo Njega obožavate." /172/ "On
vam doista zabranjuje: strv, krv,
svinjsko meso i ono što je prineseno
kao žrtva u nečije drugo ime, a ne u
AllahovoA onome koji bude primoran bez
svoje želje i pohlepe, nije mu
grijehAllah doista prašta i milostiv
je."/173/
- A kada im se kaže: "Slijedite ono što Allah Uzvišeni naređuje Svojim
je Allah objavio!" oni odgovaraju: "Ne, robovima, vjernicima, da jedu od dobara
nego ćemo slijediti ono na čemu smo kojima ih je opskrbio i da mu na tome
naše pretke zatekli." "Zar i onda kada budu zahvalni ako su oni Njegovi robo-
im preci nisu ništa shvaćali, niti su vi. Dozvoljena, halal hrana je
na Pravom putu bili?" /170/ "Oni koji pretpostavka za prihvaćanje dove i
ne vjeruju slični su onome koji viče, ibadeta, kao što je nedozvoljena (haram
ali sam ne čuje ništa osim zov i hrana) brana za prihvaćanje dove i
zapomaganje; oni su gluhi, nijemi i ibadetaU hadisu koji prenosi Ahmed ibn
slijepi i oni ništa ne shvaćaju."/171/ Hanbel od Ebu-Hurejrea stoji: - Allahov
Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem,
Uzvišeni Allah kaže Kada se rekao je: /172/ "O ljudi, Allah je
idolopoklonicima rekne: "Slijedite ono dobar i On ne prihvaća ništa drugo osim
što je Allah objavio Svome Poslaniku i dobroAllah je naredio vjernicima isto
manite se zablude i paganstva što je naredio i poslanicima, pa kaže:
(neznanja)!, oni odgovaraju: "Nećemo,
nego ćemo slijediti idolopoklonstvo, u 'O poslanici, hranite se lijepim jelima
kojem smo našli pretke naše." (dozvoljenim i dobrim jelima) i dobra
Negirajući to, Allah Uzvišeni kaže: djela činite, jer Ja dobro znam šta vi
"Zar i onda kada im preci radite' (23:51) 'O vjernici, jedite
nisu ništa shvaćali, niti su na Pravom dobra jela, kojima smo vas opskrbili!'"
putu bili", tj. kada nisu imali razuma, Nakon toga spomenuo je čovjeka koji je
niti su na Pravom putu bili. Od Ibn- uslijed dugog putovanja bio čupave kose
Ishaka se navodi da je Ibn-Abbas rekao i prašnjav. Podigao je ruke prema nebu
da je "ovaj ajet objavljen u vezi sa govoreći: 'Moj Gospodaru, moj
židovima, kada ih je Allahov Poslanik, Gospodaru!' Pošto mu je hrana bila
sallallahu alejhi ve sellem, pozvao, a haram, piće haram, odjeća haram, otkuda
oni su rekli: "Ne, nego ćemo slijediti da se udovolji toj dovi!?" /Prenosi
ono na čemu smo naše pretke zatekli." Muslim u svom Sahihu, kao i Tirmizi na
Nakontoga je Allah Uzvišeni objavio osnovi predanja Fudajla ibn-Merzuka./
ovaj ajet, a zatim naveo slijedeći Allah Veliki navodi da On njima nije
primjer: zabranio ništa drugo osim strvine koja
.."Oni koji ne vjeruju slični je uginula, a nije zaklana, bez obzira
su...", tju pogledu zablude i neznanja da li je udavljena, premlaćena, ubodena
oni su poput stoke koja luta na paši i ili je rastrgana od divlje zvijeri. Od
ne shvaća ništa, nego samo čuje glas toga su izuzete uginule morske
čobana životinje na osnovi riječi Allaha
Riječi Uzvišenog: "Oni su gluhi, Uzvišenog:
nijemi i slijepi" znače da su gluhi da "Dozvoljen vam je ulov iz mora i
čuju istinu, pa su nijemi i ne mogu hrana od toga" (5:96), kao što će, ako
izgovarati i slijepi da vide Put Bog da, doći kasnije. U hadisu Anbera u
istine; "i oni ništa ne shvaćaju", Sahihu, zatim u El-Musnedu, El-
tjništa ne shvaćaju niti razumiju. Muvetta'u i Sunenima, u vezi sa
riječima Poslanika, sallallahu alejhi
2 El - Bekare /Krava
121
ve sellem, "O moru" stoji: /173/ "Voda da ponese od toga onoliko koliko mu je
mu je čista, a uginula životinja iz potrebno da stigne do halal hrane, koju
njega je halal." Od Ibn-Omera navodi se će baciti kada do nje dođe, na što
merfu' (predanje) direktno od ukazuju riječi: "i bez pohlepe".
Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem: Šerijatsko pitanje (mes'ela): Ulema
/174/ "Dozvoljene su nam dvije vrste je saglasna u tome da je dozvoljeno u
uginulih životinja i dvije vrste krvi: nuždi jesti tuđu hranu na koju se
riba, skakavac, jetra i slezena." To će naiđe, ali bez prisile i nanošenja
se šire obrazložiti, ako Bog da, u suri štete. U tom slučaju nije mu dozvoljeno
"El-Maide" ("Trpeza"). jesti uginulo i sličnoMeđutim,
Šerijatsko pitanje: [afija i neki razilaženja postoje u pogledu pitanja
drugi pravnici navode da su od uginule da li je dužan nadoknaditi to ili
životinje jaja i mlijeko nečisti, dok neIspravno je da nije dužan to
se prema predanju Malika navodi da su nadoknađivati, što potvrđuju riječi
čista, ali se onečišćuju dodirom s Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem,
njomIsto tako, postoje razilaženja i u čovjeku koji je zabranio gladnome da
pogledu sirišta uginule životinje iako ponese u svojoj odjeći žito koje je
je poznato da je nečisto. Međutim, kao izvadio iz klasja, pa ga je udario i
protuargument navodi se da su ashabi uzeo njegovu odjeću: /177/ "Niti si ga
jeli sir vatropoklonika.76 nahranio dok je gladan bio i hranu
Ibn-Madže navodi predanje sa lancem tražio, a niti si ga poučio dok je
prenosilaca od Selmana, r.a.: /175/ - neznalica bio." Zatim mu je naredio da
Allahovom Poslaniku je postavljeno mu vrati odjeću, te da mu se da
pitanje u vezi sa masnoćom, sirom i izvjesna količina hranePrenosi ga Ibn-
krznom / kožom, pa je rekao: Madže, a njegov je sened vjerodostojan,
"Dozvoljeno halal je ono što je Allah jak i dobarA riječi Uzvišenog:
dozvolio u Svojoj Knjizi, a zabranjeno "nije mu grijeh, Allah doista
haram je ono što je Allah zabranio u prašta i milostiv je", odnose se na
Svojoj Knjizi; a ono o čemu nije onoga koji pojede nešto zabranjeno u
govorio, to oprašta." Pored toga, nuždiOno što upućuje da je jedenje
zabranio im je svinjsko meso, bez zabranjenih jela u nuždi Allahova
obzira da li je od zaklane ili od odredba, a ne olakšica , jeste predanje
uginule životinje. Prevladava mišljenje Veki'a s lancem prenosilaca od Mesruka,
da u to spada i svinjska mast. Usto, koji je rekao: "Ko bude u nuždi, ali
zabranio je i ono što je prineseno kao ipak ne bude jeo niti pio, pa nakon
žrtva u ime nekoga drugog, a ne Allaha toga umre, ući će u Vatru." Ebu-Hasan
Uzvišenog, a to je ono što je zaklano et-Taberi kaže: "To je ispravno, po
za nekog idola, ili nešto drugo što našem mišljenju, poput prekidanja posta
predstavlja čin paganstva, a ne za bolesnika i sličnoAllah to najbolje
Allaha, odnosno u Njegovo ime: /176/ - zna!"
El-Kurtubi navodi od Aiše, r.a., da je
njoj postavljeno pitanje u vezi sa
klanjem koje obavljaju stranci (ne-
muslimani) povodom svojih praznika i to
poklanjaju muslimanima, pa je
odgovorila: "Ono što je zaklano povodom
toga dana nemojte jesti, ali jedite
plodove sa njihovih voćki." Allah,
dž.š., dozvolio je da se to jede u
nuždi, pa kaže: 'A ko bude
primoran, bez svoje želje i pohlepe',
tj. bez želje ili pohlepe, 'njemu
nije grijeh' u tome
"Allah doista prašta i milostiv
je." A riječi Uzvišenog:"bez želje" "Doista oni koji taje ono što je Allah
znače da ga ne smatra halalom i da može u Knjizi objavio i to prodaju za
pojesti samo koliko mu je nužno da bi bagatelnu cijenu ti u trbuhe svoje samo
došao do halal hrane. Dozvoljeno mu je vatru trpaju; na Sudnjem danu Allah ih
neće ni osloviti, niti ih očistiti;
76
njima pripada kazna bolna." /174/ "To
Sir vatropoklonika pravljen je iz sirišta dobivenih iz utrobe janjadi su oni koji umjesto Pravog puta uzimaju
koju su oni klali. To su ashabi jeli, iako su znali da se životinja koju zabludu, a umjesto oprosta kaznu; a
zakolju vatropoklonici ne može jesti i da se tretira kao strvina. Pa i
pored toga oni su jeli njihov sir. Na osnovi toga izvodi se zaključak
koliko su samo oni strpljivi na Vatru!"
da je sirište izuzeto i oprošteno, što pokazuje i gore spomenuti hadis /175/ "To je tako, jer Allah je objavio
prema predanju Ibn-Madže. Isti je slučaj i s jajima, mlijekom, sirom i Knjigu s istinom, a oni koji se o
krznom (kožom), o čemu se ne govori, a što je dopušteno. Allah to Knjizi razilaze doista su u neslozi
najbolje zna!
2 El - Bekare / Krava 122
velikoj!" /176/ njegova poslanička svojstva, iako ih je
on pozivao istini naređujući im da čine
Allah Uzvišeni kaže: dobro, a odvraćajući ih od zla. Stoga
"Doista oni koji taje ono što oni zaslužuju kaznu i patnju, pa Allah
je Allah u Knjizi objavio..." Ove se Uzvišeni kaže:
riječi odnose na židove koji su tajili
osobine Muhammeda, sallallahu alejhi ve "To je tako, jer Allah je objavio
sellem, u Knjigama njima objavljenim, Knjigu s istinom; a oni koji se o
što su potvrđivale njegovo poslanstvo i Knjizi razilaze doista su u neslozi
vjerovjesništvo i to samo zato da ne bi velikoj!"
izgubili svoj primat, odnosno poklone
koje su dobijali od Arapa kao znak
priznanja njihovim pređimaBojeći se
(Allah ih prokleo) da će, ako to
pokažu, ljudi njega slijediti a njih
napustitiOni su krili istinu zado-
voljavajući se bagatelnom ovosvjetskom
čašću, zbog čega su izgubili i ovaj
svijet i ahiret. Na dunjaluku je Allah
potvrdio istinitost Svoga Poslanika,
sallallahu alejhi ve sellem, darujući
ga jednim brojem nadnaravnih djela
(mudžiza) tako da su mu ljudi povjero-
vali i pomogli ga u borbi protiv
židova, koji su na sebe navukli veliku
srdžbu tako da ih i Allah Uzvišeni "Nije dobročinstvo u tome da okrećete
prekorava u ovom ajetu: lica svoja prema istoku i zapadu, nego
su dobročinitelji oni koji vjeruju u
"Doista oni koji taje ono što je Allah Allaha, u drugi svijet, u meleke, u
u Knjizi objavio i to prodaju za knjige, u vjerovjesnike, te oni koji od
bagatelnu cijenu ti u trbuhe svoje samo imetka, iako im je drag, daju rođacima
vatru trpaju", tj. doista je to što oni i siročadi, siromasima i putnicima
jedu prikrivanjem istine vatra koja će namjernicima, prosjacima, i za otkup iz
plamtjeti u trbusima njihovim na ropstva, oni koji namaz obavljaju i
Sudnjem danu. Zatim kaže: zekat daju, i koji obavezu svoju, kada
"na Sudnjem danu Allah ih je preuzmu, ispunjavaju, te oni koji su
neće ni osloviti, niti ih osloboditi; strpljivi u neimaštini i u bolesti, i
njima pripada kazna bolna." Allah za vrijeme borbe. To su oni koji su
Uzvišeni na njih se srdi zato što kriju iskreni i oni koji se Allaha
istinu nakon što su je upoznaliOn ih boje."/177/
neće ni pogledati niti pohvaliti, nego
će ih kazniti kaznom bolnom. U vezi s Ovaj ajet sadrži opća pravila
njima potom kaže: "To su oni koji ispravnog vjerovanja. Prema predanju
umjesto Pravog puta uzimaju zabludu", Ibn-ebi-Hatima, s lancem prenosilaca od
tj. umjesto da objave osobine Allahovog Ebu-Zerra, koji navodi /178/ da je
Poslanika iz knjiga objavljenih, da pitao Allahovog Poslanika, sallallahu
navedu da će biti poslan i nagovijeste alejhi ve sellem: "[ta je to iman?", a
radosnu vijest o njemu, da ga slijede i on mu je proučio ajet:
potvrde, oni su se prihvatili zablude .."Nije dobročinstvo da svoja
utjerujući ga u laž, ne vjerujući u lica okrećete..." itd. Zatim kaže da
njega i tajeći njegove osobine, koje ga je ponovo pitao, pa mu je ponovo
sadrže njima objavljene knjige; "i proučio isti ajet, a kada ga je i treći
uzimajući kaznu umjesto oprosta", put upitao, rekao mu je: "Kada uradiš
tjkupujući veliku kaznu za oprost. neko dobro djelo, srcu ti je drago, a
"A koliko su samo oni strpljivi kada učiniš kakvo loše djelo, srcu ti
na Vatru!", tjkoliko oni ustrajavaju da je mrsko." Lanac prenosilaca ovog
čine grijehe koji ih vode u vatru i predanja prekinut je, budući da
nevjerovatno koliko su u stanju trpjeti Mudžahid nije živio u vrijeme Ebu-
vatru iako znaju da u nju dolaze zbog Zerra, koji je mnogo ranije umro.
svojih grijeha!; "To je tako jer Značenje ajeta: Kada je Allah
Allah je poslao Knjigu Istine", tj. oni Uzvišeni naredio vjernicima da se
to zaslužuju neozbiljno uzimajući okreću prema Svetom hramu u Kudusu, a
Allahove ajete, ne pokazujući istinu potom ih usmjerio u pravcu Kabe, to je
koju sadrže njima objavljene knjige, i pogodilo jednu skupinu sljedbenika
ne vjerujući u poslanike. Naprotiv, oni Knjige kao i neke muslimane, pa je
su Poslanika u laž ugonili i negirali Allah dao objašnjenje Svoje mudrosti
pokazujući da je cilj toga pokornost
2 El - Bekare /Krava
123
Allahu Uzvišenom, izvršavanje Njegovih im učiniš dobro i da im daš."
naredbi, te slijeđenje zakona koji je "...i siročadi" To su djeca čiji su
On postavio, i okretanje strani koju On očevi umrli još dok su ona mala, slaba,
odredi, pa gdje god to biloTo je do- nisu punoljetna i nemaju mogućnosti
bročinstvo, bogobojaznost i savršeni sebi zaraditi. Abdurrezzak navodi
iman, a nije dobročinstvo niti predanje, s lancem prenosilaca od
pokornost u okretanju u pravcu istoka Alije, koji navodi od Poslanika,
ili zapada izuzev ako to nije na osnovi sallallahu alejhi ve sellem, da je
Allahove naredbe i Njegovog zakona. rekao: /181/ "Nema sirotinjskog statusa
Zato Allah Uzvišeni kaže: nakon što se stekne zrelost."
.. "i bijednicima" To tumači hadis
"Nije dobročinstvo u tome da okrećete koji se navodi u oba Sahiha od Ebu-
lica svoja prema istoku i zapadu, nego Hurejre, koji kaže da je Allahov
su dobro činitelji oni koji vjeruju u Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem,
Allaha, u drugi svijet..itd." U vezi s rekao: /182/ "Nije bijednik onaj koji
riječima Allaha Uzvišenog: obilazi ljude tražeći datulu ili dvije,
.. "nego su dobročinitelji oni zalogaj ili dva, nego je bijednik onaj
koji vjeruju u Allaha...", Es-Sevri koji nema čime da se prehrani, a za
kaže: "Ovo su sve vrste dobročinstva." njega se ne zna da bi mu se dala
On je, r.a., u pravu, jer ko prihvati sadaka."
ono što sadrži ovaj ajet, ušao je u sve "putniku" Misli se na onoga koji
predjele islama i prihvatio svako dobro je dugo na putu tako da mu je nestalo
koje sadrži vjera u Allaha, osim Koga sredstava, pa mu se daje da bi mogao
drugoga boga nema, prihvatio je vjeru u doći u svoj zavičajU to spada i gost.
meleke, koji su posrednici između "i prosjacima"To su oni koji prose,
Allaha i Njegovih poslanika. Riječ pa im se daje od zekata i sadake. Ahmed
"knjiga" je "zajedničko ime koje navodi predanje s lancem od
obuhvaća knjige s neba objavljene Abdurrahmana Husejna ibn Alija, koji
vjerovjesnicima. Posljednja od njih je kaže: "Allahov Poslanik, sallallahu
najodabranija, a to je Kur'an, u kojem alejhi ve sellem, rekao je: /183/
se nude dobra i ovoga svijeta i "Prosjak ima pravo, pa makar na konju
ahireta, i kojim se dokidaju sve knjige došao."
prije njega. Isto tako, taj vjeruje u "za otkup iz ropstva "Riječ je o
sve Allahove vjerovjesnike, od prvoga zarobljenicima za koje se traži otkup,
do posljednjega, Muhammeda, sallallahu a koji nemaju sredstava kojim bi se
alejhi ve sellem. otkupili. U vezi s ovim pitanjem bit će
.. "te oni koji od imetka, iako im govora u dijelu o vrstama milostinje
je drag, daju...", tj. koji daje njemu (sadake), u Suri Bera'e/Tevba,
drag imetak, koji za sebe želi, kao što inšaallah.
se vidi u dva Sahiha iz hadisa Ebu- "i koji namaz obavljaju" To su oni
Hurejre koji direktno navodi od koji namaz sa rukuom i sedždom, sa
Poslanika: /179/ "Najbolja je smirenošću i strahopoštovanjem
milostinja (sadaka) ona koju udjeljuješ obavljaju, u njegovo vrijeme i na
kada si zdrav i škrt, kada si zadovoljavajući šerijatski način.
zaokupljen bogatstvom, a bojiš se "i daju zekat" Zekat je godišnji
siromaštva." Allah Uzvišeni kaže: porez na imetak, a davanje milostinje
naprijed navedenima stvar je dobre
"i hranu daju, kada je i sami žele, volje, dobročinstva i rodbinskih odno-
siročetu, i siromahu, i sužnju" sa. U tom smislu, u jednom hadisu
(76:8)Zatim: Fatime bint Kajs stoji: /184/ "U imetku
"Nećete postići dobročinstvo sve postoji pravo drugih osim zekata."
dok ne udijelite od onoga što volite" Allah to najbolje zna!
(3:92), "i koji obavezu svoju, kada je
"i daju im prednost nad sobom, preuzmu, ispunjavaju", kao što kaže:
mada im je to i samima potrebno" (59:9) "koji prema Allahu obaveze
Ovo je drugi, viši vid dobročinstva, u ispunjavaju i ne krše sporazum"
kojem oni dijele ono što im je i samima (13:20). Suprotno ovome svojstvu jeste
neophodno, dajući i hraneći od onoga licemjerstvo, kao što se navodi u sahih
što sami vole. (vjerodostojnom) hadisu: /185/ "Tri su
"Rođacima" koji su najpreči, svojstva licemjera (munafika): kada
treba da se udijeli milostinja, kao što govori - laže, kada obeća - prevari,
se vidi iz hadisa: /180/ "Milostinja kada mu se nešto povjeri - iznevjeri."
koja se daje siromasima jeste .."...te oni koji su strpljivi u
milostinja, a milostinja koja se daje neimaštini i u bolesti, i za vrijeme
rodbini i milostinja je i rodbinsko borbe", tj. u vrijeme siromaštva koje
dobročinstvo jer oni su ti najpreči, da predstavlja bijedu, u slučaju bolesti,
2 El - Bekare / Krava 124
što predstavlja nevolju veliku, "i za
vrijeme borbe", tj. u borbi i susretu s "Propisuje vam se odmazda za ubijene:
neprijateljem. Riječi: "one koji su slobodan za slobodnog, i rob za roba, i
strpljivi" ovdje su spomenute u žena za ženu." Ebu-Malik navodi da je
akuzativu kao vid pohvale i poticaja na ovaj ajet derogiran riječima Uzvišenog:
strpljivost u teškoćama. "glava za glavu" (5:45), čime je
"To su oni koji su iskreni" Oni izjednačio u odmazdi muškarce i žene,
koji su se okitili ovim svojstvima te robove, za namjeran čin ubistva ili
iskreni su u svom vjerovanju, jer su nešto što je manje od toga.
ostvarili iman srca riječima i djelima, Šerijatsko pitanje: Ebu-Hanife
pa su kao takvi iskreni vjernici, smatra da slobodna treba ubiti za roba
"i oni se Allaha boje" budući na osnovi općeg značenja ajeta u suri
da su se čuvali zabrana i činili djela El-Ma'ida" (Trpeza), a isto mišljenje
pokornosti. zastupaju Es-
Sevri, Ibn-ebi-Lejla i DavudIsto tako,
navodi se predanje od Alija, Ibn-
Mes'uda ibn Musejjeba i nekih drugih,
koji se pozivaju na općenitost hadisa
Hasana od Semure: /186/ "Ko ubije svoga
roba i mi ćemo njega ubiti; ko osakati
svoga roba, mi ćemo njega osakatiti; ko
kastrira svoga roba i mi ćemo njega
kastrirati."77 U tome se s njima ne
slaže većina učenjaka koji tvrde da se
ne može slobodan ubiti za roba, budući
da je rob roba. Naime, ukoliko bi on
bio ubijen greškom, za njega nije
obavezan otkup, nego samo odgovarajuća
vrijednost. Isto tako, većina učenjaka
smatra da se musliman ne može ubiti za
nevjernika, što se utvrđuje na osnovi
hadisa koji navodi El-Buhari od Alije,
r.a., koji kaže: Allahov Poslanik,
sallallahu alejhi ve sellem, rekao je:
"O vjernici! Propisuje vam se odmazda /187/ "Musliman se ne može ubiti za
za ubijene: slobodan za slobodnog, rob nevjernika." Svaki drugi hadis ili
za roba, i žena za ženu. A onaj kome se tumačenje koje je suprotno ovome
od njegova brata da neki otkup, neka nepouzdano je i netačno. Ebu-Hanife
uzvrati dobrim, a i on neka pokaže smatra da treba biti ubijen na osnovu
dobročinstvo. To je olakšanje od šireg značenja ajeta u suri El-Ma'ida.
Gospodara vašeg i milost. A ko nasilje Šerijatsko pitanje El-Hasan i Ata'
i poslije toga izvrši, njemu slijedi tvrde: "Na osnovi ovoga ajeta, muškarac
bolna patnja." /178/ "U odmazdi vam je ne može biti ubijen za ženu." U tome se
život, o razumom obdareni, da biste se s njima ne slaže većina učenjaka,
Allaha bojali."/179/ pozivajući se na ajet sure "El-Ma'ida",
te na riječi Poslanika, sallallahu
Allah Uzvišeni kaže: O vjernici, alejhi ve sellem: /188/ "Krv muslimana
vama je kroz odmazdu propisana međusobno je jednaka."
pravednost: slobodan za slobodnog, vaš Šerijatsko pitanje: Prema mišljenju
rob za roba, vaša žena za ženu i ne četverice imama (šerijatskih
prekoračujte granice kao što su to autoriteta) i većine učenjaka, grupa
činili oni prije vas mijenjajući može biti ubijena za jednoga. Omer je,
Allahovu odredbu time. Tako je bio povodom ubistva dječaka, koga je ubilo
običaj da ako u napadu plemena Benu- sedam ljudi, nakon čega je on njih
Nadir na pleme Kurejzu neko od Nadira pobio, rekao: "Da su svi stanovnici
ubije Kurejziju, ne bi on bio ubijen,
nego bi bio otkupljen, tj. zamijenjen 77
Vjerovatno se ovaj propis odnosi posebno na odnos gospodara i
za sto košara datula ()A, kada bi roba, kako bi se isključila pomisao da gospodar može raditi sa svojim
Kurejzija ubio Nadirca, bio bi ubijen, robom šta god hoće samo zato što je on njegov rob. Međutim, ako bi
a ako bi ga otkupljivali, tražili bi neki slobodan čovjek ubio roba nekoga čovjeka, taj slobodni čovjek
dvjesta košara datula, dakle dvostruko neće biti ubijen, što potvrđuju riječi Uzvišenog: "slobodan za
slobodnog, a rob za roba". U skladu s tim, hadis se odnosi isključivo
više nego za KurejzijuStoga je Allah na pitanja odnosa gospodara i roba, u kojima rob ne može biti ubijen.
Uzvišeni naredio pravednost pri odmazdi Međutim, ukoliko rob učini nešto što šerijatski pretpostavlja kaznu
tako da se Allahovi propisi ne mogu ubistvom, na njega se primjenjuje drugi propis kojim se, po svemu
iskrivljavati zbog nevjerovanja i sudeći, on izjednačava s vjernicima. Tako ova pitanja ja razumijem,
mržnjeAllah Uzvišeni kaže: pa ako je to tačno, to je od Allaha, a ako je pogrešno, to je od mene,
pa se u tom slučaju pred Allahom kajem, jer On to najbolje zna!
2 El - Bekare /Krava
125
Sane ustali da ga ubiju, sve bih ih "U odmazdi je vama život." To
pobio!" Pošto nije poznato da je u to znači, u ubistvu ubice je velika
vrijeme bio i jedan ashab koji mu se mudrost. U tome je opstanak i zaštita
suprotstavio, to se smatra konsenzusom ljudskog života jer ukoliko ubica zna
(idžmaom). da će i sam biti ubijen, on će odustati
od toga čina. U tome je, zapravo, život
"A onaj kome se od njegovog brata da za druge ljude.
neki otkup, neka uzvrati dobrim i neka "..o, razumom obdareni, da
mu dobročinstvo učini" (tj. ko uzme biste se Allaha bojali" Ovdje je obra -
otkup a imao je pravo osvetiti se), to ćanje razumnima, jer će se možda
znači riječ (oprost), "neka uzvrati okaniti Allahovih zabrana (harama).
dobrim" jer onaj koji traži krvarinu Riječ "bogobojaznost" jeste imenica
dužan je da bude dobar kada primi koja obuhvata činjenje djela pokornosti
otkupninu i da "prema njemu i na -puštanje loših djela.
dobročinstvo čini"
, tj. prema ubici, ne čineći mu
štetu niti ulazeći dalje u spor.
Šerijatsko pitanje: Malik, Ebu-
Hanife i njegovi sljedbenici, te Šafija
i Ahmed po jednom predanju kažu: "Onaj
kome pripada osveta ne može je ostaviti
u korist krvarine osim uz saglasnost
ubice." Drugi navode: "To on može
učiniti bez obzira je li ovaj bio
zadovoljan ili ne."
Šerijatsko pitanje: Jedan broj
pripadnika zdrave tradicije (Selefa) "Kada neko od vas na samrti bude, pa
smatra da ženama ne pripada krvarina, ostavlja kakvo dobro, propisano vam je
ali se u tome ostali učenjaci ne slažu da, kao vid dobročinstva, roditeljima i
s njima. bližnjima oporuku učinite, što je
"To je olakšica od Gospodara obaveza onih koji se Allaha boje."
vašega i milost" u odnosu na ono što je /180/ "Ko to zamijeni nakon što je čuo
bilo propisano onima prije vas u kako glasi, grijeh doista pada na one
pogledu ubistva i krvarineOd Ibn-Abbasa koji to mijenjaju. A, Allah doista čuje
se prenosi da je rekao: Izraelićanima i zna." /181/ "Pa ko se plaši za
je bila propisana odmazda za ubijene, a oporučioca zbog pogreške ili grijeha,
nije bilo krvarine. Zato Allah Uzvišeni pa to valjano između njih uredi, nije
kaže sljedbenicima ovog ummeta: pogriješio. Allah, doista, prašta i
.. milostiv je." /182/
"Propisuje vam se odmazda za ubijene:
slobodan za slobodnog, i rob za roba, i Prije nego je objavljen ajet o
žena za ženu. A onaj kome se od njegova naslijeđu , postojala je oporuka
brata da neki otkup..." Riječ ovdje roditeljima i rodbini, što je - prema
znači prihvaćanje otkupnine za namjerno vjerodostojnijem od dva stava - bilo
ubistvo. Pošto je to vid olakšice u obavezno. To je derogirao ajet o
odnosu na ono što je bilo propisano dijelovima naslijeđa , koji je učinio
Izraelićanima koji su živjeli prije nasljedstvo obavezom od Allaha onima
njih, potrebno je uzvratiti dobrim i koji su spomenuti u odredbama o
dobročinstvo tome učiniti. Katade kaže: nasljedstvu bez oporuke i ne zavisi od
"Allah je pokazao milost prema ovom želje oporučioca. U hadisu koji se
ummetu određujući im otkupninu, što nalazi u Sunenima, te drugim zbirkama
nije dao nikome prije njih." navodi se da je Amr ibn Haridže rekao:
"A ko nasilje i poslije toga čuo sam Allahovog Poslanika, sallallahu
izvrši, njemu slijedi bolna patnja." alejhi ve sellem, kako na hutbi kaže:
Dakle, ko ubije nekoga nakon što je /190/ "Allah je, zaista, dao svakome
uzeo otkupninu, odnosno, prihvatio je, njegovo pravo, pa nema oporučivanja
njemu slijedi od Allaha bolna i žestoka nasljedniku"Ahmed navodi predanje od
kazna i on će biti ubijen nakon što mu Ibn-Abbasa da je on učio suru El-Bekare
se oduzme otkupnina koju je uzeoSeid ("Krava") dok nije došao do ajeta:
ibn ebi-Urube navodi predanje s lancem "pa ako ostavlja kakvo dobro,
od Semura, koji kaže: "Allahov oporučuje roditeljima i rodbini", pa je
Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: "Ovaj ajet je derogiran." Ima
rekao je: /189/ "Neću oprostiti čovjeku mišljenja, također, da je ovaj ajet
koji ubije nakon što je uzeo derogiran u vezi s onim koji
otkupninu", tjod njega neće primiti nasljeđuje, a važi za onoga koji ne
otkupninu, nego će ga ubiti. nasljeđuje/Ja bih rekao:/ Međutim, po
2 El - Bekare / Krava 126
mišljenju ovih, to se ne naziva Od njega se također navodi da je
derogiranjem u smislu naše čovjeku koji ga je upitao: "Da li da
terminologije, budući da "ajet o napravim oporuku?" Alija odgovorio:
nasljedstvu" - Allah Uzvišeni kaže: "ako ostav-
dokida odredbu u vezi s nekim osoba- lja kakvo dobro, neka oporuči", a pošto
ma, na što ukazuje općenitost "ajeta o ti ostavljaš nešto malo, to ostavi i
oporuci" svome sinuKatade kaže: "Bilo je
Pojam bližnjih općenitiji je od onih uobičajeno da se kaže: "hiljadu ili
koji nasljeđuju i koji ne nasljeđuju, preko toga", a ima mišljenja i
tako da se time dokida odredba u vezi s šezdeset, odnosno osamdeset.
onim koji nasljeđuje ono što mu je "dobrim" znači: dobrotom/nježnošću
javno precizirano, a drugi ostaju na i dobročinstvomHasan kaže: "Da, oporuka
onome na što upućuje prvi ajet. je obaveza svakog muslimana koji za
Međutim, ovo stoji samo kod onih koji dobro, a ne za zlo treba da oporuči
kažu: "Oporuka je u početku islama bila kada se nađe na samrti." Smisao riječi
samo preporučena, dok nije derogirana." "dobrim" jeste da, bez
[to se tiče mišljenja da je bila pretjerivanja ili škrtarenja, ostavi
obavezna, na što ukazuje sadržaj oporuku svojim bližnjima tako da ne
spomenutog ajeta, po njima je bila bude na štetu njegovih nasljednika. U
dokinuta "ajetom o nasljedstvu", kao oba Sahiha navodi se da je Sa'd rekao:
što kaže većina komentatora i /192/ "Allahov Poslaniče! Imam imetka,
autoriteta među šerijatskim pravnicima, a nasljeđuje me samo kćerka. Hoću li
fakihima. Obaveza oporuke roditeljima i oporučiti dvije trećine svog imetka?"
rodbini, kao nasljednicima, po Rekao je: "Ne." "A polovinu?", upitao
mišljenju svih, derogirana je, odnosno je on"Ne.", odgovorio mu je"A
čak potpuno zabranjena, prema gore trećinu?", ponovo je upitao"Trećinu? I
navedenom hadisu ("Allah je, doista, trećina je mnogo! Bolje ti je da
dao svakome njegovo pravo, i nema ostaviš svoje nasljednike bogatima nego
oporuke nasljedniku")Prema tome, "ajet da ih ostaviš siromašnim, pa da mole od
o nasljedstvu" predstavlja posebnu drugih ljudi."
odredbu i to je strogo određeno od
Allaha prema pojedincima i onima kojima "Ko to zamijeni nakon što je čuo kako
pripada dio naslijeđa, čime se potpuno glasi, grijeh, doista, pada na one koji
dokida odredba spomenutog to mijenjajuA, Allah doista čuje i
ajetaPreostali su samo bližnji koji zna", tjko izmijeni oporuku i iskrivi
nemaju prava na nasljedstvo, pa je je mijenjajući njen smisao, dodajući u
poželjno da se njima oporuči iz trećine njoj nešto ili oduzimajući - grijeh,
na osnovi "ajeta oporuke" i sadržaja doista, pada na one koji to mijenjaju,
koji nosi. U dva sahiha se to potvrđuje a skrivanje oporuke još je veći grijeh.
predanjem od Ibn-Omera, koji kaže da je Ibn-Abbas i drugi kažu: "Allah će
Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve nagraditi umrloga, a grijeh pada na one
sellem, rekao: /191/ "čovjek musliman koji su napravili izmjenu." "A,
koji ima nešto, nema pravo ni dvije Allah, doista, čuje i zna", tjima uvid
noći provesti, a da mu oporuka kod u ono što je umrli oporučio, tako da On
njega nije napisana." Ibn-Omer kaže: to zna, kao što zna i ono što su
"Nije mi prošla ni noć otkada sam čuo izmijenili oni na koje se oporuka
Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi odnosi.
ve sellem, da to kaže, a da nisam imao "Pa, ko se plaši za oporučioca
oporuku!" zbog pogreške ili grijeha..." Ibn-
"ako ostavlja kakvo dobro", tj. Abbas kaže: znači greška, a ovdje
imetak, što navode Ibn-Abbas i neki obuhvaća sve vrste pogrešaka kao kada
drugi. Usto, neki kažu: "Oporuka je posredništvom dodaju nekog nasljednika
šerijatski utemeljena, bez obzira bilo ili neko sredstvo, kao u slučaju kada
imovine malo ili više, poput je oporučeno da se za ljubav nekoga
nasljedstva." Drugi kažu: "Oporučuje se nešto proda, ili je oporučeno da se
samo ukoliko se ostavlja vrijedan kćerki njegove kćerke nešto doda i
imetak." Pored toga, postoji slično, bilo to greškom ili namjerno,
razilaženje i u pogledu količineIbn što ga čini grješnimStoga je
Ebi-Hatim prenosi od Hišama ibn Urve, opunomoćitelj, u ovom slučaju, obavezan
koji navodi od svoga oca da je rekao: popraviti to i oporuku urediti u skladu
"Neko je rekao Aliji, r.a., da je neki sa šerijatskim propisima i odstupiti od
čovjek iz plemena Kurejš umro ostavivši teksta oporuke kako bi oporuku učinio
iza sebe tri ili četiri stotine dinara što bližom nakani oporučioca i uskladio
koje nije oporučio?" On je rekao: To sa [erijatom, jer ovo uređenje oporuke
nije ništa jer, Allah Uzvišeni kaže: ne predstavlja čin izmjeneIbn-Merdevejh
"ako ostavlja kakvo dobro itd." prenosi od Ibn-Abbasa da je
2 El - Bekare /Krava
127
Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve mjeseca ramazanaBilo im je propisano:
sellem, rekao: /193/ "Greška prilikom kada neko klanja večernji namaz i ode
oporuke spada u velike grijehe." A u na spavanje, zabranjeni su mu hrana,
pogledu propisivanja ovoga hadisa piće i žene do istog vremena. Nakon
direktno od Alejhisselama postoje toga, propis posta objašnjen je kao što
razilaženja... je bilo u početku islama, pa Allah,
dž.š., kaže:

"a onome od vas koji je bolestan ili na


putu bude, isti broj drugih dana...",
tj. bolesnik i putnik (musafir) ne
poste nego se mrse, a to nadoknađuju
kasnije istim brojem dana. Ali, zdrav
čovjek koji je kod kuće, ako hoće,
postit će, a ako hoće, nahranit će
svakog dana jednog siromahaPost je,
međutim, bolji od hranjenja siromaha.
To tvrde Ibn-Mes'ud, Ibn-Abbas i drugi
"O vjernici! Propisuje vam se post, kao pripadnici zdrave tradicije (selefa) na
što je propisan onima prije vas, da osnovi riječi Uzvišenog:
biste bogobojazni bili." /183/ "Određen
broj dana; a onome od vas koji je "Onima koji ga teško podnose, otkup je
bolestan ili na putu bude, isti broj da siromaha nahrane. A ko drage volje
drugih dana. Onima koji ga teško da više, za njega je boljeA neka znate,
podnose, otkup je da siromaha nahrane. bolje vam je da postite." Zatim je
A ko drage volje da više, za njega je Allah Uzvišeni objavio drugi ajet:
bolje. A neka znate, bolje vam je da ..
postite."/184/ "U mjesecu ramazanu počelo je
objavljivanje Kur'ana pa ko u tom
Allah Uzvišeni ovo kaže naređujući mjesecu od vas bude kod kuće, neka ga
ovom ummetu post koji predstavlja posti." Tako je Allah Uzvišeni utvrdio
sustezanje od hrane, pića i seksualnih post ramazana kao obavezu za zdravog
odnosa, s iskrenim nijetom (namjerom) u čovjeka koji je kod kuće, a dao
ime Allaha Uzvišenog, budući da sadrži olakšicu bolesniku i putniku, kao što
čišćenje i zaštitu duša od loših je odredio da stara osoba koja ne može
primjesa i ružnih navika. On navodi da postiti može nahraniti siromaha. El-
im je to naredio kao što je bio naredio Buhari navodi predanje od Seleme ibn
i onima prije njih, u kojima imaju uzor Ekva' da je, kada je objavljen ajet:
i mogu se ugledati na njih. Neka se oni "Onima koji ga teško podnose,
potrude da ovu Allahovu naredbu izvrše
otkup je da siromaha nahrane", rekao:
potpunije od njihAllah Uzvišeni kaže:
"Bilo je uobičajeno da onaj ko je htio
Svaka zajednica mrsiti se dâ otkup, dok nije objavljen
(ummet) ima svoj zakon i pravac, a da ajet koji slijedi iza ovoga i koji je
je Allah htio, On bi vas sljedbenicima to derogirao." Od Ibn-Omera se također
jedne zajednice učinio. Jer On hoće da prenosi da je to derogirano, dok El-
vas iskuša onim što vam propisuje! Zato Buhari navodi od Ibn-Abbasa da nije
se natječite da jedni druge u dobrima derogirano, nego da star čovjek i stara
preteknete!" U tom smislu i ovdje žena, koji ne mogu da poste, za svaki
kaže: dan mogu nahraniti po jednog siromaha.
Prema tome, u zaključku se može reći da
"O vjernici! Propisuje vam se post, kao je derogiran u pogledu obaveza zdravog
što je propisan onima prije vas, da čovjeka koji je kod kuće, pa je on
biste bogobojazni bili", jer post obavezan postiti na osnovi riječi
pročišćava tijelo i sužava puteve Uzvišenog: "a ko od vas bude kod
šejtanu. To se potvrđuje i u oba kuće, neka ga posti" Što se tiče starog
Sahiha: /194/ "O mladi! Ko je od vas u i iznemoglog čovjeka, postoje dva
stanju oženiti se, neka se oženi, a ko mišljenja: ono koje je ispravno
ne može, neka posti, jer to mu je dozvoljava da se mrsi, ali da je
zaštita." obavezan za svaki dan dati fidju
U početku islama post je bio po tri (otkupninu). U Sahihu El-Buharijevom
dana u svakom mjesecu, da bi se to stoji: "Kada je Enes ostario, on je,
potom derogiralo i zamijenilo postom godinu ili dvije, hranio za svaki dan
mjeseca ramazana. Od Muaza, Ibn-Mes'uda posta siromaha hljebom i mesom, a on se
i nekih drugih navodi se: "Ovaj post mrsio. El-Buhari to prenosi kao
bio je šerijatski određen još od mu'allek predanje, a navodi ga i Hafiz
vremena Nuha, a.s., sve dok to Allah Ebu-Ja'la el-Mevsuli u svom Musnedu. U
nije dokinuo i zamijenio ga postom
2 El - Bekare / Krava 128
ovom smislu uzima se i trudna žena, objavljen Allahovom Poslaniku,
odnosno dojilja, ukoliko se boji za sallallahu alejhi ve sellem, u posebnim
sebe ili djecu./ dijelovima, prema slijedu događajaU
jednom predanju Ikrime od Ibn-Abbasa
navodi se: - Kur'an je objavljen na ovo
svjetsko nebo odjednom,u Noći sudbine
mjeseca ramazanaAllah je govorio Svom
Vjerovjesniku što je htio tako da
idolopoklonici nisu mogli navesti
nijedan primjer na koji im Allah nije
odgovorioU tom smislu Allah Uzvišeni
kaže:

Oni koji ne vjeruju govore: "Trebalo je


da mu Kur'an bude objavljen čitav i to
odjednom!" A tako je, da bismo srce
"U mjesecu ramazanu počelo je tvoje učvrstili, pa ga Mi ajet po ajet
objavljivanje Kur'ana, koji je putokaz objavljujemo." "Oni ti neće nijedan
ljudima, jasan dokaz Pravog puta i primjer navesti, a da ti Mi nećemo
razlikovanja dobra od zla. Ko od vas u istinu dati i najljepše objašnjenje
tom mjesecu bude kod kuće, neka ga navesti" (25:32,33) Zatim:
posti, a ko bolestan bude ili se na "Uputa je ljudima i objašnjenje
putu zadesi, neka isti broj dana Pravog puta i razlikovanja istine od
naposti. Allah hoće da vam olakša, a ne neistine." To je pohvala Kur'ana, koji
da teškoće imate, da određeni broj dana je Allah objavio kao uputu srcima
ispunite i da Allaha veličate za uputu robova Svojih koji ga vjeruju,
koju vam je dao, te da zahvalni prihvaćaju i slijede.
budete."/185/ "i objašnjenje", tj. dokazi
ispravnosti Pravog puta i upute koju
Allah Uzvišeni ističe mjesec posta donosi razlikujući istinu od neistine,
ispred drugih mjeseci time što ga je halal (dozvoljeno) od harama
odabrao za objavu Kur'ana časnog. U (nedozvoljenog).
hadisu se navodi da je to mjesec u "pa, ko od vas bude kod kuće,
kojem su Božije knjige objavljivane neka ga posti!" Ovo je potvrda obaveze
vjerovjesnicima, a imam Ahmed ibn za onoga ko bude svjedok početka ovoga
Hanbel, r.h., prenosi od Vaila ibn mjeseca, tj. ko bude kod kuće na
Eska'a da je Allahov Poslanik, početku mjeseca ramazana, i bude zdrav,
sallallahu alejhi ve sellem, rekao: obavezan je da posti. Ovim je, za onoga
/195/ "Suhufi (spisi Ibrahimovi) ko bude zdrav kod kuće, dokinuta na-
objavljeni su prve noći mjeseca prijed navedena sloboda da ne posti,
ramazana, Tevrat je objavljen šeste nego daje otkupninu ishranom jednog
noći mjeseca ramazana, Indžil trinaeste siromaha za svaki danNakon što je
noći mjeseca ramazana, a Allah je završio s postom, Allah Uzvišeni ponovo
objavio Kur'an dvadeset četvrte noći ukazuje na olakšicu za bolesnika i
mjeseca ramazana."78 Međutim, i suhufi, putnika koji može da ne posti pod
i Tevrat, i Zebur, i Indžil objavljeni uvjetom da to nadoknadi, pa kaže:
su vjerovjesnicima odjednom, dok je "Allah hoće da vam olakša, a
Kur'an odjednom objavljen do Kuće ne da teškoće imate", tj. uz obavezu
uzvišenosti na Dunjalučkom nebu , što onome koji je kod kuće, On je dao
se desilo u Noći sudbine (Lejletul- olakšicu da se ne posti u slučaju
kadr) mjeseca ramazana, kao što bolesti i puta, kao vid olakšanja i
Uzvišeni kaže: milosti prema vama.
"Mi smo ga objavili u Noći U vezi s ovim postoji nekoliko
blagoslovljenoj" (44:3), te kaže: pitanja:
"Mi smo ga objavili u Noći Prvo: Neki učenjaci smatraju da je
sudbine." Nakon toga, Kur'an je ne postiti dopušteno samo onome koji
bude putnik na početku mjeseca a da
78
Allah Uzvišeni kaže: "Mi smo ga objavili u Noći sudbine" (92:1), a nije dopušteno onome koji bude kod kuće
Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kaže: "Tražite je u na početku mjeseca, a potom, ode na
posljednjoj dekadi ramazana!" U drugom hadisu kaže: "Tražite je u put, a na osnovi riječi Uzvišenog:
neparnim noćima!", odnosno, u jednom predanju: "u dvadeset i "Ko od vas bude kod kuće, neka ga
sedmoj noći ramazana". Međutim, njegove riječi u gore navedenom
posti!" Međutim, ovo se ne može
predanju: "Allah je objavio Kur'an u toku dvadeset i četvrte noći
mjeseca ramazana, u suprotnosti je s tekstom Kur'ana: prihvatiti, jer u ajetu nema dokaza za
"Mi smo ga objavili u Noći sudbine", što ukazuje na slabost njega, i jer se potvrđuje u oba Sahiha:
navedenog hadisa, koji je u suprotnosti s tekstom Kur'ana, budući da /196/ "da Allahov Poslanik, sallallahu
je Noć sudbine (Lejletul-kadr) dvadeset sedma noć ramazana. Allah alejhi ve sellem, kada je došao u
to najbolje zna i On upućuje na ispravan stav!
2 El - Bekare /Krava
129
Kedid, prilikom polaska u pohod na smislu, Uzvišeni Allah kaže:
Osvojenje Meke u mjesecu ramazanu, nije "neka isti broj dana naposti", a
postio, te da je i drugima naredio da zatim kaže:
ne poste." "Allah hoće da vam olakša, a
Drugo: Neki tvrde da je na putu ne da teškoće imate." Imam Ahmed
obavezno mrsiti se, na osnovi riječi prenosi od Amira ibn Urveta da su ljudi
Uzvišenog: "neka nadoknadi isti došli da pitaju Allahovog Poslanika,
broj dana "To je u suprotnosti s sallallahu alejhi ve sellem: "Imamo
praksom Allahovog Poslanika, sallallahu teškoće u tome i tome !?", a on je
alejhi ve sellem, utvrđenom u hadisu rekao: /202/ "Vjera Allahova je doista
Ebu-Derda'a: /197/ "Išli smo s lahka!", što je ponovio tri putaIsto
Allahovim Poslanikom po velikoj tako, Ahmed navodi predanje s lancem od
vrućini, u mjesecu ramazanu, pa su neki Enesa Ibn Malika, koji kaže: "Allahov
među nama, zbog vrućine, stavljali ruku Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem,
na glavu, a među nama su postili samo rekao je: /203/ "Olakšajte, a ne
Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve otežajte; budite postojani i ne
sellem, i Abdullah ibn Revaha" bježite!" /Navodi se u oba Sahiha./
Treće: Neki, pak, tvrde da je "da određeni broj dana ispunite",
postiti bolje, iako većina kaže: tjdoista vam je dao olakšicu da ne
"...naprotiv, bolje je mrsiti se", postite, za što imaju opravdanje
uzimajući za osnovu olakšicu, na osnovi bolesnik i putnik, jer Allah hoće da
riječi Poslanika, sallallahu alejhi ve vam bude lahko. Naredio vam je da to
sellem: /198/ "Vama je dužnost da uz- nadoknadite i da upotpunite određeni
mete olakšicu koja vam je dana." broj dana ovog mjeseca;
Neki kažu: "Ukoliko je teško "da veličate Allaha zbog upute
postiti, bolje je mrsiti se", na osnovi koju vam je dao", tj. da Allaha
hadisa Džabira: /199/ - Allahov spominjete po isteku vašeg ibadeta, kao
Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, što Allah Uzvišeni kaže:
vidio je nekog čovjeka kojemu je
napravljen hlad, pa je pitao: "šta je s "A kad završite obrede vaše, Allaha
ovim?" Rekli su mu: "Posti", a on je spominjite kao što svoje pretke
nato rekao: "Nije dobročinstvo postiti spominjete, i još više Ga spominjite!"
na putu." Bilježe ga El- (2:200)
-Buhari i Muslim. Međutim, tačno je Ibn-Abbas kaže: "Mi nismo znali kada
mišljenje većine da čovjek može birati je Allahov Poslanik završio namaz osim
između te dvije mogućnosti, zbog toga na osnovu tekbira. Stoga, mnogi
što su ashabi putovali sa Poslanikom, učenjaci smatraju da je tekbir na
sallallahu alejhi ve sellem, za vrijeme Ramazanskom bajramu šerijatski
ramazana, kao što to navodi u hadisu: utemeljen, pa ga zahirija Davud smatra
/200/ "..među nama je bilo onih koji obaveznim (vadžibom)Nasuprot njemu,
poste i onih koji ne poste. Oni koji su prema mezhebu pravnoj školi Ebu-
postili nisu prigovarali onima koji ne Hanife, r.h., tekbir na Ramazanski
poste, niti su oni koji ne poste bajram nije obaveza. Drugi ga smatraju
prigovarali onima koji poste." lijepim (mustehabb).
Međutim, onaj koji se ne drži "da biste bili zahvalni", tj. ako
sunneta i smatra da je ne postiti budete izvršavali ono što vam je Allah
pokuđeno (mekruh), njemu je obavezno naredio da biste bili Njemu pokorni
mrsiti se i haram mu je postiti na obavljanjem Njegovih strogih dužnosti i
osnovi hadisa koji se nalazi u izbjegavanjem zabrana (harama), te
Ahmedovom Musnedu, te kod drugih, što čuvanjem Njegovih granica, možda ćete
se navodi od Omera i Džabira: /201/ "Ko time biti od onih koji su zahvalni.
ne prihvati olakšicu od Allaha, ima
grijeh poput brda Arefat."
Prilikom nadoknađivanja posta koji
je s razlogom izostavljen, nije
obavezno da se to čini dan za danom u
slijedu. Stoga, ukoliko hoće, može
rastaviti dane, a ukoliko hoće, može ih "A kada te robovi Moji za Mene upitaju,
nadoknaditi u slijedu. Ovo je mišljenje Ja sam, sigurno, blizu: odazivam se
većine pripadnika tradicije (Selefa) i molbi molitelja kada Me zamoli. Zato,
onih nakon njih (Halefa) a utemeljeno neka se i oni na Moj poziv odazovu,
je na dokazima, budući da je slijed neka vjeruju u Mene, kako bi bili na
obavezan samo u mjesecu ramazanu, zbog Pravom putu."/186/
nužnosti posta u toku ovoga mjeseca. Za
razliku od toga, nakon isteka ramazana, Ibn-ebi-Hatim, s lancem prenosilaca
obavezno je postiti samo određeni broj od Muavije ibn Hajde el-Kušejrija,
dana koje čovjek nije postio. U tom
2 El - Bekare / Krava 130
navodi: /205/ - Neki Arapin je rekao: Kajse! Hoćeš li da te poučim riječi iz
"Allahov Poslaniče! Je li naš Gospodar dženetske riznice? Nema snage, niti
blizu, pa da Ga šapatom prizivamo ili moći, do Allahove!" (Navodi se u oba
je daleko, pa da Ga glasno zovemo?!” Na sahiha, kao i kod ostalih sakupljača
to je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi šest zbirki.) Malik prenosi od Ebu-
ve sellem, ušutio, a Allah je, potom, Hurejre: da je Allahov Poslanik,
objavio ajet: sallallahu alejhi ve sellem, rekao:
ِ.. /207/ - Svakome od vas bit će molba
"A kada te Moj rob upita za Mene, Ja uslišana ako to ne požuruje, pa kaže:
sam blizu: odazivam se na molbe "Molio sam i nije mi molba uslišana."
molitelja kada Me zove..., tjako sam im (Ovo bilježe oba Sahiha od Malika istim
naredio da Me zovu, pa neka Me zovu, Ja tekstom.) Od Enesa se prenosi da je
se odazivam." Imam Ahmed navodi Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem,
predanje od Ebu Musaa el-Eš'arije, koji rekao: /208/ "Božiji rob će biti dobro
je rekao: /206/ "Bili smo sa Allahovim sve dotle dok ne bude žurio." Pitali su
Poslanikom u jednom pohodu. Ni na jedno ga: "Kako će žuriti?" Rekao je:
se brdo nismo uspinjali, na vrh izišli, "Govoreći: molio sam Gospodara, pa mi
niti sišli u dolinu, a da nismo glasno molbu nije uslišao!" /Prenosi imam
tekbire donosili!" Zatim kaže: - Ahmed./
Poslanik je došao kod nas i rekao: "O Ibn-Merdevejh prenosi od Kelbija, on
ljudi! Suzdržite se! Vi ne zovete od Ebu-Saliha, a on od Ibn-Abbasa: -
nikoga ko je gluh ili odsutan, nego Džabir ibn Abdullah govorio mi je /209/
zovete Onoga Koji čuje i vidi. Onaj da je Allahov Poslanik, sallallahu
Koga zovete bliži je svakom od vas od alejhi ve sellem, proučio ajet:
vrata njegove jahalice!79 Abdullah ibn ِ..
"A kada te robovi Moji za Mene upitaju,
79 Ja sam, sigurno, blizu: odazivam se
U današnje vrijeme mnogi ljudi, i među odabranim i među
molbi molitelja kada Me zamoli", a
masama, s izuzetkom onih kojima se Allah smilovao, dolaze u
opasnost upućujući dove drugima, a ne Allahu, kao što su poslanici,
zatim je proučio dovu: "Moj Allahu! Ti
evlije, dobri ljudi, u stvarima u kojima im ne mogu pomoći čak ni da si naredio dovu i obećao da ćeš je
su i živi, pa kako će sada kada ih je Allah Sebi uzeo i smrt im dao? primiti! Odazivam ti se, moj Allahu,
To su stvari koje može uslišati (zadovoljiti) samo Allah Uzvišeni, Tebi se odazivamTebi, Kome suparnika
Koji nema druga. Tako, naprimjer, vidite mase ljudi, pa i neke nema, Tebi se samo odazivam! Tebi
odabrane kako mole nad kaburima mrtvih, obilaze oko njih po sedam pripada i hvala, i blagodarnost, i
puta moleći mrtve u njima da im pomognu da ostvare svoje želje, kao vlast, Ti nemaš druga! Svjedočim da si
npr. oprost, uputu na Pravi put, otklanjanje štete ili kakve nesreće,
osiguranje opskrbe, da im podari mušku ili žensku djecu, pa govore:
Ti Jedan, Neograničeni Gospodar, Koji
"O ti i ti, ja sam tu, u tvojoj blizini... Pomozi mi jer ti znaš u kakvom nije rodio niti je rođen i Kome niko
sam stanju." Još je mnogo toga što spada u veliki širk ravan nije. Svjedočim da je Tvoje
(idolopoklonstvo)!!! Ako te tvoja vjera navede da ih savjetuješ i obećanje istina, da je susret s Tobom
kažeš da su to ibadeti, te da ne mogu nikome biti upućeni osim istina, da je Džennet istina, da je
Onome Kome pripadaju, a to je Allah, Jedan i Jedini, Kome niko nije Vatra (Džehenem) istina, da će Sat
ravan, oni ustaju protiv toga. Ono što pogađa u srce i izaziva tugu i suđeni bez sumnje doći i da ćeš Ti
bol jeste stanje u kome su muslimani, odnosno to što neki među
muslimanima koji se smatraju učenim u ummetu stanu pred tebe
oživiti one koji su u kaburima!" Hafiz
govoreći: "Ostavi ih, brate... njihova namjera je časna, oni nemaju Ebu-Bekr el-Bezzar prenosi od Enesa da
namjeru tražiti pomoć od mrtvih, nego oni zbog neznanja ne znaju je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve
izraziti što hoće na drugi način nego dovom kojom se žele približiti sellem, rekao: /210/ - Allah Uzvišeni
Allahu." Ako mu kažete: "Dobro. Izvolite vi, cijenjeni gospodine, kaže: "Sine Ademov! Jedno pripada tebi,
poučite ih i ispravite to što rade, pa da ne zapadaju u veliki širk... Ovo jedno Meni, a jedno između Mene i tebe!
što kažete meni, recite njima", on će vam reći: "Ne, ne, brate. Ostavi Ono što pripada Meni, jeste to da Mi se
ih i njihove namjere, jer njihove namjere su plemenite!" On se neće
pokrenuti ni za korak da ih posavjetuje, a ako ih vi posavjetujete, on
klanjaš, obožavaš Me i ništa Mi ne
će vam se usprotiviti etiketirajući vas ili, u najmanju ruku, dajući vam pridružuješ; ono što pripada tebi jeste
neki loš naziv! Ali, Ti brate muslimanu, ne dozvoli da Te spriječe da to da ti ništa ne učiniš niti uradiš, a
širiš istinu, Ti to čini, a Allah će pomoći! "Jer Allah će sigurno da te Ja za to ne nagradim; a ono što
pomoći onoga ko Njemu pomaže" (22:40). Isto tako, vidjet ćete na je i Moje i tvoje, jeste da ti moliš, a
plesovima koje oni lažno nazivaju "zikrom" zla koja smo gore da Ja uslišavam molbu." Ovaj ajet
spominjali, od kojih se srca grče, molitvu drugima mimo Allaha i to Uzvišenog, koji potiče na dovu i stoji
na ružan i neprikladan način. Kada bi to vidjeli neprijatelji islama, oni
bi to predbacivali islamu i njegovim sljedbenicima. Podsmijevali bi
među propisima o postu upućuje na
se podizanju glasova, skakanju, plesu, klanjanju, udaranju u defove, potrebu dove pri upotpunjenju određenog
cimbala i tambure, pjesmama u znoju, patnji, gunđanju, režanju i broja dana, odnosno, pri svakom
slično, bez ikakvog smisla, a što oni nazivaju "zikrom Allaha"! mršenjuImam Ebu-Davud et-Tajalisi
Sačuvaj nas, Bože, da "zikrullah" bude na tako niskom stupnju, s navodi predanje s lancem od Abdullaha
takvim elementima širka, kao npr: "O šejhe, o Rifa'i!", "Olakšaj mi ibn Amra koji kaže: čuo sam Allahovog
teškoće!", "Ako mi ti ne olakšaš", "pa kome da se obratim". I tako Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem,
dalje, i tome slično. Rifa'i je daleko od svakog takvog
idolopoklonstva! Riječi Uzvišenog:
"A kada te upitaju robovi Moji za Mene, Ja sam blizu. Odazivam se predstavljaju najveći i najbolji odgovor onima koji su vjeru uzeli kao
molbi molitelja kada Me moli..." i riječi Poslanika, sallallahu alejhi ve zabavu i igru. Da ih Allah uputi i odnosi se prema njima onako kako
sellem: "Suzdržite se, jer vi se ne obraćate gluhom ni odsutnom..." zaslužuju.
2 El - Bekare /Krava
131
kako kaže: /211/ "Prilikom iftara idu, pa je stoga bilo normalno da im se
postaču se dova uslišava." Kada bi da dozvola za spolni odnos u
iftario, Abdullah ibn Amr pozvao bi ramazanskim noćima kako ne bi osjećali
svoju porodicu i sina, pa bi učio dovu. teškoće i probleme.
U Musnedu imama Ahmeda, te u Sunenu El- Povod objavljivanja ovog ajeta je,
Tirmizija, En-Nesa'ija i Ibn-Madže kao što je naprijed navedeno: /213/ što
navodi se predanje od Ebu-Hurejre, koji pojedini ashabi, i to prije ramazana,
je rekao: - Allahov Poslanik, sal- ako bi postili, pa zaspali prije nego
lallahu alejhi ve sellem, rekao je: iftare, ne bi jeli do istog vremena
/212/ "Trojici se dova ne odbija: slijedećeg dana. Tako je Kajs ibn Surme
pravednom vođi (imamu), postaču dok ne el-Ensari postio radeći toga dana na
iftari i dova mazluma, koju Allah zemlji. Kada je došlo vrijeme iftara,
uzdiže iznad oblaka na Sudnjem danu i došla mu je supruga, pa je on upitao:
otvara joj vrata nebesa govoreći: 'Tako "Ima li što za jelo?", a ona je
Mi veličine Moje, pomoći ću te, pa odgovorila: "Nema, ali ja ću sada otići
makar i nakon toliko vremena!' " i potražiti!" Njega su, međutim, oči
prevarile i zaspao je. Nakon toga došla
mu je supruga, pa kada je vidjela kako
spava, rekla je: "Teško tebi, jesi li
zaspao?" U podne slijedećeg dana on se
onesvijestio. To je spomenuo Allahovom
Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem,
pa je nakon toga objavljeno:
"Dozvoljava vam se da u noćima
posta imate odnos sa ženama vašim" do
riječi:

"jedite i pijte sve dok ne budete mogli


razlikovati bijelu nit od crne niti
zore", pa su se jako obradovali.
..
"Dozvoljava vam se da u noćima posta "Allah zna da sami sebe varate, pa
imate odnos sa ženama vašim; one su je prihvatio pokajanje vaše i oprostio
odjeća vaša, a vi ste odjeća njihova; vam; zato se sada sastajite s njima."
Allah zna da sami sebe varate, pa je Povod objave ovog dijela ajeta bio je
prihvatio pokajanje vaše i oprostio naprijed spomenuti slučaj Kajsa ibn
vam; zato se sada sastajte s njima i žu Surme: /214/ "Usto, bilo je muslimana
-dite za onim što vam je Allah odredio; koji su sami sebe varali, tj. koji su
jedite i pijte sve dok budete mogli se sastajali (tjspolno općili) sa
razlikovati bijelu nit od crne niti svojim suprugama nakon jacije u toku
zore, a potom upotpunite post, do noći; ramazana, odnosno nakon što bi zaspali,
sa ženama ne općite dok ste u itikafu u a jedan od tih je bio i Omer ibn
džamijama; to su Allahove granice i ne Hattab. Kao što je spomenuto, to je
približujte im se; tako Allah ljudima bilo zabranjeno, jer je muslimanima
objašnjava znamenja Svoja, kako bi se prije toga, nakon što bi klanjali
Allaha bojali." /187/ jaciju, bilo zabranjeno sastajati se sa
ženama i jesti do istog vremena
Ovo je olakšica muslimanima od slijedećeg dana. Oni su se zbog toga
Allaha Uzvišenog, te ukidanje onoga što žalili Allahovom Poslaniku, sallallahu
je bilo prije islama, kada je bilo alejhi ve sellem, pa je Allah objavio:
dozvoljeno da čovjek, nakon što iftari, .."Allah zna da sami sebe
jede, pije i sastaje se sa ženom do varate...", tj. da se sastajete sa
jacije, ili zaspi prije toga, a nakon ženama, jedete i pijete nakon jacije.
što zaspi ili klanja jaciju, bilo je "pa je prihvatio pokajanje vaše
zabranjeno da jede, pije ili se sastaje i zato se sada sastajite s njima...",
sa ženom do slijedeće noći, što je tj. obavljajte odnose s njima
predstavljalo veliku teškoću. Riječ "i žudite za onim što vam je
ovdje predstavlja sastajanje sa ženom Allah odredio" (znači djetetom);
(spolni odnos), što ističu brojni
učenjaci, Ibn-Abbas i neki tabiini. "Jedite i pijte sve dok ne budete mogli
"One su odjeća vaša i vi ste razlikovati bijelu nit od crne niti
odjeća njihova." U vezi s tim Ibn- zore, a potom, do noći postite..." To
Abbas i neki drugi tvrde: "One su je oprost i milost od Allaha Uzvišenog,
smiraj vaš i vi ste smiraj njihov." To tako da je kao izraz oprosta, milosti i
znači da se muškarac i žena međusobno pažnje, dozvolio jelo, piće i bračni
miješaju, dodiruju i u postelju zajedno život tokom cijele noći.
2 El - Bekare / Krava 132
" i žudite za onim što vam je se)." Od Sehla ibn Sa'da es-Sa'idia,
Allah odredio!", tj. žudite za r.a., navodi se da je rekao: - Allahov
olakšicom koju vam je odredio, a Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem,
komentar "za djetetom" ispravniji je. rekao je: /222/ "Ljudi su u dobru sve
dotle dok se požuruju iftar!" Prenose
"Jedite i pijte sve dok ne budete ga El-Buharija i Muslim. Pored toga, u
mogli razlikovati bijelu nit od crne sahih hadisima stoji i zabrana
niti zore...", tj. dok se jasno ne spajanja, tj. da se spoji dan sa danom
razlikuje svjetlo zore od tame noći i i između njih se ništa ne jedeImam
nestane zabune u vezi s tim, odnosno Ahmed navodi predanje od Ebu-Hurejre,
"sa zorom". koji kaže: - Allahov Poslanik,
El-Buhari navodi predanje s lancem sallallahu alejhi ve sellem, rekao je:
od Adijja ibn Hatima, koji kaže: /215/ /223/ "Nemojte spajati!", na što su mu
- Rekao sam: "Allahov Poslaniče! [ta rekli: "Allahov Poslaniče, ti spajaš."
znači: 'bijelu nit od crne niti?' Je su Na to je on rekao: "Ja nisam kao vi.
li to dvije niti?" On je rekao: "Ti to Dok ja noć provodim, moj Gospodar me
usko gledaš, ako gledaš dva konca", a hrani i napaja." Zatim kaže: - I nisu
zatim je rekao: "Ne, nego je to crnina prestali spajati, pa je i Poslanik s
noći i bjelina dana." njima nastavio spajati dva dana i dvije
U dozvoli Allaha Uzvišenog da se noći, a potom, kada su vidjeli mlađak,
jede do izlaska zore nalazi se dokaz da on je rekao: "Da je mlađak došao
je lijepo obaviti sehur (jesti pred kasnije, još bih vam dodao", kao vid
zoru) jer je to olakšica koja je Allahu kazne kojom će ih odvratiti. U oba
mila. Na to i sunnet podstiče i u oba Sahiha navodi se ovo kao predanje
sahiha se navodi predanje od Enesa, Zuhrija. Utvrđeno je da je ova zabrana
koji kaže: - Allahov Poslanik, bila od njega, sallallahu alejhi ve
sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: sellem, da je on u tome jačan i
/216/ "Sehurite, jer u sehuru je pomagan. Očito je da je to jelo i piće
berićet." Postoji i više drugih hadisa: bilo duhovno, a ne fizičko, jer da je
/217/ "Allahov Poslanik, sallallahu stvarno jeo, onda ne bi bilo govora o
alejhi ve sellem, nazivao ga je spajanju. Međutim, nema smetnje da se
'blagoslovljenim ručkom'." U Sahihima spoji do sehura, što potvrđuje jedan
se nalazi predanje hadisa Kasima, koji hadis koji prenosi Ebu-Seid el-Hudri,
prenosi od Aiše, r.a., da je Allahov r.a., koji kaže: - Allahov Poslanik,
Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je:
rekao: /218/ "Ne smeta vam ezan Bilala /224/ "Nemojte spajati! A ako neko od
da sehurite, jer on uči ezan dok je još vas hoće spojiti, neka to učini do
noć. Jedite i pijte dok ne čujete ezan sehura..!?" Navode ga u Sahihima El-
Ibn Ummi-Mektum, jer on ne uči ezan dok Buhari i Muslim.
ne nastupi zora." "sa ženama ne općite dok ste u
Šerijatsko pitanje: Polazeći od toga itikafu u džamijama!" Naime, oni koji
da je Allah Uzvišeni učinio zoru kao su bili u itikafu običavali su izlaziti
krajnju granicu do koje se dozvoljava iz džamija i sastajati se sa svojim
sastajanje sa ženom, jelo i piće, za suprugama ukoliko su to željeli, dok
onoga koji želi postiti, izvodi se nije objavljen ovaj ajet, kojim je to
dokaz da se onaj koji osvane nečist zabranjeno i u toku dana i noći, sve
treba okupati, a zatim postiti, za što dok traje itikaf. To znači: ne
nema ni -kakvih smetnji. To je stav približavajte im se dokle god ste u
imama sva četiri mezheba, te većine itikafu u džamijama. Stoga se onome ko
učenjaka selefa i halefa, a temelji se je u itikafu zabranjuje sastajati se sa
na predanju hadisa koji navode El- ženom sve dok je u itikafu u džamiji
Buhari i Muslim od Aiše i Ummi-Seleme, čak, ukoliko bude trebao ići kući,
r.a., koje kažu: /219/ "Allahov treba da se zadrži samo kratko, koliko
Poslanik osvitao je nečist od odnosa, a da obavi nuždu ili jede. U tom slučaju,
ne od ejakulacije u snu, pa bi se on ne može poljubiti svoju suprugu,
okupao i postio." U hadisu Ummi-Seleme niti je zagrliti, niti bilo što činiti
navodi se još: /220/ "i ne bi se što je suprotno itikafu.
omrsio, niti bi nadoknađivao". U oba Sahiha navodi se da je Aiša,
"a potom, do noći postite!", što r.a., rekla: /225/ "Allahov Poslanik,
pretpostavlja iftar poslije zalaska sallallahu alejhi ve sellem, približio
sunca kao šerijatski propis, kako stoji bi meni svoju glavu, a ja sam ga
u predanju u dva sahiha od Omera ibn češljala jer sam bila u menstrualnom
Hattaba, r.a., koji kaže: - Allahov ciklusu. On ne bi ulazio u kuću osim da
Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, bi obavio nuždu." Zatim kaže: "A i ja
rekao je: /221/ "Kada nastupi noć i bih u takvom slučaju, čak i ako bi
prestane dan, tada postač iftari (mrsi bolesnik bio u kući, samo u prolazu
upitala za njegovo zdravlje."
2 El - Bekare /Krava
133
Spominjanje itikafa nakon posta dozvoliti haram, koji je od Allaha
znači uputu i upozorenje na itikaf u haram, niti može zabraniti halal, što
toku posta ili krajem mjeseca ramazana, je od Allaha halal, nego to obavezuje
kao što se vidi iz sunneta Allahovog samo formalno (izvanjski). Ako odgovara
Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem biti stvari, to je ureduU suprotnom,
/226/, "koji je bivao u itikafu deset sucu pripada nagrada, a onome koji je
posljednjih dana ramazana, sve do svoje napravio varku – posljedica. Zato Allah
smrti, nakon čega su u itikaf išle Uzvišeni kaže:
njegove supruge"(Navodi se u Sahihima .. "Ne jedite imetke jedni
El-Buharije i Muslima.) drugih..svjesno", tj. kada znate da
"To su granice Allahove", tj. nije istina ono što zagovarate dok
ovo što smo objasnili, što smo naredili govorite.
i sankcionirali u vezi s postom i
njegovim propisima, ono što smo
dozvolili i zabranili, čije smo krajnje
granice naveli, te olakšice i odredbe,
to su Allahove granice, koje je On
donio i sam objasnio. Stoga im se ne
približujte, ne prekoračujte ih i ne
prelazite!
"Tako Allah objašnjava ljudima - Pitaju te o mlađacima. Reci: "Oni su
Svoja znamenja", tjkao što je objasnio ljudima oznake za vrijeme i hadž. Nije
post, propise, šerijatske odredbe i dobročinstvo u tome da sa stražnje
detalje u vezi s tim, tako On strane u kuće ulazite, nego je
objašnjava i druge propise jezikom dobročinitelj onaj koji se Allaha boji.
Svoga roba i poslanika, Muhammeda, U kuće ulazite na vrata njihova i
sallallahu alejhi ve sellem. Allaha se bojte da biste uspjeli."/189/
"ljudima da bi bogobojazni
bili", tjda bi znali kako se upućuju i /228/ - Ljudi su pitali Allahovog
pokoravaju, kao što Allah Uzvišeni Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem,
kaže: o mlađacima: "Allahov Poslaniče! Zašto
su mlađaci stvoreni?", pa je Allah
"On robu Svome jasne ajete objavljuje objavio ajet:
da bi vas iz tmine na svjetlo
izveoAllah je doista prema vama dobar i - Pitaju te o mlađacima. Reci: "To su
milostiv" (57:9) oznake vremena za ljude...", a on kaže:
"Allah ih je učinio oznakama vremena
posta i iftara za muslimane, iddeta za
žene njihove i terminima za poslove
vjere njihove." Abdurrezzak navodi
predanje s lancem prenosilaca od Ibn-
Omera, koji kaže: - Allahov Poslanik,
"Ne jedite imovinu drugoga na nepošten sallallahu alejhi ve sellem, rekao je:
način dajući dio sudijama kako biste na /229/ "Allah je učinio mlađake oznakama
grješan način i svjesno dio imovine za vrijeme ljudima. Zato zapostite kada
drugih ljudi pojeli."/188/ vidite mlađaka, a prestanite s postom
kada ga vidite! Ako bude zaklonjen
Ali ibn Ebi-Talha navodi od Ibn- oblacima, računajte trideset dana!"
Abbasa: - To se odnosi na čovjeka koji Predanje navodi El-Hakim od Ibn-ebi-
je dužan neku imovinu, ali za to ne Revada, a zatim kaže: "On je bio
postoji dokaz, pa osporava tuđu imovinu pouzdan, pobožan, mudžtehid, časnog
i parniči se pred sudom iako zna da porijekla. Ima vjerodostojan (sahih)
nije u pravu, da griješi i jede haram. lanac, ali ga El-Buharija i Muslim nisu
Neki pripadnici zdrave tradicije kažu: uvrstili u svoje Sahihe."
"Ne parniči se kada znaš da nepravdu
činiš!" U oba Sahiha navodi se predanje "Nije dobročinstvo u tome da sa
Ummi-Seleme, koja kaže da je Allahov stražnje strane u kuće ulazite, nego je
Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, dobročinitelj onaj ko se Allaha boji. U
rekao: /227/ "Znajte da sam ja čovjek! kuće ulazite na vrata njihova." El-
Nekada mi dođe parnica, neki od vas Buhari navodi od Berra'a da je rekao: -
budu vještiji u argumentaciji, pa ja Kada bi ljudi, u vrijeme paganstva,
presudim u korist njih. Kome ja krenuli na hadž, ulazili su u kuće sa
presudim na račun drugog muslimana, stražnje strane, pa je Allah objavio:
presudio sam mu dio Vatre, pa neka je .."Nije dobročinstvo..itd." Ata ibn Re-
nosi ili ostavi." Navedeni ajet i hadis bah kaže: Kada bi se stanovnici Jesriba
pokazuju da presuda sudije ništa u biti (Medine) vraćali s proslava blagdana, u
stvari ne mijenja, pa ne može svoje kuće bi ulazili sa stražnje
2 El - Bekare / Krava 134
strane smatrajući da je to vid granice. U to spada svaki zabranjeni
dobročinstva (čestitosti)Allah Uzvišeni čin, kao što je: zlostavljanje, osveta,
kaže: ubijanje žena, djece, starih osoba,
"Nije dobročinstvo u tome da sa koje nemaju nikakav poseban stav niti
stražnje strane u kuće ulazite...", mogućnost borbe, svećenika, monaha u
zatim: "Bojte se Allaha da biste ćelijama, zatim paljenje drveća i
spašeni bili" sutra kada stanete pred ubijanje životinja bez posebnog
Njega i bude vas nagrađivao potpuno i razloga, što navode Ibn-Abbas, Omer ibn
precizno." Abdul-Aziz i neki drugi. U tom smislu,
u Sahihu Muslimovom navodi se predanje
od Burejde da je Allahov Poslanik,
sallallahu alejhi ve sellem, rekao:
/230/ "Idite u boj na Allahovom putu,
borite se protiv onih koji u Allaha ne
vjeruju. Borite se, ali ne pljačkajte,
ne obmanjujte, ne zlostavljajte, ne
ubijajte djecu niti monahe u ćelijama."
Budući da se u toku borbe uništavaju i
ubijaju ljudi, Allah Uzvišeni upozorava
da je nevjerstvo koje oni nose,
idolopoklonstvo i okretanje od puta
Allahova, daleko veće, jače i opasnije
nego ubijanjeZato Allah Uzvišeni kaže:
"Smutnja je gora od ubijanja." To
"I borite se na Allahovu putu protiv znači da je idolopoklonstvo veće i gore
onih koji se bore protiv vas, ali ne od ubijanja.
prelazite granice. Zaista Allah ne voli "I ne borite se protiv njih
one koji prekoračaju granice." /190/ "I kod Hrama časnog." U oba Sahiha,
ubijajte ih gdje god ih stignete, i također, stoji: /231/ "Ovu je zemlju
progonite ih odakle su oni vas Allah proglasio nepovredivom onoga dana
prognali! A smutnja je teža od kada je stvorio nebesa i Zemlju; ona je
ubijanja! I ne borite se protiv njih Allahovom odredbom nepovrediva, sveta
kod Hrama časnog dok vas oni tu ne do Sudnjega danaI ovdje borbu nije
napadnu. Ako vas tu napadnu, onda ih dozvolio izuzev jednoga sata, a to je
ubijajte! Takva je kazna za ovaj sat. Nepovrediva je Allahovom
nevjernike." /191/ "Ako se prođu, pa odredbom do Sudnjeg dana, pa se ne može
Allah doista prašta i milostiv je." sjeći drveće u njoj, niti čupati bilje.
/192/ "I borite se protiv njih dok Ako se neko usudi dozvoliti borbu zato
smutnje ne nestane i dok vjera bude što je bila dozvoljena Allahovom
Allahova. Pa, ako se okane, onda Poslaniku, recite: "Allah je dozvolio
neprijateljstvo prestaje, a jedino Svom Poslaniku, ali nije dozvolio
protiv nasilnika ostaje."/193/ vama!", i to na Dan osvojenja Meke,
kada ju je osvojio borbom, tjsilom."
U vezi s riječima Uzvišenog:
"I borite se na Allahovu putu "Ako vas tu napadnu, onda ih ubijajte!
protiv onih koji se bore protiv vas..." - takva je kazna za nevjernike." Allah
Ebul-Alijje kaže: "Ovo je prvi ajet Uzvišeni kaže: I ne borite se protiv
koji je objavljen u Medini u vezi s njih kod Hrama časnog osim ako oni tu
borbom. Nakon što je objavljen, Allahov započnu borbu protiv vas. U tom slučaju
Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, vam se dozvoljava da se protiv njih
vodio je borbu sa svakim ko je protiv borite i ubijate ih, kako biste odbili
njega borbu vodio, a štedio je onoga ko napad.
njega nije napadao, sve dok nije "...a ako se oni okane, Allah
objavljena sura Bera'et ili Et-Tevbe. doista prašta i milostiv je", tj. ako
se oni okane borbe protiv vas u Haremu,
"I ubijajte ih gdje god ih stignete, i te izraze privrženost islamu i pokaju
progonite ih odakle su oni vas se, Allah će oprostiti njihove grijehe
prognali!..." Znači, budite odlučni u iako su ubijali muslimane u Haremu Al-
borbi protiv njih kao što su oni lahovom, jer nema toga grijeha koji On
odlučni u borbi protiv vas, budite neće oprostiti onome ko se pokaje.
odlučni da ih za odmazdu protjerate iz Nakon toga, Allah Uzvišeni naređuje
zemlje vaše, odakle su oni vas borbu protiv nevjernika: "kako ne bi
protjerali. bilo smutnje", tj. idolopoklonstva,
"i ne prelazite granice jer kako ističu Ibn-Abbas i neki drugi;
Allah, doista, ne voli one koji pre - "i dok vjera bude Allahova...", tj. dok
koračaju granice", tj. borite se na vjera Allahova ne bude evidentna i
Allahovom putu, ali ne prelazite
2 El - Bekare /Krava
135
iznad drugih vjeraU oba Sahiha stoji: izuzev ako je napadnut pa bi tada
/232/ "Naređeno mi je da se borim stupio u borbu. Kada bi nastupio taj
protiv ljudi sve dok ne kažu: Nema boga mjesec, on bi prestao s borbom dok ne
osim Allaha! Kada to kažu, njihova krv bi prošao." Ovaj je lanac prenosilaca
i imovina za mene su nepovredivi osim s vjerodostojanStoga, kada je
opravdanim razlogom, a oni će račun Vjerovjesniku, sallallahu alejhi ve
polagati pred Allahom." sellem, dok je bio ulogoren na
"Pa, ako se okane, onda Hudejbiji, došla vijest da je Osman,
neprijateljstvo prestaje, a jedino koga je poslao s pismom idolo-
protiv nasilnika ostaje." Allah poklonicima, ubijen, on se obavezao
Uzvišeni kaže, ako se oni okanu svojim saborcima ashabima (kojih je
idolopoklonstva u kome se nalaze i bilo hiljadu i četiri stotine), da će
borbe protiv vjernika, onda i njih se boriti protiv idolopoklonika. Kada
ostavite u miru. Onaj koji se nakon mu je došla vijest da Osman nije
toga protiv njih bude borio, nasilnik ubijen, on je od toga odustao, želeći
je. A nema neprijateljstva osim protiv sklopiti ugovor o miru. Isto tako, kada
nasilnika. Ovo je smisao riječi: da se je on prestao s borbom protiv plemena
ne bori osim protiv napadača. Ako se Hevazin u Bitki na Hunejnu, pa se
napadači okane, time su se riješili njihova jedinica ukopala u Taifu, on je
nasilja koje predstavlja čin krenuo za njima i opkolio ih. Dok ih je
idolopoklonstva i protiv njih poslije opsjedao s katapultima, počeo je mjesec
toga nema borbe. Pod neprijateljstvom zul-kade, ali je on, kako navodi Enes,
se ovdje misli na kaznu i borbu protiv nastavio opsadu četrdeset dana, kao što
njih, kao što se navodi u riječima se navodi u dva Sahiha. Pošto je pritom
Uzvišenog: stradalo dosta ashaba, on je od toga
"Ako na nepravdu uzvraćate, onda odustao ne osvojivši ga, a zatim se
to učinite samo u mjeri u kojoj je to uputio prema Meki idući na umru iz
vama učinjeno" (16:126)Zato Ikreme Dži'rane, gdje je podijelio plijen sa
kaže: - Nasilnik (zalim) onaj je ko HunejnaOva njegova umra bila je također
odbije reći: "Nema boga osim Allaha!" u mjesecu zul-kadetu, osme godine po
Hidžri.
"onima koji vas napadnu,
uzvratite istom mjerom "Ovim je Allah
naredio pravedan postupak i prema
idolopoklonicima, kao što također kaže:
"Nagrada za zlo je isto takvo zlo"
(42:40)Od Ibn-Abbasa prenosi se da su
riječi Allaha Uzvišenog: .."Ko vas
"Sveti mjesec je za sveti mjesec, a i u napadne..." objavljene u Meki dok nije
svetinjama vrijedi nadoknada (odmazda): bilo ni moći ni borbe, a potom su
onima koji vas napadnu, uzvratite istom derogirane ajetom kojim se naređuje
mjerom i Allaha se bojte; znajte da je borba u MediniIbn-Džerir prenosi od
Allah na strani onih koji su Mudžahida: "Upravo je to medinski ajet
bogobojazni."/194/ objavljen poslije obavljene umre."
"Bojte se Allaha i znajte da
Ikrime kaže da Ibn-Abbas i drugi je Allah uz one koji se Njega boje" -
prenosioci navode: "Kada je Allahov znači ovim se ajetom ukazuje naredba
Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, pokornosti Allahu i bogobojaznosti, te
krenuo na umru u mjesecu zul-kadetu, obavijest da je Allah Uzvišeni uz one
koji je sveti mjesec, šeste godine po koji se Njega boje sa Svojom pomoći i
Hidžri, idolopoklonici mu nisu podrškom na dunjaluku i ahiretu.
dozvolili ulazak u Meku i dolazak do
Kabe, vraćajući ga zajedno s
muslimanima koji su s njim bili;
dogovorio se tada s njima, pa je to
nadoknadio slijedeće godine zajedno s
muslimanima koji su s njim bili, čime "I trošite imetak na Allahovom putu, i
mu je Allah dao da to nadoknadi. U vezi svojim rukama se u propast ne bacajte,
s tim objavljen je ovaj ajet: i dobro čini -te; Allah doista voli
"Sveti mjesec je za sveti mjesec, dobročinitelje."/195/
a i u svetinjama vrijedi nadoknada
(odmazda)." Imam Ahmed u svom Musnedu El-Buhari navodi predanje od
navodi predanje od Džabira ibn Ab- Huzejfe: - Ajet:
dullaha, koji kaže: /233/ "Allahov "I trošite imetak na
Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, Allahovom putu, i svojim rukama se u
nije išao u boj u svetim mjesecima, propast ne bacajte" objavljen je u vezi
2 El - Bekare / Krava 136
s trošenjemSlično se prenosi od Ibn- neprijatelja, korištenju za ono što će
Abbasa, i grupe tabiina. Lejs ibn Sad ojačati stvar muslimana, odnosno, ajet
prenosi od Eslema ebi-´Umrana, koji je upozorenje da je ponašanje suprotno
kaže: "Prilikom osvajanja tome propast i katastrofa za onoga ko
Konstantinopolisa (Is-tanbula) jedan od je to obavezan. Nakon toga slijedi
muhadžira išao je u napad na ne - veznik kojim se dodaje naredba da se
prijateljske redove dok ih nije probio. čini dobro-činstvo, koje predstavlja
S nama je bio Ebu-Ejjub el-Ensari." najviši stupanj pokornosti (ihsan), pa
Neki su tada rekli: "Bacio se svojim kaže:
rukama u propast", a Ebu-Ejjub je
kazao: "Mi bolje znamo smisao ovog "i dobro činite; Allah doista voli
ajeta, jer on je objavljen u vezi s dobročinitelje!"
nama!" Mi smo bili s Allahovim
Poslanikom, sallallahu alejhi ve
sellem. S njim smo bili svjedoci mnogih
poprišta i pomagali smo mu. Kada se
islam proširio i učvrstio, mi,
ensarije, sastali smo se zadovoljni i
govorili smo: "Allah nas je počastio da
budemo ashabi Njegovog Vjerovjesnika,
sallallahu alejhi ve sellem, i da mu
pomažemo, pa se islam proširio i stekao
mnogo pristalica. Davali smo prednost
islamu i Poslaniku, sallallahu alejhi
ve sellem, nad našim porodicama, nad
imetkom i djecom. Međutim, kada je rat
prestajao, mi smo se vraćali svojim
porodicama i djeci, te ostajali da "Hadž i umru radi Allaha upotpunite! A
boravimo s njima," pa je u vezi s tim ako budete spriječeni, onda kurbane što
objavljeno: vam se nađu pri ruci zakoljite, a glave
svoje, dok kurbani ne stignu do mjesta
"I trošite imetak na Allahovu putu, i svoga, ne brijte! A koji se među vama
svojim rukama se u propast ne bacajte." razboli ili nekakav ezijet u glavi ima,
Propast je bila u ostajanju s porodicom neka se postom ili sadakom ili kurbanom
i imovinom, te napuštanju borbe iskupi! Kada budete sigurni, ko bude
(džihada)Prenose Ebu-Davud, Tirmizi i obavljao umru s hadžom kurban do kojeg
En-Nesa'iEbu-Bekr ibn Ajjaš s lancem od može doći, neka zakolje! A onaj ko ga
El-berra ibn Aziba navodi da ga je neki ne nađe, neka tri dana posti u danima
čovjek pitao: "Ako sam napadnem hadža i sedam dana po povratku, to je
neprijatelje pa me ubiju, da li sam se punih deset danaTo je za onoga čija
time svojim rukama bacio u propast?" porodica nije prisutna u Hramu
"Ne", rekao je on"Allah je rekao Svome časnomBojte se Allaha i znajte da On
Poslaniku: žestoko kažnjava!"/196/
"Bori se na Allahovom putu i
nikoga ne obavezuj osim sebe!" (4:84), Nakon što je Allah Uzvišeni naveo
a ovaj se ajet odnosi na trošakPrenosi propise posta i uz njih ukazao na
Ibn-Merdevejh, a navodi ga El-Hakim u džihad (borbu), počeo je s objaš -
svome MustedrekuOn navodi da je sahih njenjem drugih obreda, naređujući
(vjero-dostojan) u skladu s kriterijima izvršenje hadža i umreIz teksta se vidi
dvojice autoriteta (šejhova) iako ga ne da je potrebno dovršiti ih nakon što se
prenose u svojim zbirkamaPrenose ga, počnuU tom smislu, nakon navođenja ovih
također, Tirmizi i Kajs ibn Rebi' od propisa, Allah Uzvišeni kaže: "a ako
Ishaka ibn Berra'aU vezi s riječima: budete spriječeni...", tjako budete
.. "...i nikoga ne obavezuj osim onemogućeni doći do Hrama i spriječeni
sebe!" on kaže: "Ali je propast da ove obrede dovršititi. Stoga se
čovjek učini grijeh pa se ne pokaje i učenjaci slažu da je upotpunjavanje
tako baci u propast." Od Numana ibn hadža i umre obavezno, bez obzira da li
Bešira navodi se da se to odnosi na se smatralo da je umra obavezna ili
čovjeka koji učini grijeh i vjeruje da poželjna, kako se ističe u dva
mu neće biti oprošten i tako se baci u mišljenja uleme, koja smo naveli s
propast, tj. počne više činiti grijehe, argumentacijom u našoj knjizi
pa propadne. Smisao ajeta jeste naredba "Propisi"Od Alije se navodi da je u
da se troši na Allahovom putu u vezi sa ajetom:
različitim vidovima približavanja "Hadž i umru dovršite radi
Allahu i pokornosti, a posebno u Allaha..." rekao: "da zanijetiš hadž u
trošenju imetka za borbu protiv kući svoje porodice" Ovako navode Ibn-
2 El - Bekare /Krava
137
Abbas, Seid ibn Džubejr i Tavus Sufjan Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem,
kaže: - Pod upotpunjavanjem ovih obreda nije ništa odgovorio, a zatim mu je
podrazumijeva se polazak od svoje kuće došla objava, pa je podigao glavu i
sa nijetom da obaviš isključivo hadž i rekao: "Ko to pita?" čovjek je rekao:
umru i to da se odazivaš Allahu (sa "Ja", pa je on odgovorio: "što se tiče
Lebbejke...) od Mikata, a ne da ideš džubeta, trebaš ga skinuti, a miris
radi trgovine ili neke potrebe. Kada operi. Nakon toga, što budeš činio
dođeš blizu Meke, i onda kažeš: "da obavljajući hadž, isto učini
obavim hadž ili umru!", što je obavljajući umru!"
dozvoljeno, ali potpunost pretpostavlja "A ako budete spriječeni, onda
da se krene radi toga, a ne radi nečega kurbane što vam se nađu pri ruci
drugog. Mekhul kaže: "Upotpunjavanje zakoljite..." Navode da je ovaj ajet
znači zajedničko izvršenje počev od objavljen šeste godine po HidžriTo je u
Mikata."80 godini sporazuma na Hudejbiji, kada su
Abdurrezzak s lancem prenosilaca od idolopoklonici spriječili Allahovog
Zuhrija navodi: - čuli smo da je Omer u Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem,
vezi s riječima Allaha Uzvišenog: ne dozvolivši mu da dođe do Harema. Tim
"Hadž i umru dovršite radi Allaha..." povodom, Allah je objavio Suru "El-
rekao: "U dovršenje spada da se odvoje Feth" (Osvojenje) u cjelini. Objavio im
i da se umra obavlja izvan mjeseci je olakšicu da zakolju za kurban ono
hadža."81 Ovaj je stav teško prihvatiti što imaju kod sebe, a imali su
budući da je utvrđeno da su sve umre sedamdeset deva, zatim da obriju glave
Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi i skinu ihrame. Oni to nisu odmah
ve sellem, obavljene u mjesecima hadža učinili očekujući da to bude derogirano
i to u zul-kadetu; "umra Hudejbije" dok on, sallallahu alejhi ve sellem,
bila je u zul-kadetu šeste godine po nije izišao i obrijao glavu, nakon čega
Hidžri, "umratul-kada'" u zul-kadetu su to uradili i svi ostali. Među njima
sedme godine po Hidžri, "umra Džuarana" je bilo i onih koji su samo skratili
u zul-kadetu osme godine po Hidžri, a u kosu, a nisu je potpuno obrijali, pa je
zul-kadetu desete godine po Hidžri on, sallallahu alejhi ve sellem, rekao:
obavio je umru zajedno s hadžom, za /237/ "Allah obasuo milošću one koji su
koje je istovremeno obukao isti ihram.82 glavu obrijali!" Oni su rekli: "I one
Nakon toga nije obavio nijednu umru, a koji su skratili kosu, Allahov
rekao je Ummi-Hani: /234/ "Umra u Poslaniče?", a on je treći put rekao:
ramazanu jednaka je hadžu samnom", a to "I one koji su skratili." Oni su se pri
je samo zato jer je ona bila odlučila klanju tog svog kurbana udruživali po
ići na hadž s njim, pa to nije mogla sedam, na jednu devu, a bilo ih je
obaviti zbog čistoće. Utvrđeno je, hiljadu i četiri stotine, i nalazili su
također, da je Allahov Poslanik, se na Hudejbiji izvan Harema, a ima i
sallallahu alejhi ve sellem, s jednim mišljenja da su bili pri kraju Harema.
ihramom sastavljao i hadž i umru.83 U Učenjaci se razilaze u pitanju: da
sahih hadisu također stoji: /235/ "Umra li se sprečavanje svodi isključivo na
će ulaziti u hadž do Sudnjeg dana." sprečavanje od neprijatelja ili
U dva sahiha od Ja'la ibn Umejje ne..tako da nema opravdanja osim za
navodi se slučaj čovjeka koji je pitao onoga koga spriječi neprijatelj, dok
Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve bolest ili što drugo nije razlog.
sellem, u Džarani: /236/ "[ta misliš o Postoje dva mišljenjaJedno je od Ibn-
čovjeku koji je obukao ihram za umru Abbasa, za koga se navodi da je rekao:
noseći na sebi džube i mirise?" Allahov - Nema zapreke, osim zapreke od
neprijatelja. Onaj koga pogodi bolest,
kakav bol ili zaluta, ne spada u to.
80
Prema mišljenju onih koji smatraju da je istodobno obavljanje Jer je Allah Uzvišeni rekao:
hadža i umre bolje (kiran). "Kada budete sigurni..." Sigurnost
81
Prema mišljenju onih koji smatraju da je odvajanje hadža i umre ovdje nije prepreka. To potvrđuju
bolje (ifrad). mnogi, među kojima su i Ibn-Amr i neki
82 tabiiniPo drugom mišljenju ograničenje
Utvrđeno je da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem,
rekao: /238/ "Da sam znao što sada znam, ne bih poveo kurbana sa ima daleko širi smisao od ograničenja
sobom i učinio bih samo umru." Iz ovog se hadisa vidi da je temettu od neprijatelja, bolesti, lutanja na
(obavljanje umre, a zatim hadža uz klanje kurbana) najbolji. Ima onih putu isl. Imam Ahmed navodi predanje s
koji smatraju da je on vadžib, a mi to podržavamo iako to eksplicite lancem od Hadžadža ibn Omera el-
ne kažemo.
83 Ensarija, koji kaže: - čuo sam kako
Ovo ne ukazuje da je bolje sastaviti hadž i umru (kiran), zato što je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve
sa sobom poveo kurbana još od prije mikata jer on je, sallallahu alejhi
ve sellem, ostajao u ihramu i nije ga skidao. Da to nije tako, skidao bi
sellem, kaže: /239/ "Ko nešto slomi ili
ihram zajedno s onima kojima je naredio da skinu ihram i da umjesto razboli se ili postane hrom, skinut će
hadža umru obave. U jednom sahih (vjerodostojnom) hadisu utvrđeno ihram i dužan je drugi hadž obaviti."
je da je on rekao svojim ashabima: "Umra će ulaziti u hadž do Zatim kaže: - To sam spomenuo Ibn-
Sudnjeg dana." Prema tome, obavljanje umre uz hadž vrednije je.
2 El - Bekare / Krava 138
Abbasu i Ebu-Hurejretu, pa su na to skidati ihram dok ga ne zakoljem."
rekli: "Tako je." Od Ibn-Mes'uda, Ibn-
Zubejra, Alkame, Seid ibn Musejjeba i "A koji se među vama razboli ili
drugih navodi se da su rekli: nekakvu muku u glavi ima koja ga muči,
"Ograničenje može biti od neprijatelja, neka se postom, ili sadakom, ili
bolesti ili loma." kurbanom iskupi!" El-
U oba Sahiha navodi se predanje od -Buhari navodi predanje s lancem od
Aiše: /240/ da je Allahov Poslanik, Abdullaha ibn Ma'kila, koji je rekao:
sallallahu alejhi ve sellem, ušao kod /244/ - Sjeo sam s Ka'b ibn Udžretom u
Diba'e bint Zubejr ibn Abdul-Muttalib, ovoj džamiji (tj. džamiji u Kufi), pa
koja mu je rekla: "Allahov Poslaniče! sam mu postavio pitanje u vezi s
Htjela bih obaviti hadž, ali nisam otkupninom za post. Odgovorio je:
dobro?" On je odgovorio: "Obavi hadž Donesen sam jednom prilikom Allahovom
pod uvjetom da ćeš skinuti ihram tamo Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem,
gdje te to zadesi." Ima učenjaka koji a po licu su mi bile ušiRekao je:
potvrđuju ovaj vid uvjetovanja[afija u "Nisam mislio da te napor doveo u ovu
svom komentaru potvrđuje ispravnost situaciju. Možeš li naći ovcu?" "Ne
ovog stava ukoliko je ovaj hadis mogu", odgovorio sam. Zatim je rekao:
vjerodostojan, a el-Bejheki i drugi "Posti tri dana ili nahrani šest
hafizi hadisa kažu: "Vjerodostojan je, siromaha i to svakome od njih osiguraj
Allahu hvala." pola sa'a hrane, i obrij se (glavu)!"
"kurban do kojeg možete doći, Zatim je to objavljeno povodom mog
zakoljite!" Alija je govorio: "Ovcu." slučaja, ali svima vama. Ahmed navodi
Ibn-Abbas isto tako, a to kažu i mnogi predanje od Ka'ba ibn Udžre, koji kaže:
tabiini, pa je to i stav sva četiri /245/ - Došao mi je Vjerovjesnik,
imama. Ima, međutim, onih koji smatraju sallallahu alejhi ve sellem, dok sam
da je to isključivo deva ili govedoJa ložio vatru pod loncem. Uši su mi bile
bih rekao: Jasno je da se svi ovi po licu, ili, kako kaže: "po obrvama",
oslanjaju na slučaj na Hudejbiji, iako pa je rekao: "Smeta li ti to na glavi?"
nijedan od njih ne navodi da je zaklao "Da", odgovorio sam". Onda to obrij i
ovcu jer su oni zaklali po kravu ili posti tri dana, ili nahrani šest siro-
devu, pošto se one kolju na svaku maha ili pak zakolji kurbana!"84
sedmericu, kao što stoji u oba sahiha Ja bih dodao: To je stav sva četiri
od Džabira ibn Abdullaha, koji kaže: imama i većine uleme, koja smatra da se
/241/ "Allahov Poslanik naredio nam je ovdje može ostaviti pravo izbora: pa
da kod deve ili krave učestvujemo po ukoliko hoće može postiti, a ukoliko
sedmerica za svaki kurban." Od Ibn- hoće, može dati sadaku, tj. može
Abbasa navodi se da je rekao: "prema nahraniti tri siromaha osiguravajući
imovini - ako je bogat, devu ili kravu, svakome od njih pola sa'a (dvije
ili pak ovcu"U oba sahiha je potvrđeno pregršti) hrane (muddan). Isto tako,
da je Aiša, majka vjernika, rekla: ukoliko hoće, može zaklati ovcu i
/242/ "Jednom je Vjerovjesnik, sallal- podijeliti je sirotinji. Svako od tih
lahu alejhi ve sellem, zaklao bravče." djela koje bude učinio, bit će
"A glave svoje, dok kurbani dovoljno. Budući da pri objašnjenju
ne stignu do mjesta svoga, ne brijte!" olakšice tekst Kur'ana ide od lahkog ka
- vezuje se za riječi Allaha Uzvišenog: još lakšem, tako da se može: "otkup
"Hadž i umru radi Allaha učiniti postom ili sadakom ili
dovršite!" zato što nije dozvoljeno kurbanom",
klanje kurbana osim u okviru Harema, Vjerovjesnik, sallallahu alejhi
kada postoji sigurnost, što se tiče ve sellem, naredio je to Ka'bu ibn
događaja na Hudejbiji, klanje kurbana Udžri, upućujući ga da čini ono što je
izvan Harema opravdava se bolje, pa je rekao: "Zakolji ovcu ili
spriječenošću, jer su ih pripadnici nahrani šest siromaha ili posti tri
Kurejša spriječili da uđu u Harem. dana." Svako od ovih djela dobro je uz
Stoga, riječi: zahvalnost Allahu Uzvišenom.
"dok kurbani ne stignu do mjesta Hišam kaže: Lejs nam prenosi da je
svoga" tj. dok onaj koji vrši obred ne Tavus govorio: "[to se tiče
obavi obrede hadža, i umre, ako to klanja to se mora obaviti u Meki, a što
spaja "kiranom", ili dok ne obavi jedno se tiče hrane i posta, može gdje god
od toga, ako to vrši "ifradom", ili hoće." Allah Uzvišeni kaže:
"temettu'om", što se potvrđuje u oba
sahiha u predanju Hafse, koja je rekla: "Kada budete sigurni, obavite umru
/243/ "Allahov Poslaniče! Zašto su sa hadžom i kurban do kojeg možete
drugi skinuli ihram nakon umre, a ti
nisi?!" Odgovorio je: "Pošto sam ja
obrijao glavu i svezao kurban, neću 84 Znači, otkupnina za brijanje glave prije nego kurban dođe do
.
njegovog mjesta, ko ima smetnji na glavi, što nije vezano za kurban
2 El - Bekare /Krava
139
doći, zakoljite!" dakle, kada budete u zabranjivao kako bi se povećao broj
mogućnosti obaviti obrede hadža, onaj ljudi koji hodočaste u Hram ili
koji bude sastavio umru s hadžom, a tu obavljaju umru, kao što on to decidno i
spadaju oni koji su obukli ihrame radi kaže.
umre i hadža, odnosno, koji su obukli
ihram radi umre, a kada su je izvršili, "A onaj ko ga ne nađe, neka tri dana
obukli su i radi hadža. posti u danima hadža i sedam dana po
"pa ko obavi umru sa povratku, to jest punih deset dana."
hadžom i kurban do kojeg može doći, To znači, ko ne nađe kurbana neka posti
zakolje!" Tjneka zakolje ono što bude tri dana u toku hadža, tju danima
mogao, a najmanje ovcu a može zaklati obredaUčenjaci kažu: "Bolje je da se
goveče budući da je Allahov Poslanik, posti prije Arefata." Međutim, u vezi s
sallallahu alejhi ve sellem, za svoje ovim postom u danima "tešrika" Bajrama
supruge klao govečeEl-Evza'i kaže: - Od postoje dva mišljenja: da je
Ebu-Hurejre navodi se: /246/ "da je dozvoljeno na osnovi riječi Aiše i Ibn-
Allahov Poslanik klao goveče za svoje Omera u Sahihu El-Buharijinom: /248/
supruge, a one su sastavljale umru s "Nema olakšice u danima "tešrika"
hadžom "(temettu')". U dva sahiha se Bajrama da se posti, osim za one koji
navodi od Imrana ibn Husajna da je ne nađu kurbana." Od Alije se navodi da
rekao: /247/ "Ajet o temettu'u bi govorio: "Koga prođe post tri dana u
objavljen je u Allahovoj Knjizi, pa smo toku hadža, postit će ih u danima
to izvršavali zajedno s Allahovim 'tešrika'.” To isto kažu Ikrime, Hasan
Poslanikom. U Kur'anu nakon toga nije i Urve ibn Zubejr i to u smislu općeg
objavljeno ništa što bi to zabranilo, značenja riječi:
sve do njegove smrti; a nakon toga je "neka posti tri dana u toku
govorio što je ko želio!" El-Buhari hadža"Isto tako, ovo je prvotni stav
navodi kako ima mišljenja da je to Omer Šafije, da nije dozvoljen taj post u
branio, a u predanju koje El-Buhari danima tešrika, što je i novi stav
navodi eksplicitno se ističe da je Omer šafije na osnovi predanja Muslima od
zabranjivao ljudima " temettu' ", pa Kutejbe el-Huzlija, r.a., koji je
kaže: - Ako to uzimamo po Allahovoj rekao: - Allahov Poslanik, sallallahu
Knjizi, Allah naređuje da se dovrši alejhi ve sellem, rekao je: /249/ "Dani
riječima: 'tešrika' su dani jela i pića, te
"Hadž i umru radi Allaha spominjanja Allaha Uzvišenog."
izvršite!" U vezi s tim, treba reći da "...a sedam kada se vratite",
to Omer, r.a., nije zabranjivao tjkada se vratite u domovinu i porodici
smatrajući to nedozvoljenim,85 nego je jer Poslanik, sallallahu alejhi ve
sellem, kaže u dijelu hadisa86 koji
85 navodi El-Buhari od Ibn-Omera: /250/
Veliki je Onaj Koji je ograničio nepogrešivost na Svoje "..pa ko ne nađe kurbana, neka posti
vjerovjesnike i poslanike, sallallahu alejhi ve sellem. Allahov
tri dana za vrijeme hadža i sedam kada
Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, naredio je svim svojim ashabima
da svoj hadž učine s umrom, a pošto to oni odmah nisu prihvatili, se vrati svojoj porodici" (navode ga u
naljutio se i tako ljut je ušao kod Aiše, r.a., a ona mu je kazala: "Neka oba Sahiha).
se Allah rasrdi na onoga ko je prouzrokovao tvoju srdžbu!" Jedan od "To je punih deset dana", što
ashaba ga je pitao: "Je li umra ušla u hadždž samo ove godine?", pa potvrđuje riječi Allaha Uzvišenog: "tri
mu je odgovorio: /242/ "^ak za vijeke vijekova, za vijeke vijekova." i sedam dana", tjpunih deset dana, a i
Zatim je isprepleo svoje prste i rekao: /243/ "Da sam znao ono što naredbu da se oni upotpune.
sada znam, ne bih poveo sa sobom kurban i učinio bih umru." Sve to
.." To je za onoga čija
pokazuje da vezivanje hadža s umrom "(temettu')" ostaje za vijeke
vijekova. Međutim, ... Allah obasuo milošću Omera, r.a., i oprostio porodica nije prisutna u Haremu
mu jer riječi njegove u vezi sa zabranom spajanja sa umrom časnom..." Tumači Kur'ana slažu se da
"(temettu')" su maksimalno iskrivili rafidije... koji znaju lagati... pa su ovdje apostrofirani stanovnici
kažu da je mut'a (privremeni brak) bila u vrijeme Poslanika i halifata Harema, te da se na njih ne odnosi
Ebu-Bekra, a da je to iskrivio Omer koristeći pri tome sličnost u obavljanje "temettuom". Katade kaže: -
izgovoru između spajanja umre s hadžom "(temettu')" i svoje težnje Do nas je došlo kako je Ibn-Abbas
da dozvole brak "mut'u", tj. privremeni brak, koji je Poslanik,
govorio: "Građani Meke, za vas nema
sallallahu alejhi ve sellem, zabranio jednom u Hajberu, zatim ga
odobrio za vrijeme osvojenja Meke, a zatim ga u samoj Meki temettua 'sastavljanja', koje je
zabranio za vrijeme svog boravka u tome gradu, kada je rekao: /251/ dozvoljeno stanovnicima drugih krajeva
"O ljudi! Iako sam vam bio dozvolio privremeni brak sa ženama, - vama je zabranjenoZato je onaj između
Allah je to zabranio do Dana sudnjega." Prenosi Muslim od Sebre el- vas koji ipak želi to obaviti obavezan
Džuhenija (1:132), a u Sahihu Muslimovom navodi se od Sebre el- prijeći jednu dolinu" (ili je rekao da
Džuhenija da je rekao: /252/ "Vidio sam Allahovog Poslanika kako između njega i Harema bude jedna
stoji između "rukna" i "vrata" Kabe i izgovara isto. U Sahihu
dolina), pa onda krene na umru. Od
Muslimovom/4/133/ od Sebre el-Džuhenija navodi se također: /253/
"Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, naredio nam je
privremeni brak kada smo osvojili Meku i ušli u nju, da bi nam to
zabranio prije nego smo izišli iz Meke." Prema tome, dobro vidite, lažu. Allah neka ih uputi na Pravi put!
86
moja braćo muslimani, kako rafidije iskrivljavaju riječi Poslanika, Ovaj hadis ima opće značenje, a preciziraju ga dva gore navedena
sallallahu alejhi ve sellem, koristeći sličnost izraza, iako znaju da hadisa: "...nije olakšica..." i "Koga ovaj post prođe..."
2 El - Bekare / Krava 140
Tavusa se navodi da je rekao: Abbas rekao: /255/ "Za hadž se ihram
Sastavljanje "(temettu‘)" za ljude je oblači samo u mjesecima hadža, jer
izvan Meke, a ne za Mekelije, tjsamo za sunnet je da se ihrami za hadž oblače
one čije porodice nisu u Haremu. samo u mjesecima hadža." Ovaj lanac je
"Bojte se Allaha", tj. u svemu sahih (vjerodostojan)A riječ ashaba da
što vam je naredio i zabranio, "i je sunnet to i to, po većini uleme
znajte da Allah žestoko kažnjava." imaju status hadisa, a posebno Ibn-
Odnosi se na one koji se ponašaju Abbasa u komentaru Kur'ana, jer je on
suprotno Njegovoj naredbi i krše ono najveći mufessir. U jednom hadisu koji
što je On, dž.š., zabranio. se direktno navodi od Poslanika,
sallallahu alejhi ve sellem (merfu'),
koji prenosi Ibn-Merdevejh s lancem od
Džabira, navodi se da je Vjerovjesnik,
sallallahu alejhi ve sellem, rekao:
/256/ "Ne treba niko oblačiti ihram za
hadž osim u mjesecima hadža." Njegov
sened je prihvatljiv. Međutim, [afija
navodi predanje posredstvom Džabira ibn
Abdullaha, prema kojem je postavljeno
pitanje: /257/ "Da li će se početi s
"Hadž je u poznatim mjesecima, pa onaj telbijjom za hadž prije mjeseci hadža?"
ko se obaveže u toku njih obaviti hadž Rekao je: "Ne." Ovaj "mevkuf" hadis
ne može imati spolni odnos, ružno što vjerodostojniji je od navedenog
činiti, niti ulaziti u prepirke u toku "merfu'" hadisaPrema tome, ostaje
hadžaA za dobro koje učinite Allah zna. mezheb ashaba ojačan stavom Ibn-Abbasa:
Za put se opskrbite, a najbolja je "Sunnet je da se ne stupa u ihram za
opskrba bogobojaznost! I Mene se bojte hadž osim u mjesecima hadža"Allah to
- vi, razumom obdareni!"/197/ najbolje zna!
"u poznatim mjesecima"; El-
Poznavaoci arapskog jezika razilaze Buhari navodi od Ibn-Omera: /258/ "To
se u pogledu značenja riječi: "Hadž su mjeseci ševval, zul-kade i deset
je u poznatim mjesecima" Neki kažu: "To dana zul-hidžeta." Ovo El-
znači da je hadž u poznatim mjesecima, Buhari spominje u muallek predanju u
pa je u skladu s tim nijet za hadž aktivnoj formiSlično tome Ibn-Džerir
potpuniji u tim mjesecima nego u dru- prenosi od Ibn-Omera u lancu koji je
gim, iako je i u drugim ispravan. sahihA El-Hakim to prenosi uz opasku:
Mišljenje da je nijet za hadž ispravan "u skladu s uvjetima dva šejha". Ja bih
u toku cijele godine zastupa mezheb dodao da se to prenosi od velike
Malika, zatim Ebu-Hanife, Ahmeda ibn skupine ashaba i tabiina, a predstavlja
Hanbela i drugih..i to na osnovi riječi i stav Šafije, Ebu-Hanife, Ahmeda i
Allaha Uzvišenog: drugihIbn-Džerir kaže: - Ispravno je
- Pitaju te o mlađacimaReci: kazati u množini za dva mjeseca i dio
"Oni su ljudima oznake za vrijeme i trećeg, kao što se kaže: "Vidio sam ga
hadž", odnosno, da je to jedan od dva ove godine ili vidio sam ga danas, iako
obredaStoga je nijet za hadž ispravan u se to zbilo u dijelu godine, odnosno
toku cijele godine, kao i za umru. dana." Isto tako, Allah Uzvišeni kaže:
Međutim, [afija, r.h., smatra da je "A onome ko požuri, pa to
nijet za hadž ispravan samo u mjesecima učini za samo dva dana, nije grijeh"
hadžaZato, ako bi neko zanijetio prije (2:203), jer žurba je samo za dan i po!
toga, to mu ne bi bilo valjano. Ovaj "a ko se obaveže da u njima
stav prenosi se od Ibn- obavi hadž" ; Ibn-Džerir kaže: "Svi se
-Abbasa i Džabira, a zastupaju ga i slažu da se pod obavezom ovdje misli na
Ata', Tavus i Mudžahid, r.hDokaz su za prihvaćanje obaveze i zadaće, tj. ko na
to riječi Allaha Uzvišenog: sebe uzme obavezu stupajući u ihram da
"Hadž je u poznatim mjesecima", pa obavi hadž." Ata kaže: "obaveza jeste
ne vrijedi prije toga, kao što je stupanje u ihram." Isto kažu i drugiOd
slučaj i sa namaskim vremenom. Šafija, Ibn-Abbasa se navodi da je rekao: "Ne
r.h., navodi predanje od Ibn-Abbasa da treba da se počne sa telbijjom za hadž,
je rekao kako niko ne treba da oblači a zatim ostane u zemlji."
ihram za hadž osim u mjesecima hadža, "..ne može imati spolni odnos
jer Allah Uzvišeni kaže: "Hadž je u niti nevaljalo što činiti" Ata kaže:
poznatim mjesecima." Ibn-Merdevejh u "Spolni odnos" znači sastajanje sa
svom Tefsiru navodi predanje od Ibn- ženom, snošaj i bestidan govor, a
Abbasa: /254/ "Sunnet je da se ihrami riječi: "niti ružno što činiti",
za hadž oblače samo u mjesecima hadža." znači činiti grijehe i psovati u
Ibn-Huzejme u Sahihu prenosi da je Ibn- Haremu. U sahih hadisu stoji: /259/
2 El - Bekare /Krava
141
"Psovati muslimana nevaljao je hljebOd Mudžahida se navodi da je Ibn-
(nemoralan) čin, a boriti se protiv Omer uvjetovao da onaj s kim se druži
muslimana čin je nevjerstva", a u bude velikodušan i dobar.
nevaljalost spadaju svi grijesiU dva "...a najbolja opskrba je
"Sahiha" od Ebu-Hurejre navodi se da je bogobojaznost!" Naime, pošto im je
rekao: - Allahov Poslanik, sallallahu naredio da se opskrbe za put na ovome
alejhi ve sellem, kaže: /260/ "Ko svijetu, uputio ih je da se opskrbe i
hodočasti ovaj Hram, a ne sastane se sa za drugi svijet - ahiret, a to je bogo-
ženom, niti što nevaljalo uradi, bojaznost Allah Uzvišeni kaže:
oslobodio se grijeha kao na dan kada ga "...i raskošna odijela, a odjeća
je majka rodila." bogobojaznosti, to je ono najbolje"
"..niti ulaziti u prepirke u (7:26). A to je strahopoštovanje,
toku hadža.", tj. prekine svaki sukob pokornost i bogobojaznost, tj. opskrba
u vremenu obreda hadža, i odmah nakon za drugi svijet.
toga, što je Allah najbolje objasnio. Mukatil ibn Hajjan kaže: - Kada je
Naime, dolazilo je do rasprava između objavljen ajet: "Za put se
pripadnika plemena Kurejš i drugih opskrbite", jedan od siromašnih
Arapa, tako da bi Kurejši stajali kod muslimana ustao je i rekao: "Allahov
Mešarul-harama na Muzdelifi, a ostali Poslaniče! Ne možemo osigurati
Arapi na Arefatu, pa bi raspravljaliI opskrbu!", pa mu je Allahov Poslanik,
jedni i drugi su tvrdili da su njihov sallallahu alejhi ve sellem, rekao:
hadž i mjesto gdje stoje mjesto i hadž /263/ "Opskrbite se toliko da sačuvate
Ibrahima, a.sAllah je prekinuo ovu svoj obraz od ljudi, a najbolja opskrba
prepirku, objasnio sve obrede i je bogobojaznost!" Prenosi Ibn-Hatim.
zabranio prepirku na tome mjestu i u to "I Mene se bojte vi, razumom
vrijemeIma mišljenja, također, da obdareni!", tj. da ne tražite od njih,
prepirka znači ovdje neprijateljstvo, tj. čuvajte se Moje kazne i teške
licemjerje, psovku, svađu i srdžbu, patnje! Moja kazna je za one koji
izuzev da ukoriš roba i time ga djeluju suprotno Mojim zapovijedima -
naljutiš, ali ga ne udarišJa bih dodao: vi, pameću i razumom obdareni!
Kada bi ga udario, i to bi bilo
dopuštenoDokaz za to jeste da je Ebu-
Bekr udario svog slugu zato što je
pustio da zaluta deva na kojoj je bila
hrana i voda, dok je Allahov Poslanik,
sallallahu alejhi ve sellem, gledao u
njega, nasmiješio se i u vidu blagog
prijekora rekao: /261/ "Gledajte šta
čini ovaj vjernik u ihramu!" Dakle, "Nije vam grijeh da od Gospodara svoga
bolje je to ne činitiAllah to najbolje
tražite neko dobroA kada pođete s
zna!
Arefata, Allaha spominjite kod El-
U predanju koje navodi Ahmed u
Mešarul - harama; a spominjite Ga kako
skraćenom obliku stoji kako on navodi
vas je On uputio, jer ste prije toga u
od Džabira: /262/ "Ko izvrši svoj
zabludi bili."/198/
obred, a muslimani budu zaštićeni od
njegova jezika i ruku, bit će mu
El-Buhari navodi od Ibn-Abbasa: -
oprošteni pređašnji grijesi."
Ukkaz, Medžene i Zul-Medžaz u pagansko
"A za dobro koje učinite
su doba bila poznata trgovišta, pa su
Allah zna..." Nakon što im je zabranio
ljudi smatrali grijehom trgovinu u
ružan govor i djela, Allah Uzvišeni
sezoni hadža, tako da je objavljen
podstiče vjernike da čine dobra djela,
ajet:
obavještavajući ih da On to zna, te da
"Ne pripi -suje vam se u
će ih za to na Sudnjem danu nagraditi
grijeh da od Gospodara svoga
najobilnijom nagradom.
priželjkujete neko dobro u vrijeme
"Za put se opskrbite, a
hadža." Ahmed prenosi od Ebu-Umame et-
najbolja opskrba je bogobojaz -nost!"
Tejmija, koji kaže: - Rekao sam Ibn-
El-Buhari navodi predanje s lancem od
Omeru: "Mi uzimamo zakupninu, pa je li
Ibn-Abbasa, koji kaže: - Stanovnici
nam ispravan hadž?" On je kazao: "A
Jemena obavljali su hadž, a nisu sa
zar ne činite tavaf oko Kabe, činite
sobom nosili opskrbu i govorili su:
dobro, bacate kamenčiće, brijete
"Oslanjamo se na Allaha!" Zato je Allah
glave?!" Odgovorili smo: "Dakako." Nato
Uzvišeni objavio:
je Ibn-Omer rekao: /264/ - Allahovom
"Za put se opskrbite, a najbolja
Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem,
opskrba je bogobojaznost!" Tako im je
došao je čovjek i upitao ga ovo što si
to zabranjeno i naređeno da se opskrbe
ti mene pitao, pa mu on, sallallahu
potrepštinama kao što su brašno i
alejhi ve sellem, nije odgovorio dok mu
2 El - Bekare / Krava 142
nije došao Džebrail s ovim ajetom: glavama ljudi, pa bi tada
"Ne pripisuje vam se u grijeh krenuliAllahov Poslanik, sallallahu
da od Gospodara svoga priželjkujete alejhi ve sellem, ostavio je pokret s
neko dobro." Isto tako, Ibn-Džerir Arefata kasnije, dok sunce ne bi
prenosi s lancem od Ebu-Saliha, sluge zašlo." To prenosi Ibn-Merdevejh iz
Omerovog, koji je rekao: - Kazao sam: hadisa Zem'a ibn Saliha, pa dodaje:
"Vladaru vjernika, da li ste trgovali /270/ "Zatim je stajao na Muzdelifi, a
na hadžu?" On je rekao: "Pa zar su sabah klanjao u svitanje zoreKada bi
ljudi zarađivali u drugo vrijeme izuzev sasvim svanulo, krenuo bi." Ovaj je
hadža?" lanac dobar.
Ebu-Ishak es-Sebi'i navodi da je
"A kada pođete s Arefata, Allaha Omer ibn Mejmun rekao: - Pitao sam
spominjite kod El-Mešarul-harama." Abdullaha ibn Amra za časni hram, pa
Arefat je mjesto stajanja na hadžu i nije odgovorio dok naše jahalice nisu
jedan od glavnih obreda hadžaU vezi s stigle na Muzdelifu. Tada je rekao:
tim, imam Ahmed i autori zbirki hadisa "Gdje je onaj što pita za časni hram?
pod naslovom "Sunen" navode predanje s Ovo je časni hram!"
vjerodostojnim lancem od Abdurrahmana U drugom hadisu Džabira ibn
ibn Ja'mura ed-Dejlija, koji kaže: - Abdullaha, koji se nalazi u Sahihu
čuo sam Allahovog Poslanika, sallallahu Muslimovom, stoji da je rekao: /271/
alejhi ve sellem, kako kaže: /265/ "Stajao je", znači na Arefatu, "dok
"Hadž je Arefat", što je ponovio tri sunce nije zašlo, pojavilo se rumenilo,
puta, a zatim dodao: "...pa ko stigne nestalo diskaUsame je stajao iza
na Arefat prije početka zore, stigao je njegaAllahov Poslanik, sallallahu
na hadžTri su dana Mine, pa ko požuri u alejhi ve sellem, krenuo je potegnuvši
prva dva dana, nije pogriješio, a ko to jako ular, tako da je glava deve
učini kasnije, također nije (Kasva) skoro došla do sedla,
pogriješio." Vrijeme stajanja je od pokazujući desnom rukom: 'Ljudi, tiho,
podneva na Dan Arefata, do početka zore tiho!' Kako je dolazio do kojeg brda,
na Dan kurbana, budući da je popuštao je pomalo, kako bi se
Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve popelaTako je došao do MuzdelifeTu je
sellem, stajao na Oprosnom hadžu nakon klanjao akšam i jaciju s jednim ezanom
što je klanjao podne pa do zalaska i dva ikameta, ne učeći između njih
sunca i rekao: /266/ " Vaše obrede ništa. Zatim je legao do početka zore,
uzmite od mene." U ovom hadisu on kaže: klanjao sabah-namaz s ezanom i
/267/ "..pa ko stigne na Arefat prije ikametomNakon toga je uzjahao devu
početka zore, stigao je na hadž"To je (Kasva) i dojahao do časnog hramaTu se
stav Malika, Ebu-Hanife i Šafije, r.h., okrenuo prema kibli, Allahu se obratio
dok imam Ahmed, r.h., smatra da je dovom, glasno proučio telbijju i
vrijeme stajanja od početka Dana šehadet i stajao dok nije sasvim
Arefata. To zasnivaju na hadisu Harise svanuloKrenuo je odatle prije izlaska
ibn Lam et-Ta'ija, koji kaže: /268/ - sunca." Od Ibn-Omera navodi se: "časni
Došao sam Allahovom Poslaniku, hram je cijela Muzdelifa."
sallallahu alejhi ve sellem, na Ja bih rekao: "Svetišta su jasna
Muzdelifi kada je kretao da klanja znamenjaMuzdelifa je prozvana časnin
namaz i rekao sam mu: "Allahov hramom jer ulazi u Harem."
Poslaniče! Došao sam s brda Taj'Jaha- "Spominjite Allaha kako vas je
lica mi se iscrpljena, a i ja sam uputio." To je upozorenje na blagodati
umoran. Tako mi Allaha, nisam prošao koje je ljudima Allah podario kroz
brdo na kome nisam zastao! Pa, da li uputu na pravi put, objašnjenja i
sam obavio hadž?" Allahov Poslanik, ukazivanje na znamenja hadža na način
sallallahu alejhi ve sellem, kazao je: kako je to obavljao Ibrahim, a.sZato
"Ko je klanjao ovaj namaz i s nama Allah Uzvišeni kaže: "iako ste
stajao dok nismo krenuli, ukoliko je otprije bili zalutali"Ima mišljenja da
prije toga stajao na Arefatu noću ili to znači prije ove upute, prije Kur'ana
danju, obavio je hadž i očistio se!" i PoslanikaSvako od tih značenja je
Arefat se naziva "časnim hramom" blisko drugom, komplementarno drugom i
i "Krajnjim hramom" , odnos- tačno.
no,"Ilalom", od oblika "hilal", a brdo
u sredini Arefata naziva se "Brdo
milosti".
Ibn Ebi-Hatim, s lancem od Ibn-
Abbasa, navodi da je on rekao: /269/ "U
vrijeme paganstva ljudi su stajali na
"Zatim krenite odakle kreću ljudi i od
Arefatu dok sunce ne bi došlo do vrhova
Allaha oprosta moliteAllah, doista
brda, što je bilo poput turbana na
prašta i milostiv je."/199/
2 El - Bekare /Krava
143
rekao: /277/ - Najbolji istigfar (dova
Riječca "zatim" ovdje predstavlja za oprost) jeste da rob uči: "Allahu
veznik kojim se veže predikat za moj! Ti si Gospodar moj! Nema boga osim
predikat prema redoslijeduKao da tako Tebe! Ti si me stvorio i Tvoj sam rob;
Allah Uzvišeni naređuje onome koji Tebi sam obavezan i odan koliko god
stoji na Arefatu da krene prema mogu! Utječem Ti se od zla onog što sam
Muzdelifi, kako bi tamo na časnome počinio! Priznajem tvoje blagodati
mjestu Allaha spominjao. Isto tako, prema meni i priznajem ti svoje
naređuje mu da sa svojim ljudima bude grijehe! Oprosti mi, jer samo Ti
zajedno sa svima drugima na Arefatu, i grijehe opraštaš!" Ko to prouči
stoji kao što to svi čine, izuzev navečer, pa te noći umre, ući će u
pripadnika Kurejša koji nisu izlazili DžennetIsto tako, ko to prouči u toku
iz Harema ostajući da stoje pri kraju, dana, pa tog dana umre, u Džennet će
nedaleko od vanjskog dijela i govoreći: ući! U oba Sahiha navodi se od
"Mi smo Allahovi, stanovnici Njegova Abdullaha ibn Omera da je Ebu-Bekr
Grada i Njegova Harema." rekao: /278/ - Allahov Poslaniče! Nauči
El-Buhari navodi predanje s lancem me dovu kojom ću moliti Allaha u
od Aiše, koja kaže: /272/ "Pripadnici namazu! On mu je rekao: Uči: "Allahu
plemena Kurejš i njihovi istomišljenici moj! Mnogo sam nepravde sebi učinio, a
stajali bi na Muzdelifi i nazivali su niko ne prašta grijehe osim Tebe!
se El-Hums, dok bi drugi Arapi stajali Oprosti mi Svojim oprostom i smiluj mi
na ArefatuKada je došao islam, Allah se! Ti si doista Onaj Koji prašta i
Uzvišeni je naredio Svom Vjerovjesniku, Milostivi!" U vezi sa istigfarom
sallallahu alejhi ve sellem, da dođe na postoje brojni drugi hadisi.
Arefat, da tu stoji, a zatim odatle
krene. Na to se odnose riječi
Uzvišenog: "odakle kreću drugi
ljudi"Ovako navode Ibn-Abbas, Mudžahid,
Ata' i drugi. Za to mišljenje se
opredijelio i Ibn-Džerir, a prihvaćeno
je i konsenzusom.
Imam Ahmed navodi predanje s lancem
od Muhammeda ibn Džubejra ibn Mut'ima,
koji navodi da je njegov otac rekao:
/273/ - Izgubio sam devu na Arefatu, pa
sam krenuo da je tražim. Naišao sam na
Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve
sellem, kako stoji. Kazao sam: /274/ "A kada završite obrede vaše, Allaha
"Ovo je običaj ljudi El-Humsa, šta će spominjite kao što spominjete pretke
on ovdje?" Hadis bilježe El-Buharija i vaše, pa i više od toga! Ima ljudi koji
Muslim u svojim zbirkama, a El-Buhari govore: 'Gospodaru naš, daj Ti nama na
navodi predanje od Ibn-Abbasa, po kojem ovome svijetu!', a na drugom svijetu
se pod izrazom "ovdje" misli na neće imati ništa!" /200/ - A ima i onih
kretanje od Muzdelife do Mine radi koji govore: "Gospodaru naš, daj nam
bacanja kamenčićaOd Muzahima se navodi dobro i na ovom i na drugom svijetu i
da je rekao: "Pod izrazom 'ljudi' misli sačuvaj nas od kazne paklene!" /201/
se na Ibrahima, a.s.!" Ibn-Džerir kaže: "Tim pripada nagrada koju su zaslužili!
"Da suprotan dokaz nije konsenzusom Allah doista brzo sviđa račune."/202/
prihvaćen, to mišljenje bi bilo
prihvatlljivije!" Allah Uzvišeni naređuje da se
"i od Allaha oprost molite. spominje (zikr čini) i to u većoj mjeri
Allah doista prašta i milostiv je." nakon završetka obreda "kao što
Allah često naređuje da se spominje spominjete pretke vaše" Od Ibn-Abbasa
(zikr čini) nakon završetka obreda se navodi: "U vrijeme paganstva ljudi
ibadetaU tom smislu, u Sahihu Muslima bi stajali u sezoni hadža, a pojedinci
stoji /275/ "da se Allahov Poslanik, bi govorili: 'Moj je otac davao hranu,
sallallahu alejhi ve sellem, kada bi jamčio, plaćao dugove...' ne spominjući
završio namaz Allahu obraćao za oprost nikoga drugoga osim svoje očeve." Zato
tri puta." U oba Sahiha, također, stoji je Allah Uzvišeni objavio Muhammedu,
/276/ da je on preporučio da se nakon sallallahu alejhi ve sellem:
namaza uči tesbih, tahmid i "Allaha spominjite kao što
tekbir/"subhanallah", "elhamdulillah" i spominjete pretke vaše, pa i više od
"Allahu ekber"/po trideset i tri puta. toga!" Slično se prenosi od Enesa i
El-Buhari navodi predanje od Šeddada velikog broja tabiina te drugih
ibn Evsa, koji kaže da je Allahov autoritetaIsto navodi Ibn-Džerir
Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, prenoseći to od jedne skupine tabiina.
2 El - Bekare / Krava 144
Allah to najbolje zna! Riječca "ili" /279/ - Allahov Poslanik, sallallahu
ovdje je u funkciji potvrde usporedbe alejhi ve sellem, posjetio je jednog
kao što je u riječima: muslimana koji je izgledao kao pile, pa
"Ona su kao kamen ili još tvrđa" mu je Poslanik, sallallahu alejhi ve
(2:74), odnosno riječi: sellem, rekao: "Da li ti moliš Allaha
"Oni se pobojaše ljudi kao što za nešto ili to od Njega tražiš?" On je
se Allaha boje, ili još više!" Ovaj odgovorio: "Da. Govorio sam: 'Allahu
veznik ovdje nije nikako u funkciji moj, ono čime ćeš me kazniti na drugom
izražavanja sumnje, nego je u funkciji svijetu, daj mi na ovome svijetu!'
potvrde da je ono što se navodi takvo Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve
ili više od toga. Nakon toga Allah sellem, rekao je: "Subhanallah! Ti to
Uzvišeni ukazuje na potrebu upućivanja ne možeš izdržati!, nego si trebao
molbe (dove) Njemu nakon samog čina moliti riječima:
zikra, što je pretpostavka
odgovoraStoga On, dž.š., prekorava "Gospodaru naš, daj nam dobro i na
onoga koji mu se ne obraća izuzev u ovome i na drugome svijetu i sačuvaj
stvarima ovoga svijeta zapostavljajući nas od grijeha!" Zatim je taj čovjek
drugi svijet, pa kaže: tako Allaha molio, pa mu je Allah
vratio zdravlje(Prenosi samo Muslim.)
- Ima ljudi koji govore: "Gospodaru Imam [afija navodi predanje s lancem
naš, daj Ti nama na ovome svijetu!", a od Abdullaha ibn Saiba: /280/ da je on
na drugom svijetu neće imati ništa!, čuo Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve
tj. nikakva dobra niti sreće. To je sellem, kako govori između dva
isto kao kada čovjek moli: "Allahu moj, ugla/rukna, ugla Beni-Džumeh i ugla El-
učini ovu godinu kišnom, plodnom, Esved:
godinom obilnog roda..." ne spominjući
ništa od drugog svijeta. U vezi s tim, "Gospodaru naš, daj nam dobro i na
Allah Uzvišeni je objavio riječi: .. ovome i na drugom svijetu, i sačuvaj
"Ima ljudi..itd." Drugi su, međutim, nas od grijeha!" Ibn-Merdevejh navodi
dolazili kao vjernici, govoreći: predanje sa lancem od Ibn-Abbasa, koji
"Gospodaru naš, daj nam kaže da je Allahov Poslanik, sallallahu
dobro i na ovome i na drugome svijetu i alejhi ve sellem, rekao: /281/ "Nisam
sačuvaj nas kazne paklene!", pa je prošao pored ovog ugla, a da nisam tu
Allah objavio slijedeće: vidio meleka koji govori: 'Amin!' Zato,
kada prođete pored tog mjesta, učite:
"Tim pripada nagrada koju su zaslužili!
Allah doista brzo sviđa račune." Stoga
je On, dž.š., izrazio pohvalu onima
koji Ga mole i za ovaj i za drugi
svijet, pa kaže:

- Ima onih koji kažu: "Gospodaru naš,


daj nam dobro i na ovome i na drugome
svijetu i sačuvaj nas od kazne
paklene!" Naime, ova dova sabira svako
dobro i udaljava svako zlo, budući da "I Allaha spominjite u danima
"dobro" obuhvaća svako ovosvjetsko određenim! A onome ko požuri, pa to
dobro, kao što su zdravlje, dom, žena, učini u dva dana, nije grijeh, kao što
opskrba, korisno znanje, dobro djelo, nije grijeh ni onome koji još ostane,
fino prijevozno sredstvo i lijepa ako je bogobojazan. Bojte se Allaha, i
pohvalaSve to spada u dobra ovoga znajte da ćete svi pred Njim biti
svijeta što se tiče dobara drugog oživljeni." /203/
svijeta, najviše je ulazak u Džennet, a
slijedi zatim osiguranje od Velikog Ibn-Abbas kaže: "Određeni dani su
straha i olakšanje pri polaganju dani 'tešrika' (Kurban-bajrama), a
računa. Spas od vatre pretpostavlja poznati dani su dani prve dekade zil-
više stvari na ovome svijetu, kao što hidžeta." Ikrime kaže:
su: izbjegavanje zabrana i grijeha te "I Allaha spominjite u danima
napuštanje sumnjivih stvari i određenim!", tju učenju tekbira, u
haramaKasim ebu-Abdurrahman kaže: "Kome danima tešrika, nakon propisanih
je dano zahvalno srce, jezik koji zikr namaza, sa, "Allah je najveći, Allah je
čini i strpljivo tijelo, dano mu je najveći." Imam Ahmed od Ibn-Ukbe ibn
dobro na ovome svijetu i sačuvan je od Amir prenosi: - Allahov Poslanik,
kazne vatromStoga sunnet podstiče na sallallahu alejhi ve sellem, rekao je:
ovu dovu." /282/ "Dan Arefata, dan kurbana i dan
Imam Ahmed navodi predanje od Enesa: tešrika, to su blagdani za nas,
2 El - Bekare /Krava
145
pripadnike islamaTo su dani jela i
pića!" Ibn-Džerir prenosi od Ebu-
Hurejre da je Allahov Poslanik,
sallallahu alejhi ve sellem, poslao
poruku Abdullahu ibn Huzafu dok je
obilazio na Mini: /283/ "Nemojte
postiti ove dane, jer to su dani jela i
pićaAllaha Uzvišenog spominjite / zikr
činite!" U predanju Zuhrija navodi se:
/284/ "osim onoga koji ima obavezu
postiti za kurban /hedj/"Ovo je dobar
dodatak, ali je "mursel". Od Aiše se
navodi da je rekla: /285/ "Allahov
Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem,
zabranio je da se posti u dane tešrika, "Ima ljudi čije te riječi o životu na
i to su dani jela i pića, i spominjanja ovome svijetu oduševljavaju i koji se
Allaha, dž.š.! "Od Ibn- pozivaju na Allaha kao svjedoka za ono
Abbasa navodi se: "Određeni dani su što je u srcima njihovim, a najljući su
dani tešrika i to četiri dana: dan protivnici." /204/ "Čim se neki od njih
klanja kurbana i tri dana nakon njega." okrene od tebe, krene nered po Zemlji
Na to ukazuje i tekst ajeta u kojem praviti, ništiti usjeve i stoku. A
Allah Uzvišeni kaže:
Allah ne voli nered!" /205/ "A kada mu
se kaže: 'Allaha se boj!', on se onda
"A onome ko požuri, pa to učini u prva
ponosi grijesima. Pa dosta mu je
dva dana, nije grijeh, kao što nije
Džehenem, a on je, doista, grozno bo-
grijeh ni onome koji to odgodi", što
ravište!" /206/ "Ima ljudi koji se
ukazuje na tri dana poslije klanja
žrtvuju u težnji za zadovoljstvom
kurbana i vezuje se za riječi:
Allahovim. A Allah je milostiv robovima
"I Allaha spominjite u danima
Svojim."/207/
određenim!", što se odnosi na spominja-
nje Allaha nad kurbanimaNa to se odnosi
Od Ibn-Abbasa navodi se da su ovi
i poseban zikr nakon namaza, odnosno,
ajeti objavljeni u vezi sa grupom
opći zikr u drugim situacijama.
licemjera. Oni su govorili negativno o
Najpoznatije mišljenje učenjaka jeste
Hubejbu i ashabima koji su pali ubijeni
da to traje od sabah-namaza Dana
u Rudžej'u. Stoga je Allah objavio
Arefata do ikindije namaza zadnjeg dana
ajete kojim prekorava licemjere, a
tešrika, što je i praksa, jer to je
hvali Hubejba i njegove drugove:
posljednji povratak hadžija iz Mine u
"Ima ljudi koji se žrtvuju u
Meku. Na to se odnosi i tekbir i
težnji za zadovoljstvom Allahovim."
spominjanje Allaha kod bacanja
Ima mišljenja da se to odnosi općenito
kamenčića svakoga dana u dane tešrika.
na sve licemjere ali i sve vjernikeTo
U hadisu koji navode Ebu-Davud i drugi
ističu: Katade, Mudžahid, Er-Rebi' ibn
prenosioci stoji: /286/ "Tavaf oko
Enes i više drugih, i ispravno jeIbn-
Hrama, sa'j između Safe i Merve, te
Džerir navodi predanje s lancem od
bacanje kamenčića, određeni su radi
Nevfa, koji je Bekalac /Bekali/, jedan
zikra Allaha Uzvišenog." Nakon što je
od onih koji su čitali knjige, kako
Allah Uzvišeni spomenuo prvi i drugi
kaže: "Osobine ljudi iz ove zajednice
povratak, to jest odlazak ljudi s hadža
(ummeta) ja nalazim u Allahovoj
u različite krajeve nakon sastanka na
objavljenoj Knjizi: ljudi koji nastoje
svetim mjestima, On kaže:
dobiti ovaj svijet zloupotrebljavajući
"Bojte se Allaha, i znajte da
vjeru, čiji je jezik slađi od meda,
ćete svi pred Njim biti oživljeni", kao
srca gorča od soka aloje, koji pred
što kaže: "On je Onaj Koji vas
ljudima oblače kože janjadi, dok su im
je po Zemlji posijao i pred Njim ćete
srca kao kod vukova." Allah Uzvišeni
oživljeni biti" (23:79). kaže:

"Oni su odvažni prema Meni i sa Mnom


obmanjuju. Zarekao sam se da ću im dati
iskušenje koje će i blagog ostaviti
zbunjenim!" Kurezi kaže: - Tragao sam
za tim u Kur'anu i našao ga u opisu
licemjera:
..
"Ima ljudi čije te riječi o životu na
ovome svijetu oduševljavaju i koji se
pozivaju na Allaha kao svjedoka za ono
2 El - Bekare / Krava 146
što je u srcima njihovim..." Seid ibn namaz, u fizičkom smislu, prema sunnetu
Hilal kaže: "Saznao sam u vezi s kim je zabranjeno: /289/ "Ako idete na namaz,
objavljen ovaj ajet!" Muhammed ibn Ka'b nemojte ići trčeći, nego idite smireno
ističe: "Ajet se objavljuje povodom i dostojanstveno!" Prema tome, licemjer
slučaja nekog čovjeka, a potom dobiva nema drugog interesa osim nereda na
opće značenje." Navod Kurezija je hasen Zemlji i upropaštavanja usjeva,
- sahih. tjmjesta gdje rastu usjevi i plodovi, i
Što se tiče riječi Uzvišenog: stoke, odnosno stočnih proizvoda, što
"koji se pozivaju na Allaha kao je pretpostavka ljudskog opstanka.
svjedoka za ono što je u srcima nji- Mudžahid kaže: "Dok on na Zemlji
hovim", Ibn-Muhajsin to čita sa fethom djeluje čineći nered, Allah ne daje
na slovu i dammom na kraju imena padavine, pa stradaju i usjevi i
Allaha Uzvišenog, u smislu: "Iako ovi stoka."
vâs obmanjuju varkama, Allah zna šta je "Allah, doista, ne voli
nevaljalo u njihovim srcima" pa kaže: nered!" On, dž.š., ne voli onoga čija
su svojstva takva, niti onoga ko takvo
"Kada ti licemjeri dođu, oni govore: što čini.
'Mi svjedočimo da si ti, zaista, "A kada mu se kaže:
Allahov Poslanik!' i Allah zna da si ti 'Allaha se boj!', on se onda ponosi
zaista Njegov Poslanik!' A Allah tvrdi grijesima." Dakle, kada se ovaj
da su licemjeri, doista, lašci" grješnik posavjetuje i kaže mu se:
(63:1)Većina uleme čita sa dammom, a Prestani s takvom pričom i djelovanjem
Allahovo ime u akuzativu, pa ajet i vrati se istini on to odbija
znači: da on pred ljudima pokazuje pokazujući gorljivost i srdžbu u
islam pokazujući u srcu nevjerstvo i grijesima koje čini. Allah Uzvišeni
licemjerje prema Allahu.. Uzvišeni kaže:
Allah kaže:
"Oni se prikrivaju pred "Kada im se Naši jasni ajeti kazuju, na
ljudima, ali se ne mogu prikriti pred licima onih koji ne vjeruju primijetit
Allahom" (4:108). Ima također mišljenja ćeš veliko negodovanje..." (22:72)
da to znači da se licemjeri kunu Stoga, u ovome ajetu kaže: "Dosta
Allahom, tvrdeći da ono što je u mu je Džehenem, a on je doista grozno
njihovom srcu odgovara onom što je na boravište!", tj. on je dovoljna kazna
jeziku. I to je tačno. za to.
"...a najljući su protivnici". "Ima ljudi koji se žrtvuju u
Riječ: u jeziku znači: "iskrivljen, težnji za zadovoljstvom Allahovim."
savijen, izobličen". Allah kaže: Nakon što je Allah Uzvišeni naveo kazi-
"a da inačije nepopustljive opomene" vanje o licemjerima i njihovim
(19:97), tj. one izobličene i pokuđenim svojstvima, On, dž.š., navodi
neiskrene. Tako oni u slučaju sukoba pohvalna svojstva vjernika. Ibn-Abbas i
lažu i iskrivljavaju istinu ne jedan broj tabiina u vezi s tim kažu:
prihvaćajući Put istine, odnosno "Ovaj ajet objavljen je povodom slučaja
potvaraju i u tome pretjerujuU jednom Suhejba ibn Sinana er-Rumija." Naime,
vjerodostojnom hadisu od Allahovog nakon što je on primio islam u Meki i
Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, htio hidžru učiniti (iseliti se), ljudi
stoji da je on rekao: /287/ "Tri su su mu zabranili da ode sa svojom
znaka licemjera: kada govori - laže, imovinom. Dozvolili su mu, pod uvjetom
kada obeća - iznevjeri i kada se sukobi da preda svoj imetak. Nakon toga
- pretjeruje!" El-Buhari navodi objavljen je ovaj ajet. Njega je sa
predanje od Aiše koje navodi direktno strane Harre dočekao Omer ibn Hattab s
od Poslanika, sallallahu alejhi ve grupom ljudi rekavši mu: "Trgovina je
sellem: /288/ "Najmrži Allahu čovjek uspjela!" A on je odgovorio: "Vaša
jeste zagriženi (prgavi) svadljivac!" također, jer Allah neće dati da vaša
trgovina propadne." "A šta je to?",
"^im se neki od njih okrene od tebe, upitao je onKazali su mu da je Allah o
krene nered po Zemlji praviti, ništiti njemu objavio ovaj ajet. Ibn-Merdevejh
usjeve i stoku. A Allah ne voli nered!" navodi predanje od Osmana en-Nehdija,
To su oni koji krivo govore i loše koji prenosi od Suhejba, koji kaže:
rade. Riječ: ovdje znači "namjeru, /290/ - Kada sam htio učiniti hidžru iz
cilj", kao što Allah kaže govoreći o Meke Vjerovjesniku, sallallahu alejhi
Faraonu: ve sellem, Kurejši su mi govorili:
.."Zatim se okrenuo i požurio", "Suhejbe! Kod nas si došao bez imovine,
(79:22), zatim: .. "i pođite a odlaziš s imovinom! Boga mi, to
(požurite) da Allaha spominjete!" nikada neće moći..." Rekao sam im: "Da
(62:9) To znači, krenite sa ciljem da li ćete me ostaviti na miru ako vam dam
džumu-namaz obavite, jer je trčanje na svoj imetak?" Odgovorili su: "Da." Dao
2 El - Bekare /Krava
147
sam im imetak i ostavili su me na , tj. od Njegove odmazde niko
miruIzišao sam iz grada i tako došao u neće moći pobjeći, niti Ga bilo ko
MedinuTo je saznao Allahov Poslanik, nadvladati"On je mudar" u donošenju
sallallahu alejhi ve sellem, pa je Svojih propisa, dokidanju i provedbi.
rekao: "Suhejb je na dobitku, Suhejb je
na dobitku!", ponovivši to dva puta
Međutim, većina drugih smatra da se
ovaj ajet odnosi na svakog borca na
Allahovom putu, kao što Allah Uzvišeni
kaže:
.. "Allah je, doista, od vjernika "Čekaju li oni da im Allah dođe u
kupio njih same i imetke njihove..." tminama oblaka, i meleki, i da bude
Kada je Hišam ibn Amir sam izišao svemu kraj?! A Allahu se sve
između dva tabora, radi borbe, nekima vraća!"/210/
se to nije dopalo, pa su im odgovorili
Omer ibn Hattab, Ebu-Hurejre i još Allah izražava prijetnju
neki, proučivši ovaj ajet: nevjernicima:
"Čekaju li oni da im Allah
"Ima ljudi koji se žrtvuju u težnji za dođe u tminama oblaka, i meleki?!" To
zado -voljstvom AllahovimAllah je znači, kada na Sudnjem danu dođe do
milostiv robovima Svojim." razdvajanja prvih i posljednjih, onda
će svako biti nagrađen prema svojim
djelima, dobrim za dobro, a lošim za
zlo. Stoga Allah Uzvišeni kaže:
"...i da bude svemu kraj?! A Allahu
se sve vraća!", kao što kaže:

"Ne tako! Jer, kada se Zemlja u


komadiće zdrobi", /21/ "I kada Gospodar
"O vjernici, uđite u islam potpuno i ne tvoj dođe, a meleki budu sve red do
idite stopama šejtanovim; on vam je reda poredani", /22/ "I kada se toga
doista neprijatelj otvoreni!" /208/ "A dana Džehenem primakne, tada će se
ako posrnete, nakon što su vam došli čovjek sjetiti a našto mu je
jasni dokazi, onda znajte da je Allah sjećanje?!" /23/ (89:21-23) Ibn-Džerir
silan i mudar." /209/ u vezi s ovim navodi dugi hadis o Suru
(rogu) od Ebu-
Allah Uzvišeni ovo kaže naređujući -Hurejrea, koji navodi od Allahovog
Svojim robovima, vjernicima, koji su Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem,
povjerovali u Poslanika Njegovog da a to je poznati hadis koji prenosi više
prihvate sve sadržaje i propise islama prenosilaca i u kojem stoji: /291/ -
i djelovanje po Njegovim naređenjima, ...Kada se ljudi nađu u teškoćama na
prema svojim mogućnostima, te Sudnjem danu, oni će moliti svoga
izbjegavajući sve Njegove zabrane. Gospodara za šefaat (zauzimanje)
U vezi s riječima: "uđite u vjerovjesnika, počevši od Adema, a.s.,
islam svi!" navodi se od Ibn-Abbasa i pa dalje. Svaki od njih je to odbio do
grupe tabiina da to znači: "Svi Muhammeda, sallallahu alejhi ve
prihvatite islam, pokorite se Njegovim sellemKada su njemu došli, rekao je:
naredbama, prema svojim mogućnostima, i "To je moje, to je moje..." Zatim je
ne idite stopama šejtana", tj. otišao da sedždu učini Allahu pod Aršom
izbjegavajte činiti ono što vam šejtan (Prijestoljem) i zauzme se kod Allaha
zapovijedaJer, "On vas navraća na da donese presudu robovima. Allah je
grijeh i razvrat, te da o Allahu uslišao njegovu molbu došavši sa
govorite ono što ne znate" sjenkom oblaka nakon što se ovosvjetsko
nebo raspukloZatim su sišli meleci koji
"on poziva pristaše svoje da budu su na njemu bili, a zatim su sišli
stanovnici Vatre" (2:169), meleci sa drugog, trećeg, sve do sedmog
(35:6)Zato Allah, dž.š., kaže: nebaSišli su nosioci Arša i
"On je vama, doista, otvoreni KerubijjuniZatim kaže: - Uzvišeni i
neprijatelj." Mutarrif je rekao: Silni Allah sišao je u sjenama oblaka,
"Najveća varalica Allahovih robova među te meleci od čijih se tespiha
Allahovim robovima jeste šejtan." oriloGovorili su: "Slava Onome čija je
"A ako skrenete nakon što su vlast ovoga i drugog svijeta! Slava
vam došli jasni dokazi", tj. ako Onom Kome pripada uzvišenost i svaka
skrenete od Istine nakon što su vam sila! Slava Živom Koji umrijeti neće!
podastrijeti dokazi, "znajte da je Slava Onome Koji smrt daje stvorenjima,
Allah silan i mudar" a ne umire, Onome Koji je nadasve
2 El - Bekare / Krava 148
slavljen, Presvetom Gospodaru meleka i joj ne pridaju značaj, nego dijele od
Duha, Onome Koji je nadasve slavljen i onoga što steknu pokoravajući se
svet! Slava Gospodaru našem Uzvišenom! Gospodaru svome i žrtvujući ga u težnji
Slava Onome Kome pripadaju vlast i za Allahom. Time će oni pobijediti na
veličina! Slava, slava Njemu, za vijeke Dan obećanja i biti iznad navedenih na
vijekova!" Dan oživljenja, sastanka, sudbine i
utočištaOni će steći najviše stupnjeve,
dok će drugi biti na najnižim. Zato
Allah Uzvišeni kaže:
"A Allah opskrbljuje koga On
hoće, bez računa ikakvoga", tj. On
opskrbljuje koga hoće od stvorenja
dajući im neizmjerne blagodati na ovome
i drugom svijetu. Allahov Poslanik,
sallallahu alejhi ve sellem, kaže:
/292/ "Podijeli i ne boj se da će ti
Vladar Arša umanjiti!" Allah Uzvišeni
"Upitaj sinove Israilove koliko smo im također kaže:
od Jasnih dokaza dali! A one koji "Što god vi udijelite, On će to
mijenjaju blagodat Allahovu nakon što nadoknaditi" (34:39)U sahih hadisu
im je došla! Allah doista strahovito stoji: /293/ "Dva meleka silaze s neba
kažnjavat će." /211/ "Uljepšan je onima u zoru svakog dana, pa jedan kaže:
koji ne vjeruju život na ovome svijetu 'Allahu moj, daj onome koji dijeli
i oni se rugaju onima koji vjeruju. A naknadu!', a drugi kaže: 'Allahu moj,
oni koji su se Allaha bojali, na daj onome koji ne dijeli propast'." U
Sudnjem danu će biti iznad njih! A sahih hadisu, također, stoji: /294/
Allah opskrbljuje onoga koga hoće bez "Sin Ademov (čovjek) kaže: 'Moj imetak,
računa." /212/ moj imetak!' A imaš li ti ikakav imetak
osim onoga što pojedeš i potrošiš, što
Allah Uzvišeni donosi obavijesti o obučeš i pohabaš i što podijeliš i
sinovima Israilovim: koliko su sa pošalješ!? Sve drugo osim toga otići će
Musaom Jasnih dokaza upoznali, tjkoliko i ostati ljudima."
su nepobitnih dokaza za njegovu
istinitost upoznali kao što su: njegova
ruka, štap, rastup mora, udarac u
kamen, sjenka oblaka u trenucima žege,
dar mana i prepelice, te drugi znakovi
koji dokazuju postojanje Voljnog
Subjekta i Istinitost Onoga preko Kojeg
su ova čuda izvršenaPa i pored toga,
mnogi od njih su se okrenuli od toga
zamjenjujući blagodati Allahove
nevjerovanjem, tj. koji su nevjerovanje
uzeli umjesto njih i okrenuli se od
njih.

"A i one koji mijenjaju dokaze Allahove "Svi ljudi su sačinjavali jednu
nakon što su im već došli! Allah doista zajednicu, pa je Allah slao
strahovito kažnjava!" - Tako Allah vjerovjesnike da donose radosne vijesti
Uzvišeni, također, saopćava govoreći o i opomenu, i po njima je slao Knjigu sa
nevjernicima iz plemena Kurejš: Istinom, da po njoj sudi ljudima u
onome u čemu se oni razilaziše. A povod
"Zar ne vidiš one koji su, umjesto je neslaganju bila međusobna zavist,
zahvalnosti Allahu na blagodatima - baš od onih kojima je data, i to kada
nevjerstvom uzvratili i narod svoj u su im već bili došli Jasni dokazi; i
Kuću propasti doveli?!" /28/ "U onda bi Allah, voljom Svojom, uputio
Džehenem, u kome će gorjeti! A užasno vjernike da shvate istinu o onome u
je on prebivalište!"/29/ (14:28-29) čemu se razilazišeA Allah upućuje na
Nakon toga, Allah Uzvišeni obavještava Pravi put onoga koga On hoće."/213/
kako je uljepšao ovosvjetski život
nevjernicima koji su njim zadovoljni Ibn-Džerir navodi predanje od Ibn-
tako da su ga prihvatili, imovinu Abbasa, koji kaže: "Između Adema i Nuha
sakupljali ne dozvoljavajući da se prošlo je deset stoljeća, koja su u
troši u svrhe u koje im je zapovjeđeno cjelini bila u znaku Zakona istine.
kako bi Allah njima bio zadovoljan pa Zatim je došlo do razilaženja, pa je
se izruguju onima koji vjeruju i koji Allah slao vjerovjesnike, nosioce
2 El - Bekare /Krava
149
radosnih vijesti i opomene." Postoje i put", tj. On ima sveobuhvatnu mudrost i
druga mišljenja, ali je mišljenje Ibn- nepobitni dokaz. U oba Sahiha od Aiše
Abbasa najispravnije i u pogledu lanca se navodi predanje da je Allahov
predanja i u pogledu značenja. Naime, Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem,
ljudi su slijedili vjeru Ademovu sve kada bi noću ustao da klanja, govorio:
dok nije došlo do obožavanja kipova, pa /296/ "Allahu moj, Gospodaru Džebraila,
im je Allah poslao Nuha, a.s., Tako je Mikaila i Israfila, Stvoritelju nebesa
on bio prvi Allahov poslanik koji je i Zemlje, Znalcu Nevidljivog i Vid-
poslan ljudima na Zemlji. ljivog, Ti sudiš među robovima Svojim u
Zato Allah Uzvišeni kaže: onome u čemu su se razišli. Uputi me
nakon što je došlo do raskola, s Tvojom
"i Allah je slao vjerovjesnike da dozvolom jer, doista, Ti upućuješ koga
donose radosne vijesti i opomene, i po hoćeš na Pravi put!"
njima je slao Knjigu s Istinom, da se
po njoj sudi ljudima o onome u čemu se
oni ne bi slagali. A povod neslaganju
bila je međusobna zavist, baš od onih
kojima je dana, i to kada su im već
bili došli Jasni dokazi, i onda bi
Allah, voljom Svojom, uputio vjernike
da shvate pravu istinu o onome u čemu
se nisu slagali. A Allah ukazuje na - Zar mislite da ćete ući u Džennet, a
Pravi put onome kome On hoće." još niste iskusili ono što su iskusili
U vezi s gornjim riječima Uzvišenog: oni koji prije vas minuše, pogađala ih
je neimaština i bolest, i toliko su
"i onda bi Allah, voljom Svojom, uputio bivali potresani da bi i poslanik, i
vjernike da shvate pravu istinu o onome oni koji su s njim vjerovali, govorili:
u čemu se nisu slagali" Abdurrezzak "Kada će doći Allahova pomoć!?" Eto,
navodi predanje od Ebu-Hurejre: - Allahova pomoć je doista blizu! /214/
Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve
sellem, rekao je: /295/ "Mi posljednji Allah Uzvišeni kaže: "Zar ste
ćemo biti prvi na Sudnjem danu i prvi mislili da ćete ući u Džennet", dakle
ćemo ući u Džennet, iako je njima prije nego dođete u iskušenje i ispit
Knjiga dana prije nas, odnosno nama kao što je bilo s onim prije vas. Zato
poslije njih. Allah je nama ukazao na kaže:
Pravi put u onome u čemu su se oni
razišli, u pogledu Istine s Njegovom "a još niste iskusili ono što su
dozvolom. To je bio dan oko koga su se iskusili oni koji su prije vas bili i
oni razišli, a nama je Allah na njega nestali, pogađala ih je neimaština i
ukazao. Tako su oni iza nas, tj. bolest..!", tj. bolesti i nesreće. Ibn-
jevreji sutradan (subota) a kršćani Mes'ud, Ibn-Abbas i veliki broj tabiina
prekosutra (nedjelja)." U komentaru kažu: znači bijeda i neimaština,
ovog ajeta Rebi' ibn Enes kaže: - bolest, a znači: plašeni od
Riječi: neprijatelja i bili na velikom ispitu.
.."i onda bi Allah voljom Svojom Isto tako, u vjerodostojnom (sahih)
uputio vjernike ...", tj. oni koji su hadisu navodi se da je Habab ibn Erett
vjerovali iz ove zajednice slijedili su rekao: /297/ "Kazali smo: 'Allahov
ono što su donijeli poslanici prije Poslaniče, hoćeš li nam od Allaha
raskola, molili su se iskreno jedino tražiti pomoć? Hoćeš li za nas Allahu
Allahu Uzvišenom, obožavali ga, dovu uputiti?' Odgovorio je: 'Među
(činili) ibadet ne pridajući Mu druga, onima koji su bili prije vas bilo je
obavljali namaz, dijelili zekat tako da pojedinaca koji su pilani pilom od
su uspostavili ono što je bilo prije vrata do stopala, što ih ipak nije
raskola, čime su potvrdili da su oni odvajalo od vjereIsto tako, neki su
svjedoci protiv ljudi na Sudnjem danu češljani željeznim češljevima koji su
onima kojima su poslanici donosil i dosezali do kostiju, pa ih ni to nije
objavu, a oni ih u laž utjerivali. U odvajalo od njihove vjere.' Zatim je
vezi s ovim ajetom Ebul-Alijje kaže: rekao: 'Tako mi Allaha, On će sigurno
"To je ajet koji izvodi iz sumnji, zab- upotpuniti ovu stvar (vjeru) tako da će
luda i iskušenja (smutnji)." Riječi jahač moći ići od Sane do Hadramevta ne
Uzvišenog: "s Njegovom dozvolom" bojeći se nikoga osim Allaha i vuka za
znače, s Njegovim znanjem o tome, te svoje stado! Ali, vi previše žurite!'"
uputom kojom ih je uputio. Ibn-Džerir .."ono što su iskusili oni koji
kaže: su prije vas bili i nestali", tjkakav
"Allah upućuje koga On hoće", je bio njihov put, kao što Uzvišeni
tjod Svojih stvorenja, "na Pravi kaže:
"Pa smo uništavali one koji su od
2 El - Bekare / Krava 150
ovih moćniji bili, kao što su navedeni islama. Zuhri kaže: "Borba je obavezna
primjeri o narodima drevnim" (48:8). za svakog pojedinca, bez obzira išao u
I toliko bivali potresani da pohod ili ostaoOnome koji ostaje
bi i Poslanik, i oni koji su s njim obaveza je kada se od njega traži pomoć
vjerovali, govorili: 'Kada će doći da pomaže, kada se mobilizira da ide, a
Allahova pomoć!?' Dakle molili su za ako za njim nema potrebe, da ostane."
pomoć protiv neprijatelja, tražeći što Ja bih dodao: U sahih hadisu je zato
raniji spas i izlaz iz tjeskobe i potvrđeno: /300/ "Ko umre, a nije išao
nezgode. Allah Uzvišeni kaže: u boj, niti je sam težio da ide, umro
"Eto, Allahova pomoć je blizu!", je poput paganina." Poslanik, a.s.,
kao što na drugome mjestu kaže: rekao je na Dan osvojenja Meke: /301/
"Jer, doista je s mukom i "Nema hidžre poslije Osvojenja, nego
last." "Doista, s mukom je i last" ostaje samo borba i iskrena namjera.
(94:4-5) sa teškoćama dolazi Ako vas pozovu u mobilizaciju,
odgovarajuća pomoć. U hadisu stoji: odazovite se."
/298/ "Tvoj Gospodar čudi se očaju "...a to vam je mrsko", tjto je
Svojih robova dok im se Njegova pomoć za vas teškoNakon toga Allah Uzvišeni
bliži. On ih gleda kako su izgubili kaže:
nadu i smije se znajući da je njihov "Možda nešto ne volite, a to je
izlaz iz teškoća blizu..." dobro po vas", budući da borbu slijede
pomoć i pobjeda nad neprijateljima,
osvajanje njihove zemlje, imovine i
potomstva.
"..možda nešto volite, a to je
zlo po vas!" U to spada i izostajanje
od borbe koje može prouzrokovati da
neprijatelj ovlada zemljom i vlašću.
Nakon toga, Allah Uzvišeni kaže:
"Pitaju te, šta će dijeliti? Reci: "Allah zna, a vi ne znate" tj. On bolje
"Imetak koji ćete udjeljivati neka od vas zna posljedice stvari. On vam
pripadne roditeljima i rođacima, i ukazuje na ono što je u vašem interesu
siročadi, i siromasima, i putnicima - na oba svijeta,.pa odazovite Mu se i
namjernicima; a za dobro koje činite poslušajte Njegovu naredbu da biste
Allah sigurno zna!"/215/ bili na Pravom putu.
"Pitaju te kako će dijeliti?"- pa
Allah Uzvišeni to objašnjava. Dakle,
podijelite to na slijedeći način, kao
što stoji i u hadisu: /299/ "...svojoj
majci i ocu, sestri i bratu, zatim
bližnjem do bližnjeg "Mejmun je proučio
ovaj ajet, a zatim rekao: "Njima
pripada podjela! Tu nije spomenuo
bubanj, frulu, slike u drvetu, niti
platno za zidove." Zatim Allah Uzvišeni
kaže:
"a za dobro koje činite
Allah sigurno zna!" Znači, kakvo god
dobro djelo vi uradili, Allah to zna i
On će vas za to najobilnije nagraditi.
On ni trunke nikome neće nepravde
nanijeti.
- Pitaju te o svetom mjesecu, o
ratovanju u njemu! Reci: "Ratovanje u
njemu veliki je grijeh; ali, odvraćanje
od Allahova puta i nevjerovanje u
Njega, te od časnih mjesta i izgonjenje
stanovnika njegovih iz njih, još je
"Propisana vam je borba, a to vam je veći grijeh kod AllahaA smutnja je gora
mrsko! Možda nešto ne volite, a to je od ubijanja! Oni će se neprestano
dobro po vas; možda nešto volite, a to boriti protiv vas dok vas ne odvrate od
je zlo po vas! Allah zna, a vi ne vjere vaše, ako budu mogli! A oni među
znate."/216/ vama koji od vjere svoje otpadnu i kao
nevjernici umru njihova djela bit će
Ovo je obaveza od Allaha da
poništena na ovome i drugome svijetu.
muslimani idu u borbu (džihad), kako bi
Oni će stanovnici Vatre biti i tamo će
zlo neprijatelja odbili od teritorije
2 El - Bekare /Krava
151
vječno ostati." /217/ "Oni koji devu koju su naizmjenice putem jahali
vjeruju, i koji se isele i na Allahovom pa su zbog toga zaostali tražeći je.
putu bore, oni žele milost Allahovu. A Abdullah ibn Džahš i ostali drugovi
Allah oprašta i milostiv je."/218/ nastavili su put dok nisu došli do
Nahle. Tada je pored njega naišao
Ibn-ebi-Hatim navodi predanje s karavan Kurejša koja je nosio ulje ili
lancem od Džunduba ibn Abdullaha: /302/ začine i drugu robu kojom su Kurejši
da je Allahov Poslanik, sallallahu trgovali. Među njima je bio Amr ibn al-
alejhi ve sellem, poslao skupinu ljudi Hadremi, Osman ibn Abdullah ibn Mugira
i nad njima Ebu-Ubejde ibn DžerrahaKada i njegov brat Nevfel ibn Abdullah el-
je on krenuo, zaplakao je jako pred Mahzumi, te Hakem ibn Kejsan, rob
Poslanikom, sallallahu alejhi ve Hišama ibn Mugire. Kada su ih vidjeli,
sellem, pa je on, umjesto njega, poslao pobojali su se jer su bili odsjeli u
Abdullaha ibn Džahša i napisao mu pismo njihovoj blizini. Bio je posljednji dan
naredivši mu da ga ne čita dok ne dođe redžeba. U rivajetu kojega prenosi
do određenog mjesta, rekavši još: Džudub bin Abdullah stoji: Oni nisu
"Nemoj nikoga od svojih drugova znali da li je taj dan bio posljednji
prisiljavati da ide s tobom!" dan redžepa ili prvi dan džumadel-ula.
U predanju od Ibn-Mes'uda stoji Oni su počeli da se savjetuju, pa su
/303/ da ih je bilo sedam, na čelu sa neki govorili: 'Tako mi Allaha, ako ih
Abdullahom ibn Džahšom el-EsedijemMeđu pustite ove noći ući će u Harem, pa će
njima su bili: Ammar ibn Jasir, Ebu- ih to spasiti od vas. Jer ako ih tada
Huzejfe ibn Utbe ibn Rebi'a, Sad ibn poubijate, to će biti ubistvo u svetom
Ebi-Vekas, Utbe ibn Gazvan es-Sulemi, mjesecu.' Ljudi su se pokolebali bojeći
saveznik Benu-Nevfela, Suhejl ibn se da krenu na njih. Zatim su sami sebe
Bejda, Amir ibn Fuhejre i Vakid ibn počeli bodriti, pa su se složili da
Abdullah el-Jerbu'i, saveznik Omer ibn ubiju od njih koga budu mogli i uzmu im
HattabaAllahov Poslanik, sallallahu što imaju. Vakid ibn Abdullah et-Temimi
alejhi ve sellem, napisao je Ibn-Džahšu gađao je Amra ibn el-Hadremija
pismo, naredivši mu da ga ne čita dok strijelom, pogodio ga i ubio. Osmana
ne dođe do mjesta Batnu-Nahla. Kada je ibn Abdullaha i Hakema ibn Kejsana
on stigao tamo, otvorio je pismoU njemu zarobili su. Nevfel ibn Abdullah je
je pisalo: "Idi dok ne dođeš u Batnu- pobjegao i nisu ga mogli stićiAbdullah
Nahlu!" On je tada rekao drugovima: "Ko ibn Džahš je nakon toga s drugovima
od vas želi umrijeti, neka pođe a kreno s karavanom i zarobljenicima te
ostavi oporuku! Ja ostavljam oporuku i su došli Poslaniku, sallallahu alejhi
idem po zadatku Allahovog Poslanika, ve sellem, u MedinuIbn-Ishak kaže: -
sallallahu alejhi ve sellem!" ...Kada su došli Allahovom Poslaniku,
Abdul-Melik ibn Hišam, prenosilac sallallahu alejhi ve sellem, rekao im
Sire (životopisa Poslanika, sallallahu je: "Nisam vam naredio da se borite u
alejhi ve sellem) navodi predanje od svetom mjesecu!" Zaustavio je karavan i
Muhammeda ibn Ishaka...: /304/ - Nakon zarobljenike i odbio da od toga išta
dva dana puta, Abdullah ibn Džahš je uzme. Kada je tako rekao Allahov
otvorio pismo, pa kada je pogledao, Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem,
vidio je slijedeće: "Kada pogledaš u ljudi su klonuli misleći da će
ovo pismo, nastavi put dok ne dođeš u propasti, a zamjerila su im i njihova
Nahlu, između Meke i Taifa. Tu ćeš braća muslimani što su to učinili.
osmotriti Kurejše i obavijestiti nas o Kurejši su tada rekli: "Muhammed i
njima!" Kada je Abdullah ibn Džahš njegovi drugovi povrijedili su sveti
pročitao pismo, rekao je: "Slušam i mjesec, u njemu prolili krv, uzeli
pokoravam se", a zatim je rekao svojim imovinu i zarobili ljude..." Budući da
drugovima: "Allahov Poslanik, su ljudi o tome puno govorili, Allah je
sallallahu alejhi ve sellem, naredio mi objavio tim povodom ajet:
je da nastavim put do Nahle, gdje ću
osmotriti Kurejše, kako bih ga - Pitaju te o svetom mjesecu, o
izvijestio o njima. Zabranio mi je da ratovanju u njemu! Reci: "Ratovanje u
bilo koga od vas silom povedem. Stoga, njemu veliki je grijeh; ali, odvraćanje
ko od vas želi biti šehid i zatim žudi od Allahova puta i ne -vjerovanje u
neka krene, a ko ne želi neka se vrati Njega, te od časnih mjesta i izgonjenje
što se tiče mene, ja idem kako mi je stanovnika njegovih iz njih još je veći
naredio Allahov Poslanik, sallallahu grijeh kod AllahaA smutnja je gora od
alejhi ve sellem." Nastavio je put, a ubijanja!" Dakle, ako ste se borili i
sa njim su nastavili i ostali drugovi, ubijali u svetom mjesecu, oni su vas
tako da niko nije izostaoIšao je kroz odvraćali od Allahovog puta ne
Hidžaz, pa kada je došao do rudnika vjerujući u Allaha, te od svetog mjesta
iznad Fer'a po imenu Nedžran, Sad ibn odakle su vas izgonili iako ste vi tu
ebi-Vekas i Utbe ibn Gazvan izgubili su
2 El - Bekare / Krava 152
domaćini. "To je kod Allaha veće" Allahu klanja,
od ubijanja onih koje ste vi ubili. Mi smo, iako nas za ubistvo tužite..,
"A smutnja je gora od I laži na islam šire silnici i
ubijanja!", tj. oni muslimane odvraćaju zavidnici,
od njihove vjere, kako bi ih vratili u Pojili od Ibn-Hadremije naša koplja,
nevjerstvo nakon što su bili vjernici, Kod palme kada je rat potpalio
a to je veći grijeh kod Allaha od Palilac,
ubistva. Stoga "će se oni neprestano Krvlju, dok je Ibn-Abdullah Osman s
boriti protiv vas dok vas ne odvrate od nama bio,
vjere vaše, ako to budu mogli!" I borio se da se iz okova vrati!"

budući da oni ustrajavaju na nečemu što


je krajnje gnusno ne kajući se za to,
niti se povlačećiIbn-Ishak kaže: -
Nakon što je Kur'an objavio ovu
zapovijed i Allah oslobodio muslimane
muka u kojim su bili, Allahov Poslanik,
sallallahu alejhi ve sellem, uzeo je
karavan i zarobljenike. Kurejši su mu
tim povodom poslali otkupninu za Osmana
ibn Abdullaha i Hakema ibn Kejsana, pa
je on kazao: "Nećemo vam ih osloboditi
dok se ne pojave naša dva druga: Sad
ibn Ebi-Vekas i Utbe ibn Gazvan, za
koje se plašimo da su kod vas. Ako ih
ubijete, i mi ćemo ubiti vaše." Nakon
toga, došli su Sad i Utbe i Allahov "Pitaju te o vinu i kocki! Reci: "U
Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, njima je veliki grijeh, a i koristi
dao je otkupninu za njih. Tom prilikom, ljudima; samo je grijeh (šteta) od njih
Hakem ibn Kejsan prihvatio je islam veći od koristi njihove!" Pitaju te,
ostavši kod Poslanika, sallallahu šta da udjeljuju! Reci: "Višak!" Eto,
alejhi ve sellem, sve dok nije pao kao tako vama Allah ajete (znakove)
šehid u Bitki kod Bi'r Me'una (kod objašnjava da biste razmislili!" /219/
bunara Me'una), dok se Osman ibn "I o ovome i o drugome svijetu. I
Abdullah vratio u Meku i tamo umro kao pitaju te o siročadi! Reci: "Pomoći
nevjernik. Ibn-Ishak kaže: - Kada se njima je dobro!" A ako budete s njima
pokazalo šta su učinili Abdullah ibn zajedno živjeli, pa to su braća vaša!
Džahš i njegovi drugovi, objavom Allah zna razliku između pokvarenjaka i
navedenog ajeta, oni su poželjeli dobročinitelja! Da je Allah htio, mogao
nagradu, pa su rekli: "Allahov je propisati ono što vam je teško! On
Poslaniče! "Hoćemo li se nadati polasku je doista silan i mudar."/220/
u pohod u kojem ćemo dobiti nagradu
mudžahida?!" Nakon toga Allah Uzvišeni .."Pitaju te o vinu i kocki!" [to
je objavio slijedeće: se tiče riječi "vino", to je, kao što
kaže vladar pravovjernih, Omer ibn
"Oni koji vjeruju, i koji se isele i na Hattab, 'sve što opija um' kao što će
Allahovom putu bore, oni se mogu nadati biti šire objašnjeno u Suri "Trpeza" ,
milosti Allahovoj. A Allah oprašta i dok riječ "hazardne igre" znači
milostiv je." U vezi s tim pohodom kocka.
Abdullah ibn Džahš je, odgovarajući - Reci: 'U njima je veliki
Kurejšima koji su govorili: "Muhammed i grijeh, a i koristi ljudima.' što se
njegovi drugovi povrijedili su sveti tiče grijeha (štete) to je stvar vjere,
mjesec i u njemu krv prolili, imovinu dok su koristi vezane za ovaj svijet
uzeli i ljude zarobili!" - napisao kao npr., kupoprodaja i korištenje
slijedeće stihove: zaradom od njihKoristi koje neki
"Ubistvo u mjesecu svetom smatrate dobivaju u hazardnim igrama, da bi to
grijehom velikim, potom trošili za sebe i svoje porodice,
A veće od toga jeste kada putnik vidi nisu jednake šteti i porocima što utiču
svoj Pravi put, na svijest i vjeru ljudiZato Allah
da odvraćate od onog što kaže Uzvišeni kaže:
Muhammed, i "njihov grijeh (šteta) veći je od
nevjerovanje u njega, a Allah vidi i njihove koristi", pa je ovaj ajet bio u
svjedok je, funkciji pripreme za potpunu zabranu
i izgon iz Allahova mesdžida njegovih vina (opojnih pića), budući da to nije
stanovnika, bilo eksplicitno, nego implicitno.
Da se u Hramu ne vidi onaj koji se Stoga je Omer ibn Hattab, r.a., kada je
2 El - Bekare /Krava
153
pred njim proučen ovaj ajet, rekao: propisima, obećanjima i prijetnjama,
"Allahu moj, objasni nam jasno pitanje kako biste razmišljali o ovome i
vina (opojnih pića)!" Nakon toga ob- drugome svijetu. Ibn-Abbas kaže: "To
javljena je jasna zabrana u suri "El- znači, o prolaznosti i prestanku ovoga
maide" (Trpeza): svijeta, te dolasku drugog svijeta i
njegovoj vječnosti." U jednom predanju
"O vjernici, vino, kocka, kumiri i od Katade stoji: "Pa, dajte prednost
strjelice za gatanje odvratne su drugom svijetu nad prvim!"
stvari, šejtanovo djelo; zato se toga
klonite da biste spašeni bili." "Šejtan - I pitaju te o siročadi! Reci: "Pomoći
samo želi pomoću vina i kocke među vas njima je dobro! A ako budete s njima
neprijateljstvo i mržnju unijeti i od zajedno živjeli, pa to su braća vaša!
sjećanja na Allaha i namaza odvratiti Allah zna razliku između pokvarenjaka i
vasPa hoćete li se okaniti?!" (5:90-91) dobročinitelja! Da je Allah htio, mogao
O tome će opširnije biti govora u je propisati ono što vam je teško!"
poglavlju "El-maide" (Trpeza), ako Bog Ibn-Džerir navodi predanje od Ibn-
da. Abbasa, koji je rekao da su tada
"Pitaju te, šta da udjeljuju! objavljeni ajeti:
Reci: 'Višak!'" Ibn Ebi-Hatim navodi od "I ne približavajte se imetku
Jahja'a da je do njega stiglo kako su siročeta, osim na najljepši način!"
Muaz ibn Džebel i Sa'lebe došli
Allahovom Poslaniku, sallallahu alejhi "Oni koji bez ikakvog prava troše
ve sellem, i kazali: "Allahov imetke siročadi doista u svoje trbuhe
Poslaniče! Mi imamo robove i porodice, vatru trpaju, i oni će u ognju
pa šta da dijelimo od naše imovine?" gorjeti!" (4:10) Naime, neki kod kojih
Allah je, potom, objavio ajet: su živjela siročad bili su ih počeli
"Pitaju te, šta da udjeljuju!" pri jelu i piću odvajati od sebe,
- Reci: 'Višak!', tj. ono što izdvajajući za njih hranu i od sebe
preostaje od tvoje porodice. To navode otkidajući tako da to pojedu ili
Ibn-Abbas, Ibn-Omer i jedan broj propadne. To im je postalo teško, pa su
tabiina, a Abd ibn Humejd u svom to naveli Allahovom Poslaniku,
komentaru navodi da je Hasan u vezi s sallallahu alejhi ve sellem, nakon čega
ovim riječima rekao: "To znači da ne je objavljeno:
opteretiš tvoj imetak, pa da dođeš u
situaciju da prosiš od ljudi." /305/ "I pitaju te o siročadi! Reci: 'Pomoći
"Mujezin Allahovog Poslanika, njima je dobro!' A ako budete s njima
sallallahu alejhi ve sellem, do tada je zajedno živjeli, pa to su braća vaša!",
na početku namaza govorio da se namazu pa su nakon toga oni pomiješali svoju
ne primiču pijani!" Na to upućuje i hranu i piće sa njihovim. Ovako prenose
predanje koje navodi Ibn-Džerir od Ebu- Ebu-Davud, En-Nesa'i, Ibn Ebi-Hatim,
Hurejre, koji kaže: /306/ - Neki čovjek Ibn-Merdevejh i El-Hakim od Ata' ibn
je rekao: "Allahov Poslaniče, imam Saiba, a to prenosi i Saddi od Ibn-
jedan dinar", a on mu je rekao: Abbasa, te Ibn-Mes'udaVeki' ibn Džerrah
"Potroši ga za sebe!" On je rekao: navodi predanje s lancem od Aiše, r.a.,
"Imam ja i drugi." Na to mu je koja kaže: "Ne volim da kod mene bude
Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, imetak siročeta posebno odvojen, pa ja
kazao: "Potroši ga na svoju porodicu!" miješam svoju hranu i piće s njegovim."
On je kazao: "Imam još!" "Potroši ga na "Reci: 'Pomoći njima je dobro'",
svoje dijete!", rekao je Poslanik, tjodvojeno, "a ako budete s njima
sallallahu alejhi ve sellem. On je zajedno živjeli, pa to su braća vaša!"
rekao: "Imam još!" Tada mu je rekao: To znači, ako budete miješali svoju
"Onda ti vidi!" /Navodi i Muslim u svom hranu i piće s njihovom, to vam ništa
Sahihu./ U Sahihu Muslimovom također se ne smeta. Naime, "Allah zna razliku
navodi da je Ebu-Hurejre, r.a., rekao: između pokvarenjaka i dobročinitelja",
- Allahov Poslanik, sallallahu alejhi tj. zna čija je namjera i nijet nered,
ve sellem, rekao je: /307/ "Najbolja je a čija red (pomaganje).
sadaka ona koja se daje iz bogatstva! "Da je Allah htio, mogao
Gornja ruka je bolja od donje, pa počni je propisati ono što vam je teško! On
s onim koga izdržavaš!" je doista silan i mudar." Dakle, da je
.. Allah htio, On bi vas ograničio.
"Eto, tako vam Allah ajete (znakove) Međutim, On vam je proširio prostor i
objašnjava, da biste razmislili!" /219/ olakšao da s njima zajedno živite.
"I o ovo -me i o drugome svijetu", tj. U poglavlju "En-nisa" (Žene) bit će
kako vam je detaljno iznio ove propise više govora o ponašanju prema siročadi,
i objavio ih, i pokazao, tako vam On inšallah!
objašnjava ostalo znakovlje u Svojim
2 El - Bekare / Krava 154
govoreći: "Oženio je svoju robinju!"
Htjeli su da ih udaju za idolopoklonike
i njih ožene u želji za njihovim
porijeklom, pa je Allah objavio ovaj
ajet! U oba Sahiha stoji predanje Ebu-
Hurejre, koji navodi da je
Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve
sellem, rekao: /310/ "Ženom se ženi
zbog četiri stvari: zbog njenog imetka,
zbog porijekla, zbog ljepote i zbog
vjere! Pa uzmi onu koja vjeru ima,
ruka ti se pozlatila! "
"Ne ženite se idolopoklonkama dok Muslim navodi slično predanje od
vjernice ne postanu; uistinu je robinja Džabira, a od Ibn-Omera prenosi da je
vjernica bolja od idolopoklonke, makar Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve
vam se ona i sviđala! Ne udajite sellem, rekao: /311/ "Ovaj svijet je
vjernice za idolopoklonike dok ne užitak, a najbolji je užitak ovoga
postanu vjernici; jer uistinu je rob svijeta dobra žena."
vjernik bolji od idolopoklonika, makar "Ne udajite vjernice za
vam se i dopadao. Ti zovu u Vatru, a idolopoklonike dok ne postanu
Allah voljom Svojom poziva Džennetu i vjernici", tj. nemojte ženiti
oprostu, te objašnjava ljudima Znakove idolopoklonike ženama vjernicama jer
Svoje, da bi se podsjećali!"/221/ Allah Uzvišeni kaže:
"one njima nisu dopuštene,
Ovim Allah Uzvišeni zabranjuje niti su oni njima dopušteni"
vjernicima da žene idolopoklonke, koje (60:10)Zatim kaže:
obožavaju kipove, izdvajajući od njih "jer uistinu je rob - vjernik
žene pripadnice Knjige riječima: bolji od idolopoklonika, makar vam se i
dopadao", tj. čovjek vjernik, pa makar
"i čestite kćeri onih kojima je dana bio rob iz Etiopije, bolji je od
Knjiga prije vas, kada im vjenčane idolopoklonika, pa makar ovaj bio
darove njihove dadete s namjerom da se ugledni prvak!"
njima oženite, a ne da sa njima blud "Ti zovu u Vatru", tj. druženje i
činite i da ih za priležnice uzimate" miješanje s njima poziva ljubavi prema
(5:5)Ibn-Abbas kaže: "Od toga je Allah ovome svijetu, njegovom prihvaćanju i
izuzeo žene sljedbenika Knjige", a Omer preferiranju nad drugim svijetom, čega
ibn Hattab kaže: "Musliman može oženiti je rezultat muka nesnosna.
kršćanku, a kršćanin ne može oženiti "A Allah Svojom voljom poziva
muslimanku." Od Džabira ibn Abdullaha Džennetu i oprostu", tj. Svojim
navodi se da je rekao: - Allahov Šerijatom, onim što je naredio i što je
Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, zabranio.
rekao je: /308/ "Mi možemo ženiti žene "...te objašnjava ljudima
pripadnika Knjige, a oni ne mogu ženiti Znakove Svoje, da bi se podsjećali!"
naše žene." Ovaj hadis, bez obzira što
ima u lancu to što ima, potvrđen je
konsenzusom svih u ovoj zajednici.

"Uistinu je robinja - vjernica bolja od


idolopoklonke, makar vam se ona i
sviđala!" Suddi kaže: /309/ -
Objavljen je u vezi sa Abdullahom ibn
Revahe, koji je imao crnu robinju na
koju se naljutio, pa joj šamar opalio.
Nakon toga, uhvatio ga je strah, pa je
došao Allahovom Poslaniku, sallallahu
alejhi ve sellem, i izvijestio ga, na
što ga je ovaj upitao: "Kakva je ona?" "I pitaju te o mjesečnom pranju! Reci:
On je odgovorio: "Posti, klanja, abdest 'To je neprijatnost!' Zato ne općite sa
uzima i svjedoči da nema boga osim ženama za vrijeme mjesečnog pranja, i
Allaha i da si ti Allahov Poslanik." ne prilazite im dok se ne okupaju! A
Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kada se okupaju, onda im prilazite
rekao mu je: 'Ebu-Abdullahu, ona je onako kako vam je Allah naredio!
vjernica!' On je rekao: "Tako mi Onoga Allah, doista, voli one koji se kaju i
Koji te je poslao s Istinom, ja ću je voli one koji se čiste." /222/ "Žene
osloboditi i oženiti." To je i učinio, vaše su njive vaše, i vi njivama svojim
ali su mu neki muslimani predbacivali prilazite kako hoćete! A pripremite
2 El - Bekare /Krava
155
nešto i za duše svoje! I bojte se po kojem i ja. Pila bih vodu, pa bih
Allaha i znajte da ćete se s Njim dodala i njemu, i on je pio na istome
susresti! A ti obraduj prave vjernike!" mjestu na kojem sam pila i ja!" Ko
/223/ obavi spolni akt u menstruaciji,
počinio je grijeh, pa treba da moli
Imam Ahmed navodi predanje od Enesa, Allaha za oprost i pokaje se. U vezi s
koji ističe da su židovi odbijali jesti pitanjem: da li je za to obavezan
sa ženom i biti u istoj kući s njom kefaret ili ne, postoje dva mišljenja:
ukoliko ima menstruaciju.87 U vezi s - prvo se zasniva na osnovi predanja
tim, drugovi Allahovog Poslanika, Ahmeda od Ibn-Abbasa, koji navodi od
sallallahu alejhi ve sellem, Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve
postavljali su pitanja, pa je Allah sellem: /316/ "onaj koji spolno opći sa
Uzvišeni objavio ajet: .."Pitaju te o svojom ženom dok ima menstruaciju,
mjesečnom pranju..." Kada je ajet u dužan je dati sadaku dinar ili pola
cjelini objavljen, Allahov Poslanik, dinara"U verziji Tirmizija: /317/ "Ako
sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: je crvena krv, obavezan je dinar, a ako
/312/ "Činite sve drugo izuzev bračnog je žuta, pola dinara."
odnosa!" Za to su saznali židovi, pa - drugo je vjerodostojnije i novije
su kazali: "Ovaj čovjek neće ništa naše mišljenje šafijskog mezheba, te
da ostavi da ne uradi suprotno!" Zatim mišljenje većine pravnika, koji
su došli Usejd ibn Hudajr i Abbad ibn smatraju da u vezi s tim nema ništa,
Bišr i kazali mu: "Allahov Poslaniče, nego obaveza da se moli Allaha a
židovi govore tako i tako, pa hoćemo li oprost jer, po njihovom mišljenju, nije
se sa ženama sastajati?" Lice vjerodostojno direktno predanje od
Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem.
sellem, promijenilo se, pa su pomislili Isto tako, što se tiče žene koja ima
da se na njih naljutio. Zatim su oni menstruaciju, ima mišljenja da je
izišli i na vratima sreli čovjeka koji dozvoljen odnos s izuzetkom dijela
je nosio mlijeko za Allahovog ispod pojasa, što se potvrđuje u oba
Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem sahiha od Mejmune bint Haris el-
On, sallallahu alejhi ve sellem, to je Hilalijje, koja kaže: /318/ "Kada bi
za njima poslao da popiju, pa su tako Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve
saznali da se nije na njih naljutio!" sellem, htio prići nekoj od svojih
/Prenosi Muslim/ žena, naredio bi joj da donji dio
Ebu-Davud navodi predanje s lancem tijela ogrne ogrtačem ako bi imala
od Ikrime, koji prenosi od neke od menstruaciju." Ovo je verzija El-
supruga Vjerovjesnika, sallallahu Buharije. Međutim, oni prenose slično i
alejhi ve sellem: /313/ "Kada bi on od Aiše. U tom smislu, riječi:
nešto htio od žene koja ima "ne približujte im se dok se ne
menstruaciju, stavio bi joj na spolni okupaju" predstavljaju komentar
organ odjeću!" Stoga se riječi: riječi:
"Zato ne općite sa ženama za "Zato ne općite sa ženama za
vrijeme mjesečnog pranja!" odnose na vrijeme mjesečnog pranja!" Ovdje se
spolni organ, u skladu s riječima: zabranjuje približavanje ženama u
"Činite sve izuzev bračnog odnosa!" U smislu spolnog odnosa, sve dok imaju
tom smislu, mnogi učenjaci, odnosno menstruaciju. To znači da je dopušteno
veći broj njih, smatraju da je doz- kada prestane. Govoreći o pokornosti,
voljen odnos sa ženom koja ima imam Ahmed kaže: - Riječi Uzvišenog su:
menstruaciju, izuzev spolnog organa. ..
Međutim, treba reći da nema razilaženja "I pitaju te o mjesečnom pranju! Reci:
u vezi s tim da je dozvoljeno s njom 'To je neprijatnost!' Zato ne općite sa
biti u postelji i jesti. Aiša kaže: ženama za vrijeme mjesečnog pranja, i
/314/ "Allahov Poslanik, sallallahu ne prilazite im dok se ne okupaju! A
alejhi ve sellem, zapovjedio mi je da kada se okupaju..." Čistoća (kupanje)
mu perem glavu dok sam imala pokazuje da im se može približavati,
menstruaciju. Isto tako, on bi se prilaziti. Kada Mejmuna i Aiša kažu:
naslanjao u sobi na mene dok bi učio /319/ "Kada bi neka od nas imala
Kur'an a ja imala menstruaciju." U menstruaciju, ogrnula bi donji dio i
sahih hadisu od nje navodi se da je ušla s Allahovim Poslanikom u njegov
rekla: /315/ "Ja bih glodala kost dok kutak"; to ukazuje da je on htio odnos.
sam imala menstruaciju, pa bih je dala "A kada se okupaju, onda im
Vjerovjesniku, sallallahu alejhi ve prilazite onako kako vam je Allah
sellem. On bi glodao po istome mjestu naredio!" Ovdje nalazimo poziv i uputu
da se sa ženama opći nakon što se
okupaju. Ulema se slaže da nije
87
Pod izrazom ovdje se misli na sastajanje sa ženama, a ne spolni dozvoljeno prići ženi (spolno općiti)
akt.
2 El - Bekare / Krava 156
kada joj prestane menstruacija, dok se Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem,
ne okupa ili, ukoliko to ne mogne, uzme zabranio je da prilazite ženama u
tejemmum. Izuzetak čini Ebu-Hanife, stražnjice! Allah se doista ne stidi
r.h., koji kaže da je dozvoljeno kada reći istinu." Od Ebu-Hurejre se,
prestane teći krv od menstruacije, a to također, prenosi da je Vjerovjesnik,
je, po njemu, deset dana, te da nije sallallahu alejhi ve sellem, rekao:
uvjetovano kupanjem. Allah to najbolje /325/ "Allah neće ni pogledati onoga
zna! koji ženi prilazi obavljajući spolni
Ibn-Abbas kaže: - Riječi: "dok se ne odnos u stražnjicu." Isto tako prenosi
očiste", tj. od krvi, "A kada se od Ebu-Hurejra da je Poslanik, salla-
očiste", tj. vodom. Ovako navodi jedan llahu alejhi ve sellem, rekao: /326/
broj tabiina. "Proklet je onaj koji sa svojom ženom
Riječi: "Kako vam je Allah spolno opći u stražnjicu." Sva predanja
naredio" Ibn-Abbas tumači: "do spolnog koja se navode u prilog dopuštenja tog
organa, a ne dalje, jer ko učini nešto čina nevjerodostojne su, a to je
preko toga, prešao je dozvoljenu posebno ispitao i izdvojio hafiz Ebu-
granicu". U tome je i dokaz da je Abdullah ez-Zehebi u djelu u kojem je
zabranjeno (haram) odnos u stražnjicu to sabrao utvrdivši da su sve to slabi
(što će, ako Bog da, biti objašnjeno hadisiOd Ibn-Omera, Malika, Šafije i
naknadno). Tahavija prenosi se da je to dopušteno
Riječi Uzvišenog: "Allah, – halal. Međutim, sve to nije
doista, voli one koji se kaju", tj. vjerodostojno predanje od njih, Allah
koji se kaju za grijehe, i ako ponove im se smilovao. Zato Nasr es-Sabbag
prilaženje; "i voli one koji se kaže: "Rebi' se zaklinjao Allahom, osim
čiste", tj. koji se čiste od Koga drugog boga nema, da je slagao,
prljavština i neugodnosti, a to se tj. Ibn-Abdul-Hakem se poziva na
ovdje odnosi na općenje u stražnjicu, i Šafiju, budući da je [afija jasno
u toku menstruacije. potvrdio u svojih šest djela da je to
"Vaše žene su njive vaše." Riječ zabranjeno. Allah to najbolje zna! Isto
"njiva, dobro" predstavlja mjesto ploda tako, Ibn-Omer, r.a., to zabranjuje: "
djeteta, rodiljku "...i vi njivama Daremi navodi u svom "Musnedu" od Seida
svojim prilazite kako hoćete!", tj. ibn Jesara ebi-Habbaba, koji kaže: -
kako hoćete: sprijeda ili odzada, ali u Rekao sam Ibn-Omeru: "Šta kažeš za
jedno mjesto, kao što potvrđuju hadisi. priležnice (robinje), da li se s njima
El-Buhari navodi predanje od Džabira, može obaviti odnos u stražnjicu?" On je
koji je rekao: /320/ - Židovi su rekao: "Zar to može činiti ijedan od
govorili: "Ako obavi odnos sa zadnje muslimana?" Ovaj lanac predanja je
strane, dijete se rodi razroko." vjerodostojan, a tekst je jasan u
Tada je objavljeno: pogledu zabrane. Stoga, sve što se u
"Vaše žene su njive vaše i vi vezi s tim navodi, ovim se negira.
njivama svojim prilazite kako hoćete!" Ma'mer ibn Isa navodi od Malika da je
(Prenose Muslim i Ebu-Davud.) Ibn-ebi- to haram (zabranjeno)Ebu-Bekr ibn Zijad
Hatim navodi od Džabira: /321/ - Židovi en-Nejsaburi s lancem od Israila ibn
su govorili muslimanima: "Ko priđe ženi Revha kaže: - Pitao sam Malika ibn
sa zadnje strane, dijete će biti rođeno Enesa: "šta kažeš za prilazak ženama sa
razroko", i Allah je objavio: stražnje strane?" Rekao je: "Vi niste
"Vaše žene su njive vaše i vi niko drugi do Arapi. Da li je njiva
njivama svojim prilazite kako hoćete!" išta drugo do mjesto sijanja? Ne
Ibn-Džurejdž kaže u hadisu da je prelazite mimo vagine!" Rekao sam:
Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve "Ebu-Abdullahu! Oni navode da ti to
sellem, rekao: /322/ "S prednje ili tvrdiš!" Odgovorio mi je: "Lažu na
zadnje strane, ako je to u spolni mene, lažu!" Prema tome, ovo je
organ!" Postoje i brojni drugi hadisi potvrđen njegov stav, a to je i stav
koji daju slobodu odnosa pod uvjetom da Ebu-Hanife, Šafije, Ahmeda ibn Hanbela
bude u jedno mjesto, tj. u vaginu. i svih njihovih sljedbenika, kao što je
Istovremeno, postoji zabrana odnosa u i stav tabiina i drugih pripadnika
stražnjicu. zdrave tradicije, koji to najoštrije
Od Omera ibn Šuajba navodi se osuđuju. Neki od njh to nazivaju i
predanje koje on prenosi od svoga oca, činom nevjerstva - kufra.
a ovaj od djeda, koji kaže da je "A pripremite što i za duše
Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve svoje!", tj. djela pokornosti
sellem, rekao: /323/ "Onaj koji obavi izbjegavajući pri tome ono što je
spolni odnos sa ženom u stražnjicu, zabranjeno. Zato Allah Uzvišeni kaže:
počinio je mali homoseksualizam!" Imam "Bojte se Allaha i znajte da ćete
Ahmed navodi predanje sa lancem od Ali se s Njim sresti", tj. da će s vama
ibn Talika, koji kaže: /324/ "Allahov obračunati za sva vaša djela "I
2 El - Bekare /Krava
157
obraduj vjernike", tj. one koji su potvrđuje i predanje u El-Buharijinom i
Allahu pokorni u svemu što im je Muslimovom Sahihu da je Allahov
naredio i izbjegavaju sve što je On Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem,
zabranio. Ibn-Džerir navodi od Ibn- rekao: /329/ "Tako mi Allaha, ja ću
Abbasa, koji kaže: "A pripremite što uvijek - ako se zakunem za nešto, pa
i za duše svoje!" Znači, pri odnosu sa uvidim da je drugo bolje otkupiti
ženom reći ćeš: "Bismillah"/"U ime zakletvu i uraditi ono što je bolje a
Allaha"U El-Buharijinom Sahihu utvrđeno otkupiti zakletvu." Muslim navodi
je predanje od Ibn-Abbasa, koji kaže: predanje od Ebu-Hurejra, koji navodi da
"Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi
sellem, rekao je: /327/ - Kada neki od ve sellem, rekao: /330/ "Ko se za nešto
vas hoće prići svojoj ženi, treba zakune, pa zatim vidi nešto bolje od
kazati: toga, neka učini kefaret i uradi ono
što je bolje!" Postoje i drugi hadisi u
"U ime Allaha! Moj Bože! Udalji šejtana kojima se ne spominje kefaret, a
od nas! Udalji šejtana od onoga što nam vjerodostojno je slijedeće: /331/
poklanjaš!" Ako iz toga budu dobili "Neka učini kefaret za svoju zakletvu."
dijete, šejtan mu nikada neće nauditi! "Allah vas neće kazniti ako
se nenamjerno zakunete", tj. neće vas
kazniti, niti obavezivati za nenamjernu
zakletvu, a to je zakletva koju onaj
koji se zaklinje ne čini namjerno, nego
je učini mahinalno jezikom bez namjere
da je i potvrdi. U dva Sahiha navodi se
predanje od Ebu-Hurejra da je Allahov
Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem,
rekao: /332/ - Ko se zakune Latom i
Uzzatom neka kaže: "Nema drugog boga
"I neka vam zakletva Allahom ne bude osim Allaha." To je on rekao ljudima
prepreka da dobro činite, da se Allaha koji su prije kratkog vremena napustili
bojite i ljude mirite. A Allah sve čuje paganstvo i primili islam dok im je
i sve zna!" /224/ "Allah vas neće govor još uvijek bio pod uticajem
kazniti ako se neoprezno zakunete, ali ranijih običaja, pa su se nenamjerno
će vas kazniti za ono što s zaklinjali Latom. Stoga im je naređeno
predumišljajem srca vaših uradite- da nakon toga izgovore riječi
Allah prašta i blag je."/225/ Svjedočanstva tevhida, kako bi se to
poništilo.88 U poglavlju "O nenamjernoj
Allah Uzvišeni kaže: Nemojte da vam zakletvi" Ebu-Davud navodi predanje od
vaša zakletva Allahom Uzvišenim bude Aiše, koja kaže da je Allahov Poslanik,
prepreka da činite dobro i održavate sallallahu alejhi ve sellem, rekao:
odnose s rodbinom ukoliko se /333/ - Omaška u zakletvi je ono što
zakunete da to nećete činiti! Zatim čovjek kaže u kući: "Ne, Boga mi!" ili
Allah kaže: "Da, Boga mi!" Ibn-Džerir navodi
predanje od Hasana ibn ebil-Hasana,
"Neka se čestiti i imućni među vama ne koji kaže: /334/ - Allahov Poslanik,
zaklinju da više neće pomagati rođake i sallallahu alejhi ve sellem, naišao je
siromahe, i one koji su na Allahovu pored ljudi koji su se nadmetali u
putu rodni kraj svoj napustili; neka strjeljaštvu, tj. koji su gađali
pređu preko toga i nek praštaju! Zar strijelama. S njim bijaše i jedan od
vam ne bi bilo drago da i vama Allah njegovih drugova. Jedan od ljudi
oprosti..!" (24:22) Prema tome, ustajao je i govorio: "Boga mi, pogodio
ostajanje pri zakletvi u tom slučaju sam!", "Boga mi, nisi pogodio!" čovjek
veći je grijeh nego je prekršiti uz koji je bio s Poslanikom rekao je:
otkup! Allahov Poslanik, sallallahu "Ovaj čovjek strašno griješi, Allahov
alejhi ve sellem, kaže: /328/ "Tako mi Poslaniče!" Allahov Poslanik,
Allaha, ako se neko od vas vrati svojoj sallallahu alejhi ve sellem, odgovorio
porodici s takvom zakletvom, to mu je mu je: "Ne, zakletva strijelaca
veći grijeh kod Allaha nego za otkup nenamjerna je i ne nosi kefaret niti
kojim ga Allah obavezuje!" (Ovako kaznu!" Ovaj hadis je mursel-hasen od
prenose Muslim i Ahmed.) El-Hasana.
U vezi sa značenjem ovoga ajeta Ibn-
Abbas kaže: "Nikako ne dozvolite da 88
Ja bih rekao da su njegove riječi: "Neka kažu 'Nema drugog
vaša zakletva bude prepreka da činite boga osim Allaha'" dokaz da je zakletva nečim drugim, a ne
dobro. Zato, dajte kefaret za vašu Allahom, širk (idolopoklonstvo). Da to nije tako, on ne bi zapovjedio
zakletvu i činite dobro." Tako kaže i da kaže: "Nema drugog boga osim Allaha'", u čemu je obnova
skupina tabiina. Njihove tvrdnje vjerovanja / imana i negacija obožavanja bilo čega drugog osim
Allaha.
2 El - Bekare / Krava 158
Ibn-ebi-Hatim prenosi od Aiše da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem,
rekla: - To su riječi čovjeka: "Ne, zakleo na mjesec, pa je to sveo na
Boga mi!", "Da, Boga mi!" i slkada dvadeset devet dana i rekao: /336/
misli da je tačno, a to nije takoIbn- "Mjesec ima dvadeset devet dana."
Abbas kaže: "Nenamjerna je zakletva ona Međutim, ako je period duži od četiri
kojom zabranjuješ ono što ti je Allah mjeseca, po prolasku vremena od četiri
dopustio i u tome nisi obavezan kefaret mjeseca supruga može tražiti od svog
činiti!" supruga: ili da se vrati i stupi s njom
U poglavlju "Zakletva u srdžbi" Ebu- u seksualni odnos, ili da raskine brak.
Davud prenosi od Seida ibn Musejjeba: - Na to će ga prisiliti sudija, kako ne
Dva brata ensarije stekli su bi ona bila oštećena. Zato Allah
nasljedstvo pa je jedan želio da se Uzvišeni kaže:
podijele, a drugi mu je rekao: "Ako "Onima koji se zakunu da se neće
mene pitaš kako ćemo podijeliti sve približavati ženama svojim...", tj.
što meni pripada ja dajem za Kabu!" Na koji se zakunu da neće stupati u
to mu je rekao Omer: - Kabi nije seksualne odnose sa svojim ženama. U
potreban tvoj imetak! Učini kefaret za tome je dokaz da se takva zakletva
svoju zakletvu i kaži to svom bratu, odnosi na supruge, ali ne i na robinje.
jer ja sam čuo Poslanika, sallallahu "...rok je četiri mjeseca", tj.
alejhi ve sellem, kako kaže: /335/ "Ne muž će čekati četiri mjeseca od
možeš se zakleti niti zavjetovati za trenutka zakletve, a potom će prestati
grijeh prema Gospodaru Uzvišenom, niti s tim, ili će od njega biti zatraženo
za prekidanje rodbinskih veza, niti pak da se vrati, ili da se razvede. Zato
za ono što ne posjeduješ!" Allah Uzvišeni kaže:
"a ako se vrate", tjvrate u stanje
"...ali će vas kazniti za ono u kome su bili, u pogledu seksualnog
što vaša srca urade / ako pod zakletvom odnosaTo tvrde Ibn-Abbas i jedna grupa
nešto namjerno učinite"Ibn- tabiina.
Abbas, kao i neki drugi, tvrde: "To "Pa Allah, doista, prašta i
znači da se zakune za nešto znajući da milostiv je" za ono za što su
laže." Mudžahid i neki drugi kažu: - To uskraćene u prethodnom periodu zbog
je isto kao i u riječima: zakletve.89 Većina učenjaka smatraju da
"ali će vas kazniti ako se je za to obavezan kefaret na osnovi
zakunete namjerno!" (5:89) opće odredbe o kefaretu za onoga koji
"Allah prašta i blag je", tj. On se zakune, što je gore navedeno u
prašta robovima Svojim i blag je prema sahih hadisimaAllah to najbolje zna!
njima. "A ako odluče da se rastave ..."
Ovim se dokazuje da do rastave braka ne
dolazi samim tim što prođu četiri
mjeseca, kako tvrdi većina kasnijih
učenjakaIma mišljenja da do rastave
stupnja "jednog puštanja" dolazi
samim prolaskom četiri mjeseca, kao što
ima mišljenja da time dolazi do
"opozivog razvoda", a neki kažudo
"Onima koji se zakunu da se neće "definitivnog puštanja"Svi koji tvrde
približavati ženama svojim, sačekat će da dolazi do razvoda samim prolaskom
ih četiri mjeseca! Pa ako se vrate četiri mjeseca, obavezuju za ženu
ženama, Allah doista prašta i milostiv razvodni rok /iddet/Izuzetak čini
je." /226/ "A ako odluče da se rastave, predanje koje navode Ibn-Abbas i Ebu-
pa Allah doista sve čuje i zna!"/227/ Šasa', koji ističu da ukoliko je imala
tri menstruacije, za nju nema
Riječ: znači "zakletva"Stoga, ako "razvodnog roka"Međutim, stav većine od
se čovjek zakune da neće sa ženom imati kasnijih pravnika jeste da staratelj
seksualni odnos određeno vrijeme, to može to zaustaviti tražeći: ili
može biti manje ili više od četiri navedeno, tj. da se vrati supruzi, ili
mjeseca. Ako je to vrijeme kraće, on razvod budući da razvod ne nastaje
mora sačekati da prođe ovaj period, a samim istekom ta četiri mjeseca. Malik
tek potom stupiti u seksualni odnos sa prenosi od Ibn-Omera da je rekao: "Kada
svojom suprugom. U tom slučaju, ona je
dužna biti strpljiva i ne može tražiti 89
da se vrati, tj. da dođe i stupi s njom Dodao bih: Ovim se na lijep način skreće pažnja od Stvori -telja
u seksualni odnos u ovom perioduOvo se Uzvišenog da je zaklinjanje ove vrste grijeh, budući da je muž
uskratio svojoj supruzi pravo na seksualni odnos u tom periodu i to
potvrđuje u El-Buharijinoj i Muslimovoj na osnovi riječi Uzvišenog: "Pa, Allah, doista, prašta i milostiv je."
zbirci Sahiha, gdje se nalazi predanje Jer da to nije grijeh, ovdje se ne bi ukazivalo na praštanje. Ovaj grijeh
od Aiše, koja navodi da se Allahov je u uskra -ćivanju supruzi njenoga prava zbog zakletve. Isto tako,
ovim se skreće pažnja da je izbjegavanje ovakve zakletve bolje.
2 El - Bekare /Krava
159
se čovjek zakune da se neće robinjom postoje različita mišljenja.
približavati svojoj ženi, time se nije Neki kažu: - Ako se razvede, njen
razveo, pa makar i prošla četiri razvodni rok traje dva mjesečna pranja,
mjeseca, dok sam to ne prekine, bilo budući da je propis za robinje upola
razvodom ili povratkom (Navodi El- manji. Pošto se pranje ne može
Buhari.) Isto stanovište zastupaju i dijeliti, obavezna je čekati dva
Omer, Ibn-Omer, Aiša, Osman, Zejd ibn mjesečna pranja na osnovi hadisa: /337/
Sabit, više od deset ashaba Allahovog "Razvod robinje smatra se trajnim sa
Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, dva puštanja, a razvodni rok sa dva
te više tabiina i šerijatskih pravnika. mjesečna pranja." Međutim, ovaj hadis
Svi oni tvrde da je, ukoliko se ne nije vjerodostojan. Darekutni smatra da
vrati, obavezan razvesti se. U su to riječi Kasima ibn Muhammeda, a u
protivnom, sudija će obaviti razvod lancu se nalazi i ime Muzahira ibn
koji se smatra opozivim u toku Eslema el-Mahzumija el-Medenija, koji
razvodnog roka iddeta. je sasvim neprihvatljiv. Prenosi se,
Šerijatski pravnici, te drugi također preko Ibn-Omera, ali ne
učenjaci u vezi s odgađanjem od muža direktno od Poslanika, sallallahu
preko roka od četiri mjeseca, upućuju alejhi ve sellem. Učenjaci navode da
na hadis koji prenosi Malik ibn Enes u nije poznato razilaženje među ashabima
"Muvetta'u" od Abdullaha ibn Dinara, o ovom pitanju i to je stav četiri
koji kaže: - Omer ibn Hattab je izišao imama. Neki pripadnici zdrave tradicije
noću i čuo je neku ženu kako kaže: kažu: "Naprotiv. Njen razvodni rok isti
"Ova noć se odužila crna na kraju je kao i za slobodnu ženu, na što
svome, ukazuje opće značenje ajeta, te stoga
Ne da mi da spavam, jer nemam što je to stvar mentaliteta, odnosno
ljubljenoga da se zabavim. prirode, gdje su i slobodne žene i
Tako mi Boga, da ne brinem o robinje jednake." To navodi šejh Ebu-
Allahovu hataru, Omer ibn Abdul-Berr od Muhammeda ibn
Ovaj krevet bi se zaljuljao." Sirina, te neki zagovornici doslovnog
Omer je tada upitao svoju kćerku tumačenja, i smatraju taj hadis
Hafsu, r.a.: "Koliko najviše žena može slabim.90
biti strpljiva bez muža?" Ona mu je U vezi sa smislom pojma "" postoje
odgovorila: "šest mjeseci, ili pak razilaženja između predstavnika zdrave
četiri mjeseca!" Omer je kazao: "Nikoga tradicije, njihovih nasljednika i
neću držati u vojsci duže od toga!" imamaPostoje dva mišljenja:
- prvo: da su to periodi čistoće[to
se tiče prvog mišljenja, od Aiše, r.a.,
prenosi se: - Pojam znači "periodi
čistoće"!
- Od ibn Omera navodi se da je
govorio: "Kada čovjek pusti svoju ženu
i nastupi period trećeg pranja, tada je
ona nezavisna od njega i on od nje."
Malik kaže: "Tako je to po nama!"
Slično se navodi i od Ibn-Abbasa, Zejda
ibn Sabita, skupine tabiina te ostalih
"Puštene žene neka čekaju tri mjesečna sedam šerijatskih pravnika, a to je i
pranja; i nije im dopušteno da kriju stav Šafije, Davuda, Ebu-Sevra i jednog
ono što je Allah stvorio u matericama predanja od Ahmeda. To oni dokazuju
njihovim, ako u Allaha i u drugi svijet riječima Uzvišenog: "vi ih u
vjeruju! Muževi njihovi su preči da ih razvodnom roku (iddetu) pustite!"
vrate dok su u tome, ako žele štogod (65:1), tjdok su čiste. Budući da se
popraviti. One imaju isto toliko prava "čistoća", kada se mogu pustiti,
koliko i obaveza, po onom što je pretpostavlja, to pokazuje da je to
poznato. A muškarci su nad njima za jedan od tri čista perioda koji se
jedan stupanj! Allah je, doista, silan naređujuZato, svi oni kažu: "Žena koja
i mudar."/228/ je u iddetu i ovaj period joj prolazi
od muža se potpuno razdvaja trećim
Ovo je zapovijed raspuštenicama periodom menstruacije."
(koje su imale odnos), koja im dolazi - drugo: pojam "" znači mjesečna
od Allaha Uzvišenog, tako da one koje pranja (menstruacije)Prema drugom
imaju redovno mjesečno pranje trebaju
čekati da prođu tri pranja, tj. da 90
Ja bih rekao:Ako se potvrdi hadis "Razvod robinje smatra se sa
svaka od njih pričeka tri mjesečna dva puštanja, a razvodni rok dva mjesečna pranja" i mi slušamo i
pranja nakon razvoda, a nakon toga se pokoravamo se... U suprotnom, stav da je slobodna žena i robinja u
može udati ako to želi. U vezi sa vezi s ovim jednaka, odgovara općem značenju ajeta, a u skladu je s
mentalitetom i prirodom.
2 El - Bekare / Krava 160
mišljenju razvodni rok ne prolazi dok prema muškarcima kao što i muškarci
se ne očisti od trećeg pranja. Neki imaju pravo i obaveze prema njimaStoga
usto dodaju: "dok se ne okupa". svako od njih treba primjerno
Mišljenje da pojam "" znači mjesečna izvršavati svoje obaveze prema drugome.
pranja navodi se u predanjima U Sahihu Muslimovom navodi se od
istaknutih ashaba, među kojim su i Džabira da je Allahov Poslanik,
četverica prvih halifa, zatim velikih sallallahu alejhi ve sellem, rekao u
tabiina, a to je i stav Ebu-Hanife, svojoj hutbi na Oprosnom hadžu: /339/
vjerodostojno predanje Ahmeda ibn "..Bojte se Allaha u odnosu prema
Hanbela, stav Sevrija, Evzaija, Ibn- ženama. Vi ih uzimate s povjerenjem
ebi-Lejla te nekih drugihTo potvrđuje i Allahovim i dozvoljeni su vam seksualni
sadržaj hadisa koji prenosi Ebu-Davud i odnosi s njima Allahovom riječju. One
En-Nesa'i preko Munzira ibn Mugire, su obavezne da ne dozvole ulazak u vašu
Urve ibn Zubejra i Fatime bint ebi- kuću nikome kome vi ne dozvoljavateAko
Hubejš, koja navodi da je Allahov to učine, udarite ih, ali ne žestoko.
Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, One imaju pravo na opskrbu i odjeću u
njoj rekao: /338/ "Ostavi namaz dok dobrom (korektnom)
imaš pranje" ! Ukoliko je ovo tačno, odnosu."
onda je jasno da riječ "" znači isto "A muškarci imaju prednost nad
što i riječ "", tj. menstruacija. njima za jedan stepen!" , tj. muškarci
Međutim, El-Munzir kaže: "Među su po konstituciji i prirođenim
prenosiocima ovoga hadisa nalazi se osobinama i sposobnostima skrbništva za
Ebu-Hatim, a on je nepoznat ", dok ga porodicu iznad žene.
Ibn-Hibban navodi među pouzdanim šejh "Allah je silan i mudar." Silan
Ebu-Omer ibn Abdul-Berr tvrdi da među da uzvrati onome ko prema Njemu griješi
poznavaocima arapskog jezika i i ponaša se suprotno Njegovim
šerijatskim pravnicima nema neslaganja zapovijedima, a mudar u naredbama,
da riječ "" znači mjesečno pranje, šerijatskim propisima i Svojim odred-
odnosno čistoću. Jedino među njima bama.
postoji neslaganje u pogledu značenja
ajeta, odnosno dva navedena mišljenja.
"...i nije im dopušteno
kriti ono što je Allah stvorio u
matericama njihovim...", tj. ako
zatrudne ili dobiju menstruaciju.
"...ako vjeruju u Allaha i
Sudnji dan"Ovim se prijeti da se žene
ne ponašaju suprotno istini te ukazuje
da to zavisi isključivo od njih budući
da to one jedine znaju, i da je to
nemoguće drugačije ustanoviti, pa se
upućuje na njih i prijeti im se, kako
se ne bi ponašale neiskreno.
"Muževi njihovi imaju pravo
da ih vrate dok one čekaju, ako žele
štogod popraviti." Dakle, muž koji je
pustio ženu ima pravo da je vrati dok
traje razvodni rok - iddet, ukoliko tim
želi poboljšanje situacije i dobro, a
to se odnosi na žene koje su puštene "Puštanje (žene) je dva puta, nakon
opozivim puštanjem što se tiče žena čega se ili uz dobro zadržava, ili na
koje su puštene definitivnim puštanjem, lijep način razvod daje! A vama nije
treba reći da povod objavljivanja ovog dopušteno uzimati bilo šta od onoga što
ajeta nisu bili slučajevi definitivnog ste im darovali, osim ako se njih dvoje
puštanja, nego je povod bio "trorijeko
plaše da Allahove propise neće
puštanje"U vrijeme objavljivanja ovog
izvršavati, A ako se bojite da njih
ajeta čovjek je imao pravo vratiti ženu
dvoje Allahove propise neće izvršavati
kada god bi htio pa makar bilo i
onda im nije grijeh da se ona otkupi.
stotinu puta. Međutim, pošto je to u
To su Allahove granice, pa ih ne
ajetu koje slijedi svedeno na
prekoračujte! A oni koji Allahove
"trorijek" (puštanje sa tri izgovora),
diferencirano je na žene koje su granice prekoračuju, to su oni koji su
zastalno puštene i one koje to nisu. nepravedni!" /229/ "A ako je opet
"One imaju isto toliko prava pusti, ona mu nije nakon toga (za brak)
koliko i obaveza po onom što je dopuštena sve dok se ne uda za drugog
poznato." One imaju pravo i obaveze muža. Pa ako je ovaj pusti, onda njima
dvoma nije grijeh da se jedno drugom
2 El - Bekare /Krava
161
vrate, ako misle da će Allahove propise od onoga što ste im dali, osim ako budu
izvršavati. To su Allahove granice koje očito zgriješile!" (4:19) Ukoliko pak
On objašnjava ljudima koji znaju."/230/ žena nešto pokloni mužu od svoga
vlastitog dobra, Allah Uzvišeni
Ovaj časni ajet dokida običaj iz naređuje:
prvog perioda islama kada je čovjek "A ako vam one, svojom
mogao vratiti ženu dok je razvodni rok, voljom, od toga što poklone, to s
makar je pustio sto puta. Budući da su prijatnošću i ugodnošću uživajte"
time supruge bile oštećene, Allah je to (4:4)Ukoliko se međutim supružnici
sveo na trorijeko puštanje dopuštajući zavade, pa žena ne ispunjava obaveze
vraćanje nakon jednom ili dva puta prema mužu ne podnoseći ga i ne
izrečene odluke, a potvrđujući to sastajući se s njim, ona ima pravo da
definitivnim trećim iskazom. Allah se otkupi onim što joj je on dao. Nema
Uzvišeni kaže: smetnje da ona to njemu dade, kao što
"Puštanje je dva puta, nakon nema smetnje ni da on to primiZato
čega se ili uz dobro zadržava, ili na Allah Uzvišeni kaže:
lijep način razvod daje!" U poglavlju
"Dokidanje povratka nakon trostrukog "A vama nije dopušteno uzimati bilo šta
puštanja" Ebu-Davud navodi riječi od od onoga što ste im darovali, osim ako
Abbasa: se njih dvoje plaše da Allahove propise
neće izvršavati. A ako se bojite da
"Raspuštenice neka čekaju tri mjesečna njih dvoje Allahove propise neće
pranja; i nije im dopušteno da kriju izvršavati, onda im nije grijeh da se
ono što je Allah stvorio u matericama ona otkupi." Ako, međutim, ona to čini
njihovim." Ove riječi znače da muškarac bez razloga, pa zatraži od njega da se
kada pusti ženu ima pravo da je vrati, otkupi, u vezi s tim postoji predanje
pa makar to bilo i trorijekom, što je Ibn-Džerira koje on navodi od Sevbana,
potom dokinuto riječima: koji kaže da je Allahov Poslanik,
.."Puštanje je dva puta..." Na ovaj sallallahu alejhi ve sellem, rekao:
način, puštanje tri puta je osigurano /342/ "Ako neka žena traži od muža
tako da nakon trećeg puštanja nema razvod bez valjanog razloga, njoj je
opoziva dok se žena ne uda za drugoga. haram miris Dženneta." U predanju
"..nakon čega se ili uz dobro Ahmeda to se navodi od Ebu-Kilabe, a on
zadržava, ili na lijep način razvod spominje Ebu-Esma'a, Sevbana i druge.
daje!" Ukoliko čovjek ženu pusti Ibn-Džerir to navodi s posebnim
jedanput ili dvaput, dok traje razvodni dodatkom: /343/ "jer one koje to čine
rok - iddet, ima mogućnost da je vrati spadaju u licemjere!" Veliki broj
u namjeri da to popravi ili dobro sljedbenika zdrave tradicije, kao i
učini, ili da je ostavi dok ne prođe poznijih imama tvrde: "Nije dozvoljeno
taj rok, pa dođe do konačne rastave i da žena inicira rastavu osim u slučaju
ona postane slobodna, s tim da se prema velikog sukoba i netrpeljivosti žene
njoj mora korektno odnositi, da joj se prema mužu, kada je dozvoljeno da muž
ne učini nepravda niti bilo kakva uzme otkupninu od nje." To oni
štetaIbn Ebi-Hatim prenosi od Ismaila argumentiraju riječima Uzvišenog:
ibn Semia, koji kaže: - Čuo sam Ebu-
Rezina kako kaže: /340/ "Allahovom "A vama nije dopušteno uzimati bilo šta
Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, od onoga što ste im darovali, osim ako
došao je neki čovjek i rekao: Allahov se oni plaše da Allahove propise neće
Poslaniče, šta kažeš za riječi Allaha izvršavati." A zatim kažu: "Rastava
Uzvišenog: koju pokreće žena nema šerijatsku
'nakon čega se ili uz dobro osnovu osim u ovom slučaju, pa stoga
zadržava, ili na lijep način razvod nije dopušteno postupati drugačije bez
daje!' Gdje je treće? On je odgovorio: čvrstog dokaza." U osnovi to dakle nije
Razvod na lijep način." U predanju Abda dopuštenoMeđu onima koji zastupaju taj
ibn Humejda, u njegovom komentaru stav jesu Ibn-Abbas, značajan broj
stoji: /341/ "..Razvod na lijep način tabiina te većina drugih učenjakaMalik
je treći." i Evza'i kažu: "Ako bi uzeo od nje
"A vama nije dopušteno nešto i time joj napravio štetu, bio bi
uzimati bilo šta od onoga što ste im dužan vratitiTa rastava je opoziva."
darovali." Dakle, nije vam dopušteno Malik još kaže: "Mi smo ljude zatekli
da ih uznemiravate i mučite kako bi se da tako rade." [afija, r.a., smatra da
od vas otkupile onim što ste im vi je dozvoljeno da žena inicira razvod u
darovali, ili pak dijelom toga, jer slučaju sukoba, a ukoliko su suglasni u
Allah Uzvišeni kaže: tome, onda je to boljeOvo je ujedno i
stav svih sljedbenika [afi'je.
"smetnje im ne pravite da odnesu nešto El-Buhari navodi predanje od Ibn-
2 El - Bekare / Krava 162
Abbasa: /344/ -Vjerovjesniku, stav Malika, Lejsa, Šafije i Ebu-
sallallahu alejhi ve sellem, došla je SevraZa to se opredijelio i Ibn-
žena Sabita ibn Kajsa ibn Šemmasa i Džerir.
kazala: "Allahov Poslaniče! Nemam Saradnici Ebu-Hanife kažu: "Ako je
primjedbi na njegovo ponašanje, niti inicijativa od nje, dozvoljeno je da
vjeru, ali mrzim nepokornost (mužu) u uzme od nje ono što joj je dao, ali ne
islamu." Poslanik, sallallahu alejhi ve i više. Ako to bude više, to je
sellem, rekao je: "Hoćeš li mu vratiti dopušteno sudski. Ako je pak
bašču?" "Da", kazala je ona"Uzmi bašču inicijativa od njeg, nije dopušteno da
i pusti je!", rekao je Poslanik, od nje uzme bilo što, a ako uzme, to se
sallallahu alejhi ve sellem dopušta sudski." Ahmed, Ebu-Ubejd i
Ibn-Džerir prenosi od Ibn-Abbasa Ishak ibn Rahevejh kažu: "Nije
koji je kada ga je upitao Ikrime: "Je dopušteno da uzme više nego što joj je
li bilo osnova za rastavu na inici- dao." To je i stav Seida ibn Musejjeba
jativu žene?" - odgovorio: /345/ Prvu i drugih velikih tabiina. Ma‘mer i
rastavu na inicijativu žene u islamu Hakem kažu: - Alija je govorio: "Od
učinila je sestra Abdullaha ibn Ubejja. žene koja inicira razvod nije dopušteno
Ona je došla Allahovom Poslaniku, uzeti naknadu veću od onoga što joj je
sallallahu alejhi ve sellem, i rekla: muž dao." Evza'i tvrdi: "Suci ne
"Allahov Poslaniče, mi nikako nismo dozvoljavaju de se od nje uzme više
jedno za drugo. Ja sam jedanput podigla nego što joj je dano."
zastor i ugledala ga u grupi ljudi, pa Ja mislim da se ovaj stav
sam vidjela da je on najcrnji i potkrepljuje navedenim hadisom s
najniži, najružnijeg izgleda!" Njen muž predanjem Katade, koji to navodi od
je rekao: "Allahov Poslaniče! Dao sam Ikrime, a on od Ibn-Abbasa, u vezi sa
joj najljepšu bašču koju sam imao, pa slučajem žene Sabita ibn Kajsa, kada mu
neka mi vrati bašču!?" "Šta kažeš?", je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi
upitao je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, naredio da od nje uzme bašču
ve sellem "Da", odgovorila je ona, "ako i ne uzima ništa više. Isto tako, to se
hoće dat ću mu i više!" Zatim ih je zasniva na predanju koje navodi Abd ibn
Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, Humejd, koji uz lanac Ata'a kaže da
rastavio. Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve
U predanju imama Ebu-Abdullaha ibn sellem, nije volio da se od nje uzme
Batta s lancem od Ibn-Abbasa stoji: više od onoga što joj je dano,
/346/ - Džemila bint Sellul došla je ukazujući na ženu koja inicira razvod.
Vjerovjesniku, sallallahu alejhi ve Značenje ajeta oni povezuju sa
sellem, i rekla: "Ne korim ga zbog značenjem riječi:
izgleda niti vjere, nego mrzim da mu "onda im nije grijeh da se ona
postanem nepokorna po islamu." otkupi", tjod onoga koji joj je dao,
Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve budući da su prije toga riječi:
sellem, rekao je: "Hoćeš li mu vratiti
njegovu bašču?" "Da", odgovorila je "...A vama nije dopušteno uzimati bilo
ona. Poslanik je, potom, naredio "da on šta od onoga što ste im darovali, osim
uzme ono što joj je dao i ništa više". ako se oni plaše da Allahove propise
neće izvršavati. A ako se bojite da
* * * njih dvoje Allahove propise neće
Većina učenjaka smatra da je izvršavati, onda im nije grijeh da se
dozvoljeno da muž uzme naknadu od žene ona otkupi", tjza to. Tako je Rebi' ibn
veću od onoga što joj je dao, što Enes čitao riječi:
temelje na općem značenju riječi "onda im nije grijeh da se ona
Uzvišenog: otkupi" (to prenosi Ibn-Džerir)Zato
"onda im nije grijeh da se ona poslije ovog ajeta kaže:
otkupi", te riječima Omera ibn Hattaba
čovjeku čija je supruga bila "To su Allahovi propisi, pa ih ne
neposlušna: "Pusti je i uzmi naknadu, narušavajte! A oni koji Allahove
pa makar menđušu!" U drugom predanju propise narušavaju, nepravedni su!"
stoji: "Uzmi, pa makar vrpcu Ekskurs: Ibn-Abbas smatra da se
pletenice!" El- inicijativa žene za razvod ne smatra
-Buhari kaže: "Osman je dopustio razvodom, nego prekidom bračne veze.
rastavu na inicijativu žene, ali bez Naime, povodom predanja s lancem od
uzimanja vrpce pletenice." To znači da Ibn-Abbasa u vezi sa čovjekom koji je
je dozvoljeno da od nje uzme bilo što i pustio svoju ženu dva puta, a zatim se
bilo koliko od onoga što ona ima i ne ona od njega odvojila davši mu naknadu,
ostavi joj ništa osim vrpce za kosu. Šafija kaže da je on može oženiti
Ovaj stav zastupaju Ibn-Omer, Ibn- ukoliko želi, jer Allah Uzvišeni kaže:
Abbas, dio tabiina, a to je također i "Razvod je dva puta..a ako se
2 El - Bekare /Krava
163
povrate..." Šafija, također, navodi period traje samo jedan ciklus? Prvo
predanje od Ikrime, koji je rekao: mišljenje zastupaju: Omer, Alija, Ibn-
"Svaki postupak koji je vezan uz Omer i dio tabiina. Oni smatraju da je
imovinu - nije razvod." To je predanje ovakva rastava pravi razvod koji ima
od vladara vjernih Osmana ibn Affana i razvodni rok kao i za druge
Ibn-Omera, a stav je i Tavusa, Ibn- raspušteniceDrugi zastupaju drugo
Omera, Ahmeda ibn Hanbela, Ishaka ibn mišljenje, a Ibn-Omer je donosio
Rahevejha, Ebu-Sevra, Davuda Zahirije, rješenja prema prvom mišljenju dok nije
te raniji stav Šafije. To je i bukvalno čuo da Osman ibn Affan donosi rješenja
značenje ajeta. na osnovi drugog mišljenja, pa je to i
U vezi s rastavom na inicijativu sam prihvatio rekavši: - Osman je
žene i njenu naknadu drugi kažu da je najbolji i najznaniji među nama. Abde
to definitivan razvod (ba'in), izuzev u navodi od Ubejdullaha, on od Nafija, a
slučaju da postoji namjera više od toga ovaj od Ibn-Omera, da je rekao:
kada se određuje prema namjeri. To je "Razvodni rok žene koj se rastavila na
stav Malika, Ebu- svoju inicijativu i uz naknadu traje
Hanife i njegovih učenika, Sevrija, jedno mjesečno pranje." Ibn-Abbas kaže:
Evza'ija, Ebu-Usmana el-Bunejja i "Njen razvodni rok traje jedno mjesečno
Šafijin noviji stav, dok hanefije pranje." To isto zastupa i Ikrime, dok
smatraju da je žena puštena definitivno Ebban Ibn Osman i svi naprijed navedeni
(ba'ina) ukoliko je muž time mislio na smatraju da je rastava na inicijativu i
jednorijeko ili dvorijeko puštanje, uz naknadu žene samo prekid. Oni to
odnosno to izgovorio. Ako je pak imao dokazuju predanjem Ebu-Davuda i
namjeru trorijeko puštanje, onda je to Tirmizije, koji navode od Ibn-Abbasa:
tako. Šafija, međutim, ima i drugo /347/ "Žena Sabita ibn Kajsa napustila
mišljenje po kojem to ne predstavlja je svog muža uz saglasnost Allahovog
ništa ako nije izgovoreno i dovoljno Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem,
jasno.91 koji je naredio da joj razvodni rok
Šerijatsko pitanje (mes'ela): U bude jedno mjesečno pranje." Zatim
pogledu razvodnog roka iddeta žene Tirmizi kaže: "To je hadis hasen-
koja se rastavila i dala naknadu garib." Tirmizi prenosi također od
postavlja se pitanje: da li se ona Rebije bint Mu'avvez bint Afra: /348/
tretira kao razvedena, pa taj period "Ona je napustila muža u vrijeme
traje tri ciklusa, ili za nju taj Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi
ve sellem, koji joj je naredio da joj
razvodni rok bude jedno mjesečno
91
Ja bih rekao: Jednom prilikom postavljeno mi je pitanje od jednog pranje." Tirmizi kaže: "Tačno je da joj
brata "Da li je rastava na inicijativu žene koja da naknadu razvod ili je naređeno da provede razvodni rok u
prekid?" pa sam odgovorio: "Neka je hvala Allahu Uzvišenom, a trajanju od jednog mjesečnog pranja."
blagoslov i mir na našeg Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem! Ibn-Madže navodi predanje od Rebije
Većina učenjaka smatra da je takva rastava definitivna (ba'in) na bint Muavvez bin Afra, koja je rekla
osnovi hadisa: "...uzmi bašču i pusti je!", te da nije samo prekid. Ibadi ibn Velidu ibn Ubadi ibn Samitu
Neki učenjaci, među kojima su i Ibn-Abbas, Osman ibn Affan i Ibn-
Omer, od ashaba, te Ahmed ibn Hanbel, Davud Zahirija, Ishak ibn
kada je od nje zatražio da mu ispriča
Rahevejh, Tavus, Šafija u prvom periodu, od imama i šerijatskih sve o svom slučaju: - Napustila sam
pravnika, mislili su da je to prekid jer Allah Uzvišeni kaže: muža, zatim otišla Osmanu i upitala ga:
"Razvod može biti dva puta, pa se ili uz dobro zadržava, ili na lijep "Koliko mi traje iddet?" On je rekao:
način razvod daje... ...pa ako je pusti, nije mu dopuštena dok se ne /349/ "Za tebe nema iddeta, ako to nije
uda za drugog muža" (2:230). Kada bi davanje otkupnine bilo nedavno bilo, pa si u tom slučaju dužna
razvod, razvod za koji nije dopušteno da se vrati dok se za drugog ne s njim ostati dok ne dobiješ
uda bio bi četvrti...!!!? Međutim, Allah nije zakonom odredio četvrti
način razvoda.
menstruaciju." Zatim je rekla: "U vezi
Ibn-Kajjim kaže: "Da to nije razvod pokazuje i činjenica da je Allah s tim ja slijedim presudu Allahovog
Uzvišeni regulirao pitanje razvoda nakon seksualnog odnosa za koji Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem,
se nisu ispunile tri odredbe koje su u suprotnosti s razvodom uz u slučaju Merjeme el-Mugalije, koja je
naknadu žene: bila udana za Sabita ibn Kajsa, pa ga
1. da muž ima pravo vratiti ženu, 2. da se smatra trorijekom, pa nije je napustila."92
dopušteno nakon što se ispuni broj dok ne bude imala seksualni
odnos s mužem, 3. da razvodni rok - iddet traje tri mjesečna pranja."
Mes'ela: Po mišljenju četverice
Na osnovi jasnog teksta i konsenzusa utvrđeno je da u slučaju rastave imama i većine učenjaka, čovjek kojega
na inicijativu i plaćanje naknade od žene nema pov -ratka. U sunnetu je napustila žena uz naknadu ne može je
i riječima ashaba utvrđeno je da u tom slučaju iddet traje jedno
mjesečno pranje. Isto tako, tekstom Kur'ana utvrđeno je da je to
92
dozvoljeno nakon puštanja dvorijekom, te trorijeka nakon toga, iz Ja bih rekao da je jasan dokaz onih koji kažu da je razvodni rok -
čega se jasno vidi da to nije razvod. iddet žene koja je napustila muža uz naknadu jedno mjesečno pranje.
Ibn-Kajjim kaže: "Rastava na inicijativu i plaćanje naknade od žene To potvrđuje stav onih koji kažu da napušta -nje muža od žene uz
smatra se prekidom bez obzira na izgovorenu riječ, pa čak ako je i naknadu nije razvod, jer da je to razvod, razvodni rok bi trajao tri
izgovorena riječ razvod." mjesečna pranja.
Ako pažljivo pročitate naprijed navedeni tekst, vidjet ćete da rastava To, dakle, nije razvod, čak da je učinjen i uz izgovor riječi razvoda,
na inicijativu i davanje naknade od žene ne predstavlja razvod, nego budući da je namjera i sam čin napuštanje, a ne razvod. Naime,
prekid. Neka je hvala Allahu, Gospodaru svjetova! izgovor nema značaja ako je namjera jasna.
2 El - Bekare / Krava 164
vratiti u toku razvodnog roka bez ibn Musejjeb prenosi i suprotan stav.
njenog pristanka, jer ona je dobila u Naime, Ebu-Džafer Ibn-Džerir, r.h.,
posjed sebe time što mu je dala navodi predanje od Seida ibn Musejjeba,
naknadu. Sufjan Es-Sevri kaže: "Ako je koji prenosi od Ibn-Omera, a ovaj od
napuštanje bilo bez izgovora riječi Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve
razvod, to je rastava i on je ne može sellem: /351/ - U tom predanju govori
vratiti. Ako je to nazvano razvodom, on se o čovjeku koji je oženio ženu, a
je može vratiti dok je u iddetu." Isti zatim je pustio prije nego je uopće
stav ima i Davud ibn Ali Zahiri.93 Svi stupio s njom u seksualni odnos. Nju
se slažu da onaj koga je žena napustila je, zatim, oženio drugi čovjek, pa je
uz naknadu može da je oženi u toku pustio prije nego je s njom stupio u
iddeta. seksualni odnos. Pitanje je bilo: "da
Mes'ela: Isto tako, postoji li se ona može vratiti prvome?" Rekao
razilaženje i u pogledu toga da li je: "Ne, dok ona ne osjeti njegovu
čovjek u toku iddeta može po drugi put vodu i on njenu." Imam Ahmed navodi
pustiti ženu. Postoje tri mišljenja, a predanje s lancem od Salima ibn
najispravnije je ono koje kaže "da on Abdullaha ibn Omera, koji navodi od
to ne može učiniti budući da ona Seida ibn Musejjeba, a on od Ibn-Omera,
posjeduje sebe i odvojena je od njega" koji prenosi od Vjerovjesnika,
sallallahu alejhi ve sellem: /352/ "Šta
"To su Allahovi propisi, pa ih ne u slučaju čovjeka koji je imao ženu, pa
narušavajte! A oni koji Allahove je pustio, a zatim se ona udala za
propise narušavaju, nepravedni su!" drugog čovjeka, koji je pusti prije
Ovi propisi koje vam je propisao nego je stupio s njom u seksualni
predstavljaju Njegove granice, pa ne odnos, pa se ona vrati prvome mužu?"
prelazite te granice. To se potvrđuje u Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve
sahih hadisu: /350/ "Allah je, doista, sellem, rekao je: "Dok ne osjeti
postavio granice, pa ne prelazite ih, njegovo sjeme!" Stoga je teško prihva-
odredio stroge dužnosti, pa ne titi da Seid ibn Musejjeb navede
izostavljajte ih, odredio stroge suprotno predanje i to bez utemeljenja!
zabrane, pa ne kršite ih, a o nekim Allah to najbolje zna!
stvarima nije govorio iz samilosti Ibn-Džerir prenosi od Aiše: /353/ da
prema vama, a ne zbog zaborava, pa za je neki čovjek pustio svoju ženu tri
njih ne pitajte!" puta, nakon čega se ona udala za drugog
"A ako je opet pusti, čovjeka. Ovaj ju je pustio prije nego
ona mu se ne može vratiti što se neće je i dotaknuo. Allahovom Poslaniku,
za drugog muža udati." To znači: ako sallallahu alejhi ve sellem,
čovjek pusti svoju ženu treći put nakon postavljeno je pitanje da li je
što joj je dao razvod dva puta, ona je dopušteno da se vrati prvome mužu. On
za njega haram dok se ne uda za drugog je rekao: "Ne, dok drugi ne obavi s
muža, tj. dok ne stupi u legalan in- njom akt kao što je prvi!" To navode
timni odnos sa drugim mužem. Ako bi s El-
njom neko stupio u seksualni odnos