You are on page 1of 2

cng chi tit hc phn

1. Tn hc phn:

lp trnh Vi iu khin

2. S n v hc trnh: 3
3. Trnh : cho sinh vin i hc
4. Phn b thi gian:
Ln lp:
Thc tp phng TN, thc hnh:
Khc: 0
5. iu kin tin quyt:
hc cc hc phn:
6. Mc tiu ca hc phn
- Gii thch c cu to, nguyn tc hot ng v cc ng dng chnh ca
VK h 8051.
- Vn dng cc lnh trong tp lnh ca 8051 lp trnh
- ng dng c 8051 trong lp trnh iu khin, giao tip my tnh.
7. M t vn tt ni dung hc phn
Hc phn ny cung cp cho sinh vin cc kin thc c bn v lp trnh h
vi iu khin 8051:
- Cu to v ng dng ca h vi iu khin 8051
- Cc khi nim c bn cho vic lp trnh, t chc b nh ca 8051, phng
thc iu khin cc cng giao tip
- Tp lnh ca 8051 v ng dng
8. Nhim v ca sinh vin:
D lp
Bi tp
Dng c hc tp
Khc
9. Ti liu hc tp
Sch, gio trnh chnh:
Ti liu ging dy
Tng Vn On, Hong c Hi. "H vi iu khin 8051". NXB
LXH, 2001.
Sch tham kho:
Vn Th Minh. "K thut vi x l". NXB GD, 1997
Xun Tin. "K thut VXL & Lp trnh Assembly cho h
VXL". NXB KH&KT, 2001.
Ti liu hng dn thc hnh km theo thit b thc hnh.
Khc: Internet
10. Tiu chun nh gi sinh vin
D lp: im chuyn cn
Tho lun
Bn thu hoch
Thuyt trnh
Bo co

Thi gia hc k: ly im theo h s


Thi cui k: ly im theo h s
Khc
11. Thang im: 10
12. Ni dung chi tit hc phn
Chng 1:
Kin trc h vi x l
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.

n v x l trung tm
Quy trnh thc hin lnh
B nh
Thit b nhp xut
Chng 2:
B vi iu khin h 8051

2.1. Gii thiu chung


2.2. S khi
2.3. S chn tn hiu
2.4. Cc chc nng v cc thnh phn
2.4.1. Cc thanh ghi chc nng c bit
2.4.2. Khi thi gian v b m
2.4.3. B nh ni tr
2.4.4. B nh ngoi tr
2.4.5. C ch x l ngt
2.4.6. Truyn thng ni tip
2.4.7. Nguyn l v mch khi ng
2.4.8. Ch ngun gim v ch ngh
2.4.9. Bo v chng trnh
Chng 3:
Tp lnh ca h 8051
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.

Nhm lnh di chuyn d liu


Nhm lnh tnh ton s hc
Nhm lnh tnh ton logic
Nhm lnh r nhnh chng trnh
Nhm lnh iu khin bin logic

13. Ngy ph duyt


14. Cp ph duyt