You are on page 1of 1

argus panoptes

Een cookie van eigen deeg

S
ommige mensen stellen dat de aanverwante wetten en nadere regels aan
Nederlandse overheid niet goed te passen aan de nieuwe richtlijnen en
luistert naar de burger en dat zij een nieuwe verordening op het gebied van
zich onvoldoende inzet om de elektronische communicatienetwerken en
privacy van diezelfde burger te bescher- -diensten; Zo is het, dat Wij, de Raad van
men. Voor die stellingen zijn uiteraard vele State gehoord, en met gemeen overleg der
bewijzen te vinden, maar het is ook wel Staten-Generaal, hebben goedgevonden
eens aardig om het van de andere kant te en verstaan, gelijk Wij goedvinden en ver-
bekijken. Het Rijk neemt ook maatregelen staan bij deze: De Telecommunicatiewet
die het tegendeel lijken te bewijzen. wordt als volgt gewijzigd:”
Zo las ik vorige week dat de minister van De wijziging waar het om gaat is verderop
Economische Zaken, Maria van der Hoe- in het document te vinden: “Het invoering
ven, heeft laten weten dat zij vindt dat de opt-in regime (consument moet vooraf
privacy op internet scherp bewaakt moet toestemming geven) voor cookies”. Om te
worden. Onder die privacy valt volgens begrijpen wat daar staat moet je zowel taal-
haar ook de cookieregeling die in de nieuwe kundig als technisch onderlegd zijn!
Europese Telecomwetgeving is opgeno-
men. Daarom wil de minister dat bedrijven vanaf mei 2011 Nu zou je denken dat het voorstel op veel instemming van de
vooraf toestemming moeten vragen om cookies op compu- bevolking kan rekenen. Duizenden mensen verkiezen privacy
ters te mogen plaatsen. Voor de mensen die het nog niet we- immers boven gebruiksgemak en wissen cookies regelmatig
ten: cookies zijn bestandjes die websites op computers van be- van de harde schijf. Zij nemen daarbij voor lief dat zij bij ieder
zoekers plaatsen. Die bestandjes zorgen er bijvoorbeeld voor bezoek opnieuw moeten inloggen op een website, of dat afbeel-
dat je computer je gebruikersnaam en wachtwoord onthoudt dingen steeds opnieuw geladen moeten worden. Toch lieten
waardoor je die niet bij ieder bezoek hoeft in te vullen. Voor ook de protesten niet lang op zich wachten. In de zogenoemde
bedrijven zijn cookies ook interessant omdat ze het meten blogosfeer waren het vooral de marketeers die hun stem lieten
van online klikgedrag een stuk eenvoudiger maken. horen. Zij leken te vinden dat de maatregel is bedacht door
mensen die er geen verstand van hebben en dat de overheid
Het is interessant om te zien hoe de overheid vervolgens met achter de feiten aanloopt. Er blijken namelijk voldoende alter-
‘de burger’ communiceert over dit onderwerp. Als Van der natieven voor cookies te bestaan, zoals een technologie die ge-
Hoeven de cookieregeling wil doorvoeren is er een wetsvoor- bruikmaakt van Flash (de software waarmee animaties, korte
stel tot wijziging van de Telecommunicatiewet nodig. Toen video's en webapplicaties zijn te maken) en technieken als fin-
zij het nieuws bekendmaakte bleek dat voorstel al gemaakt gerprint tracking en ip-tracking. Nomen est omen.
te zijn en al een week op www.internetconsultatie.nl te staan,
een website die de Nederlandse overheid gebruikt om 10 pro- Tegen deze achtergrond krijgen de goede bedoelingen van de
cent van alle nieuwe wet- en regelgeving aan het volk voor overheid alsnog een beetje een sneu karakter. De burger mag
te leggen voor commentaar. Daarover werd echter met geen weliswaar meedenken en -praten maar ziet zich geconfron-
woord gerept, behalve dan op de website zelf. teerd met een onverstaanbare gesprekspartner. De ‘boosdoe-
ners’ laten vervolgens weten dat de maatregel weinig effect
Als je het wetsvoorstel bekijkt begin je te vermoeden dat de zal sorteren. Het doet je afvragen of de overheid hiermee kan
overheid de gewone burger niet wil lastigvallen met haar ei- repareren wat zij elders kapot heeft gemaakt. Ik waag het te
gen ambtelijke taal. De tekst is nauwelijks leesbaar. De ope- betwijfelen. dib
ningszin alleen al zal veel belangstellenden doen terugdein-
zen: “Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen -Edwin Mijnsbergen werkt als informatiespecialist voor
te weten: Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het verschillende organisaties, waaronder BibliOosterschelde en
noodzakelijk is de Telecommunicatiewet, de Wet Onafhan- Bibliotheek Vlissingen.
kelijke post- en telecommunicatie autoriteit en een aantal

Digitale Bibliotheek dib nummer 4, 2010 31