You are on page 1of 7

SOALAN-SOALAN TRIAL SPM 2016

TINGKATAN 5
TEMA 12

NEGERI/
DAERAH

N
E
G
E
R
I

BAB 9
MALAYSIA DALAM KERJASAMA ANTARABANGSA
DASAR LUAR
11

Trans-

"Perjanjian Perkongsian Trans-Pasifik (TPPA) memberi faedah kepada Malaysia kerana penyertaan dalam perjanjian ini
akan meningkatkan daya saing dan kebolehan pasaran produk Malaysia dengan menawarkan flesibiliti dan perlindungan
di peringkat global."
Datuk Seri Mustapa bin Mohamed Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri

P
A
H
A
N
G

Malaysia mempunyai dasar luarnya yang tersendiri, iaitu berbaik-baik dengan semua negara.
(a)
Terangkan faktor penggubalan dasar luar Malaysia.
[8 markah]
(b)
Dasar luar Malaysia pada tahap ketiga (1981 - 2003) memberi penekanan kepada kepentingan ekonomi.
Berikan penjelasan anda.
[6 markah]
(c)
Petikan berikut merupakan pernyataan rasmi Datuk Seri Mustapa Mohamed semasa Mesyuarat Khas Dewan Rakyat berkaitan Perjanjian Perkongsian
Pasifik (TPPA).

Bagaimanakah penyertaan Malaysia dalam perjanjian ekonomi tersebut dapat merealisasikan impian Malaysia menjadi negara maju?

[6 markah]

ASEAN
11.

Antara matlamat dasar luar Malaysia ialah mengekalkan keamanan sejagat melalui kerjasama serantau dan antarabangsa. Melalui kerjasama serantau, Malaysia telah
menyertai tiga pertubuhan sejak merdaka sehingga kini iaitu Persatuan Negara-Negara Asia Tenggara (ASA) 1961, MAPHILINDO 1963 dan Persatuan Negara-Negara
Asia Tenggara (ASEAN) 1967.
(a) Jelaskan matlamat penubuhan ASEAN.

(6 Markah)

(b) Terangkan manfaat yang diperolehi oleh Malaysia melalui penyertaan pertubuhan serantau.

(6 Markah)

(c) Apakah masalah yang dihadapi oleh Malaysia untuk mengekalkan kerjasama serantau?
Cadangkan langkah untuk mengatasi masalah tersebut.

( 8 Markah)

1
PN. HANITA BINTI AHMAD

SMK SERI RAUB, 27600 RAUB PAHANG

TINGKATAN 5
TEMA 12

NEGERI/
DAERAH

BAB 9
MALAYSIA DALAM KERJASAMA ANTARABANGSA
DASAR LUAR

P
E
R
L
I
S

K
E
D
A
H

11.Dasar luar negara yang konsisten dan berprinsip telah menjadikan Malaysia dihormati dan disegani oleh negara lain justeru mampu mempertahan kedaulatan negara.
(a) Jelaskan asas-asas penggubalan dasar luar Malaysia.
[ 4 markah]
(b) Mengapakah Tunku Abdul Rahman memperlihatkan dasar pro-Barat yang antikomunis sebagai dasar luar negara pada peringkat permulaan selepas kemerdekaan?
[ 4 markah]
(c) Jadual berikut berkaitan dengan pimpinan Perdana Menteri Malaysia.
Pimpinan
1 . Tunku Abdul Rahman
2 . Tun Abdul Razak
3 . Tun Hussein Onn
4 . Tun Dr Mahathir Mohamad
5 . Dato Seri Abdullah Hj Ahmad
Badawi
6 . Dato Seri Najib Tun Razak

Dasar luar negara


Dasar pro-Barat
Dasar berkecuali
Dasar berkecuali dan penekanan
kepada ekonomi

(i)

Berdasar jadual tersebut dan pengetahuan anda, ramalkan dasar luar negara Malaysia

pada masa hadapan. Berikan hujah anda.

(ii)

Mengapakah sesebuah negara perlu memberi tumpuan kepada pembentukan dasar luar negara?

[6 markah]

[6 markah]

DASAR LUAR
11. Penggubalandasar luar Malaysia dipengaruhi oleh beberapa faktor yang menentukan corak dan dasar luar negara.
(a) Huraikan bagaimana faktor ekonomi mempengaruhi asas penggubalan dasar luar Malaysia.

[4 markah]

(b) Terangkan perubahan perkembangan dasar luar Malaysia pada tahap kedua.

[4 markah]

(c) i) Sebagai rakyat Malaysia adakah anda bersetuju Malaysia menjalinkan hubungan luar dengan negara lain tanpa mengira ideologi negara terbabit .
ii) Wajarkah negara lain mencampuri hal ehwal pentadbiran negara kita?

[6 markah]

[6 markah]

2
PN. HANITA BINTI AHMAD

SMK SERI RAUB, 27600 RAUB PAHANG

TINGKATAN 5
TEMA 12

NEGERI/
DAERAH

BAB 9
MALAYSIA DALAM KERJASAMA ANTARABANGSA

T
E
R
E
N
G
G
A
N
U

K
E
L
A
N
T
A
N

ASEAN

11.Persatuan Negara-Negara Asia Tenggara (ASEAN) telah ditubuhkan hasil daripada Deklarasi Bangkok pada 8 Ogos 1967.
(a) Jelaskan matlamat pembentukan persatuan tersebut

[4 markah]

(b) Terangkan peranan dan sumbangan Malaysia dalam ASEAN

[6 markah]

(c) (i) Wajarkah Zon, Aman, Bebas dan Berkecuali atau ZOPFAN diterima pakai oleh negara- negara ASEAN? Berikan alasan anda
(ii) Sebagai anggota negara ASEAN, apakah yang perlu dilakukan oleh Malaysia untuk memartabatkan persatuan ini

[4 markah]
[6 markah]

ASEAN
11. Penubuhan ASEAN pada 8 Ogos 1967 antara lainnya bermatlamat untuk menjaga kestabilan politik dan mengekalkan keamanan di rantau Asia Tenggara.
(a) Terangkan usaha yang dilakukan oleh negara ASEAN bagi mnecapai hasrat tersebut [6 markah]
(b) Bagaimanakah penubuhan ASEAN member sumbangan dalam bidang ekonomi dan sosial kepada negara anggotanya ? [ 8 markah]

(c) Gambar 2 menunjukkan keakraban hubungan dan semangat kerjasama antara ketua-metua kerajaan anggota ASEAN
Apakah cabaran yang dihadapi oleh Malaysia dalam mengekalkan hubungan baik tersebut ? [ 6 markah ]

3
PN. HANITA BINTI AHMAD

SMK SERI RAUB, 27600 RAUB PAHANG

TINGKATAN 5
TEMA 12

NEGERI/
DAERAH

BAB 9
MALAYSIA DALAM KERJASAMA ANTARABANGSA
DASAR LUAR

S
B
P

11.Penggubalan dasar luar Malaysia dipengaruhi oleh beberapa faktor yang menentukan corak dan arah dasar luar negara.
(a) Terangkan faktor penggubalan Dasar Luar Malaysia?
[6 markah]
(b) Jelaskan Dasar Luar Malaysia ketika pentadbiran Tunku Abdul Rahman. [4 markah]
(c) (i) Apakah usaha yang perlu dilakukan untuk mengukuhkan hubungan Malaysia dengan negara luar? Berikan penjelasan anda

[4 markah]

(ii) Sejauhmanakah Dasar Luar Malaysia telah berjaya mengukuhkan perpaduan masyarakat antarabangsa?

M
R
S
M
M
E
L
A
K
A

[6 markah]

ASEAN
11. Persatuan Negara-negara Asia Tenggara (ASEAN) telah ditubuhkan pada 8 Ogos 1967
(a) Apakah matlamat penubuhan ASEAN
[4 markah]
(b) Jelaskan faedah yang diperolehi Malaysia sebagai anggota ASEAN [4 markah]
(c) (i) Terangkan cabaran ASEAN daalm mengekalkan kesejahteraan serantau [ 6 markah ] c ws
(ii) Bagaimanakah semangat setiakawan dalam pertubuhan serantau dapat diperkukuhkan ? Berikan pendapat anda .

[ 6 markah ]

DASAR LUAR
11. Beberapa faktor telah menjadi asas yang mempengaruhi penggubalan dasar luar Malaysia selepas merdeka pada 31 Ogos 1957

(a) Jelaskan asas-asas penggubalan dasar luar Malaysia. [4 markah]


(b) Jelaskan perkembangan dasar luar Malaysia yang telah dilalui oleh pemimpin negara. [4 markah]
(c) Gambar 2 berikut menunjukkan kejayaan Malaysia dalam hubungan dan kerjasama dengan negara-negara di dunia sejak dahulu sehingga kini.
(i)
Berdasarkan Gambar 2, jelaskan kepentingan dasar luar Malaysia dalam meningkatkan ketamadunan bangsa dan negara. [6 markah]
(ii)
Seandainya anda seorang ketua sebuah kerajaan, cadangkan langkah-langkah untuk mengeratkan hubungan dengan negara luar. [6 markah]

4
PN. HANITA BINTI AHMAD

SMK SERI RAUB, 27600 RAUB PAHANG

TINGKATAN 5
TEMA 12

NEGERI/
DAERAH

BAB 9
MALAYSIA DALAM KERJASAMA ANTARABANGSA

S
E
L
A
N
G
O
R

DASAR LUAR
11 Jadual berkaitan dengan perkembangan dasar luar negara kita dari tahun 1957 hingga tahun 2003.
Tahap
Tahap Pertama ( 1957 1970 )
Tahap Kedua ( 1972 1976 )
Tahap Ketiga ( 1981 2003 )

Dasar Luar Negara


Dasar Pro-Barat
Dasar Berkecuali

Dasar Pandang ke Timur

Kepentingan Ekonomi

(a) Jelaskan matlamat dasar luar Malaysia.

[ 4 markah ]

(b) Penggubalan dasar luar Malaysia dipengaruhi oleh beberapa faktor.Jelaskan pernyataan tersiebut.

[ 4 markah ]

(c)(i) Mengapakah dasar luar yang mementingkan kemajuan ekonomi lebih penting pada hari ini ?
(ii) Cadangkan langkah-langkah bagi mengeratkan hubungan dengan negara luar.

P
E
R
A
K
(1)

[ 6 markah ]
[ 6 markah ]

ASEAN
11.

Persatuan Negara-Negara Asia Tenggara atau ASEAN telah ditubuhkan pada 8 Ogos 1967 berikutan termeterainya Deklarasi Bangkok.
(a)

Jelaskan matlamat penubuhan ASEAN.

[4 markah]

(b)

Huraikan sumbangan Malaysia dalam ASEAN.

[6 markah]

(c)

Pertubuhan ASEAN berhadapan dengan berbagai cabaran dan kerenah ahli yang setiapnya
memperjuangkan agenda tersendiri yang kadang-kala tidak selari dengan kehendak ASEAN.

(i)http://www.utusan.com.my/rencana/cabaran-pengerusi-asean-2015
Mengapakah wujudnya cabaran dan kerenah tersebut. [6 markah]
(i)

Mengapakah wujudnya cabaran dan kerenah tersebut ?

(ii) Kemukakan langkah langkah bagi mengatasi cabaran di 11(ci)

[ 6 markah ]

[4 markah]

5
PN. HANITA BINTI AHMAD

SMK SERI RAUB, 27600 RAUB PAHANG

TINGKATAN 5
TEMA 12

NEGERI/
DAERAH

BAB 9
MALAYSIA DALAM KERJASAMA ANTARABANGSA
P.
P
I
N
A
N
G

ASEAN
11.Persatuan Negara-negara Asia Tenggara (ASEAN) telah ditubuhkan semasa Deklarasi Bangkok pada 8 Ogos 1967.
(a) Terangkan latar belakang ASEAN. [4 markah]
(b) Apakah faedah yang diperoleh negara dengan menyertai pertubuhan serantau? [ 8 markah ]
(c) (i) Wajarkah Zon Aman Bebas dan Berkecuali atau ZOPFAN diterima pakai oleh negara-negara ASEAN. Berikan alasan anda. [ 4 markah]
(ii) Pada pandangan anda, bagaimanakah negara-negara anggota ASEAN dapat mengekalkan keamanan dan kemakmuran serantau
[ 4 markah ]

DASAR LUAR

M
T
D

11. Malaysia mempunyai dasar luarnya yang tersendiri, iaitu berbaik-baik dengan semua negara.
a) Terangkan asas penggubalan dasar luar Malaysia.

[8 markah]

Hubungan multilateral Malaysia dalam Persatuan Negara-Negara Asia Tenggara (ASEAN) menghadapi pelbagai cabaran masa ini yang boleh menjejaskan hubungan erat antara
negara-negara anggota.
(b) Jelaskan cabaran-cabaran tersebut
[6 markah]
(c) Sebagai pemimpin negara Malaysia, bagaimanakah anda boleh mengatasi cabaran-cabaran dalam soalan (11) (b) di atas.

P.
J
A
Y
A

[6 markah]

ASEAN
Antara bentuk hubungan dasar luar yang menjadi keutamaan bagi Malaysia ialah hubungan multilateral. Hubungan ini lebih mengutamakan jalinan kerjasama antara negara
serantau iaitu ASEAN.
(a)
Apakah matlamat utama pembentukan ASEAN?
(4 Markah)
(b)
(c)

Sejauh manakah pembentukan ASEAN telah memberi sumbangan kepada


negara anggotanya?
(6 markah)
(i)
Pada pendapat anda, apakah masalah-masalah utama yang dihadapi oleh negara-negara ASEAN untuk menyaingi negara-negara maju?
(4 markah)
(ii)
Selepas merdeka, Malaysia berusaha meningkatkan kepentingan terhadap hubungan dengan negara-negara luar. Berikan penjelasan
anda.
(6 markah)

6
PN. HANITA BINTI AHMAD

SMK SERI RAUB, 27600 RAUB PAHANG

TINGKATAN 5
TEMA 12

NEGERI/
DAERAH

BAB 9
MALAYSIA DALAM KERJASAMA ANTARABANGSA
Jadual 1 berkaitan dengan perkembangan dasar luar negara dari tahun 1957 hingga 2003

P
E
R
A
K
(1)

Tahap

Perdana Menteri

Dasar Luar Negara

Tahap Pertama
(1957-1970)
Tahap Kedua
(1972 1976)
Tahap Ketiga
(1981-2003)

Tunku Abdul Rahman

Dasar Pro Barat

Tun Abdul Razak


Tun Hussein Onn

Dasar Berkecuali

Tun Dr. Mahathir Mohamad

Dasar Pandang ke Timur


Kepentingan Ekonomi

(a) Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi penggubalan dasar luar negara? [8 markah]
(b) Mengapakah dasar luar Malaysia pada tahap pertama bersifat pro-barat? [6 markah]
(c) Berdasarkan jadual di atas, mengapakah dasar luar Malaysia berubah dari semasa ke semasa? [6 markah]

7
PN. HANITA BINTI AHMAD

SMK SERI RAUB, 27600 RAUB PAHANG