You are on page 1of 1

1z1

..............................
(piecz jednostki)

.................................
(miejscowo i data)

ANEKS DO UMOWY O PRAC


Niniejszy aneks pomidzy:.....................................................................................................................
zwanym dalej Pracodawc reprezentowanym przez .............................................................................
a .............................................................................................................................................................
zwanym dalej Pracownikiem.
1. Pracodawca i pracownik zgodnie owiadczaj, i z dniem ...................................... zmieniaj
na mocy aneksu wic ich umow o prac zawart w dniu ...................................................
2. W miejsce dotychczasowych warunkw umowy dotyczcych .................................................
....................................................................................................................................................
bd obowizyway nastpujce warunki: ................................................................................
3. Pozostae warunki umowy o prac nie ulegaj zmianie.

..........................................
(data i podpis Pracownika)

................................................
(piecz i podpis Pracodawcy)

Umowa pochodzi z Internetowego Serwisu Pracy


www.pracuj.net.pl
Serwis prowadzi

Agencja A.R.T.