You are on page 1of 12

~

~:

~

m~ ~,

1A6isr

~,

~-302018

:q~'i ~,

~

\J1~~~

-;::(.
0141-2722520

tJ.14(40)RSMSSB/~/m.tJ.XT./m.~./201614"'7,""
~~lq1 ~. 09

~
~

fc1clm:r ~

~T,

l=j~IC1~Cb

'<'1IIiIRnCb ~

~

~

~

&:I ~,

~

fcrwr

~

~

~

w:ff.

~

fcrwr

~ ~

("iClT

~

~ ~

-rr<:T LR "iClT

~

lR

1.

01

2.

02

m11Wrcn~~~
tWWll {1 31tT1e:mJ..ts

q;]"

~

recruitment
~

LR

~-~/\iR

3l'R<m ~

~ ~

~

~

~

'Iffl s31T ~

m ~-~ ~

vmfI ~
~

<nG ~

~

~

~

fcnm

CRfcfI ~

m-r ~
qfr
~

'Cbl

m

~

~

:fl: ~

~ ~

'l-W

sso

~

.m- ~

~

~

3l'R<~lT ~ ~

~.m-

3l'R<21T &m ~

30/-

(~

20/-

'I'i ~

N<n

I ~

Submit

~

~ <nG

'l-ffi

~

~

~

~

~

~

~

~

cf; ~

~-~

~

31CAT E-mail ID <AT ~ ~

Xjfclm fl

\iR

~

l1JUl11 ~

~

~

www.rsrnssb.rajasthan.gov.in

c#T ~

LR Click ~

E-

m

~

LR

~

LR Login Page ~

...wrr I \i1't

password ~ Login 'Cb'X'3l'R<21T 'CbT ~

10 ~

password

qfr:fl: ~
'I'i ~
~ ~

<nG 3l1:R'l

~

~ >fTl{'f ~

m Vf11T m

~

LR

<n;"

~ <nG

m-r ~
~

~

<nG Application

'CbT Preview

-gg

'Cb'f'c\T l=f<l ~

~

I.NfCPT SSO 10 ~

I ~

~ ~

<gRlR

Not a Registered User Link LR Click 'Cb'X'www.sso.rajasthan.gov.in

\Jff ~

'Cbl

af-;;r

'ffiX LR ~

w:A Apply Online

11iTan ~

m 31tR 'l-R ~

~

~

~:!~'f:lG

300

~/

m

~
3l'R<21T ~

~I ~-~

~

3648

Form 'I'i ~

~-~

~

~

~-TT

Form) ~

35

I 3l'R<m ~

11ft ~

tBI ~
3l'R<21T

~

511

1ft

wm-

~ ~

'CbT ~
R'l!lI~'111

&:I
~'~TT

265

~

q 11iTan ~

~ I.NfCPT ~

mI~

LR I.NfCPT ~

~

3137
II

'l-m \Jff 'ffiRlT ~

~
Click 'Cbtm I ~
"<jfclm
fl ~

~

(On Line Application

tBI

-qcIT ~

On line Application

fl

~

f.1<:r:r, 1996 ~

cR I ~ ~
~
<IT ~
'Cb'X' <fT ~,
~
Rndjc; I~ ~
'I'i
-gg tBI ~
~
~
~
\ilW'IT I 11iTa=rr ~ ~
~
~
fcn ~ 11iTa=rr 'I'i rnr -gg wft ~
'ffi1T 'Cbl ~
~
~ 1 11iTa=rr 'I'i
c#T mf ~ ~
~: 3Rf.'fr:l N<n I
'fRCbR ~ f.ltffi
~ ~
f.wI1T ~ 31U(QA- m1ft I

~
<IT ~

Password <llC:' WI

~-~/\iR

fl

~

~ l1JUl11 ~

~

~

Form 'I'i ~

line Application

SIIfSblll :- ~

/\iR

~

rrr+1

~
~
c#T m1ft I ~
~
~
~
~
3j"R:I~lT 'Cbl <n;" '<jf.'1fhH1 'Cb'X'~
~
rnr f.1mmr ~
mil 'Cbl ~ ~
(2) 3ffie:raT c#T ~~
~ f.1gFcm ~
~

mail ID ~

~

m-r -mi) f.1<:r:r-2014 ~ ~
lfTI'f mrcv ~ tim'mf
"{111"['\Jf~
31~~
m-r f.1<:r:r 1963 ~ ~~
3T"<l m-r ~) f.1<:r:r-2014 ~ ~
tmmmf ~

l'R-.li :!~ ":m af-;;r

~ -.nc:- (1) On
.m- LR 3l'R<21T 'CbT ~

1. ~

~~

3R1'

lR'CPts
~

2016

1ffil11&n-2016

Wr\T m-r (1mT ~
-gg f.i<:rTfur w:f5I 'I'i ~

~

tI

\ilTIl

m-r

Wr\T

~

l=j~IC1~Cb

f.'1yPc:iitl\"1

~

W.rr

31U'l'i~ -qci si?JI61~q)

'~I\J1~

,

tT ~

preview

~

~

~

~.

.m-

-gg + ~
~

~

~-~

~

~ ~

'l-m s31T l1RT ~

11ft ~

~
~

~
LR Vf11T

Vf11T ~
~ 'l-R ~

'l-m s31T ~

I

'I1iT ~

~

10/ - 11iTa=rr ~
~

~
'Cbl ~

'I'i ~

<nG ~

11iTa=rr ~

<nG 3l'R<~lT ~-~

'Cbl Submit

~

'I'i ~

qil ~ 'Cbtml ~
't!f.'1~oq\"1 'Cbtm fcn ~
tBI 'I'i
f.1mmr

~

3l'R<~lT 'Cbl1.NfCPT
~

'Cb'X'~

~

tBI
~

m I ~-~/'\if'1

Page ~

\Jft<.I ~I

Submit LR Click 'Cbtml ~

~

'l-ffi

I ~

-qr<:(f 'Cb'X' Login

~
~

l1RT ~

Submit ~

1

'C!Ci

.i->
Page

I

1

m WIT R~ ci> <m:" 'lfT <lft ~ ~ ~-f'i1:5I -q gC'l1MI~'1 ~ !h"'1MI~'1 ~ 0294-3057541 ci> Apply WIHT ~ now om <lft ~ ~ ~ ~I I OK Q)l1 ~ qlT m ~ "CR Transaction I ~ m 1mT ~ ~ 'q1R ~ "CRClick ~ ~ ~ qJT Preview 'l1B ~ =r=r ~ ~ ~ I. ~:tt.~ 350/- Page I 2 .... rrs=rt ~ -q ~ ~ \i1Wrr I ~ ci> ~ ~ I Recuirtment ci> ~ I 3l'RIQ. ~ ~ 3l'AT ~ ~I ~ ~ ~ 4.Ci ~ I..jT Update "CRClick ~ Cl'iTi/~ l=f« ~ I 2221425 0141-2221424 cR ~ ~ ~ I ~ I 3l'RIQ.c.T ~ submit o:r lfR I ~ ~ ~-1:f'5l ~ ~ ~ ~ q5T ~ "CR~ ~ ~ WIHT ~t1T ~ ~-f.1ifW qJT UlR ~ 3lUf<r'1 CR "R I ~ ~ ~tT~~'l-RI ~-1:f'5l ~ 2.'r <m <f.) ~ m mt{f "'11ft san t -m ~ ~ preview q.r ci> ~ I ~ ~31l ~ 'lfT ~ xm ~ I 3l'RIQ.S.19Ij{jl~ cpl ~ I cpt q cp')P:?Ic'lll~ ~ ci> 3R:l ~ rpf/~ ~ ci>"'1R~ ~ ci> ~rpf/~ ~rpf ~ ~ om ~ ci> ~ \ifTfc'r/~ '1lUfI1 ~ ~ ~ \Rf<fiT ~-1:f'5l WIT W1?. \R fR<) ~ ftrMT 3ffil1:r ~ 1mT ~ ~I"([CP List) cfi ~ tiG • ~ cfi lJTll ~ ~ ~I mfuf l?R ~ cpr ~ (Merit cum Priority) ~ -q ~ ~ cfi 3Trc:JR "CR ~ ~ ~ ~ ~ ~ -q 'l-m ~ ~ cpl tT m~ ~ cfi ~ ~ cfi ~ ~ ~ 'INiIT ~ fcVm ~ I jpl1 ~ ~ ~ xm ~ 51 ~ ~ ~ "R 3WTq5T ~ ~~'4't~"$'I"~ I fcp WlT q5T q.Ci ci> ~ 6Pfi ~ m WIT o.1fhm CR "R fcp ~ ci> <m:" Submit "CRClick CR ~ "R Vjffl CR P CR "CR Next "CRClick q5T :fl.~ 450/ci> ~ ~ .TT3l1R SSO ID I.~ <IR:" (C.TTxm-xm ~ Submit ~ ~ Dashboard ~ qJT <m s3rT ml1lrlT I ~ ~ ~ ~ :fl. 3l1R ~ Failed 3rT m qlT ~ 3l'AT 3l'RIQ. ~ ~ (<11)~ 'tv ~ -q ~ cpr ~ xm-xm 'l-m ~ ~-II ~ ~ ~(Merit ~-II I ~ <m:" ~ ~m ~ <f.T I ~~~~cfi~~~~~"If[t{I"m"R1 5. ~ ~ ~ ~ ~ 1:f'5l ~I ~ 1:f'5l cpl ~ ~ "'11ft eft ~ "$'I"~ tiG Tffiffi t cfi"GGT q. ~~em<1~~~~cfi~~~-1:f'5l~~~~~ID1ll~~ 6.Ci ~ "CR Transaction 0141-2221424 gC'l1MI~'1 ~ "CR 0294-3057541 ~-1:f'5l 'lfT ~ ~ I -. cfi ~ WIHT ~ ~ I.jT ~ ~ ~ ~ 3l'AT ~ ~ -m ~ ~ ~ fitm VIT ~ %: ~ /~iT~ Page ~ ci> <m:" ~ cpl ~ 'l-m ~ ~ 1:f'5l-q 3l'AT preview \ifTC11 ~ ~ I ~ ~ ~ -m ~ ~ cR "CR ~ ~ Login ~ link"CR Click CR *~ "CRApplication Failed 3rT m I 2221425 cR I ~ "CR ~ password 3l'RIQ.Ci \lcRi cfi ~ ci> ~ ~ ~-f..jT31LAT ~ WIT ~ 'l-R ~ ~ ~ ~ ~ Page ~ '1lUfI1 'l'RT s3rT 3l'RIQ.R CR ~ WIHT ~ ~ gC'l1MI~'1 ~ I 6lt!-l ~ 1mT ci> <m:" 3l'RIQ. "GGT"$'I"~ ~(Merit List) ~ m "$'I"~ 01 lJTll ~ ~ ~ C!m ~ 1ft C!m ~ ~ ~ ~ ("~)~ (11) ~ {"IcB1~~I'1 ~ san ~ I ~ ~ ~ :. ~ ~ tiG.. lJTll ~ ~ tfmmf CIill 01 ~ 02 cfi ~ ~ 2..~ 650/~ .jT cpl t-~/C!{jC!IjC!{j "'11ft ~ ~ 3l1R ~ cR I <lft ~ ~ cR I ~ "CR~ ~ ci> <m:" OK"CR Click ~ -m ~ ~ ~ "CROngoing ~ 3l1R 1mT ~ ci> <m:" Pay Fees Cl'iTi/~-fit.ffi'r -q t-f'i1:5I I ~ xm CR -q ~ ~ I ~ ci> ~ ~31l '1lUfI1 <m:" ~ ~ Submit ~ "'1tT ~ ci> ~I cpl '<jf.) ci> 31LAT ~ ci> ~ f..jT ci> <m:" 'l-lT<lft ~ fu.nc:1....1ifW cpl ~-f'i1:5I ~ q -q UlR m \jf<'f 'q1R ~ rpf ci> ~ ci> ~ ~ ~ . 3.

.r cti W cti ~ fcnm ..o/!..R.1l"R -q m I ~ Xjfclm cn1 t-.r cti~~~~1 2.S.nft ~ <1ft ~ Tf ~ ~ 1:R ~ af.2016 cti ~ <1ft ~I l'ff%c.1t:!fft1 ct ~ I cn1 \TIfT 3l'R. ~~ ~.. ~ -q:?f:-<M &m ~ ~ cn1 ~ ct lllUTI1 ~ it ~ ~-LJ?! \i'fRt fcn<) ~ &m ~ ~ ~ ~ ~ LJ?! ~ ~Tvrr ~ I ~-~ 1:R ~-LJ?! \i'fRt fcn<) \iiR qfr ~ wen rn ct ~ ~ ~ ~ <M qfr ~ ct lllUTI1 ~ \i'fRt qfr ~ I 3l'R. ~ qfr Xjfclm ct ~ ~ ct ~ ~-fi1?t ~ CIm \JR ~ ~ (C.:fre:1. ~ ~ <rR' \Jfl1T fC. ~ I 4.. £6I?1IC1I'tl ~ 1h 31j~ 01 ft1cY!ql~ 10l' ~ W q)f CI~fClI'< 31NalUT q)f ~CI.<0 I ~~~:01 lJ"r1 ~ 511 10l' ~ qr~ 3Wf1T ~ ~ m "fffim LTC:" ~ crcIT ct cgc. fclffl ~ ~ ~ ~ ct ~ ~ qc:'t QJT 31R1ffUT ~ (Horizontal) ~ ~ Tf 3l'cp.r <1ft ~ cti ~ ~ af.f ~I 6.r cti ~ ~ ~ -qq' ~ vnfd" 3JTW1T qft 7fllRT~ ~ <1ft ~ ~ ~.r cti ancfGq..r cti ~ ~ ~ 1 ~.r cti ~ ~ ~ q.1l"R -q ~ sa ~-LJ?! ~ ~ 3l'R.r cti .l~ ~ ~ t ~ I ~ ~/~ 3Rf: ~ Cf1f/fclffl cn1 ~ ~ ~ Cf1f ct f.rn ~ 4. 5.r ct crcIT 10l' ~~~:02 ct tp I:5M If1 31~efClJ l.l21l ~ ~-LJ?! ~ -gg ~ LJ?! ~ ~ \JR Xjfclm ~ (C. ~ ~ Tf ~ af.-1I 35 cgc. ~ ~ ~ ~ fl'Fr ~ ~ cn1 ~ Cf1f QJT wen~~~1 3.~.13(20) ~/q:)-2/91/tn'i ~ 04.l21l ~ QJT l'fAT l'i I <nG ~ l'i qfr ~ 3l'R.. ~ ct 1:R ~.r cti ~ ~ ~ 3fR 1~ 1970 cti ~ ~ ~ un ~ q.<ol :- ct 1h 31j'<')Jij C1 ef.r cti ~ ~ it ~ af.r cti ~ l'i ~ '(iitf ~ 3l'cp.rr.S.C) qfr wIT <M ~ ~ qfr ~1:R~~1 2.l21l ct t-~ ~ (E-mail ID) ~ ~ ~ l1JU!l1 ~ ~ \ifT ~ <M 3tR'tflR f. 4.f qR I ~ af. af.r 3648 fcnm ~ ~ C1 ef.x ~ I ~ af.r cti ~ ~I ~ ~ ~ \Jf"i'J "i3<Rf ft<m W cti ~ af.l21l ~~fuurr~1 3.. C) 1:R ~ \Jfl1T ~ QJT cTcA ~ t-.x <IT...1t:!fft1 qfr ~ ~ ~ ~ ~ .:ffi::1.. 3..r ct 31Re:ruT cpr (Horizontal) I ~-II ~ 1tcffi 5.. "Ul1=J ~ ~ 4i1llh1 ~ ~ 1tcffi W q)f CI~fell'< 31NalUT q)f ~ CI. 1970 cti ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ S3TI ~ m ~ cti ~ un ~ lffiff-fimT/~ af. 'I Y ~ qfr ~ \i'fRt ~ m m~ ct ~ ~ fcrnTfim 31WT ~ ~ w qft ~/~ Wf ~ ~ LJ?! \i'fRt ~ 'iflfcrn' ~ fuurr ~I w qft ~ Tf ~ <IT ~ Page I 3 .nft ~ ~ I i'R' ~ af..07. .. af.. af. ~ ct ~ rn 1:R cnfirn qfr \Jfl1T ~ vnfd"/~ =rn ~ 3l'R.r ct (Vertical) 31 37 10l' ~ crcIT 10l' 31j~ C1 ef.r 300 crcIT q)f ~ m "fffim LTC:" ~ 02 (Vertical) 10l' ~ (Horizontal) 265 31Re:ruT cpr 31j~ qlfT¢~ol C1 ffi 3Wf1T ~ ~fcnm~1 -.

~ i ~~ i~ !t! t ~ ~If ~i: ~h I~ I 1&!~.f. .! !!lii -Hi ti!!lj! r il!:iihH I~~..!i~t:! .~ ~ r. I!!!~..~ !~~~ lffUI~ !!~!1O~ illt~~ I~ I~it ~~i~~ . t ~~ ~:fi!~!h!lit> I r p ~h.!~ 411 1!I!i.~ ~ ~ 'fg ~ 1& ~ ~ '1& ~ ~ .. ~ ~ t! t 'W '<t ~ .~!ii!ilii~~~i. gf IO~~ <!IrJ 'W '1& W! ~ ~ 1& W! 1& ~ ~ 1.ilO~~~ . ~t> .l~ ~!I1&!I~lO'f.~! ~ j~ t ~~~~i~ ~ ~ t ~:t {: i t i ~~ ~~ ~~1.1~1ff! lP1& !Pp I~I [h ~ dH~ j] !. i. t ~ ~ g 1. I~~[ lOJ~I~ U ~ lOH : g~.-fli!~t ! ! ilt~f~~t. $ ~ ~ 1& !!.!lOU~~{!!!i iLhll..~ ~!u~~ ! ~ . 1& - . ~ ~ ~ ~ 0 ~ ~ ~ ~ ~ ~ 1& ~ 0' OJ eo ro Cl..n .=t.' s $ ~ 1& W! . l~iU i iU~.q I fi~_! ii~ ~ f~!.~ ~" f~ ~ ~ ii~ ~" ~ 1& ~ ~.. 1& ~ C 1.h':~!lOi~i~i!~lh!!!iHtr\ ~ ~ 1& 1& It I 1& 'Ii..I~J:rir~".g' ~ i i .i! ~ h~t ih~~~~:fih.~!n~!' .~IH. ~ 1& 10 1E . 'f.~ ~~lO~J~ i.!il~d~f.1. !U~~ ~"'~ I Hh1O" ~!i.'Pt"'. !~ i J ~ 1& 10 i ~ N ~ i ~i~~~ ~~~i'f.. n: d h~ ~.lO~(.:! ~i!'~. ~~I Ir ~ ~ t ~ t t ~~.t1&~ ~ilO"~if!hi~~1&lO~~!llO~.tIJII! ~hi.! !r ~~ ~ i ~1t I~j ~ t ..~qtl~iji ~ . 1& ~ ~ f ~ ~t Ir t 'W ~ ~:! i ~1&1 .~ !:t&~.h~li!il' H~~!~1&I~i~'li1i~J11 i. IH ~ !i i ~~ 1 j i ~ ~~ '1& ~ g Jr 1& re _ ~ ~ ~ IS ~ ~ i 1 '0 11& 1& ·i~ ! i i ~..!ii~~!II'f.

1mft1 ~ l'i ~ ~ f.1<rq.~ ~ ffiOc'f ~ ~ ~ fq1:wr ~ ~ ~ I:illft ~ ••~ ~ ~C1I~I1Y . Permanent 2. ~ ~ qrf (~ qrf / ~ 111. <fiT mefUT 3ffi ~ ~ 40 to 70% in the worse ear ~ f. ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 31T&m ~ <fiT (~ Cl>T 3i'JU\tf ~ fcnm On line application ~ ~ 'IT?! "C!'f~ ~ q 3l"I'<.11/84 {jfT+i~C'1 t ~5(31)t'T 3ffi ~ t ~ ~ ~ ~ C!«IFf1C!~I"1<:IT~ 3l'i1~\oS. ~ ~ ~ ~ ~~ \3Cfff ~ f. 3.m! ~ ~ t :- ~ crrR ~ ~~ <fiT x:RefUT 3ffi ~ Certificate) 'l-TT"fRm) f.:jTc:- a.fun 61 I l'i m fcp <1ft ~ ~ ~ ~ fu% ~ 'l-lT q\l \J!T~ ~ U1R ~ ~ "* ~ 14.1<rq VfTC!'lTI form 1:i <l~ .l~ ~ ~ \'Rft qrf ~ 3Rf1h. ~ ~ ~ ~ c:-W:.'!~ 3l"I'<. f."rq t.'!:~ ~ <fiT (~ ~ ~ BfL V (blindness/low vision) HI(Hearing Impairment) LD/CP(Locomotor Disability ~ ~ \i1T~ ~ ~ <fiT (~ ~ ~ Disability ~ ~ f. 2011 ~) ~ fcnm \J!Tm t:- WPR ~ ~ Cl>T f. One leg permanent ~ ct ~:- 01 f.'!~ ~ ~) <fiT >fI1TUT~ \i1T 40 ~ 31T&m ~ ~ 'IT?! "IRT VfTC!'lTI ~ 111'11\J1"1'j~ f.'!~ 38(4)~ ~ frrilq ~ 111.1<rq 38(2) ~ 7fC1('f 3ffiefUT ~ tl 3ffialUT ~ ~~'~\jFl ®:~ICffi\lFl) 1. 4. ~-II~ lfGm 02 ~ ~:- f.f ~ ~C~'10qR:\C:"1 ~ CllRrfl'lC'1 l'i <:ITir1 m l'i ~ . 31T&m trc:T \ifTfc1/ ~ (Horizontal) <fiT 3ffiefUT 'l-f\ ~ ~ /3f"ll ~ qrf / ~ Wf ~ ~ t 3l~ qrf) <fiTirn 3l"I'<. 31e-l11C1TW q\l ~ I.Ci 1:i ~ ~ f.1<rq. ~ <fiT mefUT 3ffi ~ f.fun611 <:IT ~ <rPlqf1:jC:l\J1 C!«IR1C!~I"1 ~ li'RrC1T >rf'(f ~ ~ ~ 3l'fc.wR qrf "C!'f frrilq ~ q\l ~ frrilq <fiT ~~~I Page I5 .1<rq.'!: ~ ~ 40% to 50% ~~ 31JXffi en . 2011 ~~ ~ ~ ~) irnl <:IT .:. 10062016 40 to 70% ~.. Wi1111 Rn C'1fcnm VfTC!'lTI b. ~ :.l~ Cl>T ~ (~ f.m! ~ q\l ~ :- physical impairment 2. ~ l'i 3iTil ~ ~ . ~ ~ c:-W:. 3.:..'!<:ITuRf.."111~ l'i ~: li'RrC1T >rf'(f ~ ~ ~ ~ li'RrC1T >rf'(f ~ ~ <:ITir1 m l'i ~ ir1 <fiT~ fcnm 61 I <:IT ~ ~ ~ ~ <:IT~ li'RrC1T >rf'(f ~ ~ ~ ~ ~ li'RrC1T >rf'(f ~ ~ ~ ~ ~ ~ l'i~: <:ITir1 ml'i ~ ir1 <fiT~ fcnm 611 <:IT ~ ~ C!{jlFf1C!~I"1<:IT~ li'RrC1T >rf'(f ~ ~ ~ ~ li'RrC1T >rf'(f ~ ~ ~~~~ l'i~: <:ITir1ml'i~.1<rq~ ~ ~ 3ifucf.l~ ~ mefUT 3ffi ~ ~ 'l-TT"fRm) ~ q\l fuffil1:i f."rq ~ ~ lfGm ~ ~ ~ <fiT (~ visual impairment 3. 2011 I.1<rq.'rul<:I~ ~ and Cerebral Palsy) q\l ~ ~. 2. ~ ~ TTimf x:rfi'rft'r q\l ~ Cl>T tT 3ffia'fUT <fiTBr1 ~ ~ 1. ~ ~ ~ 2.RT ~ \JfR-~ tT 'R ~ ~ <fiT ~ ~ ~ >fI1TUT-~ ~ &m ~ f.~ ~ ~ 15-03-2013 ~~~:1.1<rq 2(1)(b) ~ ~ ~ (Permanent >fI1TUT~ ~ f.'!~ ~l'i~~ f. 2011 ~ f. Permanent hearing impairment ~. ~ 3lflnffi /1.m1'J ~ f.'!~ ~ f.

1961 6"ffi mftm al?r cti~~q~~~f.02. ~ 31T<l x:fr:rr 40 qtf m7ft 1 '3qRClfUit1 ~ 31T<l x:fr:rr cnT. ~ ~ ~ cnT.f'3~~ftl=t1 l1G cf. 12. ~ flQ"Rlici>c: ~ fuw.nc:.1<m1)~tl ~ ~ ~. tR ~ tg f.TT~ ~ CfJI. 'l'fR(f mct>R (OOEACC) &RT ~ "3lT" <:IT mct>R Rsqle~rc: <:IT ~ ~ &RT \N1ciJ ~ 3l'fq.-II irn/Ntfr ~ <iii.l 31R ~ <:IT CJtts:rR 1ffilCfR i'i ~ ~ I Fcl~ClFc1£11C'1l1Cl'ilcT &RT ~ ~. CR ~ *m ~ ~ ~ ~ ~ ~ MI 31tm ~ ~ <PT ~ 1Tm \'-ITcf. ~ %UT <PB R\i1[4'{'Cl 3!~ f. 4. ~ 6"ffi ~-~ I ~ cti ~ t cti ~ 04. l1G <PT ~ C'!m m?ITCIT'<1 3!tlT1lfCP m. 11J?fID ~ (i) ~ ~ ~ cf. ~c'l~lPiCffi ~ WfTOT-tBf ~ 31tm C!wlRsbl'1 3l'fq.2016 ~ ~ ~ l1G tg ~ ~ 'l'fR(f cti ~. ~ 3lll~'llt1l\i.TIlT <PT 1:!T?! ~ "ffiT m-rr I \iI6i crt ctT LJi'ta:rr i'i ~~ cf. (Cadet Instructors) i'i ctT 'Tflfr *m cf. ~ Xii 2400/- (5200-20200Xii) 'lft fcpW Fcl~ClFc1£1IC'1l1~ ~ 31R cf.e.07. ~ ~ (OPCS) >r'fTUT-tBfl (~~) 31R ~ flllJ'dll'{ fcpW ~ ~ ~ ~ /~ <:IT ~ l'fRl(lT ~~ Illdlfl'lctfli'i ~ qlfc. 31T<l x:fr:rr i'i ~ cf. \JlT ~ ~ \il'lftl 3lmf!1T ~ ~ cti ~ tg ~ ~ ~ ~ ~-2014 l1G ~ cpr ~ ~ ~ 5.. CfJIl\CfJ<. ~ i'i ~ WIT ~ ~.-2/91/1lli ~ al?r cti ~ ~ 3.cf. ~ ~~ ~ 31T<l ~ tR ~ /m t. 'W11l1 ~ 7fURT ~ al?r ~. al?r cti ~ ~ WIT ~ ~ ~ m?IlCITff ~ m"f) ~ m. ~ m '¥'f ~ >mfaR 31T<l x:fr:rr ~ ~ ~ 1:!T?! ~ 1 fuR<:f>Tfu. ~ fil>m ~ \'fqJ ~ m m ~ ~m ~ cti ~ WIT CfRR ~ t <RIm 31R XT\TIl ~ ~ x:fr:rr ~ (fA ~ fGrc. ~ ~ ~ ~ ~~~cpr~~~~>mfaR~~al?rcti~~~MI 7. ~ fct+rrT. tM'nR.13(20) ~/q. \N1 ~ ~ 19(2) BO--~-1 ~ mm ~ ~ cti ~ mt ~ ~ <:IT ~~ 31tm ~ WIT (~ ~-1996 ~ i'i ~~ ~ CIlITtR lJIll ~ 1963 ~ ~ ~ al?r cpr ~ ~ ('fi 'I:l'R C!R ~ ~ irn 1 f. "ffiT x:fr:rr ~ l1G cf.n:r:IT i'i •.r<r:IT ~ ~I ~ -1994 ~ ~ ~ cnT ~ c. w. ~ cti ~. &RT. cnT ~ 'IlT?I'ffi ~ ~ ~.q)1'{~~1"1 2:CfJ'11c>1'1U11 (RS-ClT) i'i WfTOT 1l'?I ~ ~ I Page I 6 . ~ <PB "j?lIc>1F£iCfJ*m ~ 6. 1. 'RT<R ctT ~ ~ .. ~ I ~ <:IT CllIClfllF£iCfJ ~ CfJ~a'{ ctT ~ ~ ~ ~ ~ ~ (~~)/XT\TIl 'l'fR(f i'i ~ &RT C!~"'Ici>~I'1i'i~1 ~TWm mct>R ~ ~ (COPA)/OATA~ ~ Rl~ClFc1£1IC'1l1<:IT mct>R <:IT &RT "!RmT ~ cf.'r<Tt1' ~~ ~ Pill"lljfll'{ m<T ~ ~ I 1fI4~C11:- &RT ~~ ~c'l~lPiCffi ~ m.-j?lrr. ~ ~.{qlhl'1 ~~ ~ ~ cf. m~ ~ '3~ftlt1 ~ f. ~ ~ ~ / 31R ~ q IRol1 f?lCfJ 31T<l ~ 31T<l x:fr:rr i'i ~ $mrr.'11 q'i cf.tftm:m 8..~ ~ *m CR ~ qtf ~ ~ cf. ~. ~ ~ cti ~ ~ ~ i'i ~ cf.J2:FcHCfJ 'ffi'. ~ cnT ~ f.'m+TI cf.. ~ 2 ~.rr ~ C'!m "<1fiifc1 ~ ~ ~ t /~ "ffi!m ~ Ntfr1 31T<l x:fr:rr 50 qtf ~ <fift t ~\'-IT .11cm 31Ttffil ~ ~ ~ i'i ~ ~m 7.'1rfl1~=ct> ~ ~ ~ ~ 1) ~ tR ~ ~ al?r 1) 3lR ~ -gT. ~.-II f. ~C1'1SiI'1:- m11 ~ ~ ~ 8.11cm ~ cf.rct i'i ~~I'1I'f1Rt1 fil>m mcnT *m Ti-.:I<..rfJ ~ ~ <iIi cf. WfTOT-~ ~ ~ 3!T<J I ~ ~ i'i ~ ~.

~ ~ eft 31'R l{C ~I ~ 3IT<J ~ 1. <:IT iT. ~. ~ m1ft :- WVR ~ ~ l{C unfi1/~ f. ~ tmmr ~ nm ~-~ l'fflffi ~ 5 qrf ~ ~/3RI ~ l{C ~ 5 qrf ~ ~/3RI ~ 10 qrf ~ ~ ci> l{C eft \ilTirfT ~ I crt ci> ~ ~ em ~ crt ~ ~ ~ em ~ ~ XT\JR~ I ~ crt/~ l{C eft \ilTirfT I l'fflffi ~ ~ eft \ilTirfT crt/~ 3IT<J ~ ~ "'11ft ir1fi ~ m<l"i"N &m f1furcf ~ ~ 3IT<J Q1l1 iT I ~~<IIf. . iT I ~ ~ em 'l-TR(l m<l"i"N ~ ~. 4IRli«1H.(TT).~-II ~ 9. ~. <:IT iT.(~) ~ ~ ~ ~ ~ ~TT ~). ~ 3i1x ~ 'l-TR(l ~ ~1'11"('Hul ~ fRm rfre:-~ "ffif <rg ~ fcl? crt "4T?I\""fT Cl?T~ W'fTUT-tl?! ~ ~ x~ 'I'fR\l ~ 'I'fR\l ~ ~ "Wr ~ (W -&vnf. ci> ~ /fue:rr "I::R~ ~ ~ ~ ~ "'01'~ fcl? <no lJl11 ~ I -.("EI). ~ 31"'ll' ~ ci> l'fflffi i'j -.- ~ qrf ~ {qt«:"ICI1~ul: lJl11 ~ ~ em 21 qrf ~ 3ff7j ~ ~ ci> ~7 11c:Tci> 3IT<J ~ ~ ~ /6/~/Cl1-TT/2008 'l-@ "'11ft ~ iT 3i1x '1ft ~ ~ 1:IT?l 1fRT \i1Wn. <:IT~ \i'ffif ~ c:T ~ '3\f1~C:I£jl ~ 3l'Rl~ ci> ~ fuen ~ ci> &m ~ ~ ~ W'fTUT tl?! 'l-TT~ ~ mr ~ ~ ci> ~ m iT ~ iT.'l qfn1 3IT<J ~ ~ 't'402iQ. 2.. l'fflffi ~ f. ~ :~Ijlldl ~ (1) ~ :- ~ "'01'~ lJl11 ~ 31'R ~ "'01'~ lJl11 ~ 31'R ~ 31'R <no ~ fcRfi ~ fRm \JffifT ~ ill -. ~ ~ ~ ~ 3i1x ~-~ ci> ~ (TT) ~ <f.ffi ~ Cl?T>r=fTUTtl?! ~ ci> ~ &m ~. ci> ~ <:IT ~ ~ "'01'~ em ~ 31'R ~~ ~ fcl1WT &m >Rm I ~ 10 ~:1..'r"clmqmn~1 -&crT ~ ~ (2) ~:- ci> ~ ci> ~ ~ ~TT t9T?llCm1 31tfTerq.'rm. <:IT (Cl1) 'I'fR\l Cl?T~ (~) ~ Cl?T~ (11) 'l-lCR Cl?T~ ("EI) ~ (~) ~ munm ~ ~ 'l1ffifm 1-1-62 Cl?Tu@m ~ ~ ~ cFTf.rJ11 ~ ~ ci> mcrc:rAcrt ~ ~ ~ 3IT<J ~ (Cl1)~ (~) ~ 2. ~ ci> "'1 31'R iT 31'R iTl ~ '<I~~dl:- iT. ~-tl?! ~ ~ ~ ~ fc1~<lfc1t11C1l1.ffi ~ ~ Cl?T~ ~ 3'flf'1T ~ ~ ci> ~ "I::R~ <:IT~ ci> "Wr ~ ~ nm t9T?llCm1 31tfTerq. \i'f'iCRt 2017 ~ ~ ~ 1. fP1t. ~ ~ 6 m~ m ci> ~ ~ 3lTm ~.2008 ci> ~ \Rf qrf ~ ~ ~ 3IT<J ~ ~ 3 qrf ~ <f.'rm (~).ffi 1lflen qrf 2007-08 18 qrf ~ 3IT<J ~ ~ '¥'T iT nm 35 qrf Cl?T"'11ft s3lT iT I ~ '¥'T iT nm 35 qrf Cl?T"'11ft s3lT iT I m 02 cti ~.ffi fcRfi ~ ci> l'fflffi i'j ~ X1a:r:r ~ ~ Cl?T3f1R <ffi'f ~ Cl?TW'fTUT tl?! ~ ~ ~ Cl?T W'fTUT-1:l?! ~ ~ I Page I 7 .~-II em ~ ~ 23. ci> l'fflffi unfi1/~ f.(UI..~-II ~ ci> ~ ~-II ~TT t9T?llCm1 ~ Cl?T ~ <no ~ ~ mr ~ ~tl1' ~ ~ lJ'ffl" ci> ~ ~ '3"'11C:cll~ ~ mr ~ ~ ~ <nm ~ ci> ~ ~ >r=fTUTtl?! \Rf ~ fcl? ~ "'01' ~~<:IT~~&m~~~~~~~~:<nof. \i'f'iCRt 2017 ~ ~ V6-lIcti em ~ m<l"i"N ~ ~ ~ ~ 'l-@ ~ ~ 1:IT?l m ill -.09..i<nm ~..i<nm t <f. "'01' ~ ~ ci> <nG ~ ~ ~ ~en ci> <PfXUT~ <rg ~ Cl?T~ ~ l{C 3 qrf ~ ~ qrf 2011 "~ ~ 3IT<J ~ eft ~ ~ I" "'01' t9T?llCm1 3fqrerq.'rm ~ m ci> ~ i<nf. cti~:- lJl11~~~~~m01 ~ 1.

.0 ~ N M j '1& ~ ~ '1& ~ I o. 1Y IIi ii L!j IHI "'.I. i~ ~u !'h ~t 'rl .ftO ~ i 1& 1r. fi -ff~'" .~ t r& ~ ~~.h~~~ i~Wff~d'~~ i ~~ I ~ t ~f i 1~~i i r~ ~~!~ i~ ! t ~~~~ i ~~4 ~ ~ ~ ~~ ~~ W~ ~ g ~ ~f ~~1&ir5~dF o "'" 0 U B~ Ij~N~~1 --i M i!'~.(~I.d hi~~f k Ir~ii f~iww 'W%! ~r~ ~!~1t~i i~d "'H~ h't !~i ~ r& .. (t I!~ pi _~. r~ ~t ..W I! ui~~~ ..~htl1c d111....~~'"~ a 1& ~ f ~ 1l ~ Ntt~~~ acl WF ~.il i i~ -~ i~ t-' ~I f ~ ~ it j ~ ~ ~p~ j ~'''' ~~ ~h ~ f J~~ Ii:w.. W~i''''''' ""1i'~.!.~~~~. h ~I@ ~id.~..~....f ui <ri r& ~ ~I 1f -- E- ~ ~ __ E:- ~G ~ -: 1 _ .. ~~ ~G ~ ~ If j1 ~~ ~~ ~ 11& ~ W 1& :: r& ~ ti ~ ~ 1 :H'IS ~ I ~ t: 'IS .:i 10 ~ ~ ~ ~ '1& ~ ~ 1& ui <..~G ~j'" i ~.' i t ~ 1& ~ '1& 'W ~ ~ ~ ~ ~ ~~ ~ q ..1 ~ ~iJ§ 1& 1& ~ ~ ~ dF i i ~~~ ~.t> ~'I&1&t w'l& i t i W ~ ~ f ~ ~t 1& i1&~ 1& ~. $1! ~.~f.~ ii ~_ f~ '1& . ~t i ~ !-:! ~ 1&. i'lS~' %~ w~1 ~ ~l i!~ ~!UU!i i!!~ ii....~ ~ ~ ~ ~ r& ~ ~ ~ 1Y : '1& 1Y ~~.~H.. i. t ~ 1& W! r&... i!~I§Wi ! W~fi~i". ~~I"'U!!..it ~ OJ tlD ro o.. ~ W..ji::~ ""'- flfl~]E ihit -1 ~~ W~1&· ~ ~~ r~~~~ ~ it ~~r5 ~ t ~ ~~i ~~ ~!G ~ ~1&t% N~ ~r& 11&~%. ~ ~ ~t ~t~ . 1&1 i~ ~~ J:f i:i h h W 'g w .g .1.1.~!i!i~t ~:~~ii k!~i!!'jgH !d 1"'~ !.g 1rr 1C~1Y t cffi t:1Y _ til ~ ~ Eo ~ i !~ ~'I& r& i i~ $! ~ ~~ f I$ . l' ~i'lS ~ 00 ~ r& g1& i~ ~ ~ g.~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~ $i~ N M -.

'r ~ 31. qft ~ <!l2.~:- 12.f(fflT) -qiTan it ~ ~ <!b m.'r<rcm ~. ~ ~ CJmm un ~ m~ 15. ~ft~ (3)~ em ~ 31]'C:ffi" ~ ~ \ffi ~ ~ *m fcpm ~ ~ ~ ~ ~ ~ frr<:r:r qft ~ em ~ ~ ~ <fr \iff ~ 1Wft ~ ~ ~ ~ cf. ~ q"\JfIlI""I :- umr iA L[?J 13.). ~ \ifTCft ~ ~ ~TT t:9Rl<m1 I -qiTan ~ ~ -q. LfCIT -gg-mrr cf.{.'Rfto ~ ~ LfT?[ ~.RT~~cf. ""1tf \1f6l (lcl') i\ctT. PI!!Rh1 cGr 3l11~411dl~ (1) fcpffl ~ ~ ~ ~ '1RT unWrr I fcpffl ~ fR-c.~ CflT l3~fHC. ~ ~ -c.'r ~ ~)I men cGr ~ ~I -qiTan qft ~ em ~ ~ 12.12.10.'!<Jfim -gg ~ *m it ~ <n ~ it ~ ~ ~I it ~ ~ ~ ~~I 16.q' ~ l1fUIll ~ 3wrT ~ Lf"&n - ~ 31.m it ~ cf. ~ :frr<:r:r qft ~ em ~ ~ 1WfT m- ~ ~ efT un ~ -c. x:r=m~ ~~~m-I (4)~ ~ft3fR:I~.~~ q. mR 3rR ~ ~ cf.ql~~ (. ~ ~ L[?J ~ (l'q) ~ 12 ~ <fr em ~ -c.q' ~ CflT~ 1ft ~ ~ qft ~ ~ ~-II ~a:rq. &RT ~ ~ Page I 9 .'!<Jfim cf. (c. x~ ~ ~ m ~TT'1 cf. fR-c. ~ ~ LfT?[ m.q' Y?lIC'1Fl1¢ <n CflTc-mc ~ ~ ~ ~ ~ "CflTl1it ~ <n ~ CflT~ ~. fR-c. -q :cf. ~ -c. ~ mw ~ ~ qft ~ xfum qft 7fURT (lcl') m-. ~ m<n I '4'&rr ~ (X5f) ~ "([6(19) 'Ib-13/2006 W11icP it f. 3l""llqfR1 )p=ffUf tf?r ~ ~ f.'r ~ 01.2016 ~ (~~ ~~CflT~~f.q' ~ \ilT ~ fR-c. ~ cf.q' Y?lIC'1Fl1¢ *m ~ ~ qft. fR-c. ~. fR-c. 22-5-2006 ~ tf?r ~ q.00 ~ 12. it f. % 3rR -qiTan.cp ~ em =r=sn ~I ~ mw ~ 1RT ~ (5) ~ N. -. ~<T it ~ 0\'. qm. qft ~ 7fURT ~-l2T ""1tf qft ~ qft ~ I -c.10.IT~ ~ mx:R cf.10.~ ~ I it ~ ~ cf.cp q ~"i11tt q crT mw ~ -c.q' ~ \jpf fcnil men ~ cf. fuil *m f.n ~ ~ (lcl') ~1T ~ fcpffl ~ f.I41 ~ -c.~ ~ ~ 1ft ~ ~ -q. l1fUIll ~ R -q.cp 'fi'm ~ ~ x:r=m~ ~ fcpffl -c. ~ ~ ~ \if1lT ~ (Cfl) -qiTan ~ ~ ~ ~ ~ wr<:I cf.00 ~ ~""IiCb:qft 'l1cff cf.'r ~ L[?J ~ '4'&rr q)l ~a:rq.c. ~ ~ ~ 1 ~ ~ eft ~ ~ m<n ~ 2002 <!b ~ ~ \iff. ~ (Debarred) CflX~ ~ I ~ xfum qft *m ~ 1ffi ~ ~ <n x:r=m~ 7fURT ~ -2t \jcp"1¢IR\11 1TC'f\1" G["lffi ~ <n -qiTan it ~ -qrt(f ~ -wm (3rR <n ~ cf.fc ~. ~ qft xfum it ~""1tf cf.cp~ ~ em ~ ~ ~ <n ~ ~ \ifT"1 ~ ~ ~ cf.11.2016 Cfll1 ~ ~ (t-~ 12 ~ ~ t efT ~ wft ~ I~ it ~ -c. ~ m-.{ ~ ~ ~-fi'1?r ~. qft ~ \ifT"1 -c. ~ cf.2016 em ~ ~ ~ qft ~ cf. ~ ~ ~ ~ cf.2016 q. ~ ~ cf. \ilT ~ em 3R:r 3IT4 3R:r ~ fu-q-R <n ~ ~ m <r-lA cf. 31]'C:ffi" ~ I (2)fcpffl1ft ~ ""1tf '1RT ~ ~ ~ ~ ~ I fcpffl ~ fR-c.cp ~ >fCffi 1RT ~ ~ -c.{ ~ -c.m I "ll'1T ~ ~ cf.~OO~~~1 ~ ~ ~ 3l1""1('11~""1 ~ ~R un ~ 14. 3llF1R CflT~ ~ ~ m-.1:m'Cl ~1T 131+j~C.lT ~ t9RlCl"ffi cf.'!<Jfim cf. ~-II -c.2016 q. fR-c.~ ~ ""1tf ~ cf. ~ B ~) (lcl') \ifI1T lfT5 ~ 1B. ~ ~ 01.q' LfCIT 3rR ~ m- ~ &RT ~ -qiTa-TT~ m.s.10. <rd! 1RT ~ em ~ ~ ~ unrt fcpffl ~ mer 'g r® ~ 1-6-2002 fcpffl em <n ~ ~1T ~ eft ~ ~ ~ em <rd! f. LfT?[ ""1tf m<n/irfr. ~ LfT?[ m..~ ~. ~ 3IT4 em ~.~.

~ ~ ~ ~ ~ ~ t~f~~'IS~'§: t ~.-.~ ~~ t 4 '\& ~~&.~~t!1 ~~16 ~~if~ ~11l'.~ 10 ~ 1& ~ 1& ~ t- .~6~ ~1& li~i.A . ~~rii~~&%~t~ t<~~!%~H~~ u ~ tf.h'.[~ U~1£ !" h ~~~~ h P I % !f~ t ~l (' t ... ~ U -0 d..... t ~ ~ '\& M ~ 'tt' u) ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ '\& ~ ~ to ~ .. dtt ~ 'tt' '§: cjg~ i'W£i .c . ::: i it 1 ii:1* q0 t .0.[ &i 1&. 11£~../\'~~!lt:"lB~~i~>Ie~ ~H~~~i! h~~~~i.~~ ~t5j&~t 1& . ~ ~ ~ i~&:~~& '1& ~ ~ ~ ~ t '1& ft= [i5f'tt'~ f.j.fW'~ 'IS~ .'1& ~ 12' ~ ~ ~~ s .~It<I!:B~§§I!l~[!lil1*i..:" ~ ~ I p~~~1 f gh Hf ~~~ ~!4ii !.. % t 11£ !W ~ ~ .~ ~ i~ i ~e ~ ~ Ii 1:~t~I~ Ii f ~i~~% i ~~t i it ~ ~ '\& £ [ ~ .'!l'" !~~n.... ~ .!.~I1Sh~~1&.. i hE.t. <ttr ~ ~ ~ <+ ~ ~ 1..i~~~~iE~~!~~!!f~t t! ~!! ~fW!i~ "'..[1& 1& ~ ~ ~...~ JE- ~ %td1!-r i! ~h~l:"i!t~w !~lqHr!fi o 1&~-_ ~! ~: t:~ ~ ~~~~ i~1 .!H§ j ~~ ~ 15 h .' ~ i ~ f -g H~"" ~G.fW rl ~ i 1& ~ ~ ~- ~ ~%'IS~1&~&:~_t5 ~ i! ~liI~!tnt : OJ QJ) ro 0..% i '"~H h ~~ 1>Ie~..~ ~ 1G fj' ~ g~ '\& 'tt' 'tt' ~ ~ . i -:~ :ii !_'i!i!~!I~i~I~:~i_I~!! :111iil If !j: i-~I j !t! !~i%~fi~i~~!1&.~~qiig:g: ~! ~~1~1& ~i~¥ ~i! tBH~ ~h~h">Ie~li ~1*i!...: ~ ~ ..\&~:iill~ N~1.R.. ~~~ i ~ i &: t ~1..tH1l ~%tt~w t ~ ~~~ :g ~ ii~ i1.~ .tCji'g~ ~~1&~ ~~~ft= iF 10 ~ . .~ t ~~ ~~~~i ~ i . ~ j ~j! i]~ i!~ ~ ~! ~~1U~i'~ ! if ~l ~~ '[ .. ~h%t' 1&t ~p%11 1 ~1£.~~ il£ €1Jl .~ .-4 ~~ N ~. 1& ~ ::l 1£ 1£ t1.0 1. §!&llr~g.: 0. ~~%~%f 1~~ ~" ~~t n iti 1. ~ Iij t I ~.~cii~il£ i~ !~iii~~~~1 ~t ill h~~B! &h§u...: .i 1& '\& ~ t.

i~~Lffi' iili_:l(it~u ~~...!f iff r ! :g~t hi i i B i 3-1 it i.-i %~ ro c...•• g ~~1&I1&~$~~~'l5'- cO '1& 1Y 1& ~\ .. \.. ~H~1& I H ~.[~~'&~~ i~~1£!l-~1& ex) ~ I ~c§1& ~1& '1& t€..':~ ! ~It il ~ ~h ! I~ I i i ~~ ~~~i tJ~. .:i ~( ~g.G~1r &'I&I~· f ~ ~ ~ ~]~ [qW il1& ~ ~~~~~~~f'? 'I&~ ~1S i' 1&~ ~~ ..-i .~ 1.~ 1& 1& '1& ~ I.1 ~~~i'W~'I&~ 1& ~~l~. ~ 1 ~ fir i ~l ~ ~ It" - ii '1& _ 1&-tW ~ ~ ~~~ '1& ~ ~ ~ '1W ~ ~ ~ '1& i·~~ .U:fh ~ i ~II j 1' i ~i i"h t ~~ 1&t~~~ 1& ! ! i i !iiJ l...~h~ !i= ~ ~ i ~f'l& ..D u "'0 to....~~ i. ~1& ....~U~.... f5 ~ & V it1£~ J1i ~ <.: "" ~ 1& U) 1&~~ --= ei .. ~ ~i! i ~~~ i! ~)~!.~-1! i -~~ :! i w.~~1~~I~ ~ ~1~~~~!1& ~ t .~t1& ~ ~..c . i ~ t 1 ~1 f ~~~~~ I '.i~~~1£f . nDN~g'W ~.!i i ! r~i ~j H! H ::~I .l'l&'.~ I ~ i. j "~~f~~!~ ? ~!:I ?a!~~~ t~i~Hi PHHii Hi i~ii~~~ i i ~ ~ ~i ~ ~ ~ ~ 1i~ l i~ ~ $! i~ ~ ~l~".. ~ ~1S~1&$ ~~!"'h1&'. ~h!~ i !ii~i ~i C1J co ~~~ ~hi1ii 1 . = i ~i ~.e~ii ·~I . M ..~ . q'!'..f5 ~! ~ i!...I) CD ~.~~~~!~ I~ ~ ~ ~~UH~ ~f~H! f ~~~t~Hi~ ~f g '" 1 ~ H ~ f nH 'W 1~.: oil... .~ ~~i~ll~t r U Ihi ifUhU i fthfh.t~~uhh ~1 UHHi . ~ ./.

WlTUT-CR em cf ~ cf ~ ~ ~ wl'1"I~.mc:lR ~ XW-T >ffiJ\l 3lT<1 cf lR ~ em ~ ~ . ~ lR cpf /~ vnfi'r/~ ~ 20. ~IRT -q ~ Cl«jf.rsmssb.'1Wllif1I'i cpf /~ ~ vnfi'r ~ ~ f1«TI /"l1T\1T qfj 3lT<1 cf ~ WlTUT-CR ~ ~ cpf qfj ~ cf ~-CR cf \JITC.mc:lR ~ vnfi'r lR ~ WlTUT-CR 1'fI"'X!"'TIff 6Trn I 4. 3T~Tm wan ~ c$ ~ c5 l1GT ~ ~ qft ~ ~ in Board f.q'i Iif11 'i ~ ~\'. ~ ~ ~ qfj Rajasthan <fiRUlT qfj ~ 21.mc:lR lR ~ ~ ~ ~-CR cf ~ un WlTUT-CR fcI. Form \JRVflfu qfj ~ cf ~ ~-CR cf cpf cf <nG ~ ~ vnfi'r / ~ ~ ~ Application ~ ~\'.TIT I C'!T'-T~ ~ ClJT~: 7]""i) ~ ~ conduct/using and ~ ~ ~ Regulations.'1Wllif1I'i ~-~ s-c.£ICfJdI.rrlm ~ ~ l1?l -q ~ ~ t91~lql'f1 3.TIT I tffi1 CR ~ qfj ~ wl'11~. tfe1fUrcn <:ITrmrr.:ftc:1. ~ ~ CR ~ mr ~ '"i?lIC'lI1lCfJ lR ~ fcI.1T 6.q'i lR X1Jl1Rl ~ WlTUT-CR On fcmcrr. x'rCfJ"\'.in ~ I ~ /~ cf ~ Prevention ~-II ~ fc}.-m "S3lT 51 I lR ~ f1«TI /"l1T\1T qfj f.Jfuld ~ "S3lT~ I ~ W"ll-I'I~lH/~ cf vnfi'r cpf q)1 ~ cpf f.'1.1T ~ Selection 3fT1R vnfi'r ~ 6Trn.gov.'!mf«f ~ 3lT<1 cf . ~ ~ Online ~ 7.'!mf«f ~ lmT ml ~ WlTUT-CR ~ ~~I 3. ~.'1"'lf?.1T'i)~ behavior/disorderly Application 1J!ill! ~ lmT un '1-11 ~ ~ ~ qR. ~ lmT during tbl?llql'ff ~ ~ em waw.rsmssb.xfr ~ ~ ~ "Wffil ~ ~ line s-c. ~-302018 em ~ em m lmT ~ ~ ~ f. ~ m~ CR ~ f.~ ~~~) ~ Page 112 . ~ ~ I ~ 40 ~ 22.in 2. lJTll ~ ~ ~ ~ ~ ~ cf 3Rf1f<1 unfair Ministerial Service cf qfj ~ ~ c!T ~ ~ lR q\H~C1~ ~ qld~CbJi :.-m m m~ ~ ~I ~. 1C"lliCf)"I ~ ?fioll('l1Cf) Board qfj VfT ~ -.'!mf«f ~ lR f.:r ~ ~ 31'R!~ ~ I ~ ~ lR l1T'f ~/~/{q'C"ICfJ'iOI ~ 'fCi ~ tI lR ~ www. iIlt qft ~EI'ffI§c:.: ~ cpf /~ ~) ClJTCW1 W! ~ \RCFt tmmT qfj ~ >ffiJ\l ~ 1.q'i WlTUT-CR f. 1R'1cf ~ ~ 31nJ.xfr ~"\fCfJR cf VfT X1CfJ\1T~ I "Wffir CR ~ ~ ~1!fCfJ/~/~ ~-II "Cf)"113fq) m-c<l qfj ~ ~ cf ~ ~ ~ WlTUT-CR I www.rajasthan. ~ ~ ~ ~~ ~ 3T1!fCIT ~ MI ~ ~ mr ~ '"i?lIC'lI1lCfJ '1-11 ~ 10i ~ 0141-2722520 ~. ~ ClJTwWr means ~ ~ ~ qft ~:- CR X1CfJ\1T ~ ~ 1992 cf ~ q)1 vnft ~ 6Trn I ~ ~ ~ qfj ~ JR:! ~"Wffil ~ I 31(1: 6Trn I f1«TI cf ~ w~ 3ffi ~ ~ or attempting ~ qft ~_ wan "Wffil ~ 2016" ~ ~ "'TIff ~ \JITC. vnfi'r ~ '<jf.-m ~ ~-e. ~ q)1 ~-~ ~ Subordinate Examinations em ~ ~ Iffi cpf q 31jRm ~ ~ >l"lfu fcnm ~ 3TRa'fUTq)1 CW1 ~ ~ Form lR ~ ~ ~\'. ~ wan ~ f.'1CfJWlill "Punishment the course ci'R. mll ~ ~ tfT.'!mf«f ~ ~ ~ qft ~ m q~ ~ ~ ~ \3Cm mI ~ 3fq) ~ ~ ~ m~ 1/3 3fq) ~ "CfJ"allR UlfC}\'l'ld ~ fcI.'!mf«f w~ lR for insolent of examination" of Unfair (lW "The means cf ~ ~ I ~ cf fcl% f114"1f.'1~ild CR ~ cpf/~ ~ ~ ~ tIT ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ cpf /~ ~ cpf / ~ ~ ~ ~ f. ~~ ~ cf ~ ~ ~ em 5. ~ "\fCfJR ClJT~ ~ /~ (~ ~ ~ ~ ~ fc}. ~ I ~ ~ ~.1T iR -gg \mftuf ~ ~ qfj ~ 31\1: tmmT lR ~ G«1I~vfj ~ f.1T 'I-~~. iR ~ .3l'l'lli21T ~ ~ fi~T\1"~ ~.gov.'1t'('i(Objective) ~ ~ \3mlollCf) ~.rajasthan.1crrx::r ~ lmT cf cpf ~ I ~ 6Trn ~ ~ ~ ~- un fcn X'fa111~ WlTUT-CR 2.