You are on page 1of 4

LAMPIRAN

(Perkara 28)

28. (a) Usaha anda bagi meningkatkan tahap profesionalisme dalam pengajaran dan
pembelajaran matapelajaran/bidang yang di pohon

Tugas utama seorang guru (core bisness) di sekolah adalah memimpin pengajaran dan
pembelajaran murid dengan bermotivasi serta efektif . Ia merupakan satu elemen yang
penting bagi mencapai objektif sekolah sebagai sebuah institusi pendidikan awam. Bagi
meningkatkan kualiti pengajaran dan pembelajaran yang perlu dilaksanakan dalam bilik
darjah, guru seharusnya memastikan tahap profesionalismenya ditingkatkan dari masa ke
semasa.
Profesionalisme ditakrifkan sebagai tingkah laku, kemahiran atau kualiti yang dapat
menunjukkan seseorang itu mempunyai pengalaman dan kualiti yang tinggi. Saya seorang
guru Biologi di sebuah sekolah di kawasan luar bandar dimana prestasi Biologi dalam
peperiksaan SPM pada tahap rendah, merasakan banyak program yang perlu dilakukan lagi
bagi meningkatkan pencapaian Biologi supaya setanding dengan sekolah di bandar. Maka
dengan itu saya perlu menambah nilai (up grade) lagi pengetahuan, kemahiran dan tahap
profesionalisme dalam pengajaran dan pembelajaran(PDP) Biologi sekaligus meningkatkan
pencapaian kualiti dan kuantiti didalam peperiksaan SPM nanti. Peningkatan prestasi Biologi
di dalam peperiksaan awam menandakan kejayaan polisi 60:40 aliran sains dan sastera
yang dicanangkan oleh kerajaan sejak 10 tahun lalu.
Sehingga kini banyak perkara sudah saya lakukan

bagi meningkatkan tahap

profesionalisme guru Biologi. Strategi pertama saya ialah melanjutkan pelajaran dalam
bidang pendidikan Biologi (Ijazah Sarjana) di Universiti Pendidikan Sultan Idris pada tahun
2005. Dengan keizinan dari Allah saya telah berjaya menimba ilmu dan pengalaman dalam
bidang penyelidikan Biologi dan dianugerahkan Ijazah Sarjana Pendidikan Biologi (M.Ed)
pada tahun 2009. Dalam kajian yang telah dijalankan saya dapati pendekatan pengajaran
menggunakan

modul

Kecerdasan

Naturalis(salah

satu

Multiple

Intelligent)

dapat

meningkatkan pencapaian Biologi dan sekaligus menambat hati pelajar terhadap mata
pelajaran Biologi. Pendekatan ini mewajarkan guru mengajar pelajar bukannya di dalam
kelas yang terkurung tetapi mengajar dipersekitaran yang sebenar seperti taman, kebun,
kolam dan di lapangan.

1

Saya teruja menyelidik kes ini kerana hasil dari pembacaan saya dari jurnal-jurna penyelidikan mendapati tahap pencapaian KBAT pelajar sekolah menengah adalah sangat rendah(aras kognitif rendah).D yang bertajuk ‘Aplikasi penggunaan Video You Tube dan implikasinya terhadap penguasaan KBAT dalam kalangan pelajar Biologi’. Selain dari itu saya juga telah beberapa kali meghadiri kursus peningkatan pedagogi Sains samada peringkat daerah. Bidang kajian saya ialah ‘Penerapan kemahiran Insaniah dalam kalangan pelajar Biologi melalui Pembelajaran Berasaskan Masalah(PBM)’.D pada Oktober 2010 secara sambilan. Korea dan Jepun. saya diarahkan oleh JPN Perak untuk menyampaikan kursus yang sama(in house training) kepada empat daerah di Perak iaitu daerah Hilir Perak.Antara aspirasi yang hendak dicapai ialah setiap pelajar(murid) mesti menguasai enam aspirasi antaranya ialah Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT). Setelah dua tahun saya menjalankan penyelidikan saya gagal untuk menyiapkan tesis kerana beberapa kekangan kerja dan masa. Pada tahun 2015 saya dilantik sebagai Jurulatih Utama kebangsaan Amali Sains. Batag Padang. Di peringkat Pejabat Pendidikan daerah(PPD) saya dijemput untuk mengfasilitasikan bengkel kepada ketua panitia Biologi daerah dan kumpulan pembantu makmal di Hilir Perak. negeri dan kebangsaan.Setelah menghadiri kursus JU kebangsaan. Perlaksanaan dasar kerajaan ini antara lainnya bertujuan untuk mengangkat martabat pendidikan di Malaysia setanding dengan pencapaian di peringkat antarabangsa. Ini dapat dibuktikan dari pencapaian peperiksaan PT3 dan SPM yang masih rendah. Penguasaan KBAT yang rendah memungkinkan kegagalan dasar kerajaan iaitu Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia(2013-2025) yang dilancarkan pada Mei 2012. Kedudukan kita ini adalah jauh ketinggalan berbanding negara jiran kita Singapura. Sekarang ini saya mula menyambung semula menyiapkan proposal kajian Ph. ilmu dan kemahiran amali Sains yang berkesan untuk kegunaan diri sendiri dan akan saya kursuskan kepada guru-guru Biologi yang lain.Dalam program ini saya telah mendapat banyak pengalaman. Manjung dan Perak Tengah pada Febuari hingga Mac 2015. Dalam kajian ini saya akan mengkaji sejauh manakah penggunaan video dari sumber you tube boleh mempengaruhi penguasaan KBAT pelajar Biologi di dalam daerah Hiir Perak.Tidak cukup dengan itu saya bernekad untuk terus menimba ilmu penyelidikan untuk meningkatkan profesionalisme diri dengan mendaftar diri sebagai pelajar Ph. 2 . Indek terkini mandapati kedudukan pencapaian kita dalam kalangan pendidikan antarabangsa ialah tempat ke 59 (tahun 2009) melalui peperiksaan TIMMs dan PISA.

Sehingga kini lebih kurang 22 siri ceramah motivasi dan kegemilangan Biologi yang telah saya sampaikan kepada pelajar Biologi dalam daerah Hilir Perak mahupun luar daerah. Antara kemahiran lain yang perlu saya kuasai ialah kemahiran menguruskan emosi(EQ). Antara isu yang banyak dibincangkan ialah strategi dan pendekatan pengajaran dan pengajaran(PDP) yang berkesan untuk subjek Biologi. Ini kerana bila seseorang guru itu mengajar sesuatu konsep yang salah kepada pelajarnya maka pegangannya akan dibawa sampai ke universiti dan akan wujudlah fahaman sains yang sesat di kalangan graduan sains yang bakal dikeluarkan. Ini kerana guru sebagai agen untuk membentuk kemanjadian manusia sudah tentu tidak cukup dengan hanya menumpukan dalam bidang pedagogi dan kurikulum sahaja. Kesemua skop bidang ini perlu diterapkan sekaligus semasa PDP dijalankan supaya pelajar merasakan proses belajar disekolah adalah suatu yang menyeronokkan bukannya suatu yang membosankan. kemahiran mewujudkan keceriaan kelas( humor) dan penerapan unsur kerohanian. 3 . Melalui mesyuarat dan kursus yang dihadiri telah melengkapkan diri saya dengan kemahiran dan teknik penandaan kertas Biologi. Masih banyak ruang dan bidang yang perlu saya lakukan lagi untuk meningkatkan tahap profesionalisme. Program seperti ini sangat digalakkan untuk bertukar-tukar pandangan dan pengalaman terutama sekali guru-guru yang baru mengajar(posting). Selain dari isu PDP. Saya telah berkhidmat dengan Lembaga Peperiksaan Malaysia sebagai pemeriksa sejak 2003 dan pada tahun 2009 saya telah dilantik sebagai ketua pasukan Biologi 3 di negeri Perak sehingga kini(2016). antaranya ialah.Melalui mesyuarat panitia daerah saya banyak berkongsi dengan guru-guru Biologi yang lain untuk meningkatkan profesionalisme diri. bengkel. banyak pengalaman.seminar dan kuliah. Saya juga telah meningkatkan profesionalisme diri saya melalui lantikan sebagai pemeriksa kertas Biologi 3. Selama 15 tahun saya telah mengajar Biologi. ilmu dan kemahiran khususnya kemahiran proses sains yang saya pelajari hasil dari kursus.Saya telah berkongsi kemahiran tersebut dengan guru-guru yang lain dan menyampaikannya kepada pelajar melalui jemputan-jemputan ceramah kegemilangan Biologi. Melaluinya saya telah menguasai sepenuhnya kemahiran proses Sains. isu yang membincangkan tentang miskonsepsi dalam Biologi juga turut diperbetulkan. Saya bercadang untuk menjalankan lebih banyak kajian tindakan dalam bidang pendidikan Biologi. kemahiran komunikasi.

Cg. Begitulah ibaratnya kalau guru yang tidak mahu menambah nilai dirinya lagi.A) “Ajarlah anak-anak kamu dengan ilmu sezaman dengannya”. kesan tekanan(stress) dalam kalangan Biologi d. Disediakan oleh. Sebagaimana yang telah dikatakan oleh Saiyidina Ali (R. Perumpamanya seperti ‘kayu tunggul yang mati’ masa berlalu tetapi tiada tunas baru yang tumbuh. Gaya pembelajaran dalam kalangan pelajar Biologi Pada hemah saya adalah sangat penting guru meningkatkan profesionalisme diri dari masa ke semasa seiring dengan kehendak zaman. pengaruh unsur humor di dalam PDP Biologi b. perkaitan penggunaan otak kanan dan kiri terhadap pencapaian Biologi c. Mohamed Nor Guru Biologi (DG 48) 4 . Ini membawa erti untuk mengajar sudah tentu guru perlu belajar dulu.a.Ismail B. umurnya bertambah tetapi ilmu dan kemahiranya ditakuk lama dan akan terpupus ditelan zaman seperti pupusnya Dinosaur dari permukaan bumi.