You are on page 1of 5

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ

Σήμερα την 25/07/2016 στο Αιγάλεω Αττικής οι υπογράφοντες το
συμφωνητικό αυτό,
Αφενός, ………………………..
Αφετέρου, …………………….
συμφώνησαν από κοινού και αποδέχθηκαν τα εξής ‫׃‬
Με το από 31/01/2016 ιδιωτικό συμφωνητικό, οι συμβαλλόμενοι
αποφάσισαν την μίσθωση του ακινήτου ιδιοκτησίας του Εκμισθωτή το
οποίο βρίσκεται στο ……. στην οδό ……….αρ. 23-25 και αποτελείται από
ισόγειο κύριο χώρο συνολικού εμβαδού 174,56 τετραγωνικών μέτρων και
υπόγειο 94 τετραγωνικών μέτρων (συνολικό εμβαδό χώρων προς
μίσθωση: 268,56 τετραγωνικά μέτρα), σύμφωνα με τους όρους που
αναφέρονται στο εν λόγω συμφωνητικό.
Με το παρόν συμφωνητικό, οι συμβαλλόμενοι τροποποιούν την μισθωτική
σύμβαση και συγκεκριμένα αποφασίζουν από κοινού ότι κατά την περίοδο
1 Αυγούστου 2016 έως και 31 Δεκεμβρίου 2016 το ύψος του μηνιαίου
μισθώματος καθορίζεται στα 700 ευρώ + χαρτόσημο 3,6% που βαραίνει
τον Μισθωτή.
Ως εκ τούτου τροποποιείται το άρθρο 2 της ανωτέρο μισθωτικής
σύμβασης το οποίο θα έχει ως εξής:
«2.ΜΙΣΘΩΜΑ . Το μηνιαίο μίσθωμα μέχρι και την 31/01/2018 ορίζεται σε
ευρώ χίλια (1.000,00€) + τέλη χαρτοσήμου 3,6% το οποίο βαρύνει τον
Μισθωτή.
Ειδικά για την περίοδο 1/08/2016 έως και 31/12/2016, δηλαδή για 5
μισθωτικούς μήνες, το μίσθωμα καθορίζεται στα 700 ευρώ + τέλη
χαρτοσήμου 3,6% το οποίο βαρύνει τον Μισθωτή. Από 1/1/2017 το
μηνιαίο μίσθωμα επανακαθορίζεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην
προηγούμενη παράγραφο.
Από 01/02/2018 μέχρι και 31/01/2019 το μηνιαίο μίσθωμα ορίζεται σε
ευρώ χίλια τριακόσια (1.300€) + τέλη χαρτοσήμου 3,6% το οποίο βαρύνει
τον Μισθωτή.
Από 01/02/2019 και επέκεινα και σε περίπτωση που συμφωνηθεί η
παράταση της μίσθωσης, το μίσθωμα θα αναπροσαρμόζεται ετησίως με
βάση τον δείκτη πληθωρισμού προσαυξημένο κατά μία μονάδα (δείκτης
πληθωρισμού +1%).
Το μίσθωμα συμφωνείται να καταβάλλεται μέσα στο πρώτο πενθήμερο
κάθε μήνα σε τραπεζικό λογαριασμό της Τράπεζας Πειραιώς, υπόδειξης

Μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου η μίσθωση λύνεται με καταγγελία η οποία γίνεται εγγράφως και .000.6% το οποίο βαρύνει τον Μισθωτή. δηλαδή για 5 μισθωτικούς μήνες.ΜΙΣΘΙΟ . Η καταβολή του μισθώματος αποδεικνύεται αποκλειστικά με καταθετήριο έγγραφο τραπέζης.6% το οποίο βαρύνει τον Μισθωτή.ΜΙΣΘΩΜΑ .300€) + τέλη χαρτοσήμου 3. Ειδικά για την περίοδο 1/08/2016 έως και 31/12/2016. Η διάρκεια της παρούσας μίσθωσης ορίζεται τριετής.00€) + τέλη χαρτοσήμου 3. Η καταβολή του μισθώματος αποδεικνύεται αποκλειστικά με καταθετήριο έγγραφο τραπέζης. 23-25 και αποτελείται από ισόγειο κύριο χώρο συνολικού εμβαδού 174. Από 01/02/2018 μέχρι και 31/01/2019 το μηνιαίο μίσθωμα ορίζεται σε ευρώ χίλια τριακόσια (1. υπόδειξης του εκμισθωτή. Από 1/1/2017 το μηνιαίο μίσθωμα επανακαθορίζεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην προηγούμενη παράγραφο. το μίσθωμα καθορίζεται στα 700 ευρώ + τέλη χαρτοσήμου 3.» Αυτά συμφώνησαν και έκανα αμοιβαία αποδεκτά οι συμβαλλόμενοι και στη συνέχεια προχωρούν στην κωδικοποίηση του συμφωνητικού μίσθωσης ενσωματώνοντας το άρθρο 2 ως έχει ανωτέρω.6% το οποίο βαρύνει τον Μισθωτή. Το μηνιαίο μίσθωμα μέχρι και την 31/01/2018 ορίζεται σε ευρώ χίλια (1.56 τετραγωνικών μέτρων και υπόγειο 94 τετραγωνικών μέτρων (συνολικό εμβαδό χώρων προς μίσθωση: 268. Ο εκμισθωτής. 3. το μίσθωμα θα αναπροσαρμόζεται ετησίως με βάση τον δείκτη πληθωρισμού προσαυξημένο κατά μία μονάδα (δείκτης πληθωρισμού +1%).του εκμισθωτή. εκμισθώνει με το συμφωνητικό αυτό στον Μισθωτή ακίνητο το οποίο ανήκει στην αποκλειστική κυριότητα . Αρχίζει την 01/02/2016 και λήγει την 31/01/2019. 2. που ευρίσκεται στην Αιγάλεω Αττικής στην οδό Πανόρμου αρ.ΔΙΑΡΚΕΙΑ.56 τετραγωνικά μέτρα). Το μίσθωμα συμφωνείται να καταβάλλεται μέσα στο πρώτο πενθήμερο κάθε μήνα σε τραπεζικό λογαριασμό της Τράπεζας Πειραιώς. Από 01/02/2019 και επέκεινα και σε περίπτωση που συμφωνηθεί η παράταση της μίσθωσης. νομή και κατοχή του. Η νέα τροποποιημένη και κωδικοποιημένη μισθωτικά σύμβαση θα έχει ως εξής: 1.

5. Επιτρέπεται η σύσταση εταιρείας εκ μέρους της μισθώτριας η οποία θα υπεισέλθει στη θέση της μισθώτριας στην παρούσα σύμβαση με απαρέγκλιτη προϋπόθεση την συμμετοχή της μισθώτριας στο εταιρικό κεφάλαιο με ποσοστό τουλάχιστον 35% επί του συνολικού κεφαλαίου.ΧΡΗΣΗ.ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΜΙΣΘΙΟΥ – ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ. Για την ακριβή εκπλήρωση των όρων της μίσθωσης. τροποποίηση ή μεταρρύθμιση του μισθίου χωρίς την έγγραφη συναίνεση του εκμισθωτή. η με οποιοδήποτε τρόπο με ή χωρίς αντάλλαγμα παραχώρηση της χρήσης του μισθίου σε τρίτους καθώς και πρόσληψη συνεταίρου χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση του εκμισθωτή. Σε κάθε περίπτωση απαγορεύεται η χρήση του μισθίου ως βιοτεχνικό εργαστήριο ή κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος. Οποιαδήποτε προσθήκη . ο μισθωτής κατέβαλε σήμερα ατόκως στον εκμισθωτή χρηματική αξία ίση με δύο μηνιαία μισθώματα ως εγγύηση. 6. καθώς και την εκκαθάριση όλων των τυχόν εκκρεμών λογαριασμών.επέρχονται τα αποτελέσματά της τρεις (3) μήνες από την κοινοποίησή της. 4. Απαγορεύεται απόλυτα οποιαδήποτε μεταβολή της χρήσης του μισθίου η ολική ή μερική υπομίσθωσή του.ΕΓΓΥΗΣΗ. Για όλη την διάρκεια της μίσθωσης . Ο μισθωτής παρέλαβε το μίσθιο αφού το εξέτασε και το βρήκε της απόλυτης αρεσκείας του. Πάντως ο εκμισθωτής δικαιούται . παραμένει προς όφελος του μισθίου χωρίς να γεννά κανένα απολύτως δικαίωμα αφαίρεσης ή αποζημίωσης του μισθωτή. ο εκμισθωτής δεν έχει καμία υποχρέωση συντήρησης ή επισκευής ζημιών και βλαβών του μισθίου για την αποκατάσταση των οποίων αποκλειστική υποχρέωση έχει ο μισθωτής πλην των υδραυλικών εγκαταστάσεων και πάντως δεν φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε επισκευή πρέπει να γίνει στο μίσθιο από φθορά που προκάλεσε ο μισθωτής.ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ – ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ. Το ποσό αυτό που θα αναπροσαρμόζεται σε κάθε αύξηση του μισθώματος θα του επιστραφεί μετά την εμπρόθεσμη κατά την λήξη της μίσθωσης αποχώρησής του από το μίσθιο. σε αρίστη κατάσταση και απόλυτα κατάλληλο για την χρήση που το προορίζει. χωρίς καμιά αποζημίωση προς οποιονδήποτε. την παράδοση του μισθίου και των κλειδιών του. τροποποίηση . ή μεταρρύθμιση γίνει κατά παράβαση αυτού του όρου. Απαγορεύεται στον μισθωτή να επιφέρει οποιαδήποτε προσθήκη . ανεξάρτητα από τις συνέπειες που θα συνεπάγεται . 7. Το μίσθιο θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά ως εμπορικό κατάστημα.

Κάθε τροποποίηση των όρων αυτού του συμφωνητικού όπως και η αναμίσθωση ή η παράταση της μίσθωσης . 11. Ο μισθωτής έχει επίσης την υποχρέωση να το χρησιμοποιήσει κατά τρόπο που να μην θίγει την ησυχία .να αξιώσει την επαναφορά των κατάσταση.ΚΑΛΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΜΙΣΘΙΟΥ. Απαγορεύεται στον μισθωτή η κατάληψη άλλων χώρων γύρω από το μίσθιο. σύμβαση παροχής ηλεκτρικού ρεύματος στο όνομά του. (3. 12. την υγεία . Ο εκμισθωτής ή ο αντιπρόσωπός του δικαιούται σε κατάλληλες μέρες ή ώρες α) να επισκέπτεται και να επιθεωρεί λεπτομερώς το μίσθιο ανά εξάμηνο. αποκλεισμένου οποιοδήποτε άλλου αποδεικτικού μέσου. είτε μία φορά είτε κατ’ επανάληψη δεν σημαίνει παραίτησή του από αυτό το δικαίωμα.Α.ΕΓΓΡΑΦΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ. θα αποδεικνύονται αποκλειστικά και μόνο εγγράφως . Η τυχόν μη έγκαιρη ενάσκηση από τον εκμισθωτή οποιουδήποτε δικαιώματός του .ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ. ο οποίος ειδικότερα υποχρεούται να καταβάλλει μηνιαίως προς τον εκμισθωτή και το τέλος του χαρτοσήμου ή Φ. με δαπάνες του μισθωτή.6 %) όπως περιγράφεται στην παράγραφο 2. τα πάσης φύσεως και υπέρ οιανδήποτε τέλη .Η. 9.Ε.Π.ΕΠΙΣΚΕΨΗ – ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΜΙΣΘΙΟΥ. ασφάλεια και τα χρηστά ήθη του εκμισθωτή και των γειτόνων. πραγμάτων στην προηγούμενη 8. Η μη εμπρόθεσμη καταβολή του μισθώματος. ως και κάθε άλλης σχετικής με την μίσθωση δαπάνης ή την παράβαση οποιουδήποτε από τους όρους του συμφωνητικού αυτού ή του . πλην του φόρου εισοδήματος και του ΕΝΦΙΑ. συνοδευόμενος από μηχανικό ή εμπειροτεχνίτη για να εξακριβώσει τυχόν φθορές ή μεταβολές του β) να επισκέπτεται το μίσθιο δύο φορές την εβδομάδα μαζί με τους υποψήφιους μισθωτές ή αγοραστές. φόροι και εισφορές που αφορούν το μίσθιο ή συναρτώνται προς το μίσθωμα . διαφορετικά ευθύνεται με αποζημίωση για τις φθορές και τις βλάβες που προξενήθηκαν σε αυτό. 10.ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ – ΤΕΛΗ . Ο μισθωτής υποχρεούται μέσα σε δέκα ημέρες από την υπογραφή του παρόντος να συνάψει με την Δ. Οι λογαριασμοί κάθε είδους παροχών κοινής ωφέλειας . ως και κάθε προβλεπόμενη κοινόχρηστη δαπάνη θα βαρύνουν αποκλειστικά τον μισθωτή. Ο μισθωτής υποχρεούται να κάνει καλή χρήση του μισθίου διατηρώντας το καθαρό και ευπρεπές. εργασία .

υπογράφηκε από αυτούς και ο καθένας έλαβε από ένα όμοιο αντίτυπο. να αποβάλλει τον μισθωτή από το μίσθιο κατά την σχετική νόμιμη διαδικασία και να ζητήσει αποζημίωση για κάθε ζημία του από την αθέτηση της σύμβασης. χωρίς καμιά αποζημίωση προς οποιονδήποτε. ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ Ο ΕΚΜΙΣΘΩΤΗΣ Ο ΜΙΣΘΩΤΗΣ . 13. Για την λύση της μισθωτικής αυτής σχέσης με καταγγελία ισχύουν τα προβλεπόμενα από το νόμο. ο δε εκμισθωτής δεσμεύεται όπως μέχρι το τέλος του επομένου μήνα από την έναρξη της μίσθωσης εισέλθει στο πληροφοριακό σύστημα της εφορίας προκειμένου να υποβάλει ηλεκτρονικά τη μίσθωση αυτή σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο νόμο. Στις περιπτώσεις αυτές καταπίπτει σαν ποινική ρήτρα υπέρ του εκμισθωτή η εγγύηση που δόθηκε.Νόμου παρέχει στον εκμισθωτή το δικαίωμα να καταγγείλει και να λύσει αμέσως και μονομερώς την μίσθωση . ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ. Το παρόν μισθωτήριο διαβάστηκε και έγινε αποδεκτό από τους συμβαλλόμενους. Μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου η μίσθωση λύνεται με καταγγελία η οποία γίνεται εγγράφως και επέρχονται τα αποτελέσματά της τρεις (3) μήνες από την κοινοποίησή της.