You are on page 1of 70

หมม้อแปลงไฟฟม้ า (Transformer

)
เปป็ นออุปกรณณ์ทที่ใท ชช้เปลทที่ยนระดดับแรงดดันใหช้สงสู ขขขึ้นหรรือตตที่ต่ำลง

ตต่ำมตช้องกต่ำร ภต่ำยในประกอบดช้วยขดลวด 2 ชอุดครือ ขดลวดปฐมภสูมม
(Primary winding) และ ขดลวดทอุตมยภสูมม (Secondary winding)

แตต่สตต่ำหรดับหมช้อแปลงกตต่ำลดัง (Power Transformer) ขนต่ำดใหญต่บต่ำง
ตดัวอต่ำจมทขดลวดททที่สต่ำมเพมที่มขขขึ้นครือขด Tertiary winding ซขที่งมทขนต่ำด
เลป็กกวต่ต่ำขด Primary และ Secondary และแรงดดันททที่แปลงออกมต่ำ
จะมทคต่ต่ำตตที่ต่ำกวต่ต่ำขด Secondary

ชนนิดของหมม้อแปลง
1. หมช้อแปลงไฟฟช้ ต่ำกตต่ำลดัง (Power Transformer)

2. หมช้อแปลงจตต่ำหนต่ต่ำย (Distribution Transformer)
3. หมช้อแปลงสตต่ำหรดับเครรืที่องมรือวดัด (Instrument Transformer)

4. หมช้อแปลงสตต่ำหรดับควต่ำมถทที่สสูง (High frequency Transformer)
สตต่ำหรดับหมช้อแปลงจตต่ำหนต่ต่ำยททที่ใชช้งต่ำนทดัวที่ ไปของกต่ำรไฟฟช้ ต่ำสต่วนภสูมมภต่ำค
แบต่งออกเปป็ น 2 ระบบครือ

1. ระบบ 1 เฟส 3 สต่ำย มทใชช้งต่ำน 4 ขนต่ำดครือ 10 KVA , 20
KVA , 30 KVA , 50 KVA

2. ระบบ 3 เฟส 4 สต่ำย มทหลต่ำยขนต่ำดไดช้แกต่ 30, 50, 100, 160,
250, 315, 400, 500, 1000, 1250, 1500, 2500 KVA.

หมช้อแปลงททที่ตมดตดัขึ้งเพรืที่อจต่ต่ำยกระแสไฟฟช้ ต่ำทดัวที่ ไปของกต่ำรไฟฟช้ ต่ำสต่วน
ภสูมมภต่ำคกตต่ำหนดใหช้ใชช้ไดช้ตขึ้ งดั แตต่ขนต่ำด 10 KVA. 1 เฟส จนถขง 250
KVA. 3 เฟส (ยกเวช้น 30 KVA. 3 เฟส) นอกเหนรือจต่ำกนทขึ้เปป็ น
หมช้อแปลงททที่ตมดตดัขึ้งใหช้ผช้สูใชช้ไฟเฉพต่ำะรต่ำย

ออุปกรณณ์ประกอบหมม้อแปลง
ฟนิ วสณ์ (Fuse) ทตต่ำหนช้ต่ำททที่ปช้องกดันออุปกรณณ์ไฟฟช้ ต่ำหรรือ

ระบบ จต่ำกภต่ำวะกระแสเกมนพมกดัด (over current) หรรือลดัดวงจร

(short circuit) มททขึ้ งดั ฟม วสณ์แรงสสูงตมดตดัขึ้งทต่ำงดช้ต่ำน Primary และฟม วสณ์
แรงตตที่ต่ำตมดตดัขึ้งทต่ำงดช้ต่ำน Secondary

ฟม วสณ์แรงสสูง (Dropout Fuse)

ฟม วสณ์แรงตตที่ต่ำ
ลล่อฟม้ า (Lightning Arrester) ทตต่ำหนช้ต่ำททที่ปช้องกดัน

ออุปกรณณ์หรรือระบบและสต่ำยสต่งมมใหช้ไดช้ร ดับควต่ำมเสทยหต่ำยจต่ำกภต่ำวะแรง
ดดันเกมน (over voltage) ททที่เกมดจต่ำกฟช้ ต่ำผต่ต่ำหรรือกต่ำรปลดสดับสวมตซณ์

ลต่อฟช้ ต่ำแรงสสูง (HV. Arrester)

ลต่อฟช้ ต่ำแรงตตที่ต่ำ (LV. Arrester)

ระยะหต่ต่ำง 22. ทตต่ำใหช้ฉนวนททที่พดันหช้อุมขดลวดทนตต่อควต่ำมรช้อนสสูงไดช้ และทตต่ำใหช้ฉนวนไมต่รช้อนจดัดเกมนไปชต่วยยรืดอต่ำยอุกต่ำรใชช้งต่ำนของ หมช้อแปลงใหช้นต่ำนขขขึ้น ซนิลนิกม้าเจล (Silica gel) มทลดักษณะเปป็ นเมป็ดเลป็กๆ สทฟช้ต่ำ . ทตต่ำใหช้ขดลวดและแกนเหลป็กของหมช้อแปลงระบต่ำย ควต่ำมรช้อนไดช้ . ระยะหต่ต่ำง 8.5 เซนตมเมตร ระบบ 33 KV.6 เซนตมเมตร ระบบ 22 KV. ระยะหต่ต่ำง 15.0 เซนตมเมตร นนนามมันหมม้อแปลง มทหนช้ต่ำททที่ 2 ประกต่ำรครือ 1 เปป็ นฉนวนไฟฟม้ า โดยปช้ องกดันกระแสไฟฟช้ ต่ำ กระโดดจต่ำกจอุดหนขที่งไปยดังจอุดหนขที่ง ถช้ต่ำเททยบกดับอต่ำกต่ำศแลช้ว นตขึ้ต่ำมดัน หมช้อแปลงจะทนแรงดดันไดช้สงสู กวต่ต่ำหลต่ำยเทต่ต่ำ ทดัขึ้งนทขึ้ขขึ้ น ข อยต่สูกดับคอุณภต่ำพ ของนตขึ้ต่ำมดันหมช้อแปลงนดัขึ้น ดดังนดัขึ้นถช้ต่ำเรต่ำจต่อุมตดัวนตต่ำลงในนตขึ้ต่ำมดัน กป็จะ สต่ำมต่ำรถวต่ำงไวช้ใกลช้กดันไดช้โดยไมต่ลดัดวงจร 2 ระบายความรม้อน โดยททที่นขึ้ ต่ำต มดันเปป็ นของเหลว จขงสต่ำมต่ำรถเคลรืที่อนตดัวมต่ำถต่ต่ำยเทควต่ำมรช้อนใหช้แกต่อต่ำกต่ำศรอบๆ หมช้อแปลงไดช้ดท.อารณ์คซนิซิ่งฮอรณ์น (Arcing Horn) เปป็ นออุปกรณณ์ ปช้ องกดันหมช้อแปลงมมใหช้ชตต่ำรอุดเสทยหต่ำยจต่ำกภต่ำวะแรงดดันเกมนททที่เกมดจต่ำก ฟช้ ต่ำผต่ต่ำ สตต่ำหรดับระยะ air gap ของ arcing horn ททที่บอุชชมที่งแรงสสูงของ หมช้อแปลงตต่ำมมต่ำตรฐต่ำนของกต่ำรไฟฟช้ ต่ำสต่วนภสูมมภต่ำคกตต่ำหนดดดังนทขึ้ ระบบ 11 KV.

Voltage Regulation ไมต่ดท กลต่ต่ำวครือแรงดดัน ไฟฟช้ ต่ำในแตต่ละเฟสไมต่เทต่ต่ำกดัน ลง 3.หรรือนตขึ้ต่ำเงมนบรรจอุอยต่สูในกระเปต่ำะขช้ต่ำงถดังอะไหลต่นขึ้ ต่ำต มดันหมช้อแปลง ทตต่ำ หนช้ต่ำททที่ชวต่ ยดสูดควต่ำมชรืขึ้ นในหมช้อแปลง ถช้ต่ำเสรืที่อมคอุณภต่ำพจะกลต่ำยเปป็ น สทชมพสู การบาลานซณ์โหลดหมม้อแปลง กต่ำรบต่ำลต่ำนซณ์โหลด เปป็ นกต่ำรเฉลทที่ยโหลดแตต่ละเฟสใหช้มท คต่ต่ำเทต่ต่ำกดันหรรือใกลช้เคทยงกดัน ซขที่งทตต่ำใหช้กระแสในแตต่ละเฟสใกลช้เคทยง กดันดช้วย ถช้ต่ำหต่ำกโหลดไมต่สมดอุล จะเกมดผลเสทยตต่อระบบดดังนทขึ้ 1. ควต่ำมสต่ำมต่ำรถในกต่ำรจต่ต่ำยโหลดของหมช้อแปลงลด . เกมดควต่ำมสสูญเสทยและแรงดดันปลต่ำยสต่ำยตกมต่ำก 2.

. กระแสเตป็มพมกดัดครือ 30 KVA/230 = 130 A. คมด 80 % ของพมกดัดหมช้อแปลง = 0. จต่ต่ำยโหลดรวม 95 แอมปณ์ ถช้ต่ำเฟส A จต่ต่ำย โหลด 45 A เฟส B จต่ต่ำยโหลด 50 A จะถรือวต่ต่ำหมช้อแปลงลสูกนทขึ้จต่ต่ำย โหลดบต่ำลต่ำนซณ์หรรือไมต่ วนิธธีทนา หมช้อแปลง 30 KVA . กต่ำรบต่ำลต่ำนซณ์เฟสหมช้อแปลง ไมต่ควรแตกตต่ต่ำงกดัน เกมน 20 % ของแอมปณ์ เฉลทที่ย กต่ำรบต่ำลต่ำนซณ์โหลดของหมช้อแปลง 1 เฟส 3 สต่ำย จต่ำกรสูป เปป็ นหมช้อแปลง 1 เฟส 3 สต่ำย 460/230 V.ขม้อกนาหนด 1. หมช้อแปลงทดัวที่ ไป กต่ำรไฟฟช้ ต่ำสต่วนภสูมมภต่ำค ยอมใหช้ จต่ต่ำยโหลดไดช้ไมต่เกมน 80 % ของกระแสพมกดัดหมช้อแปลง 2. ดดังนดัขึ้นเฟส A และ B ควรจต่ต่ำยโหลดไมต่เกมนเฟสละ = 104/2 = 52 A. สมมอุตมมทพมกดัด 30 KVA.230 V.8 x 130 = 104 A.

พบวต่ต่ำกระแสของเฟสทดัขึ้งสองตต่ต่ำงกดันไมต่เกมน 9.400/230 V. กระแสเตป็มพมกดัดครือ 50 KVA/(1.5 A. แตต่เนรืที่องจต่ำกเฟส A จต่ต่ำยโหลด 45 A.5 A. กระแสแตต่ละเฟสตช้องตต่ต่ำงกดันไมต่เกมน 20 % ของแอมปณ์ เฉลทที่ย = 0. จขงถรือวต่ต่ำ หมช้อแปลงลสูกนทขึ้จต่ต่ำยโหลดไดช้สมดอุล กต่ำรบต่ำลต่ำนซณ์โหลดของหมช้อแปลง 3 เฟส 4 สต่ำย จต่ำกรสูป เปป็ นหมช้อแปลง 3 เฟส ขนต่ำด 50 KVA.จต่ำกกต่ำรททที่หมช้อแปลงจต่ต่ำยโหลดรวม 95 A.2 x 47. จต่ต่ำยโหลดรวม 50 แอมปณ์ โดยแตต่ละเฟสจต่ต่ำยกระแสดดังรสูป จะถรือวต่ต่ำ หมช้อแปลงลสูกนทขึ้จต่ต่ำยโหลดบต่ำลต่ำนซณ์หรรือไมต่ วนิธธีทนา หมช้อแปลง 50 KVA . และเฟส B จต่ต่ำยโหลด 50 A. 400/230 V. ดดังนดัขึ้นแตต่ละเฟส ควรจต่ต่ำยโหลดไมต่เกมน = 57 A. ดดังนดัขึ้นกระแสเฉลทที่ย ของแตต่ละเฟส = 95/2 = 47. จขงตต่ต่ำงกดัน = 50 .5 A.45 = 5 A.5 = 9.8 x 72 = 57 A.732 x 230) = 72 A. . คมด 80 % ของพมกดัดหมช้อแปลง = 0.

ซขที่งตต่ต่ำงกดับเฟสอรืที่นเกมน 10 จขงถรือวต่ต่ำหมช้อแปลงลสูกนทขึ้จต่ต่ำยโหลดไมต่สมดอุล ผลกระทบจากการจล่ายโหลดไมล่สมดอุลของหมม้อแปลง 3 เฟส 1. กระแสแตต่ละเฟสตช้องตต่ต่ำงกดันไมต่เกมน 20 % ของแอมปณ์ เฉลทที่ย = 0. กรณททที่รท ะบบไมต่สมดอุลและสต่ำยนมวทรดัลขต่ำด จะ ทตต่ำใหช้โหลดในวงจรตต่ออนอุกรมกดัน และครต่อมอยต่สูกดับแรงดดันขนต่ำด 400 โวลทณ์ แรงดดันตกครต่อมโหลดบต่ำงตดัวอต่ำจสสูงกวต่ต่ำปกตม และอต่ำจ ชตต่ำรอุดไดช้ . แตต่เนรืที่องจต่ำกเฟส A จต่ต่ำยโหลด 70 A. ควต่ำมสต่ำมต่ำรถในกต่ำรจต่ต่ำยโหลดของระบบลดลง ไมต่สต่ำมต่ำรถจต่ต่ำยไดช้ตต่ำมพมกดัด เพรต่ำะถสูกจตต่ำกดัดดช้วยเฟสททที่มทโหลดสสูงสอุด 4.2 x 50 = 10 A. ซขที่งเกมน 80 % ของ แอมปณ์ เฉลทที่ย เฟส B จต่ต่ำยโหลด 50 A.จต่ำกกต่ำรททที่หมช้อแปลงจต่ต่ำยโหลดรวม 50 A. Voltage Regulation ไมต่ดท ครือเฟสททที่มทโหลดตต่อ ในวงจรมต่ำกแรงดดันจะตตที่ต่ำ สต่วนเฟสททที่มทโหลดตต่อนช้อยแรงดดันจะสสูง 3. สต่วนเฟส C จต่ต่ำยโหลดเพทยง 30 A. ยดังไมต่ถขง 80 % ของแอมปณ์ เฉลทที่ย A. จะมทกระแสไหลในสต่ำยนมวทรดัล ซขที่งจะทตต่ำใหช้แรง ดดันตกและมทกตต่ำลดังไฟฟช้ ต่ำสสูญเสทยในสต่ำยนมวทรดัลประสมทธมภต่ำพของ ระบบจะลดลง 2.

หมช้อแปลงแตต่ละตดัว ตช้องมทออุปกรณณ์ปช้องกดันโดย อมสระ 2.000 . พมกดัดฟม วสณ์แรงสสูงของหมช้อแปลง ควรมทขนต่ำด 2- 3 เทต่ต่ำ ของกระแสเตป็มพมกดัดหมช้อแปลง วมัตถอุประสงคณ์ของการใสล่ฟนิวสณ์ ครือ ปช้ องกดันกต่ำร ลดัดวงจร และกต่ำรทตต่ำงต่ำนอยต่ต่ำงสดัมพดันธณ์กดัน (Co-ordination) ระหวต่ต่ำง ฟม วสณ์แรงสสูงและแรงตตที่ต่ำ ไมต่ใชต่ปช้องกดันกต่ำร over load ของหมช้อแปลง เพรต่ำะฟม วสณ์จะขต่ำดททที่กระแสประมต่ำณ 2 เทต่ต่ำของพมกดัดฟม วสณ์ โดย ตช้องกต่ำรใหช้ฟมวสณ์ในระบบแรงตตที่ต่ำขต่ำดกต่อนถช้ต่ำหต่ำกเกมดกต่ำรลดัดวงจรใน ระบบแรงตตที่ต่ำขขขึ้น ตมัวอยล่างการหาขนาดฟนิ วสณ์แรงสสูงของหมม้อแปลง หมช้อแปลงขนต่ำด 50 KVA 3 เฟส 4 สต่ำย 22. จงหต่ำขนต่ำดฟม วสณ์แรงสสูงททเที่ หมต่ำะสม วนิธธีทนา .6 % ดช้วยจอุดประสงคณ์เพรืที่อตช้องกต่ำร ใหช้มท Voltage Regulation ดทครือ ไมต่วต่ต่ำโหลดของหมช้อแปลงจะมทมต่ำก หรรือนช้อยเพทยงใด แรงดดันของหมช้อแปลงกป็ไมต่เปลทที่ยนแปลงมต่ำก ยดัง มทควต่ำมสมตที่ต่ำเสมอของแรงดดัน แตต่ผลททที่ตต่ำมมต่ำครือจะทตต่ำใหช้กระแส ลดัดวงจรคต่อนขช้ต่ำงสสูงมต่ำกจขงตช้องปช้ องกดันหมช้อแปลง โดยกต่ำรตมดตดัขึ้ง ฟม วสณ์ทขึ้ งดั ดช้ต่ำนแรงสสูงและแรงตตที่ต่ำ ซขที่งมทหลดักกต่ำรครต่ต่ำวๆ ดดังนทขึ้ 1.หมช้อแปลงจตต่ำหนต่ต่ำยทดัวที่ ไปจะมทคต่ต่ำ percent impedance คต่อนขช้ต่ำงตตที่ต่ำครือ 4 .400/230 V.

ตรวจดสูระดดับนตขึ้ต่ำมดันททที่ถงดั อะหลดัย ที่ . ตรวจสอบหดัวตต่อททที่บอุชชมที่งหมช้อแปลงไมต่ใหช้หลวมเพรืที่อกดันกต่ำรอต่ำรณ์ก 5. ตรวจซทลของหมช้อแปลงทดัขึ้งหมด เพรืที่อปช้ องกดันนตขึ้ต่ำมดันหมช้อแปลง ไหลซขมออกมต่ำ 6. ฟม วสณ์สวมตซณ์แรงตตที่ต่ำ ใหช้อยต่สูใน สภต่ำพครบถช้วนและขนต่ำดถสูกตช้องตต่ำมพมกดัด 3. dropout. ตรวจดสูทที่ด ท สูดควต่ำมชรืขึ้ นโดยสดังเกตททที่สข ท อง silica gel ถช้ต่ำเปป็ นสทชมพสู แสดงวต่ต่ำเสรืที่อทสภต่ำพ ตช้องเปลทที่ยนใหมต่ 4.500 KVA (เฉพต่ำะรต่ำย) ททที่มทนขึ้ ต่ำต หนดักไมต่เกมน 3000 กมโลกรดัม 3. ตรวจสอบลต่อฟช้ ต่ำแรงสสูง. แบบนมังซิ่ รม้าน ใชช้สตต่ำหรดับตมดตดัขึ้งหมช้อแปลง 3 เฟส ขนต่ำดตดัขึ้งแตต่ 50-250 KVA (กฟภ) และตดัขึ้งแตต่ 50 . แบบแขวน ใชช้สตต่ำหรดับตมดตดัขึ้งหมช้อแปลง 1 เฟส ขนต่ำดตดัขึ้งแตต่ 10-160 KVA 2.000 KVA การตรวจสภาพทมัวซิ่ ไปของหมม้อแปลง 1. แบบตมันงพพน น ใชช้สตต่ำหรดับตมดตดัขึ้งหมช้อแปลง 3 เฟส ขนต่ำดตดัขึ้งแตต่ 315-2.3 A เลรือกใสต่ฟมวสณ์ขนต่ำด 3 A.คตต่ำนวณหต่ำกระแสเตป็มพมกดัดดช้ต่ำนแรงสสูง = 50 KVA / (1. มาตรฐานการตนิดตมันงหมม้อแปลงไฟฟม้ า กต่ำรตมดตดัขึ้งหมช้อแปลงของกต่ำรไฟฟช้ ต่ำสต่วนภสูมมภต่ำคมท 3 แบบครือ 1.732 x 22 KV) = 1. ตรวจสอบกต่ำรตมดตดัขึ้งใหช้ถสูกตช้องตต่ำมมต่ำตรฐต่ำน 2.

ตรวจสอบกรต่ำวดณ์ตต่ต่ำงๆ ของหมช้อแปลงและระบบปช้ องกดัน ใหช้อยต่สู ในสภต่ำพเรทยบรช้อยถสูกตช้องตต่ำม มต่ำตรฐต่ำน 8. ตรวจสอบขนต่ำดสต่ำยแรงตตที่ต่ำและจตต่ำนวนสต่ำยททที่ออกจต่ำกบอุชชมที่งแรง ตตที่ต่ำถขงฟม วสณ์แรงตตที่ต่ำ 9. ยรืนอยต่สูในททที่มน ดัที่ คงมมใหช้เสทยกต่ำรทรงตดัว ขณะททที่ยกไมช้ชดักฟม วสณ์หรรือไมช้ ชดักฟม วสณ์โนช้มลงขณะชดักออก 3. กต่ำรปลดแรงสสูงออก ควรชดักดช้วยควต่ำมเรป็วพอประมต่ำณ เพรืที่อลด กต่ำรอต่ำรณ์กททที่เกมดขขขึ้น อดันเปป็ นเหตอุใหช้หนช้ต่ำสดัมผดัสชตต่ำรอุด และใหช้ชดักเฟสททที่ อยต่สูหต่ต่ำงจต่ำกเสต่ำกต่อน 4. กรณทออุปกรณณ์ปช้องกดันดช้ต่ำนแรงตตที่ต่ำของหมช้อแปลงใชช้คดัทเอต่ำทณ์แรงตตที่ต่ำ แบบฟม วสณ์ธรรมดต่ำ ใหช้ปลดแรงสสูงกต่อนแลช้วจขงปลดแรงตตที่ต่ำ เพรต่ำะกต่ำ รอต่ำรณ์กขณะชดักททที่แรงตตที่ต่ำจะเปป็ นอดันตรต่ำยแกต่ผช้สูชดักมต่ำกกวต่ต่ำแรงสสูง เนรืที่องจต่ำกผช้สูปฏมบดัตมอยต่สูใกลช้ออุปกรณณ์แรงตตที่ต่ำมต่ำก 5. ตรวจสอบคต่ำนนดังที่ รช้ต่ำนหมช้อแปลง 10. ตรวจสอบควต่ำมตช้ต่ำนทต่ำนของสต่ำยดมนและลต่อฟช้ ต่ำแรงสสูงใหช้อยต่สูใน พมกดัดไมต่เกมน 5 โอหณ์ม การปลดไฟฟม้ าออกจากหมม้อแปลง 1. ควรใชช้ไมช้ชดักฟม วสณ์ปลด dropout fuse เทต่ต่ำนดัขึ้น ไมต่ควรใชช้ไมช้ชนมด อรืที่นแทนและไมช้ชดักฟม วสณ์ตช้องอยต่สูในสภต่ำพดทไมต่เปท ยกชรืขึ้ น และตช้องใสต่ ถอุงมรือยต่ำงและถอุงมรือหนดังทอุกครดัขึ้ง 2. กรณทออุปกรณณ์ปช้องกดันดช้ต่ำนแรงตตที่ต่ำของหมช้อแปลงใชช้ LT switch .7.

ออุปกรณณ์ปลล่อยความดมัน . กต่ำรสดับจต่ต่ำยแรงสสูง-แรงตตที่ต่ำ ตช้องทตต่ำดช้วยควต่ำมระมดัดระวดัง เททที่ยง ตรงและรวดเรป็วใหช้ไดช้ในครดัขึ้งเดทยวเพรืที่อมมใหช้เกมดอต่ำรณ์กมต่ำก และใหช้สดับ จต่ต่ำยเฟสททที่อยต่สูใกลช้เสต่ำกต่อน การขขนนปฏนิบมัตนิงานบนนมังซิ่ รม้านหมม้อแปลง 1. ตช้องระวดังกต่ำรจต่ต่ำยยช้อนทต่ำงของกระแสจต่ำกดช้ต่ำนแรงตตที่ต่ำ ดดังนดัขึ้นเมรืที่อ ปลดสวมตซณ์ดช้ต่ำนแรงสสูง-แรงตตที่ต่ำแลช้ว ตช้องตต่อลงดมนดช้ต่ำนแรงตตที่ต่ำดช้วย เพรืที่อใหช้แนต่ใจวต่ต่ำไมต่มทกระแสไหลยช้อนไดช้อทก 2. ตช้องไมต่สดัมผดัสตดัวถดังหมช้อแปลง หรรือยรืนบนหมช้อแปลงขณะ ปฏมบดัตมงต่ำนใกลช้แนวสต่ำยททที่ยงดั มทกระแสไฟฟช้ ต่ำ 3. ทตต่ำกรต่ำวดณ์และชป็อตแรงตตที่ต่ำระบบจตต่ำหนต่ต่ำย เพรืที่อปช้ องกดันแรงดดัน ไฟฟช้ ต่ำจต่ต่ำยยช้อนกลดับจต่ำกผช้สูใชช้ไฟ การสมับไฟฟม้ าเขม้าหมม้อแปลง 1. กรณทออุปกรณณ์ปช้องกดันดช้ต่ำนแรงตตที่ต่ำของหมช้อแปลงใชช้คดัทเอต่ำทณ์แรงตตที่ต่ำ แบบฟม วสณ์ธรรมดต่ำใหช้สดับสวมตซณ์คดัทเอต่ำทณ์แรงตตที่ต่ำกต่อนสดับแรงสสูง 3. ระวดังนตขึ้ต่ำมดันหมช้อแปลงททที่อต่ำจรดัวที่ ซขมบนนดังที่ รช้ต่ำนและทตต่ำใหช้ลที่ น รื ขณะ ปฏมบดัตมงต่ำน การปม้ องกมันความดมันทธีซิ่เกนิดขขน นภายในตมัวถมัง 1. ปลดสต่ำยชป็อตและกรต่ำวดณ์ทที่ท ท ตต่ำไวช้ในระบบจตต่ำหนต่ต่ำย 2. กรณทออุปกรณณ์ปช้องกดันดช้ต่ำนแรงตตที่ต่ำของหมช้อแปลงใชช้ LT switch แบบกต่ำรไฟฟช้ ต่ำสต่วนภสูมมภต่ำค ใหช้สดับสวมตซณ์แรงตตที่ต่ำหลดังสดับแรงสสูง 4.แบบกต่ำรไฟฟช้ ต่ำสต่วนภสูมมภต่ำค ใหช้ปลดดช้ต่ำนแรงตตที่ต่ำกต่อน 6.

รธีเลยณ์ความดมัน ใชช้กดับหมช้อแปลงฉนวนนตขึ้ต่ำมดันแตต่ถช้ต่ำเปป็ นหมช้อแปลงททที่มท ถดังคอนเซอรณ์เวเตอรณ์ร ทเลยณ์ควต่ำมดดันทดันทททดันใดจะไมต่ใชช้เพรต่ำะวต่ต่ำใชช้ บอุคโฮลซณ์ร ทเลยณ์ทตต่ำงต่ำนแทนไดช้ แบต่งออกเปป็ นสองชนมดครือ -รทเลยณ์ควต่ำมดดันกก๊ต่ำซ ตมดตดัขึ้งดช้ต่ำนบนของตดัวถดังเหนรือระดดับนตขึ้ต่ำมดัน .ททที่ทตต่ำหนช้ต่ำททที่ลดควต่ำมดดันภต่ำยในตดัวถดังหมช้อแปลงททที่มทสต่ำเหตอุมต่ำ จต่ำกกต่ำรขยต่ำยตดัวของนตขึ้ต่ำมดันและจต่ำกกต่ำรเกมดฟอลตณ์ภต่ำยในททที่ทตต่ำใหช้ เกมดควต่ำมดดันสสูงขขขึ้นอยต่ต่ำงรวดเรป็ว โดยททที่ควต่ำมเรป็วของวต่ำลณ์วปลต่อย ควต่ำมดดันจะขขขึ้นกดับคต่ต่ำกต่ำรเซตตมขึ้งแรงสปรมง ในกรณททที่ใท ชช้วต่ำลณ์วปลต่อย ควต่ำมดดันเพทยงอยต่ต่ำงเดทยวจะใชช้กดับหมช้อแปลงในระบบจตต่ำหนต่ต่ำยแรง ตตที่ต่ำททที่ตมดตดัขึ้งตต่ำมเสต่ำไฟฟช้ ต่ำ สต่วนหมช้อแปลงททที่ตมดตดัขึ้งในสถต่ำนทยต่อยจะใชช้ วต่ำลณ์วปลต่อยควต่ำมดดันรต่วมกดับหนช้ต่ำสดัมผดัสของสดัญญต่ำณเตรือนทต่ำงไฟฟช้ ต่ำ ขช้อดทครือเปป็ นกต่ำรปช้ องกดันตดัวถดังหมช้อแปลงไมต่ใหช้เสทยหต่ำยจต่ำก กต่ำรเพมที่มขขขึ้นของควต่ำมดดัน เนรืที่องจต่ำกกต่ำรขยต่ำยตดัวของนตขึ้ต่ำมดันในขณะททที่หมช้อแปลงจต่ต่ำยโหลดสสูงๆ และจต่ำกกต่ำรลดัดวงจรภต่ำยในททที่ทตต่ำใหช้เกมดกก๊ต่ำซและเพมที่มควต่ำมดดัน ภต่ำยในตดัวถดัง ขช้อเสทยครือถช้ต่ำเกมดกต่ำรลดัดวงจรททที่รอุนแรงซขงคต่ต่ำกระแสลดัดวงจรมท คต่ต่ำสสูงมต่ำกๆ เกมนกวต่ต่ำคต่ต่ำกระแสลดัดวงจรสต่ำมเฟส กต่ำรระบต่ำยควต่ำม ดดันออกนอกตดัวถดังอต่ำจจะไมต่เพทยงพอตต่อควต่ำมดดันททที่เกมดขขขึ้นภต่ำยในตดัว ถดัง ถขงแมช้วต่ำต่ วต่ำลณ์วปลต่อยควต่ำมดดันสต่ำมต่ำรถเปม ดไดช้รวดเรป็วกป็ตต่ำมอต่ำจ จะเกมดปฏมกมร มยต่ำททที่กต่อใหช้เกมดกต่ำรระเบมดไดช้ 2.

1 การปม้ องกมันการสะสมของกก๊าซในตมัวถมังหมม้อแปลง ในกรณท ททที่เกมดกต่ำรลดัดวงจรระหวต่ต่ำงขดลวดททที่มทคต่ต่ำกระแสลดัดวงจรตตที่ต่ำหรรือเกมด กต่ำรดมสชต่ำรณ์จบต่ำงสต่วน ทตต่ำใหช้เกมดกก๊ต่ำซภต่ำยในฉนวนนตขึ้ต่ำมดัน ซขที่งกก๊ต่ำซนทขึ้ จะลอยตดัวสต่ด สู ช้ต่ำนบนและไปสะสมททที่ตดัวบอุคโฮลซณ์ร เท ลยณ์และเมรืที่อเกมดขขขึ้น หลต่ำยครดัขึ้งปรมมต่ำณกก๊ต่ำซททที่สะสมมทมต่ำกจนทตต่ำใหช้ลสูกลอยดช้ต่ำนบนภต่ำยใน ตดัวบอุคโฮลซณ์ร ทเลยณ์เลรืที่อนตตที่ต่ำลงไปกดแผต่นหนช้ต่ำสดัมผดัสและสต่งสดัญญต่ำณ เตรือนไปยดังหช้องควบคอุม 3.บอุคโฮลซณ์รธีเลยณ์ ใชช้กดับหมช้อแปลงฉนวนนตขึ้ต่ำมดันททที่มทถดังคอนเซอรณ์เวเตอรณ์ โดยกต่ำรทตต่ำงต่ำนของบอุคโฮลซณ์ร ทเลยณ์แบต่งออกเปป็ นสต่ำมลดักษณะ ไดช้แกต่ 3.2 การปม้ องกมันความดมันสสูงทมันทธีทมันใด ในกรณททที่เท กมดกต่ำร ลดัดวงจรภต่ำยในตดัวถดังหมช้อแปลงอยต่ต่ำงรอุนแรงทตต่ำใหช้เกมดกต่ำรอต่ำรณ์คและ ทตต่ำใหช้ควต่ำมดดันของนตขึ้ต่ำมดันสสูงขขขึ้นอยต่ต่ำงรวดเรป็วและพต่งอุ ขขขึ้นสสูงถดังคอน .-รทเลยณ์ควต่ำมดดันนตขึ้ต่ำมดัน ตมดตดัขึ้งดช้ต่ำนลต่ต่ำงของตดัวถดังหมช้อแปลง ขช้อดทของรทเลยณ์ทขึ้ งดั สองครือสต่ำมต่ำรถตรวจจดับฟอลตณ์บต่ำง ประเภทททที่ร ทเลยณ์วดัดคต่ต่ำผลตต่ต่ำงและรทเลยณ์กระแสเกมนตรวจจดับไมต่ไดช้เชต่น ฟอลตณ์ระหวต่ต่ำงขดลวด ซขที่งรทเลยณ์วด ดั คต่ต่ำผลตต่ต่ำงและรทเลยณ์กระแสเกมนจะ ตรวจจดับไดช้ ในกรณททที่เท กมดฟอลตณ์ภต่ำยนอกตดัวถดังหรรือฟอลตณ์ภต่ำยในตดัว ถดังททที่ลดัดวงจรลงดมน ขช้อเสทยของรทเลยณ์ควต่ำมดดันทดันทททดันใดครืออต่ำจจะทตต่ำงต่ำนผมด พลต่ำดในพรืขึ้ นททที่ๆ มทแผต่นดมนไหว ดดังนดัขึ้นหนช้ต่ำสดัมผดัสทต่ำงควต่ำมดดันไฟฟช้ ต่ำ จขงใชช้เปป็ นสดัญญต่ำณเตรือน มต่ำกกวต่ต่ำเปป็ นกต่ำรทรมปหมช้อแปลง 3.

3 การปม้ องกมันตมัวถมังหมม้อแปลงรมัวซิ่ ในกรณททที่เท กมดกต่ำรรดัวที่ ของตดัว ถดังหมช้อแปลงนดัขึ้นซขที่งปกตมระดดับนตขึ้ต่ำมดันจะสสูงเกมนตดัวถดังหลดักของ หมช้อแปลงโดยระดดับนตขึ้ต่ำมดันสสูงสอุดจะอยต่สูในถดังคอนเซอเวเตอรณ์และตดัว บอุคโฮลซณ์ตมดตดัขึ้งระหวต่ต่ำงตดัวถดังทดัขึ้งสอง เมรืที่อเกมดกต่ำรรดัวที่ ททที่ตดัวถดังหลดัก ระดดับนตขึ้ต่ำมดันลดตตที่ต่ำลงทตต่ำใหช้ลสูกลอยดช้ต่ำนลต่ต่ำงเคลรืที่อนททที่ตที่ต่ำต ลงและสต่ง สดัญญต่ำณทรมปไปยดังหช้องควบคอุมเพรืที่อสดังที่ ปลดเซอรณ์กมตเบรคเกอรณ์ทตต่ำใหช้ หมช้อแปลงออกจต่ำกระบบไฟฟช้ ต่ำ 4.เซอเวเอตรณ์ ซขที่งนตขึ้ต่ำมดันททที่มทควต่ำมดดันสสูงจะตช้องไหลผต่ต่ำนตดัวบอุคโฮลซณ์ รทเลยณ์ไปชนแผต่นหนช้ต่ำสดัมผดัสและกดลสูกลอยดช้ต่ำนลต่ต่ำง และสต่งสดัญญต่ำณ ทรมปไปยดังหช้องควบคอุมเพรืที่อสดังที่ ปลดเซอรณ์กมตเบรกเกอรณ์ทตต่ำใหช้ หมช้อแปลงออกจต่ำกระบบไฟฟช้ ต่ำ 3.ออุปกรณณ์ระบายความดมันและวมัดความดมัน ออุปกรณณ์นขึ้ ช ท วต่ ยรดักษต่ำระดดับควต่ำมดดันของหมช้อแปลงใชช้กดับ หมช้อแปลงแบบระบบปม ดททที่ไมต่ใชช้แบบคอนเซอรณ์เวเตอรณ์ และใชช้กดับ หมช้อแปลงตดัขึ้งแตต่ขนต่ำด 2500 kVA ขขขึ้นไป เพรืที่อปช้ องกดันกต่ำรเพมที่ม อยต่ต่ำงชช้ต่ำๆ ของควต่ำมดดันทดัขึ้งควต่ำมดดันบวกและควต่ำมดดันลบ โดยจะมท ใบมทดไวช้เจต่ำะแผต่นระบต่ำยควต่ำมดดัน เพรืที่อใหช้อต่ำกต่ำศจต่ำกภต่ำยนอกเขช้ต่ำ มต่ำในตดัวถดังเมรืที่อควต่ำมดดันเปป็ นลบเกมนคต่ต่ำททที่กตต่ำหนดไวช้ และใบมทดจะ เจต่ำะระบต่ำยควต่ำมดดันภต่ำยในออกสต่สูอต่ำกต่ำศภต่ำยนอกเมรืที่อควต่ำมดดันเปป็ น บวกเกมนคต่ต่ำททที่กตต่ำหนดไวช้ ขช้อดทครือสต่ำมต่ำรถปช้ องกดันกต่ำรเสทยรสูปทรงของตดัวถดังนอกจต่ำก นทขึ้ตดัววดัดควต่ำมดดันสต่ำมต่ำรถสต่งสดัญญต่ำณ Alarm และ Trip .

ขช้อเสทยครือเมรืที่อใบมทดกรทดแผต่นไดอะแฟรมแลช้วอต่ำกต่ำศ ภต่ำยนอกจะสดัมผดัสฉนวนเหลวภต่ำยในตดัวถดังทตต่ำใหช้ฉนวนเหลวจะ เสรืที่อมสภต่ำพเรป็วขขขึ้น 5.ตมัวตรวจจมับกก๊าซ ทตต่ำหนช้ต่ำททที่ตรวจจดับควต่ำมผมดปกตมหรรือควต่ำมเสทยหต่ำยของ ถอุงยต่ำงในถดังคอนเซอรณ์เวเตอรณ์ เมรืที่อเกมดถอุงยต่ำงมทรอยรดัวที่ อต่ำกต่ำศภต่ำยใน ถอุงยต่ำงจะเขช้ต่ำไปปนกดับนตขึ้ต่ำมดันในถดังคอนเซอรณ์เวเตอรณ์และลอยตดัวขขขึ้น สต่สูดช้ต่ำนบนไปสะสมในตดัวตรวจจดับกก๊ต่ำซ หลดังจต่ำกนดัขึ้นจะสต่งสดัญญต่ำณไป ยดังแผงควบคอุม เมรืที่อผช้สูปฏมบดัตมงต่ำนรดับทรต่ำบแลช้วกป็จะทตต่ำกต่ำรซต่อมถอุง ยต่ำง การปม้ องกมันออุณหภสูมนิภายในหมม้อแปลง 1.ออุปกรณณ์วมัดออุณหภสูมนิขดลวดและนนนามมันดม้านบนของหมม้อแปลง ฉนวนนนนามมัน องศต่ำ ออุปกรณณ์ทที่ใท ชช้วด ดั ออุณหภสูมมขดลวดครือ เทอรณ์โม คดัปเปมขึ้ ลททที่จต่อุมในบต่อวดัดโดยททที่บต่อวดัดนทขึ้จะแชต่ทที่ด ท ช้ต่ำนบนของตดัวถดัง หมช้อแปลงซขที่งเปป็ นบรมเวณททที่นขึ้ ต่ำต มดันลอยตดัวขขขึ้นสต่สูดช้ต่ำนบนและตดัวเทอรณ์ โมคดัปเปมขึ้ ลนทขึ้จะตต่อสต่ำยสดัญญต่ำณไปยดังตดัวเทอรณ์โมมมเตอรณ์ และรดับ สดัญญต่ำณจต่ำกหมช้อแปลงกระแสมต่ำยดังตดัวแปลงสดัญญต่ำณและสต่งไปยดัง ตดัวเทอรณ์โมมมเตอรณ์วดัดออุณหภสูมมแสดงออกมต่ำเปป็ นตดัวเลข สต่วนกต่ำรวดัด ออุณหภสูมมของดช้ต่ำนบนจะใชช้สญ ดั ญต่ำณจต่ำกเทอรณ์โมคดัปเปมขึ้ ลททที่จต่อุมในบต่อวดัด เพทยงอดันเดทยว .

กมับดมักเสนิรณ์จ ในกต่ำรปช้ องกดันหมช้อแปลงตดัขึ้งแตต่ขนต่ำดเลป็กไปจนถขงขนต่ำด ใหญต่จะมทกดับดดักเสมรณ์จเปป็ นออุปกรณณ์ปช้องกดันฟช้ ต่ำผต่ต่ำและเสมรณ์จตต่ต่ำงๆททที่ ทตต่ำใหช้เกมดสภต่ำวะแรงดดันเกมนชดัวที่ ครต่สู หมช้อแปลงขต่ำดเลป็กททที่ใชช้ในเชมง พต่ำณมชและโรงงต่ำนออุตสต่ำหกรรมรวมถขงหมช้อแปลงในระบบจตต่ำหนต่ต่ำย แรงตตที่ต่ำจะตมดตดัขึ้งกดับดดักเสมรณ์จดช้ต่ำนแรงสสูง สต่วนหมช้อแปลงททที่ใชช้ในสถต่ำนท ไฟฟช้ ต่ำและในระบบสต่งจะตมดตดัขึ้งกดับดดักเสมรณ์จทดัขึ้งทต่ำงดต่ำนแรงดดันสสูงและ แรงดดันตตที่ต่ำ ในกต่ำรพมจต่ำรณต่ำวต่ต่ำจะตมดตดัขึ้งกดับดดักเสมรณ์จทต่ำงดช้ต่ำนใดบช้ต่ำงนดัขึ้น เรต่ำจะพมจต่ำรณต่ำวต่ต่ำขดัขึ้วตต่อสต่ำยของหมช้อแปลงตต่อเขช้ต่ำกดับสต่ำยตดัวนตต่ำ เคเบมขึ้ลหรรือไมต่ กต่ำรททที่ตต่อรต่วมกดับออุปกรณณ์อที่ น รื ๆผต่ต่ำนสต่ำยเคเบมขึ้นททที่เปม ด โลช้งจะทตต่ำใหช้มทโอกต่ำศททที่จะไดช้ร ดับผลกระทบจต่ำกฟช้ ต่ำผต่ต่ำในกรณททที่ต ท ดัว หมช้อแปลงและออุปกรณณ์ทที่ต ท ต่อกดับหมช้อแปลงอยต่สูภต่ำยในอต่ำคต่ำรอต่ำจจะ ไมต่จตต่ำเปป็ นททที่จะตช้องตมดตดัขึ้งกดับดดักเสมรณ์จ กดับดดักเสมรณ์จจะตช้องมทกต่ำรดมสชต่ำรณ์จททที่เพทยงพอในกรณททที่ม ท ท เสมรณ์จตต่ต่ำงๆเกมดขขขึ้นและไหลเขช้ต่ำสต่สูหมช้อแปลง โดยจะตช้องลดระดดับแรง .ออุปกรณณ์วมัดออุณหภสูมนิขดลวดหมม้อแปลงแบบแหม้ง ในกต่ำรวดัดคต่ต่ำออุณหภสูมมของขดลวดจะใชช้ตดัว RTD ตมดตดัขึ้ง ททที่บรมเวณขดลวดดช้ต่ำนแรงตตที่ต่ำและบรมเวณอรืที่นๆ หลต่ำยจอุดเพรืที่อวดัดคต่ต่ำ ออุณหภสูมมสงสู สอุดเฉพต่ำะจอุดและออุณหภสูมมเฉลทที่ย จต่ำกนดัขึ้นจะสต่งสดัญญต่ำณ ไปททที่ร ทเลยณ์วด ดั ควต่ำมรช้อน หรรือตดัวแสดงออุณหภสูมม การปม้ องกมันทางไฟฟม้ า 1.2.

ดดันเสมรณ์จใหช้ตที่ต่ำต กวต่ต่ำระดดับฉนวนของหมช้อแปลงซขที่งเปป็ นกต่ำรชต่วยยรืดอต่ำยอุ
กต่ำรใชช้งต่ำนของฉนวนหมช้อแปลง
2.ฟนิ วสณ์

ในกต่ำรปช้ องกดันหมช้อแปลงขนต่ำดเลป็กเรต่ำจะใชช้ฟมวสณ์ปช้องกดัน

กระแสเกมน กรณทหมช้อแปลงในระบบจตต่ำหนต่ต่ำยแรงตตที่ต่ำททที่ตมดตดัขึ้งตต่ำมเสต่ำ
ไฟฟช้ ต่ำจะใชช้ฟมวสณ์ปช้องกดันเพทยงอยต่ต่ำงเดทยว กรณทหมช้อแปลงอต่ำคต่ำร

พต่ำณมชและโรงงต่ำนขนต่ำดเลป็กททที่มทระดดับแรงงต่ำนตตที่ต่ำจะใชช้ฟมวสณ์ทตต่ำงต่ำน

รต่วมกดับเซอรณ์กมตเบรกเกอรณ์ โดยทดัขึ้งสองกรณทจะใชช้ฟมวสณ์ตมดตดัขึ้งทต่ำงดช้ต่ำน
แรงดดันสสูง วดัตถอุประสงคณ์หลดักเพรืที่อปช้ องกดันกต่ำรเกมดฟอลตณ์มต่ำกกวต่ต่ำททที่
จะใชช้ปช้องกดันสภต่ำวะโหลดเกมนของหมช้อแปลง

ขช้อดทของกต่ำรใชช้ฟมวสณ์ครือประหยดัดไมต่ตช้องใชช้แหลต่งจต่ต่ำยไฟ

เหมรือนรทเลยณ์และสต่ำมต่ำรถปช้ องกดันฟอลตณ์ทที่เท กมดขขขึ้นกดับหมช้อแปลงทดัขึ้ง
ทต่ำงดช้ต่ำนแรงสสูงและแรงตตที่ต่ำ

ขช้อเสทยครือไมต่สต่ำมต่ำรถปช้ องกดันฟอลตณ์ทที่เท กมดขขขึ้นภต่ำยใน

หมช้อแปลง และมทกระแสฟอลตณ์ปรมมต่ำณนช้อยนอกจต่ำกนทขึ้ฟมวสณ์ทตต่ำ
หนช้ต่ำททที่หลดักครือกต่ำรปช้ องกดันกต่ำรเกมดฟอลตณ์เพทยงอยต่ต่ำงเดทยวจขงไมต่
สต่ำมต่ำรถปช้ องกดันสภต่ำวะโหลดเกมน และเนรืที่องจต่ำกฟม วสณ์เปป็ นกต่ำร

ปช้ องกดันแยกอมสระแตต่ละเฟส ทตต่ำใหช้เมรืที่อเกมดฟม วสณ์ขต่ำดเพทยงหนขที่งเฟส
จะทตต่ำใหช้มทผลกระทบตต่อโหลดสต่ำมเฟส
3.รธีเลยณ์กระแสเกนิน

รทเลยณ์ชนมดนทขึ้จะทตต่ำงต่ำนเมรืที่อมทกระแสไหลเกมนพมกดัด ในระบบ

ททที่ตช้องกต่ำรปช้ องกดัน รทเลยณ์ชนมดนทขึ้นมยมใชช้กดันมต่ำกในกต่ำรปช้ องกดัน เครรืที่อง

กตต่ำเนมดไฟฟช้ ต่ำ หมช้อแปลง สต่ำยสต่ง บดัสบต่ำรณ์ ทดัขึ้งในระบบสต่ำยสต่งและ
ระบบจตต่ำหนต่ต่ำย ตลอดจนใชช้ปช้องกดัน กระแสไหลเกมนกดับมอเตอรณ์ใน
โรงงต่ำนออุตสต่ำหกรรมทดัวที่ ๆไป

3.1 รธีเลยณ์กระแสเกนินชนนิดทนางานทมันทธีทมันใด (Instantaneous over
current relay)

เปป็ นรทเลยณ์ทที่ท
ท ตต่ำงต่ำนทดันทททดันใดเมรืที่อมทกระแสไหลเกมนคต่ต่ำพม

กอดัพ (Pick up) ของรทเลยณ์ โครงสรช้ต่ำงททที่ใชช้จะเปป็ นแบบดขงดสูดอต่ำรณ์

เมเจอรณ์ (Attractive) หรรือแบบโรเตอรณ์หมอุนหรรือแบบสเตตมกกป็ไดช้
โดยปกตมร ทเลยณ์ชนมดนทขึ้มดักใชช้งต่ำนรต่วมกดับรทเลยณ์กระแสเกมนชนมดอรืที่นๆ

เชต่นกต่ำรทตต่ำงต่ำนรต่วมกดับรทเลยณ์แบบดมฟฟม นมตไทมณ์ (Difinite time) กต่ำร
ตดัขึ้งคต่ต่ำกระแสพมกอดัพสต่ำมต่ำรถทตต่ำไดช้โดยกต่ำรปรดับชต่องวต่ต่ำงระหวต่ต่ำงแกน
เหลป็กกดับอต่ำรณ์เมเจอรณ์

รสูป แสดงรทเลยณ์กระแสเกมนชนมดทตต่ำงต่ำนทดันทททดันใด
3.2 รธีเลยณ์กระแสเกนินแบบดนิฟฟนิ นนิตไทมณ์ (Definite time over
current relay)

รทเลยณ์กระแสเกมนแบบนทขึ้จะมทชวต่ งเวลต่ำทตต่ำงต่ำนคงททที่ไมต่วต่ต่ำ
กระแสจะไกลเกมนคต่ต่ำททที่ตขึ้ งดั ไวช้มต่ำกหรรือนช้อยเพทยงใดกป็ตต่ำม ควต่ำม
สดัมพดันธณ์ระหวต่ต่ำงกระแสกดับเวลต่ำอต่ำจแทนดช้วยสมกต่ำร I0 t = k

กรต่ำฟแสดงควต่ำมสดัมพดันธณ์ระหวต่ต่ำงกระแสและเวลต่ำของรทเลยณ์กระแส
เกมนชนมดดมฟฟม นมตไทมณ์
รทเลยณ์แบบดมฟฟม นมตไทมณ์ (Difinite time) นทขึ้ สต่วนใหญต่จะใชช้

ทตต่ำงต่ำนรต่วมกดับหนต่วยเวลต่ำ (Timer unit) โดยใชช้หนช้ต่ำสดัมผดัสของรทเลยณ์
ไปตต่อเวลต่ำใหช้วงจรหนต่วงเวลต่ำ (Timer unit) ทตต่ำงต่ำน

3 รธีเลยณ์กระแสเกนินชนนิดเวลาผกผมันกมับกระแส (Inverse time over current relay) รทเลยณ์แบบนทขึ้ชวต่ งเวลต่ำกต่ำรทตต่ำงต่ำนของรทเลยณ์จะเปป็ นสดัดสต่วน กลดับกดับคต่ต่ำกระแส ควต่ำมสดัมพดันธณ์ระหวต่ต่ำงเวลต่ำกดับกระแสอต่ำจแทนไดช้ ดช้วยสมกต่ำร I0 t = k รทเลยณ์ทที่ใท ชช้นขึ้ อ ท ต่ำจจะเปป็ นชมดเหนทที่ยวนตต่ำหรรือ คอลยณ์หมอุนหรรือสแตตมกกป็ไดช้ แตต่ทที่น ท มยมใชช้มต่ำกททที่สอุดครือ รทเลยณ์ชนมด เหนทที่ยวนตต่ำ ปดั จจอุบดันไดช้มทกต่ำรออกแบบรทเลยณ์กระแสเกมนชนมดเวลต่ำ ผกผดันกดับกระแสอยต่ต่ำงมต่ำก (Very inverse time over current relay) โดยมทควต่ำมสดัมพดันธณ์ระหวต่ต่ำงเวลต่ำกดับกระแสททที่แทนไดช้ดช้วย สมกต่ำร I2 t = k เพรืที่อใหช้ร ทเลยณ์ทตต่ำงต่ำนไดช้เรป็วขขขึ้นและมทแบบสเตตมก รทเลยณ์ทที่ม ท ทกต่ำรออกแบบใหช้มทลดักษณะเวลต่ำกดับกระแสเปป็ นแบบผกผดัน กดับกระแสเปป็ นพมเศษ (Extremely inverse) ซขที่งแทนไดช้ดช้วยสมกต่ำร In t โดยททที่ n > 2 แบบนทขึ้เหมต่ำะ กดับกต่ำรใชช้งต่ำนสดัมพดันธณ์กดับฟม วสณ์แรงสสูงไดช้ดท .รสูป แสดงรทเลยณ์กระแสเกมนชนมดดมฟฟม นมตไทมณ์ 3.

กรต่ำฟแสดงควต่ำมสดัมพดันธณ์ระหวต่ต่ำงกระแสและเวลต่ำของรทเลยณ์กระแส เกมนชนมดผกผดันกดับกระแส 3.4 รธีเลยณ์แบบเวลาผกผมันชนนิดดนิฟฟนิ นนิตมนินนิมมัมไทมณ์ (Inverse Definite Minimum Time) รทเลยณ์ชนมดนทขึ้มทชที่ อ รื ยต่อเปป็ น IDMT รทเลยณ์แบบนทขึ้มทลดักษณะกต่ำรทตต่ำงต่ำน ของเวลต่ำกดับกระแสเปป็ นแบบผสมระหวต่ต่ำงรทเลยณ์ชนมดผกผดันกดับ กระแส (Inverse time) กดับรทเลยณ์ชนมดดมฟฟม นมตไทมณ์ (Definite time) กรต่ำฟแสดงควต่ำมสดัมพดันธณ์ระหวต่ต่ำงกระแสและเวลต่ำของรทเลยณ์กระแส เกมนชนมดไอดทเอป็มทท (IDMT) การปรมับตมันงเวลาและกระแสของรธีเลยณ์กระแสเกนินชนนิดเวลาผกผมันกมับ กระแสแบบไมล่มธีทนิศ .

75%. 100%.รสูปแสดงลดักษณะแทป็ปของรทเลยณ์ทที่ใท ชช้ในกต่ำรตดัขึ้งปรดับคต่ต่ำปลดัลั๊กเซทตมขึ้งกดับ ไทมณ์เซทตมขึ้ง กต่ำรปรดับใหช้ร ทเลยณ์ทตต่ำงต่ำนสต่ำมต่ำรถปรดับไดช้ทขึ้ งดั กระแสและ เวลต่ำโดยควรจะรช้สูคตต่ำจตต่ำกดัดควต่ำมตต่อไปนทขึ้ 1. 175%. 150%. 125%. 200% .กต่ำรปรดับกระแสนดัขึ้นเรต่ำสต่ำมต่ำรถทตต่ำไดช้โดยกต่ำรเลรือก แทป็ปตต่ต่ำงๆ กต่ำรเปลทที่ยนแทป็ปนทขึ้เรต่ำจะปรดับททที่ตดัวคสูณปลดัลั๊กเซทตมขึ้งซขที่งมท แทป็ป อยต่สูทขึ้ งดั หมด 7 แทป็ป ดช้วยกดันสตต่ำหรดับรทเลยณ์กระแสเกมนแทป็ป แตต่ละชดัขึ้นจะตต่ต่ำงกดัน 25% โดยเรมมตช้นจต่ำก 50-200% ครือ 50%.

5 x 5 = 7.25A. 5. 2.0A.ตดัวคสูณไทมณ์เซทตมขึ้ง (Time setting multipier) ใชช้ตวดั ยต่อเปป็ น TSM กต่ำรปรดับตดัขึ้งเวลต่ำสต่ำมต่ำรถปรดับไดช้โดยปรดับททที่จต่ำมหมอุน โดยจต่ำนหมอุนจะพต่ำหนช้ต่ำสดัมผดัสเคลรืที่อนททที่ไปตดัวหนช้ต่ำสดัมผดัสนทขึ้อต่ำจจะ หมอุนไปสดัมผดัสกดับหนช้ต่ำสดัมผดัสททที่อยต่สูกดับททที่ จต่ำนหมอุนนทขึ้จะหมอุนไปเปป็ น มอุมเทต่ต่ำกดับคต่ต่ำททที่ตขึ้ งดั ไวช้ คต่ต่ำมอุมนทขึ้อต่ำจตดัขึ้งใหช้มทคต่ต่ำตดัขึ้งแตต่ 0-360 องศต่ำ กต่ำร หมอุนนทขึ้เทต่ต่ำกดับเปป็ นกต่ำรตดัขึ้งระยะททที่หนช้ต่ำสดัมผดัสจะตช้องเคลรืที่อนททที่ไปพบ หนช้ต่ำสดัมผดัสททที่อยต่สูกดับททที่ ดดังนดัขึ้นเรต่ำจขงสต่ำมต่ำรถตดัขึ้งคต่ต่ำตดัวคสูณไทมณ์เซทตมขึ้ง (TSM) ไดช้ตต่ำมททที่ตช้องกต่ำร คต่ต่ำ TSM นทขึ้ของรทเลยณ์ทวดั ที่ ๆไปนดัขึ้น สต่ำมต่ำรถ .5A ถช้ต่ำคต่ต่ำ PSM มทคต่ต่ำ เทต่ต่ำกดับ 4 หมต่ำยควต่ำมวต่ต่ำกระแสททที่ไหลผต่ต่ำนรทเลยณ์ จะมทคต่ต่ำเปป็ น 4 x 7.0A. 1. 8.75A.2. 1.ปลดัลั๊กเซทตมขึ้ง (Plug setting) มทคต่ต่ำเปป็ นรช้อยละของคต่ต่ำ กระแสเกมนททที่กตต่ำหนด ซขที่งจะเปป็ นคต่ต่ำของกระแสททที่ไหลในรทเลยณ์ทที่ท ท ตต่ำใหช้ รทเลยณ์เรมที่มทตต่ำงต่ำน รทเลยณ์กระแสเกมนททที่ใชช้โดยทดัวที่ ไปมทคต่ต่ำพมกดัดของ กระแสเปป็ น 1 A และ 5 A ตดัวอยต่ต่ำงสตต่ำหรดับรทเลยณ์ทที่ม ท ทพมกดัดของกระแสเทต่ต่ำกดับ 5A มทตวดั คสูณปลดัลั๊ก เซทตมขึ้ง 150% หมต่ำยควต่ำมวต่ต่ำเคอเรช้นเซทตมขึ้ง หรรือ กระแสททที่ทตต่ำใหช้ รทเลยณ์เรมที่มทตต่ำงต่ำนมทคต่ต่ำเปป็ น 1.25A. 1. 0.75A.ตดัวคสูณปลดัลั๊กเซทตมขึ้ง (Plug Setting multiplier) ใชช้ ตดัวยต่อเปป็ น PSM ซขที่งหมต่ำยถขงตดัวคสูณของเคอรเรช้นเซทตมขึ้ง (Current setting) เชต่น กตต่ำหนดวต่ต่ำเคอเรช้นเซทตมขึ้งเปป็ น 7.5A. 7.5A. 10A ตต่ำมลตต่ำดดับ 3.5A เพรต่ำะฉะนดัขึ้นรทเลยณ์ทที่ม ท ทคต่ต่ำ พมกดัดของกระแส 1A และ 5A จะมทแทป็ปตต่ต่ำงๆ ดดังนทขึ้ครือ 0. 3.5A.5=30A 4. 6.75A.75A.00A และ 2.

ตดัขึ้งไวช้ทที่ค ท ต่ต่ำระหวต่ต่ำง 0 ถขง 1 (สตต่ำหรดับรทเลยณ์ของ GEC) และตดัขึ้งคต่ต่ำไดช้ ระหวต่ต่ำง 0 ถขง 10 หรรือ 0-100% (สตต่ำหรดับรทเลยณ์ของ BBC) ทตต่ำกต่ำร ทดสอบควต่ำมสดัมพดันธณ์ระหวต่ต่ำงกระแสกดับเวลต่ำนดัขึ้นสต่ำมต่ำรถนตต่ำมต่ำ พลป็อตเปป็ นกรต่ำฟไดช้ดดังรสูป กรต่ำฟแสดงควต่ำมสดัมพดันธณ์ระหวต่ต่ำงเวลต่ำกดับจตต่ำนวนเทต่ต่ำกระแสปลดัลั๊ก เซทตมขึ้ง (Plug setting) จต่ำกกรต่ำฟนทขึ้ใชช้สตต่ำหรดับหต่ำวต่ต่ำททที่กระแสมต่ำกเปป็ น n เทต่ต่ำของคต่ต่ำททที่ตขึ้ งดั ไวช้ รทเลยณ์จะใชช้เวลต่ำนต่ำนเทต่ต่ำไร จขงจะตต่อหนช้ต่ำสดัมผดัสเชต่นเรต่ำตดัขึ้งไทมณ์เซท ตมขึ้งไวช้ทที่ท 0.5 วมนต่ำททเทต่ต่ำนดัขึ้น .4 และกระแสมต่ำกเปป็ น 3 เทต่ต่ำของคต่ต่ำปลดัลั๊กเซทตมขึ้ง โดยตดังช้ ปลดัลั๊กเซทตมขึ้งไวช้ทที่ท 3 รทเลยณ์จะใชช้เวลต่ำเพทยง 2.

โอเวอรณ์เทรเวล (Over travel) ครือลดักษณะททที่จต่ำน หมอุนเกมนเลยไปดช้วยแรงเฉรืที่อยทดัขึ้งททที่ไปดดับแลช้ว ตดัวอยต่ต่ำง รทเลยณ์กระแสเกมนแบบ IDMT ชนมดเวลต่ำแปรผกผดันกดับ กระแสแบบดมฟฟม นมตมมนมมดัมไทมณ์ (Inverse Definition Minimum time) มทคต่ต่ำเคอเรช้นเซทตมขึ้ง (Current setting) เทต่ต่ำกดับ 150% และ ตดัวคสูณเวลต่ำเทต่ต่ำกดับ 1.5.0 รทเลยณ์ตต่ออยต่สูกดับ ซททท 500 / 5A ใหช้คตต่ำนวณ ชต่วงเวลต่ำกดับกระแสของรทเลยณ์แสดงไวช้ในรสูป กรต่ำฟแสดงควต่ำมสดัมพดันธณ์ระหวต่ต่ำงเวลต่ำกดับ PSM วมธททตต่ำ กระแสฟอลตณ์ทต่ำงดช้ต่ำนทอุตมยภสูมมของซททท ครือ 6000 x (5 / 500) = 60A PSM ตมขึ้ง) = (กระแสททที่ไหลในรทเลยณ์ / เคอเรช้นเซท .

รธีเลยณ์ผลตล่าง รทเลยณ์แบบนทขึ้จะทตต่ำงต่ำนตต่ำมผลตต่ต่ำงของคต่ต่ำไฟฟช้ ต่ำสองคต่ต่ำ หรรือมต่ำกกวต่ต่ำและคต่ต่ำผลตต่ต่ำงนดัขึ้นมต่ำกกวต่ต่ำททที่เรต่ำตดัขึ้งรทเลยณ์ไวช้ วงจรกต่ำรตต่อ รทเลยณ์กระแสตต่ต่ำง (Differential relay) มทมต่ำกมต่ำยหลต่ำยแบบ สตต่ำหรดับ รทเลยณ์กระแสเกมนททที่กลต่ต่ำวมต่ำแลช้วสต่ำมต่ำรถนตต่ำไปตต่อเปป็ นวงจรรทเลยณ์ กระแสตต่ต่ำง (Differential relay) ไดช้กต่ำรทตต่ำงต่ำนของรทเลยณ์กระแสตต่ต่ำง (Differential relay) จะเปป็ นดดังนทขึ้ รทเลยณ์กระแสตต่ต่ำงแบบเปอรณ์เซป็นเตจไบแอส (Percentage bias Differential relay) เมรืที่อเกมดฟอลตณ์นอกเขตปช้ องกดันรทเลยณ์ กระแสตต่ต่ำง (Differential ralay) .= (60) / (1.15 วมนต่ำทท 4.15 x 1.15 วมนต่ำทท ชต่วงเวลต่ำกต่ำรทตต่ำงต่ำนของรทเลยณ์ = 3.0 = 3.5 x 5) = 8 จต่ำกรสูป ททที่ PSM = 8 ไดช้เวลต่ำเทต่ต่ำกดับ 3.

รสูปแสดงฟอลตณ์เกมดขขขึ้นนอกเขตปช้ องกดันของรทเลยณ์กระแสตต่ต่ำง (Differential relay) ซขที่งจอุดฟอลตณ์นขึ้ จ ท ะอยต่สูนอกรทเลยณ์กระแสตต่ต่ำง (Differential relay) เมรืที่อซททท ทดัขึ้งสองมทอดัตรต่ำสต่วนเทต่ต่ำกดัน กระแสททที่ไหลทต่ำงดช้ต่ำน ทอุตมยภสูมมของซททท จะมททมศทต่ำงตต่ำมลสูกศรตต่ำมรสูป ทตต่ำใหช้ผลรวมของ กระแสททที่ไหลผต่ต่ำนคอลยณ์ทตต่ำงต่ำน (Operating coil) เปป็ นศสูนยณ์ รทเลยณ์จขง ไมต่ทตต่ำงต่ำน รสูปแสดงฟอลตณ์ทที่เท กมดขขขึ้นในเขตปช้ องกดันของรทเลยณ์กระแสตต่ต่ำง เมรืที่อเกมดฟอลตณ์ในเขตปช้ องกดันกระแสจะไหลมต่ำยดังจอุดฟอลตณ์ ทดัขึ้งสองดช้ต่ำนผต่ต่ำนซททข ท องแตต่ละตดัวทตต่ำใหช้ขนต่ำดของกระแสททที่ขดทอุตมย ภสูมมของซททท ท ขึ้ งดั สองตดัวไมต่เทต่ต่ำกดันจขงทตต่ำใหช้เกมดผลรวมของกระแสททที่ไหล ผต่ต่ำนคอลยณ์ทตต่ำงต่ำน (Operating coil) ไมต่เปป็ นศสูนยณ์ กระแสอดันนทขึ้จะ ทตต่ำใหช้ร ทเลยณ์ทตต่ำงต่ำนไดช้ .

รสูปแสดงกต่ำรนตต่ำรทเลยณ์ชนมดอรืที่นมต่ำตต่อเปป็ นรทเลยณ์แบบรทเลยณ์กระแสตต่ต่ำง (Differential relay) จต่ำกรสูป เปป็ นกต่ำรนตต่ำเอต่ำรทเลยณ์ชนมดอรืที่นมต่ำตต่อเปป็ นรทเลยณ์กระแส ตต่ต่ำง (Diffrentiel relay) ซขที่งในรสูปจะไมต่มทคอลยณ์ตช้ต่ำนกต่ำรทตต่ำงต่ำน (Restaining coil) มทแตต่คอลยณ์ทตต่ำงต่ำนเทต่ต่ำนดัขึ้น สตต่ำหรดับรทเลยณ์กระแส ตต่ต่ำง (Differential relay) จะมทกระแสททที่ไหลผต่ต่ำนคอลยณ์ทตต่ำงต่ำน (Operating coil) เปป็ น (I1 – I2) และกระแสททที่ไหลผต่ต่ำนคอลยณ์ตช้ต่ำน กต่ำรทตต่ำงต่ำน (Restainning coil) เปป็ น (I1 + I2) / 2 รทเลยณ์ทที่ม ท ทคอลยณ์ตช้ต่ำนกต่ำรทตต่ำงต่ำนนทขึ้เรทยกวต่ต่ำ รทเลยณ์กระแสตต่ต่ำง แบบเปอรณ์เซป็นเตจ (Percentage-Differential relay) หรรือรทเลยณ์ กระแสตต่ต่ำงแบบไบแอส (Biased Differential relay) จะมทโครงสรช้ต่ำง แบบคต่ำนกระดก สตต่ำหรดับคอุณลดักษณะของรทเลยณ์กระแสตต่ต่ำง (Differential relay) แสดงในรสูป สมกต่ำรของรทเลยณ์จะเปป็ น (I1 – I2) = S (I1 + I2) .

รสูปแสดงคอุณลดักษณะของรทเลยณ์กระแสตต่ต่ำง (Differential relay) รทเลยณ์กระแสตต่ต่ำง (Differential relay) มทหลต่ำยบรมษดัทททที่ ผลมตจตต่ำหนต่ต่ำย สตต่ำหรดับของบรมษดัท Negrollve and company จะสรช้ต่ำง โดยมทชที่ อ รื เปป็ น Duo bias high speed Differential transformer ซขที่ง มทวงจรดดังรสูป รสูปแสดงรทเลยณ์กระแสตต่ต่ำง (Differential relay) แบบ Duo bias high speed Differential transformer .

กต่ำรทตต่ำงต่ำนของรทเลยณ์ในรสูป ในสภต่ำวะกต่ำรทตต่ำงต่ำนปกตมไมต่ เกมดฟอลตณ์ทที่ไท บแอสของหมช้อแปลงจะมทกระแสเฉพต่ำะ (I1+I2) ซขที่ง ทตต่ำหนช้ต่ำททที่เปป็ นกระแสตช้ต่ำน (Restrain current IR) เนรืที่องจต่ำกวต่ต่ำดช้ต่ำน ทอุตมยภสูมมของไปแอสของหมช้อแปลงจะถสูกกรองกระแส (Rectifier) แลช้วเอต่ำไปไบแอสใหช้กดับหมช้อแปลง ซขที่งจะทตต่ำใหช้ B–H Curve ของทรต่ำนสดดักเตอรณ์ (Transducer) อยต่สูใน ชต่วงอมที่มตดัว (Saturation) ครือ มทกต่ำรเปลทที่ยนแปลงเสช้นแรงแมต่เหลป็ก นช้อยมต่ำก ทตต่ำใหช้แรงดดันททที่ตต่อไปยดังรทเลยณ์มทคต่ต่ำตตที่ต่ำรทเลยณ์จงข ไมต่ทตต่ำงต่ำน แตต่ เมรืที่อเกมดฟอลยณ์ตวดั ไบแอสของหมช้อแปลงจะมทกระแสไหลเปป็ น (I1 – I2) / 2 ซขที่งเรต่ำจะเรทยกกระแสทตต่ำงต่ำน (Operating current = I) ซขที่ง กระแสตดัวนทขึ้จะไปเลรืที่อนใหช้กระแส B–H Curve ลงมต่ำอยต่สูในยต่ต่ำนเสช้น ตรง (Linear) ครือเกมดกต่ำรเปลทที่ยนแปลงของเสช้นแรงแมต่เหลป็กมต่ำก ขขขึ้น ทตต่ำใหช้เกมดแรงดดันททที่ตต่อไปยดังรทเลยณ์มทคต่ต่ำมต่ำกจขงทตต่ำใหช้ร เท ลยณ์ทตต่ำงต่ำน สตต่ำหรดับฮต่ำรณ์มอนมกสณ์ (Harmonics bias unit) จะทตต่ำหนช้ต่ำททที่เปป็ นตดัว ตช้ต่ำนกต่ำรทตต่ำงต่ำน (Restrain) เมรืที่อเกมดทรต่ำนเซทยนตณ์เนรืที่องจต่ำกกต่ำร เปลทที่ยนแทป็ปของหมช้อแปลงซขที่งจะทตต่ำใหช้ฮต่ำรณ์มอนมกสณ์ทที่ท 2 ผต่ต่ำนเขช้ต่ำ คอลยณ์ตช้ต่ำนกต่ำรทตต่ำงต่ำนไมต่ใหช้ร ทเลยณ์ทตต่ำงต่ำน .

3 รธีเลยณ์ผลตล่างแบบเปอรณ์เซนตณ์ไบเอสทธีซิ่มธีการตม้านฮารณ์โม นนิก รทเลยณ์ประเภทนทขึ้มทขดขวดไบเอสเหมรือนกดับรทเลยรืประเภทททที่สอง แตต่จะเปป็ นรทเลยณ์แบบสแตตมกและรทเลยณ์แบบดมจมตอล สต่วนรทเลยณ์อเม ลป็ก โทรเมคคต่ำนมกไมต่เหมต่ำะสมเนรืที่องจต่ำกฟดั งกณ์ชดันกต่ำรตช้ต่ำนฮต่ำโมนมกจะตช้อง ใชช้วงจรอมเลป็กโทรนมกในกต่ำรตรวจจดับฮต่ำโมนมกททที่เกมดจต่ำกกระแสพต่งอุ เขช้ต่ำ .รสูปแสดง B-H curve และกต่ำรไบอดัส แอมแปรณ์-รอบ ใหช้กดับทรต่ำสดดัก เตอรณ์ ประเภทของรธีเลยณ์ผลตล่างทธีซิ่ใชม้ปม้องกมันหมม้อแปลง 4.1 รธีเลยณ์ผลตล่างแบบไมล่มธีการไบเอส เปป็ นรทเลยณ์ประเภทททที่ งต่ต่ำยททที่สอุดและเปป็ นรทเลยณ์ทที่ใท ชช้หมช้อแปลงสองขดลวด ใชช้หมช้อแปลง กระแสวดัดกระแสดช้ต่ำนแรงดดันสสูงและแรงดดันตตที่ต่ำ โดยอต่ำศดัยหลดักกต่ำร ครือใชช้กระแสผลตต่ต่ำงทดัขึ้งสองดช้ต่ำนสดังที่ ใหช้ร ทเลยณ์ทตต่ำงต่ำน ตดัวรทเลยณ์ทที่น ท ตต่ำมต่ำ ใชช้จะเปป็ นรทเลยณ์กระแสเกมนแบบธรรมดต่ำไมต่มทเปอรณ์เซป็นตณ์ควต่ำมชดัน ดดัง นดัขึ้นเมรืที่อมทกระแสฟอลตณ์ปรมมต่ำณสสูงไหลผต่ต่ำนจะทตต่ำใหช้หมช้อแปลง กระแสอมที่มตดัวสต่งผลใหช้กระแสททที่ไหลเขช้ต่ำรทเลยณ์เกมดผลตต่ต่ำงมต่ำกขขขึ้น ทตต่ำใหช้ร ทเลยณ์ทตต่ำงต่ำนผมดพลต่ำด 4.2 รธีเลยณ์ผลตล่างแบบเปอรณ์เซนตณ์ไบเอส ออกแบบใหช้มทขด ลวดไบเอสหรรือขดลวดตช้ต่ำนเพรืที่อรดักษต่ำเสถทยรภต่ำพในกต่ำรทตต่ำงต่ำนของ รทเลยณ์ รทเลยณ์แบบนทขึ้จะมทเปอรณ์เซนตณ์ควต่ำมชดันดดังนดัขึ้นเมรืที่อเกมดกระแส ฟอลตณ์ไหลผต่ต่ำนปรมมต่ำณสสูงหมช้อแปลงกระแสจะอมที่มตดัวทตต่ำใหช้กระแสททที่ ไหลเขช้ต่ำรทเลยณ์เกมดผลตต่ต่ำงมต่ำกขขขึ้นและรทเลยณ์จะทตต่ำงต่ำนไมต่ผมดพลต่ำด สมที่ง ททที่สตต่ำคดัญครือตช้องเลรือกเปอรณ์เซนตณ์ควต่ำมชดันททที่สสูงกวต่ต่ำกระแสผลตต่ต่ำงททที่ เกมดจต่ำกกต่ำรอมที่มตดังของหมช้อแปลงกระแส 4.

เกมดกต่ำรลดัดวงจรภต่ำยในหมช้อแปลง 2.สาเหตอุของการระเบนิดและเกนิดไฟไหมม้ สต่ำเหตอุเปป็ นผลสรืบเนรืที่องมต่ำจต่ำกกต่ำรเบรกดต่ำวนณ์ของฉนวน นตขึ้ต่ำมดันภต่ำยในตดัวถดังหมช้อแปลงซขที่งอต่ำจจะเกมดจต่ำกภต่ำวะโหลดเกมน แรงดดันเสมรณ์จททที่เกมดจต่ำกฟช้ ต่ำผต่ต่ำหรรือเกมดจต่ำสวมทชณ์ชที่งม และควต่ำมเสรืที่อม สภต่ำพของฉนวน เมรืที่อนตขึ้ต่ำมดันในหมช้อแปลงรช้อนจดัดนตขึ้ต่ำมดันหมช้อแปลง จะเดรือดและแตกตดัวเปป็ นกก๊ต่ำซททที่ตมดไฟประเภท ไฮโดรเจน บทเทน อต่ำซมทล ท ทน พรช้อมกดับมทแรงดดันภต่ำยในตดัวถดังหมช้อแปลง เมรืที่อแรงดดันสสูง ขขขึ้นอยต่ต่ำงรวดเรป็วแลช้วทตต่ำใหช้หมช้อแปลงระเบมดและจะเกมดไฟไหมช้ตต่ำม มต่ำโดยสต่ำมต่ำรถสรอุปขดัขึ้นตอนกต่ำรระเบมดไดช้ดดังนทขึ้ 1.ออุณหภสูมมของฉนวนนตขึ้ต่ำมดันภต่ำยในหมช้อแปลงสสูงขขขึ้นอยต่ต่ำงรวดเรป็ว .4 รธีเลยณ์ผลตล่างแบบอนิมพธีแดนซณ์สสูง นมยมใชช้ปช้องกดัน กระแสเกมนลงดมนแบบจตต่ำกดัดบรมเวณ กต่ำรวดัดผลตต่ต่ำงแบบอมมพทแดนซณ์ สสูงนทขึ้จะเปป็ นกต่ำรวดัดกระแสผลตต่ต่ำงระหวต่ต่ำงกระแสตกคช้ต่ำงททที่ดช้ต่ำนเฟส กดับกระแสททที่ไหลผต่ต่ำนตดัวตช้ต่ำนทต่ำน และจะตมดตดัขึ้งตดัวตช้ต่ำนทต่ำน เสถทยรภต่ำพตต่ออนอุกรมกดับรทเลยณ์เพรืที่อปช้ องกดันกต่ำรทตต่ำงต่ำนททที่ผมดพลต่ำด เนรืที่องจต่ำกกรณทเกมดฟอลตณ์ลงดมนอยต่ต่ำงรอุนแรงภต่ำยในเขตปช้ องกดันททที่ ทตต่ำใหช้หมช้อแปลงกระแสอมที่มตดัวหรรือเกมดจต่ำกฟอลตณ์ภต่ำยนอกเขต ปช้ องกดันททที่ทตต่ำใหช้หมช้อแปลงกระแสททที่เฟสอมที่มตดัว การปม้ องกมันหมม้อแปลงระเบนิดและเกนิดไฟไหมม้ นตต่ำมต่ำใชช้กดับหมช้อแปลงฉนวนนตขึ้ต่ำมดันซขที่งชต่วยปช้ องกดันและลด ควต่ำมเสทยหต่ำยของชมขึ้นสต่วนหลดัก เชต่น แกนเหลป็ก ขดลวด หรรือตดัวถดัง ของหมช้อแปลงเปป็ นตช้น 1.4.

นตขึ้ต่ำมดันภต่ำยในตดัวถดังรช้อนจดัดทตต่ำใหช้ฉนวนนตขึ้ต่ำมดันแตกตดัวเกมดเปป็ นกก๊ต่ำซ ททที่ตมดไฟ 4.เกมดควต่ำมดดันสสูงขขขึ้นภต่ำยในตดัวถดังอยต่ต่ำงรวดเรป็ว 5.3.เกมดกต่ำรระเบมด 2.2 ชอุดกนาจมัดกก๊าซ ออุปกรณณ์ชอุดนทขึ้ชต่วยรดักษต่ำสภต่ำพแวดลช้อม ภต่ำยในหมช้อแปลงโดยกต่ำรฉทดไนโตรเจนเขช้ต่ำททที่ดช้ต่ำนลต่ต่ำงของตดัวถดัง หมช้อแปลงและฉทดไนโตรเจนเขช้ต่ำททที่ถงดั ของตดัวเปลทที่ยนแทป็ป โดยททที่จะ ฉทดไนโตรเจนหลดังจต่ำกไดช้ร ดับสดัญญต่ำณจต่ำกชอุดลดระดดับควต่ำมดดัน ปรมมต่ำณไนโตรเจนขขขึ้นอยต่สูกดับขนต่ำดของหมช้อแปลง 2.3 ชอุดแยกนนนามมันออกจากกก๊าซ ออุปกรณณ์ชอุดนทขึ้จะประกอบ ดช้วยถดังแยกนตขึ้ต่ำมดันออกจต่ำกกก๊ต่ำซหรรืออต่ำจจะเปป็ นแบบบต่อพดักขขขึ้นอยต่สู กดับทตต่ำเลททที่ตขึ้ งดั โดยกต่ำรทตต่ำงต่ำนของชอุดนทขึ้จะแยกกก๊ต่ำซออกจต่ำกนตขึ้ต่ำมดัน และกก๊ต่ำซนทขึ้จะถสูกแยกและระบต่ำยออกทต่ำงทต่อระบต่ำย .1 ชอุดลดระดมับความดมัน ประกอบดช้วยสต่วนททที่สตต่ำคดัญไดช้แกต่ แผต่นรดับแรงกระแทกทตต่ำหนช้ต่ำททที่ปลต่อยควต่ำมดดันททที่สสูงเกมน และทต่อลด ควต่ำมดดันของฉนวนนตขึ้ต่ำมดัน เมรืที่อเกมดควต่ำมดดันสสูงในหมช้อแปลงแผต่น รดับแรงกระแทกจะแตกและนตขึ้ต่ำมดันททที่มทควต่ำมดดันสสูงจะไหลเขช้ต่ำสต่สูทต่อลด ควต่ำมดดัน 2.ชอุดออุปกรณณ์ระบบปม้ องกมันการระเบนิดและเกนิดไฟไหมม้ ชอุดออุปกรณณ์ระบบปช้ องกดันนทขึ้สต่ำมต่ำรถปช้ องกดันกต่ำรระเบมดของ หมช้อแปลงโดยททที่จะยอุตข ม บวนกต่ำรระเบมดททที่ขขึ้ น ดั ตอนออุณหภสูมข ม อง ฉนวนนตขึ้ต่ำมดันภต่ำยในหมช้อแปลงสสูงขขขึ้นอยต่ต่ำงรวดเรป็ว 2.

สรอุปการทนางานของระบบปม้ องกมันหมม้อแปลงระเบนิดและเกนิดไฟ ไหมม้ 3.2.1 การปม้ องกมันการระเบนิด เมรืที่อระดดับควต่ำมดดันสสูงถขงจอุด วมกฤต ชอุดลดระดดับควต่ำมดดันจะทตต่ำงต่ำนและสต่งสดัญญต่ำณไปยดังแผง ควบคอุมและชอุดกตต่ำจดัดกก๊ต่ำซจะทตต่ำงต่ำน 3.5 แผงควบคอุม ทตต่ำหนช้ต่ำททที่ควบคอุมกต่ำรทตต่ำงต่ำนของระบบ ปช้ องกดันกต่ำรระเบมดโดยจะตมดตดัขึ้งอยต่สูในหช้องควบคอุม 3.2 การดมับไฟ กต่ำรฉทดไนโตรเจนเหลวเขช้ต่ำภต่ำยใน หมช้อแปลงเพรืที่อดดับไฟใชช้เปป็ นกต่ำรปช้ องกดันสตต่ำรองตต่อจต่ำกกต่ำรปช้ องกดัน กต่ำรระเบมดในกรณททที่เท กมดไฟลอุกไหมช้ โดยททที่ตดัวจดับไฟจะสต่งสดัญญต่ำณไป ยดังแผงควบคอุมรวมทดัขึ้งสดัญญต่ำณจต่ำกออุปกรณณ์ปช้องกดันหลดักอรืที่นๆดช้วย โดยสรอุปเปป็ นขดัขึ้นตอนไดช้ดดังนทขึ้ -เมรืที่อเกมดควต่ำมดดันภต่ำยในตดัวถดังหมช้อแปลงสสูงขขขึ้นผมดปกตมชอุดลดระดดับ ควต่ำมดดันทตต่ำงต่ำน แผต่นรดับแรงกระแทกจะแตกทตต่ำใหช้นขึ้ ต่ำต มดันททที่มทควต่ำม ดดันสสูงไหลผต่ต่ำนเขช้ต่ำสต่สูทอ ต่ ลดควต่ำมดดัน นตขึ้ต่ำมดันและกก๊ต่ำซไหลลงสต่ถ สู ดังแยก นตขึ้ต่ำมดันกดับกก๊ต่ำซหรรือลงบต่อรองรดับ -วต่ำลวณ์ปมดถดังคอนเซอรณ์เวเตอรณ์ทตต่ำงต่ำนอยต่สูในตตต่ำแหนต่งปม ดวต่ำลวณ์ อต่ำกต่ำศ จต่ำกภต่ำยนอกไมต่สต่ำมต่ำรถสดัมผดัสนตขึ้ต่ำมดันและกก๊ต่ำซไดช้เนรืที่องจต่ำกวต่ำลวณ์ ปช้ องกดันอต่ำกต่ำศเขช้ต่ำอยต่สูในตตต่ำแหนต่งปม ด .4 วาลวณ์ปนิดถมังคอนเซอรณ์เวเตอรณ์ วต่ำลวณ์นขึ้ ท ท ตต่ำหนช้ต่ำททที่ปช้องกดัน นตขึ้ต่ำมดันททที่อยต่สูในถดังคอนเซอรณ์เวเตอรณ์ไหลลงมต่ำททที่ตดัวถดังหลดักของ หมช้อแปลง 2.

ออุณหภสูมนิภายในหมม้อแปลงสสูงเกนินไป สต่วนใหญต่จะทตต่ำใหช้ สดัญญต่ำณเตรือนภดัยแลช้วทตต่ำกต่ำรสดังที่ ใหช้ระบบระบต่ำยควต่ำมรช้อนทตต่ำงต่ำน เชต่น สดังที่ ใหช้ปขึ้ ดั มนตขึ้ต่ำมดันระบต่ำยควต่ำมรช้อนของถดังหมช้อแปลงทตต่ำงต่ำนหรรือ อต่ำจจะสดังที่ ใหช้ระบบพดัดลมระบต่ำยควต่ำมรช้อนทตต่ำงต่ำนเพมที่มอทกโดยไมต่ จตต่ำเปป็ นททที่จะตช้องสดังที่ ใหช้เซอรณ์กมตเบรกเกอรณ์ตดัดหมช้อแปลงออกจต่ำก ระบบเลย .ฉนวนภายในของขดลวดหมม้อแปลงเสพซิ่อม ฟอลตณ์ ประเภทนทขึ้จะทตต่ำใหช้เกมดอต่ำรณ์กขขขึ้นภต่ำยในถดังนตขึ้ต่ำมดันจตต่ำเปป็ นททที่จะตช้อง ปช้ องกดัน 2.-เมรืที่อชอุดลดควต่ำมดดันทตต่ำงต่ำนจะสต่งสดัญญต่ำณไปยดังแผงควบคอุมรวมทดัขึ้ง สดัญญต่ำณจต่ำกออุปกรณณ์ปช้องกดันอรืที่นๆ เชต่น บอุคโฮลซณ์ร ทเลยณ์ รทเลยณ์กระแส เกมน รทเลยณ์วดัดคต่ต่ำผลตต่ต่ำง และสดังที่ ใหช้ฉทดไนโตรเจนเขช้ต่ำในตดัวถดัง หมช้อแปลง -เมรืที่อไนโตรเจนไหลเขช้ต่ำสต่สูภต่ำยในตดัวถดังแลช้ว วต่ำลวณ์ปช้องกดันอต่ำกศเขช้ต่ำจะ เปม ดออกกก๊ต่ำซจะไหลออกทต่ำงทต่อททที่อยต่สูนอกอต่ำคต่ำรหรรืออยต่สูไกลจต่ำก หมช้อแปลง -ไนโตรเจนจะปกคลอุมในถดังหมช้อแปลงและดดับไฟททที่อยต่สูในทต่อระบต่ำย ภต่ำยนอกอต่ำคต่ำร กก๊ต่ำซททที่ระเบมดและกก๊ต่ำซททที่ลอุกไหมช้เปป็ นเปลวไฟจะระบต่ำยออกทต่ำงทต่อ ระบต่ำยภต่ำยนอกอต่ำคต่ำร ฟอลตณ์ทธีซิ่เกนิดขขน นภายในหมม้อแปลง 1.

ขดลวดภายในหมม้อแปลงลมัดวงจรถขงกมัน ฟอลตณ์ประเภท นทขึ้อดันตรต่ำยมต่ำก จตต่ำเปป็ นททที่จะตช้องปช้ องกดัน 4.ขดลวดหมม้อแปลงเปนิ ดวงจร ครือกต่ำรททที่ขดลวดภต่ำยใน หมช้อแปลงดช้ต่ำนใดดช้ต่ำนหนขที่งเปม ดวงจร(Open circuit) ฟอลตณ์ทที่เท กมด ขขขึ้นในลดักษณะนทขึ้จะไมต่มทผลเสทยใดๆ ทดัขึ้งสมขึ้นตต่อหมช้อแปลงเลย ซขที่งไมต่ เกมดอดันตรต่ำยไมต่จตต่ำเปป็ นตช้องปช้ องกดันกป็ไดช้แตต่จะมทผลเสทยตต่อระบบครือ ทตต่ำใหช้ระบบไมต่มทไฟฟช้ ต่ำใชช้ การปม้ องกมันฉนวนภายในหมม้อแปลงโดยใชม้บอุคโฮลซณ์รธีเลยณ์ รทเลยณ์ชนมดนทขึ้จะใชช้เปป็ นตดัวเตรือนภดัยเมรืที่อฉนวนภต่ำยใจ หมช้อแปลงเรมที่มเสรืที่อม ฉนวนแกนเหลป็ก (Core bolt) ไมต่ดท จอุดสดัมผดัส ไมต่แนต่น รทเลยณ์ชนมดนทขึ้กป็จะสต่งสดัญญต่ำณเตรือนภดัยใหช้ทรต่ำบ หลดักกต่ำรทตต่ำงต่ำนของบอุคโฮลซณ์ร ทเลยณ์ ครือ ขดลวดและแกน เหลป็กหมช้อแปลงจะแชต่อยต่สูในถดังนตขึ้ต่ำมดันซขที่งเตป็มอยต่สูแลช้วยดังมทถดังนตขึ้ต่ำมดัน สตต่ำรองอยต่สูเหนรือตดัวหมช้อแปลง (Reservoir tank) และตต่อเขช้ต่ำกดับ หมช้อแปลงนทขึ้โดยใชช้ทต่อภต่ำยใน ทต่อเหลป็กททที่ใชช้เชรืที่อมระหวต่ต่ำงถดังนตขึ้ต่ำมดัน สตต่ำรองกดับถดังหมช้อแปลงนทขึ้จะมทร ทเลยณ์ซที่งข ทตต่ำงต่ำนโดยระบบทต่ำงกล (Mechanic) อยต่สูสองตดัว .3.

ลดัดวงจรดมน หรรือลดัดวงจรภต่ำยใจขดเดทยวกดัน นตขึ้ต่ำมดันจะไหลปะทะอยต่ต่ำงรวดเรป็วไปดดันแผต่นปะทะ (Baffle) นทขึ้ ทตต่ำใหช้ สวมตชณ์ปรอทตต่อถขงกดัน สวมตชณ์นขึ้ ก ท ป็จะไปสดังที่ เซอรณ์กมตเบรกเกอรณ์ตดัดวงจร หมช้อแปลงออกไป .รสูปแสดงกต่ำรตมดตดัขึ้งบอุคโฮลซณ์ร ทเลยณ์ทที่อ ท ยต่สูในทต่อระหวต่ต่ำงถดังหมช้อแปลง กดับถดังนตขึ้ต่ำมดันสตต่ำรอง รสูปแสดงรต่ำยละเอทยดตต่ต่ำงๆ ของบอุคโฮลซณ์ร ทเลยณ์ รธีเลยณ์ตมัวลล่าง เปป็ นรทเลยณ์สงดัที่ วงจรทรมฟของเซอรณ์กมตเบรกเกอรณ์ รทเลยณ์ ตดัวนทขึ้จะตมดตดัขึ้งอยต่สูตรงปต่ำกทต่อโดยตรง โดยมทแผต่นปะทะ (Baffle) ตมด อยต่สู เมรืที่อใดททที่เกมดประกต่ำยไฟรอุนแรงมต่ำก ซขที่งอต่ำจมต่ำจต่ำกสต่ำเหตอุกต่ำร ลดัดวงจรระหวต่ต่ำงเฟส.

CH4 กดับ C2H4 แสดงวต่ต่ำเกมดจอุดฮอตสปอต (Hot spot) ททที่ จอุดเชรืที่อมแกนเหลป็ก . C2H2 กดับ CH4 แสดงวต่ต่ำอต่ำรณ์กททที่เกมดขขขึ้นเนรืที่องจต่ำกกต่ำรเสรืที่อม ของฉนวน อต่ำจจะเกมดททที่ตดัวเปลทที่ยนแทป็ป (Tap changing) กป็ไดช้ -H2 .รธีเลยณ์ตมัวบน เปป็ นลสูกลอยอยต่สูในกระเปรต่ำะสตต่ำหรดับดดักแกก๊ส รทเลยณ์ตดัว บนนทขึ้มทหนช้ต่ำททที่เตรือนภดัยททที่เกมดขขขึ้นเนรืที่องจต่ำก กต่ำรเสรืที่อมของฉนวน เชต่น แผต่นเหลป็ก (Lamination) เกมดลดัดวงจร ฉนวนของ Core bolt ไมต่ดท จอุดสดัมผดัสไมต่แนต่นเกมดควต่ำมรช้อนเฉพต่ำะแหต่ง ควต่ำมรช้องททที่เกมดขขขึ้นนทขึ้กป็ จะสะสมขขนมต่ำหรรือเกมดประกต่ำยไฟทตต่ำใหช้นขึ้ ต่ำต มดันหมช้อแปลงแตกตดัว เปป็ นแกก๊ส ซขที่งจะลอยขขขึ้นดช้ต่ำนบนของถดังหมช้อแปลงไปตต่ำมทต่อททที่ตต่อ ระหวต่ต่ำงถดังหมช้อแปลงกดับถดังนตขึ้ต่ำมดันสตต่ำรองไปยดังกระเปรต่ำะดดักแกก๊ส ซขที่งมทตวดั บอุคโฮลซณ์ร เท ลยณ์ตมดตดัขึ้งอยต่สู แกก๊สกป็จะไปแทนททที่นขึ้ ต่ำต ลสูกลอยกป็จะ ลดตตที่ต่ำลงถช้ต่ำมทแกก๊สมต่ำกๆ เขช้ต่ำลสูกลอยจะลดตตที่ต่ำลงมต่ำจนกระทดัขึ้งสวมตชณ์ ปรอทตต่อถขงกดัน เมรืที่อนตต่ำเอต่ำสวมตชณ์นขึ้ ไท ปตต่อเขช้ต่ำกดับระบบเตรือนภดัยระบบ เตรือนภดัยกป็จะสต่งสดัญญต่ำณเตรือนภดัยออกมต่ำใหช้พนดักงต่ำนควบคอุมทรต่ำบ สตต่ำหรดับแกก๊สททที่อยต่สูในกระเปรต่ำะถช้ต่ำสสูบออกมต่ำโดยสสูบจต่ำก แทป็ปททที่เกป็บแกก๊ส (Tap to callect gas) ออกมต่ำวมเครต่ำะหณ์ดสูกป็สต่ำมต่ำรถ ททที่จะทรต่ำบไดช้วต่ต่ำสต่ำเหตอุแหต่งกต่ำรสต่งสดัญญต่ำณเตรือนภดัยครดัขึ้งนทขึ้เกมดจต่ำก สต่ำเหตอุใด เชต่นถช้ต่ำพบแกก๊ส -H2 กดับ C2H2 แสดงวต่ต่ำเกมดอต่ำรณ์กเกมดขขขึ้นระหวต่ต่ำงสต่วนของ โครงสรช้ต่ำงของถดังหมช้อแปลง -H2 .

C2H4 กดับ C3H6 แสดงวต่ต่ำเกมดจอุดฮอตสปอต (Hot spot) ททที่ เกมดขขขึ้นกดับขดลวด ดดังนดัขึ้นจต่ำกตดัวอยต่ต่ำงแกก๊สททที่สสูบออกมต่ำวมเครต่ำะหณ์นขึ้ จ ท ะ ทตต่ำใหช้ทรต่ำบสต่ำเหตอุของกต่ำรเตรือนภดัยไดช้คต่อนขช้ต่ำงถสูกตช้อง ถช้ต่ำเปป็ น หมช้อแปลงททที่มข ท นต่ำดเควทเอ (KVA) สสูงๆ ทต่ำงบรมษดัทผช้สูผลมตจะมท ตต่ำรต่ำงวมเครต่ำะหณ์สต่ำเหตอุของฟอลตณ์มต่ำใหช้เลยวต่ต่ำถช้ต่ำพบแกก๊สชนมดนทขึ้จะ เกมดฟอลตณ์เนรืที่องจต่ำกสต่ำเหตอุอะไรและยดังบอกวมธทแกช้ไขไวช้อทกดช้วย หมช้อแปลงททที่จะตมดตดัขึ้งบอุคโฮลซณ์ร ทเลยณ์จะตช้องมทขนต่ำดเควทเอ (KVA) มต่ำกกวต่ต่ำ 500 เควทเอ (KVA) ขขขึ้นไป กป็ตต่ำมทต่ำงบรมษดัทผช้สูผลมตจะตมด ตดัขึ้งกระจกหนช้ต่ำตต่ต่ำงขช้ต่ำงถดัง (Side glass) พรช้อมสเกลเพรืที่อตรวจวดัด ระดดับของนตขึ้ต่ำมดันและสทของแกก๊สเพรืที่อชต่วยวมเครต่ำะหณ์สต่ำเหตอุและชนมด ของฟอลตณ์ การปม้ องกมันออุณหภสูมนิภายในหมม้อแปลงไมล่ใหม้สสูงเกนินไป รทเลยณ์ทที่ใท ชช้ในระบบปช้ องกดันนทขึ้อต่ำจใชช้ร ทเลยณ์ควต่ำมรช้อง (Thermal relay) หรรือใชช้เทอรณ์โมคดัปเปม ล (Thermo couple) สอด เขช้ต่ำไปในขดลวดหมช้อแปลงเพรืที่อตรวจออุณหภสูมมของขดลวดและสอด เขช้ต่ำไปในถดังหมช้อแปลงเพรืที่อตรวจสอบออุณหภสูมมของนตขึ้ต่ำมดัน .-H2 .

รสูปแสดงกต่ำรใชช้เทอรณ์โมคดัปเปม ลในกต่ำรวดัดออุณหภสูมมของหมช้อแปลง สตต่ำหรดับหมช้อแปลงททที่มทขนต่ำดโตกวต่ต่ำ 10 เอป็มวทเอ (MVA) จะมทระบบระบต่ำยควต่ำมรช้อน อต่ำจจะเปป็ นแบบ OFAF ครือถช้ต่ำออุณหภสูมม สสูงขขขึ้นระบบปดัขึ้ มนตขึ้ต่ำมดันจะทตต่ำงต่ำน (Oil force) และถช้ต่ำออุณหภสูมมสงสู ขขขึ้น อทกพดัดลมกป็จะทตต่ำงต่ำน (Air Force) ซทที่งอต่ำจจะใหช้ปขึ้ ดั มทตต่ำงต่ำนแลช้วใหช้ พดัดลมหยอุดทตต่ำงต่ำนหรรือใหช้พดัดลมทตต่ำงต่ำนแลช้วหยอุดปดัขึ้ มหรรือทตต่ำพรช้อม กดันหรรือหยอุดพรช้อมกดันหรรืออต่ำจจะใหช้ระบบระบต่ำยควต่ำมรช้อนดช้วย พดัดลมหลต่ำยชอุดกป็ไดช้ซที่งข ขขขึ้นอยต่สูกดับบรมษดัทผช้สูผลมตออกแบบ ตมัวอยล่างการตมันงหมม้อแปลงโดยตมันงออุณหภสูมนิ ระบบในขดลวด ออุณหภสูมม(องศต่ำเซลเซทยส) 50 ไมต่ทตต่ำงต่ำน ระบบระบต่ำยควต่ำมรช้อน ปดัขึ้ มและพดัดลม .

60 พดัดลมชอุดททที่ 1 ทตต่ำงต่ำน 65 ปดัขึ้ มทตต่ำงต่ำน 80 พดัดลมชอุดททที่ 1 85 พดัดลมชอุดททที่ 2 95 สต่งสดัญญต่ำณ 105 สดังที่ ทรมฟเบรก ทตต่ำงต่ำน ทตต่ำงต่ำน เตรือน เกอรณ์ ในระบบนนนามมัน ออุณหภสูมม(องศต่ำเซลเซทยส) รช้อน ระบบระบต่ำยควต่ำม 85 สต่ง 90 สดังที่ สดัญญต่ำณเตรือน ทรมฟเบรกเกอรณ์ ซขที่งจะเหป็นวต่ต่ำออุณหภสูมมของขดลวดจะสสูงกวต่ต่ำออุณหภสูมมของนตขึ้ต่ำมดันเพรต่ำะ นตขึ้ต่ำมดันเปป็ นตดัวระบต่ำยควต่ำมรช้อน การปม้ องกมันขดลวดภายในหมม้อแปลงลมัดวงจรถขงกมัน .

สองเฟสลงดมน หรรือลดัดวงจรทดัขึ้งสต่ำมเฟสและลงดมน ดช้วยหรรือไมต่กป็ไดช้ กต่ำรททที่เรต่ำปช้ องกดันขดลวดตต่ต่ำงๆ ของหมช้อแปลง เหลต่ต่ำนทขึ้โดยใชช้ร ทเลยณ์กระแสตต่ต่ำง (Differential relay) นดัขึ้นจตต่ำเปป็ นททที่จะ ตช้องรช้ข สู ช้อมสูลตต่ต่ำงๆ ดดังนทขึ้กต่อน แบบของการไหลของกระแส (Current path) ในหมช้อแปลงสต่ำม เฟสแบบตต่ต่ำงๆ วต่ต่ำเมรืที่อเกมดฟอลตณ์ตต่ำมททที่กลต่ต่ำวมต่ำแลช้วซขที่งเปป็ นฟอลตณ์ ชนมดไมต่สมดอุลยณ์ (Unsymmetrical fault) นดัขึ้นกระไหลในสต่วนตต่ต่ำงๆ ของหมช้อแปลงเปป็ นอยต่ต่ำงไร การสรม้างกราวดณ์จรนิง ใหช้กดับหมช้อแปลงททที่ไมต่สต่ำมต่ำรถมทระบบกรต่ำวดณ์ จรมง ในกรณททที่ห ท มช้อแปลงดช้ต่ำนทอุตมยภสูมมตต่อเปป็ นแบบเดลตช้ต่ำ เมรืที่อเกมด ฟอลตณ์ลงดมนกป็จะไมต่มททต่ำงกลดับของกระแส จะตช้องใชช้หมช้อแปลง แบบวต่ำยหรรือหมช้อแปลงกรต่ำวดณ์ (Grounding transformer) เปป็ นตดัว ตต่อเพรืที่อใหช้มททต่ำงกลดับของกระแสเรต่ำจะตต่อหมช้อแปลงเหลต่ต่ำนทขึ้อยต่ต่ำงไร การตล่อหมม้อแปลงกระแส (CT) ใหช้ถสูกตช้องจะตต่ออยต่ต่ำงไรจขงจะถสูก ตช้องเมรืที่อตต่อหมช้อแปลงกระแสเขช้ต่ำกดับระบบหมช้อแปลงกตต่ำลดังททที่ ตช้องกต่ำรปช้ องกดัน เมรืที่อหมช้อแปลงกตต่ำลดังเปป็ นหมช้อแปลงสต่ำมเฟส แบบ ตต่ต่ำงๆ การตมันงรธีเลยณ์ใหม้ถสูกตม้อง กดับกระแสฟอลตณ์และผลของกระแสอมนรดัช (Inrush – current) การปม้ องกมันหมม้อแปลงทธีซิ่มธีขดลวด 3 ขด การปม้ องกมันขดลวดลมัดวงจรลงดนินแบบจนากมัดบรนิเวณ (Restricted earth – fault protection) .เฟสกดับเฟส.กต่ำรลดัดวงจรภต่ำยในขดลวดอต่ำจเปป็ นแบบหนขที่งเฟสลง ดมน.

แบบการไหลของกระแส (Current path) ในหมช้อแปลงสต่ำมเฟส เมรืที่อเกมดฟอลตณ์แบบหนขที่งเฟสจะมทแบบของกต่ำรไหลกระแสใน หมช้อแปลงตต่ำมรสูป รสูปกต่ำรตต่อหมช้อแปลงแบบ Y-Y และมทโหลดแบบหนขที่งเฟส 100 แอมแปรณ์ ตต่อตต่ำมจอุดตต่ต่ำงๆ .

รสูปกต่ำรตต่อหมช้อแปลงแบบ -Y. Z-Y และมทโหลดแบบหนขที่งเฟส 100 แอมแปรณ์ ตต่อตต่ำมจอุดตต่ต่ำงๆ รสูปกต่ำรตต่อหมช้อแปลงแบบ -. Y- โดยมทโหลดแบบหนขที่งเฟส 100 แอมแปรณ์ ตต่อตต่ำมจอุดตต่ต่ำงๆ .

-Z โดยมทโหลด 100 แอมแปรณ์ 1 เฟส ตต่อตต่ำมจอุดตต่ต่ำงๆ รสูปกต่ำรตต่อหมช้อแปลงแบบ V-V โดยมทโหลดหนขที่งเฟส 100 แอมแปรณ์ ตต่อตต่ำมรสูป .รสูปกต่ำรตต่อหมช้อแปลงแบบ Y-Z.

รสูปกต่ำรตต่อหมช้อแปลงแบบสกก๊อต โดยมทโหลดหนขที่งเฟส 100 แอมแปรณ์ ตต่ออยต่สูตต่ำมรสูป .

รสูปกต่ำรตต่อหมช้อแปลงแบบสกก๊อตใชช้เปลทที่ยนไฟสต่ำมเฟส เปป็ นไฟสอง เฟส โดยมทโหลดหนขที่งเฟส 100 แอมแปรณ์ ตต่อตต่ำมรสูป การสรม้างกราวดณ์จรนิงใหม้หมม้อแปลงทธีซิ่ไมล่สามารถมธีระบบกราวดณ์จรนิง ทตต่ำไมถขงตช้องสรช้ต่ำงระบบกรต่ำวดณ์จรมง พมจต่ำรณต่ำหมช้อแปลงททที่ตต่อแบบ Y- ในรสูป รสูปแสดงกต่ำรตต่อหมช้อแปลงแบบ Y- เมรืที่อเกมดฟอลตณ์ทต่ำงดช้ต่ำน เดลตช้ต่ำกรต่ำวดณ์ จต่ำกรสูปเมรืที่อเกมดฟอลตณ์แบบสต่ำมเฟสลงกรต่ำวดณ์ทต่ำงดช้ต่ำน 22 เควท (KV) ซขที่งตต่อเปป็ นรทเลยณ์แบบเดลตช้ต่ำจะพบวต่ต่ำในระบบไมต่มททต่ำง เดมน (Path) ของกระแสททที่ครบวงจรไดช้เลย จะมทกป็เพทยงแตต่คต่ต่ำคะปต่ำซม แตนซณ์ทที่เท กมดขขขึ้นกดับสต่ำยททที่เกมดลดัดวงจรขขที่งเทต่ต่ำนดัขึ้น วมธท ครือ กต่ำรททที่จะตรวจสอบวต่ต่ำเกมดฟอลตณ์ขขึ้ น ข นดัขึ้น สต่ำมต่ำรถทตต่ำไดช้ 3 .

-ตรวจสอบซทโรซทเควนซณ์ของแรงดดัน (Detect zero sequence voltage) -ตรวจสอบซทโรซทเควนซณ์ของกระแส (Detect zero sequence current) -กต่ำรตต่อใหช้ระบบมทกรต่ำวดณ์จรมง (Grounding transformer) ในททที่นขึ้ จ ท ะกลต่ต่ำวเฉพต่ำะกต่ำรทตต่ำใหช้ระบบมทกรต่ำวดณ์จรมง (Grounding transformer) ซขที่งมทอยต่สู 2 แบบ ครือ -แบบททที่ใชช้หมช้อแปลงตต่อแบบ Y- รสูปแสดงกต่ำรตต่อกรต่ำวดณ์จรมงใหช้กดับระบบโดยใชช้หมช้อแปลง Y- ตต่อ เปป็ นหมช้อแปลงกรต่ำวดณ์ -แบบททที่ใชช้หมช้อแปลงตต่อแบบ ซมก-แซก (Zig-Zag) หรรือหมช้อแปลง ททที่เปป็ นแบบวต่ำยตต่อภต่ำยใน (Star-interconnection) .

รสูปแสดงกต่ำรตต่อกรต่ำวดณ์จรมงระบบใหช้กบ ดั ระบบโดยใชช้หมช้อแปลงแบบ ซมก-แซก การตล่อหมม้อแปลงกระแส (ซธีทธี) จะตต่อหมช้อแปลงกระแส (ซททท) เพรืที่อใชช้กดับหมช้อแปลงกตต่ำลดัง สต่ำมเฟสจะตต่ออยต่ต่ำงไรจขงจะถสูกตช้อง ถช้ต่ำตต่อหมช้อแปลงกระแสผมดรทเลยณ์จะทตต่ำงต่ำนผมดพลต่ำด ดดังนดัขึ้นในกต่ำร ตต่อหมช้อแปลง (ซททท) เพรืที่อใหช้กดับหมช้อแปลงสต่ำมเฟสเพรืที่อใชช้กดับรทเลยณ์ กระแสตต่ต่ำง (Differential relay) ควรจะมทขช้อกตต่ำหนดดดังนทขึ้ 1.หมช้อแปลงกระแส (ซททท) ททที่ใชช้จะตช้องมทอดัตรต่ำกต่ำรทดกระแสเปป็ น สดัดสต่วนกดันในดช้ต่ำนปฐมภสูมม และทอุตมยภสูมม เพรต่ำะกระแสททที่ไหลในดช้ต่ำน ทดัขึ้งสองของหมช้อแปลงไมต่เทต่ต่ำกดัน เนรืที่องจต่ำกแรงดดันในแตต่ละดช้ต่ำน เชต่น หมช้อแปลงหนขที่งเฟสขนต่ำด 1.1 เควทเอ 220 / 110 โวลตณ์ ดช้ต่ำน .

กต่ำรตต่อหมช้อแปลงแบบออโตเพรืที่อบต่ำลต่ำนซณ์กระแสของซททท ในกรณท ททที่หมช้อแปลงททที่ใชช้สต่ำมต่ำรถเปลทที่ยนไปดช้วย ดดังนดัขึ้นจขงตช้องตต่อ หมช้อแปลงแบบออโต (Auto – transformer) ตต่อเพรืที่อทตต่ำใหช้กระแส ซททส ท มดอุลกดับ (Balancing current) ทดัขึ้งสองดช้ต่ำนของหมช้อแปลง แบบออโต กต่ำรตต่อใหช้กระแสในซททส ท มดอุลกดันสต่ำมต่ำรถตต่อไดช้สองแบบ ครือ 3.กต่ำรตต่อซทททกดับหมช้อแปลงไฟฟช้ ต่ำกตต่ำลดัง สตต่ำหรดับหมช้อแปลงกตต่ำลดังสต่ำม เฟส (3 – phase power tranformer) ขดลวดดช้ต่ำนปฐมภสูมมและ .ปฐมภสูมมและทอุตมยภสูมมจะมทกระแสไหลเปป็ นสดัดสต่วนกดันครือ 5 และ 10 แอมแปรณ์ ตต่ำมลตต่ำดดับ รสูปแสดงกระแสและแรงดดันของหมช้อแปลงหนขที่งเฟส 1.1 เควทเอ 220 / 110 โวลตณ์ ดดังนดัขึ้นกต่ำรเลรือกขนต่ำดของหมช้อแปลงสตต่ำหรดับดช้ต่ำนปฐมภสูมม และทอุตมยภสูมมจะตช้องเลรือกใหช้มทขนต่ำดเปป็ น 5 / 1 และ 10 / 1 จขงจะ เหมต่ำะสม 2.

20 ซขที่งผมดกดับวดัตถอุประสงคณ์ของเรต่ำ ททที่เรต่ำไมต่ตช้องกต่ำรใหช้ร ทเลยณ์ทตต่ำงต่ำนเมรืที่อ เกมดฟอลตณ์นอกเขตปช้ องกดัน .ทอุตมยภสูมมตต่อเปป็ นแบบเดทยวกดัน หรรือคนละแบบกดันกต่ำรตต่อซทททจะตช้อง ใหช้ถสูกตช้อง ซขที่งมทอยต่สู 3 แบบ ครือ -หมช้อแปลงแบบวต่ำย – วต่ำย จะตต่อซทททแบบเดลตช้ต่ำ – เดลตช้ต่ำ -หมช้อแปลงแบบเดลตช้ต่ำ – เดลตช้ต่ำ จะตต่อซทททแบบวต่ำย – วต่ำย -หมช้อแปลงแบบวต่ำย – เดลตช้ต่ำ จะตต่อซทททแบบเดลตช้ต่ำ – วต่ำย -หมม้อแปลงทธีซิ่ตอ ล่ เปป็ นแบบวาย – วาย (Y – Y) จะตม้องตล่อซธีทธีใหม้ เปป็ นแบบเดลตม้า – เดลตม้า รทเลยณ์จขงจะทตต่ำงต่ำนไดช้ถสูกตช้อง เชต่นเมรืที่อ เกมดฟอลตณ์นอกเขตปช้ องกดันเฟสใดเฟสหนขที่งลงกรต่ำวดณ์ รทเลยณ์จะไมต่ ทตต่ำงต่ำนเพรต่ำะไมต่มทกระแสไหลในคอลยณ์ทตต่ำงต่ำนของรทเลยณ์เนรืที่องจต่ำก กระแสตต่ต่ำงในคอลยณ์ร ทเลยณ์แตต่ละเฟสเปป็ นศสูนยณ์ รสูปแสดงกต่ำรตต่อซทททแบบเดลตช้ต่ำ – เดลตช้ต่ำ เพรืที่อใชช้กดับหมช้อแปลงททที่ ตต่อเปป็ นแบบวต่ำย – วต่ำย แตต่ถช้ต่ำตต่อซทททแบบวต่ำย – วต่ำย กดับหมช้อแปลงททที่ตต่อแบบวต่ำย – วต่ำย แลช้ว เมรืที่อเกมดฟอลตณ์นอกเขตปช้ องกดันรทเลยณ์จะทตต่ำงต่ำนดดังรสูปททที่ 4.

รสูปแสดงกต่ำรตต่อซทททแบบวต่ำย – วต่ำย กดับหมช้อแปลงททที่ตต่อแบบวต่ำย –วต่ำย -หมม้อแปลงตล่อแบบเดลตม้า – เดลตม้า จะตม้องตล่อซธีทธีกมับหมม้อแปลง แบบวาย – วาย รสูปแสดงกต่ำรตต่อซทททแบบวต่ำย – วต่ำย กดับหมช้อแปลงแบบเดลตช้ต่ำ – เดลตช้ต่ำ .

-หมม้อแปลงตล่อแบบวาย – เดลตม้า จะตม้องตล่อซธีทธีแบบเดลตม้า – วาย รสูปแสดงกต่ำรตต่อซทททแบบเดลตช้ต่ำ – วต่ำย กดับหมช้อแปลงแบบวต่ำย – เดลตช้ต่ำ การตมันงรธีเลยณ์ใหม้ถสูกตม้องกมับกระแสฟอลตณ์และผลของกระแสอนินรมัช (Inrush – current) ในกต่ำรตดัขึ้งรทเลยณ์ใหช้ถสูกตช้องกดับกระแสฟอลตณ์นขึ้ น ดั ในสภต่ำวะ โหลดหมช้อแปลงเตป็มททที่ (Full load) รทเลยณ์จะตช้องไมต่ทตต่ำงต่ำนขณะ เดทยวกดันเมรืที่อหมช้อแปลงไมต่ตต่อโหลดหรรือขณะตต่อเบรกเกอรณ์ รทเลยณ์จะ ตช้องไมต่ทตต่ำงต่ำน เนรืที่องจต่ำกวต่ต่ำในตอนเรมที่มตช้นตต่อไฟเขช้ต่ำกดับหมช้อแปลงนดัขึ้นจะ มทกระแสแมกเนตมกอมนรดัช (Magnetizing current inrush) ททที่มทคต่ต่ำสสูง .

2 วมนต่ำททที่ นทขึ้อต่ำจทตต่ำควต่ำมเสทย หต่ำยไดช้ ดดังนดัขึ้นกต่ำรถต่วงรทเลยณ์หรรือตต่อลดัดวงจรคอลยณ์ของรทเลยณ์จขงไมต่ใชช้ กต่ำรแกช้ผลของกระแสอมนรดัชอยต่ต่ำงถสูกตช้อง .มต่ำกและกระแสนทขึ้จะไหลเฉพต่ำะในขดปฐมภสูมมของหมช้อแปลงเทต่ต่ำนดัขึ้น ดช้ต่ำนทอุตมยภสูมมจะไมต่มทกระแสนทขึ้ไหล ทตต่ำใหช้ร ทเลยณ์ตรวจพบคลช้ต่ำยกดับวต่ต่ำมทกระแสรดัวที่ ลงดมนดช้ต่ำนปฐม ภสูมม ดดังนดัขึ้นมดันจขงสดังที่ กต่ำรใหช้เบรกเกอรณ์ตดัดวงจรออก ดดังนดัขึ้นเรต่ำจขงตช้องตดัขึ้งคต่ต่ำทตต่ำงต่ำนของรทเลยณ์ใหช้สสูงไวช้ไมต่ใหช้มท รทเลยณ์เรมที่มทตต่ำงต่ำน เมรืที่อตต่อไฟฟช้ ต่ำครดัขึ้งแรกหรรืออต่ำจตต่อวงจรของคอลยณ์ ทตต่ำงต่ำนลทเรยณ์ไวช้กอ ต่ นตอนตต่อไฟเขช้ต่ำหมช้อแปลงกป็ไดช้ สตต่ำหรดับกระแสอมน รดัช (Inrush current ) จะมทรสูปรต่ต่ำงดดังรสูป รสูปแสดงกระแสอมนรดัช (Inrush – crrent) ของหมช้อแปลงขณะเรมที่ม ตต่อไฟเขช้ต่ำดช้ต่ำนปฐมภสูมม วมธทแกช้ไขผลของกระแสอมนรดัชอทกวมธทครือ ใชช้ร ทเลยณ์กระแสตต่ต่ำง (Differential relay) แบบททที่ถวต่ งเวลต่ำไวช้ประมต่ำณ 0.2 วมนต่ำทท หรรือ มต่ำกกวต่ต่ำซขที่งในชต่วงเวลต่ำนทขึ้ผลของกระแสอมนรดัชจะหมดไป รทเลยณ์จงข ไมต่ ตดัดในชต่วงเวลต่ำดดังกลต่ต่ำว แตต่ถช้ต่ำเกมดฟอลตณ์จรมง ๆ ขณะตต่อไฟเขช้ต่ำ หมช้อแปลงครดัขึ้งแรก กต่ำรถต่วงเวลต่ำ 0.

วมธททที่ถ ท สูกตช้องและเหมต่ำะสมครือ ใชช้ผลของกระแสฮต่ำรณ์มอนมก ไปดช้ต่ำนกต่ำรทตต่ำงต่ำนของรทเลยณ์ (Harmonic restraint current) ซขที่งรทเลยณ์ ของหลต่ำยบรมษดัทกป็มทชอุดกระแสฮต่ำรณ์มอนมกดช้ต่ำนกต่ำรทตต่ำงต่ำนของรทเลยณ์ เชต่นกดันอยต่ต่ำงรทเลยณ์ชนมด (Duo – bias hing speed differential relay) รสูปแสดงวงจรกระแสฮต่ำรณ์มอนมกตช้ต่ำนกต่ำรทตต่ำงต่ำนของรทเลยณ์ขณะตต่อ ไฟฟช้ ต่ำเขช้ต่ำหมช้อแปลง ซขที่งเมรืที่อมทกระแสอมนรดัชเกมดขขขึ้น ขดลวดทตต่ำงต่ำนของรทเลยณ์ (Operaing coil) จะรดับกระแสจต่ำกชอุดกรอง (Filter) ใหช้เฉพต่ำะฮต่ำรณ์ มอนมกททที่ 1 และ 3 ผต่ต่ำนเทต่ต่ำนดัขึ้น สต่วนฮต่ำรณ์มอนมกททที่ 2 และฮต่ำรณ์มอนม กอรืที่น ๆ จะไหลเขช้ต่ำไปยดังขดตช้ต่ำนกต่ำรทตต่ำงต่ำน (Restraining coil) จขง ทตต่ำใหช้ร ทเลยณ์ไมต่ทตต่ำงต่ำนขณะมทกระแสอมนรดัช .

กระแสอมนรดัชมทฮต่ำรณ์มอนมกตต่ต่ำง ๆ ดดังนทขึ้ วนิเคราะหณ์และสรอุปการปม้ องกมันความดมันทธีซิ่เกนิดขขน น ภายในตมัวถมัง เปป็ นกต่ำรปช้ องกดันหมช้อแปลงฉนวนเหลวเพทยงอยต่ต่ำงเดทยว และเกทที่ยวขช้องกดับควต่ำมดดันททที่เกมดขขขึ้นภต่ำยในตดัวถดัง ททที่มทสต่ำเหตอุมต่ำจต่ำก กต่ำรเปลทที่ยนแปลงออุณหภสูมมของนตขึ้ต่ำมดัน กต่ำรลดัดวงจรภต่ำยในตดัวถดัง หมช้อแปลง 1.ออุปกรณณ์ปลล่อยความดมัน(Presure Redife Device) ออุปกรณณ์ตวดั นทขึ้ถรือไดช้วต่ต่ำเปป็ นออุปกรณณ์ ททที่สตต่ำคดัญกดับหมช้อแปลง ฉนวนเหลวทอุกประเภทตดัขึ้งแตต่หมช้อแปลงขนต่ำดเลป็กจนถขงขนต่ำดใหญต่ โดยปกตมผช้สูใชช้งต่ำนหรรือผช้สูซอหมช้ รืขึ้ อแปลงสต่ำมต่ำรถเลรือกไดช้เพทยงวต่ต่ำจะมท ออุปกรณณ์ปลต่อยควต่ำมดดันตมดตดัขึ้งมต่ำพรช้อมกดับหมช้อแปลงดช้วยหรรือไมต่ สต่วนคต่ต่ำเซตตมขึ้งควต่ำมดดันททที่แนต่นอนทต่ำงบรมษดัทผช้สูผลมตหมช้อแปลงจะ คตต่ำนวณใหช้เหมต่ำะสมกดับพมกดัดควต่ำมดดันของตดัวถดังหมช้อแปลง และสดังที่ .

รธีเลยณ์ความดมันทมันทธีทมันใด(Sudden Pressure Relay) เนรืที่องจต่ำกรทเลยณ์ควต่ำมดดันทดันทททดันใดมทควต่ำมไวตต่อกต่ำร ลดัดวงจรททที่เกมดขขขึ้นภต่ำยในตดัวถดังหมช้อแปลงมต่ำกกวต่ต่ำรทเลยณ์วด ดั คต่ต่ำผลตต่ต่ำง และรทเลยณ์กระแสเกมน แตต่กต่ำรเลรือกใชช้งต่ำนสดัญญต่ำณททที่ไดช้จต่ำกรทเลยณ์ ควต่ำมดดันทดันทททดันใดวต่ต่ำจะใชช้เปป็ นสดัญญต่ำณเตรือนหรรือสดังที่ ทรมปนดัขึ้น นอกจต่ำกปดั จจดัยเกทที่ยวกดับแผต่นดมนไหวแลช้ว ยดังคงขขขึ้นอยต่สูกบ ดั วต่ต่ำมทกต่ำร ใชช้ออุปกรณณ์ปช้องกดันทต่ำงไฟฟช้ ต่ำ เชต่น รทเลยณ์กระแสเกมนหรรือรทเลยณ์วดัด คต่ต่ำผลตต่ต่ำงรต่วมดช้วยหรรือไมต่ เชต่นใชช้ฟมวสณ์ปช้องกดันกต่ำรลดัดวงจรเพทยง อยต่ต่ำงเดทยว ดช้วยขช้อเสทยของฟม วสณ์ทที่ไท มต่สต่ำมต่ำรถปช้ องกดันฟอลตณ์ทที่เท กมด จต่ำกกต่ำรลดัดวงจรระหวต่ต่ำงขดลวดททที่มทกระแสตตที่ต่ำไดช้ในกรณทนขึ้ ทตดัวรทเลยณ์ ควต่ำมดดันทดันทททดันใดควรใชช้สงดั ที่ ทรมปเพรืที่อปช้ องกดันควต่ำมเสทยหต่ำยตต่อ หมช้อแปลง แตต่หต่ำกใชช้ร ทเลยณ์กระแสเกมนหรรือรทเลยณ์วดัดคต่ต่ำผลตต่ต่ำงรต่วม ดช้วย ในกรณทนขึ้ ต ท ดัวรทเลยณ์ควต่ำมดดันทดันทททดันใดควรใชช้เปป็ นสดัญญต่ำณ เตรือนกป็เพทยงพอ 3.บอุคโฮลซณ์รธีเลยณ์(Buchholz Relay) เปป็ นออุปกรณณ์ปช้องกดันควต่ำมดดันสสูงเกมนทดันทททดันใดและ ปช้ องกดันกต่ำรสะสมของปรมมต่ำณกก๊ต่ำซภต่ำยในตดัวถดังหมช้อแปลงรวมทดัขึ้ง ปช้ องกดันกรณททที่เท กมดกต่ำรรดัวที่ ของตดัวถดังหลดัก ถรือวต่ต่ำเปป็ นออุปกรณณ์ปช้องกดัน .ซรืขึ้ อจต่ำกผช้สูผลมตออุปกรณณ์ปลต่อยควต่ำมดดันอทกทอดหนขที่ง ขช้อมสูลททที่ผช้สูผลมต ปลต่อยควต่ำมดดันตช้องกต่ำรทรต่ำบไดช้แกต่ คต่ต่ำเซตตมขึ้งททที่ตช้องกต่ำร ชนมดของ ฉนวนเหลวหรรือกก๊ต่ำซ ตตต่ำแหนต่งททที่ตมดตดัขึ้ง(แนวตดัขึ้งหรรือแนวนอน) และออุปกรณณ์เสรมม เชต่น หนช้ต่ำสดัมผดัสของสดัญญต่ำณเตรือนทต่ำงไฟฟช้ ต่ำ 2.

ททที่สมบสูรณณ์แบบ เนรืที่องจต่ำกตดัวบอุคโฮลซณ์ร ทเลยณ์มทหนช้ต่ำสดัมผดัสทดัขึ้ง สดัญญต่ำณเตรือนและสดังที่ ทรมปซขที่งจะสต่งไปแสดงททที่แผงควบคอุมและสดังที่ ปลดเซอรณ์กมตเบรกเกอรณ์ ดดังนดัขึ้นตดัวเซอรณ์กมตเบรกเกอรณ์เองตช้อง มทหนช้ต่ำททที่สดัมผดัสททที่ร ดับสดัญญต่ำณสดังที่ ทรมป ถช้ต่ำเปป็ นเซอรณ์กมตเบรกเกอรณ์ทที่ท ไมต่มทหนช้ต่ำสดัมผดัสรดับสดัญญต่ำณสดังที่ ทรมปกต่ำรตมดตดัขึ้งบอุคโฮลซณ์ร ทเลยณ์กป็จะไมต่ ชต่วยปช้ องกดันหมช้อแปลง ดดังนดัขึ้นเรต่ำจขงไมต่เหป็นบอุคโฮลซณ์ร ทเลยณ์ตมดตดัขึ้งกดับ หมช้อแปลงขนต่ำดเลป็กในระบบจตต่ำหนต่ต่ำยแรงตตที่ต่ำของกต่ำรไฟฟช้ ต่ำททที่ตมดตดัขึ้ง ตต่ำมเสต่ำไฟฟช้ ต่ำ 4.ออุปกรณณ์ระบายความดมันและวมัดความดมัน(Pressure Vacuum Bleeder and Indicator) ออุปกรณณ์ระบต่ำยควต่ำมดดันตดัวนทขึ้ใชช้ปช้องกดันหมช้อแปลงจต่ำกกต่ำร เพมที่มอยต่ต่ำงชช้ต่ำๆของควต่ำมดดัน ทดัขึ้งควต่ำมดดันบวก(Pressure)และควต่ำม ดดันลบ(Vacuum) ออุปกรณณ์ตดัวนทขึ้จะใชช้กดับหมช้อแปลงขนต่ำดตดัขึ้งแตต่ 2500 kVA ขขขึ้นไป ซขที่งจะเหป็นไดช้ตต่ำมสถต่ำนทไฟฟช้ ต่ำ หรรือใชช้เปป็ น หมช้อแปลงหลดักททที่ร ดับไฟจต่ำกกต่ำรไฟฟช้ ต่ำ 5.ตมัวตรวจจมับกก๊าซ(Gas Detector) ออุปกรณณ์ตวดั นทขึ้ใชช้กดับหมช้อแปลงแบบททที่มทถงดั คอนเซอรณ์เว เตอรณ์ตขึ้ งดั แตต่ขนต่ำด 10.000 kVA ขขขึ้นไป เนรืที่องจต่ำกถอุงยต่ำงททที่กขึ้ น ดั ระหวต่ต่ำงอต่ำกต่ำศกดับฉนวนนตขึ้ต่ำมดันมทขนต่ำดเลป็กสอุดททที่บรรจอุอต่ำกต่ำศไดช้ ประมต่ำณ 250 ลมตร สต่วนหมช้อแปลงททที่ตที่ต่ำต กวต่ต่ำ 10.000 kVA ททที่ ไมต่มทถอุงยต่ำงกป็จะไมต่ใชช้ตดัวตรวจจดับกก๊ต่ำซ ดดังนดัขึ้นโอกต่ำสททที่ฉนวนนตขึ้ต่ำมดัน จะเสรืที่อมสภต่ำพเรป็วกวต่ต่ำแตต่ไมต่มทผลกระทบมต่ำกนดักเมรืที่อเททยบกดับปดั จจดัย .

อรืที่น เชต่น ปรมมต่ำณฉนวนนตขึ้ต่ำมดันททที่นช้อยกวต่ต่ำเนรืที่องจต่ำกเปป็ นหมช้อแปลง ขนต่ำดเลป็ก วนิเคราะหณ์และสรอุปการปม้ องกมันออุณหภสูมนิภายใน หมม้อแปลง 1.หมม้อแปลงฉนวนนนนามมัน หมช้อแปลงขนต่ำดเลป็กททที่ใชช้ในเชมงพต่ำณมชยณ์และในระบบ จตต่ำหนต่ต่ำยแรงตตที่ต่ำททที่ตมดตดัขึ้งตต่ำมเสต่ำไฟฟช้ ต่ำจะมทออุปกรณณ์วดัดออุณหภสูมมนขึ้ ต่ำต มดัน และแสดงคต่ต่ำออุณหภสูมมในตดัว ขณะททที่หมช้อแปลงตดัวใหญต่ๆททที่สตต่ำคดัญจะ มทออุกรณณ์วดัดออุณหภสูมมนขึ้ ต่ำต มดันและวดัดออุณหภสูมมขดลวด แตต่สที่งม ททที่สตต่ำคดัญใน กต่ำรปช้ องกดันทต่ำงควต่ำมรช้อนครือกต่ำรกตต่ำหนดคอุณสมบดัตมดช้ต่ำนออุณหภสูมม ของหมช้อแปลง ผช้สูใชช้งต่ำนสต่ำมต่ำรถกตต่ำหนดใหช้ผช้สูผลมตออกแบบไดช้ตต่ำม ควต่ำมตช้องกต่ำรวต่ต่ำจะเลรือกคต่ต่ำออุณหภสูมมทที่เท พมที่มขขขึ้นสสูงสอุดททที่เทต่ต่ำไหรต่ โดยททที่ หมช้อแปลงจะตช้องทตต่ำงต่ำนทอุกสภต่ำวะและทอุกวมธทระบต่ำยควต่ำมรช้อนตช้อง ไมต่เกมนคต่ต่ำนทขึ้ 2.หมม้อแปลงแบบแหม้ง ออุปกรณณ์วดัดออุณหภสูมข ม องหมช้อแปลงฉนวนแหช้งจะแตกตต่ต่ำง จต่ำกหมช้อแปลงฉนวนนตขึ้ต่ำมดัน โดยททที่จะฝดั งตดัววดัดออุณหภสูมมทที่เท รทยกวต่ต่ำ RTD ททที่ขดลวดและตต่อสต่ำยสดัญญต่ำณไปยดังตดัวแสดงคต่ต่ำออุณหภสูมมหรรือ ตดัวรทเลยณ์ควต่ำมรช้อน ผช้สูใชช้งต่ำนสต่ำมต่ำรถเลรือกระดดับฉนวนและคต่ต่ำ ออุณหภสูมมเพมที่มสสูงสอุดไดช้ตต่ำมตช้องกต่ำร โดยตช้องคตต่ำนขงถขงออุณหภสูมม แวดลช้อมของพรืขึ้ นททที่ใชช้ .

วนิเคราะหณ์และสรอุปการปม้ องกมันทางไฟฟม้ า 1.กมับดมักเสนิรณ์จ ในกต่ำรพมจต่ำรณต่ำวต่ต่ำจะตมดตดัขึ้งกดับดดักเสมรณ์จทต่ำงดช้ต่ำนใดบช้ต่ำงนดัขึ้น เรต่ำจะพมจต่ำรณต่ำวต่ต่ำขดัขึ้วตต่อสต่ำยของหมช้อแปลงตต่อเขช้ต่ำกดับสต่ำยตดัวนตต่ำ เคเบมขึ้ลหรรือไมต่ กต่ำรททที่ตต่อรต่วมกดับออุปกรณณ์อที่ น รื ๆผต่ต่ำนสต่ำยเคเบมขึ้นททที่เปม ด โลช้งจะทตต่ำใหช้มทโอกต่ำศททที่จะไดช้ร ดับผลกระทบจต่ำกฟช้ ต่ำผต่ต่ำในกรณททที่ต ท ดัว หมช้อแปลงและออุปกรณณ์ทที่ต ท ต่อกดับหมช้อแปลงอยต่สูภต่ำยในอต่ำคต่ำรอต่ำจจะ ไมต่จตต่ำเปป็ นททที่จะตช้องตมดตดัขึ้งกดับดดักเสมรณ์จ 2.รธีเลยณ์ผลตล่าง .รธีเลยณ์กระแสเกนิน สต่ำมต่ำรถปช้ องกดันกระแสเกมนททที่เฟสและกระแสเกมนลงดมน กต่ำรปช้ องกดันกระแสเกมนททที่เฟสจะเปป็ นกต่ำรปช้ องกดันโหลดเกมนและ กระแสลดัดวงจรททที่มทปรมมต่ำณสสูง และกต่ำรปช้ องกดันกระแสเกมนลงดมนจะ เปป็ นกต่ำรปช้ องกดันกต่ำรลดัดวงจรลงดมนทดัขึ้งภต่ำยในตดัวหมช้อแปลงและ ภต่ำยนอกหมช้อแปลง 4.ฟนิ วสณ์ วดัตถอุประสงคณ์หลดักเพรืที่อปช้ องกดันกต่ำรเกมดฟอลตณ์มต่ำกกวต่ต่ำททที่จะ ใชช้ปช้องกดันสภต่ำวะโหลดเกมนของหมช้อแปลง ประหยดัดไมต่ตช้องใชช้แหลต่ง จต่ต่ำยไฟเหมรือนรทเลยณ์และสต่ำมต่ำรถปช้ องกดันฟอลตณ์ทที่เท กมดขขขึ้นกดับ หมช้อแปลงทดัขึ้งทต่ำงดช้ต่ำนแรงสสูงและแรงตตที่ต่ำ แตต่ไมต่สต่ำมต่ำรถปช้ อ งกดันฟอลตณ์ทที่เท กมดขขขึ้นภต่ำยในหมช้อแปลง และมทกระแสฟอลตณ์ปรมมต่ำณ นช้อย 3.

2 รธีเลยณ์ผลตล่างแบบเปอรณ์เซนตณ์ไบแอสเปป็ นรทเลยณ์ทที่ท ออกแบบใหช้มข ท ดลวดไบแอสเพรืที่อรดักษต่ำเสถทยรภต่ำพในกต่ำรทตต่ำงต่ำน ของรทเลยณ์ในขณะททที่เกมดกระแสฟอลตณ์ภต่ำยนอกเขตปช้ องกดัน ซขที่งดทกวต่ต่ำ แบบไมต่มทกต่ำรไบแอส ถรือวต่ต่ำเปป็ นรทเลยณ์วด ดั คต่ต่ำผลตต่ต่ำงรต่อุนแรกแบ บอมเลป็คโตรแมกคต่ำนมคดัล ในสต่วนของกต่ำรปช้ องกดันกระแสพต่อุงเขช้ต่ำ ภต่ำยในตดัวรทเลยณ์จะมทกต่ำรหนต่วงเวลต่ำซขงที่ ตช้องสดัมพดันธณ์กดับคต่ต่ำเวลต่ำคงททที่ใน กต่ำรเกมดกระแสพต่งอุ เขช้ต่ำ โดยปกตมคต่ต่ำเวลต่ำคงททที่ของกระแสสนต่ำมแมต่ เหลป็กพต่งอุ เขช้ต่ำนทขึ้จะขขขึ้นอยต่สูกดับขนต่ำดพมกดัดกตต่ำลดังของหมช้อแปลง 4.3 รธีเลยณ์วมัดคล่าผลตล่างแบบเปอรณ์เซป็นตณ์ไบแอสทธีซิ่มธีการตม้าน ฮารณ์โมนนิกนทขึ้มทขดลวดไบแอสแตต่จะเปป็ นรทเลยณ์แบบสแตตมคและรทเลยณ์ แบบดมจมตอล ในปดั จจอุบดันกต่ำรปช้ องกดันวดัดคต่ต่ำผลตต่ต่ำงจะใชช้ร เท ลยณ์ ประเภทนทขึ้ ซขที่งมทกต่ำรพดัฒนต่ำฟดั งกณ์ชน ดั ที่ กต่ำรตช้ต่ำนฮต่ำรณ์โมนมกและฟดั งกณ์ชดัที่ .4.1 รธีเลยณ์วมัดคล่าผลตล่างแบบไมล่มธีการไบแอสจะไมต่มท เสถทยรภต่ำพในกต่ำรทตต่ำงต่ำนครือไมต่สต่ำมต่ำรถทตต่ำงต่ำนททที่ควต่ำมไวสสูงไดช้ หรรือ ไมต่สต่ำมต่ำรถตดัขึ้งคต่ต่ำกระแสเซตตมขึ้งคต่ต่ำตตที่ต่ำๆไดช้ ดดังนดัขึ้นจขงตช้องตดัขึ้งคต่ต่ำ กระแสเซตตมขึ้งใหช้สสูงเพรืที่อหลทกเลทที่ยงกระแสไมต่สมดอุลททที่เกมดจต่ำกควต่ำม แตกตต่ต่ำงของหมช้อแปลงกระแส ในกต่ำรปช้ องกดันกระแสฟอลตณ์จต่ำก ภต่ำยนอกหรรือกระแสฟอลตณ์ทที่ไท หลผต่ต่ำน รทเลยณ์แบบนทขึ้จะใชช้ตดัว ตช้ต่ำนทต่ำนเสถทยรภต่ำพเปป็ นตดัวจตต่ำกดัดกระแสททที่ไหลผต่ต่ำนเขช้ต่ำรทเลยณ์ และ เนรืที่องจต่ำกรทเลยณ์กระแสเกมนมต่ำประยอุกตณ์ใชช้จงข ทตต่ำใหช้ไมต่มทกต่ำรปช้ องกดันผล ของฮต่ำรณ์โมนมคททที่มต่ำกดับกระแสพต่อุงเขช้ต่ำ ซขที่งอต่ำจจะทตต่ำใหช้ร ทเลยณ์ทตต่ำงต่ำน ผมดพลต่ำดไดช้ จขงไมต่เปป็ นททที่นมยมใชช้ 4.

4 รธีเลยณ์ผลตล่างแบบอนิมพธีแดนซณ์สสูงโดยปกตมในกต่ำร ปช้ องกดันกระแสเกมนลงดมนททที่ดช้ต่ำนขดลวดสตต่ำรณ์ตต่อลงดมนทดัขึ้งในกรณททที่น ท ม วตรอลตต่อลงดมนโดยตรงหรรือนมวตรอนตต่อผต่ต่ำนตดัวตช้ต่ำนทต่ำนลงดมน เรต่ำสต่ำมต่ำรถใชช้ร ทเลยณ์กระแสเกมนตรวจจดับฟอลตณ์แตต่กรณทของรทเลยณ์วดัด คต่ต่ำผลตต่ต่ำงอมมพทแดนซณ์สสูงจะใชช้กดับกรณททที่น ท มวตรอลตต่อผต่ต่ำนตดัวตช้ต่ำนทต่ำน ลงดมนเนรืที่องจต่ำกคอุณลดักษณะของกระแสฟอลตณ์ในขดลวดสตต่ำรณ์ทที่ต ท ต่อ ลงดมนโดยตรงและตต่อผต่ต่ำนตดัวตช้ต่ำนทต่ำนมทควต่ำมตช้ต่ำนทต่ำนมทควต่ำมแตก ตต่ต่ำงกดัน กรณททที่ต ท ต่อลงดมนโดยตรงกระแสฟอลตณ์จะถสูกจตต่ำกดัดโดยคต่ต่ำ อมมพทแดนซณ์ร ว ดัที่ ไหลซขที่งคต่ต่ำกระแสฟอลตณ์จะแปรผดันและเพมที่มขขขึ้นแบบ ไมต่เชมงเสช้น (Non linear) ระหวต่ต่ำงจอุดนมวตรอลจนถขงขดัขึ้วตต่อสต่ำย ขณะททที่กรณทจอุดนม วตรอลตต่อผต่ต่ำนตดัวตช้ต่ำนทต่ำนลงดมนคต่ต่ำกระแสฟอลตณ์จะเพมที่มขขขึ้นแบบ เชมงเสช้น(Linear) ระหวต่ต่ำงจอุดนมวตรอลจนถขงขดัขึ้วตต่อสต่ำย นอกจต่ำกนทขึ้ รทเลยณ์ผลตต่ต่ำงแบบอมมพทแดนซณ์สสูงจะไมต่นมยมใชช้ปช้องกดันททที่เฟสสตต่ำหรดับ หมช้อแปลงเนรืที่องจต่ำกรทเลยณ์ผลตต่ต่ำงแบบอมมพทแดนซณ์สงสู จะไมต่มทฟดังกณ์ชดัที่ นกต่ำรตช้ต่ำนฮต่ำรณ์โมนมก ยกเวช้นกรณทหมช้อแปลงออโตสต่ำมเฟสแบบ สตต่ำรณ์ทที่ใท ชช้ในระบบสต่ง ซขที่งกระแสสนต่ำมแมต่เหลป็กจะถสูกกตต่ำจดัดโดย หมช้อแปลงกระแสททที่สต่ำยนมวตรอลและสต่ำมต่ำรถปช้ องกดันฟอลตณ์ทที่เท ฟส และฟอลตณ์ทที่ล ท งดมนแตต่ไมต่สต่ำมต่ำรถปช้ องกดันฟอลตณ์ระหวต่ต่ำงขดลวดไดช้ การบนารอุงรมักษาหมม้อแปลงไฟฟม้ า .นกต่ำรหช้ต่ำมฮต่ำรณ์โมนมก ซขที่งโดยปกตมจะเลรือกใชช้วมธใท ดวมธห ท นขที่ง รทเลยณ์ผล ตต่ต่ำงแบบดมจมตอลรต่อุนใหมต่จะนมยมใชช้วมธทกต่ำรหช้ต่ำมฮต่ำรณ์โมนมก 4.

กต่ำรบตต่ำรอุงรดักษต่ำหมช้อแปลงไฟฟช้ ต่ำเปป็ นสมที่งสตต่ำคดัญมต่ำก เพรืที่อใหช้ คงสภต่ำวะปกตมและยดังทตต่ำใหช้มทอต่ำยอุกต่ำรใชช้งต่ำนททที่ยต่ำวนต่ำนขขขึ้น ในระบบ ฉนวนของหมช้อแปลงไฟฟช้ ต่ำ นดัขึ้นมทสต่วน ประกอบหลดักครือ นตขึ้ต่ำมดัน ฉนวน กระดต่ำษฉนวน ซทล ยต่ำง ฉนวนทองแดง โดยวดัสดอุเหลต่ต่ำนทขึ้จะ เสรืที่อมสภต่ำพ เมรืที่อมทควต่ำมชรืขึ้ นนตขึ้ต่ำ เขมต่ต่ำ สมที่งเจรือปนอรืที่นๆ และกก๊ต่ำซ ปะปนอยต่สูซที่งข อต่ำจ เปป็ นสต่ำเหตอุใหช้หมช้อแปลงเสทยหต่ำยหรรือชก๊อตระเบมด ไดช้ ดดังนดัขึ้นจขงควรทตต่ำกต่ำรตรวจสอบสภต่ำพ และบตต่ำรอุงรดักษต่ำหมช้อแปลง อยต่ต่ำงสมตที่ต่ำเสมอ เพรืที่อเปป็ นกต่ำรลดคต่ต่ำควต่ำมเสทยหต่ำยอทกทดัขึ้งยดังทตต่ำใหช้ไดช้ ประโยชนณ์ และประสมทธมภต่ำพสสูงสอุดจต่ำกกต่ำรใชช้งต่ำน การตรวจเชป็คและบนารอุงรมักษาหมม้อแปลงไฟฟม้ าเชนิงปม้ องกมัน หมช้อแปลงไฟฟช้ ต่ำนดับวต่ต่ำเปป็ นออุปกรณณ์ไฟฟช้ ต่ำชนมดหนขที่งททที่จะ ตช้องทตต่ำกต่ำรตรวจเชป็คและ บตต่ำรอุงรดักษต่ำอยต่ต่ำงสมตที่ต่ำเสมอและตต่อเนรืที่อง โดยปกตมทว ดัที่ ไปควรตรวจเชป็คทอุกๆ 6 เดรือน หรรืออยต่ต่ำงนช้อยปท ละ 1 ครดัขึ้ง เพรืที่อประสมทธมภต่ำพและยรืดอต่ำยอุกต่ำรใชช้งต่ำนของหมช้อแปลงไฟฟช้ ต่ำ .

การรมัวซิ่ ซขมรอบนอกของหมม้อแปลงไฟฟม้ า -ตรวจดสูปะเกป็น/ซทลยต่ำงตต่ต่ำงๆ -ตรวจดสูวต่ำวลณ์ถต่ต่ำยนตขึ้ต่ำมดัน(Drain Valve) -ตรวจดสูวต่ำวลณ์ทขึ้ งม นตขึ้ต่ำมดัน(Drain Plug) .ฝต่ อุนและขยะททที่เกต่ำะตมด -ตรวจดสูวต่ำต่ เกมดสนมมหรรือกต่ำรกดัดกรต่อนของตดัวถดัง 2.หมัวขม้อรายการควรตรวจเชป็ค 1.ตมัวถมังหมม้อแปลงไฟฟม้ า (Main Tank) -ตรวจรอยรดัวที่ ซขมของนตขึ้ต่ำมดัน.ครต่ำบนตขึ้ต่ำมดัน -ตรวจครต่ำบสกปรก.

ตช้องไมต่ตที่ต่ำต กวต่ต่ำ 1000 MegaOhm . – Ground ตช้องไมต่ตที่ต่ำต กวต่ต่ำ 1000 MegaOhm .ตรวจสอบระดดับนตขึ้ต่ำมดันในถช้วยใตช้กระบอกกรองควต่ำมชรืขึ้ นวต่ต่ำ มทอยต่สูในระดดับททที่มต่ำตรฐต่ำน . – Ground ตช้องไมต่ตที่ต่ำต กวต่ต่ำ 1000 MegaOhm .V.ชอุดกรองความชพน น(Dehydrating Breather) . V.ตรวจสอบซทลยต่ำงและนก๊อตสกสูรตช้องไมต่มทครต่ำบนตขึ้ต่ำมดันซขม และซทลยต่ำงไมต่แตกระแหง มทผวม เรทยบ .H.การตรวจวมัดคล่า (Insulation Resistance) 2000 MegaOhm 5000 MegaOhm (20 C) .V.3.ตรวจสอบกต่ำรเปลทที่ยนสทของซมลก ม ช้ต่ำเกล (Silica gel) จต่ำก สทนขึ้ ต่ำต เงมนเขช้มเปป็ นสทชมพสูไป 3/4 ของกระบอกกรองควต่ำมชรืขึ้ น (ควร แกช้ไข) .ตช้องดขงแผต่นอลสูมมเนทยมออกกต่อนตมดตดัขึ้งและจต่ต่ำยไฟ 4.V.L. – L.H.

ครทบบมที่นแตก .ตรวจควต่ำมสะอต่ำดของบอุชชมที่ง .สภต่ำพซทลยต่ำง (Seal) .) .แรงตนาซิ่ (Bushing) .ตรวจ ดสูรอยอต่ำคทณ์ (Arc) หรรือ Overheat ..V.ตรวจดสูรอยรดัวที่ ซขมของครต่ำบนตขึ้ต่ำมดัน .รอยอต่ำคทณ์(Arc).ขมันวตล่อสายไฟเขม้า .V.L.ตรวจ Bolt & Nut ของบอุชชมที่งแรงสสูง-แรงตตที่ต่ำ 6.5.บอุชชนิซิ่งแรงสสูง .ออก ดม้านแรงสสูงและแรงตนาซิ่ (Terminal Connector H.ตรวจสภต่ำพผมว(ครต่ำบนตขึ้ต่ำมดัน.

.ทธีซิ่วมัดระดมับนนนามมันหมม้อแปลงไฟฟม้ า (ถม้ามธี) .ตรวจสอบควต่ำมสะอต่ำดและทต่ำ Compound เพรืที่อชต่วย เคลรือบคลอุมรอยสดัมผดัสไวช้เปป็ นกต่ำรกดันควต่ำมชรืขึ้ นและอก๊อกซมเจนใน อต่ำกต่ำศ 7.ตรวจสอบรอยรดัวที่ ซขมของนตขึ้ต่ำมดันและซทลยต่ำง (Seal) .สดังเกตกต่ำรขยดับตดัวของเขป็มวดัดระดดับ(ถช้ต่ำมท) .ตรวจ Bolt & Nut ของ Terminal Connector ใหช้แนต่น .ชอุดปรมับแรงดมันไฟฟม้ า ( Off Load Tap Changer) .มต่ำ 4-5 ครดัขึ้ง 8.ตรวจดสูระดดับนตขึ้ต่ำมดันอยต่สูในเกณฑณ์มต่ำตรฐต่ำน(20 Celsius)หรรือไมต่ .ตรวจสภต่ำพของ Handle และ Tap Changer ตรงลป็อก หรรือไมต่ .ตรวจขดัน นก๊อต สกสูรใหช้แนต่น .ตรวจสอบกต่ำรอต่ำคทณ์(Arc)หรรือเชรืที่อมตมดของ Tap Changer โดยกต่ำรหมอุนไป .

ตรวจสอบรอยรดัวที่ ซขมครต่ำบนตขึ้ต่ำมดัน . เทอรณ์โมมนิเตอรณ์ (ถม้ามธี) .ตรวจสอบรอยรดัวที่ ซขมครต่ำบนตขึ้ต่ำมดัน ..ตรวจสอบ กระจก/พลต่ำสตมก วต่ต่ำแตกชตต่ำรอุดหรรือไมต่ 9.ออุปกรณณ์ความดมัน(Pressure Relief Device) (ถม้ามธี) .ตรวจสอบกระจก/พลต่ำสตมกหนช้ต่ำปดั ทมณ์แตกชตต่ำรอุดหรรือไมต่ .ตรวจสอบรอยรดัวที่ ซขมนตขึ้ต่ำมดันและซทลยต่ำง(Seal) .ตรวจสอบคต่ต่ำททที่วดัดออุณหภสูมม Top oil เกมนคต่ต่ำททที่กตต่ำหนดหรรือ ไมต่ (ไมต่เกมน 60 Celsius) .ตรวจสอบกต่ำรทตต่ำงต่ำนของออุณหภสูมมถสูกตช้องหรรือไมต่ 10.

ทดสอบกต่ำรทตต่ำงต่ำน 12.11. นนนามมันหมม้อแปลงไฟฟม้ า .ตรวจสอบสทของนตขึ้ต่ำมดัน .ตรวจสอบสมที่งเจรือปนในนตขึ้ต่ำมดัน .ตรวจสอบกระจก/หนช้ต่ำปดั ทมณ์แตกชตต่ำรอุดหรรือไมต่ .ควต่ำมหนรืด .ตรวจสอบคต่ต่ำควต่ำมเปป็ นกรด.บอุชโฮรธีเลยณ์ (Buchholz Relay) (ถม้ามธี) .ตรวจสอบมท Gas สะสมมต่ำกผมดปกตมหรรือไมต่ .ทดสอบคต่ต่ำ Breakdown Voltage ตต่ำมมต่ำตรฐต่ำน ASTM หรรือ IEC .