You are on page 1of 1

DOA SEMPENA

MAJLIS PERBARISAN BADAN BERUNIFORM UMS 2015

.‫م‬.‫لا الرريحميِحنا الرريِححيي‬
‫ما ا يِح‬.‫يِحبيسيِح‬
‫لُ ةا سموالرس م‬
‫صم‬
‫لسما معمل ىا مرسسيويِحلمن اا اليِحميمنا مومعمل ىا مءلأيِحليِحه‬
‫ايلحـمحيمسدا يِح‬
‫ا موال ر‬، ‫ص ايِحلحـمح است‬
‫مسا ال ر‬.‫لا اليِحذييا يِحبيِحنيعميِحتيِحها متيِحتم‬
.‫صمح ابيِحها لأيجحـميِحعيمن‬
‫مولأ ي‬
,Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim
Sesungguhnya kami menadah tangan menzahirkan rasa kesyukuran atas
iradat dan qudrat-Mu, yang telah menentukan dan mengizinkan kami untuk
berhimpun pada pagi/petang yang berbahagia ini, di dalam Majlis Perbarisan
Badan Beruniform UMS 2015.
Ya Allah, Ya Muhaimin, Ya Aziz, Ya Jabbar,
Kami memohon kepada-Mu Ya Allah, sejahterakanlah tubuh badan kami,
sejahterakanlah pendengaran kami, sejahterakanlah penglihatan kami,
kurniakanlah kepada kami keazaman dan kesungguhan untuk belajar
dengan bersungguh-sungguh, dan jauhkanlah kami daripada sebarang
perkara-perkara yang tidak diingini. Juga jadikanlah kami dalam kalangan
insan yang berdikari dan mempunyai jati diri yang berkualiti.
Ya Allah, Ya Hayyu, Ya Qayyum,
Kurniakanlah kepada kami kekayaan ilmu pengetahuan dan hiasilah diri kami
dengan sifat lemah-lembut, muliakanlah kami dengan ilmu dan amal, serta
sempurnakanlah keindahan diri kami dengan keimanan dan ketaqwaan.
Ya Allah, Ya Faarijal Hamm wa Ya Kaashifal Gham,
Berkatilah usaha-usaha kami, mudah-mudahan dengan usaha-usaha kami
ini akan dapat melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi
jasmani, emosi, rohani, intelek dan syakhsiah.

‫ما يِحفيمن اا مو م‬.‫لا متيجمعيِحلا اللرسهر‬
‫ا مو م‬، ‫صيومم ا‬
‫ل‬
‫ا مومتمفررمًاقمحـمن اا يِحمينا مبيعيِحديِحها متمفررًاقم اا ميع س‬، ‫ما ايجمعيلا مجيممعمن اا مهمذاا مجيممع اا ميرسحيومم ا‬.‫ماللرسهر‬
‫ممعمن اا مو م‬
‫لا مينا مييتمبسعمن اا مشيِحقيي ا‬
‫لا ميطسريومداا مو م‬
‫مو م‬
.‫لا ميحسريومم ا‬
‫لا متيجمعيلا يِحفييا ًاقحـسلسيويِحبمن اا يِحغ ي‬
‫ليمم ايِحنا مو م‬
‫لا يِحلرليِحذيمنا مءامسنيواا مرربمن ا‬
‫ليخموايِحنمن اا ارليِحذيمنا مسمبسقيومن اا يِحب ا يِح‬
‫ما ايغيِحفيرملمن اا سذسنيومبمن اا مو يِح‬.‫الرلسهر‬
‫ا يِح‬.‫مرربمن اا مءايِحتمن اا يِحفيا الردينمي اا محمسمن ةما ا مويِحفيا اليِحخمريِحُ ةا محمسمن ةا ممويِحًاقمن اا معمذامبا الرن ار‬.‫م‬.‫إرنمكا مرسءيومفا مريِححيم‬
‫صرل ىا ا س‬
‫لا مرببا المع امليِحميمن‬
‫ا موايلمحيمسديِحريِح‬، ‫م‬.‫صيحيِحبيِحها مومسلرم‬
‫لا معمل ىا سممحرم ٍددا مومعمل ىا مءايِحليِحها مو م‬
‫مو م‬.