You are on page 1of 3

Tool 9: Opstellen en beoordelen Plan van Aanpak

In onderstaande tabel staat een stappenplan beschreven dat je kunt0 gebruiken voor het maken van
een plan van aanpak (PvA). Gedurende de eerste twee jaar van je studie word je tijdens colleges en
ook in projecten wegwijs gemaakt in het schrijven van een plan van aanpak. Onderstaand schema is
dan ook een schema dat je in zijn totaliteit moet kunnen toepassen zodra je op stage gaat, begin van
het derde studiejaar.

Blok A. Probleemomschrijving
1. Oriëntatie context
 Bij de oriëntatie staat de beeldvorming omtrent de
opdracht centraal. De oriëntatie vindt deels plaats
voorafgaand aan het schrijven van het Plan van
Aanpak.
 In het PvA komt hiervan ten minste terug:
 Opdrachtgever (kort benoemen)
 Opdracht –vanuit de opdrachtgever Context (kort benoemen)
2. Probleemverkenning
 Om de verkenning te structureren zijn hulpmiddelen
beschikbaar zoals:
1
 Gebruik van de 6-w’s
 Oorzaak-gevolg diagram
 Visgraat diagram
 Let op: Het kan ook een kans zijn i.p.v. een
probleem of het kan een vervolg zijn op een eerdere
onderzoek waarin het probleem al onderzocht is
(denk aan een herontwerp)
 Vat de essentie van het probleem samen, maar:
 Geen ‘Hoe kan’ vragen (want het ‘hoe’ is
nog niet bekend)
 Geen oplossingen (want of er een oplossing
is, is nog niet bekend; tenzij er al een eerder
onderzoek is geweest)
3. Doelstelling; criteria m.b.t. de doelstelling:
 Centraal staat: Wat wil je bereiken met dit project?
(Wat is het resultaat?)
 Geen oplossingen in de doelstelling
 Het nastreven van het doel leidt tot de oplossing /
deels tot de oplossing / aanpak van de
probleemverkenning (baken dit goed af).
 Is SMART geformuleerd en is daar expliciet op
gecontroleerd!
4. Onderzoeksmodel
 Er is een onderzoeksmodel opgesteld
 Deze eindigt in de doelstelling, je hebt terug
geredeneerd vanuit het doel en het model geeft
daardoor inzicht in de centrale vragen die
beantwoord moeten worden
5. Centrale vragen, deelvragen gevolgd door
1

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Wat is het probleem/kans?
Wie heeft het probleem/kans?
Wanneer begon het probleem/kans?
Waarom is het een probleem/kans?
Waar ontstaat het probleem/kans?
Wat is de mogelijk directe oorzaak van het probleem/kans?

Beoordeling / toelichting

 Welke modellen en theorieën je verwacht te gebruiken (als mogelijk) 8. doelstelling en onderzoeksmodel zijn toegelicht Blok B. literatuurstudie. Onderzoekstechnisch ontwerp 7.)? . Onderzoeksplanning:  Geef duidelijk aan wanneer je de centrale vragen hebt beantwoord (maak ook een detail-planning voor de onderzoeksvragen)  Geef aan wat je per centrale vraag gaat opleveren (zogenaamde deliverables)  De deliverables zijn duidelijk aangegeven in de planning. per onderzoeksvraag geef je aan:  Hoe deze bijdraagt aan de deelvragen en centrale vragen. Onderzoeksgegevens.) Belicht daarbij:  Welke andere technieken je hebt overwogen  Onderbouw de keuzes (voor/nadelen e. Procesmanagement Bij iedere vergadering dient de onderzoeksplanning present te zijn en te worden gebruikt.v. etc.onderzoeksvragen Uit het onderzoeksmodel komen de centrale vragen naar voren  De centrale vragen zijn verder verdeeld in deelvragen  De deelvragen zijn vervolgens uitgesplitst in onderzoeksvragen  Het is dus GEEN losse verzameling van vragen zonder logische opbouw of structuur! De opbouwlogica is kort toegelicht 6. per onderzoeksvraag geef je verder aan:  Welke techniek je verwacht te gebruiken (interview.v. waarbij ook de vorm is aangegeven Denk aan: o Presentatie Huidige situatie analyse o Communicatiemomenten o Rapportage herontwerp o Inhoudsopgave eindrapport o Concept eindrapportage o Et cetera  Blok C. Onderzoeksstrategie. uiteenzetten)  Welke informatie je eruit verwacht te halen 9.d. Vragen die aan bod komen zijn:  Loopt de uitwerking van de onderzoeksvragen op schema? En in relatie daarmee:  Ga je de uitwerking van de centrale vragen (dus deliverables) op de afgesproken tijd opleveren?  Dragen de onderzoeksvragen nog bij aan het doel?  Zijn er wijzigingen bij de onderzoeksvragen (zo ja. Begripsbepaling  De belangrijkste begrippen uit de probleemverkenning. Zie dan ook stap 7 e.

Den-Haag: Boom Lemma Brainstormsessies en discussies met vakdocenten SLM (op het gebied van methoden en technieken van onderzoek.De basis van de indeling is tot stand gekomen door Literatuur onderzoek. communicatieve en schrijfvaardigheden) Praktijktoetsing bij studenten en projectbegeleiders bij SLM . (2007). & e Doorewaard H. P. Het ontwerpen van een onderzoek (4 druk). waarbij het volgende boek de basis heeft gevormd: Verschuren.