You are on page 1of 6

หนน่วยการเรรียนรรรู้ทรีที่ 6 สสืบสานตตานานไทย

สาระการเรรียนรรร
1. พพิธรีไหวรครรดนตรรีไทย
2. แนวทางในการปฏพิบบัตพิเพพพื่อสพบทอดและอนนุรก
บั ษษ์ดนตรรีไทย
พพิธรีไหวรครรดนตรรีไทย
ดนตรรีไทยถพอวว่า “ครร” เปป นแหลว่ง รวมวพิชาทบัทั้งหมด ทบัทั้งครร
มนนุษยษ์ ครรเทวดา ครรดนตรรีผรลว่วงลบับ ครรเครพพื่องดนตรรี และครร
พบักลบักจจา

การไหวรครรดนตรรีไทย เปป นการระลลึกถลึงคนุณงามความดรีของ
ครรดนตรรีทพื่ล
รี ว
ว่ งลบับไปแลรวในอดรีต และแสดงความเคารพบรชา
ครรดนุรพิยเทพตลอดจนเปป นการขอขมาลาโทษในสพิพื่งทรีพื่ไดร
ประมาทพลาดพลบัทั้งไปในอดรีตซลึพื่งมบักใชรวน
บั อาทพิตยษ์หรพอวบัน
พฤหบัสบดรีในการประกอบพพิธรี โดยมรีครรผรใหญว่นว่นุงขาวหว่ม ขาว
เรรียกวว่า“พพิธรีกร” ทจาหนราทรีพื่ถว่ายทอดถรอยคจาบรชาครรและเปป น

บนุคลากร ตพิดตว่อหาบนุคคลทรีพื่จะเปป นประธานอว่านโองการ ประกอบพพิธรีไหวรครร ซลึพื่งตรองใชรผรทพื่ม รี รีความรรรความสามารถ ประกอบพพิธรีไหวรครรไดรถก ร ตรองครบถรวน เปป นผรรมรีความรรรความ .ตบัวแทนเชพิญดนุรพิยเทพ และบรรพาจารยษ์มาประทบับในมณฑล พพิธรี การเตรรียมประกอบพพิธรีไหวรครรดนตรรีไทย แบว่งออกเปป น 4 สว่วน ไดรแกว่ 1. พพิธรีสงฆษ์ นพิ มนตษ์คณะสงฆษ์ ๙ รรป มาเจรพิญพระพนุทธมนตษ์ เยปนถวายอาหารบพิณฑบาต ฉบันภบัตตาหารเชราเสรียกว่อน เพพพื่อ อนุทพิศสว่วนบนุญสว่วนกนุศลแกว่บนุพการรีชนและครรอาจารยษ์ทาง ดนตรรีไทย แลรวจลึงเรพิพื่มประกอบพพิธรีไหวรครร 3. ปรพิมณฑลพพิธรี อนุปกรณษ์เครพพื่องใชรสจาหรบับประกอบพพิธรี ปรพิมณฑลตรองมรีพทั้ น พ ทรีพื่กวรางขวาง เหมาะกบับการจบัดตบัทั้งเครพพื่อง ประกอบพพิธรีและผรรรว ว่ มพพิธรี 2.

การเตรรียมตบัวสจาหรบับผรร ร บับการครอบ 4. 12.1 เมพพื่อคณะสงฆษ์มาเจรพิญพระพนุทธมนตษ์เยปน ศพิษยษ์จะตรอง เขรารว่วมพพิธรีรบับศรีล ฟบั งคณะสงฆษ์เจรพิญพระพนุทธมนตษ์ 4.24.สามารถดรานดนตรรีการเตรรียมประกอบพพิธรีไหวรครรดนตรรีไทย แผว่น 4.2 เครพพื่องกจานบัลสจาหรบับเขรารบับการครอบ มรีขบันลรางหนรา ขนาดเสรนผว่านศรนยษ์กลางไมว่ตากวว่ จพื่ า 6 นพิทั้ วฟนุต ภายในบรรจนุ ผราเชปดหนราขาว 1 ผพน กระทงดอกไมร ธรปเทรียน เงพินกจานล (6.3 ขบัทั้นตอนสจาหรบับผรรเขราเรรียนวพิชาดนตรรีไทย (ปรีพื่ พาทยษ์) (1) ครอบเรพิพื่มเรรียนดนตรรีไทย ประธานจะจบับมพอใหรเรพิพื่มตรี เพลงสาธนุการ (2) ครอบเรรียนเพลงตระโหมโรง ประธานจะจบับมพอตรีเพลง ตระหญราปากคอก (3) ครอบเรรียนเพลงโหมโรงกลางวบัน ประธานจะจบับมพอตรี เพลงกระบองกบัน (4) ครอบเรรียนเพลงหนราพาทยษ์ชทั้น บั สรง ประธานจะจบับมพอตรี เพลงบาทสกนุณรี (5) ครอบเรรียนเพลงหนราพาทยษ์พพิเศษ คพอ เพลงองคษ์พระพพิร าพ ผรร ร บับการครอบระดบับนรีทั้ ตรองผว่านการเรรียนเพลงหนรา . 36 บาท) แลรวแตว่พพิธรีกรผรรเปป นประธานกจาหนด 4.

การแตว่งกาย ตรองแตว่งกายสนุภาพตามแบบฉบบับของ สนุภาพชน 2.3 บทเพลงทรีพื่บรรเลง แนวทางในการปฏพิบบัตพิเพพพื่อสพบทอดและอนนุรก บั ษษ์ดนตรรีไทย แนวทางในการปฏพิบบัตพิเพพพื่อสพบทอดศพิลปะดรานดนตรรีไทย กระทจาไดร ดบังนรีทั้ 1. การตรงตว่อเวลา ผรฟ ร บั งคอนเสพิรษ์ตตรองไปถลึงสถานทรีพื่กว่อน เวลาเลปกนรอย 3.2 วงดนตรรีทพื่จ รี ะบรรเลง 3.1 รายการแสดง 3. สว่งเสรพิมใหรมรีการแสดงในโอกาสตว่างๆ . การศลึกษาขรอมรลลว่วงหนรา 3.พาทยษ์ ทบัทั้ง 4 ขบัทั้นตอนจบแลรว มรีความรรรความสามารถบรรเลงเพลง ดบังกลว่าวไดรถรกตรองแมว่นยจาแผว่นทรีพื่ ลพิขสพิทธพิข ธิ์ องบรพิษท บั สจานบักพพิมพษ์เอมพบันธษ์ จจากบัด วพิชา ดนตรรี 46 หนว่ วยทรีพื่ 6 53 หลบักการเตรรียมตบัวฟบั งคอนเสพิรษ์ต โดยทบัพื่วไปมรีดง บั นรีทั้ 1.

2 วงดนตรรีทพื่จ รี ะบรรเลง 3. การตรงตว่อเวลา ผรฟ ร บั งคอนเสพิรษ์ตตรองไปถลึงสถานทรีพื่กว่อน เวลาเลปกนรอย 3. การฝลึ กหบัดเครพพื่องดนตรรีไทย 3. การศลึกษาขรอมรลลว่วงหนรา 3.1 รายการแสดง 3. การแตว่งกาย ตรองแตว่งกายสนุภาพตามแบบฉบบับของ สนุภาพชน 2.3 บทเพลงทรีพื่บรรเลง แนวทางในการปฏพิบบัตพิเพพพื่อสพบทอดและอนนุรก บั ษษ์ดนตรรีไทย แนวทางในการปฏพิบบัตพิเพพพื่อสพบทอดศพิลปะดรานดนตรรีไทย กระทจาไดร ดบังนรีทั้ .2. สว่งเสรพิมการฟบั ง หลบักการเตรรียมตบัวฟบั งคอนเสพิรษ์ต โดยทบัพื่วไปมรีดง บั นรีทั้ 1.

การฝลึ กหบัดเครพพื่องดนตรรีไทย 3.1. สว่งเสรพิมการฟบั ง . สว่งเสรพิมใหรมรีการแสดงในโอกาสตว่างๆ 2.