You are on page 1of 28

Cena 2,00 z

Nr 8 (195) Sierpie 2012 r.

ISSN 1231-9023

WITAJ SZKOO!
W NUMERZE:
Wdrujce mieci
str. 3
Otwarte niebo dla
Wilkowa
str. 4
Co obchodzi
konia jak si wz
przewrci
str. 6
Subkultury - nie
taki diabe straszny
str. 12-13
Co sycha
w Olimpii ?

str. 14
Niebawem w szkoach zabrzmi pierwszy dzwonek, a dzieci rozpoczn nowy rok szkolny.
Rozpoczcie roku szkolnego to dzie uroczysty i jeszcze troch na luzie. Nie ma jeszcze lekcji i zaj w szkolnych awkach. S za to biae bluzki i koszule, granatowe spdniczki i garnitury. Ogarnia nas sza zakupowo-organizacyjny i panika... czy na wszystko wystarczy? Najtrudniej maj rodziny wielodzietne, gdzie wydatki na wyprawk szkoln trzeba pomnoy
(strona 4). Oprcz ksiek trzeba kupi zeszyty, przybory, strj na w-f, obuwie (bo przecie
nasze pociechy nieprzyzwoicie szybko rosn). Jest te due przejcie i zastanawianie si jak
to bdzie wrd uczniw klas pierwszych. Stres przeywaj wszystkie pierwszaki, rwnie te
w gimnazjum, szkoach ponadgimnazjalnych, czy upragnionych studiach. Rodzice martwi
si o swoje prawie dorose dzieci, bo przecie w tym wieku najwaniejsze s grupy rwienikw, tworzcych rne subkultury. Czsto obawy wynikaj z braku wiedzy i zaufania do
swych pociech (str. 12-13). Dla niektrych pojawiaj si nowe moliwoci rozwoju, np.
szkoa muzyczna (str. 11), zajcia sportowe, aikido, plastyczne, taneczne teatralne (str. 18), to
kolejne fascynujce wyzwania, ktrym trzeba podoa. I z pewnoci (jak co roku) wszyscy
podoacie, czego Wam drogie dzieci i rodzice serdecznie yczymy. Pamitajmy, e szkoa to
nie tylko obowizki, ale te przyjemnoci, fajni nauczyciele i wietni koledzy.
Wszystkim rozpoczynajcym nauk, yczymy wielu radosnych chwil, samych
pitek i szstek. Nauczycielom wytrwaoci i satysfakcji w pracy, a rodzicom wyrozumiaoci i jak zwykle... aby do nastpnych wakacji!
Red. Nacz. Katarzyna Waluk

Strona 2

ALBO 8 (195) Sierpie 2012 r.

WDRUJCE MIECI
Malowniczy, pogodny wit zapowiada udany dzie. Okazuje si jednak, e ta wczesna pora to dla niektrych czas intensywnych dziaa.
Kiedy wikszo ludzi jeszcze smacznie pi, niektrzy sprytni mieszkacy nie pozwalaj sobie na taki luksus, gdy s bardzo zajci. Podjedaj autami, przychodz obadowani workami penymi mieci
i podrzucaj je do cudzych mietnikw. Widoczne jest to zwaszcza
w przypadku olsztyneckich osiedli.
Kwestia odpadkw, ktre generuj gospodarstwa domowe bya i jest niezwykle istotna.
Wszak, naley co z nimi robi, sprzta, segregowa, odzyskiwa. wiadomo ekologiczna w obecnych czasach jest zdecydowanie
wysza ni jeszcze kilka lat temu. Jednake
niektrzy mieszkacy naszego miasta, by
moe zainspirowani ekologicznymi trendami,
wpadli na genialny plan. Postanowili odsun
od siebie cakowicie ten problem i pozby si
mieci sposobem, ktry mona okreli mianem na kukuk.
Spacer po zakupy okazuje si by rwnie
wietn metod na podrzucenie odpadkw.
Najdogodniejszym miejscem do tego typu
eskapad okaza si murowany, zadaszony
mietnik. Solidna konstrukcja wytrzyma
nawa okolicznych resztek, a mur osoni niezbyt kulturalne dziaania pomysowych
mieszkacw osiedla. Nie zraa nikogo fakt,
i wewntrz sporego mietnika znajduje si
tylko jeden plastikowy kontener, ktry w

swym pierwotnym, jake naiwnym zamiarze,


mia suy wycznie mieszkacom konkretnych blokw. Oczywiste jest to, e pojedyczy zbiornik nie jest w stanie sprosta trzykrotnie wikszej ni planowano iloci mieci
i ju po dwch dniach jest tak przepeniony,
e le one na ziemi, tworzc gigantyczn
cuchnc stert. Jednake tym, ktrzy podrzucaj mieci nie przeszkadza taka mierdzca
bomba, przecie oni odchodz do swoich
pachncych czystoci domostw. Odchodz
z poczuciem spenienia, poniewa mieci nie
zalegaj w ich pojemnikach, a inni, gdy maj
pene, niech si martwi co z tym fantem zrobi. Do tych z okolicznych prywatnych domostw ju si przyzwyczailimy, ale cigle
zastanawiajcy jest fakt wdrujcych mieci
z jednego osiedlowego mietnika do innego,
a szczeglnie upodobano sobie mietnik
w pobliu Biedronki przy jednym z osiedlowych blokw. Codzienny spacer po zakupy
do miejscowego dyskontu to doskonaa oka-

zja, aby swoje mieci podrzuci innym mieszkacom. Jest to


rzecz niezrozumiaa dla uczciwego czowieka, poniewa
kady z blokw ma w bliskiej odlegoci od budynku swj
wasny mietnik z pojemnikami. Moe spowodowane jest to
tym, i stalimy si bardzo wygodni, a moe wrcz leniwi,
poniewa gdy mamy pokona odlego 100 czy 200 metrw
to jest nam zbyt ciko, poniewa trzeba i specjalnie
w druga stron budynku. 100 czy 200 metrw do dyskontu to
atwiejsze wyjcie, poniewa cudzy mietnik mam po drodze.
Myl, e warto byoby zaniecha niezbyt estetycznych
spacerw z workami penymi odpadkw, a po prostu korzysta ze mietnikw usytuowanych przy swoich blokach. Czy
nie jest to bardziej logiczne? Takie wycieczki z workiem
penym odpadkw nie s zbyt przyjemne i eleganckie, a na
pewno nie sprzyjaj ekologii. Polecam wybieranie si na
zakupy tylko z list, gotwk i koszykiem, tak bdzie wygodniej i zdecydowanie kulturalniej. Nie zapominajmy, e yjemy wrd innych, a przecie jak Kuba Bogu, tak Bg Kubie.

O kobietach nie tylko 8 marca

Miejsce i rola kobiet


w Kocioach chrzecijaskich
W ramach Dni Olsztynka Biblioteka Publiczna
w Olsztynku i Towarzystwo Przyjaci Olsztynka
5 VII 2012 r. zorganizowali spotkanie, w ktrym
wzili udzia: ks. Dariusz Zuber z olsztyneckiej
parafii ewangelicko- metodystycznej, pastor Marcin Chrzszcz z olsztyneckiego zboru Kocioa
chrzecijan- baptystw i praktykant Karol Dugosz
z olsztyneckiej parafii ewangelicko-augsburskiej.
Moderatorem by Bogumi Kuniewski z TPO.
Prezentacje i dyskusja byy bardziej natury oglnej, ale zapowiadano dalsze spotkania, ktre szczegowo mog przybliy i ekumenizm i rol spoeczn Kociow. Jedn z rl spoecznych moe
by stosunek Kociow do kobiet. Postanowiam
poszpera w ronych rdach, aby co prawda
w niewielkim stopniu, ale jednak przybliy ten
problem. W spoeczestwie jest przynajmniej 50%
kobiet. Nie jest wic to jaka mniejszo, ktr
trzeba chroni demokratycznie. Po prostu, wypadaoby tej czci spoeczestwa przyzna porwnywalne prawa lub podj przynajmniej prb uznania kobiet rwnoprawnymi w posudze duchowej
w Kocioach.
Koci ewangelicko-metodystyczny w RP
dopuszcza ordynacj kobiet, ktra jednak obecnie
nie jest stosowana praktycznie. Duchownym moe
by osoba (mczyzna lub kobieta), ktra ukoczya Wysze Seminarium Teologiczne im. Jana

ALBO 8 (195) Sierpie 2012 r.

askiego w Warszawie i uzyskaa akceptacj wadz


kocielnych.
W Kociele baptystw nie ordynuje si kobiet
na pastorw, jakkolwiek uznaje si posug kobiet
na stanowisku diakonisy. Gwnie jednak dziaa
Suba Kobiet, w ramach ktrej kobiety su pracami porzdkowymi, aktywn pomoc przy organizowaniu uroczystoci lub odwiedzaj starszych,
czy chorych. Staym punktem spotka jest Kalendarz Modlitw w ramach inicjatywy Kobiety
Modlitwy. 6 X 2010 r. odby si wiatowy Dzie
Modlitwy Kobiet. Modlitwa moe wiele zdziaa
i pomc, aby kobiety nie byy midzynarodowym
przedmiotem handlu ywym towarem i nie paday
ofiar wirusa HIV. A w Olsztynie 9 II 2012 r. Konferencja Kobiet zostaa odwoana z przyczyn niezalenych od organizatorw.
Koci ewangelicko-augsburski jest najstarszym i najwikszym Kocioem ewangelickim
(protestanckim) w Polsce, Kocioem luteraskim
prawnie dziaajcym na terenie Polski. W 2010 r.,
w wyniku tajnego gosowania synod tego Kocioa
opowiedzia si przeciwko ordynacji kobiet na
ksiy. Stosuje jedynie ordynacj kobiet na urzd
diakona lub diakonisy.
Koci rzymsko-katolicki, jak i prawosawny,
uznaje kult maryjny. Kult ten jest w katechizmie
katolickim szczegln odmian witych. Maria

ELIZA
z Nazaretu jest uznawana za matk Boga, w rozumieniu Jezusa Chrystusa, wierzy si, e z tego
wzgldu moe szczeglnie suy swoim wstawiennictwem. W kocioach protestanckich obowizuje zasada oddawania czci wycznie trjjedynemu Bogu.
Jeli za chodzi o rwnouprawnienie kobiet
w Kociele rzymsko-katolickim, to powoam si na
List Apostolski papiea Jana Pawa II z 15 sierpnia
1988 r. Jan Pawe II, mwic o godnoci czowieka, zawsze odnosi j w rwnym stopniu do
mczyzn jak i kobiet. Jednak, poniewa dopiero
obecnie nadszed czas, w ktrym kobiety mog
w peni realizowa swoje moliwoci, a czsto s
nadal w gorszej sytuacji i z racji swojej pci s dyskryminowane, potrzebne byo szczeglne podkrelenie ich godnoci. Ewangelia, przytaczajc spotkanie Jezusa z kobietami, ukazuje szacunek,
z jakim si do nich zwraca. Nawet do kobiety jawnie grzeszcej odnis si z miosierdziem, wywoujc jednoczenie wiadomo grzechu u mczyzn przez wskazanie, i jej grzech by take ich
grzechem. Dlatego, chocia dbanie o wasn godno naley do samej kobiety, bo jest wolnym czowiekiem, jest rwnoczenie obowizkiem mczyzny, ktry nie powinien panowa nad kobiet, czynic z niej przedmiot swego uycia. Tyle w wielkim skrcie o nauczaniu Kocioa.
A jeli chodzi o rwnoprawno w posugach
kocielnych, ordynacji kobiet w Kociele to jeszcze
bardzo daleka droga.
Kobiety wierz, su, s posuszne, nios pomoc potrzebujcym, wychowuj, ksztac si,
pokonuj setki trudnoci, rwnie i grzesz, ale
i potrafi MYLE.
Korzystajc z informacji dostpnych w internecie oraz ksiki M. Braun - Gadkowskiej Nauczanie Jana Pawa II opracowaa Stanisawa Zitek

Strona 3

WIECI Z MAGISTRATU

Otwarte niebo dla Wilkowa


Samoloty nad Wilkowem? To perspektywa najbliszych lat, majca kluczowe znaczenie dla caego regionu. W Wilkowie miaby powsta port lotniczy,
z pasem startowym majcym 2,9 km dugoci, obsugujcy zarwno loty krajowe i zagraniczne. Olsztyneccy samorzdowcy obecnie pracuj nad miejscowym planem zagospodarowania zakadajcym budow portu lotniczego.
Zatwierdzenie planu bdzie pierwszym krokiem w stron znalezienia inwestora zainteresowanego budow lotniska. Prace nad planem
trway od 2005 roku. Jednak dopiero w 2011
roku zostay pokonane wszelkie przeszkody
natury formalnej, a projekt planu udao si
uzgodni z wieloma instytucjami. Zgodnie
z zaoeniami, Wilkowo miaoby sta si portem lotniczym dla aglomeracji olsztyskiej.
Powstayby parkingi i hotele okalajce teren
lotniska. Niebagatelnym argumentem przemawiajcym za powstaniem lotniska jest jego
doskonaa lokalizacja. Teren pod budow lotniska pooony jest w odlegoci ok. 2 km na
pnoc od Olsztynka. W niewielkiej odlegoci
usytuowane s trasy drg krajowych - nr 7
(z nowym wzem S 7) Warszawa - Gdask
i nr 51 Olsztynek - Olsztyn - granica pastwa.
Moliwy jest rwnie transport kolejowy
z wykorzystaniem istniejcej linii. Usytuowanie lotniska bezporednio przy granicy miasta
i zabudowy Olsztynka oraz ssiedztwo drg
krajowych stwarza dogodne warunki dla sko-

munikowania lotniska z miastem oraz stolic wojewdztwa Olsztynem. Jesieni przewidywane jest
podjcie uchway przez Rad Miejsk w Olsztynku
w sprawie uchwalenia projektu. Budowa lotniska
byaby z pewnoci wielk szans rozwoju, nie
tylko dla naszego miasta i gminy, ale rwnie dla
caego regionu.

Wyprawka szkolna 2012/2013


Sierpie to dla rodzicw szczeglnie trudny miesic. Mno si wydatki zwizane
z zakupem podrcznikw i przyborw szkolnych. W ramach programu "Wyprawka
szkolna 2012/2013" rodzice mog si ubiega o zwrot czci poniesionych kosztw.
Dotyczy to rodzin najbiedniejszych, wielodzietnych lub takich, w ktrych jest osoba
niepenosprawna. Procedura uzyskania refundacji jest niestety skomplikowana i wie
o niej niewielu rodzicw.
Wnioski o udzielenie pomocy finansowej na
zakup podrcznikw mog by skadane do dnia
7 wrzenia 2012 r. u dyrektora szkoy, do ktrej
ucze bdzie uczszcza w roku szkolnym
2012/2013.
O dofinansowanie zakupu podrcznikw mog
ubiega si w szczeglnoci uczniowie:
- rozpoczynajcy nauk w klasach I-IV szk
podstawowych i w klasie I szk ponadgimnazjalnych (zasadniczej szkoy zawodowej, liceum
oglnoksztaccego i technikum), u ktrych
dochd na osob nie przekracza kryterium dochodowego na osob w rodzinie (w przypadku uczniw klas I szk podstawowych 504 zotych,
a w pozostaych przypadkach 351 zotych);
- sabowidzcy, niesyszcy, z upoledzeniem
umysowym w stopniu lekkim oraz z niepenosprawnociami sprzonymi, w przypadku gdy
jedn z niepenosprawnoci jest niepenosprawno wymieniona wyej i posiadajcy orzeczenie
o potrzebie ksztacenia specjalnego poradni psychologiczno-pedagogicznej, realizujcy obowizek szkolny lub obowizek nauki w szkoach dla
dzieci i modziey (szkoy podstawowe, gimnazja, szkoy ponadgimnazjalne: zasadnicze szkoy

Strona 4

zawodowe, licea oglnoksztacce, technika oraz


kl. II-III licew profilowanych, uzupeniajcych
licew oglnoksztaccych i technikw uzupeniajcych) bez stosowania kryterium dochodowego;
Pomoc moe by rwnie udzielona uczniom
pochodzcym z rodzin, w ktrych dochd na
osob w rodzinie przekracza kryterium dochodowe, w przypadkach okrelonych w art. 7 ustawy
o pomocy spoecznej, w tym w szczeglnoci
z powodw: ubstwa, sieroctwa, bezdomnoci,
bezrobocia, niepenosprawnoci, dugotrwaej lub
cikiej choroby, wielodzietnoci, rodzin niepenych lub wielodzietnych, alkoholizmu lub narkomanii, zdarzenia losowego. Powysza zasada nie
dotyczy uczniw klas I szk podstawowych.
Szczegowe warunki udzielania pomocy,
form, zakres i tryb postpowania w sprawie
udzielania pomocy okrela rozporzdzenie Rady
Ministrw w sprawie szczegowych warunkw
udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup
podrcznikw.
Wnioski oraz przepisy dotyczce wyprawki
dostpne s w szkoach i na stronie: www.olsztynek.pl w zakadce wane komunikaty.

ZAPRASZAMY
NA SPOTKANIA
SZKOLENIOWOKONSULTACYJNE
Lokalna Grupa Rybacka Pojezierze
Olsztyskie ma zaszczyt zaprosi wszystkich zainteresowanych do uczestnictwa
w serii spotka szkoleniowo-konsultacyjnych w ramach Osi Priorytetowej 4 Programu Operacyjnego Zrwnowaony
rozwj sektora rybowstwa i nadbrzenych obszarw rybackich 2007-2013.
Spotkanie odbdzie si 4 wrzenia 2012 r.
(wtorek), godz. 8:00-15:00, w urzdzie miejskim
w Olsztynku.
Program konsultacji bdzie obejmowa:
- oglne zasady i warunki uzyskania pomocy
w ramach Osi 4 PO RYBY.
- podstawy prawne, obszar kwalifikowalnoci, rodzaje operacji w ramach Osi 4 PO RYBY
- wzr wniosku o dofinansowanie w ramach
rodka 4.1. Rozwj obszarw zalenych od
rybactwa z wyczeniem realizacji operacji polegajcych na funkcjonowaniu lokalnej grupy
rybackiej (LGR) oraz nabywaniu umiejtnoci
i aktywizacji lokalnych spoecznoci.
- zaczniki, ktre docza si do wniosku
o dofinansowanie.
Wicej informacji na stronie www.olsztynek.pl z zakadce wane komunikaty.
Serdecznie zapraszamy

NOWE
PERSPEKTYWY
DLA bEZRObOTNEJ
MODZIEY
Centrum Edukacji i Pracy Modziey
Ochotniczych Hufcw Pracy w Olsztynie
ogasza nabr do projektu Nowe perspektywy, finansowanego z Europejskiego
Funduszu Spoecznego. Projekt ten skierowany jest do modziey w wieku 18-24 lata,
nieuczcej si i niepracujcej, wymagajcej wsparcia w zakresie aktywizacji zawodowej w obszarze rynku pracy oraz integracji spoecznej, w tym absolwentw
OHP.
Projekt bdzie trwa do czerwca 2013 roku.
W ramach prowadzonej rekrutacji do udziau
w projekcie bd kwalifikowane zarwno osoby
nieaktywne zawodowo, jak i osoby bezrobotne,
zarejestrowane w urzdzie pracy. Modzie
bdzie uczestniczya w zajciach: indywidualnych i grupowych z psychologiem i doradc
zawodowym, z zakresu przedsibiorczoci, komputerowych ECDL, szkoleniach jzykowych,
kursach i praktykach zawodowych oraz kursie
prawa jazdy kat B. Podczas zaj uczestnicy
bd korzysta z bezpatnego wyywienia oraz
dofinansowania kosztw dojazdu rodkami
komunikacji publicznej. Beneficjenci projektu
nie s objci ubezpieczeniem zdrowotnym.
Wicej informacji na stronie internetowej
www.warminsko-mazurska.ohp.pl

ALBO 8 (195) Sierpie 2012 r.

WIECI Z MAGISTRATU

Nowoczesne targowisko
powstanie w Olsztynku
Dziesi nowoczesnych targowisk za kwot 8,3 mln z powstanie w wojewdztwie warmisko-mazurskim ze rodkw Programu Rozwoju Obszarw Wiejskich, przeznaczonych na podstawowe usugi dla gospodarki i ludnoci wiejskiej. rodki te zostan przekazane na przebudow, remont i wyposaenie staych targowisk. Wrd miast, w ktrych modernizowane bd
place targowe znalaz si rwnie Olsztynek. Ju niedugo w naszym miecie bdziemy mogli
pochwali si nowoczesnym obiektem tego typu.

OGOSZENIE
Radni z okrgu nr 1 oraz przewodniczcy
rad osiedli nr 1 i 2 zapraszaj
serdecznie mieszkacw Olsztynka
na spotkanie, ktre odbdzie si

4 wrzenia (wtorek) 2012r. w sali


konferencyjnej Urzdu Miejskiego
w Olsztynku o godz. 18:00
Na spotkaniu przedstawimy wsplnie wypracowane
wnioski do budetu na 2013r. Podczas spotkania
bdzie mona zgosi wasne propozycje.

Zapraszamy serdecznie

Targowisko miejskie w Olsztynku niedugo zmieni swoje oblicze.

Teren dziaania Osiedla nr 1 obejmuje


nastpujce ulice miasta Olsztynka:
Akacjowa, Kasztanowa, Klonowa, Lipowa, wierkowa,
Wilcza, Sportowa, Jagodowa, Lena, Lenikw, Wrzosowa,
Malinowa, Morelowa, Owocowa, Porzeczkowa, Agrestowa,
Winiowa, Mrongowiusza /Nadlenictwo, ZT i SLP/,
Brzozowa, Dbowa, Gogowa i Grabowa, Leszczynowa
.
Teren dziaania Osiedla nr 2 obejmuje
nastpujce ulice miasta Olsztynka:
Kolejowa, Mierkowska, Jana Pawa II, Towarowa, Polna,
Mrongowiusza /za Nadlenictwem/,
Daszyskiego, Szkolna /Osiedle "Farmer"/, Zielona.

Co Ty moesz o tym wiedzie!


Czy znasz z imienia i nazwiska radnego, ktry Ci reprezentuje? Czy wiesz jak si z nim skontaktowa? Kiedy ma dyur? Jak wyglda sesja rady miejskiej? Przycz si do nas i miej wikszy wpyw na
to co dzieje si wok Ciebie!
Modzieowa rada miejska
w 2012 roku zgosia Olsztynek do
konkursu Super Samorzd. W tym
roku konkurs ma nieco inn formu
ni w 2011, poniewa zgaszajcy
zobowizuje si do wykonania jednego z szeciu zada. My postawilimy wybra zadanie Dostpni
radni. Naszym celem jest wypracowanie narzdzi, dziki ktrym
mieszkacom gminy Olsztynek,
i nie tylko, bdzie atwiej skontaktowa si z radnymi lub zgosi pro-

blem, wniosek, swoj opini. Jestemy ju po przeprowadzeniu badania ankietowego wrd mieszkacw oraz sotysw. Na podstawie
wynikw przygotowalimy szereg
propozycji zmian istniejcej sytuacji.
W zwizku z powyszym, zapraszamy wszystkich mieszkacw
Olsztynka na spotkanie, podczas
ktrego przedstawimy wyniki bada
oraz nasze propozycje zmian. Spotkanie odbdzie si 12 wrzenia

2012 roku w sali konferencyjnej


Urzdu Miejskiego w Olsztynku
o godz. 17:30.
Zachcamy take do zgaszania
wasnych pomysw, podczas spotkania lub nadsyania na adres:
mrm@olsztynek.pl lub Urzdu
Miejskiego w Olsztynku, ul. Ratusz
1, 11-015 Olsztynek z dopiskiem
MRM Olsztynek.
Czekamy na Ciebie!
MRM Olsztynek

Modzieowa rada miejska z Olsztynka bierze


udzia w projekcie Modzieowe Rady Krok po Kroku
Projekt Modzieowe Rady Krok po Kroku skierowany jest do modziey z wojewdztwa warmisko-mazurskiego, zwaszcza dziaajcej
w modzieowych radach oraz w Radzie Modzieowej Euroregionu batyk. Jego celem jest wymiana dowiadcze, rozbudowa sieci kontaktw, profesjonalizacja i popularyzacja dziaania modzieowych rad.
W ramach zadania zorganizowane zostanie
szkolenie powicone dziaalnoci rad, ich wpywu
na dziaania wadz lokalnych oraz narzdzi sucych do aktywizacji modziey. Stworzona
zostanie take ksika Krok po kroku bdca
poradnikiem w zakresie zakadania i zasad funkcjonowania modzieowych rad. Odbdzie si
take seria spotka czonkw rad z lokaln modzie , podczas ktrych zostan przedstawione
wymierne korzyci z zaangaowania obywatelskiego, przybliona dziaalno rad oraz rozpowszechniona stworzona publikacja.
Jak moesz uczestniczy w projekcie?

ALBO 8 (195) Sierpie 2012 r.

Zgo swoj szko do spotka z modzie,


podczas ktrych uczestnicy projektu bd prezentowali dziaalno modzieowych rad oraz moliwoci aktywnych dziaa modziey w naszym
regionie. Ponadto, uczestnicy spotka otrzymaj
wydan w ramach projektu ksieczk dotyczc
tworzenia i funkcjonowania modzieowych rad.
Spotkania odbyway si bd przy uyciu interaktywnych metod pracy z grup.
Spotkania odbyway si bd w okresie od
3.09.2012r. do 14.10.2012r. i przeznaczone s dla
10-20 osobowych grup modziey.
Napisz maila do realizatorw projektu na adres

pionier.eser@gmail.com, w tytule wiadomoci


podajc spotkania z modzie.
Ponadto, jeeli jeste czonkiem modzieowej rady z naszego wojewdztwa zapraszamy
do wsptworzenia ksiki Modzieowe Rady
Krok po Kroku, o ktrej wyej. Pisz na adres
pionier.eser@gmail.com, w tytule wiadomoci
podajc ksika modzieowe rady.
Zapraszamy,
Europejskie Stowarzyszenie Edukacji
i Rozwoju PIONIER
Modzieowa Rada Euroregionu Batyk

Strona 5

CO ObCHODZI KONIA
JAK SI WZ PRZEWRCI
Konia z rzdem temu, kto wyjani powd zaniedba, szczeglnie na chodnikach olsztyneckich ulic.
Pobiene ogldziny tyche wymownie wiadcz o tym, e ich zdegradowany stan techniczny, nie mwic
o estetyce, to kilkudziesicioletnia niech do ich biecej konserwacji przez suby komunalne. Chodnik,
to wydzielony pas uliczny ze suebnym przeznaczeniem bezpiecznego przemieszczania si osb pieszych,
wiato chodnika wedug norm polskich, niczym nie odbiegajcych od europejskich, to przestrze wolna
w swoim przewicie, nie utrudniajca i nie zagraajca bezpieczestwu pieszych. Nawierzchnia chodnika
powinna by rwna i gadka, bez adnych wystajcych elementw - wazw studzienek, skrzynek,
hydrantw ulicznych i innych urzdze.
Zagroeniem pieszych s te
zagbienia nawierzchni chodnikowej. Wszelkiego rodzaju znaki drogowe umieszczane powinny by na
skraju wewntrznej strony chodnika,
lub przymocowane za zgod waciciela do budynku. Gdyby ta, wydawaoby si prosta i oczywista, wynikajca z obowizkw Zakadu
Gospodarki Komunalnej w Olsztynku dbao o stan chodnikw bya
priorytetem, nie doszoby do gronego wypadku, jakiemu ulega mieszkanka Olsztynka pani Janina C. na
ulicy Mrongowiusza, w dniu 22 lipca br. Poszkodowana, idc chodnikiem, zaczepia nog o krawd
wystajcego z chodnika wazu studzienki. Upada, wskutek czego
doznaa urazu gowy, w tym zamania koci nosa, licznych otar
naskrka i wyleww na twarzy,
ponadto dodatkowo stuka okulary,
z ktrych szka pokaleczyy jej
twarz. Poza tym doznaa urazu stawu
barkowego oraz caej rki, na tyle
powanego, e do chwili obecnej nie
moe swobodnie ni rusza. Od
czasu tego wypadku pozostaje pod
sta opiek lekarzy specjalistw,
ktrzy przewiduj czas leczenia
i rehabilitacji pacjentki na kilka mie-

sicy. Poszkodowana czuje si niepenosprawna, poniewa ma kopoty


z wykonywaniem wielu podstawowych czynnoci ycia codziennego,
jest take nadal w stresie pourazowym. Szczegy powanego w swoich skutkach wypadku s udokumentowane na pycie DVD (do wgldu
w redakcji) jako niezbity dowd nastpstw przytaczanych zaniedba.
Pastwo C. nie wykluczaj roszcze
odszkodowawczych co, nie powinno
budzi niczyjego zdziwienia. Puent
caego tego zdarzenia, jaka sama si
nasuwa, jest powiedzenie Kowal
zawini, Cygana powiesili, bowiem
kierownictwo Zakadu Gospodarki
Komunalnej, po upadku zakadu,
pozostawio swoim nastpcom
w spadku midzy innymi kopot
zadouczynienia ofierze wypadku.
Chodniki nie mog by torem przeszkd, zastawionym kubami do
mieci, bezmylnie stawianymi hydrantami i, jak wspomniaem wczeniej, zagroone nierwnociami
swojej powierzchni, ktre powinny
eliminowa je z uytkowania, a do
chwili naprawienia. O bezpieczestwo obywateli mieszkacw miasta powinna dba nie tylko policja
i stra miejski, lecz rwnie suby

brak zabezpieczenia wnki bezpiecznikowej na supach owietleniowych


komunalne, midzy innymi stwarzajc warunki do bezpiecznego poruszania si pieszych chodnikami. Na
tzw. dzie dzisiejszy naprawia si
np. kratk ciekow na jezdni dopiero jak si zapadnie i powstanie krater, ale zagbienie kratki od 15 20
cm nie jest rac usterk, patrzc
dalej - widok braku zabezpieczenia
wnki bezpiecznikowej na supach
owietleniowych nie robi na nikim

adnego wraenia, chocia otwarta


wnka na wysokoci kilkudziesiciu
centymetrw nad ziemi moe by
pokus dla ciekawego dziecka (zob.
zdj.). Dlaczego ja widz te zagroenia, a nie widz tego radni, ktrzy
przecie z wasnej i nieprzymuszonej
woli zabiegali o wybr. Jaka naprawd idea przywiecaa ich aspiracjom, chyba tylko apanae bo
widoczne goym okiem zaniedbania,
jak mona zauway, nie zasuguj
na ich uwag. Najwiksz presj
mog wywrze na suby, w tym
komunalne, wanie radni, tolerowanie zaniedba i zagroe podwaa
ich suebn rol wobec mieszkacw, do czego zobowizuje ich posiadanie mandatu radnego. Trudno
zrozumie, dlaczego nie ma dobrej
woli usunicia niektrych drobnych
zagroe dla pieszych na chodniku,
jak wypchnita przez korze kostka
polbruku. Jest to czynno dla jednej osoby, nawet bez kwalifikacji.
W tym celu mona chociaby uszczupli a czteroosobow grup pracownikw zbierajc kupki mieci
z jezdni na przyczep. Jeli suby
komunalne maj kopot ze sposobem
organizacji napraw takich usterek,
zagraajcych bezpieczestwu przechodniw, deklaruj osobist pomoc
- nieodpatnie poinstruuj polecon
mi osob jak usun zagroenia na
chodnikach. Zapewniam, e osoba ta
po kilku dniach wsppracy ze mn
si usamodzielni.
Zapewniam te, e deklarowana
przeze mnie kilkudniowa wsppraca
przyniesie oczywiste korzyci,
przede wszystkim uytkownikom
chodnikw, a wystarczajcym rodkiem transportu dla niezbdnych do
napraw narzdzi bdzie taczka,
wykluczajc tym samym bezsensowne naduywanie kosztownego transportu samochodowego.
Kazimierz Czester

Pozostaa cz redakcji popiera w caej rozcigoci intencje swojego kolegi, przedstawiajc dodatkowo, bez komentarza, stan i prowizoryczne, ale stojce od kilku tygodni, zabezpieczenie studzienek przy ul. Sienkiewicza.

Strona 6

ALBO 8 (195) Sierpie 2012 r.

Orzechowo pikna idea koncertw organowych


15 sierpnia wieczorem, w Kociele pw. w. Jana Chrzciciela w Orzechowie mia miejsce
koncert organowy. Wystpi organista z kocioa w. Klemensa w Nadarzynie Adam
Kuczewski. Ten niespena 40-letni artysta zaprezentowa si publicznoci jako profesjonalista i znawca nieatwej sztuki gry na instrumencie, jakim s organy.
W wielu aspektach (gono, brzmienie, barwa) przewyszaj one orkiestr symfoniczn, chocia na organach gra tylko jeden czowiek. Rozpito skali dwikw duych organw wynosi ok.
10 oktaw, co jest porwnywalne z zakresem
dwikw odbieranych przez ludzki such (od 16
Hz do ok. 16 kHz). Muzyk zaprezentowa kilkanacie utworw, na czele ze synn Toccat d-moll
J.S. Bacha. Ten trudny technicznie, monumentalny
utwr zabrzmia naprawd wspaniale w interpretacji organisty z Nadarzyna.
Podobnie wymienicie mistrz wykona utwr
Ave Maria F.Schuberta, w ktrym pokaza ca
gam brzmienia odrestaurowanych organw
z Orzechowa. Ale obok, nazwijmy to, klasyki
gatunku artysta zaprezentowa nieco lejsze
w swojej formie utwory, np. dwie miniatury Flor

Peetersa oraz wasne kompozycje. Publiczno,


w wypenionym po brzegi kociele, docenia klas
artysty, aplauzem na stojco.
Adam Kuczewski koncertowa w kraju i za granic, m.in. w Niemczech, Francji, Holandii, Belgii.
W 1995 r. otrzyma wyrnienie w Oglnopolskim
Konkursie Organowym w Rumii. Jak ju wspomniaem, zajmuje si rwnie kompozycj. Pisze
gwnie utwory organowe oraz chralne a capella,
a take z akompaniamentem organowym.
Recital artysty zosta przygotowany przez parafi rzymsko-katolick w. Jana Chrzciciela PluskiOrzechowo, a take przez Spoeczno-Kulturalne
Stowarzyszenie Mionikw Plusk, Poudniowej
Warmii i Galindii Zachodniej.
Organizatorom koncertu nale si spore sowa
uznania za odwag i wspania ide budzenia

z niepamici zapomnianej miejscowoci Orzechowa. Wydaje si, i poprzez taki koncert oyy
wspomnienia o ludziach, ktrzy musieli opuci
swoje domy oraz powrci zgiek ttnicej niegdy
rytmem ycia, piknej mazurskiej wsi. W brzmieniu muzycznych interwaw uwany odbiorca
mg usysze dwiki rozmw dawnych mieszkacw Orzechowa, a take oczyma wyobrani
dostrzec postaci, ktre ju odeszy na tamt stron.
Tak oto, muzyka moe by elementem, ktry
bdzie cznikiem pomidzy dwiema rzeczywistociami
Oby takich znakomitych idei byo jak najwicej. Mam nadziej, e koncerty w Orzechowie
wejd od przyszego roku do staego punktu
imprez artystycznych w naszej gminie. Pamitajmy, e od wrzenia ruszaj zajcia w szkole
muzycznej, wic wraliwych, szczeglnie modych, odbiorcw z pewnoci nie zabraknie na
podobnych koncertach.
Zygmunt Puszczewicz

SKANSEN PEEN YCIA

Zioowe wito i wici


15 sierpnia w kociele katolickim obchodzone jest wito Najwitszej Marii Panny, nazywane take
witem Matki boskiej Zielnej. Ju od trzech lat, tego wanie dnia, w olsztyneckim skansenie organizowane jest Regionalne wito Zi *. W tym roku na uczestnikw imprezy czekao wiele atrakcji, m.in.: jarmark , na ktrym mona byo zakupi wszystko lub prawie wszystko co zwizane jest z zioami, poczynajc od zi w naturalnej postaci, a na kosmetykach koczc. Oprcz tego konkursy, wystpy i koncerty, uroczyste otwarcie stodoy z bramki, uruchomienie wiatraka z Wodzian.
Du popularnoci cieszyy si
degustacje herbat zioowych, pokazy
i warsztaty rkodziea (zielnik Helwinga - zioa i kwiaty z papieru,
ozdabianie woreczkw stemplami
o motywach zioowych, robienie
wiec z wzy, malowanie zi na
szkle oraz filcowanie). By tradycji
stao si zado, w muzealnym
kociele, w czasie mszy, powicone
zostay bukiety z zi, zb i kwiatw, ktre mona byo wasnorcznie
wykona z przygotowanych przez
pracownikw muzeum rolin.
Matka Boska nie jest jedyn opiekunk urodzaju. Patronkami ogrodnikw, botanikw, kwiaciarzy i przyrodnikw s, m.in. wita Dorota
z Cezarei i Hildegarda z Bingen.
Imi Dorota, w jzyku greckim
Dorothea, znaczy tyle co dar Boy
(daron- dar; theos- bg). wita
Dorota z Cezarei bya dziewic
i mczenniczk yjc w czasach panowania cesarza Dioklecjana (284305 r. n.e.), przeladowcy chrzecijan. wita ta nie chciaa wyrzec si
wiary i pokoni bokom, zachcaa
te do staoci i wytrwaoci innych
wyznawcw. Z wyroku Suprysjusza,
namiestnika Kapadocji, zostaa skazana na tortury i mier przez cicie.
Na widok jej mczestwa nawrci

ALBO 8 (195) Sierpie 2012 r.

Widowisko "Zioa w obrzdach ludowych" w wykonaniu teatru ulicznego


z olsztyneckiego domu kultury.

si mody mwca, adwokat Teofil.


Jak gosi legenda, mia si on kpico
spyta witej, dlaczego jej tak
pieszno do mierci. Dorota miaa
mu odpowiedzie: Bo id do niebieskich ogrodw. Wtenczas modzieniec mia zaszydzi ze witej sowami: Gdyby mi z twoich ogrodw
niebieskich podarowaa owoce lub
kwiaty, to bym uwierzy. Ledwo
przebrzmiao to zdanie, zjawi si
chopczyk z koszem piknych kwiatw i wspaniaych owocw, a bya
wtedy zima. To zdarzenie miao spo-

wodowa nawrcenie Teofila, za


ktre zapaci yciem.
w. Dorota naleaa do 14 patronw wspomoycieli, jej kult by
powszechny, czego odbiciem jest
ikonografia. Mczennica przedstawiana bya z mieczem, broni ktr
odebrano jej ycie, z koszem kwiatw i owocw, z trzema jabkami
i rami, krzyem, koron, lili symbolem dziewictwa i palm
mczestwa.
Hildegarda z Bingen zwana te
bya Sybill znad Renu. Bya nie-

mieck przeorysz zakonu benedyktynek, wizjonerk, mistyczk, kompozytork, poetk, autork wielu
dzie z zakresu teologii, filozofii,
historii naturalnej oraz nauk cisych.
Wsawia si take jako zielarka
i uzdrowicielka. Proces kanonizacyjny, rozpoczty w XIII w., zosta
przerwany, jednak w tradycji katolickiej uznawana jest za wit i otaczana jest kultem. Istniej starania
o nadanie jej, jako czwartej kobiecie,
tytuu Doktora Kocioa.
Hildegarda chorob postrzegaa
jako zakcenie harmonii midzy ciaem, duchem i dusz. Swoje spostrzeenia z zakresu medycyny naturalnej
zawara w dziele Lieber subtilitatum
diversarum naturarum creaturarum,
zawierajcym take opisy rolin,
mineraw i zwierzt. Wspczenie
jej osoba cieszy si duym zainteresowaniem, a w ksigarniach licznie
ukazywane s wydania i opracowania czerpice z jej ziooleczniczej
i dietetycznej wiedzy.
W ikonografii przedstawiana
w celi, stroju benedyktyskim oraz
promieniami wiata nad gow, bd
z kwitncym zielem i naczyniem
w doniach.
Maria Kulczyk
* Organizatorami Regionalnego
wita Zi byli: Muzeum Budownictwa Ludowego-Park Etnograficzny
w Olsztynku, Samorzd Wojewdztwa
Warmisko-Mazurskiego, Miejski
Dom Kultury w Olsztynku, Lokalna
Grupa Dziaania Stowarzyszenie
Poudniowa Warmia. Skansen
odwiedzio 3,5 tysica turystw, swoje
produkty sprzedawao ponad 60-siciu
wystawcw.

Strona 7

Mity, pprawdy i prawdy


- migawki z podry po biaorusi
Zbliamy si do granicy polsko biaoruskiej. Nieduy samochd, troch prezentw dla rodziny, przewodnik biaoru i oczywicie cierpliwo. Za nami i przed nami same biaoruskie
samochody. Ich pasaerowie na pierwszy rzut oka spokojni, zdystansowani, wydaje si, e dokonali kalkulacji i stanie w ogonku na granicy stanowi swoisty rytua. Nie rozmawiamy, o emocjach
niektrych osb wiadczy moe co chwila odpalany od poprzedniego papieros. Po piciu godzinach mijamy ostatni szlaban. Dodajemy godzin na zegarkach i ruszamy do baranowicz, pierwszego przystanku naszej wyprawy. Spokj na drogach (dobrej jakoci) i wyrane oznakowania
czyni nasz podr bezpieczn nikt i nic nas niepokoi.

DROGI
Przemierzamy kraj i na kadym
kroku jestemy mile zaskoczeni. Biaorusini generalnie przestrzegaj
przepisw drogowych - znacznie
surowsze s tu kary za przekroczenie
prdkoci, nie mwic ju o wypadkach; ktrych powodowanie czsto
koczy si zabraniem prawa jazdy,
a nawet konfiskat samochodu. Na
drogach zdarzaj si kontrole milicyjne (nie dowiadczylimy tego), ale
zdecydowanie rzadziej, ni w Polsce.
Na Biaorusi jest kilka drg dwupasmowych i znacznie wicej jednopasmowych, wci jednak o nawierzchni lepszej, ni wikszo polskich. Prowadzenie, nawet na jednopasmwkach i przy duszych trasach
jest relaksujce, gwnie z powodu
niewielkiej iloci samochodw (no,
moe znacznie wicej jest ich w okolicy miast). Drogi najczciej prowadz prosto, nie ma wielu ostrych
zakrtw. Jazda po paskim terenie
jest monotonna, ale umoliwia przewidzenie niebezpiecznej sytuacji.
Rozmaite strony internetowe bd
straszyy informacjami o zych dro-

Twierdza mirska.
Strona 8

gach i czyhajcych na podrnych


niebezpieczestwach. My nie napotkalimy adnych internetowych
sensacji. Naley pamita o drogowej uprzejmoci. Poza centrami wielkich miast mona poczu si naprawd wolnym, w znaczeniu bycia na pustej drodze.

MIASTA I OKOLICE
baranowicze - miasto nieco wiksze od Olsztyna yje swoim rytmem.
Niegdy wojskowe, o charakterystycznej sowieckiej zabudowie, staje
si obecnie nowoczesnym orodkiem
miejskim. Drani moe pewien chaos w zabudowie, ale jest niezwykle
czysto i bezpiecznie. Miasto yje niemale ca dob. Nasi gospodarze
stwierdzili, e wieczorem naprawd
ulica oywa (na Biaorusi wszyscy
obywatele w tak zwanym wieku produkcyjnym pracuj). Sami przekonalimy si o tym widzc mieszkacw na skwerach, w pubach, ogrdkach piwnych. Po siedmioletniej
przerwie widzimy zmiany wicej
kin, repertuar jak najbardziej wiatowy. Sklepy zrnicowane i wypenio-

ne towarem (chocia ceny, nawet


w przeliczeniu na zotwki oszaamiaj), nowa architektura. Biaorusini
yj dniem dzisiejszym, codziennym
zabieganiem.
Pisk to ju Polesie. Miasto niezwyke, jego historia ginie wrd
tajemnic i mitw. Ciekawie pooone,
pord moczarw i bagien. Okoo
130 tysicy mieszkacw stanowi
obecnie mieszank etniczn (przed
wojn 90 % populacji stanowili
ydzi). Czytajc przed wyjazdem
o bogatej historii miasta, silnie zwizanego z przedwojenna Polsk, postanawiamy zasmakowa jego atmosfery. Parkujemy w centrum (bezpatnie)
i udajemy si pieszo na poszukiwania
ladw dawnej wietnoci. Te pierwsze to: koci katolicki WNMP oraz
klasztor oo. Franciszkanw z koca
XIV wieku. Odrestaurowane (imponujcy barok) freski, malowida,
ponad 100 rzeb. Niestety, do obejrzenia tylko przez aurow krat.
Spacerujemy ulicami, mijajc charakterystyczn dla tego regionu drewnian i murowan architektur. Co ciekawe, na wielu obiektach utrwalono

przeszo tabliczkami z informacj


o historycznym znaczeniu miejsca.
I niewane, czy jest to przeszo niedawna komunistyczna, czy przedwojenna. Wraenie robi cerkiew
zwieczona czarnymi kopuami.
Warto pamita, e Pisk to rodzinne
miasto zmarego niedawno dziennikarza i pisarza Ryszarda Kapuciskiego (tabliczka na jednym z drewnianych domw).
Nasi kuzyni proponuj nam wypraw po Nowogrdczynie Mir,
Niewie, Nowogrdek, Zaosie.
Widzc nasz entuzjazm, jad z nami,
ciekawi zmian. Pogoda sprzyja. Mir
pera wrd zabytkw Biaorusi, ju
z daleka majacz wiee potnej
twierdzy. Dech zapiera imponujcy
obiekt, a wok niego odtworzony
z pieczoowitoci park zamkowy.
Zaczynamy od piwnic zamkowych,
a koczymy na salach ksicych. Ta
wyprawa ma dla mnie wymiar bardzo
osobisty Mir to rodzinne miasteczko mojej mamy. Wchodz do renesansowego kocioa z XVI wieku,
gdzie bya ochrzczona; pani opiekujca si nim, zaskoczona moj
rodzinn histori, snuje refleksje na
temat tutejszej spoecznoci z 7
tysicy parafian pozostao 30 osb.
Myl, gdzie podziali si ci wszyscy
ludzie, jakie s ich losy. Polacy ju tu
w zasadzie nie przyjedaj nie
ukrywa wzruszenia. Niedawno oddelegowany tu z Polski ksidz odkry
w kociele krypt ze szcztkami Radziwiw sukcesorw zamku.
Docieramy do nastpnej pery
historii, cile zwizanej z trzema
narodami - Polsk, Litw i Biaorusi
Niewiey. Po raz pierwszy spotykamy tak wielk grup turystw
z Biaorusi, Rosji, Niemiec. Rzeczywicie, kompleks paacowy Radziwiw (na licie wiatowego dziedzictwa UNESCO), park i koci
farny to szczeglne miejsca. Biaorusini mwi o nich z dum. Renowacja
trwaa ponad 10 lat, ale warto byo
czeka. Podczas zwiedzania syszymy rne opinie, na pewno godna
podziwu jest sama architektura, jednak wntrza (udostpniono 5 sal)
budz mieszane uczucia sale s
zbyt sztuczne i nowoczesne. Nie
wiemy, jak wyglda cao, bo oficjalne otwarcie zaplanowano ju po
naszym wyjedzie. Niestety, widok
psuj kolorowe namioty rozstawione
w parku, oferujce ma gastronomi zmora wielu turystycznych
miejsc na wiecie.
Kuzynka organizuje nam wyjtkow atrakcj zwiedzanie Muzeum
im. A. Mickiewicza w Zaosiu, przewodnikiem ma by jego dyrektor (jej
dobry znajomy), a samo zwiedzanie
ma charakter interaktywny, jednak
dla wybranych (sic!). Mamy poczu
si wacicielami majtku. Najpierw
krtki zarys historii przewodnik,
z zawodu historyk, z pen pasj
i wielk znajomoci rzeczy wprowadza nas w przestrze i czas historyczny. Nastpnie, przebrawszy maonka

ALBO 8 (195) Sierpie 2012 r.

w upan i kontusz, wrczajc mu


czap poleca mu wej w rol szlachcica. Tak wic zasiada do stou smakujc miodow nalewk, pozuje do
zdj z bia broni, dokonuje wpisw do ksig, rzuca okiem na prac
w kuchni. Przechadza si po folwarku
wszystkie te czynnoci okraszane s
dowcipnym komentarzem, zagadkami, ktre sprawdzaj nasz znajomo kontekstw historycznych. Nie ma
wstydu ! Podkrel ciekaw wypowied Mickiewicz to nie Polak,
Litwin czy Biaorusin, to tutejszy
z Nowogrdczyzny wielki poeta,
ktry jest wsplny wszystkim tym
nacjom. Okoliczne Tuchanowicze,
zapomniane, gdzie daleko od drogi,
kryj dwa miejsca dostpne tylko
tubylcom tak zwan altan Maryli
i Adama (to raczej wielka drzewo lipa i chyba nie pamita czasw Mickiewicza) oraz kamie filaretw. No
i na koniec kilkanacie kilometrw
dalej jezioro wite. Podczas naszej
wizyty klimat jak z ballad Mickiewicza cikie chmury odbijajce si
w krysztaowo czystej wodzie, wok
gsty las, a u brzegw jeziora dwa
kamienie ze synn fraz z ballady
w jzyku polskim i biaoruskim - Ktokolwiek bdziesz w nowogrdzkiej
stronie.
Wracamy do rzeczywistoci.
W okolicznych wioskach dostrzegamy osiedla nowych domkw. To zachta dla Biaorusinw, eby zamieszkali na wsi (wikszo ucieka
do duych miast), bo rolnictwo nadal
stanowi podstaw dochodu narodowego i jak wszystkie gazie produkcji naley do pastwa (kochozy).

KUCHNIA
Kuzynki proponuj tutejsze rarytasy (nie przesadzam!). Od razu do-

strzegam znane mi wpywy Litwy,


czy wschodniej Polski dominacja
ziemniakw (bulby) pod rn postaci saatki, saute, placki, bliny itp,
do tego okraszane bardzo gst mietan, serwuj je na dzie dobry
i dobranoc. Moja kuzynka jest
mistrzyni w kuchni, przyrzdza proste, szybkie, ale smaczne dania zupy, surwki czy dania gwne,
ktrych podstaw s warzywa z wasnego ogrodu. Wieprzowina jest
dalej popularna, ale drb, dotychczas
uznawany za dodatek, chtnie podawany jest na obiad czy kolacj. Nieprzyzwyczajeni, prbujemy dostosowa nasze odki do obfitych kolacji, gocinnie zakrapianych tutejszymi procentami. Nie przesadzamy,
bo czekaj nas podre. Otwarto
i serdeczno napotykamy przy kadej okazji.

LUDZIE i ObYCZAJE
Od nich powinnimy zacz, bo
ju na granicy mielimy okazj
dostrzec uprzejmo, spokj i tolerancj Biaorusinw. Jednak podczas
dyskusji dotyczcej dnia codziennego, mog zaperzy si i wykaza
duy upr. Moemy by zasypani
pytaniami, jak wyglda ycie tam,
skd pochodzimy. Lepiej by ostronym w wypowiedziach na temat
spoeczestwa biaoruskiego (nie
chodzi tu tylko o polityk), s, niestety, wyjtkowo niechtni krytycznych
uwagom, szczeglnie jeli wykazujemy swoj (polsk) wyszo (co
jest akurat daleko polemiczne) wobec
saboci tubylcw. Dostrzegaj problemy (niskie pace, trudnoci z zaopatrzeniem, czy wzrost opat za
usugi), ale nie roztrzsaj ich, radz
sobie jak mog, co wida na granicy
samochody wypenione towarami

Muzeum Adama Mickiewicza - Dworek w Zaosiu


z polskich marketw. ycie towarzyskie skupia si w wikszych miastach
na bazarach, mona tam kupi
dosownie wszystko, to tu miejscowi
zaopatruj si w warzywa i owoce
(z ogrodw!), ale i towary przywiezione z Polski. Tu chtnie rozmawiaj z nami o kalkulacji w handlu,
o potrzebie zniesienia wiz. Ten temat
jest bardzo czsto podnoszony, bo
nie rozumiej dlaczego Biaoru
swoim obywatelom wycenia wiz
(bez wzgldu na okolicznoci) na 60
euro, to przecitnej pensji.
No, jeszcze kilka zda o yciu po
yciu cmentarze to oddzielny
temat. Wspomn tylko, e s one
wielowyznaniowe prawosawni,
katolicy i inni s chowani na tym
samym cmentarzu. Nie paci si tu za
tzw. kwater, a poza wielkimi miastami mona wybra sobie miejsce
pochwku, oczywicie w ramach
przestrzeni na to przeznaczonej.
Same cmentarze sprawiaj wraenie
chaotycznie zagospodarowanych,
czsto grb przy grobie. Ciekawe, e

Uwierzy w ducha
Taki tytu przywouje na myl
film z udziaem wietnych aktorw: Demi Moore i nieyjcego
ju Patricka Swayze by to taki
typowy hollywoodzki wyciskacz
ez. W gruncie rzeczy bya to
dosy wzruszajca opowie. Ale
nie o zy chodzi w tym wypadku.
Tak, nie mylicie si Drodzy
Czytelnicy, rzecz bdzie o duchu.
Chciaoby si powiedzie duch
jaki jest kady widzi. Problem
w tym, ze takowej istoty niestety
nie wida, materialnie nie istnieje. Ale z drugiej strony to, e
fizycznie nie istnieje - jeszcze nie
znaczy, ze go nie ma... Mowa
o Duchu z naszego Skansenu
z chaty, z Zielonki Paseckiej.
Pisa o tym w nr 5 ALBO red.
Robert Waraksa. Okazuje si, ze
duch ma si dobrze, zadomowi
si w chacie i nie zamierza jej
opuszcza. Skoro tak trudno

ALBO 8 (195) Sierpie 2012 r.

trzeba to uszanowa i askawie


przyj jako fakt.
Musimy zda sobie spraw, e
duch nie jest jakim tworem wraliwej wyobrani. Jeli zgodzimy
si ze star filozoficzn zasad,
e czowiek jest istot psychofizyczn, czyli e skada si zarwno z ciaa, jak i ducha to mamy
odpowied na pytanie, czym jest
duch?
Odrzumy tez, e istniej ze
duchy. Moe inaczej one faktycznie wystpuj, ale w thriller'ach, czy innych filmach grozy.
My zajmiemy si tymi lepszymi
duchami.
Duch, ktry ma pozytywny
wpyw na wiele spraw i rzeczy
majce miejsce w Skansenie jest
wielce podanym i mile widzianym gociem. Taki duch przypomina filmowego, przyjaznego
duszka Caspera, ktrego kochaj

Miejsce, ktre polubi duch z olsztyneckiego Skansenu

wszystkie dzieci. To duch, ktry wnosi wiele


ciekawych i oryginalnych pomysw.
A dobry pomys jest kluczem do tak udanych
imprez, jak: Noc muzew, Czysta woda
zdrowia doda, Tajemnice ciesioki. A ostatnio Regionalne wito Zi, ktre okazao
si prawdziwym strzaem w dziesitk.

raczej nie ogranicza si wielkoci


grobu, stawia si pyty pionowe,
a przestrze samego grobu zaznacza
si pytkami. Na prawosawnych grobach zauwaamy stoliki i krzeseka
tu najblisi spoywaj posiek czczc
zmarego w okrelone dni roku.

POWRT
Czas wraca. Kuzynki ze zami
w oczach wrczaj nam prezenty, te
dla rodziny. Do zobaczenia w najbliszym czasie. Na granicy maa
nieprzyjemno, nie zameldowalimy
si po 7 dniach, wic musimy zapaci kar 10 euro. Tylko ! Chocia
niedopenienie takich formalnoci
moe skoczy si gorzej. Jednak ten
incydent nie przesoni nam wrae
z podry po tym gocinnym kraju.
Zachcamy do odwiedzenia tak bliskiego po wzgldem duchowym, tradycji, kuchni, a nawet jzyka, regioniu.
Magdalena Rudnicka
(niewielkie uzupenienia oraz
zdjcia Andrzej Rudnicki)
wiadczy o tym wci zwikszajca
si liczba odwiedzajcych Skansen
turystw.
Ale taki pozytywny wpyw
dobrych duchw jest widoczny take
w dziaalnoci innych instytucji na
terenie miasta i gminy Olsztynek.
A czym jest dziaalno Caritasu, czy
innych instytucji opartych na wolontariacie, jeli nie dziaaniem dobrego
ducha, ktry ma w sobie jaki pierwiastek pozytywnej energii. Pamitajmy, e takie dobre duchy przybieraj czsto posta ludzi pozytywnie
zakrconych. Takie osoby wykonuj swoje zadania z powiceniem
i ogromnym zaangaowaniem.
Zatem, zamiast narzeka i utyskiwa, wystarczy czasem po prostu
uwierzy w ducha, tego dobrego ducha, ktry wszystkim ludziom dodaje
skrzyde do lepszego i bardziej twrczego dziaania. Jeli spotkasz Drogi
Czytelniku takiego ducha nie obawiaj si, tylko pozwl ponie si
jego wewntrznej sile...
Zygmunt Puszczewicz

Strona 9

Historia jednego zdjcia


Organizujc wystaw fotograficzn pt. Nasza klasa zaobserwowalimy jak pikne zdjcia
otrzymalimy od Pastwa i ile w nich jest historii. Historii miasta, poszczeglnych osb bdcych
na zdjciach oraz historii samych fotografii.

Chcielibymy wiedzie kto jest na


zdjciu, kto zdjcie
robi, jakie wydarzenia, historie, towarzyszyy fotografii.
Czsto waciciele
zdj sami zastanawiaj si, kto jest na zdjciu i kiedy byo zrobione? Dlatego te, proponujemy Pastwu,
abycie pomogli nam w rozwikaniu zagadek.
W kadym numerze Albo prezentowa bdziemy jedno zdjcie, do ktrego
dopiszemy wszystkie posiadane przez nas
informacje. Jeli bd Pastwo posiadali
inne, bardzo prosimy, aby nam je przekaza. Mona napisa do Albo, mona
rwnie zostawi informacj w Miejskiej
Bibliotece Publicznej w Olsztynku.
Wszystkie te zdjcia jak i informacje bd
stanowiy archiwum naszego miasta. Ciekawsze zdjcia i opisy znajd si na stronie
internetowej Cyfrowego Archiwum Tradycji Lokalnej.
Dzi prezentujemy Pastwu zdjcie
uczennic szkoy krawieckiej, ktra dziaaa
w naszym miecie w latach 50-tych XX
wieku. Czy wiedz Pastwo co o tej szkole? Bardzo prosimy o informacje na ten
temat.

Dla kadego co miego


Ju po raz kolejny, 3 sierpnia, Rada Osiedla nr 4 w Olsztynku zorganizowaa
dla swoich najmodszych mieszkacw nie lada atrakcj - festyn osiedlowy na
placu zabaw przy ulicy Sonecznej. Dzieci, a take ich opiekunowie mogli wzi
udzia w zawodach sprawnociowych. Najmodsi zmagali si w biegu po marchewk, skokach w workach, przechodzeniu przez szarf, czy biegu w kole hula- hop.
Za uczestnictwo w zawodach dzieci otrzymyway nagrody.
Najdusza kolejka maluchw ustawiaa
si do loterii fantowej. Tam kady los
wygrywa. Kolejny worek nagrd czeka na
uczestnikw konkursu plastycznego Moje
osiedle. Wziy w nim udzia dzieci
w wieku od 3 do 12 lat. Prace plastyczne
wyeksponowano tak, aby kady mg je
podziwia.
Zainteresowanie, zwaszcza wrd
chopcw, budzi samochd stray poarnej.
Straacy z naszej OSP w Olsztynku pomagali chtnym zasi za kierownic samo-

Strona 10

chodu straackiego i zaoy hem. Najodwaniejsi uczyli si posugiwa wem


straackim i polewali wod okoliczne zarola. W trosce o zdrowie starszych mieszkacw osiedla, organizatorzy zaproponowali
elementy profilaktyki zdrowotnej. Na przygotowanym stoisku medycznym pielgniarki Ewa Mczka i Janina Rykowska wykonyway pomiary cukru we krwi oraz
cinienia. Wszyscy bawili si przy muzyce.
Podziwiano wystp uczestnikw studia
wokalnego prowadzonego przez pani Ma-

ri Kucisk, oraz zesp Tabu z domu kultury. Na placu


zabaw usytuowano stoiska,
przy ktrych rozdawano dzieciom lody i kiebaski z grilla.
adnemu dziecku uczestniczcemu w imprezie nie zabrako w tym dniu nagrd i poczstunku, ufundowanych przez
sponsorw: Tymbark, Octim,
Lodziarnia Elbieta Domaska,
Carrefour EKSPRESS, Sklep
spoywczy p. Urbanowicz,
Hurtownia BIM Bogdan Minakowski, Stacja Paliw Kazimierz
Gsiorowski, PHU MAX Grzegorz Pokrzywnicki, Sklep
Your Style Magorzata Zauska, Sklep Edyta Edyta Poska, Bank Spdzielczy w Olsztynku, Kwiaciarnia Krzysztofa
Chmielewska, Sklep spoywczy Leon Dzianachowski,
Zakad Usugowo Handlowy
Waldemar Mikitiuk, Sklep
Gumi, stoisko ze sodyczami- targowisko, Skup zomu

ul. Grunwaldzka, Myn zboowy w Olsztynku, Apteka Soneczna Katarzyna Krygier-Budnicka, Salon Fryzjerski Boena.
W trakcie festynu kade
dziecko znalazo dla siebie
wiele atrakcji, a czas spdzony
wraz z mieszkacami i wolontariuszami z pewnoci pozostanie na dugo w pamici najmodszych.
Rada osiedla serdecznie
dzikuje osobom, ktre zaangaoway si w organizacj imprezy. Nale do nich: Grayna
Niestpska, Aleksander Kruszewski, Justyna i Barbara
Budziskie, Marzena Gratunik,
Ewa, Koleta i Krzysztof Kawieccy, Stanisawa Przybuowska, Janina Staniszewska,
Mariusz Przybuowski, Ewa
Mczka, Janina Rykowska oraz
straacy OSP w Olsztynku.
Elbieta Kucka

ALBO 8 (195) Sierpie 2012 r.

Przyja bez granic


Oglnopolskim zwyczajem jest przyja i partnerstwo naszych miast z miastami na
caym wiecie. Olsztynek rwnie jest miastem partnerskim dla kilku europejskich
miast, w tym podwileskiej Mejszagoy na Litwie. Zaprzyjanione miasta zapraszaj si
nawzajem, a spotkania te wykorzystuj do promocji swoich osigni, szczeglnie kulturalno- owiatowych. Mejszagoa zainaugurowaa 22 lipca br. wito swojego miasta.
Uroczystoci rozpoczy si msz
w mejszagolskim kociele katolickim, ktrego proboszczem jest ksidz
dziekan Jzef Aszkieowicz. Na
wstpie swojej homilii (msza celebrowana bya po polsku) przywita
przybyych goci i, jak sam powiedzia, by to dla niego wielki zaszczyt
z racji znaczenia przybyych w niesieniu pomocy i trosce o polsk spoeczno. Przywita midzy innymi
litewskiego europosa w Brukseli
Waldemara Tomaszewskiego, posa
do sejmu Republiki Litewskiej
Michaa Mackiewicza, Prezesa Zwizku Polakw na Litwie Ryszarda
Jankowskiego i na tle tych znakomitoci, co mio a do wzruszenia byo
sysze, delegacj naszego miasta
z burmistrzem na czele. Po mszy
witej o wyjtkowo patriotycznym
charakterze uroczystoci przeniosy
si do uroczego zaktka - parku,
w to ktrego wkomponowany jest
paac ostatniego waciciela Mejszagoy - hrabiego Houwalta. Program
artystyczny to w wikszoci wystpy
zespow wokalnych i tanecznych
ludowych, a ich ilo budzia
podziw. Wystpi midzy innymi
chr kocielny, w ktrym piewaj
rodzice ze swoimi dziemi, chr ten

swoje prby ma w domu kultury,


a piewa nie tylko pieni kocielne,
ale take patriotyczne i ludowe. Na
wszystkich przybyych gociach zrobio wraenie wystpienie z yczeniami dla mieszkacw Mejszagoy
Burmistrza Olsztynka Artura Wrochny, ktry wrczy Starocie Mejszagoy Stefanowi Olszewskiemu dwa
obrazy przedstawiajce Olsztynek,
rcznie malowane na ptnie. Przekazane obrazy to nie tylko warto
sama w sobie jako dzieo sztuki
malarskiej i ozdoba wntrza, to rwnie wyraz wysokiej kultury ofiaro-

dawcw. Wielkie wraenie na starocie Mejszagoy zrobi chleb upieczony przez olsztyneckich piekarzy
ze Spdzielni Handlowo Produkcyjnej, ktry poza walorami smakowymi mia wyrniajc go dekoracj z ciasta chlebowego re i inne
ozdoby. Dekoracje swoim bogactwem i precyzj wykonania przewyszay dekoracj niejednego tortu
- akcent ten to eksportowa promocja
Olsztynka. Wielka szkoda, e wrd
wystpujcych zespow na mejszagolskim wicie zabrako olsztyneckiej kapeli parogi, zesp ten pod

ROZPOCZCIE ROKU
SZKOLNEGO W SZKOLE MUZYCZNEJ
Zapraszamy serdecznie na uroczysto rozpoczcia roku szkolnego 2012/2013.
1 wrzenia (sobota), godz.12.00 - Gimnazjum im. Noblistw Polskich w Olsztynku.
W zwizku z inauguracj dziaalnoci szkoy w Olsztynku,
uroczysto rozpoczcia roku olsztyneckiej filii poczona bdzie
z koncertem Modzieowej Orkiestry Symfonicznej SVAJONE (Marzenie) z Alytus na Litwie.
Koncert organizowany jest przy wsppracy Urzdu Miejskiego w Olsztynku i Konsulatu
Republiki Litewskiej w Gdyni. W programie znajd si m.in. utwory Siergieja Prokofiewa, Piotra
Czajkowskiego, Edwarda
Griega i Dymitra Szostakowicza. oraz utwory muzyki
rozrywkowej.
Prawie 60-osobow orkiestr tworz uczniowie i nauczyciele Szkoy Muzycznej
w Alytusie, a take absolwenci szkoy, na co dzie
studiujcy w rnych uczelniach wyszych Litwy.
W cigu ostatnich 7 lat orkiestra poza Litw wystpowaa
w Hiszpanii, Estonii, na
otwie i w Polsce.

ALBO 8 (195) Sierpie 2012 r.

egid olsztyneckiego domu kultury


koncertowa z powodzeniem w wielu
krajach europejskich i w programach
telewizyjnych. Caa imprez pilnie
ledzia i skrztnie odnotowywaa jej
fragmenty profesjonalistka w swoim
fachu, dziennikarka Kuriera Wileskiego Teresa Markiewicz. Nie
omieszkaa ona rwnie skorzysta z
okazji i moliwoci rozmowy z naszym burmistrzem, ktr w swoim
obszernym reportau umiecia na
amach Kuriera Wileskiego. Podczas zwiedzania mejszagolskiego
domu kultury mieszczcego si
w paacu Houwaltw, dyrektor Tatiana Sinkiewicz nadmienia, e organizuje bibliotek i ma wielk potrzeb
posiadania polskich ksiek, std
apel do czytelnikw ALBO i nie
tylko, o przekazanie wolumenw
o rnym charakterze literackim.
Zainteresowani mog deponowa
ksiki w Promocji Urzdu Miejskiego w Olsztynku lub sami wysya je
do Domu Kultury w Mejszagole.
Przekazywa mona rwnie nagrania piosenek i melodii ludowych,
biesiadnych i innych na pytach
i kasetach. Jak zapowiedzia starosta
Mejszagoy, nastpne wito miasta
odbdzie si 13 czerwca przyszego
roku, w dniu patrona Mejszagoy witego Antoniego. Mejszagoa to
wyjtkowe partnerstwo z racji tego,
e w wikszoci zamieszkaa jest
przez Polakw, ktrzy po zmianie
granic po drugiej wojnie wiatowej
nie zdecydowali si opuci swoich
odwiecznych, rodzinnych rubiey.
Dlatego warto pomc ta pomoc to
warto podtrzymujca ducha
i tosamo bycia Polakiem.
Kazimierz Czester

Dom Kultury w Olsztynku


i Warmiska Inicjatywa Filmowa
zapraszaj na pokaz filmu

"bRACIA"
8 wrzenia w Kinie Grunwald
o godzinie 20.00. Seans bezpatny.
"Bracia" to najnowszy film w reyserii Mateusza
Placka, wyprodukowany przez Warmisk Inicjatyw
Filmow. Akcja filmu rozgrywa si tu po II Wojnie
wiatowej. W wiejskiej chacie yje nauczyciel wraz
ze swoj on. W okolicznych lasach wci dziaaj
partyzanci cigani przez oddziay Milicji. Pewnego
wieczoru do chaty przychodzi starszy brat nauczyciela
- partyzant szukajcy pomocy. Odywaj dawne
wanie, ale te uczucie do tej samej kobiety, ktra jednoczenie dzieli i czy tytuowych bohaterw.
Tytuowe role graj olsztyscy aktorzy: Alicja
Drzewiecka - tegoroczna absolwentka Studium Aktorskiego im. Aleksandra Sewruka, a towarzysz jej
olsztyscy aktorzy - Bartosz Goebiowski i Tomasz
Czaplarski. W rol ormowca wcieli si take tegoroczny absolwent studium aktorskiego - Marcin
Tomaszewski. Film zosta nakrcony na terenie
Muzeum Budownictwa Ludowego w Olsztynku.
Zwiastun filmu: https://vimeo.com/46811995

Strona 11

Subkultury - nie taki diabe straszny


Wakacje to czas, w ktrym zawieramy nowe znajomoci, uczymy si nieznanych dotd rzeczy, odkrywamy nasze zainteresowania, pasje, a nawet fascynacje. Chwile te jednak zbliaj si wielkimi krokami do koca, nie zapominajmy o tym
co czeka nas po tym okresie beztroski. Wiele modych osb rozpocznie nauk w nowych szkoach, w ktrych czekaj na
nich spore wyzwania oraz kolejne znajomoci. Niektrym czsto trudno jest odnale si w nieznanym dotd rodowisku.
Inni z kolei, zafascynowani wie atmosfer w danym miejscu, dostosowuj swj system wartoci, zmieniaj upodobania
czsto tak diametralnie, e zatroskani rodzice zaczynaj zastanawia si nad, ich zdaniem, niepokojcym zachowaniem
ich dzieci. Inni doroli niesusznie interpretuj nieznane im dotd zwyczaje czy style bycia, ktre modzi ludzie najczciej akcentuj poprzez swj wygld. Rozwamy wic, czy warto poddawa si impulsywnym emocjom, ktre czsto
towarzysz nam na widok wyrniajcego si z tumu nastolatka oraz co moemy zrobi, by ama krzywdzce stereotypy, ktrym tak atwo si poddajemy.
W konkursie na najbardziej narzekajcy nard
my Polacy z pewnoci zajlibymy miejsce na
podium. Kto wie, moe nawet przypadby nam najwyszy stopie. Zazwyczaj jest to sytuacja, z powodu ktrej czuje si satysfakcj i czerpie idce za
tym korzyci, ale czy w tym przypadku mielibymy
si z czego cieszy? Odpowied niczym nie zaskakuje, powinna raczej skania do, chociaby, chwilowego zastanowienia si nad nasz narodow
przypadoci, ktra, nie oszukujmy si, nawarstwia si jeszcze bardziej w mniejszych spoecznociach lokalnych, gdzie wiele rzeczy wydaje si
by takimi samymi jak kilka pokole wstecz.
Skoro wszyscy wiemy jak jest, dlaczego nic
z tym nie robimy? Co gorsza, nie pozwalamy
innym odbiega od przyjtych zasad, zabarwia
szar codzienno, zmienia skostniae normy
i rozwija pogldy, otwierajc innych ludzi na
nowe dowiadczenia. Powodw takich zachowa
jest wiele, jednak najczciej wyraana jest zazdro, a jeszcze przed ni niezrozumienie.

Zapytana o definicj
subkultury znaczna cz
mieszkacw Olsztynka miaa
problem z tym zadaniem.
Osoba wyrniajca si z tumu barwn fryzur,
mocniejszym makijaem, nietypowym strojem czy
indywidualnie dobran biuteri bardziej naraana
jest na niepochlebne komentarze ze strony ludzi dla
niej obcych, ktrzy nie znaj jej preferencji, upodoba, zainteresowa, a ju na pewno marze. Rzucajc smtnie powtarzajce si docinki w jej stron
nie zastanawiamy si, co kieruje jej zachowaniem,
dlaczego akurat decyduje si w ten, a nie inny sposb na amanie szablonowych zachowa, ktre
uznawane s przez og spoeczestwa za poprawne. Podarte spodnie, lune swetry, kolorowe szelki,
wyraziste getry czy poplamione koszule nie musz
koniecznie oznacza niskiego poziomu wychowania, czy samego zachowania. Czsto jest to wyraz
fascynacji dan kultur, muzyk, epok, czy wynikiem podania za najnowszymi trendami w modzie, ktra z kolei bywa niezrozumiaa i nieobliczalna.
Cicha krytyka zaczyna przeradza si w miae
komentarze, a te w agresywne gesty. Zwyko bywa, e przechodzimy obojtnie wobec wyzwiska
w stron inaczej wygldajcego modego czowieka. W ten sposb przyczyniamy si do akceptowania i wspierania zachowa, o ktrych doskonale
wiemy, e s niewaciwe. Nasz aprobat atwiej
zyskuje osoba inaczej wygldajca czy zachowujca si w starszym wieku, ni nastolatek, ktry
w ten sposb szuka swojego miejsca w spoecze-

Strona 12

stwie. Starsza pani z pomalowanymi na fioletowo


wosami, czy fikunie dobran garderob nie wzbudza wikszych emocji wrd mijajcych j ludzi na
ulicy. Co innego w przypadku modziey, przed
ktr jeszcze tak wiele wyzwa i decyzji w yciu.
Zapominamy, e okres nastoletni jest dla czowieka decydujcy. To on ksztatuje nasze charaktery, upodobania, wpywa na przysze yciowe
wybory i przesdza o postrzeganiu wiata. Trzeba
wielu rzeczy sprbowa i dowiadczy, by wybra
waciwe dla nas tory. Wielu z nas, jak nie wszyscy, pamita najwicej chwil wanie z tego okresu.
Wspominamy po latach pierwsze mioci, znajomoci ze szkolnych czasw, zainteresowania dan
kultur czy ide, ktrej bardzo czsto powicamy
si bezgranicznie. Nie zapominajmy, e ju kiedy byli hipisi, bikiniarze, depesze czy rockersi.
Mnstwo naszych znajomych, krewnych, rodzicw
niektrych z nas, naleao do niektrych subkultur.
Nie zawsze jednak o tym wiemy, bo ze wstydu,
ktry jest tutaj naprawd niepotrzebny, ludzie ukrywaj, e kiedy mieli okrelone zainteresowania.
Czowiekowi naley si z tego wanie wzgldu
szacunek i podziw, e by, bd jest nadal w stanie
powici si pewnej idei, ktra zbiega si z jego
wyobraeniami. Postrzeganie wiata w sposb niekonwencjonalny oraz podanie za swoimi pasjami, ktre nikomu innemu nie wyrzdzaj krzywdy
to rzeczy wymagajce niemaej odwagi.
Osoby mode szukajc wsparcia i zrozumienia,
ktrego niekiedy nie znajduj w danej spoecznoci
skupiaj si w mniejsze lub wiksze grupy
odzwierciedlajce ich pogldy, skonnoci i zainteresowania. W ten sposb na przeomie wiekw na
caym wiecie ksztatuj si subkultury modzieowe. Bdnie kojarz si one wikszoci z chuliganami i niewychowanymi nastolatkami, ktrzy nie
mogc znale swojego sposobu na ycie, marnuj
kolejne dni uciekajc od odpowiedzialnoci za
swoje czyny.
Zapytana o definicj subkultury znaczna
cz mieszkacw Olsztynka miaa problem
z tym zadaniem. Najprociej rzecz ujmujc, jest
to wiadomy zamiar wyrnienia si w danym,
dominujcym spoeczestwie gwnie poprzez
zewntrzne cechy (ubir, styl spedzania wolnego
czasu, jezyk). Oczywicie, wrd takich grup
znajduj si take te, ktrych celem jest podkrelenie swojej siy, wszczynanie bjek oraz aprobata agresji wobec innych. Nie wszystkie jednak
s takie, a gdy zagbimy si w temacie odkryjemy, e znaczna wikszo pragnie wsplnie rozwija swoje pasje i zainteresowania, ktre nie
szkodz innym ludziom. Wrzucanie do jednego
worka wszystkich wyrniajcych si z tumu
nastolatkw jest bdne i krzywdzce ich zarazem. Kady z nas jest inny, ma inn osobowo
i rne cele w yciu.

W rozmowie z modymi mieszkacami naszego


miasteczka, ktrzy w wikszoci przypisuj siebie
do danej subkultury, wikszo z nich jasno stwierdza, e swoim wygldem oraz zachowaniem nie
ma na celu sprawiania przykroci innym, czy buntowania si przeciw osobom postronnym. W ten
sposb wyraaj swoje emocje i integruj z pozostaymi ludmi podzielajcymi ich pogldy. Wsplna fascynacja danym nurtem muzycznym, ideologi, obyczajami, czy okrelon aktywnoci twrcz pomaga rozwija te zainteresowania jedynie
dla wasnych potrzeb. Jak sami twierdz, lepiej jest
wyraa zewntrznie swoje odczucia, ni dusi je
w sobie i zamyka przed wiatem. Ponadto wyranie podkrelaj rol dialogu z osobami starszymi,
czy rwienikami, ktrzy w ich deniach doszukuj si jedynie negatywnych aspektw. Rozmowa
z rodzicem, nauczycielem czy koleg z klasy,
ktrej nierzadko tak bardzo oczekuj, moe wiele
zdziaa i rozwia wtpliwoci. atwiej jest skarci, czy osdzi po pozorach, ni zachci do
szczerej rozmowy. Nie zdajemy sobie sprawy
z tego, jak wielu rodzicw nie wie o prawdziwych
zainteresowaniach swoich dzieci. Kiedy ich pociecha nagle zaczyna uzewntrznia niezrozumiae dla
nich fascynacje, pojawiaj si pytania i rodz nieporozumienia. Niekiedy wystarczy kilka minut
szczerej rozmowy, by zrozumie, kim tak naprawd jest ta moda osoba, ktra prbuje na swj wasny sposb zrozumie wiat, w ktrym rzdz
prawa dorosych.

PUNKI

Subkultura wyraa swj buntowniczy, prowokujacy i nihilistyczny charakter. miao odrzuca tradycyjny system spoeczny, wszelkiego rodzaju
autorytety, wyraa sprzeciw wobec dyskryminacji,
rasizmu, podziaw politycznych, ekonomicznych,

ALBO 8 (195) Sierpie 2012 r.

nieufno wobec mass mediw. Podkrela nastawienie anarchistyczne, pacyfistyczne, niekiedy proekologiczne, neguje przyszo i przeszo, yje
chwila terazniejsza, opowiada si za wolnoci.
Strj punka ma charakter niedbay i celowo nieestetyczny. Standardowe elementy to skrzana lub
dinsowa kurtka nabijana c w iekami, dinsowe
spodnie oraz ciezkie, wojskowe buty oraz militarne
elementy. Fryzura ma posta biegncego przez
srodek gowy czuba (irokeza), wikszo dziewczt
nosi mocny makija. Muzyka punkw rwnie ma
charakter antyestetyczny. Jest dynamiczna, agresywna, nieskomplikowana.

EMO
Subkultura ta pojawia si jako sprzeciw wobec
materialistycznego i wulgarnego stylu ycia amerykaskich raperw. Stanowi poczenie gothic metalu (mroczny wizerunek, gboka duchowo)
i punku (krytyczne podejcie do wiata, poczucie
braku sensu jednak bez nihilizmu i anarchizmu),
chocia rni si od obu tych subkultur. Przypisywane cechy to wegetarianizm, abstynencja od alkoholu i tytoniu oraz wyzbycie si agresji. Subkultura
ta wyranie akcentuje uczuciowo i emocjonalno czowieka, otwarcie nastawiona jest na przeycia
wewntrzne, wic nie bez powodu odnosi si j do
filozofii romantycznej.

przez emigrantw jamajskich na caym wiecie.


Rastafarianie unikaj alkoholu, narkotykw, akceptuj palenie marihuany czy haszyszu, podkrelaj
suszno ywnoci ekologicznej, neguj przemoc,
gosz hasa rwnoci midzy ludmi, prowadzenia
spokojnego trybu ycia wolnego od przemocy, stresu, agresji, a nawet rywalizacji. Ich zewntrznymi
atrybutami s zwiewne i wygodne stroje w kolorach flagi etiopskiej, liczne wisiorki i koraliki oraz
dugie wosy tzw. dredy. Ulubiona muzyka jest
reggae (czyt. rege) - poaczenie muzyki jamajskiej,
bluesa i soulu.

HIPSTERSI
Subkultura, z ktrej wytumaczeniem niejeden
mody czowiek ma problem. Bycie hipsterem dla
niektrych jest pochlebstwem, poniewa oznacza
osob majc swj niepowtarzalny styl i wyczucie,
dla ktrej najwaniejsza jest niezaleno oraz
amanie ram i okrele, ktrych nagminnie zwyko
si uywa. Bdnie odbierani przez niektrych
jako osoby skupione jedynie na sobie, wyniose
i powierzchowne.

take na scenie, kiedy odgrywana jest ich ulubiona


muzyka. Odrzucaj wic komercjalizacj i zwizan z tym sztuczno artystyczn. Ponadto zaznaczaj lojalno wobec innych czonkw swojej subkultury, co wyraaj poprzez hasa, ktre miao
gosz.

SQUATERSI
Mieszkaj nielegalnie w opuszczonych budynkach pod wsplnym dachem. S to zarwno osoby
niechetnie nastawione do spoeczenstwa dorosych,
uciekinierzy z domw rodzinnych, modziez pragnaca po prostu zakosztowac niezaleznego, samodzielnego zycia. Wszystkich uczestnikw squautu
aczy przekonanie, ze niezaleznie od zamoznosci,
kazdy ma prawo do dachu nad gowa.

SKEJCI

Muzyka i poezja emo zawiera wiele nawiza


do nieodwzajemnionej mioci i problemw emocjonalnych w zwizkach. Stereotypowo postrzegamy osoby emo jako nieszczliwe, wiecznie paczce, ualajce si nad sob i okaleczajce si.
Subkultura ta skupia na sobie du uwag, bowiem
jej charakterystycznymi elementami s czyste,
schludne i obcise ubrania, mocny i zarazem starannie wykonany makija, fryzury, ktrymi s z reguy
proste dugie wosy i ukone grzywki. Garderob
uzupeniaj paski z wiekami, opaski na nadgarstki, rnorodne teniswki czy inne czarne obuwie
oraz niekiedy wyraziste okulary.

RASTAFARIANIE
Wywodz si z grup walczcych o rwnouprawnienie rasowe. Ruch ten zosta rozpowszechniony

Z jasnym okreleniem tego zjawiska jest o tyle


trudno, gdy prawdziwy hipster nie uyje wobec
siebie tego, czy w ogle jakiegokolwiek okrelenia.
Samo sowo, ktre w pewien sposb go nazywa,
szufladkuje, staje si by przejawem tego, od czego
cigle ucieka. Nie chce by postrzegany jako czowiek skupiony jedynie na swojej zewntrznej stronie. Hipstersi odcinaj si grub kresk od elementw schematycznych, takich jak typowe przedmiecia w miastach, ksiki z wypukymi literami na
okadce, praca na etacie, boonarodzeniowe swetry
z Mikoajem i muzyka, ktr mona usysze
w radiu. Nie buntuj si, bo dla nich to take co
oklepanego. W doborze garderoby omijaj szerokim ukiem ciuchy z sieciwek i modnych czasopism. Hipster moe sprawia wraenie, jakby przed
chwil wsta z ka, nie przeczesa wosw i ubiera si po ciemku.

To wanie u nich spotkamy bardzo nisko


opuszczone spodnie, o czym wspomina w rozmowie wielu starszych ludzi. Poza tym ich garderob
uzupeniaj czapki baseballwki lub chustki bandanki, obszerne bluzy z kapturami oraz luzne podkoszulki. czy ich zamiowanie do jazdy na rowerze, rolkach i deskorolkach. Dla czonkw subkultury tzw. skateboarding jest czyms wiecej ni
tylko sportem i zabawa, gdy to znaczna cz ich
ycia. Wyrniaj si spontanicznoci, lunym

METALOWCY
Nazwa subkultury pochodzi od ciezkiej, dynamicznej muzyki rockowej. Wizerunek metalowca
to dugie wosy, obcise spodnie, skrzane kurtki,
czarne t-shirty, c w iekowane pasy, re k awiczki
z obcietymi palcami. Subkultura metalowcw nie
opiera sie na zadnej spjnej ideologii. S to ludzie
o rnych pogldach, ktrych czy fascynacja nurtem muzycznym. Szanuj swoj indywidualno
i prywatne pogldy, do ktrych ich zdaniem kady
ma prawo. Najwaniejsza dla nich jest naturalno,

ALBO 8 (195) Sierpie 2012 r.

podejciem do wielu kwestii oraz podkrelaniem


niezalenoci. Swoje umiejtnoci sportowe sprawdzaj na organizowanych specjalnie dla nich zawodach.
Kasia Kowalewska

Strona 13

Co sycha w Olimpii?
Leniwy czas wakacji szybko
pozwoli nam zatrze w pamici niezbyt udany ubiegy sezon pikarski
w ktrym marzy nam si powrt do
grona IV-ligowcw, ale zamiast upragnionego awansu musielimy zadowoli si mao satysfakcjonujcym
7 miejscem w tabeli. Mankamentw
w grze byo duo, a ponadto koczylimy rozgrywki z bardzo krtk
awk rezerwowych zawodnikw.
Zarzd klubu uzna za konieczne
zmiany organizacyjne. Na stanowisku
trenera druyny seniorw zosta
zatrudniony prowadzcy w ubiegym
sezonie Warmiaka ukta Mirosaw
Romanowski. Wytworzya si sytuacja, ktr Amerykanie nazwaliby
window of opportunity, czyli
otworzenie si okna szansy. Nie
zdarza si to czsto, ale pojawienie
si w odpowiednim miejscu i czasie,
i w sprzyjajcych okolicznociach
odpowiednich ludzi potrafi radykalnie zmieni bieg zdarze, tworzc
napd do pozytywnego wspdziaania i modelujc now rzeczywisto.
Tak te si stao w przypadku Olimpii. Trener Mirosaw Romanowski
wraz z przedsibiorc z Tomaszkowa
Zbigniewem Panikowskim, ktry
w obecnym sezonie postanowi wspomaga nasz klub, stworzyli tandem
nie majcy problemw z pozyskaniem 9 nowych, dobrze wyszkolonych zawodnikw. Sprzyjajce s
rwnie: klimat dla piki stworzony
przez wadze Olsztynka, zwikszone
zaangaowanie miejscowych zawodnikw oraz zainteresowanie kibicw.
Dmuchajc na zimne trzeba przyzna e okno szansy szeroko si
dla naszego klubu otworzyo.
Kadra druyny seniorw liczy
obecnie 27 zawodnikw. Zgoszeni
do gry zostali dotychczasowi zawod-

nicy Olimpii - ukasz Duch, Pawe


Duch, Krystian Jdrejek, Sebastian
Kotliski, Rafa Kowalczyk, Dawid
Kowalczyk, Maciej Lewandowski,
ukasz azicki, Marcin Nachaj,
Kamil Pawlak, Adam Popielewski,
Marcin Rykowski, Tomasz Trzciski,
Pawe Szantar, Karol Wanisiewicz,
Tomasz Wilk i Bartosz Zieliski.
Z Bkitnych Pasym zostali pozyskani - Jacek uczak, Marcin ukaszewski, Sebastian ukaszewski
i Krzysztof Pilski, Warmiaka ukta
- Kamil Kpka, Damian Rogalski
i Rafa Wysocki, z Sokoa Ostrda
- Jakub Skirzewski, z OKS 1945 Olsztyn - Sebastian Kowalski i z Mrgowii Mrgowo - ukasz Jarzbek.
Martwi powane kontuzje Pawa
Ducha, Sebastiana Kotliskiego i Karola Wanisiewcza, ale miejmy nadziej, e po rekonwalescencji szybko wrc do gry.
Rozpoczy si dugo oczekiwane
rozgrywki rundy jesiennej sezonu
2012/2013. Druyna seniorw uczestniczy w rozgrywkach grupy II klasy
okrgowej, zoonej z 16 zespow.
Po trzech kolejkach Olimpia, z 2
zwycistwami i 1 remisem, zajmuje
w tabeli 2 miejsce z dorobkiem 7 pkt.
(stosunek bramek 18:2). Inauguracja
sezonu bya na stadionie w Olsztynku, w ktrym to meczu Olimpia
pokonaa Zamek Kurztnik 4:2
(1:0). Gocie starali si przeciwstawi dobrze i skadnie grajcym
gospodarzom stosujc siowe rozwizania i ostr gr, ale nie byli w stanie
sprosta szybszej i kombinacyjnej
grze Olimpii. Bramki strzelili:
Marcin ukaszewski - 3 i Jakub
Skirzewski - 1. Mecz wyjazdowy z
GLKS Kormoran Zwierzewo, rozegrany w Ostrdzie na sztucznej

nawierzchni, zakoczy si wynikiem


bezbramkowym 0:0. Zesp Olimpii z przebiegu gry mia optyczn
przewag, okresami nawet znaczn,
ale liczne strzay mijay wiato
bramki, ktrej tego dnia nie mona
byo odczarowa. Spotkanie 3 kolejki
z KS Spomlek Syrena Mynary
rozegrane w Olsztynku zakoczyo
si wysokim, nie notowanym dotd,
zwycistwem 14:0 (5:0). Olimpia
miaa miadc przewag przez cay
czas gry, a upem bramkowym

podzielili si: Marcin ukaszewski 6, Jacek uczak - 5, Krzysztof Pilski


- 1, Sebastian Kowalski - 1 i Dawid
Kowalczyk - 1. Po pierwszych spotkaniach optymistycznie zaczyna
zapowiada si przyszo naszej
Olimpii. Odyy w jej sympatykach
marzenia powrotu do IV ligi. Od nadmiaru gowa nie powinna bole, ale
trener majc ponad 20 dobrych,
palcych si do gry, zawodnikw ma
dylemat, bo po murawie boiska moe
biega w czasie meczu tylko 11
pikarzy.

Za Zarzd Klubu
Jerzy Tytz

Terminarz rozgrywek II grupy klasy okrgowej


Runda jesienna
1. Grunwald Gierzwad - Olimpia
2. Olimpia - Concordia II Elblg
3. Tcza Miomyn - Olimpia
4. Olimpia - Ossa biskupiec
5. Polonia Pask - Olimpia
6. Olimpia - Db Kadyny
7. Unia Susz - Olimpia
8. Olimpia - Ewingi Zalewo
9. bkitni Orneta - Olimpia
10. Olimpia - Warmiak ukta
11. GKS Stawiguda - Olimpia
12. Olimpia - Jeziorak Iawa

25 VIII (sobota)
1 IX (sobota)
8 IX (sobota)
15 IX (sobota)
22 IX (sobota)
29 IX (sobota)
6 X (sobota)
10 X (roda)
13 X (sobota)
20 X (sobota)
27 X (sobota)
3 XI (sobota)

godz. 17:00
godz. 17:00
godz. 16:00
godz. 17:00
godz. 17:00
godz. 17:00
godz. 17:00
gody. 16:00
godz. 15:00
godz. 15:00
godz. 14:00
godz. 13:00

Z gbokim alem i smutkiem przyjlimy wiadomo,


e z szeregw naszej sportowej rodziny odszed niespodziewanie

Leon Undrunas
jeden z najstarszych i najwierniejszych kibicw, ktry nie opuci
swojej druyny nawet w najtrudniejszych chwilach. Cae swoje ycie
zwizany by uczuciowo z ukochan Olimpi, w latach modoci
jako czynny zawodnik, a od 1957r. penic funkcj wiceprezesa
KKS Olimpia. Serdeczno, szczero, otwarto, ogromna
sportowa pasja i wiedza, ktr ju z nami si nie podzieli, pozostan
na zawsze w pamici naszego sportowego stowarzyszenia.

Fot. Janusz Dga

MKS OLIMPIA OLSZTYNEK

Grny rzd od lewej: Rafa Argalski (kierownik), Mirosaw Romanowski (trener), Marcin Rykowski, Marcin ukaszewski, Sebastian Kowalski,
Tomasz Trzciski, Rafa Wysocki, Sebastian ukaszewski, ukasz Jarzbek, Kamil Pawlak, Krzysztof Pilski. Dolny rzd od lewej:
Kamil Kpka, Pawe Szantar, bartosz Zieliski, Rafa Kowalczyk, Jacek uczak, Jakub Skirzewski, Dawid Kowalczyk, Damian Rogalski.

Strona 14

ALBO 8 (195) Sierpie 2012 r.

Do wszystkich Firm Maych i Duych


z Miasta i Gminy Olsztynek (i nie tylko), a take do wszystkich
Mieszkacw, ktrym zaley na tym, by Nasz klub pikarski Olimpia Olsztynek, w ktrym obecnie trenuje pod okiem trenerw
i instruktorw okoo 120 pikarzy by silnym klubem.
W czasach, kiedy krluj komputery i gry elektroniczne oraz inne pokusy staramy si przycign jak najwicej dzieci i modziey do uprawiania sportu, a konkretnie do gry w pik
non. By mc to zrealizowa, zwracamy si do wszystkich Pastwa o pomoc
i proponujemy wspprac w formie reklamy Waszych Firm poprzez monta reklam na stadionie, logo firmy na strojach pikarskich lub w inny
sposb (zapraszamy do negocjacji).
Na dzie dzisiejszy wsppracujemy z takimi firmami jak:
Urzd Gminy Olsztynek, Bazi, Octim, Baza Zaplecza Technicznego,
Geo-Ekspres, Skansen, Tymbark, M-Auto, Nadlenictwa Olsztynek
i Jagieek, Zajazd- Czechowicz, Ogrody-Kowalczyk, Radzi-Gol, Sklep
Sportowy Olimp w Olsztynie, ZGK, Inter-Las, lusarz-Piat Andrzej. Wspieraj nas rwnie
pojedynczy kibice.
Wszystkim w/w skadamy gorce podzikowania za dotychczasow pomoc i zachcamy
innych do wsppracy.
Naszym celem w tym sezonie jest awans do IV ligi, bo uwaamy, e nasze Miasto zasuguje na to by mie druyn pikarsk na wyszym szczeblu rozgrywek. Otrzymane rodki finansowe w caoci przeznaczamy na szkolenie pikarzy, utrzymanie stadionu i zakup sprztu sportowego. Pragniemy zaznaczy, e nasi sponsorzy maj prawo wiedzie na co wydawane s ich
pienidze i w razie zapyta przedstawimy pen dokumentacj wydatkw. Nadmieniamy, e
zarzd klubu pracuje spoecznie.
Z gry dzikujmy za zrozumienie i wsparcie naszego klubu. W razie pyta, kontakt do kierownika klubu tel. 880 284 774.
Z wyrazami szacunku
Zarzd MKS Olimpia Olsztynek
Wpaty prosimy kierowa na konto:
MKS Olimpia Olsztynek, ul. 22 Lipca 2, 11-015 Olsztynek
Nr konta: BS Olsztynek 37 8823 0007 2001 0000 0172 0001

Nowe Horyzonty
dla nauczycieli
Od kilku lat Stowarzyszenie Nowe Horyzonty organizuje, podczas Midzynarodowego Festiwalu Filmowego
we Wrocawiu (druga poowa lipca), warsztaty filmowe
dla nauczycieli rnego typu szk. O samym festiwalu
mona przeczyta na stronie oraz w prasie. Natomiast
warsztaty, niezwykle inspirujce, zostaj gdzie w tle.
Selekcja nauczycieli rozpoczyna si ju w czerwcu.
Zaproszenie do udziau
w imprezie otrzymuj edukatorzy filmowi (niekoniecznie
czynni nauczyciele). Co roku
zmienia si jej formua, ale
tegoroczna okazaa si
wyjtkowo atrakcyjna. 200
nauczycieli z caej Polski
(w dwch turach po 100
osb) rezydowao dwa tygodnie w hotelu Scandic we
Wrocawiu, uczestniczyo
w wykadach, spotkaniach
z twrcami filmu polskiego
i zagranicznego, ale przede
wszystkim krcio wasne
etiudy filmowe dokumentalne, fabularne i animowane. Na skwerach, ulicach i w
parkach pojawili si nauczyciele filmowcy, przeprowa-

dzajcy sondy wrd przechodniw. Tematy rne


sen, luksus, moralno,
strach, legalna kultura, itd.
Animatorzy wzili na warsztat haso film. Integracja
grup nabraa tempa podczas
montau materiau oczywicie pno wieczorem, noc,
a w nawet do wczesnych
godzin rannych. Znalelimy
czas na obejrzenie festiwalowych filmw (kady otrzyma karnet ma 15 projekcji),
na imprezy okoofestiwalowe, jak koncerty, wystawy,
a nawet bliskie spotkania
z twrcami filmw, by te
czas na gorce dyskusje
w ogrdkach kawiarnianych
w przerwie midzy projekcjami filmw.
Praca z uznanymi wyka-

ALBO 8 (195) Sierpie 2012 r.

dowcami, reyserami ze
Szkoy Filmowej A. Wajdy,
bya dodatkowym bonusem
wprowadzali oni pewien
zamt w nasze dziaania, co
susznie hamowao samozadowolenie (tak typowe dla
rodowiska nauczycielskiego), czsto zmuszali do
poszukiwa. Temperatura
z dnia na dzie rosa (nie
tylko w znaczeniu dosownym). W ostatnim dniu festiwalu zobaczylimy efekty
naszej pracy. Fachowcy,
moe w przypywie dobrego
nastroju, a moe rzeczywicie mile nimi zaskoczeni,
ocenili je wysoko. Film stanowi integraln cz programw szkolnych, wic
dowiadczenia wyniesione
z takich warsztatw to nie
tylko ciekawa forma spdzenia urlopu, ale wzbogacenie
zawodowego warsztatu.
Ponadto sam Wrocaw to
miasto, ktrego atmosfera
sprzyja twrczym dziaaniom. Architektura, przestrze, ludzie - daj tak
moliwo. Z niecierpliwoci czekam ju na nastpne
filmowe spotkanie.
Wicej o programie na
stronie www.nhef.pl

Midzynarodowe
partnerstwo szk
20 lipca 2012 roku w Zespole Szk w Olsztynku
miao miejsce podpisanie umowy o partnerstwie
midzynarodowym szk pomidzy Angelaschule
w Osnabruck w Niemczech i Zespoem Szk im.
K. C. Mrongowiusza w Olsztynku. Uroczysto odbya si w piwnicach redniowiecznego zamku, ktry
jest siedzib ZS.
Dyrektor Zespou Szk Ewa Orowska powitaa przybyych goci: senatora RP Ryszarda Greckiego, Starost
Olsztyskiego Mirosawa Pampucha, Wicestarost Olsztyskiego Izabel Smolisk-Letza, Burmistrza Olsztynka Artura Wrochn i przedstawicieli rady powiatu. Ze
strony niemieckiej w spotkaniu uczestniczyli: przedstawiciel organu prowadzcego Angelaschule Winfried
Verburg, Starosta Powiatu Osnabruck Michael Lubbersmann, deputowany do Bundestagu Georg Schrimbeck
i wieloletni starosta powiatu Osnabruck Mafred Hugo.

Dyr. Orowska podkrelia ogromn rol wsppracy


partnerskiej, a przybyli na uroczysto gocie podzielili
si swoimi dowiadczeniami na temat wsppracy partnerskiej. O wieloletnim budowaniu partnerstwa pomidzy powiatem olsztyskim, a powiatem Osnabruck opowiedzieli Starosta Olszyski Mirosaw Pampuch i Winfried Verburg z Osnabruck.
Akt o partnerstwie midzynarodowym szk zosta
podpisany przez przedstawiciela organu prowadzcego
Angelaschule w Osnabruck dr Winfrieda Werburg,
przedstawiciela organu prowadzcego Zesp Szk im.
K. C. Mrongowiusza w Olsztynku Wicestarost Olsztyskiego - Izabel Smolisk-Letza i Dyrektora Zespou
Szk w Olsztynku Ew Orowsk.
Dyrektor ZS przekazaa gociom drzewko, ktre
bdzie posadzone w ogrodzie przy Angelaschule w Osnbruck. Drzewo jest symbolem ycia, modoci, niemiertelnoci i mdroci. Stanie si symbolem pamici i przyjani midzy Zespoem Szk w Olsztynku a Angelaschule w Osnabruck.
Elbieta Staniszewska-Grka

Pani Hannie Grzyskiej wyrazy


gbokiego wspczucia z powodu mierci matki
Przewodniczcy Rady
Miejskiej w Olsztynku
Jerzy Gowacz

Burmistrz Olsztynka
Artur Wrochna

Magdalena Rudnicka

Strona 15

OO
NA WES
Z ycia wzite
Przychodzi bezrobotny do
majstra na budowie i pyta, czy
znalazaby si dla niego praca?
Majster pyta: Co moe pan robi?
Ten odpowiada: Mog kopa.
A co jeszcze moe pan robi?
Mog nie kopa.

Jaka paca, taka praca


Czesaw Kazimierz
bandzwoek

Dopki mj szef myli,


e ja duo zarabiam,
Dopty ja bd tak robi, eby
on myla, e ja duo robi!

Wykaz chorb zawodowych


objtych refundacj NFZ

CO ZNACZY bY DAM

Nie dama o ludziach stale dyskutuje,


listonosza torbiel
Nazwiskiem ich do tego si posuguje.
grnika zawa
Natomiast u damy zawsze, jak wiemy,
myliwego zastrza
Treci rozmowy s tylko problemy.
sprztaczki wymioty
I to rnica jest pord tych dam,
astronoma zama
A temat rozmowy jest zawsze ten sam.
wynalazcy nowotwr
...............................................
kierowcy zapalenie opon (mzgowych)
leniczego prchnica
CO ZNACZY
rybaka zapalenie staww
osoby towarzyskiej gociec
SOWO ELEGANCJA
komunisty czerwonka
kapitana barki odra
Modn moe by pani kada co ma kas,
pracownika obsugujcego
Co skoczy choby tylko jedn klas.
mot pneumatyczny udar
Natomiast elegantka tym wyrnia si w tumie,
lenia nudnoci
e do charakteru i sylwetki dobra strj umie.
polarnika biegunka

DEZ INFORMACJE OLSZTYNECKIE


Nowa atrakcja na jeziorze

ezioro Jemioowskie, cho blisko Olsztynka to jednak oferuje niewiele atrakcji. Nie
ma tu wypoyczalni sprztu, restauracji, czy choby zadbanych przebieralni. - Podejmowalimy
prby budowy hangaru na sprzt, jednak nie bylimy w stanie zabezpieczy tych obiektw przed
wandalami - tumaczy Bronisaw Misiak, kierownik play miejskiej.
Jednak ju od przyszego sezonu wszystko ma
si zmieni na lepsze. Powstanie tu cay kompleks
rekreacyjny i to nie na brzegu, ale na samym jeziorze. Dziki dotacjom z Unii Europejskiej, ma
bowiem zosta usypana na nim sztuczna wyspa.
- Woda bdzie wystarczajc barier ochronn
przed wandalami - zapewnia Misiak. - Na wyspie
bd przebieralnie, lokal gastronomiczny, a take
wypoyczalnia sprztu. Z ldem bdzie ona
poczona za pomoc zwodzonego pomostu, ktry
na noc i poza sezonem bdzie podnoszony.
Zapytalimy jednak, jak inicjatorzy chc zabezpieczy si przed niepowoanymi osobami, ktre
zechc zim przedosta si na wysp, gdy jezioro
zostanie skute lodem? - W projekcie jest przewidziany zakup niewielkiej jednostki pywajcej
penicej rol lodoamacza, tak wic rwnie zim

li si waciciele kolejnych dziaek. Poza tym


powstan tu ulice, ktrych nazewnictwo przypomni o przeszoci: aleja Jeniecka, ulica Rosyjska,
Francuska, Woska, Polska... W samym centrum
bdzie zbudowany Skwer Apelowy oraz rondo im.
Uwizionych.
Adresy bd zatem kojarzyy si bezporednio
z jenieck histori. - Jest to duo lepsza pamitka
ni budowa kolejnych pomnikw, ktrych i tak
nikt nie odwiedza - tumaczy Aldona Paluch.

rangi ulicy gen. Karola wierczewskiego. - Jestemy zniesmaczeni tym, e od jakiego czasu ulica
przestaa si rozwija. Jej naturalne przeduenie
przy zamku z niewiadomych przyczyn otrzymao
nazw Emila Behringa, niemieckiego naukowca
- ubolewa Stanisaw Kabalarczyk, prezes stowarzyszenia - eby chocia bya to ul. gen. Berlinga,
wtedy jeszcze moglibymy to zrozumie. Niestety
w tym wypadku zabrako szacunku dla polskich
bohaterw.

Pomys jednak nie wszystkim przypad do


gustu. - Nie podoba mi si zwaszcza projekt otoczenia dzielnicy podwjnym drutem kolczastym.
Co prawda zapewniono nas, e dostaniemy pilota
do bramy, jednak wedug mnie wystarczyoby
zwyke stalowe ogrodzenie - mwi Jdrzej Tobasiuk, waciciel jednej z nieruchomoci na terenie
osiedla Stalag.

Dlatego przedstawiciele koa patriotycznego


wystpili z daniem zmiany nazwy ulicy Behringa na ul. wierczewskiego. Na tym jednak nie
koniec, bo ulica ma zosta przeduona dodatkowo
w stron dzisiejszych ul. Wilczej i Zielonej.
- Dziki temu bdzie to najdusza ulica w Polsce
- zachwala swoj koncepcj Kabalarczyk.
Dziaacze postuluj take ustawienie w miecie,
nieopodal zamku, popiersia generaa - W tym celu
mamy zamiar przeku obecn statu lwa stojcego
przy ratuszu i sawicego obcy militaryzm. Zgosi
si ju do nas kamieniarz gotowy w czynie spoecznym wykona to zadanie - mwi prezes koa
patriotycznego.
Jak dowiedzielimy si wadze miasta powanie
rozwaaj wniosek i znalaz on ju poparcie wrd
czci radnych.

bdziemy bezpieczni - wyjania kierownik play.

Nowe osiedle ku czci jecw

a cze jecw zmarych w obozie w


Krlikowie zostanie zbudowana nowa
dzielnica mieszkaniowa. Co prawda, do tej pory
wadze chciay zbudowa pomnik i postawi pamitkowe tablice, jednak ostatecznie zwyciya
idea, w ktrej miejsce martyrologii zastpi apoteoza ycia. - Chcemy stworzy osiedle Stalag,
ktre swoim nazewnictwem, ale take wygldem
bdzie nawizywao do istniejcego tu niegdy
obozu - mwi Aldona Paluch, zastpczyni sekretarza miasta.
Wedle tych planw powstanie tu niska drewniana zabudowa przypominajca baraki. Pierwszy
z tych obiektw ju stan i na nim bd wzorowa-

Strona 16

Wniosek o przeduenie
ulicy wierczewskiego

oo patriotyczne W subie ludowej


zwrcio si do wadz Olsztynka o niezwoczne dziaania majce na celu podniesienia

ALBO 8 (195) Sierpie 2012 r.

21 VII Karczma witojaska. Kradzie saszetki


z dokumentami i pienidzmi
w znacznej kwocie (5300 z).
Poszkodowany, Eryk E. z Warszawy, uatwi zadanie zodziejowi, pozostawiajc cenny
przedmiot na stoliku.
24/25 VII Kurki. Adam G.
zgosi kradzie jego portfela
z niewielk, na szczcie,
kwot pienidzy.
26/27 VII Ul. 22 Lipca.
Niewiele,
rwnie
na
szczcie, zdziaali zodzieje,
ktrzy usiowali wama si do
warsztatu samochodowego
Jarosawa R. Skoczyo si na
wybiciu szyby.
27 VII Waplewo. Spalia
si tu stolarnia - wiata Jacka
K., straty oszacowano na 20
tys. zotych. Nie wiadomo, na
razie, co byo przyczyn poaru.
1 VIII Ul. Mrongowiusza.
Oryginalny sposb na okradanie sklepu /Biedronki/
wymyli sobie Maciej W.
z Olsztyna. W przecigu caego
dnia wynosi niewielkie iloci
alkoholu i art. spoywczych,
cznie o wartoci ok. 500 z.
W kocu personel zorientowa
si w sytuacji i powiadomi
policj.
31 VII 2 VIII Gaj. Wamanie do sklepu spoywczego
Anny M. Skradzione zostay
artykuy spoywcze i alkohol
o nieustalonej jeszcze wartoci.
4 VIII Ul. Akacjowa.
Dziecicy wzek o wartoci
1200 z, pozostawiony na
chwil przed domem, skradziono Sebastianowi A.
10 VIII Kolejny poar w
Waplewie. Spaleniu uleg spichlerz na terenie byego PGRu, obecnie wasno Agencji
Nieruchomoci Rolnych. Straty
to 70 tys. z, przyczyn jeszcze
nie ustalono.

1 WRZENIA (sobota), godz. 10:00,


PRZYZAMCZE (boisko przy Orliku, ul. Ostrdzka)
Zapisy w dniu imprezy od godz. 9:00.
ALBO 8 (195) Sierpie 2012 r.

12/13 VIII Z parkingu przy


Hotelu Tanneberg skradziony
zosta samochd dostawczy
Fiat Ducato o wartoci 12 tys.
z, wasno Adama H. z Nowego Dworu Gdaskiego.

Podobnie jak w poprzednim okresie przewaay nadal


kradziee paliwa z terenu
budowy 7-ki (20-23.07 Witramowo 50 l ON z koparki
firmy AGO z Kocierzyny,
27-30.07 Sudwa tylko usiowanie kradziey z maszyny
Eurometalu W-wa, 6.08
Sudwa 300 l ON z koparki
Artimexu Mawa i 20-23.07
Gsiorowo 60 l ON z koparki AGO Kocierzyna ta ostatnia kradzie miaa miejsce
poza terenem budowy trasy)
oraz kradziee elementw
metalowych (17-20.07 w Kunkach usiowanie kradziey
stalowych supw konstrukcyjnych o wartoci 10 tys. z
tym razem sprawcy zostali
ujci, s to: Maciej S. i Dominik F. Z Ameryki, 20.07 Olsztynek-Gryliny stalowe elementy trakcji kolejowej o wartoci 33 tys. z, sprawcy to
2 modziecw w wieku 17-18
lat i jeden nieletni, 31.07-2.08
w Krlikowie kradzie wau
rolniczego o wartoci 1000 z
z posesji Adolfa B. i 28.07
w Lichtajnach - kradzie
8 supkw metalowych o wartoci 1500 z z ogrodzenia
Magorzaty S.
W ostatnim miesicu zdarzyy si dwa przypadki niefrasobliwoci turystw, bardzo kosztownych, niestety,
w skutkach.
21 VIII policja, stra lena,
rybacka i poarna (cznie
okoo 40 osb) z uyciem migowca prowadzia akcj
poszukiwania maestwa,
ktre 19 VIII wypyno rzek
Marzk do OW Marz, nie
powiadamiajc nikogo o przedueniu sobie wycieczki, i nie
odbierajc telefonw /zuycie
baterii/.
W drugim przypadku akcj
poszukiwania obywatela Niemiec prowadzia policja z uyciem psa tropicego i stra
WOPR. Tutaj okazao si, e
niefortunny letnik przepyn
jezioro w Nowej Wsi Ostrdzkiej, lecz nie mia ju si pyn
z powrotem, na dodatek straci
orientacj i czeka na ratunek
w szuwarach.
W omawianym okresie policja zatrzymaa te 7 osb
poszukiwanych, 34 dowody
rejestracyjne, 6 praw jazdy,
4 nietrzewych kierowcw
i 2 rowerzystw oraz 5 osb do
wytrzewienia.
Opracowano na podstawie
materiaw KP w Olsztynku.
Strona 17

Kronika MDK-u
28 VII W Witramowie letni festyn to znaczca pozycja w yciu
wioski. Przygotowania do
imprezy poszukiwania
sponsorw, urzdzenie
dekoracja miejsca, ustalenie programu i reklama
rozpoczynaj si sporo
wczeniej od daty wydarzenia. Sam program ma
ju swoj utrwalon latami
tradycj duo konkursw dla dzieci, ale i dla
dorosych z konkretnymi
nagrodami, wystpy artystyczne w tonacji lekkiej,
atwej i przyjemnej, a najwaniejsza jest zabawa
taneczna.
W tym roku rwnie
zorganizowalimy (wietlica i Rada Soecka Witramowa oraz MDK w Olsztynku) wiele konkursw,
na scenie krloway

Macig, Boena Staszewska, Jan Grzywiski, Grzegorz Staszewski. Przesyamy podzikowania.


3 VIII Nasze zespoy
wokalne Studio Piosenki
i Tabu wspary artystycznie festyn Osiedla nr
4 przy ul. Sonecznej.

Poczone zespoy Crazy Daisy i Tabu wietnie


zaprezentoway si podczas festynu w Witramowie

poczone siy zespow


wokalnych Crazy Daisy
i Tabu oraz go specjalny i gorco przyjty
romska grupa muzyczno
taneczna Hitano. Dyskotek tradycyjnie i z powodzeniem prowadzi DJ
Rathek. Wrd uczestnikw festynu, oprcz
mieszkacw Witramowa

i okolic, dao si zauway


sporo przybyych m.in.
z Olsztynka, rwnie turystw. Dopisaa te pogoda.
Sponsorzy imprezy to:
Kozdryk Sp. z o.o. Waplewo, Nadlenictwo Olsztynek, Iwona i Andrzej
Zakrzewscy, Agnieszka i
Dariusz Nisio, Pawe
Ezman, Dorota i Marian

Najwicej emocji podczas festynu w Witramowie budzi, jak


zwykle, konkurs przecigania liny

10 VIII Koncert i
dyskoteka na przyzamczu. Impreza zostaa zorganizowana z tzw. marszu. Pierwsza cz to
wystp
uczestnikw
warsztatw muzycznych
prowadzonych w okolicznym orodku wypoczynkowym przez Studio
Wokalne Agaty Wroskiej
z Warszawy. Wystp by
na tyle udany, e ju zaplanowano powtrk za rok.
Wieczorna dyskoteka,
prowadzona przez DJ-w

Aleksandra Kuciska
wypiewaa w konkursie
piosenki w biskucu
II miejsce

Biay i Darek, jest kontynuacj cyklu imprez rozrywkowych dla modziey,


nastpna ju wkrtce
podczas Poegnania Wakacji 1.09.

Koncert uczestnikw letnich warsztatw wokalnych (Waszeta 2012)


warszawskiego Studia Wokalnego Agaty Wroskiej

Zapraszamy do Domu Kultury!


W MDK-u dzieci i modzie w wieku od lat
5 do 25 lat mog rozwija swoje zainteresowania
i ksztatowa posiadane umiejtnoci. Oferta
zaj na rok 2012/13 zostaa wzbogacona o szko
flamenco, taniec irlandzki i taniec brzucha.
Po kilku latach przerwy do MDK-u powracaj
dziecice zespoy wokalno - taneczne. Nowy
zesp Rytm bdzie prowadzi pani Magdalena
Faszcza (Studio Rytm Olsztyn). Do zespow
mog doczy nowe osoby, po wczeniejszej
weryfikacji posiadanych predyspozycji wokalnych i tanecznych.
Justyna Dbrowska zaprasza na warsztaty
teatralne dla dzieci i modziey. Zajcia odbywa
si bd w dwch grupach wiekowych: 10-15 lat
i 16-20 lat.
Agnieszka Jaruszewicz zaprasza dzieci w
wieku od 5 do 10 lat na zajcia rytmiczno-tanecz-

Strona 18

ne. Natomiast starsze dzieci, od 7-go roku ycia,


mog przyj do studia piosenki, w ktrym Pani
Marianna Kuciska bdzie pracowa z uczestnikami nad emisj gosu.
Dzieci, ktre chc nauczy si gry na gitarze
klasycznej, akustycznej, elektrycznej oraz perkusji oferujemy zajcia dla pocztkujcych
i zaawansowanych u Wiesawa Gsiorowskiego
i Zbigniewa Chrzanowskiego. Ww. instruktorzy
organizuj i prowadz te zespoy muzyczne.
Szerok ofert mamy dla plastykw. Pan Czesaw Minkiewicz zaprasza na zajcia rzebiarskie,
a Katarzyna Waluk proponuje atrakcyjne techniki
plastyczne (rysunek, malarstwo, kompozycja).
Dla modziey i dorosych nowa oferta DEKORATORNIA to propozycja otwartych warsztatw, na ktrych obok zaj plastycznych uczestnicy bd projektowa scenografi, kostiumy

teatralne, wystrj wntrza, bd uczy si zasad


kompozycji, a przede wszystkim dobrze si
bawi!
Mionikw kina zapraszamy na spotkania
olsztyneckiego DKF-u.
Uwaga! Wszystkie formy staych zaj ju
od padziernika za jedyne 20z/mc !
Obok staych form proponujemy i gorco
zachcamy do uczestnictwa w zajciach fitness,
aerobik, salsy, taca towarzyskiego i nowoczesnego, abc taca we dwoje, flamenco, taniec
brzucha i irlandzki (wg. cennika instruktorw).
Szczegowe informacje
o zajciach mona uzyska
w Domu Kultury w Olsztynku codziennie
w godz. 8.00-20.00, nr tel. 89 5 192 201

ALBO 8 (195) Sierpie 2012 r.

11 VIII Wokalistki Studia Piosenki Aleksandra


Kuciska i Paulina Gilarska wystpiy w Konkursie
Piosenki Mam Talent organizowanym przez MDK w
Biskupcu. Obie wypady bardzo dobrze, ale jury wyej
ocenio Ol, przyznajc jej wysokie II miejsce. Brawo!
15 VIII O kolejnej udanej, organizowanej przez
Skansen, imprezie plenerowej (Regionalne wito Zi)
jest w numerze ju sporo informacji. My dodamy, e
jako wsporganizator odpowiadalimy za powan
cz programu artystycznego (widowisko Noc Kupay, recital piosenek Maryli Rodowicz w wykonaniu
zespow Crazy Daisy i Tabu, koncert zespou
Shannon) i technik estradow.
16-17 VIII W zwizku z nowymi moliwociami
jakie stwarzaj nowe boiska Orlik organizowane s
ostatnio na nich turnieje tenisa ziemnego. Tym razem
turniej zorganizowa Dyr. MDK w Olsztynku.

Koncert folkowego zesp Shannon podczas Regionalnego wita Zi

Finalici I Turnieju Tenisa Ziemnego o Puchar Dyrektora MDK w Olsztynku

Do sportowej rywalizacji zgosio si 8 zawodnikw,


a najlepszym okaza si Krzysztof Bednarski, II miejsce
zaj Maciej Woodko, III Krzysztof Zikowski, a IV
Zygmunt Sadowski. Kolejny turniej na Orlikach ju 89 wrzenia. Tym razem o puchar Kormorana (sponsor
- Pole Namiotowe w Swaderkach). Zapisy w pierwszym
dniu rozgrywek do godz. 15:00.

Uliczny teatr z MDK zaprezentowa widowsko Zioa w obrzdach ludowych


- Noc Kupay podczas Regionalnego wita Zi

Wkrtce:
1 IX Uroczysto 73 rocznicy wybuchu II Wojny
wiatowej. Cmentarz w Sudwie, godz. 9:00.

Fotorelacje z imprez na stronie internetowej www.olsztynek.pl


i facebookowym profilu Miejskiego Domu Kultury w Olsztynku.

1 IX Poegnanie Wakacji. Przyzamcze, godz. 15:00.


W programie m.in. koncert ydki Grubasa, dyskoteka.
1 IX I Rodzinny Turniej Piki Plaowej z udziaem Pawa Papke. Boisko przy Orliku (ul. Ostrdzka), godz. 10:00.
2 IX I Olsztynecki Turniej Siatkwki Plaowej
o Puchar Dyrektora MDK. Boisko przy Orliku
(ul. Ostrdzka), godz. 10:00.
8 IX Film Warmiskiej Inicjatywy Filmowej
pt. "bRACIA". Kino Grunwald, godz. 20:00, seans
bezpatny.
8-9 IX Wystpy zespow z domu kultury podczas
Targw Chopskich w Skansenie oraz Doynek
Gminnych w ukcie.
15 IX Kolaboracja Hip-Hop (Warszawa, Wrocaw,
Olecko, Biskupiec, Olsztyn i Olsztynek), Kino Grunwald, godz. 18:00.
23 IX WARMISKO-MAZURSKIE DOYNKI
WOJEWDZKIE. Skansen, godz. 12:00

ZAPRASZAMY!
ALBO 8 (195) Sierpie 2012 r.

Strona 19

Wspomnienia

Moje pierwsze spotkanie z Olsztynkiem


(cz 1)

We wrzeniu 1954 roku przybyem tu w grupie uczniw Technikum Samochodowego w Olsztynie,


wraz z kolegami z Zasadniczej
Szkoy Metolowej (tak nazywaa si
wwczas ZSZ). Znalelimy miejsca w zorganizowanej dla nas Bursie Szk Zawodowych, zajmujcej
budynek obecnej przychodni zdrowia, cz kamienicy na rogu ulicy
Ostrdzkiej i Zamek. Mojej grupie
przydzielono tu miejsca w obszernych salach lekcyjnych, opuszczonych przez szko odzieow.
Zaopiekowa si nami pan Mackiewicz, starszy, zrwnowaony wychowawca. Codziennie, punktualnie o 5.30, wchodzc na pitro po
schodach, budzi nas gonym
nawoywaniem Wstawa! Pobudka! poczonym zwykle z klaskaniem w donie. Po pospiesznym
posaniu ek, ubraniu i umyciu
si szlimy do jadalni przy ulicy
Chopina, poczym zdalimy na
dworzec do pocigu odjedajcego o 6.40. Gdy wracalimy o 16.15,
kucharki czekay na nas z przygotowanym obiadem.
Jako 14- i 15-letni, a take i znacznie starsi chopcy z ciekawoci
przygldalimy si nieznanemu
nam miasteczku. Po obu stronach
brukowanego, obszernego rynku
widniay ponure, wypalone gruzowiska. Obok ruin kocioa ewangelickiego, naprzeciw bramy Zamku
sta niewielki dom z szyldem
Warsztat lusarski, a pod jego
oknami na awce czsto przesiadywa waciciel z on i dwiema crkami, nieco modszymi od nas. Helmut, ktry zosta moim najbliszym
koleg, przy kadej okazji nawizywa z nimi przyjazn rozmow
w jzyku niemieckim.
Na parterze obecnej przychodni
miecia si kuchnia z obszern
jadalni na holu, ktry wykorzystywano te jako wietlic. Obok byo
biuro kierownika, a na pitrach

Strona 20

sypialnie. W pierwsz soneczn


niedziel, pod opiek kierownika
bursy, udalimy si nad Jezioro
Jemioowskie. Urzeko nas swoim
piknem. Na play i niewielkim
molo zobaczylimy mnstwo dzieci,
modziey, i dorosych. Wiele osb
caymi rodzinami kpao si
w przejrzystej wodzie, inni wygrzewali si w socu, lec na rozoonych kocach, my, chowajc odzie
w zamykanych pomieszczeniach
murowanej przebieralni, z wielk
radoci wskakiwalimy do orzewiajcej wody. Wok panowa
wesoy gwar, a po lekko pofadowanym falami obszernym lustrze
jeziora mkny liczne kajaki, ktre
za niewielk opat mona byo
wypoyczy w przylegej wypoyczalni. Wrd wiolarzy niebawem
rozpoznawalimy i naszych chopcw.
W nastpny wolny dzie, niewielk grupk - bez wychowawcy,
udalimy si na Skansen, ktry nie
by ogrodzony. Sprawia on wraenie niewielkiej wsi z opuszczonymi
przez mieszkacw adnymi, drewnianymi domami, z kocioem
i grujcym na wzgrzu wiatrakiem. Prawie taki sam znajdowa
si wwczas i me zboe w mojej
rodzinnej miejscowoci koo Growa Iaweckiego. Pomimo witecznego dnia wok panowaa zupena
pustka... spotkalimy tylko rolnika,
ktry poradzi nam uda si do
pierwszego drewnianego domku
poza terenem muzeum i poprosi
mieszkajc tam dozorczyni
o otwarcie zamknitych obiektw.
Wkrtce wysza nam na spotkanie
moda kobieta z pkiem kluczy
w rku i witajc si z nami uprzejmie, otworzya drzwi kocika.
Z uwag przygldalimy si jego
mrocznemu wntrzu wprowadzajcego nas w nastrj duchowego
uniesienia. Helmut gono odczytywa i tumaczy z niemieckiego nie-

wielkie napisy pod wizerunkami


patrzcych na nas, zadumanych
apostow o surowych, pospnych
obliczach. Przewodniczka opowiedziaa krtk histori Skansenu
i nie dajc opaty poegnaa si,
zamykajc obiekt. Potem zagldalimy do okien kadej z nielicznych
wwczas chaup, obeszlimy
dookoa wiatrak i, nie znajdujc tu
ju nic godnego uwagi, udalimy
si w drog powrotn. Idcy
zawsze obok mnie Helmut, wysoki,
silnej budowy blondynek pochodzcy z kulturalnej niemieckiej
rodziny spod Ktrzyna, duo wiedzia o historii okolic Olsztynka.
Powiedzia mi, e jego dziadek
w 1914 roku bra tu udzia w synnej bitwie pod Tannenbergiem,
o ktrej mu czsto opowiada. Po
niej to, rdmiecie miasteczka
lego w gruzach, ale potem jako
szybko je odbudowano, co dziadek
widzia przyjedajc tu potem jako
weteran na uroczystoci koo mauzoleum Hindenburga.
W nastpnym wolnym dniu obaj
wybralimy si do mauzoleum.
Wychodzc z parku ujrzelimy na
wzgrzu masywne mury okrgej,
znaczcych rozmiarw budowli
z wysokimi, czciowo uszkodzonymi wieami. Po przekroczeniu szerokiej wyrwy w zadziwiajco grubym i mocnym murze z czerwonej
cegy, przed naszymi oczami roztacza si niezwyky widok na rodku rozlegego, okrgego placu,
wyoonego granitowymi pytami
lea brzuchem do dou postument
mskiej postaci, wyrzebionej
z szarego gazu. Helmut wyjani,
e jest to na pewno von Hindenburg ten wielki wdz Niemiec
przed dojciem Hitlera do wadzy.
By w dugim generalskim paszczu,
przepasanym szerokim pasem i z
szabl przy boku sigajc daleko
poniej kolan. Nad konierzem
widoczna bya szyja, od ktrej kto

odci gow. Stojc na jego plecach, dugo rozgldalimy si


wok, czy nie ma jej gdzie
w pobliu. Niezapomniane wraenia zrobiy na nas liczne mozaiki
na cianach, misternie wyoone
kolorowymi kamyczkami. Przedstawiay one sceny bitewne ora germaskiego z rnych epok historycznych. Nie zabrako rwnie
tych z sierpnia 1914 roku. Mona
byo je atwo rozpozna po cikich
karabinach maszynowych, ktre
zdecydoway o zwycistwie nad
atakujcymi Rosjanami. Poszukujc wrd porozrzucanych bezadnie cegie zatraconej gowy pomnika, weszlimy na jedn z najlepiej
zachowanych wie. Zauwaylimy
na niedalekich polach resztki ruin
niewielkich budowli z biaej cegy,
uamki drewnianych dachw krytych pap oraz gdzieniegdzie jeszcze widoczne wysokie ogrodzenie
z kolczastego drutu. Od Helmuta
dowiedziaem si te o istnieniu tu
wielkiego obozu jenieckiego
Hohenstein II. Powicajc jeszcze
troch czasu uwanym ogldzinom
licznych zakamarkw mauzoleum,
udalimy si w kierunku wzbudzajcego nasz ciekawo przylegego terenu.
Na zachwaszczonym polu walao si podarte obuwie z drewnianymi podeszwami, resztki porwanych
paskw jecw radzieckich z charakterystycznymi gwiazdami na
metalowych sprzczkach, poczerniae guziki. Niespodziank sprawia mi aluminiowa menaka z nazwiskiem i adresem wyrytym w moim
ojczystym jzyku ukraiskim.
Potem, usilnie szukajc, spostrzegem wiele podobnych napisw
i inicjaw na ykach, sprzczkach
i na cianach czciowo zburzonej
murowanej ani. Spodziewaem si
znale jakie znajome mi nazwiska
i imiona, poniewa w moim domu
czsto wspominano osoby z naszej
bliszej oraz dalszej rodziny i znajomych, ktrzy w rnych latach
suyli w armii radzieckiej. Wielu
z nich zagino bez ladu.
O warunkach pobytu w niewielkich koszarach opowiada mi niejednokrotnie mj wuj Mykyta, ktry
przebywa w nich jako pojmany
onierz polski w 1939 roku. Potem
w 1944 roku poszed znowu na
wojn, gdzie w roli tumacza suy
w armii sowieckiej do zakoczenia
wojny. Wrci z niej powanie
ranny.
Te wydarzenia wpyny na moje
zainteresowanie obozem pod Krlikowem i niedalekim cmentarzem.
Piotr Kowal
Olsztynek, 5.04.2009r.

ALBO 8 (195) Sierpie 2012 r.

DOBRE RADY PANI EWY


KUCHNIA LITEWSKA
- RDO ZDROWIA
Nasze miasto jest zaprzyjanione z wieloma miastami zjednoczonej Europy na zasadzie wzajemnego partnerstwa. Olsztynek utrzymuje z nimi serdeczne kontakty, a delegacje mieszkacw
odwiedzaj si wzajemnie z okazji wit jakie partnerskie miasta obchodz - doynek, czy rocznic. Spotkania takie to okazja do prezentacji swojego dorobku kulturalnego, wymiany dowiadcze w sprawach organizacyjno-ekonomicznych,
czy sprawnego administrowania dobrami i przestrzeniami publicznymi. Olsztynek, midzy innymi, jest zaprzyjaniony z lec na Litwie,
nie opodal Wilna, Mejszago, niewielk miejscowoci zamieszka w przewaajcej iloci przez Polakw. Polakw, ktrzy swojej tosamoci narodowej broni jak wasnego ycia.
Przez setki lat Polacy na Wileszczynie dorobili si i wypracowali
rnego rodzaju style i formy kulturowe budzce powszechny zachwyt.
Oprcz tych przeznaczonych dla
ducha s take te, ktre mile echc
nasze podniebienia - to oczywicie
przepyszne, unikalne w swoim rodzaju smakowitoci kuchni litewskiej.
Z racji swojej prostoty kuchnia ta,
oparta na naturalnych produktach,
jest nie tylko smaczna ale te zdrowa,
nie skaona wspczesnymi dodatkami pochodzenia przemysowego, czy
genetycznie modyfikowanymi. Litwa
to pastwo o gospodarce typowo rolniczej. Od najdawniejszych czasw
puszcza i lasy dostarczay mieszkacom zwierzyny ownej, jagd i grzybw. Natomiast rzeki i liczne jeziora
ryb i rakw. Rolnictwo to uprawa
zb i hodowla trzody, a od dawien
dawna mocno rozwinite pszczelarstwo. Mid jest tu powszechnie stosowanym dodatkiem, midzy innymi
do wypieku ytniego chleba z kminkiem. Kuchnia litewska przez wieki
ulegaa wprawdzie wpywom kuchni
karaimskiej, niemieckiej i polskiej,
zachowujc jednak odrbno, niektre dania jak koduny czy barszcz
na stae znalazy swoje miejsce
w kuchni midzynarodowej. Ciekawostk kuchni litewskiej jest spoywanie nasion konopi, praonych lub
w postaci mleka - to regionalny przysmak. Charakterystyczne dla kuchni
litewskiej s posiki jednodaniowe. Z
napojw naley wymieni tradycyjny
kwas chlebowy (GIRA) do dzisiaj
podawany do posikw i nie tylko
jako napj orzewiajcy. Litwini pij
rwnie duo soku brzozowego i klonowego, a powszechna jest te umiejtno warzenia sposobem domowym piwa, do ktrego podaje si
grzanki z czarnego chleba natarte
czosnkiem (naprawd warte sprbowania). Dlatego serdecznie Pastwu
polecam potrawy kuchni litewskiej
przedstawiajc kilka przepisw teje.
Ewa agowska Okoowicz
ALBO 8 (195) Sierpie 2012 r.

KODUNY
LITEWSKIE
40 dkg mki,
1 jajko,
szklanki wody,
sl.
farsz:
45 dkg chudej woowiny,
jagniciny lub mieszaniny
tych mis,
25 dkg oju lub szpiku
woowego,
1 cebula,
2 yki oliwy,
2 yeczki majeranku,
yeczki zmielonej gaki
muszkatoowej.
1,5 litra rosou do gotowania
kodunw.
Miso umy i posieka. Zemle
j w maszynce. Posiekan drobno
cebul zeszkli na oliwie. Podla
kilkoma ykami rosou i zagotowa. Skadniki poczy i dokadnie wymiesza. Doprawi sol,
pieprzem, majerankiem i zmielon
gak. Z maki, jajka i wody zagnie ciasto. Cienko rozwakowa
i szklank wycina krki, na
kadym pooy yeczk farszu
i dokadnie zalepi. Gotowa
w rosole do wypynicia. Podawa z czystym barszczem lub jako
samodzielne danie.

MUDZKA
MIESZANKA
10 dkg gotowanego misa,
20 dkg czarnego chleba,
2 kiszone ogrki,
1 szkl kiszonej kapusty,
2 pory,
6 zbkw czosnku,
2 ugotowane marchewki,
2 ugotowane ziemniaki,
2 szkl ugotowanej fasoli,
1 szkl praonych nasion konopi,
szkl oleju,
pieprz, sl.
Miso i chleb pokroi w kostk.
Ogrki obra i zetrze na tarce

jarzynowej. Pory, czosnek, marchew i ziemniaki drobno pokroi.


Doda fasol, kapust, pieprz i sl.
Olej podgrza i gorcym zala
mieszank. Wymiesza i posypa
praonymi nasionami konopi utartymi z sol w modzierzu.

PARAKANDAS
2 ledzie,
0.5 kg cielciny,
5 ziemniakw,
1 cebula,
3 jajka,
szklanki mietany,
15 dkg masa,
tarta buka, pieprz, sl.
ledzie wymoczy, obra z oci.
Pieczon lub gotowan cielcin
zemle ze ledziami i ugotowanymi ziemniakami. Doda do masy
pieprz, zrumienion na male cebul, jaja, tart buk, maso, wla
mietan, wymiesza i posoli do
smaku. Woy mas do formy
wysmarowanej masem i posypanej
buk tart. Powierzchni wyrwna i posypa buk tart. Piec
w 180 stopniach okoo 40 minut.
Podawa na gorco z surwk.

CEPELINY
Farsz:
30 dkg zmielonej woowiny,
20 dkg zmielonej wieprzowiny,
1 cebula,
l yka masa,
3 yki bulionu,
sl, pieprz.
Ciasto:
20 duych ziemniakw,
1 jajko,
5 dkg soniny,
1 cebula,
sl,
mietana.
Cebul posieka i zeszkli na
yce masa, wymiesza z misem,
doda bulion, sl i pieprz. 15 ziemniakw zetrze na tarce i odcisn
przez gaz. Pozostae ugotowa w
upinach, obra i przecisn przez

prask. Wymiesza masy ziemniaczane z jajkiem i sol. Wyrabia


niezbyt grube placki, na nie nakada farsz i formowa owalne pyzy.
Cepeliny gotowa w osolonej
wodzie okoo 30 minut. Podawa
z sosem z zesmaonej cebuli i soniny, z dodatkiem mietany.

CHODNIK bAbCI
2 litry kwasu buraczanego lub
ugotowanej botwinki,
3 jajka,
2 ogrki,
1 szklanka mietany,
koperek, szczypiorek,
sl.
Ugotowane jajka i ogrki pokroi
w kostk, szczypiorek i koperek
drobno posieka. Wszystko woy
do schodzonego kwasu buraczanego lub botwinki, doda mietan
i sl. Najlepiej podawa z ziemniakami ugotowanymi w mundurkach.

KASZA JEDWAbNA
2 szklanki grochu lub kaszy
jczmiennej,
5 ziemniakw,
sl.
Groch opuka, namoczy na noc
i ugotowa w tej samej wodzie.
Ziemniaki obra i utrze na tarce,
doda do ugotowanego grochu.
Kasz posoli i gotowa a
zmiknie. Je si j z cebul, podsmaon na soninie. Jeli groch
zastpimy kasz jczmienn, dodajemy do potrawy miso.

bb DUSZONY
2 szklanki uskanego bobu,
1 yka masa,
szklanki mietany,
sl.
Bb ugotowa, obra z upin,
doda maso, zala mietan i poddusi. Podawa jak jarzynk lub
osobne danie.

Smacznego!
Strona 21

SERWIS TURYSTY
Baza noclegowa

Olsztynek
Olsztynek powsta na dawnym terytorium pruskiego plemienia Sasinw. Zaoenie miasta wie si z dziaalnoci
komtura ostrdzkiego Gnthera von Hohenstein. Z jego inicjatywy w 1350 r. rozpoczto budow zamku, obok ktrego
powstaa osada zamieszkaa przez rzemielnikw i kupcw.
W 1359 r. otrzymaa prawa miejskie i nazw Hohenstein
na cze komtura. W XIX w zamek krzyacki zosta przebudowany na szko. Aktualnie mieci si tam Zesp Szk.
Jedn z najstarszych budowli murowanych w Olsztynku jest
dawny gotycki koci ewangelicki z XIV w. (zbudowany
prawdopodobnie okoo 1350 r.), odbudowany ze zniszcze
wojennych z przeznaczeniem na cele muzealne (obecnie
Salon Wystawowy Muzeum Budownictwa Ludowego). Za
kocioem znajduje si kamieniczka (dawna szkoa parafialna), w ktrej urodzi si Krzysztof C. Mrongowiusz. Miasto
do dzi zachowao redniowieczny ukad ulic i placw starego miasta z fragmentami murw obronnych. Na rynku przed
ratuszem stoi potny kamienny lew. By to pomnik symbolizujcy XII Mazursk Dywizj Piechoty wsawion w bitwie
pod Tannenbergiem (w sierpniu 1914r. w okolicach Olsztynka wojska niemieckie pod dowdztwem Paula Hindenburga

Caoroczna:

rozbiy armi rosyjska gen. Samsonowa Niemcy nazwali j


drug bitw pod Tannenbergiem. Pierwsz bya synna bitwa
pod Grunwaldem w 1410 roku). Gmina Olsztynek ley na
obszarze Pojezierza Olsztyskiego wchodzcego w skad
krainy geograficznej zwanej Pojezierzem Mazurskim, w
pnocno-zachodniej czci obszaru Zielone Puca Polski.
Teren jest bogato rzebiony, pagrkowato-falisty, poprzecinany licznymi dolinami. Szczeglnie due rnice wzniesie
wystpuj w jarach obionych przez rzeki. W Czarcim Jarze
(grny bieg Drwcy) rnice poziomu wzniesie i dna jaru
dochodz do 70m. O naturalnym i nieskaonym charakterze
rodowiska przyrodniczego gminy Olsztynek wiadczy fakt
gniazdowania gatunkw zagroonych w skali wiatowej: ora
bielika i derkacza.

Muzeum Budownictwa Ludowego


Wrd europejskich muzew na wolnym powietrzu Park
Etnograficzny w Olsztynku naley do jednych z najstarszych. Jego rodowd siga pocztku XX wieku. Pierwsze
obiekty budownictwa ludowego z terenu dawnych Prus
Wschodnich zaczto gromadzi od 1908 roku na skraju
ogrodu zoologicznego w Krlewcu, po czym (w latach
1938-1942) nastpio czciowe przemieszczenie ich do
Olsztynka. Do rozbudowy skansenu przystpiono pod
koniec lat pidziesitych, a od 1962 roku zacz funkcjonowa jako oddzia Muzeum Mazurskiego w Olsztynie.
W 1969 roku przeksztacony zosta w placwk autonomiczn Muzeum Budownictwa Ludowego, Park Etnograficzny
w Olsztynku. W 1985 r. w jego struktury organizacyjne
wczono 2 obiekty w centrum Olsztynka: Salon Wystawowy w dawnym kociele ewangelickim oraz baszt na linii
miejskich murw obronnych, w ktrej mieci si obecnie
muzeum powicone yciu i dziaalnoci Krzysztofa Celestyna Mrongowiusza - obrocy jzyka polskiego i polskiej
tradycji kulturowej na Mazurach. Od 1998 r. muzeum jest
instytucj kultury
Samorzdu Wojewdztwa Warmisko-Mazurskiego, a
w roku 2008 zostao wpisane do
Pastwowego Rejestru Muzew prowadzonego przez
Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego.
Muzeum dysponuje obecnie terenem o powierzchni
111 ha. Posiada bogate zbiory muzealiw ruchomych i nieruchomych. Zgromadzono 68 obiektw duej i maej architektury wiejskiej z Warmii, Mazur, Powila i Maej Litwy,
o zrnicowanych funkcjach i budowie. S to budynki
mieszkalne, sakralne, zabudowania gospodarcze i przemysowe. Wyposaenie budynkw stanowi eksponaty pokazujce tradycyjne metody pracy i obrzdy na wsi w XIX i XX
wieku. Zbiory muzealne kultury materialnej oraz sztuki
ludowej przekraczaj 10 tys. egzemplarzy.
Muzeum przypomina rwnie o pierwszych mieszkacach regionu. W czci archeologicznej zrekonstruowany
zosta kurhan z wczesnej epoki elaza, budowana jest te
wczesnoredniowieczna osada rzemielnicza pod nazw
Amalang.
W sezonie letnim na terenie Parku organizowanych jest
wiele imprez plenerowych, m.in. Targi Chopskie, wito zi.

PARK ETNOGRAFICZNY
11-015 Olsztynek, ul. Lena 23,
tel/fax. (089) 519 38 45, 519 21 64
http://muzeumolsztynek.com.pl/

Strona 22

Muzeum czynne jest od 15 kwietnia do 31 padziernika


Godziny otwarcia:
Kwiecie
(wtorek niedziela)
Maj Czerwiec (codziennie)
Lipiec Sierpie (codziennie)
Wrzesie
(wtorek niedziela)
Padziernik
(wtorek niedziela)

9:00-17:00
9:00-17:00
10:00-18:00
9:00-17:00
8:00-16:00

Dni bezpatnego wstpu do muzeum:


- 27 maja
- 1 i 20 czerwca
- 9 i 24 lipca

- 8 i 23 sierpnia
- 28 wrzenia
- 9 i 24 padziernika

od listopada do 14 kwietnia obiekty pozamykane, moliwy


spacer po Parku Etnograficznym w godz. 9:00 - 15:00.
Ceny biletw wstpu do Parku Etnograficznego
bilet normalny
12,00 z
bilet ulgowy (modzie szkolna, studenci, emeryci 6,00 z
i rencici, osoby niepenosprawne, nauczyciele,
karta Euro 26, dzieci z domw dziecka)
bilet rodzinny
28,00 z
(dwie osoby dorose + 2 dzieci do 16 lat)
bilet dla mieszkacw Olsztynka
bilet spacerowy (sprzedawany na p godziny
przed zamkniciem muzeum)
przewodnik w jzyku polskim (grupy do 40 osb)
Dzieci do lat 7 wstp bezpatny

3,00 z
3,00 z
50,00 z

Salon Wystawowy
1 listopada - 14 kwietnia (od poniedziaku do pitku)
- w godz. 9.00 - 16.00
15 kwietnia - 31 padziernika (od wtorku do niedzieli)
- w godz. 10.00 - 17.00
Ceny biletw wstpu do Salonu Wystawowego
bilet normalny

4,00 z

bilet ulgowy: (modzie szkolna, studenci,

2,00 z

emeryci i rencici, osoby niepenosprawne,


nauczyciele, karta Euro 26, dzieci z domw
dziecka, mieszkacy Olsztynka)
bilet rodzinny

10,00 z

(dwie osoby dorose + 2 dzieci do lat 16)


bilet na film 3D "Jak powstawa chleb"
przewodnik w jzyku polskim (grupy do 40 osb)
dzieci do lat 7 wstp bezpatny

2,00 z
12,00 z

1. Zajazd Mazurski tel. 519 28 85, ul. Gdaska 1,


liczba miejsc: 70, www.zajazdmazurski.pl
2. Zesp Hotelowy Kormoran, Mierki, tel. 519 51 00,
liczba miejsc: 300, www.kormoran-mierki.pl
3. Szkolny Orodek Wypoczynkowy Syrenka,
tel. 513 92 15, Marz, liczba miejsc: 160
www.syrenka.olsztynek.com.pl
4. Wojskowy Dom Wypoczynkowy Warmia
tel. 513 92 22, Marz, liczba miejsc: 300
www.wdwwarmia.com.pl
5. Orodek Szkolno-Wypoczynkowy Perkoz
tel. 519 22 21, Uroczysko Waszeta, liczba miejsc: 148,
www.perkoz.zhp.pl

Sezonowa:
1. Orodek Wypoczynkowy Waszeta, tel. 519 22 14,
Waszeta, liczba miejsc: 250, www.mierki.kolatek.pl
2. Orodek Wypoczynkowy Koatek, tel. 519 21 21,
Mierki, liczba miejsc: 240, www.mierki.kolatek.pl
3. Orodek Relaksu wierkocin, tel. 519 28 56,
wierkocin, liczba miejsc: 50, www.swierkocin.com
4. Orodek Wypoczynkowy Aramis, Kurki
tel. 606 485 129, liczba miejsc: 30, www.kurki.go.pl
5. Orodek Wypoczynkowy Wioska Filmowa
Marzek, tel. 519 90 38, Marzek, liczba miejsc 320,
www.marozek.pl
6. Orodek Wypoczynkowy Wiatraki tel. 519 90 92,
Marzek, liczba miejsc: 150 w tym 55 caoroczne,
www.wiatraki.com
7. Orodek Wypoczynkowy Fundacja Mierki
tel. 519 21 67, Waszeta, liczba miejsc: 100,
www.mierki.com
8. Orodek Wypoczynkowy Nowa Wie Ostrdzka,
tel. 519 00 99, liczba miejsc: 117
9. Domki letniskowe ARTEKS, tel. 519 01 19,
Nowa Wie Ostrdzka, liczba miejsc 30

Turystyka wiejska
1. Pensjonat Natura, tel. 519 91 03, Swaderki,
liczba miejsc: 17, www.natura-group.com.pl
2. Gospodarstwo agroturystyczne, tel. 5190082,
Lene jezioro, , Nowa Wie Ostrdzka 13,
liczba miejsc: 16, www.lesnejezioro.ol.pl
3. Gospodarstwo agroturystyczne Dbrowszczyzna,
tel. 530 50 85, Mierki 60,
www.dabrowska.olsztynek.com.pl
4. Domki do wynajcia tel. 0605 271 611, Marz,
liczba miejsc: 12
5. Gospodarstwo agroturystyczne W krainie jezior i
lasw, tel. 519 90 27, Marzek 8, liczba miejsc 20
www.olsztynek.com.pl/zakrzewscy
6. Gospodarstwo agroturystyczne, tel. 519 00 72,
Gsiorowo 13
7. Dom letniskowy tel. 5191 430, Marz, liczba miejsc 12
8. Karczma witojaska tel. 519 20 05, liczba miejsc 10,
www.karczmaswietojanska.pl
9. Leniczwka Orzechowo tel. 519 90 20, Orzechowo 2,
liczba miejsc: 8
10. Leniczwka Jednoroec Lipowo Kurkowskie 13,
tel. 519 91 15, liczba miejsc: 16, www.kurki.prv.pl
11. Gospodarstwo agroturystyczne Lena chata,
tel. 519 34 05, Tolejny 7, liczba miejsc: 38
www.serowski.olsztynek.com.pl
12. Turystyka wiejska pokoje do wynajcia,
tel. 519 14 30, Lutek 5, liczba miejsc: 19,
www.lutek.er.pl
13. Stadnina Koni Mycyny, tel. 519 41 70, Mycyny 5,
liczba miejsc: 20, www.mycyny.com
14. Gospodarstwo agroturystyczne TOKAJ
tel. 609 401 401, Pawowo 32, liczba miejsc 17,
www.wegry.pl
15. Dom do wynajcia, tel. 696 585 651, Selwa,
www.selwa.pl
16. Kwatera agroturystyczna, Marzek 9, tel. 601 595 016,
17. Gospodarstwo agroturystyczne, tel. 519 14 28,
Makruty 7, l. m.: 9, www.agrobielik.republika.pl
18. Kwatera agroturystyczna Pod bocianem, Drwck 6
tel 609 401 401, liczba miejsc: 5
www.pensjonatpodbocianem.w.pl
19. Dom caoroczny 601 536 546, Marzek,
liczba miejsc 5, www.marozek.eu

ALBO 8 (195) Sierpie 2012 r.

OLSZTYNEK I OKOLICE...

CO WARTO ZWIEDZI ?
Gmina Olsztynek ley na obszarze Pojezierza
Olsztyskiego wchodzcego w skad krainy geograficznej zwanej Pojezierzem Mazurskim,
w pnocno-zachodniej czci obszaru Zielone
Puca Polski. Teren jest bogato rzebiony, pagrkowato-falisty, poprzecinany licznymi dolinami.
Szczeglnie due rnice wzniesie wystpuj
w jarach obionych przez rzeki. W Czarcim
Jarze (grny bieg Drwcy) rnice poziomu
wzniesie i dna jaru dochodz do 70 m.
O naturalnym i nieskaonym charakterze rodowiska przyrodniczego gminy, wiadczy fakt
gniazdowania gatunkw zagroonych w skali
wiatowej: ora bielika i derkacza. Spord
gatunkw zagroonych wpisanych do Polskiej
Czerwonej Ksigi znalazy tu dogodne warunki
bytowania bk, botniak kowy, rybow, orlik
krzykliwy oraz puchacz. Ornitolodzy stwierdzili
wystpowanie 223 gatunkw ptakw okresowo
przylatujcych i gniazdujcych.
Ze wzgldu na walory przyrodnicze i krajo-

brazowe ponad 70% powierzchni


terenu gminy objtych jest ekologicznym systemem obszarw
chronionych. W miejscowoci
Nadrowo (8 km od Olsztynka)
znajduje si rezerwat przyrody
Bagno Nadrowskie (z wiem
botnym), a na granicy gminy:
rezerwat faunistyczny Rzeka Drwca oraz
Ostoja bobrw na rzece Pasce. Ochron
pomnikow objto nastpujce drzewa i gazy:
jaowce koo wsi Mierki, na pnocnym brzegu
jeziora Borwko i Klimont; buk (odmiana czerwona) w podworskim parku w Sitnie; db
szypukowy Jarosaw koo wsi Nadrowo oraz
w dolinie rzeki Marzki; lipa drobnolistna koo
wsi utynowo; trzy gazy narzutowe w lenictwie Mierki. Na obszarze gminy zachowao si
30 starych cmentarzy wiejskich. Miejsca grzebalne zaoono w XIX i na pocztku XX wieku,
tylko cmentarz w Makach pochodzi prawdopo-

dobnie z XVII wieku; 23 cmentarze naleay do


wsplnot ewangelickich, 7 do katolickich.
Ponadto na terenie gminy znajduje si kilkadziesit miejsc pochwku onierzy z I wojny wiatowej, kryjcych prochy ponad 2300 zabitych
onierzy niemieckich i rosyjskich. Najwiksze
cmentarze wojenne powstay w: Waplewie,
Jagieku, Mierkach i Drwcku. Na koloni Sudwa
znajduje si rwnie duy cmentarz jecw
wojennych zmarych i pomordowanych w obozie
jenieckim w pobliskim Krlikowie (Stalag I B
Hohenstein). Zgino tam 55 tys. jecw Polakw, Rosjan, Belgw, Francuzw i Wochw.

NAJPIKNIEJSZE MIEJSCA W GMINIE:


DRWCK:
Wie zaoono w 1351 r. Pooona 2 km od rde
rzeki Drwcy w pobliu jeziora Okominek Wielki
i Okominek May oraz doliny rzeki Drwcy, zwanej
Czarcim Jarem. Znajduje si tam orodek zarybieniowy PZW. 350 m za wsi w lesie zlokalizowany jest
cmentarz onierzy niemieckich polegych w 1914r.
Odnowiony w 1993 r. stanowi atrakcj turystyczn.
KURKI:
Pierwsza wzmianka o Kurkach pochodzi z 1341r.
W 1753 r. wybudowano tu Koci w. Maksymiliana Marii Kolbego. By to budynek jednonawowy.
Obok wzniesiono wie, ktr pokryto metalowym
dachem w ksztacie hemu, tu wisz rwnie dwa
dzwony. Warto zobaczy tablic z wypisanymi
nazwiskami parafian polegych w pierwszej wojnie
wiatowej. Przy kociele znajduje si cmentarz ewangelicki zaoony w XVIII wieku.
MAKI:
Znajduje si tu pochodzcy z drugiej po. XVIII
w. Koci w. Mikoaja, konsekracji dokonano
w 1770 r. Do dzi zachoway si jedynie fragmenty
dawnego wygldu wntrza kocioa. Ciekawsze elementy wyposaenia to: organy z XVIII w., fragmenty
malowide na suficie oraz chr z umieszczonymi na
bokach nazwiskami parafian polegych podczas
I wojny wiatowej. Na cmentarzu przykocielnym
znajduj si groby starych rodw mazurskich.
MARZ:
Wie pooona jest na poudniowym brzegu Jez.
Marz. Powstaa na pocztku XV w. jako wie bart-

ALBO 8 (195) Sierpie 2012 r.

nicza. Atrakcj jest tu gwnie urozmaicona linia


brzegowa jeziora dwie wiksze zatoki, brzegi faliste, zalesione, miejscami do wysokie. Z powodu
malowniczego pooenia jest wsi letniskow z
dwoma caorocznymi orodkami wypoczynkowymi.
NADROWO:
Dawniej by tu duy majtek ziemski z 24.
pokojowym paacem otoczonym parkiem. W 1949r.
paac spon . Zachoway si jedynie schody i piwnice oraz resztki drzewostanu. Najwiksz atrakcj tych
okolic s Bagna Nadrowskie, gdzie na obszarze
65 ha utworzono rezerwat przyrody.
ORZECHOWO:
Wie ley na polanie otoczonej bagnami i lasem.
W 1910 r. zbudowano tutaj koci katolicki pod
wezwaniem Jana Chrzciciela, obecnie najpikniejszy
kociek na terenie caej gminy. Wntrze jest wyposaone skromnie. Na uwag zasuguje jednak wiecznik z wypisanymi na obrczach nazwiskami parafian
polegych na frontach I wojny wiatowej. Obok
kocioa mieci si XIX wieczny cmentarz wiejski.
SWADERKI:
Malowniczo pooona wie otoczona borami
sosnowymi i jeziorami: Marz, Pawlik, Poplusz
i Pluszne., przez ktr przepywa rzeka Marzka.
Zlokalizowane jest tutaj jedno z wikszych w Polsce
Gospodarstw Rybackich. Niedaleko wioski nad jez.
Marz znajduje si najwiksze w gminie pole biwakowe.
SUDWA:
Wie zaoona w 1380 r. W sierpniu 1914 roku
w okolicach Sudwy toczya si wielka bitwa, w ktrej
wojska niemieckie dowodzone przez feldmarszaka
Paula von Hindenburga rozbiy armi rosyjsk Samsonowa. Zwycistwo to uczczono wzniesieniem
monumentalnej budowli, gdzie w 1935 r. zoono
ciao Hindenburga i miejsce nazwano Mauzoleum
Hindenburga. W styczniu 1945 r. Niemcy w ostatniej
chwili zdyli wywie trumn ze zwokami marszaka. Rosjanie pomnika nie zniszczyli. Sta on do
1949r., kiedy zacza si dewastacja budowli. Cz
pyt granitowych posuya jako materia budowlany
przy wznoszeniu Paacu Kultury i Nauki w Warsza-

wie oraz Domu Partii, cze pyt wykorzystano do


budowy pomnika wdzicznoci dla Armii Czerwonej
w Olsztynie (tzw. szubienica). W tym samym roku
nastpio prawdopodobnie wysadzenie czci murw
mauzoleum przez polskich saperw. Obecnie s tu
tylko pozostaoci fundamentw. W pobliu wioski
znajduje si cmentarz jecw wojennych zmarych
w obozie jenieckim Stalag I B Hohenstein zlokalizowanym w czasie II wojny wiatowej pomidzy
Sudw a Krlikowem.
WAPLEWO:
Wie pooona nad rzek Marzk, nieopodal Jez.
Mielno, najwiksza w gminie Olsztynek Pierwsza
wzmianka pochodzi z 1384 r. Przed 1525 rokiem istnia w Waplewie koci katolicki, od 1612 r. miecia si tutaj parafia ewangelicka. W 1870 r. zbudowano na miejscu drewnianego kocioa murowany
Koci w. Stanisawa, ktry stoi do dzi. Pod wityni mieciy si krypty, gdzie chowano zmarych
dziedzicw okolicznych majtkw i czonkw ich
rodzin. Tutaj zaczyna si szlak kajakowy rzek
Marzk.
WIGWAD:
Miejscowo istnieje od 1351 r. W 1708 r. mieci
si tu tartak, a w latach 1743 83 huta szka. W
1802r. zbudowano tutaj pierwsz w Prusach wschodnich gorzelni, opart na przetwrstwie ziemniakw.
Pierwszy koci wzniesiono w XIV wieku. W 1873r.
wybudowano nowy koci w stylu neogotyckim p.w.
Chrystusa Krla z wysok wie.

www.olsztynek.pl
Informacja Turystyczna, ul. Ratusz 1,
tel. 089 519 54 77, e-mail: it@olsztynek.pl
Strona 23

Stowarzyszenie na wakacjach
zamek w Tykocinie, synagog, rynek miasta
i koci, Muzeum Puszczy Biaowieskiej,
Muzeum Wntrz Paacowych w Choroszczy na
zamku Branickich.
Na organizacj wycieczki otrzymalimy dofinansowanie z Urzdu Miasta i Gminy w Olsztynku, dzikujemy te wszystkim pozostaym
sponsorom.
Anna Rogulska-Ruchaa

Czonkowie Stowarzyszenia na Rzecz Osb


Niepenosprawnych i Ich Rodzin w Olsztynku
jak co roku w czasie wakacji odpoczywali na
krajoznawczo-integracyjnej wycieczce. W tym
roku zwiedzalimy Ziemi Podlask. Program
wycieczki by obszerny i wszyscy uczestnicy
stwierdzili, e trwaa za krtko, bo tylko 3 dni
(01-03.08.2012r.). Ale i tak zwiedzilimy duo,
m.in. skansen kurpiowski w Nowogrodzie,

PRZETARG
bURMISTRZ OLSZTYNKA ogasza, e:
1 padziernika 2012 roku od godziny 1000 w siedzibie Urzdu Miejskiego w Olsztynku pok. Nr 1 odbd si drugie przetargi ustne na sprzeda:
drugi nieograniczony przetarg ustny w sprawie
sprzeday dziaki niezabudowanej oznaczonej Nr 46/4
o pow. 3411 m2 pooonej w obrbie Krlikowo, gm.
Olsztynek, woj. warmisko-mazurskie za cen wywoawcz w wysokoci 30.000,00 z, stanowicej wasno Gminy Olsztynek. Dla przedmiotowej dziaki brak
jest obowizujcego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Do wylicytowanej ceny ww.
dziaki zostanie doliczony 23% podatek VAT. Warunkiem przystpienia do przetargu jest wpacenie
wadium gotwk lub przelewem w wysokoci
3.500,00 z (sownie: trzy tysice piset zotych) najpniej dnia 27 wrzenia 2012 r. na konto Nr 33 8823
0007 2001 0000 0169 0003 Urzdu Miejskiego w
Olsztynku w Banku Spdzielczym (za dzie wpaty
uznaje si dzie wpywu rodkw finansowych na
konto Urzdu uznanie konta).
drugi nieograniczony przetarg ustny w sprawie
sprzeday dziaki niezabudowanej oznaczonej Nr 36/7
o pow. 2332 m2 pooonej w obrbie Warlity Mae,
gm. Olsztynek woj. warmisko-mazurskie za cen
wywoawcz w wysokoci 28.000,00 z, stanowicej
wasno Gminy Olsztynek. Dla przedmiotowej dziaki brak jest obowizujcego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Do wylicytowanej ceny
ww. dziaki zostanie doliczony 23% podatek VAT.
Warunkiem przystpienia do przetargu jest wpacenie
wadium gotwk lub przelewem w wysokoci
3.000,00 z (sownie: trzy tysice zotych) najpniej
dnia 27 wrzenia 2012 r. na konto j.w. (za dzie wpaty uznaje si dzie wpywu rodkw finansowych na
konto Urzdu uznanie konta).
drugi nieograniczony przetarg ustny w sprawie
sprzeday dziaki niezabudowanej oznaczonej
Nr 227/8 o pow. 1365 m 2 pooonej w obrbie
Jemioowo, gm. Olsztynek woj. warmisko-mazurskie za cen wywoawcz w wysokoci 49.000,00 z
stanowicej wasno Gminy Olsztynek. Na terenie

tym brak jest miejscowego planu zagospodarowania


przestrzennego. Do wylicytowanej ceny ww. dziaki
zostanie doliczony 23 % podatek VAT. Warunkiem
przystpienia do przetargu jest wpacenie wadium
gotwk lub przelewem w wysokoci 5.000,00 z (pi
tysicy zotych) najpniej dnia 27 wrzenia 2012 r. na
konto j.w. (za dzie wpaty uznaje si dzie wpywu
rodkw finansowych na konto Urzdu uznanie
konta).
drugi nieograniczony przetarg ustny w sprawie
sprzeday dziaki niezabudowanej oznaczonej
Nr 227/7 o pow. 1356 m 2 pooonej w obrbie
Jemioowo, gm. Olsztynek woj. warmisko-mazurskie za cen wywoawcz w wysokoci 49.000,00 z
stanowicej wasno Gminy Olsztynek. Na terenie
tym brak jest miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego. Do wylicytowanej ceny ww. dziaki
zostanie doliczony 23 % podatek VAT. Warunkiem
przystpienia do przetargu jest wpacenie wadium
gotwk lub przelewem w wysokoci 4.900,00 z
(sownie: cztery tysice dziewiset zotych) najpniej dnia 27 wrzenia 2012 r. na konto j.w. (za
dzie wpaty uznaje si dzie wpywu rodkw finansowych na konto Urzdu uznanie konta).
drugi ograniczony przetarg ustny dla mieszkacw Miasta i Gminy Olsztynek w sprawie sprzeda
lokalu mieszkalnego nr 5 o pow. 46,3 m2 z przynalenym pom. gospodarczymo pow. 5,6 m 2 wraz
z udziaem wynoszcym 251/1000 czci w dziace
oznaczonej numerem 24/2 o pow. 490 m2 pooony
przy ul. wierczewskiego 13 w obrbie Nr 4 miasta
Olsztynek woj. warmisko-mazurskie za cen wywoawcz w wysokoci 66.000,00 z. Nieruchomo stanowi wasno Gminy Olsztynek.
Lokal mona obejrze w dniu 25 wrzenia 2012
r. od godziny 1120 do godziny 1135.
Dziaka pooona jest w strefie ochrony konserwatorskiej B, na terenie rdmiejskiej zwartej zabudo-

wy mieszkalno-usugowej z opcjonalnymi usugami,


oznaczonym na rysunku planu symbolem Mu-2.
Warunkiem przystpienia do przetargu jest wpacenie
wadium przelewem lub gotwk w wysokoci
6.000,00 z (sownie: sze tysicy zotych) najpniej
dnia 27 wrzenia 2012 r. na konto j.w. (za dzie wpaty uznaje si dzie wpywu rodkw finansowych na
konto Urzdu uznanie konta).
drugi ograniczony przetarg ustny dla mieszkacw Miasta i Gminy Olsztynek w sprawie sprzeda
lokalu mieszkalnego nr 5 o pow. 19,73 m2 z przynalen piwnic o pow. 20,25 m2 wraz z udziaem wynoszcym 83/1000 czci w dziace oznaczonej numerem
53/4 o pow. 332 m2 pooonego przy ul. Chopina 2
w obrbie Nr 4 miasta Olsztynek woj. warmiskomazurskie za cen wywoawcz w wysokoci
36.000,00 z. Nieruchomo stanowi wasno Gminy
Olsztynek.
Lokal mona obejrze w dniu 25 wrzenia 2012
r. od godziny 1100 do godziny 1115.
Dziaka pooona jest w strefie ochrony archeologicznej i ochrony konserwatorskiej A,na terenie
rdmiejskiej zwartej zabudowy mieszkalno-usugowej z opcjonalnymi usugami, oznaczonym na rysunku
planu symbolem Mu-2. Nieruchomo wpisana jest do
rejestru zabytkw WKZ pod numerem A-537 i C-163 zgodnie z uchwa Nr XI-123/2007 Rady Miejskiej
w Olsztynku z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie okrelania zasad gospodarki nieruchomociami i stosowania umownych stawek oprocentowania nabywcy przysuguje 5% bonifikaty od wylicytowanej ceny. Warunkiem przystpienia do przetargu jest wpacenie
wadium przelewem lub gotwk w wysokoci
2.000,00 z (sownie: dwa tysice zotych) najpniej
dnia 27 wrzenia 2012 r. na konto j.w. (za dzie wpaty uznaje si dzie wpywu rodkw finansowych na
konto Urzdu uznanie konta).

bURMISTRZ OLSZTYNKA ogasza, e:


2 padziernika 2012 roku od godziny 1000 w siedzibie Urzdu Miejskiego w Olsztynku pok. Nr 1 odbd si
nieograniczone przetargi ustne na sprzeda dziaek rekreacyjnych:
Pierwszy nieograniczony przetarg ustny w sprawie
sprzeday dziaki niezabudowanej oznaczonej Nr 8/14
o pow. 8384 m 2 pooonej w obrbie Zbie, gm.
Olsztynek, woj. warmisko-mazurskie za cen wywoawcz w wysokoci 272.000,00 z, stanowicej wasno Gminy Olsztynek. Dla przedmiotowej dziaki
brak jest obowizujcego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Dziaka pooona jest nad
jeziorem Zbie w pobliu jeziora askiego, na terenie byego orodka wypoczynkowego Rybaczwka. Na
dziak t zostaa wydana decyzja Nr 42/2012 o warunkach zabudowyz dnia 30 kwietnia 2012 r. ustalajca
warunki zabudowy dla inwestycji polegajcejna budowie budynku rekreacyjnego na dziace oznaczonej

nr 8/14 w obrbie Zbiegm. Olsztynek wraz z niezbdn infrastruktur techniczn w obrbie Zbie, gm. Olsztynek. Do wylicytowanej ceny ww. dziaki zostanie
doliczony 23% podatek VAT. Warunkiem przystpienia do przetargu jest wpacenie wadium gotwk lub
przelewem w wysokoci 25.000,00 z (sownie: dwadziecia pi tysicy zotych) najpniej dnia 28 wrzenia 2012 r. na konto Urzdu Miejskiego w Olsztynku
Nr 33 8823 0007 2001 0000 0169 0003 w Banku
Spdzielczym w Olsztynku (za dzie wpaty uznaje si
dzie wpywu rodkw finansowych na konto Urzdu
uznanie konta).
Drugi nieograniczony przetarg ustny w sprawie
sprzeday dziaki zabudowanej (pogorzelisko) ozna-

czonej Nr 33/7 o pow. 1437 m2 pooonej w obrbie


Waplewo 57, gm. Olsztynek woj. warmisko-mazurskie za cen wywoawcz w wysokoci 44.000,00 z
stanowic wasno Gminy Olsztynek. Dziaka pooona jest na obszarze stanowicym tereny projektowanej zabudowy letniskowej, oznaczonym na rysunku
planu symbolem UT1. Dziaka pooona jest w pobliu jeziora Mielno. Warunkiem przystpienia do przetargu jest wpacenie wadium gotwk lub przelewem
w wysokoci 4.000,00 z (sownie: cztery tysice zotych) najpniej dnia 28 wrzenia 2012 r. na konto j.w.
(za dzie wpaty uznaje si dzie wpywu rodkw
finansowych na konto Urzdu uznanie konta).

burmistrz Olsztynka moe odwoa ogoszone przetargi z uzasadnionej przyczyny. blisze informacje mona uzyska
w Urzdzie Miejskim w Olsztynku pok. Nr 25 lub pod numerem telefonu 89 519 54 85 oraz na stronie internetowej: www.bip.olsztynek.pl

Strona 24

ALBO 8 (195) Sierpie 2012 r.

Ogoszenia drobne
Sprzedam
l Dom w stanie surowym, pow. 160 m2. Tel. 600 406 986
l Stemple budowlane, drewniane. 170 szt. Tel. 606 996 899
l Dziak nad Jeziorem Dbrowa Wielka w Saminie.
Tel. 509 094 812
l Dziak budowlan o powierzchni 630 m2 (w Olsztynku przy
ul. Agrestowej) z projektem budowlanym i aktualnym pozwoleniem
na budow. Tel. 502 844 172

Do wynajcia
l 2-pokojowe mieszkanie w Olsztynie, ul. Sucharskiego, od zaraz.
Tel. 600 611 085
l Kawalerka (36,5 m2), ul. Kolejowa, od zaraz. Tel. 606 996 899
l Lokal z klimatyzacj i ogrzewaniem, 60 m2, centrum
Olsztynka. Tel. 600 050 840
l Lokal w centrum Olsztynka, 36 m2. Tel. 606 417 672
l Lokal handlowo usugowy, centrum Olsztynka.
Tel. 509 094 812

bezpatne ogoszenia drobne


przyjmowane s w biurze redakcji
(MDK w Olsztynku, ul. Chopina 29, w godz. 8.00-18.00)

Krzywka
nr 181

8
10

9
11

Poziomo:
1) za piecem, 5) psychiczny wierzchoek, 9) stary,
12
10) midzy stronami, 11) ma wadz w Hiszpanii, 12) pije
noc, 13) wystpuje w cyrku, 14) rzdzi, 15) nic a nic,
16) naczynie funkcjonariusza UB, 18) koniec picia, 19) popiera ZUS,
21) trunek po pice, 23) gaz samochodu, 24) bezzasadny, 25) klub
midzy klubami, 26) z musztard, 27) pracowita.

13
14
15

16

17

18

Pionowo:
1) zupa dla muzyka, 2) ciana z pierzem, 3) zakaz handlu,
4) przyciga z prdem, 6) na chleb, 7) do bicia, 8) w budzie,
16) koniec kranu, 17) do wypitki i wybitki, 19) bezsenne zo,
20) krtki saksofon, 22) taniec z obrazu.
Krzywka sponsorowana przez

19

22

21

20

23
24

26

25

27

1
2
3
4
5
6
7
8
Rozwizania prosimy nadsya na kartkach pocztowych
do 15 wrzenia pod adresem redakcji. Spord prawidowych
12
13
14
15
16
17
18
rozwiza wylosujemy nagrod - obiad dla 2 osb w Restauracji
Zielarnia (ul. Mrongowiusza 29, Olsztynek). Prawidowym
rozwizaniem ostatniej krzywki byo haso: W starym piecu diabe pali. Nagrod wylosowaa Barbara Suwiska z Olsztynka.

10

11

19

20

21

biuletyn redaguje zesp w skadzie: Wydawca - MDK, redaktor wydania - Katarzyna Waluk, redaktorzy: Wiesaw Gsiorowski, Tomasz Kurs,
Bogumi Kuniewski, Pawe Rogowski (skad komputerowy, zdjcia), Janusz Dga (zdjcia), Cezary Dugowski (rysunki), Henryka ebrowska, Zygmunt
Puszczewicz, Kazimierz Czesaw Bandzwoek, Ewa Okoowicz-agowska, Robert Waraksa, Justyna Dbrowska. Adres redakcji: 11-015 Olsztynek,
ul. Chopina 29, MDK, tel. 89 519-22-01, woj. warmisko-mazurskie. Zgoszenia reklam w siedzibie redakcji. Redakcja zastrzega sobie prawo skracania
i adiustacji tekstw i listw oraz nie odpowiada za tre reklam, ogosze i artykuw sponsorowanych. Miesicznik zrzeszony jest w Polskim Stowarzyszeniu Prasy Lokalnej z siedzib w Krakowie. e-mail: alboolsztynek@wp.pl. Materiaw nie zamawianych redakcja nie zwraca.
ALBO 8 (195) Sierpie 2012 r.

Strona 25

Prnie rozwijajca si firma


Agro bio Energia zatrudni:

PRACA

* OPERATORA ADOWARKI
* OPERATORA bRYKIECIAREK/PELLECIAREK
* OPERATORA SUSZARNI
Wymagania:
- dowiadczenie w zakadach produkcyjnych
- odpowiedzialno za powierzone zadania

Oferujemy:
- umow o prac
- atrakcyjne wynagrodzenie

Miejsce pracy Olsztynek.

Osoby zainteresowane
proszone s o kontakt
telefoniczny: 661 888 776

SPRZT RTV, SAT, AGD, KOMPUTERY


AUTORYZOWANY PUNKT SPRZEDAY
TELEWIZJA NOWEJ GENERACJI N

POSTAW NA JAKO
- PRZEJD DO N
tel/fax 519 29 50, 519 13 87, Olsztynek, ul. Krtka 2
Strona 26

WA
A
R
NAP
y

ptop
a
l
,
ter y
u
p
m
- ko
or y
z
i
ew
- tel

ALBO 8 (195) Sierpie 2012 r.

TECHMARK
Ameryka 9A
11-015 Olsztynek

amechanika pojazdowa w penym zakresie


anaprawa aut
powypadkowych

adiagnostyka
komputerowa

ablacharstwolakiernictwo

akonkurencyjne
ceny

aszybki termin realizacji


wiadczymy take usugi w zakresie:

asprzeda i serwis wzkw


widowych,
aprzyciemnianie szyb,
azakuwanie wy hydraulicznych
( WARSZTAT 519-111-163, 519-111-162
ALBO 8 (195) Sierpie 2012 r.

Strona 27