You are on page 1of 8

Rufai Virdi(Dersi),Rufai Zikir ve Rufai Duas

RUFA VRD (DERS)


Gnn belirli bir vaktinde abdestli olarak tercihen sabah seher vaktinde kbleye ynelip;
3 hlas 1 Felak 1 Nas 1 Fatiha okuyup
Bata Peygamber Efendimizin(s.a.v)
ariyar Gzin Efendilerimizin (Ebubekir-i Sdk, mer-ul Faruk, Osman-i zinnureyn Hz
Ali Kerremallahu vech
Pirimiz Sultan Seyyid Ahmed Er Rufai, Seyyid Abdul Kadiri Geylani
12 imam ve 12 Tarikat pirlerinin ruhlarna
Mridimiz Seyyid H.Ahmet Baba,ehit Yakup Baba,Seyyid H.Mevlt Baba,Hznin
Ruhaniyetlerine balanacak a el kalbin zerine sol el sa brmze konulur;
gzler yumuk bir ekilde Mridin simas gz nne alnarak kendimiz duyacak sekilde;
MEDET MRVVET YA HZ ALLAH
EFAAT SENDEN YA RASULALLAH
HMMET YA PR (Seyyid Ahmed Er Rufai, Seyyid Abdulkadir-i Geylani)
DESTUR YA MRT(S.H.Ahmet Baba,S.H.Mevlt Baba)
DALEK YA HUU.(Hafifce ne eilerek) diyerek rabta yaplar
Rabta bittikten sonra 3 el bir tesbih alnarak yine gzler yumuk
100 Say BSMLLAHRRAHMANRRAHM
100 ESTAFRULLAH
100 LA LAHE LALLAH
100 SELATU SELAM (Allahmme salli ala Seyyidina Muahmmedin ve ala ali
Seyyidina Muhammed)
100 ELLAH (C.C)
100 " YA VEDUT
100 " YA HUU
......( leride verilir ).......
100 YA KERM
100 YA RAHM
100 YA RAHMAN
100 YA GUFRAN
Not: Her 100 say esmadan sonra Aralarda bir kez Selatu Selam (Allahmme selli ala
seyyidina muhammedin ve ala ali seyyidina muhammed) getirilecek Ayrca dersler
700,900,1100 gibi tek say olarak ekilir

Bitiminde 1 Fatiha okuyup


Kendi ruhi makammza Anamzn babamzn e evlatlarmzn tm ehli imann ve ehli
islam ruhuna balanarak ders bitirilir.
Not:Virdimiz(Ders) snnet olup yapamadmz gnler kaza gerektirmez sadece o gn
feyiz alamayz Ayrca;
Gzleri yummaktan maksat d dnya ile irtibat kesip kendi i alemimize
ynelmektir.Tevbe-i istifar ve zikrullaha balang
Buyurun diyelim cemi en gnahlarmza
Estafirullah, Estafirullah, Estafirullah
El azim El kerim ellezi Laaa. lahe lla hu.. El hayyul
gayyum ve atubu ileyh Ve neseluhuttevbete vel mafirete
vel hidayete Lena inna hu huvettevvaburrahim el cevazul kerim.
lahi yarabbi lahi yarabbel alemim. Haddi buluumuzdan bu ana gelinceye kadar, Eer
bizim elimizden ,dilimizden gzmzden kulamzdan ayaklarmzdan ve cevahiri olan
azalarmzn kllsnden her ne trl Kelime-i kfr, irki kfr,cehri kfr yalan isyan
gybet ve herne trl gnah sadr ve vaki olduysa biz onlarn cmlesinden tevbe ettik
nadim olduk piman olduk bir dahi ilememeye azmi cezmi gasdi msamman eyledik
nandk peygamberlerin evveli Adem sefiyulah ahiri bizim Peygamberimiz Muhammed
Mustafa (s.a.v) efendimizdir Hz.dir. Bu iki zati erif arasnda her ne kadar peygamber
geldi ve her ne getirdilerse haktr ve gerektir. Dilimiz ile ikrar. Kalbimiz ile tasdik.
Boynumuz ile inkiyad eyledik asla dnmek ihtimalimiz yoktur. Sen dndrme yarabbi!
Amentu billah ve bima c-e min indillah, Amenti bi Rasulillahi ve bima c-e min indi
A

me n

tu .jp g

Rasulillah. mcmelen ve mfessela


Amenbillahi ve melaiketihi ve ktbihi ve rusulihi vel yevmil ahiri ve bil gaderi hayrihi
ve errrihi minellahu teala vel besu badel mevt hakkun Ehedu enla ilaha illallah ve
Ehed enne Muhammeden abduhu ve Rasuluhu
Tecididi man ve Tecdidi Nikah duas
Niyet ettik Allah rzasi iin imanmz ve nikahmz tazelemeye. Elerimizden vekaleten
ve bizlerden asleten
e

uz

-b e

s m

e le

.g

if

Euzubillahimineeydanirracim Bismillahirrrahmanirrahim
Allahumme inni uridu en ceddiden imanen ve nikahen tecdiden bi kavli la ilahha illalah
Muhammedurrasulullah ( kez soylenecek)
Zikrullaha niyet ve Rabta nasl yaplr

Dizde oturarak sa el kalbin zerine sol el sa brmze konulur;


gzler yumuk bir ekilde Mridin simas gz nne alnarak
sesli bir ekilde;
Niyet ettik Allah rzas iin Huzura Rabtaya.. Zikrullaha.
Huzurumuz Hz Allah (C.C)
Rabtamz Gavsul Azam Gutbul kevneyn ve Hz Mride
"Medet mrvvet ya Hz ALLAH
efaat senden ya Rasulallah
Himmet ya pir (Seyyid Ahmed Er Rufai,Seyyid Abdulkadir-i Geylani)
Destur ya Mrit(S.H.Ahmet Baba,S.H.Mevlt Baba)
Dailek ya Huuu" Diyerek rabta yaplar.
nneh min sleymane ve innehu Bismillahirrrahmanirrrahim
diyerek zikrullaha balanr.
RUFA ZKRULLH ESMLARI
(Yerde sylenen)
-Bismillhirrahmanhirrahim
Rahman ve rahim olan Allhn ad ile balarm
-Estafirullh min klli zenbin, tbn ilellh zhir ve btn
Ak ve gizli tm gnhlardan tevbe ediyor Allhtan af diliyorum.
-Estafirullh emn y rabbi min klli zenbin tevbe y rabbi
Tm gnhlardan Allha tevbe eder Ondan amn dilerim.
-Estafirullh rabbel-berya, estafirullh minel-haty
Hata ve kusurlardan yaratlmlarn rabbine snrm.
-Estafirullh tbn ilel-lh ve neheyt kalb amm sivel-lh
Kalbimi Allhtan bakasna kapatyor ve ona tvbe ediyorum.
-Estafirullh tbt ilel-lh ve neheytu kalb amm nehl-lh
Kalbimi Allhtan bakasna kapatyor ve ona tvbe ediyorum.
-Estafirullh tbt ilel-lh ve neheyt nefs amm sivel-lhNefsimi Allahtan
bakasna yasaklyorum. Allaha tvbe edip ondan af diliyorum"
Y mlikel-mlkil-kadm estafirullh el-azmEy bitmez, tkenmez mlkn sahibi
yce Rabbim sana istifr ederim.
-Y mtecell! irham zll, y mtel aslih hl
Ey yce Rabbim! kusurlarm bala kt hallerimi dzelt.
-Y erhamerrhimn irhemn
Ey rahmet sahiplerinin en merhametlisi bize merhamet et.
-Y ekremel-ekremn! ekrimn
Ey ikrm sahiplerinin en ikrmls! Bize ikrm et.

-eyen lil-lh y Mustaf! Y hlen min hlil-lh


Y Rab! Muhammed(sav)in yz suyu hrmetine senin hlinle bizi hallendir.
-eyen lil-lh y Mustaf! Y feyzen min feyzil-lh
Y Rab! Muhammed (s.a.v)in yz suyu hrmetine senin feyzinle feyizlenenlerden
eyle.
-eyen lil-lh y Mustaf! y nren min nril-lh
Y Rab! Muhammed (s.a.v)in yz suyu hrmetine senin nrunla nrlanmlarn nru
ile bizi nrlandr.
-eyen lil-lh y Mustaf! Y srren min srril-lh
Y Rab! Muhammed (s.a.v)in yz suyu hrmetine senin sirrinle ile bizi srlandr.
-eyen lil-lh y Mustaf! Y fazlen min fazlil-lh
Y Rab! Muhammed (s.a.v)in yz suyu hrmetine onunfaziletiyle bizleri
faziletlendir.
-Hasb rabb cellel-lh m f galb ayrul-lh, nr Muhammed sallel-lh L ilhe illellh
Yce Rabbim bana yeter, gnlmde ondan bakasna yer yoktur. Nr olan Muhammed
Mustafaya selm olsun.Kym (Ayakta) da Sylenen Esm:
-L ilhe illelh Allhtan baka ilh yoktur.
-llel-lh Yalnzca Allh vardr.
-Allh hayy Allh diridir.
-Allh h Yalnzca o.
-ll ente Ancak sen varsn.
*** phesiz ali Rasulsun ilticas okunur ***
-Hayy hayy hayy Allh Allh diri ve hayt sahibidir.
-H h h Allh Allh kudret ve azamet sahibidir.
-Hayyul-Gayym, Gayym Allh
Allh diri ve hayt sahibidir. Hayt veren de odur.
-Entel Hadi Entel Hak Leysel hadi illa H
Sen doru yola iletensin,senden baka doru yola ileten yoktur"
-Allh hmme Y Rabbim Ey benim Allhm
-Y nren nr Ey nrun nru
[i]***Kerim Allh Rahim Allah ilticas okunur[/i]***
-La Mbude illellah"Allah'tan baka taplacak kimse yoktur"
-La mhbube illellah "Allah'tan baka sevilecek kimse yoktur"
-La matlube illellah "Allah'tan baka talebimiz yoktur"
-La maksude illellah "Allah'tan baka maksadmz yoktur"

-La mevcude illellah "Allah'tan baka mevcud,vucut bulan yoktur"*** Muhammettir


kerem kni ilticas okunur***
"vakit msaitse altteki esmalar okunur yoksa P.Efendimize Selatu selam okunarak
[i]Allah zikrine geilir"[/i]
-Ya rahim entel rahim "Ey rahim sahibi ancak sen koruiucusun"
-Ya rahman entel rahman "Ey rahman olan Allahm ancak sen esirgersin"
-Ya kerim entel kerim "Ey kerem sahibi Allahm"ancak sen ihsan edersin
-Ya gufran entel gufran "Ey gufran olan Allah'm ancak sen balarsn "
-Ya baki entel baki "Ey Rabbim ezeli ve ebedi olan ancak sensin"
-Ya deyyan entel deyyan "Ey mafiret sahibi Allah'm ancak sen mafiret edersin."
*** Peygamber Efendimize Salt-u Selm Okunur***
-Ellah c.c"Allah" Zikrullah bittikkten sonra yine ayakta
Azemeti Hudaya Tekbra : ( kez okunacak)
Allhu ekber, Allhu ekber.
L ilhe illellhu vel-lhu ekber
Allhu ekber, ve lillhil-hamd ...
"Esselmu aleyke y ehl-e eriat!
ve aleykeselm y ehl-i Tarkat!" diyerek nce saa ve sonra sola selm verilerek
zikrullh biter, yere oturularak bir ar, Kurn okunur ardndan aadaki dua
yaplr.LTCLAR
"phesiz l-i Reslsun y Ruf ced be ced
Bende-i brenem, geldim kapna yed be yed
Y mrd l teavf dedin bize oldu senet
El medet prim efendim y Rufi el medet!
El medet prim sultanm y Rufi el medet!"
"Kerm Allh, rahm Allh, amn Allh, amn Allh
Dem-i evvel, emn ey dost! hir demde mn Allh
Emn Allh, emn Allh, bu can sana kurbn Allh
Dem-i evvel, emn ey dost! hir demde mn Allh"
Muhammeddir kerem kni, hem oldur canlarn canEer sevdinse sen ani (onu), fed et
yoluna can"
Hayyul-gayym, dim ebed; ilhun vhidun ehedun samed
Salt-u Selm:
Allhmme salli al seyyidin Muhammedin-nebiyyil-mmiyyi ve al lih ve sahbih
ve sellim.
Dua bittikten sonra ayaa kalklarak herkesle musafaha yaplr musafaha srasnda u

iltica okunur.
"Hu Ellahumme salli ve sellim alel mustafa .
Hu nebiyy risalet vel bahru safa
Hu ra- mescid-i mihrab minmer.
Hu Ebubekir,mer,Osman Ya Haydar Ya Huuuu....
(Selatu selam Muhammed (a.s) olsun. O risalet nebisinden ok saflk ve temizlik
denizinin ta kendisidir. O minber ,mihrap ve mescidin dr.Allahn selam onun gzini
olan Ebubekir,mer ,Osman ve Haydar (Hz Ali)nin zerine olsun)
Not: Bu zikrullah tertibi bizzat Seyyit H.Mevlt Babadan alnmtr.RUF DUSI
Ezbillhi mine-eydnir-racm Bismil-lhir-rahmnir-rahm
Subhne rabbiyel-aliyyil-all-vehhb!
Elhamd lil-lhi rabbil-lemn, ves-saltu ves-selmu al reslin Muhammedin ve
al lih ve sahbih ecman.
Elhamd lil-lhi rabbil-lemn al nimetil-slm.
Elhamd lil-lhi rabbil-lemn al tevfkil-mn.
Essaltu ves-selm aleyke y Reslellh.
Essaltu ves-selmu aleyke y Habbellh,
Essaltu ves-selmu aleyke y seyyidel-evvelne vel-hirn,
Allhmme salli al seyyidin Muhammeddin seyyid-i sdt ve memba- kemlt ve
bbil-hidyt ve mazhar- sdt ve slem-i rikyt ve aynil-hayrt ve al lih ve
sahbih, vettabin lehm f kllil-hlt. Vecaln y rabb minel-makblne indeh
vel-mukarrebn ledeyh, ve el-rifne bih, inneke semun garbun mucbud-davt.
Allhmme inn knt al tilvetil-Kur'ni ve zikrike ve krike ve hsn-i ibdetik.
Allhmme Rabben tin fid-dny haseneten ve fil-hireti haseneten ve gin
azben-nr ve edilnel-cennete meal-ebrr. Y Azzi y affr. Y Cellu y Cebbr,
bi rahmetike y Erhemer-rhimn.
Allhmme inneke kermun afvvun, tuhibbul-afve fafu ann.
(3 kez okunacak)
Allhmme Rabben y Rabben, tekabbel-minn. nneke entes-seml-alm ve tb
aleyn y Mevln. nneke entet-tevvbr-rahm. Vehdin ve veffikn ilel-hakk ve
il tarkil-mstakm, bi bereketil-Kurnil-azm, bi zikril-lhi Mevli-tazm, bi
habbike Reslikel-Kerm. Vefu ann y Rahm. vefir len znben, bi fazlike ve
cdike ve keremike y Ekremel-ekremn ve y Erhamer-rhimn.
lh y Rabb, ilh y Rabbel-lemn! Okumu olduumuz yet-i cellelerden ve
yapm olduumuz tevhd-i erften ve arasnda getirmi olduumuz salavt- erfelerden
hsl olan ecir ve mesbt, evvelen bizzt, fahr-i kint, hlas-i mevcdt, ekmelttahiyyt, Levlke levlk, lemm halaktl-eflk, ve m erselnke ill rahmeten
lil-lemn olan Reslus-sakaleyn, ceddl-Hasaneyn, imml-harameyn, iki cihn
serveri, bizim peygamberimiz Muhammed Mustafa (s.a.v) Efendimiz Hazretlerinin
mbrek, mnevver, mutahhar, mzeyyen, aziz ve latf Ravza-i Mutahharalarna;

Hz.dem (a.s)in ervh- mbrekelerine ve bu iki zat- erf arasnda gelmi ve gemi
cmle peygamber-i izm ve resl-i kirm hazertnn ervh- mbrekelerine ve
r-i yr- Gzn Efendilerimizden; Hz.Ebbekir-i Sddk, Hz.merl-Frk, Hz
.Osmn- zin-Nreyn ve Hz.Ali (Kerremellhu veheh) hazretlerinin ervh-
mbrekelerine;Hz.Havv, Hz.siye,Hz Meryem, Hz.Hatcet'l-Kbr, Hz.ie-i
Sddka, Hz. Ftmat'z-Zehr,ve Ezvc Mudahharanin ervh- ervah- mbrekelerine ;
mm- Hasan, mm- Hseyin, Evld- Reslillh, Ehl-i beyt-i Reslillh, ashb-
Reslillh, Aere-i mbeerenin, ashb- Suffnn, Ensrn, Muhcirnin,
tbinin, tebe-i tbinin, mtehid-i izm, Hz.Hamza, Hz.Abbs, ulem-i
mtakaddimn ve ulem-i kteahhirn hazratlerinin ervh- mbrekelerine, Bedirde,
Uhudda,Hendekte,Hayberde, Huneynde, Mtede Kerbelda Kurtulu harbi
anakkale ve Sarkam harbinde savaan, ehit olan mchidnin ervh-
mbrekelerine;
Mezheb immlarmzdan mm- Azam Eb Hanfe, mm f, mm Mlik, mm
Ahmed b. Hanbel Hazretlerinin ervh- mbrekelerine;
Primiz, sultnmz, seyyidimiz, sertcmz, Gavs- Azam, Kutbul-kevneyn,
Ebul-alemeyn, seyyid-ul Irakeyn Sultn Seyyid Ahmed er-Ruf, Seyyid Abdulkdir-i
Geyln, h- Nakbend, Mevln Celleddn-i Rum ve on iki Tarkat prlerinin ervh-
mbrekelerine;
Ahmed-i Selimullh, Ysuf-u Nil, Hac Ahmed Babann olu Yakup Baba ve Ysuf
Babann, ler, beler, yediler ve krklarn ervh- mbrekelerine, mridimiz Hac
Mevld Babann ve Mridan Hznin rhaniyetlerine, kendi rhi makammza,
anamzn, babamzn, bac ve kardelerimizin, evltlarmzn ve akrabalarmzn ervh-
mbrekelerine;
Turuk-i liyemizden ve nekisi olmayan turuk-i liyelerden irtihl-i bek eylemi, hk
ile yeksn olmu cmle meyh-i izm vs. derv kardelerimizin ervh-
mbrekelerine;
Raslullah Efendimizin Ravza-i Mutahharalarna hediye ve kffesine hibe eyledik,
Rabbm vsl eyle.
lh y Rabb!(iki kere) Madd ve mnev dertlerimize dev, hastalklarmza if,
borlularmza ed, n-murd olanlar ber-murd eyle, n-d olanlar d-u handn eyle.
Hasta olup da vdesi yetmeyenlere Hz.Eyyb (a.s)a vermi olduun if-hnelerinden
iflar ihsn eyle. Vaktinde tedrikler nasb eyle. Son nefesimizde bir dahi buyururn.
Ehed en l ilhe illel-lh ve ehed enne Muhammeden abduh ve Resluhu
kelime-i tayyibesiyle ene kapamamz cmlemize nasb eyle. Kabre vardmzda
sulimizi sn, hesbmz kolay eyle, srat sratle geip cennette cemlullh
grmemizi nasb eyle.
Y Rabbi! beldemizi ve islm beldelerini deprem felketinden, sel basknlarndan, terr
saldrlarndan, slm dmanlarndan ve bulac hastalklardan, ft- semviyye ve
ft- arzyyeden mahfz ve masm eyle.
Y Rabbi! Kurn- Azmn bize hkim, bizleri de ona dim eyle.
Y Rabbi! Peygamberimiz nelerden sana sndysa onlardan sana snrz neleri senden

istediyse onlar senden isteriz, sen nasb eyle.


Mevut olan mrmz dolduunda sekertl-mevt anna geldiimizde kalbimizi arp
dilimizi iirme, kelime-i tevhd ile hsn- htimeler nasb eyle. Kabre vardmzda
sualimizi asan ve hesabmz kolay eyle.
Tm yzlerin aarp kararaca gnde, yzmz ak olanlardan eyle.
Amel defteri sa ve n tarafndan verilenlerden eyle.
Y Rabbi! Kalpleri tasarruf eden, ztndr. Kalplerimize hayr hasentlar ihsn eyle.
Y Rabbi! anl bayramz lkemiz semlarndan, ezanlar minarelerimizden, cemaati
camilerimizden, dervileri dergahmzdan Allah ve Rasulullah sevgisini sinelerimizden
eksik eyleme!
Y Rabbi! lkemizin mill birlik ve btnln koruyan kahraman ordularmz ve
kahraman emniyet mensublarmz havada ,karada denizde her zaman ve her yerde
mansr ve muzaffer eyle!
Gelecek gnlerimizi, gemi gnlerimizden daha hayrl ve bereketli eyle!
Yaptmz dular ind-i Raslullahta ve Kabetullhta yaplan dular meynnda, fe
tekabbeleh Rabbuh bi kablin hasenin srrna mazhar eyle.
Essaltu ves-selmu aleyke y el-Evvel,
Essaltu ves-selmu aleyke y el-hir.
Essaltu ves-selmu aleyke y el-Hir.
Subhne rabbike rabbil-izzeti amm yesfn ve selmun alel-mrseln vel-hamdu
lil-lhi Rabbil-lemin.
el- Ftiha