You are on page 1of 5

Dmanin Helaki iin Mccerreptir.

yalnz unu soylemek istiyorum(aaaaaaaaaa) sen ne


yaptn bu bydr veya vebaldir gnahtr sakn
arkadalar buna bulamayn,sen bu vebalin altndan
nasl kalkacaksn? Sen neyapmak istiyorsun? nsanlar
byye ynlendiriyorsun? V.s v.s sakn bunlar bana
anlatmayn size unu sylyorum eger hak etmi
kiiye yaparsan hibir ey yoktur ne gnah ne vebali
bu okuduklarn kldan ince kl,tan keskindir kimseye
gt verme kimseyi eletirme gnah veya vebal v.s
bunu gibi eletirileri dedim .herkesin akl banda
neyin ne oldugunu bilen ve bilinli kiiler kmseye
vebali gunah ogretecek deglm deglsnz buras gzl
lmler paylasm stesdr eletr yaparken ona gore
yapn vesselamkaynak kenzl havas ve kenzl
zeheb ve elyazmas enamlar ve kitaplar.benden izinsiz
kim bu yazdgm baka formda veya yazdg satacag
ktapda yaynlarsa hakkm helal degildr ve haram
olsun .
..
Arabi ayn 20 i sinden sonra yaparsn bunu okurken
daha nce actmz konularda anlattk er tts
yakarsn okurken Once bir havuc bugday suya slatr
yumamasn beklersn yumadktan sonra eline bir
dik i ne si alrsn v siyah iplik gecirsin gecirdikten
sonra slattgn bugday alr velasr (????) sayca okur
igneden gecirirsin ipe takarsn ve bu bugdaylarn
(says ????) say dolunca ilem bitince kara gnlk
buhurla buhurlarsn ve bunu siyah beze sarar yada
ieye koyar dna syah bez sararsn ve azgn skca

ienin kapatrsn yalnz okurken her bugdaya o


kiinin annesini ismini ve zikreterek onu hayel ve
tasarruf ederek onu dnr ek okursun ve bugday
igneden gecirirsin ieyi varsa bacadan ieriye ters
ekilde asarsn yada yoksa baca karanlk bir yere ters
vaziyetde koyarsn ilem bitmitir bu iem Arabi ann
20 isinden sonra yaplr ve u gnlerdir (( ???????) bu
tertip bir bakr levhaya yazar belrttimiz sayca (???)
ve u gn(okur) velasr ve azameti zerine okursun ve
1 hafta zerine kiinin ve bakra havvele edersin
1hafta bakr yakar ve sonra mezara giter ayak ucuna
gmersin gmerken bu mevta burada nasl yatyorsa
filan ibi filanda byle mevta gibiola bu gmdugum
emanet kyamete kadar burada dura dersin

Bismillahirrahmanirrahim
Vel asr
nnel insane le fi husr
llellezne amenu ve amilus salihati ve tevasav bil
hakk ve tevasav bis sabr
Azameti >>> allahmme ya kahharu ya zel
batieyiydi kahir ve demir (fila ibni filan) bi
hakk hezihil suretil erifeti ve bi hakk ismikel
kahhar
Eger iin hzl olmasn istiyorsan her okuma
bttgnde enson bu okuduklarn yapm oldugun

tertipin zerine frr ve havvele edersin seri


ekilde kabul olur aagdaki azamet okunulur . >>>
Kale frtm minel cinni ene atke bih kable en
tekume mim mekamik ve inn aleyhi le kaviyyn
emn
Felemma raevh aridam mstakbile evdiyetihim
kalu haza aridum mntruna bel hve
mesta'celtm bih rhun fha azabn elm
Tdemmiru klle ey'im bi emri rabbiha fe asbehu
la yra illa mesakinhm kezalike neczil kavmel
mcrimn
Ve fi adin iz erselna aleyhimur rihal akym Ma
tezeru min ey'in etet aleyhi illa cealethu kir ramim
nna erselna aleyhim rihan sarsaran fi yevmi
nahsim mustemir... Zenziun nase ke ennehum
a'cazu nahlim munkar. innallahe seriul hisab ve
yridlacilete tarfatl ayn.
tevvekkelya hddami hezihil suretil erifi venzeful
demu min filan ibni filan VEB HELAK VE
zeker <<erkek iin denecek
kadn>>> iin filanete binti filane HELAK VE
ferci demen haren le yankatu enelleyli ve etrafn
Nehar bi kudretil azizil cebbar fercernal ard
uyunen ila ahiri elvahan eacele essati tarfatlayn
EGER YAPMI OLDUGUN TERTPLERN
ZERNE SEKTE VERMESN BEN BR DAHA
URATIRMASIN DYORSAN
KUVVETLENDRC ESMALARI ZERNE
OKURSUN
Eger ifan iin kullanacak olursan velasr suresi 70 ve

ya 101 kere suya okur herokuyuda suya flenir ve


arkasndan u du okunulur
Bismillahirrahmanirrahim
Vel asr
nnel insane le fi husr
llellezne amenu ve amilus salihati ve tevasav bil
hakk ve tevasav bis sabr
Ve nnezzil minel kur'ani ma hve ifav ve
rahmetl lil m'minne ve la yezdz zalimne illa
hasara
Azameti her onda okunulur >>> serian acileten
suretilvelasr ecibu mvekkiline melaiketi ve hadimehu
ve bi hakk suretilerifeti ve bi srr ve bi kudsiyeti ve
bi azameti ve bi burhani ve bi nuru ve gc ve hak
vebi hakikatlar akna ve yz suyu hrmetine vakti
haceti fi hezihilsaati hasili muradi tart ve redd
er,ifal beden celbilhayru ve ebka elvahan elacele
essate
Festecebna lehu ve necceynah minel amm ve
kezalike nncil m'minn
Vekane hakan aleyna nasrul mminin
nnehu kane mensura
rabbkm bi hamseti alafim minel melaiketi
msevvimn
ve ateyna ysebne meryemel beyyinati ve eyyednah
bi ruhl Kuds

Velmeleku 'ala ercaiha ve yahmilu' are rabbike


fevkahum yevmeizin semaniyetun
ve cibriylu ve salihulmu 'miniyne velmelaiketu ba'de
zalike zahiyrun.
Kalellez ndehu lmm minel kitabi ene atke bih
kable ey yertedde ileyke tarfk felmma raah
mstekrran ndehu kale haza min fadli rabb li
yeblven e ekru em ekfr ve men ekera fe innema
yekru li nefsih ve men kefera fe inne rabb aniyyn
kerm
Ve ma emruna illa vahdetun ke lemhm bil Besar
Ve li sleymaner Riha udvvha ehruv ve ravahuha
Sehr ve erselna lehu aynel ktr
innellahe yafal ma yrid tarfatl ayn>