You are on page 1of 17

Cin-frit Musallatnn Sebepleri:

EYTAN ARPMASI(LANET)Gzden kaan ve gz ard edilen Musallatn %de 90


nedeni nedir?
MUSALLAT!!!
EUZUBLLAHMNEEYTANRRACM..
EUZUBLLAHSSEMLALMMNEEYTANRRACM.
ESTAUZUBLLAHSSEMLALMMNEEYTANRRACM..
BSMLLAHRRAHMANRRAHM
Deerli Kardelerim;
Bu bahiste bizzat birok defalar ahit olduum EYTAN ARPMASI konusuna bir
aklk ve n bilgi vermeye alacam. ncelikle unu ifade etmeliyim ki eytan
arpmas eytann istedii hayat tarzn benimseyenlerde ve eytann istedii ekilde
yaayanlarda nadiren grlmektedir. Bunun nedeni eytan kendisine tabi olanlara pek
fazla rahatszlk vermez. lla ki bariz bir bedduaya maruz kalm olalar.
Bilindii zere eytan- Lain Allahn (c.c.) huzurundan kovulma ve lanetlenme nedeni
ne ise eytan arpmasnn da en byk nedeni ademolunda da aynen cerayan
etmektedir. Ne gariptir ki eytan lain kendisi nasl Allahn (c.c.) huzurundan kovuldu ve
nasl lanetlendi ise asrlar boyunca insanolunun Allah katnda esfeli safiline dmesi iin
gerek hilelerinde gerekse vesveselerinde ve aldatmalarnda KBR zerinde ok iddetli
alm ve ademolunu tevbe etmeden kabre girmesi konusunda tm gc ve gayreti ile
MCADELE ETMEKTEDR. zellikle bu konuda nazar dikkati eken iblisin gnah
nasl ki kendi soyunu lanetlemitir; sizler de kesinlikle her fiil ve gnahnzda mutlaka
neslinizi dnnz. Mehurdur ki dedesi eki elma yese torununun dii kamar insanlar
arasnda itihar bulmu bir szdr.
Bu alanda cayi dikkat bizzat ahid olduum udur ki anne ve babalarn beddualar hatta
anne ve babalarn ocuklarna ve ocuklarnn ocuklarna yaptklar ahlar ilenmeler ve
okunan lanetlerin tesirleri ve iddetli arplmalar gnmzde o kadar artmtr ki benim
gibi bir acizin ahit olduu olaylar ciddi manada rktc boyutlarda yaanmakta
olduuna ok defalar ahit oldum..
unu da akca ifade etmeliyim ki bilindii zere eytan lanetlenmeden nce meleklere
hocalk yapacak mertebede ve be byk melekten birisi idi. Nitekim onun kibri onu
aalarn aas derecesine skut etmitir. Sizler bugn kibirleri ile eytan misal
lanetlenen ve kurana ve snneti seniyyeye gre deil aynen eytann azndan kan
szde olduu gibi BANA GRE BANA GRE szde alim ve hoca sfatndaki
EYTAN ARPMASINA VE LANETLENMEYE MARUZ KALMI K VE
AHISLARDAN NACZANE KAINMANIZI VE HAYATINIZDA KURANIN VE
PEYGAMBERMZ ALEYHSSALATU VESSALAMIN SNNET SENYYESNN
KALES ERSNE GREREK MANIMIZI VE NESLMZ MUHAFAZAYA
ALIALIM NAALLAH..
KALDI K GNMZDE ANNE VE BABASINA SVENLERN HATTA
DVENLERN OLDUU BR ASRI AHRDE EYTANI BLE UTANDIRACAK
FLLER AIKCA LENMEKTEYKEN ADEMOLUNUN EYTAN MUSALLATI
KAINILMAZDIR..
Kardeiniz Erol Tangut

EYTAN ARPMASI VE TASALLLUTUNUN NEDENLER.


1-) EKBER-L KEBAR(BYK GNAHLAR)
nsan helaka gtren kebair 7'dir, fakat helaka gtrmeyen kebair 70'tir.
Bir ksm alimlerin 7 demesinden murad Ekber-i Kebairdir. Bir ksmnn 70 dedikleri 2.
derecedeki kebairdir.
Yedi adedi zerinde duran alimler u hadisi erifi delil gstermektedir: "Mhlik olan
(helak eden) yedi kebairden (byk gnahtan) itinab ediniz(saknnz).
1) RK- BLLAH (Allah 'a irk komak)
2) SHR (byclk),
3) KATL (haksz yere adam ldrmek),
4) RBA (faiz yemek),
5) YETM MALI YEMEK,
6) HARPTEN KAMAK,
7) AFFE (Namuslu) KADINLARA ZNA SNADINDA BULUNMAK.
stad hazretleri Barla Lahikasnda harpten kamak yerine manevi firar olan" DNE
ZARAR VEREN BD 'ALARA TARAFTAR OLMAYI" sylemi, birde ana-babaya asi
olmay ve kat- sla-i rahimi sylemi. Byk gnahlarn saysnn ok olduunu
belirtmekte, bu yetmi byk gnah ierisinden yedisini "ekberl kebair" olarak tavsil
etmektedir ki, bu en byk yedi gnah unlardr:
1) Katl,
2) Zina,
3) ki imek,
4) Ana- Baba hakkn gzetmemek ,akrabalarla mnasebeti kesmek,
5) Kumar,
6) Yalanc ehadetlik,
7) Dine zarar verecek bid'alara taraflar olmak.
2-) LANETLEME VE LANETLENME
emseddin Sami, Kamus-u Trkide lanet kelimesini aklarken bu kelimenin ayn
zamanda beddua manasnda kullanldn da belirtir. Baz alimler ise, beddua, lanete
yakn bir eydir demilerdir. Baz hadislerde ise her iki kelime beraber zikredilmektedir.
Kuran- Kerimde lanet ifadesi yer almaktadr, fakat bu tabir bata mrik ve Yahudi
olmak zere kafirleredir. nk lanetin manas, insann Allahn rahmet ve affndan
uzak kalmasn istemektir.
Bu meseleye k tutmas asndan bu hususta rivayet edilen baz hadisleri nakledelim:
Allahn laneti, gazab ve Cehennemi ile lanetlemeyin.(1)
Mmin lanet edici olamaz. (2)
Kamil bir mmin kimseyi ktlemez, lanetlemez, ar gitmez ve hayaszlk etmez. (3)
phesiz ki, lanetiler Kyamet Gnnde ne ehid olabilirler, ne de efaati...(4)
Bir seferinde Peygamber Efendimize, Ya Resulallah! Mriklere beddua edin
denildiinde, Resulullah (a.s.m.) yle cevap vermitir: Ben laneti olarak
gnderilmedim. Ben ancak ve ancak rahmet olarak gnderildim(5)
Yine bir defasnda Hz. Eb Bekir klelerinden bazsna lanet ediyordu. Bu srada

Resulullah (a.s.m.) kageldi ve Hz. Eb Bekire yle buyurdu: Hem sddikler, hem de
lanet ediciler... Hayr, Kabenin Rabbine yemin olsun ki, bu olamaz.
Bunun zerine Hz. Eb Bekir klelerinden bazlarn azat etti ve daha sonra gelerek, Bir
daha yapmayacam diye Resulullaha sz verdi.(6)
Mslimin rivayet ettii bir hadiste ise, Sddik bir kimseye laneti olmas yakmaz
buyurmulardr.(7)
Mmine yaplan lanetin mesuliyetine gelince; bu hususta da Peygamberimiz yle
buyurmulardr:
Her kim bir mmine lanet ederse, bu, onu ldrmek gibi gnahtr. Her kim bir mmine
kfr isnat ederse, bu da onu ldrmek gibi gnahtr. (8) Bu hadisin izahnda yle
denilmektedir: nk lanet, mmini uhrevi nimetlerden mahrum olmasn temennidir,
ldrmekle msavidir, gnahtr. Bu meselede rivayet edilen bir baka hadis de u
mealdedir:
Muhakkak, lanet bir kimseye tevcih edildii zaman ona ynelir. Eer ona bir yol ve
menfez bulursa (o kimse laneti hak etmise) onda kalr. Lanet hakk deilse, Ey Rabbim,
falan kimseye yneltildim, fakat ona ne bir yol ve ne de bir menfez bulabildim der.
Kendisine, Geldiin yere geri dn denilir. (9)
Peygamberimiz (a.s.m.) birok hadislerinde lanet ve bedduay yasaklam, bu ekilde
davrann mmine yakmayacan bildirmitir. Yani hibir hakl ve mer bir sebep
yokken bir mmine lanet okumak byk gnahlardan saylmtr.
bni Hacer laneti ikiye ayrr: Birincisi, belli bir toplulua, dieri de belirsiz bir toplulua
yaplan lanettir. Belli bir toplulua misal olarak, Resulullah (a.s.m.), Ralan, Zekvan ve
Asabe kabilelerine lanet etmitir; ancak bunlarn kfr zerine leceklerini biliyordu.
Belirsiz bir topluluk zerine yaplan lanete hadis kitaplarnda pekok misal verilmektedir
ki, bu da genel bir ifade iinde gemektedir.
Mesela, Peygamberimiz faiz yiyenleri, hrszlk yapanlar, malnn zekatn vermeyenleri,
iki imal edenleri, ienleri, rvet verip alanlar, Mslmanlar aldatanlar, kadn elbisesi
giyen erkei, erkek elbisesi giyen kadnlar... lanetlemitir. (10)
Teftazani bu meseleyi, buradaki lanet hakiki manada lanet olmayp asl maksat, bu
fiillerin ktln bildirip insanlar onlardan sakndrmaktr eklinde izah eder.
Kaynaklar
1. Timizi Birr:48.
2. et-Tergib ve't-Terhfb, 3:470.
3. Tirmizi, Birr:48.
4. Mslim, Birr^B.
5. Mslim, Birr:B7.
6. et-Tergib ve't-Terhtb, 3:469.
7. Mslim, Bir:84.
8. Tecrid Tercemesi, 12:139.
9. et-Tergib ve'-Terhib, 3:473.

10. bni Hacer el-Heytemi, ez-Zevacir, 2-61.


Lanetlikler
Dier Peygamberler, kavimlerine lanet ettikleri halde, Peygamber efendimiz lanet
etmemitir Bir savata, kfirlerin yok olmas iin dua etmesini istediklerinde (Ben lanet
etmek iin, insanlarn azap ekmesi iin gnderilmedim Ben, herkese iyilik etmek iin,
insanlarn huzura kavumas iin gnderildim) buyurdu Nitekim Kur'an- kerimde
mealen, (Seni lemlere rahmet, iyilik iin gnderdik) buyuruluyor (Enbiya 107)
Ancak lanete mstahak olanlara lanet etmitir Bu konuda sahih olan ok hadis-i erif
vardr Hadis-i eriflerde (Allah lanet etsin!) denilen zmrelerden bazlar unlardr:
(Kadn elbisesi giyen erkee, erkek elbisesi giyen kadna lanet olsun!) [Hakim]
(Kadn gibi davranan erkee, erkek gibi davranan kadna lanet olsun!) [Buhari]
(Rvet alp verenlere Allah lanet etsin!) [bni Mace]
(Eshabma svenlere Allah lanet etsin!) [Hakim]
(Zekat vermeyenlere Allah lanet etsin!) [Nesai]
(Ana babasna lanet edene Allah lanet etsin!) [Mslim]

3-) BEDDUA VE LENME


Dier Peygamberler, kavimlerine lanet ettikleri halde, Peygamber efendimiz lanet
etmemitir Bir savata, kfirlerin yok olmas iin dua etmesini istediklerinde (Ben lanet
etmek iin, insanlarn azap ekmesi iin gnderilmedim Ben, herkese iyilik etmek iin,
insanlarn huzura kavumas iin gnderildim) buyurdu Nitekim Kur'an- kerimde
mealen, (Seni lemlere rahmet, iyilik iin gnderdik) buyuruluyor (Enbiya 107)
Ancak lanete mstahak olanlara lanet etmitir Bu konuda sahih olan ok hadis-i erif
vardr Hadis-i eriflerde (Allah lanet etsin!) denilen zmrelerden bazlar unlardr:
(Kadn elbisesi giyen erkee, erkek elbisesi giyen kadna lanet olsun!) [Hakim]
(Kadn gibi davranan erkee, erkek gibi davranan kadna lanet olsun!) [Buhari]
(Rvet alp verenlere Allah lanet etsin!) [bni Mace]
(Eshabma svenlere Allah lanet etsin!) [Hakim]
(Zekat vermeyenlere Allah lanet etsin!) [Nesai]

(Ana babasna lanet edene Allah lanet etsin!) [Mslim]


Dost-dman kime kar olursa olsun, beddu etmek; telin etmek, lnetlemek, ilenmek,
birisine kt olmas ve bana ktlk gelmesi iin du etmek ve hakknda ktlk
istemek demektir. Beddu konumunda olan kiinin iki hli vardr: Ya hakldr, ya
hakszdr.
1- Haksz ise, beddu yapmakla haddini am ve hatt zulm yapm olmaktadr. Ki bu
haramdr. nk haksz beddu ancak s-i zandan beslenir. S-i zan ise, haramdr. 1
Laf aramzda, aslnda toplum olarak, zanlarmzn ou kt cinstendir. Yani kulamza
gelen bilgi ve haberlerde, ya da iimize den phelerde muhatabmz lehine delil varsa,
ancak o zaman hsn- zanna, yani iyi zanna gidiyoruz. Halbuki delil varken iyi zan sahibi
olmak marifet deildir, fazletten de saylmaz. nk zaten muhatabmzn delili, kt
zan kapsn kapamtr.
Biz; muhatabmzn elinde delil varken deil, delil yokken; gstergeler muhatabmzn
aleyhine iliyor gibi grlmeye yz tutmu iken; muhatabmz iimizde mahkm etmeye
meyletmiken; kulamza muhatabmz aleyhine szler gelmeye balamken;
muhatabmz yargsz infza kurban etmeye deil, hsn- zanna, yani muhatabmz
hakkndaki iyi zannmz bozmamaya, kulamza gelen veya iimize doan ktlk
dncesini de muhatabmz lehine tevil etmeye memur ve vazifeliyiz. Yce dnimiz
zanna dayal bilgilerde muhatabmz bizim errimizden korumutur. Ki, s-i zannn
hemen arkas, ou zaman beddudr. Beddular aratralm, inceleyelim: Esefle
greceiz ki, byk ounluu hakszdr, yani s-i zandan beslenmektedir. Byle haksz
yere yaplan beddular, ilenmeler, telinler, lnetlemeler, Allah nezdinde makbul de
deildir. nk hakllk yoktur, nk s-i zanna dayanmaktadr, nk gereklerden
uzaktr.
2- Hakl konumda olana gelince, eer insaf sahibi ise bedduya yol vermez. Ya slh iin
du eder. Ya da, ok rencde olmu ise, sabr ve insaf kurumu ise, onu, Allahn
adletine, cezsna, celline, kahrna ve kibriysna havle etmekle, yani Allaha
smarlamakla yetinir.
Hakl olan kiinin byle bir havlesini ise Cenb- Hak ou zaman makble yn bulur,
kabul eder ve onun hakkn ondan misl bir cez ile alr.
Fakat buradaki havlenin dil ile, ok galiz tabirlerle, svp saymakla, barp armakla
yaplmasna gerek yoktur. Esasen, byle galiz tabirler, svmek ve saymaklar kiiyi, Allah
nezdinde hakl iken, haksz duruma da drebilir. nk kar tarafn el ile verdii
zarar, kendisi de dil ile vermitir, hakkn dili ile kendisi almtr, Allahn adletine
brakmamtr.
Bir kiinin haksz yere kalbinin incitilmesi, gnlnn krlmas, gzlerinin yaarmas
esasen ftr bir beddu hlidir. Ve asl beddu dili de budur. Dilinin hibir biimde telin
ifdesi okumasna, yani beddu etmesine gerek yoktur. nk Allah, Ahkeml-

Hkimndir; hkimlerin Hkimidir. Erhamr-Rhimndir; merhametlilerin en


merhametlisidir. Msumlarn, mazlumlarn, dilsizlerin, yavrularn, aresizlerin,
kimsesizlerin, hayvanlarn hal dili ile aresizlik iinde yaptklar beddualardan
saknmaldr.
Halkmz, ters giden iinde birinin hakk ve hukku sz konusu olduunu dnr veya
zerinde beddu izleri arar. Bunda haksz da deildir. imizin ters gidii bazan
zerimizdeki bir beddunn eseri olabilir. Dnrz, hatmz anlarz, piman oluruz ve
tevbe ederiz.
Hakl konumda olduumuz halde beddu yapmamak ve muhatabmzn slhn dilemek,
hidyeti iin du etmek, ahlkmzn gzelliini gsterir. Snnet olan da budur. Yani zarar
grdmz birisinin, slh iin du etmek snnettir.
Hakk tebli iin Taife giden Peygamber Efendimiz (asm), burada hibir gler yzle
karlamamakla berber, Taiflilerin kstaha hakretlerine, alaylarna, istihfaflarna,
ar szlerine ve ezlarna maruz kalmt. Bununla brakmadlar; ne kadar ayak takm,
sokak genci ve kle varsa, Fahr-i Kint Efendimizin (asm) zerine saldrttlar. Gz
dnm kendini bilmezler, ki Cihan Gneini (asm) taa tuttular. yle ki, talarn
acsndan Peygamber Efendimiz (asm) yrmekte zorlanyor, oturuyor; fakat vicdan
yoksunlar yeniden taa tutuyorlar, Allah Resln (asm) kalkmak ve uzaklamak
zorunda brakyorlard. Mbrek vcudu yara almt, ayaklar kan iinde kalmt.
Kendisini bir ban iine att ve Allaha yle du etti:
Allahm! Gszlm ve halk tarafndan hor ve hakr grldm Sana arz
ediyorum. Ey merhametlilerin en merhametlisi! Sen, zaif olduunu hissedip Sana
snanlarn Rabbisin. Sen, beni kt huylu, ask suratl ve yzsz bir dman eline
drmeyecek, hatt ilerimi eline verdiin akrabadan bir dosta bile beni brakmayacak
derecede zerimde merhamet sahibisin. Allahm, eer Sen bana kar gazapl deilsen,
ektiim mihnetlere, bellara hi aldrmam. Bununla berber, Senin koruyuculuun,
bunlar da gstermeyecek kadar genitir. Senin gazabna uramaktan, ya da
honutsuzluuna dmekten, Senin o karanlklar yrtan, parlatan ve dnya ve hiret
ilerini yoluna koyan lh nruna snyorum. Sen rz olasya kadar affn diliyorum.
Allahm, beni affet! Her kuvvet ve her kudret ancak Seninle kimdir. Sonra Hazret-i
Cebril (as) ile birlikte dalar melei grnd. Hazret-i Cebril (as);
phesiz Allah, kavminin sana neler sylediini iitti. Sana u dalar meleini gnderdi.
Kavmin hakknda dilediini yapmak zere onlara emredebilirsin dedi.
Dalar melei, emretmesi halinde, kala gz arasnda mriklerin zerine Eb Kubeys
da ile Kuaykan dalarn ykarak mrikleri helk edebileceini belirtti. Fakat Rahmet
Elisi Resl-i Ekrem Efendimiz (asm) yle buyurdu:
Hayr, ben byle bir ey istemem. stediim tek ey, Allahn, bu mriklerin sulbnden,
yalnz Allaha ibdet eden ve hibir eyi Allaha ortak komayan bir nesil meydana
karmasdr.2

Demek, hakl da olsak, bedduya sarlmak fazlet deil, eref deil, mrifet deil, insaf
deil, erdem deildir.
Dipnot:
1-Hucurt Sresi, 49/12;
2-Buhr, Bedl-Halk, 9/1333; Tecrit Terc. 2/759
4-)KBR VE ENANYET(BENLK DUYGUSU)
eytan'a ait bir zellik olan kibir, onun Hz. Adem'e secde etmesini engellemiti. Cenab-
Allah bunu Kur'n- Kerim'de yle anlatmaktadr:
"(Hz. Adem'e) secde etmekten yalnzca blis kand. Kibirlendi ve kfirlerden oldu" (elBakara, 2/34).
Kfr ve inkrn en nemli sebebi kibirdir. Bunu Hz. Adem (a.s)'n kssasnda grmek
mmkndr. Nitekim eytan'n kibrinden dolay isyanndan sonra, inkr ve isyan
edenlerin ou kibir nedeniyle isyan etmilerdir. Hz. Musa'nn apak delilleri karsnda
Firavun inkr etmiti. "Sonra da Musa'y ve Harun'u, firavun ve topluluuna
mucizelerimizle gnderdik. fakat onlar, kibirlendiler ve sulu bir kavim oldular" (Ynus
10/75). Hz. Peygamber (s.a.s) dneminde inkr eden zengin ve ileri gelen insanlar kibir
neticesinde inkar etmilerdir. Bu durum Kur'an- Kerim'de yle anlatlmaktadr: "En
sonunda da srt evirdi. Byklk taslad ve yle dedi: "Bu eskilerden kalan bir sihirden
baka bir ey deildir" (el-Mddesir, 74/23-24), Zenginlik, ululuk ve makam sahibi
olmakla kibrin yakn alakas, Allah Tel'nn beytan'a u hitabnda grlmektedir:
"Kibirlendin mi, yoksa kendini yce mi zannettin?" (Sd, 38/75),
Kibir inkrda nemli bir rol oynadndan Allah Tel Kur'n'da kibirden ve bu kelimenin
trevleri olan istikbr, mstekbir ve kibriya'dan sk sk bahsetmektedir,
Hz, Nuh (a.s) oluna vasiyet ederken "iki eyden seni menederim, biri irk dieri
kibirdir" buyurmutur (Ahmed b. Hanbel, I, 170). Ebu Reyhne (r,a) Hz. Peygamber
(s.a.s)'den yle rivayet etmitir: "Cennete kibirden hibir ey giremez". Orada
bulunanlardan biri yle dedi: "Ey Allah'n Rasl! Ben, kammn aklamas ve
ayakkabmn salaml ile gzel grnmekten holanrm, bu kibir midir?" Hz,
Peygamber (s.a.s) "Hayr bu kibir deildir. Allah gzeldir gzeli sever Kibir hakk kk
grmek ve ba gz ile insanlarla alay etmektir" (Mslim, man, 47; Ahmed b Hanbel,
lV, 133-134) buyurdu. Bu hadis-i erif hakk karsndaki alayclk ve inkrn kibir
olduunu anlatmakla birlikte insanlarla alay etmenin kibirden kaynaklandna iaret
etmektedir. Hz. Peygamber yannda sol eli ile yemek yiyen bir adama "sanla ye"
demitir. Adam "samla yiyemiyorum" deyince Hz. Peygamber yle buyurmutur:
"Yiyemez ol; Bu adamn sayla yemek yiyemiyorum demesi yalnzca kibrindendir"
(Mslim, Eribe, 107).
Hz. Peygamber (s.a.s) yle buyurmutur: "Kalbinde hardal tanesi kadar iman olan hi bir
kimse cehenneme girmez; kalbinde hardal tanesi kadar tekebbr bulunan hi bir kimse de
cennete giremez" (Mslim, man, 147, 148, 149; Eb Dvud, Libs, 26; Tirmizi, Birr,

610; bn Mce Mukaddime, 9; Zhd, 16), Bu hadis-i erifin Mslim'in es-Sahih'indeki


bab bal, "kibrin haram olmas ve bunun aklanmas" eklindedir. Buradan da
anlalaca gibi kibir haram olan kt huylardan birisidir. Hadisteki ifade kibirli insann
cennete giremeyeceini anlatmaktadr. Ancak buradaki kibir, Allah'a ve Peygamber
(s.a.s)'e kar olan kibirdir. Ahlk bir zellik olarak kibir, bakalarn kk grmek ve
onlarla alay etmek anlamyla dnlrse bu zellik insan dinden karan bir zellik
deildir. Ancak haramdr, insan dinden karabilecek fiiller ilenmesine sebep olabilir.
Byle bir zellik sahibi de cehennemde kibrinin cezasn ektikten sonra Allah'n afv ve
mafiretiyle cennete girecektir, Nitekim bir yet-i kerime'de Allah Tel: "Biz onlarn
kalblerindeki kin ve hasedi karacaz" (el-Hicr, 15/47) buyurarak, cennete giren
insanlarn kalbinden dnyadaki ahlk kusurlarnn temizleneceini anlatmaktadr.
Bu konudaki bir baka hadis-i erif yledir: "Kendini byk gren yahut kibirli kibirli
yryen kimse Allah'n huzuruna, Allah kendisine gazablanm olarak kar" (Ahmed b.
Hanbel, II, 118). Bu hadis kibirlinin hiretteki durumunu gzler nne sermektedir. Bu
tr bir gazab- ilhiye sebep olarak Hz. Peygamber insann elbisesini sryerek alm
satmasn ve kibirlenmesini de gstermi ve: "Elbisesini kibirle yerde sryen kimseye
Allah merhamet nazar ile bakmaz" (Mslim, Libs, 42) buyurmutur. Bu hadis-i erifler
ahlk bir kusur olan kibrin Allah nezdinde ne derece kt kabul edildiini anlatmaktadr.
Bir baka kibir ekli olan hakka kar byklenmek ise kfirlikle bir kabul edilmi ve
lanetlenmitir. Hz, Peygamber yle buyurur: "Mtekebbirler kyamet gnnde, insan
yeklinde kk karncalar gibi hasredilir. Btn her taraflarndan zillet onlar kuatr..."
(Tirmiz, Kyme, 47; Ahmed b Hanbel, II, 179).
Hz, Peygamber, kibirlilerin cehenneme gireceini yle anlatmtr: "Cennet ile
cehennem mnakaa ettiler. Cehennem yle dedi: "Bana zlimlerle kibirliler girecek"
Cennet onu yle cevaplad. "Bana zayflarla yoksullar girecek" Bunun zerine Allah
(c.c) berikine "Sen benim azabmsn seninle dilediime azab ederim" buyurdu. tekine
de "Sen benim rahmetimsin, Seninle dilediime rahmet ederim Sizin her biriniz iin dolu
dolu insanlar var" (Mslim, Cenne, 34, 35, 36) buyurdu. Bu konudaki kudsi bir hadis-i
erifte Allah Tel yle buyurmaktadr: "Kibriy ridam, azmet izrmdr. Kim bu
ikisinden herhangi birinde benimle ekiirse onu cehenneme atarm" (Eb Dvud, Libs,
25; bn Mce, Zhd, 16). Hz. Peygamber (s.a) kibri zemmettii gibi, kibrin mspet
kart olan tevzuyu da vmtr. Bir hutbelerinde Hz. Peygamber yle buyurmutur:
"Allah azze ve celle bana yle vahyetti: Mtevz olun, yle mtevz olun ki, biriniz
dierine kar vnmede bile bulunmasn" (ibn Mce, Zhd, 16)
slm bir ahlk kusur olan kibri yasaklamtr. Byle bir kibir haramdr, Allah'n
rahmetinden kovulma sebebidir. Ancak bir kibir daha vardr ki Kur'an bunu "Mstekbir"
ifadesiyle ifade etmitir. Mstekbirler Allah'n arznda bizzat kendi gzelliklerini tesis
etmek iin gayret gsteren azgnlar ve zorbalardr. Bunlar Allah'n kullarn kendi kleleri
yapmak iin Allah'n dinine kar byklenirler. Allah Tel bu eit insanlar iin yle
buyurmaktadr: "te hiret yurdu; Biz onu yeryznde byklenmeyi ve bozgunculuk
karmay istemeyenlere (armaan) klarz. (Gzel) sonu muttakilerindir" (el-Kasas,
28/83). (Ayrca bk. stikbar, Mstekbir maddeleri).
Kibir, nsan nkra Srkler...

Kibir, insann kendisini bakasndan stn grmesidir. nsan, kendisini bakasndan stn
grmekle, kalbi rahat eder, kendini ve ibadetlerini beenir. Kibir, kt bir huydur, kalb
hastalklarndandr ve haramdr. nsann Halkn yani yaratann, Rabbini unutmann
alametidir. ok kimse, bu kt hastala yakalanmtr. Hadis-i erifte; "Kalbinde zerre
kadar kibir bulunan kimse Cennete giremez"buyurulmutur.
Kibrin en kts, Allah telya kar kibirli olmaktr. Nemrud byle idi. Tanr olduunu
ilan etti. Allah telnn nasihat vermek iin gnderdii Peygamberi atee att. Firavun da
byle ahmaklardan biri idi. Mmin suresinin 60. yet-i kerimesinde
mealen;"Byklenerek bana ibadet etmeyenler, alalm olarak Cehenneme girecektir"
buyurulmutur.
Peygamberlere kar kibirlenenler de olmutur. Peygamberleri kendileri gibi bir insan
olarak grdkleri iin, kibirlenerek iman etmemiler, kabul etmemilerdir.
Herhangi bir hususta kendini bakasndan stn gren kibirlidir. Kibrin sebepleri ise;
ilim, ibadet, soy, gzellik, kuvvet, servet, mevki, yaknlarn okluu gibi eylerdir.
Halbuki bunlar, insanda kalc deil, geicidir. Nitekim 200 bin sene itaat, ibadet eden
iblis yani eytan, kibirlenip secde etmedii iin, ebedi olarak melun olmu, lanetlenmi
ve reddedilmitir. Hadis-i erifte;"Allah tel buyuruyor ki; kibriya, stnlk ve azamet
bana mahsustur. Bu ikisinde bana ortak olan Cehenneme atarm, hi
acmam"buyurulmutur.
Kibriya sfat, Allah telya mahsustur. nsan, nefsini ne kadar aalarsa, Allah tel
indinde kymeti o kadar ykselir. Kendine kymet verenin, Allah tel katnda kymeti
olmaz.
Yanna bakasnn oturmasn istememek,
Hastalarla birlikte oturmamak,
Evine lazm olan eyalar alp evine getirmemek,
Eski elbisesini tekrar giymekten holanmamak,
banda i elbisesi giymek istememek,
Fakirlerin davetine gitmek istemeyip zenginlerinkini tercih etmek,
Akrabasnn ve ocuklarnn ihtiyalarn temin etmemek,
Doru sz, hakl tenkitleri kabul etmeyip mnakaa etmek,
Kusurunu, kabahatini bildirenlere teekkr etmemek,
eri girince, oradakilerin ayaa kalkmalar houna gitmek gibi eyler,
Hep kibir alametidir.
mam- Gazali hazretleri buyuruyor ki:
"Kalb meleklere mahsus bir evdir. Gadab, ehvet, hased, kibir gibi kt sfatlar, uluyan
kpek gibidirler. Kpeklerin bulunduu yere melekler girmez. Hadis-i erifte, (Kpek ve
resim bulunan eve melekler girmez) buyuruldu. Bu hadis-i erifteki evin kalb olduunu
ve kpein de, kt huylar demek olduunu sylemiyorum. Ak manalarna inanmakla
beraber, yukardaki manalar da ilave ediyorum."
Bir kimse, bakasnn tenkidinden holanmyor, onun benden ne fark var, o da bir insan
diyorsa, hakk onun azndan duymak zor geliyorsa, bilmelidir ki bu da kibirdendir.
mam- Rabbani hazretleri buyuruyor ki:
"nsann dnda eytan bulunduu gibi, iinde de vardr. nsann iindeki eytan, onun

kudretinin, enerjisinin taknldr. Enerji artnca, insanda kibir ve ykseklik hasl olur.
Kt sfatlarn en aas da, bu kibir sfatdr. Enerjinin teslim olmas, selamet bulmas,
bu ktln ondan gitmesidir."
Bayezid-i Bistami hazretleri bir gn yolda giderken yanndan geen bir kpei grr ve
kpee deip necaset bulamasn diye eteklerini toplar. O anda kpek dile gelerek der ki:
"Benden sana bulaacak kir, defa ykamakla temiz olur. Ama senin nefsindeki kibir
kiri, yedi deryada ykansa temiz olmaz."
Netice olarak kibir, insan, Allah telnn btn emirlerine muhalefet etmeye sevk eder.
nk kibirli insan, baka birinden hak ve hakikati duysa, onu kabul etmek istemez,
hemen kar kar ve eitli yollardan, onlarn doru olduunu bile bile rtmeye alr.
Takyyddin Sbki hazretlerinin buyurduu gibi:
"Btn fesadn ba kibirdir. Kibir, kalbi, nasihat kabul etmekten ve emre itaat etmekten
alkoyar."
GZeL GReN GZeL DNR, GZeL DNeN HaYaTNdaN LeZzeT ALR.
(Bedizzaman Said Nursi)

Netice olarak kibir, insan, Allah telnn btn emirlerine muhalefet etmeye sevk eder.
nk kibirli insan, baka birinden hak ve hakikati duysa, onu kabul etmek istemez,
hemen kar kar ve eitli yollardan, onlarn doru olduunu bile bile rtmeye alr.
Takyyddin Sbki hazretlerinin buyurduu gibi:
"Btn fesadn ba kibirdir. Kibir, kalbi, nasihat kabul etmekten ve emre itaat etmekten
alkoyar."
5-) KUL HAKKI
Anne-babaya f bile demeyelim
Hz. Ebud-Derdnn (ra), yle dedii rivayet edilmitir: Ben Peygamber Efendimiz
sallallahu aleyhi ve sellemin yle buyurduunu iittim: Anne-baba, Cennetin orta
kapsdr. Artk sen o kapy ister zayi et, ister muhafaza et. (Tirmiz, Birr, 3)
Rabbimiz bizi yle ikaz ediyor: Rabbin yle buyurdu:ALLAHtan bakasna ibadet
etmeyin. Anneye ve babaya gzel muamele edin. ayet onlardan her ikisi veya birisi
yalanm olarak senin yannda bulunursa sakn onlara hizmetten yksnme, ff! bile
deme, onlar azarlama, onlara tatl ve gnl alc szler syle. efkatle, tevazu ile onlara
kol kanat ger ve yle dua et: Y Rabbi, onlar kklmde nasl beni ihtimamla
yetitirdilerse, ona mkfat olarak Sen de onlara merhamet buyur! (sr Sresi, 17/2324)
En ok kim hak sahibidir?
Efendimizin hadislerine baktmzda anne hakknn baba hakkndan misli fazla

olduunu reniyoruz.
Ebu Hureyre (radyallahu anh) anlatyor: Bir adam gelerek: Ey ALLAHn Resul! yi
davranp ho sohbette bulunmama en ok kim hak sahibidir? diye sordu. Hz. Peygamber
(aleyhissaltu vesselam): Annen! diye cevap verdi. Adam: Sonra kim? dedi,
Reslullah (aleyhissaltu vesselam) Annen! diye cevap verdi. Adam tekrar: Sonra
kim? dedi Reslullah (aleyhissaltu vesselam) yine: Annen! diye cevap verdi. Adam
tekrar sordu: Sonra kim? Reslullah (aleyhissaltu vesselam) bu drdncy: Baban!
diye cevaplad. Buhr, Edeb 2; Mslim, Birr 1)
Abdullah bn Amr bnl-s (radyallahu anh) anlatyor:
Bir adam: Ey ALLAH n Resul benim malm ve bir de ocuum var. Babam malm
almak istiyor. (Ne yapaym?) diye sordu, Reslullah (aleyhissaltu vesselam): Sen ve
maln babana aitsiniz. unu bilin ki, evladlarnz kazanlarnzn en temizlerindendir.
yle ise evladlarnzn kazanlarndan yiyin buyurdu. (Ebu Dvud, By 79; bn Mce,
Ticrt 64.)
Cennet onlarn aya altndadr
Muviye ibn Chimenin anlattna gre; Chime (radyallahu anh) Hz Peygambere ve
(aleyhissaltu vesselam) gelir ve: Ey ALLAH n Resul, ben gazveye (cihad) katlmak
istiyorum, bu konuda sizinle istiare etmeye geldim der. Reslullah (aleyhissaltu
vesselam): Annen var m? diye sorar. Evet deyince, yleyse ondan ayrlma zira
Cennet onun ayann altndadr buyurur. (Nes, Cihad 6.)
Ebu Hureyre (ra) anlatyor: Hz. Peygamber (sas) bir gn: Burnu srtlsn, burnu
srtlsn, burnu srtlsn dedi. Kimin burnu srtlsn ey ALLAHn Resul? diye
sorulunca yle buyurdu: Ebeveyninden her ikisinin veya sdece birinin yallna
ulat halde (rzasn alp da) Cennete giremeyenin. (Mslim, Birr 9)
Esma Bintu Eb Bekr (r. anh) anlatyor: Henz mrik olan annem yanma geldi. Hz.
Peygamberden (sas) sorarak: Annem geldi, grp konumay arzu ediyor, anneme iyi
davranaym m? dedim. Evet dedi, Ona gereken hrmeti gster. (Buhr, Hibe 28,
Edeb
bn mer (radyallahu anh) anlatyor: Bir adam Reslullaha (aleyhissaltu vesselam)
gelerek: Ben byk bir gnah iledim, buna tevbe imkanm var m? dedi. Hz.
Peygamber (aleyhissaltu vesselam): Annen var m? diye sordu. Adam: Hayr yok
dedi. Peki teyzen de mi yok? dedi. Adam: Evet, var deyince Reslullah (aleyhissaltu
vesselam): yle ise ona iyilik yap! Teyze anne makamndadr. diye emretti, (Tirmiz,
Birr 6.)
Samimi niyet ve dua
Eb Hreyre rivayet ediyor: Sizden nce geenlerden kii ocuklarnn geimini
salamak iin yola koyuldular. O srada yamura tutuldular. Bunun zerine bir maaraya
sndlar.
Daha sonra bir kaya paras derek maarann azn kapatt. Aralarnda yle
konutular:
Mahvolduk, ta dt. Bunun sebebini yalnz ALLAH bilir. Yaptmz en gzel
davranlar dile getirerek ALLAH a dua etmekten baka aremiz yoktur. lerinden biri

anlatmaya balad:
ALLAH m, houma giden bir kadn vard. Ona sahip olmak istedim. Fakat o kabul
etmedi. Bunun zerine bir miktar para verdim. Kabul etti. Tam ona yaklaacam srada
vazgetim. Bilirsin ki, bundan srf senin rahmetini kazanmak, azabna uramamak iin
uzaklatm. u kayay bizden uzaklatr. deyince kaya paras bir miktar ald.
Dieri yle anlatt:
Y Rabbi, bilirsin, benim ok yal anne-babam vard. Onlara akam stn iirmeden
ne ocuklarma ne de bakalarna bir ey iirmezdim. Bir gn odun toplamak iin uzaa
gittim. Dndmde onlar uyumutu. Akam stlerini hazrladm, fakat onlar uykudayd.
Onlar imeden nce ocuklarmla birlikte akam st imeyi uygun bulmadm. Onlar
uyanncaya kadar st kab elimde olduu halde bekledim. Sonunda sabah oldu, uyandlar
ve stlerini itiler. ALLAHm, eer bunu srf Senin rzan kazanmak iin yapmsam su
kayay buradan uzaklatr. dedi.
Bunun zerine kaya paras biraz daha ald. Fakat klacak gibi deildi.
Sonra bir dieri yle anlatt:
ALLAH m, bilirsin bir gn bir ii tutmutum. Yarm gn alt. cretini verdim.
Kzarak cretini almad. ekip gitti. Ben de her eit maldan onun hesabna oalttm.
Bir zaman sonra cretini almaya geldi. Ben de; u grdklerinin hepsini al, tamam
senindir, dedim. stesem yalnz nceki cretini verir, dierlerini vermezdim. ALLAH m
bilirsin ki, bunu srf senin rahmetini umduum, azabndan korktuum iin yaptm. u
kayay buradan uzaklatr dedi. Kaya paras btnyle kalkt. Onlar da kp yola
koyuldular.
6-)BY YAPMAK VE YAPTIRMAK VE FALCILIK
BY YAPAN VE YAPTIRAN HAKKINDA HZ. ALLAH (C.C) BYY YAPAN
VE YAPTIRANIN KENDISINE ORTAK KOSMAKLA BIR TUTMUS VE
BYCLERIN KENDI IZNI OLMADAN HIBIR KIMSEYE ZARAR
VEREMEYECEKLERINI BUYURMUSTUR. Ebu Hureyre den rivayet edilmistir ;
Peygamberimiz (s.a.v.) syle buyurdular;
Yedi byk gnahtan sakinin Sahabe sordu nedir onlar ey Allah in elisi
Peygamberimiz S.A.V cevaben Allaha sirk kosmak,
By yapmak, Allahin helal saydigi sekillerin hilafina insan ldrmek, faiz yemek,yetim
mali yemek, savasta cepheden kamak, hibirseyden haberi olmayan masum gen kiz
ve Mslman kadinlara iftira atmak.
Peygamberimiz S.A.V hadis i seriflerinde byden uzak durmamizi emreder onu byk
gnahlar arasinda gstermektedir. Bu da bynn bir hurafe degil gerek oldugunu
gsterir.
slm mezhep imamlarna gre sihir yapan kii su ilemi saylr ve en ar dnyevi
cezaya arptrlr. Mesel: byc yapt bynn etkisiyle birinin lmne sebebiyet
verecek olursa mam- Malik, mam- afii ve mam- Ahmed'e gre ksas lazm gelir.
mam- zam'a gre ise bu iin tekrar halinde ksas lazm gelir.
mam- afii, mam- Malik ve mam- Ahmed'e gre bir byden dolay bir kimsenin
lmne sebebiyet verdikten sonra tevbe edecek olursa, tevbesi kabul olur ksas
yaplmaz. Ancak mam- zam'a gre, bu durumda ksas kalkarsa da ar hapse
arptnlr(32).

"Rivayete gre, Hz. mer (RA), mslmanlarn temiz inanlanna etki etmeye alan,
slm ahlk ve prensiplerini ykmaya ynelik alma ve gayret iinde olan byclerin
ldrlmesi iin emir vermitir.Hatta bu maksatla byk bycnn ldrld de
rivayetler arasndadr"(33).
7-)BYK KONUMAK VE KMSEMEK
Suu kendimizde aramak
Sual: Susuz yere eitli iftira ve hakaretlere uruyorum. Suum yokken birisi gelip
satayor. Kimi alacam vermiyor, kimi borlu kartyor. Dualarm kabul olmuyor.
Skntlar, belalar yakam brakmyor. Bunlarn gerek sebebi ne olabilir?
CEVAP
nce sknt, bela niye gelir? Bela, insana iki sebepten ileri gelir:
1- Gnahsz kimselere, byk zatlara gelir. Bu da onlarn derecelerinin ykselmelerine
sebep olur. Baka hikmetleri de olabilir. nk hadis-i erifte, (En iddetli bela, enbiya,
evliya ve benzerlerine gelir) buyuruluyor. (Tirmizi)
2- Dertlerin, belalarn gelmesine sebep gnah ilemek veya lzumlu sebeplere
yapmakta kusur etmektir. Kur'an- kerimde mealen buyuruluyor ki:
(Size gelen her musibet, kendi ellerinizle ileyip kazandnz gnahlar yzndendir.
Bununla beraber Allah bir ounu da affeder, [musibete uratmaz.]) [ura 30]
oluk ocukta, hayvanda, mirde, memurda bir huysuzluk grlrse, kabahatin
kendimizde olduunu anlamalyz. Salihlerden biri buyuruyor ki:
(Eim huysuzluk edince, yanl bir i yaptm anlardm. Hemen o iime tevbe edince,
eimin huysuzluu da giderdi. Bylece tevbemin kabul edildii meydana kard.)
Demek ki belalar, kendi hatalarmz sebebiyle geliyor. Bizim suumuz, hatamz
grmemektir.
stmze tatl sryoruz, tatlya gelen sinekleri suluyoruz. Kovana p sokuyoruz, suu
bize saldran arlarda buluyoruz. Salihler, her skntda, kusuru kendisinde grrd.
Byk bir zat yolda giderken, bir kadn farknda olmadan pencereden stne kl dker.
Daha kadn zr dilemeden, (Bu baa kl deil ate laykt, ucuz atlattk) der. Kendi
ayplarna bakmayp, bakalarnn ayplarn aratran, kusuru hep bakasnda bulan
kimse, bana daha byk bela gelmediine kretmelidir.
Allah tel hi kimseye zulmetmez, sebepsiz bela gndermez. Bamza gelen her sknt
kendimizden, gnahlarmzdan kaynaklanmaktadr. Belki o ite, susuz grnsek de,
baka bir i sebebiyle bu skntlarn geldiini anlamalyz.
Mevla intikamn kul eli ile alr
lmihali bilmeyen bunu kul etti sanr.
Gnahlardan tevbe edip, nefsi aalayarak terbiyeye almal. Hadis-i erifte buyuruldu
ki:

(Nefsini zelil eden, dinini aziz etmi, nefsini aziz eden dinini aalam olur.) [Ebu
Nuaym] nk nefs Allah telnn dmandr, hep zararl i yapmak ister. Kuran-
kerimde mealen,
(Nefs hep ktl emreder) buyuruluyor. (Yusuf 53)
eytann aldatmas zayftr. Nefsimiz daha tehlikelidir. Hadis-i erifte, (nsann en
kuvvetli dman nefsidir) buyuruldu. Dardaki dman, bu i dmann yardm ile
bize saldrp, bizi yaralyor. Nefsin her istei, Allah telnn yasak ettii eylerdir. Hep,
kendi can dman olan eytana uyar. Nefse uyan kimse de, hep slamiyetin dna kar.
Dinin btn emir ve yasaklar nefsi ezmek, taknca isteklerini nlemek iindir. Dine
uyulduka nefsin istekleri azalr. Nefs, temizlenmedike, stnlk sevdasndan, kendini
beenmekten vazgemez. Hadis-i erifte buyuruluyor ki:
(Nefse uymak ve kendini beenmek felakete srkler.) [Taberani]
Kendini beenmek felakettir
Yukardaki yazmzda, kabahati her zaman kendimizde bulmak gerektiini bildirmitik.
Suu hep bakalarna yklersek, kendimizi beenirsek, bakalarn kmsersek bunlar
bizim felaketimiz olur. Kendimiz vlmeye takdir edilmeye layk birisi olsak bile,
kendimizi vmemiz ok yanl olur. nk, (irkin olan doru, kiinin kendini
vmesidir) buyurmulardr. vnmek, kibirden gelir. Kuran- kerimde mealen
buyuruluyor ki:
(Allah, kendini beenip vneni sevmez.) [Lokman18]
(Allah, byklk taslayanlar sevmez.) [Nahl 23]
Hadis-i eriflerde de buyuruluyor ki:
(Kendini beenen helak olur.) [Buhari]
(Arkadan hakir grmek, ktlk olarak yeter.) [Mslim]
Kendini beenen nasihat kabul etmez. Hep itiraz eder, yle deil diyerek kendini hakl,
karsndakini haksz karmaya alr. Allahtan kork unu yapma dense, hemen itiraz
eder. Bir hadis-i erif meali:
(Allahtan kork diyene, sen nce kendine bak diyeni Allah tel sevmez.) [Beyheki]
tiraz etmeyi det haline getirmek, Hayr yle deildir demek, ok irkindir. nk
byle sylemek, (Sen bilmiyorsun, bu iten sen anlamazsn, sen ahmaksn, ben akll ve
bilgiliyim) demektir. Bu ise, kendini byk grp, bakalarna hcum etmektir. Lzum
yokken, karmzdaki ahsn kusurlarn bulup kendisine gstermek gnahtr. nk onun
hatasn sylemekle zm ve kalbini krm oluruz. Zaruretsiz incitmek haramdr. Byle
eylerde bakasnn hatasn sylemek gerekmez. Hadis-i eriflerde buyuruldu ki:
(Din kardeine itiraz etme.) [Tirmizi]
(tiraz etmeyene, hakl iken, mnakaay terk edene, Cennette bir kk verilir.) [Taberani]

Hakk, dman da sylese kabul etmeli. Hakk kabul edememek kibirdendir. Kibir ise
byk gnahtr. Doruyu kabul etmemeye inat denir. nat, karsndakini aa grmekten
ileri gelir.
Fazilettir hatay hep kabul etmek gerek
Hakk kabul iin inat etmemek gerek
Hadis-i eriflerde buyuruldu ki:
(Kk, byk, iyi kt veya holanmadn biri, hakk sylerse, kabul et.) [Deylemi]
(Bilmedii eyde inat edene, inadndan vazgeene kadar Allah tel gazap eder.)
[.Ebiddnya]
(Kibirli, hakk kk grr, inkr eder, insanlara hakaret gz ile bakar.) [.Gazali]
(Mslman hakir grmek, kiiye ktlk olarak yeter.) [Mslim]
mam- Rabbani hazretleri buyuruyor ki:
Bekara suresinin (Kalblerinde hastalk vardr) mealindeki onuncu yet-i kerimesi ile
bildirilen hastalk, tedavi edilmedike, hakiki iman ele gemez. Kalbi hasta olann iman,
imann suretidir. Nefsini temizleyen hakiki imana kavuur. Yunus suresinin, (Allahn
evliyas iin korku ve znt yoktur) mealindeki 62. yet-i kerimesindeki mjde, hakiki
imana kavuanlar iindir. (1/46)
Demek ki Allah telnn dostu olmak ve hakiki imana kavumak iin kalbdeki
hastalklar yani kt huylar temizlemek, kendini beenmemek, suu kendinde bulmak,
itirazc olmamak, hakk kim sylerse kabul etmek gerekir.
KEBAR GNAHLAR:
1.Livata etmek,
2. ki imek,
3. Fasklarn cemeatnda bulunmak (iki, kumar, gybet, kadn erkek beraber oturulan
yerde bulunmak),
4. Yalan yere ehadet etmek,
5. (4,5) gr altn miktar bir eyi gasp etmek,
6. Ramazan- erifte gndz ekinmeden orucunu yemesi (mazereti varsa da gizli
yiyecek),
7. Sla-i rahimi kesmek (ana baba akrabaya hrmet etmemek,sormamak),
8. Al-verite mteriye hainlik etmek,
9. Namaz vaktinden takdim veya tehir etmek,
10. Zekat ve orucu vaktinden tehir etmek,
11. Sihir renmek,retmek,yapmak,
12 .Bile bile bir hayvan yakmak,
13. Murdar eti zaruret olmadan yemek,

14. Fsk zahir olmayan adam gybet etmek,


15. Her eit kumar,
16. Hakimin rvet alarak adaletten sapmas,
17. Yol kesicilik,
18. Malda sraf, dinde fesadla sayetmek;israf, helal dairesinde haddi amaktr, dinini
dzgn gtrmyor,
19. Kk gnahlara devam, srar etmek,
20. Bakasn gnah ilemeye tevik etmek,
21. Kadnn arklar sylemesi ve dinlenmesi,
22. Hamamda veya insanlar iinde tehir-i avret etmek,
23. Cimrilik,
24. Hz. Ali(r.a.)' Hz Ebubekir ve Hz mer(r.a.)'dan byk bilip dier sahabelere svmek
(eyheyne svmek kfrdr.),
25. Bir uzvunu veya kendini katl etmek,
26. Tuvaletten taharetlenmeden kmak,
27. Sadaka ve zekat verirken eziyet etmek,
28. Tasdik-i mneccim(hava durumu,fal,vb),
29. Kaza kaderi tekzip etmek,
30. Halk hor grmek, kendini yksek tutmak,
31. Bir Bid'a icad etmek, r amak,
32. Hakk ispat etmek yerine hasmn malup etmek iin muaraza ve cidal etmek,
33. Silah ve klI gibi eylerle m'mini korkutmak,
34. Oyun oynamak (satranta ihtilaf var, dierleri kebairdir),
35. Bir mslimin dier bir mslime "ya Kafir" demesi,
36. ki hanm olann gece ziyaretinde aralarnda adalet etmemesi,
37. Kendi eliyle ehvetini boaltmas,
38. Ay halindeki kadna yaklamak,
39. Mslmana isabet eden kahre sevinmek,
40. Herhangi bir hayvana kaza-y ehveti iin yanamak,
41. Alimin ilmiyle amel etmemesi,
42. Taam (yemekleri) beenmemek, ayplamak (yapln deil),
43. Tysz gence ehvetle yzne bakmak ve kucaklamak,
44. Muhabbet-i dnya,
45. Gayrn hanesini (bakalarnn evini) gzetlemek,
46. zrsz olarak ahitlik yapmamak, hakk sylememek,
47. Emr-i ma'ruf ve nehy-i anil mnkeri terk etmek,
48. Kuran okumay terk etmek, okumay unutmak,
49. Kadnn, mazeretsiz kocasnn cima isteini reddetmesi,
50. Allah'n mekrinden emin olmak, rahmetinden mitsiz olmak,
51... Ehl-i ilme hakaret etmek,
52. Domuz eti yemek,
53. Zina etmek,
54. Fotoraflk
55. Katl,
56. Savatan firar etmek.
57. Mslmanlarn, aleyhinde casusluk yapmak.

58. Cuma namazn mazeretsiz terk etmekte srar etmek.


Muhammed akir'nn "radl Gafilin" isimli Osmanlca eserindeki sralama byle.
mam Zehebinin "Ktabu'l Kebar" inde sralanan "byk gnahlar" da bu sralamaya
dahil etmek mmkn. Byk gnahlarn sralanmasna u ekilde kaldmz yerden
devam edelim.
59. darecinin halk aldatmas ve zulmetmesi
60. Kibir
61. Ganimet malna hainlik etmek
62.Dnya menfaati iin yalan yere yemin etmek (Yemin-i Gams).
63. Zulmetmek (halkn maln zorla almak, insanlar dvmek onlara svmek, gszlerin
haklarna tecavz etmek, iinin cretini vermemek)
64. Halka zulmederek vergi almak.
65. Yalan konumak
66. Kadnlarn erkeklere, erkeklerin kadnlara benzemeye zenmeleri,
67. Deyyusluk
68. Riyakarlk (iki yzllk)
69. Halkn gizli hallerini aratrmak.
70. Kadnn kocasna kar gelmesi
71. Resim yapmak, yaptrmak ve bulundurmak.
72 . len iin feryat etmek, yaka yrtmak, ba tra etmek, sa yolmak.
73. Komuya eza etmek
74. Allahtan bakas adna hayvan kesmek.
75. Erkeklerin ipek elbise giymeleri ve altn kullanmalar
76. Cemaate gitmeyip namaz zrsz olarak mnferiden klmak.
ALINTIDIR.
Gerek u ki; eytann, inanan ve yalnz Rablerine tevekkl eden kimseler zerinde bir
hakimiyeti yoktur. eytann hakimiyeti, sadece onu dost edinenler ve Allaha ortak
koanlar zerindedir. (Nahl Suresi, 99-100)