You are on page 1of 1

Skromn matersk kola ROZPRVKOVO, esk 10, alokovan pracovisko Kremesk 2,

Devn a Meden 24, 831 03 Bratislava

Orientan harmonogram dennch aktivt det v kolskom roku 2016/2017

7.00 8.00

Prchod det do klky


Rann hry
8.00 8.45
Poriadok
Rann rozcvika
Osobn hygiena
8.45 9.00
Desiata
Osobn hygiena
9.00 10.00 Dopoludajie cielen vzdelvacie aktivity
Prprava na pobyt vonku
10.00 11.00 Pobyt vonku
11.00 11.45 Osobn hygiena
Prprava na obed
Obed
11.45 12.00 Osobn hygiena
Prprava na odpoludaj odpoinok
12.00 14.00 Odpoinok
Postupn vstvanie
Osobn hygiena
14.30 15.00 Olovrant
Osobn hygiena
15.00. 17.00 Popoludajie cielen vzdelvacie aktivity, krkov innos, hry a innosti
poda vberu
Pobyt vonku