You are on page 1of 4

ANKEN

BI 40

TNH CHT, IU CH V NG DNG


A. MC TIU BI HC
1. Kin thc
HS bit:
Quy lut bin i nhit nng chy, nhit si ca anken.
Tnh cht ha hc c trng ca anken l phn ng cng, iu ch v mt s
ng dng ca anken.
Cch phn bit ankan vi anken bng phng php ha hc.
HS hiu:
Nguyn nhn gy ra phn ng cng, phn ng trng hp, phn ng oxi ha
khng hon ton l do cu to ca phn t anken c lin kt .
C ch cng axit vo anken. C ch cng Mac-cp-nhi-cp.
2. K nng
Gii bi tp lin quan n anken.
Vit phng trnh ha hc minh ha tnh cht ha hc ca anken.
3. Tnh cm, thi
Anken v sn phm trng hp c nhiu ng dng trong i sng sn xut. V
vy,gip HS thy tm quan trng ca vic nghin cu anken.
B. CHUN B CA GV V HS
- GV: - My tnh, my chiu, cc phiu hc tp.
- Ha cht:Nc brom, H2SO4c, etanol, thuc tm.
- Dng c: ng nghim, nt cao su c gn ng dn kh, kp ng nghim,
n cn, b gi th nghim.
- HS: n tp kin thc bi ankan v xem trc bi anken.
C. TIN TRNH DY - HC
Hot ng ca GV

Hot ng ca HS

Hot ng 1
Kim tra bi c
GV chiu hai bi tp ln mn hnh
yu cu HS tho lun.
1. 1. Nu iu kin c ng phn cis1

HS1: Dng s sau:

trans. Cho v d minh ha?


2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

iu kin: R1 R2 R3 R4
+ ng phn cis: khi mch chnh nm
cng mt pha ca lin kt C=C.
+ng phn trans: khi mch chnh
nm pha khc nhau ca lin kt
2. Anken c cng thc:

C=C.
V d:

Tn thay th ca anken l
A.
B.
C.
D.

3-metylpent-3-en
2-metylpent-2-en
2-metylpent-3-en
3-etylbut-2-en

cis-but-2-en
trans-but-2-en
HS 2 chn p n ng.

GV nhn xt kt qu bi lm ca 2 HS
p n B.
cho HS khc rt kinh nghim.
I. TNH CHT VT L
Hot ng 2
1. Nhit si, nhit nng chy v khi lng ring
GV chiu li bng 6.1 ln mn hnh
HS tho lun ln lt tr li cc cu
cho HS quan st, yu cu HS nhn xt hi ca GV, rt ra nhn xt:
- Trng thi:
quy lut bin i cc tnh cht sau ca
+ 3 anken u l kh.
anken:
+ Cc anken khc l cht lng hoc
- Trng thi.
kh.
- Nhit si.
- tonc, tos v khi lng ring tng
- Nhit h nng chy.
- Khi lng ring.
theo chiu tng ca phn t khi.
- Anken nh hn nc.
2. Tnh tan v mu sc
GV yu cu HS nghin cu SGK v
HS nghin cu SGK v tr li:
- Anken ha tan tt trong du m, hu
nhn xt v tnh tan v mu sc ca
2

anken.

nh khng tan trong nc.


- Anken l nhng cht khng mu.
II. TNH CHT HA HC

Hot ng 3
GV yu cu HS rt ra nhng nhn xt HS c im cu to ca anken: c
chung v mi quan h gia c im
cu to v tnh cht ca anken.

mt lin kt i ( mt lin kt bn
vng v mt lin kt km bn).
- Lin kt i d on l trung tm

phn ng.
- Phn ng ph v lin kt km bn.
1. Cng hiro
GV yu cu HS:
HS tho lun.
- Nhc li khi nim phn ng
- Phn ng cng l phn ng trong
cng.

phn t cht hu c kt hp vi
phn t khc to thnh phn t

- Nu iu kin xy ra phn ng

hp cht mi.

cng H2 vo anken, vit phng

- Khi c xc tc Ni v un nng.

trnh ha hc gi etilen v H2

Phng trnh ha hc:


CH2=CH2 + H2
CH3-CH3
Ni
to

- Vit phng trnh ha hc tng

- Phng trnh ha hc tng qut:

qut anken cng H2.


- Sn phm phn ng cng hiro

CnH2n + H2

to

CnH2n+2

(Sn phm thu c l ankan)

vo anken l g?
2. Cng halogen

Ni

GV lm th nghim:
Dn t t kh etilen ( t ti ng kh)

HS quan st v tho lun:


- Thy dung dch brom( mu nu

vo dung dch brom, yu cu HS quan

) b nht dn, chng t nng

st gii thch hin tng bng phng


trnh ha hc.
GV hng dn HS gii thch hin
tng.
GV yu cu HS nu ng dng ca

Br2 gim.
Gii thch: do brom tn cng vo lin

phn ng anken vi brom.


GV hng dn HS nghin cu th

CH2Br-CH2Br
1,2-ibrometan
ng dng: phn bit anken vi

nghim hnh 6.3 trong SGK, yu cu


HS:
- Rt ra kt lun.
- Vit phng trnh phn ng ha hc

kt i ph v kin kt .
Phng trnh ha hc.
CH2=CH2 + Br(dd)

ankan do ankan khng lm mt mu


dung dch brom iu kin thng.
HS nghin cu SGk.

gi etilen vi Cl2.
- Kt lun etilen cng clo to thnh
- Vit phng trnh phn ng tng qut
cht lng dng du, khng tan trong
gia anken vi halogen, sn phm to
nc, p sut trong ng nghim gim
thnh l g?
lm cho nc dng ln.
- Vit phng trnh ha hc:
CH2=CH2 + Cl2

CH2Cl-CH2Cl
1,2-icloetan

- Phng trnh tng qut:


CnH2n +X2 CnH2n