You are on page 1of 1

Lagumang Pagsusulit sa AP

III-______________

Petsa: ________________

III-______________

Pagkatapos ng ____ minuto ang mga mag-aaral ay


inaasahang makakuha ng _____ pagkatuto.
I.

Nasasagot ang mga tanong ayon sa panuto.


(Pagkamatapat)

II. Lagumang Pagsusulit


III. Pamamaraan
1. Paghahanda ng pagsusulit
2. Pagbasa ng panuto
3. Pagsusulit
4. Pagsubaybay
5. Pagwawasto
6. Pagkuha ng marka