You are on page 1of 67

BO HIM X HI VNH LONG

BO HIM X HI HUYN VNG LIM

CNG HA X HI CH NGHA VIT NAM


c lp - T do - Hnh phc

BNG TNG HP I TNG NGI THUC H GIA NH NGHO THAM GIA BHYT
Thng 04 nm 2013
(t 2)
I. S i tng tham gia mi trong thng
Tng s tin ngn sch
nh nc h tr

S ngi c cp th BHYT
STT

Tham gia mi
S ngi

830

Tng

831

Cn b lp bng

o hn

GTSD th BHYT
( T n)

S ngi

GTSD
th
BHYT
( T
n)
6

Thot ngho
S ngi
7

GTSD th
BHYT
( T
n)
8

01/04/2013 31/03/2015
01/04/2013 31/03/2014

Phng LTB & XH

Tng

Tng tin
h tr

9=3+5+7

10 = 11 + 12 + 13

830

941,220,000

567,000

831

941,220,000

Ghi ch

Phn b
2013

2014

2015

11

12

13

352,957,500 470,610,000
425,250

141,750

352,957,500 470,610,000

14

117,652,500
0
117,652,500

Vng Lim, ngy..thng..nm 2013


BHXH huyn Vng Lim

BO HIM X HI VNH LONG


BO HIM X HI HUYN VNG LIM

CNG HA X HI CH NGHA VIT NAM


c lp - T do - Hnh phc

BNG TNG HP I TNG NGI THUC H GIA NH NGHO THAM GIA BHYT
Thng 05 nm 2013
I. S i tng tham gia mi trong thng
Tng s tin ngn sch
nh nc h tr

S ngi c cp th BHYT
STT

Tham gia mi

o hn

GTSD th BHYT
( T n)

S ngi

258

01/05/2013 30/04/2014

Tng

258

S ngi
1

GTSD
th
BHYT
( T
n)
6

Thot ngho
S ngi
7

GTSD th
BHYT
( T
n)
8

Tng tin
h tr

Tng

Ghi ch

Phn b
2013

2014

2015

9=3+5+7

10 = 11 + 12 + 13

11

12

13

258

146,286,000

97,524,000

48,762,000

258

146,286,000

97,524,000

48,762,000

14

II. S i tng gim th BHYT trong thng


ST
T

Gi tr s dng th
( T n)

Thi gian
gim th

S th

S Tin

Ghi ch

01/05/2013- 30/04/2015

01/05/2013

648

367,416,000

Do nhp danh sch trng

1
Tng

Cn b lp bng

Phng LTB & XH

Vng Lim, ngy..thng..nm 2013


BHXH huyn Vng Lim

BO HIM X HI VNH LONG


BO HIM X HI HUYN VNG LIM

CNG HA X HI CH NGHA VIT NAM


c lp - T do - Hnh phc

BNG TNG HP I TNG NGI THUC H GIA NH NGHO THAM GIA BHYT
Thng 12 nm 2013
I. S i tng tham gia mi trong thng
Tng s tin ngn sch
nh nc h tr

S ngi c cp th BHYT
STT

Tham gia mi
S ngi

o hn

GTSD th BHYT
( T n)

S ngi

99

78

01/06/2013 31/05/2015
01/07/2013 30/06/2015
01/09/2013 31/08/2015
01/12/2013 30/11/2015

Tng

179

GTSD
th
BHYT
( T
n)
6

Thot ngho
S ngi
7

GTSD th
BHYT
( T
n)
8

Tng tin
h tr

Tng

Ghi ch

Phn b
2013

2014

2015

9=3+5+7

10 = 11 + 12 + 13

11

12

13

14

99

168,399,000

32,744,250

112,266,000

23,388,750

1,863,000

258,750

1,242,000

362,250

78

145,314,000

16,146,000

96,876,000

32,292,000

1,863,000

51,750

1,242,000

569,250

179

317,439,000

49,200,750

211,626,000

56,612,250

II. S i tng gim th BHYT trong thng


ST
T

Gi tr s dng th
( T n)

Thi gian
gim th

S th

S Tin

Ghi ch

Tng

Cn b lp bng

Phng LTB & XH

Vng Lim, ngy..thng..nm 2013


BHXH huyn Vng Lim

BO HIM X HI VNH LONG


BO HIM X HI HUYN VNG LIM

CNG HA X HI CH NGHA VIT NAM


c lp - T do - Hnh phc

BNG TNG HP I TNG NGI THUC H GIA NH NGHO THAM GIA BHYT
Thng 08 nm 2013
I. S i tng tham gia mi trong thng
Tng s tin ngn sch
nh nc h tr

S ngi c cp th BHYT
STT

n v

Tham gia mi

o hn

GTSD
th
BHYT
( T
n)
6

Thot ngho
GTSD th
BHYT
( T
n)
8

Tng

GTSD th BHYT
( T n)

S ngi

9=3+5+7

1 Xa Hieu Ngha

01/09/2013 31/08/2015

2 Xa Hieu Thanh

3 Xa Hieu Nhn

Tng tin
h tr

Ghi ch

Phn b
2013

2014

2015

10 = 11 + 12 + 13

11

12

13

1,242,000

207,000

621,000

414,000

"

"

1,242,000

207,000

621,000

414,000

4 Xa Hieu Thuan

"

1,242,000

207,000

621,000

414,000

5 Xa Hieu Phung

"

6,210,000

1,035,000

3,105,000

2,070,000

6 Xa Tan An Luong

"

2,484,000

414,000

1,242,000

828,000

7 Xa Tan Qui Trun

10

"

10

12,420,000

2,070,000

6,210,000

4,140,000

8 Xa Trung Chanh

"

4,968,000

828,000

2,484,000

1,656,000

9 Xa Trung Hiep

"

3,726,000

621,000

1,863,000

1,242,000

10 Xa Trung Hieu

13

"

13

16,146,000

2,691,000

8,073,000

5,382,000

11 Xa Trung An

"

9,936,000

1,656,000

4,968,000

3,312,000

12 Xa Trung Ngha

"

6,210,000

1,035,000

3,105,000

2,070,000

S ngi
1

S ngi
7

13 Xa Trung Ngai
14 Xa Trung Thanh

"

3,726,000

621,000

1,863,000

1,242,000

15 Xa Trung Thanh

"

3,726,000

621,000

1,863,000

1,242,000

16 Th Tran Vung Li

"

1,242,000

207,000

621,000

414,000

17 Xa Trung Thanh Ta

"

2,484,000

414,000

1,242,000

828,000

18 Xa Qui An

"

7,452,000

1,242,000

3,726,000

2,484,000

19 Xa Thanh Bnh

"

2,484,000

414,000

1,242,000

828,000

20 Xa Qui Thien

"

9,936,000

1,656,000

4,968,000

3,312,000

78

78

96,876,000

16,146,000 48,438,000 32,292,000

Tng

14

II. S i tng gim th BHYT trong thng


ST
T

n v

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Xa Hieu Ngha
Xa Hieu Thanh
Xa Hieu Nhn
Xa Hieu Thuan
Xa Hieu Phung
Xa Tan An Luong
Xa Tan Qui Trun
Xa Trung Chanh
Xa Trung Hiep
Xa Trung Hieu
Xa Trung An
Xa Trung Ngha
Xa Trung Ngai
Xa Trung Thanh
Xa Trung Thanh
Th Tran Vung Li
Xa Trung Thanh Ta
Xa Qui An
Xa Thanh Bnh
Xa Qui Thien
Tng

Cn b lp bng

H v tn

Gii tnh

a ch

Phng LTB & XH

Gi tr s dng th
( T n)

Thi gian
gim th

Ghi ch

Vng Lim, ngy..thng..nm 2013


BHXH huyn Vng Lim

BO HIM X HI VNH LONG


BO HIM X HI HUYN VNG LIM

CNG HA X HI CH NGHA VIT NAM


c lp - T do - Hnh phc

BNG TNG HP I TNG NGI THUC H GIA NH NGHO THAM GIA BHYT
Thng 01 nm 2014
I. S i tng tham gia mi trong thng
Tng s tin ngn sch
nh nc h tr

S ngi c cp th BHYT
STT

n v

Tham gia mi

o hn

GTSD
th
BHYT
( T
n)
6

Thot ngho
GTSD th
BHYT
( T
n)
8

Tng

GTSD th BHYT
( T n)

S ngi

9=3+5+7

1 Xa Hieu Ngha

01/05/2013 30/04/2015

2 Xa Hieu Thanh

3 Xa Hieu Nhn

Tng tin
h tr

Ghi ch

Phn b
2013

2014

2015

10 = 11 + 12 + 13

11

12

13

"

"

1,242,000

207,000

621,000

414,000

4 Xa Hieu Thuan

"

5 Xa Hieu Phung

"

6 Xa Tan An Luong

"

7 Xa Tan Qui Trun

"

8 Xa Trung Chanh

"

9 Xa Trung Hiep

"

10 Xa Trung Hieu

"

11 Xa Trung An

"

12 Xa Trung Ngha

"

13 Xa Trung Ngai

14 Xa Trung Thanh

"

1,242,000

207,000

621,000

414,000

15 Xa Trung Thanh

"

16 Th Tran Vung Li

"

17 Xa Trung Thanh Ta

"

18 Xa Qui An

"

19 Xa Thanh Bnh

"

20 Xa Qui Thien

"

2,484,000

414,000

1,242,000

828,000

4,968,000

828,000

2,484,000

1,656,000

S ngi
1

Tng

S ngi
7

14

II. S i tng gim th BHYT trong thng


ST
T

n v

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Xa Hieu Ngha
Xa Hieu Thanh
Xa Hieu Nhn
Xa Hieu Thuan
Xa Hieu Phung
Xa Tan An Luong
Xa Tan Qui Trun
Xa Trung Chanh
Xa Trung Hiep
Xa Trung Hieu
Xa Trung An
Xa Trung Ngha
Xa Trung Ngai
Xa Trung Thanh
Xa Trung Thanh
Th Tran Vung Li
Xa Trung Thanh Ta
Xa Qui An
Xa Thanh Bnh
Xa Qui Thien
Tng

Cn b lp bng

H v tn

Gii tnh

a ch

Phng LTB & XH

Gi tr s dng th
( T n)

Thi gian
gim th

Ghi ch

Vng Lim, ngy..thng..nm 2013


BHXH huyn Vng Lim

BO HIM X HI VNH LONG


BO HIM X HI HUYN VNG LIM

CNG HA X HI CH NGHA VIT NAM


c lp - T do - Hnh phc

BNG TNG HP I TNG NGI THUC H GIA NH NGHO THAM GIA BHYT
Thng 01 nm 2014
I. S i tng tham gia mi trong thng
Tng s tin ngn sch
nh nc h tr

S ngi c cp th BHYT
STT

n v

Tham gia mi

o hn

Thot ngho

GTSD
th
BHYT S ngi
( T
n)
6
7

GTSD th
BHYT
( T
n)
8

Tng

GTSD th BHYT
( T n)

S
ngi

9=3+5+7

1 Xa Hieu Ngha

01/01/2014 30/04/2015

2 Xa Hieu Thanh

3 Xa Hieu Nhn

Tng tin
h tr

Ghi ch

Phn b
2014

2015

2016

10 = 11 + 12 + 13

11

12

13

"

"

828,000

621,000

207,000

4 Xa Hieu Thuan

"

5 Xa Hieu Phung

"

6 Xa Tan An Luong

"

7 Xa Tan Qui Trun

"

8 Xa Trung Chanh

"

9 Xa Trung Hiep

"

10 Xa Trung Hieu

"

S ngi
1

14

11 Xa Trung An

"

12 Xa Trung Ngha

"

13 Xa Trung Ngai

14 Xa Trung Thanh

"

828,000

621,000

207,000

15 Xa Trung Thanh

"

16 Th Tran Vung Lie

"

17 Xa Trung Thanh Ta

"

18 Xa Qui An

"

19 Xa Thanh Bnh

"

20 Xa Qui Thien

"

414,000

Tng

Cn b lp bng

Phng LTB & XH

1,656,000 1,242,000

Vng Lim, ngy..thng..nm 2014


BHXH huyn Vng Lim

BO HIM X HI VNH LONG


BO HIM X HI HUYN VNG LIM

CNG HA X HI CH NGHA VIT NAM


c lp - T do - Hnh phc

BNG TNG HP I TNG NGI THUC H GIA NH NGHO THAM GIA BHYT
Thng 04 nm 2014
I. S i tng tham gia mi trong thng
Tng s tin ngn sch
nh nc h tr

S ngi c cp th BHYT
STT

n v

Tham gia mi
S
ngi

GTSD th BHYT
( T n)

o hn

Thot ngho

GTSD
th
S
S
BHYT
ngi
ngi
( T
n)
5
6
7

GTSD th
BHYT
( T
n)
8

Tng

Tng tin
h tr

Ghi ch

Phn b
2014

2015

2016

9=3+5+7

10 = 11 + 12 + 13

11

12

13

1 Xa Hieu Ngha

19

01/04/2014 31/03/2016

19

23,598,000

8,849,250

11,799,000

2,949,750

2 Xa Hieu Thanh

14

"

14

17,388,000

6,520,500

8,694,000

2,173,500

3 Xa Hieu Nhn

39

"

39

48,438,000

18,164,250

24,219,000

6,054,750

4 Xa Hieu Thuan

23

"

23

28,566,000

10,712,250

14,283,000

3,570,750

5 Xa Hieu Phung

11

"

11

13,662,000

5,123,250

6,831,000

1,707,750

6 Xa Tan An Luong 36

"

36

44,712,000

16,767,000

22,356,000

5,589,000

7 Xa Tan Qui Tru

28

"

28

34,776,000

13,041,000

17,388,000

4,347,000

8 Xa Trung Chanh

23

"

23

28,566,000

10,712,250

14,283,000

3,570,750

9 Xa Trung Hiep

27

"

27

33,534,000

12,575,250

16,767,000

4,191,750

10 Xa Trung Hieu

11

"

11

13,662,000

5,123,250

6,831,000

1,707,750

14

11 Xa Trung An

32

"

32

39,744,000

14,904,000

19,872,000

4,968,000

12 Xa Trung Ngha

21

"

21

26,082,000

9,780,750

13,041,000

3,260,250

13 Xa Trung Ngai

23

23

28,566,000

10,712,250

14,283,000

3,570,750

14 Xa Trung Thanh 34

"

34

42,228,000

15,835,500

21,114,000

5,278,500

15 Xa Trung Thanh

17

"

17

21,114,000

7,917,750

10,557,000

2,639,250

16 Th Tran Vung Li

32

"

32

39,744,000

14,904,000

19,872,000

4,968,000

17 Xa Trung Thanh T

"

11,178,000

4,191,750

5,589,000

1,397,250

18 Xa Qui An

23

"

23

28,566,000

10,712,250

14,283,000

3,570,750

19 Xa Thanh Bnh

35

"

35

43,470,000

16,301,250

21,735,000

5,433,750

20 Xa Qui Thien

30

"

30

37,260,000

13,972,500

18,630,000

4,657,500

487

487

604,854,000

226,820,250

302,427,000 75,606,750

Tng

Cn b lp bng

Phng LTB & XH

Vng Lim, ngy..thng..nm 2014


BHXH huyn Vng Lim

BO HIM X HI VNH LONG


BO HIM X HI HUYN VNG LIM

CNG HA X HI CH NGHA VIT NAM


c lp - T do - Hnh phc

BNG TNG HP I TNG NGI THUC H GIA NH NGHO THAM GIA BHYT
Thng 05 nm 2014
I. S i tng tham gia mi trong thng
Tng s tin ngn sch
nh nc h tr

S ngi c cp th BHYT
STT

n v

Tham gia mi
S
ngi

GTSD th BHYT
( T n)

o hn

Thot ngho

GTSD
th
S
S
BHYT
ngi
ngi
( T
n)
5
6
7

GTSD th
BHYT
( T
n)
8

Tng

Tng tin
h tr

Ghi ch

Phn b
2014

2015

2016

11

12

13

9=3+5+7

10 = 11 + 12 + 13

1 Xa Hieu Ngha

25

01/05/2014 30/04/2016

25

31,050,000

10,350,000 15,525,000

5,175,000

2 Xa Hieu Thanh

"

7,452,000

2,484,000

3,726,000

1,242,000

3 Xa Hieu Nhn

"

2,484,000

828,000

1,242,000

414,000

4 Xa Hieu Thuan

12

"

12

14,904,000

4,968,000

7,452,000

2,484,000

5 Xa Hieu Phung

"

6 Xa Tan An Luong 13

"

13

16,146,000

5,382,000

8,073,000

2,691,000

7 Xa Tan Qui Tru

"

8 Xa Trung Chanh

"

2,484,000

828,000

1,242,000

414,000

9 Xa Trung Hiep

12

"

12

14,904,000

4,968,000

7,452,000

2,484,000

10 Xa Trung Hieu

"

2,484,000

828,000

1,242,000

414,000

14

11 Xa Trung An

"

7,452,000

2,484,000

3,726,000

1,242,000

12 Xa Trung Ngha

15

"

15

18,630,000

6,210,000

9,315,000

3,105,000

13 Xa Trung Ngai

6,210,000

2,070,000

3,105,000

1,035,000

14 Xa Trung Thanh 5

"

6,210,000

2,070,000

3,105,000

1,035,000

15 Xa Trung Thanh

"

16 Th Tran Vung Li

11

"

11

13,662,000

4,554,000

6,831,000

2,277,000

17 Xa Trung Thanh T

"

1,242,000

414,000

621,000

207,000

18 Xa Qui An

"

2,484,000

828,000

1,242,000

414,000

19 Xa Thanh Bnh

"

9,936,000

3,312,000

4,968,000

1,656,000

20 Xa Qui Thien

"

11,178,000

3,726,000

5,589,000

1,863,000

136

136

168,912,000

Tng

Cn b lp bng

Phng LTB & XH

56,304,000 84,456,000 28,152,000

Vng Lim, ngy..thng..nm 2014


BHXH huyn Vng Lim

BO HIM X HI VNH LONG


BO HIM X HI HUYN VNG LIM

CNG HA X HI CH NGHA VIT NAM


c lp - T do - Hnh phc

BNG TNG HP I TNG NGI THUC H GIA NH NGHO THAM GIA BHYT
Thng 06 nm 2014
I. S i tng tham gia mi trong thng
Tng s tin ngn sch
nh nc h tr

S ngi c cp th BHYT
STT

n v

Tham gia mi
S
ngi

o hn

Thot ngho

GTSD
th
S
BHYT
ngi
( T
n)
6
7

GTSD th
BHYT
( T
n)
8

Tng

GTSD th BHYT
( T n)

S
ngi

9=3+5+7

1 Xa Hieu Ngha

01/06/2014 30/05/2016

2 Xa Hieu Thanh

3 Xa Hieu Nhn

Tng tin
h tr

Ghi ch

Phn b
2014

2015

2016

10 = 11 + 12 + 13

11

12

13

"

"

3,726,000

1,086,750

1,863,000

776,250

4 Xa Hieu Thuan

"

1,242,000

362,250

621,000

258,750

5 Xa Hieu Phung

"

6 Xa Tan An Luong 3

"

3,726,000

1,086,750

1,863,000

776,250

7 Xa Tan Qui Tru

"

8 Xa Trung Chanh

"

9 Xa Trung Hiep

"

10 Xa Trung Hieu

"

11 Xa Trung An

"

12 Xa Trung Ngha

"

3,726,000

1,086,750

1,863,000

776,250

14

13 Xa Trung Ngai

14 Xa Trung Thanh 0

"

15 Xa Trung Thanh

"

4,968,000

1,449,000

2,484,000

1,035,000

16 Th Tran Vung Li

"

17 Xa Trung Thanh T

"

18 Xa Qui An

"

1,242,000

362,250

621,000

258,750

19 Xa Thanh Bnh

"

20 Xa Qui Thien

"

15

15

18,630,000

5,433,750

9,315,000

3,881,250

Tng

II. S i tng gim th BHYT trong thng


ST
T

n v

H v tn

Gii tnh

ng Th M L
Nguyn Th n
Xa Hieu Ngha
Nguyn Vn B Su
V Th Nga
Trn Th Thu
Xa Trung Hieu
Trn Th Din
Tng
6

Cn b lp bng

Cn b PLTB&XH

n
n
nam
n
n
n

a ch

Gi tr s dng th
( T n)

01/05/2014-30/04/2016
p Hiu Vn
p Hiu n
'''
p Hiu Trung
'''
p Hiu Trung
'''
p Bnh Thnh
'''
p Bnh Thnh
'''

Phng LTB & XH

Thi gian
gim th

Ghi ch

01/7/2014-30/04/2016

Trng vi i tng BT

'''
'''
'''
'''
'''

'''
'''
'''
'''
'''

Vng Lim, ngy..thng..nm 2014


BHXH huyn Vng Lim

644 giam 6 the


tc
638

BO HIM X HI VNH LONG


BO HIM X HI HUYN VNG LIM

CNG HA X HI CH NGHA VIT NAM


c lp - T do - Hnh phc

BNG TNG HP I TNG NGI THUC H GIA NH NGHO THAM GIA BHYT
Thng 01 nm 2016 (t 1)
I. S i tng tham gia mi trong thng
Tng s tin ngn sch
nh nc h tr

S ngi c cp th BHYT
STT

n v

Tham gia mi

o hn

S
ngi

GTSD th
BHYT
( T n)

S ngi

Tng Mi GTSD
'01/01/201631/12/2016

Thot ngho

GTSD th BHYT
S
( T n) ngi
6

Phn b

GTSD th
BHYT
( T
n)

Tng

9=3+5+7

Tng tin
h tr

Ghi ch

2016

2017

2018

10 = 11 + 12 + 13

11

12

13

o Hn GTSD
'01/01/201631/12/2016

x Trung Thnh Ty 8

"

76

"

84

52,164,000

52,164,000

x Hiu Ngha

"

133

"

142

88,182,000

88,182,000

Th trn vng lim

21

"

94

"

115

71,415,000

71,415,000

x Tn Qui Trung

13

"

132

"

145

90,045,000

90,045,000

x Qui Thin

"

145

"

150

91,287,000

91,287,000

x Qui An

22

"

63

"

85

52,785,000

52,785,000

x Trung Chnh

12

"

57

"

69

42,849,000

42,849,000

x Tn An Lung

"

193

"

202

125,442,000

125,442,000

x Thanh Bnh

16

"

61

"

77

47,817,000

47,817,000

10 x Trung Hip

"

55

"

63

39,123,000

39,123,000

11 x Hiu Phng

"

118

"

127

78,867,000

78,867,000

14

12 x Trung Thnh n 14

"

72

"

86

53,406,000

53,406,000

107

"

121

75,141,000

75,141,000

13 x Trung Thnh

14

14 x Trung Hiu

16

"

161

"

181

109,917,000

109,917,000

15 x Trung Ngi

"

95

"

99

61,479,000

61,479,000

16 x Hiu Thun

21

"

114

"

135

83,835,000

83,835,000

17 x Trung Ngha

10

"

69

"

79

49,059,000

49,059,000

18 x Trung An

"

133

"

147

86,319,000

86,319,000

19 x Hiu Nhn

"

74

"

74

45,954,000

45,954,000

20 x Hiu Thnh

"

100

"

109

67,689,000

67,689,000

223

2,052

2,290

1,412,775,000

1,412,775,000

Tng

Cn b lp bng

Phng LTB & XH

Vng Lim, ngy..thng..nm 2016


BHXH huyn Vng Lim

BO HIM X HI VNH LONG


BO HIM X HI HUYN VNG LIM

CNG HA X HI CH NGHA
c lp - T do - Hnh p

BNG TNG HP I TNG NGI THUC H GIA NH NGHO THAM GIA BHYT
Thng 01 nm 2016 (t 2)
I. S i tng tham gia mi trong thng
Tng s tin ngn sch
nh nc h tr

S ngi c cp th BHYT
STT

Tham gia mi

n v

S
ngi

GTSD th BHYT
( T n)

o hn

x Tn An Lung
Tng

Cn b lp bng

Trng Th Kim Vng

Phn b

S
ngi

GTSD th
BHYT
( T
n)

Tng

S ngi

GTSD th BHYT
( T n)

9=3+5+7

Tng Mi GTSD
'01/01/201631/12/2016

Thot ngho
2016

2017

10 = 11 + 12 + 13

11

12

310,500

310,500

310,500

310,500

o Hn GTSD
'01/01/201630/06/2016

"

"

Cn b PLTB&XH

Tng tin
h tr

Phng LTB & XH

Vng Lim, ngy..thng..n


BHXH huyn Vng Li

H NGHA VIT NAM


o - Hnh phc

Ghi ch
2018
13

14

0
0

thng..nm 2016
Vng Lim

BO HIM X HI VNH LONG


BO HIM X HI HUYN VNG LIM

CNG HA X HI CH NGHA VIT NAM


c lp - T do - Hnh phc

BNG TNG HP I TNG NGI THUC H GIA NH NGHO THAM GIA BHYT
Thng 01 nm 2016 (t 5)
I. S i tng tham gia mi trong thng
Tng s tin ngn sch
nh nc h tr

S ngi c cp th BHYT
STT

Tham gia mi

n v

o hn

Thot ngho

Phn b

S
ngi

GTSD th BHYT
( T n)

GTSD th
BHYT
( T n)

S
ngi

GTSD th
BHYT
( T
n)

Tng

S ngi

9=3+5+7

Tng Mi GTSD
'01/01/201631/12/2016

Tng tin
h tr

Ghi ch

2016

2017

2018

10 = 11 + 12 + 13

11

12

13

o Hn GTSD
'01/01/201630/06/2016

x Trung Thnh Ty 0

"

"

x Hiu Ngha

"

"

Th trn vng lim

"

"

x Tn Qui Trung

"

"

x Qui Thin

"

"

931,500

931,500

x Qui An

"

"

x Trung Chnh

"

"

x Tn An Lung

"

"

x Thanh Bnh

"

"

10 x Trung Hip

"

"

"

"

310,500

310,500

x Hiu Phng

14

12 x Trung Thnh n

"

13 x Trung Thnh

"

"

"

1,242,000

1,242,000

15 x Trung Ngi

"

"

16 x Hiu Thun

"

"

17 x Trung Ngha

"

"

"

"

2,484,000

2,484,000

19 x Hiu Nhn

"

"

20 x Hiu Thnh

"

"

16

16

4,968,000

4,968,000

x Trung Hiu

x Trung An

Tng
Cn b lp bng

Trng Th Kim Vng

"

Phng LTB & XH

BHXH huyn Vng Lim

BO HIM X HI VNH LONG


BO HIM X HI HUYN VNG LIM

CNG HA X HI CH NGHA VIT NAM


c lp - T do - Hnh phc

BNG TNG HP I TNG NGI THUC H GIA NH NGHO THAM GIA BHYT
Thng 01 nm 2016 (t 3)
I. S i tng tham gia mi trong thng
Tng s tin ngn sch
nh nc h tr

S ngi c cp th BHYT
STT

Tham gia mi

n v

o hn

S
ngi

GTSD th BHYT
( T n)

S ngi

GTSD th BHYT
( T n)

Tng Mi GTSD
'01/01/201631/12/2016

Phn b
Tng

Tng tin
h tr

2016

2017

2018

9=3+5+7

10 = 11 + 12 + 13

11

12

13

o Hn GTSD
'01/01/201631/12/2016

x Trung Thnh Ty 0

"

"

621,000

621,000

x Hiu Ngha

"

"

Th trn vng lim

"

"

2,484,000

2,484,000

x Tn Qui Trung

"

"

x Qui Thin

"

"

x Qui An

"

"

x Trung Chnh

"

"

x Tn An Lung

"

"

x Thanh Bnh

"

"

10 x Trung Hip

"

"

621,000

621,000

11 x Hiu Phng

"

"

621,000

621,000

12 x Trung Thnh n

"

"

13 x Trung Thnh

"

14 x Trung Hiu

"

"

15 x Trung Ngi

"

"

16 x Hiu Thun

"

"

17 x Trung Ngha

"

"

621,000

621,000

18 x Trung An

"

"

19 x Hiu Nhn

"

"

20 x Hiu Thnh

"

"

4,968,000

4,968,000

Tng

Cn b lp bng

Trng Th Kim Vng

Cn b PLTB&XH

Vng Lim, ngy..thng..nm 2016


BHXH huyn Vng Lim

T NAM
c

Ghi ch

14

2016

BO HIM X HI VNH LONG


BO HIM X HI HUYN VNG LIM

CNG HA X HI CH NGHA VIT NAM


c lp - T do - Hnh phc

BNG TNG HP I TNG NGI THUC H GIA NH NGHO THAM GIA BHYT
Thng 01 nm 2016 (t 4)
I. S i tng tham gia mi trong thng
Tng s tin ngn sch
nh nc h tr

S ngi c cp th BHYT
STT

Tham gia mi

n v

o hn

S
ngi

GTSD th BHYT
( T n)

S ngi

GTSD th BHYT
( T n)

Tng Mi GTSD
'01/01/201631/12/2016

Phn b
Tng

Tng tin
h tr

2016

2017

2018

9=3+5+7

10 = 11 + 12 + 13

11

12

13

o Hn GTSD
'01/01/201631/12/2016

x Hiu Phng

"

16

"

16

9,936,000

9,936,000

x Hiu Nhn

"

"

1,242,000

1,242,000

Tng

18

18

11,178,000

11,178,000

Cn b lp bng

Trng Th Kim Vng

Cn b PLTB&XH

Vng Lim, ngy..thng..nm 2016


BHXH huyn Vng Lim

T NAM
c

Ghi ch

14

2016

BO HIM X HI VNH LONG


BO HIM X HI HUYN VNG LIM

CNG HA X HI CH NGHA VIT NAM


c lp - T do - Hnh phc

BNG TNG HP I TNG NGI THUC H GIA NH NGHO THAM GIA BHYT
Thng 02 nm 2016 (t 1)
I. S i tng tham gia mi trong thng
Tng s tin ngn sch
nh nc h tr

S ngi c cp th BHYT
STT

Tham gia mi

n v

o hn

S
ngi

GTSD th BHYT
( T n)

S ngi

GTSD th BHYT
( T n)

Tng Mi GTSD
'01/01/201631/12/2016

Phn b
Tng

Tng tin
h tr

2016

2017

2018

9=3+5+7

10 = 11 + 12 + 13

11

12

13

o Hn GTSD
'01/01/201631/12/2016

x Hiu Ngha

"

"

621,000

621,000

Th trn vng lim

"

"

x Tn Qui Trung

"

"

621,000

621,000

x Qui Thin

"

"

x Qui An

"

"

1,863,000

1,863,000

x Trung Chnh

"

"

x Tn An Lung

"

"

3,726,000

3,726,000

x Thanh Bnh

"

"

1,242,000

1,242,000

"

"

10 x Trung Hip

x Hiu Phng

"

"

621,000

621,000

12 x Trung Thnh n

"

"

13 x Trung Thnh

"

14 x Trung Hiu

"

"

15 x Trung Ngi

"

"

16 x Hiu Thun

"

"

"

"

621,000

621,000

18 x Trung An

"

"

x Hiu Nhn

"

"

20 x Hiu Thnh

"

"

14

15

9,315,000

9,315,000

x Trung Ngha

Tng

Cn b lp bng

Trng Th Kim Vng

Cn b PLTB&XH

Vng Lim, ngy..thng..nm 2016


BHXH huyn Vng Lim

T NAM
c

Ghi ch

14

2016

BO HIM X HI VNH LONG


BO HIM X HI HUYN VNG LIM

CNG HA X HI CH NGHA VIT NAM


c lp - T do - Hnh phc

BNG TNG HP I TNG NGI THUC H GIA NH NGHO THAM GIA BHYT
Thng 03 nm 2016
I. S i tng tham gia mi trong thng
Tng s tin ngn sch
nh nc h tr

S ngi c cp th BHYT
STT

Tham gia mi

n v

o hn

S ngi

GTSD th BHYT
( T n)

S ngi

GTSD th BHYT
( T n)

Tng Mi GTSD
'01/03/201631/12/2016

x Trung Thnh Ty 25

x Hiu Ngha

Phn b
Tng

Tng tin
h tr

2016

2017

2018

9=3+5+7

10 = 11 + 12 + 13

11

12

13

o Hn GTSD
'01/04/201631/12/2016

"

"

25

12,937,500

12,937,500

155

"

"

163

83,938,500

83,938,500

Th trn vng lim

83

"

"

83

42,952,500

42,952,500

x Tn Qui Trung

20

"

"

20

10,350,000

10,350,000

x Qui Thin

284

"

"

284

146,970,000

146,970,000

x Qui An

231

"

"

231

119,542,500

119,542,500

x Trung Chnh

205

"

"

205

106,087,500

106,087,500

x Tn An Lung

232

"

"

232

120,060,000

120,060,000

x Thanh Bnh

170

"

"

170

87,975,000

87,975,000

10 x Trung Hip

151

"

"

151

78,142,500

78,142,500

11 x Hiu Phng

260

"

"

260

134,550,000

134,550,000

12 x Trung Thnh n

419

"

"

419

216,832,500

216,832,500

13 x Trung Thnh

384

"

384

198,720,000

198,720,000

14 x Trung Hiu

118

"

"

118

61,065,000

61,065,000

15 x Trung Ngi

235

"

"

235

121,612,500

121,612,500

16 x Hiu Thun

312

"

"

312

161,460,000

161,460,000

17 x Trung Ngha

335

"

"

335

173,362,500

173,362,500

18 x Trung An

212

"

"

212

109,710,000

109,710,000

19 x Hiu Nhn

244

"

"

244

126,270,000

126,270,000

20 x Hiu Thnh

427

"

"

427

220,972,500

220,972,500

4,502

4,510

2,333,511,000

2,333,511,000

Tng

Cn b lp bng

Trng Th Kim Vng

Cn b PLTB&XH

Vng Lim, ngy..thng..nm 2016


BHXH huyn Vng Lim

T NAM
c

Ghi ch

14

2016

BO HIM X HI VNH LONG


BO HIM X HI HUYN VNG LIM

CNG HA X HI CH NGHA VIT NAM


c lp - T do - Hnh phc

BNG TNG HP I TNG NGI THUC H GIA NH NGHO THAM GIA BHYT
Thng 03 nm 2016 (t 1)
I. S i tng tham gia mi trong thng
Tng s tin ngn sch
nh nc h tr

S ngi c cp th BHYT
STT

Tham gia mi

n v

o hn

S
ngi

GTSD th BHYT
( T n)

S ngi

GTSD th BHYT
( T n)

Tng Mi GTSD
'01/03/201631/12/2016

x Trung Thnh n
Tng

Cn b lp bng

Trng Th Kim Vng

Phn b
Tng

Tng tin
h tr

2016

2017

2018

9=3+5+7

10 = 11 + 12 + 13

11

12

13

o Hn GTSD
'01/01/201631/12/2016

"

"

517,500

517,500

517,500

517,500

Cn b PLTB&XH

Vng Lim, ngy..thng..nm 2016


BHXH huyn Vng Lim

T NAM
c

Ghi ch

14

2016

BO HIM X HI VNH LONG


BO HIM X HI HUYN VNG LIM

CNG HA X HI CH NGHA VIT NAM


c lp - T do - Hnh phc

BNG TNG HP I TNG NGI THUC H GIA NH NGHO THAM GIA BHYT
Thng 03 nm 2016 (t 3)
I. S i tng tham gia mi trong thng
Tng s tin ngn sch
nh nc h tr

S ngi c cp th BHYT
STT

Tham gia mi

n v

o hn

S ngi

GTSD th BHYT
( T n)

S ngi

GTSD th BHYT
( T n)

Tng Mi GTSD
'01/03/201631/12/2016

Phn b
Tng

Tng tin
h tr

2016

2017

2018

9=3+5+7

10 = 11 + 12 + 13

11

12

13

o Hn GTSD
'01/04/201631/12/2016

x Tn An Lung

"

"

3,622,500

3,622,500

x Trung Ngha

"

"

4,657,500

4,657,500

x Hiu Nhn

12

"

"

12

6,210,000

6,210,000

Tng

28

28

14,490,000

14,490,000

Cn b lp bng

Cn b PLTB&XH

Vng Lim, ngy..thng..nm 2016


BHXH huyn Vng Lim

Trng Th Kim Vng

T NAM
c

Ghi ch

14

2016

BO HIM X HI VNH LONG


BO HIM X HI HUYN VNG LIM

CNG HA X HI CH NGHA VIT NAM


c lp - T do - Hnh phc

BNG TNG HP I TNG NGI THUC H GIA NH NGHO THAM GIA BHYT
Thng 04 nm 2016 (t 1)
I. S i tng tham gia mi trong thng
Tng s tin ngn sch
nh nc h tr

S ngi c cp th BHYT
STT

Tham gia mi

n v

S ngi

GTSD th BHYT
( T n)

S ngi

GTSD th BHYT
( T n)

Tng Mi GTSD
'01/03/201631/12/2016

x Tn Qui Trung
Tng

Cn b lp bng

Trng Th Kim Vng

o hn

Phn b
Tng

Tng tin
h tr

2016

2017

2018

9=3+5+7

10 = 11 + 12 + 13

11

12

13

o Hn GTSD
'01/04/201631/12/2016

"

"

4,191,750

4,191,750

4,191,750

4,191,750

Phng LTB&XH

Vng Lim, ngy..thng..nm 2016


BHXH huyn Vng Lim

T NAM
c

Ghi ch

14

2016

BO HIM X HI VNH LONG


BO HIM X HI HUYN VNG LIM

CNG HA X HI CH NGHA VIT NAM


c lp - T do - Hnh phc

BNG TNG HP I TNG NGI THUC H GIA NH NGHO THAM GIA BHYT
Thng 04 nm 2016 (t 2)
I. S i tng tham gia mi trong thng
Tng s tin ngn sch
nh nc h tr

S ngi c cp th BHYT
STT

Tham gia mi

n v

S ngi
1

o hn

GTSD th BHYT
S ngi
( T n)
4

Tng Mi GTSD
'01/03/201631/12/2016

GTSD th BHYT
( T n)
6

Phn b
Tng

Tng tin
h tr

Ghi ch

2016

2017

2018

9=3+5+7

10 = 11 + 12 + 13

11

12

13

o Hn GTSD
'01/04/201631/12/2016

x Trung Thnh Ty

"

"

1,397,250

1,397,250

x Hiu Ngha

"

"

Th trn vng lim

"

21

"

21

9,780,750

9,780,750

x Tn Qui Trung

"

"

x Qui Thin

"

17

"

17

7,917,750

7,917,750

x Qui An

"

11

"

11

5,123,250

5,123,250

x Trung Chnh

"

11

"

11

5,123,250

5,123,250

x Tn An Lung

"

20

"

20

9,315,000

9,315,000

x Thanh Bnh

"

16

"

16

7,452,000

7,452,000

10 x Trung Hip

"

"

2,328,750

2,328,750

11 x Hiu Phng

"

"

3,260,250

3,260,250

14

12 x Trung Thnh n

21

"

21

9,780,750

9,780,750

13 x Trung Thnh

"

3,726,000

3,726,000

14 x Trung Hiu

"

"

2,794,500

2,794,500

15 x Trung Ngi

"

"

4,191,750

4,191,750

16 x Hiu Thun

"

"

10

4,709,250

4,709,250

17 x Trung Ngha

"

15

"

15

6,986,250

6,986,250

18 x Trung An

"

11

"

11

5,123,250

5,123,250

19 x Hiu Nhn

"

"

1,397,250

1,397,250

20 x Hiu Thnh

"

10

"

10

4,657,500

4,657,500

203

204

95,064,750

95,064,750

Tng

Cn b lp bng

Trng Th Kim Vng

"

Phng LTB

Vng Lim, ngy..thng..nm 2016


BHXH huyn Vng Lim

BO HIM X HI VNH LONG


BO HIM X HI HUYN VNG LIM

CNG HA X HI CH NGHA VIT NAM


c lp - T do - Hnh phc

BNG TNG HP I TNG NGI THUC H GIA NH NGHO THAM GIA BHYT
Thng 04 nm 2016 (t 2)
I. S i tng tham gia mi trong thng
Tng s tin ngn sch
nh nc h tr

S ngi c cp th BHYT
STT

Tham gia mi

n v

S ngi

GTSD th BHYT
( T n)

S ngi

GTSD th BHYT
( T n)

Tng Mi GTSD
'01/03/201631/12/2016

Th trn vng li
Tng

Cn b lp bng

Trng Th Kim Vng

o hn

Phn b
Tng

Tng tin
h tr

Ghi ch

2016

2017

2018

9=3+5+7

10 = 11 + 12 + 13

11

12

13

14

o Hn GTSD
'01/04/201631/12/2016

"

10

"

10

4,657,500

4,657,500

10

10

4,657,500

4,657,500

Phng LTB&XH

Vng Lim, ngy..thng..nm 2016


BHXH huyn Vng Lim

BO HIM X HI VNH LONG


BO HIM X HI HUYN VNG LIM

CNG HA X HI CH NGHA VIT NAM


c lp - T do - Hnh phc

BNG TNG HP I TNG NGI THUC H GIA NH NGHO THAM GIA BHYT
Thng 04 nm 2016 (t 3)
I. S i tng tham gia mi trong thng
Tng s tin ngn sch
nh nc h tr

S ngi c cp th BHYT
STT

Tham gia mi

n v

S ngi

GTSD th BHYT
( T n)

S ngi

GTSD th BHYT
( T n)

Tng Mi GTSD
'01/03/201631/12/2016

Th trn vng li
Tng

Cn b lp bng

Trng Th Kim Vng

o hn

Phn b
Tng

Tng tin
h tr

Ghi ch

2016

2017

2018

9=3+5+7

10 = 11 + 12 + 13

11

12

13

14

o Hn GTSD
'01/04/201631/12/2016

"

"

1,397,250

1,397,250

1,397,250

1,397,250

Phng LTB&XH

Vng Lim, ngy..thng..nm 2016


BHXH huyn Vng Lim

BO HIM X HI VNH LONG


BO HIM X HI HUYN VNG LIM

CNG HA X HI CH NGHA VIT NAM


c lp - T do - Hnh phc

BNG TNG HP I TNG NGI THUC H GIA NH NGHO THAM GIA BHYT
Thng 05 nm 2016 (t 1)
I. S i tng tham gia mi trong thng
Tng s tin ngn sch
nh nc h tr

S ngi c cp th BHYT
STT

Tham gia mi

n v

o hn

S ngi

GTSD th BHYT
( T n)

S ngi

GTSD th
BHYT
( T n)

Tng Mi GTSD
'01/05/201631/12/2016

Phn b
Tng

Tng tin
h tr

2016

2017

2018

9=3+5+7

10 = 11 + 12 + 13

11

12

13

o Hn GTSD
'01/05/201631/12/2016

x Trung Thnh Ty

"

"

435,600

435,600

x Hiu Ngha

"

"

3,484,800

3,484,800

Th trn vng lim

"

"

1,306,800

1,306,800

x Tn Qui Trung

"

"

x Qui Thin

"

"

16

6,969,600

6,969,600

x Qui An

"

"

3,049,200

3,049,200

x Trung Chnh

"

"

871,200

871,200

x Tn An Lung

"

"

871,200

871,200

x Thanh Bnh

"

"

435,600

435,600

"

18

7,840,800

7,840,800

"

871,200

871,200

10 x Trung Hip

12

"

11 x Hiu Phng

"

12 x Trung Thnh n

13 x Trung Thnh

14 x Trung Hiu

"

"

"

3,920,400

3,920,400

"

435,600

435,600

"

15 x Trung Ngi

"

"

1,306,800

1,306,800

16 x Hiu Thun

"

"

3,920,400

3,920,400

17 x Trung Ngha

"

"

3,049,200

3,049,200

18 x Trung An

"

"

871,200

871,200

19 x Hiu Nhn

"

"

871,200

871,200

"

"

1,306,800

1,306,800

51

96

41,817,600

41,817,600

20 x Hiu Thnh
Tng

45

II. S i tng gim th BHYT trong thng


ST
T

n v

2
3
4
5
6
7

H v tn

H Vn Hiu Em
Qui An
Nguyn Th t
Nguyn Th M Phc
Nguyn Vn Thy
Hunh Th Ng
Thanh Bnh
L Th Ngc Hn
Chu Vn Chin
Trung Thanh Tay
Nguyn Hoi Hn
Hiu Phng
Phm Vn Dng
Trung Hiu
Nguyn Th Tha
Hiu Thun
V Th Kim Ngn
Bi Vn Mi
Nguyn Th Ly
Trung Ngha

Gii tnh

Nam
N
N
nam
Nam
N
Nam
Nam
Nam
N
N
Nam
N

Gi tr s dng th
( T n)

Thi gian
gim th

01/03/2016- 31/12/2016

01/05/2016

435,600

01/04/2016- 31/12/2016

01/05/2016

435,600

01/03/2016- 31/12/2016

01/05/2016

435,600

01/03/2016- 31/12/2016

01/05/2016

435,600

01/03/2016- 31/12/2016

01/05/2016

435,600

01/03/2016- 31/12/2016

01/05/2016

435,600

01/03/2016- 31/12/2016

01/05/2016

435,600

01/01/2016- 31/12/2016

01/05/2016

435,600

01/01/2016- 31/12/2016

01/05/2016

435,600

01/01/2016- 31/12/2016

01/05/2016

435,600

01/03/2016- 31/12/2016

01/05/2016

435,600

01/03/2016- 31/12/2016

01/05/2016

435,600

01/03/2016- 31/12/2016

01/05/2016

435,600

S Tin

Trung Ngha

Trng Vn Ho
Nguyn Th Khng
8Trung Thanh ongNguyn Hong An Khoa
Tng
Cn b lp bng

Trng Th Kim Vng

Nam
N
Nam

01/03/2016- 31/12/2016

01/05/2016

435,600

01/03/2016- 31/12/2016

01/05/2016

435,600

01/03/2016- 31/12/2016

01/05/2016

435,600

Phng LTB&XH

6,969,600
Vng Lim, ngy..thng..nm 2016
BHXH huyn Vng Lim

IT NAM
c

Ghi ch

14

Ghi ch

m 2016

BO HIM X HI VNH LONG


BO HIM X HI HUYN VNG LIM

CNG HA X HI CH NGHA VIT NAM


c lp - T do - Hnh phc

BNG TNG HP I TNG NGI THUC H GIA NH NGHO THAM GIA BHYT
Thng 05 nm 2016 (t 2)
I. S i tng tham gia mi trong thng
Tng s tin ngn sch
nh nc h tr

S ngi c cp th BHYT
STT

Tham gia mi

n v

S ngi

GTSD th BHYT
( T n)

S ngi

GTSD th
BHYT
( T n)

Tng Mi GTSD
'01/05/201631/12/2016

o hn

Phn b
Tng

Tng tin
h tr

Ghi ch

2016

2017

2018

9=3+5+7

10 = 11 + 12 + 13

11

12

13

o Hn GTSD
'01/06/201631/12/2016

x Qui An

"

"

435,600

435,600

Tng

435,600

435,600

Cn b lp bng

Trng Th Kim Vng

14

Phng LTB&XH

Vng Lim, ngy..thng..nm 2016


BHXH huyn Vng Lim

BO HIM X HI VNH LONG


BO HIM X HI HUYN VNG LIM

CNG HA X HI CH NGHA VIT NAM


c lp - T do - Hnh phc

BNG TNG HP I TNG NGI THUC H GIA NH NGHO THAM GIA BHYT
Thng 06 nm 2016 (t 1)
I. S i tng tham gia mi trong thng
Tng s tin ngn sch
nh nc h tr

S ngi c cp th BHYT
STT

Tham gia mi

n v

o hn

S ngi

GTSD th BHYT
( T n)

S ngi

GTSD th
BHYT
( T n)

Tng Mi GTSD
'01/06/201631/12/2016

Phn b
Tng tin
h tr

Tng

Ghi ch

2016

2017

2018

9=3+5+7

10 = 11 + 12 + 13

11

12

13

14

o Hn GTSD
'01/06/201631/12/2016

x Hiu Ngha

"

"

381,150

381,150

Th trn vng lim

"

"

762,300

762,300

x Thanh Bnh

"

"

1,905,750

1,905,750

x Hiu Nhn

"

"

2,668,050

2,668,050

Tng

15

15

5,717,250

5,717,250

S Tin

Ghi ch

II. S i tng gim th BHYT trong thng


ST
T

n v

Th Trn Vng Lim

H v tn

Gii tnh

Gi tr s dng th
( T n)

Thi gian
gim th

Nguyn Thnh Thng

Nam

01/03/201631/12/2016

01/06/2016

381,150

Th Trn Vng Lim

Nguyn Thnh Tn

Nam

01/03/201631/12/2016

01/06/2016

381,150

Trn Th Nghip

01/01/201631/12/2016

01/06/2016

381,150

Qui An

Phan Minh Tun

Nam

01/03/201631/12/2016

01/06/2016

381,150

Trung Thnh ng

Nguyn Th Th

01/03/201631/12/2016

01/06/2016

381,150

Tn An Lung

Nguyn Vn Hiu

Nam

01/03/201631/12/2016

01/06/2016

381,150

Trung Ngi

inh Th Chi

01/03/201631/12/2016

01/06/2016

381,150

Tng Hong Nam

Nam

01/06/2016

381,150

Trng Th Ton

01/06/2016

381,150

Nguyn Th t

01/03/201631/12/2016

01/06/2016

381,150

Nguyn Vn Nm

Nam

01/01/201631/12/2016

01/06/2016

381,150

Trung An

Tng
Cn b lp bng

Trng Th Kim Vng

Phng LTB&XH

01/01/201631/12/2016
01/01/201631/12/2016

4,192,650
Vng Lim, ngy..thng..nm 2016
BHXH huyn Vng Lim

BO HIM X HI VNH LONG


BO HIM X HI HUYN VNG LIM

CNG HA X HI CH NGHA VIT NAM


c lp - T do - Hnh phc

BNG TNG HP I TNG NGI THUC H GIA NH NGHO THAM GIA BHYT
Thng 06 nm 2016 (t 3)
I. S i tng tham gia mi trong thng
Tng s tin ngn sch
nh nc h tr

S ngi c cp th BHYT
STT

Tham gia mi

n v

o hn

S ngi

GTSD th BHYT
( T n)

S ngi

GTSD th
BHYT
( T n)

Tng Mi GTSD
'01/06/201631/12/2016

Phn b
Tng

Tng tin
h tr

Ghi ch

2016

2017

2018

9=3+5+7

10 = 11 + 12 + 13

11

12

13

o Hn GTSD
'01/06/201631/12/2016

x Trung Thnh Ty

"

"

x Hiu Ngha

"

"

381,150

381,150

Th trn vng lim

"

47

"

48

18,295,200

18,295,200

x Tn Qui Trung

"

"

x Qui Thin

"

"

x Qui An

"

"

381,150

381,150

x Trung Chnh

"

"

3,049,200

3,049,200

x Tn An Lung

11

"

"

11

4,192,650

4,192,650

x Thanh Bnh

"

"

762,300

762,300

14

10 x Trung Hip

"

"

11 x Hiu Phng

70

"

"

70

26,680,500

26,680,500

12 x Trung Thnh n

"

"

762,300

762,300

13 x Trung Thnh

"

381,150

381,150

14 x Trung Hiu

"

"

381,150

381,150

15 x Trung Ngi

"

39

"

39

14,864,850

14,864,850

16 x Hiu Thun

"

113

"

113

43,069,950

43,069,950

17 x Trung Ngha

"

68

"

68

25,918,200

25,918,200

18 x Trung An

"

"

19 x Hiu Nhn

"

"

762,300

762,300

20 x Hiu Thnh

"

"

381,150

381,150

99

269

368

140,263,200

140,263,200

Ghi ch

Tng

II. S i tng gim th BHYT trong thng


H v tn

Gii tnh

Gi tr s dng th
( T n)

Thi gian
gim th

S Tin

Hunh Th Th

01/03/2016- 31/12/2016

01/06/2016

381,150

Trn Th Lan

01/03/2016- 31/12/2016

01/06/2016

381,150

V Vn Thin

Nam

01/03/2016- 31/12/2016

01/06/2016

381,150

L Kiu Trinh

01/03/2016- 31/12/2016

01/06/2016

381,150

ST
T

n v

X Hiu Thnh

X Hiu Ngha

X Hiu Ngha
5

V Quc Thng

01/03/2016- 31/12/2016

01/06/2016

381,150

X Trung Thnh
ng

Nguyn Vn Ln

Nam

01/03/2016- 31/12/2016

01/06/2016

381,150

X Qui An

Trn Vn Ba

Nam

01/01/2016- 31/12/2016

01/06/2016

381,150

Tng Cng

Cn b lp bng

Trng Th Kim Vng

2,668,050

Phng LTB&XH

BHXH huyn Vng Lim

BO HIM X HI VNH LONG


BO HIM X HI HUYN VNG LIM

CNG HA X HI CH NGHA VIT NAM


c lp - T do - Hnh phc

BNG TNG HP I TNG NGI THUC H GIA NH NGHO THAM GIA BHYT
Thng 06 nm 2016 (t 4)

II. S i tng gim th BHYT trong thng


H v tn

Gii tnh

Gi tr s dng th
( T n)

Thi gian
gim th

S Tin

Nguyn Tn Cng

Nam

01/01/2016- 31/12/2016

01/01/2016

621,000

Phm V Lun

Nam

01/01/2016- 31/12/2016

01/01/2016

621,000

L Th A

01/01/2016- 31/12/2016

01/01/2016

621,000

Nguyn Th Kim

01/01/2016- 31/12/2016

01/01/2016

621,000

Trn Th Tuyt Nga

01/01/2016- 31/12/2016

01/01/2016

621,000

Phm Th Bc

01/01/2016- 31/12/2016

01/01/2016

621,000

Nguyn Th Yn Nhi

01/01/2016- 31/12/2016

01/01/2016

621,000

Dng Vn t

Nam

01/01/2016- 31/12/2016

01/01/2016

621,000

Nguyn Th Lanh

01/01/2016- 31/12/2016

01/01/2016

621,000

10

Dng Hong Tn

Nam

01/01/2016- 31/12/2016

01/01/2016

621,000

ST
T

n v

1
2

X Qui Thin

X Trung Hiu

X Trung An

Ghi ch

V Vn Chung

Nam

01/01/2016- 31/12/2016

01/01/2016

621,000

12

Tho Uyn

01/01/2016- 31/12/2016

01/01/2016

621,000

13

Lng Th Cc

01/01/2016- 31/12/2016

01/01/2016

621,000

14

Hunh Th Ngn

01/01/2016- 31/12/2016

01/01/2016

621,000

15

H Quc Khanh

Nam

01/01/2016- 31/12/2016

01/01/2016

621,000

H Th Phc

01/01/2016- 31/12/2016

01/01/2016

621,000

11

X Trung An

16

X Hiu Phng
Tng Cng

9,936,000

* Ghi ch: Do cn b thu nhp bo co thng 01/2016 (t 1) tha 16 th

Cn b lp bng

Trng Th Kim Vng

Phng LTB&XH

BHXH huyn Vng Lim

BO HIM X HI VNH LONG


BO HIM X HI HUYN VNG LIM

CNG HA X HI CH NGHA VIT NAM


c lp - T do - Hnh phc

BNG TNG HP I TNG NGI THUC H GIA NH NGHO THAM GIA BHYT
Thng 07 nm 2016 (t 1)
I. S i tng tham gia mi trong thng
Tng s tin ngn sch
nh nc h tr

S ngi c cp th BHYT
STT

Tham gia mi

n v

o hn

S ngi

GTSD th BHYT
( T n)

S ngi

GTSD th
BHYT
( T n)

Tng Mi GTSD
'01/07/201631/12/2016

x Trung Thnh Ty

x Hiu Ngha

Phn b
Tng

Tng tin
h tr

Ghi ch

2016

2017

2018

9=3+5+7

10 = 11 + 12 + 13

11

12

13

o Hn GTSD
'01/07/201631/12/2016

"

"

1,306,800

1,306,800

29

"

"

29

9,474,300

9,474,300

Th trn vng lim

"

"

2,286,900

2,286,900

x Tn Qui Trung

19

"

"

19

6,207,300

6,207,300

x Qui Thin

24

"

"

26

8,494,200

8,494,200

x Qui An

14

"

"

14

4,573,800

4,573,800

x Trung Chnh

10

"

"

10

3,267,000

3,267,000

x Tn An Lung

"

"

x Thanh Bnh

21

"

"

21

6,860,700

6,860,700

10 x Trung Hip

"

"

2,286,900

2,286,900

11 x Hiu Phng

"

"

2,613,600

2,613,600

1
2

14

12 x Trung Thnh n

43

13 x Trung Thnh

35

14 x Trung Hiu

18

"

15 x Trung Ngi

17

"

16 x Hiu Thun

10

"

17 x Trung Ngha

14

"

18 x Trung An

19

"

19 x Hiu Nhn

29

"

20 x Hiu Thnh

23

"

345

Tng

"

21
1
5
41

"

49

16,008,300

16,008,300

"

35

11,434,500

11,434,500

"

18

5,880,600

5,880,600

"

38

12,414,600

12,414,600

"

10

3,267,000

3,267,000

"

15

4,900,500

4,900,500

"

19

6,207,300

6,207,300

"

34

11,107,800

11,107,800

"

23

7,514,100

7,514,100

386

126,106,200

126,106,200

S Tin

Ghi ch

II. S i tng gim th BHYT trong thng


ST
T

n v

Hiu Thun
Th Trn
Tng
Cn b lp bng

Trng Th Kim Vng

H v tn

Gii tnh

Gi tr s dng th
( T n)

Thi gian
gim th

L Vn Triu
V Thanh Hi

Nam
Nam

01/03/2016- 31/12/2016
01/01/2016- 31/12/2016

01/07/2016
01/07/2016

Phng LTB&XH

326,700
326,700
653,400
Vng Lim, ngy..thng..nm 2016
BHXH huyn Vng Lim

BO HIM X HI VNH LONG


BO HIM X HI HUYN VNG LIM

CNG HA X HI CH NGHA VIT NAM


c lp - T do - Hnh phc

BNG TNG HP I TNG NGI THUC H GIA NH NGHO THAM GIA BHYT
Thng 08 nm 2016 (t 1)
I. S i tng tham gia mi trong thng
Tng s tin ngn sch
nh nc h tr

S ngi c cp th BHYT
STT

Tham gia mi

n v

o hn

S ngi

GTSD th BHYT
( T n)

S ngi

GTSD th
BHYT
( T n)

Tng Mi GTSD
'01/08/201631/12/2016

Phn b
Tng

Tng tin
h tr

Ghi ch

2016

2017

2018

9=3+5+7

10 = 11 + 12 + 13

11

12

13

o Hn GTSD
'01/08/201631/12/2016

x Trung Thnh Ty

"

"

x Hiu Ngha

"

"

Th trn vng lim

"

"

816,750

816,750

x Tn Qui Trung

"

"

x Qui Thin

"

"

x Qui An

"

"

816,750

816,750

x Trung Chnh

"

"

272,250

272,250

x Tn An Lung

"

"

1,361,250

1,361,250

x Thanh Bnh

"

"

544,500

544,500

"

272,250

272,250

3
4

"

10 x Trung Hip
11 x Hiu Phng

"

"

14

12 x Trung Thnh ng

"

13 x Trung Thnh
14 x Trung Hiu

"

"

"

"

272,250

272,250

"

"

1,633,500

1,633,500

16 x Hiu Thun

"

14

"

14

3,811,500

3,811,500

17 x Trung Ngha

"

"

272,250

272,250

18 x Trung An

"

12

"

12

3,267,000

3,267,000

19 x Hiu Nhn

"

"

272,250

272,250

20 x Hiu Thnh

"

"

544,500

544,500

46

52

14,157,000

14,157,000

S Tin

Ghi ch

15 x Trung Ngi

Tng

II. S i tng gim th BHYT trong thng


ST
T

n v

Trung Ngi
Qui An
Trung Thnh

H v tn
Trng Vn in
Nguyn Vn Mo
L Th Kim Ngn

Gii tnh

Gi tr s dng th
( T n)
01/01/2016-31/12/2016
01/07/2016-31/12/2017
01/07/2016-31/12/2017

Tng
Cn b lp bng

Thi gian
gim th

Phng LTB&XH

#REF!
Vng Lim, ngy..thng..nm 2016
BHXH huyn Vng Lim

Trng Th Kim Vng