You are on page 1of 12

ISI KANDUNGAN

Bil.

Perkara

Halaman

Kata Aluan Ketua Sektor Pengurusan Akademik

iii

Pengenalan

iv

Objektif

Jawatankuasa Pembinaan Modul

vi

Panduan Penggunaan Modul

vii-x

Rekod Penggunaan Modul

xi-xii

Kandungan Modul :
Modul 1 Poligon

17

Modul 2 Ungkapan Algebra

8 12

Modul 3 Rumus Algebra

13 17

Modul 4 Indeks

18 22

Modul 5 Ketaksamaan Linear

23 29

Modul 6 Persamaan Linear

30 38

Modul 7 Pepejal dan Isipadu

39 51

Modul 8 Bentuk Piawai

52 57

Modul 9 Ungkapan dan Persamaan Kuadratik

58 65

Modul 10 Set

66 78

Modul 11 Penaakulan Matematik

79 87

Modul 12 Garis Lurus

88 95

Modul 13 Statistik

96 104

Modul 14 Bulatan

105 114

Modul 15 Trigonometri

115 126

Modul 16 Sudut Dongakan dan Sudut Tunduk

127 135

Modul 17 Garis dan Satah Dalam 3 Matra

136 146

Modul 18 Asas Nombor

147 151

Modul 19 Graf Fungsi

152 166

Modul 20 Penjelmaan

167 190

Modul 21 Matriks

191 199

Modul 22 Ubahan

200 209

Modul 23 Kecerunan dan Luas Di bawah Graf

210 223

Modul 24 Kebarangkalian

224 234

Modul 25 Bearing

235 245

Modul 26 Bumi Sebagai Sfera

246 263

Modul 27 Pelan dan Dongakan

264 275

Jawapan Modul

276 360

ii

iii

Pengenalan
Modul SOLAF (Soalan Latihan Berfokus) SPM bagi mata pelajaran Matematik
merupakan suatu inisiatif bagi membantu murid menjawab soalan yang lebih berfokus
kepada potensi mereka mengikut tajuk dan aras kesukaran soalan. Di samping itu, soalansoalan ini diperbanyakkan dengan unsur-unsur Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT)
yang meliputi soalan aras sederhana dan soalan aras tinggi sebagai pendedahan kepada
guru dan murid yang mana KBAT merupakan salah satu inisiatif yang terkandung dalam
25 Inisiatif Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (PPPM) di mana dalam gelombang
pertama (2013 2015) soalan-soalan berunsur KBAT ini perlu diperbanyakkan dalam
kurikulum dan pentaksiran.
Hasil daripada pemantauan yang dilaksanakan oleh Sektor Pengurusan Akademik, JPN
Perak mendapati kebanyakan sekolah hanya menggunakan set soalan yang sama tanpa
mengambil kira potensi murid dan ini tidak memberi impak yang sewajarnya bagi murid
harapan lulus (HALUS) dan potensi sederhana. Selain daripada itu, guru kurang
melaksanakan pemulihan atau pengukuhan berdasarkan refleksi PdP dan menyebabkan
murid tidak menguasai topik tertentu dan semakin ketinggalan.
Sehubungan itu, Sektor Pengurusan Akademik, JPN Perak mengambil inisiatif
menghasilkan modul koleksi soalan-soalan yang disusun mengikut topik dan aras
kesukaran agar guru dapat memilih soalan yang sesuai berdasarkan analisis item dan
potensi murid-muridnya. Modul ini juga merupakan bahan tambahan yang boleh
membantu meningkatkan pencapaian matematik di peringkat SPM. Di samping itu, guru
boleh menggunakan modul ini dalam proses pengajaran dan pembelajaran bagi
memastikan murid-murid berprestasi lemah dan sederhana tidak ketinggalan dan dapat
menguasai kemahiran asas matematik.
Modul ini mengandungi gabungan soalan-soalan yang dibina oleh panel penggubal terdiri
daripada Guru Cemerlang dan Jurulatih Utama Matematik serta soalan-soalan dalam
modul terdahulu yang pernah diterbitkan oleh JPN seperti Modul Wajib Jawab (WAJA)
Modul Answer To Score (ATS), Gerak Gempur, SOLAF dan lain-lain.

Bidang Matematik
Sektor Pengurusan Akademik
Jabatan Pendidikan Perak
Jan 2014

iv

Objektif
Di akhir penggunaan modul ini, diharapkan agar guru;
1. dapat membantu dan membimbing murid mendapatkan jawapan dengan kaedah yang
termudah berdasarkan potensi murid,
2. dapat menjadikan modul ini sebagai bahan bantu mengajar dalam pengajaran dan
pembelajaran,
3. dapat mempelbagaikan bentuk-bentuk soalan ujian dan peperiksaan, dan
4. dapat mendedahkan murid-murid dengan soalan-soalan yang berunsurkan KBAT.
Di akhir penggunaan modul ini, diharapkan agar murid;
1. dapat menguasai kemahiran asas matematik sekolah menengah,
2. dapat melengkapkan diri menghadapi soalan-soalan SPM yang menjurus ke arah
berunsurkan KBAT,
3. dapat membantu murid dalam pembelajaran kendiri,
4. dapat mengukuhkan pemahaman murid melalui latihtubi yang bersistematik, dan
5. dapat memberi keyakinan diri kepada murid.

JAWATANKUASA PEMBINAAN
MODUL SOALAN LATIHAN BERFOKAS (SOLAF) SPM
(MATA PELAJARAN MATEMATIK)
PENASIHAT
En. Azmi bin Dahali
Ketua Sektor Pengurusan Akademik
Jabatan Pendidikan Perak
PENGERUSI
Tn. Hj. Noor Azam Bin Mohd Said
Ketua Penolong Pengarah (Matematik)
PENYELARAS MODUL
En. Nor Hisham Bin Fahmi
Penolong Pengarah Matematik (Kurikulum Menengah)
PENOLONG PENYELARAS MODUL
En. Syahrul Lizan Bin Mohamed Nasir
Penolong Pengarah Matematik (Kurikulum Rendah)
KETUA & PENOLONG PANEL PENGGUBAL ITEM
Pn. Rafiah Binti Khalid
En. Jailani Bin Shariff
PANEL PENGGUBAL ITEM
En. Maniappan a/l Kandan
Pn. Aton Binti Sarajee
Pn. Norhayati Binti Harun
En. Ahmad Bin Kasim
En. Mohd Azril Bin Mohd Azlan
En. Muhamad Hanif Bin Hasan
PANEL PENILAI ITEM
Pn. Rafiah Binti Khalid
En. Jailani Bin Shariff
En. Mohd Puzi Bin Badri
En. Loh Taik Sze
Cik Lim Chiew Ngoh

vi

PANDUAN PENGGUNAAN MODUL

MODUL LATIH TUBI BERFOKUS (SOLAF) SPM merupakan modul latih tubi
Matematik yang telah disediakan khusus bagi membantu murid Tingkatan 5 yang
sedang membuat persediaan yang menyeluruh dan berkesan sebelum menduduki
peperiksaan SPM.

MODUL LATIH TUBI BERFOKUS (SOLAF) SPM adalah soalan berbentuk topikal
dan berfokuskan kepada Kertas 1 dan Kertas 2 Matematik SPM serta menerapkan
Soalan Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT). Sebahagian modul juga dibina
sebagai latihan tambahan walau pun tidak dinilai dalam kertas 1 atau kertas 2 dalam
peperiksaan sebenar.
MODUL
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

TAJUK
Poligon
Ungkapan Algebra
Rumus Algebra
Indeks
Ketaksamaan Linear
Persamaan Linear
Pepejal dan Isipadu
Bentuk Piawai
Ungkapan dan Persamaan Kuadratik
Set
Penaakulan Matematik
Garis Lurus
Statistik
Bulatan
Trigonometri
Sudut Dongakan dan Sudut Tunduk
Garis dan Satah Dalam 3 Matra
Asas Nombor
Graf Fungsi
Penjelmaan
Matriks
Ubahan
Kecerunan dan Luas Di bawah Graf
Kebarangkalian
Bearing
Bumi Sebagai Sfera
Pelan dan Dongakan

Peranan Guru yang efektif dan sambutan murid yang baik adalah diharapkan untuk
menjayakan program ini.
vii

MATLAMAT :

Membantu murid membuat persediaan yang menyeluruh dan berkesan.


Membantu murid meningkatkan gred pencapaian.
Meningkatkan prestasi Matematik SPM 2014 dari segi kualiti dan kuantiti.

SASARAN PROGRAM :

Semua murid Tingkatan 5 yang bakal menduduki peperiksaan SPM.

TEMPOH PELAKSANAAN :

Mac hingga Oktober 2014

viii

Panduan Penggunaan
Modul Latih Tubi Berfokus (SOLAF)
Matematik SPM

Penerimaan CD MODUL SOLAF SPM

Penghayatan dan Penelitian Modul


Modul ini merupakan modul latihan yang berfokus
kepada tajuk dan aras kesukaran dengan penerapan KBAT
.
Amat penting guru membuat analisis item terlebih dahulu
untuk mengenalpasti potensi murid dan menggunakan
soalan yang sesuai dalam membimbing murid-murid
menjawab latihan mengikut aras dan tajuk yang perlu
diberi tumpuan oleh mereka.
Murid-murid cerdas digalakkan menjawab semua soalan
manakala murid murid galus boleh menjawab soalansoalan mengikut budi bicara guru.
Modul ini menekankan soalan kertas 1 dan Kertas 2.
Walaubagaimanapun Kertas 2 perlu diberikan perhatian
memandangkan markah mudah diperolehi dengan langkah
penyelesaian yang tepat.
Perbanyakkan Modul / CD

ix

Edarkan Modul Kepada Murid


Penggunaan modul adalah bergantung kepada
kebijaksanaan dan kreativiti guru.
Guru boleh mencetak soalan topikal untuk murid tanpa
skema jawapan.(Soalan Topikal Murid)
Bagi skema jawapan, guru boleh cetak sebagai salinan
guru. (Skema Jawapan Soalan Topikal)

Panduan Penggunaan
1. Digunakan sebagai bahan tambahan atau sokongan dalam
pengajaran dan pembelajaran.
2. Digunakan sebagai latih tubi setelah selesai setiap bab atau
sukatan pelajaran.
3. Digalakkan guru menggunakan modul ini mengikut topik
semasa.
4. Guru bertindak sebagai fasilitator semasa murid
menggunakan modul ini.
5. Setiap murid perlu memiliki satu set lengkap modul ini.
6. Guru perlu menyemak serta merekodkan penggunaan modul
dalam borang rekod penggunaan modul dan sistem on-line
infomurid.
7. Guru perlu membimbing murid yang lemah .
8. Dicadangkan skema jawapan ditayangkan/dipamerkan
menggunakan LCD projektor kepada murid setelah murid
menjawabnya untuk disemak bersama-sama.

BORANG REKOD PENGGUNAAN MODUL


Nama Guru :.......................................................................................................................
Kelas :..................................................................................................................................
Sekolah : .............................................................................................................................

MODUL

TAJUK/PERKARA

1.

Poligon

2.

Ungkapan Algebra

3.

Rumus Algebra

4.

Indeks

5.

Ketaksamaan Linear

6.

Persamaan Linear

7.

Pepejal dan Isipadu

8.

Bentuk Piawai

9.

Ungkapan dan Persamaan


Kuadratik

10.

Set

11.

Penaakulan Matematik

12.

Garis Lurus

13.

Statistik

14.

Bulatan

15.

Trigonometri

16.
17.

TARIKH
PENGGUNAAN

TUJUAN
PENGGUNAAN
(PdP/Latihtubi/Kelas
Tambahan dsb)

CATATAN

Sudut Dongakan dan Sudut


Tunduk
Garis dan Satah Dalam 3
Matra
xi

MODUL

TAJUK/PERKARA

18.

Asas Nombor

19.

Graf Fungsi

20.

Penjelmaan

21.

Matriks

22.

Ubahan

23.

Kecerunan dan Luas Di


bawah Graf

24.

Kebarangkalian

25.

Bearing

26.

Bumi Sebagai Sfera

27.

Pelan dan Dongakan

TARIKH
PENGGUNAAN

TUJUAN
PENGGUNAAN
(PdP/Latihtubi/Kelas
Tambahan dsb)

CATATAN

xii