You are on page 1of 1

FONAMENTS DELECTROMAGNETISME I PTICA

2 Part
Cognoms:

Inici: 17:15 h

UNIVERSITAT DE BARCELONA

27 GENER 2012

Final: 19:15 h
Nom:

Grup:

Signatura:
Problemes:
1.

(1,75 punts) Una esfera conductora de radi a, t una crrega neta +Q i est situada a lorigen
de coordenades. Lesfera est envoltada per una escora concntrica a lesfera tamb
conductora de radis b i c (a<b<c) amb crrega neta +2Q.
a. (0,25 punts) Fes una representaci de les lnies de camp elctric corresponent a la
distribuci de crregues de lesfera i lescora.
b. (0,75 punts) Calcula el camp elctric en tots els punts de lespai.
c. (0,75 punts) Calcula el potencial de lesfera i lescora.

2.

(1,75 punts) Per un cilindre molt llarg de radi a circula un corrent


uniforme dintensitat I (sentit z positives). Una espira quadrada de
costat c i resistncia R s coplanria amb leix del cilindre el costat
ms prxim parallel al cilindre dista d (d > a) de leix.
a. (0,5 punts) Determina el camp magntic a una distncia r de
leix del cilindre.
b. (0,25 punts) Representa grficament el camp en funci de la
distncia a leix.
c. (0,5 punts) Determina el flux del camp magntic creat pel
cilindre a travs de lespira.
d. (0,25 punts) Determina el coeficient dinducci mtua cilindreespira.
e. (0,25 punts) Si lespira sallunya del fil amb una velocitat v
constant, determina la intensitat del corrent indut I i fes un
esquema indicant el sentit del corrent.

3.

I
c

(1,5 punts) Una lent prima biconvexa de vidre amb ndex de refracci 1.52 t de radis 10 i 20
cm. Un objecte de 10 cm dista 20 cm daquesta lent, darrera de la qual a 80 cm de distncia hi
ha un mirall convex. Tot el sistema est en laire i la imatge formada per aquest sistema es troba
a 23,5 cm darrera del mirall.
a. (0,25 punts) Determina la distncia focal i la potncia de la lent.
b. (0,75) Determina el radi del mirall i la mida de la imatge final.
c. (0,5 punts) Representa grficament el diagrama de raigs.