You are on page 1of 1

Bosna i Hercegovina

Agencija za dravnu slubu


Odsjek za obuku

PRIJAVNI OBRAZAC ZA MENADERSKE OBUKE U 2012. GODINI


Iskljuivo za dravne slubenike od pozicije efa odsjeka do sekretara/direktora

Modul
Modul I

Modul II

Modul III
Modul IV
Modul V
Modul VI

Modul VII
Modul
VIII

Teme
-Menadment i menaderi
u dravnoj upravi
-Profesionalna
organizacija
Organizacioni oblik
dravne uprave
-Interpersonalne vjetine
-Razvijanje samosvijesti
-Pisana i usmena
prezentacija
Menadment ljudskih
potencijala
-Menadment vremena
-Stres menadment
-Konflikt menadment
-Voenje sastanka
-Reinenjering poslovnih
procesa u dravnoj slubi
-Kreativno rjeavanje
problema
-Odluivanje
-Tim i timski rad
Priprema, pisanje i
voenje projekata

A OSOBNI PODACI

Termin 1

Termin 2

27. i 28. IX.

1. i 2. X.

Pai Mugdim

Pai Mugdim

24, 25. i 26. IX.

26, 29. i 30.X.

ehovac Duan

ehovac Duan

15. i 16. XI.


Rahimi Zijada
18. i 19. X.
Doli Aida
5. i 6. XI.
Doli Aida

22. i 23. XI.


Rahimi Zijada
22. i 23. X.
Doli Aida
19. i 20.XI.
Doli Aida

3. i 4. X.
Pai Mugdim

8. i 9. X.
Pai Mugdim

7, 8. i 9. XI.
Isi Uma
10, 11. i 12. X.
Sari Elmida

12, 13. i 14. XI.


Isi Uma
31. X., 1. i 2. XI.
Hromi Senad

Termin 3

27. i 28. XI.


Doli Aida

15, 16. i 17. X.


Pai Mugdim

Molimo popuniti itko

Ime i prezime:

Zoran (Mihajlo) Maleti

Telefon, email:

066/981-100, 065/661-166; maleticz@gmail.com

INSTITUCIJA

Naziv institucije:

Agencija za uzgoj i selekciju u stoarstvu

Pozicija prema sistematizaciji:

Rukovodilac podrune kancelarije Bijeljina

Datum i potpis kandidata:


Saglasnost neposredno pretpostavljenog:
Ovlateno lice ispred institucije:

Agencija za dravnu slubu Bosne i Hercegovine, Telefon: 284 701, Faks: 284 710, E-mail: obuke@ads.gov.ba