You are on page 1of 2

.

Republic of the Philippines


Department of Education
Region VIII
Maasin City Division
District IV
BAUGO NATIONAL HIGH SCHOOL
Baugo, Maasin City
_____________________________________________________________________________________
I. Program Name: Tamang Pagsasalita ng Wika
Ang tamang pagsasalita ng wika ay kagamitan sa pagkikipagtalastasan sa
kapwa tao. Sa pakikipag-usap ay nauunawaan ang kanilang ipapahayag dahil
tamang pagbigkas ang bawat salita na ibinibigkas ng nagsasalita.

II. Proponent : Baugo National High School

III. Target Population:


Ang Tamang Pagsasalita ng Wika ay isang Gawain ng mga mag-aaral mula
Grade 7 hanggang Grade 10 ng Filipino class sa Baugo National High School para sa
mga mag-aaral lalong-lalo na sa hindi mahilig bumasa at nahihirapan ng tamang
pagbibigkas ng mga salita.
IV. Goal
Ang layunin ng gawaing ito ay para matoto ang mga mag-aaral sa tamang
pagbigkas ng mga salita. Ito rin ay makapagbibigay hilig sa pagbabasa ng
panitikang Filipino. Sa ganito paraan, sila ay makapag-iisip ng malalim at
makauunawa sa kanila binasang panitikan.

V. Smart Objectives
Objectives
1. Mapapalalim ang kanila pag-uunawa
sa pagbabasa ng Filipinong panitikan.
2. Makapagbabasa ng tamang
pagbigkas, may tono at damdamin ng

Progress Made
1. Ang mga mahina bumasa ay mabibilis
nang kunti at makapag-uunawa sa
kanilang binasa.
2. Ipagpapatuloy ito hanggang sila ay
marunong na.

tula o kuwento.

VI. Key Measures


Measures

Option

1. Pag-uunawa
ng bakit at
paano ng
pagbabasa mg
kuwento o
tula.

Pagpapalalim
ng paguunawa ng
pangyayari na
nakapaloob ng
kuwento o
tula.
Nagbabasa ng
tamang tono
at damdamin
ng tula at
mabilis sa
kuwento.

2. Nabibigkas
nang may
wastong
anta/hinto,diin,
haba,
intonasyon at
damdamin

Baseline of
Beginning
Value And date
60% panimula
sa buong
gawain ng
taon.

Find Value or
Result and
Date
73% wakas ng
buong gawain
ng taon.

60% panimula
ng gawain sa
buong taon.

89% panimula
ng gawain sa
buong taon.

Date Resource

Pagtataya ng
guro

Pagtataya ng
guro

Inihanda ni:
FERDINAND A. CAIDIC
Teacher I

Noted by:
ELICITA
A. ORTEGA
Principal I