You are on page 1of 24

Nr 2/3 - Luty/Marzec 2011 (139/140)

Gminny Biuletyn Informacyjny

Ekologia w Zespole Szk w Rzerzczycach

Przedszkolaki wituj dzie Babci i Dziadka

Wiosenne wypalanie nieuytkw!


Co rok o tej porze apelujemy do mieszkacw o zaprzestanie wypalania k i rnych nieuytkw bo grozi to konsekwencjami, nie tylko prawnymi. Zagroone zostaje nie tylko ludzkie mienie, ale rwnie moe by zagroone ludzkie
ycie. Podpalajc uschnite trawy wyzwalamy straszny
ywio, ktry zanim zostanie opanowany przez straakw,
moe doprowadzi do tragedii. Przecie gdzie w zasigu
trujcego dymu, moe si znale zupenie przypadkowo
kto, kto wyszed na ki, aby np. sprawdzi, ile kretowin bdzie musia wyrwna,
zanim zacznie odrasta trawa. Zaczadzony i odurzony dymem, moe straci przytomno, a potem w pomieniach rwnie ycie. Taki przypadek mia ju w tym roku
miejsce na lsku. Ten los moe spotka samego podpalacza, bo w sprzyjajcych
ogniowi warunkach, nagy podmuch wiatru albo zmiana kierunku wiania, moe spowodowa miertelne niebezpieczestwo. Niestety do podpalania uschnitych traw,
bardzo czsto bior si ludzie starsi, a wic z natury rzeczy osoby o mniejszej sprawnoci fizycznej, dla ktrych ucieczka w takim momencie moe okaza si niemoliwa. Tym bardziej, e wypalane s ki w pobliu lasw, ktre przecie s bardzo
podatne na ogie o tej porze roku. Ponadto w naszej gminie bardzo wiele rodzin
mieszka dosownie w lesie albo na jego skraju. Dlatego apeluj, do rodzin podpalaczy, aby uniemoliwiali swoim ojcom, czy te dziadkom, przeprowadzanie takich
akcji. Jest jeszcze jeden aspekt tej sprawy ekonomiczny. Wypalane ki mog nie
zdy odrosn, a lady wypalania eliminuj dopaty nie tylko dla podpalacza,
ale dla wszystkich jego ssiadw. Jak wyglda prawna strona takich przestpstw,
przeczytacie drodzy czytelnicy na dalszych stronach Gazety, w artykule Komendanta Gminnego ZOSP RP, a zarazem zawodowego straaka PSP- bryg. Przemysawa
Zieliskiego.

Spis treci
Budet na 2011 rok............................2
Nie uatwiajmy zodziejowi i.............4
STOP wypalaniu traw!....................5
Wiadomoci rolnicze.........................5
Moliwe dofinansowanie do kolektorw sonecznych.................................6
Gminny zesp interdyscyplinarny ds.
Przemocy w rodzinie..........................7
Uwaga na butle z gazem!...................8
Otworzyli sezon na cigaczach..........9
O co chodzi z tym orodkiem?...........9
Fundacja Pommy Dzieciom Pozna wiat......................................10
Narodowy Dzie Pamici onierzy
Wykltych........................................10
Nadzwyczajny Zjazd PZE,RiJ
w Komnicach..................................11
Zapusty.............................................11
Ekologia w ZS w Rzerzczycach.....12
Ach, co to by za dzie!!!.................13
Turniej Mj wymarzony zawd.....14
Co warto zwiedzi?..........................14
Przedszkolaki wituj dzie Babci
i Dziadka..........................................15
II Konkurs Wokalny im. Jana, Edwarda i Jzefiny Reszkw.....................16
Wiadomoci kulturalne ...................16
Gmina Komnice bdzie ponownie
goci tancerzy z caej Polski! ........17
Relacja z EGP 2011.........................18
Przygotowania na finiszu!................19

Nasze drogi po zimie!


Mija kolejna zima, ale ju teraz wida, jakie porobia szkody na wszystkich drogach
na terenie gminy. Kolejne odwile, opady niegu i mrz spowodoway wypitrzenia
podbudowy drg, zarwno gminnych jak i powiatowych, co doprowadzio do ich
spkania, a w dalszej kolejnoci do powstawania dziur, zarwno na poboczach jak
i w rodku jezdni. Dorane zasypywanie dziur tuczniem i mas na zimno, pomaga
tylko na krtki czas. W jeszcze gorszej sytuacji s drogi tuczniowe i te ktre prowadz do pl. Kiedy na rozmiknit nawierzchni zaczy wjeda cigniki z obornikiem albo z drzewem do tartakw, to teraz, te drogi waciwie wymagaj budowy
od nowa. Nawiasem mwic, zastanawiam si, czy nie mona wywozi obornika,
w okresie kiedy drogi polne s, w naturalny sposb, zabezpieczone przed rozjedaniem, bo ich nawierzchnia jest zmroona. Przez taki brak wyobrani, mamy teraz
kilka kilometrw drg do odbudowy, tylko nie mamy na to pienidzy. Jeszce gorzej
jest, kiedy takie drogi prowadza do siedlisk ludzkich, bo aden pug nie jest w stanie
ich odniey. Nastpn kwesti s prby odzyskania od gminy odszkodowania za
uszkodzenia pojazdu na wybojach i dziurach jakie powstaj na naszych drogach po
zimie. W ostatnim czasie powstao w Polsce ile tam firm, ktre eby byo straszniej,
w nagwku umieszczaj sowo europejski i podejmuj si egzekwowania od zarzdcw drg, odszkodowania za uszkodzenia pojazdw - oczywicie nie za darmo.
Trzeba jednak pamita, e aby szkoda powstaa z winy zarzdcy drogi, to jeszcze
trzeba udowodni, e samemu zachowao si odpowiedni ostrono prowadzc
pojazd, po zniszczonej przez natur drodze. W kodeksie drogowym, jest co takiego
jak bezpieczna prdko, dostosowana do warunkw w jakich prowadzimy pojazd.
adna gmina wiejska, w okresie zimowym, nie jest w stanie na bieco naprawia
swoje drogi. Jak rozmarznie ziemia to zaczniemy prowadzi prace naprawcze.

GAZETA
KOMNICKA - Luty/Marzec 2011


Wydawca:
Urzd Gminy Komnice
ul. Straacka 20
42-270 Komnice
tel.: 034-328-11-22
fax 034-328-11-21
www: klomnice.pl
email: ug@klomnice.pl
Gazete redaguje kolegium
w skadzie:
Janik Leszek - red. naczelny,
Kloczkowska Agnieszka,
Kusztal Wanda,
Milc Jan - z-ca red. naczelnego,
Poroszewski Jarosaw,
Wiewira Ra,
Wjcik Krzysztof,
Wysocki Pawe - red. tech.
email: gazeta@klomnice.pl
Druk:
Drukarnia Udziaowiec
Olsztyn,
ul Narcyzowa 2
tel. 034 328 52 61,
www.udzialowiec.com.pl
Nakad: 1500 egz.

www.klomnice.pl

BUDET GMINY KOMNICE NA 2011 ROK


Opracowaa Halina Paruzel-Tkacz
I. DOCHODY
Planuje si dochody w cznej kwocie
z tego:
1) Majtkowe
- ze sprzeday skadnikw majtkowych
- rodki pozyskane na dofinansowanie
inwestycji z budetu Unii Europejskiej
- rodki pozyskane na dofinansowanie
inwestycji
2) Biece
- subwencja oglna
z tego:
wyrwnawcza
owiatowa
- dotacje na zadania zlecone
- dotacje na zadania realizowane w ramach porozumie
- dotacja na zadania wasne
- dotacja na wydatki Schroniska dla Zwierzt As
- dotacja z Europejskiego Funduszu Spoecznego
- dotacja na program Comenius
- dochody wasne
z tego:
wpyw za wod
wpyw z oczyszczalni ciekw
podatek rolny
podatek leny
podatek od nieruchomoci
podatek od rodkw transportowych
podatek od spadkw i darowizn
karta podatkowa
opata targowa
podatek od czynnoci cywilno praw.
opata skarbowa
opata za zezwolenia na sprzeda alkoholu
czynsze z najmu skadnikw majtkowych
odsetki
otrzymane spadki, zapisy i darowizny
wpywy z usug
w tym:
zwrot za energi, ogrzewanie itp.
sprzeda stowek szkol. i przedszkol.
sprzeda usug schroniska
sprzeda mleka w szkoach
wpywy z innych lokalnych opat
wpywy za zarzd, uytkowanie
wpywy z tyt. zwrotw wypaconych
wiadcze z funduszu alimentacyjnego
rne dochody
w tym:
zwrot podatku vat
pozostae z PUP, inne
za adopcje zwierzt na schronisku

udzia w podatku dochodowym od osb fizycznych
4

42680 578,00
8482 785,00
50000,00
8408785,00
24 000,00
34197 793,00
15447434,00
4275817,00
11171617,00
3327 485,00
700,00
534 937,00
216000,00
412 809,00
11 681,00
14246747,00
850 000,00
300 000,00
580 000,00
68 000,00
3 040 000,00
154 000,00
65000,00
18000,00
50 000,00
209000,00
42000,00
160000,00
140000,00
45 950,00
20000,00
398200,00
76 000,00
295 800,00
14000,00
12400,00
37 000,00
7500,00
13000,00
2359 490,00
2170000,00
184490,00
5000,00
5649607,00

udzia w podatku dochodowym od osb prawnych


Pozostae 3,23%

40000,00
Rolnictwo,
owiectwo 7,85%

Dochody majtkowe
19,88%

Pomoc spoeczna
9,05%

Dochody od osb
prawnych 23,72%

Subwencje, w tym
owiatowa 36,27%

II. WYDATKI
Planuje si wydatki w cznej kwocie 41541746,00
z tego:
1) Majtkowe 10478575,00
- zakupy inwestycyjne-
wykup gruntw
zakupy inwestycyjne urzdu gminy (sprzt komputerowy)
wydatki majtkowe Funduszu soeckiego
zakup przenonej sceny Witkowice
zakup altany Adamw
zakup placu zabaw Zberezka
zakup monitoringu do wietlicy Zdrowa
- dofinansowanie inwestycji realizowanych na podstawie
porozumie i umw z innymi jednostkami samorzdu
terytorialnego na dofinansowanie inwestycji
realizacja wsplnego projektu E-powiat
realizacja wsplnego projektu E-region
realizacja wsplnego projektu
Szlak Reszkw -Muzyka i Konie
realizacja wsplnego projektu
System selektywnej zbirki odpadw
- realizacja zada inwestycyjnych

budowa oczyszczalni ciekw w Hubach oraz kanalizacji
sanitarnej w Hubach, Adamowie i Rzerzczycach
rozbudowa wodocigw gminnych- Zberezka
rozbudowa wodocigw gminnych
modernizacja owietlenia ulicznego
budowa placw zabaw w msc. Michaw i Lipicze
dokoczenie inwestycji ORLIK w Rzerzczycach
budowa Garau OSP w Karczewicach
budowa wietlicy rodowiskowej w Pacierzowie
w ramach Funduszu Soeckiego
dokoczenie budowy parkingu w Witkowicach
rozbudowa owietlenia Garnek
projekt zagospodar. placu Pasternik Komnice
rozbudowa owietlenia Niwki
rozbudowa owietlenia Michaw Rudnicki

158194,00
93660,00
40 00,00
24534,00
6 000,00
5000,00
6534,00
7000,00

423582,00
41125,00
161000,00
201457,00
20000,00
9496 799,00
7247830,00
560 000,00
185 456,00
123581,00
45910,00
397263,00
855000,00
26000,00
55 759,00
9 000,00
5000,00
20000,00
4000,00
7419,00

GAZETA
KOMNICKA - Luty/Marzec 2011


www.klomnice.pl

koncepcja zagospodarowania placu - liwakw


dofinansow. budowy garau OSP Karczewice

6340,00
4000,00

- dotacja na zakup samochodu straackiego dla OSP Rzerzczyce

400000,00

2) Biece zwizane z utrzymaniem drg, budynkw komunalnych, funkcjonowaniem placwek owiatowych,


funkcjonowaniem Gminnego Orodka Pomocy Spoecznej, Bibliotek, Gminnego Orodka Kultury, Gminnego Schroniska dla Zwierzt As oraz wszystkie inne wydatki zwizane z funkcjonowaniem gminy to kwota
31063171,00.
Administracja publ.
7,82%

Pozostae dziay
6,26%

Bezpieczestwo
publiczne
4,11%

Rolnictwo, owiectwo,
lenictwo 26,45%

Kultura
2,35%
Gospodarka
komunalna
4,46%
Pomoc spoeczna
12,47%

Owiata 36,08%

W 2011 roku planuje si przychody w kwocie 7034275,00 (w tym kredyty i poyczki 6765622,00 na realizacj
zada inwestycyjnych ) oraz rozchody w kwocie 8173107,00 tj. spaty kredytw i poyczek.

Nie uatwiajmy zodziejowi - Apel Policji


Sawomir Desperak - Komendant Komisariatu Policji w Komnicach

zwizku wieloma kradzieami i wamaniami do domw, do ktrych dochodzi


na naszym terenie, policja w Komnicach zwraca si do wszystkich
mieszkacw gminy, aby pamitali o kilku podstawowych zasadach,
ktre mog ustrzec nas od tego rodzaju przestpstw.
Te podstawowe zasady to:
1. Naley zamyka drzwi na klucz zawsze bez wzgldu na to, czy wychodzimy tylko na chwil, czy na duej.

3. W przypadku zagubienia kluczy natychmiast naley wymieni przynajmniej jeden zamek.


4. Jeeli wyjedamy z domu na duej warto poprosi kogo z rodziny,
ssiadw lub dobrych znajomych,
do ktrych masz pene zaufanie
o opiek nad twoim domem. Niech
wyjmuj listy, wieczorami zapalaj wiato, wczaj radio, zbieraj
ulotki porozrzucane pod drzwiami.
5. Nie bdmy obojtni, zwrmy uwag na osoby obce krcce sie w okolicach naszych i ssiadw domw
i w takich wypadkach zadzwomy
na Policj.

2. Nigdy niepowinnimy trzyma kluczy od mieszkania/domu w widocznym miejscu, a take nie chowa
ich pod wycieraczk lub w innych
atwo dostpnych miejscach np.
Czsto zodzieje wykorzystujc
pomieszczeniach gospodarczych. sen mieszkacw dostaj si do wntrza ich domw czy mieszka, dziaa6

rys. Jarosaw Gach

jc gwnie poprzez
nawiercanie otworw w oknach lub
drzwiach balkonowych wykonanych
z plastiku. Czsto te dokonuj ich wypchnicia. Po wejciu do rodka kradn znajdujce si w domu wartociowe
rzeczy.
Dlatego te apelujemy, aby wprzypadku posiadania stolarki okiennej
lub drzwiowej wykonanej z plastiku
rozway zastosowanie dodatkowego
zabezpieczenia np. systemw alarmowych,zasuwek czy aluzji antywamaniowej.

STOP wypalaniu traw!


Przemysaw Zieliski - Komendant Gminny ZOSP RP

ak co rok na wiosn bezmylni


mieszkacy naszej gminy wypalaj ki i podpalaj nieuytki.
Przypominam, e trawy po zimie s
wysuszone i pal si bardzo szybko.
W rozprzestrzenianiu ognia pomaga
take wiatr. W przypadku gwatownej
zmiany jego kierunku, poary bardzo
czsto wymykaj si spod kontroli
i przenosz na pobliskie lasy i zabudowania. Niejednokrotnie w takich poa-

rach ludzie trac dobytek caego ycia.


Wystpuje rwnie bezporednie zagroenie dla zdrowia i ycia ludzi.
Przyrodnicy alarmuj, e podczas
wypalania traw, k czy zaroli, ginie
cay wiat mikrobiologiczny, a w ogniu
pon pazy, gady, ptaki i nawet drobne
ssaki. Wypalanie traw to take bardzo
due zagroenie dla lasw, poniewa
ogie z nieuytkw niejednokrotnie
przenosi si na obszary lene i niszczy

Wiadomoci rolnicze
Adam liwakowski

Kurs chemizacyjny - kolejna


edycja

zwizku z duym zainteresowaniem rolnikw kursami chemizacyjnymi Urzd Gminy


w Komnicach informuje, e prowadzone bd zapisy osb zainteresowanych wziciem udziau w kolejnej
edycji kursu. Osoby chtne prosz
o kontakt telefoniczny lub mailowy
z pracownikiem referatu Rolnictwa
i Lenictwa P. Adamem liwakowskim. Tel. 34 3281 122 wew. 122, lub
mail: rolnictwo@klomnice.pl.

Dopaty do materiau siewnego

gencja Rynku Rolnego uprzejmie informuje, e od 15 stycznia


2011 r. mona ubiega si o dopaty
z tytuu zuytego do siewu lub sadzenia
materiau siewnego kategorii elitarny
lub kwalifikowany (zb jarych, zb
ozimych, rolin strczkowych, ziemniaka, mieszanek zboowych i pastewnych):
- majcej charakter pomocy de minimis w rolnictwie - dotyczcej materiau siewnego zakupionego i zuytego do siewu lub sadzenia w okresie
od dnia od 15 lipca 2010 r. do dnia 15
czerwca 2011 r.
- dla producentw rolnych, w ktrych
gospodarstwach rolnych lub dziaach
specjalnych produkcji rolnej powstay
szkody spowodowane przez powd,

obsunicie si ziemi lub huragan


w 2010 r. Dopata dotyczy materiau siewnego zakupionego i zuytego
do siewu lub sadzenia w okresie od
dnia 15 lipca 2010 r. do dnia 1 czerwca 2011 r.
UWAGA: Jeeli przed powstaniem
szkd co najmniej poowa powierzchni upraw rolnych (z wyczeniem k
i pastwisk) w gospodarstwie rolnym
nie bya objta umow ubezpieczenia,
przyznana przez ARR dopata bdzie
pomniejszona o 50% wartoci.
1. Wnioski o przyznanie dopaty
z tytuu zuytego do siewu lub sadzenia
materiau siewnego kategorii elitarny
lub kwalifikowany majcej charakter pomocy de minimis w rolnictwie
mona skada w terminie od dnia 15
stycznia do dnia 25 czerwca 2011 r.
UWAGA: W 2011 r. obowizuje
NOWY WZR WNIOSKU o przyznanie dopaty oraz wprowadzono
obowizkowy Formularz informacji
przedstawianych przez wnioskodawc.
2. Wnioski o przyznanie dopaty
z tytuu zuytego do siewu lub sadzenia
materiau siewnego kategorii elitarny
lub kwalifikowany dla producentw
rolnych, w ktrych gospodarstwach
rolnych lub dziaach specjalnych produkcji rolnej powstay szkody spowodowane przez powd, obsunicie si ziemi lub huragan w 2010 r.
mona skada w terminie od dnia 15
stycznia do dnia 1 czerwca 2011 r.
(uwaga: termin skadania wnioskw

GAZETA
KOMNICKA - Luty/Marzec 2011


bezpowrotnie drzewostany.
To jest nielegalne! Wypalanie
traw, zgodnie z ustaw o ochronie
przyrody, jest zabronione i grozi za nie
kara aresztu albo do 5 tys. z grzywny.
Wywoanie poaru, ktry moe zagraa yciu lub zdrowiu wielu osb albo
mieniu w wielkich rozmiarach, moe
grozi nawet kar do 10 lat wizienia.
Podkrelam, e poary nieuytkw,
z uwagi na ich charakter i czsto due
rozmiary, angauj znaczne siy i rodki stray poarnej. Kada interwencja
to powany wydatek finansowy, bowiem godzinna akcja jednego zastpu
stray to koszt ok. 500 z.
jest krtszy ni w przypadku dopat
o charakterze pomocy de minimis
w rolnictwie).
Pomoc finansowa dla poszkodowanych w wyniku ww. klsk nie bdzie
wliczana do limitu pomocy de minimis w rolnictwie. Dopata moe zosta udzielona, jeeli w gospodarstwie
producenta rolnego powstae szkody
w wyniku klsk wyniosy ponad 30%
oraz fakt ten zosta udokumentowany
protokoem oszacowania szkd.
UWAGA: Jeeli przed powstaniem
szkd co najmniej poowa powierzchni upraw rolnych (z wyczeniem k
i pastwisk) w gospodarstwie rolnym
nie bya objta umow ubezpieczenia,
przyznana przez ARR dopata bdzie
pomniejszona o 50% wartoci.
Szczegowe informacje dotyczce
uzyskania dopaty dostpne s na stronie www.arr.gov.pl

Dopaty obszarowe w 2011 r

roku 2010 terminem podstawowym


przyjmowania
wnioskw by okres od 15 marca
do 17 maja 2010 roku (+25 dni kalendarzowych z sankcjami). Wymogi
Wzajemnej Zgodnoci w obszarze A
(Identyfikacja i rejestracja zwierzt
oraz Zagadnienia ochrony rodowiska naturalnego). Natomiast w roku
2011 terminem podstawowym jest
okres od 15 marca do 16 maja 2011
roku (+25 dni kalendarzowych z sankcjami).
W roku biecym nie ma moliwoci uzyskania uzupeniajcej patnoci podstawowej do upraw orzecha

www.klomnice.pl

woskiego oraz leszczyny. Nowoci


w 2011 r jest moliwo wypeniania wnioskw przez internet. Niestety
aby zaistniaa taka moliwo trzeba
wykona kilka zabiegw. Pierwszym
krokiem w takim przypadku byoby
zoenie wniosku do Kierownika BP
ARiMR o nadanie loginu i hasa a po
wypenieniu wniosku online naley pojawi si w biurze powiatowym w celu
zoenia podpisu pod wnioskiem. Wymogi Wzajemnej Zgodnoci w obszarze A oraz B (dodatkowo Zdrowie publiczne, Zdrowie zwierzt, zgaszanie
niektrych chorb oraz Zdrowotno
rolin).
Pojawia si take nowo w zacznikach graficznych, ktre do czci
rolnikw wysyane bd ju na kolorowym druku.
Na jednym formularzu wniosku
o przyznanie patnoci rolnik moe
ubiega si o nastpujce rodzaje patnoci:

1. jednolit patno obszarow;


2. uzupeniajce krajowe patnoci
bezporednie, w tym :
uzupeniajc patno podstawow;
patno do powierzchni uprawy chmielu, do ktrej rolnikowi
przyznano patno uzupeniajc do powierzchni uprawy
chmielu za 2006 rok, zwanej
dalej patnoci uzupeniajc
do powierzchni uprawy chmielu
niezwizan z produkcj;
patno uzupeniajc do powierzchni upraw rolin przeznaczonych na pasz, uprawianych
na trwaych uytkach zielonych
(patno zwierzca);
3. specjaln patno obszarow
do powierzchni upraw rolin
strczkowych i motylkowatych
drobnonasiennych;
4. patno do krw i owiec;
5. oddzieln patno z tytuu owocw i warzyw, zwan dalej patno-

ci do pomidorw;
6. przejciowe patnoci z tytuw
owocw mikkich;
7. patno cukrowa;
8. pomoc finansow z tytuu gospodarowania na obszarach grskich oraz
innych obszarach o niekorzystnych
warunkach gospodarowania.

Pomoc przy wypenianiu


wnioskw

lski Orodek Doradztwa Rolniczego w Czstochowie uprzejmie


informuje, e wnioski o patnoci obszarowe na 2011 r wypeniane bd
od dnia 15 marca. Pomoc w zakresie
wypeniania wnioskw wiadczy bdzie specjalista P. Gruszewski Borys
w dniach: poniedziaek, roda, pitek
w godzinach od 800 do 1500 w sali USC
na parterze. Usuga wiadczona bdzie
odpatnie.

Moliwe dofinansowanie
do kolektorw sonecznych
Aleksandra Stpie

trosce o rodowisko naturalne w oparciu o oglnowiatowe tendencje ekologiczne oraz cigle wzrastajce ceny
nonikw energii, Gmina Komnice
ma zamiar przystpi do opracowania projektu Wykorzystanie energii
sonecznej dla zmniejszenia stopnia
degradacji rodowiska naturalnego
w ramach RPO WSL na lata 20072013.
Kolektory soneczne przetwarzaj
darmow energi soneczn w ciepln.
Zamontowanie tych urzdze wie si
z korzyciami finansowymi, bowiem
ceny wszystkich standardowych rde
energii rosn i bd rosy - energii sonecznej nie.
Projekt bdzie polega na instalacji
kolektorw sonecznych na budynkach
indywidualnych osb fizycznych, jednake warunkiem przystpienia Gminy
do projektu jest uzyskanie minimum
250 chtnych, ktrzy wypenili deklaracje i ankiety. Oba druki znajdziecie
8

Pastwo na stronie internetowej urzdu


www.klomnice.pl lub w urzdzie.
Osoby chtne do uczestnictwa
w projekcie bd mogy uzyska dofinansowanie do instalacji.
Warunkiem przystpienia do projektu jest wypenienie ankiety uczestnictwa w projekcie wraz z deklaracj
wpaty kwoty do 20% kosztw cakowitych tj. ok. 3 tysicy z w zalenoci
od doboru kolektora sonecznego.
Wypenion ankiet wraz z deklaracj uczestnictwa w projekcie
naley zoy w Urzdzie Gminy
Komnice, ul. Straacka 20 pok. 205
do dnia 28 marca 2011r. Decyduje
kolejno zgosze.
Wicej informacji na ten temat uzyska mona w telefonicznie w Urzdzie Gminy pod numerem 34 328 11
22 wew. 119. Osobami do kontaktu
w tej sprawie s: Pani Aleksandra Stpie oraz Pani Joanna Woch.

Kolektory soneczne mog by wykorzystywane do podgrzewania wody


uytkowej lub basenowej, a take jako
element wspomagajcy system centralnego ogrzewania.
Typowa instalacja skada si z:
kolektorw sonecznych
regulatora ((uruchamia pomp gdy
zaistnieje odpowiednia rnica temperatur pomidzy wyjciem z kolektora a zbiornikiem)
naczynia przeponowego, kompensujcego rozszerzalno temperaturow czynnika
zbiornika magazynujcego ciep
wod uytkow.

Gminny zesp interdyscyplinarny


ds. Przemocy w rodzinie
Aneta apeta
Ciepo rodzinne osiga niekiedy
temperatur ognia piekielnego - pisa R. J. Gelles. Przemoc domowa
jest problemem powszechnym, dotyka zarwno dzieci, osoby dorose,
niepenosprawne, kobiety i mczyzn. Przemoc w rodzinie okrelane jest kade zachowanie skierowane
wobec osoby bliskiej, ktrego celem
jest utrzymanie nad ni kontroli i wadzy. Ustawa z dnia 29 lipca 2005r.
o przeciwdziaaniu przemocy definiuje przemoc w rodzinie jako jednorazowe lub powtarzajce si umylne
dziaanie lub zaniechanie naruszajce
prawa lub dobra osobiste czonkw
rodziny, w szczeglnoci naraajce
te osoby na niebezpieczestwo utraty ycia, zdrowia, naruszajce ich
godno, nietykalno cielesn, wolno, w tym seksualn, powodujce
szkody na ich zdrowiu fizycznym lub
psychicznym, a take wywoujce
cierpienia i krzywdy moralne u osb
dotknitych przemoc.
Rodzina jest najwaniejszym
rodowiskiem w yciu czowieka,
ksztatujcym osobowo, system
wartoci, pogldy i styl ycia. Wan rol w prawidowym jej funkcjonowaniu odgrywaj wzajemne
relacje pomidzy rodzicami, oparte
na mioci i zrozumieniu. W przypadku dezorganizacji rodzina nie jest
w stanie realizowa podstawowych
zada, amane s reguy, a zachowania poszczeglnych czonkw rodziny staj si coraz bardziej niezgodne
z normami prawnymi i moralnymi
oraz oczekiwaniami spoecznymi.
Przemoc domowa moe by zarwno
skutkiem, jak i przyczyn dysfunkcji
w rodzinie. Naley j zaklasyfikowa
do kategorii zachowa negatywnych
o duej szkodliwoci spoecznej.
Prowadzi do powanych narusze
norm moralnych i prawnych, tragicznych skutkw psychologicznych,
a w skrajnych przypadkach do powanych okalecze czy zabjstw.
Wok przemocy naroso wiele

mitw. Jednym z nich jest przekonanie, e jest to zjawisko marginalne,


wystpujce wycznie w patologicznych rodowiskach. Tymczasem
wedug danych statystycznych przemoc w rodzinie jest zjawiskiem powszechnym i stanowi powany problem spoeczny. Zncanie si nad
rodzin jest najczciej popenianym
przestpstwem w Polsce, zaraz po
przestpstwach przeciwko mieniu
i yciu. Przemoc ze strony najbliszej
osoby jest dowiadczeniem traumatycznym, okaleczajcym psychik.
Przemoc w rodzinie przybiera rne
formy: od przemocy fizycznej, przez
psychiczn i seksualn, po ekonomiczn. Przemoc w rodzinie rzadko
jest incydentem jednorazowym. Zazwyczaj ma ona charakter dugotrway i cykliczny. Jest przestpstwem
karalnym. W zalenoci od tego, czy
ma charakter jednorazowy, czy si
powtarza, jest cigana z rnych artykuw Kodeksu Karnego.
Przemoc w rodzinie ma tragiczne
konsekwencje. Prowadzi nie tylko
do uszkodze ciaa ofiary, ale take
do zaburze emocjonalnych oraz zaburze w sposobie, w jaki postrzega
ona sama siebie, sprawc oraz innych
ludzi. Narastanie zjawiska przemocy
w rodzinie wymaga niezwocznego
podjcia zdecydowanych dziaa.
Na podstawie obecnych przepisw i ksztatujcym si systemie
przeciwdziaania przemocy w rodzinie, na samorzdach gminnych i rodowisku lokalnym spoczywa zadanie tworzenia zespow fachowo
pomagajcych i realizujcych prac
interdyscyplinarn. W ramach podejmowanych przez Gmin Komnice dziaa na rzecz przeciwdziaania
przemocy w rodzinie, wjt Gminy
Komnice- Adam Zajc powoa,
w drodze zarzdzenia- Zesp Interdyscyplinarny zoony z przedstawicieli rnych instytucji i organizacji
wsppracujcych ze sob. Zesp ten
reprezentuj przedstawiciele: Gmin-

GAZETA
KOMNICKA - Luty/Marzec 2011


nego Orodka Pomocy Spoecznej,


Gminnej Komisji Rozwizywania
Problemw Alkoholowych, policji,
owiaty, ochrony zdrowia, kuratorw sdowych oraz duchowiestwa.
Bdzie on pracowa nad rozwizaniem problemu przemocy domowej.
Przede wszystkim prowadzi diagnoz problemu, inicjowa interwencje
w rodowisku dotknitym przemoc
w rodzinie, rozpowszechnia informacje o instytucjach, osobach i moliwociach udzielania pomocy oraz
podejmowa dziaania w stosunku
do osb stosujcych przemoc w rodzinie. Praca Zespou bdzie oparta
na zasadach integracji i koordynacji,
ocenie i weryfikacji podejmowanych
dziaa zmierzajcych do jej przeciwdziaania.
Zwracamy si z apelem do ofiar
lub wiadkw przemocy w rodzinie o zgaszanie przypadkw, ktre
wymagaj wsparcia instytucji dziaajcych na rzecz jej przeciwdziaania. W pierwszej kolejnoci naley
zwrci si do pracownika Gminnego Orodka Pomocy Spoecznej
w Komnicach. Kady na pewno
otrzyma wsparcie i pomoc w rozwizaniu problemu. Interdyscyplinarny zesp ds. przemocy w rodzinie
podejmie stosowne dziaania, ktre
przyczyni si do poprawy bezpieczestwa ofiary. Na stronach internetowych Gminy www.klomnice.pl oraz
GOPS www.gops.klomnice.pl bed
umieszczane wszelkie informacje
na w/w temat.

www.klomnice.pl

Uwaga na butle z gazem!


Mateusz Magdziarz

hwile
strachu
przeya
w czwartek (10 lutego) 80letnia mieszkanka Bartkowic, kiedy nad ranem w jej domu
wybucha mieszanka gazu wydobywajca si z najprawdopodobniej
le podczonej butli.
Seniorka nie wymagaa hospitalizacji. Uszkodzeniu uleg za to budynek mieszkalny. Dokadnie ciana
i okno. Policja, ktra bada przyczyny zdarzenia, ju wstpnie wskazaa
na szereg nieprawidowoci zwizanych z uytkowaniem butli gazowej.
Chodzi m.in. o zbytnie uszczelnienie
mieszkania oraz zatkane przewody
wentylacyjne. Mieszkacom gminy
Komnice warto wic przypomnie
o kilku podstawowych zasadach korzystania z butli gazowych.
Zanim jeszcze przystpisz do podczania butli, pamitaj e:
podczas podczania butli nie
wolno pali papierosw i uywa
otwartego ognia;
przed odczeniem pustej butli naley zamkn zawr podczonego
urzdzenia, a nastpnie zawr butli
(obrt pokrta zaworu w prawo);
naley zakrci plastikow zalepk na zawr pustej butli;
pust butl naley traktowa jak
pen.
Aby podczy now butl:
usu plomb foliow z zaworu butli;
upewnij si, e zawr butli jest zakrcony;
odkr plastikow zalepk;
jeli podczas odkrcania plastikowej zalepki gaz bdzie si ulatnia
i nie da si zakrci zaworu, to naley ponownie zakrci zalepk
do penego uszczelnienia i butl
zwrci;
sprawd, czy w wylocie zaworu
znajduje si gumowa uszczelka (zabronione jest zakadanie uszczelek
dodatkowych);
przykr reduktor do zaworu butli
(w lewo);
10

odkr zawr butli powoli wystarczy jeden obrt;


sprawd szczelno poczenia reduktora z butl (np. za pomoc testera lub roztworu mydlanego) - nie
uywaj do tego celu pomienia;
zapal palnik kuchenki gazowej i zaworem butli wyga pomie i wycz palnik. W ten sposb sprawdzie prawidowe dziaanie zaworu
butli.
Sprawd jako uszczelki i w razie
potrzeby wymie j.
Jeli nie masz zapasowej? - zwr
si dostawcy gazu.
Nie otwieraj zaworu butli bez podczonego reduktora cinienia.
Nie uywaj butli z nieszczelnym
poczeniem zaworu z reduktorem.
Przy niesprawnym zaworze lub
uszkodzonej butli, zakr zawr
butli (w prawo), odcz j od urzdzenia, zakr plastikow zalepk,
wynie na zewntrz, i zawiadom
dostawc gazu.
Nigdy nie sprawdzaj szczelnoci instalacji przy pomocy zapalniczki czy
jakiegokolwiek innego rda ognia.
Do tego celu uywaj tylko roztworu
wody z mydem bd specjalnego testera.
Wentylacja
Spalanie gazu pynnego nie grozi zatruciem, jeli tylko zapewniona jest
prawidowa wentylacja. Wwczas
skadniki gazu spalaj si cakowicie,
powstaje dwutlenek wgla CO2 oraz
para wodna H2O, jest to spalanie zupene. W przeciwnym wypadku saby
dostp powietrza doprowadza do niezupenego spalania gazu, w wyniku
czego moe powsta tlenek wgla CO,
czyli czad. Zupene spalanie nastpuje wwczas, gdy ilo powietrza doprowadzonego do spalania jest rwna
lub wiksza od teoretycznie potrzebnej. Aby unikn ryzyka powstawania
czadu pamitaj o tym, by:
doprowadza wiee powietrze
poprzez regularne wietrzenie albo
zainstalowanie nawiewnika okien-

nego lub ciennego;


nigdy nie zasania kratek wentylacyjnych;
co jaki czas naley wyregulowa
palniki gazowe kuchenki;
okresowo zleca kominiarzowi
skontrolowanie kanau spalinowego komina oraz kratek wentylacyjnych.
Warto jest zaoy w domu czujniki
gazu, ktre pozwalaj na ostrzeenie
przed niebezpieczestwem ju przy
niskim steniu czadu w powietrzu.
Jeeli podejrzewasz, e ulatnia si
gaz, zachowaj spokj i dziaaj:
zamknij natychmiast zawr butli
(w praw stron);
otwrz szeroko okna i drzwi tak,
aby spowodowa przewiew;
nie uywaj otwartego ognia;
nie wczaj adnych urzdze elektrycznych i wiata;
jeli to konieczne odcz butl od
urzdzenia gazowego i wynie
na zewntrz budynku;
powiadom osoby mieszkajce
w pobliu o zagroeniu;
nie posuguj si telefonem (nawet
komrkowym) w mieszkaniu;
powiadom dostawc gazu.

Otworzyli sezon na cigaczach.


Jeden skoczy w rowie!
Mateusz Magdziarz
Trzej policjanci i motocyklista
wyldowali w szpitalu. To bilans
interwencji jak podjli funkcjonariusze czstochowskiej drogwki
w rod (9 lutego) w Lipiczach. Okoo godz. 17 radiowz prbowa zatrzyma do kontroli dwch kierowcw popularnych cigaczy.
Interwencja zakoczya si jednak
najpierw pocigiem, a pniej ldowaniem w rowie. Na tyle mikkim,
e jego uczestnicy jeszcze tego same-

go dnia opucili szpital. Z kolei radiowz przejdzie gruntowny remont. Ale


po kolei. - Kiedy policjanci zauwayli
dwa motocykle z zagitymi tablicami
rejestracyjnymi, dali sygna do zatrzymania. - mwi podinspektor Joanna Lazar, rzecznik prasowy czstochowskiej
policji. - Jeden kierowca zareagowa
ucieczk w poln drog, a drugi prbowa zgubi policjantw na drodze asfaltowej wyjania. Z relacji policjantw wynika, e w okolicach Lipicz,

O co chodzi z tym orodkiem?


Mateusz Magdziarz

d kilku tygodni wrd mieszkacw Garnka panuje


konsternacja. Wszystko za
spraw informacji pyncych z miejscowego orodka zdrowia. Jego pracownicy zbieraj podpisy pod petycj,
ktra wprost nawouje Ministerstwo
Skarbu Pastwa do rezygnacji ze sprzeday swojego majtku w drodze przetargu. Czy nie mamy do czynienia z celowym i wiadomym wprowadzaniem
mieszkacw w bd?
Teza stawiana przez autorw petycji
jest prosta. Dziak o powierzchni 0,1366
ha wraz z zabudow naley sprzeda
wskazanej osobie. Dyrektorowi Niepublicznego Zakadu Opieki Zdrowotnej
w Garnku, Antoniemu Furmaczykowi.
Wedug autorw petycji, tylko w taki
sposb mona zagwarantowa mieszkacom opiek zdrowotn w Garnku,
zamiast dojedania do Komnic czy
innych zamiejscowych przychodni.
W caej inicjatywie zapomina si jednak o kilku istotnych informacjach, ktra mieszkacom Garnka naley si jak
przysowiowa psu micha.
Wacicielem wspomnianej dziaki
jest Skarb Pastwa. Starostwo Powiatowe w Czstochowie, ktre ogosio przetarg dziaa tylko i wyczenie w imieniu
Ministra Skarbu Pastwa, ktry atajc

dziur w budecie, pozbywa si swoich


woci (cena wywoawcza w przetargu
to 168 tysicy zotych). A sdzc po
dotychczasowej historii nieruchomoci
w Garnku ma do tego pene prawo. Dlaczego? Ot NZOZ w Garnku funkcjonuje w budynku bez adnej umowy, co
zreszt zostao podkrelone w warunkach przetargu. Na takich samych zasadach jedno z pomieszcze w budynku
zajmuje jedna z pielgniarek. W praktyce oznacza to, e z tytuu zajmowania
budynku tak orodek jak i wspomniana
pielgniarka ponosz tylko opaty biece (woda, prd). A to jak na obecne
warunki w kraju sytuacja co najmniej
rzadka i trzeba wprost nazwa j przywilejem.
Biorc pod uwag fakt, e dyrektor orodka w aden formalny sposb
nie jest z wacicielem nieruchomoci
(Skarb Pastwa) zwizany, najwyraniej nie poczuwa si do inwestycji
w budynek. Przychodnia w Garnku jest
chyba najbardziej obskurnym miejscem
z pord wszystkich niepublicznych
placwek na terenie caej gminy i przyzna to kady kto cho raz oglda rozpadajce si schody czy elewacj orodka.
O ile za ogromny plus dyrektorowi naley uzna cignicie do Garnka specjalistw(m.in neurolog, pediatra, okulista,

GAZETA
KOMNICKA - Luty/Marzec 2011


na uku drogi, kierujcy sportowym


Kawasaki uderzy w bok radiowozu,
upad na jezdni, a jego motor wyldowa w rowie. Znalaza si tam te
policyjna Kia. ledczy cay czas ustalaj przyczyny tej kolizji. - Jest jeszcze
za wczeniej eby orzeka o sprawcy
tego zdarzenia. Postpowanie cay czas
trwa. - podkrela Lazar. Warto zaznaczy, e kierujcy Kawasaki, 25 latek,
posiada jedynie uprawnienia do jazdy
samochodem osobowym. Odpowie te
za nie zatrzymanie si do kontroli. Jeli
postpowanie wykae, e z jego winy
doszo do zderzenia obu pojazdw,
grozi mu mandat (incydent zosta zakwalifikowany jako kolizja, bowiem
obraenia poszkodowanych wymagay
leczenia krtszego ni tydzie).

laryngolog, ginekolog) to trzeba pamita, e dzisiejszy rynek usug medycznych wymaga od dobrych menaderw wanie takich dziaa i trzymajc
si przyjtych wczeniej analogi by to
psi obowizek dyrektora. Cieniem
na pozytywnych poczynaniach zarzdcy orodka kad si za to oskarenia
o przyjmowanie pacjentw pod wpywem alkoholu (wizyta programu UWAGA TVN) czy jego nieoczekiwany meldunek w Garnku w okresie zbliajcych
si wyborw.
Na temat opisanej tu obszernie petycji kady ma lub bdzie mia wyrobione zdanie. Za niewaciw uzna
trzeba wykorzystywanie autorytetu

11

www.klomnice.pl

kocioa do stawiania i popierania tak


jednoznacznych tez w tak mocno zoonej sprawie (uzasadnienie petycji
i nawoywanie do jej podpisania byo
czci ogosze parafialnych w kociele w Garnku). W interesie samych
mieszkacw i pacjentw orodka jest
dziaanie przemylane i rozsdne. Za-

miast lepej walki o bez przetargowe


przekazanie orodka dyrektorowi, ktry
mg o to zadba od pocztku kierowania placwk, warto by go zobowiza,
e kiedy dziak wraz z budynkiem ju
zakupi, to zadba o jej remont i bdzie
sukcesywnie dy do poprawy jakoci
usug medycznych. Bo i w tej materii

jest jeszcze duo do zrobienia. Na pocztek wyegzekwowanie od zakontraktowanych specjalistw, aby ci trzymali
si terminw i godzin w jakich maj by
dostpni dla pacjentw w Garnku.
Z ostatnich doniesie wynika, i Starosta Czstochowski przetarg dotyczcy
nieruchomoci oficjalnie wycofa.

Fundacja Pommy Dzieciom Pozna wiat


Zarzd i Rada Fundacji

undacja Pommy Dzieciom


Pozna wiat ze Skrzydlowa
dziaa na terenie gminy Komnice ju od 2002 roku.
Powstaa z inicjatywy osb chccych midzy innymi poprawi warunki
pracy i nauki w szkoach, zapewni pomoc i opiek dzieciom pochodzcym
z najuboszych rodzin oraz wspiera
kulturalny rozwj dzieci z terenu gminy Komnice.
Fundacja bazuje gwnie na pracy
spoecznej swoich czonkw i sympatykw. Wszystkie otrzymane od darczycw rodki, darowizny materialne
i finansowe, a take fundusze pochodzce z ogaszanych projektw, oprcz
minimalnych, koniecznych kosztw
administracyjno-ksigowych, s przekazywane na cele statutowe Fundacji.
Dziki dotacjom z rnych rde, a take dziki Pastwa hojnoci
( wpaty 1 %) w cigu ostatnich kilku lat moglimy przeprowadzi wiele
rnych dziaa na terenie wszystkich

szk naszej gminy. Byy to np. dodatkowe zajcia badawcze z przedmiotw


fizyka, chemia, przyroda, geografia
dla uczniw ze szk podstawowych
i gimnazjw, konkursy dla uczestnikw projektw, wyjazdy do ciekawych
miejsc, Targi Naukowe i wiele innych.
Wspomagalimy rwnie dzieci pochodzce z rodzin o niskich dochodach
( miedzy innymi zakup podrcznikw,
finansowanie wyjazdw, kolonii). Majc na wzgldzie trudn sytuacj materialn rodzin wychowujcych dzieci
niepenosprawne, Fundacja dofinansowaa zajcia terapeutyczne dla kilku
dzieci z terenu gminy, zakup pionizatora, dofinansowanie do zakupu niezbdnych lekw i inne.
W ubiegym roku rozliczeniowym
na dziaalno statutow zostao rozdysponowane 120.202,26 z.
Kwota ta bya pozyskana z bardzo
wielu rde midzy innymi z Pastwa wpat 1 %.
Mamy nadziej, e rwnie w tym

roku bdziemy mogli, z Pastwa pomoc, kontynuowa nasze dziaania


i sprawia, eby dzieci na wsiach miay
takie same szanse na dobry start w dorose ycie jak ich rwienicy w miastach.

Pom nam budowa


lepszy wiat dla dzieci!
Wystarczy, e w rozliczeniu
podatkowym wskaesz nasz
fundacj. Tym samym pomoesz
nam finansowa rehabilitacj,
edukacj i inne dziaania niezbdne
dla prawidowego rozwoju dzieci
potrzebujcych pomocy.
Tylko 1 % podatku
A tak wiele poytku!
Fundacja Pommy Dzieciom
Pozna wiat
Skrzydlw ul. Gwna 6a
42-270 Komnice

www.pomozmydzieciom.za.pl
Nr KRS : 0000159741

1 MARCA Narodowy Dzie Pamici onierzy Wykltych


Krzysztof Wjcik

marca tego roku Polacy po raz


pierwszy obchodzili Narodowy
Dzie Pamici onierzy Wykltych. Ustanowiony zosta przez Sejm
Rzeczpospolitej z inicjatywy .p. Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Lecha
Kaczyskiego, a ostatecznie tu przed
jego pierwszymi obchodami ustaw
podpisa obecny Prezydent Bronisaw
Komorowski. Rwnoczenie prezydent
odznaczy wysokimi odznaczeniami
pastwowymi cay szereg bojownikw
o niepodleg Polsk. Niestety, s to
odznaczenia pomiertne i odbierali je
12

czonkowie rodzin odznaczonych.


Ta krtko sformuowana notatka nie
oddaje ogromu krzywd i niesprawiedliwoci, jakie miay miejsce w Polsce tu
po zakoczeniu II wojny wiatowej wobec ludzi nie godzcych si na Sowieck kuratel i komunistyczne porzdki.
Termin onierze Wyklci powsta
dla czonkw organizacji Wolno
i Niezawiso (w skrcie WiN). Uyto go po raz pierwszy w pocztkach lat
90-tych w Warszawie podczas wystawy
powiconej zamordowanym 1 marca
1951 r. czonkom IV Zarzdu WiN.

Temat onierzy wykltych jest


rwnie obecny na naszym terenie.
Oprcz pojedynczych osb dziaajcych we wspomnianym WiN-ie dziaao w rejonie Radomska, Czstochowy i Wielunia Konspiracyjne Wojsko
Polskie najwiksza tego typu organizacja niepodlegociowa w tej czci
Polski. 19 lutego mina 64 rocznica
zamordowania organizatora i dowdcy KWP kp. Stanisawa Sojczyskiego
Warszyca. Perfidii wykonania wyroku mierci dodaje fakt, i miao ono
miejsce w przeddzie wejcia w ycie

amnestii. Przez wiele lat posta kpt.


Warszyca bya znienawidzona przez
wadze komunistyczne i skutecznie
przez nich oczerniana. Pojawio si
na szczcie ju wiele publikacji na temat polskiego podziemia niepodlegociowego, rwnie o kpt. Stanisawie
Sojczyskim i jego ugrupowaniu. Wielu mieszkacw zarwno gminy Komnice, jak i okolic miao bliskich i przyjaci dziaajcych w pierwszych latach

powojennych w podziemiu niepodlegociowym. Ja do dzi wspominam


spotkanie ze wspaniaym wychowawc
modziey harcerskiej dh Zygmuntem
skim. Wspomina on nie tylko swoj
dziaalno, ale te dramatyczne chwile, kiedy prowadzono go na przesuchania skutego razem z Warszycem.
Po latach, na jego cze nazwa jedn
z jaski przez siebie odkrytych War,
(dla niepoznaki skrci znany pseudo-

nim). Rwnie mj ojciec i spora grupa


jego kolegw zwizany by z podziemiem niepodlegociowym i za to represjonowany.
Warto, przy tej okazji postulowa
nie tylko zainicjowanie obchodw
wspomnianego dnia w Komnicach,
ale rwnie podjcie trudu przyblienia
tych mrocznych wydarze spoeczestwu.

Nadzwyczajny Zjazd Delegatw Oddziau


Rejonowego PZE,RiJ w Komnicach
Henryk Przech

a podstawie uchway Zarzdu Zwizku, w dniu 28 stycznia odby si Nadzwyczajny


Zjazd Delegatw naszego Oddziau
Rejonowego.
Udzia w Zjedzie wzili wybraniu
w 2008r delegaci , czonkowie Zarzdu OR w Komnicach i Zarzdw K
w Pawnie i Cikowicach oraz nasi
gocie tj. p. Irena Pianka przewodniczca Zarzdu Oddziau Okrgowego
w Czstochowie wraz ze skarbnikiem
tego Zarzdu p. Barbar Bador.
Zjazd zapozna si ze sprawozdaniami z dziaalnoci Prezydium Zarzdu w Komnicach, ze sprawozdaniem
finansowym i z dziaalnoci kontrolnej Rejonowej Komisji Rewizyjnej za
2010 rok.
Sprawozdania byy przyjte z aplauzem. W dyskusji zgoszono wnioski
o zwikszenie liczby organizowanych
turnusw wypoczynkowych w nowych
orodkach wypoczynkowych. Zebrani
przyjli w gosowaniu jeden wniosek

dotyczcy zorganizowania turnusu


k. Kodzka. Kol. Mirosaw Dumaski zobowiza si do przygotowani
i zorganizowania dla chtnych wyjazdu
w porozumieniu z Prezydium Zarzdu.
Delegaci przyleli wszystkie sprawozdania wyraajc podzikowania dla
czonkw Prezydium i czonkw Zarzdw oraz Rejonowej Komisji Rewizyjnej. Na postawione pytania zebrani
cznie z goci udzieli wyjaniajcych
odpowiedzi. Przyjta zostaa w tej
sprawie uchwaa. Przedstawiono rwnie plan pracy OR, plan finansowy
i plan kontroli RKR na obecny 2011r.
Delegaci przyjmujc przedstawione
plany zaakceptowali je z jednoczesn
proba o przesanie ich do K.
Kol. Irena Pianka- Przewodniczca O/o w Czstochowie z uznaniem
odniosa si do pracy mandatariuszy
w naszym oddziale Komnickim , zoya podzikowania stwierdzajc, e
oddzia w Komnicach pozytywnie
wyrnia si w realizacji wszystkich

statutowych zada Zwizku. Ponadto Delegacji zostali zapoznani z programem dziaania Zwizku w kadencji 2009-2013, ktry zosta przyjty
uchwa Krajowego Zjazdu Delegatw
PZE,RiJ w styczniu 2010 roku. Nadzwyczajny Zjazd Delegatw wyrazi
uznanie dla mandatariuszy za bardzo
dobr realizacj programu dziaania
na lata 2008-2012. Oddziau Rejowego
w Komnicach.
Zajazd przyj Kolejn uchwa dotyczc stopnia realizacji uchway X
Krajowego Zjazdu Delegatw w sprawie dziaania Zwizku na kadencj
2009-2013.
Nasz Zjazd w tej uchwale zwrci si rwnie do Zarzdu Gwnego
Zwizku o pilne czynienie rnorodnych dziaa w zakresie reprezentowania interesw emerytw, rencistw
i osb z niepenosprawnoci wobec
wadz pastwowych i samorzdowych RP oraz wczenia si Zwizku
do kampanii wyborczej do Parlamentu
RP jako samodzielne stowarzyszenie.

Zapusty

szlachty, a pniej dla mieszczastwa


zapusty byy okresem zabaw, kuligw,
balw. Zapustom towarzyszyy rne
obrzdy, igraszki i zabawy . Legenda
mwi ,e przed wiekami y w Krakowie srogi burmistrz nazwiskiem
Comber. Pan Comber nie cieszy si
nadmiern mioci poddanych a kiedy wyzion ducha poddani piewali,
taczyli i popijali. mier burmistrza
wypada w czwartek ktry poprzedza
rod Popielcow .

Dzie w ktrym powtarzano uciechy z powodu, e zdech Comber


nazwano combrem. Comber w tusty czwartek zwaszcza na rynku
krakowskim wyprawiano od dawna.
Kwiaciarki, straganiarki w te dni weselay. Czerwone, rozswawolone tarmosiy (combrzyy) przechodniw za
wosy, zatrzymyway karety obcaowujc wacicieli- stawiajc ich przed
dylematem okup lub taniec z plebejuszkami.

Henryk Przech

przeszoci to dawne polskie okrelenie karnawau,


w szczeglnoci zwyczaje
ludowe zwizane z obchodzeniem
ostatnich dni karnawau. Na wsiach
z zapustami czy si zwyczaj koldowania rnych grup ludzi. Dla

GAZETA
KOMNICKA - Luty/Marzec 2011


13

www.klomnice.pl

Kwiaciarki, przekupki i inne krlowe straganw spraszay muzykantw


i rozgrzane okowit unosiy spdnice
w plsach wcigajc innych do zabawy , nie daway spokoju take kawalerom. Wyaniay ich z tumu, stroiy
w wianuszki z grochowiny i przywizyway je do kloca by cignli go kar
jako ,e w karnawale mieli wzgardzi
eniaczk . Po hejnale z wiey mariackiej rozszarpyway wrd radosnych
wrzaskw somianego bawana.
Pokpiwanie z wadzy zncajc si
nad kuk przy nieustannym pokrzykiwaniu comber! comber!, nie podobao si policji austryjackiej ktra
zakazaa obchodw.
Tusty czwartek zadawala pczkami, faworkami i pampuchami co
byo zgodne z obyczajem naszych
pra-pra-dziadkw. Nie oznaczao to
jednak i rozprawiwszy si z combrem policjanci zdoali wyciszy inne
rwnie wesoe praktyki.
Dzi w zasadzie ograniczamy si
czsto do przesadnej konsumpcji. Ro-

dzi si pytanie, czy warto przywraca


koloryt tustego czwartku ktry bdzie jak kiedy folgowa psotom, zblia ludzi do siebie w tacu i piewie
oraz innych kolorowych strumieniach
zabawy?
Zapewne potrzebni s ludzie chtni, zdolni a czsto utalentowani i z pasj bezinteresownego dziaania dla innych.
Uczestnicy dawnych zabaw i igraszek nie wylewali niczego za konierz
. Pito przy rnych okazjach na paskich bankietach, w szlacheckich bibendach, chopskich jarmarkach,
szewskich poniedziakach.
Pio si na zdrowie, wychylao yktus-bendyktus, czy te nasze kawalerskie.
Zmieniaj si obyczaje Trudno
dzi spotka koldnikw czy innych
zapustnych dziwotworw ktrym
gdziekolwiek przyszli naleao da to
lub tamto. Dawano wszdzie a na zakoczenie wystpw piew na podzik, sycha byo dzwonki, dudlenie

Ekologia w Zespole Szk


w Rzerzczycach
Magorzata Woszczyna

dukacja ekologiczna w szkole powinna suy wzbogacaniu wiata ksztatujcego si


w umyle ucznia. W naszej szkole gwny cel, jaki wyznaczylimy
do realizacji - to ksztatowanie postaw proekologicznych u naszych
wychowankw, stworzenie im warunkw do wszechstronnego rozwoju, poznania wiata. yjemy w XXI
wieku, gdzie rozwj cywilizacji, czsto oznacza zgubne skutki dla naszej
przyrody. Dlatego te naszym wsplnym obowizkiem jest uwraliwianie
modego czowieka na ochron naturalnego rodowiska, ktrego jestemy
nieodcznym elementem. W zwizku
z tym w naszej szkole podejmuje si
rnorodne dziaania promujce waciwe postawy ekologiczne. W tym
roku szkolnym z inicjatywy dyrektora Ryszarda Kroka zostaa stworzona
ekspozycja pt. ,,Zwierzta i ptaki pol14

skich lasw, przedstawiajca popularne gatunki zwierzt wystpujcych


w naszych lasach. Naley wspomnie,
e pomys stworzenia tego projektu
zrodzi si kilka lat temu. Pomysodawc ekspozycji by dyrektor. Od
dawna prowadzi rozmowy ze sponsorami, jednake warunki lokalowe,
pniej rozbudowa szkoy uniemoliwiay zrealizowanie tego szczytnego planu. Prace przygotowawcze
byy jednak ju w trakcie realizacji,
gdy wybudowano fundamenty nowej
czci szkoy, ktr oddano do uytku w biecym roku szkolnym. Prace
nad stworzeniem ekspozycji zostay
wykonane wedug pomysu dyrektora szkoy jeszcze przed rozpoczciem
roku szkolnego. Sowa podzikowania kierujemy do pana Zygmunta
Tomaszewskiego waciciela firmy ,,Drewbud, ktry przeznaczy
rodki na stworzenie niepowtarzalnej

skrzypek i odgosy brzkade.


Mimo e zmienio si od tamtych
lat bardzo wiele to z przykroci naley stwierdzi, e nie wszyscy wytrzewielimy co jest rwnie kopotliwym spadkiem historii.
Sdz e w codziennym yciu niekiedy brakuje nam tych zapustowych
radosnych igraszek i zabaw, pociesznych przebieracw i koldnikw.
W Zwizku Emerytw bdzie obchodzony Dzie Kobiet w ostatnim
dniu karnawau, ostanie 3 dni przepopielcowe (ostatki) nazywano w przeszoci szalone, kuse (od kusego
czyli diaba) lub bachusie. Dla chtnych Zwizku obchody odbd si
w odwitnym nastroju i miej towarzyskiej zabawie. Bdzie mona si
przekona e wiele osb sta bdzie
na zadzierzyste hulanki, skoczne poleczki i obertasy.
Lektura: Jzef Szczypka, Kalendarz Polski Instytut Wydawniczej
PAX Warszawa 1984r.

ekspozycji. Pomaga rwnie wraz


z pracownikami firmy w przygotowaniu tej wystawy. Eksponaty przekazali take czonkowie k owieckich
z Prudnika i Sosnowca, za co rwnie
dzikujemy. Nadleniczy z Prudnika
wzi udzia w uroczystoci oddania
nowego budynku szkoy i przekazania
ekspozycji. Przy pracach uczestniczyli: p.Zygmunt Tomaszewski, p.dyr.
Ryszard Krok, p.Piotr Kowalik, p.Tadeusz Kowalik, p.Jacek Politaski,
p.Kazimierz Pluta, p.Bartomiej Krok,
oraz p.Marzena Borkowska z uczniami. Ekspozycja staa si prawdziw
atrakcj dla uczniw i mieszkacw
Rzerzczyc oraz goci odwiedzajcych nasz szko. Urzdzono j
na grnym korytarzu, ktry w caoci
ma charakter przyrodniczy. Na duej
przestrzeni ogrodzonej drewnianym
potkiem, wybudowano specjalnie zaprojektowane podoe pokryte naturalnym poszyciem leny (mchy, porosty, drobne krzewinki, korzenie). Aby
stworzy naturalne rodowisko lene
umieszczono krzewy oraz ogromne
pnie drzew. To stanowi rwnie fototapeta obrazujca las. W tej fascynujcej scenerii prezentuj si bardzo
okazale zwierzta naszych polskich

lasw: sarny, dzik, borsuk, zajc, lis,


kuna, tchrz zwyczajny, je. Nad nimi
wrd konarw drzew s przedstawiciele ptakw: jastrzbie, kuropatwy,
baanty, dzicio, sjka. Nie brakuje
te gniazd ptakw, budek lgowych.
Wok ekspozycji na cianach zainstalowanych jest 13 tablic przyrodniczych powiconych zwierztom
objtych ochron oraz mieci si gazetka szkolnego koa LOP, przeznaczonych dla szkoy przez p.Sawomira Kowalika. Wystawa jest miejscem,
gdzie bardzo wielu uczniw chtnie
przebywa, tutaj rwnie odbywaj
si czsto lekcje przyrody. Stanowi
ona nieocenion pomoc dydaktyczn.
Stwarzamy uczniom warunki do obcowania z przyrod. Przykadem tego
jest otoczenie naszej szkoy, ktre jest
zadbane, pielgnowane przez wszystkich uczniw. Poprzez wieloletni
wspprac z Fundacj ,,Silesia,
dziki akcji ,,Posad swoje drzewko udao nam si posadzi okoo 800

drzew i krzeww. Wiele gatunkw


rolin byo nasadzane systematycznie co roku. W pracach uczestniczyli: uczniowie, nauczyciele, rodzice,
dziadkowie. Skadamy podzikowania
Fundacji ,,Silesia, p.Kapustom - wacicielom firmy ,,Eko Brass oraz
wszystkim rodzicom i naszym wychowankom za pomoc w budowaniu
naszego szkolnego ogrodu. Wszystkie
dziaania podjte w naszej szkole maj
ponadczasowe przesanie wychowa
mode pokolenie odpowiedzialne za
najblisze rodowisko i podejmujce
dziaania proekologiczne w celu ratowania przyrody. Specjalne podzikowania nale si dyrektorowi szkoy,
ktry poprzez wasne zaangaowanie, pomysowo, projekty promuje
od wielu lat ekologiczny styl ycia
w szkole.
P.S. W nastpnym artykule o superekologicznym ogrzewaniu szkoy pelletem.

Ach, co to by za dzie!!!
Anna Chmielarz, Anna Mocicka

ak mog powiedzie uczniowie


klasy II z Zespou Szk im. K.
Makuszyskiego w Skrzydlowie po wycieczce do Mstowa. Wyjazd
zorganizowany by w ramach realizacji obowizujcych treci zawartych
w nowej podstawie programowej.
Na dworze mrz i nieg, jednak nie
osabio to entuzjazmu drugoklasistw,
ktrzy 23 lutego udali si na przystanek autobusowy. Ju pozornie banalne oczekiwanie na autobus pozwolio
dzieciom na wykazanie si umiejtnoci korzystania z rozkadu jazdy.
Uczniowie poradzili sobie take z samodzielnym zakupieniem biletu, nie
zapominajc o stosowaniu zwrotw
grzecznociowych.
Pracownicy Przychodni Lekarskiej
Vena we Mstowie bardzo mio powitali grup. Pani pielgniarka pokazaa w jaki sposb odbywa si rejestracja
pacjentw. Coraz bardziej zaciekawione dzieci zostay zaproszone do gabinetu stomatologicznego. Tam wyjaniono im, jak dziaaj poszczeglne
przyrzdy dentystyczne. Teraz cyklicz-

ne wizyty kontrolne u stomatologa nie


bd ju tak niepokojce, tym bardziej,
e dzieci obiecay dba o higien jamy
ustnej. Drugoklasici odwiedzili rwnie gabinety: zabiegowy, szczepie
i okulistyczny. Dowiedzieli si, jak
dziaa aparatura okulistyczna, w jaki
sposb wykonujemy badania USG,
EKG, a take jak zbada poziom cukru
we krwi. Kady mia moliwo posuchania przez stetoskop bicia swego serca oraz zmierzenia cinienia ttniczego
krwi. Lekarz pediatra cierpliwie odpowiadaa nadociekliwe pytania uczniw
ze Skrzydlowa.
Kolejnym punktem wyjazdu byo
samodzielne wysanie przez uczniw
wczeniej przygotowanego listu dla
mamy. W urzdzie pocztowym maluchy wysuchay opowieci pani naczelnik o wdrwce listu od nadawcy
do adresata oraz przypomniay sobie
zasady adresowania przesyek pocztowych. Po rozmowie z panem listonoszem dzieci zakupiy znaczki pocztowe
iwysay listy, ktre z pewnoci oka si mi niespodziank dla mam.

GAZETA
KOMNICKA - Luty/Marzec 2011


Spragnieni dalszej wiedzy uczniowie udali si do Banku Spdzielczego.


Pani dyrektor ucieszya si z wizyty
i ciekawie opowiedziaa o pracy bankowcw. Dotychczas wielk zagadk
pozostawao dla wielu dziaanie bankomatu, ale teraz caa tajemnica zostaa rozwikana.
Korzystajc z okazji, dzieci odwiedziy Urzd Gminy we Mstowie. Tam
zapoznay si z ukadem tablicy informacyjnej udowadniajc, e potrafi
wyszuka na niej potrzebne dane.
We wszystkich odwiedzanych
miejscach uczniowie zostali bardzo
serdecznie przyjci i obdarowani pamitkami. W ramach podzikowania
wrczyli pracownikom odwiedzanych
instytucji samodzielnie wykonane upominki.
Du rado sprawi dzieciom take
spacer wzdu Warty, podczas ktrego mogy podziwia walory Jury Krakowsko Czstochowskiej oraz zostali poddani przyrodniczemu quizowi.
wietnie odpowiadali na wszystkie pytania. Trzeba doda, e podczas caego
wyjazdu dzieci pamitay o zasadach
bezpiecznego zachowania si na ulicy.
Peni wrae i mdrzejsi o nowe
dowiadczenia drugoklasici wrcili
do Skrzydlowa.
15

www.klomnice.pl

Turniej Mj wymarzony zawd


Pawe Deszcz

dniu 9 lutego w Czstochowie odby si powiatowy


turniej wiedzy o zawodach
i rynku pracy pod tytuem Zawd
moich marze pod patronatem
Prezydenta Miasta Czstochowy
oraz lskiego kuratora Owiaty
w Katowicach. Konkurs zdominoway grupy ze szk w Czstochowie,
gdy byo ich a 14 na 18 grup. Nie
mogo zabrakn uczniw z naszej
gminy, a dokadniej rzecz biorc z Zespou Szk w Komnicach. Pod opiek
Pani Katarzyny Bieli (psycholog oraz
doradca zawodowy) oraz Pani Anety
apety(pedagog szkolny) uczniowie
w skadzie : Martyna Juszczyk, Pawe Deszcz, Mateusz Kusak udali si
na turniej.

Pierwszy etap konkursu skada si


z dwch pyta na ktre kada z grup
musiaa odpowiedzie pisemnie dotyczyy one zarwno zwalczania bezrobocia, jak i tego w jaki sposb zaoy
wasn dziaalno gospodarcz. Drugi
etap skada si z 3 pyta, ktre kada z druyn losowaa. Dotyczyy one
m.in. historii pienidza, bezrobocia,
a take kwestii zwizanych z przedsibiorstwem. Bardzo emocjonujco
zapowiadaa si ostatnia cz , mianowicie prezentacja wylosowanego
zawodu. Jak si szybko okazao, to
zadanie nie sprawio grupom wikszych problemw, wic poziom ostatniego zadania by bardzo wyrwnany. W oczekiwaniu na werdykt jury,
uczennice z Zespou Szk im. Wa-

Co warto zwiedzi?
Magorzata Gonera

szczyna pierwsze skojarzenie


to zapewne zamek czy zesp
paacowo-parkowy.
Ostatni
waciciele tych dbr to Hochbergowie. Wielu z nas zapewne tutaj byo.
Jednak pobyt w Pszczynie mona
uatrakcyjni, odwiedzajc funkcjonujc od trzech lat Pokazow Zagrod
ubrw. Warto te uda si na ulic
Piastowsk, gdy tam w zabytkowej
kamieniczce z przeomu XVIII/XIX
wieku mieci si Muzeum Prasy lskiej.
Te miejsce odwiedzilimy z naszymi uczniami ze Szkoy Podstawowej
w Witkowicach w czasie ferii zimowych w ramach dziaalnoci Szkolnego Koa Krajoznawczo-Turystycznego. Naprawd warto!
Pokazowa Zagroda ubrw (polecam zwiedzi z przewodnikiem) mieci si na terenie zabytkowego parku,
w czci zwanej Zwierzyniec, kilkaset metrw od pszczyskiego rynku.
Zwierzta mona bezpiecznie oglda
z pomostu widokowego. Najlepszy
czas to karmienie ubrw (stae pory
co dwie godziny od 9.00 do 15.00).
Podchodz wtedy spokojnie do pani16

kw, a my moemy niemale z bliska


obserwowa te wyjtkowe zwierzta.
W zagrodzie, obok ubrw, yj jeszcze m. in. muflony, jelenie, daniele,
sarny, przepikne baanty, abdzie,
kaczki - sowem - bogaty zwierzyniec.
Przy Pokazowej Zagrodzie ubrw
funkcjonuje Orodek Edukacji Ekologicznej. Interesujca i bogata ekspozycja oraz kolorowe, czytelne, a co

dysawa Stanisawa Reymonta zaprezentoway pokaz mody strojw , ktre


zaprojektowali i uszyli uczniowie kierunku technologii odziey tej szkoy.
Przedstawiono nam stroje codzienne
i suknie wieczorowe. W kreacjach dominowa wzr czerwono-czarnej kraty. Po dopeniajcym cao pokazie
przyszed czas na ogoszenie wynikw.
Grupa z Komnic awansowaa do etapu
finaowego. Czytajc tablice wynikw
mona byo zauway, e 4 druyny
na 8 stanowiy druyny spoza Czstochowy. Drugi etap turnieju odbdzie
si podczas IV Regionalnego Salonu
Edukacji Technicznej i Zawodowej
w dniu od 9 marca 2011r. w Czstochowskim Parku Przemysowym, ul.
Way Dwernickiego 117/121.
wane, przycigajce wzrok zwiedzajcych, tablice edukacyjne pomagaj
w zdobyciu wiedzy o faunie i florze
ziemi pszczyskiej. Niezapomnianych
wrae dostarcza take przygotowany w konwencji trjwymiarowej film,
ktry w ciekawy sposb przyblia
uczniom histori pszczyskich ubrw. Pszczyna zwizana jest od blisko 150 lat z hodowl ubra, kiedy to
Jan Henryk XI Hochberg wymieni
z carem Rosji Aleksandrem II 20 jeleni
na 4 ubry przywiezione z Biaowiey.
Wwczas miay one uatrakcyjnia polowania ksicia w lasach pszczyskich.

Dzi objte s szczegln ochron.


Nastpny punkt programu to Muzeum Prasy lskiej. Zimowy spacer
przez park, pamitkowe zdjcie przed
zamkiem (zwiedzanie obiektu nie byo
moliwe, ze wzgldu na trwajce tam
prace remontowe), przejcie przez rynek w Pszczynie i dotarcie na ulic
Piastowsk 26. Przemia pani przewodnik w ciekawy sposb przybliya
nam dzieje lskiego czasopimiennictwa. Zobaczylimy tu rwnie wiele
dawnych maszyn drukarskich i introligatorskich. Odtworzono te gabinet

patrona muzeum - Wojciecha Korfantego - z oryginalnym umeblowaniem


i wyposaeniem. Niewtpliw atrakcj
byo wytaczanie przez kadego z nas
pamitkowego druczku na zabytkowej prasie. W tym miejscu poczulimy
si jak XIX-wieczni drukarze, ktrzy
si wasnych rk musieli uruchamia
mechanizm prasy. Udostpniona maszyna typu Boston wykonana zostaa
w warsztacie Emila Kahle w Lipsku
w roku 1850. W pomieszczeniu tym
prezentowane jest kompletne wyposaenie dawnej drukarni.

Nastpnie przeszlimy do Izby


u Telemanna - saloniku dawnych instrumentw muzycznych zlokalizowanego na pitrze kamienicy, gdzie
moglimy podziwia pozytyw - organy
z 1783 roku oraz bogaty zbir przernych instrumentw. Nasz wizyt uwiecznilimy wpisem do kroniki
i oczywicie ciekawymi zdjciami.
Wycieczk do Pszczyny zakoczy
spacer po rynku i odpoczynek na aweczce przy ksinej Daisy Hochberg
von Pless, onie ksicia pszczyskiego
Jana Henryka XV von Hochberg.

Przedszkolaki wituj dzie Babci i Dziadka


Katarzyna Szyda, Edyta Kocan

kres karnawau to czas wielu


uroczystoci i spotka. Dziki
nim nasza spoeczno lokalna integruje si i uczestniczy w yciu
naszego przedszkola.
4 lutego 2011 roku w Przedszkolu w Rzerzczycach a 8 lutego 2011
roku dzieci z Oddziau Zamiejscowego w Witkowicach witoway Dzie
Babci i Dziadka.
Cho za oknem zima, to w sercach
zebranych w tych dniach osb byo
bardzo gorco- w szczeglnoci zaproszonych bab i dziadkw. Seniorzy
przybyli na zaproszenie swoich wnuczt i ich nauczycieli. Z zaproszenia
na uroczysto skorzystali nie tylko
babcie i dziadkowie, ale take prababcie i pradziadkowie.
Wystpy dzieci poprzedziy przemwienia oraz yczenia, ktre szanownym gociom zoya Dyrektor
Przedszkola w Rzerzczycach mgr Danuta Topolska. Pani Dyrektor w swoim
przemwieniu podkrelia, e to jedne z nielicznych chwil w roku, kiedy

jeszcze bardziej ni zawsze pamitamy o mamach i tatusiach naszych rodzicw. Cenimy ich za bezgraniczn
mio, ciepo i opiek jak obdarzaj
swoje wnuczta.
Dzieci przygotowyway si do wystpu ju od duszego czasu pod okiem
wychowawczy: Edyty Kocan i Katarzyny Szydy w Przedszkolu w Witkowicach oraz Ingridy Gajdy, Edyty
Deszcz i Sylwii Janusiak w Przedszkolu w Rzerzczycach. Na programy artystyczne skaday si wiersze i piosenki, ktre przeplatane byy muzycznymi
zabawami. Wystpy przedszkolakw
byy czsto przerywane gromkimi brawami zebranych goci. Publiczno
zachwyci nie tylko znakomity wystp
maych artystw, ale rwnie starannie
wykonane dekoracje. Dzieci pragny
wyrazi w ten sposb mio i wdziczno Babciom i Dziadkom, ktrzy zawsze maj dla nich czas, obdarzaj ich
mioci, trosk i uwag.
Po czci artystycznej przedszkolaki wrczyy swoim kochanym babciom i dziadkom wasnorcznie wykonane
upominki. Nastpnie
szanownych
goci
zaproszono na przygotowany wczeniej
przez rodzicw dzieci
poczstunek, ktry sta
si okazj do rozmw
i wspomnie.
Kolejn
impreza
dla przedszkolakw
by bal karnawaowy,

GAZETA
KOMNICKA - Luty/Marzec 2011


ktry na stae wpisa si w kalendarz


uroczystoci naszego przedszkola.
W czwartek 10 lutego 2011 roku
w zabawie tej wziy udzia dzieci
z Oddziau Zamiejscowego z Witkowic oraz Przedszkola w Rzerzczycach. Spotkanie odbyo si w budynku
Przedszkola w Rzerzczycach. Dzieci
z Witkowic wraz z opiekunami zostay
przewiezione autokarem.
Na wszystkie dzieci, w piknie
przystrojonej sali czeka sympatyczny
prowadzcy imprez ukasz Matuszczyk lider zespou Helou. Czekay rwnie smakoyki przygotowane przez panie kucharki oraz mamy
przedszkolakw. Dzieci w tym dniu
wyglday piknie i ciekawie. Na balu
pojawiy si krlewny, wrki, motyle, rycerze, policjanci i inne bajkowe
postaci. Tace i zabawy skadajce si
na przebieg balu stworzyy przedszkolakom doskona atmosfer, w ktrej
bardzo szybko i przyjemnie upywa
im czas. wiadczyy o tym umiechnite buzie naszych podopiecznych.
Z pewnoci uroczystoci i imprezy
przedszkolne bd miym wspomnieniem dla wszystkich dzieci. Atmosfera
ciepa, radoci i wzruszenia, ktra towarzyszya spotkaniom w przedszkolach w Witkowicach i w Rzerzczycach bya okazj do umocnienia wizi
rodzinnej oraz przyjacielskich stosunkw przedszkoli ze spoecznoci lokaln. Wszystkie chwile uroczystoci
zostay uwiecznione na zdjciach. To
byy mie dni. Warto kontynuowa tradycj tych niezapomnianych spotka.
17

www.klomnice.pl

II Konkurs Wokalny im. Jana,


Edwarda i Jzefiny Reszkw
Leszek Janik

rzed nami II Konkurs wokalny


im. Jana, Edwarda i Jzefiny
Reszkw. Konkurs ten jest jednym z dziaa majcych przypomnie
postaci wielkich piewakach operowych
Reszke, ktrzy zdobyli midzynarodow
saw wystpujc jako pierwsi solici
na scenach Europy i Stanw Zjednoczonych.
W 2009r. odbya si I edycja konkur-

su wokalnego, ktrego laureatami zostali, Anna Noworzyn - sopran, Ingrida Gapowa - sopran, Marcin Hutek baryton.
W tym roku w dniach od 15 18 marca 2011r. w Klubie Politechnik odbd
si przesuchania oraz koncert laureatw
II edycji Konkursu wokalnego. Uczestnikw ocenia bdzie picioosobowe Jury:
Katarzyna Suska, Romuald Tesarowicz,
Jerzy Salwarowski i Tomasz Bugaj oraz

Wiadomoci kulturalne
Renata Krawiec
Charytatywnie, szczerze i od serca!!!

elem Powiatowego Konkursu


Anioy i Pierniki jest sprzedanie
aniow i zakupienie paczek ywnociowych na rzecz dzieci z biednych
rodzin z szeciu gmin powiatu czstochowskiego: Dbrowa Zielona,
Piasek-gmina Janw, Kusita -gmina
Olsztyn, Poczesna, Rdziny, Komnice. I to wanie uczynilimy! Wolontariusze: dzieci i modzie z GOK
w Komnicach, przed witami Boego Narodzenia sprzedaway anioy
w sklepie Wafelek A&D w Komnicach oraz w Delikatesach Centrum
w Komnicach. Za umoliwienie miejsca do sprzeday i sympati w stosunku
do dzieci piknie dzikujemy kierownictwu Wafelek A&D - P. Joannie
Janiszewskiej i P. ukaszowi Balikowi. Okazujemy wdziczno rwnie
Prezesowi GS S-Ch. W Komnicach Panu Zbigniewowi Wawrowskiemu. Paniom z Urzdu Gminy
w Komnicach P. Barbarze Soniak
i P. Ry Wiewirze skadamy podzikowania za zaangaowanie w sprzeda
aniow.
Dziki wystawieniu dwukrotnie,
w czasie Akcji Ferie 2011 spektaklu
p.t. Mikoajki na podstawie legendy o w. Mikoaju, w reyserii Dawida Chybaskiego moglimy sprzeda
anioy. A sprzedaway: Karolina Gonera i Karolina Bera. Gorce podzi18

kowania przesyamy modziey: Zuzi


Eliasz, Przemkowi Chrucielowi, Ewie
Woszczyskiej, Kubie Koodziejczykowi, Nicoli Zaspie, ukaszowi Janikowi.
Kwota jak zebralimy wyniosa:
1.277,-z. Paczki rozwieziemy do dzieci z biednych rodzin, przed Niedziel Palmow -16 kwietnia (sobota),
w godzinach dopoudniowych. Czekajcie na nas!! List dzieci z biednych
rodzin przekae nam wkrtce GOPS
w Komnicach. Do pozostaych piciu gmin paczki dowieziemy do szk
i przedszkola, z ktrych pochodziy prace.
Poniej napisane sowa Kornela Makuszyskiego niech dopeni najpikniejsz z prowadzonych Akcji, pomocy drugiemu maemu czowiekowi!
To dziki Wam, wszystkim: dzieciom
i modziey prawdziwym artystom
plastykom z Powiatowego Konkursu Anioy i Pierniki 2010, ludziom sprzyjajcym tej Akcji i zarazem nam wszystkim udao si po raz kolejny!
Mdrym by to wielka sztuka, ale
dobrym jeszcze wiksza
Zwyciya!

asze dzieci i modzie z terenu


naszej gminy, laureaci Konkursu Recytatorskiego przeprowadzonego w dniu 2 grudnia ubiegego roku,
w naszej instytucji, wzili udzia

Delfina Ambroziak jako Przewodniczca.


Konkurs odbdzie si pod patronatem Prezydenta Miasta Czstochowy;
a zorganizowany przez Filharmoni
Czstochowsk przy pomocy finansowej
Urzdu Miasta Czstochowy oraz gmin,
z ktrymi zwizana jest historia najsynniejszego rodzestwa piewakw
Komnic, Mstowa, Mykanowa i Rdzin.
Wsporganizatorami konkursu s:
Fundacja im. Jana, Edwarda i Jzefiny
Reszkw, Regionalny Orodek Kultury
w Czstochowie, Zesp Szk Muzycznych im. M.J. ebrowskiego w Czstochowie. Zapraszamy na drug edycj
Konkursu.
w dniach 23-24 lutego w eliminacjach
powiatowych Regionalnego Konkursu Recytatorskiego, ktry odby si
w Regionalnym Orodku Kultury
w Czstochowie. Spord 69 uczestnikw (w trzech kategoriach wiekowych) do dalszego etapu przesucha
zakwalifikowaa si w kategorii I (od 0
do I klasy) - Patrycja Brondel uczennica z Zespou Szk w Konarach. Przygotowaa j Pani Aldona Chrzstek.
Zdobywszy wyrnienie rwnorzdne
z uczniem z Olsztyna wystpi w dniu
10 marca w dalszych rejonowych przesuchaniach. Nareszcie, powiodo si,
Patrycjo, o tym marzya?! Gratulujemy
Ci i szczerze si cieszymy!
Uwaga Przedszkolacy!

est i dla Was impreza Turniej


Recytatorski dla Przedszkolakw
im. Ludwika Jerzego Kerna. Turniejowe zmagania w dniu 31 marca. Karty zgosze do dnia 26 marca. Jurorzy
to aktorzy. Uczestnikami bd dzieci
z przedszkoli naszej gminy, ale pragniemy przyj serdecznie goci z innych
gmin powiatu czstochowskiego. Integrujemy si, wzbogacamy i oywiamy. Oj bdzie si dziao! Dziecico,
ekspresja i szczero, w dodatku pikne
teksty zmarego nie tak dawno poety
Ludwika Jerzego Kerna. Prawdopodobnie darczyca obdaruje nas wybornymi
wypiekami i czy dla takich klimatw
nie warto wystpi na takiej fantastycznie radosnej imprezie w Orodku Kultury? Pozostaje nam szczerze namwi
do udziau!

Dziaalno wyjazdowa Zespow!

z mska to Chopoki
z Komnic, cz eska to
Swatki Komniczanki w caoci
to Folklorystyczny Zesp piewaczy
Klepisko wyjad ju 9 kwietnia
do Dbrowy Grniczej na IV Midzy-

kulturowy Przegld Folklorystyczny


Zagbie i Ssiedzi. Wystpi w kategorii zespow stylizowanych, z repertuarem wizanka melodii z widowiska
obrzdowego Komnickie Wesele.
Wystpi rwnie solistka- P. Irena Janusz z repertuarem pieni weselnych.
W dniu 2 maja wystpi na Euro-

Folklor w Zebrzydowicach lskich.


W dniu 15 maja wyjad razem z Zespoem Obrzdowym Grusza, by wystpowa w Wojewdzkim Przegldzie
Zespow Folklorystycznych Wici 2011
w Chorzowie.

VIII OGLNOPOLSKI TURNIEJ TACA TOWARZYSKIEGO

Gmina Komnice bdzie ponownie goci


tancerzy z caej Polski!
Krzysztof Chmielarz

ona powiedzie, e oglnopolskie turnieje taca towarzyskiego organizowane


w naszej Gminie na stae wpisay si
w kalendarz taneczny Polski. Zgodnie
z kalendarzem 8 kolejny ju turniej
odbdzie si w dniach 26 27.03.2011r
w Hali Sportowej w Komnicach. Organizatorami tegorocznego turnieju Taca
Towarzyskiego s: Wjt Gminy Komnice p. Adam Zajc, GOK Komnice, Klub
Taca Towarzyskiego STYL przy GOK
Komnice oraz Spoeczny Komitet Rodzicw dzieci taczcych w klubie.
Bdzie to turniej w czci charytatywny z przeznaczeniem cegieek na dofinansowanie do leczenia kolejnego dziecka z naszej Gminy poprzez Fundacj
Dzieciom Zdy z Pomoc z siedzib
w Warszawie pod honorowym patronatem midzy innymi Beaty Tyszkiewicz,
Piotra Adamczyka. Dla naszej Gminy
jest to kolejne wiosenne wito wdziku
i modoci, na ktrym bdziemy mogli
obserwowa i podziwia kunszt taneczny
tancerzy caej Polski w rnych kategorii
wiekowych i stylach tanecznych, tace
standardowe i latynoamerykaskie. Na
parkiecie nie zabraknie rwnie tancerzy
z Klubu Taca Towarzyskiego STYL
dziaajcego przy GOK Komnice. Nasi
tancerze przed Turniejem pracuj solidnie wiczc na co dzie pod okiem trenera Krystiana Chmielarza i szkoleniowcw p. Krzysztofa Trentowskiego byego
mistrza Polski z tacw standardowych
oraz p. Krystiana Radziejowskiego i Sylwii Maczek z tacw latynoamerykaskich obecnych wicemistrzw Polski,
pfinalistw Turnieju Blackpool w Anglii.

W cigu roku nasi klubowi mionicy taca uczestniczyli w licznych


turniejach krajowych i zagranicznych,
odnoszc sukcesy, zajmujc miejsca finaowe i miejsca na podium, zdobywali wysze klasy taneczne. Tym samym
przynosili saw i propagowali Komnice
na mapie tanecznej Polski i za jej granic. Przygotowania do turnieju id pen
par, przygotowany jest program turnieju uwzgldniajcy, skady sdziowskie
na poszczeglne dni i organizacj turnieju. Opracowany jest rwnie kalendarz
taneczny naszego Klubu z uwzgldnieniem wszystkich Sponsorw, ktrzy
jak co rok mocno wspieraj organizacj
turnieju i pomoc dla chorego dziecka.
Dla publicznoci bd dodatkowe atrakcje podczas wieczorowej gali zarwno
w dniu 26, jak i 27.03.2011 r. Bloki taneczne bd si rozpoczyna o godz.
9.30, 12.30, 16.30.
Wszystkich serdecznie zapraszamy
na imprez tej rangi organizowan w Naszej Gminie.
--W Gminie Komnice przygoda z tacem zacza si od 2002 roku, w ktrym
dyrektor Szkoy Podstawowej w Komnicach p. Krzysztof Wjcik w porozumieniu z Krystianem Chmielarzem absolwentem tej szkoy i tancerzem szkoy
taca SZYK w Czstochowie zorganizowali zajcia taneczne dla uczniw
szkoy. Od 2003 roku kursy taneczne
przerodziy si w Klub Taca Towarzyskiego i Nowoczesnego STYL dziaajcy przy GOK w Komnicach, ktrego
trenerem zosta Krystian Chmielarz i jest
do chwili obecnej.
Od samego pocztku dziaalnoci

GAZETA
KOMNICKA - Luty/Marzec 2011


Klubu przy zaangaowaniu i pomocy


spoecznego komitetu rodzicw tancerzy
odbyway si turnieje midzyklubowe,
a od 2004 roku cyklicznie organizowane
s ju turnieje taca towarzyskiego o zasigu oglnopolskim. Na pierwszym jednodniowym turnieju gocilimy 160 par
z caej Polski. Tej rangi impreza zorganizowana w Komnicach po raz pierwszy
od razu zdobya wielki aplauz publicznoci i mieszkacw naszej Gminy, odbia
si take szerokim echem poza jej granicami. Organizatorzy nastpnych turniejw, tj. Wjt Gminy Komnice, GOK
i Klub Taca Towarzyskiego i Nowoczesnego STYL rozszerzyli o kolejny dzie
i do chwili obecnej s to turnieje dwudniowe odbywajce si w sobot i niedziel w miesicu marcu kadego roku.
Od tego czasu do Komnic przybywa
coraz wicej par tanecznych z klubw tanecznych caej Polski w iloci okoo 300
par z 60 miast. Rwnie coraz wiksze
jest zainteresowanie sponsorw, ktrzy
dotychczas wspierali nie tylko turniej taca, ale dziaalno charytatywn na rzecz
dofinansowania do leczenia i rehabilitacji
kolejnych dzieci w Naszej Gminie. Na
pierwszym charytatywnym turnieju, ktry odby si w 2007 roku wspomagalimy
podopiecznych fundacji p. Anny Dymnej
Mimo Wszystko z Krakowa. Podczas
nastpnych i kolejnych turniejw pomoc objte byy dzieci z terenu naszej Gminy poprzez Fundacj Dzieciom Zdy
z Pomoc pod honorowym patronatem
nie yjcego ju prof. Zbigniewa Religi,
a obecnie p. Beaty Tyszkiewicz i Piotra
Adamczyka. Na kadym turnieju oprcz
walca, tanga, qikstepa, samby, rumby,
czy pasodoble publiczno i sponsorzy

19

www.klomnice.pl

mieli moliwo by wiadkami niespodzianek, i tak wystpu show p. Katarzyny


Cichopek i p. Marcina Hakiela laureatw
Taca z Gwiazdami, grupy tanecznej
Taniec z Ogniem, v-ce mistrzw wiata w tacu break dance, tancerki w tacu brzucha i innych atrakcji, ktrych nie
w sposb wymieni. Wieczorowe gale
turniejw byy zawsze otwierane pik-

nym polonezem w wykonaniu naszych


rodzimych Pomyczkw, w przerwach
midzy blokami tanecznymi prezentowa
swj repertuar Folklorystyczny Zesp
piewaczy Klepisko, Orkiestra Dta
Stray Poarnej, zawodnicy grupy karate.
To wszystko mogo si odbywa w naszej
gminie dziki duemu zaangaowaniu
Urzdu Gminy, Wjta p. Adama Zajca,

Relacja z EGP 2011


Kamil Kokoszka

dniach 22-23 stycznia 2011


roku w Hali Sportowej
w Komnicach odbya si
pita edycja turnieju sportw elektronicznych - Electronic Games Party 2011. Ten kto nie by, niech auje!
Atrakcji, ducha rywalizacji oraz emocji
nie brakowao. W tym roku impreza
bya znacznie wiksza i ciekawsza od
poprzedniej. W turniejach udzia wzio okoo 400 graczy, wrd ktrych nie
zabrako tych najlepszych. Pord rozgrywanych platform znalazy si m.in.
Counter Strike 1.6, Pro Evolution Soccer 2011, Call of Duty Modern Warfare,
Tekken 6, Call of Duty Black Ops, Wii
Boxing, Wii Bowling, Need For Speed
Hot Pursuit.
Prowadzone byy one w rnych formach, pojedynki indywidualne oraz druynowe - dwu, trzy oraz picioosobowe.
W dniach turnieju hal w Komnicach
odwiedzio okoo 800 osb z caej Polski.
Do przeprowadzenia rozgrywek zgromadzona zostaa pokana ilo sprztu,
w tym ponad 80 komputerw oraz 22
konsole. Na miejscu pojawio si wielu
redaktorw, zarwno telewizyjnych jak
i reprezentujcych portale e-sportowe.
Obszerne relacje przygotoway telewizje TVR oraz NTL Radomsko. Kilkaset
osb obserwowao na ywo rozgrywki
w Komnicach poprzez dwie relacje internetowe w serwisach Headshot Media
oraz Cybersport. Mecze komentowane
byy przez Cyca, Ozka, M4rko, Warlikea oraz innych znanych i lubianych
w wiecie e-sportu.
Poza stanowiskami turniejowymi
kady mg zagra w gry sterowane
przez innowacyjne kontrolery ruchowe
Nintendo czy te kierowane obrazem
przez Kinecta. Dla niewtajemniczonych
20

widok osb wymachujcych Nunchakiem oraz skaczcych przed Kinectem


mg wydawa si co najmniej zabawny.
Zwycizcami turniejw gwnych
zostali:
Counter Strike 1.6:
Universal Soldiers, BENQ DELTAeSPORTS.com, Team ONYX
Call of Duty Modern Warfare:
CEFO, Alsen Team, Pro Gloria Gentis
Pro Evolution Soccer:
Damianos, Diego, Wesoy
Tekken 6:
eliwna Pi, Gon, Kurek
Call of Duty Black Ops 3on3:
TMD, Garry Move Out, Filtry
Call of Duty Black Ops 1on1:
Heniu, Kamil07, Quarantino
W turniejach udzia wzio kilkanacie osb z terenu gmin Mykanw oraz
Komnice. Niestety komnicka druyna
Counter Strikea 1.6 - MyScan nie odniosa sukcesu, nie awansujc z pierwszej fazy grupowej. Pierwsze miejsce
w turnieju Need For Speed Hot Pursuit
zaj Kamil Zielonka z Borowna, a take
pierwsze miejsce w Deathmatchu Counter Strike 1.6 zaj Kuba Dudek z Zawady.
EGP 2011 zgromadzio bardzo pokan pul nagrd, ktra cznie wyniosa okoo 23 000z.
Oprawa imprezy bya znakomita.
Gracze otrzymywali napoje energetyczne
z logo EGP. Mecze obserwowa mona
byo na duych ekranach. Dowiadczeni

Dyrektora GOK p. Leszka Janika, trenera KTT STYL p. Krystiana Chmielarza,


Dyrektora Zespou Szk p. Barbary Kanoniak, hojnoci Sponsorw oraz zaangaowania rodzicw dzieci taczcych
w Klubie. Mamy nadziej, e w dalszym
cigu nie zabraknie zapau do organizowania tanecznej imprezy oglnopolskiej
w naszej Gminie.
administratorzy przygotowali profesjonalne regulaminy kadego z turniejw.
Podobnie jak w roku poprzednim, tak
i w tym, wydarzeniu towarzyszy konkurs ekologiczny na temat recyklingu
elektromieci. Dofinansowany zosta on
ze rodkw Wojewdzkiego Funduszu
Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, dziki czemu uczestnicy otrzymali bardzo atrakcyjne nagrody rzeczowe w postaci profesjonalnego
sprztu gamingowego.
Po wicej informacji zapraszamy na oficjaln stron turnieju: www.egp.com.pl
Organizatorami imprezy byli Zwizek Modziey Wiejskiej oraz Gmina
Komnice. Kilkumiesiczny wysiek
modziey z k ZMW w Borownie oraz
Zawadzie przynis wielki sukces, a impreza postrzegana jest jako jedna z najlepszych i najwikszych w kraju. Nie byo
by to moliwe bez wsppracy z Gminnym Orodkiem Kultury w Komnicach,
Gmin Mykanw - Wjtem Krzysztofem Smel oraz przede wszystkim gospodarzem - Wjtem Gminy Komnice
- Panem Adamem Zajcem.
Turniej dofinansowany zosta ze rodkw budetowych Gminnego Orodka
Kultury w Komnicach oraz Gminy Mykanw.
Chcemy podzikowa panu Januszowi Krysiakowi za nieodpatne dostarczanie pieczywa dla osb organizujcych
turniej oraz panu Robertowi Zalasowi
z Komnic za pomoc techniczn.
Za pomoc w organizacji turnieju podzikowania kierujemy te pod adresem
pani Barbary Kanoniak Dyrektora Zespou Szk w Komnicach oraz dla personelu szkoy.
Sponsorami wydarzenia byli:
Roccat - sponsor gwny, Media-Tech,
Kaspersky, Kobra, 1shot1kill, NaOstrzu.
pl, EPSON, Bank Spdzielczy w Komnicach, ALMET, Enermax, Thermaltake, a take Piekarnia Henryk Krysiak
i Restauracja Miodowy Dwr z Komnic.
Partnerzy strategiczni: Nintendo,

Budda Bag, eGame, Miuki, D-link,


BENQ, Inwestcom, KHAOTIC, ProPlayer, Alfanet, COMBOS.

Media: Headshot Media, Cybersport,


GIEROmaniak, Honmaru.pl, Gamemod.
pl, Counter-Strike.pl, NTL, TVR, playpc.

pl, ESCN, 101st.eu, czewa.tv, CALLofDUTY.pl, Batalion, PESLEAGUE,


RMFMAXXX, Gazeta Komnicka

XI WIELKANOCNY OGLNOPOLSKI WYCIG KOLARSKI

Przygotowania na finiszu!
Jan Milc

I SERIA PUCHARU POLSKI.

Schematyczna mapa trasy jazdy indywidualnej kat. junior dugo 16,5 km

momencie
kiedy
ten
numer
GK
dotrze
do szanownych Czytelnikw przygotowania do XI Wielkanocnego Oglnopolskiego Wycigu
Kolarskiego o Puchar Wjta Gminy
Komnice bd dobiega koca.
Jak ju informowalimy wczeniej,
XI Wielkanocny bdzie imprez
dwudniow. W sobot 9 kwietnia rozegrana zostanie jazda indywidualna
na czas w kat. junior, junior modszy,
kobiety elita i juniorka, modzik, juniorka modsza + modziczka. Natomiast w niedziel (10 kwietnia) odbd si wycigi ze startu wsplnego
we wszystkich kategoriach. Przypominamy, e dla kategorii junior, junior
modszy, kobiety elita i juniorka oraz
juniorka modsza zawody s I eliminacj Pucharu Polski.
Start i meta wycigu indywidualnego na czas zlokalizowane s w Konarach, przy czym ze wzgldw bezpieczestwa nie bdzie rundy wok
wsi. Poniej zamieszczamy schematy
tras dla poszczeglnych kategorii.
Na czas rozgrywania konkurencji
junior zostanie zamknita droga powiatowa 1030S na odcinku Zawada
liwakw oraz droga 1031S na caej
dugoci i 1032S na odcinku ZawadaKonary.
Na ten okres wyznacza si objazdy
do Gidel:
I z Komnic do Radomska (DK 91)
i dalej w kierunku Woszczowej;
II z Komnic do Garnka i dalej w kierunku Gidel;

I SERIA PUCHARU POLSKI

Schematyczna mapa trasy jazdy indywidualnej kat. kobiety elita+juniorka


oraz junior modszy dugo 10 km.

GAZETA
KOMNICKA - Luty/Marzec 2011


21

www.klomnice.pl

W czasie rozgrywania wycigu


w kat. junior modszy i kobiety elita zamknita bdzie droga 1032S na odcinku
Konary Zawada oraz ul. Czstochowska w Konarach i wierczewskiego
w Bartkowicach. Natomiast podczas
startw kat. modzik i juniorka modsza
droga 1032S na odcinku 100 m od ul.
kowej w kierunku Zawady oraz ul.ul.
Czstochowska w Konarach i wierczewskiego w Bartkowicach.
Zawody niedzielne bd rozegrane
ze startu wsplnego. Start i meta s wyznaczone w Komnicach na ul. Pocztowej (obok Urzdu Gminy). Tras jazdy
kolarzy oraz obowizujce w czasie wycigu objazdy prezentujemy na poniszym schemacie:
Ptla po ktrej bd ciga si kolarze liczy 18,2 km, natomiast dystans
wycigu gwnego wyniesie ok. 146
km. Kolarze wystartuj w kierunku
Rzerzczyc nastpnie przejad przez
Skrzydlw, Rzeki, Bartkowice-Leniczwk do Komnic. Podobnie jak
w latach ubiegych naley liczy si
z utrudnieniami w ruchu koowym. Bdzie on na trasie przejazdu kolarzy cakowicie wstrzymany. Utrudnienia te
nastpi w godz. 14.30 18.00 w sobot i 10.00 15.50 w niedziel.
Poniej przedstawiamy szczegowy program zawodw:

Schematyczna mapa trasy jazdy indywidualnej kat. juniorka modsza


(Puchar Polski), modziczka i modzik.

Schematyczne trasy objazdw w dniu 10 kwietnia 2011 r.

09 kwietnia 2011 ( SOBOTA )


14:45 - Uroczyste otwarcie
15:00 - Start pierwszego zawodnika
do jazdy na czas w kolejnoci kategorii:
JUNIOR JUNIOR MODSZY - KOBIETY ELITA i JUNIORKA MO- 13:50 - Meta kat. TANDEMW
DZIK JUNIORKA MODSZA + 12:05 - Uroczyste otwarcie XI WIELKANOCNEGO WYCIGU KOLARMODZICZKA;
-15 minut po ukoczeniu ostatniego za- SKIEGO
12:10 - Start kat. Elita + Orlik
wodnika dekoracja zwycizcw.
12:15 - Start kat. Junior
12:18 - Start kat. Kobiety Open
10 kwietnia 2011 ( NIEDZIELA )
13:40 - Meta Kat. Kobiet Open
10:30 - Start kat. Junior Modszy
14:40 - Meta kat. Junior
10:35 - Start kat. Modzik
15:35 - Meta kat. Elita - Orlik
10:38 - Start kat. Juniorka Modsza
15:50 - Uroczyste zakoczenie wycigu,
10:40 - Start kat. Modziczka
ogoszenie wynikw i wrczenie nagrd
11:15 - Meta kat. Modziczka
Zwycizcy poszczeglnych kategorii
11:35 - Start kat. TANDEMY NIEWIoprcz nagrd przewidzianych regulamiDZCYCH I NIEDOWIDZCYCH
nem otrzymaj statuetki wykonane przez
11:40 - Meta kat. Modzik
artyst-rzebiarza p. Mariusza Chrzstka.
11:50 - Meta kat. Juniorka Modsza
Wycig gwny (kat. elita/orlik) ro12:00 - Meta kat. Junior Modszy
12:30 - OGOSZENIE WYNIKW zegrany zostanie na dystansie 145,6 km,
DLA KATEGORII MODZIEO- co oznacza, e zawodnicy bd pokonywa wyznaczon ptl 8-krotnie, juWYCH
22

niorzy pojad na dystansie 91 km tj. 5


okre, juniorzy modsi 3 okrenia tj.
54,6 km, podobnie kobiety i mastersi.
Modzicy i juniorki modsze pokonaj
36,4 km, czyli dwa okrenia. Najkrtszy dystans bd mie do pokonania
modziczki- 18,2 km (1 okrenie).
Zachcamy przedsibiorcw do zareklamowania swoich firm. Na wycig
przyjad ekipy kolarskie i towarzyszce
im osoby oraz ich sponsorzy z caej Polski, a take przedstawiciele prasy, radia
i tv. Bdzie to wic bardzo dobra okazja
do szerokiego zaprezentowania przedsibiorstw. Warunkiem umieszczenia
reklamy, podobnie jak w latach ubiegych jest udzia w sponsorowaniu wycigu. Szczegowych informacji w tym
wzgldzie udziela Dyr. GOK p. Leszek
Janik.

Co warto zwiedzi?

Ach, co to by za dzie!!!

Jeli w Waszej rodzinie przyszo na wiat dziecko, pochwalcie


si Czytelnikom naszej lokalnej gazety.
Zdjcia wraz z krtkim opisem prosz przesya na adres:
gazeta@klomnice.pl lub sekretarz@klomnice.pl,
ewentualnie dostarczy na pycie do Urzdu Gminy Komnice
ul. Straacka 20, I pitro pokj 106.

Maja Tomaszewska
Urodzia si 30.09.2010r.,
Waya 4100 g i mierzya 61
cm. Razem z rodzicami Kamil i Krystianem mieszka w
Czstochowie.

Daniel Mrz
Urodzi si 28.11.2010r.
Way 3800 g i mierzy 59
cm. Mieszka z rodzicami
Ilon i Sebastianem w
Komnicacach.