ACTA

SANCTORUM CHRISTI

MARTYRUM

VINDICATA

AB

ODOACRE ILBACHIO

IIYE .4

JACOBO LJ\DERCHIQ

Cdngregatioriis Oratorii U rbis Presbytero •

PARS ALTERA.

CtJt;/~"lJ"'lInt ~J 'Vtrfol S~ne()1 ItlOI. pral. LXXXII. verf.rv,

, ._

/..0""

(-r'" '!

, .... ' . .' - /

ROM A! J M Dec X X I I I.

Sumptibus Laurentii J & Thomre Pagliarini Bibliopol.

Ex Typographia Rachi BCfnabb. )( I'r_liJuIII IfTllli/fN •

Digitized by Google

· ... /

..

," ~.

-I:

.... ~

.,

Digitized by Google

s~ JOANNESDAMASCENUS __

OrA~. 2. iJe I mAgini~lJ_s •

C Hrtitlm Regem , Be Dominum ita fpcdandum proponimus , ut proprio ipfum exer. ciru non denudemus • Exercirus I enim Domini, Sandi funt • Proprio fe ;p{um exercitu

{poliet Rex rerrenus J & tunc fpolict Regem & Dominum faum . Purpuram, coronam .. que deponar , & tunc eorum , qui fc fortjffimos advcrfus Tyrannum przfiiterunt, quiquc vitiis, & perturbationibus imperarunr , honorem , & glonam auferae , Cur cnim amici Chrifii J qui heredes Dei, & coheredes ChriLH, Divineque glorie , 8a Regni funt focii, Don etiam glorjz , quz in terra eG participes fine ~ Non dico vas fervos, inquit DIS us: Yos amici mei cLl:is. Hos igitur honore, quem illis habet Bcelefia fpolubimus ~ O· manum audacern I O· Lin.; gLWD temerariam, Dee e:oDtradiccDtcm, & maodatis ejus repugnantc:m •

a 2 D. HIE ...

Digitized by Google

D. HIE RON ~ M Q S

'I, n Apologjlf "J P tlmm4chium; pro.

Libro IfJverflis JO'lJinilf~II'" ~

I Nvente .funt Plautine famiIiz, & fdoli tan; tum ad detrahendum, qui in eos fe doCtos oLl:entare velint , fa omnium dicta lacerene !

IJem Epiflol. Lib. v I I. Epift. S I ~ lid Domnionem.

NOn eft grande, m i Domnion garrire per angulos, & Medicorum tabernas, ae de mundo ferre fententiam : hie bene dixit,. ille male: ifie Scripturas novir, ille deli rat :

inc Ioquax, ilIe infantiffimus eG. Ut de omnibus judicer , cujus hoc judicio meruit ~ Contra quemliber pafsim in triviis Ilrepere , & congercre maledida , non crimina , fcurrarum eft, & parafirorum • Moveat m~num, figat ftylum ; conm.ove~~ fe, 6: quidquid potell , fcriptis ofiendat : det nobis OCCaM fionem refponde~di differtitudin~ fure !

IN ...

Digitized by Google

I N

D

E

x

CAP I T _U M

, .

Parris Poflerioris,

LIB E R

I V~

In quo de Cenfurls contra Atla SSe Martyrum , ex pro .. fanis Scrlptoribus , Principum legibus , ipfarumque, & illorum coneemptu , & judicii forma depromptis:

Et infuper de perfecurlonibus, & perfecutoribus : De Chrilliani4J liberalibus difciplinis, vel generis Dobilitate infignitis; Ee de linguarum demum integr~ta .. te , feu corruptione , poriffimum agitur • pag.1

CAPUT I.

~rl't"u", Iro/,,",rll1ll auflo,;ta/, ad Ecc/tJiafiicII Hifioritl /ubjitlium, ex D • .Augujl;no t'Utllilu" pOliul, ; fuam aJl,uiIMI': li'iMI non 11110 i"nilttJdum dttIJ(JfI" flalU,. • ibid.

CAPVT II. ;

$"1,""'1 :Eth"ico.f !4p;US 'Uer;tate excitiijfo, & ipjorum Gt1lt;J;U1II ,.Au8q,lIm ttf1imon;o ",enM,ii flotillo/, detlJOnRr.,ur • ' , ~

CAP' UTI I I~

"E.~ SS.,' Ma"'1rIlWl .ASis ,alumniosl co/Jig;III" to/it., ,MarIJrts, COnlra Principurn ltges, m.Ullll) fUllnul-

lalenul Geri "olt,,,nl) perpel,,,,ne. J S

. I''.. ~ "./I. . ~ A ...

Digitized by Google

INDEX CAPITUM.

"' ... ~ I

CAP UTI v.

ri~utl magnu~ vi4e"i debtl; lIIi,ua ton;"" rklilu, ~J ma".j",e L~u fAll .. lui/' ~ U. MM., c,.. ;idlfll lIon!'uIJII_, p"~t,,, 'p/" De, J lIa~II'Iu.' Leglmf"iffo , ",ide1'; pojJin' • . 18

..

c . C' A ·p.U T V.

petl S""Oi M"1'IJ1'u aJpI1''' ali'lu""do 'Ut1'b" ;n fie"li P,,;ncipll p"OIl1lijfo' Nfo1'lIIIIU" .: . ob ioc IMIIln, ne« ipfts p,,,,,'i 1I0XII, lIec eo1'U'" ,Allis f"Iji,,,til CII/U",";,. ;"'piag; VIIlet. Jf

CAPUT VI.

34"0,,..,,, M ""1,"11111 T,,,,,,,,,is IXP,.ob1'A",;1IIII & 'fHf' .. b", e- AB", SaG,.""",,, SC1'ipllU'IIt''''' IXIIII/lis, •

. PfoIllh-CIIl/U,.is 'CI;nJicII"'U1' • 2 8

CAP U T VII.

B;umplis "liis, IX "O'UfJ Tt}I"menlfJ lIt/llmPlis, a, /1'11- .: tip. P1'019llJ""'11'is Sllpblllli, iJml ~1'Mil"1'. AJ""". ./",.i01'II1II fJbjl8" Jilinmtlll'. cu" PjiIlJo-Clnj'o1'es, cOrJ-

11'. ~S.MM. ctn/"1'1IItI btl'" IXto&il_'U,,.itll'. 3J

CAPUT VIII.

CIl/"1'tI , ae P1'intipli , ", J,J, .Ma1'IJ"U1/I C""PS juJi,,,,," ilis, 'U1,.Um O-juppliciis , '1"i".s IDS "tlMxn'''''' ,/". . SII/O"II int,,,fui./fo, IX p1'o/a'';1 HijI'1'iis/"/pitu_

'- "'''''#111' • .p.

CAP U T IX.

lilt", il1'gtJllltnlll", p"o/If/II;IU", 6- SaC1'.MIII ~N'jpllJ'";'

~~ "IIfJ-oJti_III" ""11'",11'"1' • 4 ~

CA..;

Digitized by Google

__ CAPUTX~

:4lii/ ,Nt",pli/,x tOM'" foGf"folllt ptlitil, iatlll tOlllpl'~

b""uI'.· . 4~

CAP U T XI~

1. Ch"jfo"41, "i ;"Jt";s FiM; 1"/lclII",iblll "IlMli.Ji"~ .• OIllfJ t.1, p"."" ius .. lit" otlUli'lllt LtgUIII , IIC jll. t/i';"I'UffJ form. pfJ,jlbllb;'. • S I

CAPUT XII.

Sp R .... ;s 1"'/f".'OI'Jlllu , f*tlfll IIcrittr , Co ;lIhumllll~ , ;11 CbrijlialU/, EJi8i/ , & /lIppli,;;/ a8um fil, Q,/It,,_ tlilur; filII ""a/is", DICe", 'fill/gil'. CtI!"rllffJ ptr/tf~/i"nes ill EcrJo/ia", De; r"tllfinlur • 63

CAP U T XIII.

, PI.,.t/, fJuMII""I'fI!uptrilli '''II11U''"'"S perfoellliolltl; ;" Chrijl;all"s ,.NaS fuijfo. CUI' HaJri"llus, inte» filiti perflrll/,rtl.(il rtfl".fo"dul • 69

CAPUT XIV.

C/auJili/ CII/a", fJlljJlJuiti in contl'"rirnn Pftua"-Ctnfor,, 1"1"'1, c;. ilft Ptrfirlll'ri~lIl BcdtJiof "aIlUIR"anJru

~., ' ~

CAPUT xv.

I), 4J,~a,!Jro s,"!,.,., ;1/,11'1 J;ClnJII1II fifo jlatu;tur; IIC" J./tnj'ur;s Baronii ft"ttntia.~ at illiu, in fiJtles ptrficu .. ,i"lIt "indicatur • 83

CAP ,U T XVI.

,,.Iltt,, ptrfteutionu , quas un;'Utr!aJts "oeanl , p"r .. licul",,,ibus tti",m EcG/tJi" 'fIe;;"I" /Ilil ; iJtoque ~

- • .} IIIlIr-

Digitized by Google

l~ 'D E X C A' PIT U M • '

M a"'y"um "Ibo no», tXp~lIg~lIai, 'lui fob hil palP "tftrunlur: ~ .' . . 91_

,. ,

-

CAP U r XVII.

A 'Vtri/alt nequaq.ua!fJ ali,n~1I}I tft., ~n .AElis SSe MM. ; primll'fJos Chrifl; jid,lts , Jacrafqut tliam Virgintl lib",aJibus aiftiplinis infl"ufl.slI"",.ar;. IU.,.umjlu .. . dium Ch"iflianil 1u#anlll.Apoftat. i.pio M~,.t/O ill-"rdixit. .. . '. 94

CAPUT XVIII.

Ea .Alia ;lIl,,.pollal,, , a~ co",,,,tnlil;,, ctllftllda' "o,,/unt; ;n lJuibu/, SSe Marly,.'1 at /trula,.; lui gt1lt,.il nobilitalt, a~ fimilibus 'llt"b" aJifjuanao h"buijfo, ofindi"!.u, • 98

CAPUT XIX.

Ex Jifl;onum , "lIocabulo"u"'IjUl, 'luibul .AfI,,' SSe MM. tXa,.M" funt, p"opri"all, <fJtI co""up,iont , Ijugm ;mmt,.ito tit ,orundtm .AlIo,.u", #fJ,,.italt, 'Uti falfilalt juai~ium de/umatu,., ojItnaiIU,.. 101

CAP U T xx.

!e,. fUOI g,.aau/, 6- 'luibul "mpo,.ibul Lilli"" lingull ; /tu tl0'lutnt;", ex ,.utl; ,6- ;mpoJit", "/lIm1lla1llIt,.. ftElionem IIfltndtril, &- 'luibul at;ntk aa ;mum, "r prop~ in barbariem #fJ'''/'', ",lapl" fue,.i,. H"d"ia"i Ca,.din"lis ha, at re iJJufl"il lorlls t~b;b"uf.; &'Stntr~ Itjlimonio fOlljirmaIU,.. _~O,

LI-

Digitized by Google

t: I B E R V.

III quo, ~e pecuJiaribU$ quibufdam cenfuri'; quihus nonnulla ·ss. MM. ACla Pfcqdo-Ccnforea lmpctcrc ~d,ent p,otilJimiun aaitur • ,II Z

CAPUT I~

'li!!oJ Juh D,c;II". pe1'ftcul;(J"e lI(JrJnulli M",.,y"u ult,,~ . 7e p"o Ch,.jfto ""11'11"io flbIMJ",int,p"gulll"i,"1i fpi"i'lIl~ S,tltji.jli,,,,,, tliftipJilJilm 1 Deifue Ir4,,/I(,Irn ;11/,.;,,genIi, triblllflaNfll nOli tjI. ibidi

CAP 'U TIl.

~j(lfIJpJ;J; " P!tut:lo-Ce1l/o,.ihus ;11 medium "lIal;1 , omnihus lub Deei» jugllm """;p,1'I, lit fo pl"fo,utoribuJ lub ... 1""ht1'~"t lJ1'4~IPIUIIJ fuiffi , non pt'0611ll1r • I a ~

CAPUT'III.

'!:lP,.illn; , do- .AuguR;,,;, tie Ecc/tjiafl;ell Dec;; tempo,.ihul Pifiiplinll.,fonl,nli" IX/flnunlur, "' explicII1Ilur. 1 ~6

CAP U T IV.

-';'I";IIn; Epinor" expliclltu,,: lie tlift;plinllm E"I'./i"I1j~ ,"m, tI, nfln offef'l"Jo fo /pont' mll"'1"io , lub Jivtrjis pe"focutionum ,"fletllis, unllm,. ,amaemgue eXlilijfo , at: immota1fJ p"jt'U",ajfo demo1ljl"IItur ~I 30

C A.P UT V.

1I1III S.Sftpbani PilI", eo M ""'1";/, " Pltlltl'~tnfo";hul

in dubium fJo,a,a, 'lIinaicanlur. J 36

CAPUT VI~

~Jj. Pftu~C'fJ.[ot:.~~, 'f)ntrll eadem Ail" pjella, Ji~

'1I11n/U,. : ' ' t 38

PaI$n~ b ~A-

, - - ..

Digitized by Google

Digitized by Google

CAP U T vrr,

A'gumenta alill, sontr« S. Sltpballi "'.""';u", , tjll/qui A~1a, II Pfoudo·Ctnf{/,ibul pr%fila, 1'ejillll1ltll". I +2~

CAPUT VIII.

Inanis CtnJura aaver/us Sumon,,,, D • .Auguflini 3or~ olim 100. de di'fJerjis, in filtmll;;s SSe MM. P"bian; ~.

Co Sebafliani b"billlm, ,lftlliIU,.. 14S,

.

CAP U T IX:

Nullarn fidem diminuend"m e./fo. S. Seb"Jli",,; .Allis 'patuitur ; quod in bis Clljum P"p(jm,. Epiftopum Epifto.._ port41n appellllium Jrgllmus .147.·

,

CAP U.T x.

Plurlmis SSe Ma'lyribuI non ideo ,uIIUI tl,neganauJ t./I ,. quod de ipfts, nee M"rlyrologium Romanum, nee un;'Verlalis E"ltJiajJic~ Biflori. 1IUIIume.'a, menlion""

. jaci"nl • 1 +~

CAP U T XI.

GregQ,.ii XIII. Pontificis M.Jt. "tHloril.tl idem "'fI'u;;" 1141'; Ow· aJia Pfeud6.t;enfo1'U11I a'gu"unt" Jiluun-

C' A PUT XII.

,/Ji ' .ntls eliis ; eml,,, F!euJo-Ctllfol'es, eadem veritar

. J .... 1delll1' • 15+

CAP U T XIII.

Offida SSe MM. in plerijtjlW Eec/eft;'; "eilar; [olit« , Ijuamvis I:Ibolilafu,rint; 'fI'1'ieall" pr,plt1". n01l inft· ciunl Aflorurn , ex '1.u~bu~ e,ulll fuiJj~ Jjcun'~. CI ~~

\

INDIX CAPITU!I';

C A' PUT XIV.'

c,llofju;" in .Anis S~. MM. m'1II0,,,111I , Fitlti "0jI,.,, Cllucbifim conlillentill, t"nlu1» abljl, ut J PftutioCenjo,.i/JuJ, ' fltluti ni1ll;u1» prolixl1I, &- "jfil1l11 ,.ifpui fM1'l"nla, , fain pOI;"'s , utJ IX Ee&ltjitJI,fticII. Jifliplinll IIJIIlIJuJ/im/"nll, app,.obllnJ,,/unl. 161

CAP U T X V •

.1111"," ,·in SSe MAt .. collolJui", pjeuJo .. "n/u,,,, eliis ....

. lifuitalis ujlimfJniil ~xpJodilu,. 164'

CAPUT XVI.

De Symboli I,,,t/ili,nt , P"I'".''' "./fill"torum tDllolJlI;Orum nomine, a Pfilldo .. Ctnforibus in SSe MM. A.fJis no-

'ala. l6Z

CAP U T XVII.

AntilJua BccleJi~ COnfolIUdo, .ovum Baptiz,alis ;nJiJ,ndi

1I0m,n, lx/oni/", • 16tJ

b ~

1..1~

Digitized by Goog Ie

(

LIB E R V I.·

In quo de noviffimis Pfeudo-Cegfurarum Au~oribu§ agitur . Q!!ibus Innixi fundamenris , improbo huic fhidio Pfeudo-Cenfores fe dederint: illnumeraque ex eo Ecc1efia: Catholicz illat~ damna explican .. mr , 17~

CAP U T r,

Cum '1uibus Cenfol'ibul I'U alia hueyfqllt fat,,;t. No« . omnis cenfura l'ep,.ehenMndll. A.' poR,.emis H41'tI;C;s jludiorum [uorum rationem Pftlldo-Cenfortl mulutZrunt , G,.ego,.;; M tZgni , ae 'l'ertu/lialli verbis, ;pforu", vanita/, ae inepta ja1l4ntitJI difc,ibiIU1', IIC explodilu1' • ibid,

CAP U T II~

<.rertullian; verbis Pftudo-Ctnforumjludia, fludioru"!tjue ratio JefcribilU1' , &- ,ej;ei/u1' • Perperam ab ;pJiI ag~l'; ft [empel' -inquirel't, III pie landem eredant. EOl'um IIonllNlli ttiam ab Heretieir 'lu4runt. 178

CAPUT III.

P/tudo-Cen[ul'al'um e.!foBul. AuguJlini tejlimollium tl Pftudo-CenJoribus , ad tuenda fua Jludia prolalum, contr« eos face,." oJIendilur. 18 J.

CAP U T IV.

'.A.aver[ariorum argument" , quihuJ perpelutl in'lu(jitioni.r fludium tueri conantu,., pI'O;Olluntur, & Augujl;ni ."u- 80ri/lllt cOlltunduntllr • 187

CAP U T V.

Cum Ge"tilibuJ, c;. Hlfrelicis i111peritiaffJ Eeelifitl, in:»

.. . .. SS.MM~

Digitized by Google

.

INDEX CAl'rTUM •

. SSe MM. At1il ftc"nt"dis PftuJo-CtnjDI'u acc"for, ron[utfJtrunt. An, IIh ; pIa E,r/ifia talkm ABa pr,. poJiltl fint, UI alifuo modo crttJantur. In,rtdulo1'um no/am t'fllld,re non p0.lfonl ; fU; E"ltjitl A.O" MM. p1'oponln# non c,,"unl • I go

CAP U T vt -

Il!!_o m"giJ 'tn/uris luis Pftudo-Ctnf(Jrts laho'~" 'fJid,n» 'M', ul AElt.J MM. credan!; to minus illis cr,derf!..A, eonvincuntul'. lifdem .A.uguJlini argumtnlis, guihus ,Manich4orufII ,r,o,es ipfo in/eOillul ejI , eorunde", p/tudo-Cenforum ~ liCtI in re non fidei, pri"cipia, ralionif'lut dejiciuntu, • 194

CAP U T VII.

EcclrJitl Afla SS.Ma,.ty,um proponenl; fidem non ht.Jbtn~ JAm, temere ~ ex tf) ajJl'Mitur, quod in Breoisriis , ,,~ Marlyrologiis ,["pe, quol corrigrret lapfus ip[t.J drpre .. benderis , De torumdem itereti« tmendationibus agitur • .A.dverJariorum argumenltl tliluuntur. Du11L.J prj vata auflorilau alifuid carreElum /ujl, ia potiul lorrup'u", fuifJe ojIelldilu" • 200

CAP U T VIII.

Ecclljia lutiltl renju"t.Js femper parvipendit. FruJlra ~ P/eudo-Cenforibul allalum Hieronymi exemplum. Erraffot Eeelefta fi Cenjol'ibuJ, a' correfloribus aures adhibuiJfot; & aliguand, ,.eprebenfa guod corre~u,.it , ~uod an/ttl corrigendum Clntendebatur. Inter fe pu ... gnan/ia , u, "dJel'lntur, 'fIel rorr;gtrenlu, lilpi pro .. pofilt.J • ~09

CAP U T IX.

Si cell/uris in Hii10rjas in Romano Breoiario relatas ,fub

. Cle ..

Digitized by G<?ogle

INDEX, CAPI,.UM.

Cluneflte VIII. p"Dpoftlis, Ecclljia annuiffot, Pftutl(J4 Cenfo"um ael"aElionibu! magis pale"el. Ea"um IIonnu/lll exhibenfur • 21 ~

CAPUT x.

iJ.!!,as,uti novas, '& antea,numquam a nemine excogitatas Cenfu"as, Pftudo-Cenfores hDd;er.; proftrunt; /ong~ anle, EccltJiam Romaflam non laluiffi, ae fp1'lvijfo d~mOllfl"al ur • '. 2 Z 0

CAPUT x r,

CenJuras, ad Brevia"i; Romalli emend"t;onem exhibitas; _ p""vipmdit EccltJIa, ad ipfo"umque no"mam pauG~ "amoJum immutavit. De tjufdem fob U ,.bano VIII. elser« cor"el1ione. Ga'IJanti na",.al;o exploditur. c~ju/visfintelltiis Romana Bee/efta, 'CIeltrtm ,/empe"qu~ rtctptam traditionem prilpofwt. CiarcQII;i ctnfu,,~, ex YiElort.llo rejiciuntu" • Z2.S.

c - A PUT X.J I. .

Cur in dijutiic4ntJil'SS. MM • .Allis ,/"pitntY/ime SanE1" Romana Eccltjia caute aamoaum fifo gefforit. PftudoCenforum, e CDn/"a ;ntemperan/ia p",nringi/u,' ; 'luo.!VI ".terunl pr4ttxtus rtjieiuntur. 2.2.9,

CAP U T XIII.

Nul/14m d"mnum FiJelibns, ex to allatum, quoa SS.Ma,.-

IJ"U1II .AE1a,forle non fine,r", rrediderint. 23 2t

CAP U T XIV.

i!!_orum antiquilY! lucril SSe MM . .Alia ruognoflere; probare,jidelibufque legenda sreder«, Contr« 'lJeterem di[cipli""m, temere judicium h(Jc Pfiutio.Cenfores pr4- ripuijfo. '137

CA-

Digitized by Google

INDEX CAPITUM • . '

CAPUT XV.

iJ.!!...a ,.at;onr cretlnld~ SSe MM. All", ex 10• D,.ieaon;tI on~ntlitlil'. EllpJiulmet "'trbi~, Pftuda-Cenfol'um co4 natul nlunduntur. '41

CAP U T XVI.

Plura , ab bodiernis in SanEiorum Jltlarly,um Gen~

pftud_o-cenfuris, illa/" damna recenfinlllr • 24S

CAP U T XVII.

Nimi» Pftudo-Cenforum rum Heretlcis comitas, ae ntcqftludo, p/elldo-cenlurarum in SS.Mart1rum An", arigo , i!!Jnam rum Hllrtlicis /efe gtrtndi anlifuitus mos tj{tl, lxemplis onendilUr. 249-

CAPUT XVIII.

1 tlem SanEioruffJ Palrum auEiorilale ronjirma,ur. ~ 54

CAPUT XIX.

iJ..tEbUI 'UDcabulis Hereticos cenfere slim Patres Jolere", ~ .Ab ""tifuorum ulurpat" loquendi raliade , mi"ime recldelldum. Dina qUilt/am Auguflini IxpendulIllI1'. 2 S 8

GAP U T xx.

Ex nimi" cum Hsretici» P/eudo-Critieoru11l con!utludine ; ljeudo-cenjurarum, in 55. Marllrum AEia, orta:» licenti«; S. Ephl'em Syr; prttrlarurn tejJ;monium • .A.lftm/~lat. fptcies, quibus vel Httret;corum legendis ' libris inrumbunt, 'CIel eorum iamil;a,.i,aum rolulIl, t/etegunllll', (Ie rifelluntu,.. I 26~

CONCLUSIQ OPERIS.

ACTA

DiQitizedbyGoogle "

-_./.--~

Digitized by Google-

·"

A

c

T

A

SANCTORUM CHRISTI

MARTYRUM

VINDlCATA

LIBER ir:

ln' quo de Cenfuris contra Acta SSe Martyrum , ex-prOof

. fanis Scripeoribus", Prineipum Iegibus , ipfarumque, & iJJorum contemptu, & judicii forma depromptis • Et infuper de pcrfecutionibus, & perfecutoribus : De Chrifiianis Iiberalibus difciplinis, vel generis nobi .. Iieaee infignitis; Be de llnguarum demum integrita .. re , fcu corruprioae 2 potiaimum agitur.

CAPU'T t,

S&ripl()I'um ,"~ft"l()ru". 1114[101';'"1 , ad EccltJillnic.

Hillol';" jubjiJium, tX D • .AugujJill() t'Utl/itu" potiul , fuli". ajJrui,ur : tiqut 11011

lulo illlliltlltium dtmolljJrlllur •

ED jam Pfeudo-Cenforum noftrorum in Sandorum Martyrum Ada ingenium, ac ftudium magis prodeat , cum ad ipfa, ni-

v.-.._ "\.t;iilill!~1 mirum deiicienda , ad profanorum Scriptorum prafidiurn confugiunt , quorum utique , ut muniantur tutius fubfidiis , au ... ctoriratem.tamquam omni errore pcnitus expertem , pradicare confueverunt ; imperitis fuadere ftudentes, .ad veritatem explorandam cum illis fempitemum

~us e.a~ Ineundum , . - .

A Et

Digitized by Google

2! ACTA SSe MM. V·INDICATA

Et quidem AuguftiftUS' huic reorum fententle favere videtur, cum fcribit. ~4fjllitl tle "dint t,mp_orulII tranfafiorulII i1l4ieat ttl , fj1Jte appellatur Hifioria , pl.rimulII 1I0S adju'lJat ad Stlllfiol /ibros inteJ/;gelltlN, tt~amsJ pr~ttr Eccle.Ii'!."!, ;}Jeril; eruditi~n.e difcatur. N_am i5 per Oiympiades ,

i!J per Con/alulIJ 1101111", •• Ita I.e IJIJMl#ltIJr A nobis ~ fI' i g,0r:a1l# a r;ioll/ulll_tl(s, _ fjlJ,! lIatlJS ,f! Domin.s , . ~ 9..110 I!.a/JIJI eft, 1I0nnuilos coegit errore (1e. SIC Auguftinus, qui ill eo ;quod ad ternporum fupputa.tionem per~inet, rnultum nobis prodefle profanorum Scriptorum Hiftorias, oftendit j ex quo illud-rneritb pariter educendumvidetur , in coeteris quoque, quce refarunt ,.plurimi .eorlUll auctoritarem efle faciendam • , ., . _ . . .... :

Verilm , cnm alibi eam fentetlty.m, quz ammo Coo infederat , magaus ipfe Auguftinu$ 'explic.tverit; nOJl.J eft uode Cenfores, ex fiogulari re , quam Illis. tribuere videtur, tam univerfalem illatiooem educaat , Dicit enim

D. A". tI, "fr. in Libro de Vera Reli!ione. ~lIif!l1l igitlJr Di'Villa Pro-

I~:l:.c. 10",. r. 'lJidenti(J, non [ululII fingulis bOlfliniblJs, fjlJa/i pri'IJatim , fetS

r • I. cIIP·as· • ~,... • b bl·.l .r.l· . ~

1",.aBI. IJfJI'lJe 0 uenert umano, tamqlJam plI uce .CO"_'IJ It s qU11#

clJm mgulis agatlJr , DelJl flit , qui agit; Qtfjlle ip/i ,euIII quiblJs agitur ,[cillnt '. il!id alJtem agatlJr CIJIII genere blJmano , per Hij1oria.m eom1J1e1J4ari 'fItJluit, i!J pno Propbetiam. Temporalium alJtem rerllm fidel , ji'IJe prteteritDrlJm , 'p'IJ~ fuiurIJru11l , magis creaendo , fila'" intlliigefllir> INkt • Sill tloj1rfJlII eft cOllfiderare pibus, 'lJU /Jotlli1JibIlS, 'lJtJ li",,;s ereaendlJm fit.tl coie.dum r~ Delllll,· fll'" unll/allis eft, HUJUS REI VERO PRIMA DISCEPTATIO EST, UTlWM us pOTius CRED.~" MUS, Q91 AD MULTOS DEOS, AN ns , Q91 AD UNUM DEUH COLENDUM NOS VOCANT. Ei difceprationem folvit dicens , neminem rite ambigere pofie iis magis credendum, qui ad unum colendum Deum invitant , Nulli aut em dubium • ex hoc minus etiam Hifloriis , &libris eorum credendum , qui ad plures Deos colendos, vel fcriptis fuis vocarunt t vel faltern plurium Deorum impiiflimi ipfi cultores extiterunt. Ad hoc fiquidem. plerumque Hiftorias Ethnicos exarafle , teftis eft apud eundem Auguftinum Varro j cura

D •. 4U(.lo"'rtl, . dici uod .• n 'f1 L.l·ct·

Ci-oil.Dti lih.6 erum rcit , q : prior eJ• pi or, fjtlam taUNIII ,'na: pnor

C"P·J·f.p.191· flber, '1U4IJI tedificilJOI j ideofjlJe etiattJ prifJrel Ci'lJitllles , '11111/11

1).4UI' 10"'.1 •• DoS. Cb1·ij1. lib. a. tilt. a' • til,. U.

Digitized by Google

:L·iBs"IV.CAP.I" J:

pili Iii; ~. i C;'I);tll!lbtu ;"jNtfJIII .erllfll Di;1 IQc~tI, de quibus novdlimo loco ipfe Varro egit , tamquam id , ad qu<?d priores libr! ' quos de rebus humanis eX3:raverat t dirigerentur , efletque tamquam pc:rfecho opens , quod elaborandum fufceperat: Demo rite in dubium (inquam) vocate poteft, Gentium Hiftoriam f~pe ad hoc fcripram , ut ad plurium Deorum cultum invitaret , vel in eo pofitos magis defigeret; proptereaque etiam Hiftoriis eorum , ut diximus, minus credendum, quam aJiis , qui vel unum Deum colerent , vel ad unum Deum invitarent •

. _ Sed alibi animi fui fenfum magis etiam Auguftinu$ Ipfe explicat , cujus verba, licet alibi , de allis diflerentes retulerimus , hie tamen repetere confultius putavimus •

Non bllbem., ""ffe ( inquit ) 011111;" ere air, , qll~ e01l111ln D . .A":.~' c;"I,~ bi/)orillgcfJtilllll CNIH iflji iflttrft Hi/)orici fiellt ait ]/lIrro DII ',b.:u.c.6.

'I" 'r.. ~"'..' 1"&.7.,.IO.r.

'lll,,/i datil opera, i!I qllaji e:# i"d.fir,a ,e1'IIINlla JijJelltlant.

Q!!re Auguftini verba, nemo melius certe quam Auguftinus ipfe explicare valet: dicit enim in Libro de Mendacio ad Confentium • Jlltl1'ejl i"ter lIIellljelltelll J atqlle menatlcelll • Naill melll;Im eft 61i4111 , ,IIi mentitll' ill'ViI.'; menall:# oer« amat melltir;, fJ/q.' bllhitat IIl1illl() ill a,leElat;Ofle lIIe1ll;ella;. Si igirur , quafi data opera, &: quafi ex induftria,

juxta Varronem, Gentiles Hiftorici inter fe diflenferunt s

cum certe id efficere nequiverint , nifi falfa proferendo,

idque fecerint ,. quafi data opera , &: ex induftria. ~ quis

negare poterit eos non modo .menrientes , verum etiam

mendaces elfe merito pronunciandos ? Menda.cibus autem ,

que fides adhibenda 1

; In eo etiam , quod ad temporum fupputationtm , -perrinet, circa quam plurimum Auguftinum ipfum Ethnicis Scriptoribus tribuifle", Pfeudo-Cenfores forte contendent ;

.(e eofdem mendaciffimos cognovifle , ac irriffifle , idem D A tit c;- . -ipfe tefletur , Fr.flra itllqll' (dicens) 'lJallijpmll pretlumpt;(/- ·D:lJib. I~~·

'" gllrrill"t fjllidalll Jictlltel "e#t qllo 1'at;911elll jiderll11l COIII- cap·40.p.6ga •

. /Wehefldit LgyPt1l1 , fIIIIplilll qllam tlnlll»l fJlIlI01'll1ll 111;/1;11 IWI.,.

·III1I1UT"ri. I" qRibtu '";111 Nhr;1 ;f/II111 IIlIlIIerll»l eollegerllllt,

t}tIi 110" mllltlllll 111111 IJIIIIDTllfII JIIO mil/la, litlerfJl , lIIagiflrll

Jjide diJice1'llllt ? Non e"jlll /J"1'NIII A.flor eft if} bifloritl

'Parro, . 'l1U II« pr4llUil , IjIIQIl Q Litlerllrll»l elialll 1);'IIill"1'1I111 ; ,.. A 2 • 'Ill"

D . .AII,.d,M,,,L lid Cortfl",. lill ••• Clip. 11.

1""$-''''''.'

Digitized by Google

4 ACTA SS~ MM. VINDICATA

#f)eritate 11011 diffowat. CIIIII :ewilll ah ipfo pr;lIIfJ iJ6miflt, lJul "eft appel/atul ddam , tlolldum fe« miJJia a1l1l0rUm comp/eafl" ssr , lJuomodo wof} ifli ridend; pOtilll, qtlam re{elletlai jllllt ,

. '1u; de /patio temportlm, iam di'lJerra, is buic e~plorat£ verilot; , tam costraria perjuadere COfla1ltur? Cui e1lim 1Iarrallti. meliul preterira credimlll, quam qui etiam lutura prd:dixe- . " Tit, 'IUd: prtefe1ltia jam 'l)idemlll ? Naltl i:I ;pfo Hifloricoru1ll . " ;lIter fe diffollawtia, copiam wobil prd:het, ut ei potiul credere " deheamul, qui Di'lJilld:, quam tC1lemtll, 11011 repug",zt Hiflorid: •

En quomodo Auguftinus, etiam in temporum fupputatione ridendam potius", quam {eque~dam Ethnicorum ~u¢toritatem exiflimat ; fefeque magis compulfum aLfent,· ut cum Divine repugnat Hiftorie , ex ipfa Gentilium diflonantia abfque dubio mendaci , dum exploraree veritati contraria fuadere conatur , earn omnino parvipendat • .

Sed quod addit , utinam Rigidioris Critice Cenfo-

ribus nulla ratione congruere poffit. Dicit enim • Portd " alltelll Ci'lJel illipid: Civitatil, diJfufi ufquequaque per terral, " cum legullt dofiiffimol bomillel , quorum fllli/iul cOlltemflend4 " 'IIideatu.r atlflorital, ;wler fe de rehul geflil, ah d:tatil "oflrtt: " memoria remotiffimil dijcrepallttl; Clli potilll credere debealll, " WOfJ ill'lJe1liullt: NOI 'lJero in noftrl6 ReligiofJil Hifloria , folt; " alltboritate Divilla , qtliaquia et refiflit ,"011 duhitamul eifo " fllftjJilllum quol1lodolihet fefo baheDwt cetera in jd:cu/arihui/it~, terir : qlJd: jive vera , feu folfa fint, nibil mOl1le1lti afforllllt,

'1110 reRe, beaseqs« 'lJi'lJa»ttll •

Ita Auguftinu~ ,. ex quo adverfarios hoc aggredimur argumento • Ex Sacra rum litterarum infallibili teflimonio , quo quifque nee fallitur, nee falIi poteft, non dubitamus falfiffimum eile , quidquid eis contrarium non.s rare legitur apud dectiflimos homines , quorum , licet inter fe difcrepantesfint , nullius tamen contemnenda auctoritas videtur . Si igitur ,quamvis doctiffimi , quamvis fummse auetoritatis Ethnici Scriptores, certiflime tamen

. falfiffimi funt s quis Cenforum tam erit imprudens , ut tarnquam infallibilem eorum audoritatem nobis ingerere prefumatr fuadere audeat, aut coeterorum fcriptis rejedis , iftorum potiffimum feftandam, ac tenendam efle rerum geiartim narrationem , quos mendac.UIitpos certo probavi ..

mus."

Digitized by Google

L i B'£ R 1 V. 'C A P. .1:, , ,

mus 1 <lRis in Sacrarum Scripturarum lumine hujus clariffimre veritatis lucem non afpicietl

Dicent fe ultro mendaces eos fateri Scriptores Ethnicos, quos. contraria Divinis te~oniis, p~'?tuli~~ noverint s ' at de aliis , quorum mendacia infallibilibus uCdem tefti- . moniis evinci non poflimt , aut faltem clariffime non producuntur, aliud procul dubio negotium; nee mendaces haberi pofle, nifi mendacii apertiffime convincantur.

" Verum dicant ii , qui hec tanta animi promptitudine effiitiunt , noluntque mendacii iis notam inurere, ( a qua &; ipfi ultronee abftinemus, nifi certis indiciis id cornprobetur) , dicant.inquam, cur eorum,prz aliorum Hiftorhs eredendum fibi fuadere velint s Donne ex eo quod dodiffimi fuerint , eorumque auctoritas omnino contemnenda non videatur? Si igitur Iicet hujufinodi fuerinr , mendaces nihilominus fuerunt s quo pacto non fuifle mendaces, ex eo quod doetiffimi , &. fummz auctorltatis extitifle dicantur , poterunt comprobare l Infuper , nonne mendaces ex eo etiam , quod quafi data opera, inter fe diflonantia confcripferint, habendi funt 1 Si enim veritas una eft , & fi que unus fcripfit vera funt; neceffario fequitur , ut que iis oppofita alter monument is tradidit , falfa profedo fint , cum Idem, &: unum, verum , &: falfurn fimul effe nOD poflit , Si, inquarn, ftudiose uterque ab altero diaenfit; quis &: fi cecus non videt , eorum neminem verum fcripfifle , rite dubitari pofle , cum non veritatis amore, fed mutua diCsentiendi ·libidine fcripferint? nee ideo contra alium , nee alie. na ab altero litteris commendarunt , quad verurn ille non dixerit , fed quod, vel fecum non feoferit, vel ab illo di-

fcrepare ccnfulto voluerit?· .

Objicient, quod fi unum, & idem, fimul falCurn, & verum effe nequit , ideoque necefsario ex illis alterum fa1- {urn eft, ex ea ipfa regula, ex qua infertur quod unum falfum fit , educitur etiam , quod alterurn verum fit, etiamfi non veritatis amore, fed diflentiendi ab altere livore fcriptnm fit. Qyibus refpondemus, quod veritatem unius a falfirate al terius minime edueimus J cum in tanta eorum difsonantia , baud exploratum nobis efse que at , quis eorum verum , aut falfum pronunciaverit i fed omnes fimul

fal-

Digitized by Google

'itlm,Kpijl,S •• ... ~dPO/' ••

6 ACTA SS~-MM~ VINDICATA

falfa (cripfifse fcite ambigimus , quod non fcri pferint , qUa! vera efsent , fed potius quz alteri contraria efse pofsent , Igitur quecumque fcripferunt filia erunt ? Non utique , quia ficut ignoramus, qui vera fcripfit , uti ignoramus etiam qui falia j ita in tanta rerum caligine nee veraeem unum, nee rnendacem alterum pronundare jure optimo pofsumus: nam qui ab initio fcriplit, ex mendaciis eonci~ nare potuit , quecumque feripfit; & qui ei eontradixit fcri .. bere vera potuit , licet veri feribendi amore non fcripferit-s & e contra. Rursus autem uterque fcribere falfum, & quj primus fcripfit , & qui contra fcripfit , cum res de qua diC .. feruerint fempcr falfa fuerit , In tanta igitur ambiguitateo fcribentium , qui res humanas, vel in ordine ad Divinas feripferunt, vel in rebus Divinis mendaces , in humanis veraciores fuifse haud facile zftimari pofse cognofcitur s qnis eorum auctoritatem, ceeterorum feriptis anteferendam rite zftimare poterir r

CAP U TIl·

$,riptorts Ethll~cos Illpius 'lJlt'itatt excidijfi; & ip[orufII GetUiliUIIJ Aul}orum Iejlimollio mend"c;; .

Mlillos, Jemo.jlrllillr.

N E Q...U E eft:, quod contra hec obiiciant , Auguftinurn de Hiftoriis Gentilium locutum efse, qua melius Mythologiz vocari queant , utpote , que impiis eorum fabulis potiffimum referte efsenr , Be ante D0- mini noftri adventum concinnatz j non vera de Hiftoriis poftea fcriptis , queque temporibus, quibus tum A poftoli, turn Martyres paffi funt ,refponderent. Nam, przterquirn quod Auguftinus ipfe bas etiam eomprehendere, non ob ... fcure citatis locis fignificat, &: fidem, quam prioribus habendam non efse docet , pofterioribus habendam millime afserit j quis inter Scriptores , zvo , ( de quo contenditur ) illuftrior Tacito 1 De quo celebre illud.

~'! C,ifplll h,e'lJitllte plileet, 9110 po.dere Pllrro, ,

~ gl1lio P'~1I11U , fJlIO /hllliNe ~tJfli/iJlfJIIl , .

~

Digitized by Google

L J B IS ~ IV. CAP. I I. - 7

. ~ pompa Tacitlll', "11111,,"'" ./i.e /aue 1Ot/llendlll.

Et ramen ( ut alibi etiam fcripfifse meminimus, Tertullia- In ~,.I;J"ntI~ nus, temporibus , quibus Tacitus floruit vicious, eum., ~.'3~':;00 omnium mendacilfimum nuucupavit .

Qpid de Svetonio Trauquillo I Noone inter graviffimos Hilloricos recenfetur ? & ramen , 'luis mendaciffimum neget , cum impudenter de Chrifhanis feribit: C/all-, IfI". JiIiS C~far , "tl~o", illlplllfore CJ;refto (,fie enim imperite Chriftuni ) , ajfuJlle tlllllllltMII"US , Roll/II eltp./it. Et rurfus.

,sub Ne,..ne .j/if!i 1II"I;,;il Cbriflilln;, gellill bolltilllllll IuperJ1itiOllil tIO'IJ~, lie IJIQlefic~ •

- Philoftratus etiam Atticus Rhetor , Donne Apollonium n« .• ""il.lt.

Tyaneum , in Chrifti odium, virum Divinitate plenum li.eJ. defcripfit , narratione fabulis , ac mendaciis confperfa I '

. Dicent forte Ceufores , quod lieet hi, aliique Ethnici

Scriptores mendacii rite coarguantnr in his, que ad Chri{tianos fpectarent , quod, vel odium in cos mendaces effecerit , vel haud fatis exploratas , tum Hebrzorum , tum deinde Chriftianorum res habuifse mentientes reddiderit s Don ramen ideo mendaces fuifse in cceteris , qDZ fcripferunt, cenfendum eft. Et certe fi ex fingulari unius Hillor~ mendacio totam hifloriam mendacem riimare vellemus , quam alibi eenfuram reprobavimus , flatuere videremur • Verum non obfcura nobis indicia dantur , ex quibus elicere poffimus profanos hujufmodi Hiftoricos , non magis in fuis, quam in rebus noftris , fideliores , fineeriorefque extitiCse. Hinc Polybius homo Greens, fzpe mendaeii Fabium , & Philinum coarguit: quod alter Romanus, Carthaginenfis alter, de bello Punico ita fcripferint , ut hie pre-

clara omnia de Romanis, de Penis contra; Philinus Panos .141". NIIW omnia laudabiliter , ac fortiter , Romanos turpiter, ae BIJ·U, ... ignaviter geffifse fcribat ,

Herodoti quoque Halicarnafsei mendacia, peculiari eommentario Plutharcus eft profequutus , Sed & conferens P/-:,;,~ ",.6,~

'. illum cum Theopompo: Herodoti (inquit) per'IJerjittl/ eft ill« , ,M;dem, 'Ilia", TbeopoltJ,i , glabr;or, f1 lIto/lirw : fld .orJlt, C1 pllng;1 tler;., :ficllt gil; per 1I11glljlitlS fpirllllt 'IJ~lJti,

IjtIllm d;jftJji e . ,,,,,,,,,,.i.Attlc

PlutarchlJi idem, & Paufanias , Philiftum, cum Sy- P/IU.'·, i" "';';1 ra-

Digitized by Google

8 ACTA SSe MM. VtNDIl:!ATA

racufas (e reftitutum iri Iperaret , plura Dionyfii fl~itia in fua hiftoria diffimulafse referunt. E contra veto Hierony- . mas Cardianus, qui res geftas Macedonia Regum Epirota-

ld.lJII f~i4. rum fcripfit , ab eodem Paufania reprehenditur, quod Antigonum , prater meritum majoribus laudibus profequutus fuerit : Lyfimachum vero, prater rei veritatem , in Epiros :

Regum fepulchra violafse fcripferit.

Quid plura t Callias Syracufanus, ab Agathocle fufce-

~M!tUl. ptus , nonne magna mercede, nunciam veritatis hiftoriam vendidit , nee unquam prebitorem , per injuriam laudare., deftitit? Nam cum is non pauca, &: adverfus Deos impie , & contra homines injufte perpetrafset : Scriptor ille , ait :

Eum & pietate , & humanitate multum alios fuperafse. Denique ficut Agathocles , bona Civibus erepta , Scriptori, cum ejus non efseut , prater jus, &: zquum donavit s fie praclarus ifte Hifloriographus , fcriptis fuis ubique Principi gratificatus eft. Nee ad gratiam referendam difficile fuit fcribendis laudibus Regias largitiones aquafse •

Hinc-evenit quod eas , quas tanti facimus magni no .. millis Scriptorum Hiftorias, &: fcripta, Ethnici ipfi con ..

. temptui habuere . Q!!.apropterleglmus Lenaum Pompei Magni libertum, Scholz Grammatice Przfectum , .Saluilium Hifloricum acerbiffirna Satyra Iacerafse , Laftaurum, & Lurconem , &: nebulonem , popinonemque appellans , vita, fcriptifque monftruofum, ac praterea pritcorum , Catonifque in primis verborum , ineruditiffimum furem • Eundem quoque Saluftium, Afinius affedatum nuncupa. .. vit: lmprobavitque Trogo Livium, ejus orationes adeo , pro re nata, Hiflorie legibus congruentes, tamquam Bdas,

. . &: imaginarias damnans. Qyin &: CaIigulam Cefarem.,

'~.t" ell/,pl. (narrat Svetonius) parum abfuifse, quin ftatuas , & fcripta ipfius Livii ab omnibus Bibliothecis amoveret , eum infimulans , ut verbofum, quique Romuli triumphos habitos , & victoria Thufcorum partos , fupprefsifset; quod quidern in Hiftoria falfiratis quoddam genus, abolitione dignum

. Au{toris habendum efse , inter Cenfores nemo ambigit •

. Si igitur celebris nominis Scriptores Ethnici , in profanis ipfis rebus, de quibus egerunt , ut rnentientes , vel etiam mendaces ab Ethnicis allis habiti funt; cur inanif·fima

Digitized by Google

,

· .. L -i ·S B & I V. CA.. I. I~ s

Ima: fanitate Pfeudo-Cenfores eos nobis proponere audent, adee certos , ac Infallibiles , ut eorum audoritatem repellere , ab iifque, que narrant difcedere nefas fit? Refpondebunt forte, qua: diximus.Scriptoribus illis,ex invidii, ac livore objeda fuifie. VerUm, qui id nObis fuadere voJunr , .comprobent, &: ip1i primum , quos predicant Scrlptores , criminibus pen it us fuifle expertes , quibus Hiftorica veritas, ex u1itatiffimis ipforum Cenforum principiis corrupta decernenda eft. ~nam autem fint , accipe ex .Plutarcho , nam de Herodoti maHgnitate agens , fcribit ,

Malig,,~ "aTraliollil "eftigia, i!J .011# 1"lIt lITe '1.at•or• Pti- 1/111 .. H...., IJIIJIIJ, '116; 'IJocahMIII , i!f wrha, fMa.do /MppelMtll ""iora 11/11'-- . -.Ii,. . pat. i" eNp01letldi, rehMI geflil , atrociffillla '1"'1u: cell fi CM.

/Jlperftitiotlj pJMllatil lIIalJclpflltllll dictfe /iceal Niciam efJe,

flJil IQllati'lIlII appel/It: 'IIeJ IIMtlllCiQIII, i!J /tIrDf'elll CIIOllil ~ P/illlljllilm i" dice.do, It'llitalem reJWebe.dat.

· Deisd«, fi filiI 'IIili.lII, '1MOd 1111111. eft 116 HiJIoria a/i,.11111, 'lie/Beet, Cf ,.,btI, ;flc.leet, CMIII rll 110" /IOftlllel, fld /1ijiorialll eNtrabllt, i!f per IIl11hagll dllcat a/icMjMI "allfragiMm, wi lafilllll I.rpe, i!f illh01llftMIII, ;1 flO" di/ftlllll/at de/e8ari II ,hlreE1adoll~. ~re Tb.c,didil , ."l1l»I CltOIl;1 OIfeIl/tU, l}!la1lJ'lJ;11II./'1# IjJe~t, tradMNit ill feriPlillllil, at'1Me Hyper- 1I0lMm cDllci~lIalorll1l 'OIlI'IJI., 1.lt ""ho 11110 attigijfo, (!f im",.ob.1II bomitl,,,, alpeli4jfo. VPbiJijl., Itialll Diollijii admipll'

. ;/1 barbarol i.jllrlal, iJlI" "hlll G,,,corlllll 11011 ,ob~eballt, tJlJllltl prl#ltrmijil i!Jc.

. Terti.m q.,llalldlhlll ,000ull.it JWoiJrll, i!J Wes, 11.1 '1-

.g,.,gie, i!f reRe foe •• aliljMOd omittil lIIalig,".

~rl.lII, qlllJtlJo dll"",_I, 'lie/ pmr" eadem de r« fomte,

.fliplilar; dMriori • .

. Studio pretereamns ceetera , vel quz ex did is colligi facile poftunt, vel ex quibus hiftoricam veritatem corruptam paffim infimulare Ceafores noftri confueverunt ; quibus omnino, ut diximus, expertes Ethnicos fuifie Scriptores, eomprobent , ut ex hoc educere rite valeant , Ethmcorum aliorum in eos cenfuram perperam factam , Verum fi , nee adulatione, aut pecunia corrupt os , nee in aliud quodcumque ( quod illis objedum eft) vitium impegifle oflendere IlOJ1 valcntJ qI1a ratione mCDdaces'potii&s Ethnico5 cenfo· , B res,

Digitized by Google

.1I{ota •

10 AetA SS;MM. VINOICATA

res, quam Ethnicos cenfhratos fuadere l'Olunt '1 Dicent non magni faciendam Caligola , exempli gratia, cenfuram .. utpote imperitiflirni , ae pervKaciffimi ingenii hominis ~ At qui hree dicunt rurfus comprobent , tam adeo in cundis deliquifle Caligulam, ut in hoc quoque non erraffe , non potuerit . Preterquam quod Livium damnafle , quod Ramuli triumphos fuppreffillet, ex allatis illorum cenfuris, Donne non irrationabilem Caligule ejufdcm cenfuram., offendit 2

, Qgapropter , cum res fefe ita habeat , a Catholico quo-

vis viro ea tenenda regula proeul dubio perhibetur , quam

. , Magnus Auguftinus prafcripfit ad Memorium Epitcopum

D. A", •• d AI,,,. fcribens : ubi enim dixit: NOli ergo ;/J~ illllll",erahilel, i!I ;t%:/~:';':~" i»tp;~fohll/~, fllihlll ·'l/QIIOrllltl plellQ IlIlIt carlllilla PoetarlHll,

. #!Jlo modo "oflr~ COttfl1l0llt lihertali: fIOlI Oratorllltl illj/atll, CI· expolita mendacia , nOli tie"i file ip/orlllN PbilofoplllJrtlltI gllrrllltIJ Qrgllti£ i:fc. Abjit 0111";",), lit iflorlllll "allitatel, i:f i1lla1lite .endacet , 'IIe"tofte nu~~, ac Itlperhlu error, refit! liberal,t litle,~ "omi"e"tll' , bomi1l1l111 [cilice: i"felicilllll , flli Dei sr»: lialll ,per ':Ieflllll Cbriflllltl DO"';fllIlII tIOjlrMIII, 9"a [01/1. Jil,,,, ramu,.. al corpore mortil blljUI, 11011 cogtlfJfJerllfll, "" ;n Ii ..

ipfit, fll~ 'l/era IlIflt fiwftrllllt • .

. Poft hrec , inquam, ftatim fubjungit. Hijlor;a foil; ;

Bid. ",/ill· clljll' ,scriptortt fidem Ie "rteclplle Narrat;o";blll fllit ad". projitentllr, flrtaffit babeal tllifJlliti cogtJitio"e Jiglllllll liher; , cllm jive b01l0 ,jive mala bomillilltl, lam," 'l/e,a lIa"allt.r., QgAMVIS IN EI~ COGN09CENDlS, QJJI SPIRITO SANCTO NON AD]UTI SUNI: llUMOB5SQ_U& COLLIGEIUi, IPSA HUIIAN~ rx-.

IZIRMIT.'\TIS CONDITIONE COMPULSI SUNT , Q_unMADMODUM NON FALLERENTVR IN PLVRIMIS, OMNINO. NOW 'VIDEO: eft .utem ;" eis a/ifJlltI p,opillquitat Jibtrtati, , ft 'lJobIlltatellllllelltiellai nOli bahtalll, "ee bomiflet flllnt, nii eMIII .h bOIll;";'" I1MI bllmilfJlI i,q;r",;tllle flll."tllr. Ad que Auguftini verba,

bze difertiffi~ Cardinalis Baronies profert.

Hec cllm dicat ill« IotJgiffilll~ Ii 'Ueritatit /C()P() il/oI1l6e,.~ rsr« "eeeffe eft, qui 1111 Eee/efia Dei , .bi 10/111 Spi,itlJt ,s1lll8111· ;"jahitat ,fifo btereticil praVilllte Jwif(ritll : '1l1ilJlII p,.II,,;1 morih., i"qllillati, fcie"till tllllt/ll1l i"jlllti, IOllge IIhftlnt, lit

1(1,,11181 gratillHl 'I/{I/ealltprol'lHreri ~ ili".'e Di'{Ji". ,s"ipt.'1I!. ,spi-

."ro". hi p"",. fi.t. IIll 4unllJ. C;"(II fill. I.,.,

1"'·',

Digitized by Google

·L·l I'S Po -I V. C·AP. II~. II

J'piritlJl Sfllif1111 Ji{cip/ifJtI effllgiet jiE11I11l, tJ ~lIferet fe a co- '''/.1; g;tatio"ibul, ,rite fo"t Ji.~ i.tll/ellll., ~ corri1ittU_f. afuperIIJe,,;ellte iniqultdte. Haetenus ~aromus, de Hereticis agens, translata ad eos, ut pertpicue apparet , quam de Ethnicis tradiderat , Auguftini doctrina .

Illud igitur tenendum eft, quod ubi Hifloriis noftris , quas adjuvante'Spiritu Sando, (ut pium eft credere), Chriftiani Scriptores exararunt , in Hiftoriis Ethnicis confentaneum aliquid invenirur , credi poffit , fi Jibet s ubi autem aliquid , qued noftris Hiftoriis refiftat , offendatur , rejicia-tur ; cum femper magis noAris efle credendum , quam aliis,

-ex didi" fatis appareat. 1icclefiaftica monumenta noftra

-Martyres ,exempl i gratia, Cub A lexandro Severo exhibent :

Rome , & alibi Julianum Apoftatam, in Chriftianos de.{zville teftantur, & his fimiJia alia innumera. Si his op-pofita, vel eliciuntur , vel ab Ethnicis Scriptoribus tradita 'habentur , ex noftris hiftoriis ab Ecclefia receptis corrigen-da funt: non vero iftz , ex mentientibus , vel mendacibus 'yrofanis Scriptoribus, vel corrumpende.vel funt rejiciendz • . pforum fiquidem Scriptorum mendacia , falfafque narra-tiones , non aliunde, quam A receptiffimis fcriptis notiris , quibus adverfantur, fecure :rftimare debemus • Et ut omnia. dernum uno verbo concludamus : Ethnici Scriptores nobis -famulari debent , non Chriftiani Ethnicis, ut retrogradi .Pteudo-Cenfores , magno Religionis noftre dedecore , ac Ethnice fuperftirionis ,ejufque Sedatorum lucro, velle demonftrant _ dum totis nifibus agunt, ut Ethnicorum fcriptls Ecc1efiaftica monumcnta turpiffimo famulatui fubjiciant, & vel mendacium , vel mentientium Audorum, Ecclefia- 1licam Hiftoriam pediflequam efficiant. Contra ( inquam ) _profcdo dIe debet, ut videlicet Infidelium fcripta menda-

cia, a Scriptorum noirorum veritate deprehendantur , ac .corrigantur # non ut ex Infidelium mendaciis, vel fince:l'iffima noftra confpurcer.tur, vel eorum receptiffime ve'ritati audac.i1Iime detrabatur.

CA-

- Digitized by Google

INrI. I. ".

CAP U T III~

B;t SSe M",ry,um .Allis c"IU1ll"ios~ collig;tut', toft'em M"t'I"ts, 'onlt'~ P,inG;pum Itgts, mull", 'iU.

null,,'tnus fo'; po't,,,,,, , pt,pel,,,jfo •

QJ 0 D antem idem Auguflinus :feribat , millime fcilicet teneri debere Chriftianos viros, difciplinis, quas Iiberales vocant : EjI ,,,illl ( dicit de Poffidio, ' a fe litteris imbuto , ad eundem Memorium feri ...

,bens ) pe, "OflrIl1ll..mi,Jijle,.illlll, 11011 lilte,.i, iliil, 91101 '1111- "0,.11111 fiY'Vi lih;a;tI.lII, lihe,.ak, 'II0ealll, fed Domi"ico pan 4IIJI,.itll', qUllt., ei POIIJ;t , pe,. tlojlral a"g.jlial , Jifpe¢ri '. Ex eo accepnle cognofcitur , quod ftatim adjungit. i!!!J ,,,im oUIJa ( inquit ) dicella.1II eft eil, 9"; CIJIII fi1lt i.iqIJ;, (§ imp;; , liberaliter fthi 'IIiaelllllr e,.IJdit; , lIifi 9IJod ;11 Jitteril 'IItr~ lihe,.alihlJl legillJr: Si '1101 FililJl /ikralfle,.it, tIJ"e 'l)en. liher; erilis 1 Libertatem fiquidem veram , non aliunde , quam a Chrifto datam docere voluit , Per e.m "a1llfJIJe p,.e/'at",. ( addit ) , lit ipr. elia", , IJ •• /iberales difCiplill., ab eis, fIJi ;11 libertatem "ocat; 1I()f1 /.111 , II/I/lella"t.,., fJ.id ill fo bll/Jea"l libe,.ale, nofcalIJr. NefJIJe e1li1ll bab,"1 C()fIgrll1J1II lib,,... ,loti, tip fJlloa bah'''1 co"gr"11111 'IIeritati. V"de ipft, Pililll: ..£1 oeritas ; i"9I1it, liher"hit '1101. Si igitur quidquid difci.plina: liberales Iiberale habent , id habent ex eo quod congruant veritati s & immerito liberales voeantur , iifque .Cbriftianus teneri baud debet, cum veritatis liberale non, habent s profecto, quo pado quis afseret etiam Ethnicorum .profanis legibus Chriftianos debuifle teneri, cum jam a Chrifto, & veritate liberati eflent ~

. . ~ hoe fiquidem Martyrum ACl:is, Infhper Cemores .noftri detrahere contendunt s quod Czpe in lis referatur , eofdem Martyres , Principum , leges, ac juLIa fregiffe , quibus parere tenerentur . Q!!od quidem , uti illicitum, a SSe MM. factum efle , ut eredant , 10 .animum adducere nequeunt. Ideoque magis in ea opinatione defiguntur , ut , qua: ab illis ge1la narrantur , ab imperitis Scriptoribus P.D""

, nus

Digitized by Google

L i '. B" IV.CA P. I II. J 3

.tius exeegitara fuerint: utpote qui nefcirent , ab eis nulla.tenus fieri potuiffe, quod ab illis fadurn predicarent • . -. Verilm , ad caJumoiam refellendam , remque explicandam , non incongrue illud de Difciplinis, que Iiberales Yoeantur., p'roI?O~u~e,. quemque ~gnitu~m· efi~ confidimus , Uri enrm m illis , id tantum libertati ( ut diximus ) , juxta Aoguftini fententiam , eongruum fit, quod veritati .congruum eft ; fie etiam in legibus, ille tantum verz leges fuere , quibus parere neceffe erat , qua Divine legi congruerent . At fibi leses effent Divinz Legi contraria s ficut legum nomine'minime cenferi debebant , fie ab eorum obfervantia , qui in Iibertatem vocati erant Chriftiaoi , immunes evaferant,

~ Idcirco Auguftinus ipfc 9.uzrens , an fecundum Scipionis definitiones , que 10 Dtal~o Ciceronis habentur ,

umquam Romana RefpubJica fuerit J ifta profert. Brmter D ~'" ~ (Jlo/t. ( inquit) "elllpe Scipio RAIIIJlllhlicalll defi,,;t ,Ifo rtlll pop_Ii. Dri It6. r,.

Q J.I:" ji.n ~ D R.n L/i c.,.a •. "",.,.

",M~ 'J#""'O t ver« eJ• , ".111'1liliiii ./_1 AOllla"Il tJp.u Cll: I.,. 7)5.

ftlia "MIII'IIIIlIII·foit res popMli , 'III filii Jefillitiollelll 'IIo/lIit 'jfo

ReipMh/ie~. POp.IIIIII'"Un lifo JefilJi'Oit C~tll. IIIl1i1itllJiml t

jllri, c01lj'e"flJ, i!1lJiiliiati, collllJltl.iotle fl.cilll ••• i!!!.J fllJt'lII

meal jlJrit C01l/e1l/.1II, Jifp.tallJo 'Nplictlt : per boc ojletlJe1lr

ger; ftlJe jlljlilia 11011 pofle Relllp.hliclllII: .hi'llero jllft;tia'l}erll

fIOII eft, MejlJ' /JOt,jI elfi. ~Je1ljllljlJrejit ,profofldjlJjlijit.

Iil!!EJ IlIIUIII fo i"jllfl~, 1Iee jllre jieri poteft. N01l 'lIi11l j.ra di-

cellJa/1l11t , 'Oel pMla1lJIl illi'llia bomi"lIlII e01lflulJta: CIJIII i/JIJIS

.tilllll ipfi jlU ,tjfe dicallt,'1l1oJ de jllflititt follte 1II1l •• ,rit;fo!flJIII-

file 'jJe,qlloJ" '1l1ihllfJfIIII1I01I reEle !ellti'lItibM' dici follt, iJ effo

jill, qUOQ ei, qll; pili, ptJtefl, IJtil, efl. i_IJOcircll, _iii 1I0n eft'llera jllftitia,jllTir c01lforl/u flciatlJl,e~tlJl bomi.lIlIIlJotI pot6fl ,Ifo; i!f

ideo nee popu/US,j.NIIl illamScip;o"i,,'IIeJCicerotJi, Jefi'litioIJIIII.

Etfi 1J0tl pOpUIIJI, lIee res poplili :/ed qlla/iftulII'IlJe lIIu/tiIIlJilJ;/,

fJlllf8 populi IIOllli1le Jig1la fl()11 eft : ac per boc , fi Rl/plJhlica ra

populi ejJ ~ er POpII/1II 1J01l eft, '1'# eOtlfe1lfu 1I01l/OCifl11JS eft jilT;'.:

nOli eft allte/II j." lib; 1Iul/a juflitia eft ; proclIIJlJhio co/Jigi ..

tur ; .hi jtlftit;Q n01l eft, "011 e.lft Relll/Jll6liclllII. Hec Au-

guftinus , 10 cujus verbis fatis , faperque apparet , an_,

Manyres lis juribus obedire tenerentur , quz nulla juftitia.

flatuta erant, cum per ea, neque Populus, Beque Refpublica

efset , Nl-

Digitized by Coogle

14 . A~TA SS.MM. "rRDleATA

Nlhilominus quod omnium Gentilium leges; ac jura injufta, vel ut appofite dicamus, fine juO:itia non omnia efsent s ideo ilia univerfim Chriftiani , ac Ecclefia Catha. ~4ro". A". ".1. Ika rninime rejecit , ut diferte oftendit .Ba.ronius • Sirut .A".U~·I·J4S· enim difciplinas eongruentes ver~ Iibertari , quod veritati "·r· congruerent haud deteftata eft; fie inter Leges , cas, quas juftitiz congruentes reperit , vel faltem in qnibus injufti ..

tiam non agnovit , amplexa eft. Rem exemplls comprobet

D A tfJJfI I aptiffime Auguftinus ipfe •

·~:,t:i. Pft/: .Aliqllafldo ( inquit ) pDtt/tlllel bD1I4111111 , i!J lime", ~J'·14'. no. De""" .IiqllllflJO "011 li.e",])4.",. 'YMlims eNtitit ;"jideli, llll/l"uot l NOIIM elttil# , Apt{taJlI , illigtJlISldoJoJlltra 1 Milius Chri[tialli flr'lli"", IlIIperatori i1ljiJe/i. VIH'II'1I14. /;aNlr ad c •• raln Cbrifti , "011 ig"ofcehallt "ifi illlllll , qlli i" Cel, eras , ~IIJo fJokbat, m Idola coJ"tfJt, lit tbllri/ica .. refit., : pr4!JOfleh4111 jlli Delllll. ~"Jo alltelll diublll; pr9- tillcitt acie.; ite COlltrll ilia", gnJltllJ , !taJ;1II ol1telllper.ba"t , Difti"EUthafJI Do.i.ulII 4Ie'II#., Q])omiIlO tellJporali: (!f tfllllell Itlhdili "".1 propter Do.illlllll 4UTfJlIlII, eJia", DoIII;n,

lelllporali. Sic HIe. .

Sed ad quid ill his comprobandis immorandum I Ex ipfis enim facris litteris, fecularium legum, ac mandatorum contemptus a Sandis fadus apparet , ubi hec Dei legibus oppoflta deprehenderentur. Sic ex. Machabris unus , An .. tiocho mandanti , ut porcina carne, contra Legis Dei ve-

;V~"M. 2. ,. titum vefceretur: NOli ohedio ( inquit ) prteeepto Reg;1 , fed

JO. pr«epro Legis, 1J1I4 datil eft "oIJis per MOJIe.. Et Apoftolorum Princeps cum allis Apoftolis, ubi illis dictum eft.

~a·s· 0.21.1,. Principe Sacerdotum in Concilio: Prtecipi,lIIlo pr4eepillllll

'lJ()/;is, "e Joetretis ill 1IOlIIill' ifto f!Jc. Refpondentes dixerunt • Ohetlire oporlel Deo lIIagi, , I/llallJ bomilliblli. Qgld plura ~ Nonne ipfe Dominus nofter, ubi a Matre didum eft ei • Fili quia ftcifti Nohis fie ? Ecce Pater 111'11 , i!J ego dole"ul 1j1l4rehalllils te , Ait ad illos , ~tl eft, fJII9J me 1J1I4re6atis ? Nefciehatis, qllod ill iis, qM':# Pesris me; lunt oportel me elfo ? Qy_o oftenderet , maternis ipfis vocibus, om .. ni etfi tdignis obfequio , Divinam tamen voluntatern , ( que , quoad factum iUud nondum Virgini erat manifeftata ) fuiife praponeadam s & ideo iUtim, ac illam

B. ve-

Digitized by Google

,

:L·I·a a R IV. C A~P. 11.1. 11

B. Virgo Maria agnovit , humilirer filendo ipfi aequie-

vit." " .

. Vernm quidcm etl: , quod id , tamquam fuperfluum I Ccaforesrite irridere pofle cenfebunt , E~tra enim queflioDe11l cile dicenr , ubi Lex Dei, ac humana, obviam fibi invicem ruerint, priorem pofteriori efle praferendam , At hie agi, ubi huic obedire prior non prohibet s an videlicet .Martyres, & Chriftiani eidem parere tenerentur ,

Dubitationi igitur carom, fatisfaciendum in primis ,

Cencilii Mricani , cui Cyprianus interfuit , inflgni De ... ereto , de quo ifla. Baronius, Me.wa6i/i, iDa 91109fJe "d SlItrfJlII COllciJifllll P"llllil fune/II eft, flloJ lIIOf'ielll Cbriflia• fJl bomo, PrllbyttrlltnfiJiillllil tutorelll, e« tejlal1lellto nomifiaffit. i?!!.~1N aerit" ","1111 S"IIDtluIUitll fit tille flcinul, perillJe, IIC imp/lilli, i1 dttejlllhill ,firi,t. elt e"dem a C.1priallo

litl"~ Uf/lll1tlW, '1l1i/JUI rI'lJMOtJue gejla bil 'lJerhi, eltprimi-

I.r. Grll'lJiter COIII.,e; 111II1II1 19o, i!f Col/eg. 1IIe; , '1U; ,..~- D. c~,rI"".

fit/tet Od"lIl1t, ff'lolllpr"byteri "Dftr;, 'III; 1I0bi, offtdeha"" &!ift.66•

frlltrfl cIJ"rijfi",i ,: C.III COgIlO'IJij1t1l1.', 9fJod Gelllinilll Vif/o,.

Frater lIofter d, fiell/o t#fe,delll, GemilliulII FIIUflillll1tl Prllhy-

le,."111 Illtorelll tejlOltllllto /110 ,,01lJifla'tJerit: elllll jam pridelll

iPl lAlle/lio Bpijeoporum ftotlltlllJl fit, til 9.il de C/ericil, l!J

De; Miniftr;, tlltbrllll, 'lJel Ctlrlltorelll teflllllle1ltoillo eOllfti-

tlllll j '1114#1Jo jinguli Di'lJillO Socerdotio bo"ora#, is ill c/"ico tltilliflerlD' CfJllftitlltl, lIo"niji Altllri , ~ Sacrijiciil deftr'lJire,

~ prec;61U, at'llle orlltiorJihfJl 'lJaCllre debla1lt. Sic Cyprianus

de Africani Concilii Decrero , de quo idem Baronius ,

DODnullis interjectis , ifta notanda admonet . 1&'4.

Sed i'IIIJ p/alle eo"jima/;olll, oc ohfer'tJlltiollt digllijf,.. ~;,~{r:'.t " 1JrI1IIII, EpifCfJfJOt fllI//OIII babiJijJe rotlo.'1II '1l1i1r.IIICUlll'lfJe Le- N fa

" gum Ci'Uilill"', 9fJ~ ali'llla eN pari, ofjieere, is impediltlentQ 0 •

" eJft 'lJiilernltllr Ecck'ianicil fllllfliollihlll: fllill e., eo"trarii, .1·J,.I"9'"II'"'''

1_ • L './" 'I" N'OI IS •

" ¢glolll editil irrital pror/Ill rldderent, ~ pemt.s abo/erellt. L. Ip"""'"

PII61ictl 1111111'1111 h~c csr« ,rllt, i1l10 ( lit SewrfJl AlIgUjlll1 te- ff. ~ IXCllfo';

jlatllr) Imperatoril pr~c;ptJ", fJI bahe""t pllJlill; tlltorel: a L.':~·''''''"'' IJ«O qRide. IIIlIlIere 11011 ipp. Sellatorialll d;gllitatlltl, is flee 'L ff. ids q"~"d;r.

1. t 1 •• rfi . , .1:'.m .r. M A ' I. Imp."" " lItelll torlllN, ,IU '" erlor;.l or",,1111 '.velll e#fc.Jore , • .n.fJ-. .wm;"...

"till' , {f1 ConJ",odtll rt/c,.ipftrfJllt: "D1l LEdilitotem, IIOrI..J L.J.~"dO"'; .' CoJlegill, 1I".lIifJerfmll reJigiolle1Jl /iherllrt ~ IIC proillk C quoJ. ';",~, 1:1« at.

. .M.rr

B"". Amt4l. .If".CIn·,2 n.

1",·,·7· •.• ' • " •• a.

Digitized by Google

T & 'At1'A SS. ~ YUft)ldAiA'

.:.z, tade"! r. 9- Modej1;"iil teftllt.r ) 1111l.i "0" .'Jlldt#Orum elill. cliertill •• 1.~!::;;,tuw IIdIJJ;~iftrllre 1.leh/./i~1II: ;lJIm~ , tIe 'III; ~lJImll~~tQle":r.IltJ!l; .~.' .I: i1/imjiblU U'IJ;llIlm, lie plI cor.1II 1II1111erlll1l, II 1.1'111 ntCl~J." pOuellt: . J:""". "ec den;qtH 'It;m; Q Gelllililllll /1111'.111 IlIleill, fjll;blll eli(JIJJ I" ,s,llIlIU[cot!flllt;/, is COlljNtlJlioll;hlJl fiJ'rificipMIII ;mlllllllilll' j

tutela COllCl./fo eflet, rej'polldit Cilliflrllllll, t:t Allto.;"i Pi; refer/pto ..

Hit licit tOl Legihlll pMpilul profpicielltihlll, Epifcop; "ibilo1llill., ;11 Co"cilio, /elllel, at'llle ;terlJlII bilild'IJerra,,'elll Legem fl"~ullnt ( q.IIIIJ, is .IIltillla Qlllnilllll, ,IJII IIpud ,,06 e./fot pfZlla OfJPojila 11I1J,sill"', 116 Cltrici lz Cbrijlillll;IIII'ore, tlO1ll;III111"llIr ;11 Tefla11le",O, fjllO ad fllbellllalJlII IlItellllllllfllJl o Prlljidiblll cog; pDjfotll. il!!!!m'lJit igil.r ejlljllloJ; D6crelit~ is editil latif/loti/bill focile IPll , Getlt;11t ,MagijlriltlJl, is ipfol Prilldp'l, alioqlJ; Cn;fiilltl;t Jem,er ;lIfoft0l, ;fI EttIeflam COflC;III'; , is lid COllf/llI1JaIll perfeclI/;oflllll Iwlt eorll~

1111;'1101 perl1lo'IJer; : SlInfliffimi 111111111 Epifcop; , tllllill bOT •• Plltiollem bah,nt" ,jacr.al I,get edere no" prllUrll1ijerlJtI' ,fjlJtll EcclejiajNclllihe"tali 'IIiderelll fore prOfiCIIIII: pro fjllorilliz fjll()file 'lJiridi, ac jlJo robor' perftllllle ob/er'IJatioll, ( lit 'lJ;di1llllt ) , Dommlllli fllklio joJertill1 in'IJ;gilarllnl. Hadenus Baronius,

Dicant nunc Cenfores, an Leges hujufmodi, quas contemptui habuit non unus, vel alter Chriftianus, fed totum Coneilium , tantumque Concilium , juftz eflent , vel non? Si enimjuftz erant , (ut res ipfa oftendere videtur s ideoque probatione non indiget ), cur iis Chriflianl tenerj non poterant ? Cur _demmn contra eas , Leges alias fan ... xerunt I Si refponderint id feciLfe, ut Clericali militie ad. fcripti , nonnifi Divinis rebus vacare deberent , nee moleftiis, ae negotiis fecularibus alligarentur s idem quoque, vel fimilibus ex caufis , (fi tamen hac, aliis, qua: in Aais Martyrum cognofci poflunt multo illis levior habenda non fit ), Martyres eofdem , leges, ac julIa Principum pofthabuifse mtelligant, ideoque etiam ex hoc crimen illis J vel eorum Adis impingere definant • Certe quid tam Civilibus memoratis Legibus conforme reperiri porerat , quam

!~.J. j: Apoftolica ea vox, qua dicitur , Religio IIIl1l1a", is ;m11la-

CIIlllta IIplld DelJlII, (!J Patrelll bllc eft: 'lJijitllre 'lJitlllal, (!J PIJpil/Ol in tribtl/a/io", eorll1l1. Et tamen , quod. charifmata.· me ... ·

Digitized by Google

LrDE" IV. CAP. 111._ -'7-

meliora fedari deberent Saeerdotes, ac Clerici , eaj pro nihilo deputarunt ~ lieet tunc temporis, Cummo difcrimini Chriftianam ipfarn fidem objicerent. ~.is ergo Martyres redarguet, 9,uOO, exempli gratia, cum carcerum cuflodie pr<rpofitifuifient, quos captives teuuiflent , liberos control Principum przceptum abire fiverint , vel his fimilia alia contra Civiles Leges, vel alia Principum mandata patraverinr r fi iis parere , quas z<J.uiffimas judicaflent s imo Divine Legi con formes agnoviflent , detreetarunt , imo contrariis Legibus abolere curarunt , ubi perfectins aliquid -«D1uJari potuerunt ? Nunquam Cuftodes carcerum Mar-

tvres, fi. quos captives cuftodiebant Epifcopos , Presbyte-I"OS, alioive fandos Chriftianos, abire liberos eos jufie-

runt', credo, nifi poftquam Chriflianam veritatem cum agnovulent ( cujus tamen pretextu , ac jltulo in vinculis jJJi detinebantur ), manifeftam utis haberent injuftitiam detentionis illius , & Secularium tunc Principum tyrannidem adverfus Chriftianam, & Ecclefiafticam maxime , Iibertatem 1 Hac autem veri tate manifefte fatis comperta, quomodo non verentur Cenfores noftri , prefatos Martyres, carcerum portas intrepide aperientes , tanquam l;rfa: humane Majeftatis reos traducere , earn ob caufam, & eo quidem fenfu , ut velint , illicitam rem egifle , at9ue rnalam, & reos quoque Divine lz1Z Majeftatis fuifie 1 Non .animadvertunt , opinor , fe, per iftas fuas criticas leges, Pote1latibus Seeularibus blandiri, & adulari , Regiifque Miniftris omnibus anfam ultra prebere , ut injuftitl! Re ... giz juffionis etiam apertiffime deprehensf, violentas maJlUS adverfus Ecclefle libertatem adeo non formident injicere, ut etiam Iethalis culpe fe reos futures perfuafum habeant, nifi id faciant? Atque hue tandem ifta Criticorum ftudia tendunt , fi minus, ex eorundem fuo refpcdive Principi addictorum intentione, hoc artificium excogitan .. te» i;ltem ex ipfa.Criterii huins natura. -

-.

c

CA ...

Digitized by Google

CAPUT

IV.

I S ACTA SSe MM. vn,orCATA

Haud m"g~um 'fJide,.i debet, aUfutl eontr« ei",illl, hllmana/quI Leges Jafla fuiffo " SSe MM., rum iidem "1)1111UII" p,.4te,. ip/tlm DI;, natl4-

""'1'" Ltt,tm,ftciffi '(JiJe,.; poJftnl •

SE 0 quid mirum, quod pluries humanas, civilefque., Leges Sandos przvaricafse legamus, cum prater Di-

D. TbIImnll. l. viuam ipfam Legem multoties plura egifse videan-

s« .. /I.'JIj. "Y·s. tur ~ Lex enim Spiritus Sandi, ut docet Doctor Angeli-

lid a, cus , fuperior eft omni Lege hurnanitus pofita s ideoque» Spirituales Viri , quantum ad ea , que ejufdem Spiritus du-

d T' ctioni repugnant, Legi non fubduntur, juxta illud A p0o-

l. .. ",,,t. •. ftoli: 'juflo Lex 11011 eft poftta. Sed audiendus Au[uftinus,

qui cum Faufto Manicheo, de expoliatis a Judzis lhgyptiis, fie ditserit 0

D',~:~~1ib~'::: ~~d ergo jillll ae e:xpo/iiltit .l£E:/pt;;t Paujhll ohjicit, ., ..

tap . .,. ''''' •... /eie., quid l0'luatur? i!!!4focielld~ M,Jfo' Mf'l.' aaeo .," 1·'(,0. p,cca'lJit, .t lion flcielldo peccaret 0 De., ,.illl ju./forlll, fJ.; .ri'llll 1ID'O;t, tlOII jo/IIIII feClllltJlUII fofla, ","11111 Itifllll ftCIIII. du", cor bominil, quid unufqlliflJue • 'Uel per quem ,erpel; ~ /Jeat o' Et poR: multa . ~uod same» Ji Moyfol /lla /pDllte juJlifo

aid. U}·7J· Jet, aut boc Hehr~i fila /POlite flciJIillt , profoF1o pecca./follt:

-IJllalllfJllolII il/i nDn '1uide/1I hoc focilllao, fJllod 'lJII juJ!nat , 'lJU perllJijerat D'III, fed tallle" talia flrtafij cupienao peccawI'lIl1t. il!!Da autellJ boc flcere Difli.a dijJllllfarioll1 ,ermiJ/i fllilt, il/iul judicio jllfto , hOlloqu, permiffi fu.t, qlli tlO'Uit, i$ p •• il, 'Uli coercer« illlprobol, "Je/ erudire fll"jef1o~: i!f pr~ctpt" validiora aare fallioribllt, i!J IJllojaalll l1IeJicillaiel grl1alll i.fi,. .. miorihul ordilJlJre. Moyfts 'Uer(} , f'CC cUpidiJatit arguI.aMI eft in illit rthut dejiaeratit , lIec. tontulllaci~ ill Di'll;11i1 imper;"

fJuibll/cumque cOl1umptit • •

lhld. "'fll/. Et ad rem noftram accomodatiffimis exemplis , ac ra-

&~/' 73. tionibus ,ftatim addit. ~t£dafll milll flfla lex ilia ~terllll,

fJu~ ordi,Je1l1 lIalura/elll con/er'IJari juber , perturbari uetar i it« 1I1eaioqtloalllllioco pojllit bOlllinibu/, Nt i1l ei, ufNrpa1lais 1I1~-

Digitized by Google

L I' a B " I V. CAP. IV. I 9

"",rit~ r,,,,ebe,,datllr alldacia, ;11' e:Jt~qlle1ld;t Htlm obeditll'Iia jllTe 14fJdetlir. ra1ltll'" ;1It~refl ill ordille lIalllrali , quid, Q quo agatu,., i!J fllb qfJO qui/qllt agat , .Ahraham, fi Fi/iu", fllllm fpollte illlmolaret, qll;d niji horribil;1 , iff iNfolllll? De«

Illltem jllhellte, 9uid lIiJi fide/ii, i:1 6I'lJotlll apparuit? ~d Ilfqlle adeo ;pfo 'Vetital c14mat, tit ejlll ooc« deterritllt Fallflll/, ellm ill ip/lI111 .Ahraba", ,qllid dicerer ; ullgllihNI, (:J de,,/ihlll 9u~relll, M/fJlltJ /Ill ca/llrJllliojlJlII IfJt1IdacilJIII per'IJelliret , hoc tallle. rlp"he.d~re 110" alldlret 1 Niji forte, "011 ei IIJlne-

_ .. it ill .,nte," flfllllll, ita 1I~i/e, III 110" lefbl"', .ee qll~fi" tllm a"imo OCCllr,.eret, lit ""ifJIIe lot lillgllil'Ctlllltllll1ll , * tOt " locil pif111111 , i!f allrer, is OCII/OI diffilllll/afltil ftrj'ret. ~'!" propte,., fi i1l occidendo filio, ffJD1IIoneIU 11101111 txecTahi/i, i " Deo aIJum jfJhe"te obfeclllldans flg/lllatlls, 11011 Jo/.m ill"./" jJllj,;Iis, 'lJerlllll eliam lalldahilis ill'lJellitlJr. i!!.id Moyftll Fall" jllIl T,pTebetldil, qllod expo/iawl '£gypt;()l? Si Ie irrisas , " 'Uelut hllmalla lacientis imp,.obital , Di'll;na terrear jlJhe"lil ,~ IIIJE1orilal. .Alltalia fie,; 'VO/tfltelll et;am ipjfJltl DefJIII 'lJitfJpe" rare parallli ~/? R,di ergo retr« Sat 0110 ,[calldallllll es mib! , " .eqllt enim fapil , fJ..lI4lJei fUIII , fed qlJ~ jlllli bOlllilllllll. At-

file IItillom boc , jicllt Petrss , alldire digllfJl fllijfel, atqlle id, qllod ill DIt) jelljlJillfirlllo ,epr~bendit, pojlell pr;edicajJtI, ,lJtmadlll,dum iii, gloriofo ,r~co"io, poflea Gell/ihNI aflllfJ1I" c;ohat, q.od e;'p';1I10, cum DomillfJl 'Vel/el, fieri diJp/icehat.

" il.!omohrelll,.Ii jalll talldem i"teliigit bllmafla dfJri/io, 019111 " ;11 "hlll refli, Wllllltol prMla, alqfJ~ perver/a , pIIlT;"'.1II ill" tt,.ejJ" III'NIII o/iqlliJ bfJllla"a cMpMilale, 'Ve/ temeritatt oJ". mit/alllr, II" Dei poreolNr imperio: fJ.i tJDIIJil , qllid ,qlla1ldo, " 911ih," /JIrlllillal, alll jtdJeat, qllid clli9'11 flcere, PQlifJlI~ " eOllve"i"t.

Sic Augllftinus , cuius fententiam Zt}ue fecuti turit cuneti Ecclefia Pat res , tenuitque ante eum femper Catholica Ecclefia , imo etiam J udaorum Synagoga s ut non modo improbare non auderet , f quid , prater Legem nature , Divino nutu factum agnofceret r verurn etiarn , ut par erat , fummis laudibus commendaret . Tantum abfuit, ut Sando rum , in fide1ibus ( uti in Pfeudo-Cenforibus n~ liris futilis hurnanarum legum infractio ) , opinionem., minueret , aliquid a Sandis ipils , prater Legem, vel na-

C 1 tu-

• Nota Atlgnltj. ni 3rVo Sa. crarum lma,inum frequentiHimum

wwn.

Digitized by Google

a.e ACTA SSe MM. VINDI<~ATA,

tnr~,' vel fcript.a11?- a Deorraditam geftum offendifse j .quin. ponus , cos majon , ex hoc pr~C()010 extollendos ~fhmaverint •

Ad rem confirmandam, teftis accedat Ambrofius , infigne illud facinus Pelagia Antiochenz referentis , 'am a4 D·,,1:;:;:f:':':3 filleliJ oratiosis 'Uela patldellti (fcribit ad Marcellinam foro-

'10ff1.4P.47~. rem) fuggeril Soror SallEia, 9f4id [Nper eorllm meritil e~ifti-, " mOlldNmjit, 9Ni ft pr~cip;ta'Uere ex a/to, 'Ue/ ill jllI'IJillm de" mer[erlJlJt, tie per[ecNtorllm illciderell! 01011111, cllm Scriplllra ," V:'Uilla 'Uim jibi Cbriflialllllll prohibeat illflrre. Et qllidem dt:

Pirgilliblll i" neceffitatt: cllj1odi~ co"flitll!;1 enodem babemur aflertionem, cum marlYNI extel exemp/llm. SlInF1a Pelagi~ .plld AlItiocbiam quondam fllit, a"norum fore 911indeci1ll , So ... ror Virgint/1I1, ~ ip[a Virgo. Hec prilllO dom; claffico perfect/tion;1 incll4a , eum ft a prttdanibul fidei, 'Uel pNdoril circlllllftderi vi derer , ab/ente matre , (;f flroribul , 'Uaclla prtefidio,

ftd Dea plenior: ~d agimlls ,il1quit,"ifi profpicilll, capli'lJ{l

lIJirg;nitol' EI votllm eft, (:J metlll eft mar;: quia mars nOli " excipitur, fed adflifcittlr. Moriart1ur ,ft licet ; 'lJel ft nolll1l1 " licer« , moriam.r. Dee» remedio tlon offe"ditur, i!I /acintls " fidel ablevat. Certe.li vim ip[am nOIl/;"'il cogitemlll, qll~ 'lJil

1IJ01lltltaria? Ilia mag;1 ejf 'Vis, mori 'Uelll, nee pojJe. Nee tliJficultatem 'Veremur. iJ.!!j_1 enim ejf, 911; I{)IIII mor;, (fJ 110". poffit , cum jillt ad mortem tam p rOc/I 'lJe1 ''V;te ! '7alll en;m facrilegas ara« prtecipitala [ub'IJertam, (:f a~cellfos foCal crser« rejfinguam. Non timeo ; ne dextera deficien/, 11011 pera.~a' iffflm, ne peEllIl ft dolore [_bdllcal. Nullum peccalllm carll; "lillqllam. NOlI ""rebor, ne deftl gladiNI. Po.f1Nmlll ilION lIoftr;1 armis, po./fIlIllRlmori , jine Carnificis hellefioi(). Miltril ;11 grelliio fertNr orllo./fe cap~t, IIlIptialem indlli./ft flJe/1elll; III 11011 ad mortem ire die"el ,fed at/fpDlIftltll. At lib; Jetejlalldi 'peifeCtllorel ereptam .fib; 'Viderllnt prtedam ,lIdoril, maltelll, i!1 flrores CfeperRllt quterere. PerRIJI ilk fpiritali 'Uolatll, jalll Call1p"m cajfitlltillellebant, cllm!lIbilo hinc perjecllloriblll ;111- 7I1;lItf1libR/, inde torrent» j/u'Vio exclufte ;, fuga, illelu[te 114 COrDlIl1m: iluiJ 'lJeremur ? ;lIqll;lIl1t: Ecce aqlla quil nos bapt;zari prohiliet f Et hoc Bapti/ma eft" quo peccata dOllo?1tllr , Regna Ijll£rllntur. Et hoc Bapti/ma eft, pofl qt/od tiMID delillquit. Excipial 1101 afJlIlI, qllll f'egellerllTt "n!Nt'llil. E~-

,i-

Digitized by Google

L 1.1t B -p. I V.- C A ,. IV. 2 I

,;phI' 11,;'/1 ,- 'lUte Pit-gill" focit. E~c;pi.1l1 "01 lI'llla , 'I •• Celum aperit, ;lIforol tegit , 11I0Tte1ll IllfcollJi/, .Marty,e. reddit. Te rerumCoIIIJjtoT precII",lIr, Des«, til e##II";l1Ia/~

/'pirilll corporll, 'Del IIJIdil difpergat; tie 1II0rl/6p,"41 fll1lerll, fUllru", 'VitlllllllollfiP"ra'Vit IIfftE1.,: fed Ji 111111 COllfllllltill, II"" mOTI, UIIII etill11l fepU/IIITII. Hec e1fllt~, i!J /Ilfpetif e . Ptlll/ulum, ;",;11£10 fillll, 'IUD pudortm eegerellt, llee grejJM6I imjJ4- Il;rellt, cotl.fereis lIIatlil1u/, III"''IuaUl. cborol ducerelll, i. ",~ tliNIII- pr,grediu"'Mr 1I/'lJeUIII , uhi U"dfl torrent;or, IlIJi pro-

fUlJdillII 11I1,_pe;ul, illo ",efligill dir/gellees • NIIIIII petie ... retll/it, tlil/Ia/_hendit ;lIce./!UIJI,. .ullil telllll'lJit, .Di grtjJ",. figeret: "":ti~ CIIIII terrli occ"r,reret, offell/te IfJqJo, 1.,. profundo. Viderel pifllll matrem 'jlri.gelltem "OdD 1111111111, glllltlere de pig.ore, timer« de calli, ne ftbl jililll, 'lJelj/uf1I1I11Uflrret. HI1T7i/1;, iflquit, bofljfll, Cbrifle, imlll%, pr4Mtu 'Virgillilati" Duces caflillltil, cfJlt/ites Paffionit. S,d '1u;, jure miretur , talllllm ",iflcI"tiDUI /IIiPI COllflalllillJll, CIIJII... 'I;am de/llnE1. immobi/em j1fltirnHm cDr/lor.1II ",i"Jicllwrillt l No" cadawrll IlIIdil nudll",il, non 'lipid; CUr/III JlMlllit/il 'Vo/ItIlIrUIII. il.!!i.n elifl/IJ SIIIJE1fl Mater, iicet ftllju CII"." /I;e- r satir lame 11 adb.c ft",aDII' ampleNIIIIJ, 1!1 r,iigio[lIl11, 'lUMI j1rillxerllt "odum , llee morte laxahlll j IIt'lllte reJigiolli dlb;t"", Jo/"'tral , piullle bnede marert/flr. Naill 'lllal lid Itlartyrium ju.~e,at, uf'l.lU lid tumll/llm ""ndieaDat. Had:eous·

Ambrofius.

Culpenr nunc, quantum volunt Cenfores, Martyrefque accufent , quod humana , civiliaque jura violaverints fed lit rite id eis culpa tribuant , Divinis Legibus potiora ea eile priusoflendant , itaut majori obfervantia hac fuerint colenda quam illas , infringereque has aliquando Sanctis licuerit, illa numquam ,

Objicient, apud veteres Patres eam opinionem inolevifse, quod ad caftitatem tuendam , Iicitum cuique efse~

ubi. met manus ioferre : ideoque Ambl'ofium, Pelaaiam, .ac D.lli"~,;"

, e " . t"p. I. I(J"~

focias commendafse , & Hieronymus hec .fcripfifse inve- ""/./bN,,,. mtur : V/Ille ill perrectJl;ollibul, 11011 lieu pron,iq perir« ilia- l!uflh. 111ft. ss:

'J' '/'. ,. ClIP. 11.6-

IIU, abfqll6 tQ, ubi Cajlitlll p~'icJ#lItN' ; ubi plane indicare .,.

cognofcitur. , in caflitatis periculo, fe ipfum interimere Pin!"::, z:: . Iicere , pritcos Patres exiftimafse ,; non-quod id fpeciali Spi- ir tJ/;;: •

ritus

Digitized by Google

..

N,h. II.

11 ACTA SS. MM. VINDtCATA

titus Sandi impulfu fieret , fed quod, ob ipfum honclhuQ. finem id faeere Iicerer , Qgibus addere pofsunt , fada_, Moyfis, Abraham, &fi qua funt aliorum , qUE celebrantur , ideo probari , quod exprefse Dei jubentis voluntas in facris paginis appareat , ipfifque obtemperantibus inno-

tuerit s at ubi id latet , in ufiirpandis , qua: preter , aut contra Legem Dei- funt , merito potius reprehendenda videatur audaeia , quam- in exequendo Iaudanda obedientia ,

VerUm, fi fie res Cefe haberet.immerito in primis Apoflalus, Sampfonem, ac J ephtem inter Sanctos recoluifset 9 quod, neque propter eaftitatem, neque ex exprefso , ( quod per facras litteras nobis innotuerir ) Dei mandato , eorum alter feipfum occiderit , alter vero filiam interfecerit , De

D·t:~;~~':'ip~ft. u~roqueltafimen hrec dicit fnfelmh .~~ ~ & pr~~~ de S~-

." H,6.]'JI7. . plone ~ 11 lie tamen, 9110 Je cum OJ'IOUI oppreJJu , film ailter " e:tcufotur, gift qllia SpiritullaftfJl boc jll./ferat, qai per i//1I111 " ",;racllia fociehat ,ficllt (!J allleo inj'pirll'lJeral, ut Ilxorem de " filiahMI Pbilip;fJorllm accipere» , cllm Lex hoc prohiheret. Naill " jicllt i" acceptiolle lI~or;1 oljell;gell~, fecit per 'lJOIUlllatem Dei, " qllod le:t ;1IttroiNerat, {frflon pecco'IJ;1 ; ;to cred! poteft, quod " Spiritlls Sanf1., ill; j • .fferit eNtiflgllere fecam ;'lgellum ill am " boJ1ill1ll mllitillltli"em, qUte de ejai hllmililltiollt lOllooballoo .. " 111m/om,' is ad majlll i11lJlroperia1ll fociebat eum tbriulIIlllde" " , p'~ferti1ll, tllm jam ;Ilt Spiritlll cepiJJet e; prifljllal " 'lJirel reddere , od tlejigllationcm recuperationil prioril grali~ • " V"de, iff flNlIC .ApojloJal ,olli! tlllll iNter 101, qui adepli funt " repromiffiotlel.

lJitl. .'llIp- - Et de J ephte . Merilo qllteritllr, IItrlllll pro jllffa Dei fit

babendllm, qllod eam ( nempe filiam ) ;m1ll0la'IJ;~ • .Ahrahalll en;"" "011 follllll, "011 eft cnlpotlll crude/itatil (rimille, fed etiam laatlatul nomifle pietatil , quodfil;um 'lJoluit , flequaquam

" Jeeleratc , fed ohedie"nter occlder«, ,ephte oero, non"tla legilllr " (Jccepijfo pr~ceptllm, III filiam occitleret. Sed tOlllen ill eo , " qU(Jd Scrip/lira reftrl, quia flEtul eft fllper eum Spirilll( Do" mini, i!f tllnc tale #vOlllm pro 'lJif/oria fecit, atqu« 'lJjf1orialtf

_' "adeptlll tft, flOll 'lJidel.r temerarie 'IJ()IIJijfe, cui Spiritus San .. " flul pr~fideha/: MC injllpum 'I}Otllm 'f)()IIJijfi, qui 'f)iEtoriant, " pro quo 'lJotam fociebat -COt(tqulllul eft,. Confequutio ell;m 'IIi" E1Q';~, tejllUlJ' DeQ ",otllm 11011 difplicllijJi. NO'llil enim Do-

mi-

.,{d, .... t dl '" Y- L":1'n"". lib_~_ d~ /Mjli-

lia II-"tl. ~. ,.~. e.p. I.

"3·

Digitized by Google

L I II B P. IV. CAP. IV. ~ 3

;, "';""1 fleretlll ell.fal , propter fMIIt- tille focr;ficitllll ti plilcere " polIJil. Es ipf, 1ephte ftmeliP.foIll pot;1I1 ;11 boc /pirita/iler .. flO'llit , q.MitJ CIlIlJ "011 jaherel fililllll , 11111 lililllll pr.'6T ;/10111', 'lillie. lI.lfifhlm, tjMI rigor« 'lJoJi /tJfJlrlWit, Cf 40lor,. COIIJpa.8iollil IIrdore fidei de'lJicit. Sic Anfelmus •

Cujus tamen fententue veteres Patres non omnes ad- ».m« ... HI.r:

Mfere; unde Hieronymus J ephtem ftultum in vovendo , mll.II,,;m ... in reddendo autem impium tiliRe fcribit , Q!!idquid fuerit ,

ad rem noftram facit , quod Aoguftious docet j ubi de inrerfedioaibus hominum, que ab homicidii crimine exci-

piuntur agit. iJ!!'/JQIII '~Cepligll (ait) elldtm ;jJ/o Vi,,;., D. A"I. til c;".' focit IIl1ther;tlll, lit IicelltDO";"", DeCi4; ,fod hil eNctjJlil, . =.~~:.~ fIltH Deus «cid; jtlbtt, ji'IJe d011l lege, foue tid per,fo"olJl pro

".JIOT.e l:lptlffll jIlJJWII'. NOlI IIMtelll Ipfo occidit, flli lIIilli-

, jhrilllll dehtt jllb,,,'i : ji,Rt 114111;'U(1I111111 glQd;ul Iftlllellli • £1 ideo "'l/lI4fIlOIll COlllrll boc pTllceptll. flcer •• " fllO Ji.Elu. eft = NOli Decidu, !JIIi Dee 1I11/~Te hella geper."" IIIIt JUrfo .. pllb/iCtt poteftlltil , ftclI"b. ejlll Legll, /lot eft jUftiffilll1l TOliollis imperio, [celeratos morle pllllieTllllt • Et Ab;'lIha., , 11011 /oIlU11 11011 eft elllplll., CTllde/illllil criMi1le , 'II""lIJetillltl lalldo/III ej1 fllJlllille pilliltil, fllO~ 'lJfJiMit fili •• ,

" lIeqtlllflltllll /ceierllte, ftd oheaiellt" occidne. Et menlo fll" " risur , tlIrlUll Jrlo jll./flllki fit hllbendulII, fW y,plltt lilifl. t " '1U. PlitT; «currit , Gccidil, CIUII ft i.lIIOht • .,.,. Deo ; iJ w... " 'llijJet, fjllDli ei reth •• tJ Je prdo 'lJiRori pn";IIII . oct.Trifllt •

" Nec SIlJlJpf~ aliln tlfClljiltllT, fllOJ 1,;,/11111 CIlIJI hopihlll Notl. " rllillQ donIlIl opprtJftt : NI51 Q!JU SPIRITUSLATENTEI HOC. JUs-.

" S6Il.1T: QYI PEa iLLUH MlaACl1l.A UCIiBAT. Sic ille ,

Q.gamvis, igitur caufa caftitatis non fuerit , quamvisexpreflum nobifque notum Dei mandatum non extirerit J tameu ( ut audifti ) Divina authoritas , quafdam exceptiopes fe~it., . per quas fieri, vel potuit ~ vel debuit ; quod ex ,pc. Divina L~ fieri prohibitum fuit , Spiritu .id latente, jubente , Qy,is autemdubitet eundem Spiritum , Sandi$ Martyribus, per quos & miracula fade bat , fepe ifta prz-

cepifle 1 Teftes adfint Ada Pafflonis S. Cypriani , quorum .ff', Co . meminit Pont jus , dum ifta referunt . Sed cllm hoc odium ..I~:::'·A.·"'· ( Gentilium , videlicet, in Chriftianos) fujffet etiom ;11 Li- 1jpJd.0I"'" iI1cil lermini, irrogllllllll s 1I11111i Cbrijl;al10rllm popllli , me-

. lell-

Digitized by Google

24' ACTA SS. MM. \TINDICATA'

lmtes tranjitorialll 'lJitilfll alllittere, l5 ilia , qu~ Is Deo }'OIllJjfo /1I"t adipifci, di'lJlTfil torme"til nfl/iffi con/ulllahtnltll". Pe'ruflt etiam , tRnc Q Pr~fide clihalllllll calcil accen/lIl11, C!1 ill 'ore Utilll prll"al CIIIII thllre. eNbihital , ~ Pr4fidellJ dicere Chi ... jJianis : Eligite e dflOhus unum, alit thurll /uper bis carhDflibtu offerte 10'lJi , aut i" calcem aemergimini. TUflC treCellt;, 'lJir; , fide armat! , /e ifiu rapidifJimo, Cbrifium De; Fili.1II flrel/tel , jecer.flt in igllem, C!f iNter 'lJapDrel c(lIcis ,MI"71erei folll aellJeT-

fi: qNOs fib; CbriflfJl cOfl/lcrll'IJit • ,

Sic ibi , Qgibus baud diffimile eft, quod Dionyfius Alexandrinus apud Eufebium, his verbis narrar • .Apollo~. El~. Ec- lIialll porro PirgifJem ill ttlJlPWil, efJlII primis aalllif'Dllaa,. , clt,/.lib.6.!,,&. i!I aamod_. prs'lJeflam ~tate compre"~1I4ullt, maNi/li/qfle tjlll J30. r:rflde/iter de'lJerheratil, 0/1111'1 dlfltts i/Ii el(Cutillflt , /llqMe rogo in /flburbiil eNtrllfio mifJalltur, nifi 'lJerha b/afpbe11li~ MIllS 'cut» ;pfis palam eloqlleretMr ,ft elllJl 'IJi'IJ1I1II Crelll/ltllrOl. 11111 pallllllfllll temporil ad aelibeTafJaflm pTeellla , ~ aimijJll tit eorutn maflihus , /ifJe IIIOTa ;fJ.{iJit ifJ TOg.", , fiCf/IIe jlllMlllar"lII ifJ"naio ahfllmpta efl.

Hanc autem , &: alios, quorum meminlmus , plurefque quos memorare piget, nee ob folum pudoris titulum , nee fine Spiritus Sandi impulfu, mortem fibi ultro intuIiffe , quis dubitet l Et fi rei cortex tantum contempletur , contra Dei przceptum fecitle , quis neget , cum non a fe

J)'~';!";~jl ipfo , fed ab alia (ut dicit Auguftinus ) debeat occidi , qui

~t1. veftigia fequitur Chrifti? Et tamen ,quod fe ipfos inrerfecerint , fummis laudibus attolluntur s & Iicet non conftet de Divino pracepto -s tamen rite non dubitatur latenter Spiritum pracepifle , ac quodammodo, a certis preceptis obfervandis, abftinere mandafle , Quid igitur magnum fuit civiles, humanafque Leges eos ipfos infregUle aliquando reperiri s qualeque peccatum! ex hoc ipfispoteft impingi , cum contra Dei legem fecerint fine peccato , quod joe peccato fieri non potuiffe, Lex ip(a docet ?

M

'r

\

Digitized by Google

~ I a-E " IV. CAP. V~

C' A PUT V·

\

Z;cel Sann; Marlyru afp~r~ alilJu.:tne/() 'lJe"ha in ft-

. cuI; Prineipes prfJtlllijfo rtftrantllr: ob hoe tamen,

ntc ;pjis peeeali "fJX~, nee IfJrum AE1is f"lJitlftis call1mn;,, imping; PfJttjl.

PRJE aIiis tamen , &a Chriftiana humWitate, ac man"

. fuetudine alienum , .& humanum quid nimis fapere

Cenfores noftri in Adis Martyrum animadvertunt , quod &pe in iis Martyres ipfi Iegantur, irrifionibus , 'jocis , ac non raro verbis, ac probris Seculi Principes , Imperaeores , Reges, ac Judices laceffifse • Qy_id enim tam alienum ~ft, inqaiunt , a-b eo, quod docuit Petrus, dicens : ~ti, <:t Ciwij1111 pOfJflS eft pro nobis, fJobir relinque"l eNelllplum, lit flqlJomini 'lJejligio ejlls : qui peecotfJlII fro" fecit, "ee inve"tfll eft dolus i. ore ejlls : qfJi cJlm moled/cerelur, fIOfI maledicebot : &11111 poteretfJr "011 comllli"obotllr: sradebar olltem judiconti fo .injuj1e? Qyre, inquam , conventio horum cum iniuriis , conviciifque , quibus aliquando Martyres , Principes & Summos Principes affecifse perhibentur ?

At, qui ifta. obiiciunt Pfeudo-Cenfores ipfi , prirnum dubium hoc, de ipfo Redemptore noftro enodare .dignentur: cur videlicet ille idem, qui dixit: Si quis te perctJjforit ;11 IInom lIIox;//om, prtebe illt , i:t alserasn j deinde cum A Pontifice, de difcipulis , ic. de doctrina interrogatus reipon ...

, difset , unufque ex miniftris dedifser ei.alapam , non modo alteram non prabnerit , fed etiam ei dixerit • Si mo/~ 10clIIUS film ~ tej1;m01lillm perbibe Je mok> ; fi olltem ben~ cur me ctedis ? 'lJide/ieet ( ut explicat Cyrillus Alexandrinus ) oj1ende in IjfJO erravi : fifl vero.idfoeere non potes , car itofllriolc 1110- 'Peril 1 Cur ifta' ( inquam ) relpondit , alteramque maxillam non prabuit ?

, Si ad hae , quod dicant non habent , pro illis refpondear Auguftinus, qui dubiurn idem mover, hoc modo. Hie, dicet oliquil, csr IJ01l fteit, '1l1od if/e prtecepit ? perctaiensi ,

!cilicet, nOli fie rifpondere , fed maxi/lam debuit allcram prte-

I) he-

.",_

L p,tI'j ,,,,. i; e . .3&. & jiq;

101ltll. 141. J '..

D. C;yrilt. AI,~. i" IDIf".E'"'J714 ,,/.lill.fI. c.t7. lag. 9519.

D.AuI. in C,rt. D.Tbom.in en», ~8.1"lln. •

Digitized by Google

1\ora ;.

\

,6 ACTA SSe MM. v nmrOA-tA'

,~ here. ~d qtlotl, i:J manfoete re[pondit, i:J nOIl/ulfJlII lI1a~il" lam alteram ; iterfJm ,erctljJ.ro, fed tOIMIII corptll jigelldtllll " prttparll'iJit in Lig"o : ?!J binc potifJl MIfI01Jj1ra·v;t fua ilia prtt~, "pta patietlti~, n01l oftenlatione corport«, fed cordil pr~~ " ratiotlcjittlda. Fieri e"im poteft, fit alteram lfIa~;/lam 'lJi/ihili" ter bomo pr~heat irallll; fjua"ttJ ergtJ melilll, i:J refpo"det " vera placaltl', is tl4 p,r{erellda gra'f/iora IrfJllfj.iJlo allilllo./it

." paratfJl ? .

Quibus verbis, tria ( ni fallimur ) Auguftinus docer , Primum , quod de Dominica patientia dubitari nequeat's nam licet maxillam alteram non przbuerit , ut monuerat; tamen , quod majus eft , totum corpus percutlentibus exhibuit .

Secundum. Patientia precepta , non oflentatione,»

corporis, fed cordis preparatione adimplenda , .

Tertium. Melius eile , vera refpondere placatum, . & ad graviora perferenda tranquillo animo eile paratum j quam irato quandoque animo, alteram maxillam przbere •

Juxta eandem regulam , Martyrum quoque exarninanda , ac perpendenda patientia videtur , ~od enim , Be illi ali quando alteram maxillam minime pra:buerint , Be in afperiora {quam par vidererur } , contra percutientes , vel percuffiones mandantes, verba proruperint r quis fame mentis impatientia vitio dare poterit , fi non modo rnaxillam , fed corpus totum cruciatibus configendum illos

ipfos tradidifle auimadvertet r .

Deinde s quamvis omittendo corporis oftentationem, patientia precepta non plane fervafle dicendi eilent, eo quod tormentorum vis aliquid ab humana fragilitare ex· torferit: cum ramen ufque ad mortem, non modo cordi! preparatione , fed facto patientiam tenuerint s quis pa~ tientiffimos eos fuifle negaverit j

Demum., fi melius eft vera refpondere placatum , Be ad graviora perferenda tranquillo animo efle pararum 1 quam irato quandoque animo alteram maxillam prebere : ficut placati animi indicium certum non eft maxillarn altetam prebuifle s fie vera refpondifle , & Tyrannis vera critnina exprobrafle , quis concitati , ac irati animi argumen-

urn dlcer z

Non

Digitized by Google

C I I ~ R IV. CAP. V~ '''7

Non omnis enim ira peccatum eft: alioquin fcriptum Plitl.4-=

!lOD e~et : .lra/e;III;";, (!J fIOJile peecllr~. Nam.ji ira tRJ~ flle- D.~~~~~ .-it, ( mquit Chryfoflomus), lIee doflr'lIa profielt, tlee ,.dieia Nil"". 11,.4 ./Milt, nee crilllilla compifcllnttlr, Si enim aliquis, fecundum D.T";'.,: J. redam rationem irafcitur, (ut docet Di'I'homas), non mo- 1:-::';':"'"

do irafd malum non eft, fed laudabile eft • DId. "'/"1-

Bursus multum differt inter injuriam , & jus: Non-

~lIjlll (inquit Auguflinus) olllnil moleflia illjuria eft. il.!f!_d- D·'~;~·I::'{~· fJIIid ",jill jllr, pateril, ,,0" eft i"juria_ Ne flrt4 Mcerel, C1 1",.610. . i:1 egoi",er hjtlriam paJloI IIUllleror: "alll ililld ;'n Plo /oCD , (!J

i/llid call/a ill" paffUI/IIIII. Pide ji ifljarialll pafftls CI. utTO-

lies IIIlIltll p(ltiafltllr ,fed 11011 j"jllrialll. Sce/erati, malefic;,

ej'rtsfiorel , ada/uri, corrllptorel, (Jlllflel patillfllar IIIl1lt~

" "",la, fed IIUI/Il eft i1ljllrill, .A/i.d eft pat; j"jllrial1l, aliud Noti ~ ;I' eft pati loleralio"elll, (lilt pfJ811am, aut moleftialll, all/ fllppli-

" &iUIII. COIIjidera fib; fir, quid eger;r 'llid, , fJllare ,atiaris 'Vide,

" i5 tu 'lJidel, 'Iaidilltiaris. ':Ius, i!J illjllria cOlltraria flllll-

~, ,.1 ,"jm eft, '1110 juflltm eft j fle'lue e1lim 011111', fJllod jill

" aicitar, jus eft!' ~ ji a/if/lI;s condat jill i1lif/llam? Nee jill

" aic,nallPl eft ,.Ii injll]/lI1f1 eft : iI/lid ergo ·veritm jlls , '1l1od etia",

" jIlJlII", eft. Vide tjll;tl flceris , flO" fllid patinris. Si jill ft ...

I' ~ijli, ;lIjllriol1l pate';s : Ji ifljmam feciftJ , jlls plller;l •

. His pofiris ,:Ii Pfeudo-Cenfores Sanctos Martyres cuI .. pant, quod irati fint , ad hoc ut probent male eos iratos :fuilfe, contra ration em , oftendant , iratos efse s alioquin fi irati flmr , quod rationabiliter irafci debuerint , non modo DOn reprehendendi , quod irati flnt , fed laudandi.

Rursus , :Ii Reges , Imperatores , Principes , ab ipfi, Martyribus injuriis profecutos adftruere volunt oftt!ndant illas in Martyres jus fecHfe: ideoque (quas adeo deteftati mente funt veteres , ~ cuncti Ecclefie Patres , ramquam impi~s 1 nefarlas , ac facrilegas ipforum leges, contra ChriftiaQant Religionem latas ) juftiffimas ,rediffimafque fuifse comprobent , Qgis autern id , vel etfutire audebit? Et ultre tunc a Martyribus , illos injuriam pafsos fatebimur .. Si vero Martyres potius ab illis iniuriam , graviffimamque iuiurlam , ,mpiiffimamque iniuriam perpeffi funt; jus ip:li a Martyribus paffi dicendi erunt , Videant , & examiaenr Cenfores, quid impiiffimi Tyranni fecerint , quare'

. D2 ro~

Digitized by Google

'/).Ie .Cb"l3fop .j.

. Cal. ".Tbom ill cap.

!!.I,a".

D .. >,.t!, Strm.

Dc .;~ ill mon- 1< C,.f. c. I'. :c·;:·,·1·311.

:i.8 .ACTA SSe MM. V'INDrCATA

conviciis .i Martyribus fint impethi , & ibi etiam videbunt, quid paffi fint ; &. a Martyribus in Tyrannos ipfos jus fa. dum, a Tyrannis vero in Martyres injuriam illatam.s agnofcent.

. Hinc folvitur queflio illa, quam propofuimus, ( non modo iis , quz ex Auguftino attulimus ) , verum edam a Chryfoftomo , qui ubi ea Domini verba reeitavit. Si maU /(JClltus fum, teflimollillm perbibe de malo: .Ii olltem bene, IjNilJ me ct£ail? Subiungit . ~d igimr COIl/eqlltfll erar ; lIiji, .ul redarguere , aut accepzar« quod dif1um eft s fed hoc 11011 fit •. Ba ellim , fjUt£ fieballt , 11011 eraflt juaicifJm , fed feditio, i!J Ty ... "ollnis. Tyrannis fiquidem, ac feditio, quse A manfuetiffimi Domini ore ea. verba proferri (fi fas fit dicere) quodammodo impulit s (licet ipfe , cum malediceretur non malediceret , cumque pateretur , non comminaretur ); eadem ipfa ejufdem Martyres, multa in Tyrannos proferre fecit s quibus proinde , non injuriis eos affecerunt, fed jus zquiffimum illis reddidifse, ex ipfis illorum impii1funis, &. iniquiffimis injuriis , manifeftum apparet •

CAPUT .VI.

~4n!1orum Martyrum Tyrannis txprobrtlntium 6- 'fItr~ btl, &- AOa, S"crarum ScriplUrtlrUm exemplis ,

Ii Pftud(J-Cenfuris ",i"di,""IU'.

SED qui Sandis Martyribus , de quorum Adis ambigere fibi Pfeudo-Cenfores liberum putant , hanc inferre calumniam volunt ; fcire utique debent, Martyribus quoque il1is, (de quorum geftis , ac verbis dubitare

. nefas eft), idem fe crimen impingere: ideoque erudiendi ab Auguftino funt , ut tandem aliquandc difcant , quo (enfu , quaque ratione Sandorum gefta , vel verba pie 1int accipienda. De Paulo Apoftolo fiquidem difserens , ifta.in medium profert.

II/ud eft ellim lanlNrA attellaefldfJlII, 1jfJ/J animo fece,.;, M1f1ia, quam belle'lJole, iff clementer ill eos, a quiblll ifta p"liebottlr • Nam -i:1 pOliti/kit juJfo palma pepll,fflll, t1 fm

, COli"

Digitized by Google

L J BE R 1 V. CAP. V I.. ~9

hlillllHelios~ 'Oiflll eft dicere, cllm ait: Perclltiat te DomillMt ,ariel dealhate: mill/II i"telligelltibfJl cOII'Viciam jollat: intel .. -ligelltibUI 'fJero Prophetia eft. paries '1"ippe dealhatlll Hypocrijis eft, itleJl ji1ll1l/atio/acerdota/em prttjer'lIl dig"italem, C1

fllb boc flolllille , Itlmqllom calldido tegimille ifllteriorelfl qllaji luteam IlIrpitlldillem occlllta", s fill", '1Moil hllmilitillil foit J mirabiliter cuftodi'llit, cam ei diceretar: Prjllcipi SactTdOllllll ma/etiicil? Et reJpolldit: Nefti'll;, Pratres ; qaja Princep' eJl ,fncertiolilm. Scriptllm eft enim : Prillc;p; popali lui lie ma/edicas , Vbi ojJentiil qllanlll trllnqlli/Jitate illMa dixijfot, '1aod iratus dixiJfe 'Videbatur, '1uoa 111m cito , Its. lIIan/ueli refpoll" lJit: qNoa ab indigllaf1tihllt, i!J plrtNrblJlil fieri flO" poteft. Sic Auguftlnus s qui rationem affert , ob quam Paulus veraciter fateri potuerit fe Sacerdotum Principem ignorafse , addens: Et in eo ;pfo ifllel/igelltib!J1 'VerlJm dixit: Nefci'lJ;. lJllia Prillcepl eft SacerdotulII; tamqllom ,ji diceret : Ego alia", Jci'Vi Priflc;pem S acerdotflm, pro .clljfll"omifle ijla fllft;neo , clli 1II111ed;cere [alllon eft, ($ cai 'lJOI mQ/edicilil, cam in me flibil II/illd, qaam eill' odiflil nOllleJI •

Ita Pauli dictum excufandum cenfet Auguftinus , criminique ei non tribuit , quod convicium in Sacerdotum., Principem jecerit s vel quod ignoraverit , vel quod verum Sacerdotem fciverit , cui maledicere fas non erat , cuique tamen J udal cum Iuo Sacerdotum Principe maledicendo ; merito , &: Pauli maledictione plectendi erant . Scimus

quidern Hieronymum , ex humana infirmitate, hie lapfum D.H::;O:·lHb.n Pauli agnovifse: verum in contrarium eft communior fen- "., .. ,. tentia , un de Chryfoftomus : 19itlJr cOlltllllleiia IIfJII erat (ait) D. It •• CIw:1.r. Ijlloa diflilm eft , fliji quil eam '1l1fJ'Ifle cOlltllme/iam efJe Ji"erit, ''''''J.i.C.2J. ijuando dicit: V tt 'Vohis Scrih£, i1 Phariftti , fll;ajimi/el eft;, ~::~:2:r. parietibul deQlblltil. Etiam inqait. Seali allteqMam 'lJerbe. Nail. 23. f'atul effet , boc jllJ{tfJet, flOII fllijfot ir~ ,fotllllllgll~ I;hertlltis •

1)i,,; alltem cafl/am, cur flo/uit cOfitelNptihili1 epe. flufjJliam,

I!f ChrijJal cOlltamelia flOla'lJit ':/Utit:tOI, ipfe cOf1tumilfa affo-

fful. Sicu! qallNdo dicit : Ne plltetis, quod eg9 IICCllfo1lfj 1,,, •. t'001 • .At flOII eft hoc afficere cOlltlJINelia? Abfit. Sic ille •

Sed, ad quid ad eo in uno Pauli verbo immorari , ac fi

alia non effent exernpla ? Eleazarut (ut dicit Gregorius D.C"".N4;},"'; . Nazianzenus) primiti~ eoram; '111; "flU Chrij1NI1l pa.DifflNt ~ ~:.'i!;'3;;~·

. qNe",..

Digitized by Google

a.MachA". c'7- 0.,.

'30 A&rA SSe MM. Vl~·DleA'rAl

l/uelllttalllolutJl StepballUI eorum, fIJi pofl CbriflMliI; ejll/tiNj . filii; ejufdem rei praclariflimam exhibent probationem .. Qy.re autem ejufdem Eleazari Filii Antiocho Regi dixerunt, ex ipfa. facra pagina proferre oportet , Inter fratres fecundus igitur : /11 IIltimo '/piTitli cfJllfli1utut.,jic ait : Tu'luidem fcelefliJIilllQ ;11 pr4ftllt; 'IJ;ta II0t perdit : fed Re« tII.lldi defuflflol flQt pro /N.it Jegibul , ;n 4ttr". '11#& re[urref1ioll,

f.ftitabit. Qg,artus etiam dum vexatus torqueretur , CIIIII jam e!Jet lid tIIOrtelll , fie ait: Potillt eft lib bomillihul tIIorti Jfltol , fpelll cNPcE/are a DfO, ;terulJI4h Ipfo re.fofcitalldol: lihi tllim re/urrefliQ ad lIJitalll flO1l trit ~ E( CIJIII admO'lJijfeflt ~fI- 111111, lIJe#(aballt '"m • .At ill, refpieiellt in elltll, di#(it. Poseflatem ill bom;lIel llabelll, ellmfil eorrllptihilif , facil '1NoJ 'Dis: .oli aNtem putare gellill 1I0flrilm a Deo elfo d~relif1fJm: Til 611tem patienter foft;.e, i!f tqjdebit 1I!atflam pOlejhslem ipjillt, IjfJllliler Ie , i!J felllell. tlllllll torll1eh#. Fofl billie dlleeh"l SeN""I. 111111, i$ il mori ;lIcip(,,,I, fie lI;t: .(Vol; frllftra trr4rt: "o~ ,,,illl propter lIo[lIIe#p{o1 b&e patimllr peccalltet ill De.llm II(}flrllm, i!f diglla admiratiolle flf1a 111111 illlloi!il: (II (llllelll1l4 lxiflimtl tihi ;IJlPIl1l~ /lIll1rfJlII, '1(1od eOf/tra De,m p(lgflart: 1t1lta'IJer;t. ,supra tIIo(itim allum ,Matcr m;r4hi/il, i!J hQIIOrll1lJ memoria t!;g1la, '111& pcr~M1I16t Scptemf/liot, foh (111;111 die; t'mpor~ coiifpici~1I1 , hf!IIQ (111;(110 flrehat propter fpcm ~ '1114111 i1l Delllll bllhf/Ja( ; Jif/gI!IQI ilJor(llll bortaba/llr 'l/oee patria , fortiltr repleta [ap/entia: i!J fotllifle. ~og#atioll" mafcillilllllll .1Iilllllltl i".ferellt, di#(it ad ~Ol: NefciQ '1l1aliter ifl IIterQ meG .pparllijlil; lIe'l"~ '.;1# '80 fpiritlllll, i;J allimam dotlq'IJ; 'I/(}IIi" i!J lIJ;tam , ./i1lg~/orlllllme1lJbra, ~01l «oipfa eOf!lpegi j fe4 ,mm mll1ldi Cr~alo" 'III; flrllla'IJ;t i!()millif lIati'IJ;totem, fJlI;. file 0",11;11111 illfJclJ# origillem, 1!1 fpiritlllll'l/ob# #erllrn, ellIM 71Ii/eri~o,d;q reddet, is lIJitam , jicllt IIl1l1e 1IJ0fmetipfol dtfpi. ,it;1 propter Leget ejlll 4 411tiQcbfJt all/cm eOlltell!lIi I~ arbiIrlltlll , Jimlll, is ,xprobrallt;1 'l/oe, defpef1a, eNm adl!lIc lIt/o. lefce1ltior /#Pereffit.; 110ft flillm 'lJerhis bortabatllr , fe4l!1 elllM jllrame1l/o (lffirmahat , ft d;'lJiiem, i!J heatum ,fof1"rllm t Irall{-. latllm R pa/riil leg;bllt amicIIIII babitllru1ll, is res "e(ejJ'arial ,i pr&bilflrfJlII. S,d ad b~e, ClIIII at/~/ifcellt, IIcfJ#4fJllam· ;11- ./;.1I1elllr, 'lJOCIlWI Re~ ),1atrtm, i!J /llat/ehat e; , Nt adole",f/Ii fi,,,, ;11 fa/IIII,.. C,!111 afJlelll mllilis talil 'lJerhis eJfof

bor ....

"

Di9itize~ by Google

- LIB E R IV. C' A P. "I. - 3 I

Mlatflt , Ji'r0mifit luafllrll1ll fe ./ilio 111o. ItllfJue illClltllltlJ all -Pi/illm, ;Trident eTllde/em ryralJIIIIRJ, ait patria 'I1oee: Fiu lIIi miferert mei , Ijllte Ie illllttrO 1I0'Otlll me"fihlll pOTIa,,;, i!1 - lac trie""io aedi, i:f a/IIi, i:1 il! ~/lIlelll ijla1ll peTaIlN;: hID flate , III nj'picilll ad Ctzlllm, i5 urram, ~ ad omnia, Ijll~ i. e;,llInt: is illulligat fJllia eN II/bilo fleil ilia Delli, C!f bomifI(lm gellllt: itll ./iet, lit nOli limeat Carllijieem iflilm ,Jed ai-

. gfllls /ratr/hlll 111;1 ejfeflllt paTtieep'-, fll.fcipe mortelll, III i" ,/1/1 miftratiolle CNm fratrihllt tllis te reeip;lIm. CIIIII b~c ill" adbllc diceret ; ait adole/etIlS: ~III foft/"etll' No" ohediD pr~cepto Regil, led pr~ctpto Legil , fJlI~ ailla eft IIobi, P" Moy/t". rll oero , fJlli ;"'VtRIDr om"it I1IlIlirite flflllS es ill H~ "'T~O', ROil effug;es mllfilim Dei. Not ellim pro pecca/;I floftr;, btec pat;mur. Et ft flobit propter ificrepatiolltlll, is correptiontlll Dollli"lll DellI "ofter mod/cllm iratlll tft: fed ;terllm re. cOllciliahilllr ftTfl/r/llil. rll alltem, ofce/eflt, C!f oHIII;lIm bolIIillllm j/agitioftJli1lle, flO/; frllflra eN/olli 'lJaflil fpthlll ill ftr'flOI ejlls i"j/ammatlll: no"dum tIIim Omflipotell/ir Dei, i!I om";,, infpieienfil judicillm t/fllgi/li. Nom fratrel me; modica "II"C do/ore IliflefltatD Illb refla1llttlto ~ttrll~ '11#£ ejfef1; Ilint : til vera jlldicio De; jlljfal JiJpeThi~ tllte p~#ltII e:t/oI'l1el. Ego allte"'. ./icllt (!f Praere« mei IInimam, C1 corplII ",elllll trlldo pro p"triit Jeg/bll/, ill'l)OCalll Delllll malllr;ul ge",; #loftrte propitillm fieri: teque cum tormtlltis , (!f flJerberih,u eOflfiler; , fJuod ipfo eft Delll/o'#' • III me 'I1ero , is in Fralriblll me;1 definet , Om"i/oteIlNI ira, IJII~ /Ilper omlle gefllll "Ojlrll'" jllfle fupertlllflil tjf. rll'" Rex aceenlill ira ; in b.llc f.per Olllllel cr.delills Je/te'lJit, illd;gne flre",/e derif."'. Sic Machabeorum Gefta.

Rogamus nunc ,. vehementerque obfecramus Cenfores, ut obfervare dignentur , in quibufnam Martyrum ~eftis , tot probra , convicia , irriflones , minas , iniurias adnorare eis contigerit , contra, non dicamus , lmperatores , Principes , Reges, Prefides , fed vel inferioris penitus ordinis Judices, a Martyribus ipfis prolatas s quot in his, contra tantum Regem, qualis Antiocbus erat , didas offenderint t Cumque haud raro nonnullos Martyres hoc nomine, ac honore indignos puta verint , quod Crepe a Regibus , ob probra , &:. contumelias irreverenter contre

Digitized by Google

:3'; ACTA SS. MM. VI~DrCATA

{e prolatas , tormentis , immo morti, in eorum Adis traditi perhibeantur, ita ut potius quam in fidei odium, hac de

. caufa occifi videantur : eadem in Machabels manente,s caufa , vide ant , an propter id eorum verum rnartyrium , ob religionem fufbeptum , Ecclefia ejufque Pat res minime judicaverint. Si Martyris , przclariffimique Martyris in-

Ex.All s r.lfUY . dignum putant , adjmpiiffimum Tyrannum dixifle , uti . it BI·~~.II""': Laurentius s dffatMIII ejljam 'l}erfa, is mlllldMca, namfoCMIfU~d;1I0.~ rates Eee/eJite, qllas reqlliris ;11 Cil/efles·tbefollros malll1l pau.,. 1M. • perllm deporta'Vtrllnt. Vel illud a Cecilia dictum : 0 'Yu-

dieem NeeeJlitllte eonfufllllZ i:fc. Ve1 aliud, demum Agathe, ad Qgintianum t Impie, crude/it, i:f dire Tyrtlnne, non es eOIlfiiful amplltare inf~mina, quod ipfe ;n Matrefllxijli (:fe. Perpendant, an his leniora fiierint , Antiochum fce/efiilJimIl1ll, corruptibilem, Carnifieem , omnis malitill: in'IJetJtorem , fceleflum, e1 omnium b01l1inllm jlagitio['.!Jimllm, 1Il1nellpajfo; ei rew!tJrreft;onem 1I0n od If)itam /lIll1ram , magnamqlle potejlatelll illum , ac feme» il/illl exerllciatllram , pnflituramque , nee implIN~ e'IJa/llrum millitatum efle; i:f demllm, lit 'lJerho omlli(l cOllcludamu/, oerbis , ac [amt, cOfltemp[iffo, Ixprohajfo , illll. fiJJe , irrifrffe. Si enim id non fuit omni conviciorum pene genere Regiam Majeftatem offendere s profecto nefcire ingenue fatemur , quodnam aliud , in Martyrum Adis

. acerbius reperiri poruerit •

Nihilominus Gregorio Nazianzeno , tauta fapientia , ac virtute referta Machabaorum , qure retulirnus vifa funt D. G,.,~01'. Nr.z. opera, ac dida, ut fcribere non dubitaverit , At 'Vero il$ Oral.n.lo.l. Filiorllm ad Tyraflnum refpOlljil, talltllmfapientill:, allimiqlU 1"Hoo. magllitudinis inerat , lit i!1 aliorllm Omll;UI1I preclar« fleillorll , ;111111Mm locum co/lata, pr.e eorllm cOllfionlia, i:r flrtitlldille» perexigua, ~ minllta 'lJideri necefJe jit: (j rlltful flrlitudinil , afque eonpantite par'Va lau« futura Jit, ji cllm fapientiJJi1l1il eorton jermoflihllt comparetur : adeo lit illorulJl htec laul propria fit , qllod iidem, (:f ita craciatus exceperint ; (!f tBfltam /ap;entiaIJl exercuerin» rej'pol1fioflibllt, ad perfccatorir aise: , ifljeflofqlle fupplie;orllln serrores i ~orlllll nulli, flec [ortes fiIii, uec fortior Mater jtlCeuhllit •

D.:,m;;:{;,:0t:. Idem quod Gregorio, vifum eft quoque Ambrofio, qui,

)'it. Bw. pre aliis , de natu minimo Machabaorum ,hxc fcribit : E&

11I1Il-

Digitized by Google

r; t B ,E- It I V. ,C ~ p; V I; 3-31

1II.1t" 9oCVer"tlf, fMOd 1I"IIIIQM". di'IJelli poffft ;, [r"t'lI1II co ... flrti;s ,qMorum lJIuitP bliltiot''' ejJe'" Eu"er", quam Rlg;s iIII-. perill , cUM uRGERET CONVICIIS REGEM , i:f ;pfo Ilcnbil eNcr .. alltlls torlJlell/~r.11I glJllriblll, 'IJit~ hlljllsl1Il1lIlIllIbjoJ'lJit.

. .

CAPUT VII.

~;(t1fJpl;s aliil , ex no'Uo Ttfiamtlltl dt/umptil , IIC p1'ttd ... pue P,otomat'ty1';s Sltpbani, idem ajlruitf4'. Ad'CJt,~ j",iorum obj,O" di1l1untu1'. CUt' Pfeudo-

Ctnforts, cont'" SSe MM.. cmju1'"m .

ha", txcogit""'trint.

TA L I A in Tyrannum , in veteri Teflamento jecere convicia , omnium ore commendanda , Protomar. tyris Eleazari inclyti Filii ; neque his diffimilia. extitere , que fub nov! grana, Protomartyr Stephanus effatus eft, cum in J udeorum Concilio conflitutus , caufam.,

fuam peregit : Dsr« ceroic« (inquiens) f:1 illcirclIlJ1ciljs cor- .... ...

'j" nu.". O. Sl .....

Jibus, i:f ollril1l1l, 'lHJS Jemper Spiritui SOIlf/o refiflitis , /icllt Jiq. J

Patres 'IJejlri , itll <!f '1101. il.!!!..m Propbet"'lIm 1I01l/lItlt perfe-

eNti Pasres 'IJeflr; ? Et occiderUll1 eOI, IJlli pr~"lIl1cillbo"t de

IJd'lJentll 'llfli , C.jUI'IJOl1II1"C prodilorel, i!f hOIll;ciJ~ fNiflir:

IJIIi occepiflis legem ;11 JifMfitiont d1lgeiorNIII, i!J tlO" Cllflo-

~. .

Haud leve quidpiam certe videri debet , judreos pro Tribunali affidentes , duros cervice , corde , & auribus incircumcifos , (quod contumelie graviffimurn genus apud J udeos erat ), nee non proditores , & homicidas vocaise •. l!.t quidem illi his commoti , ut eadem {ana pagina refta-, tur • Dijfoc411111111Jr cordib:u fui« , i!f flridthalll aentiblls ill eNIN. Ac deinde ejeceruut eum extra Civitatem , lapidi-

bufque opprefserunt , Quare Chryfoflomus , il.!!!_d igitllr 'I D ]0. ch17J6h. 1111 11011 eras magna, fJUtl reaorgllehot cOlltllmtlia' Et ramen , ~";',J' ;",.13. quls tam audax fuit , ut przclariflimum Athleram , de quo H:"'i/:,: l' ftatim facra Littera refert , plenum Spiritu Sando fuifse .i. la,. Uf. adeoque plenum, quod intcndens in Coelum gloriam Dei

Yidcrit, . &: Pilium hOlllillis it dextris Dei ftantem contem-

.. " E . r1a-

Digitized by Google

)4 ACTA Ss. MM. t'IND1C'ATI.;·

plltus fuerit , contumeliofum efse afseruerit ; Vel aliter cum J udaico Magiftratu ,quam fecerit , eum loqui decusse

putaverit ? . .

Y;I.O,~ Hoe em'" (inquit Oecumenius ) foil MaftJf'ibtll pslli-

titUI eras Dominul: Ego daDO ~'lJohil 01, i:f lopie1l1;01ll, cui flon poterfJnt riftJlere, i!f cOtllratlke,fJ oml#el atlwrforii 'lJeftr; •

• Sed j{lm , quit! B. Stepbllnul di~"it fl)idellmfJl: DIITO ceroic« , i!1 incircumcijil cordihul, C!f nrihut: 'l}01 Jemper i:1c. NCIIIf) b~c· pJitet c!Jm ftomacbo dici ,fed potiul ex ingellti dolore , i:f commiftrCdiolle, erga il/iul ohftinot~ genlil borrcndolll c~citalem. Cbarital eflim, non an;mi perturhatio, b~c a Sanflo }4art.;'lJre ohjurgationiJ 'lJeTba extoTjit, 11011 minNI t[Uam preces , fNat paulo pofllap;datlll ab il/it , pt"o corum fa/ute {udit • Optahat ;1I0t ad fonitatem reJllcer.e, ($ daril cordiblll neuJli!,,io acrius , I!J fe·;;eriul remed;1J/II adbibllit • .

D.P", Dllmillft. 'ungilNr ( fcribit Petrus Damiani ) grati~ {",.titlldo ,

Slr,d, $,SI'I1I, ,.ia ;11£''0 r".'ritu'ibertatis ;allitUI a,uMj' illlllcelll 'lJerita-

lom.J,p,'",. 'I"'" Jr- , b •

til erllltlpit , "Ie potitllT tlilo pag, rigoTe jllftiti~, 'lJet fo{,J.

1IIitti Qliquallao, 'Uel dimitti. .ric 10rl'"uul gratia, (:f baflil flrt;tlldi"il japielltcr ;lIfrendelll, flciebflt p,odigia, i!J jiglla IIIagfla ;11 popllio. J lie poteft ftpa, l$ prodigia flcere, ;11 'I.' gratia, i!J flrtitlldo fedem flrtiffilllaltl ftatllerllllt • Sie e~il Stepbfllllll ad bomicidal, ail legil adulterol; fld crllcijiNorer Filii Dei Pasri«: IofjlJitllT genii peccarrici ;fI .lEgypto , popuJ. grll'; iniquitflle ill defert9,femit" ""luam in terra pTlllliffio"i/, Filiil fie/eratil in morte SaJ'lJatoril • Dura eer'IJ;" ( ;11- fuit) {5 illcircumcifi eorde f!fe. Et poft nonnulla.

RcJarguehafltfJr (ait) lib eo cum om.; fidllcia. Fiau,.

Jiter agit, IIec lIIulat, lice lI1ulatur mefll i",pertcrriu, "II" "'lIg;1 alllal jllftitialll, qllalll 'lJit~m , Fiaem, Ijllfllllfaflgllille"" mortem, qualll jllftitit~ taciturflilalelll. Co"cfJ"enter rapi.tI' eum, aJdllcuIII ill C()fIciliulII, l$ ga.deflt CUIII int,a I.a retiacu/a eOllcllljiffo. Sed fruftra jacitllr rete, aflte oculo« pe"lIalorum. Tllne Wit liherioT, i!J illorum cotibNI flrmo exae.itllY' fJer;tati" toiulllque Marlyrtlll rapit jibi Sp;r;11I1 De; ,i!J elt ejul Drc, jonalltior; orgallo modlllat.r. .Apparel ci lHIa foci" .8cripturarum, i!J tzJetcr;1 Tejtaltle"tI difpe"tlia , in CDlnpe1lliofalll redigil hrctzJitateltl. Replicnt prollliffi,"el, i!J Dellcficill De;, 1IIurl1lu~atioflel, ~ fIIlI/cjitia p.p,ui ,polla "t#ftiltl , ~t:

Digitized by Go.ogle

t r I ! Il I V .. C A. -,. V 1 I. )_.,

'Iitll _lIltf, fS tMl~lttrelll"" DWilli Sallg.ill;1 e~JWohrat ./fllfiotselll. Vocal Tej'NElariol flJirill#, der« eeruiee, ;IIcirclUll-dlOI COTtle, l$ IIII,;hlll , i!J fMhlilN; ooc« bOlllicitlal, (S ,raditOTtI IIppet/flt. Noll fleretllr e~""ttJticula cotlgrelata de foflgfl;flihtll, l!1 inter "'"11111 fllllf',.tilllfl allilllalJl ejlll, tlelil1erllliolle jllflitit#, caeumell ",ritatis t(cetltlil • -

Er demum Auguftinus; eundem gloriofiffimum Martyremalloqucns. Bjll ( inquit ) S'a"E1e Supba,!e, die auqflid y.44il, III '"C;';III lapiJtzr;, {!J pofJil eOf'fllari. 'Yaelliare '}Jerb(l~, i!J el«ipe ftJ#fil. Die IIliqllitl i,,,;rCMlllcijil CorJi""'1 , i'S1NfJ",ri, lapitlihul.

Hoc ipfum , quod in Stephano laudibus profequendum, in Levita altero Vincentio commendatione pariter dignum , vel ipfi , vel ( ut alii cement ) Leoni Pape , vifum eft, ideoque fcripfit: Igitfl" B. Pillee"tii fpi,.ilullalllo vir- 111111111 mUflere clarn;t, lit laeri lIIilli/lerii fM/tlll officio, fJIU

Fi/illm Dellm DomillNm IIOflrllm flelllurlli elfet i. pafflfJlle , ejlllJem CbrijJi Ca/icem credentihlll pri., milliflraret ifl fa/litem. Cujul ballflll/fI!/iciler mellu ehiatllt, rahid; boflil, atqlle;1I CbriJlllm ftflJielltil i"folliam illterritNI adiir ; IIIOtlejlUI fllft;ntlit ,feellrtll irrpt. Et poft nonnulla ubi de multlplici poenarum genere , quo Beatiffimus Levita tortus fuit , egit , E~ quo ( addit ) i/lud fOlie eral mirahile, qllia fJflatltfJIII ipfo elttrifl/eCflt II1I1/tipliei pfl!llarfllll gelleTt cOlltTitll1 arflahatfJr , tallltlm illlrinJeclIl e#(tlltallte ;1I1";01i bom;tJe JilataPQt.r : fJllaflltlmfJlIC ille e#(urlllsjaf1alltia temporalil potetJtI~ it/J1l1h .. t.r, tat/tllm interitil dtJpici Ie perpelldelll, illterif)r; 'lIe~atlll homill' pr(Yf)(Jeahatlir. COt/temfl; ig;tllr fe 'lIldeilt I~"iehat , tlee ;11 f~1II jam 'lIi"Jit1am iflforret , iIlfJ61J;ebot. PiaeHt lIamq" tleJ~'O;Cllt;fllII mall.t CfWlIijiellm , pllll ill eo ;1IIf}ellire 'lI111"cril, '.Il. corporil ,[ollllllfJlle 'IIigelltem hiTilllm e; jllI/t;tiam exprobrsrt folllll J IJIIO pr()'lJ()cabtll fleritatil 1I0rllllllll • il!!!Jropter i!1c.

Ex his autem , &: a His, que ftudio praterimus , quis

SaoClorum Martyrum Ada immerito prorsus a Cenforibus noftris explodi non agnofcet ,. cum animadverterit ea , que mibi de iU01Um dictis , vel faais exarantur , uno ore ab Ecclefia , & Patribus fummis laudibus celebrari , ac nonnifi, optime, ac fap1cnti1Iime dida, & fada ufque adhuc

E 2 om-

D.bt· $""'; •• ; #k1 •• iIi, ~

1J.L"PII,.',,"': dl1J.ri"c,,,,.

'11,,14:

DiQi;ized by Google -

1). ·71:/'.m. 2. s, fJ"·jl. srt, 2. lid l.

I. 1',,,.. 1. tI.13.

};'/i}. I4t furl''' "'fI.17' il:.

3ti ornnes cenfuifle t Qjjinimm« cum eodem fpiritu :t'gi videsmus Martyres noflros , quo fuperioribus feculis , fub veteri Teflamenro , & nafcentis Ecclefire exordio, tot, & tam illufires Legis, & Evanzelii aflertores adi funt; ultro fatearnur , l1ccelle eft, tilde rot ifsimnm Martyrum noflrorum documentis fidem przftandam cfle, unde moderni Confores crirninationum fuarum arguments eruere , contra ipfa au-

turnant , :

Qgod f audentiori unquarn an imo prxfumcrellt Sanftol'um virtutes , quas plenifsimo confenfu orthodoxi omnes venerati funt , humane commento in vitia vertere s viderint ipfi , an injuria loco deputandurn fit, eos did tanto impetu ferri, lit ternporalibus poteftatibus nirnium aflententur s quod ~quius judicent, Sanctorum merit is detraxifle , eofquc culpabilcs oftcndifle , quam vel in minima terrenam 'majeftatem illos kedere potuifle , vel debuitle patent s quo, nirnirum , Ccelefti Rezi offcnfam intulifle, levius il!ftiment.

Sed dicant ipfi :-' nonne aliquem verheribus afficere, aut in rebus damnificare, difcipliua caufa liciturn eft? Uti igitur huiufrrrodi fieri queunt , fie difciplina etiam caufa» qu~ poteft in altcrum , quem corrigere debet, conviciofa verba proferre , Qgod quidcm , & a Domino ipfo , & .ct. Joanne Baptifta" & ab Apoftolo factum legimus ; quorum primus , Dijdpl!!or fillltos tlJfJcavit:; alter verb 'lJiperarum ger-, mis« 1ud4(i, 'dixit; & tertius demum infonfatos Galatas pro-

. nunciasir,

Refpondent, horurn neminem Princlpum, aut Judicum majeftatem 1~{il1e ,ql1inimmo Petrum docuifle , fubjedos . etle· omni humane" creature propter Deum , five Regi , -quafi przcellenti , five ducibus , tam quam ab eo mifsis. Et

iterum : Regenl bOl1orificate ~ ( fcripfit ) Seroi/tlhditi' eflote I" olJl1Ii timor« Dominil, fl011 tlm/um h~nis , (!J modeflil ,fod etialll dyfcolis. Hec eft euim gratia, fi propter Dei ~ol1fciefltiamfoflinet 'lois trijlitiar,patiem ;lIjllfl~. Qgibus Principis Apofto.lorum monitis(inquiunt), qnenam iis manifeftius de pre hen·di coneraria poflimt , quam , que in Martyrum quibufdam Adis ; vel dicta , vel gefta iuiuriofifsime , conviciofifsimeque, contra feculares poteflates reperiuntur ?

._ Verum fi ferio ejufdem Apoftoli verba perpendent ,

qua-

Digitized by Google

,

LIB E It I V. C A 1». VII. 31

~ualiter' ea fint accipienda, perfpicue intelligent. Przrnifit

fiquidem , priufquam de Rege loqueretur , ut dictum eft,

fubjectos homines eRe debere , noh modo Regi , fed infuper

omni humane creatura , Cur? propter Deum: que qui-

dem iis confentanea funt , que Dominus ipfe docuit , irno pncccpitle videtur , cum dixit: $.eddite ergo, qfl:&/Iliit Ce- Nalli1.lJ. 7' faril, Ca:fori , (!f qll~/Ullt Dei·D.eo. Ubi Chryfoftomus: 'I'u

( ail) CIIOI alldil reddenda efJe Clf/ari, qfJ~filtr/JllIl : il/a[o/fJIIZ D·If:;,,~~ir:1,;.

did lion dnbita, qllt;t /lietati , ac religioni nibil officillnt: .fmz NaJl"~

fll{)d fidei, alit 'VirtMti obefl , IJOII Cd'{aril, fed Diabo/i triDM-

• tIlOZ, ac 'lIef/iEal eft. Debuerunt igitur Martyres, non modo Reges , ac Principes honorificare , fed etiam omni humanre creature fubjeai efle s nee obedire tan tum Dominis bonis, & modeflis , fed etiam difcolis s fed ramen ill illis tantum , que pietati , ac reIigioni nihil officcrcnt , vel in iis , per que magis eorum audacia , furor , ac Tyrauuis ( fumpto ex ipfa humilitate , manfuetudine , ac Chrifliana reverentia , filentio , & obfequio , argumento) augeri nequibat , Ubi autem eos viderunt, fidem, & virtutern irnpiifsime perfequentes, quodquc eos honorificare , nil aliud fuiRet , quam quodammodo approbare feelers , qua: patraflent s quis non videt honoriflceutiam , qua illos prole-

.quuti fuiflent , potius quam Cefaris , Diaboli triburum , ac vedigal fuHle meritc nuncupandam ? Deinde, fi licitum eft, ut dicebamus , aut verberibus , aut ill rebus aliquem

. difcipline cauta damnificare ; licitumque eft eadem de,» caufa conviciofa in eum verba proferre: cur cum Principibus, ac Regibus (uti cum cceteris ) id agere licirum non -fuit , in quos difciplinam exercere , Martyribus ,alia r3o-

tione licitum non fuit ?

Sed inanibus fingulis hujuimodi difputarionibus ommiffis, in quibus jam tempus terere pudet , fatis ad vana omnia ifta conamina compefcenda, ilIa fint , que docet

.Maguus Gregorius i .

Libet inter ht;tc (. inquit ) oculo« fIltntis ntsollere , (!J D. (J",. M"iII.

eleE10s Dei exterifJl ()ppreffos, '1tJIJlJtt;t intrin[ecIIs are; pr4i- lib . .,. ~.p •• ".

ileant, 'lJidere : CM11f1IJ qllippe , qtlt;t flris eminent ,oeefJ/tis tol1l.l. 1'471~

eorUOJ OblfJtibfJl per .JeJpefllllJl joee"t. Nam/fJper j'e interilll-

'o/'ti ,;11 .allo IIlIi mll111 fiztJ1It : (5 qll~'lue i 11 110e vira pari/lfJI »r .'

, . quaji

DiQitizedbyGoogle .

~ti.

'3D' ACTA SS.MM. VINDICATA'

g.ali IOllgr ;.!rls labe.tia, IItflle Is fo aut"a cOllfpic;'lllt! (1/"; file, tit ita diNer;/tJ, dlJlllllleNte estr« carNem fori JlCertaNt • pellt ;pfa, '1u~ tolerallt, itllora"t. 111 borlllll pro/eElo oc.li~ Ijll;dqu;d temporaliler emi"et, altulII 11011 eft: 110111 ."ellll i. magll; vertic« IIIolltil flli , pr~folltil 'l)i/~ galldia pefJi defpie;lInt, fl!l_ue ;pfol , per Jpiritalelll celjillldi"ellllranj'celldefltet, jubjeCla jibilllel ;nllll 'l)iJe"" 'lueu"'que per ,arlla/elll glorialtl for;t tlllllellt. V"de,. i!J·lll1llit fOlltr. 'l)erilllltlll pOleJltilibll1 parc.flt : fed '11101 attolli. per elllt;ollelll C01ljfJiCill.t, per fpi,;tUI alltb~tate. pre"",fI'. Rifle eft "';111, IJlIOd Je df{erro Moy/er'lle,,;e., .I£gypti Rege", , eN alltborittlle auredit.r, aj,.cenl : Hec dicit DOllli1l1l1 DellI Hebr~O'1I111 : 'lJ/f"fJlUJ .. 'l)ir /lJbjic; mibi l Dimitle pOp./III11 111'11"', fU !acr,'jicet ",ibi • Cui dUIII plagil prejJlll Pbarao dieeret • lt« /acrijicllte De(J 'l)eflro in term iJla j lIuCla protifllll allfloritate reJpollait. NOli poteft ita fieri. .Abomillatioflel /Egyptiorlllli ;1II1110/abi",1I1 DOlllino Deo .opro 1 Rifle efl, quod peccaNtelll Rege/ll, Nfltball aggreditlJr, "u pri., jimilitlldillelll perpetratte pref'l)aricatioNi, objiciefl' : elllllq" relllll ~ per propr;; judicii flOetlll le.elll, protiNlI1 aajll.N#, dietfll: Til el ille oir , qlli flciJli l1a1lc rem. Hiec eJl, fJllod 'Uir Dei ad dtftrue1ldllm IdololaIrialll,safliarilllll mifflJl, Hieroboom Regelll flJper allare tbura jacie1ltem, N01l Rege. 'Veritllt, "on flrlllidille mortil prejJlIl, cfJ1ltra altare illtre,;dlll, alltboritatem /ib"~ 'Uoeil eNerCllit , dice.,: .Altare, IIltare, ~~c dicit Dom;ntll Des« : Ecce fililll lIafcetllr dOIlIIl; Da'f1id 'ofiaf "ollli.,: i!J ;lIIl1iolabit flip" t~ ,sacIr.Jottl 'Nce!forlllll. Hisc eft ffJ(}d.Acbab flJperbu/, ltlfr lorllm{lr'Vitiofllbafllll, cllm illcrepart Eliam pr~fllmeret, dicen«: Til se tI ilie 'Vir, fIJi costllrhat /frael? Elial proti"lIr

fuperbi Regit flilltitiam objurgatioNil lihera alllboritate pe, ... tuffit, d;ceflt. NfHI ego tllrba'V; qUId: fed til, C$ dOlllut PatT;1 tui, 'III; ·dereliflliflil ",lIfJlla/a Do",;.1 , i!J fecllti eftJI Baalim. Hille eJl, '1l1od Elif~1!1 'Ueralll magiflri ce1fttlldill'lII

feqlJenl , '10ram filiflm Achab ad fe cum 'ofllpbllt Rege'l)e1l;e.telll, eN reat» ptrfid"~ cON/lldlt lIice"s: fi1.!!.~d mib;, l:f ti"; efl ~ Pade ad ~ropbetal Patris tui, i!f Matrit .llIte. Pwit Domi"III eNercitllll1ll ill Clljlll cOIl/pe-flu flo, '111011 fi no" 'l)1I1111f11 '10-

japbllt Regil 1l1d~e tTllbefterem: Nee attefldijfom qllidelll Ie', Ree refpexijfom. Hillc efl, fJfJ(}J idem 'lJir NllllmatJ, ad ft elllU efJtJis~

Digitized by Google

L I 8 E l' I'V. ·C A P. VI.I. 39

",lIil ,. i!J c.rrib., 4Je,,;e1l"I1I, allle Oflilllll do""" fi,nt: l!f tll~ Mlllorl!'" UJpill , ac 4JeJlillm IlIIto nOli oce.rrit: 110" jallllll111 tIo",.s aper.;', fed, ., /4f}ar; flpties ·;n 10rdlnte deollijfit, ,no· .• 1IIIC;.111 jllJ/it. V.d, id idelll Nllo",1lII ;1'''1111 r,c,debu Jicefll: Plllo"a. qllOd egredtrelllr-J "d lIIe, C!J JIll.' ;lJIIJocllrtt .amell De; {iii. Hi.c 1ft, fjllOtl Petrlll, CMIII etilll 311C"dOlll , i!J PriIlC;/Hl, elill1ll per flogella 1~'lJielllll, i. ~lIIi., Yefu I ... tlli prohiberellt: CIIIII ""Wlla prot;1I111 aMtho,;talt rejpolldl), JiCIIII: Si jMJlfJtJl eft;1I colljpeflfl Det ; '1JO' pOlill1 aflJi,,; ,.11111 DelllJl, jlldicflle • NOli ,n;1II pofJlIlIIlIl, fjM~ ,£·idi1llll1, i!1 aIJ4if};MIU 11011 /otpli. His« eft, ,lIod POM/III, CMIII refijl, ... "III C01llro verilotlm SocerdollJlll Pri.,ipelll '''.'''1, III.,. fill IlliIl;Jkr iililll a/4pa pncllffiffel , .011 .0/ed;ElM. perl.rhll/III ;111111;1 : .Sea rep/,tlll Sp;ritll SOflflo, Ji"er" 'IIOCI propheta,,;t diuIII: PerCJIli" se Delli parier dealhille ~ Et tfl fede., jMmeol me ftclllldll»l legem, i5 cOlltra legellJ jllhll lIIe perCIII;' Hi"c ejl fjllOa Stephall.l, cO.lro fJim per/eflll.till. J olltftrlIIIUIII '1JOC;1 exercer«; eec moritllrlll eXp"'1Jil, dice.,: Dtlr. ,er'IJice, Cf illcir.cllmciji corde , C!J Qllr;h., : "Olfelllp" Spiritlli ,So.flo reJiftjlil, fic.I POlrel 'IIeftri , i:1 WI. Et nonnullis interjedis •.

StlllfI; 'IIir; ( inquit ) ,IIIC 'M '/0#011' /11111 liher; J tleC ,. limn, fllhmiffi : fea CIIIII "m'lldo '01 ad lihnllllelll weis ,r/git, c01ljideratio ;"jir»lilotil propTi~ i. hllmilitllte elljlodit • Clllpiii qllippe dllillq.~.tiIl11l , 'Iji e:t ,,110 ;.C"pIIIIIII flrill1lt ,

femelipfol JO/llell 'ojJlltl fo /1I"#li.1 jlldiefHIllI, fjflllfi;. ohjeflit pOIIII.I: t:f IJIIO prlJ'1Ja illllliil ill/eqIlIJlII.r, eo till "prim,.dol Ie alrToci01'u "de.lIl, rl4rfllffJlI', ,110 jibilllet lIIel,.01''' aglll~ jih., .eqllaq."'" pRell.t, 10 fJ;g;/OIlUIII alilllll 1118" repr,md.lIl. i!!!_d '11;. de hlllll,,"a PO"lltill _rOT; eMllrill1 pq-. '''II"t , fjui plII,tipjol ,.oqlle Jefpie;."" Ilio", ell", illtim~ pne jalll arce.jllhlilllitotil apprebe.d •• t 1 ldeirco ergo be.i. flril Jijlldieallt "Ilil.dille. le"lII~ ,,/fitlld;";I, ,IIi" illtlll oell/1I111 11011 VII'IIat JIOIIdlll IIIIIIONI •

En quomodo, fecundum Grcgorium diiudicari debeant :£ada , vel dicta Sandorum: que, nimirum , non fecundum czcutientem Mundi fapientiam penfari debent , fed puriori oculo , juxta operantium fublimiflimam yirtutem intueri convenit , Si autem , his non obftantibus , adhuc Cenfores

. d~

Digitized by Googl~

1" Bibliottc.PP. in/"PF/emm. Tom. 37.1IJl' "I.E.jijl.lBr

40 ACTA SSe MM. VIND iCATA

did a , vel ge&:a Martyrum culpare contendunt s cum iiS fimul, que propofuimus , omnia Apoftolorum, & Prophetarum , necefle eft , ut verba, &: fada condemnent •

Minime vero pretereundum eft, eo potiffimum Pfcudo-Cenfores fpeCl:aile, cum reprehendenda 55. Martyrum , in Tyrannos , ac impios acriora verba pronuncianr , ut fibi ipfis pracipue confidant: cum, nimirum , ferre non poffint , a fidelibus fibimet exprobari , vel impietatem , vel temeritatem , qui bus vanis , ac frivolis excogitationibus fuis , pias quafque , atque ab Ecclefia receptiifimas traditiones impeterc , ac dejicere connituntur . Qgod igitur fuorum hujufinodi conatuum "juftum reprehenforem ne~ minem vellent , ut liberius vineam Domini depafcantur s idcirco juftiffimas reprehenfiones , qui bus eorum molimina deteguntur , palamque corri piuntur , quod Sanc'lorum exemplis fulciri poffint , nee in Sanctis ipfis culpa vacafie oftendere ftudent s ac contra manfuetudlnem , modeftiam, humilitatemque .' Chriftianam fuifle , inperitis fuadere conantur. Et id quidem crimini olim datum praclariffimo illi Ecclefie Iumini j oanni Chryfofi:omo , ex Epiftola., S. Nilo ipfius Difcipulo tributa , colligimus • Hie fiquidem ad Soflenern Comentarefium , qui hujufmodi calumniam Sandiffimo Dodori impegerat tcribcns , hac pro .. fert ,

FafPpm It, iN/u/ftJlI1fNe eJle tlepr4henao, fJlZm .Ii Dtifo'lIl» PirtJm ':JoaNNeIN Epi/cfJpullt CallflaNtillopfi/ilaNulII ) tamfjNam . ;~acuNJi4 dedi/um, i!J nill1iulfl ft illjuriis, iN focilloroJis reprebflldendis obiefiaNtelll , i:1 illil, fjMi p,ie iNJo/elltill , tIC ]lNpore Nibil perjeNtife/Jllt durite, , afpercfjlle ohjllrgllllJis , culpas: tempNI jam eft, Nt et ~oannem BaptiJIam, getlill1itltl 'lJiperarlltJJ tJO"IIN"~S, fjNi 'VeneNojis morfibus eraer , flunCNp"lItem , ;"jillllZ/es; iff .ApoflolNIII iNjurio/tllIJ eJle , bis Galatar infeNfatos appel/allte1JJ jlltiices: iNjN"i~fjlle Jicalll Propbetis ;H/- .

piN gal , aon efjuortJlJI frzmiNas deperieNfiulII , i:f CaNUIll lauilier I1lOrJeNt;UI1J, et ItJpr;rNm, i!1 cor1licum NOllJitlibus, ratio/lis com/'Otes iNjiEmanf, reprebeNjio1lihru pererralJtel1/, in me/iorem frugtIJJ re'VocaIlUs. il!:.~d porro , de OI1l11illm Deo , i:f pr(JIVijore Cbriflo bumili, fjui propria clemeNtia, i5 maN/uetlJdille, 0111-- 1«IJIIJIIlIljilettJtiillel/l/llper(l'llerlll, cllm (llldil ah ipfo ,jllI/lOI , i1f

coe«

Digitized by Google

I,' i Ii E R IV. CAP. V I I~ 4 I'

iIIt,ol", I!J .liliot Diaho/; : i!J zizanill, i!J canet, ~ porcol , ~ ./#1 qaihaf~alll m~rdac;bal feeeator~1 'lJocitar~ , ~nllflciQbill

Sic Nilus , a calumma Magdlrum vindieat : &: n05 jpfius verbis, tum in primis Sandiffimos Martyres, tum deinde cceteros Pfeudo-Cenforum juftos reprehenfores vin-dicamus . Et De rem, de qua diflerimus , antiquorum 13Dtum exemplis aflerere potuHfe videamur, przc1ariffimum illud; ex receutioribus afferre Iiceat, magni StanisJai Car-

di~alis Hofii ~ ~e quo Refci~. ~dlll()flt"Qtllr ( fcribit ) , .0 ZI{~. r::iftl t}1II".fdRIIIIIIIIICII, i!J IIecelforlllflUl, lit, 'lJeIIlIlU.1II J4 rei,.. us». (11'.3'. giDlle IfHrMIII ill Sellatll Regll; flceTet, VEL MITIOIlES ALI- 1·, .. ·6-fi,. -Q!J.~NTO SENTENTIAS DlCEllET, ET £OS, Q_UOS OPPUGNANOOS SUSCEPlSSET, EVANGELICOS POTruS, Q!JAM HJEllETICOS NOMI"

NAlLET. Setl ill« plenal ill Dei jidlleia, i!f omflel CbriJIo laeri-

,lICIT' capiefll, CII7fI jcriptfJlII ;11 Ecclejiaflico mefllilliJ!et: Ne

/il bllllli/il in tllaftpielltia: Pi'IJit, ait , DOlflillfJl,jical ill PII~

ral, leg;mas, qfJ;a qaodeamqae dixer;t ",ibi DOlllillal , hoc /f-

,flor: malllitqae etiam de patria, ji res ita poflalaret, fall/II de/ententia, ve! preef", 'lIel pretio, 'lJelgratia, 'Vel fJlla limal-

late dim()'IJeri , cUlllfc;ret magil efJe Dea , qllafll homillibfJl obe-

Ili,,,dllm. Et poil nonnulla •

~otl ad H~"tieorllm appel/alioflem attitlet ,.Ii tKgt't fl- Ibid. lit fi'1''!

FII"t, ait ·Hojillt , "O'llIlIOrll ifti, '1llotl Hlffetiei appel/afltllr.; ,II,. UI! flon Pllt , lJf'otl did flO/lll1t. Fugillllt ipfi rem ; ~ Igo 'lJoeabfJlul/I

fIIJII attillgam. Defcifiallt Q lIIe"te impia, C!J ego ab hllc igno ..

-",-oft IlppellatHJII6 Jiftedlllll. Ego enim "ibil a/illil did;c;, f/fJlJ",

jiellm ficfJIII ,. ligollem ligo.em appellare. H~rejil ah elef1i{)11~

Jic;ttlr, iJli alJteJllfih; 1I01U1l1 f'elig;Ofltllll flrmal/eoifllm lib Ec-

cJejia t:legerllflt, 1I0000al jidicfJlal cOlldiderllflt.; cllr eOI plldet a ...

a;"e , quod fleere 110" plldet? Niji forte E'IIIIlIgelicorfJm "ollie II propterea jib; debere e~iflilllellt , quod E'lJallgelillm e'lJerterillt,

./iellt ,scipio dic;tur .A/rieatllll., quod .Africam de'lJicerit : 't!f "ropurea , follt fidem, ita qlloque 'lJeterem CbrIJ1ia"o'·lIm ap"I/alio"elll rejecerllllt. Sic Hofius , fubdit Refcius .

N,e loqlli eti(Jm deille6ps , per omnem occafionem, i!f pri4

• M Nota.

f)lItll1', 11,;1 /JIIblic~, ET VOCA8ULA REBUS PllOPlllA ArTRIBUEllE

I)ESIlT, ac mllitorlllll ocslo« jefltel1tiarllm [uarlllf1/ibertate ape-

,..il.; flam ex Sel1lltll Regio "o"nu/l; , i:f inter hOI, Pir illlIpris, 111'11/1 , (1a"iI/lOIl~er .dl"~rtlll Laski FalaJiflll1 ,syradiell':'

,i. /iI,

Digitized by Google

hlcoh I.

4'2, "'Aci A SSe MM. VI ND fCAT A'~

fis ,eIJ", femeJ, tJ iterlJlll eJli#lt e!J1II Hofio co.greffi; 1mI'll f/lOl, ill 'f/flOt Je religione illciJertnll og1l0'l)"".I, i!J #10 •. iN »Iultapoft ail Ec~lefi(lm CatboliciI.lJlcljfer.1I1.,.

Ex his, uti, immerito Pfeudo-Cenfores San~iffim~ rum Martyrum vitia dedifle apparet , quod acrioribus ver·bis Tyrannos, ac infideles perftrinxerint'J YC etiam elicitur injllfte fe quoque injuriis laceffi.tos dolere, cum, vldelicet, apris fuis Pfeudo-Cenfuris vocabulis " denunciantur , Ab impio hoc ftlldio defcifcant ipfi , 8G nos ab ignominiofis appellationibus difcedemus. Fugiant rem, & nos vocabula non attingemus s ac tandem non fint , quod dici nolunt , dicc:ndique rettiffime femper erunt , quoadufque eife voJuerint , quod did erubefcunt ,

CAPUT

VIII.

C4fares , ae Principu , ne dum ;~artyl'ulfl eaufis j(~Jicllll~ dis, vtrum &- [uppliciiJ, fuibuJ eos addixerant', ./iefialOl'ts ;nterjuijfi,rx !I'ophanis HiJloriis

pel'Jpicuum 1'tJJit"1' •

J U X T A Apoftolicum didum illud. Pir dllple~ I",;1/Ioi .... COllflOli1 eft ill omnibus 'lJiil fuil. Ubi Cenfores firnul ,: tamquam Sanctis Martyribus indigna, plura eorum in: feculares Poteftates dicta , &. gefta alto fupercilio redar-

guerunt : quis credet I ex illis unus , aut Alter confurgens ,. maximum quid aeuminis prolaturus , iila his contraria pronunciare auius eft. Incaflum , nempe , de his, que diximus quzftionem agitari , cum nil a veritate magis alienum videatur , quam ut Cefares , Reges , ac Principes, & judiciis interetle , in quibus in queftionem Martyres vocabantur s &.cum eis verba conferere , eorumque tandem fuppliciis praefse voluifle • Uti enim modo fimile quid, non tantum, a furnmis Regibus, & Principibus, fed' etiam a Ionge inferioris ordinis proceribus, fieri nullarenus videmus j multo .minus tunc factum efle cenfendum eft, & a Regibus ,& ab Imperatoribus , quibus totius pene orbis regendi onus l~_' ournbebat ; quapropter iis vacare potuifle , ininime exifb-. Q111Jdnm. At

Digitized by Google

,L·IBEa,lV;CA;.~VI~I· 4J.

" .. At qui fie loqu~ntu~ Cenfores , pene c&lnda, ignorafse dicendi funt , qu~ Hlil:orl~ referunt , Celebre eft illud apud Livium L. Tarquinii , cui fuperbo cognomen fadum: Ne'file ellim (de iJIo loquitur Livius ipfe ) lid ;111 Regll; fJllidIJllam ,prAter "illl babebat: lit fJlli , lIe'lfle pDPIII; jll./JII, ne9~ IUlfltiriolll Piliriolli regnaret. Eo IIccedebat, tit ;11 cbaritote C;"illlll lIibil fpei repolle.li, me/II Regllllm. tll,alldll. 'flu, 9l1em, III plllriblu i.ellterel, cog1liliollel capitll/iam rerll11l..J [me conji/iil perle fillll e:JterClbat : P'''JII' ealll callfilll Qeciatre,' i. eKilill1ll age", Dlmil mlllfltlre !JQttrat, riD. fafpeflol modo , alit ill'VijOl, fld IIl1de ,,;/ a/illd fjMtI. /lr.dlllM [perare lofJet. Sic ille , Verum, quia unius horninis Tyrannis.Principibus cceteris exemplo efse nequivifse 1 nee debulrse Cenfores forte refpondebunt , aliorum quoque fada alia non reticenda , & hzc quidem non noflro , fed Viri diferriffirni jufti .tipfii labore collecta , Ubi enim earn queflionem movit • .All deceo/, alit e:Jtptdiat ipfam PritJcipeltl jill dicere, "ddne ? W£am his verbis foIv it. .

Ego plllem decere , e:Jtp,dire, tkber,. NOli alia ret ;111- perilllJl lII11gil iIj1erit, i!f ofle1ldit, fJllaltl btee ;11 bOIlIl, 'Vitam ... I)lIe lIO/lraltJ /'Oleflal: i!J ellr Pri1lcipel ell"Relltllr t:Jtereere 1 ~ltpetf;t etillltl, fJlI;1I eOlltrll pote.tli/tepe calljte Ilglllltllr: lIee 'IIIi.wet;1ii , alii "111# Yfldiees ,fotil ;11 efJS or;1 , alit robor;1 , fell/per babtllt. ,seve,;or igilar ir« ,fed i:f Dre'lJior jfljlilia : t!t Iricil relll9ril ,fIlP"",1I1 ille decidit • AddMi debert , IJlliJ"n

111 foliticil doclli Reget jllj/itite [rlielld. e.llfo pri",;11I1 i"jlitfl" HI. J'i bocfille, ellf "'IIPI/1I11111 refagiafJt? HOll1lr1l1 aMiliatllr •

'£'t'~r.A~, ,lit"". Kei,., "..is .IAJ~T'"

........ ~ •• J\'A... •• .-'.f ''-L. J

. ;a .... 'gr ,. .If" ._,... as , I,. """ ,.-tr.AIII,:

'/)"111 Re«, elli c()fIeeffit Saturoia proles ; Seiptrtullfjlle, i!f Leget , lit jllditet, i!f dOlllill,tllr.

Legel, i!J jllrll Delli ill J'I1IlIlI1 ej III elllll fceptro pofllil : boe often· Jil, ~ proftrt, illill a/iiI delllatltJet l NOli debet: Er #fJel fieuret liD omlli 1f:#IlD, ill om1li fore lirbe Reg'l 'lJideat, jNs ;pli Ji· iter-lint. Et paulo poft rem exemplis cornprobans, fubjungit. , Phi/iPfJIII MaeedD, de e01lllllllol tll1le more,. crebr» jill di« If;t. Sed ellm forte ;11 "ill, {!J alio ftflillallttlll, 1IIulier tIe re: filII IIppellaJ1et, lIega'IJit: Sibi vacare.; Tllm ilia. IIl1dafler.:-!Vuliigilll1 "8l1an s fJllaji 1141110llell1 ,fi'oe'clt,r()br4111, R'gillm

1· . F 3 hoc

"

T. u». Hijlor. ii •. "p.II.~

1 • ./1: 1.;J.!. ],A; ,,;,.6- l!.:Jt_,I. Politic.,. J39. T"·1·0/fT•

16;4.141 fo"." • 1",·139·

Digitized by Google

44 ACTA" S5. MM.'VINOICATA .:

hoc jllJ IIIlmUI e./fot, ut /ine eo legitimul Re« nOll epet. 'Adm; .. fit , ($ mu/ierculam flatil11 aud;'Vit, i:f fi qui! a/iu! inibi tj)e/let • "

.A/iter Demetrius, Polioreses , ;11 eadem Macedonia Rex: qui per proter'Viam il/ufit eriam fupplicibflJ. Nam cum libel« los (ldeufltiun~ benigne ;11 'llia accepif1et, quafi lefiurllt, i!J cognitflrut: mo« cem ad ponum Axi; flumini! 'lleniffet, exclI./fo chlamydit fintl, Omllel ill fflbjeRnm aquam abjecit • NOli ;mPUlle, "am Macedo"es, qth ta/em Philippulll fuuIII flan vide-. "a1lt , fi've audierant , mox fpreto illo, ad Pyrrhtlm tranjierunt 7 l!J jaftifi~ de[ertorem deforfJeru1lt. Merito, merito fic haben1lt, f!! Iflam" •

, Auguj1fs Cefar , quam aliter, qUi jfls dixit affidfJ~ (flit S'lJeto1litu) ~ i1l1l0fiem 1Ioll1lumqflam. ~d fi infirmior etiam ~ffit, {S a corpore minfJ! valeret , leRica pro TribfJna/i pojito , tf itl en recubans , 'Vel etiam domi jll! reddebat. ~d ad ban« i/ilige1ltiam addipoteft, pr4fer euge, {S belle., .

'Jam ClnfJditl! Imperator item affidfJfJt; iml11o, ?:J fuir ~ /uoT!Jmque [olemnjbuldiebfll, atque adeo fifti!, r5 religiojis, 110fl abhorrlJit jur1fdif1io1lem. Hec Lipfius, ex prophanis Hiftoriis profert exempla; tutiors ex facris mox dabimus .'

Sed illud , quod innuimus, ftatim dubium occurrit jan,. fcilicet Irnperatores , & Reges , qui jus dicere, atque coram fe in jus vocare confuevere , ipfimet etiam cruciatibus , " quibus rei torquerentur interefse voluerint? Indignum fiquidem Imperaroria, vel Regia majeflate, graviffimis Cenforibus noftris ea videntur , que haud raro in Martyrum Adis leguntur, in quibus , & Tyrannos coram fe Martyres excruciari przcepifse s & Martyres tortos , plura cum Tyrannis verba mifcuitse , habemus ,

Sed quam levis hujufmodi fit eorum cenfura , innumeris. aliis pratermiffis , exemplo fit Claudius ille ,quem paulo ante memoravimus. De illo flquidem.hzc fcribit Svetonius; $fil!. ;n C/4ud. T_or1l1enta qu~ftiofJfJm , pfZ1Ia/qlle parricidarfJIII repr~foflrabot ,

£IIP·3f· EXIOEBATQ.YE COltAM. Cum [peRare ol1tiqai IIIOTil !fJppliciulII Tib.ri COl1CfJpijJet: is de/igari! od palfJm tJO#tiil, CaTfJifoN tleefJet: accitfJlIl ab Vrbe , ad 'llefperam ufque opperir; peiferot'II'llit. Hec de Claudio Svetonius-,

Coeterum ,quis vel parum in lInlorus verfatus miran

Digitized by Coogle

d

L t BE P. 1 V. -C A P. V I I 1. 4f

rari poterit lmperatores, ac Prlncipes Martyrum cruciatibus interfuifse, coramque fe laniari juffifse, cum fciat nulla re magis eos'.obledari folitos , quam ut feri~a, c.ru .. deliaque hujufmodl fpedacula intuerentur j Teftis fit im ... maniffima illa, qu~ per Gladiatores paflim fiebat hominum laniena, de qua Tertullianus : Rijimul, i:J inter ludicras m:ridilllJorllllJ crlld:Htlltel: Mercurium mortuol cauterio examil1llntem'Vidimus, i:J ,0000il fratre11l, giadiatoru11I cadll'Vera, CUIII mall co dedllcentem. Duplex autern fpeCtaculum exhibebatur Matlititlll.11I, videlicet, &; Merid;aNlI11I illud , de quo loquitur Tertullianus ; MalJ~ fiquidem cum beftiis depugnabant s poft meridiem ii , qui fuperfuerant , inter fefe , . Mcridianique Gladiatores vocabantur. Nee doeti , factique hiad pugnam erant , nee armis in ea utebantur , aut arte , Cades tanturn promifcua , &; velut Ianiena , de qua Seneca. Cnftl iii merid;aNllnI fpef1aclllllm ineid;, III[tll expef1anl , l!1 [alcl, 15 Illiquid laxll11lemi, quo bomiflllm oell/; ab bllmalliJ cruor« aC'Iflitfiallt. Consra eft s qll;dquid alltl pllgnalllM eft mifericordia foil. NUNC omijJilNtlgit, mer« bomici_dia folll s IIi hi! babtflt, 'I tiD teganlllr, ad if1ultl lotil corporiblls expojili , tlllmquam frllflra mittllllt maNum: flon galea, "011 feuto repellitllr ferrllm. ~ 11I1111ime"la? '1110 artel? 011lllia iflalllorut mer« [lIlIt of Mall~ leoll;!JIII, I!f ftrjil bom;"el: meridic fpef1I1" toribul filiI O~iic;lIlItur. Interfof1orel, illter/ef1uris jubelltllr tJbjici, i!J 'ViEiorem ill a/iam d~tinent ctedem: ex;ttll. pl~gnan#11111 mors eft. Hec jillNt s dum 'Dacal arena.

Et alibi, de ipfa re difserens • Homo ( inquit ) ret facra , homo jam per lufum, C:1 jocum occidilllr, i!J quem erud;r; ad accipielloa, ;lIforendaqlle 'VIII nero 1Iefol erat , ;1 jam IIlIdul, itlermifque produeitur, [ati/qu: [peflaculi in b011lif/e mor« eft.

Adee> autem excrevit nefandiffimorum hominum.. cruentiffirnus ludus, illiufque oblectatio , ut alii Fifcales , five Cefariani , Poftulatitii alii, Catervarii , Confurnati, Ordinarii nuncupati fuerint , ut diferte Lipfius oftendit; quique Cefariani nuncupati funt , eo nomine dicti fuerunt, quod a Principibus ipfis, ad inftruendum fuas , populique voluptates , alerentur , Sceleri autem huie ope ram dedifse prima Nobililatis Viros, Equites , & Senatores , necnon mulieres , pluribus idem demonftrat •

, ,

Q!!.id

IIl.1.LiI/.StJ/.,. ..

I;b.~. CIII. IS. 1"1' ,2.

I,,,,c. BILl· 7~

fuJI. IiII- "tlttw. 1;6.2. tllp. 16.

I"!.· 93·

Digitized by Google

46: ACTA SSe MM. "INDICATA .. -

Q!Iid plura I pre cunctis illud fufficiat (ut agnofcatur quantum feri , & inhumani Principes fanguiae , ac hominum ftrage oblectarenrur ) , quod Tacitus fub Nerone de • Z" Mart:rrGl. ipfis Chriftianis refert , qui de Urbls incendio , per calum!::ni~:i1:"" niam accufati , diverfo mortis genere ab eodem juffi funt f:rviffime interfeci : quorum alii ferarum tergis contecti , canum laniatibus expofiti funr , alii crucibus affixi , aliique

incendio traditi, ut , ubi dies defeciflet , in ufum nocturni . luminis defervirent . Horsos (autem) /_01 ( ait Tacitus) ei fpef}acllio Nero ohlllierat, i!f Circellfe IlIl#crlll1l eaebat , . babitll tlllrig~·p"m;~tlu plebi, 'Vel cllrriclI/O illfijleflt. Tam.

graturn , tamque jucundum Tyranno immaniffimo fpedaculum illud eft vifum, a quo Ethnici ipfi adeo abhorruere , ut , qfJamqllam ( ejufdem Ethnici fcriptoris funt verba) tlti'lJerjlll/ollttl , is lIO'VifJil1la exemp/a mtrilo/, mifo. ratio oriretllr ; tamqllfll1l 11011 Illililate pllblica, fed ill f~tUiti"", 1111;111 abfllmerelltllr •

Q!lis igitur fanz mentis mirari poterit , coram fe pofitos gloriofos Martyres, impiiffimos Tyrannos dilaniari , torqueri , occidi voluifle , fi barbarls animis ,carnificinas , atque hominum Coethnicorum morres ., qua hominibus coeteris formidini . efle folent , delicie , voluptates , jocaque fuere ? Si eorundem Chriftianorum tam fcelerate laniene Tyrannus ipfe (ut afierit Tacitus) inrerefle voluit s qua fronte , quis negare poterit id ab illis minime fa .. dum?

".

7"ae;" .A"""/, . lib·r·l·.61•

~ ,

'_

CA:'

Digitized by Google

L I J r; ... I Y.· CAP. I X. 47~

CAPUT

IX.

_tJ,m a"gu11Ielltum p,.oflfJuitu,., & Sa,,.,,,.ul1l S,,.iplur,,;'

. ,.um IJutho,illltt ,,"jirl1J"IU" •.

, '

SED, ut ad illud redeamus , quod Reges nempe , &: Prin. cipes per fe ipfos caufas Martyrum cognofcere confueverint , Be viciffim Martyres ante illos fifterentur s id ( preter ea , que diximus ) , in primis , ab ipfls Sacrarum Scripturarum teftimoniis manifeftiffime deprehendi videtur • PrzvidHfe namque eorundem Martyrum gloriofa certamina Regius Propheta vifus eft Ambrofio , cum ce-

cinit • Loqllebar de tejJi1llO.iislllis i. cOllfpef111 RegMIII, i:11101l, PAIS"" ~ollfo1ldcbfR'. Ubi ille . Grate cO.'IJellit ( ait ) iPII 'IJON Mlzr-. D.~",':: I."U: tyri, ,iii 'IJoell/us adjacril,gillNl , I~pro"r •• tibIllJib; Rlgiblls, i" P/tJI. id4",

. crueijixlINI IUgellJ, 11011 erllbifceb(Jt : jed magis g/orillhat.r ill ,,,,. 'I).

Crllc, CbrijJi , C1 illam Mllllai la/Mte", lifo, tejlilllolJiis cf#/e-

fliblls aprllehal. Ih'tl. .

Et aliud ejufdem Propheta explicans • EII"i", fllle- oa':t . ./MI· "lJflt Pri1lcipel, f!f ad'IJ,rjuNl lIIe aetref1t1/JlJlltMr: Ser'IJlJs a.-

t,m tNUI ,xerceha/Nr illjuj1if1cotiollihus I.is: Pox Martyr;t. D."oj. ", eft, (inquit), ,II; peraMf1., ad j.a;cilllll P"fiClltorlltll, CII"" /"1·,11,.119'. coger'llIr ItWlil illllll.lor, , ~ co.fllllifer ,.ejifl,ret : ,.diclt

autelll fidentll ill triblllltlli/JMI, jJijJati officiil, illdigntl"tel,

tp_otljllis ",. ohftell"daretllr i1llperiit CIlIll cotiferrelll , 911.

dignum /upplicio unfirellt , fla/Jat illtrepidlls di~'nl: S,d,-.

runt Principes , C!J adiuerjum me dttref1ahant.r • Ej1etia1ll

Demisi 'Vox ifla , CUIII eon'Vellijfet Pres/Jyteril4l1l plehis , i!f

Principe» Sacerdotum, C!J Scrihl, i!J lid conjiliulII 1/Ja~oru1ll

deaufiul effil i5 c. Et ideo ;m;tatorel lIIe; Difc!pllii mei , flolite

injllrinm eruhtjcere , fi fl~teritil Ollt, Prillcipel ill nomill'

mea , ctlm ego fle te rim pro 'Veflrofaillte •.

Sed Da vidis vaticinio , ev identius eft illud ipfius Do-

mini Salvatoris , qui dixit. 'l'radent NUIII IIJOI ill Conci/i;" MIII:b. I,

f1 in Synagog;1 lllis Jlagellahullt'Vol, l5 am' Regel, i:f Pre-

fides ducemini propter me io Ufli1ll0llillnl illis , i!J geotibul •

Si enim Dominus ante Reges , & Prafides Martyres fuos

,_',) du-

Di~itized by Google

48' ACTA SSe MM. VIND1CATA

ducendos pranunciavit , quis Catholicorum, vel etiam utcunque Chrlflianorum .illos minime fuille dudos, Calvo

D.:.o ~/;J)"fo1!' Evangelio, oplnabiturr NOli enim ;11 'YUd4Q fllQ b4e futurl

nO",' • ;4. r. d" (. . Chryfc ft ) r. d . ~ 0 b

Nail. eill.IO. pr~ INIt mqurt 0 omus u' In 1010 ~ errQrllm r. "

,a,. 130. .Ad Regel ellilll ( inquit ) l!f Qd Prtejidet aIlCelll;lI; ; .t oftell-

aerel Qd ge,ltet 'luo'lue ipfot ,/tlo jllffu i//ol p,~eoflel dej1i11Qr;.

Atque in hoc ipfo, atque ex hoc ipfo mire emlcuifle , tum Chrifti admirabilem gratiam , tum Apoftolorum in ..

~41"'·IJ2. vidam patientiam , egregieInferius idem oftendit: JIJ ... tredibile proJeflo eft ( inquiens) bOlllillem in flag";1 tNere;tatum , circ« ,elles , is ,ubliealltruM officia eSlleQllI1II , elllll Regel pro TribuIIQI; fedeQllt, S.trap~ , {S Sotel/itet, CII,. e'llagillatit .ffiflalll elljibul, ac emleri cum i/lit adftellt, ipflllll ;lItrodllflllm [olum, 'llinfilllll cottlll', .culol ;11 terro", delllilImtem, potuifJe 01 aperire ; i!J 'lJerblllll ali'luod proferre. Ne-'llle ellim ipforulII INell/at;olllm al;'IMolII oudlre fllflilltballt ~'

fed dogmatit liD'll/tate perClIlji, cell C()1I1I11Ullet .~rh;1 pefliforor boflet , ad erucialNI , at"lIe tormellta rapieballt • §lui ell;1II Orbem TerrarllNl perlllrbollt, bifullt, dieeballl, i!fbic ad-

fUllt. Et rurful ad'lJerjlll ,difla C~/aril, ijli pr~dica1l1, elllll ':Iifum Cbrijflllll Regelll appel/a1ll • Sic Chryfoftomus •

Sed quia de Dominivaticinio fermo incidit , non abs re eft, quid ipfi Domino in fua Paffione acciderit , obiter adnotare . Q!!od enim Difcipulis , at fedatori~us fuis futurum predixerat , ut iifdem exemplo efset , in fe voluit irnpletum. Ad Principes enim Sacerdotum perdudus fuit :

Ad Rege~ Herodem miIsus fuit J 8c ante Romauwn p~ fidem fteut ,

CA-

Digitized by Google

~ 'I B E. a I v: C AI. X.

CAPUT X~

'.Jlliis IKlm/lis t~ tOt/till /a"o flwtt ptlit;s id,. 'f011JP'Oblllll' •

LONGUM autem nimis efset recenfere velle Reges, ac Principesjqul per fe ipfos caufas cognofcere antiquitus confueverunt, exemplis e facris paginls defaarptis , -IUud inter alia protulifse WBiciat , quod his verbis in Exo-

do recitatur. A/ltrll 11.#111 die, ledit MOJfo.l, III pd;cllrel ~tc£" ••• U I'0/JIIJUIII, qlli affiftebat MOP a lIIalle II/qlle ad'lle.fperam. Il.!gd

c.m 'lJjdifJet COg.lltlll ejll/, ollllJill fcilicet, q.~ IIgebllt i. po--

/11110, oit = ~uid eft boc ; qllod fo&it ill plebe? ellr Iolul fldel ,

U DIIIII;S fJDPiltJ.I ,,~jloillllJ" demalle •• lqlleIlJ.lJefp ... 1I1J1 i

Et ur Reges millime pretereamus , vuJgatum eft apud

emnes Sa.lomonis judicium, de quo Sermo Divinus: Tillie 1"", ell/.,~ 'lJrnerlltJt Jllt# IJIfIlieret llIeretricII lid RIglIII , jltt,r.lltpe co-

"111/1 eo •

Sanl'los aurem Martyres Machabzos, quis ante aliquem inferioris ordinis Judieem pertrados credat , dum

& cum ~ntiocho Rege collcquentes leget , &: (0 coram N~ .. &", ,; tortes ammadvertet 2

Paulus Apoftolus forte, ante Regem , ac Prefides

haud ft~ti1Se dicendus eft , lieet difserte de ilIo in Adis Apoftolorum ifta narrentur I Pop qllillque alltelll die» dfjc'fI- .la.I •. fI.I., tUl Prince pI Saceraotlllll .AlIIJflial cum /elJioribul qllib*/dalll, /1'1.' ' (5 Tertul/o qlloda", Orlllore ,~qu; aJierunl Pr4idelll ad'lJeiful

PaululII .. E! citato tif'all/q C~pilllccll.fore Tert.IINI dicelll : CII",

'1IlI1ulta p"ce "gam., per te, (!J mllltil corrigallt.r per I.alll /Wp'OiJelltialll , femper t1 IIhique fllfcipilllUI , optillle Feli« j

ell'" ollllli gratiar"m af1iolle iSc. RejpolldclIl autelll Pall/Ill:

( alJlI.ellte jib; PrttjiJe dicere) ex IfIllltis allllil te eJJe'1udicem

,ellii bllicfciell.l , bOfJO asimo pro mefatilfoci~f/I iSc.

Et cap. 21. Et CII", difl aliquot IralJfaE1i eJfellt ,Agrip. UI fap. Cill. Jti

111 /l,ex , (!f Bersic« Je[cellderullt Ctefoream aJ falutandulII ~IoIJ.

FeJl.", • Et eMIII aiel plMrel ihi demorarclltJlr , Feflul Reg; ;lIdiclI'll;~,.tk RilII/O difnll: Vir guidam dertJiflfll ejI II Fe/ic~

(i 'lJill~

Digitized by Google

50 A.eTA. SSe MM; VIN:DICATA

'l)inf1ll1, i1e quo (gill e./folll Hierofolymis, adierMflt me Prillcipes Sacerdot/JItI, ~fetn'or's '1ud~orll1Jl "ojIulantes ad'lJeifuf iI/tim damnalionelll. Atlqllol reJpo1ldi: il.!!!o lion eft ROlllan;s conjlletNdo damlftue aliqlJtm bomillem, priN/qNam is., qNi ac-

," eN/atllr, pr~ftnter bahe,!, accNfatores , IDcN1ItfJlle tkfofldendi 4ccipial ad ahillellJo cri-lIIH1a. CMIII n'go bllc COII'De.ijftlJt, jine IIlla dilatione , feqllenti die fedelll pro trihllflali, jllffi adduc; 'l/i1YJlII. De quo-CIIIII JktiJ!e.t IUclIfoiore.s. "Ml/fllII CII1Ifom tie .. /trebafll, d,. ,tdhlll ,go fohicaiNJr I1IJJhllJI.il!!_tljlirnes 'l)Iro qUafdaNI de INa !IJperjlhiQlJe bahlha., 4tWerftlS , .. , 1$ tk.t}lIod~1II ,,/11 de/lll1f/o, fMelll ajJir.IIIJaI P8tJJIU 'OWl". H4itails Qutelll 'lo de blljufmodi qufti01le , dice/;lIl1l., fi 'De/let irl Hierofolylllam, ?:f ibi jadicari de iflis. Paulo aatelll apjlelJmlu, IJt jtr'IJflretu, od Allgufli cogllit;onelll , juffiieY'IJil'; 'lim, dMtI mitttNII eum ad C£/arelll. Agri,pa allUIII dixit lid FejJlIlII: polcham, i!f ;,,/e bOllli1lt1lll II"dire. Cras, ill9ail , tlllJils e ••• Altera alltem die cum 'lJellijfes AgripfJII , it! Berellict ctnn multll o1llbitiOllt, I.!J. iNtroijfoflt in autiiUJrifJJllCfJIII Tril1l1l1;s, i!1 Pim principalihlls Ci'IJitatis, juhe.te Pefto IIJdUfilU eft POlllru. Et

~/;ip (lfp.26. dicit Fefllls: AgripPil ReN, i:1 omnel, t}ui jimu/ "Mfln i!JC'.

~.I. 6- jiq. ,Agrippa 'lJero ad PfIIIlulII ait: P'eT1II;ttttllr tibi 10911; J1'O temetipfo. Tunc Parllus exteNta ItlaIIIl c~pit ratioMIII retld~e • .DI QlllniblJt, quibtu accufor II '1ud4h, Re:t AgripPIJ, 4ftilllO'"

bellttlm, apud Ie cum jim defon/urlls me bodie i!Jc. .

D. Jo. Cbr3f._ iff f/idCl (fcribit inhunc locum Chryfoftomus) q.41~

r_::~fl.s H~:il. IIuditorium cong,egatllr Pilato, elllll Piris priNeipalibll1 CifJi":' 9J· ptzg'30f· mtir , Princeps enim, i!J Rex flipato";bJJsfllis OIIIfIihlll COtlgt't-! gatis oeCllrrNnt, i!1 efUII ;'pjis Tf'ibllll;, i!J priM; CitlJilllli~ .1Jj.

futrllnt • . ,

Ad rem, de qua loquimur, infuper comprobandam , innumera ad ha:c addere poflemus exempla ab Ecclefiafti-. cis Hiftoriis excerpta , Verum , que pofuimus, fat efle j..dicavimus , utpote qua fine fiucere Fidei Catholice przjudicio , in dubium vocari minime queant , :

Objicient nobis; non ex 00 videlicet, quod hac ,vel ilIa ratione, cum his, vel illis Martyribus, feu Apoftolis actum fit, educi pofle idem ipfurn cum aliis pariter fadum •. Et quidern hoc idem cum illis fatemur ; rerum reddant vi" ciffim ipfi rationern , cur credendum fit non {altum, quod

, fa-

Digitized by Google

C tIE ~ I "I. CA.. X. S 1

&dum in Martyrum Adis legitur, cum id certHfune fieri' confueviffe legatur, nee habeant , quomodo aliunde non.. faaum oftendant? Refpondcbunt, cum aliquibus Martyribus id fadum (e non diffiteri, at cum omnibus mirnme •

. Quibus dicimus, nee omnia Martyrum Ada id factum referre , nee de omnibus MArtyribus ifta dici s ideoque dicant, qua ex caufa credi non debeat , de quihus dicitur , cum negari non poffit fa<'tum de illis , qui bus credere cogi-

o mar. Hoc eft caput, liunmaque qwrftionis •

CAP U T XI·

I" Chriniano/, ab inilJuil Fidtl ptrftcutoribul crlltltliJJimi ,,0111'1 e.fI, pr~ltr JUI 01»7It, omni'lllt Legum,

'" jMlliciorlllll for",. pojlb"billl •

o ET quia Pauli mentio Incidit , ex his, que Paulo eidem acciderunt , Pfeudo-Cenfores noftri educere., potfe forte ilJud cenfebunt , quod non raro Aais Martyrum faUitatis crimen impingunt; cum in iis , nimirum , prater jus, Be Leges, precipue Romanas, vel in_, quzftionem vocari, Tel torti , vel occifi iidem Martyres referantur .FNam jura temerare, pro arbitrio ubi licere non eredidifle Ethnicos, ejufdem Pauli exemplum oflendit , quod in ApoftoJol1lmo A8:is his verbis recitatur , eique., HierofoJymis evenit , univerfi populi contra illum tumultu

excitato , P«iftrlllltihIU .lItem eil, i!J projicielltihlU 'Defti- .m.JI9 •• 21. "lentil filii " i!J p""'"elll illfla",ihlU i" IItrelll , illfJit'rrlbll1l1l1

.,,4I1c; elllll ifl clljlra, l!J k,lli, c«tIi, i!f to1'fJII,ri '11111 , lit [eiret

fJtOJIler filii. CIlIIfoIll IK .cc/4IIUZrellt ei , Es CIIIII aJbi"~ijft"t

leltlllllJl'i/, airtit tlflallti jihJCelltllriofli PatUIII: Si I1Dmine", /bllllltllllll, i!J 'naelllfllltlllll licet 'lJ(Jhil j/llgeUlIrI 1 ~~ ll1kIito

Ctlltllrio .cceJlit lid Trihllfllllll , l!1 III1f1till'llit ei diems, 911i11

aflllrlll et.? Hie ,,,illl ho1llo C;'Uil Ron/a"., eft. Acclde"s illi-

te", r.-i6MIIIII ili~t 'illi: Die lIIibi , .Ii til ROIIItIIlIlI IJ? At i!l~

Jilt:iz: Etiul. Et re.!/JDfIait Trihlllllll: Ego lIIII/tIlIIl1l111111·ci'l);.

IitlltellJ lJa1lC CDIIfiClltll1 jiutI. Bt fOj'IIIIIIISllit : Ego olltel/l; (!f

NtII.I /II1II. Protilll11 trgd Ji[cejJ"lIl1t ah Ufo, fId illm tflf'/lIr;

G 2 eradt.

Digitized by Google

S" ACTA SSe MM. VJNDICATA

era"t. TriuIJflfJr qlJOqlll limll;t pojlqfJam Tefii'IJit, qll;" CittJi,

.Romalllll epet, er qfJ;a alliga_pet CUIII • .

Et quidem hoc fuit timore correptus, cum ex eo, quod contra Paulum factum fuerat , fibi Romanas leges

.> viola1fe vifirs eflet , III Pandect, enim L. s. tit.l6. Lege Julia de vi publica damnatur , qui Civem Romanum , ante ad Populum, nunc ad lmperatorem appellantem , necarit , torferit , verberaverit , in vincula dici juflerit , Unde Circero Ad. s, in Verrem , quod hie Gavium Romanum Civern flagellar it , exaggerat , Nee slla ttJON alia (inquit) ijlill.r miferi illter a%Telll, erepitllmqlle plagarfJltI· aridiehatllr, 1Ii/i bec : GittJ;1 ROmaflfJl /fJIII. Memorandum Rhodiorum fuit exemplum , qui cum peccaflent in aliquos Romanos Cives , Claudius eos libertate plane privaverat , uti narrat Dio L. 60. Antiquo etiam Romanorum jure nefas fuit, Romanum Civem, flagellis fubiicere . Qg_od primus lata lege Valerius Publicola apud Val. Max. L. 4. cap. I. ftatuit.

rid. Sigo'!.Ub.l. -Idipflimque confirmatum eft L. Portia &: L. Sempronia ,

de aJ"t'1.J"r, • • • '

Rom. eap.6. Cicerone tefte pro Rabirio •

Cum igitur adeo fevera f~plicia in eos , qui Leges huiufmodi violaflent , ftatuta eflent j & ex his, qua Paulo 'evenere, evidenter eliciatur illas remere neminem violare prsefurnpfifle s hinc facile educitur paffim fie eas violatas non fuiile , ut in Adis Martyrum legitur •

Nihilominus Paulus ipfe , quem uti Romanum Civem nullatenus flagellis , ac virgis credere, vel quavis alia gravi injuria, ac fupplicio afficere fas erat , de fe ipfo loquens 2 •• dC.,i",.. hac fcribit , III Jaborihul pillrimis ,;11 earcer;blll aUllllaqlltilll,

(liP, II. -

;11 plag;1 /fJpra modllm, ill mortiblJl /reqIJellter. .A 'fIlldtds

fjIJillljlliel, qrladrage1Jal, IJlla mi"fJl accepi , Tef "irgis e4/fJt

. flam, fcemel lafl;aatlll flam. Videlicet quinque vicibus a Ju-

'D. Tbonl. '" r

. o!mc /o~.da:is flagellatus, & tribus a gentibus, At non erat Paulos

Romanus Civis , quem flagellare vetitum erat t Erat pro~ fetta, feque talem non femel edixit s & tamen 110n femel , non bis , fed octo vicibus flagellis fuppofitus fuit •

Q!!renam autem hre Leges fuere , per quas mandaretur , ut homines, atrociffimis licet Iceleribus coinquinati ,. mcendio traditi , ubi dies defeciflet , in nodurni luminis ufum defervire cogerentur 1 Et ramen ferale hoc fuW1i-

ClWll

Digitized by Google

'L J BE oR' I:V. CAP. X'I. s·f

. cium, de Chriftianis fumptum, paulo ante ex Tacito audHli. .. Dices Neronis hanc feviriam fuille. ~ ellilll fiit iI/tim, in- T';t~/I.:~:~;: .J"eiligere poteJ1 ( inquit Tertullianus ) ,lItJlllliji lI/i'lIlOd bonum ::.~If 'Vllnde dalflllfJllIlII , &: facinus ornne patratum. .At tllit,

. ( idem fubjungit Ethnicos ipfos alloquens ) ftlllfHr no~il in-

/eclltor,el, illjllfli, iIII,,;; , tllr"el, qllol (1 ;pft. damnare COII-

flleflil, a '111jbIJI dllllllllltOI reflitllere foliti eftil ; ideoque , quoi

!ad urn fub Nerone legitur , fub aliis quoque perfecutoribus, juftitia, ac zquis legibus pofthabitis accidlfle , a:quif .. .1imum erit cxiftimare.

Atque ad hoc, jufti1funas ejufdem Tertulliani , alio.rumque , qui pro Chriftianis Apologias edidere , querelas pertinere, quis ambigat? Juxta quas enim Leges effe potuit , quod ab Ethnicis factum in Cbriftianos Tertullianus

ipfe his verbis dicit? Dicimu fieler~ti,ffillli Me Sacramellto ;11- Ibid. III /u"" flllticidii, i!f ,,"bllio illde, (:f poft eOll'lJiWllm ;'Iceflo ,'1l1od CIf/·T.j·Ur· e*lJer/orel /lIm;lIl1111 cllllel, lellones, {cilicet tellebraruNI, (;f libi-

.JjflIJIJI impiarlllll itl'lJereClIlIdialll procllrellt. Dicimllr tam~

femper, fleC'I)OI, qIJod talfldill aieimllr, erllere csrasi«, Erg~,

QIII erllite , fi credit;s : IIl1t 1I0/ite credere, 'III; 11011 erllift;s • De lJJeftrll 'IJObil di,ffimll/IJtiolle pr~fcrj"it/l' nOll efte , qllod nee ipft IllIdetil erser«, Nullo juris ordine fervato, inexplorataque caufa , fcelera plura fidelibus impincta fuifle dolet s barbarofque homines, data opera, ut fzvius in illos debaccharentur , an vera eflent inquirere pretermififle , queritur J quemadrnodum Paulus ipfe, Cecum adom effe pariter que-

flus eft, cum dixit. C~fol 1101 pllblie~ , ;lIdemllotol ,homines ~8.J6. 0,'1. Romano/, mjftrllllt in ,arcere/II, C!f flNflt OCeUIle nOI ejicillnt ?

.. Cum igitur , tum cum Paulo, tum longe pail Paulum Ter .. tulliani tempore judicia hujufmodi in Chriftianos exercerentur s quis dicet ,juxta Leges cum illis adum fuifie' In-

&efllll film (ejufdem Tertulliani funt verba) cur nOll rC'Iui- UtfoP. tIlP"I~ ,.1If111 lflfollticida, csr n01l eNtOr'lllellt.? In DeOI ,ill C~farel

a/iqllid eommi/to: cer 11011 auaior, 911; habeo, 9ND purger ~ .

Nil"" Lex vetat difcllti, fJllod probibet aallli/ti: qllilJ lIefJfle

,_deN jllfte IIkjfiitllr, nift cogfloJcat aJmijJ'lI1t1 eJfe, fJllod flO"

lieer: IIeqlle ci'Vis fidel iter leg; o/feqt#fur, ;gnorlJfJl fJllale./it ,

IJil0d IIlcifcitll' Lex. Nlllla Le« jib; /oli e01lfcietltiam jujJititJ:

{II. debet, /ttl til, II fjlliblJS ohfefJlJ;/4f11 l;tpeRat. Ctefer."'_'

- /11-

Digitized by Google

S4 ACTA ss, MM. VINDICATA

/ilfpefla eft LeN, "lite probtzri folio;, 'lltUt. Iwproh •• telll, fi "on probata do"';nat., •

U'fol· t~/, l. Et alibi: Ideo ( inquit ) i!J credatll ae "obi" ,.te flO~

,roha.tllr; i:f floiRlU illfJlli,.j , .e prohe.lIll1r ."" efte, qtlte ,.".. Itt.f creditJijfo ;. afieritque homines injuftiffimos objeda.... Chriftianis crimina fcire noluule pro certo , quod fe nefcire pro certo fcirent ,

Si ergo in eo, quod cujufvis recti , zquique Judicii initium, ac caput efle convincitur, Be a quavis human a , divinaque lege requiritur , prater legum omnium jura , Perfecutores peccarunt : putandumne erit in coeteris, juxta Ieges , cum Chriftianis ipfis egifie? Fuit &. aliud, in quo, contra quafcumque Leges iniquiffimum Ethnicorum judi-

IbfUl· '''1' a. cium Terrullianus ipfe adnotavit • Neq.e etlilll ideo flO. putali, ( in quit ) reqllirellda fjtll#J1i(Jflihllt jeele,.a, fjllill cern eftetit admitti etl, eN flOlllin;1 cOllfiQiOlle. ~ botlie de COllfeffo boltlicida ,/citlltes bOlllicidiulll lJIIod /it , lIibiiomilltll wain"" e:rlorq.etit aallliffi. ~ptr'lJerfilit CIIIII prll:flll1latis de feeltriIlIslloftr;" e:r nomillit cOrifeJliOflt, cogitit torlllenti, de cOfl{eI-.liolle decedere, at neglllltN IID111'II, parite,. lIr;fII' lIege",.s, t1 feeler» , de qllil1l1s e#t cOflfiffiotle nominis prll:ftllllfJfo,.atis. ,sed opillor, '11011 'U.ilisllot perire, fllOI peffilllOI creditit (.lie

Aliter interpun- ,.i", flletis dicere) homicidal, negatis IlItJiari j.here focr; ..

Jiturd, ~ic IOCVUI legu"', fi eonfiteri pe'l/l'IJerll'Uel'it • Si IIDfI ;tllilgiti, circa 1101

sn e urone c- .;0;.",. .~:. He •

IICta '7." tlocentes, ergo IIOZ 'nlloc~I'JJ''''O' III," catts , elllll IJIINJI '."0-

cefltijJimot , non 'Dllltis ill ell' con/eJi0lle per/e'lJerare , '1l1li111 .eceffitate, fl()n jllflitia da",,,amltUII a 'U.h" [ciatis , Foci/era .. IM,bomo, Cbrijlilltl#lll1lN. ~ eft, dicil: til ,,;, lI.dire, ,.od 11011 efl. Veritatit e~/o,.qlletld4 PrtejiJet, de flobis fllil lIte"dacialll eJahoralil alldire. Hoc/11m, illquit, fjuod ,.~ril 411jilll. iJ!id me torfjlles ;IIpe",er/.m? confileor, t1 10''1l1e,. ~d {acerel fi flegtlre1ll? Plane II/ii. lIeganlih." 11011 flcile ftJ,m QCco",odat;l: mhil, fi lIegtl(Jerillllll , flatim "editis. $11- jpef1a fit flohis ij1a perwr./itas, "' 'lila ws laullt in OCCIi/tO, ,,1111: 'Uos IId·ver/llt formam, ~d'IJer/.s fJIItllram judiea.lldi , COlllra

iPia, fllOqlle legesllliflijlret. Niji ellim flUo,. , /elel IIIaios ".i juhellt, 11011 "hjcofldi: e()lI/tflol dUnlar; prll:jCribilflt, 11011 1Iblow;. Hoc SeNlltll1 COIIfoltll. Hac PrillciplIlII ",""sata deftfIi.1II; J;oe Imperill1ll CIIj., "ulliJlri eflit. Ci"JilU •• OII r,y,a.-

" ni'"

Digitized by Google

t·r .B.. IV.C~,". XI. ',j

_'C(I> ~." 'f4/htl, ,./1 • A,Mel T"(HIfIH mill. tV.,.,.,. ~ ,I;"". J#Q p."" tltl/Ji/J(.tllf: s .II~ WI.Ali fII.efliQlli. ,.",~. flllUMr. Vejlr(jl/f i/lilprfli,.lIAel/l, Ijq., ~ '0IIf0./PMH .... -.c'.ft4.r;II"", l1 J ,./JirJ1fe JW#llHi!l1II'IW , 'IHIC"" . Se .... ""riG ,Opt 41 , J);H,itD ',,1fA ~elll ·e~~ 6ft , ••

eN; 1IJ8II..dfll. Dftlipe i"""11(_ seJiI . tllJjiWu",: /#u He.

wllf/, IdeO, IIec ~IIW 91t1if'lllfllJl. .'gllre; CbrijH buIi-

_11# /Nfllllitw jci/l.,1J1II rellM, Ikff'tIII ,,11ll,,"fIION#II , Up1II , f1M*'" f¥l1.'~ lOIilll ifli"'lIIIIffijb·lII,lU: i5 C";$ ~, III IIhfohal, flllJll 11011 1*lmj fI!,fol'1J6F1, ,,;Ji lI,glHJlr#. h.~ "Ticaril ;11 L'6'I. Ita Tertulliasus , de injuiliffima, COD'! traq~~ L~ , Perfecutorum in Chriftianos forma judicii.

Videndum nunc de Tyrannorum injuftitia, ac imma-

nitate in eos ipfos, de qua ifta Lactantius , Fi",iIIIIIIl billie ~. Idil. So illterim 1I(J1I 6/fe fuJlitilllll, flHlllllJQ.I ftfllilllM', tp4M16di fi ill" J. ,./.,. Wflerit 'flHllll 'lJ6'QIII "ruuI, II •• reciJlie.t 'If/IIi IlIIIia.', i!1

"ciaNllt .~. f/MQI i5 il'fi j'aJClIIMr, i_alorll l/Ji jlJjlirMIII •

,Ilia 601111 'fH"lIt11f ,. f!f jlJj#" , almfi la.,UIJII/IOJo .0101 ,,,ide-

".,, digtli eft,.t , lid PQI jlljlilifJ IJDIIIIJ,';,e/, cui tllIl1a fllit

tdiII. CIINfo IilfflHfld; terrlUll , qJI#III 11#1110; C,.ONI efflljio •

~fll' 1IIIIgil, CfJIJt "iol illllrjici6'1, jg i/lfos jllJljti~ jif1I11D-'

rel,ro ¥i.Ms Jllt_t, illlD'fJlrO plMfflltllll pr(J bfjIi6uI ? fll;6M',

.,; 'fUe ~ tJ.illllU 'OrlJlII, i!!J Opel /1/i6eTol flrro, i!J ig.i ",...

"jIelllllt t ItllIIe1I parcltMr wail i t1 qlloCUI i"te, arm. cI,.,tI-

li(#: al.li 11M/' /£'lJire p_.;t, ,,;hi} pIlls i" tOl ./it, IJlltlm III.

" occit/fJlltllr, wi illfi1'flilutllll abJfJClIIIIII'. HK IIJ"O itle •• r- No~. " Nltile 1ft, fN~tl fit JUlwr/fll eos, ,iii IIIfJI, face" tUfiilJtll. EI

" ,N11i IlOUfllio", II""r, fINIII '1lJi {ot ell Oll/,i/III' iN"..

" Ul#JI, • LlIIJ'1It ;gilin' homillll illlJr0bijillli , j"JNti~ foeer,

" IItItII;nll1l,. '1*; .forlll itll#ll»lit.te 'lJitJCllllt, 'I"; JI/ttlc;dijiMlI"

Dei grege,. 'Nftallt , "",1f1/l; '''pt0f'61 asr« ;11 fI,hll/a , fIJOI iJllproJ,a we.tris '#tegit a~1 ,.lIhiel. VeTil. hoI, fie. wlltr;1 , foil cordis rahie, '/fera'fJit,. eec asr« ill lIebtdo, fttl apnt. pr~ datioflt gra./fontllr, «ec eDllJlllfllllfJI cOn/citfilia fie/erNIII r,_ 'Hcal i!a.f1tI1I1 , ac P;II111 tlollHtljll{liti£ 0'.1 il/fl 'lJifJillll, ftlllS CTlIOt'e i IIfJacnniMlII talllflMUll rifllll HJ1illrtmJ madel Cf c.

Et inferius . lis igilllr bu_";_I, qlli Dm'1I1II /NOrlllll u,fop· cap.lI. tIIDriblH cotigrfMlftl', '111;(l8'lI'IJir eft, 1:1 ac"" jrJjlitia , NfitiellJ iIIIpiellltellJ/tUJIII, fila in c_tlNI ,,6.SI11111I1.r , Jld'IJeT/1I1 jM-::

. flos

'\.

Digitized by Google

',d AdTA SS.MM. VINDt<'ATA

'pOI "';,kllte, tll"Ctllt. Nee ;1II111e,;to a Propbetll "eJNtt"~ _;fllIlIllI1'. Pr~cltWe ;'~IJ(J M. TII/lilll: Eun;1II fi neltJo eJl; illiJllit, fIJ;" e1ll0,; mlllit, qlllllll Cl1I'1Jert; ;11 aliq"lIm pgll'l'tllll "eftj~, fjllfllll'V;S bfJminil l'IIe1ltl1ll fit babitllrtJl .; fjUllflto eft III;'; flrillt ;11 b'lIIillil figfJrll , a,,;mo epe II/erato? lIIi/1i fllide. ta1lto 'lJid4II11' , fjlla1ll0 JW"flaIJili,1' eflalJilllllt corpore. .AIP,rfla"'lIr ilaflle corpot'a bellllllrlllll, ,lIihul flllll ;pji fd:'IJlorer , ji,.; II/file ad,& plllce1l1, qlloJ b,,,,;nel fIIIt;, qllo'lIl11 nibil, IIiji H-. "'lIlIIelltll, is /IIm1l1alll figllrlllll gerlllJt. NtllIIlJllil OllfJCaft; i IJII~ Inoia, '11111 HyrclI";II, tlllll ;lIIl11a"", tllm/allgllillllria. _qfJtIfII hlflial aitlh 1 ~II;IIIII firllrlllll 011l1l;fJ1II rah;el, .Ifjlt. lid wnt';1 falietlltelll forit s foll1eflle fedlltll , prQlinllS cOllfJtlie~ foil • lila eft ver« heflla , CII/UIIIIIII jufJione •

Fllpdiiur liter IIh;9l1e crsor ; crllde/is Nhiqlle.

LuElus, uiifjul P"'VO', i$ plllrimil mort;1 imllgo ~

Nelllo hlljlll t""t~ he//II" ;lIIl11t1f1ilatem P911ft pro merit' tk4 /cril1cre, qu£ 11110 loco reclUJaIlI, rll",en per lotlllll orbem den~ #hul forretl f£'Vit, i!J 11011 tllllllllll IIrtlll bomillllm diJ/ipat J fed, i:f oflll ipfa ,01l1111illll;r , l!J ;11 cillerel forit , fleqllil extel jeplI/turiJe /0"1/: fjllaJi'lJero itlllfJiflllll, Ijlli De.m cOflfitelllllr, lit ad eorlllll fepulchra 'lJell/alllr, ac flOII, ut ipji Ild De •• perflellillnt. ~nam ilia [er;tal , qu~ ;11/1111;0 eft, mClm 'Vi';'I,· "rrlllll morru;1 de1ltgaffe ? DkD ;gitllr lIibil eJfo llliferlill I;, bom;lIibul, qllDlltlifl;flrol luror;1 llliell;, quolfllte/lilet ;m/l;£ ;lIffioll;l, neCeffltlll, aut ;lI'Ilellit, 01#1 Jicit. NOli e,,;m bDnor ille, alit pro'lJlf1io digtl;tlltis /IIil , fld bortlint'l 01111111111;9 114- carllijicillom, De; vero ad pre"lIlfl felllp;urflilm. il!& alllllll P" rOUlm Orhelll jiflgllli ge.ffer;1I1 , ellll"lIre illlpoffihile eft _ ~ ellim fIla/Mm;flum 1111111,,.111 capiet, 10m iflji.;ta, tll/ll '1111-

" riageflertl crlldelilatill Ac",tll ellilll po/eft"te, profllillllO" ,;btl, IJlliflJlle f£'lJiit • Alii P'£ n;1I1;0 tumidita" , p/III IIUji " fUllt, qllam juherelltllr. .APi fuo proprio aO'1Jerytll juflol od;o j " qll;dam nlllllrali 1IImtil foritate; nOllnll"; , ~t ,JaceJ"ellt, (!J " boc officio 'lJiam jih; ad alsiora mllfli,.ellt, a/iqui ad occitUfldllNl. " prtlcipitet exliterll"t; !icllt 1111111 ill Pbrigill, qllj lI"i'lier!lI111 " pOPII/1I1II cllm ;pfo pariter cOll'1JenticultJ cOflcre11lO'lJi, .. Sed bic, " qllallto /4flior , talllo clemelllior in'Venitur. 111114 ser« peffimlllll " genlll eft, ell; clem,,,t;£ /peeiel folfa blanoitllr, ilk grIJ'IIiOT,

;//'1'"';01' eft eartJifox, p; lIelfiifJem flatflit occ;de.r~ ~ /taf}!l. di-

Digitized by Google

LIB t R I V~ CA.. X 1.1'1 Jici 11011 pottj1, bujufmotli ':Iudicts qMlllJtll , M qllanl grafl;1I lorme"torum gtflerll excogililwritll , ut lid e/feflM'" fJropojiti foi ptrtUen;refll. Hec allttlll flOfl IIl"IiI", ;tieD flciNllt, ut gl~ riart pOff",! II11Jlll1ll ft ;1IIIOcNlI;lIm ptrelllifle, ( 1111111 f:f ipfe 1l11- .i'V; aliquos glorianter , qRod IIdminij1ralio [Nil, in bac parte foerit i"crllentll) ,fed (!f ;fl'tJiJi~ cIIRfo , fJt Illlt ipji 'lJi1JCalltllr, IIUt ilii 'IIirllllis JII~ g/oriam cO"jeqlUlnlur. llllqllt in txcog;talldis pfZllarll.'" gelleribllS, "i/Jil oJilld, qRIlIII 'lJiEloriam excogitan} e " SCillllt elUlII cerlllmell effi illRd , id pllgflllm. COliUIldIl"1 igilllr, tit .iIlClJllt, i!1 txqlJijilol doloret CBrporiiJlU . illllNiflllllt', t1 nibil Illilld de";la./, qllOIn NI 11610"; 1IJ0r;a.· JIlT. §l.Nllji 'lJero 1II0rl lailtllmmodo heatsl flcial, IlC 11011 etill" tormelltll, qll~ qllllllt~ fueri,,' gra'Uio", , lanlo lIIajor;I:",irtlltil gloriam parillllt. Ill; tIIItem pertillac; j1l1ltilia jllbellt, cuTam rorti« diligellter adbiher;, Nt ad a/iot crllciattll memhrll ,eIlOf/e';;M, (!f repa,.etllr 1I0'UIII fallgll;s Ild fJfZna", •

Q!!!l!' quidem fere' ipfa , longe ante Lactantium Cy- D.~~~,::'~.,' prianus fcripfit ,referens impiiffimos perfecutores: lorme.,a 'I, .. adirllenijfo fine fine tortor;s , fine exitu dalllllatioll;/ , fuse flla-

ti~ mortis: torlllentll, qll~ ad coronam non flciI~ dimllterellt, .

fed IIJlIdiulorqlle,.ellt ,qRa1ldiu deficerent; IIiji ft .liqui" Di'U;- 1111 digflaliolle /lIhtrafluI, illter ;pfo CTucilllllenta profecijJet, aal/'till gloriaM , 11011 termillo /lipplici; ~ fed 'Uelocitate moriendi •

. Si ergo cUjl\fvis fedebat arbitrio impiiffimi , ac iniquif- &r Mt17'~"ol.

fimi Judicis, quibus vellet , fuppliciis Sandos Martyres Rom, fub Ai, ~cere; ac unicuique Iicebat ad eos torqaendos nova tor-. 7· MaI·l. mentorum genera excogitare : quis tam ftolidus erit , ut

mirari poffit in Adis Martyrnm ;inaudita quedarn de illo-

rum cruciatibus legi l· quifque tam imperitus , ut effutire

po~~, eo tormento, hic , vel Martyr altertortus elfe ne- .

qul~lt., quod a Legibus minime ftatutum fuerit , cum in

GhrIfhanis torquendis fceleratiffimi homines, nulla lege

'enere~ti1r, ac unuCquiCque fine lege debacchari valeret l·

. Dices , fecundum Auguftinum, & alios S. Pelicitatem prz~nantem;, juxta Iege$ expectatam fuifie,~ ut pareret , !latlm autem , ac'peperrt Leonibus fuifle objedam; ex quo ' mkras, intra legum fines 'iefe perfecutores continere con- . fuevilfe. .

Jnfuper Lactantius , loco fupracitato iaa fcribit . il!!!n U/fop,'

. H etiam

Digitized by Google

, • ACTA SSe M.M. V1NDIC;AT"

ttilJlIJ fi'/I'IItiffilJlj "OIJIic;J~, cOfItya liol jura ;'lJpia co"t1iJ~r/JIII : 11(11" i:1 COIJj1itUliol(,es I{lcrileg~, C1 di/plltatiotles '1ur;~ j)eritoflllJl legl#ltll.r itlj.j1A. DOlllitills tIe Officio fOJ'rocotl/ulit

Jilno feltimo, refer;p!a Prillcipllllllleforia cf!/legil, III docerel qtlihlll pellis a./fici opor(erel eos , "lIife cllitorel D,i cDtlfitelltur • Si ergo Principum refcriptis ratio prefcripta fuit , qua Martyres interficere oporteret J dicendurn non eft fine Iegibus is eofdem Martyres fuiffe animadverfum •.

. At refpondendum in primis eft; ex eo, quod aliquan-

do zquarum Legum fandiollCS aliquz fervata fuerint , uti in Felicitate ,. educi minime potIe ~ vel quod cum omnibus I qui Martyrium fubiere , hac cautela adum fuerit , vel quod ceEplas .reliquas leges perfecutores omnes fervaverint • Exemplo fit, quod in noftrorum quoque temporum hiftorUi paffirn o!l"enditur, in quibus crquiiIimos Iicet Principes, nil ramen contra leges peccafle vel vix , vel .0000quam deprehendere erit s e contra vero fceleratifurnum , ac ini .. quiffimum vix invenies , quin aliquid faltern juxta leges feceritl, In profundum fcelerum fie fiquidern Demo precipltatus agnofcitur , ut vel re , vel fpecie honefti aliquid non retineat s & viciffim , ad altiffime juftitier culmen ali:quis ita pervenire DOD pot eft , ut injuftiti&e nervus aliquis jn eo cognofci non valeat , Cum igitur in S. Felicitate fer .. v~tam legem audivimus , neque femper cum Martyribus aliis eandem fervatam cautelam exiftimare debemus s neque , ex unius Legis ftatuto(:uftodito, ceeterarum pariter legum' cuftodiam edacere rite podiimus , QB.id fceleftius Bafilide Mofcorum Duce 1 Qy.id crudelius ~ Qg.id injuftius l Tamen in barbaro, fa:voque Principe, zquitatis, jU1litR, a,c pietatis radios aliquot illuxiffe ,DoVUnUS •

Sed , ne ab antiquorum recedamus exemplis, me-morandum c:ft illud impiiffimi Caligule apud Philouem ,

'·~~t:::."~:~ Cf!terll1ll Cajlls ( inquit), lIIl/ra.JaIJdlHll COlli",.''; j.rt/ocifJIM •. ,"16 Il/IIS eft , . r(JIllt fe bo« pa'i/D ewiffJrtllll cailllJlllilllll. FiliI (Jlltem i4 commentllHl illjM/modi. Coruocotis 0plilllatih.s :

Pellelll, inqlJit., b.l1C cogllatiDfie /NItNleklll,. hlllwolefltiflfr." ttem ,jll~ta e~tre.mam Till"ii flf)/IIt11I11M1 ;lIl",perii Jocietfltelll affll1llere ; fed ipji 'Viaetil ellllJ .amodll»l pllerll1ll Oplll' b(Jh~r~. ,",."toriqlll , peaagQgi.1 , prAceptorib.l: ,. (Jlwpi. ,. iJ.lliIl11llb.

C01l-

Digitized by Google

19

tDllt;lIlt" pOleJl optat;lI/, '11111111 tll.to ifllJllril potldn-e """ ".,rrIri, II""" COrpll', IUIIIlllfll'II1I;/II",., W ballere IIIe,;r '1110 pro ,aTte fua fub; fIIU ujll'llatlt' fohlew,. Egllitlnlt, iflg";l, pllll,lIalll pedtJgogtIIII, 'Del c.rtJtoTmI, ",I pr4ceptorelll, ei ,,16 fore jlllllllllllc "rojillor, Wille /11"'111 "pp,lI"rl , lUll", fililllll jtdJtD ~ poJldlceptol hil ""hil , qlli adfllera"t, optilllllU/, lI11a ell'" ndolefcentllio , ,lIod ei b~c ttdoptio, flO. tlllR Jaret /perat.", 1mtHrilllll, fila," jam alJl~ datlllll ad;lIIeret , e()b~redj, c(Jl/egt#',lie ;1Ijid;fll/lCllrlll ipfe efZpil flrlleT' • Nam R01llatlO jIlT, Fililll ;11 P"t,.;1 poteftate eft, i!f al;oq.i" 1I11perllto" prd "onftau gerit omnia, "em;lIe alldente, IIl1t'lltl/e"lt ratiolle", 116 eo reperere , Hsnc igitllr jib; ratlll ad'IJer[arilllll, fleJllt ;11 certa",ine proj1ra'lJit, nil miferatlll pIIITllm-foe.m edllcatlllll , /ahliliaremqlll pr~III"llIro flto eadellllm , pri'leipatlll , pa/,.i- 1II0llii flcilllll , qlli mllllorllm /pe Tiberio fllcceJfor tlefti"aulr Flleral, pro/Jtlr cognationem pro~i1llam. N,potes ''';m poft pare"llIlII obitlllll 11'1/; cetifonl pro fili;s. FerltJr jnjJlI1II fila lIIall. Ie interimere , adftanti6111 Tribllllil , ae Cetllllr;olliblll , II

"etit;1 adjfJ'Uare fieleftlllll flc;flIIS, qllaji lI'fo, 'ffitllll",ralDrlllll poj/erol IIlear; al;ell;1 mIl1l;6fJl. NOLEBAT ENIM V1DEI'

JUBIS OBLITUS , IN PATIANDA SOMMA INJURIA, £T 5ANCTITA- Nota. TIS IN SCELEIE MEMINEL~T, ILLUDENS VEIITATI SIMUlATlo-- - NIBUS. T.m pfJer imperitlll, 'I"' fllUllqll1l1l1 c~tk1l1 fieri (Jide-

'ras , "fJmqullm in armis fe e~eTCII"'''I, III flk"t ado/eft,nttl /leg;i, paeil tempore jillllliacra /JIIg"arllm cter«, pri1lla1ll cer,,;celll pr~!Je6al fJenientiblll: cllmqlle il/i detreE1armt ,/1I1IIpla

fica fife;laballlr, CII; loC()_/tlllbaJe fllll"., dlbe", illjlig"t,. III

i"ftJieem 'llilalll abrIl1llJ>"'t: imptlratof/1I1 boc miferabili 01- /ic;o', "r;mlllll hi , 1I1'1IJI IIllillltllll a6 bil mag/ftrit didicit, toafllll bOlllicida flli fieTi. Hucufque Philo j ex quo elicias necefle eft, etiam fzviffimos Principes , in fummis patrandis fceleribus , juris oblitos apparere DoJuifi'e ; ideeque mirum non efle , in tanta Chriftianorum Ianiena imf>iiffimO$ perfecurores forte aliquando aliquam zquarum fervafie l~g!lm, De quod publica jura decreviflent , penitus abjc-

. cJfle viderentur, qua ramen in reliquis pofthabuille , in

aperto eft. .

~ autem ad Principum refcripta pertinet ~ quibus docebatur, quibus pcenls ii eflent afficiendi, qui Chrifto.

H :1 - ad ..

.J

LIB E" a IV. CA •• X I.

Digitized by Google

Ttrlull • .4/,0/0,. . ad"",j. G,,,'.

ctJl.6·,·JI4"

~o Ac'l·A.SS. MM. VINDIC~TA

adhzfiilent, quaque ut leges habende efteot; (ut pretereamus , an hec verse Leges ~ftimandz fuerint) ,hujuftnodi Legibus fie modum in Chriflianos freviendi 'prafcriptum. fuifle, credendum haud eRe, ut ilium prsetergredi non liceret, manifeftiflime ex ipfo Lactantio educitur , cum adeo inter fe Jlldicum feviendi in fideles diverfas rationes, at modos defcribit s ideoque equius cenfendum , prefara Principum refcripta , & conftltutiones , generales fuiife , quibus quidem Chriftianorum laniena praciperetur , modus autern illam executioni mandandi , Judicum arbitrio relinqueretur . Qgod fi etiam modus, & fecundum hunc modum Chrifti aflecle rorri funt (id enim nos latet , nam ille J quem Lactantius librum rnemorat , de Proconfulis officio periit ) • Qgid commune habere potuerunt nefarire h~ leges. quas impiiffimas , & facrilegas extitifle , nemo rite dubitare pot eft , cum iis, qu~ requ~ , vel faltem non injuftre fuerunt, quarum in Jaffa tranigreffionem , tamquam quid· impoffibile, Adis Martyrum Cenfores objiciunt j Nam (ut diximus) ,ex eo falfitatis notam illis inurere connitun ... tur , quod plura in ipfis offendantur flffa, que legibus fieri prohiberentur s ac fi immaniffimi homines temerare non poflent ,quod temerandum 110n erat , ac pcccare in humanas Leges nequirent , qui humanitate omni depofita , immaniffima potius bellue cenfendi erant •

Ceeterum , non tantum in iis , de qui bus agimus , fed in reliquis quoque ~quarum Legum robur, ac obfervantiam, tunc temporis , quo in Chriflianos impii furebant , plurimum fuifle apud Romanos collapfam, his verbis Ter .. tullianus teftatur. NUllc re/ig;ojiJlimi legum, i:1 paternorlllll inflitlltorutll /YIotef1Qrcs , 15 clIlI~rei , refpondeant'IJelilll de {ua fide, ~ bOIJIJre, ($ obfequio ergo majorum con/ulla , fi tJ "11110 defci'lJerullt? fi in nullo exorbita'lJerU1l1 ? fi non ntcejJaria, CJ. aptiffima qlllEttue difcipliNIE oblitera'lJeru1It? ~f111111 i/ldl Leges abieru1lJ, jilmptu1ll, ~ ambiti(JfJem comprimeutes? tjlllE centllm era , i!f nOll amp/ius in ClEnam/ubfcriOi jlluebant , nee amplills quam unam inforr; ga/Jiflam, (f)' ealll so« [agina-. tam? qUIE patricitJm, quod decem pOlldo argC1lti bahtlif1et , pro. magflo titfllo amhition;s Senalll junimO'lieballt ? qlJlE tbeatTa jJupra.dis morihlls orienti" flatiPl deftrllthtll1t? fJu« digllit(l-

. tllm,

Digitized by Google

I; I B iiI V. C i,~ X L 6(

"1_, I:! hotlejlor.III nata/;1I111 ;lIjigmiz, "0" lemeN, "ee ;111,",,; fljtJr,ar; Jinebant? plJeo enim, C1 cer.tellariar Clenal lJ ,elitefJil jaltl'fo~ter/;il Jice"Jal: I!J in Mllcer (parlllll efl ji SefllllOrfJm, i!J non Iibert;1I0rfJlII, _I adl:J/~e jlagra r.mpentilll1l ) argent aria lIIelalla proJIIRa. riJID i5 tbeatra , lIee jillgfJla [atil ~ffe, "ee IIIIJa: lIam, lIefJel bye",e 'fJo/fJptal ;"',lIdicafrigerel, 'Prim; LacedelllO"ii pellll/alll Illdis e~eogitarfJnl. ViJeo, i!f ;11- ler .Mlltronal, at'lfJe ,roflibilial 1I.II!JIII de bahilll Jifcr;,tJe" relifltlm. C;re" fll"';"1I1 f!Jidtlll etia", ;lIa ",ajorll'" if/flitilla ctociderfJllt, ".1# moaeflil#, IJlIl#julrielllti patrocilluantllr: elll1l IIlIrlllll flulla 110'01 ,r~te, Mllico aigito, q!Jc", !ponflll oppigllOraftet /lrofJllho tJllnll/o : efllll mlilierel fJ['1l1e .deo 'lJillo ahflilIcrent , fJI matrona", ,ob rejignatol celld: 'lJillarit:: 10c.10/, flli ;lIed;1I necarint. Sub RomfJlo 'lJer~ , '1"4 'lJlllum tlttigerat , iltlPlille a Mecellio marito truciJala efl. lJdrco, i!f ofillla propillfjlljl oJferre lIeeeffitllr erar, III jpirilll jIlJ;cllrelltllr. Vhi efl ;1111 fll/icitllS matrimonior.III, ae morih., fJlif/lle p,ofperala, '11111 pe,. 11111101 ferme fexcelltol ah V,be condita , "fJlla replldiulII Mmlll jcripjil l At ntllle in fllmiflil, pr~ (lIl1'.O 1Iul/lI'" /e'lJe eft flHmbrlllll: P'd: 'IJillo, nlllllllll Jihetllm eft f{cll/.m: repuJill'_' fJ,rd jalll i:J 'lJotUIII eft, '1Ullji IIIalrillloll;; f'llfllll. Btilllll circa ;pfol DeDI 'IJej1rol, '1114 perfpeflt Jecre'lJeralit Petre» 'fJejlri, ii. tUlII 'lJOI. obfeqtlelltiffimi refciflJiflil. Liber.1II patrem cllm myfler;;l, Co,,/ules Setlatlll tlufioritate, tlO" moJo f)rhe , fed IIlIi-

",trfa Isati« e/imilla'IJerllflt: Serapidelll, i!J /fidem, i!'J' Harpocratelll cllm IuD CYllocepbalo, Capi/olio probihitol info,ri , ;deft Ceri« De01!Jm pu!{os, Fifo, tt Gabinio Coji., flOIl utiqllLJ Cbriftia"i, e'lJe,jil etiam IIril cor!Jm ahdicatfJerlltlt, tllr1; •• , II otitfarll'" fllpe,j1itionlllll 'IIitill cobihenrel. His 'IJOt reflitlltil ~ /umllJam majeflllulII cOfltfJlijlil. Vb; religio 1 Vbi 'lJeneratio majoriblll Je!J;ta lJ 'fJohir 1 Habitll, 'lJiflll, itlflruElII ,fe.~

/11, ipJo deni'lll6' fer.olle proa'IJil re1lllnciaflil. LaliJatil fllllper aIJliquitatem, i!f nO'lJt de die 'lJi'lJitil • Per'l"oJ 0flenditllr, JIIIII a hOflil lIIajo'Ii/II iflpitlltil deceditis ; ea 'IJ(U retisere , is clI/loJire, qll~ .on J~hlliflil, e!Jm, '1"e Jehlliflil 11011 cllfta ..

d;#/. . .

Sic Tertullianus , qui cum nobis eahibeat , adeo a primis Majorum inftitutis Romanam Rempublicarn aberrantem s quid aliud ,quam manifefliffime V311am PieudoCen-

Digitized by Google

ts-2. ~CTA SSe MM. VnmUJAT4

Cemorum noftrorum in Ada Mutyrum animadverfiO.t nem oftendit! In tanta enim legum violatione,ac evel'1ion'; intemeratas tantummodo cas ftetifie, quz ad Chriftianos, juris ordine fen ato, judicandos LUre debuitfent J quis tam vecors , ac ignavus erit , ut credat} Et credat , {X>ftquam.. audivit a probatiffimis , quos memoravimus Scriptoribus , contra illos aperta tyrannide, prztell fas omne;, ac jus adum {uille l

XII.

Sub Romanis 11fIpe"lIloribus, quam IIcriter , 6- ;n1Jumanl ill C1Jriflia7los EJi8is, e- fupplieils a8um fit, q/lentlil"" j 'lUll occaJione Decem vulgat. .

C~forUIII petfoeutiolles in Erel,-

pam !Jti "tet.ft.,u".

AT efto ( refpondent ) , quod nulla Legum ratione» habita, Chriftiani nominis hoftes , in fideles defevierint J ramen non ex hoc educitur cunda ea vera cae, qu~ in Adis Martyrum recitantur., cum pr~cipuC hi pam fub Principibus perhibeantur, quos ill Chriftia-nos crudeles, ae truces minime fuiffe eertum fit . Ad que ( cum Henrico Dodwello , qui Martyrum paucitatem eomproba ... re contendit) , addunt , pauca admodum fuifie adverlils Chriftianos lata edida , ut Tertullia.nus ill Apologetico probat. Qqin etiam 'paucos Imperatores ante Diocletianum

. perfecutores fuifle , teftes funt omni , inquiunt ,'exceptiooe

'4J'fd Juoi,,1It't majores, idem Tertullianus in Libro laudato , & Ladantius ~':.c~:'/~"" in aureo OJ.>Ufculo de mortibus Perfecutorum •

Ime , e contrariocertum eft (adduot), plerofque Im-. peratores, quos vulgo inter infenfiffunos Ecclefse hofteJ recenfent , morihus placidos , ingenioque mites fuUIe J alios . vero Chriftianorum a micas , qui etiam quandoque eorum fecuritati , refcriptis confuluerunt. Nee dubium ,quiD Imperatores imitati Provincia.rum Redores , eandem Ieniratem-afIedarint. Q!!od, vel ex hoc Ambrofii loco liquet:

Scio (inquit J pleroJiJiu Gtlltilillllll/orillf'ifouIDI, IJMOtl i.trlletl-

Digitized by Google

L I a £ A .tV. CAe. Xlt ~3

tntllllllll de ,,-rwi1l,iaJi lIallli.iflratiolle f~cllrim rt'U~";"t i!f (-. Ifta illi •

. ' Verum , quod pertinet ad hanc AmbrofU fententiam, non efse ad rem, quam eomprobare connituntur , quod fupra retulimus ex Laetantio, abunde demonflrat s dum

de perfecutoribus agens ( liceat hie rurfus illius verba repetere ) • II/Md 'lJerlJ ptjfiMllm ge •• , eft (fcribit) ctti "elll'''#11

[pedes fllfa "Iandi/llr, ille gra'IJior, ill« /4'lJior e.{l car.jftN, gil; n,/IIillllll flatllit occider« 8ce. Ex qui bus verbis manifefte elicitur, Provinciarum Redorum lenitatem, non ex animo

erga Chriftianos benevolo plerumque proceffiflc.; fed potiils

ex ferali , ac diabolico prorfus odio, quo Chriftianorum

animas potius , quam corpora interficere mallent , eontenderentque , ut. vincerent , non oceidendo, fed Chrifto

cl6delibus abdicato •

Ceeterum paueos fuilfe Principes , quibus Perfecutorum in Cbriftianos rite nomen aptetur J inani eommento , quis ,nifi imperitus , ac ftolidus , ex fabulofo , confictoque przcipue , ut alibi diximus , Pfeudo-Lactantli, De mortibus perfecutorum Opufculo aflererc poteft l Anti.quorum flquidem coaftans ea femper fuit opinio,ut faltem Decem in fide-

les perfecutiones numerarentur • Eas fie recitat Auguftinuf. hilll"'" qIIi,p~ UIIII'.'IIII' • Nero", '111~ foRa 1ft s jeclI1Idalll ;'.Dollliti""o.i l,rtilUll. Trlljuo j '111111'111111 lIb Alltolli.o.; ,.;11- ttllllli SetDIf'O J fiJllaltlfJ MIIlti.illo s fiptimalll a Decio s QfllIfill. Ii PaIe';II .. # 111114111 ,,11 Allr,liallo j decimam a ViocletiafIIJ, i!I. Mmti_UQ , Sic Auguftinus j at fingulas pereur-

ramus. .

. De Neroniana ,er1.ecutione Eufebius agit in EeclefiaAica HUloria, Be prater ewn Svetonius Tranquillus , 8c Tacitus. Ille fie in Nerone dicit: Aff/;f/i {lIppljciil Cbr;-

. fo,,; , g~"'s 1HItti"_'_/lerftjtHJn;1 n",~ , '" lIIalejicll. Qg_z faipfit Tacitus fupra retulimus , Tertullianus de perfecu ... tione ipfa, itb monumentis mandavit , Vil., C~r_1ILJ TmtIIl.WM'I. kg;",." o,iltltel/l fiJlm pri1lllls Nero RoltI~ crlletHawt. Et till, If·

in Apologetieo: Con/Illite COlltlllllltllr;OI 'ileflrol ,illic prim.. .AI,I". eili. IS. reper;'l;'s N,rofJelll i" ballc/eflfllll".111 1IIoNillle J(OIlJ~ orietlu",

Cl8jariaflO gJodio feroci{Je ; fed tilli Jedicatore dalll"aliu,,;, _0-

.JIrIl ':;'1111 g1wi1l_1IIIIr. ~Iff ,.illl flit iJhmI, illtelPgeTI fJQllfl ,

:. no,,-

%11/1. 14.1;6.,. ul·u·,·Jff·

D • .., ..... , ..

Ci";,.Dti Ii". at. till. ,,.

1"1- 10"

Z4ti.HiJ.hl.a: till- ' ...

'''It. hi N"..". TllCit. A.""I. la.a ••

Digitized by Google

6'4 "011 "P grande aliq!lod h01Jllm II Nerolle damnatlllll. Id etiam Nicephorus , & Orofius confirmant •

Secundarn perfecutionern Domitianus excitavlt s de Bufib. Rijlor. qua Eufebius , Domitialllls talldeM illJce/eratam Nerollialli illl

1Ib.3·CIIP·J3· ])eum odii J i!1 ;mpietatJ's b.ereditatem fucuJlit , ficllllaus 1I0mque eras , qui contra 1I0S Cbriftiallos, licet pater ejlll Ve{pafiantll lIibii illjuri£, alit mali ;11 nos allimo aliqualldo exwg;to.f!et, perjecutiollis;t1cellaium excita'IJit. Et Nicephorus. II

Nittpb. lib. 3. poft Nerollem jecufldllS, Deo hellllm movi» ,per:ftcutIOlle1l1qll~.

. CII/.,. gra'IJem ad'IJerjlls fideles Cbrifl;; cum Vejpojia"IIS Pater ejll~

Orq(.lill •• c· nibil acerhiul ill 1101 ftatuiffet, excita'IJit. Idem Orofius , 1 .10. Tertullianus tandem. Tema'lJerOI C:f Domitiolllls portio NeLot'. cit. ronis de crudelitate ,jed 'INa ~ bomofoci/e crepttlm rep;.eJlit, 1JmO?I./nb Ann. reflitNtis etiam ; quol re.1ega'lJ_erat. Sed f.1olle (inquit Barol.bri/l 9J.tOol. mus ) errore lap/liS Tertll/boflus cogllojcllllr, dam '1lIIlt DDPilI :iSs· mitiollNm, quaft [affi prellitemem e~(fllel re'IJoeoffi s '1"04 quidem, flO" ah eo, fed ob ejlll fllcceifore Ner'IJa e.ffe fa-

fllll1J , omnes o.flirmollt, (!f Dio e:JtprejJe demoflftrat , di-

Di" in N"·",,. cen» : Nerua alltem eOI, qai rei [affi eras: impietatis , abfol'f)it, exalefqae reftitllit. Reos clIim, more Genti/iam eOI iIIlpietatis di:xit , qai Deos negare"t: elljlll criminis idem Do.itiaII1IS, lit 'l)all£ fuperftitiolli addiffiffillilll, acerrimllm 'lJindicelll Ie pr£huit. V,rum btte TertllliiallNI firip,1iJfo 'lJiaetflr Egiftpp; 1111floritote,; fed, at apparet, JOfjllitllr ille de to perjeelltio"e , 'lfJ£ mota eft i" 1aattOs , elllll mallda'llil i"qllir; iI/os, qlli e3#. Jlirpe DO'IJid progeniti e./fellt : '11101 cam ifJ'lJlflijset pauperrimol, cuJlllr£ agrorllllJ adaifiOl, cOlltempjit ,jicqlll animo COlleeptalN;ts eo« p'rjeeatiolle11l, repreJlit. Hucufque Baronius •

";"'./.in NDI.tltl Tertia mota eft perfecutio a. Trajano s hancaurem.,

~;~';5 ~t C;. nonnulli cum ea Domitiani unam faciunt , nam fub Do-· /11;: '1 •• , mitiano cceptam , ufque ad Traianum pervenifle contendunt , qui Nerve fucceffit , uti hie Domitiano , fuitque ill im~erio plus ~aul0 quam annum. De :rrajani perfecutio~'·IIIIJi." Apd. ne Ifta Tertullianus , Lege» aQ'lJeiffJl "01 TrajafJlII, t#t partfJ

ca;.s.,;. CIII·2. fruftr.iltlls eft, 'lJetando i"qllir; Cbriftiallol. Hane autem per-.

Z!Ii" fecutionis moderationem.factam Plinii fecundi opera,Eufe-

~ib:l~:!~~~f. bius tradit , Nihilominus penitas mini me fuitle fublatam ,

~J"'d ,u"d. tum ex ipfo Trajani refcripto , quo przcepit : Cbri[tiollola Mit/ille quidem illqllire"dol ifse, ohlatos OIIt'l1I pulliri oporte,e: .

. - tUm

ACTA SS.MM. VINDICATA .

]\;;tfpb. lib.l. cap·n.

Ol"o,f.lib., .cap.".

Digitized by Google

_j

LIB £ a 1 V.C A p.. X I I. ~1'

tUm ex his, que idem Eufebius addit , manifeftumappatet. Subdit enim poftquam prafatum refcriptum retulit : ~tl Mhi ertJI foflitlllllm, IllllletJi Ilrtlor perficlIliollil acerril1f~ ill 1101 inte,"a/~, qllodallllllOtlo eXliflflll1 foil: lall/en bir , 'III' 1I0h;, aJifJllitl mali jllgerere c.piehallt, flon minor re/ifia'l/idehatllr OCCIlJiO, dllm bic IJllitlem poplIllI/, illic all/em cfljU/'l/;S r,giollil.MlIgijlrll/lI/, cOlltra flOI parabat illftdial ; ftc, lit qlllll1l"il .011 pa/alll, tf apert~ 1101 per{eqllere1ltllr, ji.gi/latim: tatIIefl ill '1l1a'llil pro'lJincill in flOI reaintegrllre1l1 crude/itatem: i!I. lomptllrel fiaetel pro Cbriflo aecertaflte/, 'Dllr;;1 mllrtyrii generihlll oeclimbuetJt. Sic Eufebius •

<l!!arta Chriftianorum perfecutio fub Antonino recenfetur s non quod ille Chriftianis infenfus fuerit , quos potills obfervavit , & coluit , fed ex fenrentia Prafldum , & furore Gentilium , conc1amantibus illis contra fideles s ex quo factum fuifle conftat DOn raro , ut fub requiffimis Principibus , qui in Chriftianos non fevirent , multi martyrium palli reperiantur , fa=vientibus, nimirum , vel Provinciarum Pnefectis , vel etiam in cos populis . Verum a M. Aurelio Antonino Vero ,qui cognominatus eft Philofophus , & qui ~ ab Antonino Pia in imperium adoptatus , in imperio illi fucceffit , gravern in Chriftianos perfecutionem fuifse., com motam , fcribit Eufebius : non quidem ullo publico edido, contra Chriftianos propofito , ut Tertullianus in Apologet. affirmat , fed, ex veteri Romanorum jure, quo peregrina ReJigio vetabatur , ~ ~~ia M. Antonini pietare m Deos , quorum culture addictitlimus fuit s unde factum eft, ut paffim per provincias , ad necern Chrifliani accerierentur , diriflimaque tormenta fubirent , Q!!od quidern teftatur Nicephorus , & Eufebius loco citato. AJ decimllfll feptimllm ( inquit ) 1l1ltJllfII imperii AlItonilli Peri, gravis, i:f acerba , in tlonnMilis terr« partibul , perjecutioflil proeel/a, e~ lemerario. populi impe/II , per jiflgtJlal Vrbet excitam t contra IIor iflgrll'llifcere eMpit; ill 'Ilia (jieut ex i/lis IIlortyriis , quee ;11 ulla .forte flaljolle eOllftfla eraer , cOlljeFlura pltJlI~ , Iicet atlgllroTi) , ifljifliti prope Mnrtyres ill re/i'luis etiam Orbis ter"7 rarllm regio.ihlll, gellerofa ceede pro Cbriflo tolerasa , tJobiIi~ali {1I1l1 • Ita ille , De hac perfecuuone Baronium., confuJe Aoual. tom. J. ad ann, Chrifli 164" & in No-

. I t~

l!ufih.lib.r. t ... Tmull. ", ./Mt. ttlP·f·

Hje,p", li6. 3. tllp·;a 1;';4.

Elf,Nb. IU [up.

Digitiz.ed by Google

I), si«. i,J Vlt. 1'II"I,po/l ini«, D, Script. z-«. ;" Ori:.en.

66 ACTA SSe MM. VINDICA'TA

tis ad Roman. Martyrolog. fub die 1). ApriHs. .

Quinta,a Severo mota dicitur , quod fub gravl peena lEI. 'P""t. Chriftianos fieri prohibuerit, ut lEhus Spartianus fcribit • 1!1It!t_b. iff C_bJ"O' Ejufdem merninit Eufebius , Be Hieronymus de Origene

mc. 6- 1,11.1(.' E J~ 'J J~C1- (Cc ibit) J'.r.

Hijlw. Erell,(. agens , t gell"fJu fJfJl elll eun:.u en It ,getleralll, per.,eCN-

Cil~,I., 6- ." tio costr« C/Wifliallos iflaifla a Sef1ero , ac prteterea [peciale

D·~~".'''t~i1~ refcriplum Romam mijit, .t Pr£fof1ul Vrbil cogllofceret de in 6,;,;11. if. illicitis collegi;l, "elllpe de Cbriftiallis cOII'IJe1ltihlll, tie cog; eOl ji.eret.

Sex tam excltavit Maximinus, qui Severo fuffeClus ell, SMji6. ~ifl. Ec· ejufque meminit his verbis Eufebius . A'e~alldro Romtl1l~

cIIj'.IJI,-'.t.;u. tum Imperatori, cllm tredecim allllil gllb""aclllil Reipub/ie41

prtefuijJet , Maxim;lIus Cd:far fucee./fit. Is, propter gravem ill'lJidiam , qua cossr« Alexa"dri jallJiliam, ill qua comp/llrer pddes, ~ Cbriflialli ''lJerfaballtur, flagrabat, lIeerbllm perfteutiollis telllpeflatem eOlleita'IJit , jllJlitque fllos Eec/ejiarulll

Prd:jidu, ta1l1qllam auRorel Doflrifld: £.vallgeJicte, lIee; daTi. De ea item perfecutione ifta habentur , apud Gregorium D. Grlffr. Nil· Nazianzenum , Perjeeotio eras , ~ quidem atrociffillla, ~

;:;~Ji1: r: formidolf!/iffima, iis loquor, fJuihtls etl perjeclltio 1I0tll eft, qRIIIII Maximillul 6xcilll'lJit, qui complures, balla ita priacm obor- 1111 e~cipiells , crude/itllte INa perfocit , lit omllU, qtl~ prtece.ffera1lt, lroel,. i!J bumallilale p/ellte foijJe ",iderellt.r, ill" c:redibili quadam tludacill forells, 1II0difqllC omllibol, i1l1pietatil pa/mallJ ferr« contellaells. Qgod fi ita fuit, multo acrior , quam Eufebius dicit, perfecutio in Chriftianos extitit , nee in folos Ecc1efiarum Pnefides fevitum fuit , Et fi uotitfuna tum fibi, tum iis , cum quibus Nazianzenus loquebatur hzc perfecutio fuit: quomodo non ridenda Pfeudo-Lactantii fabula , qui eam nurnquarn fuifse fcribit I

E~,'i'. m, '. Septimam, commovit Decius : ilJam Eufebius, Be Oro-

o CIIP·U. fius commemorant , & hie quidem his verbis: Decitll 114

roj.llb·1· MI. perjequelldos, illterjicie1lllofque Cbrij1illlloS, {epliNl.s poft Ne-

I'fln'. rOllem flralia fparjit eJiflll , p/tlrimojqlle ,sallf1orllm ad C()'fOllIl8 Cbrifli de {uis Crtldalibul m~/it. Eadem fere habet Severuss arque de ipfa agunt Hieronymus in Vita Pauli primi Eremitre, & in Origene: Gregorius Nifsenus in Vita Gregorii Thaumaturgi , &. tandem Gregorius Nazianzenus Orate in

laud. Cyprani • Nos de ea pluribus alibi egimus . .

A Va-

Digiti;ed by Google

L'I II E It. IV. CAP. XII. 67

A Valeriano Oda-va excitata fuit , de qua Orofius:

PII",illnlll mo"- lit IIrr;ptUt i#lperilllll, of/a'lllll a Nerone adig; OrIj.Ii··7·~·U~ per tormenta all ;dol,llItrill1ll, ablJegalltifque inter/ici jlljfit,

fofo per Olllf/III'I Rep ROMallDrllllllllt;llIdi.eltl S •• f1orlllll fa ...

glline. Refcripti illius ad Senatum , de Chriftianis perfequendis Cyprianus meminit , qui &: fub hac perfecutione martyrii eoronam accepit , Huius perfecutionis mentionem fadunt Eufebios etiam , & Nicephorus s quorum primus, de ipfo Valeriano hac a Magno Conftantino dida recitat , il!!_;'lle Vahriane ,anikm "lIdelitatelll, 1/1111111 Decilu , in De; /amillol oflenJefll , jllflum, fallf1111t11/1I1 De; jlldicilillJ, tjllllfi ante OClllos Omllilllll Pllillifl;, Jllm CIIpti'lllll p"I1/IIS "'a,, i!J """fIlIl Jllub"r;s pUrpllrll, i!1 rtlilJllo apparatll rlgio i"dll-

tllS.& tatldem II Sap",e Rege Peifarlllll iufflll e:tcorillr; ,falefJlle

'()fIt/jtlll , {elllpiterllll111 til; ;11/orlllll;; tropbellM', illite OCII/OI

O",,,iIl11l Jlo!tlifti.

Aureliano Nona tribuitur , qui cum aliquando Ecclefiam in pace agere permififset s imo de eadem optirne meritus efser , utpore , qui adverfus Paulum Samofatenum hrerefiarcham Antiocbi..~ damnatum, juxta Patrum fancita, retcripfit Epitcopali dorno expelli Sarnofatenum , eamque

illi cot_leedendam, cui Romanos P~tjfex in f';la Synodo &lfi6. HijI. Hcp'r~fcnpfifsct , ut Audor eft Eufebius , & Nicephorus s c/,/./;6.7.C.14. rllam poftea , infano quodam furore correptus , ultimo fui Nie.pb. m. f. imperii anne vexavit , A Severo tarnen Sulpicio , inter Eo- I,:f.: I,.

cJefi~ perfecutores non nurneratur s prefati vera Nicepho- .. ,'

rus , ac Eufebius , quonmdam illum confiliis impulfum,

ut 'perfecutionem contra Chriftianos moliretur , divinaque

ultione fubito deterritum , a fubfcribendo in eos edido

( cum repente ejus brachium obriguifset) , temperafse fcri-

bunt. Nihilominus ilJum fideles infectatum efle , eaque de

caufa Ccelefli vindida fuifle fublatum , ipfemet in Chronic.

affirrnat Eufebius ,

, Decima demum perfecutio , a Diocletiano , & Ma- 0,../.1;/, •. , Mr·

•. e..: DOli ' fc b' . S'~'r. /,b. 2.

xnmano nut • e ea ro JUS, Severus , Eu e JUS, Nice- EUfib. lib i.

phorus , aliique fcribunt , Omnium aut em acerbiffirna ex- NiCllb, lib.,. ritit , ac decennio integro Dei Ecclefiam vaftavit , adeo

u.t ornnis f~re Orbis ,facro Mar~yrum cruore infectus fue: Eu"". ,,,./U .. r1t; fie emm , ut narrat Eufebius , omnes carceres pleni ' JiU.'''I1:'

I ~ ~ar. .

D. C:yp,.. IIp;J. .,. IIcI s.,.o:

Eaft6. /i/'.1'Bcclif,HijI.t.lo.

Ni"pb. lib. 6. 0('",.'0.

C __ JllIt;".II,.l

I.l4Iib.in 0,. ill; .clS.C.,,.. .

Digitized by Google

Coq. i" n". lid V.A",. "'/"1.

68 ACTA SSe MM~ VINDICATA:

. Martyribus erant , ut nullus facinorofis locus relinqueretur s totque martyrio coronatos infra biennium refert ,·'ut impoflibile eorum inire numerum fuerit , Anno autern., Imperii decimo nono, fub Paffionis Dominice celebritate edictum exiir, ut ubi que terrarum Ecclefie deturbarentur , foloque zquarentur·, Scripture Chriftianorum igni abfumerentur , honores adepti turpiter de gradu deponerentur. Nec ab hinc multo poft, edicto altero mandatum eft, ut ubique gentium Przfides Ecclefiarum, primum in vincula coniicerentur , dein machinis adhibitis , Idolis facrificare cogerentur , E~ quo cOllflat ( fcribit Eufebius) pr~cetlefltihul allllil /lIiJfo prtl/uaia qUtltlam perfecutio1l;s , que /tl'lJi,Uima allllO ;//0 tlecimo flOflO effe ctepit, cum imp;; i/li pro-

poftto pa/am eaif1o, i!J omfl; atlbi!Jito cOllatu, Cbrifliallllm 110-' tIlell pellitt)s a mUlldo tol/ere /perarellt • Apud Coq~tf~ Zonaras Audor eft,Diocletianum propterea fe imperio abdicafse , quod impios conatus fuos , irritos videret , nee pofse fe ulla artc (uti optarat ) , Chriftianam Religionem extinguere congofceret . Nee fine magna providentia iQ fa .. · dum· videtur , (inquitCoquzus ipfe) , ut nempe tandin fidem perfequerentur Imperatores, donee ipfi fateri, fe nihil fuis perfecutionibus contra earn efficere pofse , cogerentur •. Et hac de decem perfecutionibus obiter dida fufficiant •

""Ji". li& ... tll/·3.

Digitized by Google

CAPUT

XIII.

Plu,el ~ 'Iuam dteem /up"iul tnumt,a/al ptrflCuliontl;

, in Chrifiianol molal fuiffo. Cu,. Haa,.jllnuJ,

;nte, Fidti ptrjeculP'es fit "ctnfondul •

V EauM eorum fententie , qui perfecutiones contra.

, Ecclefiam motas , decem dumtaxat fuifie fcripfe--

: runt, minime A uguftino adherere placuit . Przci-

pui, quibus numerum hune tenere Iibuit.Sulpicius Severus, ae Orofius fuerunt s de quorum altero , hac fcribit Baro-

nius , Hec ipft idcircd , fJuod lIumer.m m.YfticllIlI, fJllelll pOllit, Btrr,ft; .I •• )16. ilecem pirfiCtl#OIlIJIII, fJIJal .IJlllerllt, illflar decem plogar.", 1"' •• '''. to.J • .4:gypti ,'f 'IJo/.it illtegri cIJjloditllm , II'C a/io accedeflte la-

befof1atul1I , prd:urmittilfjlJe ob id , per[ecIJlioll'''' I.b Lici-

flio i:fc.

Et eadem caufa ipfum numerum prrefiniendi Orofio ' fuit : cum enim conferre voluerit , tum cum Romanis lE~yptios, tum cum Chriftianis Hebraos , decem .lEgy-

ptiorum plagarwn numerum fervare voluit s quem idcirce C'q.'" Not •• 4

( C . ) A ft' a r. 'II' D, .11",,"11. de oq uao mterprete ugu IOUS iuppretso 1 IUS, coetero- C;Oil.DI; Ji6.

rumque , qui fententiam hane tenuifsent , nomine, his. I!, 'tip. f3. verbis notat , Proiflde, II' il/ud qllidelll teNlere Pllto effe di- 1J:,;,,;;:t.id~B. ctlldlJm, /i'll' cred'lIallm, qIJod 1I0llflllllis 'IJi/llm eft, '/Jel 'IJide-

·lIIr, 11011 alllp/ilJs Eccle,/ialll paffIJrll1ll perftcutiofles , IJ/fJIJe 114 1~ltIpUS .AtJticbrijli, '1IJa", '1uot ;a", pap eft, idefl decelll: IJI fllla~cimll, eadelllfJlJe flO'IJi,Uima fit lib .Allticbrifto. Et perfecutoribus , verbis, qure propofuimus, enumeratis r fubdit • Pia gal ,"illl /Egyptl'orIJI1I, fJIJolliam Jecem flleriflt, a.tefJtlam illde e#tire illciperet popIJI.s Dei, plltaflt lid hoc illtellef11117t.J effe r'ferelldas, Nt flo'IJiffima AlIticbrifli perjicfltio , fimilis 'lJi- , dealll,. IIl1decill1d: plagd:, fJua .£gyptii , dUIII hofliliter' perft- \ lJ.uerclItIJr Hebrd:os ill mari rsbro , populo De; per jiccIJm traflftllllte ,perierIJllt. Sed ego, ilia r, gefla ill ./Egypto, iftar per-

, lectlt;ofles propbetice jigflijielltas ej1e flOII arbitror: fJuam'IJis Ilb eis , qlli boc pllt'"", eXfJlli./ite, i!f illgllliose i/lajillgula ,bit {HlglI/il compaTala'llidct1f1tIlT: fl01l prophetieo /piritu , fed ,011-

. je-

Digitized by Google

I -

Coq. i. n", dd V.A"" "'/"1.

68 ACTA SSe MM~ VINDICATA:

, Martyribus erant , ut nuUus facinorofis locusrelinqueretur s tot que marty rio coronatos infra biennium refert , "ut impoffibile eorum inire numerum fuerit , Anno autern., Imperii decimo nono, fub Paffionis Dominica celebritate edictum exiit, ut ubique terrarum Ecclefie deturbarentur , foloque aquarentur, Scripture Chriftianorum igni abfumerentur , honores adepti turpiter de gradu deponerentur. Nec ab hine multo poft , edicto altero mandatum eft, ut ubique gentium Przfides Eecle:fiarum, prirnum in vincula coniicerentur , dein machinis adhibitis , Idolis facrificare cogerentur , E~ qao cOflflat ( fcribit Eufebius) precetlmtihlll IIflfI;1 foi.ffe prteludiaqlltetlam per[ecat;oflis , qu~

f(ttzJiffima afl1l0 illo tlecimo flOflO effe crepit, cum impi; i/Ji pro« poftto palam ediflo, i:f omfl; adbibito COflatll, CbrifliafllJNI flO-' me" peflitt)1 a mUfldo tollere Jperllrmt • Apud Coqu~t!D1...J Zouaras Audor eft,Diocletianum propterea fe imperio abdicafse , quodimpios conatus fuos, irritos videret , nee pofse fe ulla artc (uti optarat ) , Chriftianam Religionem extinguere congofceret , Nee fine magna providentia id fa- ' dum' videtur , (inquitCoquzus ipfe) , ut nempe tandiu fidempenequerentur Imperatores, donee ipfi fateri, te nihil fuis perfecutionibus contra earn efficere pofse , cogerentur .' Et hec de decem perfecutionibus obiter dida fufficiant '0

""Ji", li&, .. ell/,3,

Digitized by Google

CAPUT

XIII.

Plu,ts , 'Iuam dtetlll fuptI'jul tnUWltI'atal ptrflCulionts ;

. in Ch,iflianol molal fuiffo. Cu,. Haarjllnu/,

inltl' Fidt; ptrjtCUIP'es fit ,ectnftndul •

V EaUM eorum fententie , qui perfecutiones contra.

, Ecclefiam motas , decem dumtaxat fuille fcripfe-

: runt, mini me Auguftino adherere placuit. Praci-

pui, quibus numerum hunc tenere libuit.Sul picius Severns, ac Orofius fuerunt j de quorum altero, hac fcribit Baro-

nius , Hec ;pft iJcirco , quod lIUlller.m myflicfJm, qllelll po,,;t, Bltr"'; ., •• 316. ilecem piifeCfJt~'OllfJlII, fjfJlIJ' II.lllerat, illflar decem plogllr.", 1",·lf,.. to., • ./Egypt; ,~: 'IIol.it illlegr,} cuflodillllll , eec IIlio IIccedente 10-

be[aflllttJlII , pr~urmittilfJlle ob id , perflclltiollem /.b Lid-

"io erc.

Et eadem caufa ipfum numerum prrefiniendi Orofio fuit : cum enim conferre voluerit , tum cum Romania lEgyptics, tum cum Chriflianis Hebreos , decem .{Egy-

ptiorum plagarum numerum fervare voluit s quem idcirce CIt hi No' •• 4 ( Coq ueo interprete ) Auguftinus fupprefso illius, coetero- ci~::'b:·,;t rumque , qui fententiam hane tenuifsent , nomine, his II. CliP' r2. verbis notat. Proillde, tit illud fjuidtlll te1lltre Pllto e.ffe di-· 1J:':,;tt.;4~'· ctlldfJ1II, ji'lle credtlldlllll, fjllod 1I01l1l1l1/;s 'IIi/um eft, 'IJel'llM,...

. tlJr, tlOIl IIl11plillS Eccle./iam pllffuralll peifeclltiolltl , fJ/que 114 tempus dtlticbrifli, fjllam quol ;alll pap eft, ideft decem: UI ""d~cimll, IlIdemquI 1I0000i,Uillla fit lib Atllicbriflo. Et perfe-· cutoribus , verbis, qUa! propofuimus, enumeratis s fubdit • Pia gal ell;1II /Eg:jptiorlllll, fjllollialll Jecem fueritJt, lI.tequo", ;IIJe e#tire;lIc;peret populus Dei, pfJtalll IIJ boc itltellef1u~ effi reforetldol, UI "o'IJi,ffimll Allticbrifli perficllt;o , jimilis "';Mllttlr 111Idec;m~ plag~, fjua £gyptii , dUlfJ hoftiliter peife- \ I]lIeretltur Hebr~os ill mari rsbro , popllio De; per jiccum tras-

feutlle ,perierlillt. Sed ego, i/lll re geflll in .lEgypto, iflal per, feelll;OIleI propbetice jigllijicillal ejJe 11011 arbitror : qllam'IJis 116 eit , fjui hoc plltllllt, eXfJllifite, i!f ;tlgIII;ose illajillgll/a , bit [,"glliis compllrlllll'lljdefllltllr: tl01l propbeticofpirittl, fed &011-

- je-

Digitized by Google

/ -

70 AC'tA SS.MM. VINDICA·T.,.

jeE1l1rtJ lJIelJtil blllllllfll#, fjlll# tJlifjlJllflJo lIel 'lJerlll1l pert;fltl j

aliljllllfltlo [nllitn; ... :

. Explicat aut em inferins , diferteque Auguftinus oftendit , cur horum fententiam minime veram putaverit: quod, videlicet , pluries, quam fub decem Principibus, perfecu ... tionibus , vexatam Ecc1efiam agnoverit, ut ex ipfius verbis inferius apponendis conftabit.

Verum noftris Pfeudo-Cenforibus (ut dictum eft), Ionge aliter quam Auguftino vifum eft, adeo ut vix allentiri videantur, Ecclefiam fub decem perfecutorum tyrannide fuiffeexagitatam , Sed quia longum nimis eflet omnes Principes recenfere , a qui bus , Pfeudo- Ladantii fabulofo F.Zcipue dudu , contendunt Chriftianos vexatos non fuifie j

. Ideo de tribus tantum quzftionem habebimus , quos nulla prorfus ratione Chriftianis fuifie infenfos, conftantifiime aH'erunt, quo Martyres fub ipfis paRas, false confictos , oftendant.

Primus fit Hadrianus , qui nullum Edidum contra

fideles promulgari precepifle dicitur • .

Secundus fit Claudius hujus nominis, inter Cefares fecundus ,

Tertius demum Alexander Severus , de quo afferirur , quod imperium fine fanguine duxerit .

. Quod ad Hadrianum.pertinet , fententiam eorum , qui

Inter Udei perfecutores eum adnumerare renuunt , recentior quidam his verbis confutat •

• .J DoJ'lJ'lJeJl., ;. JijJerlllt. CJP"illflicll Xl, tie JIilllc~·latl!.J.

r",.Critlc.JlIjI. u.. 8 ~ ;!J.' fi L ZJ J . JJ'

Clwono/'C.IO• ,suurl".l1", #I. 3 • l(;;I ~,. efJtlJ"lIIl1t u" ~II T'''fIO .111.1."'" pe, ...

• 'I",. u,. ftcfltiOflelJl [lIijfo, lJIIod refer; 1torll1ll ;11 fl'llfJretll CbrijlitJlIOrlllll ,JitorfUJllllmJmeri.t SCriptortl CbrijlillfJi ,II{, HII4rillfli lelale profJt;",i, .,1110 IlIm,.,diflsrMIII perfeelltiolle", J,cer#lelltilllll 1II,fltio1lelll teen-it s fIloel h~e perfecflt;fJ a S'''-p;lio Se-uero,. filM/II IIppelletlW, ell", ElljehitJs flJllrt". M. AfllfJ1Ijllo IIJ/igMt, ;"111'111' ft1ljerillt Euf,hio IIl'Jti'llliorIS, Ilti Lllfltllllilll , Tlt"tlllJitllllJl, (!f Melito SlIrJe.jil s IJtlfJJ, ~ Sa1lfllll ':IlIfti".r Marlyr, lit pllell/l. CbriflillfJis ab AIItolliflo Pio ;lIIpel''''''', HIIJrill1li 110111;'" II/tlljit, fJflOel 11011 flcifJel , ji ;,/e H.dt-;II11U Eeclejilllll perjeCfJtll1 e.lftt; i5. tptoJ CII.,IINt HIJJr;lIl1f1l telllfJM ill ,.lIiblJl Cifli/litilJlJl lme jilJllllacbril cQlIftrNe1ldll, Ijlll# fo-

11111

Digitized by Google

., \

LIB! l\ IV. CAP. XIll. 71

.11 tra/, Cbrifto for« dieall", .t uflil eft Gentilil ipft Lalll,ridilll; ;deoqlle ell'" a Cbrijlillllil "'#ta"t/i, 41i' •• 111 rllijJi , tonellldil Dod'IJ'lJell.1 •

. At eo"",llIrel HadrifJllo ;",,,"lIlIte III1l1ty,ill11l P"_POI, HterotlYlllll1 III Epijlo/" 84- ad MIIgllMIII Or"lorelll, 1101 dilhitll,e flO1l ji"it. De ~lIIJd,tUO e"i1ll loqlletil, mt : ~tlrlltlll .Apofl%rlllll Difcipll7i/ i!J Atbellielljil Y'olltifo#t Ecclefit6, 1I0lllle

HadrillllO hillcipi EktJjill~ fllerll ;'If/i[e,,ti, /i/)rllm pro "oflra r,Jig;slIe trlldidit? Et t""It6 admiratioll; olllnib., foil, lit per .. pClJlioflem gra'Vijfilllam illilll e#te,l/elll flallref ;lIgell;1I1II ?

Nequ aiellt Dod'lJ'lJeJ/1I1 HierollYIll111ll coeVlI1II A.Elore. 11011 effe-.. Nam.-m-{tlpra di#ti, qlli;1I rebMI ROlllllllil Allflorel coelaneol , Jmt 11I""lIrllllo" rlqMi";t, eo/d,m ill r'D1l1 EccJefia./Iicil ;",,,,,,110 flagitllt: CIIlII'es EccleJiaflict6 pejoris conaitio,,;, fl01l fiJlt, qllalll propball~; "''III' EII[eililll, t!f Hierollymlll , qui de Hatlriatlea p'r[eclltioll4locllti fUllt, l/Ii1lO1'1II i" bile "arratiolle fidem lIIerea"t." flllllll dll1ll d'IIlii, ""Ie filII telllpor. ~ .R,?I11I1"il geflil, flrmo1le", bllb,,,t. NIIIIM", qllide1ll ah Hstlria'iJo ad'lJtiful Cbrijliaflol In'OIll,uglltll>>i ediR.", ; [ed '111~ tam. a Nero1le, q.a", II Dolllitiallo , ad ahole1ldam ba"c Jefla. lata fllerallt, talll foh 1"raj aso , lJuam foh Had,iallo I#tIClltio" • • andata. ~J '11,,11 b~e ",.fte.tio IJUIl,ta a SlIlpieio St'DtrO afJpelletur, ;4 m;'lIm 'V;deri 11011 deh" • Vt e"jm obfi1"lJu VeJftr1l1 , ill COIIIIIII"tario ad cOII'VerfiolleM S. Afr~ ,D. AlJglI/li1li tempore'VlIlgarll erato opJllio , decem plagil ./£I.yptillcil f,... gflijicatal foiffe decem Bec/eji~ per/eellti01l", filii II N,ro"6 till DiocJetia"l#fI Ecclefiam 'lJelJtar.",. ~III opi"i"1I'1II AfIlU .. ]Ji •• , lill. 18. a, Ci'llit. D,; ellfJ. 11. itll c01l'llellit, lit ojIellall' Bec/,fillm aflte NerOlll'" ,III ;11 capite Cbriflo, 111111;11 Supba-

"0, 1acoho, Petro, i!J Frlltriblll reliq.il perftcMtioll'. pa/fa", , lell 11011 Olllllel perjeC.tiOllet ~IJII~ ;11 ".lIIerlllll ,eaaffal efte , 'Vel Ijll"a /,'Vio," 'lJif~, vel IJII0tl "O'l)il etliflil "Oil l#t'i-

latt6, 'lJel fjlloJ a deCeftOribll1 crept~, flOII illtermi/to c.if. r9fIti1l.at~ , 'Del delliqlle a/ia fjllll'lJil de call/a, lit refit ait VeJ/trill, fjll; adJiI prOr/1I1 ;11;'11111111 efte, fjMI Allflorel ister fe:» hac de re tli/t'"lie"tet propttrea reprebellde"aol p.tet. CII. em", de reblll c01lw,,,it, ellr ;11 'De~hil "011 /110 qlli/qllt ;.Jicif}-

. tltlltllT ? Silllili, ,ft i" cmjlitIH1Idil lerflcMliollll1ll pr;,"ip;is 'Ntio.

Digitized by Google

I

I

I I.

7"JJ AC1'A SS. MM. VIND feATA

. ~od ad Lampriaium fpeClat, is de Ale~anaro ..rC'Vcro -ill

ejul 'lJita cap. 43. loquenl ail •. Cbriflo templumfocere'IJo/Nil', tNmqNe inter Dear recipere , quod i1 Had,ianul cogita.ffe forser , qui Temp/a in omnibus Ci'IJitatibul ./ine jimN/acbr;1 juJ1erat fieri: qua: boaie iacireo, fJuia non bllbellt numinll dieNnl.,. Hadriasi ; qua: ille ad boc parafJe dieebatur: fed probibitul eft ab iis ; qu; eon/ulentes facra ; repereralll OllltJel Cbrijlianol futurol, fi ill optato e'IJenijfet, i!J Temp/a reliqlla deflrendll. Sea ut Cafaubonul ill Notis ad etJIII 10etJ/IJ obfir'IJat, de Tiberio tlarrant boc Tertul/ianus , {:f alii Patre» Gra:ci , ac utin;: de Hadriano 'lJero lIelllO illorum jimile quidquam. Es lIIiruIII profeflo , tam nobilem Hifloriam , tot Fide; Chriflialld: propugllat~ reI acerrimas , oiro» ulldequaque Jof1i,ffimol, (:f quorllm illtererat boc fcire , potuijJe fugere. Sed 'lJiaetur bee de Hadrian" fufpic;o , lIIulto poft ejus feefJ/ulll bominum IIICf1lel in.feJij1e.

Nom, neque '!fujlinlll Martyr, neqtJe Atbmagoral , lIeqlle Ter~ Ullliallus, neque CypriantJI, aul omnino qui/quam e:t ilia "elerUIII Patrum manu, vel tenuiffimam ejul reifufpieioncmfondo flulllquam aeeepifset .' Vnae aut em 'lJu/go multi, jeetl/() Lalllpri~ Ilii, hllnc de Hadriano cOflcepijJeflt opinionem, declarat' duf/or ipfe, cum {ubiicit: ~ Temp/a in omllibul CiviratibNI fine jilllu/ocril jufieral fieri: qlla: kodie idcircb , qllill lion babenr flultlina, diellntfJr Hadrialli, qUd: Ille ad boe 'parafse diceba-: tsr , En flntem , is originem bujus opiniollil •. 'Jufierat HaJrianUl Temp/a fieri in omllibus Ci'IJitatibul, fila lIomilli fine aubi6 conficranda : quod er Spartjallul ;11 il/iul visa ujJatur. Sea mortua Hadriano ; priu/quam ha:c Temp/a abjol'1}ere1ltllr ~ mallfire p/eraquI illorum iltlperfoE1a, lIeqlle IIf11qMOfll dedieatll flint. Exemplo potejl efse il/ud, quoa Tiberyade magnijice incboatulII, m():t reliflum efl, needtJ1II abjollltul1l, tandemqlle ;11 ufllm !Jalneorllm II Ci'IJi!JlIs dejlilliltum, tit reflatur Ep;pbamu~ cOlltra Ebiolld:OI. Talia a:dificill, ;n p/eri/q!Je Ciwtati!J1I1 adbile Lampridii etat» extabanr-; incboat« }01l1l1:., flOll perfoE1a, non dedicata t lie proinde , tit ait iple ,./ille fJufllifle, C1 fimu~ lacro ullo. Hinc flf1um., ut ill anjmum illaucerellt multi , qui~ /JIIS afielltitNr Lamprltlills, flOfl jibi Hadriaflllol illa TempllJ ex-tru~ifse, 'VertJm Chrifto. Ita refle CqfaubQnus. Nee denil}!Je e~ ,ufljfJj Jaffo , Hadrianum IIMliam perftcfJtiofJefll 1110- 'Uifse aeduci poteft: C1I1II S. MaTtyr, II~ per/eeflti.onis cefsatio-

"em

Digitized by Google

~'I Bit R IV. C ~-p: xm, 73

tit'" II" A.to,Jino Hadriani filio ,mpetrll"t, Hatlrlan; tN~"',m. fWopoftltr'it; pi IIgl';N CbriJI;ali.dt'fJlli'inll~ctlltia , /ine", pnfec.tiotllllllO ttlllp'ore 1#t(itat~4imp6ffJiffef': "A/;IZ co"jcf111- r. s flUll .t /IIIIm 6,;lIiD.;111 fIlMt'"' DOa'IJ'lJel/lll ill ",ea;MIII iIltl.cil , titJ. plMI firmament;, ac rohoril babe"t. Hec ille '.

Poft:- Barohium , qui de hac Hadriani perfeeutione

difertiffime agit , Oooueus here litteris .mandavit • A"lonill; c..D· m ~~ ....

'-"1-- . AM~." •••

p"ficlltio /IOllilllr etialll qUllrtlJ IJh OroJio lib. 7. Clip. 11. ~ Cifl.lJ,f; ~ .

'B1fimJ /ill. 2. pi.tli .0"';"lIllIr, .hi quartlllll aicit folffo fo!J

HatlrillllO ; l!f .erild fjllidem, fj.;11 urllllll eft HllaTilllluIII

'."iffo ill CbrijlillllOt , i5 quid,,,, c'lIdeliffilll~, '1lNJtl fat;,,,,,, '

tHelnt grll'lJijJiM. i/l., lillie II SIJ"flil Patrihul fcript • .Apo-

Jog;. , fjllibUI perj'ecllliollil gltJJiul1l IJ ctr'lJicibUI CbriflillllOFII.

tWIrlere cOllali flllll, III i.!!.IIJrlJllIl, {!J Ariflidts Pbi/oftP"1I1 ,

tjllorlll1l D. HierIJII,111l1l1 lib. de Scr;ptorihlll EcclefilJJHc;s ,

f~lIImll CIIIII IlIlIde ""lIIillit. JIIIO ill OJill11l Cbl'ifl;lJ~ IIom;";1 fllcrf{III1RIJ HierrfolJ1IIOrlllfl Ioca , IIDolII;lIatiollihlll ld%rlllll 1WopbllllafJit, IIlqae ,.dII'lJil. SefJerlll,jh. 2. PlJllli"., lid Se""II'" Epifl. JI. H;eroll.1111111 Epifl. IJ. Per."" fllill IIul- 1tI", ediflulII (ld'IJer/1I1 CbrijlillllDI prollllllgllllllll eft, fll leplllllr ipfeTerlflHitlllfll i • ..Apolog. Clip. 1.1!J '1U;1I ill IIleHIII 'tlllaelll mUlat., eft, lit Cbr;po TempJlUII trigere, etl"'flue i,,-. ler DeDI rIC;pere, 7'elll,/(1 dellifjfle ill om"ihul Ci'IJittilihllt .hfqlll jilllulacrit trigere i1l ,,";1110 cOllciperet, .1 Allflor eft Ltllllpridifls ill Ale#tlJlldro; e(l de CllllflJ flrt~ 110" 1IUlJlerlllur jllter perfeclllf)rel IIIl Allgupillo : quill , i!J bOllon prefec ... 'filii Cbrijli'flO/"fo,.ibiJ XipbiJilJlIS ;n .4#'",;.0 Pie , Sic ~ <JUZUS.

"

I

, I

i

,

I

,

CA-

Digitized by Google

/

7~ AC1'A SSe MM. VINDIC:\T~

C .A PUT. X IV.

"C_Jaud;ul C4for , quidquid in con't'llrium Pfiuao-'Ctitfdrt! : pU/ellt, & ipft Perftcul-oribus E.&dtjitl . ..

IIdlllRlltrll"aus en .

NON fie fub Claudio, .uti fub Hadriano, perfecutionc_ vexatam Ecclefiam ,.idem, quem innuimus, recen-

'Ill. Cy;tit'.HijI, . tior ex.iftima t 's ideoque Baronium id afferentem his

C:lr?no/. h, -verbis rejicit • Ad IIUIII. IP. i:f ftlJq. BllrfJllitll • C/atltlill.

(;brijl, 26~, J d'ff 1 .. r. C'L ;/1" I: .m fl 'L'

ficUJ/du Bar. mpn-atorem e , 11111 aQ'Ve1j1l1 Dr'r,allOI pr01llu rg0.ue cr'o,t,

,369.10#1. f. (illp/ie; fUlldamellto inllixul. Primu.1I1 cOllfiftit i • .Aflil StI1I"r p.1&, ~h •. ",6" f1fJTU1II M.artyrllm Marii, i5 Martbte ejul CD1JjtJgil, i5 filio.

rllm .Audifodl, IS .Ahacllm, qllOYfl11l Af10rlllll lIIelllio die 4. Jprllil hHJita S. Valelltini, qlU";lIugra e-x 'IJIIriis man"foriptis· Tlfort. Bollalldlll di, 19.1antlllrii; qlllJ Marilll, i!f Socii col""lnr. StefJtJdUI11 de/uNlitll'; e!lt Mil S. Lnrelltii die 10.' :dllgujli a Stlrio recitatis , ;fI qllorlllll jilll .e1ll0Tlltll" lIIa,.~ ,illm S. Cyrilhe filite.8. Tripbolli,e IINO";I '1l1OlIdam Ded; Ct~faril ,qllaTflJ1l prior die 28. Gflobr;l, poflerioT die 18. ejilide.

mtlljis iti lrltrrlyrologio Romaflo eM III,. , . i!J. q"","m Bllromlll , f!J SpOlldalJfU prctfollti atlnO ( 269. ) mentioflelll-fo~illnt s MiI-f rii, i!J SOCilJrlll11 martyrio in IIl1lJUm /equefJtelll di/ato. YerMIII tIN/ltll, elf astiqeis , P'_rfeClltiOlljl It Clalld;(J IIIPtte memillil , i5..Afl1l S. LallYellt;; a SlIrio recitata ; pllllleilllMlreri"tI, tJ

/uppojititia. 111 lis enim diflrt~ legitllr, Llfllrtllli"m , tf. XiflllJll

Papam , Decio impera11te mort» aJfef1os, VaferianiPr~ftf1i jul/11, (:J ·tamen IItrill/que martyriullI, Valerian9, (!f GalliellO imperalltib:u ,colltigijfe urtul11t SUII"do,;lI ii/dem dflil legitur , ljiwi(Je Decilll1l Imperatorem in PerJidelll, tt occllpape Babylonial11, Baf1rial1am , HyrclIII;lIl11j (!f .Affy,ial1l , qll~ mere filbllk/a; CII1II Deets» poft adeptllm Imperium, in Per.fidem proJeflflt 11011 foerit. MOTl itaqlle Trypbolli~, ac Cyrill~ fili~ martyri!lm , [lIh Paleriallo Imperatore , 11011 'Vero lull

~ Claudiu contigit •

Nee millul a.fulterilltl Af1a SallflOrllm ~13rii, Marrh4, a c fi.':ortlm ; qflidquid dicat Bo/IiIlIdtii citatu« : ill iis ellilll di-

Digitized by Google

. L In,. IV: C'1\. r .. XIII. 7f.

tlicilllr Mtlrill1ll, i!J·14oftbtl., C.III filiil II/;jffe /e tid p,a" B. Colifti , ,II; ill/pnate He/iugaholo , POllt;fox R{)lJIfllIlIl C"IS·, tIU eft, ,.ii/lle iJeIJ·joc II~ .~"ftJebflt • Ail Bollo1ldlll.;iI Nolil oJ eo Af1o: Erlll ill fllibllftllllll Ro[we;Ji fchedil tlllr.rr latlllll, ;11 hil .Af/is, pro ClIlijJo repo1l,,,dlllll DiOllYjilllll. ~~" 1111111 i1l 'Oet"; cop/a 1II{1. re,ererit, "11111 fila e01lje£111rfl tleji1lie-. rit , balld /if/llet. P,rolll{t boc Rrf'O'lJe;dlll ;n alif/fIO 'Oueri 1110- nlllt/ellto I~giffel t i"l1~ i1lJMhi~ illdicoJfot. Baro"i.1 llit ClIlifH Epi/CD,i .QJlJe1l in'lInEi;4 'lIempJariblll leg;, tJ Ii ,ail oJ ;J/II" ;~c.,.eft"e IIltliacrit, !uhAlex.anJ,o eo/loea1l" eft • .At Ale~dtJJ" ,sn;".,Ol'llielU Cbrjfliailfwlltll foil, I n, eo illlperllllll t

£cclejia , Rolllte , 'Oel alibi #fl"tlta • .

I"fincero Bed« MartJroiogifJ tlllJl AII£1ario Flori, (511l;~ ".m, fJlloJ pr<fi~; t Bolland., JOIII. II. 8a.£1orlllll .MetJfit Mil"':' Iii, oJ dielll ~s . .Me1ljis Of1ohr;1 Jeg;tIlT. Ipfo die lWl1Ite flill Saltzr.;a lIatllle f/.lldrog;tUll [e» mil/tum" qtli jillill/ hapt;uti ti DioIIyjio Papo, e: tJlO!JC jllhelltc Clalldio Imperll/f)re duo/fat; }lilt,. VbifMlI1 pofiti ,i!J tzliil Ma,.t,rel cel1tlllll 'Oigitlt; 1111111., inter '11101 fller.1It qllatllor mll;tll Cbrifli TbeoJojifJl, LfJCill/,

MlJrei6l'" ~ ~trllr~' 8cn,tlU1l i." PtzjJiDtJ6 S. Xifli. Ita Beda ; PIQrNS , /lliiqrie eo die fNWIllt, is jurelJldrito, "teC milll bauji. Buo , m AfJ;s ftAp10jitiliis 8atlf1i Xifli Pap«, Il!!_are./;cit ill" .df'tyr;a VlTIl. fort, dO'IJ. t011ld1l Jilt illce1'tlll, .ee 11//", ;111" /HTatJttl ClaMtlio ,"ficlltio i" CbrijJillllol, 'lJeJ lJIilites exc;tata 'I

II/~:X diflis Ji'lllel. .

'. Et tub feqaenti alJOO .. '!am ;1J/1I/1"io1'il a.fli /i1l1 (in~ !bid. ru/I4!. quit) 'jlelJiinull, ClnJio'itJIperilllJl R011l1l1lfJ1II. reget:te, nllllol

Martyrel ill'Ecclejill {llifte, 1I4C III/lUll ex allt;qllis trodiJijfe ,

wi 41ii11 , #fl(JJ_Pr.;efofltJI ej(lI.~111 'lJt4(ajft. ~r; .Aflo I

f*te .,eftrt B(l1'1Jllills de Marryr;o MaTii,.1$ Mlzrtb. ejlll con ..

p§is t CIIIIJ flJiis corM. AaJifote, i:1 .A6acbulll, fjfli,; Per/ide

pili Cb,.ijN411i. /4.,mllltl.6il rWllIiQJlUll.Ap0ft0/WIII1I.'fJtlli,Pe tlicllfI-

,.,. , /lIppDjilitia, ide~fJM IS RtlW;lJIlrlO ;11 aflisjitJceril , i!ffe-

BfU, fJrimor.1II Ma1'tJrll1l1 , jllTt merir« p7'~terllli.ffo. Certlllll

,Midelll MariJl., oliofqne IIltll1OTatosllNJrtyrio corOllalOI {lliffe , M/II'eor.", .HIti"" ;11 aliqlfJibtJl allfifJlJi.r Man."IrDJDgiis legatJ.,

1m- ~ i!J ill Hk1', .. ,miallo., ,oJ diem 20. Mel/fo :':!anllari; ba ..

leotllr. Rom" ill Dn1~u'fio, Flllj;-atJi Epijropi ,- (1. Se6llfliil1li.

h Cc.eteriQ ·.Mllr;;, Mp,ttb4, .AlJdi/Il", ~ Ahoc~ j ~trlll1l

K 2 pr~-

Digitized by Cooc Ie

. () \

76' ACTA" SSe MM.VINDIC\TA~

pr£fotll tOrUIII Aflll ,pofllllifllll ftcilla, IIh alifllO re;HiflfWjc~ porum perito , fcriptfl. /Ilterim "obftrtlJllhis Iallda/u/l'l /o,./111. Martyr%gii Hierollymillllj corrupttun efJe, i!J FlDrenti"iulII", ;11 Noiis , flli reEle 'Vidit lI#Jlllm 11111,1111111 RDIII4 foiffe Ct6IJ1eIcrium Marii, mali i/llld;n AreNariam, fUod progre./JII tem-

poris Sal1f1i Mari; diflMIIl flleril , Nlutajfe .. Sic ille , '

" At hujus Scriptoris bona venia, perfuadere nobis ex' his, qnz affert, minime poflirmas , immerito Baronium afieruifie perfecutionem fub Claudio Principe Ecclefiam paflam efle , fub eoque Martyres fuifle , Qg,od enim nulIus Antiquorum ( ut fupponitur ) perfecutionis Ii Claudio mote meminerit , non probat eam haud motam fuille, ut toties diximus • Ponamus exempli gratia horrendum illud Neronis facinus , quo Chriftianos in ufum nodurni luminis defervire precepit , Ethnicum Scriptorem Taciturn non., commemoraffe s an propterea verum non fuiffet l An vero , fi quis alius illius meminiflet , vel folas , falfum fcri ... pfifiet? Ex filentio utique , ejufmodi , & his fimilia, ut toties diximus , educi nequeunt •

. Ada S. Laurentii , prout a Surio referuntur , adalterata eire, quoad aliquid, ultra fatemur s fed numquid idcirce omnino falfa , atque omnia; que in illis connnentur fuppofititia I Certum eft enim plura , potioraque, que in eis habentur , uti veriffima, ab antiquis Patribus Augufti .. no, Ambrofio , Leone Magno, Prudentio, ac aliis re-, citata eHe, adeo l)t ea in dubium vocare, apertiffimz dementiz eflet s non igitur , ut falfa penitiJs funt rejicienda. Ex notis autem falfitatis , quas iifdem Mis Pfeudo-Cenfores inurunt , videndum ell, an qure de perfecutioae Clandii ibidem dicunrur , falfa pariter cenfenda fint . Qy_id enim cum Laurentio, Be Xifto paiflS, non fob Decio , fed. fub Valeriano, & Gallieno s vel cum e;uftiem Decii in_, " Per fidem confida expeditione , .Claudii perfecutio I Si igi ... tur nil commune habent , que falfa funt , cum iis , quz in calee eorundem Adorum addita cognofcuntur , de Cyrilla, & Triphonia ; ac Claudio perfequente : qao P':do, ex priorum falfitate , pofteriorum etiam falfitas inferri poteftl Rectene educeres , fi verbi gratia diceres : Petrus claudus eft, igitur &. coecus s vel coecus , 'ergo 8c c1audus ~cum Jt<>'

rum

Digitized by Google

L"I II B R IV~' CAP:' XIV. 17"

. rum alteri defedui obnoxius quis eife po6it , fine altere , Dec hi neceLfaria fimul hominem inficere debeant r Si fa Ira' omnioo eflent , qu;r in Adis iifdem dicuntur s falCurn etiam efiet Xifto feeundo, Dionyfium in Apofi:oJica Sede fuiLfe. fuffedum -; falfhm Laurentium in craticula alfatum; falfum demum, quidquid de invidi1funo Martyre, toto Orbe conftituta, femper una voce Catholica przdicavit Ecclefia , Cum autem ill aperto fit, cunda hzc veriffima cfie; quo paelo, ex paucis corrupt is , univerfalis omnium eorruptio mferri valet? Aliis igitur rationibus quam allatis probandum erat Claudium Eeelefiam perfequutum non efie; nim Scriptorum filentium , & Adol'um S. Laurentii , que afrer .. tur corruptio , id certe minime probat •

Minus etiam oftenditur pertecutionem non fuilfe fub Claudio, ex excogitata pariter Adorurn SS.Marii, Martbe; Audifacis, & Abacuc corruptione , Ex eo enim , quod in iis legatur Califti EpiCcopi nomen; quis tam en ex hoc tuto eliciet , Califtum hune Romanum Pontificem fuifie, qui Heliogabalo imperante creatus eft·? At fuerit s ex hoc sno lapfn, coetera quoque falfa forte zftimanda erunt 'I Neque eft quod dicatur contra Bollandum , quod fi Rofvvei-. dus , quijreponendum pro Califlo', Dionyfiumfcriptum reIiquit , fi in aliquo veteri monumento hoc Iegitlet , il1ud Indubie indicaflet j nam potuit iuvenire, ac prerermittere vt indicaret , cum pracipue fchede Ille , in quibus id adnotavit , adbuc rudes , & impolite efsent , quibus aIiLJ addere cogitafse cenferi poteft , ad rem elucidandam , antequam in lucem ederet , Baronii autem fententia , qua. afseruit Califti Epifeopi nomen in cunctis exemplaribus legi , ( unde fi quis ad CaJiftum Pontificem hec referre rna-:

Iaerit , Marius, Martha, & Socii, fub Alexandro , non Cub Claudio pam dicendi funt) , non ita fe habere videtur , lit dicitur , vel faltem integra fententia eadem non prefer-

tur. En Baronii verba. ~d 'lJero lid Calif}; Epifcopi recita« B41'0l1. i, . 1'·, ,.", [Nperiill nOlI/eli [peRIII: idellliegitllr ill aliil Cllllflil, 1JtJ~ ." 11,P";" -{ •

. ""4i1l1111 e»emplar;blll. SeJ.c.1II cOllflet hil tem'porihul CI411dii "",.1..' /ttl; ffe Rom~ EpifcoPlI1II Dion,filllll i ~~;flilnlllllfJl IIlitIm , a Rae

'"11110, fjfJUllpilllll cpt i"ttJlige"dulII Allliftitllll , ~ JortajIJ ,ro3Ol1lll111 RDTllUfI/em ,11Ib. cujlll Di~ctfi TraflflyIJerina Regio

cen-

,Di9itized by Google

~Jl4H'rw;(_ C_i_j .. _..

';9·L,8.IO"".I. ,II,: s-r- ~jri-: ,,,,I,,,. .

78· ACTA SSe MM..~V"N".CATA'

cellftreill'l. Si vera ad Calif/1I111 Pap". bt£c filii rq,,.,. /INI .. ~ luerit; BOil Jab Cla.dio Imperatore, fld Illb Ale~lIl1dTo IIIII,! cIJiJocalld,,: fJllod r!1 flciffem Jih'lIlill', 1Ii}i M,art,rorogia '11.- i

PIa diflflt Mart,,,, Iub Claudio pl1lerellt e»: Sic ille , . -

Caufa igitur 1 ob quam fub Claudio prefatos Martyres Baronius pofui t , ea fuit , quod Martyrologia cuncta , fub· ipfo Principe illos pafsos perhibuerint , Q!o vera ad Califti nomen; quod illud, nOD quidem Pontificis , fed Epifcopi alicujus exifleret Portuenfis, cui Id nomen efsetsdiferte conjedurz hujus ratiouem reddit,cum dicit.huiufmodi efse faci- . Ie potuifse.quod Tranflyberina Regio.in qua przfati Martyres fuifse narrantur , ad Portuenfern Epifcopum pertinuerir •.

Abftinuit vera Baronius, ut audifti, a recenfendis fub Alexandro 55. Martyribus Mario, Martha, &: Filiis , quod Martyrologia ( inquam ) cuneta , fub Claudio eos memorarent. Nullus, ex antiquis, mote hujus a Claudio perfeeutionis ( inquit recens Cenfor), meminit , Verum , e contra, non modo nuUus negavit , fed infuper difserte fuifse,» dicuntMartyrologia cuncta , ad que , pre cceteris omnibus Scriptoribus , eam proprie commemorare pertinebat s quid igitur ultra defiderari pot eft , ut ipfa afseratur I Beda, ex Adis fuppofititiis haufit. Poft ferme igitur mille annos , nunc tantum aicBedz lapfus deprehenfus l Ex fincero Bede Martyrologio hoc intelligitur , & non lapfus Beda cognofcitur , quod ei Martyrologia antiqua adflipulentur , Cur ~ e contra fincera. Martyrologia nova, heri , vel nuditertius Data; & Beda deceptum.illud, in quo.quod non vult Cenfor legit, antiquum ) Ruvinartus Saudorum pnefatorum Martyrum , uti fuppofititia, Ada pratermifit , At cujus judicio meruit Ruvinartus, ut de his, aliifque ( homo, .videlicet 7 jrivatus ), contra communem Ecclefiafticam perpetuam traditionem iudicaret z

Preter Bede, & cundorum Martyrologiomm teflimo .. nia, accipe ,ex Metello Tungrenfi , qui Henrico Camfio tefte, circa annum millefimum fexagefimum floruit , Era;clarum de Claudiana perfecutione monumentum , in Qgt~ rinalibus , ubi de Claudio ipfo •

.J7iflori paJ1fJlIQIII ialldem perfocerllllll#fJU(lm

.stall' allrQ Iri'IJiQj;, imago.

.,

PrA-

Digitized by Google

L J i 11 i. rv; CA j: XlV. 19.

- "r4JitUI itJ~ /0/0, CO,.,..,;, pr~ljtl ce/fJ

- - Sa.Clolfl"diqlle prtJlit i"iq.i. _

- r,s,tkrict:t: palrilt Ci'Vu allo/tre flue"l,

Per qll()1 p",em ,.e"l1l bahebill.

ObfidibiJfiJlle fallllil, ab 'lJrbilfed~ re;tllJi"

- - Alit 'Viflil, -i!J caree" ""lIjil.

Et alrbl , altero metro. IJIl./4'J.

huere« 7yr01l1l1l1

SQflglI"JiI jllJli .!it;IIII c'"jiliD forDc; • Da» lil.hl JleT orbllll, -

.Abfqll' reJ)o1lfo, jilll j.TII '111;0116 ,ap'Ot • - poce Dellm fote1lUI

Mo:t ;lIllllditOt pIrlml, jllaicio lIegato • N« IJI()ra fa/llItl .1111", •

. /jllld ediflfJlII proc.1 e'flll/gat, .6i fauJln • rorbl , flToq1le toto

Bit decem lredecl". 2.60. Clltbo/ic; trabllllt1l' • .A1I" dill II1ltO//il

Ma1lcipOli pro fiaei ,o~ore fortior; • PDrtlt SII/ar;lt, filII

Tra1l/t1l1l1t1 .rbe flras e'fllbil a4111tllll14 •

Proferat Cenfor , vel Bede , vel faltem MeteIIi ztati fupparem Scriptorem , qui diferte oegaverit , quod hi retulerunt , &. de Claudiana perfecutione, juf.\:am inieetam dubitanonern fateri non verebimur : verum , fi veterum nerno feeum fenlit, qua ratione, contra illos, ae Ecclefia numquam interruptam traditionem , fibi modo credendum cenfere potent 1

Eadem ratione agendum, eum negantibus fob Claudio -Cefare parses quadraginta (ex milites via Salaria. Nee fileutium Flori,aliorumque rem inficir, &. fuppofititia etiam Ada dixifse non fufficit ; nam hujufmodi etse probandum eft: nee in eis erroremaliquem offendifse , fuppofititia ea om nina non probat , narn ex tam univerfali definltioneo educendum non eft, cunda in illis relata falfa efse , niB alia argumenta , prater recenfita , afferantur ,

Aliter autem , ac Florentinius, Hieronymianum MartyroJogium corrigendum putamus s nee ex eiufdern verbis educi poise cenfernus 1 Rome Ca:meterium Marii fuifse • En

Digitized by Google

\

80 ACTA SSe MM~ VINDICATI

}./4Ylyo/. D. En MartyrologiLverba jam fupra relata. ROIIJ";fI CflltJ'!t~ H,i.rm. ,.", rio Fabialli, is Sebajliani. III CtelJlllerio Mari;, Marth.,

):,01. Tlo,,., ~ d;c ;a. A'b S' .' . C

1ft" fli' 2CJ. • .nfl 'lax, 0 ,a, acsc , icut emm non repentur a:meJe-

lan- rium Fabiani, & Sebaftiani, de qui bus tamen Martyro-

logium dicit, i. ClelJleterio Fabia1l; Epifcopi i!/c.; fie nee illud Marii invenitur: vel fi Coemeterium a Mario nomencla-

.' tionem accepsset ; dixifse debuifset : In C"lJIeterio .Mar;; , Martbll , .Afldi[ax , i!/ Abacflc; non Mar;;, Martba,. ut legitur , Unde apparet , fcribendi eundem modum Hieronymum tenuifse, cum nomina Marii , & Marthz ad notaVIt, quem fervavit , cum nomina Fabiani, & Sebaftiani pofuit; quapropter, fieut cum de his loquitur, minime in .. telligendum eft Coemeterium aliquod ab eis dictum voIuifse s fie, cum de Mario, & Martha egit, iifdem verbis Ceemeterium ab illis nuncupatum noluit , fed tantum in Coemeterlo Romano aliquo , vel memoriam eorum fervari, vel pafsos efse , .vel quid fimile intendit •

Nee obftat , quod Florentinius fcribit : nempe abfolute dictum : III CtelJlelerio Fabia,,; Epijeopi , i:1 ,seba!liani; quod Coemeterium Califti, utpote coeterorum celeberrimum., antonomaftice Coemeterium did potuerit : neque quod ad id aftruendum , Cypriani tcftimoDlum, ex Epiftola nona ad

D'E~1:~it;4 Succefsum profert: ,fixtll'" IIlIum ( dicens) ill CtelJleurio

IMCCf./F ."tlJlilJladve7j'ulllejJ'e fciatil ~i"t.ld. Allgufl. nam ficut ex his

Cypriani verbis minime ia educitur , ut in aperto eft; fie de Coemeterio Califti, toties exprefsa mentio in Sandorum Adis occurrit , quoties illud commemorare contigerit ~ quod uti que fadum non legeretur , fi per antonomafiam illud, Ccemeterii folo nomine prafignare mos fuifset .

Potius igitur quam corrigendum Hieronymianum....

Martyrologium, fie legendum arbitramur i ROIJI~;. ere .. meterio: Fa6ia1li Epifcop;, is Se6aflia1li. Deinde i /11 Ctemtttrio : Mar;;, Martb~, .Alldifo~, i:f Abaellc ~ qua: noviffima nomina, licet ad genltivum pariter cafum, ut priora pertinerent; tamen indeclinabilia ea pofuifse Hieronymum cenfemus , quod Latina non efsent , ted barbara. Dixifse vero poruit idem Martyrologium, cum eorundem Sandorum meminit : In CtelJleterio; quod t vel in loco ad Nymphas t in quo decollarl fucrunt ; Coemetcrium aliquod

eiset s

Digitized by Google

LIB E R IV. C'A P. XlY.. '8 f'

elSet ; vel eo fenfu , quo Hieronymus idem, de reliquiis Ignatii Martyi'is fcripfit. RelilJlli~ (dicens ) corpoNI ejlll Alltioebi£ jacellt , e:Jura portam Daphlliticam ,ill Ctzmeterio •

Sed De videamur, ad Adverfariorum opiniones rejiciendas , fatis efle , que diximus, putafle , haud fpernendum argumentum, de filentio Scriptorum, & de Claudii perfecnnone eruendum arbitrarnur , ex eorundem SSe Martyrum Marii , Marthe , ac filiorum Aais; nam de edicto ejufdem Claudii in Chriftianos , ifta Ieguntur , Eo tempore

jlJJjit ClaNdi'!l, fit CbrijN(J'; , 'III; ifl'lJetlti foiffolll ill fllllgo, IIlJt ill c(Jreeri"." pIle ;"Ie"ogatiolle plJ,n're"zIIT. Et 1latim poft: lpfl·a.tem edif10 prollJlIlgato , t"elllJit4l1celltol /exagilltll JIJOZ Cbriflia~ol, '1m d~lIIl1aJi allte ffJeTallt, aJ fldie"dam arelIam1/ia . Sa/aria ,pro nomine Cbrifli i!1c. Ex quibus verbis manifefteappallet, Claudil edidum univerfale non fui1le contra omnes fideles , fed p'articulare contra aliquos , vel qui tamquam rei in carceribus detinerentur , vel qui jam damnati poenam e~i«ent. Quod idem quoque zftimandum elle videtur de Chriftianis allis, quos morte, ac fuppliciis affedr,particularibus,nempe ex caufis,in illos def.1:vifie. Cum igitur particularia hzc edicta fuerint , que non ad omnes Chriftianos fpedarent; mirum non eft, tamquam quid Ieve , Scriptores ilIa commemorare pratermififle , qui celebriora tantum , ac que ad univerfam Urbern , vel Orbern ,. pertinerent , monumeutis tradere flatnerant . Inter . periecutores autem merito Claudius nihilominus recenfetur , nam Iicet univerfos fideles perfecutus non fit, tamen plures ( ut eorum fideliffima Ada teftantur), & eft perfecutus , & marty rio affecit • Q90d fi in Edido Claudiano commemorando ,Metellu8 Tungrenfis arnplificatione aliqua (ut paulo ante vidimus) ufus effe videatur s poetiee faculrati , id merito tribuendurn arbitramur , qua , [alva rei veritate , que refert ornare confuev it •

-

L

CA-

D.H;"..""", •• Script. ECl"IIj. ;"1, • .,.

11111·". ".J.,~ Sur. ,.",. I.

/"di'J'.~

•• er,

Digitized by Google

I~ ACTA SSe MM: VINDICATA

CAP U T XV.

PI Alotllnd,-Q Se'fJtro idtm Ji"ittium tifo jllltuitlU' j .t. ." ct.Juris Ba,-oni; /enttlllia-, at ilJillS ;IW

. jiMlts pt'-/"111;6I1t 'fIinaif"t"~ ..

Q111 de Claudio , eadem fere de Alexandrd Severo ~ qui ante Claudium imperii habenas tenuit, parier dicenda agnofcuntur. Afferunt enirn PieudoCenfores ,Ie ut mox a recentiore didum eft: ) , ipfo imperante , nullam in Ecclefiam perfecutionem motam , nullos Martyres fados. Idque fe rite aftruere putant , ex ipfis prophanis Scriptoribus , qui Alexandr! ejufdem filmmam lenitatem jadantes, illum fine fanguine imperium;

texi1fe fcribunt • .

Nihilominus, fi Adis Martyrum credatur (inquiunt) , fub eo RomePrefectum quotidie morri adiudicare confue-. ville Chriftianos reperitur s nee tantum vivos occidufe, fed in mortuos quoque fzviifle habetnr, dum occiforurn corpora fepuluturz mandari adeo diftride prohibuit , ut haud raro clariffimos Viros , ea de eaufa interfici juflerit . lnfuper Imperatorem precepiffe referunt, eos omnes ned' rradi, qui Chriftum non abnegafsent. Qy_o pofito, crudelem

in Chriftianos perfecutionem defeviitse fub Alexandro " Cefare , fateri necefse erit s quod quidem a verit.ate alieniffimum ( dicunt), cum contrarium, tam Ethnici, quam Cariftiani ipfi Audores afseruerint •

Sub quo enim ( addunt ) irnmaniori fidei perfecutore Chriftiani fie exagitati leguntur , uti fub Alexandre ? Nam, fi fides habeatur Martyrologiis, pluribufque Martyrum Adis, frequentiffime in eis offenduntur, exilia , CuppJici~,. diriffimaque torrnenta , quibus fideles ( DeC quidem plebei , aut nullius qualitatis nota infignes ), fed przclariffimi, uti Epifcopi , ac Pontifices , vel Senatores, ae Confules , per-

fzpe affedi flint', .. .

Aetorum hujufmodi auctoritati innixurn , ftupent id .. circe Baronium, perfecutionem fub Alexandro motam fa-

. teri

Digitized by Google