You are on page 1of 28

Benvolguts/des companys i companyes,

Un any més volem fer balanç del treball i dificultats, però també dels objectius
assolits i de les satisfaccions.

Ha estat un any de molta feina, tot i patir les conseqüències de la situació socio-
econòmica que està vivint el món, podem realitzar un cert balanç positiu, atès
que hem iniciat dos nous projectes (CREI Guaret i CRAE Llar Ponent) a Tarrago-
na i Terres de l’Ebre respectivament, hem ampliat places d’altres serveis i hem
continuat millorant tècnicament i materialment tots els serveis que gestiona la
Fundació. La nostra aposta és sempre amb la línia d’ampliar i diversificar els
serveis que oferim per donar resposta a les necessitats de les persones infants
i adolescents que atenem.

Crec que actualment i després de 3 anys, puc afirmar que hem recorregut una
part significativa del camí que ens vàrem marcar el dia que va néixer la Fun-
dació Resilis.

La memòria que us fem a mans, ha de servir per agrair el compromís i dedi-


cació de totes les persones professionals que treballen amb nosaltres, de les
persones col·laboradores que ens han fet costat, de les institucions que ens
mostren la seva confiança i de la població d’infants i adolescents que dipositen
les seves il·lusions i somnis en les nostres mans.

La nostra intenció és seguir millorant, oferint l’atenció que cada infant i adoles-
cent precisa i acostant a la societat la informació necessària perquè aquesta
esdevingui inclusora i solidària.

Gràcies per tot,

Glòria Fàbrega
Presidenta Resilis
PRESENTACIÓ
p2

L’ENTITAT
p4

SERVEIS I PROJECTES
p11

PERSONES
p21

DADES ECONÒMIQUES
p25

AGRAÏMENTS
p26
Fundació Resilis, inscrita al Registre de
Fundacions de la Generalitat de Catalu-
nya, amb el número 2336, es constitueix,
sense ànim de lucre, el 8 de novembre
de 2006 amb CIF G17925215. El domi-
cili social C/Santa Eugènia, 107, 1r.A de
Girona i els serveis administratius estan
ubicats al carrer Garrotxa, 7 - 17006 de
Girona.

La nostra MISSIÓ és: Oferir serveis d’atenció integral a infants


i joves, especialment en situació de risc social, ajudant a millo-
rant-ne la seva qualitat de vida.
La nostra VISIÓ és: Esdevenir un referent en l’àmbit d’atenció a
la infància en situació de risc, tant a nivell català com estatal.

VALORS:

Justícia.
Creiem en la possibilitat de viure en un món més just, treballant amb responsa-
bilitat, fomentant la qualitat de vida i la igualtat social.

Complementarietat.
Treballem per integrar els agents del territori i desenvolupar serveis de proximi-
tat adaptats a les necessitats del territori i de la seva gent.

Compromís.
Volem ser una entitat ètica, professional i respectuosa amb les persones i el
medi ambient.

Innovació.
Optem per treballar amb iniciativa, amb mentalitat oberta, creativa i dinàmica,
fomentant la investigació i l’anàlisi permanent de necessitats.

Transparència.
Cerquem una acció basada en la confiança en la persona, actuant amb respon-
sabilitat i total transparència cap a la societat.
DIRECCIÓ GENERAL
Director General
Sr. Jordi Pascual
- Dept. Econòmic-Financer
- Dept. de Recerca i Col·laboracions
- Dept. Jurídic Econòmiques
- Dept. Protocol - Dept. de RRHH
- Dept. de Logística i Nous Projectes
- Dept. de Qualitat - RSC - Medi
Ambient
- Dept. d’Imatge i Comunicació
- Dept. de Seguretat i Salut
GERÈNCIA
Gerent
Sr. Ricard Calvo

COORDINACIÓ ÀREA ECONÒMICA COORDINACIÓ ÀREA TÈCNICA


Cap d’administració Coordinador
Sra. Carme Bosch Sr. David Ruiz

ADMINISTRACIÓ
Responsable d’administració SERVEIS
Sra. Cristina Galobardas

COMPTABILITAT FACTURACIÓ RECEPCIÓ


Sra. Anna Valldeperas Sra. Àgata Sastre Srta. Karima Elouarti

OBJECTIUS PRINCIPALS:

La Fundació té com a finalitat, estimular les capacitats resilients de la població


que atén, sense oblidar el caràcter protagonista de cada individu/a en la seva
història i en el seu camí cap a una vida autònoma i plena. La promoció de la
igualtat d’oportunitats, el benestar i la qualitat de vida, així com els processos
d’autonomia de les persones que atenem esdevenen l’eix vertebrador del con-
junt de les nostres accions. El desenvolupem atenent-les de forma individualit-
zada, vetllant sempre per l’acompliment dels drets de l’infant i la promoció de
la persona dins la societat.

L’entitat també es marca com a objectiu difondre els drets de la infància a


través de l’organització d’activitats en què es faci participar la societat, per do-
nar a conèixer una realitat propera però alhora desconeguda com és la infància
i la joventut en risc, exclusió o greus dificultats.
Implantació de mesures de RSC

Al llarg d’aquest any 2009 i amb el suport de l’Observatori d’Ètica Aplicada a


la Intervenció Social de la Fundació Campus Arnau d’ Escala hem elaborat el
Codi Ètic. Aquest detecta els aspectes èticament rellevants de la nostra activi-
tat professional, fomentant la deliberació entre totes les persones afectades, i
que recull les orientacions sobre la manera d’abordar-los.

Els principis i valors contemplats en aquest Codi són: El respecte a la dignitat


humana i la lleialtat amb la persona atesa. La igualtat de totes les persones, el
respecte i interès per a la llibertat, autonomia i desenvolupament personal de
les persones ateses. L’acompliment de la Declaració Universal dels Drets Hu-
mans i de totes les declaracions i convencions que la desenvolupen. L’activitat
professional ha d’anar acompanyada d’una ètica de la cordialitat. Apostem pel
Compromís Social, la transparència i la participació.

Gràcies a la participació en el programa RSE.PIME d’iniciativa del Departament


de Treball de la Generalitat de Catalunya en col·laboració amb el Consell Gene-
ral de Cambres de Catalunya, hem tingut l’acompanyament personalitzat de
l’entitat Lavola, que ens ha facilitat la incorporació de nous criteris de respons-
abilitat social en els sistemes de gestió de la nostra organització.

Les noves mesures de RSC implantades aquest any han estat entre d’altres:

• Beneficis socials per les persones treballadores per procurar donar la màxi-
ma cobertura possible a les necessitats de l’equip humà. Per aquest motiu hem
implantat les següents mesures:
- Hem signat Convenis de col·laboració amb diferents comerços i proveï-
dors/res per oferir descomptes en productes i serveis. Les entitats amb
les que hem convenitat són: Marsans, Shen Girona, Salt Piscina Municipal,
Tabac Stop Center, Midiquatre, Allotjament Rural Ca L’estamenya, Centres
Òptica-Grup Maestre, Òptica Milent, Mima’t, Bar Pont del Dimoni, Banc de
Sabadell i Infoself.
- Disposem d’un horari flexible d’entrada i sortida
- La plantilla pot fraccionar les vacances en quatre períodes
- Es pot reduir i flexibilitzar l’horari per maternitat i per paternitat
- Cada persona treballadora disposa d’un compte de correu per poder ser
informat de qualsevol aspecte de l’entitat
- Hi ha prioritat per programar totes les reunions al matí.
- Existeix una bossa d’hores.
- Es disposa d’un protocol de prevenció, denúncia i sanció de l’assetjament
sexual o per raó de sexe.
- Es disposa d’un pla de formació per a tota la plantilla.
- Es disposa d’una bústia de suggeriments.
- Anualment, es crea el concurs de beques extraordinàries per a totes les
persones treballadores.
- Es disposa d’un menjador per a tota la plantilla d’administració.
- S’ofereix anualment a tota la plantilla, una revisió mèdica gratuïta.
- Es poden demanar excedències sense remunerar.
- Disposem d’un Pla d’Igualtat.

• Modificació de la Política de l’entitat.

• Identificar els nostres grups d’interès.

• Revisió del procediment de comunicació interna i externa.


- En quan els treballadors estem dissenyant un sistema de participació, que
estarà finalitzat a l’any 2010, i que inclou un Pla de comunicació intern i
extern així com un Pla de participació dels treballadors en el funcionament
i dinàmica de l’Entitat. Inclourem també en aquest procés la nostra presèn-
cia als mitjans de comunicació.

• Establir criteris de selecció de proveïdors.

• Mesures per reduir els impactes ambientals negatius a l’oficina:


- Aigua: reductors de cabal d’aigua, aprofitament d’aigües grises a l’oficina,
instal·lació d’aixetes monocomandaments.
- Energia: instal·lació de sensors de presència a l’oficina, grans obertures
per captar la llum natural de l’oficina.
- Residus: sostre de l’oficina fet amb restes de fusta reciclada, muntatge de
l’oficina a base de mòduls desmuntables els quals no generen residus de
runa en el futur, recollida selectiva de residus, recollida d’olis i piles de les
llars de les persones treballadores...

La resta de mesures de RSC, ja les teníem implantades anteriorment sense te-


nir-les identificades com a tal, i s’han generat nous objectius per l’any vinent.
Qualitat

Fundació Resilis des del 2006 estem acreditats per la


Certificació de Qualitat segons la Norma UNE-EN ISO
9001:2000 i des d’aquest any 2009 estem acredi-
tats segons la Norma UNE-EN ISO 9001:2008, amb
el núm. de registre 0.04.04399/02.

Des del Departament de Qualitat-RSC-Medi Ambient


es coordina el manteniment i millora del sistema de
gestió de la qualitat per tal d’obtenir una millora contí-
nua seguint la Norma vigent i les auditories a totes les
entitats del grup. Des d’aquest Departament, també,
tot aquest any 2009, s’ha estat treballant en la im-
plantació de mesures Medi Ambientals.

Participació en Xarxes:

La nostra participació en les Xarxes Associatives ens fa estar també a prop dels
altres operadors del sector i establir-hi aliances o bé estratègies de mercat.

FEDAIA (Federació d’Entitats d’Atenció i


d’Educació a la Infància i l’Adolescència)
participant a la junta directiva com a vocals.

FEPA (Federació Estatal d’Entitats amb


Projectes i Pisos Asistits) participant a la
junta directiva com a tresorers.

ACIM (Associació Catalana per a la Infància


Maltractada) essent-ne entitat sòcia.

VORAVIU (Agrupació Catalana d’Entitats en


pro de les persones amb intel·ligència límit)
participant a la junta directiva com a vocal
Participacions Externes:

- El CRAE Pla de la Selva, ha par-


ticipat al projecte de la FEDAIA Tu
què opines?. Aquest projecte pre-
tenia recollir tots els àmbits que
afecten als infants, adolescents i
joves, per tal de que aquests/es
analitzessin, detectessin neces-
sitats i mancances i fossin capa-
ços/ces de realitzar propostes de
millora del projecte de Llei dels
Drets i Oportunitats de la Infàn-
cia i Adolescència. La finalitat
del projecte era incorporar les
aportacions dels i de les nostres
infants i adolescents, al Pla Direc-
tor d’Infància.

- El CRAE Pla de la Selva, també ha estat escollit juntament amb dos altres
CRAE’s de Girona, per tal de desenvolupar dos articles de la Convenció dels
Drets dels Infants, i posar en comú la opinió i representació dels joves tutelats
de Girona al Parlament de Catalunya.

El dia 20 de novembre de 2009,


commemorant el 20è aniversari
de la Convenció dels Drets de
l’Infant, el CRAE Pla de la Selva,
va assistir a l’acte Parlamentari,
amb l’acompanyament dels tres
joves voluntaris que hi varen
participar.

- CRAE l’Espurna: Presentació del projecte d’acolliments familiars a Rubí acte


coparticipat amb l’IES La Serreta, Serveis Socials i Associacions de veïns.
- El CRAE Salt és pla pilot del programa sobre drogodependències en joves
tutelats/des en centres residencials. Es realitza un treball per la prevenció, de-
tecció i control de consum amb joves residents en CRAE. Aquest pla té com a
objectiu principal augmentar el nivell de sensibilització i informació sobre el
consum de tòxics entre els joves del CRAE.

Aquest programa va proporcionar l’oportunitat de participar en el “Plan Nacio-


nal de Drogas” del ministeri de sanitat. Es va assistir a la jornada realitzada en
una de les seus del ministeri a Madrid. L’Anna Franquesa hi va participar en una
taula rodona d’intercanvi d’experiències, i el Santi Roura (Director del servei)
com a ponent, conjuntament amb el director del centre de justícia de Girona
i el responsable del defensor del pueblo en qüestió de centres de menors. La
ponència versava sobre la problemàtica de les drogues en centres residencials
de menors en risc.

- Centre Obert Salt: Hem participat al Programa CICERONE- Projecte d’absentisme


escolar promogut pel Consorci de Serveis Socials Gironès-Salt. Projecte de
caràcter preventiu i de suport als i les menors en edat d’escolarització obli-
gatòria, que presenten indicadors de risc d’absentisme i/o inadaptació esco-
lar.
Dissenyem i desenvolupem de
manera innovadora, projectes,
programes i/o serveis, tant resi-
dencials com socials, dirigits
a l’atenció d’infants i joves en
situació d’exclusió, risc o greus
CRAE Sobrequés
dificultats. Aquesta feina la por-
tem a terme en col·laboració
amb les diferents administra-
cions locals, comarcals i au-
tonòmiques que ens han fet
confiança a través de diferents
concerts, convenis o contractes l’EspCuRAE
rna
de gestió.

a
CA Mas Garrig

CRAE – Centre Residencial d’Acció Educativa:


Són serveis d’acolliment residencial, per a la guarda i educació dels infants i
joves, on resideixen temporalment amb la mesura administrativa d’acolliment
simple en institució. (CRAE Pla de la Selva, CRAE Sobrequés, CRAE Salt, CRAE
Ball de Cavallets, CRAE Llar Ponent, CRAE l’Espurna).

CREI – Centre Residencial d’Educació Intensiva:


Són serveis residencials d’acolliment d’estada limitada que disposa de mesures
estructurals de protecció, per a la guarda i educació dels infants i joves, tutelats
per l’Administració de la Generalitat de Catalunya, i que tenen com a objectiu
donar resposta educativa i assistencial a adolescents i joves que presenten
alteracions conductuals, que requereixen d’uns sistemes d’educació intensiva.
(CREI El Pedrenyal i CREI El Guaret).

CA – Centre d’Acollida:
Són serveis residencials d’estada limitada i transitòria, que tenen per objecte
realitzar l’observació i el diagnòstic de la situació o risc de desemparament de
menors respecte llurs familiars, per tal d’elaborar la corresponent proposta de
mesura, quan és impossible o inconvenient realitzar l’estudi en el territori. (CA
Mas Garriga).
SPAE – Servei de Promoció de l’Autonomia i Emancipació:
Agrupa els serveis adreçats als joves en risc que estan immersos en processos
d’emancipació. Està format pel Servei de Pisos Assistits: Servei d’habitatge de
caràcter assistencial i educatiu per a joves entre 16 i 18 anys. Es considera
necessari iniciar un procés de desinternament progressiu per assolir la majoria
d’edat amb la capacitat suficient per obtenir la integració social, tot i mantenint-
se la tutela i control per part de l’entitat pública de protecció de menors.(Pis
Assistit per majors de 18 Salt, Pis Assistit per majors de 18 l’Avinguda, i Pis
Assistit per joves de 16-18 Dr. Bolos). I pel Servei de Seguiments Educatius en
el medi: És un recurs d’acompanyament i recolzament socioeducatiu a aquells
joves amb un elevat nivell d’autonomia i que no resideixen en pisos assistits
però que necessiten un suport en el seu procés d’emancipació. (Servei de
Seguiment Educatiu en el Medi Resilis).

CO – Centres Oberts:
Són serveis diürns, fora de l’horari escolar, que donen suport, estimulen i po-
tencien l’estructuració i el desenvolupament de la personalitat, la socialització,
l’adquisició d’aprenentatges bàsics i l’esbarjo, i compensa les deficiències
socioeducatives de les persones ateses. (Centre Obert Lloret de Mar, Centre
Obert Salt).

Equip de Diagnòstic/EVAMI – Equip de Valoració del Maltractament Infantil:


L’Equip de Diagnòstic està format per un psicòleg, un treballador social i un
pedagog, que realitzen el diagnòstic dels casos atesos a la Llar Infantil La
Misericòrdia de Girona. Servei de valoració de maltractaments infantils: Inte-
grat per psicòleg/loga i treballador/a social. Aquest equip assessora, valora i
informa els casos de maltractaments o sospita de maltractaments notificats a
l’organisme competent des de l’àmbit sanitari. (Equip de Diagnòstic Llar Infantil
La Misericòrdia, EVAMI demarcació de Girona).
CREI El Guaret

CREI El Pedrenyal
CO Salt
Implantació territorial de places residencials (mapa territorial)

Gironès (10+20+30+4+4+6 = 78)


La Selva (10)
Vallès Oriental (20)
Vallès Occidental (13)
Alt Camp (20)
Baix Camp (16)

Baix Ebre (20)


Total 177 places

Nombre de casos atesos per tipus de servei


La ocupació total al llarg de l’any 2009 de les places residencials juntament
amb la de les places de medi obert ha generat que des dels diferents serveis
s’atengués un total de 734 infants i/o joves:

MEDI CRAE’s CENTRE CREI’s PISOS ETCA/


OBERT D’ACOLLIDA ASSISTITS EVAMI

43,2% 15,7% 13,6% 8,2% 5,3% 14,0%


317 atesos 115 atesos 100 atesos 60 atesos 39 atesos 103 atesos
Total dels casos atesos

64% (470) 36% (264)

Gènere i edats dels casos atesos, per tipus de servei

CRAE: 115 casos

54,8% 45,2%

0-3 anys 5,2%


4-12 anys 43,5%
13-15 anys 31,3%
16-18 anys 20%

CREI: 60 casos

100% (els CREI només atenen nois)

12-15 anys 51,7%


16-18 anys 48,3%
Pisos assistits Medi obert: 317 casos
i seguiments: 39 casos (edat sense especificar)

71,8% 28,2% 58,7% 41,3%

Centre d’Acollida: 100 casos

100% (el CA només atén nois)

12-15 anys 49%


16-18 anys 51%

ETCA/EVAMI: 103 casos

32,04% 67,96%

sense especificar
0-5 anys 41,8%
5-12 anys 24,3%
12-18 anys 34%
Casos amb diagnòstic
Del total de casos atesos durant l’any 2009
en els recursos residencials (314)
disposen d’un informe diagnòstic. 30%
TOTAL: 100 81% 19%

Tipus de casos amb diagnòstic:

Edats dels casos amb diagnòstic:


0-3 anys 0%
4-12 anys 18%
13-15 anys 42%
16-18 anys 40%

Distribució dels casos amb diagnòstic, per tipus de servei:

56% 39% 4% 1%
CREI’s CRAE’s Centre d’Acollida Pisos Assitits

Percentatge d’ocupació amb diagnòstic a cada servei:

93,3% 33,9% 4% 2,6%


CREI’s CRAE’s Centre d’Acollida Pisos Assitits
Lloc de procedència de les persones ateses*
Catalunya 57%
Resta d’Espanya 1,4%
Nord Àfrica 25,8%
America Llatina 4,6%
Europa de l’Est 4,7%
Àsia 0,7%
Altres 5,8%

Lloc de procedència (centres de Medi Obert):

Espanya 29,7%
Estranger 70,3%

Família d’origen* Nombre conegut de


germans/es dels casos atesos*
4,6% Monoparental pare

10,6% 25,5% 23%


7% Extensa 29,4%
Nuclear
0 1 2
germans/es germà/na germans/es

27% 23,1%
Altres** Monoparental
mare

19,2% 10,3% 11,4%

3 4 5ó+
8,4% Reconstituida mare germans/es germans/es germans/es
0,5% Reconstituida pare

*No s’hi inclouen les dades de Medi Obert. **Menors no acompanyats.


Temps d’estada al recurs
Temps d’estada al recurs (CRAE’s):
16,5% 31,4% 23,5% 13,9% 8,7% 4,3% 1,7%
0-6 6-12 1-2 2-3 3-4 4-5 +anys5
mesos
mesos anys anys anys anys
Temps mig d’estada per centres (CRAE’s) en mesos, i any d’obertura:
- Pla de la Selva (2003): 28,8 m - Sobrequés (2003): 28,7 m
- Salt (2003): 23,0 m - Espurna (2006): 17,7 m
- Ball de Cavallets (2008): 12,4 m - Llar Ponent (2009): 8,5 m

Temps d’estada al recurs (CREI’s):

37,1% 37,1% 14,5% 11,3%


0-6 6-12 1-2 +anys2
mesos mesos anys
Temps mig d’estada per centres (CRAE’s) en mesos, i any d’obertura:
- El Pedrenyal (2002): 17,0 m - El Guaret (2009): 4,2 m

Temps d’estada al recurs (PISOS ASSISTITS I SEGUIMENTS):


30,8% 35,9% 15,4% 10,3% 7,6%
1-4 5-8 9-12 1-2 +anys2
mesos mesos mesos anys
Temps mig d’estada per centres (PA i Ss.) en mesos, i any d’obertura:
- Pis Assistit (1996): 10,8 m - Pis Bolos (2007): 5,7 m

Temps d’estada al recurs (CENTRE D’ACOLLIDA):


33% 17% 11% 20% 9% 8% 2%
0-1 2-3 4-6 7-9 10-12 1-2 +anys2
mes mesos mesos mesosmesos anys
Temps mig d’estada al Centre d’Acollida Mas Garriga (obertura al 2002): 5,5 m
Desinternaments centres
Gràfica general de desinternaments
(excepte CA Mas Garriga)

10% Família Pre-adoptiva


24% Família Acollidora aliena
10% Retorn familiar
Pis assistit
SAEJ
CRAE
13%
13% CREI
Centre Terapèutic
No retorns
12%
8% Emancipació vida autònoma
3% 5%
2%

Gràfica de desinternaments CA Mas Garriga

Retorn familiar
12%
Pis assistit
3% SAEJ
5% Pis Bolos
41% 4% CRAE
Centre d’Acollida
CREI
Centre Terapèutic
18%
No retorns
Justícia
Rederivació altres serveis
8% 3%
2% 2%
2%
Estudis en curs dels infants i joves atesos

Infants en primària:
26,2%

Adolescents en secundària:
48,9%

Adolescents en post-obligatoris:
5,7%

Adolescents en altres formacions:


19,1%

Infants i joves amb estudis finalitzats

Primària:
69,4%

Secundària:
23,6%

Post-obligatoris:
2,8%

Altres titulacions:
4,2%
En relació als nostres Grups d’Interès podem destacar la relació amb el Pa-
tronat de la Fundació a través de la participació des de Direcció General i
Gerència en els Patronats.

Composició de la Plantilla
La plantilla estructural de la Fundació, és de 207
persones, però si comptem les persones substitutes,
aquest any 2009, han treballat amb nosaltres: 406
persones, 287 dones i 119 homes. 71% 29%

Edat dones: Edat homes:


1% 52% 0% 33%
- anys
20 20-29 - anys
20 20-29
anys anys

37% 10% 63% 4%


30-45 +anys
46 30-45 +anys
46
anys anys

Personal educatiu: 55%


Tècnics especialitzats: 20%
Personal de serveis: 19%
Personal d’administració: 1%
Personal directiu: 5%

Fundació Resilis té conveni Universitat-Empresa amb: Universitat de Girona,


Universitat Autònoma de Barcelona, Universitat de Vic i Fundació Pere Tarrés
Escola Universitària.

Aquest any, hem tingut 3 persones en pràctiques universitàries, distribuïdes


per diferents serveis de la Fundació:
- C.A. Mas Garriga, 1 Treball Social (Universitat Rovira i Virgili)
- Espurna: 1 Educació social (Universitat Barcelona)
- SPAE: 1 Educació Social (UNED Girona)
Riscos laborals:
- Índex d’incidència de l’entitat ha estat un 6500
- Índex de freqüència: 0,02 persones / 1.000 treballadors
- Índex de gravetat: 0,53 jornades perdudes / 1.000 hores treballades
- Durada mitjana de les baixes: 10,05 dies
- Nombre de víctimes mortals relacionades amb el treball: 0
- Percentatge de la plantilla que ha rebut formació en Prevenció de Riscos Labo-
rals: 41,75% formació específica del lloc de treball, 4,5% formació bàsica en
emergències, 4,5% formació en primers auxilis.
- Multes o sancions rebudes per incompliment de la normativa en Prevenció de
Riscos Laborals: 0%
- Llistat d’actuacions realitzades per millorar les condicions de treball: canvis en
les instal·lacions, formació addicional, mobiliari ergonòmic.
- Percentatge dels llocs de treball amb condicions adaptades segons l’avaluació
de riscos laborals sobre els llocs de treball descrits: 100%
- Percentatge del total de treballadors/es representat en comitès de seguretat
i salut: 1,5%

Satisfacció dels clients:


Pel que fa als nostres Clients (Administracions públiques i usuaris) a través
dels qüestionaris de satisfacció en fem una avaluació. Hem establert també
reunions periòdiques on recepcionar els encàrrecs i suggeriments entorn al
nostre funcionament.
La DGAIA ha contestat a l’enquesta de satisfacció valorant els serveis ubicats a
Barcelona Comarques, amb una mitjana Notable i els de Terres de l’Ebre amb
una mitjana de Bé donada la mala valoració de la infraestructura. Aquest fet ha
generat la proposta d’un canvi d’ubicació del servei previst pel 2010. No hem
rebut resposta de cap dels altres territoris ni clients.
Aquest any, hem decidit passar enquestes de satisfacció dels infants i joves, i
els resultats han estat els següents: En relació als resultats de les preguntes, la
mitjana és de Notable, i qualifiquen com a bona l’atenció rebuda.
La qualificació més baixa fa referència a la proposta de futur; i les qualificacions
més altes fan referència a l’atenció rebuda respecte al seguiment de la salut,
dels recursos materials i de la seguretat.
Totes les observacions s’han tingut en compte i s’ha donat resposta per escrit
vers les possibles accions a emprendre.
Formació:

L’entitat participa d’un Pla de Formació agrupat amb Plataforma Educativa i


renovat anualment, dirigit a totes les persones de la plantilla.

Aquest any s’han realitzat:

- CURS D’HIGIENE ALIMENTÀRIA


(6 hores)
L’objectiu d’aquest curs és transmetre
hàbits saludables així com garantir la
correcta manipulació dels aliments.
68 treballadors: 46 dones i 22 homes

- ESTRATÈGIES DE CONTENCIÓ (20 hores)


L’objectiu d’aquest curs va ser aportar co-
neixements sobre immobilitzacions i tèc-
niques d’intervenció no agressiva per als
professionals de l’educació en centres i
serveis.
16 treballadors: 11 dones i 5 homes

- WORD AVANÇAT (12 hores)


El curs parteix de les necessitats en la seva
pràctica diària en l’elaboració de documents
que han expressat els diferents professio-
nals, aprofundint en l’ús d’aquest proces-
sador de text.
9 treballadors: 4 dones i 5 homes

- TUTORIA I ORIENTACIÓ (20 hores)


El curs està enfocat a adquirir noves com-
petències professionals en l’àmbit de la in-
tervenció i atenció a les persones, en la utilit-
zació i domini d’estratègies en la intervenció
amb l’adolescent, a orientar al jove en els as-
pectes escolars i professionals, i també sobre
l’organització i conducció d’una tutoria. 11 treballadors: 8 dones i 3 homes
- PSICOFARMACOLOGIA (20 hores)
L’objectiu d’aquest curs va ser conèixer
els fàrmacs que actualment s’utilitzen en
l’àmbit d’atenció a les persones amb dismi-
nucions i com els poden afectar. Orientació
sobre l’aplicació de tècniques i estratègies
d’intervenció adients. 12 treballadors: 7 dones i 5 homes

- EMERGÈNCIES (1,5 hores)


L’objectiu del curs va ser formar als treba-
lladors per saber com actuar en cas d’una
emergència, en cas d’un incendi o d’una
explosió.
9 treballadors: 4 dones i 5 homes

- PRIMERS AUXILIS (4 hores)


L’objectiu va ser formar als treballadors en
matèria de primeres cures i reanimació de
persones. És obligatori tenir un equip format
en cada servei.
9 treballadors: 8 dones i 1 home

Inserció laboral:
La inserció laboral dels joves atesos
es realitza a partir de la derivació a
VIA LABORAL (ASJT).
Per aquells altres casos que requerei-
xen d’un altre tipus d’inserció es tras-
passa a MOEBIUS Capital Humà, que
durant l’any 2009 ha realitzat 3 inser-
cions i 6 seguiments laborals de joves
amb especials dificultats d’inserció.
Origen dels fons rebuts

Prestació de serveis: 8.960.129 (98,26%)


Quotes d’usuaris: 4.958 (0,05%)
Subvencions públiques: 93.538 (1,03%)
Subvencions privades: 60.365 (0,66%)

TOTAL ingressos explotació: 9.118.991€

A quins projectes destinem els nostres ingressos

CRAE 43,68%
CREI 25,25%
CA 23,55%
SPAE 3,46%
CENTRE OBERT 1,34%
EVAMI 2,72%

Auditories i transparència

Fidels als nostres valors i, amb el convenci-


ment que l’exercici de transparència davant
de les Administracions, empreses i societat
en general, ampliarà la confiança social cap a
les ONG i contribuirà a un major enfortiment
del sector. Fundació Resilis audita anualment
els seus comptes a través de CD AUDITORS
Auditoria y Consulting s.l.
Entitats col·laboradores
Clients

joves i professionals que


En nom de tots els infants, tots.
Resilis: moltes gràcies a
formen part de la Fundació
C/Garrotxa, 7
17006 Girona
Tel. 972 24 50 90
Fax 972 24 51 91

resilis@resilis.org
www.resilis.org