You are on page 1of 2
1103/1 SULIT 2 Bahagian A {30 markah] [Masa dicadangkan : 45 minit] Gambar di bawah mienunjukkan sebahagian daripada fenomena pencemaran sungai. ‘Huraikan pendapat anda tentang punca-punca pencemaran erage -Panjangnoa ran hendaklah antara 200 hingga 250 patah perkataan, (- us Pembuangan Sisa SULIT 3 1103/1 Bahagian B [100 markah] [Masa dicadangkan : | jam 30 minit} Pilih satu daripada soalan di bawah dan tulis sebuah karangan yang panjangnya lebih daripada 350 patah perkataan. 1 Sebagai setiausaha sidang redaksi majalah sekolah, anda ditugaskan untuk menyediakan satu laporan tentang Majlis Anugerah Cemerlang yang diadakan di sekolah anda. Sediakan laporan itu selengkapnya. 2. Setiap orang ingin akan kawasan petempatan yang terancang untuk tinggal bersama-sama keluarga tersayang, Jelaskan ciri-ciri sebuah een yng ee aman na sekeluarga, e cee yan pon AOD 3 Penyakit dewisin denggl yang berpunca deripeda nyamuk aedes foerupekin ancaman yang membimbangkan negara, ~~ i. we Hee aH GSE Huraikan faktor-faktor yang menyebabkan mereakaya pena dan langkah-langkah bagi menanganinya. Fue 4 Penyertan setiap negara dalam pertandingan sukan pada peringkat antaraban dapat mengeratkan hubungan masyarakat dunia, Berikan pendapat andatentang pernyataandiatas. ogy | vy I 466 ZL ES yrs pene eehel 5 Yang kurikitukundi, : Y Aer ‘Yang merah itu saga; ee > Yang baik itu budi, vee ‘Yang indah itu bahasa, : __Pantun di atas menjelaskan bahawa budi Gea kehidupan manusia, ~ Bincangkan kepentingan amalan berbudi bahasa dalam masyarakat KERTAS SOALAN TAMAT