You are on page 1of 24

ISSN 14260875

Gazeta


GMINNY BIULETYN INFORMACYJNY

nr 198/199 - STYCZE / LUTY 2016

Komnicka

Budet rozwoju
CIS zaczyna prac
StrategiA Rozwoju Gminy Komnice
Wielka Orkiestra witecznej Pomocy

Gazeta Komnicka

Drodzy Czytelnicy,
oddajemy wPastwa rce nowy numer Gazety Komnickiej. Znowym
rokiem nasza gazeta przesza widoczn zmian. Nowa szata graficzna,
kolorowe strony oraz redaktorskie podejcie do caoci gazety pozwala nam
zdum stwierdzi, e mamy lokaln gazet, ktra moe miao rywalizowa
zinnymi czasopismami.
Nowy numer przynosi wiele informacji z ycia Gminy Komnice.
Wsplnie zPani Skarbnik Danut Sosnowsk prezentujemy zaoenia do
budetu Gminy na 2016 rok. Jest to budet rozwoju oraz porzdkowania
gminnych finansw, co wie si zogromnym problemem, zjakim musimy
si zmierzy, czyli zadueniem naszej Gminy. Nie chc umywa rk izrzuca odpowiedzialnoci na mojego poprzednika, ale chc odpowiedzialnie
zmierzy si zproblemem zastanego zaduenia.
Wnajnowszym numerze prezentujemy dziaalno nowo powstaego
Centrum Integracji Spoecznej, ktre zapewnio prac ponad 70 mieszkacom naszej Gminy, pozostajcym wtrudnej sytuacji yciowej, osobom czsto
pozbawionych jakichkolwiek rde dochodu. WGazecie Komnickiej
znajd Pastwo relacj ze spotkania, podczas ktrego podsumowalimy prace
nad Lokaln Strategi Rozwoju Gminy Komnice na lata 2016-2022. Zdum
informujemy Pastwa onadaniu tytuu Zasuony dla Gminy Komnice
dla druha Jdrzeja Moderskiego, harcerza Szarych Szeregw, onierza AK,
instruktora harcerskiego ipropagatora lokalnej historii. Na amach naszej
gazety nie zabraknie informacji oinicjatywach podejmowanych przez szkoy
zterenu Gminy Komnice oraz ornego rodzaju inicjatywach kulturalnych.
Na zakoczenie pragn zoy najserdeczniejsze yczenia dla mieszkanek
naszej Gminy zokazji nadchodzcego Dnia Kobiet. Niech to, tak wane
wnaszej tradycji wito, przypomina nam wszystkim, jak jestecie dla nas
wane idoceniane. ycz wszystkim Paniom zdrowia, szczcia oraz tej tak
Wam potrzebnej codziennej radoci ipogody ducha.

Spis treci
Budet rozwoju na nowy rok...........................3
Podatki 2016.................................................... 4
1% podatku dla naszych organizacji.............. 4
Utylizacja azbestu........................................... 4
Konferencja nt. Strategii Rozwoju Gminy
Komnice..........................................................5
Ponad 70 osb znalazo prac
wCentrum Integracji Spoecznej ................. 6
Jdrzej Moderski ztytuem
Zasuony dla Gminy Komnice...................7
Lokalna Strategia Rozwoju LGD Razem na
wyyny........................................................... 8
Spotkanie noworoczne straakw................. 9
XIX Koncert Kold iPastoraek
Wesoej Piciolinii....................................... 10
Wieczr noworoczny wPaacu.11
Wielka Orkiestra witecznej Pomocy......... 12
Fina Wielkiej Orkiestry witecznej Pomocy
wgminie Komnice.........................................13
Rocznica wybuchu Powstania Styczniowego..... 14
Odnowiona kapliczka wKomnicach............15

Dzie Babci iDziadka wPacierzowie........... 16


Gminna Biblioteka Publiczna zaprasza........ 16
Dzie Patrona - ladami Kornela
Makuszyskiego............................................. 17
Dzie Przedszkolaka iPierwszaka............... 18
Dzie babci idziadka wSkrzydlowie........... 19
Mikoajki wGarnku....................................... 19
Kochana Babciu! Kochany Dziadku!
ycz Wam szczcia idostatku................... 19
Koldowe sukcesy solistw zKomnic .........20
Zesp Szk im. B. Prusa wGarnku przykadem otwartej szkoy....................................... 21
Gminny Konkurs Boonarodzeniowy
wGarnku........................................................ 21
Fina Akcji Charytatywnej Dzieci-Dzieciom...22
Wnajbliszym czasie.....................................22
Festiwal Kold iPastoraek ztradycjami...22
Stary dwr wBartkowicach...........................23

Zdjcia bez podpisu przekazane zostay przez organizatorw imprez lub pochodz zarchiwum Urzdu ijednostek podlegych.
Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania artykuw nadesanych na adres redakcji.

Wydawca
Urzd Gminy Komnice
ul. Straacka 20, 42-270 Komnice
tel.: 34-328-11-22, fax: 34-328-11-21
www.klomnice.pl, email: ug@klomnice.pl
gazet redaguje zesp wskadzie:
Barbara Mizera, Krzysztof Wjcik,
Pawe Wysocki, Robert Kpa.
email:

gazeta@klomnice.pl

druk: Biuro usugowe ATS


www.wydajgazete.pl
nakad: 2000 egz.

Okadka: fot. Pawe Wysocki

stycze / luty 2016

Budet rozwoju
na nowy rok
Krzysztof Wjcik

Koniec starego roku ipierwszy miesic nowego roku dla wadz Gminy zdominowane s zwykle przez tematyk budetu.
Dlamieszkacw najbardziej interesujca jest jedna informacja: na co zostan wydane gminne pienidze, akonkretnie, jakie
bd prowadzone inwestycje. Budet Gminy kady moe pozna, poniewa jest dostpny wpublikacjach, choby wBiuletynie
Informacji Publicznej (BIP) na stronie internetowej Gminy, jak iwkolejnych artykuach wGazecie Komnickiej. Nie mniej
wan rzecz jest sztuka tworzenia budetu, aby jak najwicej wygospodarowa na konieczne dla mieszkacw przedsiwzicia.
Otym wanie rozmawiam zludmi, ktrzy najwicej nad tym pracuj: skarbnikiem Gminy iWjtem.

tara anegdota mwi odwch rnych podejciach do ekono- naszej Gminy. Bdziemy pracowa nad dusz ikonsekwentn promii. Jedni mwi osprawiedliwym podziale wsplnego bo- mocj. Po czwarte: musimy zaktualizowa Strategi Rozwoju Gminy
chenka chleba. Drudzy twierdz, e trzeba si przede wszystkim Komnice pod ktem rozwoju dziaalnoci gospodarczej. Wiele zada
stara aby ten wsplny bochenek chleba by jak najwikszy. Ktr zostao ju zrealizowanych, wiele si zdezaktualizowao istajemy
filozofi zastosowano przy tworzeniu aktualnego budetu Gminy przed nowymi wyzwaniami. Wzeszym roku odbyo si szereg spoKomnice? Ztym pytaniem zwracam si do wjta naszej Gminy tka wrnych rodowiskach, na ktrych nad tym pracowalimy.
Piotra Juszczyka.
Teraz nadszed czas na sfinalizowanie tej pracy.
- Raczej t drug! Przede wszystkim chodzi nam nie tylko ostabilne
Wostatnich latach wiele si mwio ozadueniu gminy. Roso
finanse, ale te ozwikszenie dochodu Gminy Komnice. Tylko wtedy ono systematycznie ibyo przez wielu krytykowane. Czy rzeczywicie
bdziemy mogli wicej inwestowa wrozwj ipomyle oodpowied- stanowi ono zagroenie dla nas?
- Wtym roku zagroe nie ma - mwi nam Skarbnik Gminy - cho
nim podziale rodkw.
Zkolei skarbnik Gminy pani Barbara Sosnowska mwi:
jest ryzyko zwizane z regularnoci spywu podatkw. Mog te
- Na wiele rde przychodu Gmina nie ma bezporedniego wpywu. pojawi si nieprzewidziane sytuacje losowe lub kryzysowe ktre spoS to rnego rodzaju subwencje idotacje celowe, tzw. pienidze woduj obnienie dochodw oraz nieprzewidziane wydatki. Wtym
znaczone. Stanowi one niema cz budetu, w tym roku to roku musimy spaci zaduenie wkwocie 1,5 mln z. Trudniejsza
19143132 z. S jednak pozycje, ktre mona wzmacnia. Ju sam sytuacja bdzie wroku 2018, kiedy przypada nam pierwszy etap wyudzia wpodatkach stanowicych dochd pastwa wskazuje, e im kupu obligacji na kwot a 3 mln z zprawie 12 mln, samych obligacji
wicej zamonych ludzi, tym wikszy nominalnie jest ten udzia. emitowanych do 2014 roku. Trzeba pamita opozostaych kredytach
W2016 roku przewidziane jest okoo 7 mln z zudziau wpodatku PIT ipoyczkach, ktre rwnie stanowi niema kwot. Musimy temu
iCIT. Pozostae podatki to razem okoo 5 mln. Tak wic pozytywny podoa aby pozosta wiarygodnym wzgldem instytucji finansowpyw na dochody budetu ma stabilizacja finansowa mieszkacw. wych, co pozwoli na dalszy rozwj gminy izabezpieczenie potrzeb
W jaki sposb chce pan zwikszy przychody w Gminie mieszkacw.
Komnice?! pytam Wjta Piotra Juszczyka.
- Najwikszy wpyw na zwikszenie dochodw Gminy bdzie
miao stworzenie sprzyjajcej atmosfery dla przedsibiorstw.
Wicej podmiotw gospodarczych, to wiksze wpywy. Wzeszym roku kilka razy spotykaem si zprzedsibiorcami naszej Gminy i wycignem wnioski. Po pierwsze: usuwamy
ul. Straacka 20, 42-270 Komnice, tel.: 34 328 11 22, fax: 34
bariery przeszkadzajce wrozwoju. Pierwsz znich jest brak
328
11 21, mail: ug@klomnice.pl
Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy. Teraz jest
wanie uchwalany. Zaznaczone s tam tereny przeznaczone
poniedziaek 7:30 do 15:30
czwartek 7:30 do 15:30
pod dziaalno gospodarcz. Wnastpnej kolejnoci trzeba
wtorek
piatek 7:30 do 15:30
przeprowadzi scalenia, aby powstay cae strefy gospodarcze,
7:30 do 17:00
ktre chcemy uzbroi iprzygotowa dla ewentualnych firm.
roda 7:30 do 15:30
Po drugie: nie podnosimy podatkw, aby firmy nie przenosiy
si winny teren. Podatek dla firm transportowych wrcz obniPRZYJMOWANIE WSPRAWACH SKARG IWNIOSKW
ylimy do minimum. Po trzecie: firmy prosz opromocj. Ju
Wjt Gminy wkady wtorek od 13:00 do 17:00
niedugo na nowej stronie internetowej Urzdu Gminy pojawi
Kierownicy Referatw od poniedziaku do pitku od 7:30 do 15:30
si linki firmowe. Wydamy te dodatek do Gazety Komnickiej
Skargi iwnioski przyjmowane s wpokoju 103 wsekretariacie
prezentujcy dane kontaktowe do wszystkich firm zterenu
przez Pani Dorot Kowalczyk ref. d/s obsugi sekretariatu

GODZINY PRACY URZDU GMINY

Gazeta Komnicka

Podatki 2016
Marta Dumin

Wjt Gminy Komnice informuje, e zdniem 01.01.2016 r. ulegy zmianie przepisy


dotyczce podatku od nieruchomoci, podatku rolnego ipodatku lenego.

godnie z art. 6 ust. 8a ustawy zdnia 12


stycznia 1991 r. opodatkach iopatach
lokalnych (Dz.U. z2014 r. poz. 849 zpn.
zm.), art.6a ust. 6a ustawy zdnia 15 listopada 1984r. opodatku rolnym (Dz.U. z2013 r.
poz. 1381 zpn. zm.), art. 6 ust. 3a ustawy
zdnia 30padziernika 2002 r. opodatku lenym (Dz.U. z2013 r. poz. 465 zpn. zm.) nie
wszczyna si postpowania, apostpowanie
wszczte umarza, jeeli wysoko zobowizania podatkowego na dany rok podatkowy
nie przekraczaaby, okrelonych na dzie
1 stycznia roku podatkowego, najniszych
kosztw dorczenia w obrocie krajowym

1% podatku
dla naszych

organizacji

przesyki poleconej za potwierdzeniem odbioru przez operatora wyznaczonego wrozumieniu ustawy zdnia 23 listopada 2012 r.
- Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529 zpn.
zm.). Wtakim przypadku decyzj umarzajc
postpowanie pozostawia si waktach sprawy,
aorgan jest ni zwizany od chwili wydania.
Do zmiany decyzji umarzajcej postpowanie przepis art. 254 ustawy zdnia 29 sierpnia
1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z2015 r.
poz. 613 zpn. zm.) stosuje si odpowiednio.
Wkonsekwencji oznacza to, e podatnicy,
dla ktrych wymiar zobowizania podatkowego w2016 r. wynisby maksymalnie 6
z - w2016 roku nie otrzymaj decyzji ustalajcej zobowizanie podatkowe. Stan taki
ulegnie jednak zmianie, wprzypadku, gdy podatnik wtrakcie roku nabdzie nieruchomo,
ktra bdzie podlegaa obowizkowi podatkowemu igdy powstanie nowy wymiar podatku
rocznego, ktry wyniesie minimum 7 z.

utylizacja Azbestu

estemy wokresie rozlicze z Urzdem


Skarbowym, dlatego zachcamy mieszkacw Gminy Komnice, aby wnie obciajcy
naszego portfela sposb wesprze fundacje
i stowarzyszenia posiadajce status poytku publicznego zarejestrowane na terenie
naszej Gminy idziaajce na rzecz naszych
mieszkacw.
Tym sposobem jest przekazanie 1% swojego podatku dochodowego przy wypenianiu
deklaracji rozliczeniowej PIT za 2015 rok na
rzecz jednej z3 organizacji znaszej Gminy
posiadajcych status organizacji poytku
publicznego:

STOWARZYSZENIE
JEDNO WDZIAANIU
nr KRS 0000305401
FUNDACJA NA RZECZ DZIECI
IMODZIEY OTWRZMY
SERCA DLA DZIECI
nr KRS 0000317482
FUNDACJA POMMY
DZIECIOM POZNA WIAT
nr KRS 0000159741
4

Ponadto stosownie do art. 6 ust. 11a ustawy opodatkach iopatach lokalnych, art. 6a
ust. 10a ustawy opodatku rolnym oraz art. 6
ust. 7a ustawy opodatku lenym wprzypadku, gdy kwota podatku nie przekracza 100 z,
podatek jest patny jednorazowo wterminie
patnoci pierwszej raty. Oznacza to, e podatnicy, ktrych zobowizanie podatkowe w2016r. wyniesie 100 z lub mniej nie
bd mieli rozoonej zapaty tej nalenoci na cztery raty, lecz bd zobowizani
do wpaty caej nalenoci wterminie
pierwszej raty.
Kolejna zmiana wynika z art.6a ust. 1
ustawy opodatku lenym, zgodnie zktrym
osobom fizycznym, na ktrych ciy obowizek podatkowy wzakresie podatku lenego
oraz jednoczenie wzakresie podatku od nieruchomoci lub podatku rolnego dotyczcy
przedmiotw opodatkowania pooonych na
terenie tej samej gminy, wysoko nalenego zobowizania podatkowego pobieranego
wformie cznego zobowizania pieninego ustala organ podatkowy wjednej decyzji
(nakazie patniczym). Norma ta eliminuje
obowizek wystawiania dwch decyzji ustalajcych wprzypadku, gdy podatnik mia zobowizanie ztytuu podatku lenego iztytuu
podatku rolnego lub podatku od nieruchomoci. Konsekwencj tego jest ustalenie zobowizania podatkowego ztytuu podatku od
nieruchomoci, podatku rolnego ipodatku
lenego wjednej decyzji ustalajcej.

Urzd Gminy Komnice informuje mieszkacw, posiadajcych zdemontowane


pokrycie dachowe zpyt azbestowych (eternitu) lub planujcych demonta pokrycia
dachowego wbiecym roku, i mog ubiega si odofinansowane kosztw
zwizanych zutylizacj azbestu.

ofinansowanie zapewnia bezpatny odbir azbestu zposesji ijego utylizacj,


natomiast nie obejmuje demontau pyt azbestowych zdachu, jak rwnie dopaty do nowego pokrycia dachowego.
Mieszkacy (waciciele nieruchomoci)
zainteresowani odbiorem wyrobw azbestowych w2016 roku proszeni s ozoenie stosownego wniosku wterminie do 30 kwietnia
2016r. Niezbdnym zacznikiem do wniosku
jest kolorowa fotografia zdemontowanego
eternitu.

Wzr wniosku oraz dodatkowe informacje mona uzyska w siedzibie Urzdu


Gminy wKomnicach - Referat Gospodarki
Komunalnej i Ochrony rodowiska, pok.
nr 201, tel. (34) 328-11-22 wew. 119,
w godzinach pracy Urzdu tj. pon.- pt. od
7.30 do 15.30, wt. do 17:00, bd pobra
ze strony internetowej www.klomnice.pl.
Oprzyznaniu dofinansowania decyduje kolejno wpywu wnioskw.

Wojewdzki Fundusz
Ochrony rodowiska
iGospodarki Wodnej
wKatowicach

stycze / luty 2016

Konferencja nt. Strategii


Rozwoju Gminy Komnice
Robert Kpa
Ponad sto osb wzio udzia wspotkaniu konsultacyjnym projektu Lokalnej
Strategii Rozwoju Gminy Komnice na lata 2016-2022, ktre odbyo si 12 lutego
wsali sesyjnej Urzdu Gminy wKomnicach. Wspotkaniu uczestniczy Jerzy
Motoch, dyrektor Wydziau Terenw Wiejskich Urzdu Marszakowskiego.

odczas konferencji Jerzy Motoch, dyrektor Wydziau Terenw Wiejskich Urzdu


Marszakowskiego przedstawi moliwoci
finansowania dziaa wramach Programu
Rozwoju Obszarw Wiejskich. Projekt
Strategii przedstawi Robert Kpa, koordynujcy prace zwizane z opracowaniem
tego dokumentu. Gospodarzem spotkania
by wjt Gminy Komnice, Piotr Juszczyk.

Poczstunek podczas spotkania przygotoway panie zK Gospody Wiejskich zGarnka,


Komnic, Rzerzczyc iSkrzydlowa.
Lokalna Strategia Rozwoju Gminy
Komnice na lata 2016-2022 to najwaniejszy
dokument planistyczny Gminy, ktry nie tylko
wyznacza kierunki jej rozwoju oraz cele, jakie
chc osign jej mieszkacy, ale jest rwnie
wyrazem aspiracji imarze jej mieszkacw.
Strategia zostaa opracowana w oparciu o badania ankietowe przeprowadzone wrd mieszkacw Gminy
Komnice. W wyniku badania
powstaa diagnoza pozwalajca okreli gwne obszary
problemowe, sabe imocne strony Gminy oraz
szanse i zagroenia
stojce przed Gmin.
Diagnoza ta pozwolia
rwnie okreli charakter zespow problemowych, ktrych
powoanie idziaalno miay pomc
w okreleniu gwnych celw Strategii
oraz kierunkw dziaa.

Powoano zespoy problemowe ds.rozwoju soectw, organizacji pozarzdowych irozwizywania problemw spoecznych, owiaty, kultury oraz przedsibiorczoci. Wspotkaniach
zespow uczestniczyo blisko 120 lokalnych
liderw, w tym przedstawicieli organizacji
spoecznych, radnych, sotysw, przedsibiorcw, rodzicw inauczycieli, pracownikw
Urzdu Gminy ijednostek podlegych Gminie.
Uzupenieniem listy dziaa przygotowanych
podczas prac zespow problemowych byy
dziaania zgoszone wformie ankiet przez radnych, kierownikw referatw Urzdu Gminy
oraz przez jednostki podlege.
Powstaa wten sposb Strategia okrela
cele ikierunki dziaa adresowane nie tylko do wadz samorzdowych i podlegych
jej jednostkom, ale rwnie dla organizacji
pozarzdowych, przedsibiorstw igrup nieformalnych. Strategia obejmuje ponad sto
dziaa, wrd ktrych odnajdziemy ambitne
iobliczone na lata projekty, takie jak budowa duego zbiornika wodnego, czy tworzenie stref gospodarczych, jak rwnie szereg
mniejszych, lokalnych, ciekawych inicjatyw.
Zgodnie zoczekiwaniami osb tworzcych Strategi, powstay dokument powinien
mie ywy charakter oraz nadawa kierunek
itpo zmian wGminie Komnice w perspektywie 2022 roku. Liczny udzia mieszkacw
wspotkaniu konsultacyjnym pokazuje, e powstajca Strategia bdzie takim dokumentem.

Gazeta Komnicka

Ponad 70 osb
znalazo prac
wCentrum Integracji
Spoecznej
Micha giewka
1 lutego rozpoczo prac komnickie Centrum Integracji Spoecznej. WCentrum swoje miejsce
znalazo 70 mieszkacw naszej Gminy, ktrzy bd objci reintegracj spoeczn izawodow.

o uzyskaniu przez Gmin


Komnice w padzierniku
2014 roku decyzji Wojewody nadajcej status Centrum rozpoczy
si prace zwizane zpozyskaniem
rodkw zewntrznych na uruchomienie dziaalnoci. Wwyniku zakoczonych negocjacji ipodpisaniu umowy pomidzy Marszakiem
Wojewdztwa lskiego aGmin
Komnice otrzymano dotacj
wwysokoci 197 400 z. Wyej
wymieniona kwota zostanie wykorzystana na sfinansowanie
pierwszych 3 miesicy dziaalnoci
Centrum, wtym remont izakup
wyposaenia wyposaenia sucego uczestnikom Centrum do
6

reintegracji zawodowej.
Dziki uzyskanym rodkom
70 mieszkacw Gminy Komnice
zostanie objtych reintegracj spoeczn i zawodow prowadzon
wCentrum Integracji Spoecznej
mwi Barbara Mizera, sekretarz
Gminy Komnice. Uczestnictwo
wCentrum jest szans na lepsze
ycie dla powracajcych na rynek pracy mieszkacw Gminy
Komnice.
Kady uczestnik Centrum
Integracji bdzie uczestniczy
wreintegracji zawodowej poprzez
udzia wgrupach szkolenia zawodowego, podczas ktrych wykonywa bdzie prace pracownika

porzdkowego, pracownika remontowego, pracownika opiekuczego lubpracownika biurowego.

Wramach reintegracji zawodowej


uczestnik bdzie mg rwnie
skorzysta z zaproponowanych
kursw iszkole, dziki ktrym
nabdzie nowych umiejtnoci
niezbdnych na rynku pracy lub
podwyszy ju istniejce kwalifikacje zawodowe. Uczestnik
bdzie mg rwnie skorzysta
zzaj, na ktrych pozyska wiedz
zzakresu rozpoczynania iprowadzenia dziaalnoci gospodarczej.
Oprcz reintegracji zawodowej,
czyli wiadczenia pracy na rzecz
wsplnoty gminnej, dodatkowo
uczestnicy Centrum bd objci reintegracj spoeczn i bd
mogli skorzysta ze szkole prowadzonych przez doradc zawodowego oraz zusug psychologa
i pracownika socjalnego. Okres
pracy w CIS liczy si do uprawnie
emerytalnych.

stycze / luty 2016

Jdrzej Moderski ztytuem

Zasuony dla Gminy Komnice


Robert Kpa
Jdrzej Moderski, harcerz Szarych Szeregw, onierz Armii Krajowej, instruktor
harcerski ipropagator historii lokalnej zosta uhonorowany przez Rad Gminy
Komnice wdniu 29 grudnia 2015 roku tytuem Zasuony dla Gminy Komnice.
Laureat odebra pamitkowy grawerton zrk wjta Gminy Komnice Piotra
Juszczyka iPrzewodniczcego Gminy Komnice Adama Worwga. Rada Gminy
przyznaa tytu na wniosek 35. Komnickiej Druyny Harcerskiej Pomie oraz
Stowarzyszenia na rzecz Rozwoju Gminy Komnice.

ruh Jdrzej Moderski to posta znana


spoecznoci Komnic i Gminy. Jako
mody chopiec zosta czonkiem Szarych
Szeregw Orodka Cykoria, a nastpnie
onierzem Armii Krajowej. Czas harcerskiej
konspiracji jest dla niego bardzo wany, tam
dorasta iksztatowa swoj patriotyczn postaw, ktra przeoya si na cae jego ycie.
Wpowojennych latach by druynowym 15
Druyny Harcerskiej im. Polegych Harcerzy
(1945-49) oraz 46 Druyny Harcerskiej (1957
1964), a aktualnie jest zaangaowanym
seniorem Hufca Czstochowa i Chorgwi
lskiej. Zjego inicjatywy organizowane s
rne przedsiwzicia ocharakterze patriotycznym dla dzieci imodziey. Druh Jdrzej
organizuje prelekcje szkolne dla uczniw
otematyce II Wojny wiatowej idziaalnoci Szarych Szeregw. Od niedawna Jdrzej
Moderski jest rwnie prezesem koa
Zwizku Kombatantw RP iByych Winiw

Politycznych wKomnicach.
Druh harcmistrz jest wieloletnim mentorem 35.Komnickiej Druyny Harcerskiej
Pomie dziaajcej przy Zespole Szk
w Komnicach mwi phm Agnieszka
Borowiecka. Jako instruktor ZHP zawsze
suy pomoc innym harcerzom, wielokrotnie przyjmowa Przyrzeczenie Harcerskie.
Suba harcerska ipostawa patriotyczna druha
Jdrzeja jest godna naladowania. Jest wzorem
dla modszych pokole, ktre niewtpliwie darz go wielkim szacunkiem.
Duym sukcesem dziaajcej w naszej
szkole druyny harcerskiej, awduym stopniu druha Jdrzeja bya organizacja 25 kwietnia 2009 r. Spotkania Pokole ZHP zokazji 90-lecia powstania harcerstwa na Ziemi
Komnickiej przypomina Barbara Kanoniak,
dyrektor Zespou Szk w Komnicach.
W spotkaniu brali udzia harcerze dziaajcy czynnie w ZHP w latach 1919-2009,

zaprzyjanione druyny Hufca Czstochowa


iRadomsko, przedstawiciele wadz harcerskich
isamorzdowych, uczniowie Zespou Szk
wKomnicach imieszkacy.
Jdrzej Moderski jest skarbnic wiedzy
historycznej. Jak sam twierdzi, dopki moe
bdzie dba oto, by nie tylko mieszkacy
Komnic znali prawd historii. Dlatego pisze
artykuy do Gazety Komnickiej ioglnopolskiej prasy, wtym do miesicznika Polsce
Wierni. Jest rwnie obecny na kadej patriotycznej uroczystoci organizowanej na terenie
Gminy Komnice, zarwno tych przy grobach
komnickich patriotw, jak rwnie podczas
szkolnych akademii. Za kadym razem daje
wiadectwo mioci do Ojczyzny, zjakim wyrastao idziaao wczasie II Wojny wiatowej
jego pokolenie.
Podczas uroczystoci wrczenia honorowego tytuu druh Jdrzej Moderski przypomnia nazwiska zasuonych mieszkacw Komnic iGminy, ktrzy swoj postaw
oraz ofiar ycia przysuyli si do tego, aby
Polska bya woln. Prosi, aby modzi ludzie,
awsposb szczeglny harcerze nieli pami
otych postaciach, onauczycielach zokresu
midzywojennego ihitlerowskiej okupacji,
oharcerzach Szarych Szeregw ionierzach
podziemia.
7

Gazeta Komnicka

Lokalna Strategia Rozwoju LGD

Razem na wyyny
Jan F. Milc

Przez kilka miesicy trway prace nad Strategi Rozwoju Lokalnego


Kierowanego przez Spoeczno dla obszaru LGD Razem na wyyny. Po
okreleniu najwaniejszych problemw jakie wystpuj na terenie szeciu
gmin tworzcych LGD Razem na wyyny, przeprowadzono kilkadziesit
konsultacji spoecznych, podczas ktrych poddano wnikliwej analizie
zebrane materiay. Wwyniku tych czynnoci zostay okrelone cele, ktre
spoeczestwo chce osign poprzez realizacj LSR.

a cel gwny uznano budow zaangaowanego iprzedsibiorczego spoeczestwa obszaru Lokalnej Grupy Dziaania
Razem na wyyny. Do osignicia tego
zaoenia maj posuy cele szczegowe. Strategia okrelia trzy obszary dla tych
celw: I. Wzmocnienie kapitau spoecznego ispjnoci wewntrznej obszaru; II.
Pobudzenie iwsparcie przedsibiorczoci
mieszkacw; III. Wzmocnienie pozytywnego wizerunku obszaru LGD.
W tym miejscu warto przypomnie, e na wsparcie lokalnych
inicjatyw w latach 2016 - 2023
LGD Razem na wyyny bdzie
dysponowa kwot ok. 7 mln.
z. Przy czym ztej kwoty ok.
57% bdzie przeznaczone na
tworzenie irozwj przedsibiorstw oraz tworzenie nowych miejsc pracy. Pozostaa
kwota zostanie skierowana
dla organizacji spoecznych
i innych osb prawnych.
Przewiduje si realizacj tzw.
projektw grantowych, w ramach ktrych bdzie mona realizowa szeroki wachlarz pomysw zarwno
wsferze niematerialnej jak iinwestycyjnej
(wminionym okresie finansowania znanych
jako mae projekty). Poczwszy od zada
wdziedzinie kultury, przez aktywizacj iintegracj lokalnych spoecznoci, po wzmocnienie potencjau organizacji pozarzdowych
ibudow miejsc aktywnoci ruchowej (m.in.
place zabaw, siownie plenerowe).
Jednak najwikszy nacisk zosta pooony
8

na innowacyjno przedsiwzi. Szczeglnie


dotyczy to projektw wdziedzinie tworzenia
irozwoju przedsibiorstw. Niemniej element
innowacyjnoci nie omija pozostaych przedsiwzi. Trzeba te tu zaznaczy, e wszystkie przedsiwzicia musz by realizowane

na terenie gmin tworzcych LGD Razem


na wyyny (Dbrowa Zielona, Komnice,
Kruszyna, Miedno, Mykanw iRdziny).
O dofinansowanie swoich pomysw
mog wystpowa zarwno organizacje
pozarzdowe, jak te osoby fizyczne iosoby prawne. Pamita jednak naley, e wysoko dofinansowania dla osb prawnych
wsektorze publicznym (Gminy, Biblioteki
Publiczne, organy pomocnicze Gminy) jest

ograniczona ustawowo do poziomu 63,63%


wartoci projektu. Natomiast organizacje
pozarzdowe iosoby fizyczne bd mogy
korzysta zdofinansowania wgranicach 50
90%, awniektrych przypadkach nawet
do 100% wartoci przedsiwzicia.
Bardzo interesujca jest propozycja skierowana do osb chccych rozpocz dziaalno gospodarcz. WLSR przewidziano
bowiem dla nich 975 tys. z, po 75 tys. z na
jedno przedsiwzicie. Kwoty te bd wypacane w formie premii, co oznacza, ze
beneficjent nie bdzie musia wnosi wasnego wkadu finansowego.
Projekt Strategii zosta zatwierdzony na
Walnym Zebraniu Czonkw Stowarzyszenia
Razem na wyyny w dniu 17 grudnia
2015 roku. Obecnie zatwierdzona LSR
jest zoona w lskim Urzdzie
Marszakowskim, gdzie zostanie
poddana ocenie. Procedura oceny jest do skomplikowana
i wymaga powicenia jej
znacznej iloci czasu. Std
pierwszych naborw projektw mona oczekiwa
zpocztkiem II procza
br. Pki co, trzeba cierpliwie czeka na ocen
naszej LSR. Oby uzyskaa jak najlepsz not
izostaa zatwierdzona do
realizacji.
Osoby zainteresowane
pozyskaniem dofinansowania ze rodkw unijnych na
stworzenie lub rozwj wasnej firmy lub
na dziaania spoeczne, serdecznie zapraszamy do kontaktu zpracownikami biura
Stowarzyszenia Razem na wyyny, ktrzy
udziel wszystkich niezbdnych informacji.
Biuro Stowarzyszenia ma swoj siedzib
wMykanowie ul. Cicha 74 ijest czynne codziennie od 8.00 do 16.00. Kontakt telefoniczny 34374 00 01.

stycze
stycze// luty 2016

Spotkanie noworoczne straakw


Dh Jarosaw apeta - Prezes Zarzdu Oddziau Gminnego ZOSP RP wKomnicach

Tradycj wGminie Komnice jest coroczne spotkanie noworoczne organizowane przez


Zarzd Oddziau Gminnego Zwizku Ochotniczych Stray Poarnych oraz Wadze Gminy
Komnice. Spotkanie poprzedzone zostao posiedzeniem Zarzdu Oddziau Gminnego,
podczas ktrego podjto uchway dotyczce przyznania odznacze oraz uchway
rozpoczynajce kampani sprawozdawczo wyborcz wjednostkach.

odczas spotkania Zarzd


Oddziau przedstawi sprawozdanie ze swojej dziaalnoci wroku 2015. Nastpnie na
sali bankietowej Ochotniczej
Stray Poarnej wKomnicach
rozpoczto spotkanie z delegacjami jednostek oraz przybyymi gomi, ktrymi byli:
Asystent Pani Pose na Sejm
RP Lidii Burzyskiej Sylwia
Zaspa,
P r ze wo d n i c z c y
Rady Gminy Komnice Pan
Adam Worwg, Wjt Gminy
Komnice Piotr Juszczyk,
Z a s t p c a W j t a G m i ny
Komnice Adam liwakowski,
Przedstawiciel Komendanta
Miejskiego Pastwowej Stray
Poarnej w Czstochowie
modszy brygadier Grzegorz

Pyrchla oraz czonek prezydium Zarzdu Wojewdzkiego


ZOSP RP w Katowicach i jednoczenie wiceprezes Zarzdu
Pow i a towe go ZO S P
RP
w Czstochowie Przemysaw
Zieliski.
Na pocztku uroczystego
spotkania minut ciszy uczczono pami zmarych w2015 roku
druhw, nastpnie Modzieowa
Orkiestra Dta OSP Komnice
pod batut Marcina Gay wykonaa kilkunastominutowy
koncert, a pniej przybyli
gocie zoyli straakom
podzikowania i yczenia
noworoczne. W ciepych
sowach nie zabrako uznania
dla spoecznej pracy straakw
oraz ich wkadu wdziaalno na

rzecz poprawy bezpieczestwa


na terenie Gminy i Powiatu.
Wszyscy gocie yczyli maej
liczby zdarze i oby kady
wyjazd zakoczy si szczliwie.
Jako ostatni gos zabra rwnie
szef sztabu Wielkiej Orkiestry
witecznej Pomocy dh Pawe
Leniak z OSP Chorzenice
Witkowice, ktry podzikowa
jednostkom za pomoc iuatrakcyjnienie imprezy, ktra odbywaa si 10 stycznia na Hali
Sportowej wKomnicach.
Pragn w tym miejscu podzikowa druhnom idruhom
z OSP Komnice za wzorowe
przygotowanie spotkania noworocznego, awszystkim jednostkom za liczny udzia. Dzikuj
rwnie gociom za przybycie

oraz szczere yczenia skadane


dla wszystkich druhw idruhen zterenu Gminy Komnice.
Prosz rwnie, aby nadchodzcym zebraniom sprawozdawczo - wyborczym towarzyszya mia atmosfera,
a wszelkie decyzje podejmowane byy wsposb demokratyczny iprzemylany.
Korzystajc z okazji skadam wszystkim druhnom idruhom zterenu Gminy Komnice
najserdeczniejsze yczenia, aby
ten rozpoczty 2016 rok by
peen yczliwoci iwzajemnej
wsppracy, szczere yczenia
kieruj rwnie do rodzin straakw, ktre ztytuu pracy spoecznej swoich bliskich skazani
bywaj na samotne spdzanie
wolnego czasu. ycz rwnie,
aby wyjazdy do akcji byy sporadyczne, ajedynymi spotkaniami
byy uroczystoci iszkolenia.

Gazeta Komnicka

XIX Koncert Kold iPastoraek

Wesoej Piciolinii

Elbieta Twardoch
Stycze to miesic, wktrym wwielu kocioach, szkoach iinnych placwkach
kulturalnych odbywaj si Koncerty Kold. Mona je rwnie obejrze iusysze
wKociele Parafialnym p. w. w. Marcina wKomnicach, poniewa od wielu lat,
corocznie odbywaj si tu Koncerty Kold iPastoraek wwykonaniu chru Wesoa
Piciolinia zZespou Szk wKomnicach przygotowywane przez nauczycielk
Elbiet Twardoch.

tay si one ju swego rodzaju tradycj


w naszej miejscowoci, cieszc si nadal niesabnc popularnoci i uznaniem
publicznoci. Tegoroczny dziewitnasty ju
Koncert odby si 31 stycznia 2016 r. Zostali
na niego zaproszeni przedstawiciele Wadz
Gminy Komnice, na czele zWjtem Gminy
Komnice Panem Piotrem Juszczykiem,

10

Dyrekcja Zespou Szk wKomnicach, na czele


zPani Dyrektor Barbar Kanoniak oraz Grono
Pedagogiczne naszej szkoy.
Koncert poprzedzio wiele prb iprzygotowa. Zosta wzbogacony onowe utwory, awjego
programie znalazo si szesnacie kold ipastoraek wciekawych aranacjach iukadach
gosowych, wtym siedem utworw solowych

ztowarzyszeniem chru: Gdy si Chrystus rodzi, Wobie ley, Przybieeli do Betlejem,


Gwiazdeczka, Anocka ju si chyli, Gdy
pierwsza gwiazda, Jezusa Narodzonego,
Zima w Betlejem, A wczora z wieczora,
Kolda dla nieobecnych, Lulajka, Pnoc ju
bya, Chrystus si narodzi, Ta wita Noc,
Przekamy sobie znak pokoju, Nie byo miejsca dla Ciebie. Utwory solowe wykonali solici
naszej szkoy, laureaci czoowych miejsc kilku
tegorocznych festiwali, m. in.: X Przegldu
Dziecicych i Modzieowych Wokalistw
Powiatu Czstochowskiego, III Powiatowego
Festiwalu Kold iPastoraek oraz XIX Gminnego
Festiwalu Kold iPastoraek. Gocinnie wystpiy rwnie solistki- absolwentki szkoy: Ewa
Woszczyska iEwa Rozpdek.
Worganizacji koncertu pomogli ks. proboszcz Mirosaw Turo oraz pan organista
Mariusz Baranowski, ktrym ztego miejsca
serdecznie dzikujemy. Piecz nad nagonieniem i akustyk podczas wystpu sprawowa, tak jak wubiegych latach pan Konrad
Chrzstek, aprzy obsudze technicznej pomagali: absolwenci naszej szkoy Radosaw Kustal
iPatryk Karbownik oraz ucze kl. IaGim.
Jakub Rychlewski.
Po zakoczeniu koncertu Ksidz
Proboszcz podzikowa chrowi, yczc dalszych sukcesw isatysfakcji zwykonywanej
dziaalnoci, alicznie zgromadzeni parafianie
nagrodzili wystp gromkimi brawami. Takie
uznanie sprawia nam wielk rado idaje motywacj do dalszej pracy. Mamy take nadziej, e nasze wystpy dostarczaj wszystkim
wielu wrae iwzrusze.

stycze / luty 2016

Wieczr noworoczny wPaacu


Andrzej Borkowski

Wniedziel 17 stycznia wPaacu Nieznanice odbyo sie ju kolejne,


XIII Spotkanie Noworoczne. Jak wubiegych latach organizatorami
tego wydarzenia byli: Elbieta Lubert - wacicielka Paacu
wNieznanicach, Stowarzyszenie Rodzin Katolickich wWitkowicach,
Parafia w. Stanisawa BiM wWitkowicach oraz Zesp Szk im. Jana
Kochanowskiego wWitkowicach.

twarcia spotkania wgocinnych wntrzach paacu dokonaa jego wacicielka, Elzbieta Lubert wraz zcrk Beat.
Krzysztof Wojcik wimieniu Stowarzyszenia
Rodzin Katolickich i wsporganizatorw powita wszystkich, licznie zgromadzonych goci, a wrd nich czonka zarzdu Powiatu Czestochowskiego Jana
Miarzyskiego, sekretarza Gminy Barbar
Mizer, Sylwi Zasp, przedstawicielk pani
pose Lidii Burzyskiej, skarbnika Gminy
Danut Sosnowsk, ks dziekana Piotra
Krzemiskiego, sotysw, artystw iwszyskich obecnych na spotkaniu.
Dyrektor szkoy Dorota Kowalik skladajc yczenia noworocze uczestnikom spotkania, odczytaa sowa, ktre wubiegym
roku, otrzymaa od zmarej po dugiej chorobie .p. wy Flaszki. Miao to symboliczne
znaczenie, gdy wpoprzednich latach wielokrotnie Ewa Flaszka przygotowywaa na
spotkanie w paacu, jaseka wwykonaniu
dzieci ze szkoy wWitkowicach.
Stao si tradycj spotka, e na dobry pocztek wsuchalimy si w sowa
pieknej i ponadczasowej poezji ksidza
Jana Twardowskiego wwykonaniu dzieci
pod opiek Magorzaty Gonery. Karolina
Stanisz przewodzia chrowi szkolnemu

w wykonaniu pieknych polskich kold


ipastoraek.
Kolejny punkt programu przedstawia Teodozja Szumlas recytujc poezj patriotyczn. Koldnicy ze wietlicy Nasza
Przysta zaprezentowali program, ktry
rwnie przedstawiali chodzc po domach zbierajc wten sposb fundusze na
pomoc dla podopiecznej zAfryki - Muizy
Kihutu zRwandy. Wystp Koldnikw zosta sfinalizowany wystpem Marka Gajoska
iAndrzeja Borkowskiego utworem Id swoj
drog. Na zakonczenie programu artystycznego wystpi zesp Filipscy iprzyjaciele
zCzstochowy, ktry wykona wiele pieknych, wciekawej aranacji, utworw, rwnie
autorskich, ktre mona wyslucha na wydanej przez nich pycie. Nastpnie usyszelimy
wiele dobrych ycze od naszych goci, ktre
zakoczy ks. Tomasz Dyjan podsumowujc
spotkanie izapraszajc do skadania ycze
ina poczstunek.
Wimieniu organizatorw pragniemy serdecznie podziekowa wszystkim za uczestnictwo, artystom za wystepy, gospodarzom
paacu za gocinno, harcerzom za okazan
pomoc, wszystkim paniom za smaczne ciasta, ktre zostay przyniesione na spotkanie
serdecznie dzikujemy...
11

Gazeta Komnicka

Wielka Orkiestra

witecznej Pomocy
Ewelina Stpie, Aleksandra liwakowska

wKonarach

8 stycznia wZespole Szk wKonarach po raz czwarty odby si fina Wielkiej


Orkiestry witecznej Pomocy. Wtym roku celem akcji byo zbieranie funduszy na
zakup urzdze medycznych dla oddziaw pediatrycznych oraz dla zapewnienia
godnej opieki medycznej seniorw.

kcja zostaa przeprowadzona zinicjatywy Samorzdu Uczniowskiego, ktrego


przewodniczc jest Aleksandra liwakowska,
aopiekunami p. Ewa Kuchciska ip. Pawe
Urbaniak. Pierwszym punktem imprezy byy
Jaseka przygotowane przez uczniw pod
opiek p. Ewy Popiech. Na naszej scenie
zataczyy Maoretki przygotowane przez

12

p. Ann Kociuch, zaprezentowa si Klub


Taca Towarzyskiego STYL prowadzony przez
p. Krystiana Chmielarza oraz Ludowy Zesp
Pieni iTaca Komnickie Pomyczki, ktrego
choreografem jest p. Piotr Ozga. Zapieway
dla nas szkolne solistki: Klaudia Chrzstek,
Zuzia Latosiska iZuzia Bk przygotowane
przez p. Agnieszk Bersk i p. Magorzat
Gojevi, zaprezentowaa si absolwentka Katarzyna Chrzstek oraz gocinnie wystpili solici zZespou Szk
wZawadzie Laura Grabarczyk iPiotr
Woldan. Czas umilia nam Orkiestra
Dta OSP Karczewice Garnek pod
batut p. Krzysztofa Jaboskiego.
Odbya si rwnie licytacja gadetw orkiestrowych oraz przedmiotw
przekazanych przez indywidualnych
darczycw. Ostatnim punktem programu by koncert zespou muzycznego w skadzie: Zbigniew Pianka
wokal i gitara, sekcja rytmiczna:
Zbigniew Majchrzak gitara, Wojciech
liwakowski perkusja oraz Tomasz
Jankowski instrumenty klawiszowe.
Dyrektor Zespou Szk p. Anna Gaa
wrczya wszystkim artystom dyplomy
podzikowania za wsparcie akcji.
Swoj obecnoci zaszczycili nas Pan Piotr Juszczyk Wjt
Gminy Komnice i Pan Kazimierz
Wilkoszewski Radny Gminy
Komnice. W tym roku na nasz
imprez dotarli rwnie koordynatorzy z gwnego Sztabu WOP
wCzstochowie, ktrzy przekazali na
licytacj monety z24. finau. Podczas
imprezy mona byo wylicytowa midzy innymi: vouchery na obiad ikolacj wrestauracji Nova Stodoa, na pizz wrestauracjach: Niezapominajka
i Miodowy Dwr, liczne vouchery
do Hula Kula, vouchery na strzelnic paintballow, przejadk gokartem iquadem wCentrum Aktywnego
Wypoczynku wBorkach, vouchery na

zajcia tematyczne dla dzieci wStudio Zabawy


iNauki MAGIK wKomnicach, zestaw mydeek zkozim mlekiem, ywy, wdk wraz
zpokrowcem, maskotki, pikne albumy, drewniany awost, kosmetyki samochodowe, obrusy, pendrivey iwiele innych atrakcyjnych
rzeczy. Wczasie imprezy dziaay kawiarenki,
gdzie wmiej, nastrojowej atmosferze mona
byo skosztowa poczstunku przygotowanego
przez rodzicw naszych uczniw.
Podczas jednego popoudnia udao nam si uzbiera rekordow
sum pienidzy 4380,66 z.
Cay dochd zakcji zosta
przeznaczony na rzecz
Wielkiej Orkiestry
witecznej Pomocy.
Wszyscy uczniowie
zaangaowali si w pomoc
i przygotowanie
imprezy. Nasze
trzecioklasistki:
Daria Drab, Ewelina
Stpie i Weronika
Szyda wspary rwnie gminn akcj na
rzecz Wielkiej Orkiestry
witecznej Pomocy rejestrujc si jako wolontariuszki
wsztabie Witkowice Chorzenice.
Na koniec pragniemy podzikowa wszystkim, ktrzy wsparli nasz inicjatyw na rzecz
Wielkiej Orkiestry witecznej Pomocy,
abyli to: Krgielnia Hula Kula wRdzinach,
Restauracja Miodowy Dwr wKomnicach,
Restauracja Niezapominajka w Garnku,
Centrum Aktywnego Wypoczynku wBorkach,
Restauracja Nova Stodoa w Komnicach,
Studio Nauki iZabawy MAGIK wKomnicach,
Kozia Kraina wAdamowie, p. Piotr Juszczyk
Wjt Gminy Komnice, p. Jan Miarzyski
Starostwo Powiatowe w Czstochowie,
p.Kazimierz Wilkoszewski Radny Gminy,
p. Wojciech liwakowski, p. Tomasz Drab
sklep Evita, OSP Konary, Piekarnia Krysiak
w Komnicach, p. Wodzimierz gowik
Sklep Groszek, p. Anna Brondel, firma Provident, p. Ada iDariusz Orlikowscy,
p. Magorzata i Andrzej Adamowscy,
p. Grayna Duda, p. Alina Mielczarek,
p. Renata Woch, p. Joanna i Grzegorz
Urbaczyk firma Gabart, GS Kodrb
Sklep Kopczyk, p. Sawomir Kowalik sklep
wdkarski, p. Wiesaw Macig zakad meblowy, p.Roman Lewicki firma MegaWag, firma Glifada, firma MERVEX, p. Cezary Zato
Czarbud, p. Tomasz Petryczka, p. Jzef
Koza Zomstal Karczewice, p. Norbert
Halbiniak Handbud; artyci, ktrzy wystpili na naszej scenie, rodzice uczniw zZespou
Szk w Konarach, pracownicy i uczniowie
ZSwKonarach.

stycze / luty 2016

ziaalimy prnie od dnia zawizania sztabu, awyniki naszej pracy mona byo zobaczy 10 stycznia na hali sportowej wKomnicach.
Nasi wolontariusze ju od samego rana rozpoczli zbirk pienidzy. Kwestowali wcaej Gminie,
dziki czemu kady mieszkaniec mia szans
dooy swoj cegiek do zbirki pienidzy.
Imprez na hali sportowej otworzy wystp
Orkiestry Dtej OSP Komnice, ktremu towarzyszyy kolorowe ipene energii maoretki.
Po rozpoczciu przyszed czas na wystpy modziey ze szk naszej
Gminy. Moglimy rozsi si
wygodnie na krzesekach
i rozkoszowa cudownym piewem modych
solistek i solistw.
Gdy ju zaspokoilimy dusz nadszed
czas rozrusza nasze
ciao. Pomogli nam
w tym tancerze
Zumby zWitkowic,
ktrych poprowadzia Beata Niemczyk.
Porwali do taca nie
tylko publiczno, ale nawet naszych straakw. Po
tak duym wysiku nie mona
byo si oprze smakoykom jakie
na nas czekay. Na dworze rozgrzewajcy ur przygotowany przez straakw zOSP
Rzerzczyce, ktrym serdecznie dzikujemy.
Na deser ciasta, ciasteczka, napoje, herbata lub
kawa, ktr moglimy naby unaszych wolontariuszy. Wtym miejscu chcielimy podzikowa
radom rodzicw, sklepom, piekarniom, ktre podaroway nam tak wiele sodkoci. Oczywicie
nie moemy zapomnie onaszych kochanych paniach zKoa Gospody Wiejskich wSkrzydlowie.
Przygotowane przez nie pysznoci cieszyy si
najwikszym powodzeniem. Dzikujemy!
Swoj obecnoci zaszczycili nas rwnie
Koldnicy iAndrzej Borkowski ze swoim wystpem p.t. Skrzypek na dachu.
Wdniu finau WOP wnaszej Gminie moglimy rwnie zobaczy pokazy sportowe, m.in.
akrobacje rowerowe wwykonaniu Kondi & Ja
nek Stunt iakrobatyk siow, ktr zaprezentowaa grupa Street Workout zCzstochowy.
Mielimy zaszczyt goci modego ulowca
Wkniarza Michaa Gruchalskiego.
Cay czas graa nam muzyka. Opraw muzyczn zapewniay nam zespoy: Regeneese,
Monitor, Wszystko Jasne, Pan Czasu, Kari On
oraz wystp niespodzianka teraz ju zdradzimy
t tajemnic. By to wystp pracownikw naszej
Gminy czyli z-cy wjta Adama liwakowskiego
iSebastiana Wocha oraz szefa orkiestry dtej
OSP Komnice Marcina Gay inajmodszego perkusisty Marcina Barczyka, wrepertuarze mocno rockowym. Zabaw taneczn po wiateku
do Nieba poprowadzi zesp Ambaras. Nie

Fina Wielkiej Orkiestry

witecznej Pomocy

wgminie Komnice
Sztab OSP Chorzenice Witkowice

Wstyczniu tego roku ju po raz 24 moglimy by wiadkami Finau Wielkiej Orkiestry


witecznej Pomocy. Ten fina by wyjtkowy dla naszej Gminy, gdy spord prawie
1500 sztabw zaoonych wcaej Polsce, powsta Sztab OSP Chorzenice Witkowice,
ktrego zaoycielem iszefem zosta Pawe Leniak.
mogo rwnie zabrakn pokazw udzielania
pierwszej pomocy, za co serdecznie dzikujemy
jednostce OSP Zdrowa oraz pokazw poarniczych wwykonaniu jednostek OSP Borowno,
OSP Komnice iOSP Pacierzw. Ca imprez
oraz licytacj poprowadzi jedyny iniezastpiony
Mikser, ktremu zcaego serca dzikujemy.
Podzikowania nale si rwnie
osobom, bez ktrych pomocy fina
nie mgby si odby, czyli wadzom
Gminy Komnice, wjtowi Piotrowi
Juszczykowi ijego zastpcy Adamowi
liwakowskiemu za moliwo skorzystania z Hali Sportowej. Dzikujemy
dyrektorowi GOK w Komnicach
Jarosawowi Policiskiemu za nagonienie. Dzikujemy sponsorom.
Podzikowania nale si sekcji finansowej, ktra zajmowaa si nie tylko kwesti pienidzy, ale od pocztku
pomagaa worganizacji finau: Justyna
Kapusta, Adrianna Matuszczak oraz
Paulina Bory. Podzikowania kierujemy do Adama Leniaka za stworzenie
projektw graficznych. Nie moemy
rwnie zapomnie o Kamili Bory,
ktra przez cay dzie opiekowaa si
naszymi zespoami. Dzikujemy straakom zOSP Chorzenice-Witkowice, OSP
Konary, OSP Zawada, OSP Karczewice
Garnek, OSP Rzerzczyce, OSP Zdrowa,
OSP Pacierzw, ktrzy zajmowali si
nie tylko ochron naszej imprezy, ale
rwnie pomagali wprzygotowaniach
do niej. Za zdjcia dzikujemy Natalii
Grabarczyk iRafaowi Cielakowi.
Jeszcze raz chcemy podzikowa
wszystkim zaangaowanym wprzygotowanie tego wydarzenia osobom, sponsorom, straakom, wolontariuszom iich
opiekunom, nauczycielom, rodzicom,
wystpujcym zespoom ikademu, kto
przekaza do puszki swj datek. Podczas
imprezy na ulicach naszej Gminy kwestowao 30 wolontariuszy. Dzikujemy

Wam za powicenie, czas, ch pomocy innym.


Dziki Wam udao nam si zebra 12 973,96 z.
Dochd przekazany zostanie na zakup urzdze
dla oddziaw pediatrycznych oraz zapewnienie
godnej opieki medycznej seniorw. Mamy nadziej, e za rok pobijemy t kwot. Dzikujemy
zcaego serca.

13

Rocznica
wybuchu Powstania

Gazeta Komnicka

Styczniowego

22 stycznia wrocznic wybuchu Powstania Styczniowego przy mogile powstaczej na cmentarzu


parafialnym w Komnicach odbya si uroczysto patriotyczna. Harcerze dziaajcych przy Zespoach
Szk wRzerzczycach iKomnicach, wsplnie zwjtem Gminy Komnice Piotrem Juszczykiem
iprezesem komnickiego koa Polskiego Zwizku Kombatantw RP dh Jdrzejem Moderskim
zoyli kwiaty izapalili znicze.
Robert Kpa

mogile spoczywaj powstacy, polegli


podczas bitwy pod Kruszyn, ktr zostaa stoczona 29 sierpnia 1863 roku pomidzy
oddziaem powstaczym, asiami rosyjskimi.
W kocu sierpnia 1863 roku w okolice
Komnic i Kruszyny przybyy oddziay powstacw zWielkopolski pod dowdztwem
generaa Edmunda Taczanowskiego. Pocztek

14

bitwie dao starcie powstacw zoddziaem


Kozakw w okolicy Kruszyny. Wycofujcy
si pod presj powstacw Kozacy dotarli
do Komnic istamtd poinformowali telegraficznie dowdztwo wCzstochowie ooddziaach powstaczych. Genera Taczanowski
przewidujc dotarcie rosyjskich posikw,
w nocy 29 sierpnia zarzdzi wymarsz
wstron Koniecpola. Wycofujce si polskie

wojska natkny si na pierwsze odziay


nieprzyjaciela.
Strzelcy i kosynierzy dowodzeni przez
ppk. Franciszka Kopernickiego uformowali
lini bojow wrejonie Nieznanic iZdrowej.
Tymczasem Rosjanie zajli Witkowice istanli pod Nieznanicami. Rozpocza si bitwa.
Oddziay powstacze broniy si na polach
pomidzy Nieznanicami, Jackowem, Lgot
Ma iKruszyn. Polacy nie mogc przeama rosyjskiej obrony wycofali si do miejscowoci Zdrowa. Tymczasem na miejsce walki
docieray kolejne rosyjskie posiki. Przewaga
wroga bya ogromna. Rosyjskim oddziaom
udao si otoczy powstacw, dajc pocztek
klski. Genera Taczanowski zresztkami swoich wojsk przeama lini wroga irozproszy
oddziay wokolicznych lasach.
Wbitwie pod Kruszyn zgino ponad 60
powstacw, okoo 100 zostao rannych, aponad 50 dostao si do rosyjskiej niewoli. Prawie
wszyscy jecy zostali potem wypuszczeni po
uprzednim zwolnieniu przez Taczanowskiego
zniewoli polskiej dwch carskich oficerw.
Straty rosyjskie nie s znane.
Opowstaczej bitwie przypomina mogia
na parafialnym cmentarzu wKomnicach. Na
grobie ustawiono kolumn, ktra wieczy stalowy krzy zorem. Powstacza mogia znajduje si rwnie na cmentarzu wKruszynie,
na ktrej umieszczono pomnik Matki Polki
obejmujcej krzy.

stycze / luty 2016

Odnowiona

kapliczka
wKomnicach

Krzysztof Wjcik

Mieszkacom przejedajcym czsto ulic Bartkowick wKomnicach znana jest


pewnie pikna figura Matki Boej stojca na ceglanym postumencie nieopodal
mostku na Widzwce, tu przy granicy zBartkowicami. Na pewien czas, pod koniec
2015 r., znikna ona jednak zkrajobrazu, by pojawi si wgrudniu. Przez ten czas
kapliczka przesza gruntown renowacj.

ziaania na rzecz odnowy wspomnianej


figury podjte zostay niemal wostatniej
chwili. Gdy jeszcze w2014 r. dokonalimy przegldu kapliczki stwierdzilimy stan katastrofalny. Sama rzeba lekko si chwiaa, apostument
sprawia wraenie, e mona go rozebra goymi rkami wyjmujc ceg po cegle ze zwietrzaej starej zaprawy murarskiej. Nieco ponagleni
przez ks. proboszcza zawizalimy Komitet
na czele ktrego stana pani Sabina lzak.
Wwyniku zorganizowanej zbirki uzyskano
potrzebne rodki, zwaszcza, e znalazo si
wielu ludzi nie tylko znaszej ulicy, ale zcaych
Komnic, anawet innych miejscowoci, ktrzy
przyczyli si do akcji. Znaleli si rwnie
wykonawcy. Najwaniejszym zadaniem byo
delikatne zdjcie figury iprzewiezienie jej do
miejsca gdzie mona j bdzie odnowi, anastpnie rozebra ceglany postument iwymurowa nowy. Pierwszego zadania podj si pan
Jarosaw lzak ze swoj firm Inxbud.
Okazao si, e figura jest rzeb wykonan wmikkim piaskowcu. Jej czyszczenie
zpozostaoci starej farby okazao si nie takie
proste, zwaszcza, e ujawniy si rne ubytki.
Pierwotnie upatrzony wykonawca nie podj
si zadania iwkocu zaj si tym pan Lucjusz
liwakowski. Uzbrojony wuwagi przyjaci historykw sztuki iznawcw tematu oraz wasne
dowiadczenie oczyci posg iuzupeni ubytki.

Dziea dokoczya pani Boena Charaziak, malujc figur na waciwe jej maryjne kolory specjalnymi, do tego celu przeznaczonymi farbami.
Tak wic odnowienie naszej figury byo przeprowadzone przez dobrych fachowcw. Podobnie
starannie byy potraktowane pozostae elementy kapliczki: postument ielazne ogrodzenie.
Ambicj naszego zespou komitetu mieszkacw byo odtworzenie rwnie ceglanego
postumentu wpostaci jak najbardziej zblionej
do oryginau. Dotyczyo to rwnie samych cegie bo stare wwikszoci si rozleciay. Midzy
innymi trzeba byo wyszlifowa cegy do odpowiednich ksztatw, aby mc odtworzy pierwotny ornament kapliczki. T czci zaj si
pan Andrzej Piasecki zBartkowic ipan Jarosaw
lzak. Wylano solidny betonowy fundament
inajty murarz wymurowa starannie podstaw.
Cao uzupeniono tablicami jedn zprzodu
zintencj idrug ztyu informujc ofakcie
odnowienia kapliczki z 1904 r. Zamontowano
rwnie oczyszczone stare ogrodzenie zkutego elaza. Wsumie gwne wydatki to: zakup
cegie, ich obrbka czyli przygotowanie ksztatek, pyty, czyszczenie metalowego potku iinne
materiay.
Wreszcie kapliczka stana, odnowiona figura zostaa solidnie posadowiona na
postumencie uzupeniony jeszcze o kaptur
z piaskowca. Cao, dziki inwencji pana

L.liwakowskiego osania daszek. Na 8 grudnia


2015 r., dzie wita Matki Boej Niepokalanie
Pocztej wszystko byo gotowe. 11 grudnia nasz
ks. proboszcz Mirosaw Turo pobogosawi
ipowici now-star kapliczk.
Kapliczka zfigur, jak ju wspomniaem,
powstaa w1904 r. w50-t rocznic ogoszenia
przez papiea Piusa IX dogmatu o Niepokalany
Poczciu NMP. Wprzeciwiestwie do wielu
innych figur ta jest rzeb zrobion wpiaskowcu iju to wiadczy ozaangaowaniu wczesnych fundatorw bo przecie tania nie bya.
Moe inicjatorem by wczesny proboszcz ks.
Franciszek Kapaczyski. Moe byo ich wielu
ikady mia swoje wane intencje. Podobnie
jak dzisiaj wszyscy zaangaowani wodbudow.
Moemy te dalej podziwia pikn izabytkow figur uratowan przed zniszczeniem.

Cezary Jan Lis

Kapitan Pawe Czesaw Kubik 1910-1952.


Przemilczany izapomniany dowdca partyzancki

Wydawnictwo Ahaus 2015


Ksika dotyczy mao znanych wydarze zokresu II wojny wiatowej na terenie regionu czstochowsko-radomszczaskiego, wtym tych rozgrywajcych si na terenie dzisiejszej Gminy Komnice. Autor ukazuje,
na przykadzie losw dowdcy partyzanckiego GL-AL, skomplikowane stosunki pomidzy formacjami AL,
AK iNSZ. Jest to kolejna publikacja przybliajca wojenne losy partyzantw zwizanych znaszym terenem.
Ksika jest dostpna wfiliach Gminnej Biblioteki Publicznej.
15

Gazeta Komnicka

Dzie Babci iDziadka wPacierzowie


Dorota Majchrzak
21 i22 stycznia obchodzimy Dzie Babci iDzie Dziadka. Ztej okazji, wbibliotece
wPacierzowie dzieci przygotoway wystpy.

ako pierwsi zaprezentowali si uczniowie


Zespou Szk wKonarach, przedstawiajc
Jaseka Boonarodzeniowe pod kierunkiem
p. Ewy Popiech. Nastpnie dzieci recytoway wiersze ze zbioru Moja rodzina Anny

Edyk-Psut, ktre zadedykoway swoim babciom idziadkom. Wystpy zostay nagrodzone


brawami. Po czci artystycznej, wnuki wrczyy babciom idziadkom upominki, wykonane na
zajciach literacko-plastycznych wbibliotece.

Przedstawieniu przygldali si gocie:


p.Adam liwakowski zastpca Wjta Gminy
Komnice, p. Teresa Raniak dyrektor
Gminnej Biblioteki Publicznej wKomnicach,
p. Anna Gaa dyrektor Zespou Szk
w Konarach, p. Barbara Zgrzebna sotys
Pacierzowa, p. Grzegorz Rachwalik radny
Gminy Komnice. Po wystpach wszyscy zostali
zaproszeni na poczstunek.

Gminna Biblioteka Publiczna zaprasza


Teresa Raniak
WGminie Komnice funkcjonuje sze placwek bibliotecznych. Biblioteka
wKomnicach - centrala iFilie wRzerzczycach, Garnku, Zawadzie iSkrzydlowie
su spoeczestwu od prawie szedziesiciu lat.

ajmodsz bibliotek jest Filia


w Pacierzowie. Wszystkie placwki s czynne przez cay rok. Biblioteka
w Komnicach - pidziesit godzin w tygodniu, Filia w Rzerzczycach, Garnku
iPacierzowie czterdzieci godzin wtygodniu,
aFilia wSkrzydlowie iZawadzie dwadziecia godzin wtygodniu. Wsobot czynne s
Komnice iPacierzw. Wszystkie placwki obsuguj 2220 czytelnikw. Wminionym roku
wypoyczyli oni 43617 ksiek. Pracownicy
16

staraj si promowa biblioteki. We wszystkich placwkach odbyway si lekcje biblioteczne. Organizowano konkursy czytelnicze
iplastyczne. Zbibliotekami chtnie wsppracuj przedszkola. Dobrze ukada si wsppraca zrodzicami najmodszych czytelnikw.
Zachcaj dzieci do wypoyczania ksiek
ibrania udziau wwydarzeniach organizowanych przez bibliotek.
Zbiory biblioteczne wzbogacono o1471
ksiek. Z dotacji organizatora zakupiono

358 ksiek, azdofinansowania zBiblioteki


Narodowej 757. Z darw od czytelnikw
pozyskano 356. Jest to bardzo may zakup
ksiek wstosunku do potrzeb czytelnikw.
Czytelnicy we wszystkich placwkach mog
korzysta zczasopism. Wypoyczane s na zewntrz iudostpniane na miejscu. Wewszystkich bibliotekach jest bezpatny dostp do
Internetu.
Informacje o dziaalnoci Gminnej
Biblioteki Publicznej w Komnicach i Filii
zamieszczane s na stronie internetowej
www.biblioteka.klomnice.pl.

stycze / luty 2016

Dzie Patrona

ladami Kornela Makuszyskiego


Patrycja Burzyska


132 lata temu urodzi si wStryju, niedaleko Lwowa, Kornel Makuszyski.
Mwi si onim pisarz ze socem wherbie, pisarz, ktry leczy umiechem. Spod
jego pira wyszy ksiki, ktre cieszyy iciesz rzesze dzieci imodziey, poniewa
bawi, ucz, ale te daj wiar wdobro ludzkiego serca. Wdniu jego urodzin,
8stycznia, uczniowie Zespou Szk im. Kornela Makuszyskiego wSkrzydlowie
witowali 12 ju raz Dzie Patrona.

d rana mona byo zauway przemykajcych po korytarzach szkoy uczniw


przebranych za postacie stworzone przez pisarza. Byy m.in. Basie, Ewy, Irenki, Wanda,
kilku Jackw i Plackw oraz oczywicie
Kozioek Matoek. Obchodom towarzyszya
wystawa ksiek autorstwa pana Kornela oraz
jego portretw wykonanych przez uczniw.
Szczeglnie wdzicznie zaprezentowali osob
patrona uczniowie klasy II iIII szkoy podstawowej. Podczas zaj wklasach modszych
wychowawcy czytali uczniom fragmenty
Przygd Kozioka Matoka oraz Awantur
iwybrykw maej mapki Fiki-Miki. Klasy
starsze ju kilka dni wczeniej utrwalay swoj
wiedz biograficzn opisarzu, ana okoliczno wita przygotoway plakaty pod hasem
Mapa miejsc Kornela Makuszyskiego.

Zostay na nich umieszczone fotografie miast,


zktrymi pisarz by zwizany.
Punktem kulminacyjnym obchodw
byo spotkanie wszystkich uczniw w sali
gimnastycznej. Po czci oficjalnej zudziaem pocztu sztandarowego ipo odpiewaniu
hymnu szkoy gimnazjalici zaprezentowali inscenizacj pod tytuem Pan Kornel
iawantura wraju, wktrej oprcz Kornela
Makuszyskiego oraz bohaterw jego ksiek pojawiy si anioy isam wity Piotr. Na
zakoczenie odbya si sportowa Korneliada,
wktrej wziy udzia trzy druyny utworzone
zprzedstawicieli wszystkich klas. Poniewa
wtym roku podalimy ladami Kornela,
nazwy druyn powstay od miejscowoci pojawiajcych si wjego utworach. Std druyna
zZapiecka, Psiej Grki iBejgoy. Publiczno

ywioowo dopingowaa swoich faworytw,


ktrzy zespoowo musieli wykona trzy zadania: garby wakcji, czyli wycig zworeczkami lub pik lekarsk na karku, krlewskie
krzeso, czyli przenoszenie czonkw druyny
na krzele wykonanym ze splecionych rk
oraz przysmak bociana, czyli przenoszenie
ab ztalerza na talerz za pomoc paeczek.
W zmaganiach sprawnociowych zwyciya, po zacitej walce, druyna zBejgoy.
Gratulacje nale si jednak wszystkim
uczestnikom, poniewa wykazali si podczas
rywalizacji wielkim zaangaowaniem.
Kolejny Dzie Patrona za nami, ale twrczo i cenne myli, ktre przekaza nam
Makuszyski, pozostaj z nami przez cay
rok. Zachcamy wszystkich do czytania ksiek pana Kornela, szczeglnie tytuw mniej
znanych. Wkadej znich mowa onieprzemijajcych wartociach, ktrymi powinnimy si kierowa wyciu, aczasami onich
zapominamy, na przykad otym, e trzeba
kocha iczowieka, igr, ikamie, isoce.
lub Stracony jest kady dzie bez umiechu.

17

Gazeta Komnicka

Dzie Przedszkolaka
iPierwszaka
Patrycja Burzyska
Tradycj Zespou Szk im. K. Makuszyskiego wSkrzydlowie s coroczne
obchody Dnia Przedszkolaka iPierwszaka organizowane przy wspudziale
Fundacji Pommy Dzieciom Pozna wiat. Pragniemy wten sposb uhonorowa
najmodszych uczniw ipodkreli, e s wan czci spoecznoci szkolnej.

tym roku uroczysto odbya si 11


grudnia. Wpiknie udekorowanej sali
gimnastycznej spotkali si uczniowie, rodzice,
dziadkowie oraz zaproszeni gocie, aby obejrze
program przygotowany specjalnie na t okoliczno. Gociem honorowym bya pose na Sejm
Rzeczypospolitej, do niedawna dyrektor naszej
szkoy, pani Lidia Burzyska. Gmin Komnice

18

reprezentowa radny Marek Szymczak. Obecna


bya take sotys Skrzydlowa Olga Skibiska.
Wszystkich zgromadzonych serdecznie powitaa penica obowizki dyrektor szkoy pani Olga
Gonera. Gos zabraa take pani pose. Dzikujc
za zaproszenie, przypomniaa minione obchody Dnia Przedszkolaka i Pierwszaka, ktre
przeywaa jako dyrektor szkoy. Wtym roku,

uczestniczc wnich wcharakterze gocia, zoya maluchom pynce zserca yczenia radoci,
szczcia isukcesw.
Po czci oficjalnej widzowie przenieli si
do wiata bani. Motywem przewodnim bya oryginalna adaptacja Czerwonego Kapturka przygotowana przez uczniw klasy II gimnazjum.
W inscenizacj zosta wpleciony program
artystyczny w wykonaniu przedszkolakw.
Podbiy one serca publicznoci, wkraczajc na
scen wkolorowych strojach krasnoludkw.
Wierszyki, piosenki itace, ktre wykonay
zostay nagrodzone wielkimi brawami. Zkolei
pierwszaki przygotoway na ten dzie inscenizacj bani ozotej gsi. Mali aktorzy bardzo
dobrze wcielili si w swoje role. Pomysowe
kostiumy, baniowa scenografia oraz ruch sceniczny doday uroku przedstawieniu, afinaowy taniec by przysowiow wisienk na torcie,
oczym wiadczyy gromkie brawa na zakoczenie wystpu.
Wczci drugiej uczniowie szkoy podstawowej igimnazjum zaprezentowali piosenki,
ktrych wykonania zostay nagrodzone na tegorocznych konkursach. Odby si take turniej
rodzinek, wktrym uczestniczyy dwie druyny:
Skrzaty zrodzicami zoddziau przedszkolnego oraz Pszczki zrodzicami zklasy I. Dzieci
wsplnie zrodzicami rywalizoway wkonkurencjach sprawnociowych. Tym razem zwyciya druyna Skrzatw, lecz nagrody otrzymali
wszyscy uczestnicy.
Obchodom, jak co roku, towarzyszya loteria fantowa, ktra cieszya si duym powodzeniem wrd uczniw. Co prawda kady los
wygrywa, ale wszyscy czekali na losowanie nagrd gwnych, ktre wyonio szczliwcw.
Na zakoczenie przedszkolaki i pierwszaki
otrzymay upominki, ufundowane wtym roku
przez pose Lidi Burzysk, ktre sprawiy im
duo radoci.

stycze / luty 2016

Dzie babci idziadka


wSkrzydlowie
Patrycja Burzyska

Od wielu lat wkalendarz uroczystoci szkolnych Zespou Szk im.


Kornela Makuszyskiego wSkrzydlowie na stae wpisany jest Dzie Babci
iDziadka. Uroczysto ta jest przygotowywana przez najmodszych uczniw
naszej szkoy. Tak rwnie byo iwtym roku.

21

i22 stycznia to wito Babci iDziadka.


To dzie niezwyky, przede wszystkim
dla bab idziadkw, ale nie tylko czekaj
na niego idzieci. To dzie peen umiechw,
wzrusze, ez iradoci.Na wstpie p.o. dyrektora Olga Gonera przywitaa wszystkich goci
ciepymi sowami izoya serdeczne yczenia wszystkim babciom idziadkom. Wrd
piknych dekoracji dzieci pod kierunkiem pa
zoddziau przedszkolnego iklas I-III przedstawiy ciekawy program artystyc zny.
Uroczysto rozpocza klasa I, ktra przygotowaa dla Bab iDziadkw pikne przedstawienie pt: Zota g na motywach bani
braci Grimm. Nastpnie dzieci z oddziau
przedszkolnego zoyy dziadkom ibabciom

wierszowane yczenia, po czym zaprezentoway dwie piosenki. Wspaniaymi aktorami okazali si rwnie uczniowie zkoa
teatralnego, ktrzy zaprezentowali przedstawienie pt: Czarownice zysej Gry.
Wnuczta obdaroway swoich ukochanych
goci upominkami. Byy to wasnorcznie
wykonane filianki dla kadej babci oraz
kalendarze dla dziadkw. Nastpnie dzieci
wraz zBabciami oraz Dziadkami zostali
zaproszeni na przygotowany ztej okazji
sodki poczstunek.
Mamy nadziej, e ten dzie na dugo
pozostanie wpamici zarwno dzieci jak
idziadkw!

Kochana
Babciu!
Kochany
Dziadku!
ycz Wam
szczcia
idostatku
Jolanta Pruszek
Takie sowa, wdniu 22 stycznia 2016r.,
skierowali najmodsi uczniowie do
swoich Bab iDziadkw, przybyych
do Zespou Szk im. Bolesawa Prusa
wGarnku na uroczysto szkoln
zokazji ich wita.

Mikoajki wGarnku
Jolanta Pruszek
Wdniu 4 grudnia 2015 r. wZespole Szk im. Bolesawa Prusa wGarnku odbyy si
Mikoajki dla najmodszych uczniw idzieci ze rodowiska lokalnego.

witeczn atmosfer wprowadzili


uczestnikw uroczystoci uczniowie
klas II aiII b, ktrzy zaprezentowali przedstawienie owitym Mikoaju.
Wystpili w nim bohaterowie ulubionych bani i bajek. Nastpnie najmodsze
klasy powitay Mikoaja okolicznociowymi

piosenkami i tacami. Potem Mikoaj,


wotoczeniu swojej wity, wrczy dzieciom
prezenty. Po rozpakowaniu upominkw
wszyscy bawili si wdmuchanym zamku
i na zjedalni, ktrych uyczya szkole firma VIV zGarnka. Serdecznie za to
dzikujemy!

podzice za okazywan mio, trud,


opiek i powicenie dzieci przygotoway dla zaproszonych goci przedstawienie pt. Wrki oparte na motywach bani
Ch. Perraulta oraz okolicznociowe wiersze
ipiosenki. Uczniowie klasy Iszkoy podstawowej po mistrzowsku odegrali role czterech
wrek, macochy, crki, Marysi i innych
postaci, przekazujc zebranym, e dobro
zawsze si opaca izostaje wynagrodzona.
Wasnorcznie namalowane przez dzieci
portrety oraz wykonane upominki isodki
poczstunek byy dopenieniem wspaniaej
iwzruszajcej uroczystoci.

19

Gazeta Komnicka

Koldowe sukcesy
solistw zKomnic
Elbieta Twardoch

Wbiecym roku szkolnym solici zZespou Szk wKomnicach osignli ju wiele


sukcesw wfestiwalach ikonkursach wokalnych. Ostatnie sukcesy dotycz dwch
Festiwali Kold iPastoraek na szczeblu powiatowym igminnym.

21

grudnia 2015 r. w Gminnym Orodku


Kultury wDbrowie Zielonej odby si III
Powiatowy Festiwal Kold iPastoraek, organizowany jak zawsze przez GOK oraz Zesp
Szk wDbrowie Zielonej. Wrd uczestnikw
festiwalu znalazo si rwnie 10 reprezentantw Zespou Szk wKomnicach, przygotowanych przez nauczycielk Elbiet Twardoch:
wkategorii klas I: Aleksandra Szymonik iNadia
Mrz zkl. Ib; wkategorii klas II-III: Dorota
Stanisz, Karolina Rachwalik, Bartosz Bk
iPawe Kowalik- wszyscy zkl. II aoraz Patrycja
Ociepa zkl. II b; wkategorii gimnazjum: Eliza
Nitecka zkl. III b Gim, Emilia Kugiel iMaria
Utratna - obie zkl. II Gim, atake wkategorii przedszkolnej: Milena Bk zPrzedszkola
wKomnicach oraz wkategorii szk ponadgimnazjalnych: absolwentka naszej szkoy Ewa
Woszczyska zkl. III LO, obie wystpujce pod
patronatem naszej szkoy.
20

Komisja Konkursowa, ktra oceniaa modych wokalistw wszeciu kategoriach wiekowych, miaa trudne zadanie, poniewa poziom
festiwalu by bardzo wysoki. Po przesuchaniu
ponad 90 uczestnikw iustaleniu werdyktu
przez Jury, okazao si, e wrd laureatw festiwalu znaleli si rwnie uczniowie naszej
szkoy: wkategorii przedszkolnej II miejsce
zdobya Milena Bk wystpujca pod patronatem naszej szkoy; wkategorii klas IImiejsce
zdobya Aleksandra Szymonik zkl. Ib; wyrnienie zdobya Nadia Mrz zkl. Ib; wkategorii
klas II-III, II miejsce zdoby Bartosz Bk zkl.
II a, III miejsce zdobya - Dorota Stanisz- zkl.
II a; w kategorii szk ponadgimnazjalnych II
miejsce zdobya absolwentka naszej szkoy Ewa
Woszczyska, wystpujca pod patronatem naszej
szkoy.
Wszyscy laureaci wystpili 9 stycznia 2016r.
wuroczystym Koncercie Laureatw wZespole

Szk wDbrowie Zielonej, podczas ktrego wrczono im dyplomy istatuetki.


8 stycznia 2016 r. w Gminnym Orodku
Kultury wKomnicach odby si XIX Gminny
Festiwal Kold iPastoraek. Wrd kilkudziesiciu uczestnikw festiwalu znalazo si rwnie
13 solistw zZespou Szk wKomnicach, przygotowanych wtrzech kategoriach wiekowych.
Poziom festiwalu by jak zawsze bardzo wysoki, jednak po ogoszeniu werdyktu przez Jury
okazao si, e wikszo solistw znaszej szkoy
zostao laureatami czoowych miejsc: wkategorii
klas I-III Imiejsce ex aequo zdobyli: Aleksandra
Szymonik zkl. Ib oraz Pawe Kowalik zkl. II a;
II miejsce ex aequo zdobyli: Karolina Rachwalik
oraz Bartosz Bk oboje zkl. II a; wkategorii gimnazjalnej II miejsce zdobya: Emilia Kugiel zkl.
II Gim; III miejsce zdobya: Maria Utratna zkl.II
Gim; wyrnienia zdobyy: Eliza Nitecka zkl. III
b Gim oraz Daria Wjcik zkl. IaGim.
Wszyscy laureaci wystpili 17 stycznia
2016 r. w uroczystym Koncercie Laureatw
wGminnym Orodku Kultury wKomnicach,
podczas ktrego wrczono im dyplomy
inagrody.

stycze / luty 2016

Zesp Szk im. B. Prusa


wGarnku przykadem
otwartej szkoy
Joanna Wjcik

Otwarta szkoa to taka, ktra nie zamyka si na kultur, sztuk,


sport, rodowiska lokalne. Potrafi korzysta ztego, co j otacza. Wmyl tej
idei rok szkolny 2015/2016 okrelony zosta Rokiem Otwartej Szkoy. Zesp
Szk im. B. Prusa wGarnku od dawna realizuje t ide poprzez podejmowanie
przedsiwzi, ktre integruj spoeczestwo.

kalendarz wydarze szkolnych wpisay


si: Dzie Papieski - coroczna uroczysto powicona rocznicy pontyfikatu Jana
Pawa II odbywa si wszkole oraz wkociele parafialnym dla wszystkich mieszkacw;
Mikoajki - impreza skierowana dla wszystkich dzieci (nie tylko uczniw), ktrym rodzice chc zapewni niezapomniane spotkanie
zMikoajem, udzia wzorganizowanych zabawach oraz obejrzenie przedstawienia wwykonaniu uczniw; Zielony marsz ulicami
Garnka odbywa si wkadym roku szkolnym
z okazji Dnia Ziemi; uczniowie prezentuj
mieszkacom Listy dla Ziemi oraz hasa
otematyce ekologicznej; Dzie Dziecka impreza plenerowa dla wszystkich dzieci zGarnka
iokolicznych miejscowoci, podczas ktrej organizowane s gry, zabawy, pokazy straackie,
kiermasze oraz inne atrakcje; maraton czytelniczy Cay Garnek czyta dzieciom - organizowany zokazji Tygodnia Czytania Dzieciom;
dzieci suchaj popularnych utworw winterpretacjach dorosych; wrd osb czytajcych
dzieciom s: radni Gminy Uczniowie oraz nauczyciele Zespou Szk im. B. Prusa wGarnku
pielgnuj rodzim histori itradycj, uczestniczc wprzygotowaniach koncertw pamici
Edwarda Reszke, ktre co roku na przeomie
maja iczerwca odbywaj si wkociele parafialnym wGarnku. Wten sposb placwka
wsppracuje zFundacj im. Edwarda, Jana
iJzefiny Reszkw. Wkadym roku szkolnym

organizowane s spotkania rodzicw


idziadkw zokazji Dnia Matki, Dnia Ojca,
Dnia Babci iDziadka. Wbiecym roku
szkolnym po raz pierwszy wZespole Szk
w Garnku - przy wsppracy z Gminn
Bibliotek Publiczn fili wGarnku - zorganizowane zostao Narodowe Czytanie
Lalki, wktrym uczestniczyli przedstawiciele Gminy Komnice, radni, bibliotekarze,
dyrektorzy inauczyciele okolicznych szk,
lokalni przedsibiorcy, harcerze imieszkacy miejscowoci.
Rwnie pierwszy raz, podczas uroczystej akademii zokazji Dnia Niepodlegoci
wmurach szkoy gocilimy wadze samorzdowe, mieszkacw oraz Koo Gospody
Wiejskich Garnkowianki. Panie zKGW
zapieway piosenk Kwiaty polskie oraz
zaprezentoway wasnorcznie wykonany
bukiet kwiatw zbibuy.
Szkoa wsppracuje ze wietlic
Ochronka, soectwem, KGW oraz GBP - fili wGarnku wzakresie organizowania konkursw tj. Garnek wkolorach, Garnek na
starych fotografiach czy Jesienny bukiet.
Przedstawiciele Gminy Komnice, radni
oraz rodzice zapraszani s na wszystkie organizowane wszkole akademie, konkursy,
atake festiwale projektw uczniowskich.
Zesp Szk im. B. Prusa wGarnku to przykad szkoy otwartej na kultur, sztuk,
sport oraz rodowisko lokalne.

Gminny
Konkurs

Boonarodzeniowy
wGarnku
Jolanta Pruszek
Wdniu 11.12.2015 r. wZespole Szk
im. Bolesawa Prusa wGarnku
odby si Pierwszy Gminny Konkurs
Boonarodzeniowy na kartk
witeczn dla uczniw klas I-III.
Organizatorami konkursu byy: Adriana
Fresel, Magdalena Kos-Jafra, Stanisawa
Pruszek iIzabela Maek.

o udziau w konkursie zgosio si


pi szk z terenu Gminy Komnice.
Zadaniem uczestnikw byo samodzielne wykonanie kartki boonarodzeniowej, dowoln
technik, zwybranych materiaw. Wkonkursie wzio udzia ponad 20 uczniw. Spord
wykonanych prac jury wskadzie: pani Anida
Chybalska dyrektor szkoy, pani Wiesawa
Jdras florystka, radna gminy oraz pani Anna
Kusztal plastyk.
I miejsce przyznano: Klaudii Leko
z ZS wWitkowicach oraz Magdalenie Rak
z ZS w Skrzydlowie; II miejsce zdobyli:
Pawe Kowalski zZS wGarnku oraz Fabian
Chrzstek zZS wRzerzczycach; III miejsce
zajy: Wiktoria wicik zZS wWitkowicach,
Ola Musia zZS wZawadzie iAlicja Motyl zZS
wWitkowicach.
Pozostaym uczestnikom jury przyznao wyrnienia. Wszystkie dzieci otrzymay
dyplomy inagrody rzeczowe, ktrych fundatorem by Bank Spdzielczy wKomnicach
oraz Rada Rodzicw Rodzicw przy Zespole
Szk wGarnku.

21

Gazeta Komnicka

Fina Akcji Charytatywnej

Dzieci-Dzieciom
Renata Krawiec

Wyjtkowa cigo Powiatowego Konkursu Anioy iPierniki, sprawia, e wci


trwa Akcja Charytatywna Dzieci Dzieciom zGOK wKomnicach, ktra
upodstaw swoich miaa nie pomoc wakacyjno-integracyjn wroku 2007
dzieciom poszkodowanym przez trb powietrzn wSkrzydlowie. Wtedy udao
si! Przetrwaa tyle lat! Teraz od dziesiciu lat spenia si widei konkursu anioy
ipierniki, ktra jest wielce szczytna.

Wnajbliszym czasie
w Gminnym Orodku
Kultury

ziaanie spoeczno-wychowawcze, pozostaje wci chlub dla trwajcych przy niej


Wolontariuszy iinicjatorki. Ostatni etap - przed
Niedziel Palmow rozwie paczki ywnociowe

do dzieci zbiednych rodzin gmin powiatu czstochowskiego, tak chtnie uczestniczcych


wPowiatowym Konkursie Anioy iPierniki 2015.
Za pikn prac Wolontariuszy - sprzeda aniow, iwszystkim kupujcym anioy znowej kolekcji 2015/2016 - najlepsze yczenia na cay rok
2016. Pamitajcie wyj zzamknicia wsobie
- Papie Franciszek.Kto kupuje anioa, popiera
nasz Akcj Charytatywn Dzieci-Dzieciom!
Wdniu 6 grudnia wuroczystym wrczaniu
nagrd zwycizcom Powiatowego Konkursu
Anioy i Pierniki na Komnickim Jarmarku
Boonarodzeniowym wzia udzia Pose na
Sejm RP Lidia Burzyska, ktr obdarowalimy
piernikami, zprob ozawiezienie do Sejmu RP
do Warszawy, uczynia to, zwielk radoci dla
nas Organizatorw. Przekazaa na rce Premier
Polski Beaty Szydo. Pozostaa nam satysfakcja
z promocji naszej instytucji iGminy!

27

lutego Zesp Obrzdowy Grusza


wyjedzie do Wrocawia - PWST. Prac
dyplomow zreyserii Julii Liszewskiej jest
Darcie Pierza wedug Janiny Gody. yczymy
jednakowo: modej reyser oraz Zespoowi
najlepszych ocen.

az wmiesicu sze programw edukacyjnych zMobilnego Uniwersytetu Kultury


iSztuki zROK wCzstochowie dla dzieci,
modziey iseniorw wdziedzinach: film,
fotografia, kultura ludowa, plastyka, teatr
imuzyka oraz grafika komputerowa. Blisze
szczegy na naszej stronie ifacebooku GOK
wKomnicach od lutego Zapraszamy, mona
ju dokona zapisu!

marca ogodzinie 18.00 wGOK wKomnicach


- Wieczornica zudziaem Folklorystycznego
Zespou Klepisko zokazji Narodowego Dnia
Pamici onierzy Wykltych

21

kwietnia wGOK wKomnicach odbdzie si Turniej Recytatorski im. Jana


Brzechwy iJuliana Tuwima przeznaczony jest
dla przedszkolakw zterenu naszej Gminy.
Celem turnieju jest przyblienie przedszkolakom twrczoci Jana Brzechwy i Juliana
Tuwima. Turniej przeprowadzony bdzie
wdwch kategoriach:
- recytacja indywidualna uczestnik prezentuje jeden dowolnie wybrany wiersz Jana
Brzechwy, lub Juliana Tuwima.
- mae formy teatralne - zbiorowa prezentacja
wiersza wedug wyboru: Jana Brzechwy, lub
Juliana Tuwima wykonana przez 4 recytatorw maksymalnie.
Na zwycizcw czekaj cenne nagrody. Blisze
szczegy na naszej stronie internetowej
www.gok.klomnice.pl

22

Festiwal Kold iPastoraek


ztradycjami
Renata Krawiec
Wyrazem docenienia dziewitnastoletniej tradycji Festiwali Kold iPastoraek wGOK
wKomnicach oraz zaprezentowania wartoci piewania kold ipastoraek bya Gala
Kold iPastoraek wdniu 17 stycznia.

ohaterami zwycizcy: dzieci i modzie


zprzedszkoli iszk zterenu naszej Gminy.
Gocie to dyrektorzy przedszkoli, szk oraz nauczyciele, rodzice, babcie i dziadziusiowie zwycizcw festiwalu. Najlepszych prezentowaa dobrze zapowiadajca si konferansjerka - Emilka
Kugiel zKomnic. Scenografi zaja si Marta
Gonera, wyjtkowo plastycznie przygotowane
dyplomy przez Karolin Goner. Nagrody idyplomy wrcza p.o. Dyrektor GOK wKomnicach
Jarosaw Policiski. Od wszystkich wystpujcych iOrganizatorw przesanie na cay rok:
Po czterokro pokj obwieszczaj anioowie
wnoc betlejemsk.
Pokj, ktry nasta raz na zawsze wJezusie,
wJego narodzeniu,
iktrego nic ju nie zniszczy.
Pojednay si niebo iziemia.

Midzy Bogiem, aczowiekiem


przerzucono pomost tak nony,
e iludzie mog si na nim odnale.
Niech wita trwaj wnaszych sercach!
Za rok - dwudziesty festiwal kold ipastoraek, jubileusz - podejmiemy goci iwystpujcych
tortem, ju jestemy umwieni. Ale to za rok!
Dyrektor Stowarzyszenia Centrum Incjatyw
Artystycznych Talenty wCzstochowie, ktry
by naszym jurorem na przesuchaniach festiwalu - Ryszard Strojec, wramach promocji gminy zaprosi wdniu 18 stycznia ogodzinie 18.30
do Muzeum Monet iMedali im. Jana Pawa II
wCzstochowie zwycizcw wkategorii gimnazjum. Do nich nale: Karolina Bajor (Skrzydlw)
iPiotr Woldan (Zawada).Prezentacja nastpia
online wtym samym dniu.

stycze / luty 2016

Urok starych fotografii (24)

Stary dwr

wBartkowicach
Krzysztof Wjcik

Wtym wydaniu Gazety Komnickiej chciabym przedstawi zdjcie ju


powojenne, prawdopodobnie zlat 60-tych, ale przedstawiajce stary XIX-to-wieczny
dwr wBartkowicach. Zdjcie otrzymaem od rodziny pastwa Bugaw zBartkowic.

eszcze wlatach 60-tych to miejsce wygldao zupenie inaczej ni dzisiaj. Na miejscu


dzisiejszego stawu przy Widzwce byy trzy
mniejsze stawy pozostao po hodowli ryb
dla dworu. Ssiadowa znimi duy sad, ktry
znany by jako ogrd Cytrynowskiego wczesnego waciciela iuytkownika posiadoci.
Wdalszej czci by widoczny na zdjciu dwr
zzabudowaniami gospodarczymi, oddzielony
jednake od ulicy uprawianymi wtedy polami.
Tam te gdzie sta, niewidoczny na zdjciu
stary murowany spichlerz. Nad stawem kto
postawi niegdy kapliczk upamitniajc
mier pracownikw dworskiej gorzelni, ale
otym napisz przy innej okazji.
Jak ju wspomniaem, ostatnim lokatorem
dworu by pan Cytrynowski, jednake mia on
znacznie sawniejszych lokatorw. Wlatach
80-tych XIX wieku ca posiado zistniejcym ju dworem, zakupi synny piewak
operowy Edward Reszke. Wmiar rozwoju
swojej kariery irodziny rosy te jego wymagania. Zakupi wic posiado wGarnku itam
wybudowa swoj siedzib, gdzie wyprowadzi

si w1896 r. Majtek Bartkowice za rozparcelowa i sprzeda.Ostatnie kawaki gruntw kupowali jeszcze nabywcy pod koniec

pierwszej dekady XX wieku. Ztego wynika,


e dwr zosta zbudowany jeszcze wczeniej,
przez poprzednich wacicieli. Kim byli poprzedni waciciele. Jeszcze na pocztku XIX
wieku gospodarowao tu a trzech dziedzicw: Strzeleccy, Doroyscy i Gakowscy.
Przez XIX w. majtek bartkowicki razem
zPacierzowem znajdowa si wkluczu posiadoci Grodzickich zGarnka oraz pniej
F.Rzewuskiego. To prawdopodobnie on lub
jego dzierawcy wybudowali widoczny na
zdjciu budynek. Po mierci ostatniego lokatora, wspomnianego Cytrynowskiego,
wlatach 70-tych teren majtku idworu sta
si wasnoci pastwow. Najpierw gospodarowaa tu Spdzielnia Kek Rolniczych,
apniej Rolnicza Spdzielnia Produkcyjna.
Obecnie wacicielem jest GS Kodrb. Na
wspczesnym zdjciu miejsce, gdzie sta dwr
jest tam gdzie wgbi stoi wiata zmaszynami rolniczymi. Oczywicie orientacyjnie, bo
ukad przestrzenny tego miejsca diametralnie
si zmieni.
Na koniec dzikuj wszystkim czytelnikom za sowa uznania, za informacje i dzielenie si swoimi zbiorami
oraz zachcam do kontaktu na adres
krzysztofwojcik15@gmail.com. Poszukuj
od dawna zdj niektrych obiektw
wKomnicach iokolicy, np. starego dworu w Komnicach, dworu w Lipiczu, itp.
Zgry dzikuj ijednoczenie zachcam do
poszukiwa!

23