You are on page 1of 24

Gazeta

ISSN 14260875


GMINNY BIULETYN INFORMACYJNY

Komnicka

Nowy Komisariat wKomnicach


Rusza Program Rodzina 500+
Wizyta ministra Stanisawa Szweda
Jubileusz Gazety Komnickiej

Nr 200 - MARZEC 2016

Gazeta Komnicka

Drodzy Czytelnicy,
to ju 200 numer Gazety Komnickiej! Gazeta towarzyszy komnickiemu samorzdowi od lat 90-tych, prezentuje najwaniejsze wydarzenia zjego ycia, informuje
owydarzeniach kulturalnych isportowych, prezentuje sukcesy dzieci imodziey
znaszego terenu, jest prawdziw kronik ycia Gminy Komnice.
Jako radny Gminy Komnice III kadencji miaem przyjemno by wskadzie
redakcji Gazety Komnickiej. Moja wsppraca zGazet zacza si jednak dugo
wczeniej zinspiracji Krzysztofa Wjcika, wsptwrcy iwieloletniego redaktora naszej
Gazety. Jak szybko okazao si byo to zadanie nie atwe, musielimy zebra materia,
opracowa go iprzygotowa do druku. Staralimy si, aby teksty byy ciekawe iprzedstawiay aktualne problemy mieszkacw. Przez lata zGazet Komnick zwizao si
bardzo wielu ludzi, Gazeta nabieraa nowych ksztatw, stawaa si atrakcyjniejsza dla
czytelnikw, prezentujc zawsze to, co najpikniejsze wnaszej Gminie. Dzi, zokazji
piknego jubileuszu, pragn serdecznie podzikowa wszystkim osobom, ktre przez
lata wsptworzyy Gazet Komnick, wkadali spoeczny wkad wprace redakcji,
przygotowywali teksty izdjcia. Chciabym rwnie pogratulowa nowej redakcji,
dziki ktrej mamy dzi pismo watrakcyjnej szacie graficznej, profesjonalnie redagowane, ktre miao moe rywalizowa zinnymi, nie tylko lokalnymi czasopismami.
Nowy jubileuszowy numer prezentuje najwaniejsze informacje zycia Gminy
Komnice. Znajd w nim Pastwo relacj zuroczystoci otwarcia nowego Komisariatu
Policji wKomnicach oraz zwizyty na naszym terenie Wiceministra Rodziny, Pracy
i Polityki Spoecznej Stanisawa Szweda, a take Wojewody lskiego Jarosawa
Wieczorka. Jednym zpowodw tej wizyty byo omwienie potrzeb naszej Gminy,
wtym realizacja II etapu przebudowy ul. Czstochowskiej wKomnicach oraz stanu
przygotowa do uruchomienia na terenie Gminy rzdowego Programu Rodzina 500+.
Wnajnowszym numerze nie zabraknie informacji kulturalnych, wtym relacji zJarmarku Wielkanocnego, obchodw Narodowego Dnia Pamici onierzy
Wykltych, uroczystoci wrczenia nagrody od wadz Gminy Komnice dla Zespou
Obrzdowego Grusza zRzerzczyc. Tradycyjnie sporo miejsca powicamy informacjom zycia szk, wtym wanym konkursom przedmiotowym ozasigu powiatowym,
ktrych realizatorem byy nasze placwki.

Spis treci
Nowy Komisariat wKomnicach.....................3
Rusza Program Rodzina 500+........................ 4
Wizyta ministra Stanisawa Szweda...............5
Rozpoczynamy Inwestycje.............................. 6
Nowy dyrektor GOK....................................... 6
Jubileusz Gazety Komnickiej.........................7
Dofinansowanie dla projektu Druyna Powiatu............................................................... 8
Sukces GOK wKomnicach............................ 8
Pokazowa niedziela wOSP Pacierzw........... 9
Zebrania sprawozdawczo wyborcze OSP.... 9
Narodowy Dzie Pamici onierzy Wykltych................................................................. 10
Dzie Pamici onierzy Wykltych
wSkrzydlowie................................................ 10
Oonierzach Wykltych wGminnym
Orodku Kultury............................................. 11
Zpamitnika Akcji Ferie 2016....................... 12
Ferie wOchronce............................................13
Nagroda dla Weroniki Bogacz....................... 14

Powiatowy Konkurs Gazetek Szkolnych ...... 14


Piotr Woldan laureatem ............................... 14
Powiatowy konkurs wiedzy otwrcach literatury ..................................................................15
Konary Open.................................................. 16
My first english exam..................................... 17
Akcja: Miejsce wolne od nienawici.............. 17
Powiatowy Konkurs Matematyczny............. 18
Jan Pawe II wci zaciekawia modych........ 18
Oglnopolski Turniej Karate......................... 19
Konkurs Plastyczny yj zdrowo ................. 19
By taki Jarmark!............................................20
Zesp Obrzdowy Grusza znagrod........ 21
Ludzie zpasj................................................. 21
Akcja Charytatywna Dzieci Dzieciom....22
Sukces naszych strzelcw..............................22
Garnkowianki wNowej Brzenicy ............22
Stary wiadukt kolejowy wKomnicach ........23

Wydawca
Urzd Gminy Komnice
ul. Straacka 20, 42-270 Komnice
tel.: 34-328-11-22, fax: 34-328-11-21
www.klomnice.pl, email: ug@klomnice.pl
gazet redaguje zesp wskadzie:
Barbara Mizera, Krzysztof Wjcik,
Robert Kpa, Pawe Wysocki.
email:

gazeta@klomnice.pl

druk: Biuro Usugowe ATS


tel. 508 332 162

www.wydajgazete.pl
nakad: 2000 egz.

Zdjcia bez podpisu przekazane zostay przez organizatorw imprez lub pochodz
zarchiwum Urzdu ijednostek podlegych.
Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania artykuw nadesanych na adres redakcji.

Okadka: fot. Robert Kpa

MARZEC 2016

Nowy Komisariat wKomnicach

Robert Kpa
2 marca odbya si uroczysto otwarcia Komisariatu Policji
wKomnicach. Komisariat wKomnicach doczy do
kilkudziesiciu obiektw wcaym kraju, wyremontowanych
wramach programu standaryzacji jednostek.

Wswoim przemwieniu insp. Piotr Kucia skierowa sowa uznania igratulacje do osb, ktrych determinacja izaangaowanie pomogy wwybudowaniu nowego Komisariatu Policji wKomnicach.
Podzikowa wadzom Gminy za wsparcie, apolicjantom ipracownikom cywilnym yczy zadowolenia znowych warunkw, wjakich
codziennie su spoeczestwu.Wjt Gminy Komnice Piotr Juszczyk
wswoim wystpieniu przyczy si do sw gratulacji deklarujc rwnoczenie wszelk pomoc iwsparcie dla policjantw zkomnickiego
komisariatu.

onad 50 osb - policjanci ipracownicy cywilni mog si cieszy


bardzo nowoczesnym obiektem informuje Komenda Miejska
Policji wCzstochowie. Podczas uroczystoci otwarcia komnickiego
komisariatu symboliczn wstg przecili Zastpca Dyrektora Gabinetu
Komendanta Gwnego Policji m. insp. Robert Sudenis, Zastpca
Komendanta Wojewdzkiego Policji wKatowicach insp. Piotr
Kucia, Komendant Miejski Policji w Czstochowie podinsp.
Sawomir Litwin, Komendant Komisariatu Policji wKomnicach
podinsp. Jacek Pluta oraz Wjt Gminy Komnice Piotr Juszczyk.
W uroczystoci wzili rwnie udzia p.o. Komendanta
ul. Straacka 20, 42-270 Komnice, tel.: 34 328 11 22,
Wojewdzkiego Policji wKielcach insp. Artur Bednarek,kafax: 34 328 11 21, mail: ug@klomnice.pl
dra kierownicza czstochowskiego garnizonu, przedstawiciele
zwizkw zawodowych iszefw sub wsppracujcych na co
poniedziaek 7:30 do 15:30
czwartek 7:30 do 15:30
dzie zPolicj, atake przedstawiciele lokalnego samorzdu
wtorek
piatek 7:30 do 15:30
zwadzami starostwa ipiciu gmin, ktre swoim zasigiem obej7:30 do 17:00
muje komisariat. Odczytany zosta list, ktry do uczestnikw
roda 7:30 do 15:30
uroczystoci wystosowa Sekretarz Stanu wMinisterstwie Spraw
Wewntrznych iAdministracji Jarosaw Zieliski. Swoje gratuPRZYJMOWANIE WSPRAWACH SKARG IWNIOSKW
lacje do zgromadzonych skierowa rwnie p.o. Komendanta
Wjt Gminy wkady wtorek od 13:00 do 17:00
Gwnego Policji m.insp. Andrzej Szymczyk - jego list odczyta
Kierownicy Referatw od poniedziaku do pitku od 7:30 do 15:30
Zastpca Dyrektora Gabinetu KGP m.insp. Robert Sudenis.
Skargi iwnioski przyjmowane s wpokoju 103 wsekretariacie
Uroczysto uwietniaOrkiestra Komendy Wojewdzkiej Policji
przez Pani Dorot Kowalczyk ref. d/s obsugi sekretariatu
wKatowicach ikompania reprezentacyjna lskiej policji.

GODZINY PRACY URZDU GMINY

Gazeta Komnicka

Rusza Program Rodzina 500+


Paulina Maota
Gminy Orodek Pomocy Spoecznej rozpocz przyjmowanie wnioskw oustalenie
prawa do wiadczenia wychowawczego wwysokoci 500 z miesicznie na drugie
ikolejne dziecko lub wprzypadku rodzin, ktrych dochd nie przekracza
800 z netto na osob wrodzinie (lub 1200 z netto wprzypadku rodzin zdzieckiem
niepenosprawnym) - rwnie na pierwsze dziecko.

kwietnia 2016 roku wesza wycie ustawa


opomocy pastwa wwychowywaniu dzieci.
Od tego dnia mona skada wnioski oustalenie prawa do wiadczenia wychowawczego.
Program Rodzina 500+ to nieopodatkowane wiadczenie wychowawcze, celem ktrego
jest czciowe pokrycie wydatkw zwizanych
zwychowaniem dziecka. wiadczenie to przysuguje wwysokoci 500 z miesicznie na
dziecko wrodzinie do dnia ukoczenia przez
dziecko 18 roku ycia. wiadczenie na pierwsze lub jedyne dziecko przysuguje rodzinom,
ktre speniaj kryterium dochodowe, natomiast na drugie ikolejne dzieci bdzie przysugiwa bez wzgldu na wysoko dochodu
rodziny.
USTALENIE DOCHODU
wiadczenie wychowawcze przysuguje
rodzinie na pierwsze dziecko, jeeli dochd rodziny wprzeliczeniu na osob
nie przekracza kwoty 800 z netto. Jeeli czonkiem rodziny jest
dziecko niepenosprawne,
wiadczenie wychowawcze
przysuguje na pierwsze
dziecko, jeeli dochd rodziny wprzeliczeniu na osob nie przekracza
kwoty 1200 z netto. wiadczenie wychowawcze otrzymaj rodzice, opiekunowie prawni
lub opiekunowie faktyczni dziecka (czyli tacy,
ktrzy wystpili do sdu ojego przysposobienie). Penoletnie dziecko do ukoczenia 25
lat liczy si do skadu rodziny przy ustalaniu
dochodu, jeeli pozostaje na utrzymaniu
rodzicw.
Dochd rodziny bdzie ustalany tylko
przy ubieganiu si owiadczenie na pierwsze
lub jedyne dziecko. Dotyczy to rodzin, ktre
maj jedno dziecko, jak irodzin zwiksz liczb dzieci. Do wniosku trzeba bdzie doczy
owiadczenie odochodach nieopodatkowanych; wprzypadku rolnikw owiadczenie
owielkoci gospodarstwa rolnego; wprzypadku cudzoziemcw okrelone pozwolenia na pobyt iprac wPolsce; owiadczenie
odeklarowanych dochodach osiganych przez
osoby podlegajce przepisom o zryczatowanym podatku dochodowym; dokumenty
dotyczce rozwodu/separacji, zasdzonych
4

alimentw; orzeczenie sdu oustaleniu opiekuna prawnego dziecka, zawiadczenie sdu


lub orodka adopcyjnego oprowadzonym postpowaniu wsprawie przysposobienia dziecka. Do dochodu rodziny wlicza si alimenty
od drugiego rodzica iwiadczenia zfunduszu
alimentacyjnego.
Wniosek oustalenie prawa do wiadczenia
wychowawczego naley skada wGminnym
Orodku Pomocy Spoecznej wKomnicach
z siedzib w Zdrowej ul. kowa 1 osobicie, w formie papierowej lub w formie
elektronicznej, wykorzystujc w tym celu:
bankowo elektroniczn, platform usug
elektronicznych ZUS, portal informacyjno-usugowy Ministerstwa Rodziny,
Pracy i Polityki Spoecznej - Emp@tia,

ePUAP- elektroniczn platform usug administracji publicznej. Dodatkowe informacje oraz wzory formularzy dostpne s na
stronie internetowej www.klomnice.pl oraz
www.gops.klomnice.pl lub pod numerem
tel. 34 389 36 60.
OKRESY ZASIKOWE WIADCZENIA
Pierwszy okres, na ktry ustalone jest prawo do wiadczenia wychowawczego, rozpoczyna si 1 kwietnia 2016 roku ikoczy si 30
wrzenia 2017 roku. Wprzypadku ubiegania
si oprawo do w/wwiadczenia na pierwsze
lub jedyne dziecko wrodzinie, rokiem kalendarzowym, ktry bdzie brany pod uwag
przy ustalaniu prawa do wiadczenia wychowawczego na pierwszy okres jest rok 2014.
Kolejny okres, na ktry ustalane bdzie
prawo do wiadczenia wychowawczego rozpocznie si 1 padziernika 2017 roku, askoczy 30 wrzenia 2018 roku. W przypadku
ubiegania si oprawo do w/wwiadczenia
na pierwsze lub jedyne dziecko wrodzinie,
rokiem kalendarzowym, ktry bdzie brany
po uwag przy ustalaniu prawa do wiadczenia wychowawczego na kolejny
okres (2017/2018), bdzie rok 2016.
TERMINY USTALANIA
IWYPATY WIADCZE
W przypadku zoenia
wniosku o ustalenie prawa
do wiadczenia wychowawczego wterminie
3 miesicy od dnia wejcia wycie ustawy, tj.
wterminie od dnia 1kwietnia do 1 lipca 2016
roku (wcznie), to w/wwiadczenie przyznane iwypacone zostanie zwyrwnaniem,
poczwszy od dnia wejcia wycie ustawy.
Rozpatrzenie przez organ waciwy wniosku
zoonego www. terminie (tj.ustalenie iwypata przyznanego wiadczenia), nastpuje
wterminie do3miesicy, liczc od dnia zoenia wniosku zprawidowo wypenionymi
danymi. Wprzypadku zoenia wniosku po
1 lipca 2016 r. zastosowanie maj podstawowe przepisy, zgodnie z ktrymi prawo do
wiadczenia ustala si od miesica zoenia
wniosku.
Niezalenie od tego, czy wniosek zostanie zoony wkwietniu, maju czy czerwcu
2016 r., Gminny Orodek Pomocy Spoecznej
wKomnicach (wrazie spenienia warunkw
ustawowych) wyda decyzj o przyznaniu
wiadczenia wychowawczego iwypaci wyrwnanie poczwszy od1 kwietnia 2016 r.

MARZEC 2016

Wizyta ministra Stanisawa Szweda


Robert Kpa
15 marca zwizyt wGminie Komnice przebywa wiceminister Rodziny, Pracy
iPolityki Spoecznej Stanisaw Szwed oraz Wojewoda lski Jarosaw Wieczorek.
Celem wizyty bya rozmowa zwadzami Gminy Komnice na temat przygotowa
do wdroenia na naszym terenie programu Rodzina 500 +. Podczas wizyty gocie
odwiedzili rwnie Centrum Integracji Spoecznej oraz zoyli kwiaty na grobie
polskich onierzy polegych we wrzeniu 1939 roku.

inister Stanisaw Szwed przybliy


w Komnicach gwne zaoenia
programu Rodzina 500+, przypominajc,
e wiadczenie wychowawcze wwysokoci
500 z miesicznie przysuguje rodzinom na
drugie ikolejne dziecko lub wprzypadku rodzin, ktrych dochd nie przekracza 800 z
na osob wrodzinie (lub 1200 z wprzypadku rodzin zdzieckiem niepenosprawnym)
na pierwsze i kolejne dziecko. Realizacja
zapisw ustawy o pomocy pastwa w wychowywaniu dzieci to ogromne wyzwanie
dla Rzdu RP, ale przede wszystkim dla

lokalnych samorzdw, ktrych zadaniem


jest uruchomienie programu na swoim terenie przypomina wKomnicach wiceminister Stanisaw Szwed.
Na terenie Gminy Komnice rzdowym
programem Rodzina 500+ bdzie objtych
blisko 1,5 tysica dzieci informuje Piotr
Juszczyk, wjt Gminy Komnice. Ju dzi
moemy miao powiedzie, e jestemy gotowi
do wdroenia zapisw ustawy opomocy pastwa wwychowywaniu dzieci. Realizatorem
programu na terenie Gminy Komnice jest
Gminny Orodek Pomocy Spoecznej.

Minister Szwed wsplnie z Wojewod


Jarosawem Wieczorkiem, pani pose Lidi
Burzysk oraz wjtem Piotrem Juszczykiem
odwiedzili pomieszczenia byego Komisariatu
Policji wKomnicach, gdzie powstaje siedziba Centrum Integracji Spoecznej. Podczas
wizyty gocie mieli okazj rozmowy zpodopiecznymi komnickiego Centrum Integracji
Spoecznej.
Wdrugiej czci dnia Wojewoda lski
Jarosaw Wieczorek odwiedzi odcinek Drogi
Krajowej 91 w centrum Komnic. Wizyta
dotyczya perspektywy realizacji drugiego etapu przebudowy ul. Czstochowskiej
wKomnicach polegajcej na budowie chodnikw izatoczek autobusowych. Wojewoda
odwiedzi rwnie cmentarz parafialny
wKomnicach, gdzie zoy kwiaty na grobie
polskich onierzy polegych na terenie dzisiejszej Gminy Komnice we wrzeniu 1939
roku.

Gazeta Komnicka

rozpoczynamy
gminne Inwestycje
fot. ul. Ksiycowa przed przebudow

Marlena Bk
Wkrtce zostan rozpoczte prace przy przebudowie ulicy Ksiycowej
wKomnicach. Obecnie trwa procedura przetargowa przy wyborze Wykonawcy
robt. Zostanie wykonany odcinek drogi odugoci 0,55 km iszerokoci 5 m. zmasy
asfaltowej, cig pieszo rowerowy, odwodnienie drogi oraz jej owietlenie. Prace
zostan zakoczone wlipcu br.

ostan rwnie rozpoczte roboty


przy budowie sieci wodocigowej przy
ul.Wschodniej wSkrzydlowie. Obecnie trwa
procedura przetargowa przy wyborze wykonawcy robt. W ramach zadania zostanie

wykonany odcinek sieci wodocigowej PCV


na dugoci ponad 600 m. Prace zostan zakoczone wczerwcu br.
Po okresie zimowym rozpoczto w ramach biecego utrzymania drg gruntowych

Nowy dyrektor GOK


Wwyniku konkursu na dyrektora Gminnego Orodka Kultury wKomnicach
stanowisko to otrzymaa Katarzyna Sosnowska. Pani Katarzyna ma 32 lata,
posiada wyksztacenie artystyczno-pedagogiczne, ukoczya studia na Akademii
im. Jana Dugosza wCzstochowie na kierunku edukacja artystyczn wzakresie
sztuk plastycznych, posiada dowiadczenie wpracy winstytucjach kultury, wtym
wnaszym orodku.

zwizku z naborem na stanowisko


Dyrektora Gminnego Orodka Kultury
wKomnicach oferty zoyo 8kandydatw.
Komisja konkursowa, powoana przez Wjta
Gminy Komnice miaa nie atwe zadanie
wyboru najlepszej kandydatury. Ostatecznie
zwycizc naboru zostaa Pani Katarzyna
Sosnowska zRzerzczyc.

Pani Katarzyna wlatach 2013-2015 bya


zawodowo zwizana zGminnym Orodkiem
Kultury wKomnicach, aktualnie wsppracuje zGOK wRdzinach iMykanowie, jest
wiceprezesem Fundacji Otwrzmy serca dla
dzieci zRzerzczyc oraz suchaczem studiw
podyplomowych na kierunku Zarzdzanie
Kultur na Uniwersytecie dzkim. (red.)

napraw nawierzchni na drogach nieutwardzonych. Umow na remonty drg podpisano zF.H. KRAK-POL, Dariusz Krakowiak
zKomnic. Wmiar moliwoci finansowych
drogi gruntowe bd rwnane, awiksze nierwnoci iubytki uzupeniane tuczniem.
Co nowego bdziemy realizowa w nastpnym kwartale br. dowiecie si Pastwo
wkolejnym numerze Gazety Komnickiej.

MARZEC 2016

Jubileusz Gazety Komnickiej


Ukaza si drukiem 200 numer Gazety Komnickiej. Otrwajcej blisko wier
wieku historii, ludziach tworzcych to pismo oraz misji prasy lokalnej
Robert Kpa rozmawia zwsptwrc Gazety Komnickiej ijej wieloletnim
redaktorem Krzysztofem Wjcikiem.
Na pocztku lat 90-tych by Pan wsptwrc naszej Gazety. Dlaczego powstaa
Gazeta Komnicka ijak Pan wspomina
jej pocztki?
Jeszcze za komunistw oraz od pocztku
naszej ustrojowej przemiany odczuwalimy
brak informacji. cilej, informacja bya sterowana, ajej swobodny przepyw utrudniony.
Samo istnienie Cenzury, jako instytucji czynio wszelkie prby rzetelnego informowania spoeczestwa niemal niemoliwym. Gdy
znikna cenzura iinne utrudnienia postanowilimy, tzn. ja ikilku kolegw zKomitetu
Obywatelskiego Solidarno utworzy lokaln gazetk rodkami jakie mielimy do dyspozycji. Bylimy jednymi zpierwszych. Dzi nikt
ju nie kwestionuje potrzeby sprawnego przepywu informacji, wrcz jest to niezbdny wymg. Nam wtedy chodzio, aby spoeczestwo
Gminy Komnice dowiadywao si onaszych
dziaaniach zpierwszej rki, anie zplotek.
Kolejne lata to systematyczny rozwj
Gazety Komnickiej. Prosz opowiedzie,
jak wyglday te zmiany na przeomie blisko
wier wieku?
Na pocztku, tzn. 1989 90 rok, powstawa,
a waciwie odradza si samorzd gminny.
Wpierwszych wyborach do samorzdu bra
udzia nasz Komitet Obywatelski Solidarno
iwprowadzi do Rady Gminy wikszo swoich
radnych. Wtedy to zMakiem Baszczykiem
wydalimy chaupniczo trzy numery Wieci
Gminnych, przedstawiajcych wyniki wyborw izamierzenia nowej wadzy. Zdawalimy
sobie spraw, e tak dalej si nie da nie mielimy rodkw iumiejtnoci potrzebnych do
choby pprofesjonalnego wydawania gazety.
Wtedy, wporozumieniu zwczesnym wjtem
Andrzejem Perliskim, nawizaem kontakt
z Gazet Czstochowsk. Dziki wsparciu
wczesnego redaktora Szymona Giyskiego,
udao si wroku 1992 wyda pi numerw
Gazety Komnickiej, jako wkadki do Gazety
Czstochowskiej. To by drugi etap, ju bardziej owocny. Wsppraca niestety ustaa.
Podjte pniej prby wpostaci samodzielnego drukowania gazety na kserografie, czy te
prywatne wydawnictwo Macieja Ziembiskiego
pt. Komu iCzemu nie zmieniy zasadniczo
sytuacji. Wreszcie w1995 r. zebra si zesp,
ktry rozpocz wmiar regularne wydawanie
Gazety Komnickiej. Nie zawsze byo atwo.
Pocztkowo by to prosty skad, wwersji czarnobiaej, ale drukowany wprofesjonalnych drukarniach. Nasze umiejtnoci te byy ju wiksze,
bo ja zPawem Kowalikiem odbylimy wtedy

warsztaty dziennikarskie prowadzone przez


zawodowych redaktorw. Gazeta Komnicka
oczywicie si rozwijaa. W1999 r. pojawiy si
kolorowe okadki, ktre towarzysz nam do dzisiaj. Obecnie mamy ju drugi numer wydany
cakowicie wkolorze. Zmieni si rwnie sposb redagowania. Wicej jest wsppracownikw iautorw przysyajcych swoje materiay.
Gazeta Komnicka wopinii mieszkacw,
to najwaniejsze rdo informacji. Jakie
zadania widzi Pan przed nasz Gazet na
najblisze lata?
Myl, e przede wszystkim naley kontynuowa dotychczasowe zadania ifunkcje Gazety
Komnickiej, tzn.: informowanie spoeczestwa
oplanach izamierzeniach wadz gminnych,
oosigniciach samorzdu, inwestycjach, ale
te iinnych wydarzeniach majcych miejsce
na terenie naszej Gminy iokolicy. Wane jest

rwnie udostpnienie forum Gazety dla spoeczestwa, azwaszcza organizacji pozarzdowych wcelu przedstawiania swoich materiaw.
Wanym kierunkiem jest rwnie propagowanie wiedzy onaszej maej ojczynie ojej historii, kulturze, przyrodzie iludziach, ktrzy j
tworzyli itworz.
Jaka jest dzisiaj rola prasy lokalnej, wrozwoju ibudowie tosamoci naszej maej
ojczyzny?
Jeli funkcjonowanie prasy lokalnej bdzie
oparte na otwartoci na wszystkie rodowiska
spoeczne Gminy, stanie si ona, awaciwie
moe si sta narzdziem budowania lokalnej
tosamoci kulturowej, budowania wiadomej
dumy zprzynalenoci do naszej maej ojczyzny. Wprzeciwnym razie wwiadomoci
mieszkacw wszystko, gdzie indziej bdzie
lepsze, aunas najgorsze, jak stale iuparcie powtarzaj malkontenci. Tak naprawd to mamy
si czym chwali ito zarwno wspczesnymi
dokonaniami, jak ihistori.
Dzikuj za rozmow.

Gazeta Komnicka

Dofinansowanie dla projektu

Druyna Powiatu
Katarzyna Gaa

W2016 roku Gmina Komnice przystpia do realizacji projektu partnerskiego


Druyna Powiatu wspfinansowanego przez Uni Europejsk wramach
Europejskiego Funduszu Spoecznego. Wsparciem zostan objte osoby bezrobotne
oraz nieaktywne zawodowo, zagroone wykluczeniem spoecznym, korzystajce ze
wiadcze pomocy spoecznej zterenu Gminy Komnice.

iderem projektu jest Powiatowe Centrum


Pomocy Rodzinie w Czstochowie.
Projekt zdoby dofinansowanie w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewdztwa lskiego na lata 2014 2020,
Dziaania 9.1 Aktywna Integracja, Poddziaania

Sukces Gminnego
Orodka Kultury
wKomnicach
Zarzd Wojewdztwa lskiego
przyj list rankingow operacji
zgoszonych do realizacji wramach
Planu Operacyjnego KSOW na lata 20162017. Do realizacji przyjto 16 propozycji
projektw z71 zoonych wnioskw,
wtym projekt Festiwal Folkloru
Zza miedzy... przygotowany przez
komnicki GOK. Nasz orodek otrzyma
ponad 25 tys. z na organizacj wokresie
wakacyjnym plenerowej imprezy
folklorystycznej.

minny Orodek Kultury planuje organizacj Wojewdzkiego Festiwalu


Folklorystycznego Zza miedzy..., ktrego
czci bdzie Konkurs zespow piewaczych
i obrzdowych, Festiwal zespow pieni
itaca oraz wielki festiwal wystawienniczy.
Podczas imprezy kady twrca i wytwrca
zterenu gminy iwojewdztwa lskiego bdzie mg zaprezentowa szerokiej publicznoci to, co ma najlepsze informuje Gminny
Orodek Kultury. Ponad to zaplanowalimy
wiele atrakcji bdcych synonimem rodzinnego pikniku. Wicej informacji ju wkrtce na
amach Gazety Komnickiej. (red.)
8

9.1.6 Programy aktywnej integracji osb igrup


zagroonych wykluczeniem spoecznym.
Celem gwnym projektu jest wzrost zdolnoci do zatrudnienia oraz integracji spoeczno-zawodowej osb korzystajcych z pomocy
spoecznej, klientw instytucji realizujcych
projekt. Uczestnikami Projektu bd osoby bezrobotne oraz nieaktywne zawodowo,
zagroone wykluczeniem spoecznym, korzystajce ze wiadcze pomocy spoecznej.
Realizatorem projektu wokresie od 01.01.2016
do dnia 31.12.2017 r. bdzie Gminny Orodek
Pomocy Spoecznej wKomnicach.
Uczestnicy projektu bd mogli skorzysta z bezpatnych form wsparcia, m.in.

zindywidualnych igrupowych spotka zdoradc zawodowym, poradnictwa psychologicznego, warsztatw itreningw zzakresu podnoszenia kompetencji spoecznych iumiejtnoci
zawodowych, wyjazdowych warsztatw integracyjnych oraz kursw umoliwiajcych
zdobycie nowych umiejtnoci ikwalifikacji
zawodowych.
Ponadto od lipca 2016 roku na terenie Gminy bdzie realizowany Program
Aktywnoci Lokalnej dla rodowisk zagroonych wykluczeniem spoecznym. Wramach
realizowanego programu, zatrudniony zostanie
Animator PAL, ktry poprzez stymulowanie
poszczeglnych dziaa, wspdziaanie zlokaln spoecznoci, kreowanie zawizywania
si grup inicjatywnych, wspprac zorganizacjami pozarzdowymi oraz przedstawicielami
samorzdu lokalnego, bdzie czuwa nad prawidowym przebiegiem dziaa. Utworzony
zostanie rwnie Klub Mieszkaca, wramach
ktrego przewiduje si organizowane spotka
przedstawicieli rnych grup lokalnej spoecznoci: seniorw, modziey, uczestnikw
projektu. Dziaalno Klubu przyczyni si do
poznania historii miejsca zamieszkania, dbaoci onajblisze otoczenie oraz zaangaowania
najmodszych pokole wsprawy rodowiska
lokalnego.

Wjt Gminy Komnice Piotr Juszczyk


oraz Redakcja Gazety Komnickiej
zapraszaj na

Benefis

Gazety Komnickiej
z okazji wydania 200-go numeru

W programie m.in.:
Prezentacja historii Gminnego Biuletynu Informacyjnego
Gazeta Komnicka i roli prasy lokalnej
Wystp Folklorystycznego Zespou piewaczego Klepisko
Prezentacja filmu promocyjnego Gminy Komnice
Jubileuszowy tort

pitek 29 kwietnia 2016 r. o godz. 16.00 - sala sesyjna w budynku


Urzdu Gminy Komnice, ul. Straacka 18. Wstp wolny!

SPROSTOWANIE

W artykule pt. Ponad 70 osb znalazo prac w Centrum Integracji Spoecznej opublikowanym w nr 198/199 Gazety Komnickiej wkrad si bd literowy dotyczcy roku powstania
CIS. Centrum Integracji Spoecznej powstao na mocy decyzji Wojewody lskiego z dnia
12 padziernika 2015 r. Za bdn informacj w imieniu Redakcji przepraszamy.

MARZEC 2016

Pokazowa niedziela wOSP Pacierzw


Rafa Cielak
21 lutego na terenie remizy Ochotniczej Stray Poarnej wPacierzowie miay miejsce
pokazy sprztu ratowniczo-ganiczego. Sprzt ten zaprezentowa sklep Strefa998.pl,
ktry przyjecha a zGogowa.

a pokazach pojawili si druhowie


z jednostek OSP Komnice, Borowno,
Skrzydlw, Bogusawice, Silnica, Mstw,
Widzw, Gnaszyn, Rzerzczyce, Konary, Gidle
iMykanw, atake przedstawiciele Komendy
Miejskiej PSP w Czstochowie - st.kpt.
Kamil Dzwonnik ist. kpt. Dariusz Giero,
Wiceprezes Zarzdu Oddziau Powiatowego
ZOSP RP - dh. Przemysaw Zieliski.
Pokazy rozpoczy si ok. godziny 10.00
i mimo niesprzyjajcych warunkw atmosferycznych odbyy si bez wikszych

problemw. Straacy mogli zobaczy nowoczesny sprzt stosowany wstray poarnej m.in. ubranie specjalne Fire Max 3, hem Titan
firmy Rosenbauer, urzdzenie Hi-Lift stosowane bardzo czsto wStanach Zjednoczonych
czy wielofunkcyjny toporek Biel Tool firmy
Paratech. Straacy na codzie nie maj okazji
pracowa takim sprztem zracji jego ceny,
ktra jest czsto bardzo wysoka, awic bya to
bardzo dobra okazja do poznania go.
Nastpnie wszyscy druhowie izaproszeni
gocie przenieli si na zewntrz budynku,

Zebrania Sprawozdawczo wyborcze

wjednostkach OSP
Adam Rwniak

Pocztek kadego roku, to czas kiedy wjednostkach OSP odbywaj si zebrania.


Wtym roku byy to zebrania wyjtkowe, poniewa koczya si kadencja obecnych
wadz itrzeba byo wybra nowe, itak si dziao na zebraniach sprawozdawczo
wyborczych.

ebrania wjednostkach OSP odbyway si


wg okrelonego porzdku, ktry zosta nakrelony przez Zarzd Gwny Zwizku OSP
RP. Pierwsze zebranie odbyo si 6 lutego biecego roku wjednostce OSP Komnice, wtym
dniu odbyo si rwnie zebranie wjednostce
OSP Karczewice Garnek. Kolejne zebrania
odbyy si wnastpujcych terminach: 14.02
wOSP Pacierzw, 20.02 wOSP Zdrowa oraz
wOSP Skrzydlw, 27.02 OSP Konary, 05.03

OSP Nieznanice oraz OSP Zawada, 13.03


wOSP Chorzenice Witkowice, ostatnie zebranie miao miejsce 19.03 wOSP Rzerzczyce.
Wwikszoci jednostek OSP wadze pozostae bez wikszych zmian, natomiast wtrzech
OSP zmieniy si najwaniejsze wadze. Nowo
wybrane wadze wjednostkach OSP przedstawiamy poniej:
1. OSP Komnice, Prezes Piech Stanisaw,
Naczelnik Milc Marcin

gdzie odbyy si pokazy na wraku samochodu.


Prezentowano m.in. dziaanie lancy ganiczej,
uatwienie dostpu do poszkodowanego za
pomoc Hi-Lift, funkcjonalno niepozornego
Biel Toola czy praktyczne wykorzystanie prdownic firmy Rosenbauer. Waciciel sklepu
Pan Kamil Halarewicz wyjania podstawowe
bdy popeniane przez zastpy stray poarnych wzakresie podawania wody ipokaza
praktycznie rnic wpodawaniu wody niskim iwysokim cinieniem.
Serdecznie dzikujemy wszystkim za przybycie, aKamilowi iDamianowi Halarewicz za
du dawk wiedzy imoliwoci zobaczenia
iprzetestowania sprztu. Mamy nadziej, e
takie pokazy bd odbyway si cyklicznie.

2. OSP Rzerzczyce, Prezes Woek Stanisaw,


Naczelnik Zieliski Przemysaw
3. OSP Karczewice Garnek, Prezes Koza
Jzef, Naczelnik Basiak Sebastian
4. OSP Konary, Prezes Wilk Tomasz,
Naczelnik Kulejewski Ryszard
5. OSP Nieznanice, Prezes Milczarek
Wojciech, Naczelnik Tylec Sebastian
6. OSP Zdrowa, Prezes Kuban Grzegorz,
Naczelnik Matusiak Rafa
7. OSP Skrzydlw, Prezes Krl Sawomir,
Naczelnik Micho Mateusz
8. OSP Chorzenie Witkowice, Prezes Kukla
Wodzimierz, Naczelnik Kodon Krzysztof
9. OSP Pacierzw, Prezes Misiewicz Marek,
Naczelnik Cielak Rafa
10. OSP Zawada, Prezes Zato Sawomir,
Naczelnik Jaros Mirosaw.
Wtym roku odbdzie si rwnie zebranie
sprawozdawczo wyborcze Oddziau Zarzdu
Gminnego ZOSP RP, na ktrym zostan wybrane nowe wadze oddziau gminnego. Zebranie
to bdzie miao miejsce wdniu 5 czerwca.
9

Gazeta Komnicka

Narodowy Dzie Pamici


onierzy Wykltych
Robert Kpa
Wadze Gminy Komnice, harcerze oraz uczniowie imieszkacy Gminy uczcili
pami onierzy Wykltych, skadajc 1 marca kwiaty wkociele filialnym
wRzekach Wielkich przy tablicy pamitkowej powiconej ks. Stanisawowi
Piwowarskiemu, kapelanowi Ibatalionu 27 pp Armii Krajowej, spowiednikowi
skazanych na mier onierzy Konspiracyjnego Wojska Polskiego.

odczas uroczystoci posta ks.


Piwowarskiego przybliya p. Teodozja
Szumlas. Gos zabra prezes komnickiego
koa Zwizku Kombatantw RP druh Jdrzej
Moderski, podkrelajc rol modego pokolenia

wkultywowaniu pamici obohaterach antykomunistycznego podziemia oraz wjt Gminy Komnice


Piotr Juszczyk, dzikujc uczniom, przedstawicielom organizacji spoecznych za uczestnictwo wspotkaniu powiconym onierzom Niezomnym.

Dzie Pamici
onierzy Wykltych
wSkrzydlowie
Jarosaw Poroszewski
Wtym roku wZespole Szk im. Kornela Makuszyskiego wSkrzydlowie wsposb
szczeglnie uroczysty uczczono Narodowy Dzie Pamici onierzy Wykltych.

bchody tego wita skaday si zkilku dziaa. 1 marca wszkole odby si uroczysty
apel, na ktrym uczniowie zapoznali losy osb,
ktrzy nie pogodzili si zpodporzdkowaniem
Polski ZSRR po II wojnie wiatowej oraz walczyli
z sowieckimi subami bezpieczestwa ipodporzdkowanymi im subami wPolsce. Wielu
znich za swoj patriotyczn dziaalno ponioso
10

mier. Zostali zamordowani podczas okrutnych


ledztw lub te skazani na mier podczas procesw niewiele majcych wsplnego zpraworzdnoci. Oskarano ich midzy innymi ozdrad
iwspprac z hitlerowcami. Przypomnienie
prawdy onich jest wane, gdy przez wiele lat
skazywano ich na zapomnienie lub kamliwie
budowano wok nich czarn legend.

Wspotkaniu uczestniczyli harcerze zZespou


Szk w Komnicach i Rzerzczycach, poczet sztandarowy iuczniowie zZespou Szk
w Garnku, nauczyciele, radni Rady Gminy
oraz przedstawiciele organizacji spoecznych.
Kwiaty pod tablic zoya delegacja Urzdu
Gminy iZwizku Kombatantw RP, delegacja
komnickiego koa PIS, reprezentujca pose
Lidi Burzysk p. Sylwia Zaspa oraz uczniowie
zZespou Szk wGarnku.

Aby ukaza prawd otych bohaterskich postaciach uczniowie klasy Igimnazjum przygotowali wystaw, zktr na korytarzu szkolnym
mogli zapozna si nie tylko uczniowie, ale rwnie wszystkie odwiedzajce nasz szko osoby.
Wcelu przyblienia problematyki onierzy
Wykltych, nazywanych te onierzami
Niezomnymi, ktrzy dziaali wregionie czstochowskim iradomszczaskim, uczniowie
gimnazjum na godzinach zwychowawc zapoznali si zprezentacj multimedialn powicon temu tematowi.
Zwieczeniem wyej wymienionych dziaa by szkolny konkurs wiedzy oonierzach
Wykltych, wktrych wzili udzia zainteresowani uczniowie. Zwycizcy otrzymali nagrody
nawizujce charakterem do tematu konkursu.
Na zakoczenie warto doda, e worganizacj obchodw Narodowego Dnia Pamici
onierzy Wykltych, zaangaowao si wielu uczniw naszej szkoy, dla ktrych postacie
onierzy Niezomnych s bardzo wane.

MARZEC 2016

Oonierzach
Wykltych wGminnym
Orodku Kultury
Renata Krawiec
Gminny Orodek Kultury wKomnicach przygotowa 1 marca spotkanie powicone
pamici onierzy antykomunistycznego iniepodlegociowego podziemia.

rogram okolicznociowy w dniu


uroczystoci zosta przygotowany
przez Folklorystyczny Zesp piewaczy
Klepisko prowadzony przez Mieczysawa
Tkacza. Akompaniowali: Beata Garbarz
Hebda (skrzypce) iLech gowik (akordeon).W wikszoci zaprezentowany zosta
nowy, wzruszajcy repertuar Klepiska oddajcy sens uczczenia wita pamici bohaterw
niezomnych.
Spotkaniu towarzyszya okolicznociowa
wystawa zdj idokumentw przygotowana
przez IPN. Stron plastyczn wystawy zaja
si Marta Gonera. Furor zrobia ksika autorstwa Krzysztofa Wjcika (zzachowanych
unas wGOK zbiorw, przekazanych wubiegym roku przez autora) pt. Wychowawcy
patriotw. Ciekawostk, jednakowo emocjonalnie przekazan iodebran, tu przed
imprez by udzia siostrzenic (jedna zPa

to utalentowana czonkini Zespou Klepisko


Mira Urbanik) Jana Rogulki pseudonim
Grot, znany zjednej najgoniejszych Akcji
Konspiracyjnego WP w Radomsku w roku
1946. Stanisaw Sojczyski pseudonim
Warszyc by jego dowdc.
W spotkaniu wzili udzia gocie: Jan
Miarzyski czonek Zarzdu Powiatu,
Radni Gminy Komnice Andrzej piewak
iSylwester Politaski. Dyrektorzy Przedszkoli
w Rzerzczycach: Danuta Topolska oraz
wKomnicach Janina Kozowska, dyrektor
Zespou Szk zGarnka Anida Chybalska, ze
Skrzydlowa p.o. Dyrektor Olga Gonera oraz
Przewodniczcy ZR PZEi R wKomnicach
Ryszard Caus. Skromny poczstunek dopeni
zimowego klimatu wtym uroczystym Dniu
Pamici onierzy Wykltych wnaszej instytucji kultury.
11

Gazeta Komnicka

Zpamitnika Akcji Ferie 2016


Renata Krawiec
Jak nasze dzieci zrnych miejscowoci Gminy Komnice, mogy wsensowny
icelowy sposb spdzi czas wolny wokresie ferii zimowych...

ierwszy dzie - dobry pocztek.


Poznalimy si wszyscy dziki dobrym
humorom iwyjtkowym zabawom. wietne
dzieci, dlatego takie pomysy. Ruch, muzyka, plastyka. Teatr - gdzie animowa mona
lalki teatralne, niczym marionetki. Kolejne
lalki, gdzie gra wiate sprawia przyjemno wzrokow - to teatr cieni. Cige
urozmaicenie zaj sprawia owyjtkowej
atmosferze. Tam gdzie nuda nic si nie uda!
Dzieci - to ludzie, traktujmy je powanie,

12

one inspiruj, daj zsiebie szczero is


wyjtkowo sprawiedliwe, nawet w zwykej... zabawie!
Kolejny dzie pod znakiem zdrowia
i naturalnoci we wszystkim! Wyjtkowy
dzie. Na pocztek rozgrzewka, ruch, taniec. Troch gier dramatycznych iopieki
merytorycznej - lalek teatralnych. Gry
sprawnociowe - przechodzenie przez
tunel. Wszystkim si to zadanie udao!
Opowiadalimy sobie nawzajem odobrym

odywianiu: warzywach iowocach, przyniesionych przez dzieci. Ukadalimy teksty


rymowane owarzywach iowocach. Apniej kulturalnie i naturalnie, oczywicie
kreowalimy z naturalnych tkanin, i materiaw kostiumy. Do tego jeszcze piknie
artystycznie pomalowane buzie ipaznokcie
- wraenie wyjtkowe. Prawdziwy dziecicy
event, tylko unas wGOK wKomnicach.
Studio plastyczne pod kierunkiem Marty
Gonery iwszystkich byo, jak uchylona renomowana profesjonalna pracownia. Hej,
zajrzyj kiedy do nas! Konsumpcja owocw wypada apetycznie! Ajutro (niech to
bdzie ju dzisiaj zapowiedzi) oj, bdzie
si dziao! Jarmark Garaowy Podaj dalej Ahoj do zobaczenia! Istao si mamy
- Jarmark Garaowy!
Jarmark Garaowy Podaj dalej organizowany od wielu lat, zaczerpnity ze wzorw zachodnich cieszy si niesabncym
powodzeniem wrd uczestnikw Akcji
Wakacje iFerie. Dzieci maja swoje role do
wykonania. Nie bd rozwodzia si nad
celem jarmarku. Niezaprzeczalnie uczy
to dzieci wyjtkowej roli, radzenia sobie
wyciu spoecznym, dla niektrych wyciu
dorosym to zawd. Wytrwale i zwielk
radoci oczekiway dzieci na przyjcie
klientw. Nie wszyscy mieli dobry utarg,
ale jeszcze jutro od rana sprzeda, lub wymiana przedmiotw. Fantastycznie przygotowane dzieci, ekspozycja, ktrej pozazdroci mog wystawcy. Przed jarmarkiem
zajcia taneczne, ruch, muzyka, gry dramatyczne, aby przez cay dzie bya dobra

MARZEC 2016
kondycja. Tunel - przechodzenie jest ulubionym zajciem rekreacyjno-sportowym.
Etiudy wymylone z lalkami teatralnymi
stanowi przyjemno. Jedno jest pewne,
formy jak menu musi by urozmaicone, nawet wdiecie. I ju nastpny dzie. Teatr
inie tylko! Przecudny dzie pracy zdziemi. Zabawy ruchowe, muzyczne. Podczas
Jarmarku Garaowego wyszlimy wplener
handlowa, wymienia si towarem. Wielce
emocjonujce zajcie. Dzieci potrafi reklamowa, zachca do zakupw. Brawo!
Ogoszony by wGOK Festiwal baniek
mydlanych, magia, wyjtkow dziecico.
Zabawa przestrzenno - plastyczna, wszyscy
trwali pod jej urokiem. To, te swego rodzaju wiczenie oddechowe. Due zainteresowanie teatrem lalkowym icieni wrd
dzieci. Zauwaalne wyrobienie sidzieci
jako odbiorcy, ale te jako wystpujcy.
Ekspresja dziecica iszczero oraz naturalno wkontaktach daj nam wszystkim
kierujcym zajcia, iorganizujcym zarazem, wyjtkow motywacj do pracy. Poza

obowizkiem subowym naturalny dodatkowy odruch wspierania idziaania wpracy


zdziemi - jest wyznacznikiem zabiegania
ospecjalistyczne prowadzenie Akcji Ferie
z tradycjami i gratyfikacj, w rodzaju
otrzymywania podzikowa i gratulacji
od spoeczestwa. Trzeba Wam wszystkim wiedzie, e uczestnikw codziennie
mielimy 42!
Solpark wKleszczowie to zakoczenie
Akcji Ferie 2016. Wyjazd do Kleszczowa do
Solparku, to caa wyprawa. Koledzy i koleanki, emocje, miech, rado, wsplne
rozmowy ijazda autokarem. Taka atmosfera mogaby trwa cay czas. Nie ma jak
zadowolone dzieci, zdyscyplinowane i ze
wietn kondycj. WSolpraku: pywanie,
hydromasa, rura - wielkie emocje. Ico
dla odka wpizzerii iszalestwa ruchowe wsali zabaw. Zostay wnas mie wspomnienia. Czas szybko leci. Do zobaczenia
wwakacje. Tradycyjne pozdrowienia, niezmiennie, te same - Ahoj!
P.S. Szykujcie ju rowery!

Ferie wOchronce
Anna Kpa

wietlica dla dzieci imodziey Ochronka wGarnku przygotowaa wokresie ferii


zimowych wiele atrakcji dla swoich podopiecznych. Wprogramie ferii nie zabrako
zaj wietlicowych, warsztatw decoupage, zaj muzycznych oraz wyjazdu do kina.
Organizatorem zaj byo Stowarzyszenie Rodzin Katolickich
Archidiecezji Czstochowskiej.

rganizatorzy przygotowali ciekawy program zaj. Zajcia odbyway si trzy


razy w tygodniu i byy prowadzone przez

Joann Rodziewicz i Justyn Kpa. Dzieci


mogy liczy na poczstunek oraz nagrody.
Efektem zaj s pikne przedmioty wykonane

technik decupage, ktre zdobi wietlic i


domy naszych podopiecznych. Finaem ferii
by wsplny wyjazd do kina na film Misiek
wNowym Yorku.
Cz kosztw wyjazdu do kina oraz inne
koszty zwizane zorganizacja zaj podczas
ferii zimowych zostay dofinansowane ze
rodkw Funduszu Soeckiego oraz wpat 1%
na rzecz wietlicy Ochronka. Organizatorzy
dzikuj za wsparcie izachcaj do przekazywania rwnie wtym roku 1% podatku na
rzecz wietlicy. Wzeznaniu podatkowym wystarczy wpisa nr KRS 0000101177 iwskaza cel
szczegowy: wietlica wGarnku.

13

Gazeta Komnicka

Piotr Woldan
laureatem
Walentyna Wilk
Dnia 7 marca 2016 r. odby si III
etap Wojewdzkiego Konkursu
Przedmiotowego zHistorii. Mio nam
poinformowa, e ucze Zespou Szk
wZawadzie - Piotr Woldan zosta wtym
roku laureatem!

Nagroda dla
Weroniki Bogacz

o pierwszego etapu konkursu przystpio ponad 3700 uczniw z 616 szk


wojewdztwa lskiego. Do drugiego etapu
zakwalifikowao si 387 uczniw, wtym 59
uczniw z Czstochowy i powiatu czstochowskiego. Do trzeciego etapu zakwalifikowao si 99 uczniw, zktrych 56 zostao
laureatami. Wgronie najlepszych znalaz si
Piotr Woldan, ktry woy bardzo duo pracy,
aby to osign. Ucznia do konkursu przygotowaa mgr W. Wilk. Serdecznie gratulujemy
wielkiego sukcesu Piotrkowi iJego rodzicom.

Podczas Sesji Rady Gminy Komnice 25 lutego Wjt Gminy Komnice Piotr
Juszczyk wrczy Weronice Bogacz, uczennicy 3 klasy Gimnazjum wZespole
Szk wKomnicach oraz brzowej medalistce Mistrzostw Europy wPowoeniu
wkategorii Dzieci dyplom honorowy inagrod wformie tabletu.

eronika ma 15 lat ijest jedn znajmodszych inajbardziej utalentowanych zawodniczek wnaszym kraju. W2014 roku zdobya dwa brzowe medale Mistrzostw Europy
- indywidualnie wkat. Dzieci oraz druynowo.
Weronika nie jest pierwsz osob wrodzinie, ktrej spodoba si sport zaprzgowy. Jej
ojciec Tomasz Bogacz, to zawodnik tej dyscypliny na arenie krajowej, natomiast wujek
- Sebastian Bogacz to medalista Mistrzostw

Polski i uczestnik Mistrzostw wiata.


Weronika na pocztku prbowaa swoich si
wujedeniu. Ze swoim pony Bohunem, bierze udzia wzawodach od 5 lat ima na koncie
kilka zwycistw wdresarzu. Przygod zpowoeniem, Weronika rozpocza w2013 roku. Na
co dzie trenuje ze swoimi rodzicami Anet
iTomaszem Bogacz. Najlepiej czuje si wkonkurencji maratonu izrcznoci powoenia.
(red.)

Powiatowy Konkurs Gazetek Szkolnych


Joanna Wjcik
Po raz drugi wZespole Szk im. B. Prusa wGarnku zosta zorganizowany
Powiatowy Konkurs Gazetek Szkolnych zdodatkiem promujcym czytelnictwo.
Poprzez udzia wtym konkursie uczestnicy maj moliwo promowania
dziaalnoci redakcji gazetki szkolnej, rozwijanie umiejtnoci dziennikarskich,
polonistycznych, spoecznych, wymiany dowiadcze midzy redakcjami gazetek,
atake promowania czytelnictwa.

II Powiatowym Konkursie Gazetek


Szkolnych zdodatkiem promujcym
czytelnictwo uczestniczyo 7 szk zpowiatu
czstochowskiego oraz Czstochowy. Komisja
konkursowa wskadzie: p. Jzef mudziski
- organizator Czstochowskiego Przegldu
Gazet Szkolnych, p. Renata Wasiak, p. Dorota
Majchrzak, p. Magorzata Smolarczyk - bibliotekarki Gminnej Biblioteki Publicznej
14

w Czstochowie, p. Anida Chybalska - dyrektor Zespou Szk wGarnku, informatyk


dokonaa wnikliwej oceny gazetek wedug
ustalonych wczeniej kryteriw, wrd ktrych znalazy si: oryginalno idobr treci,
walory dydaktyczno - wychowawcze, rnorodno tematyki iform wypowiedzi dziennikarskiej, styl wypowiedzi, poprawno ortograficzna ijzykowa, opracowanie techniczne

iszata graficzna oraz profesjonalizm formalny


(numeracja stron, stopka redakcyjna).
Wyniki II Powiatowego Konkursu
Gazetek Szkolnych z dodatkiem promujcym czytelnictwo s nastpujce: Imiejsce
ZPlecaka Uczniaka - Szkoa Podstawowa
nr 31 wCzstochowie, Pitka - Gimnazjum
nr 5 wCzstochowie, II miejsce Szczliwa
sidemka - Gimnazjum nr 7 wCzstochowie,
III miejsce Szkolny Expres - Zesp Szk
w Komnicach, wyrnienia Gimbu Gimnazjum w Starym Cykarzewie, New
aczek - Zesp Szk wRzerzczycach, Prus
News - Zesp Szk im. B. Prusa wGarnku.
Sponsorem nagrd wkonkursie by p. Robert
Kpa - prezes Fundacji Reszkw.

MARZEC 2016

Powiatowy konkurs wiedzy


otwrcach literatury
Joanna Wjcik
Powiatowy Konkurs Wiedzy oTwrcach Literatury wpisa si na stae wkalendarz
wydarze wZespole Szk im. B. Prusa wGarnku. Dwie poprzednie edycje konkursu
byy zwizane zyciem itwrczoci Bolesawa Prusa oraz Adama Mickiewicza.
4 marca 2016 r. wZespole Szk im. B. Prusa wGarnku odbya si trzecia edycja tego
konkursu, powicona yciu itwrczoci Henryka Sienkiewicza.

elem konkursowych zmaga byo wczenie si uczniw Czstochowy ipowiatu


wobchody ogoszonego przez Sejm RP Roku
Henryka Sienkiewicza, atake zainteresowanie uczniw literatur ojczyst oraz promocja
czytelnictwa. Honorowy patronat nad przedsiwziciem obja pose na Sejm RP pochodzca
znaszej Gminy Pani Lidia Burzyska.
W konkursie uczestniczyo 37 uczniw
z13 gimnazjw zterenu powiatu czstochowskiego i Czstochowy. Z testem konkursowym zmagali si reprezentanci: Gimnazjum
im. Stefana Kardynaa Wyszyskiego
w Zawadzie, Gimnazjum w Dbrowie
Zielonej, Zespou Gimnazjw im. Marszaka
Jzefa Pisudskiego w Czstochowie,
Gimnazjum nr 20 wCzstochowie, Gimnazjum
w Starym Cykarzewie, Gimnazjum nr 5
w Czstochowie, Gimnazjum w Kruszynie,
Gimnazjum wRzerzczycach, Gimnazjum nr
2 w Rudnikach, Gimnazjum w Skrzydlowie,
Gimnazjum wKomnicach, Gimnazjum nr 18
wCzstochowie oraz Gimnazjum wGarnku.
Podczas konkursu obecni byli gocie: Pani
Pose na Sejm RP Lidia Burzyska, Wjt Gminy
Komnice Pan Piotr Juszczyk, radne Gminy
Komnice, Panie: Anna Koza iWiesawa Jdras.
Oprawidowy przebieg konkursowej rywalizacji dbaa komisja wskadzie: Pani Katarzyna

Kucharzewska - bibliotekarz Publicznej


Biblioteki Pedagogicznej przy RODN WOM
wCzstochowie, Pan Jzef mudziski - doradca metodyczny Samorzdowego Orodka
Doskonalenia w Czstochowie oraz Pani
Magorzata Smolarczyk - bibliotekarz Gminnej
Biblioteki Publicznej wKomnicach.
Laureatami III Powiatowego Konkursu
o Twrcach Literatury ycie i Twrczo
Henryka Sienkiewicza zostali: Imiejsce Magda
Musia - Gimnazjum wDbrowie Zielonej, II
miejsce Anna Jureczko - Gimnazjum wZawadzie
oraz Dawid Witczak - Gimnazjum wGarnku,
III miejsce - Monika Frymus - Gimnazjum

wKomnicach. Wyrnienia otrzymali: Marcel


Halkiewicz zGimnazjum nr 20 wCzstochowie,
Julia Boral - Gimnazjum wKomnicach oraz
Magdalena Glin - Zesp Gimnazjw im.
Marszaka Jzefa Pisudskiego wCzstochowie.
Laureatka zdobywczyni Imiejsca otrzymaa gwn nagrod - wycieczk do Warszawy,
ufundowan przez Pani Pose Lidi Burzysk.
Pozostali laureaci zostali nagrodzeni ksikami
oraz upominkami rzeczowymi, ktre ufundowali: Pan Robert Kpa - prezes Fundacji Reszkw,
Pan Rafa Gra - waciciel firmy Trans Gra,
firma Remur zRudnik oraz Rada Rodzicw
Zespou Szk im. B. Prusa wGarnku. Ponadto
Pani Pose Lidia Burzyska wrczya laureatom
pamitkowe listy gratulacyjne. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy oraz drobne
upominki. Organizatorzy skadaj serdeczne
podzikowania sponsorom oraz wszystkim osobom zaangaowanym worganizacj konkursu.

15

Gazeta Komnicka

Konary Open
Pawe Urbaniak

Po raz 12 Szkoa wKonarach gocia tenisistw stoowych znaszego regionu


wramach Otwartego Turnieju Tenisa Stoowego pod patronatem Wjta Gminy
Komnice Konary Open. Tegoroczn edycj obj patronatem Wjt Gminy Komnice
Piotr Juszczyk.

ozgrywki zostay podzielone na dwa etapy. Wsesji przedpoudniowej odby si


turniej dla modziey szkolnej. Do rywalizacji
przystpio 28 uczennic iuczniw ze szk
podstawowych igimnazjum. Wrd najmodszych triumfowaa Julia Sikora (Sowik), drug
pozycj zaj Jakub Adamowski (Pacierzw),
trzeci Adrian Musia (Zawada). Najwyej
sklasyfikowane dziewczyny to oczywicie zwyciczyni Julia Sikora oraz Kornelia Micho
zPacierzowa. Wrozgrywkach gimnazjalistw
najlepsze trjki przedstawiaj si nastpujco: Dziewczyny: 1. Roksana Drdz Zawada,
2. Katarzyna Psiuk Pacierzw, 3. Patrycja
Brondel Konary. Chopcy: Patryk Zawodniak
Chorzenice, 2. Kacper ysakowski
Chorzenice, 3. Jakub Klimas Witkowice.
Po rywalizacji nastpio uroczyste wrczenie nagrd. Modym sportowcom gratulowali wicewjt Pan Adam liwakowski, radny
gminy Komnice Pan Wojciech Szymczyk
Przewodniczcy Komisji Owiaty oraz dyrektor Szkoy wKonarach Pani Anna Gaa.
Wrczyli modym graczom dyplomy medale
idrobne akcesoria sportowe.
O godzinie 15.00 rozpocz si turniej
gwny wkategorii Open. Po zapisach ilosowaniu turniej ruszy wedug wczeniej przygotowanej drabinki rozgrywek. Na starcie stano 35 zawodnikw i3 zawodniczki. Gry toczyy
16

si do dwch przegranych stopniowo zmniejszajc stawk uczestnikw, a do wyonienia


zwycizcw. Najlepszym graczem, ktry nie
zazna poraki okaza si Krzysztof Juszczyk
zMykanowa. Tu za nim po zacitym finale,
uplasowa si Mariusz Sikora ze Sowika. Na
najniszym stopniu podium stan obroca
ubiego rocznego tytuu Mariusz Waldon.
Najlepsza dwunastka przedstawia si
nastpujco: 1. Krzysztof Juszczyk,
2. Mariusz Sikora, 3. Mariusz
Waldon, 4. Pawe Podlewski,
5-6. Patryk Pianka, Jerzy
Michalik, 7-8. Jakub Kobos,
Adrian Abresz, 9-12. Mikoaj
Koaczkowski, Daniel Kowalik,
Kacper Kuc, Micha Dobosz.
Najwyej sklasyfikowana kobieta to Monika Psiuk. Najlepsi gracze otrzymali medale ipamitkowe
statuetki z logo turnieju. Tradycj
turnieju jest przyznanie nagrody fair-play. Pomimo zacitej rywalizacji wszyscy uczestnicy zachowali postaw godn
sportowca, za co serdecznie dzikuj.
Wyrnienia trafiy do Mikoaja Misiewicza
iJakuba ysakowskiego.
Dzikuje wszystkim, ktrzy przyczynili si do zorganizowania tego udanego
turnieju: Wjtowi Gminy Panu Piotrowi

Juszczykowi, jego zastpcy Panu Adamowi


liwakowskiemu, Pani Annie Gale Dyrektor
ZS wKonarach, radnemu Panu Wojciechowi
Szymczykowi, Panu Robertowi Kpie. Panu
Arturowi Raniakowi dzikujemy za przekazanie gadetw Klubowych na nagrody,
pani Annie Misiewicz za przygotowanie ciepych napojw, Piotrowi Murasowi za udostpnienie stou do gry, uczniom Pawowi
Woldanowi iDawidowi Trzeciakowi za obsug sprztu naganiajcego oraz Wojciechowi
Wroskiemu za wsporganizacj iprowadzenie rozgrywek.

MARZEC 2016

Izabela Canghelaris, Renata Chrostowska


Wdniu 17 marca wZespole Szk im. B. Prusa wGarnku odby si po raz drugi
Gminny Konkurs zJzyka Angielskiego MY FIRST ENGLISH EXAM. Zosta
zorganizowany przez nauczycieli jzyka angielskiego Zespou Szk wGarnku:
Izabel Canghelaris oraz Renat Chrostowsk.

konkursie wzio udzia 15 uczestnikw z 7 szk z terenu Gminy


Komnice. Nauczyciele przygotowujcy
uczniw do konkursu to: Anna Wawrzkiewicz
(Skrzydlw), Joanna Jdrasiak (Rzerzczyce),
Ewa Kuchciska (Konary), Joanna Suliga
i Aneta Prokop (Komnice), Sylwia Hada
(Witkowice) oraz Arkadiusz Sitek (Zawada).

Gwny cel konkursu to promowanie nauki jzyka angielskiego, ktry odgrywa wiodc rol
wporozumiewaniu si ludzi na caym wiecie.
Dlatego wane jest, aby zachca uczniw do
doskonalenia znajomoci tego jzyka.
Pragniemy serdecznie podzikowa
sponsorom konkursu: Pani dyrektor Zespou
Szk wGarnku Anidzie Chybalskiej, Radzie

Rodzicw Zespou Szk im. B. Prusa


wGarnku, Wydawnictwu: Oxford University
Press oraz Dyrekcji Cinema City Galeria
Jurajska wCzstochowie.
Zadaniem uczestnikw byo rozwizanie
testu wzorowanego na sprawdzianie zjzyka
angielskiego po kl. VI. Wszyscy uczniowie zaprezentowali wysoki poziom. Laureaci konkursu iwyrnieni uczniowie otrzymali nagrody oraz dyplomy. S to nastpujcy uczestnicy
konkursu: Imiejsce: Lena Anklewicz (Zesp
Szk w Rzerzczycach), Dorota Wyszka
(Zesp Szk wRzerzczycach), II miejsce:
Mateusz Piasecki (Zesp Szk wGarnku),
III miejsce: Jakub Szymczak (Zesp Szk
wSkrzydlowie), Wyrnienie: Milena Baran
(Zesp Szk w Garnku), Przemysaw
Juszczyk (Zesp Szk wKomnicach) oraz
Julita Mrz (Zesp Szk w Komnicach).
Pozostali uczestnicy otrzymali dyplomy
idrobne upominki.
Gratulujemy wszystkim zwycizcom iich
opiekunom. Dzikujemy za przybycie iudzia
w konkursie. yczymy wielu sukcesw na
przyszo izapraszamy do nas za rok.

Akcja: Miejsce wolne od nienawici


Joanna Wjcik
Wlutym br. Zesp Szk im. B. Prusa wGarnku otrzyma certyfikat Miejsce wolne
od nienawici. Na to wyjtkowe odznaczenie uczniowie inauczyciele pracowali od
pocztku roku szkolnego, realizujc midzynarodowy projekt organizowany przez
Centrum Edukacji Obywatelskiej pt. Nienawi - jestem przeciw.

dziaanie zaangaowani byli uczniowie klas IV - VI szkoy podstawowej


oraz I-III gimnazjum. Wkadej klasie odbyy
si tematyczne lekcje. Nauczyciele zwracali
uczniom uwag na formy iprzejawy nienawici wyciu codziennym, wInternecie, kontaktach zrwienikami, uczulali na problem

mowy nienawici - zwaszcza na portalach


spoecznociowych, atake uczyli tolerancji.
Wramach programu zorganizowane zostay dwa konkursy dla uczniw. Klasy IV - VI
uczestniczyy wkonkursie na plakat pt. Bez
nienawici i przemocy w sieci, natomiast
uczniowie klas gimnazjalnych wzili udzia

wkonkursie na prezentacj multimedialn


pod tym samym tytuem. Uczniowie wykonali
18 plakatw oraz 6 prezentacji. Prace konkursowe stanowiy wystaw podczas Festiwalu
Projektw Edukacyjnych, prezentowan pniej na korytarzu szkolnym.
Uczniowie dowiedzieli si iuwiadomili
sobie skal zjawiska, jakim jest mowa nienawici. Zaczli dostrzega je wok siebie, wskazywa niewaciwe zachowania, reagowa na
nie, zaczli by bardziej wraliwi na przejawy
nienawici.

17

Gazeta Komnicka

Powiatowy Konkurs
Matematyczny
Agnieszka Drd, Ilona Raniak iEwa Wroska

Wdniu 14 marca wZespole Szk im B. Prusa wGarnku odby si III Powiatowy


Konkurs Matematyczny Kwadrans przed sprawdzianem.
Zosta on zorganizowany przez nauczycieli matematyki ZS wGarnku:
Agnieszk Drd, Ilon Raniak iEw Wrosk.

a konkurs przyjechali zaproszeni gocie:


Wjt Gminy Komnice p. Piotr Juszczyk,
Zastpca Wjta p. Adam liwakowski,
Radny Powiatu czstochowskiego p. Leszek
Winiewski, Radni Gminy Komnice p. Anna
Koza i p. Sawomir Jurczyk. W konkursie
wzio udzia 20 uczniw z10 szk podstawowych (Komnice, Zawada, Skrzydlw, Konary,

Rzerzczyce, Lgota Maa, Cykarzew Stary,


Olbrachcice, Dabrowa Zielona i Garnek).
Konkurs mia charakter pisemny. Uczniowie
mieli do rozwizania 21 zada zamknitych i4
zadania otwarte. Po wysiku umysowym dla
uczestnikw konkursu odby si poczstunek.
Woczekiwaniu na wyonienie zwycizcw
uczniowie wykonali wielkanocnego zajczka.

Jan Pawe II wci


zaciekawia modych
Od kilku lat modzie Zespou Szk wRzerzczycach pod kierunkiem p. Anny
Pietras zsukcesem bierze udzia wrnych inicjatywach ikonkursach powicanych
yciu inauczaniu w. Jana Pawa II.

biecym roku szkolnym imponujc


wiedz owitym Janie Pawle II wykazay si uczennice: Lena Anklewicz zkl. VI
iPatrycja Mikiewicz zkl. Ig zajmujc wswej
kategorii wiekowej II miejsce wPowiatowym
18

Konkursie Literackim Opowiedz mi oJanie


Pawle II. Wubiegym roku sukcesy odniosy uczennice Gimnazjum: Anna Maj zaja
III miejsce w Multimedialnym Konkursie
oJanie Pawle II jako autorytecie dla modziey,

Po sprawdzeniu arkuszy konkursowych przez


komisj oposzczeglnych miejscach decydowaa ilo punktw ztestu: Imiejsce Filip
Woldan, ucze SP wKomnicach; II miejsce
Karolina Kosmala, uczennica SP wGarnku;
III miejsce Karolina Kluska, uczennica SP
wLgocie Maej; Wyrnienie Piotr Rorat,
ucze SP wDbrowie Zielonej.
Wszyscy laureaci otrzymali nagrody idyplomy, apozostali uczestnicy dyplomy inagrody pocieszenia. Nagrody te ufundowane
byy przez sponsorw: Starostwo Powiatowe,
firma wielobranowa SOFTMAR p. Mariusz
Szafraniec oraz organizacje dziaajce przy
naszej szkole.
Na koniec pan Wjt Gminy Komnice
pogratulowa wszystkim uczestnikom ipodzikowa nauczycielom za przygotowanie
uczniw do konkursu. Wszystkim zwycizcom iich opiekunom gratulujemy idzikujemy za przybycie na konkurs.

organizowanym przez WOM RODN


w Czstochowie, a druyna w skadzie:
Weronika Kowalik, Zuzanna Gajewicz iKinga
giewka zaja II miejsce wIWojewdzkim
Konkursie Wiedzy oJanie Pawle II, organizowanym przez Zesp Szkolno-Gimnazjalny
wBorownie wMuzeum Monet iMedali im.
Jana Pawa II wCzstochowie.
Nasze uczennice zracji zajcia czoowego miejsca wkonkursie zostay zaproszone
do udziau waudycji wRadio Fiat iwRadio
Jasna Gra mwi Anna Pietras. Dziewczta
waudycjach opowiaday oprzygotowaniach
do konkursu, wpywie autorytetu papiea na
ich ycie, na stosunek do obowizkw, ksztatowane postawy iplany. (red.)

MARZEC 2016

Turniej szachowy
wSkrzydlowie
Katarzyna Wiewira

10 marca wZespole Szk wSkrzydlowie zorganizowano Powiatowy Turniej


Szachowy. Wzio wnim udzia ponad 60 uczniw zregionu czstochowskiego.
Rozgrywki prowadzone byy systemem szwajcarskim na dystansie 7 rund.

auczyciele ZS wSkrzydlowie od wielu lat


propaguj wrd uczniw krlewsk gr,
ana zajcia szachowe uczszcza coraz wiksza
liczba mionikw szachw. Cieszy szczeglnie fakt, i coraz modsze dzieci zaczynaj
pasjonowa si t gr. Szczeglnie due zasugi
dla popularyzowania szachw wrd modziey naszej szkoy ma dwch uczniw: Dawid
Topolski zklasy III gimnazjum iJan Fabrykowski
zklasy IV.
Wychodzc naprzeciw oczekiwaniom dzieciom imodziey 10 marca wszkole zorganizowano Powiatowy Turniej Szachowy. Wzio
wnim udzia ponad 60 uczniw. Rozgrywki
prowadzone byy systemem szwajcarskim na
dystansie 7 rund. Ponadto prowadzona bya rwnie klasyfikacja druynowa. Wyniki rywalizacji
przedstawiay si nastpujco: wkategorii dziewczta Szkoa Podstawowa Imiejsce Zuzanna
Lewkowicz SP Rdziny Osiedle, II miejsce
Klaudia Bednarczyk SP Skrzydlw, III miejsce
Martyna Stoszek SP Rdziny, wkategorii chopcy
Szkoa Podstawowa Imiejsce Jakub Krok SP
Widzw, II miejsce Kamil Kuban SP Skrzydlw,
III miejsce Jan Fabrykowski SP Skrzydlw,
wkategorii dziewczta Gimnazjum Imiejsce
aklina Dudek Gimnazjum Kruszyna, II miejsce
Rozalia Broniszewska Gimnazjum Kruszyna, III
miejsce Monika Basiak Gimnazjum Widzw,
wkategorii chopcy Gimnazjum Imiejsce Jan

Dobrakowski Gimnazjum Widzw, II miejsce


Brian Remiszewski Gimnazjum Widzw,
III miejsce Marcin Praszczyk Gimnazjum
Kruszyna.
Klasyfikacja druynowa przedstawiaa si
nastpujco: w kategorii Szkoa Podstawowa
Imiejsce SP Skrzydlw, II miejsce SP Widzw,
III miejsce SP Rdziny Osiedle, wkategorii
Gimnazjum Imiejsce Gimnazjum Widzw,
II miejsce Gimnazjum Kruszyna, III miejsce
Gimnazjum Skrzydlw.
Jako, e turniej szachowy pochania wielkie
iloci energii, dziaajca przy szkole Fundacja
Pommy Dzieciom Pozna wiat zafundowaa uczestnikom zdrowy poczstunek. Nie zabrako warzyw, owocw oraz kolorowych przeksek wykonanych przez Klub Bardzo Modych
Gospody Wiejskich.
Turniej szachowy wzbudzi tak wielkie zainteresowanie, e zpewnoci wprzyszym roku
szkoa zorganizuje kolejny. Zachcajmy dzieci do
grania wt kreatywn iwbrew pozorom pasjonujc gr, gdy tak jak mwi amerykaski powieciopisarz Adam Fawer: Szachy s jak ycie.
Kada figura ipion maj swoje zadanie. Niektre
s sabe, inne s mocne. Niektre wane s na
pocztku gry, ainne cenniejsze pod koniec. Ale
eby wygra, potrzebujesz ich wszystkich. I, tak
jak wyciu mona mie odziesi pionw mniej,
aitak wygra.

Oglnopolski
Turniej Karate
31

stycznia 2016r. uczniowie Zespou Szk


im. B. Prusa, trenujcy w Akademii
Sportowo - Rekreacyjnej Okinawa Uechi
Ryu zpani Barbar Musia, reprezentowali
Gmin Komnice na Oglnopolskim Turnieju
Karate wBrzezinach k. odzi. Uczestniczyli
wdwch dyscyplinach: sumo grappling ikarate. (red.)

Konkurs
Plastyczny
yj zdrowo
Jolanta Pruszek
Na Gminny Konkurs Plastyczny nt. yj
zdrowo, zorganizowany przez Zesp
Szk wGarnku dla uczniw klas I III,
wpyny 34 prace zpiciu szk zterenu
Gminy Komnice. Komisja konkursowa
przyznaa cznie 11 nagrd wtrzech
kategoriach wiekowych.

to wyniki w poszczeglnych kategoriach. Klasa 1: Imiejsce: Marysia Kpa


z ZS w Garnku, II miejsce: Oskar Ceglarz
zZS wGarnku, III miejsce: Tosia Dziadczyk
zZS wGarnku. Klasa 2: Imiejsce: Klaudia
Leko zZS wWitkowicach, II miejsce: Pawe
Kowalski z ZS w Garnku, Natalia Pruszek
zZS wGarnku, III miejsce: Mateusz Witczak
z ZS w Garnku. Klasa 3: I miejsce: Marika
Bednarczyk zZS wRzerzczycach, II miejsce:
Maja Olszewska zZS wWitkowicach, Klaudia
apeta zZS wWitkowicach, III miejsce: Zuzia
Gajewska zZS wWitkowicach.
Zwycizcy konkursu otrzymali dyplomy
inagrody rzeczowe wpostaci pamitkowych
pucharw, apozostali uczestnicy nagrody pocieszenia, ufundowane przez organizatorw
konkursu.
19

Gazeta Komnicka

By taki Jarmark!
Renata Krawiec
WGminnym Orodku Kultury 13 marca odby si Komnicki Jarmark Wielkanocny.
Impreza zostaa zorganizowana przy wsppracy Stowarzyszenia
na rzecz Rozwoju Gminy Komnice.

roczystego otwarcia Komnickiego Jarmarku


Wielkanocnego dokona Wjt Gminy
Komnice - Piotr Juszczyk. Wprowadzi gocia
- Pose na Sejm RP Lidi Burzysk, ktra przekazaa wszystkim najlepsze yczenia zokazji zbliajcych si wit Wielkanocnych. Zpieniami
wielkopostnymi wystpi Folklorystyczny Zesp
piewaczy Klepisko z akompaniamentem:
skrzypce - Beata Garbarz-Hebda iakordeon - Lech
gowik. Uroczyste rozstrzygnicie Konkursu na
Najpikniejsz Palm iKoszyczek Wielkanocny
dostarczyo organizatorom, zwycizcom, wielu emocji, awszystkim wystawcom sukcesw
whandlu dziki dobrej frekwencji uczestnikw
zinnych gmin powiatu czstochowskiego. Do

20

miych odczu zwycizcw naley otrzymywanie


nagrd idyplomw zrk znanych goci ze rodowiska lokalnego: Wjt Gminy Komnice - Piotr
Juszczyk, Przewodniczcy Rady Gminy - Adam
Worwg, czonek Zarzdu powiatu czstochowskiego - Jan Miarzyski, zastpca Wjta - Adam
liwakowski, p.o. Dyrketor GOK wKomnicach
- Jarosaw Policiski. Z wystpw na uwag
zasuguje rwnie udzia Zespou MuzycznoWoklanego z ZS w Komnicach. S to dzieci
imodzie wwieku od 9 do 13 lat, prowadzone
pod kierunkiem Krzysztofa Jaboskiego.
Z pieniami pasyjnymi wystpi Zesp
piewaczy KGW ze Skrzydlowa pod kierunkiem Elbiety giewki. Stoy prezentujce

potrawy wielkanocne przygotowane przez KGW


Skrzydlw iKGW Rzerzczyce, powicone przez
Ksidza Proboszcza Parafii - Mirosawa Turonia
iKsidza wikariusza - Mariusza Skrzypczyka zrobiy furor. wietnie podane iwyjtkowo smaczne, wiadcz rwnie okultywowaniu tradycji
dziedzictwa kulinarnego naszych zaradnych
gospody. Warsztaty plastyczne poprowadzone
przez Mart Goner zrobiy niesamowite wraenie plastyczne na wszystkich. Wyjtkowo pomysowa instalacja plastyczna, zachcaa wprost do
korzystania znauki malowania pisanek irobienia
kraszanek, znagrodami wdodatku! Bibeloty, stroiki, palmy ikoszyki wielkanocne, jak ywe obrazy
zregionalizmem kusiy izachcay, by je posiada
na zawsze! Wicej skosztowa smakoykw: ciast,
bab wielkanocnych, mazurkw upieczonych
przez Grup Rkodzielnictwa Stowarzyszenia
na rzecz Rozwoju Gminy Komnice - trzeba byo
po prostu przyj na Jarmark do GOK.
Nasze KGW, dojrzaych wystawcw itwrcw naladuje zsukcesami mode pokolenie.
Podczas imprezy odbyway si warsztaty tkackie realizowane wramach projektu Od owieczki do zapaski iobrazka zudziaem uczennic
zZS wKomnicach, prezentowa si rwnie
Klub Bardzo Modych Gospody Wiejskich ze
Skrzydlowa.
Wimieniu organizatorw serdecznie dzikujemy darczycom: P. Tomasz Drab, P. Bazej
iMarek Ligoccy, P. Sylwester Nierobot oraz pracownicy CIS wKomnicach iczonkowie ZR PZEiR
wKomnicach. Podzikowania nale si rwnie
naszym wolontariuszom: Emilka Kugiel iP. Anna
Kowalik. Sowa podzikowania kierujemy rwnie do NTL Radomsko przygotowujcej reporta
zKomnickiego Jarmarku Wielkanocnego, ktry
moglimy oglda dugo jeszcze po Komnickim
Jarmarku Wielkanocnym.

MARZEC 2016

ZESP Obrzdowy
Grusza znagrod
Robert Kpa

Podczas Sesji Rady Gminy Komnice 25 lutego Wjt Gminy Komnice Piotr Juszczyk
wrczy Zespoowi Obrzdowemu Grusza drewnian statuetk przedstawiajc
kura wraz znagrod za wybitny wkad wtworzenie iupowszechnianie kultury
ludowej oraz promocj Gminy Komnice.

esp Obrzdowy Grusza powsta


w 1994 roku z inicjatywy Pa zrzeszonych w Kole Gospody Wiejskich
wRzerzczycach. Kierownikiem artystycznym zespou jest P. Janina Gody, kierownikiem organizacyjnym P. Maria Makles.
Zesp wystpuje najchtniej na przegldach,
festiwalach obrzdowych. Jednym znajwaniejszych elementw twrczoci Zespou
s spektakle obrzdowe Jak to ze lnem
byo, Majwka, Tajemnice racowe,
Wchaupie uszewca Marcina, Imieniny
u Ignacy, Dzie jak co dzie, Wybory
sotysa, Doynki dworskie oraz Darcie
Pierza przygotowywane wedug scenariuszy
P. Janiny Goudy.
Wanym sukcesem Zespou Obrzdowego
Grusza to Nagroda Ministra Kultury otrzymana w 2003 roku podczas XX Sejmiku
Teatrw Wsi Polskiej w Tarnogrodzie.
Zesp Grusza stale wystpuje na najwaniejszych imprezach folklorystycznych wregionie, wtym podczas Przegldu Obrzdw
Kalendarz Obrzdowy w KatowicachSzopienicach, w Jurajskim Przegldzie

Zespow Obrzdowych w Koziegowach,


wPrzegldzie Zespow Folklorystycznych
Wici wChorzowie iwielu innych. Przez
wiele lat Zesp Obrzdowy Grusza zdobywa najwysze laury za swoje wystpy podczas licznych przegldw ifestiwali.
17 padziernika 2015 r. Zesp uczestniczy
wprestiowym Konkursowym Przegldzie
Obrzdw Kalendarz Obrzdowy
w Katowicach Szopienicach, podczas
ktrego miaa miejsce premiera spektaklu
obrzdowego pt. Darcie pierza. Podczas
tego Przegldu nasz Zesp zdoby III miejsce. 18 padziernika podczas XII Jurajskiego
Przegldu Zespow Ludowych Obrzdy,
Zwyczaje, Tradycje wKoziegowach Zesp
Obrzdowy Grusza zdoby II miejsce. Tu
po sesji Zesp wyjecha do Wrocawia, aby
wystpi w Pastwowej Wyszej Szkole
Teatralnej podczas pracy dyplomowej Julii
Liszewskiej, wramach ktrej reyseruje najnowszy spektakl obrzdowy Darcie Pierza
autorstwa Janiny Gody.

Ludzie
zpasj
Ewa Eliasz
Poniedziaek, godzina siedemnastaponury, zimowy wieczr. Szkoa
wKomnicach wydaje si by upiona.
Jak zwykle spniona wchodz
na boisko iwidz, e trzy okna na
parterze dawnego domu nauczyciela
s owietlone. Podchodz pod jedno
znich icichutko obserwuje co si
dzieje wrodku. Dwie panie stoj
przy kuchni iprzygotowuj prost
ismaczn potraw (dzisiaj s to pczki
zziemniakami), kilka pa pod czujnym
okiem Dorotki skrca rurki zgazety na
wiklin papierow. Pani Zenia cierpliwie
tumaczy nowej Pani wzr kwiatowy
na szydeku. Sysz rozmowy imiechchtnie tam wchodz.
Panie rkodzielniczki spotykaj si
wkady poniedziaek. Przy kawie, herbacie
idobrym ciecie. Uczymy si nowych wzorw i technik-ostatnio wikliny papierowej,
dyskutujemy iwymieniamy si dowiadczeniem. Nasze jarmarki-Boonarodzeniowy
iWielkanocny ju na stae wpisay si wkalendarz imprez Gminy Komnice. Sprbowaymy
te swoich si na polu kulinarnym. Po raz
pierwszy zaprezentowaymy st wigilijny
na w.wimprezie.
Pewnie jeszcze nie raz zaskoczymy swoimi
pomysami, ale otym nastpnym razem. Jeli
kto chciaby do nas doczy to spotykamy
si w poniedziaki o 17.00 wstarym domu
nauczyciela.
21

Gazeta Komnicka

Akcja Charytatywna Dzieci Dzieciom


Renata Krawiec
Pomagajc nie wolno kalkulowa! Dajc co od siebie doczekamy si radoci, ktra
przewysza, to co dajemy! Taka zasada przywieca od 10 lat Akcji Charytatywnej Dzieci
Dzieciom organizowanej przez Gminny Orodek Kultury wKomnicach. Wtym roku
organizatorzy ruszyli zpaczkami do przedszkoli, szk, instytucji kultury wgminie
Komnice ipoza ni, do gmin powiatu czstochowskiego 16 i17 marca 2016 r.

d tylu lat zainteresowane instytucje


znaj nas i czekaj, zawsze tak samo
wtygodniu, tu przed Niedziel Palmow.
Promocja Gminy wymienita! Paczki zostay
przygotowane dziki rodkom pozyskanym
ze sprzeday prac zPowiatowego Konkursu
Anioy iPierniki. Paczki ywnociowe trafiy
do szk iinstytucji, ktre bray udzia, rozdajc je wswoim szkolnym rodowisku najbardziej potrzebujcym dzieciom.

Paczki dotary do Zespow Szk


wRzerzczycach, Witkowicach, Zawadzie,
Konarach, Garnku, Skrzydlowie, trjki Wolontariuszy Akcji Charytatywnej
Dzieci Dzieciom zKomnic iMichaowa
Komnickiego, do Przedszkoli wRzerzczycach
i Witkowicach, do Szkoy Podstawowej
wCzarnym Lesie, Wierzchowisku, Kruszynie,
Przedszkola wWierzchowisku, Gimnazjum nr
1 wRdzinach - Osiedlu, Szkoy Podstawowej

w Rdzinach Osiedlu, Przedszkola


w Rdzinach, GOK w Rdzinach iwietlic
w Rudnikach oraz Mariance Rdziskiej,
Przedszkola wKocielcu, Szkoy Podstawowej
wRudnikach Czstochowskich oraz Szkoy
Podstawowej w Brzyszowie, Kusitach,
Turowie, Koniecpolu iysinach, Kamienicy
Polskiej iwNiegowie.
Wprzyszym roku zapraszamy do udziau wKonkursie iakcji charytatywnej rwnie
licznie. Bdzie wicej paczek, w tym roku
przygotowanych byo 50 szt. Specjalistom
od przygotowania dzikujemy, w tym naszym sponsorom Hurtowni Wafelek, sklep
wKomnicach kierownik Justyna Gonera.

Garnkowianki

wNowej Brzenicy

Sukces

naszych
strzelcw
Roman Cisowski, Jarosaw Poroszewski
Dnia 19 marca 2016 roku odbyy si
drugie zawody strzeleckie opuchar
Zbyszkw wCzstochowie. Wzawodach
wzili udzia zawodnicy zterenu Gminy
Komnice. Nasi strzelcy startowali
wkonkurencji karabinek pneumatyczny
osigajc due sukcesy.

a VII miejscu uplasowa si Dawid


Topolski (ucze Zespou Szk im.
Kornela Makuszyskiego w Skrzydlowie)
zwynikiem 268/400. Wpierwszej trjce znaleli si: na III miejscu ukasz Bitner zwynikiem 335/400 oraz na II miejscu Roman
Cisowski zwynikiem 350/400. Zawody przebiegy wmiej ikoleeskiej atmosferze.
Pozdrawiamy uczestnikw oraz sdziw
i organizatorw na czele z Zbigniewem
Ciaszkiewiczem, Zbigniewem Marciniakiem
oraz Krzysztofem Rymskim.
22

Wiesawa Jdras
Na wielkanocnym stole Baba si rozpycha mwic do Mazurka: Ale jestem pycha!
Amazurek wzdycha do ciutkich kurek: Najlepszy na wita jest tylko mazurek

sobot 12 marca 2016 whali widowiskowo sportowej wNowej Brzenicy


wpowiecie pajczaski odbya si prezentacja
potraw iwyrobw wielkanocnych.
Wuroczystoci bray udzia Panie zKoa
Gospody Wiejskich Garnkowianki, ktre
wspaniale reprezentoway swoja wie ipromoway Gmin Komnice. Nasz st cieszy si duym zainteresowaniem obecnych honorowych
goci oraz innych uczestnikw tego wydarzenia.
Zebralimy bardzo duo miych pochwal, ktre

pady miedzy innymi zust naszego wjta Piotra


Juszczyka, ktry dzielnie nam kibicowa. Nie
zabrako tez przedstawiciela naszej Rady wosobie radnego Wojciecha Szymczyka. Szczeglne
podzikowania nale si dla pa zKGW wosobach Agata Sojda, Danuta Lara, Alina Topolska,
Irena Bloma, Ewa Baranowska, Jadwiga Mrozek,
Zofia Koza, Helena Pruszek, Wiesawa Jdras
ktre przygotoway witeczne potrawy iwypieki
oraz pomogy przy dekoracji wystawionego stou.

MARZEC 2016

Urok starych fotografii

Stary wiadukt
kolejowy
wKomnicach (25)

Gdy wkocu potrzeby wspczesnego ruchu


wymusiy modernizacj wiaduktu irozebranie owych pakw, byo to dla nas strata
izuboenie naszego swojskiego krajobrazu.
Niestety prezentowane zdjcia nie s najlepsze, gdy miaem do dyspozycji tylko mae
miniatury zbudowy izniszczone mocno fo-

Krzysztof Wjcik
Wtym numerze Gazety Komnickiej chciabym przedstawi zdjcia wykonane przed
II wojn wiatow - pochodzce od dh Jdrzeja Moderskiego oraz wczasie wojny przez
p. Zbigniewa Majewskiego. Jest to stary, nieistniejcy ju, wiadukt nad lini kolejow
obecnej drogi krajowej nr 91.

o lat trzydziestych XX wieku Komnice


nie miay waciwie utwardzonych ulic.
Byy to drogi gruntowe umocnione przypadkowymi materiaami, jak polne kamienie czy
faszyna. Komnice, co prawda, byy wan
miejscowoci, bo zlokalizowana bya wich
obrbie stacja kolejowa oraz wane urzdy jak
np. Sd czy te Poczta, jak rwnie powstay zakady przemysowe jak tartak, fabryka
Cykoria czy myn. Niestety, nie sza za tym
rozbudowa infrastruktury drogowej. Miaa
to naprawi inwestycja pastwowa wpostaci
budowy drogi czcej Czstochow ilsk
zRadomskiem iprzez Piotrkw zdalsz czci Polski. Budowa rozpoczta w poowie
lat 30-tych nie bya cakowicie skoczona

w momencie wybuchu wojny, ale ta cz,


ktra przebiegaa przez Komnice bya ju
gotowa. Gotowy iuytkowany by oczywicie wspomniany wiadukt. Jak opowiadali mi
starsi ludzie, azwaszcza nieyjca ju pani
Wiktoria Bugaj, budowaa to firma francuska,
azakad metalurgiczny P. A. Bugaja wsppracowa zni produkujc dla niej rne elementy iczci.
Prezentowane zdjcia przedstawiaj okres
budowy wiaduktu. Wida na nich rusztowania, powstajce nasypy icharakterystyczne
paki nad torami. Przez kilkadziesit lat
mieszkacy Komnic przyzwyczaili si do widoku tych nietypowych elementw konstrukcyjnych, one niemal wrosy wnasz krajobraz.

tografie z1942 r. wykonane wtajemnicy przed


okupantem hitlerowskim.
Na koniec dzikuj wszystkim czytelnikom za sowa uznania, za informacje idzielenie si swoimi zbiorami oraz zachcam do
kontaktu na adres krzysztofwojcik15@gmail.
com. Poszukuj od dawna zdj niektrych
obiektw wKomnicach iokolicy, np. starego
dworu wKomnicach, dworu wLipiczu, itp.
Zgry dzikuj ijednoczenie zachcam do
poszukiwa!

23

CENTRUM INTEGRACJI SPOECZNEJ


W KOMNICACH
zaprasza
osoby prywatne, firmy i instytucje uytecznoci publicznej do wsppracy
Centrum Integracji Spoecznej jest instytucj suc reintegracji zawodowej i spoecznej osb zagroonych wykluczeniem spoecznym. Podstawowym zadaniem CIS jest realizowanie penego zakresu programu
zatrudnienia socjalnego umoliwiajcego walk z ubstwem, a take odbudowywanie zdolnoci do samodzielnego i efektywnego penienia rl spoecznych oraz samodzielnego poruszania si po rynku pracy.
Usugi CIS skierowane s do osb, ktre ze wzgldu na swoj sytuacj yciow nie s w stanie wasnym
staraniem zaspokoi podstawowych potrzeb yciowych, czego efektem jest ubstwo oraz uniemoliwienie lub ograniczenie uczestnictwa w yciu zawodowym, spoecznym i rodzinnym.
Szukasz pracownika, ktry rzetelnie wykona usugi porzdkowe?
kompleksowe sprztanie (utrzymywanie czystoci w obiektach uytecznoci publicznej, obiektach biurowych, fabrykach oraz magazynach, sprztanie restauracji i hoteli; utrzymywanie
w czystoci pojazdw mechanicznych (autokary, autobusy, busy, ciarwki).
Remontujesz dom lub inne budynki i chciaby zleci prace remontowo-budowlane?
prace remontowe (m. in. tynki zewntrzne i wewntrzne, malowanie, szpachlowanie),
drobne prace naprawcze i wykoczeniowe,
kompleksowe sprztanie.
Potrzebujesz pracownika, ktry wykona usugi ogrodnicze?
koszenie trawnikw,
porzdkowanie i pielgnacja zieleni,
grabienie lici
utrzymanie porzdku na grobach bliskich osb
Kto z Twoich bliskich potrzebuje pomocy opiekuna osoby starszej, chorej, niepenosprawnej?
pomoc osobom potrzebujcym (chorym, starszym, niepenosprawnym)
Jestemy otwarci na propozycje z Pastwa strony. Zapraszamy do wsppracy.

Projekt dofinansowany ze rodkw


Wojewdztwa lskiego

Centrum Integracji Spoecznej


Komnice, 42-270 ul. Straacka 18
tel. 34 389 36 61
34 328 11 22 wew. 116

Related Interests