You are on page 1of 32

Nr 2/3 - Luty/Marzec 2014 (175/176)

Gminny Biuletyn Informacyjny

Stypendia Wjta Gminy Komnice


Ochotnicza Stra Poarna wKomnicach
zamkna rok jubileuszowy

Spis treci

Szanowni czytelnicy!
Nadchodzi wiosna i tradycyjnie ju wikszo z nas zabiera si za robienie
wiosennych porzdkw na podwrkach, wogrdkach ioglnie rzecz biorc wnaszym otoczeniu. Niestety cz z nas zapomina, e tradycyjne metody robienia
porzdkw przy pomocy ognia jest niezgodne z prawem. W tym przypadku
nie tylko chodzi onieszczcie jakie moe wywoa niekontrolowane wypalanie
chwastw wogrodzie (wdalszej czci gazety szerzej na ten temat), ale osam fakt
zadymiania najbliszego otoczenia. Dym z wypalanych mieci rnego pochodzenia ma bardzo czsto toksyczne skadniki, ktre szkodz ludziom bez wzgldu
na ich wiek istan zdrowia. Osobnym zagadnieniem, ktre wnaszej gminie zaczyna urasta do bardzo powanego problemu jest wypalanie nieuytkw rolnych.
Wszystkie media wkraju ostrzegaj przed takim procederem, wwyniku ktrego
skutki czsto s tragiczne. Mniej natomiast mwi si oskutkach finansowych takiej bezmylnoci. Do kadego poaru wyjedaj przecie strae poarne zarwno PSP (zawodowe) jak iOSP (ochotnicze). Straacy zawodowi otrzymuj pensj
za swoj prac, ale ju druhowie z naszych OSP decyzj Zarzdu Oddziau
Gminnego ZOSP RP- zrezygnowali zekwiwalentu za wyjazdy do zdarze. Dziki temu gmina moe wydawa zdecydowanie wiksze pienidze na sprzt, rodki
ochrony osobistej straakw, na rozbudow remiz, zakup samochodw. Ale kady
wyjazd do podpale to wydatki na paliwo, zniszczony wczasie dziaa sprzt no
iprzede wszystkim, bardzo cika praca straakw, czsto wgodzinach nocnych
znaraeniem ich zdrowia anawet ycia. Znaszych wewntrznych ustale (urzd
gminy, policja, stra gminna oraz komendant gminny OSP) wynika, e s to celowe podpalenia idlatego prowadzimy szeroko zakrojone postpowania aby podpalacze zapacili za swoje czyny. Przypominam, e kade podpalenie, za ktrym stoj
straty wmieniu, zagroenia dla ycia jest przestpstwem. Nie ma znaczenia czy
nieuytki podpali waciciel, czy te kto inny, kady znich wwietle prawa, jest
podpalaczem. Wracajc do pocztku tego felietoniku na temat porzdkw na terenach naszych wasnoci przypominam e Ustawa oochronie gruntw rolnych
i lenych nakazuje wacicielom uytkw rolnych utrzymywanie ich w takim
stanie aby nie byy one zagroeniem dla innych poprzez rozsiewanie chwastw,
dzikich zadrzewie (tzw. samosiejek) pod rygorem wydania decyzji na uporzdkowanie nieruchomoci przez waciciela albo na jego koszt przez wynajt firm.
Wten sposb na pewno ograniczona zostanie ilo poarw.

Oczyszczalnia ciekw wNieznanicach.4


Inwestycje zpocztkiem 2014 roku........4
Wiadomoci rolnicze...............................5
Wybory do Parlamentu Europejskiego .6
Zesp Interdyscyplinarny ......................6
Plaga wypalania traw isuchych zaroli...7
Dogoni wspomnienia ........................8
Dzieje rodu Czermiskich.......................9
Komnice uczciy pami onierzy
Wykltych..............................................11
Pierwszy rok pracy nowo wybranego Zarzdu Rejonowego P.Z.E.R iI..............12
Ostatki iDzie Kobiet uEmerytw....14
Ochotnicza Stra Poarna wKomnicach
zamkna rok jubileuszowy....................19
Wszyscy jestemy ze wsi.....................19
Nakr si ipom Piotrowi!!!..............20
Ucich szum fal.......................................21
Stypendia Wjta Gminy Komnice......22
Biblioteka szkolna wKomnicach ju po
remoncie! ...............................................22
Kwadrans przed sprawdzianem............22
wito Liczby Pi....................................23
WALENTYNKI 2014 .....................24
Co wnajbliszym czasie wKulturze....24
Grusza wrd nominowanych!...........25
Spektakl Czerwony Kapturek ............26
XIV Wielkanocny Wycig Kolarski.....27
Dzie Kobiet wGLKS-ie.....................28
Ze szkolnych parkietw.........................28
Podzikowania dla Jzefa Kozy zKarczewic, czyli drugi sezon Halowej Ligi Piki
Nonej wKomnicach...........................28
Konsultacja rocznika 2004.....................28
Budynek Szkoy wKomnicach............30

Wydawca:
Urzd Gminy Komnice
ul. Straacka 20
42-270 Komnice
tel.: 34-328-11-22
fax: 34-328-11-21
www: klomnice.pl
email: ug@klomnice.pl

Gazete redaguje kolegium


wskadzie:

Janik Leszek - red. naczelny,


Kloczkowska Agnieszka,
Kusztal Wanda, Piotr Juszczyk
Milc Jan - z-ca red. naczelnego,
Poroszewski Jarosaw,
Wiewira Ra, Wjcik Krzysztof,
Wysocki Pawe - red. tech.
email: gazeta@klomnice.pl
Druk: Drukarnia Udziaowiec
Olsztyn, ul Narcyzowa 2
tel. 34 328 52 61,
www.udzialowiec.com.pl
Nakad: 1700 egz.

Zdjcie na 1 stronie okadki autorstwa Krzysztofa Wjcika


GAZETA KOMNICKA - LUTY / MARZEC 2014

www.klomnice.pl

Oczyszczalnia ciekw wNieznanicach


Marlena Bk

grudniu 2013r. zostaa


oddana do uytkowania
nowa oczyszczalnia ciekw w miejscowoci Nieznanice.
Przygotowania do inwestycji rozpoczy si w roku 2009, wwczas opracowano dokumentacj techniczn na budow nowej oczyszczalni. W kwietniu
2012r zoono wniosek odofinansowanie wramach Programu Rozwoju Obszarw Wiejskich na lata 2007-2013,
ktry zosta rozpatrzony pozytywnie
i w styczniu 2013r. podpisano umow
dotacji z Samorzdem Wojewdztwa
lskiego. Otrzymano na ten cel dota-

cj wwysokoci 892.453,00 z. Wmaju


2013r. wyoniono w drodze przetargu
nieograniczonego firm wykonawcz,
tj. firm Ekologiczn EKOLA zKluczborka, zktr to podpisano umow na
wykonanie prac. Cakowity koszt inwestycji to kwota 1.290.000,00 z.
Wybudowana oczyszczalnia dziaa na zasadzie osadu czynnego wprocesie spitrzania technologia SBR.
Technologia ta oznacza, e naturalnie
napywajce cieki nie przepywaj
swobodnie przez oczyszczalni, lecz s
kadorazowo w okrelanych ilociach
transportowane ze zbiornika buforo-

wego do reaktora ikolejno poddawane


obrbce wcyklach oczyszczania. Wramach zadania wykonano:
2 bloki oczyszczalni (2x400 RLM)
tj. zbiorniki betonowe podziemne
orednicy 3m);
Osadniki tj. separatory skratek
iosadniki wd opadowych;
Urzdzenia infrastruktury technicznej obsugujce oczyszczalni wtym
wolnostojce szafy sterownicze;
Zagospodarowanie terenu wraz
zogrodzeniem.
Oczyszczalnia pracuje bezobsugowo wsystemie automatycznym.

Inwestycje zpocztkiem 2014 roku


Marlena Bk

I kwartale br. zakoczono roboty przy rozbudowie owietlenia ulicznego


wzdu ul. Dojazdowej w Adamowie.
Posadowiono 9 szt. supw owietleniowych wraz zoprawami. Wykonawc
robt byo Przedsibiorstwo Wielobranowe Instalatorstwo Elektryczne P.
Jarosaw Galicki zCzstochowy. Koszt
inwestycji to kwota ok. 49 tys. z.
Trwaj roboty przy budowie
dwigu platformowego dla osb
niepenosprawnych przy Zespole Szk
w Skrzydlowie. Wykonawc robt jest
Zakad Metalowo Elektrotechniczny
BAJPAX z Nieznanic. Koszt robt to
kwota 87 tys. z.
Cz rodkw na ten cel wwysokoci 60% zadania pozyskano z PFRON
4

(Pastwowego Funduszu Rehabilitacji


Osb Niepenosprawnych) w ramach
Programu wyrwnywania rnic midzy regionami II wobszarze B. Pozostae koszty to rodki wasne gminy.
Trwaj rwnie roboty przy przebudowie trybun przy boisku sportowym w Rzerzczycach. Wykonawc
robt jest: Przedsibiorstwo Budowlane
MAX-DOM z Bartkowic. Koszt robt to kwota 39 tys. z.
Cz rodkw na ten cel wwysokoci 22 tys. z. pochodzi zProgramu Rozwoju Obszarw Wiejskich na lata 20072013 w ramach dziaania Wdraanie
lokalnych strategii rozwoju. Pozostae
to rodki wasne gminy.
Zakoczono procedur przetargow przy Budowie centrum sportowo-

-rekreacyjnego z funkcj kulturaln


przy ul. Wolnoci w Karczewicach.
W wyniku przetargu nieograniczonego do realizacji zamwienia wybrano
Przedsibiorstwo Handlowo Usugowe SZYMBUD zWidzowa. Koszt
robt budowlanych to kwota 142 tys. z.
Wramach umowy zostanie wykonane:
boisko do piki plaowej onawierzchni piaszczystej, opowierzchni 192,93
m2, wyposaonego wpikochwyty;
chodnik zkostki brukowej betonowej,
poliuretanu idesek modrzewiowych;
trawniki wiloci 715,31 m2;
plac zabaw;
altana wypoczynkowa;
Cz rodkw na ten cel w wysokoci 80% zadania pozyskano wramach
dziaania Odnowa irozwj wsi objte-

go PROW na lata 2007-2013.


Trwa procedura przetargowa przy
Budowie targowiska w Komnicach,
na ktr Gmina Komnice pozyskaa
dofinansowanie z Programu Rozwoju
Obszarw Wiejskich wramach dziaania Podstawowe Usugi dla gospodarki i ludnoci wiejskiej oraz przy Rewitalizacji obszaru przy ul. Parkowej

w Komnicach na cele rekreacyjne, na


ktr pozyskano zewntrzne rodki finansowe z Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewdztwa lskiego.
Rozstrzygnicie przetargw i wybranie
Wykonawcy robt nastpi w kwietniu
br.
Zoono wnioski iczekamy na uzyskanie dofinansowania do projektw:

Wiadomoci rolnicze
Adam liwakowski

Patnoci obszarowe w2014 roku

godnie zunijnymi zasadami od 15


marca 2014 r. do ARiMR mona
skada wnioski o przyznanie patnoci bezporednich, patnoci ONW,
patnoci rolnorodowiskowych oraz
wnioski owypat pomocy na zalesianie gruntw rolnych oraz gruntw innych ni rolne wramach PROW 2007
- 2013 za 2014 r.

Gmina Komnice ladami lat ubiegych udostpni specjalicie ze lskiego


Orodka Doradztwa Rolniczego punkt
pomocy przy wypenianiu wnioskw
obszarowych, tj. Sala USC. Pomoc tak
bdzie wiadczy Pan Borys Gruszewski
wdniach: poniedziaki, rody wgodzinach od 800 do 1300.
Wnioski o przyznanie wymienio-

Remont irenowacja boiska treningowego wKomnicach (obrb Nieznanice).


Przebudowa ul. Lenej wLipiczu.
Przebudowa ul. kowej, Ksiej
iGwiezdnej wKomnicach.
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Rzerzczycach: ul. Wolnoci,
Mstowska iOgrodowa.
nych wyej rodzajw patnoci mona skada do 15 maja. Rolnicy, ktrzy
zo swoje wnioski po tym terminie,
ale nie pniej ni do 9 czerwca 2014
r., otrzymaj pomniejszone nalene im
patnoci o1% za kady roboczy dzie
opnienia. Zmiany do ju zoonego
wniosku mona skada bez adnych
sankcji finansowych do 2 czerwca 2014
r. Korekty wnioskw zoone po tym
terminie, ale nie pniej ni do 9 czerwca, bd obarczone sankcjami finansowymi polegajcymi na pomniejszeniu
nalenych dopat o1% za kady roboczy
dzie opnienia.

Prace melioracyjne wGminie Komnice

mina Komnice zakupia wlipcu


2013 r fabrycznie now koparko-adowark Terex 860. Kopark wyposaono wyk trapezow do kopania
roww, oraz yk skarpow o szerokoci 500 mm. W listopadzie 2014 r
zakupiono dodatkowe oprzyrzdowanie do koparki, tj. szybkozcze do yki
tylnej, szybkozcze do yki przedniej,

yk hydrauliczn tyln, pug strzakowy na przd, odugoci 250 cm zmoliwoci 5 pozycji roboczych.
W okresie od sierpnia 2013 r do
stycznia 2014 r, gminna koparka wykonaa prace melioracyjne na rowach przydronych irowach melioracji szczegowych zlokalizowanych na terenie gminy
Komnice. Kopark wykorzystywano

take do prac zwizanych z niwelacj


dziaek gminnych, wyrywania korzeni
drzew, oraz montau idemontau siatek
przeciwniegowych.
cznie w okresie od sierpnia 2013
r do marca br., przy uyciu gminnej koparki odmulono okoo 9050 mb roww.

Izba Rolnicza otrzyma dofinansowanie


wwysokoci 2 000 000,00 z, na zakup
iwysiew ponad 26 000 ton wapna nawozowego na zmniejszenie zakwaszenia
gleb uytkowanych rolniczo wycznie
na terenie wojewdztwa lskiego iwymienionych w ekspertyzie naukowcw
z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie pt. Opracowanie naukowo-badawcze dotyczce kompleksowego rozwizania problemu zakwaszania gleb
woj. lskiego spowodowanego przeksztaceniami antropogenicznymi na
obszarze 9.000 ha.
W ramach podpisanej umowy jednostkowe dofinansowanie wynosi 75,00
z do 1 Mg (1 tony) czystego skadnika
nawozowego w przeliczeniu na CaO,

lecz nie wicej ni 50% kosztu zakupu


wapna nawozowego.
Zgodnie z zapisem umowy rodki pienine przekazywane s lskiej
Izbie Rolniczej w Katowicach w kilku
transzach kadorazowo po przedstawieniu w WFOiGW w Katowicach
faktur, umw zrolnikami,pozytywnym
wyniku kontroli, weryfikacji kompletu
dokumentw izestawie rozliczajcych.
Warunkiem otrzymania dotacji bdzie
zoenie wsiedzibie Biura lskiej Izby
Rolniczej Wniosku owsparcie wapnowania regeneracyjnego gleb, podpisanie umowy pomidzy Odbiorc Ostatecznym a IR o dofinansowanie oraz
zoenie wymaganych zacznikw do
wniosku.

Wapnowanie gleb kwanych

arzd lskiej Izby Rolniczej,


uprzejmie informuj, i w dniu
31.01.2013 r. zostaa podpisana umowa dotacji, pomidzy Wojewdzkim
Funduszem Ochrony rodowiska
i Gospodarki Wodnej w Katowicach,
reprezentowanym przez panw Mirosawa Szeml i Tadeusza Koska
Zastpcw Prezesa Zarzdu WFO
i GW w Katowicach, a Zarzdem
lskiej Izby Rolniczej, reprezentowanym przez pana Romana Wodarza Prezesa Zarzdu IR ipana Jana
Grel Wiceprezesa Zarzdu IR, na
realizacj zadania pod nazw: Wapnowanie gleb kwanych ibardzo kwanych wwojewdztwie lskim.
Wramach podpisanej umowy lska

GAZETA KOMNICKA - LUTY / MARZEC 2014

www.klomnice.pl

Wybory do Parlamentu Europejskiego


Ra Wiewira

dniu 25 maja 2013r.w godzinach od 7:00 do 21:00


odbd si wybory do Parlamentu Europejskiego. W celu zgoszenia chci udziau wwyborach wcharakterze czonka obwodowej komisji
wyborczej, naley zwrci si bezporednio do penomocnikw komitetw
wyborczych, ktre zarejestroway wdanym okrgu wyborczym listy kandydatw do Parlamentu Europejskiego.
Penomocnik wyborczy moe, najpniej w dniu 02 maja 2014r, zgosi
tylko po jednym kandydacie do kadej
obwodowej komisji wyborczej na obszarze okrgu wyborczego wktrym zostaa
zarejestrowana zgoszona przez niego lista kandydatw na posw.
Informacja dotyczca komitetw wyborczych uczestniczcych w wyborach
izarejestrowanych przez te komitety listach kandydatw na posw dostpna
bdzie na stronie internetowej Pastwowej Komisja Wyborczej (www.pkw.gov.
pl).
Obwodow komisj wyborcz, najpniej wdniu 05 maja 2014r. powouje

Wjt. Na terenie gminy posiadamy 12


staych obwodw gosowania. W skad
obwodowej komisji wyborczej powouje
si od 6 do 8 osb spord kandydatw
zgoszonych przez penomocnikw wyborczych lub upowanione przez nich
osoby ijedn osob wskazan przez wjta spord pracownikw samorzdowych
gminy lub gminnych jednostek organizacyjnych. Jeeli liczba prawidowo zgoszonych kandydatw do skadu danej
komisji jest wiksza od ustawowej liczby
osb, ktre mog by powoane, jej skad
ustalany jest wdrodze losowania.
Czonkiem obwodowej komisji wyborczej mog by tylko osoby ujte wstaym rejestrze wyborcw danej gminy.
Waniejsze terminy czynnoci wyborczych zwizanych zudziaem wgosowaniu:
do 12 maja 2014r. (poniedziaek)-skadanie wnioskw przez wyborcw niepenosprawnych o dopisanie
ich do spisu wyborcw w wybranym
przez siebie obwodzie gosowania na
obszarze gminy waciwej ze wzgldu
na miejsce staego zamieszkania oraz

zgaszanie wjtowi przez wyborcw


niepenosprawnych zamiaru gosowania w lokalu wyborczym przy uyciu
nakadek na karty do gosowania sporzdzonych walfabecie Braill`a,
do dnia 15 maja 2014r.(czwartek)
skadanie wnioskw o sporzdzenie
aktu penomocnictwa do gosowania,
do dnia 20 maja 2014r. (wtorek)
skadanie wnioskw przez wyborcw
przebywajcych czasowo na obszarze
gminy lub wyborcw nigdzie niezamieszkaych odopisanie do spisu wyborcw,
w dniu 23 maja 2014r. (pitek)
ogodz.24:00 zakoczenie kampanii
wyborczej,
w dniu 25 maja 2014r. (niedziela)
wgodzinach 7:00-20:00 gosowanie.
Dodatkowych informacji w sprawie wyborw mog Pastwo uzyska
w Urzdzie Gminy Komnice, tel.
343281122 wewn.104,106 lub 112.Zapraszamy take do odwiedzania strony
www.bip.klomnice.pl wzakadce wybory
bdziemy na bieco umieszcza informacje wyborcze.

Zesp Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziaania Przemocy


wRodzinie iOchrony Ofiar Przemocy wRodzinie
Magorzata Szafraniec

odzice s pierwszymi znaczcymi osobami w yciu dziecka. W rodzinie ksztatuje si


osobowo, system wartoci, pogldy
i styl ycia modego czowieka. Dobrze funkcjonujca rodzina daje potomstwu poczucie bezpieczestwa,
przynalenoci, akceptacji i zrozumienia, buduje poczucie wasnej wartoci,
uczy tolerancji, zaradnoci yciowej,
przygotowuje dziecko do penienia
przez nie rozmaitych rl spoecznych.
W przypadku dezorganizacji rodzina
nie jest wstanie realizowa podstawowych zada azachowania poszczeglnych czonkw rodziny nie s zgodne
znormami prawnymi imoralnymi oraz
oczekiwaniami spoecznymi. Przemoc
domowa moe by zarwno skutkiem,
6

jak iprzyczyn dysfunkcji wrodzinie.


Na podstawie obecnych przepisw
i ksztatujcego si systemu wsparcia
rodziny dotknitej przemoc domow, Wjt Gminy Komnice - Adam
Zajc powoa, w drodze zarzdzenia
w lutym 2011r. Zesp Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziaania Przemocy
w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Komnice. Pierwsze posiedzenie odbyo si
wdniu 01.03.2011r., kolejne odbywaj
si, co trzy miesice.
Zesp Interdyscyplinarny zoony jest z przedstawicieli: Gminnego
Orodka Pomocy Spoecznej, Gminnej
Komisji Rozwizywania Problemw
Alkoholowych, policji, owiaty, ochrony zdrowia, kuratorw sdowych oraz

duchowiestwa.
Dziaania Zespou koncentruj si
wok diagnozy problemu przemocy w rodzinie, inicjowania interwencji
w rodowisku dotknitym przemoc
w rodzinie, rozpowszechniania informacji oinstytucjach, osobach iformach
udzielania pomocy. Czonkowie grup
roboczych, powoywanych przez Przewodniczc ZI, podejmuj wspprac
zrodzinami, wktrych wszczta zostaa procedura: Niebieskiej Karty.
Wszczcie procedury nastpuje poprzez wypenienie formularza: Niebieska Karta A przez przedstawicieli
orodka pomocy spoecznej, policji,
ochrony zdrowia, GKRPA oraz owiaty.
Wubiegym roku wGminie Kom-

nice procedura: Niebieskiej Karty


zostaa wszczta 38 razy, przy czym 28
formularzy sporzdzili funkcjonariusze policji, 7 przedstawiciele GOPS, 3
przedstawiciele owiaty.
Wokresie dziaalnoci Zespou Interdyscyplinarnego wGminie Komnice do Przewodniczcego wpyno 66
Niebieskich Kart. W efekcie prowa-

dzonych przez grupy robocze dziaa


zrodzinami dotknitymi przemoc do
dnia 31.12.2013r. zamknitych zostao
55 procedur: Niebieskiej Karty. Zamknicie procedury nastpuje wwyniku zrealizowania przez czonkw grupy
roboczej indywidualnego planu pracy
zrodzin, ustanie przemocy wrodzinie
lub ze wzgldu na bezzasadno pro-

wadzonych dziaa.
Spotkania Zespou Interdyscyplinarnego oraz grup roboczych odbywaj si w siedzibie Gminnego Orodka
Pomocy Spoecznej wKomnicach pod
adresem: Zdrowa, ul. kowa 1. Wicej
informacji uzyska mona pod numerem telefonu: 34 3281 277 wew. 24.

Gupota krluje

Plaga wypalania traw isuchych zaroli


Jan Milc

onszalancja i gupota? Tak!


W ten sposb mona nazwa dziaalno wszystkich tych, ktrzy porzdkujc swoje obejcia gospodarcze dopuszczaj
si wypalania suchych traw i zaroli.
Ten, beznadziejnie gupi proceder jest
notoryczne powtarzany kadej suchej
wiosny. Atak mamy wbiecym roku.
Mimo apeli, nawoywania i upominania przez wadze samorzdowe, ksiy,
nauczycieli jak te stra poarn nie
maleje ilo podpale. Wszyscy te
ponosimy koszty ich gupoty! Przecie
pojazdy straackie nie jed na wod
czy powietrze. Kady wyjazd jednego
samochodu bojowego to koszt ok. 1500
z (jeden tysic zotych). Za te wyjazdy
pacimy wszyscy, znaszego, wsplnego
budetu gminy. To wanie moje, twoje,
nasze pienidze pon podczas wypalania suchych traw. Podczas tej, jake
nietypowej wiosny, tylko do 15 marca
odnotowano ju ponad 50 poarw
suchych traw izaroli. Wich zwalczaniu uczestniczyo 100 zastpw stray
ochotniczych i PSP. atwo wic policzy, ile wicej pienidzy mona byoby
przeznaczy np. na letni wypoczynek
dzieci z ubogich rodzin, czy na doposaenie szk i przedszkoli, albo na
wsparcie inicjatyw mieszkacw i organizacji spoecznych.
Kilka lat temu wnaszej Gazecie...
swoje przemylenia uj plastycznie jeden z mieszkacw Karczewic. Warto
take teraz przypomnie t ilustracj znajduje si na ostatniej stronie okadki.
Trudno zrozumie czym kierowaa si wacicielka jednej z posesji
w Komnicach, ktra take w poncy sposb postanowia uporzdkowa

swoje obejcie zsuchych traw, krzeww


i sterty gazi. Rozniecajc pokanych
rozmiarw poar z pewnoci nie pomylaa, e wpobliu, tu przy stercie
suchych gazi znajduje si drewniany
dom ssiada. Nie pomylaa, e przy
takim stopniu wysuszenia poar moe
zagrozi temu budynkowi. Efekt porzdkowania by taki, e i owszem
znikny suche trawy, zarola i sterta
gazi, ale znikna take cz budynku mieszkalnego u ssiada. Wysoka
temperatura poncych resztek rolinnych spowodowaa, e zapalio sie obicie domu iogie przedosta si na poddasze trawic konstrukcj drewnianego
stropu. Straty materialne s znaczne.
Cho zzewntrz nie wida wikszych
uszkodze to jednak wewntrz budynku s one naprawd due. Niby nic. Kawaek suchego trawnika...
Praktycznie podczas kadej wiosny
i niw podejmuje si dyskusj, w jaki
sposb ukrci niecny proceder usuwania resztek rolinnych przez ich wypalanie. Pomijajc ju skutki finansowe
aden ztych piromanw nie zdaje sobie sprawy, jakie straty wyrzdza przyrodzie. Podczas wypalania gin wszystkie gatunki traw szlachetnych i rolin
motylkowych i pniej ogarnia go
zdziwienie, e na piknie wypalonym
areale ronie mu tylko miota ikrwawniki. Poza tym podczas wypalania ginie
wmczarniach mnstwo ywych istot,
pon cae gniazda skowronkw, kuropatw i innych ptakw gniazdujcych
w zarolach, masowo gin mae ssaki
a w poarach na wikszych areaach
take sarny, dziki iniejednokrotnie jelenie. Znane s przypadki, e podczas
wypalania ginie czowiek. Jednak te

fakty nie s wstanie odstrczy od takich praktyk.


Nasi ssiedzi Czesi i Niemcy rozwizali problem w sposb administracyjny. Po prostu im nie opaca si
wypalanie, gdy kary za takie praktyki
przekraczaj kilkakrotnie koszt wykoszenia trawnika lub ki. Poza tym
nie otrzymaj tzw. dopaty obszarowej.
WPolsce te za wypalon k lub pastwisko nie powinno si otrzyma dopaty, ale czy tak jest?
Zdrowo mylca cz naszych
mieszkacw powinna z dezaprobat
odnosi si do osobnikw praktykujcych ten niecny proceder. Nie chodzi tu
odonosy czy kapowanie lecz ozwyke zwrcenie uwagi, NAWET OSOBOM STARSZYM i nie powinno to
by odbierane jako brak szacunku dla
wieku.

GAZETA KOMNICKA - LUTY / MARZEC 2014

www.klomnice.pl

Dogoni wspomnienia 10-lecie


dziaalnoci 35 CDH Pomie
Agnieszka Borowiecka-druynowa

mina Komnice posiada bardzo bogat histori dotyczc dziaalnoci harcerskiej.


Pierwsza mska druyna, na tym terenie, powstaa na przeomie 1918/1919
roku. Bardzo wan rol wyciu komniczan przez kolejne lata odgrywaa ta
organizacja. Harcerstwo gromadzio
w swoich szeregach nie tylko dzieci
i modzie, ale i ludzi dorosych zafascynowanych ideami ZHP. Byy niestety rwnie takie momenty whistorii
naszej gminy, e dziaalno harcerska
zanikaa. Dziesi lat temu udao si
ponownie zaszczepi w modych ludziach wartoci: Bg, Honor, Ojczyzna.
Wstyczniu 2004 roku wpoczet druyn
Hufca Czstochowa przyjta zostaa
nowa druyna, 35 Czstochowska Druyna Harcerska Pomie, dziaajca
przy Zespole Szk wKomnicach. Od
tego czasu wswoich szeregach zrzeszamy dzieci imodzie, wypeniajc misj
ZHP, ktr jest wychowywanie modego czowieka, poprzez wspieranie go we
wszechstronnym rozwoju i ksztatowaniu charakteru oraz stawianie wyzwa.
Podejmujemy sub na wielu polach,
aktywnie wczajc si w ycie gminy
Komnice. Nasz may jubileusz wpisuje
si w bogat, 95-letni histori harcerstwa na ziemiach komnickich. Dziesi
lat dziaalnoci pozwolia nam zdoby
due dowiadczenie na polu wsppracy
z innymi organizacjami, pozyskalimy
wielu przyjaci isympatykw. Dlatego
te swoje dziesite urodziny postanowilimy spdzi w gronie zacnych goci.
Pierwsz czci naszego jubileuszu
by biwak urodzinowy, ktry odby si
wdniach 14-16 lutego 2014 roku wZespole Szk w Komnicach. W biwaku
uczestniczyo 60 harcerzy z zaprzyjanionych druyn. Gocilimy 37 CDW
Pomaraczarnia, 160 CDH Desant
oraz PCDH Ponury. Tak pobyt wnaszych skromnych progach wspomina druhna Beata Krl: Przenielimy
si do bajkowego wiata Po drugiej
stronie lustra. Czekao nas tam wiele
przygd iatrakcji. Wpitkowy wieczr
8

wysuchalimy wizanek przebojw


wwykonaniu Orkiestry Dtej zKomnic, a nastpnie przeszlimy szkolenie
zzakresu musztry paradnej. Okazao si,
e to wcale nie takie proste
Spokojny sen przerwa nam o 1-ej
w nocy dwik werbla. Nage przebudzenie byo spowodowane koniecznoci odnalezienia przez nas kilku
ksiniczek porwanych przez smoki.
Po pomylnym zakoczeniu akcji ratunkowej udao nam si przespa kilka
godzindo radosnego gwizdka druhny
obonej ogaszajcego porann pobudk. Caa sobota upyna nam na bardzo
pracowicie: zostalimy powoani jako
awnicy do rozprawy sdowej w celu
ustalenia przyczyn zaginicia Czerwonego Kapturka. Po przesuchaniu wielu
wiadkw iprzeanalizowaniu dowodw
rzeczowych wyeliminowano kolejnych
podejrzanych: Wilka, Myliwego iplczc si wzeznaniach Babci. Rozwizanie zagadki kryminalnej okazao si
zaskakujce, aharcerzom PCDSH Ponury udao si odnale iprzyprowadzi
Czerwonego Kapturka caego iywego.
Potem odbyy si zajcia plastyczne
powstao wiele interesujcych prac otematyce ekologicznej, wiczenia ZUMBY, a starsi harcerze sprawdzili swoje
zdolnoci strzeleckie. Popoudnie spdzilimy na zajciach sportowych na boiskach szkolnych. Po powrocie zboiska
kolejna przygoda. Na terenie szkoy
ukryy si znane postaci z bajeknie
do, e si pochoway, to jeszcze zadaway odnajdujcym je patrolom zadania
ztechnik harcerskich. Po kolacji gwna atrakcja biwaku: urodzinowy kominek. Chwila powagi i skupienia gawda druhny Agnieszki, wymiana uwag
oideaach, do ktrych dymy.Mdre
i bardzo dojrzae wypowiedzi modych
harcerzy. A potemyczenia, prezenty
iwspaniay tort urodzinowy (waciwie
dwa torty). Wieczr zakoczy seans filmowy dla najmodszych iszepty nocne
dla tych starszych. Dzikujemy naszym
gociom za wsplnie spdzony czas, za
yczenia i bratersk postaw. W tym

miejscu dzikuj rwnie nauczycielom,


ktrzy bezinteresownie powicili swj
wolny czas iprzeprowadzili zajcia podczas biwaku, dzikuj pani Agnieszcze
Fertacz-Bekus, pani Agnieszce Kwiatkowskiej, panu Robertowi Owczarkowi
ipanu Krzysztofowi Jaboskiemu. Tydzie pniej, 22 lutego w dniu szczeglnym dla kadego harcerza, w Dniu
Myli Braterskiej do Komnic zaprosilimy harcerzy, sympatykw i przyjaci harcerstwa na spotkanie Dogoni
wspomnienia pod honorowym patronatem Wjta Gminy Komnice. Spotkanie miao charakter charytatywny,
a jego gwnym celem byo spotkanie
wielu pokole harcerzy iprzyjaci harcerstwa, osb zwizanych ze ZHP na
przestrzeni prawie stu lat. Nasze zaproszenie przyjo prawie stu zacnych goci.
Nie jestem wstanie poda adnego nazwiska, poniewa musiaaby to by duga lista. Kada z przybyych osb bya
dla nas wanym iwyjtkowym gociem.
Dzikuj za udzia wnaszym spotkaniu,
za to, e wsplnie moglimy witowa
10-lecie dziaalnoci 35 CDH Pomie i95-lecie istnienia harcerstwa na
ziemiach komnickich. Spotkanie nasze
rozpocz wystp Orkiestry Dtej Gminy Komnice, nastpnie pani Barbara
Kanoniak-dyrektor ZS w Komnicach,
druhna hm Maria Kotkiewicz-komendantka Hufca Czstochowa i pan Jarosaw apeta-przewodniczcy Rady
Gminy Komnice powitali zaproszonych
goci. Usyszelimy mie sowa iyczenia wytrwaoci wdalszej subie, kwiaty iupominki powdroway do harcerzy.
Z rk obecnego wiceprezydenta Czstochowy, druha hm Ryszarda Stefaniaka otrzymalimy srebrny pamitkowy
krzy harcerski wykonany metod odlewu na wosk tracony zoryginau z1945
roku. By rwnie pikny ismaczny tort
z symbolicznym pomieniem, ktry
podarowali nam instruktorzy naszego

hufca. Po yczeniach nastpia chwila


zadumy i refleksji, harcerki przygotoway prezentacj iprzedstawiy histori
harcerstwa komnickiego. Wzruszajce
to byy chwile, gdy seniorzy wspominali
swoich przyjaci zdawnych lat. Dumni
jestemy, e nasze skromne dziesi lat
dziaalnoci rwnie staje si wan histori dla mieszkacw gminy Komnice. Kolejnym wanym punktem naszego
spotkania bya licytacja prac plastycznych, ktr poprowadzi pan Janusz
Yanina Iwaski. Dzikuj wszystkim
gociom za czynny udzia w licytacji
izakup cegieek okolicznociowych. Zebrane fundusze wydane zostan na dziaalno statutow naszej druyny. Nasze
spotkanie mogo si odby wtakiej for-

mie dziki yczliwoci iofiarnoci ludzi


dobrej woli. Dzikuj za pomoc w organizacji tego przedsiwzicia wjtowi
Gminy Komnice panu Adamowi Zajcowi, pani wice wjt Wandzie Kusztal,
dyrekcji, nauczycielom i pracownikom
ZS w Komnicach, OSP w Komnicach, pani Agnieszce Kisiel, rodzicom
harcerzy. Dzikuj sponsorom: pani
prezes Barbarze Dominiak izarzdowi
BS w Komnicach, panom Baejowi
i Markowi Ligockim, pastwu Iwonie
i Januszowi Krysiakom, panu Jackowi
Chrzstkowi i firmie Comtrol, dzikuj pracownikom i studentom wydziau
artystycznego AJD w Czstochowie,
oraz wszystkim osobom, ktre przekazay prace na licytacj. Szczeglne po-

dzikowania kieruj do pani Ewy Drab


ipana Artura Raniaka. Wasze zaufanie
iwsparcie pozwoliy urzeczywistni marzenia. Za nami dziesi lat dziaalnoci
35 CDH Pomie, przed nami kolejne
wyzwania, penienie suby Bogu iPolsce, niesienie pomocy blinim. ycz
wszystkim druhnom idruhom wytrwaoci i dobrych wyborw. Starajcie si
zostawi ten wiat lepszym ni go zastalicie. Aby jeszcze bardziej utosamia
nasz dziaalno z Gmin Komnice
zmienilimy nazw na 35 Komnicka
Druyna Harcerska Pomie.
Pozostajc zharcerskim pozdrowieniem - Czuwaj!

bo byli Polakami!!!

Dzieje rodu Czermiskich, wacicieli


majtku ziemskiego Rzerzczyce. Cz II
Leszek Winiewski

pierwszej czci artykuu staraem si przybliy


i przedstawi fakty historyczne dotyczce zespou dworsko
parkowego wmiejscowoci Rzerzczyce. Mam ogromn satysfakcj, e po
tej publikacji kontaktoway si ze mn
osoby, ktre pamitaj rodzin Czermiskich, poszerzajc moj wiedz nie
tyle ofakty historyczne, lecz po prostu
oto, jak ich zapamitali jako ludzi, ssiadw i osoby majce wsplne zainteresowania. Postaram si te wszystkie
informacje wykorzysta i za wszystkie dzikuj. W tej czci postaram si
przybliy posta Artura Czermiskiego, waciciela majtku ziemskiego Rzerzczyce wlatach 1920 1932. Trudno
w krtkim artykule opisa ycie tego
niezwykego czowieka, postaram si
jednak, aby nie byy to jedynie suche
fakty historyczne, lecz rwnie wspomnienia innych osb, awszczeglnoci
jego syna Tadeusza.
Artur Ludwik Czermiski herbu
Cholewa urodzi si w miejscowoci
Pogroszew 1.09.1881 roku, pochodzi z rodziny ziemiaskiej o piknych
tradycjach patriotycznych. Jego pra-

dziadek Ludwik Pobg Kossobudzki (ur.1783r.) w roku 1809 wstpi


do czwartego puku kawalerii wojsk
Ksistwa Warszawskiego, a w roku
1812 ksi Jzef Poniatowski nada
mu rang podporucznika. Bra udzia
wkampanii moskiewskiej (1812r.), aza
mstwo i bohaterstwo otrzyma krzy
Legii Honorowej, osobicie udekorowany przez cesarza Francuzw Napoleona I. Bra udzia wPowstaniu Listopadowym w randze majora 18 puku
piechoty liniowej, odznaczony m.in.
Krzyem Zotym Orderu Wojennego
Virtuti Militari (3.09.1831r) imedalem
w. Heleny. Jego crka Wiktoria wysza
za m za Aleksandra Czermiskiego (zm.1856r.), ktry rwnie walczy
w Powstaniu Listopadowym, dwukrotnie by ranny. Ich syn Ludwik oeni si
ze swoj dalek kuzynk Wiktori Pobg Kossobudzk. Ludwik Czermiski majc 17 lat, jako ucze pitej klasy
gimnazjum pockiego, przyczy si do
walczcych w Powstaniu Styczniowym
(1863r.). Dosta si do niewoli iprzebywa trzy miesice wwizieniu pockim,
po zwolnieniu ponownie przyczy si
do grupy powstaczej i kontynuowa

Artur Ludwik Czermiski


walk zRosjanami. Po powstaniu osiad
wrodzinnym majtku Krojczyn, ajego
ona Wiktoria w posagu wniosa majtek Przeciszewo. Po stracie tych majtkw, w trudnych popowstaniowych
czasach, zakupi mniejsze majtki Pogroszew i Krczki (okolice Warszawy),
a nastpnie Bukowno w powiecie czstochowskim gdzie gospodarowa przez
22 lata, szanowany ilubiany przez ssiadw obywateli i wocian, dla ktrych

GAZETA KOMNICKA - LUTY / MARZEC 2014

www.klomnice.pl

by serdecznym przyjacielem idoradc.


Ludwik Czermiski by ojcem piciorga dzieci, synw Tadeusza, Zdzisawa,
Aleksandra iArtura oraz crki Jadwigi.
Zmar w 1923 roku i wraz z on jest
pochowany na cmentarzu w Olsztynie
k/Czstochowy. Jego grb jest miejscem
patriotycznych uroczystoci, wszczeglnoci w rocznice powsta narodowych.
Artur Czermiski po przeprowadzce rodzicw do Bukowna k/ Olsztyna
kontynuowa nauk w Gimnazjum im.
Henryka Sienkiewicza wCzstochowie.
W1903 roku po zdaniu matury zosta
wcielony do wojska rosyjskiego, udao
mu si jednak unikn wysania na wojn rosyjsko japosk 1905 roku. Po
przejciu do cywila rozpocz prac jako
rzdca w majtkach ziemskich w powiecie kutnowskim. W roku 1910 (11)
zosta administratorem kiska (obecnie powiat bechatowski), nalecego do
barona Leopolda Juliana Kronenberga
(1849 1937). We wrzeniu 1912 roku
zawar zwizek maeski z Klaudi
Brochwicz Donimirsk z Zajezierza (powiat sztumski) crk Henryka
i Bogumiy. Osiem lat Artur i Klaudia
Czermiscy spdzili w kisku, tam
te urodzia si trjka ich dzieci Gabriela w listopadzie 1917 roku, Stanisaw
w1918 roku iTadeusz 26 lutego 1920

10

roku. Czasy pierwszej wojny wiatowej


miny w miar spokojnie, aczkolwiek
w miejscowoci stacjonoway zarwno
rosyjskie jak iaustriackie wojska. Wiosn
1920 roku Artur Czermiski zakoczy
prac ubarona Kronenberga iza zaoszczdzone pienidze na pocztku lipca
od pana Ropelewskiego kupi 100 hektarowy majtek Rzerzczyce z adnym
modrzewiowym dworkiem. Tadeusz
Czermiski w swoich wspomnieniach
mile wspomina pobyt wRzerzczycach,
poniewa w pobliu mieszkao wielu
czonkw jego rodziny jak i rwienikw. W odlegoci 16 km od Rzerzczyc wmajtku Bukowno mieszkali jego
dziadkowie, a po ich mierci najstarszy
brat ojca stryj Aleksander. Niedaleko
Olsztyna wCiecierzynie najstarsza siostra Artura Jadwiga Nieczke. Rodzice
mieli miych ssiadw, do ktrych jedzili
na rne proszone przyjcia. Do niektrych
byo bardzo daleko() Do pozostaych, jak
do Lipicza, Garnku, Nieznanic, Chorzenic, Janaszowa odlegoci byy mniejsze.
Prawie w kadym z tych majtkw byy
dzieci mniej wicej wnaszym wieku, wic
czsto na te wizyty inas zabierano, co byo
wielk radoci i przyjemnoci. Wracao
si na og do pno, nieraz wkompletnych ciemnociach, ale nie pamitam, aby
furman kiedykolwiek pomyli drog

Dzieci pastwa Czermiskich od


modych lat uczyy si jedzi konno.
Rodzice du rol przywizywali do ich
edukacji, pocztkowo uczyli si wdomu
pod opiek guwernantki, apniej Stanisaw i Tadeusz w Gimnazjum im.
Henryka Sienkiewicza wCzstochowie
aGabriela wgimnazjum eskim rwnie Czstochowie. Majtek Rzerzczyce nie by zbyt dochodowy, hodowano
bydo itrzod chlewn, konie, sprzedawano mleko, wydzierawiano sad, siano
zboe isadzono ziemniaki. Artur iKlaudia Czermiscy zachowali si wdobrej
pamici najstarszych mieszkacw naszej miejscowoci. Wspominaj ich jako
ludzi yczliwych, sucych pomoc,
dajcych zatrudnienie. O zaangaowaniu Artura Czermiskiego w sprawy
wsi wiadczy fakt, e 25.10.1929 roku
w Rzerzczycach powstaa Ochotnicza
Stra Poarna, ktrej zosta pierwszym
prezesem. W 1930 roku wybudowano
drewnian stranic na, ktr przekaza
dziak i materia W 1932 roku kiedy
kryzys gospodarczy dotar do Polski
Artur Czermiski postanowi sprzeda
Rzerzczyce i kupi wikszy bardziej
dochodowy majtek. W lipcu 1932
roku majtek Rzerzczyce kupiy Anna
(Lenicka) iMieczysawa Hoffman. Po
sprzeday Rzerzczyc Artur Czermi-

ski kupi majtek Charbin koo Powidza


(powiat supecki) opowierzchni 183 ha,
z piknym neogotyckim jednopitrowym dworkiem z wie, nad jeziorem
Niedzigiel. 7maja 1935 roku rodzina
przeya ogromn tragedi. Jak wspomina Tadeusz Czermiski tego dnia
z ojcem i siostr Gabriel pojechali do
Gniezna, jego brat Stanisaw pozosta
wdomu. Razem ze swoim korepetytorem studentem winiarskim iwyem
Lordem wyruszyli kajakiem na jezioro.
Poniewa nie wrcili na obiad rozpoczto poszukiwania, pierwszego dnia
odnaleziono wywrcony kajak i nieywego wya, wkolejnym dniu studenta
winiarskiego, a dopiero 10 maja odnaleziono ciao Stanisawa Czermiskiego. Ogromny bl, ogromna rozpacz,
niewyobraalna tragedia. Pogrzeb odby
si w niedziel 12 maja 1935 roku na
cmentarzu w Powidzu. W grobie obok
swojego syna w1960 roku spocza po
mierci jego matka Klaudia Czermiska
ajej ma Artura upamitnia symboliczny napis. Modszy syn Tadeusz w1937
roku wyjecha do Szkoy Podchorych we Wodzimierzu Woyskim,
a nastpnie peni sub w 7 Dywizjonie Artylerii Konnej Wielkopolskiej
w Poznaniu. Gabriela Czermiska po
zdaniu matury w Gnienie i ukoczeniu szkoy dla panien - przyszych
wzorowych pa domu wChyliczkach
pod Warszaw, 19 czerwca 1939 roku

polubia Stanisawa Neymana herbu


Spawia waciciela Siemkowa na Pomorzu. Ich szczcie nie trwao dugo
bo jej m zgin walczc z Niemcami
3 wrzenia 1939 roku. Po ogoszeniu
mobilizacji w sierpniu 1939 roku Artur Czermiski pojecha do Poznania
poegna syna Tadeusza, udzieli mu
ojcowskiego bogosawiestwa i woy
na palec rodowy sygnet, ktry pniej
zagin wczasie wojny. Kiedy we wrzeniu 1939 roku Niemcy wkroczyli do
Wielkopolski rozpoczy si przeladowania mieszkajcych tam Polakw. We
wrzeniu Artur Czermiski, penicy
wwczas urzd wjta wPowidzu, zostaje aresztowany pod zarzutem ukrywania
broni myliwskiej wstajni wCharbinie,
kiedy okazao si, e bro naleaa do
ssiadw Niemcw i w gnienieskim
gestapo przedstawiono potwierdzajce
to dokumenty, po trzech dniach zostaje
zwolniony. Pomimo nalega ze strony
syna Tadeusza nie decyduje si opuci
Charbina iucieka do Generalnej Guberni. W listopadzie 1939 roku zostaje
ponownie aresztowany iwywieziony do
Gniezna, anastpnie do obozu koncentracyjnego wBuchenwaldzie. Nastpnie
zostaje osadzony wForcie VII wPoznaniu. 22 maja 1941 roku zostaje rozstrzelany wgrupie 25 Polakw wmiejscowoci Maa Grka koo Nekli wodwecie za
rzekome spalenie chlewu wniemieckim
gospodarstwie. Jak wspomina Antoni

Urbaniak, powizani skazacy ustawieni zostali twarz do ciany spalonej


obory. Egzekucj wykonaa grupa 10
niemieckich onierzy. Stojcy strzelali
wgow, aklczcy wplecy. Wchwil
po oddaniu salwy ciaa osuway si na
ziemi. To musia by przeraajcy widok, widok 25 zamordowanych osb,
tylko za to, e byli Polakami. Po egzekucji jeden zNiemcw poprzecina sznury,
ktrymi ofiary byy ze sob powizane,
ciaa wrzucono na ciarwki, wywieziono do poznaskiej cegielni ispalono.
Przytoczyem opis tej tragedii, nie po
to, aby epatowa okruciestwem, lecz
bymy pamitali jak wiele zbrodni popenili Niemcy podczas wojny, rwnie
na terenie naszej gminy i w pobliskich
Kajetanowicach. Warto o tym pamita, szczeglnie obecnie, kiedy prbuje
si relatywizowa odpowiedzialno za
wojn ipopenione zbrodnie. 20 grudnia
1939 roku Niemcy wywieli zCharbina
rodzin Czermiskich do Gniezna, udao im si jednak uwolni iwyjecha do
rodziny pod owiczem w Generalnej
Guberni. Ju nigdy nie wrcili do ukochanego Charbina. Mieszkacy do dzi
wspominaj Artura Czermiskiego, jako
czowieka prawego, pracowitego, uczciwego, dobrego ma iojca, wspaniaego
Polaka, ktry dobrze zasuy si Rzeczypospolitej i za swoj Ojczyzn oraz
wyznawane wartoci, zoy najwiksz
ofiar, ofiar wasnego ycia.

Komnice uczciy pami onierzy Wykltych


Robert Kpa

ramach obchodw Narodowego Dnia Pamici onierzy Wykltych mieszkacy gminy Komnice
spotkali si na cmentarzu parafialnym w Komnicach, aby uczci pami onierzy antykomunistycznego
podziemia. Uroczysto odbya si 1
marca przy grobie Henryka Wjcika, harcerza Szarych Szeregw oraz
onierza Konspiracyjnego Wojska
Polskiego, skazanego po wojnie przez
wadze komunistyczne na wizienie.
W uroczystoci wzili udzia harcerze
z 35. Czstochowskiej Druyny Harcerskiej Pomie z Komnic, czonkowie Gminnego Stowarzyszenia
Obywatelskiego i Komnickiego Koa

Prawa i Sprawiedliwoci oraz rodzina


Henryka Wjcika.
Henryk Wjcik w czasie okupacji
hitlerowskiej przystpi do konspiracji
w tajnej organizacji harcerskiej Szarych Szeregach nalea do druyny Bojowych Szk o kryptonimie
Jastrzbie pod dowdztwem phm
Janusza Borczyka i nosi pseudonim
Rzdzian. WSzarych Szeregach iich
akcjach bra udzia a do zakoczenia
wojny i rozwizania organizacji. Po
wojnie Henryk Wjcik zaangaowa si
wdziaalno Konspiracyjnego Wojska
Polskiego woddziale tworzonym przez
mieszkacw dzisiejszej gminy Komnice idowodzonym przez por. Semko
(nazwisko nie znane). Henryk Wjcik

zosta aresztowany w 1946 roku podczas wykonywania jednego ze swych


zada. Po ostrym przesuchaniu wRadomsku zosta skazany przez Wojskowy Sd Rejonowy w odzi na 3 lata
wizienia na podstawie art. 259 wczesnego Kodeksu Karnego. Osadzono
go wwizieniu wRawiczu. Wwyniku
kolejnych amnestii wyszed na wolno po niespena roku. Po odzyskaniu
wolnoci by dalej szykanowany przez
wadze, nie mg znale staej pracy.
Henryk Wjcik by jednym zinicjatorw budowy pomnikw i tablic upamitniajcych onierzy AK i innych
patriotw midzy innymi pomnika
powstacw styczniowych na cmentarzu komnickim. Zmar po cikiej

GAZETA KOMNICKA - LUTY / MARZEC 2014

11

www.klomnice.pl

chorobie 4 sierpnia 1985 roku wwieku


58 lat.
onierze Konspiracyjnego Wojska
Polskiego wychodz dzi zcienia, moemy zdum opowiada oich niezomnej postawie w walce o niepodleg
Ojczyzn. Docieraj do nas informacj
okolejnych postaciach znaszego terenu
zaangaowanych wantykomunistyczne
podziemie. Ich groby moemy znale
na cmentarzach wKomnicach, Zawadzie, Rzerzczycach. Zapraszam rodziny do kontaktu i przekazywania bliszych informacji o tych postaciach na
adres kepar@interia.pl.

Pierwszy rok pracy nowo wybranego Zarzdu


Rejonowego P.Z.E.R iIwKomnicach
Ryszard Caus

iesic stycze to okres,


w ktrym dokonywane s
podsumowania, sprawozdania oraz opracowywane plany pracy
na rok biecy.
W ubiegym roku zorganizowane
zostay 23 imprezy dla czonkw naszego zwizku, ktre obejmuj m.in.
wycieczki, turnusy wypoczynkowe,
wyjazdy do kina i teatru, spotkanie
opatkowe, Dzie Seniora oraz spotkania integracyjne. Dodatkowe informacje mona uzyska sigajc po Gazet
Komnick nr 11/12 Listopad/Grudzie 2013 (172/173).
Na w/wcel zostay poniesione rodki finansowe w kwocie 157 185,66 z,
w ktrej mieci si odpatno uczestnikw imprez 118 885,11 z. Na
zapomogi, koszty eksploatacji i utrzymania biura, usugi telekomunikacyjne, delegacje, diety, paczki witeczne,
usugi bankowe, kwiaty iwizanki okolicznociowe, kurs kierownikw wycieczek wydano 11287,57 z.
Duym wsparciem dla naszej dziaalnoci bya dotacja z Urzdu Gminy
Komnice, ktra wynosia 6000,00 z.
Zostaa ona przydzielona przez komisje Urzdu Gminy w konkursie ofert.
Pienidze te mona byo przeznaczy
na przewz osb, bilety wstpu, ubezpieczenia oraz materiay biurowe. Rozliczenie dotacji zostao przedoone
12

i zaakceptowane przez Urzd Gminy


Komnice. Jest ono dostpne do wgldu
dla naszych czonkw zwizku.
W ubiegym roku odbyy si dwa
posiedzenia Zarzdu oraz cztery posiedzenia Prezydium Zarzdu Oddziau Rejonowego. Taka ilo posiedze
jest wystarczajca, o ile s one dobrze
tematycznie przygotowane. Kade
dodatkowe posiedzenie zwizane jest
z dodatkowymi kosztami, tak jak to
byo w niedalekiej przeszoci. Dziki
czemu zaoszczdzone rodki finansowe
wydane zrozsdkiem przynosz efekty
w naszej dziaalnoci. Wszystkie wycieczki iimprezy s dotowane zfunduszu, ktrym dysponujemy za wyjtkiem
turnusw wypoczynkowych, gdzie cakowity koszt ponosz uczestnicy. Staraniem zarzdu jest wynegocjowanie
najlepszych warunkw od wacicieli
orodkw wypoczynkowych.
W planowanym preliminarzu budetowym na rok 2014 ustalona kwota
to 172600,00 z ijest ona na poziomie
ubiegego roku.
Liczba naszych czonkw w Oddziale Rejonowym w 2012r wynosia
624 + 6 czonkw wspierajcych, a2013
roku 642 + 9 czonkw wspierajcych.
Stan nasz zwikszy si o18 czonkw
+ 3 czonkw wspierajcych pomimo,
e 4 naszych czonkw zmaro idwch
zostao skrelonych zewidencji.

30 stycznia 2014 odby si Nadzwyczajny Zjazd Delegatw Oddziau


Rejonowego naszego zwizku. Wrd
zaproszonych swoj obecnoci zaszczycili nas: Wjt Gminy Komnice
P. Adam Zajc, Z-ca Przewodniczcej
Oddziau Okrgowego w Czstochowie kol. Barbara Pasieka, Skarbnik
Oddziau Okrgowego kol. Barbara Badora. Zarzd przedstawi sprawozdanie z rocznej dziaalnoci oraz
rozliczenie finansowe za ubiegy rok.
Przedstawiony zosta rwnie plan
budetowy na rok 2014. Komisja Rewizyjna O.R. pozytywnie ocenia dziaalno zarzdu oraz sprawozdanie finansowe. Sawa uznania za dobr prac
i wspprac z Urzdem Gminy usyszelimy z ust Wjta Gminy Komnice, ktry wswoim wystpieniu zuznaniem take mwi oprzygotowywanym
kursie komputerowym dla czonkw
zwizku oraz seniorw zterenu naszej
gminy.
Kol. B.Pasieka i B.Badora z Oddziau Okrgowego wysoko oceniy
nasz prac irodzinn atmosfer.
Przyjmujc te jake mie iserdeczne
sowa uwaam, e bd one motywacj do dalszej owocnej pracy na rzecz
czonkw naszego zwizku. Na wynik
ten pracowa cay zarzd, ktry powica duo czasu, zdrowia iumiejtnoci.
Dlatego te wszystko byo zaatwio-

ne wczasie ina najlepszym poziomie.


Przy doskonaej atmosferze, pracowalimy wspokoju izrozumieniu. Sowa
uznania i szacunku nale si wszystkim czonkom Zarzdu O.R. Dlatego
Lp

te skadam Wam najserdeczniejsze


podzikowania. Dzikuj rwnie naszym sponsorom. Ich pomoc wpyna na realizacj wielu przedsiwzi.
Dzikuj koleankom i kolegom na-

Nazwa imprezy

szego zwizku, ktrzy pomagaj przy


organizacji kadej wikszej imprezy.
Zgodnie z zapowiedzi przedstawiamy plan wycieczek, wypoczynku
iimprez na 2014 rok.

Termin

Odpowiedzialny

Spotkanie opatkowo-noworoczne

12.01.2014

Zarzd

Kino Wkrceni

12.02.2014

I.Bardzel

Dzie Kobiet ostatki

04.03.2014

Zarzd

Teatr Przyjazne dusze

22.03.2014

Z.Bugaj

Kurs komputerowy dla seniorw

Teatr lub operatka

R.Caus
Kwiecie 2014

K. Szyda

Wycieczka do Cieszyna

08.04.2014

I.Gonera

Spotkanie integracyjne 1 - Majowe

01.05.2014

Zarzd

Wycieczka rowerowa

17.05.2014

I. Bardzel
R. Caus

10

Wycieczka rowerowa

31.05.2014

I. Bardzel
R. Caus

11

Wycieczka do Warszawy

1 dzie
Idekada sierpnia

T.Zato

12

Wycieczka do Bielska - Biaej

1 dzie
Idekada 06.2014

T. Zato

13

Wycieczka Paczkw, Nysa

1 dzie 3 dek. 05.2014

J. Gonera

14

Zakopane turnus wypoczynkowy

18 28.06.2014

Z.Bugaj
A. Zato

15

Krynica Zdrj (grska) turnus wypoczynkowy

II dekada lipca

T.Zato

16

Wycieczka na Mazury

3 dni
Sierpie 2014

Prezydium
A.Zato

17

Wycieczka rowerowa

02.08.2014

I. Bardzel
R. Caus

18

Dwirzyno turnus wypoczynkowy

25.08-03.09.2014

J.Gonera

19

Spotkanie integracyjne zniepenosprawnymi

IDekada wrzenia

Zarzd

20

Uniejw
Kleszczw baseny + Ostrowy - grilowanie

06.09.2014

Z.Bugaj
K.Szyda

21

winoujcie turnus wypoczynkowy

27.09-07.10.2014

K.Szyda
I.Bardzel

22

Dzie seniora

12.10.2014

Zarzd

23

Spotkanie Andrzejkowe

30.11.2014

Zarzad

24

Zawody strzeleckie

Niektre terminy wycieczek lub imprez mog ulec zmianie, dlatego prosimy ledzi nasze ogoszenia lub kontaktowa si zbiurem O.R.

Seniorw naszej gminy zapraszamy


do wstpowania do P.Z.E.R iI. Moecie znami bawi si, wypoczywa ipoczu atmosfer rodziny emerytw. Nie

ma wrd nas lepszych czy gorszych.


Serdecznie zapraszamy.

GAZETA KOMNICKA - LUTY / MARZEC 2014

13

www.klomnice.pl

Ostatki iDzie Kobiet uEmerytw


Irena Bardzel

Marzec wyj grosik srebrny, teraz bdzie


mu potrzebny. Do kwiaciarni marzec
pobieg kupi bukiet na dzie Kobiet

dniu 04.03.2014r o godz.


15:00 w Sali OSP Komnice odbyo si spotkanie
ostatkowe i okazji Dnia Kobiet.
Wimieniu Zarzdu serdecznie iciepo
powita przewodniczcy R. Caus, bardzo licznie zebranych czonkw izaproszonych goci (ok. 140 os). Goci zaproszonych reprezentowali:
P. Ra Wiewira sekretarz Gminy
Komnice
P. Halina Paruzel Tkacz skarbnik
Gminy Komnice
Delegacje K Pawna i Cikowic,
na czele zprzewodniczcymi tych k
p. W. Cis iT. Rokit Flasz. yczenia

14

dla pa zoone przez przewodniczcego R. Causa byy pikne izserca pynce. Nastpnie odby si pokaz akrobacji na rowerach w wykonaniu uczniw
Iklasy Gimnazjum wKomnicach Janka Milca iKonrada Stpnia oraz ucznia
z III klasy Gimnazjum w Konarach
ukasza Baran. Pokaz bardzo nam si
podoba, czego dowodem byy oklaski
iowacje. Wramach podzikowania wykonawcy otrzymali po bombonierce.
Kolega Misiewicz odpiewa paniom
pikn pie omatce, oraz zkoleank
I. Zato wystpi w penym humorze
skeczu.
Pragniemy wyrazi wdziczno
i serdeczne podzikowania naszym,
sponsorom tej uroczystoci, a mianowicie: wacicielom Piekarni Krysiak
P. Katarzynie Wasilenko i Januszowi

Krysiak (za pczki i ciasta), wacicielowi hurtowni wgla wKonarach Panu


Stanisawowi Drd za wgiel na
ogrzewanie).
Z okazji Dnia Kobiet zostay wrczone kwiaty na rce p. Ry Wiewira
dla wszystkich pa pracujcych wUrzdzie Gminy, koleance Ewie Krysiak
reprezentujcej piekarni KRYSIAK,
ucji Matusiak przedstawicielce czonki zwizku emerytw oraz dla solenizanta p. Kazimierza Maklesa, ktry
w tym dniu obchodzi imieniny i zasponsorowa kademu po lampce szampana. Solenizantowi zoono yczenia
oraz odpiewano tradycyjne sto lat.
Ze wzgldu na ostatki, kwiaty byy
wrczone przez Mikoaja w ktrego
wcielia si koleanka I. Bardzel. Nastpnie Mikoaj (wraz zelfem J. Goner) wrczy kadej pani czekolad, apanom, aby im nie byo przykro wafelek
Grze. Przewodniczcy R. Caus podzikowa wszystkim czonkom Zarzdu, jak rwnie p. J. Micho, ABasiak,
H. Pastuszka za prace przy przygotowaniu tej uroczystoci. Przy herbacie, kawie ismacznym ciecie toczyy si przyjacielskie pogawdki. Potem przyszed
czas na zabaw i tace przy zwizkowym sprzcie zktrego pyny pikne
melodie zarwno biesiadne jak iwspczesne. Wmiej atmosferze bawiono si
do pnych godzin wieczorowych.

CENTURION PO RAZ KOLEJNY!

Grusza wrd nominowanych!

Kwadrans przed sprawdzianem

Dzie Patrona w Witkowicach

Biblioteka szkolna wKomnicach ju po remoncie!

wito Liczby Pi

WALENTYNKI 2014

ZYCIA OSP

Ochotnicza Stra Poarna wKomnicach


zamkna rok jubileuszowy
Jan Milc

sobot 15 lutego odbyo si doroczne Zebranie


Sprawozdawcze Czonkw OSP Komnice. Zebranie, ktre
otworzy iprowadzi Prezes jednostki
dh Stanisaw Piech byo jednoczenie
uroczystoci zamknicia obchodw Jubileuszu 100-lecia. W zebraniu uczestniczyli: Prezes Zarzdu OG
ZOSP RP, Wjt Gminy Komnice - dh
Adam Zajc, Wiceprezes Zarzdu OP
ZOSP w Czstochowie, Komendant
Gminny OSP wKomnicach - m.bryg.
Przemysaw Zieliski oraz dua liczba
czonkw wspierajcych.
Obrady rozpocz Hymn w. Floriana, w wykonaniu poczonych orkiestr dtych OSP Komnice i OSP
Karczewice-Garnek pod dyrekcj dha
Marcina Gay.
Rok Jubileuszowy pod wzgldem
operacyjnym jednostka moe zaliczy
do udanych. Odnotowano 104 interwencje, przy czym ich ilo zmalaa
oponad 50% wstosunku do roku 2012.
Niestety ubiegoroczne zdarzenia
wdwch przypadkach byy bardzo tra-

giczne. W 12 wypadkach drogowych,


mier poniosa 1 osoba, a rannych
zostao 10. Uszkodzeniom ulego 15
samochodw. Wpoarach ranna zostaa 1osoba, a wyniku zatrucia tlenkiem
wgla mier poniosy 2 osoby.
Jednostk tworzy 63 czonkw,
wtym jest 14 kobiet. Druyna eska
to 11 modych kobiet, druyna modzieowa liczy 12 osb, w tym jedn
dziewczynk. Podzia bojowy natomiast to 28 porzdnie wyszkolonych
i przygotowanych do dziaa w kadych warunkach modych mczyzn.
Pod wzgldem gospodarczym nie
nastpiy istotne zmiany, nadal jednostka posiada wuytkowaniu trzy pojazdy
operacyjne. Nie zmienia si take ilo
wyposaenia.
Zespoy jednostki po raz kolejny
odniosy znaczce sukcesy wrywalizacji sportowo-poarniczej szczebla powiatowego zajmujc pierwsze miejsca
wkategorii druyn eskich imodzieowych. Take orkiestra po raz pierwszy
wswojej historii zwyciya wjednym
zkonkursw. wiadczy to wysokim po-

Wszyscy jestemy ze wsi


E.Makles, M.Piechowicz

roblemem wspczesnych rodzicw jest nieustanny brak


czasu dla dzieci. Obowizki zawodowe i domowe tak bardzo
absorbuj, e czsto nie zwracamy
uwagi na to, czym zajmuj si dzieci.
Pojawiaj si problemy z organizacj
czasu wolnego i wtedy dostrzegamy,
e dzieci nie potrafi y bez komputera, Internetu, telefonu, telewizora.
Nie jest potrzebny kontakt zrwienikami, wsplna zabawa, spacer bo wystarcz cztery ciany pokoju i wity
spokj. Nauczyciel, pedagodzy szukaj
sposobu jak znale atrakcyjne formy spdzania czasu, bardziej aktywne,

rozwijajce, umoliwiajce bycie wzespole, grupie rwieniczej. Fundacja na


rzecz dzieci i modziey Otwrzmy
serca dla dzieci dziaajca przy Zespole Szk w Rzerzczycach poczynia
starania, aby mc zrealizowa projekt
zwizany ztradycjami naszego regionu.
Z kocem stycznia rozpoczlimy realizacj projektu Wszyscy jestemy ze
wsi - organizacja cyklu przedsiwzi
edukacyjnych dla dzieci i modziey
kultywujcych lokalne tradycje ludowe miejscowoci Rzerzczyce i gminy
Komnice opracowanym w ramach
dziaania 413 Wdraanie lokalnych
strategii rozwoju objtego Programem

ziomie wyszkolenia druhw straakw


iczonkw orkiestry.
Przewodniczcy Komisji Rewizyjnej dh Jan Krzemiski wswoim sprawozdaniu bardzo wnikliwie przedstawi wyniki przeprowadzonych kontroli
ijednoczenie wnioskowa oudzielenie
absolutorium dla Zarzdu jednostki za
2013 rok.
Zebranie udzielio skwitowania Zarzdowi i jednoczenie zaakceptowao
plan dziaania na 2014 rok, gdzie wsferze gospodarczej najbardziej kosztown
pozycj jest wykonanie termomodernizacji stranicy wraz znow elewacj.
W drugiej czci spotkania Prezes
Zarzdu wrczy podzikowania osobom i instytucjom zaangaowanym
w przygotowanie uroczystoci Jubileuszu 100-lecia jednostki. Natomiast
Prezes Zarzdu OG ZOSP RP dh
Adam Zajc udekorowa czonkw
druyny modzieowej zotymi, srebrnymi ibrzowymi odznakami MDP.
W godzinach wieczornych rozpocz si tradycyjny Bal Straaka. Bal zamkn obchody Jubileuszu jednostki.

Rozwoju Obszarw Wiejskich na lata


2007-2013. Zaoeniem naszego projektu jest kontakt uczniw zmieszkacami Rzerzczyc i okolic, a zwaszcza
zpaniami zKoa Gospody Wiejskich.
Pragniemy, aby nasi beneficjenci poznali tradycje ludowe zwizane zwsi.
W ramach projektu organizowane
bd: warsztaty z zakresu pieczenia
chleba, rkodziea artystycznego, haftowania, gotowania, warsztaty plastyczne technikami decoupage ipapier
mache, wyjazdy do Tokarni iRadzionkowa. Pierwsze spotkanie to warsztaty kulinarne prowadzone przez panie
zKoa Gospody Wiejskich p.J. udczak, M.Makles, Z,Sosna, M.Suchan.
Dzieci poznay tajniki przygotowania

GAZETA KOMNICKA - LUTY / MARZEC 2014

19

www.klomnice.pl

pierogw zserem, klusek lskich iprauchy. Od wakowania ilepienia bolay


rce, ale efekty wsplnej pracy byy wymienite. Kolejne spotkania to zajcia
artystyczne prowadzone przez pani
K. Sosnowsk, instruktora dziaa artystycznych z GOK Komnice. Panie
te powicaj swj wolny czas na przy-

blianie dzieciom technik plastycznych


itradycji ludowych. Wsppraca zKoem Gospody Wiejskich zaowocuje take wystawieniem przedstawie
obrzdowych. Planujemy rwnie
spotkania z najstarszymi mieszkacami naszej wsi, chtnie posuchamy
wspomnie iopowieci jak wyglday

Rzerzczyce i jak si tutaj yo. Podsumowaniem caego projektu bdzie


opracowanie i wydanie ksieczki
pt.Zapisane wpamici oraz prezentacja multimedialna i galeria zdj.
Nad caoci projektu czuwa M.Piechowicz prezes Fundacji.

Przeka 1 % podatku

Fundacja Otwrzmy serca dla dzieci dziaajca przy Zespole Szk wRzerzczycach zwraca si zprob dowszystkich, ktrym ley na sercu dobro modego pokolenia oprzekazanie 1% podatku na konto FUNDACJI.
Nasze dzieci to najwikszy skarb. Dbajc oich rozwj, troszczymy si owspln przyszo.
Numer KRS 0000317482

Nakr si ipom Piotrowi!!!


Modzie zKarczewic

pelujemy opomoc dla naszego kolegi Piotra Barana, ktremu zprzyczyn nowotworowych amputowano lew rk.
Piotrek ma 24 lata i mieszka
wKraczewicach. Jego problemy zdrowotne zaczy si ju w wieku szkolnym. Doskwieray mu silne ble rki.
Lekarze twierdzili, e nic zego si nie
dzieje. Leczony by lekami przeciwblowymi na tzw. okie tenisisty. Po
zaaplikowanych lekach ble przechodziy. Pod koniec roku 2012 dolegliwoci blowe powrciy. Tym razem
rka zostaa woona w gips. Niestety zacza take puchn, wic lekarz
skierowa go na badania do Piekar
lskich. Tam zosta poddany zabiegowi podczas, ktrego pobrano prbki
z rki do analizy. Wykonane badania
wykazay rzadko spotykany nowotwr
zoliwy tzw. misak maziwkowaty.
Niestety pomimo kilku cyklw chemioterapii, niezbdna bya amputacja.
28 maja 2013 r. amputowano mu lew
rk. Piotrek przeszed take dwie powane operacje na pucach, na ktrych
pojawiy si przerzuty. Po operacjach
przeszed kolejne cykle chemii. Wtej
chwili Piotrek zakoczy ju leczenie.
Koszt protezy jak potrzebuje Piotrek to okoo 80 tys. zotych. Niestety
sam nie jest w stanie uzbiera takiej
kwoty, aproteza jest tylko wniewielkiej czci refundowana. Dlatego te
zwracamy si do Pastwa z prob
o pomoc w uzyskaniu funduszy na
20

zakup protezy dla Piotrka. Mona to


zrobi na cztery sposoby, a mianowicie:
1. dokona wpaty dowolnej kwoty
na specjalne subkonto prowadzone
przez Fundacj na Rzecz Promocji i Rozwoju Soectwa Karczewice, 42-270 Komnice, Karczewice
ul. Wolnoci 19 Bank BG S.A.
oddzia Operacyjny w Czstochowie 37 2030 0045 1110 0000 0278
8480 - Tytuem przelewu: Dla Piotra Barana
2. przekaza 1% podatku dochodowego wpisujc w zeznaniu podatkowym KRS Caritas Archidiecezji
Czstochowskiej 0000226783 zdopiskiem PIOTR BARAN wpolu
cel szczegowy.
3. uczestniczy w zbirce publicznej
organizowanej przez komitet powoany przez Ochotnicz stra poarn Karczewice Garnek wokresie od 27.12.2013 r. do 31.12.2014
r. zgodnie z pozwoleniem nr
Zk.5311.2.2013 wydanym przez
Wjta Gminy Komnice.
4. zbiera nakrtki plastikowe kadego rodzaju po napojach, sokach,
wodach, mleku, jogurtach, kawach
(bez papierka w rodku), rodkach
chemicznych (ele do prania, pyny
do prania, domestosy, pyny do mycia naczy, itp.), kosmetykach (po
dezodorantach, elach pod prysznic,
lakierach, szamponach, kremach,
pastach do zbw, itp.) i wszelkie

inne co s zplastiku. Gwny punkt


zbirki nakrtek jest w Remizie
OSP Karczewice-Garnek, Karczewice ul. Wolnoci 32.
Piotrek przez cay ten czas
z ogromn determinacj walczy
zchorob, przechodzc przez kolejne
cykle chemioterapii, a take operacji.
Jego postawa to dla nas wielki przykad, pokaza nam, e nie trzeba si
poddawa tylko walczy do samego
koca istawia czoo wszelkim przeciwnoci. Jego sia ich ycia dawaa inam wiar wto e bdzie dobrze.
Jestemy peni podziwu temu w jaki
sposb przetrwa ten ciki czas ijak
dzielnie waczy z chorob. Teraz my
chcemy zrobi co dla niego ispeni
jego marzenie. Dlatego zwracamy si
o pomoc do Pastwa, abycie i Wy
mogli uczestniczy w realizacji jego
marzenia.
Z gry dzikujemy wszystkim
wimieniu wasnym iPiotrka za okazan pomoc, za kad zebran nakrtk i wpacon zotwk. Pamitajmy,
e dobro powraca ze zdwojon si,
wic nie bjmy si pomaga. Kady
gest jest wany, czsto niewiele nas
kosztuje a moe zmieni naprawd
duo. Przycz si do naszej akcji. Razem moemy wicej!!!

CENTURION PO RAZ KOLEJNY!

Ucich szum fal...


Jan Milc

sobot 1 marca w sali


Ochotniczej Stray Poarnej wKomnicach miao miejsce niecodzienne wydarzenie.
Zrekonstruowany zesp muzyczny
Centurion-67 postanowi w tym
dniu da koncert-prezent wszystkim
mieszkacom, zarwno tym wczeniej jak i tym pniej urodzonym.
Zrekonstruowany - poniewa w jego
skad weszli czonkowie Centurionu
- Boena (Gonera) ukasik, Bogdan
Siewierski, Krzysztof Biczyk, Marek
Zajc oraz zespou Blond- Tomasz
Bugaa i Mirosaw Bugaa. Niestety
wzgldy zdrowotne nie pozwoliy wystpi perkusicie Jurkowi Ryckiemu, tote w tej sytuacji jego miejsce
zaj Krzysztof Jaboski, (wporywach
dzielnie pomaga mu Tomasz Drab).
Klasyczne, kultowe melodie sprzed
p wieku wwykonaniu kolegw zzespou stworzyy niepowtarzalny nastrj.
Podczas prezentacji kilku pierwszych
utworw zgromadzeni wysuchali ich
wzadumie, niemniej tu iwdzie pojawiay si pojedyncze pary taneczne. Po
krtkiej przerwie i wznowieniu kon-

certu, parkiet zapeni si niemal wcaoci, aby pod koniec muzycznej uczty
zapanowa na nim tok. Ucich szum
fal, Kolorowe jarmarki, deczka,
Gralka iszeregu innych utworw nie
mona byo nie zataczy. Nogi, cho
czsto ju nadwyrone przez wiek ich
wacicielek i wacicieli, same wyryway na parkiet! Nagle przestaway
bole koci, zapominano o nadszarpnitym serduszku i zawrotach
gowy... A moe wanie taka terapia
jest nam potrzebna...!?
To byo co! Myl, e znawcy
przedmiotu mogli si spodziewa wielkich emocji ibyli na nie przegotowani.
Jednak nie oczekiwali, e przerosn one
ich najmielsze marzenia. REWELACJA!!!
Jednym sowem - bya to impreza, ktra przywoaa nam +60-latkom
(inie tylko nam) pikne wspomnienia.
W
zaoeniach
organizatora
skromna uroczysto przeksztacia si
wznakomit zabaw, tak jakie byway
wtamtych, piknych latach 60/70-tych
- latach naszej modoci.
Wielkie podzikowania za te chwile

nale si przede wszystkim czonkom


zespou, ktrzy powicili wiele czasu
na przygotowanie koncertu. Dzikowa naley za ich wspaniaomylno
i gotowo sprawiania radoci innym.
Rwnie sowa podzikowania trzeba
skierowa do pracownikw Gminnego Orodka Kultury w Komnicach,
ktrzy cao ogarnli od strony logistycznej. To byo spore przedsiwzicie,
wktrego realizacj wczy si take p.
Robert Zalas udostpniajc organizatorom rodek transportu oraz p. Robert
Juszczyk, ktry cao zarejestrowa na
noniku elektronicznym (naley mie
nadziej, e migawki ztego wydarzenia
bd dostpne na stronie internetowej
GOK-u).
Trzeba tu zaznaczy, e koncert
i wieczorek taneczny nie mgby si
odby bez wsparcia Wjta Gminy
Komnice p. Adama Zajca iZarzdu
Ochotniczej Stray Poarnej wKomnicach.
Tak wic przy wspdziaaniu wielu
osb iinstytucji powstao nietuzinkowe
przedsiwzicie (myl, e nie ostatnie)
niosce wielki adunek pozytywnych
dozna estetycznych iemocjonalnych
Wspczesny klasyk oceniajc t
imprez z pewnoci krzyknby:
CZAPKI ZGW! izdecydowanie
miaby racj.

GAZETA KOMNICKA - LUTY / MARZEC 2014

21

www.klomnice.pl

Stypendia Wjta Gminy Komnice


Robert Gonera

a podstawie Uchway Rady


Gminy Komnice Wjt
Gminy Komnice pragnc
doceni uzdolnionych i pracowitych
uczniw z terenu Gminy Komnice przyzna w 2014 roku Stypendia
Wjta Gminy Komnice. Jednorazowe stypendia wkwocie jednego tysica zotych maj charakter wspierajcy wybitnie uzdolnionych uczniw
z terenu naszej gminy, zwaszcza
tych, ktrzy osigajc sukcesy wrnego rodzaju konkursach, turniejach
i olimpiadach, reprezentuj godnie
Gmin Komnice poza jej granicami.
Na spotkanie z radnymi naszej gminy

zostali zaproszeni stypendyci, ich rodzice oraz dyrektorzy placwek owiatowych, na ktrym uczniowie otrzymali gratulacje ipamitkowe dyplomy.
Stypendystami
Wjta
Gminy
Komnice za Iprocze roku szkolnego
2013/2014 zostali:
Zesp Szk wKomnicach
Julia Matuszczyk
Nicola Wojciechowska
Filip Woldan
Julia Kisiel
Patrycja Przybyowicz
Zesp Szk wRzerzczycach
Wiktoria giweka
Zesp Szk im. Bolesawa Prusa

wGarnku
Julia Szkop
Zesp Szk im. Jana Kochanowskiego wWitkowicach
Kacper ysakowski
Zesp Szk wZawadzie
Agnieszka Kosmala
Mateusz Wtulich
Zesp Szk im. Kornela Makuszyskiego wSkrzydlowie
Dominika Wiewira
Zesp Szk wKonarach
Katarzyna Chrzstek
Szkoa
Mistrzostwa
Sportowego
wodzi
Piotr Borowiecki.

Biblioteka szkolna wKomnicach ju po remoncie!


Beata Wyrwa, Jadwiga Kaczorowska- ZS wKomnicach

iblioteka szkolna w Komnicach nareszcie doczekaa si


generalnego remontu. Zosta
on przeprowadzony wczasie ferii zimowych.
Remont by kompleksowy - wycyklinowano podog, pomalowano
ciany, zamontowano owietlenie, zakupione zostay nowe meble: regay na
ksiki i czasopisma, katalogi, biurka
dla bibliotekarzy oraz do stanowisk
komputerowych, stoliki i krzesa.
W wyposaeniu znalazy si rwnie
rolety, poniewa na jednej ze cian
przygotowano ekran do projekcji filmw oraz prezentacji.
Zanim doszo do remontu, w na-

szej placwce wprowadzilimy nowoczesny program komputerowy


MOL Optivum. Program ten suy
do kompleksowego ewidencjonowania
i udostpniania zbiorw, rejestrowania ubytkw, atake do sporzdzania
statystyk wypoycze. Funkcjonuje on
ju od wrzenia 2013roku. Aby lepiej
przygotowa si do pracy z nowym
programem, wzilimy udzia wszkoleniu: Nowoczesna biblioteka jako
multimedialne centrum informacji.
Szkolenie to, ktrego uczestnikami
byli wszyscy bibliotekarze pracujcy
w bibliotekach szkolnych na terenie
naszej gminy, odbyo si w padzierniku i listopadzie 2013r. w Zespo-

le Szk w Komnicach, a spotkanie


podsumowujce - 31 stycznia 2014r.
wZespole Szk wRzerzczycach. Na
zakoczenie kada szkoa naszej gminy otrzymaa komputer do biblioteki
zoprogramowaniem MOL Optivum.
Zakup wspfinansowany by przez
Uni Europejsk w ramach Europejskiego Funduszu Spoecznego.
Wszyscy uczniowie i nauczyciele,
ktrzy odwiedzaj nasz bibliotek, s
bardzo zaskoczeni efektami remontu, poniewa biblioteka zmienia si
nie do poznania. Wreszcie zawitaa
do niej nowoczesno, zarwno pod
wzgldem estetyki pomieszczenia, jak
iobsugi czytelnikw.

Kwadrans przed sprawdzianem


Nauczycielki ZS wGarnku

4 marca 2014 roku w Zespole Szk im. Bolesawa Prusa


wGarnku odby siPowiatowy
Konkurs Matematyczny Kwadrans
przed sprawdzianem.Zosta on zorganizowany przez nauczycielki matematyki ZS w Garnku: A. Drd, I.
Raniak i E. Wrosk. W konkursie
wzio udzia 18 uczniw z 9 szk
22

podstawowych(Komnice, Zawada,
Skrzydlw, Witkowice, Rzerzczyce,
Dbrowa Zielona, Garnek iPrywatna
Lingwistyczna Szkoa Podstawowa
z Czstochowy). Konkurs mia charakter pisemny. Uczniowie mieli do
rozwizania 20 zada zamknitych i4
zadania otwarte. Maksymalnie mogli
uzyska 32 punkty. Oposzczeglnych

miejscach decydowaa ilo punktw


ztestu:
I miejsce - Karolina Lewandowska
zCzstochowy;
II miejsce- Martyna gowik zDbrowy Zielonej, Jakub Gowacki
zCzstochowy;
III miejsce - Julia Matuszczyk
zKomnic.

Wszyscy laureaci otrzymali nagrody i dyplomy, a uczestnicy dyplomy


i nagrody pocieszenia. Nagrody te
byy ufundowane przez sponsorw,
ktrym chciaymy serdecznie podzikowa: Starostwo Powiatowe ,
Ksigarnia iHurtownia Taniej Ksiki w Tuliszkowie, sklep Evita pana
Tomasza Draba, Dyrekcja i Rada
Rodzicw ZS im. B. Prusa w Garnku. Poziom konkursu by wysoki,
uczniowie byli dobrze przygotowani
przez swoich opiekunw. Po przeprowadzeniu konkursu pani Agnieszka
Drd wraz z uczestnikami wykonaa pikne, wielkanocne zajce.
Gratulujemy wszystkim zwycizcom
iich opiekunom za przybycie iudzia
wkonkursie.

Liczba jak pewnie wiecie najwaniejsza jest na wiecie


czyli wito Liczby Pi wZespole Szk wRzerzczycach
Marta Krok, Magorzata Woszczyna

dniu 13 marca obchodzilimy w Zespole Szk


w Rzerzczycach Midzynarodowy Dzie Liczby Pi. Dat
14 marca na Dzie Liczby Pi wybrano nieprzypadkowo wStanach
Zjednoczonych zapisuje si j jako
3.14, tak jak przyblion warto ludolfiny.
W naszej szkole obchodzilimy
wtedy wito Matematyki. Uczniowie klas IV - VI Szkoy Podstawowej i I III gimnazjum dowiedzieli
si wielu ciekawych rzeczy otej liczbie. Poznali jej histori, przyblion
warto, osoby, ktre zajmoway si
jej rozwiniciem dziesitnym oraz
wysuchali wierszy na jej cze. Liczba interesowaa matematykw od
dawna. Jako pierwszy warto liczby
Pi z dokadnoci do dwch miejsc
po przecinku obliczy najprawdopodobniej Archimedes w III w. p.n.e.
Pniej przyja si na rwnie
nazwa ludolfina, na pamitk niemieckiego matematyka i szermierza
Ludolfa van Ceulena, ktry w 1610
roku obliczy j z dokadnoci do
35 miejsc po przecinku. Wspczeni
pasjonaci matematyki maj uatwione zadanie. W styczniu 2010 roku
francuski informatyk Fabrice Bellard

ogosi, e obliczy liczb pi do prawie 2,7 bilionw miejsc po przecinku. W padzierniku 2011, Alexander J. Yee i Shigeru Kondo uzyskali
dokadno ok. 10 bilionw miejsc
po przecinku. Obliczenia zajy 371
dni. Ciekawostk s osoby zwizane
zmatematyk urodzone wdniu Liczby Pi: Albert Einstein niemiecki fizyk oraz Wacaw Sierpiski polski
matematyk. Uczniowie klas VI-III
gimnazjum przygotowali inscenizacj
na temat Liczby Pi. W szkole odby
si konkurs na najciekawsz prezentacj multimedialn na temat Liczby
Pi, ktry wygray dwie osoby: Karolina Popioek i Justyna Grobelna
z klasy III gimnazjum. Prezentacj
ogldali uczniowie na sali gimnastycznej. W tym dniu rozstrzygnity
zosta konkurs na plakat o Liczbie
Pi wygray go uczennice zklasy II
gimnazjum: Weronika Bachowicz
i Aleksandra Politaska. Plakaty
zdobi korytarz szkolny. Wiele osb
chtnie zapoznaje si zinformacjami
zawartymi na nich. Duym zainteresowaniem wrd uczniw cieszyy
si pi-ciasteczka, ktre upiekli iudekorowali uczniowie szkoy podstawowej. Wszyscy uczestnicy naszej
uroczystoci zostali nimi obdaro-

wani. Smakoway wybornie i mamy


nadziej, e dziki nim uczniowie
bd pamitali o tej liczbie. Dzie
ten upyn w radosnej atmosferze. Podsumowaniem obchodw by
quiz o liczbie, w ktrym brali udzia
uczniowie klasy szstej i wszystkich
klas gimnazjalnych. Jedn z konkurencji byo odtworzenie cyfr rozwinicia dziesitnego liczby zpamici.
Najlepsi okazali si uczniowie zklasy
II gimnazjum Kamil Kuliski iPawe Piwowarczyk. Wysuchalimy
rwnie wiersza Liczba Pi Wisawy
Szymborskiej wwykonaniu uczennic
klasy III gimnazjum. Uczniowie, ktrzy zajli Imiejsca wkonkursach zostali uhonorowani dyplomami idrobnymi upominkami. Na zakoczenie
uroczystoci do modziey zwrci
si dyrektor Ryszard Krok im podkreli znaczenie liczby w matematyce, fizyce i innych dziedzinach.
Obchody wita Liczby przyjy si
zduym zainteresowaniem wrd caej spoecznoci szkolnej i zamierzeniami organizatorek p. Marty Krok
i Magorzaty Woszczyny, bd kontynuowane w nastpnych latach jako
wito Matematyki wnaszej szkole.

GAZETA KOMNICKA - LUTY / MARZEC 2014

23

www.klomnice.pl

WALENTYNKI 2014 zorganizowane przez

Klub Bardzo Modych Gospody Wiejskich


Czonkowie Klubu Bardzo Modych Gospody Wiejskich ze Skrzydlowa

od taka nazw dziaa grupa


modziey z Zespou Szk
im. Kornela Makuszyskiego
w Skrzydlowie, ktra bierze udzia
w projekcie przygotowanym przez
Fundacj Pommy Dzieciom Pozna wiat. Realizacja tego projektu
jest moliwa dziki uzyskaniu dotacji w ramach Regionalnego Konkursu
Rwna Szanse 2013.
Koa gospody wiejskich kojarz
si zazwyczaj ztradycyjnymi wypiekami i wyrobami, z paniami siedzcymi
w kole przy robtkach lub wycinankach. I jest to obraz jak najbardziej
prawdziwy, cho w tym wypadku tradycyjne wypieki zastpiy kolorowe
i proste potrawy przygotowane przez
dzieci, a robtki rczne- plakaty, kartki okolicznociowe iwymylne ozdoby.
Dzieci ucz si wsplnego dziaania
i kreatywnego mylenia, a przy tym
dobrze bawi si wgronie rwienikw
imio spdzaj swj wolny czas.
I tak, chocia rok dopiero si zacz klub ma ju za sob dwie imprezy
szkolne. Pierwsz znich byy Walentynki. Czonkowie klubu podjli si
nie lada wyzwania; postanowili oprcz
wykonania tradycyjnych kartek walentynkowych, przygotowa rwnie sodkie upominki. Ciasteczka Brzydaczki

i sodkie babeczki w ksztacie serduszek, wypiekane dzie wczeniej pod


okiem pani Elbiety giewki okazay
si wspaniaym prezentem. Opatrzone
specjalnym bilecikiem trafiay do najbardziej lubianych osb. Wyzwaniem
okazao si pakowanie i rozprowadzanie klubowych wytworw. Ten pokaza, e wSkrzydlowskim Zespole Szk
wszyscy si lubi.
Popyt przewyszy poda, aniewtpliwym tego powodem by ogoszony
konkurs na WALENTEGO i WALENTYNK roku. Otytu ten mogy
ubiega si osoby, ktre zakupiy lub
otrzymay jak najwicej okolicznociowych kartek lub walentynkowych wypiekw. Dziaajca wtym dniu Poczta
Walentynkowa, zrzeszajca czonkw
Samorzdu Uczniowskiego miaa nie
lada problem zpodliczeniem iogoszeniem wynikw konkursu.
Dzie Profesjonalnie wykonane
walentynkowe kartki, ktre poza specjalnym obrazkiem i wierszykiem zawieray rwnie przepis na ciasteczka
Brzydaczki trafiay do wszystkich
czonkw spoecznoci szkolnej. Niezmiernie mio byo pedagogom, czy
pracownikom obsugi, ktrzy zostali nimi rwnie obdarowani. Std nic
dziwnego, e zostao sprzedanych a

150 takich kartek, a ponad 200 sodkich wypiekw.


Pomys spodoba si wszystkim
iniedugo po tym Klub BMGW (Bardzo Modych Gospody Wiejskich)
przygotowa kolejn atrakcje. Tym razem zaprosi uczniw i nauczycieli na
Tusty Czwartek. Wypiek pczkw
pod okiem wytrawnych gospody domowych trwa kilka godzin, ale byo
warto. Nastpnego dnia, a od progu
szkoy kusi zapach sodkoci. I tym
razem Klub osign sukces. Kady kto
sprbowa sodkiego przysmaku mg
stwierdzi, e wadnym sklepie takich
nie dostaniemy, wic nie dziwi fakt, e
tacki zpczkami szybko opustoszay.
Poza imprezami okolicznociowymi
Klub spotyka si regularnie pod kierownictwem Pani E. giewki. Kulinarne podboje jeszcze przed nimi, ana
razie podbijaj serca kolegw inauczycieli wykonanymi przez siebie potrawami. Wszyscy yczymy im dalszego
zapau, pomysw ipowodzenia.
Jeli chcecie dowiedzie si czego
wicej o dziaaniach Klubu BMGW
oraz pozna jak wykonywa proste potrawy ismakoyki, zapraszamy na stron internetow https://www.facebook.
com/KBMGW.

Co wnajbliszym czasie wKulturze


Renata Krawiec

Konkurs na Najpikniejsz Palm iBab Wielkanocn!

el konkursu (od tej edycji zasig


powiatowy) pielgnowanie tradycji zwizanych z okresem wiosennym i wielkanocnym. Poszerzenie
wiedzy dzieci i modziey na temat
Niedzieli Palmowej poprzedzajcej
wita Zmartwychwstania Paskiego i tradycji polskich. Wprowadzenie nowych zasad konkursu i zmian
formy z kraszanek, pisanek na Bab
Wielkanocn, z moliwoci przeka24

zania jej najbardziej potrzebujcym,


przez GOPS wKomnicach wramach
wsppracy. Powielanie piknych tradycji odnowienia relacji wspoeczestwie
na wzr Konkursu Boonarodzeniowego. Organizatorom zaley na takiej
formie Konkursu ze wzgldu na wysoki
aspekt spoeczno-wychowawczy. Termin dostarczenia prac upywa zdniem
26 marca. Uroczyste rozdanie nagrd
odbdzie si wdniu 3 kwietnia godzi-

nie 10.00
Jedno jest pewne, e Akcja Charytatywna Dzieci-Dzieciom przy GOK
wKomnicach ju cieszy si znowego
przedwitecznego zadania- sprzeday
Palm wielkanocnych! Drodzy czytelnicy macie okazj zakupi oryginalne
palmy pochodzce zkonkursu. Sprzedawane bd przed najwikszymi sklepami w Komnicach dniu 5 kwietnia
oraz przed Kocioem po mszach wi-

tych wdniu 6 kwietnia. Zapraszamy do


zakupienia, moecie posiada najpik-

niejsze palmy na Niedziel Palmow


ispeni marzenia dzieci!

Akcja Charytatywna Dzieci- Dzieciom

kcja przekae paczki ywnociowe dla dzieci zbiednych rodzin,


zakupione ze sprzeday aniow kolekcja 2013/2014.Trafi one przed
Niedziel Palmow do gmin powiatu
czstochowskiego, biorcych udzia

w Powiatowym Konkursie Boonarodzeniowym. Termin rozwoenia paczek 11 kwietnia do jedenastu gmin


powiatu czstochowskiego: Komnice, Olsztyn, Przyrw, Janw, Starcza,
Mstw, Rdziny, Poczesna, Dbrowa

Zielona, Kamienica Polska iKruszyna


ilicznych ich miejscowoci. Wtaki to
oto sposb wszyscy zkonkursu solidaryzuj si, by kolejne, nasze wita byy
peniejsze ipikniej przeyte!

Uwaga, wkrtce II Edycja Festiwalu Teatralnego ORkawiczk Melpomeny!

rganizatorem festiwalu jest


Gminny Orodek Kultury
wKomnicach.
Cel festiwalu: stworzenie moliwoci zaprezentowania przedszkolnych
iszkolnych spektakli, lub prostych etiud
teatralnych, na scenie wprawdziwej teatralnej atmosferze, wzbogacanie wiedzy
idowiadcze przez ogldanie spektakli
wwykonaniu innych zespow, spotkanie dzieci imodziey zainteresowanych
tak form twrczej ekspresji, wyonienie spektaklu, ktry wczerwcu zokazji
Gminnego Dnia Dziecka mgby reprezentowa zwycisk gmin.
W festiwalu mog uczestniczy
przedszkolne i szkolne grupy teatralne

z terenu gminy Komnice oraz z gmin


powiatu czstochowskiego.
Uczestnicy przyjedaj na wasny koszt.
Festiwal ma charakter konkursu. Prezentacje zgoszonych spektakli odbywa
si bd wdniu 16 maja (pitek) ogodzinie 10.00 na scenie GOK (wymiary
sceny: 4,5x5m) teatralne owietlenie.
Kada grupa prezentuje jeden spektakl, bd etiud, ktry trwa bdzie
od 15 minut do 30 minut, nie wicej.
Blisze informacje na stronie GOK
wKomnicach gok_kultura1@wp.pl.
Wystartujcie zwaszcza znaszej gminy, nie moe Was zabrakn, odwagi,
przecie macie mnstwo etiud, programw okolicznociowych, montay sow-

no-muzycznych itp. form, niekoniecznie


od razu wielkie spektakle. Trzymacie je,
by moe, schowane wszkole iwprzedszkolu. Warto pokaza Wasz wyjtkow prac! Czekamy na Was wFestiwalu
Teatralnym wGOK wKomnicach!

Grusza wrd nominowanych!


Renata Krawiec

tatuetki Starosty Czstochowskiego Za zasugi dla Powiatu nadal ciesz si duym


zainteresowaniem i s nagrod niezwykle podan.
Wsobotni wieczr (22 lutego br.)
na widowni zasiedli nie tylko nominowani do Statuetek i ich najblisi,
ale take parlamentarzyci, przedstawiciele wadz miasta Czstochowy
i powiatu czstochowskiego, reprezentanci samorzdw gminnych, pracownicy rnego typu instytucji, urzdw, sub i organizacji, kombatanci,
aprzede wszystkim mieszkacy powiatu czstochowskiego.
Nagrodzilimy brawami 17 nominowanych przez kapitu konkursu do
finau tegorocznej, 13 ju edycji Statuetek. Pord nich znalaz si Zesp
Obrzdowy Grusza z Rzerzczyc.
Wszyscy nominowani pojawili si

na scenie, gdzie otrzymali dyplomy,


kwiaty i gratulacje od starosty Andrzeja Kwapisza iwicestarosty Janusza
Krakowiana. Wielk rado sprawio
nam to, e na scenie pojawia si P.
Maria Makles kierownik organizacyjny Zespou Obrzdowego Grusza
zRzerzczyc wtowarzystwie Dawida
Chybalskiego- wspierajcego Zesp
artystycznie i duchowo. Zarwno widzowie jak inominowani zniecierpliwoci czekali na werdykt starosty mwicy otym, wczyje rce trafi wtym
roku Statuetki. Cho, niestety w rce
ulubionego przeze mnie Zespou Obrzdowego statuetka nie trafia, to pozostay mie chwile inadzieja, e kiedy, nasz ztradycjami zesp otrzyma
j na pewno! Wyznajemy zasad, jeli
nie mog teraz tego mie, to ciesz si
ztego co mam, amoe pniej bdzie
lepiej?

Po ceremonii rozdania Statuetek wyjtkowe doznania artystyczne dziki Modzieowej Orkiestrze


Dtej z Mykanowa prowadzonej pod
batut kapelmistrza Krzysztofa Witczaka. wietne prowadzenie przez
niego koncertu, dobre zapowiedzi,
gawdziarz, taki naturalny i skromny,
wyjtkowo radosny. Dodawszy jeszcze finezj i wdzik modych tancerek, piew solistw, wszyscy powinni
by ukontentowani aur uroczystoci.
Spotkalimy w Filharmonii swoich
znajomych i to rwnie byo mie.
Z naszej gminy Komnice: P. Ra
Wiewira Sekretarz gminy, P. Lidia Burzyska Radna powiatowa, P.
Jan Miarzyski Radny powiatowy, P.
Piotr Juszczyk -Radny gminy.

GAZETA KOMNICKA - LUTY / MARZEC 2014

25

www.klomnice.pl

Spektakl Czerwony Kapturek


w wykonaniu Rodzicw
Magorzata Dziwiska, Dorota Majchrzak

dniu 12 lutego 2014 roku


w Zespole Szk w Konarach odbya si zabawa
choinkowa. Jednym z punktw programu imprezy noworocznej bya
bajka pt.,, Czerwony Kapturek . Nie
byo to jednak zwyke przedstawienie.
W rolach postaci z bajek wystpili
Rodzice dzieci z oddziau przedszkolnego. Najwiksze emocje wywoaa
posta Wilka. Wszyscy bohaterowie
bajki spotkali si z ogromn sympati
widzw.
Obsada Bajki:
Czerwony Kapturek P. Alina Mielczarek
Mama P. Agnieszka Maolepsza
Babcia P. Sylwia Maolepsza
Wilk P. Magorzata Niedzielska
26

Narrator I P. Aneta Zgrzebna


Narrator II P. Magorzata Piras
Dekoracje I Maska Wilka P. Dorota
Baraska
Dodatkowo 6 marca 2014 roku z
okazji zbliajcego si Dnia Kobiet
przedstawienie zostao wystawione w
filii Gminnej Biblioteki Publicznej w
Pacierzowie. W sali OSP zebrali si
mieszkacy Pacierzowa i okolic oraz
zaproszeni gocie. Wrd nich byli:
zastpca wjta gminy P. Wanda Kusztal, Dyrektor Zespou Szk w Konarach P. Anna Gaa, Dyrektor Gminnej
Biblioteki Publicznej w Komnicach P.
Teresa Raniak, radny Gminy Komnice P. Witold Bru, sotys wsi Pacierzw P. Barbara Zgrzebna, Prezes
OSP w Pacierzowie P. Marek Misie-

wicz. Rol gospodarza penia P. Dorota Mjchrzak bibliotekarka. Opiek


nad nagonieniem sprawowa P. Konrad Chrzstek. Na zakoczenie dzieci zaprezentoway wizank tacw
wspczesnych i ludowych. Widownia
nagrodzia AKTORW gorcymi
brawami. Na koniec byy gorce yczenia dla wszystkich Kobiet z okazji
ICH wita. Wystpy i yczenia zostay osodzone wielkim koszem sodyczy. Szczeglne podzikowania kierujemy dla P. Magorzaty Dziwiskiej
za pomys takiego przedsiwzicia
oraz podzikowania za wyreyserowanie spektaklu. Serdeczne podzikowania dla Wszystkich, ktrzy przyczynili
si do zorganizowania wspaniaego
spotkania.

XIV Wielkanocny Wycig Kolarski


Adam Rwniak

ak co roku zbliaj si wita


Wielkiej Nocy, a co za tym idzie
rwnie kolejna edycja Wycigu Wielkanocnego o Puchar Wjta
Gminy Komnice. W tym roku wycig odbywa si bdzie wterminie 12
i 13 kwietnia. W pierwszym dniu tj.
wsobot 12 kwietnia przeprowadzone
odbywa si bdzie jazda indywidualna na czas. Start pierwszego zawodnika zaplanowano na godzin 11.00,
start i meta umiejscowione bd na
ulicy Pocztowej w Komnicach. Trasa
bdzie przebiega ulic Pocztow, nastpnie skrt wprawo wulic Sdow,
przejazd przez Michaw w kierunku
Rzek Wielkich. Za leniczwk w lesie kolarze bd zawraca w kierunku
Komnic, pokonawszy t sam tras
dojad do mety na ulicy Pocztowej.
Wdrugim dniu wycigu bdziemy mogli obserwowa zmagania kolarzy ze

startu wsplnego. Trasa klasyku bdzie przebiega podobnie jak wlatach


poprzednich przez Komnice, Rzerzczyce, Skrzydlw, Rzeki Wielkie,
Bartkowice, Michaw. W zwizku
ztym, i w kalendarzu imprez kolarskich nie ma drugiego wycigu wPolsce, spodziewamy si rekordowej liczby uczestnikw. Zgry przepraszamy
za utrudnienia wporuszaniu si drogami, ktrymi bdzie prowadzia trasa wycigu i bardzo prosimy kierujcych pojazdw o podporzdkowanie
si poleceniom sub porzdkowych.
Prosimy rwnie mieszkacw, aby
w tych dniach zwrcili szczegln
uwag na zwierzta domowe i nie
wypuszczali ich na drog, gdy mog
by przyczyn gronych wypadkw
z udziaem kolarzy, ktrzy jad niekiedy zprdkoci okoo 60 km/h.

Komnice

- trasa wycigu
- start/meta
- kierunek jazdy

Rzeki

Trasa Wycigu indywidualnego na czas wdniu 12.04.2014r.

Witkowice

Komnice

Bartkowice
Pacierzw

Rzerzczyce
Karczewice
Rzeki

Skrzydlw

- trasa wycigu
- start/meta
- objazd do Rzerzczyc
- objazd do Rzek
- kierunek jazdy

Trasa Wycigu Kolarskiego ze startu wsplnego wdniu 13.04.2014r.

GAZETA KOMNICKA - LUTY / MARZEC 2014

27

www.klomnice.pl

Dzie Kobiet wGLKS-ie


Artur Raniak

sobot 08.03 wHali Sportowej w Komnicach zosta zorganizowany turniej


dzikich druyn dla dziewczyn zAkademii Sportu. Po losowaniu druyn
dziewczyny przystpiy do pikarskiej
rywalizacji.
Spotkania byy bardzo wyrwnane
i o zajtych miejscach decydoway pojedyncze bramki.
Kocowa klasyfikacja:
1. EUKALIPTUSY - Klaudia Bednarczyk, Jula Matuszczyk,Roksana Drd,Nicola Wojciechowska
2. KAKTUSY - Paulina Je, Kinga Pru-

ban, Asia Wasilenko, Julka Woldan


3. BRATKI - Agnieszka Kosmala, Kinga Pietraszewska, Monika Frymus, Jula
Ratkowska
Po zakoczeniu turnieju zostay wrczone dyplomy wtrzech kategoriach:
NAJMODSZA ZAWODNICZKA
Julka Woldan
SZCZCIARA Kinga Pietraszewska
ZAWODNICZKA ZNAJDUSZYMI WOSAMI Julka Matuszczyk
Wszystkie dziewczyny otrzymay sodki upominek icieszynk. Opiekunami turnieju byli ukasz Wojciechowski iA. Raniak.

Ze szkolnych parkietw
Artur Raniak

czwartek
23.03.br.
w Komnicach zosta rozegrany turniej siatkwki
chopcw. Reprezentanci szk gimnazjalnych z naszej gminy mecze eliminacyjne rozgrywali w dwch grupach. Druyny, ktre wswoich grupach
zajy dwa pierwsze miejsca awansowa-

y do pfinaw. Mecze rozgrywano do


dwch wygranych setw do 25.
Wyniki zawodw:
GRUPA A GRUPA B
Witkowice-Garnek 2:0
Komnice-Zawada 2:0
Rzerzczyce-Skrzydlw 2:1
Konary-Zawada 2:0

Konsultacja
rocznika 2004
Artur Raniak

ydzia Szkolenia Podokrgu


Czstochowskiego powoa
na pierwsz konsultacj rocznika
2004 dwch naszych zawodnikw
z druyny ORLIK- Patryk Wojciechowski i Pawe Koodziejczyk.
Konsultacje odbd si w Kobucku, ktrych celem jest wyonienie
reprezentacji biorcej udzia w mistrzostwach lska.
Gratulujemy iyczymy powodzenia.

Skrzydlw-Garnek 1:2
Konary-Komnice 2:0
Witkowice-Skrzydlw 2:0
Garnek-Rzerzczyce 2:0
Ipfina Konary-Garnek 2:0
II pfina Witkowice-Komnice 2:0
mecz oIII miejsce Komnice-Garnek 2:0
mecz oImiejsce Konary-Witkowice 2:0
Klasyfikacja kocowa:
1. Konary, 2. Witkowice, 3. Komnice
4. Garnek, 5. Skrzydlw, Rzerzczyce,
Zawada

Podzikowania dla Jzefa Kozy zKarczewic, czyli


drugi sezon Halowej Ligi Piki Nonej wKomnicach
G.Z.

zadko zdarza si by inicjatywa


jednego czowieka dawaa tyle
radoci ipoytku. Na przeomie
2012 i2013 roku po raz pierwszy obyy si rozgrywki Pod hasem Gminna
Liga Halowej Piki Nonej. Pomys na
rozgrywki pikarskie wtej formie zrealizowa Jzef Koza zpomoc Waldemara
Basiaka, Anny Dylczyk iSawomira Kowalika oraz Ochotniczej Stray Poarnej
z Karczewic. Kilkuset zawodnikw od
padziernika do marca rozegrao kilkadziesit meczy. Jeli doliczymy do tego
kilkuset (100 -300) widzw na kadym
meczu to mona zca odpowiedzialnoci stwierdzi parafrazujc Churchilla,
e: nigdy tak nie wielu, zrobio tak wiele.
Mistrzem Gminy Komnice zostaa dru28

yna zRzerzczyc itym samym zgarna


gwn nagrod 1000 z. Wszystkie nagrody oprcz wymienionej, 500 z za
drugie miejsce i300 z za trzecie miejsce
oraz nagrod specjalna nastpne 300 z
ufundowa Jzef Koza. Puchary oprcz
organizatorw wrcza Wjt Gminy
Komnice Adam Zajc.
W tym sezonie zimowym (20132014) rozgrywki rozpoczy si 22 listopada. Otytu Mistrza Gminy Komnice
walcz zespoy z: Komnic, Rzerzczyc,
Zdrowej, Garnka, Zawady, Karczewic,
Adamowa, Zawady II, Rzerzczyc II,
Chorzenic, Oldbojw. Mecze sdziuje
zawodowiec pene uprawnienia PZPN,
Pawe Kuban (na co dzie policjant komisariatu w Komnicach). Liczni kibice

ipene zaangaowanie zawodnikw iorganizatorw powoduj, e caa gmina


yje rozgrywkami. Komentarze po meczowe trwaj od pitku do pitku ikocz si wtedy, gdy mamy nastpn porcj
emocji. Gwne nagrody wtym sezonie
700 z za pierwsze miejsce, 500 za drugie i300 za trzecie funduje crka Jzefa
Kozy, Roksana Koza iBorys Maniura.
Tak cenna inicjatywa dajca wkady
pitek od listopada do marca, poyteczne zajcie dla kilkuset modych ludzi nie
bya by moliwa bez yczliwoci Adama
Zajca, Wjta Gminy Komnice. yczliwo i realne wsparcie organizacyjne
wadz samorzdowych dla obywateli daje
znakomite rezultaty iten sposb dziaania wart jest powielenia rwnie w innych dziedzinach ycia gminy.

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADW

W MIESICACH KWIECIE, MAJ, CZERWIEC 2014r.

ZMIESZANE (kube)
SEGREGOWANE (worek niebieski- papier, metal, plastik, opakowania wielomateriaowe)
BIOODPADY (worek brzowy)
SZKO (worek zielony) odbir MAJ 2014r.
Obrb

IV

VI

Michaw Rudnicki, Witkowice,

01

02

02

Chorzenice, Nieznanice,

02

Adamw i Huby, Bartkowice, Michaw Komnicki

05

03

Niwki, Przybyw, Rzerzczyce ul. Bagnista, Mstowska, Ogrodowa, Witkowska, Wolnoci,

06

04

Rzerzczyce (pozostae ulice),

07

07

Skrzydlw,

08

08

Garnek, Kunica,

09

09

Chmielarze, Rzeki Mae, Rzeki Wielkie,

12

10

Karczewice, Pacierzw,

13

11

Konary, Lipicze,

14

14

liwakw, Zawada, Zberezka,

15

15

Zdrowa, Janaszw, Komnice: ul. Janaszewska, Krtka, Zielona, Jamrozowizna,

16

16

Komnice; ul. Gwiezdna, Ksia, Ksiycowa, Nieznanicka, Nowa, Ogrodowa, Poprzeczna,


17
Szkolna, Zdrowska, Pustkowie Komnickie,

Komnice: ul. Czstochowska, Dworcowa, Kolejowa, Parkowa, Projektowa, Straacka, Wesoa,


18
Zachodnia,

Komnice (pozostae ulice),

22

03

04

05

06

09

10

11

12

13

16

19

17

20

18

21

20

22

23

Prosimy o wystawianie pojemnikw przed posesj w dniu odbioru odpadw najpniej do godziny 7:00
Harmonogram odbioru odpadw wielkogabarytowych kwiecie 2014 r
Obrb

Data

Michaw Rudnicki, Witkowice, Chorzenice, Nieznanice

02.04.2014

Adamw i Huby, Bartkowice, Michaw Komnicki, Niwki, Przybyw, Rzerzczyce ul. Bagnista, Mstowska, Ogrodowa, Witkowska, Wolnoci

03.04.2014

Skrzydlw, Rzerzczyce pozostae ulice

04.04.2014

Garnek, Kunica, Chmielarze, Rzeki Mae, Rzeki Wielkie

07.04.2014

Karczewice, Pacierzw, Konary, Lipicze

08.04.2014

liwakw, Zawada, Zberezka, Zdrowa, Janaszw, Jamrozowizna, Pustkowie


Komnickie, Komnice ul. Janaszowska, Krtka, Zielona

09.04.2014

Komnice pozostae ulice

10.04.2014

Prosimy o wystawienie odpadw wielkogabarytowych przed posesje najpniej do godziny 7:00 w dniu odbioru
Dodatkowe terminy odbioru odpadw biodegradowalnych
Obrb

Data

Komnice (wszystkie ulice), Pustkowie Komnickie, Zdrowa, Janaszw,


Jamrozowizna, liwakw, Zawada, Zberezka, Konary, Lipicze, Karczewice, Pacierzw

01.04.
2014

05.05.
2014

02.06.
2014

Michaw Rudnicki, Witkowice, Chorzenice, Nieznanice, Adamw,


Huby, Bartkowice, Michaw Komnicki, Niwki, Przybyw, Rzerzczyce, Skrzydlw, Garnek, Kunica, Chmielarze, Rzeki Mae,
Rzeki Wielkie

22.04.
2014

22.05.
2014

18.06.
2014

GAZETA KOMNICKA - LUTY / MARZEC 2014

29

www.klomnice.pl

Urok starych fotografii

Budynek Szkoy wKomnicach


Krzysztof Wjcik

hciabym w tym numerze


wrci do czasw nie tak odlegych, bo powojennych. Dominujca dzisiaj w tej czci Komnic brya Zespou Szk wraz z hal
sportow tak wrosa wnasz krajobraz,
e nawet nie najmodsi mieszkacy
z trudem przypomn sobie stan jaki
by na pocztku. Pierwszy murowany
budynek Szkoy Podstawowej wKomnicach zosta wybudowany po dugich
staraniach w1957 -58 r. Powsta na zupenie pustym placu terenie przekazanym na te cele przez parafi w. Marcina, niedaleko starej drewnianej szkoy
z 1896 r.. Budynek by jednopitrowy
z wysokim spadzistym dachem oraz
zbudowanymi rwnoczenie Domem
Nauczyciela od pnocy i sal gimnastyczn od poudnia. Gdy wyszo si,
widocznym na starym zdjciu, gw-

30

nym wyjciem na plac to po lewej rce


otwiera si szeroki widok na pust k
i nasz koci parafialny. Jak na owe
czasy bya to najnowoczeniejsza szkoa w okolicy cho plany byy znacznie
ambitniejsze od tych zrealizowanych.
Budowa wczesnej szkoy to bya mobilizacja caej spoecznoci, z wieloma
czynami spoecznymi, zwaszcza przy
przygotowaniu terenu.
W miar rozwoju nawet ta dua
szkoa powoli stawaa si za ciasna.
Starania o rozbudow nie byy atwe
i dopiero w latach 80-tych ubiegego
wieku podjto nadbudow jednego pietra, ktr ukoczono w 1988 r.. Przybyo 7 sal lekcyjnych, warunki nauki si
poprawiy, ale niestety stara ciasna sala
gimnastyczna odbiegaa ju od standardw nawet wsamej gminie Komnice.
Wkrtce podjto budow hali sporto-

wej, ktr ukoczono iuroczycie oddano do uytku wroku 2001. Ostatnim


etapem rozbudowy bya dobudowa
cznika midzy budynkiem szkoy
ahal sportow oraz jednoczesne przeduenie gwnego korpusu budynku
szkoy, ktry odby si ju na naszych
oczach i nada dzisiejszy ksztat caemu zespoowi. Dzi, trudno znale
nawet t pierwotn cz szkoy itylko
pamitajcy te czasy 60-latkowie, bezbdnie j wska.
Na koniec dzikuj wszystkim czytelnikom za sowa uznania, za informacje i dzielenie si swoimi zbiorami
oraz zachcam do kontaktu na adres
krzysztofwojcik15@gmail.com. Poszukuj od dawna zdj niektrych obiektw wKomnicach iokolicy, np. starej
poczty zul. Pocztowej wKomnicach.
Zgry dzikuj ijednoczenie!

Dzie Kobiet wGLKS-ie