You are on page 1of 16

PIERWSZA BEZPATNA GAZETA REGIONALNA

od 2006 r.

R E K L A M A

Kdzierzyn-Kole

Racibrz

Wodzisaw lski

DWUTYGODNIK | ISSN: 2080-3664 | rok XI | 5 padziernika 2016 | Nr 20 (221)

GazetaInformator.pl

WODZISAW LSKI GOSPODARKA KOMUNALNA

REGION EKOLOGIA

Radni przegosowali
podwyki czynszu

Czy inwestycje ekologiczne s opacalne?


Przedsibiorcy i przedstawiciele podmiotw
wspierajcych dziaania ekologiczne dyskutowali w Wodzisawiu l. o blaskach i cieniach
inwestycji ekologicznych.

Czytaj wicej str. 6

REGION POLICJA

WYUDZILI
PODATEK VAT
Cieszyscy policjanci, pod
nadzorem
Prokuratury
Okrgowej w Bielsku-Biaej, prowadz ledztwo
przeciwko piciu osobom
prowadzcym kilka rm
na lsku w sprawie wyudze podatku VAT na du
skal.
Jak ustalili ledczy, 39-letni mieszkaniec Brennej wraz
ze swoj 30-letni on oraz
trzema mieszkacami powiatu
rybnickiego i wodzisawskiego
w wieku od 44 do 61 lat, prowadzc razem dziaalno gospodarcz, wystawiali faszywe faktury za rnego rodzaju usugi
z ponad 100 rmami w caym
kraju. Taki proceder skutkowa naliczeniem podatku, ktry

Fot. Policja lska

Fot. Justyna Koniszewska

Mieszkacy lokali nalecych do miasta zapac ponad 100 z czynszu


wicej. Po burzliwej dyskusji Rada Miasta przyja propozycj magistratu.

Skarb Pastwa zwraca zaangaowanym rmom. W sumie, w


latach 2010-2013, zatrzymani
narazili Skarb Pastwa na straty w kwocie przekraczajcej 5,5
miliona zotych.
Sprawa jest rozwojowa i
wkrtce kolejne osoby usysz
zarzuty. Zatrzymanym grozi
kara do 8 lat pozbawienia wolnoci.
K

WODZISAW LSKI IMPREZY

KATARZYNA CZY

Wszyscy dobrze wiemy


w jakim stanie jest wiele naszych blokw. Od lat nie byo
w nich remontw i nie udmy si, e bez podwyek stawek czynszu miasto bdzie
miao za co te remonty przeprowadza tumaczya wodzisawskim radnym wiceprezydent Barbara Chrobok.
Jej sowa spotkay si z dezaprobat czci radnych oraz
mieszkacw przygldajcych
si obradom.
Propozycja
magistratu
zakadaa bowiem podniesienie opat dla wszystkich najemcw. Ponadto dodatkowe
koszty mieliby ponosi mieszkacy budynkw pooonych
w I stree (o 15%), nieruchomoci w ktrych jest winda (o

1%), domofon zaoony przez


gmin (1%), stermomodernizowanych (o 10%) czy posiadajcych instalacj CO (o
5%). Plan Urzdu Miasta zakada take obniki dla osb
zamieszkujcych lokale bez
azienki lub WC (o 5%) i na
pierwszym pitrze (o 2%). Do
tego naley doliczy skadk
na fundusz remontowy w wysokoci 2 z za m2. Opaty za
mieszkanie miayby wzrosn
nawet o 35% (w zalenoci od
przysugujcych danemu najemcy ulg) i wynosi ponad
100 z miesicznie.
To skandal! denerwowali si mieszkacy. Nasze
mieszkania to ruiny, z budynkw sypie si tynk, a parkingi
przed blokiem przypominaj
szwajcarski ser! A wy nam kaecie teraz paci wicej? Mo-

e najpierw pokacie, e co
robicie, wyrzucie tych, ktrzy nie chc paci za mieszkanie, a potem mwcie o podwykach.
Rwnie cz radnych
z dezaprobat ocenia prezydencki projekt. Arkadiusz
Kochanowicz przypomina,
e powoanie w ubiegym roku
spki Domaro miao rozwiza trudn sytuacj. Rada
Miasta zostaa wprowadzona
w bd. Nie do, e nie ma
poprawy, to mamy teraz ogosi podwyk. Ja do tego rki
nie przyo mwi radny.
Proponuj wycofa t
uchwa z porzdku obrad,
przemyle to wszystko jeszcze raz i zaj si ni na nastpnej sesji.
Podobne stanowisko zaj rwnie m.in. Dezyderiusz

Szwagrzak, ale wniosek nie


zyska poparcia wikszoci
radnych. Nie udao si take
przeforsowa pomysu stopniowego podnoszenia stawek
za czynsz.
Radna Izabela Kalinowska zaproponowaa z kolei obnienie podwyki dla
mieszkacw I strefy z 15 do
10%. Wniosek ten spotka si
z yczliwym przyjciem 14 samorzdowcw i okaza si jedyn zmian wprowadzon
do projektu prezydenta. W tej
sytuacji Szwagrzak zawnioskowa o przeprowadzenie
imiennego gosowania, ale 12
radnych zagosowao przeciw
takiemu rozwizaniu.
Ostatecznie
projekt
uchway zosta przyjty 13 gosami (3 osoby byy przeciw, 4
wstrzymay si od gosu).

WODZISAWSKI
STREET SLOW FOOD
Na pycie wodzisawskiego
rynku trwa trzydniowy festiwal foodtruckowy.
Od 30 wrzenia do 2 padziernika wodzisawski rynek
przeywa prawdziwe oblenie.
To za spraw I w miecie Zlotu
Food Truckw. Gastronomiczne
punkty mobilne oferujce kuchni z czterech stron wiata skusiy
wiele wodzisawian do wyjcia z
domu i sprbowaniu niecodziennych przysmakw. Dla odwiedzajcych przygotowane zostay
midzy innymi: strefa chillout,
strefa DJ czy atrakcje dla dzieci.
Za organizacj wydarzenia stoi
Food Truck Event, ktry festiwal
kulinarny street slow food przygotowa we wsppracy z Pilsner
Pub, wadzami miasta i Izb Gospodarcz w Wodzisawiu l.
JK

Fot. Justyna Koniszewska

Ta decyzja doprowadzi do tego, e jeszcze mniej osb bdzie paci czynsz! Ju przecie syszymy takie gosy mwi radny
Marian Plewnia. Jednak wikszo Rady Miasta zdecydowaa o podniesieniu stawek czynszu.

Zloty Food Truckowe s


ciekawym zjawiskiem.
Ciesz si olbrzymim
zainteresowaniem,
ktry wci ma tendencj
wzrostow. Cho ceny
oferowanych przysmakw s dosy wysokie,
czsto wysze ni w przyzwoitych restauracjach,
to jednak dobra jako
moe mie wysok cen
nawet w Wodzisawiu l.

R E K L A M A

Nowy oddzia
w Wodzisawiu l.

terminale patnicze
kasy fiskalne
mobilne kasy
i drukarki skalne

16
ulica w. Jana Wodzisaw
l. ul. w. Jana 16, tel. 32 440 89 88
Racibrz, ul. Klasztorna 12, softib.pl, tel. 32 415 98 18
Kdzierzyn-Kole, ul. W. Planetorza 9/2, 77 482 67 47

2 Druga strona

5 padziernika 2016, nr 20 (221)

<< GazetaInformator.pl

REGION GOSPODARKA

Pszw przepaca za energi


Drastyczne obcienie budetu samorzdw grozio do niedawna wielu gminom i innym jednostkom w naszym
regionie. W niebezpieczestwie by take Pszw i wodzisawska stra poarna. Dostawca energii elektrycznej
ogosi zaprzestanie dziaalnoci, a dostawca rezerwowy zada wyszych opat za prd.
katarzyna czy

A 38 jednostek samorzdu
terytorialnego, samorzdowych
jednostek organizacyjnych nieposiadajcych
osobowoci
prawnej, samorzdowych osb
prawnych oraz jednostek organizacyjnych Pastwowej Stray
Poarnej z terenu wojewdztwa
opolskiego i lskiego stworzyo
grup, ktrej celem by zakup
energii elektrycznej na jak najkorzystniejszych warunkach.
Znalazy si wrd nich m.in.
Gmina Pszw, Biblioteka Publiczna Miasta Pszw, Miejski
Orodek Kultury w Pszowie czy
Komenda Powiatowa Pastwowej Stray Poarnej w Wodzisawiu l.
Instytucj zamawiajc dostawy energii dla zrzeszonych w
grupie podmiotw bya gmina
Kdzierzyn-Kole. Przetarg na
dostawy prdu w roku 2016 zakoczy si we wrzeniu 2015 r.

Wziy w nim udzia cztery


firmy: PGE Obrt S.A., Energa
Obrt S.A., EcoErgia Sp. z o.o.
oraz Tauron Sprzeda Sp. z o.o.
Najlepsz ofert przedstawia
EcoErgia z siedzib w Krakowie,
proponujc cen nisz o ponad
475 000 z od najwyszej opcji
przedoonej przez Tauron.
W padzierniku 2015 r.
wszystkie jednostki organizacyjne powiatu zawary z EcoErgi
stosowne umowy. Od pierwszego stycznia 2016 r. firma EcoErgia rozpocza wic realizacj
powierzonego zadania. Jednak
pod koniec czerwca okazao si,
e spka zaprzestaa dziaalnoci na rynku bilansujcym,
co oznaczao utrat moliwoci
obrotu energi elektryczn.
W lipcu i sierpniu 2016 r.
do jednostek z terenu powiatu
zaczy napywa tzw. umowy
sprzeday rezerwowej wyjania Karolina Kunicka ze Starostwa Powiatowego w Raci-

borzu, ktre rwnie naley do


grupy. Wdroenie sprzeday
rezerwowej ma na celu zabezpieczenie dostaw energii elektrycznej odbiorcy w przypadku
gdy jego dotychczasowy sprzedawca zaprzestanie sprzeday.
Naszym sprzedawc rezerwowym jest firma Tauron Sprzeda GZE Sp. z o.o.. Sprzedawca
rezerwowy nie jest zobowizany
do stosowania stawek ustalonych w umowie z poprzednim
sprzedawc. W istocie stawki za
sprzeda rezerwow byy wysze
od poprzednich dodaje.
Gminom, powiatom i innym podmiotom groziy powane kopoty finansowe.
Podwyka cen mogaby bowiem obowizywa a do koca biecego roku. Na szczcie
jednak lider grupy, gmina Kdzierzyn-Kole, podja zdecydowane kroki w celu rozwizania trudnej sytuacji, w ktrej
znaleli si czonkowie grupy.

Dziki zaangaowaniu
miasta Kdzierzyn-Kole, jednostki powiatu byy na bieco informowane o dziaaniach
jakie mona podj by zminimalizowa ewentualne straty finansowe tj. w szczeglnoci skrci do minimum okres
trwania sprzeday rezerwowej
oraz dochodzi zadouczynienia od firmy EcoErgia. Lider
wystpi take do firmy Tauron
z daniem obnienia stawek
za sprzeda rezerwow. Poza
tym miasto Kdzierzyn-Kole zorganizowao i przeprowadzio dodatkowe zamwienie
grupowe (w trybie zamwienia z wolnej rki), ktre miao
na celu wyonienie sprzedawcy
na okres do koca 2016 r. tj. na
okres w jakim sprzedawc miaa by pocztkowo firma EcoErgia tumaczy Kunicka.
Dziaania te umoliwiy
podpisanie nowej, korzystnej
umowy ju we wrzeniu 2016

KOMENTARZ NA GORCO
Jarosaw Jurkowski
Urzd Miasta Kdzierzyn-Kole, lider grupy zakupowej
Gmina Kdzierzyn-Kole, odstpujc od umowy z
poprzednim sprzedawc, obciya go karami umownymi
w wysokoci kompensujcej
zwikszone okresowo opaty
za rezerwow sprzeda energii elektrycznej. Jednoczenie,
nie akceptujc stawek sprzeday rezerwowej ustalonych w
taryfie Tauron Sprzeda sp. z
o.o., dziaajc w imieniu swoim i partnerw niezwocznie

rozpocza i przeprowadzia
negocjacje w ramach postpowania o udzielenie zamwienia publicznego w trybie zamwienia z wolnej rki.
W wyniku ww. postpowania podpisano z Tauron Sprzeda sp. z o.o. umow sprzeday energii elektrycznej od daty
jej podpisania do koca 2016
r. , w korzystnej cenie bardzo
zblionej do ceny ustalonej w
obowizujcej uprzednio, rozwizanej umowie na sprzeda
energii w roku 2016 przez firm, ktra utracia zdolno
dalszej realizacji zamwienia.

r. Tym razem udao si wic


unikn skandalu, ale moe
warto z tej historii wycign
wnioski na przyszo i pami-

ta, e nie zawsze wybr najtaszej oferty jest najlepszym


rozwizaniem.

WODZISAW LSKI SPRAWY KONTROWERSYJNE

Dwa zgony w cigu piciu dni. Do akcji wkracza prokuratura


katarzyna czy

18 wrzenia wodzisawska
policja otrzymaa informacj,
e przed zrujnowanym budynkiem byego obka przy ul.
Przemysawa ley nieprzytomny mczyzna. Funkcjonariuszy powiadomi przechodzie,
ktry podejrzewa, e bezdomny nie yje. Na miejsce pojechali policjanci i pogotowie
informuje kom. Matra Pydych,
rzeczniczka KPP w Wodzisawiu l. Lekarz stwierdzi
zgon 48-letniego mczyzny.
Kolejne zgoszenie o podobnym zdarzeniu w tym samym miejscu mundurowi
otrzymali kilka dni pniej, 23
wrzenia. Tym razem denatem
okaza si 29-latek, rwnie
bezdomny. Policja w obu przypadkach wykluczya dziaanie
osb trzecich. Okolicznociom
mierci postanowia si jednak
przyjrze prokuratura.
Tymczasem
mieszkacy osiedla trac cierpliwo i

KOMENTARZ NA GORCO
Anna Szweda-Pigua
rzeczniczka Urzdu Miasta
w Wodzisawiu l.
Jest nam bardzo przykro,
e na terenie tej nieruchomoci doszo do tak smutnych zdarze. Podejmujemy,
przede wszystkim poprzez
Stra Miejsk, nieustanne
interwencje w tym temacie.
Niejednokrotnie ju zobowizywalimy prywatnego
waciciela nieruchomoci
do uprztnicia i zabezpieczania nieruchomoci. Waciciel za kadym razem wywizywa si z zobowiza.

Stranicy Miejscy sprawdzali nieruchomo rwnie we


wrzeniu. Na pocztku miesica stwierdzili ponowne jej
zamiecenie oraz dostpno
dla osb bezstronnych. Po
raz kolejny wezwali waciciela do podjcia stosownych
dziaa. Termin uprztnicia
oraz zabezpieczenia nieruchomoci zosta wyznaczony
na 23 wrzenia. Mamy wiadomo istnienia problemu,
wsuchujemy si rwnie w
gosy mieszkacw . Dlatego
te podejmujemy wszelkie
moliwe dziaania.

nie kryj oburzenia wobec nie


do, ich zdaniem, spektakularnych dziaa ze strony samorzdowcw. Niezliczon
ilo razy wzywalimy policj
czy stra miejsk opowiada

jeden z mieszkacw pragncy zachowa anonimowo.


Jest to walka z wiatrakami,
waciciele wszystko ignoruj. Ze stray miejskiej wiem,
e bardzo trudno cokolwiek

Zesp redakcyjny
Pawe Strzelczyk, Anna Burek
Katarzyna Przypado, Marta Nabrdalik
Justyna Koniszewska, Krystyna Stanik, Katarzyna Czy
Skad: Agnieszka Subocz

Redakcje:
44-300 Wodzisaw lski, ul. w. Jana 16
tel. 32 414 90 30, 502 21 31 22
47-400 Racibrz, ul.Klasztorna 12
47-200 Kdzierzyn-Kole
ul. W. Planetorza 9/2
Redaktor naczelny: Ireneusz Burek

W S P P R A C A

Fot. Justyna Koniszewska

Na terenie byego obka w Wodzisawiu l. w odstpie kilku dni znaleziono ciaa dwch martwych mczyzn.
Mieszkacy osiedla Piastw trac cierpliwo i daj zdecydowanych dziaa.

Dzia grafiki i reklamy:


Martyna Terka-Cebula: 533 355 277
martyna.cebula@raciborskiemedia.pl
Marzena Ruczaj: 533 362 362
marzena.ruczaj@raciborskiemedia.pl
Dominika Rudzka: 797 593 747
dominika.rudzka@gazetainformator.pl
Aleksandra Krasek: 533 399 344
aleksandra.krasek@gazetainformator.pl
Marta Nabrdalik: 733 755 866
marta.nabrdalik@gazetainformator.pl

Wydawca:
Raciborskie Media
47-400 Racibrz, ul.Klasztorna 12
www.raciborskiemedia.pl
biuro@raciborskiemedia.pl
ISSN: 2080-3664
Druk: POLSKAPRESSE.Sp. z o. o.
Sosnowiec
Nakad: 10 000 egz.
Wszystkie prawa autorskie do opracowa
graficznych i reklam zastrzeone.

R E D A K C Y J N A

Pierwszy
portal w regionie

Mieszkam bardzo blisko tego byego obka. Budynek ten zosta przez Urzd Miasta
sprzedany, ok 8-9 lat temu. Kupia go grupa lekarzy. Nie wiem jaki mieli cel, kupujc byy
obek, ale na samym pocztku w roku 2009 na budynku postawiono stacj bazow telefonii komrkowej, ktr rozebrano wiosn 2014 roku po latach walki mieszkacw w sdach.
Kiedy mieszkacy zatrzymali budow stacji, waciciele coraz mnie interesowali si swoj
nieruchomoci. W tej chwili budynek to praktycznie rudera, ktr trzeba bdzie wyburzy
ali si jeden z mieszkacw os. Piastw.
wyegzekwowa od wacicieli.
Mieszkacy zwracali si niejednokrotnie o pomoc do prezesa Grabowieckiego, wic na
chwile byo moe lepiej, patrole policji czciej tu zaglday. Ale w ostatnich miesicach policja czy stra miejska
przyjechaa, wylegitymowaa ludzi tam przebywajcych i
odjechaa, wszystko zostao po
staremu, dalej rozrby, pijastwo. Naszym zdaniem wadze
miasta czy powiatu nie wyka-

zuj determinacji, aby zmusi


wacicieli do zaprowadzenia
normalnego porzdku na swojej posesji. Mam nadziej, e
jak teraz radny Zalewski zaj
si tym problemem na forum
Rady Powiatu, moe co w tej
sprawie si zmieni dodaje.
Pki co dziaania Ryszarda Zalewskiego zaowocoway
wszczciem postpowania administracyjnego przez Powiatowego Inspektora Nadzoru
Budowlanego, ktry jeszcze

miesic temu przekonywa, e


nie ma moliwoci zmuszenia
do czegokolwiek wacicieli
budynku lub naoenia na nich
jakichkolwiek kar. Podczas
ostatniej sesji Rady Powiatu
radny Zalewski poinformowa,
e wedug informacji, ktre do
niego docieraj jest szansa, e
ten temat bdzie si mg niedugo pozytywnie zakoczy
w tym sensie, e budynek przestanie stanowi zagroenie dla
mieszkacw.

GazetaInformator.pl >>

Wiadomoci 3

5 padziernika 2016, nr 20 (221)


POWIAT WODZISAWSKI SZPITAL

Fot. TMZW/facebook.com

WSPOMINALI 50 LAT
ISTNIENIA TMZW

Zawieszenie ginekologii
jest moliwe

W 2016 roku Towarzystwo


Mionikw Ziemi Wodzisawskiej obchodzi 50-lecie swojego istnienia.
22 wrzenia w Gocicu Wodzisawskim uroczycie
obchodzono jubileusz 50 lat
istnienia Towarzystwa Mionikw Ziemi Wodzisawskiej.
Zaproszonych na spotkanie goci powita prezes TMZW Kazimierz Cichy, penicy t funkcj
od ponad wierwiecza. Wrd
zgromadzonych na spotkaniu
wspomnieniowym znaleli si
m.in.: I Zastpca Prezydenta
Miasta Wodzisawia lskiego
Dariusz Szymczak, Wicestarosta Wodzisawski Grzegorz Kamiski, proboszcz wodzisawskiej parafii pw. Wniebowzicia
NMP ks. Praat Bogusaw Ponka, wiceprezes TMZW Lech Li-

twora, skarbnik TMZW Irena


Szczeponek, dugoletnia gospodyni Galerii Art Wladislavia Stefania Klimek, sekretarz miasta Wojciech Mitko,
udzielajca bezpatnych porad
prawnych w galerii mecenas dr
Dominika Lapawa oraz waciciele gocica Danuta i Lucjan
Wnuk.
Zebrani gocie, w licznych
przemwieniach, wspominali
swoj wspprac z Towarzystwem Mionikw Ziemi Wodzisawskiej. Za ich zaangaowanie osobicie podzikowa
im prezes Kazimierz Cichy,
ktry to wrczy rwnie legitymacje i listy z podzikowaniami
dla dr Dominiki Lapawa i Piotra Solisa.
k

WODZISAW LSKI PRACA

UATWI MODYM
WEJCIE NA RYNEK PRACY
Uczniowie szeciu szk
zawodowych w powiecie wodzisawskim mog
wzi udzia w projekcie,
w ramach ktrego organizowane s szkolenia i kursy oraz patne stae oraz
praktyki u lokalnych pracodawcw.
Do 7 padziernika uczniowie szeciu powiatowych szk
zawodowych mog zgasza
ch udziau w projekcie, ktry
jest odpowiedzi na zdiagnozowane potrzeby szk i placwek ksztacenia zawodowego.
Projekt ma na celu popraw jakoci edukacji w szkoach i placwkach prowadzcych ksztacenie zawodowe we wsppracy
z otoczeniem, w szczeglnoci
z pracodawcami, poprzez takie
dziaania, jak: rozwj wsppracy szk lub placwek prowadzcych ksztacenie zawodowe
z ich otoczeniem spoeczno-gospodarczym, podnoszenie
umiejtnoci oraz uzyskiwanie
kwalifikacji zawodowych przez
uczniw i wzmacnianie ich
zdolnoci do zatrudnienia oraz
rozwj doradztwa edukacyjno
zawodowego.
W trakcie trzech lat realizacji projektu a 300 uczniw
bdzie mogo skorzysta z oferty dodatkowych szkole i kursw nastawionych na rozwj
kompetencji zawodowych. Dla
150 uczniw zaplanowano na-

tomiast patne stae i praktyki zawodowe u lokalnych pracodawcw, za odbycie ktrych


otrzymaj oni stypendium w
wysokoci 1 480,00 z.
W projekcie bierze udzia
sze szk z terenu powiatu
wodzisawskiego. S to: Powiatowe Centrum Ksztacenia Zawodowego i Ustawicznego w
Wodzisawiu lskim, Zesp
Szk Technicznych w Wodzisawiu lskim, Zesp Szk
Ekonomicznych im. O. Langego w Wodzisawiu lskim, Zasadnicza Szkoa Zawodowa w
Radlinie, Zesp Szk Ponadgimnazjalnych w Pszowie oraz
Zesp Szk Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Rydutowach.
Kandydaci, ktrzy chc
si ubiega o udzia w projekcie, do 7 padziernika powinni
zoy w sekretariacie swojej
szkoy nastpujce dokumenty:
formularz zgoszeniowy, deklaracj uczestnictwa, owiadczenie dot. przetwarzania danych
osobowych oraz wypenion
ankiet rekrutacyjn (wszystkie
dokumenty dostpne s m.in.
na naszej stronie internetowej
gazetainformator.pl).
Wicej informacji mona
uzyska pod nr tel. 32 453 99
67 lub drog mailow pod adresem malgorzata.ludwicka@
powiatwodzislawski.pl.
k

w skrcie

Sytuacja jest bardzo trudna, ale nie chc zakada czarnego scenariusza mwia na konferencji prasowej Dorota Kowalska, dyrektor
PPZOZ w Wodzisawiu l. i Rydutowach.
katarzyna czy

Na sali prezentowane byy obrazy wodzisawskiego artysty, Piotra Solisa oraz zdjcia przygotowane przez Stefani
Klimek.

REGION

Fot. Justyna Koniszewska

WODZISAW LSKI HISTORIA

Dyrektor PPZOZ z siedzib


w Wodzisawiu l. i Rydutowach, Dorota Kowalska zwoaa konferencj prasow, na ktrej przedstawia swoje pomysy
na zarzdzanie placwk. Do
priorytetw Doroty Kowalskiej
nale nowe inwestycje, reorganizacja funkcjonowania izb
przyj oraz utrzymanie oddziau ginekologiczno-pooniczego w Rydutowach. Wkrtce ma zosta opracowany
program medyczny, w ktrym
przedstawiona bdzie koncepcja dalszego rozwoju placwki.
W pierwszej kolejnoci z treci strategii zapoznaj si pracownicy szpitala oraz wodarze
gmin powiatu wodzisawskiego, rybnickiego i raciborskiego,
a nastpnie zostanie ona zaprezentowania caej spoecznoci
lokalnej.
Chcemy zatrudnia lekarzy specjalistw, wci prowadzimy w tym zakresie rozmowy, na bieco zatrudniamy
pielgniarki, chcemy zreorganizowa sposb dziaania izb
przyj w obu placwkach, tak,
aby zmniejszy koszty ich funkcjonowania i skrci czas oczekiwania mwia Kowalska.
Zaley nam na podnoszeniu
jakoci oferowanych przez nasz
szpital wiadcze dodaa.
W zwizku z tym zakupiono dwa ambulanse, ktre maj zosta dostarczone w przyszym tygodniu, a na przyszy

Nasz program medyczny jest ju prawie gotowy. W


najbliszych dniach przedstawimy go personelowi szpitala
mwia dyrektor Dorota Kowalska. Podkrelaa jednak,
e Ministerstwo Zdrowia wci nie przedstawio projektu proponowanych zmian, od ktrych w duym stopniu
bdzie zalee funkcjonowanie PPZOZ w Wodzisawiu l. i
Rydutowach.
rok zaplanowano otworzenie
traktu operacyjnego i traktu
porodowego w Wodzisawiu
lskim.
Najwicej
kontrowersji
wzbudza jednak sytuacja na
oddziale ginekologiczno-pooniczym w Rydutowach. Z
naszej strony jest pena dobra
wola, jestemy gotowi pj na
dalekie ustpstwa, ale poniewa nie mamy jeszcze odpowiedzi, czy lekarze wycofaj wypowiedzenia, musimy bra pod
uwag rwnie konieczno zawieszenia biecej dziaalnoci
oddziau tumaczya dyrektor
PPZOZ kilka dni pniej, podczas sesji Rady Powiatu. Pytana
przez radnych o przyczyny zoenia przez ginekologw wypowiedze odpowiedziaa, e

to nie kwestie finansowe miay najwiksze znaczenie. Powodem ich decyzji s kwestie personalne. Chodzi o dyrektora do
spraw medycznych i ordynatora oddziau ginekologiczno-pooniczego w Wodzisawiu,
dr Wojciecha Kluszczyka.
aden z planw nie zakada likwidacji oddziau
podkrelaa Dorota Kowalska. Nawet jeli pojawi si
konieczno zawieszenia jego
funkcjonowania, to pomoc dla
pacjentek zostanie zabezpieczona. Nie przewidujemy rwnie adnych zwolnie wrd
poonych. Bdziemy stara si
zaoferowa im prac w zawodzie, a w najgorszym wypadku
zaproponujemy im prac w
innych oddziaach.

RADLIN INWESTYCJE

Radlin oywi centrum miasta?


Miasto Radlin, jako jedyne w naszym regionie, uczestniczy
w midzynarodowym projekcie Urbact City Centre Doctor.
W pitek, 23 wrzenia, w ramach realizowanego midzynarodowego projektu, w Radlinie
dyskutowano na temat kondycji
centralnej czci miasta. Na spotkaniu obecni byli reprezentanci
modziey, instytucji miejskich i
przedsibiorcw radliskich.
Uczestnicy dyskusji skupiali si nie tylko na niedostatkach,
ale rwnie plusach centrum
Radlina. Doceniona wic zostaa fontanna w centrum miasta,
plac Radliskich Olimpijczykw
z jego nowym owietleniem czy
radliskie zielece i skwery. Z
pozytywnym odbiorem mieszkacw spotykaj si rwnie
sezonowe stragany z owocami
przy ul. Korfantego.
Wrd minusw wymienia-

no z kolei takie aspekty, jak stan


techniczny niektrych drg,
brak kina w Miejskim Centrum
Kultury, brak dobrej kawiarni,
a przede wszystkim - kwestie
kulturalno-spoeczne, ze szczeglnym naciskiem na organizowanie imprez dla ludzi modych. Dyskusja grupy skupia
si najsilniej na dwch tematach
- oywieniu placu Radliskich
Olimpijczykw oraz lepszego
wykorzystania ul. Korfantego
przy gwnym skrzyowaniu
biertutowskim.
Cho celem spotkania nie
byo planowanie zmian inwestycyjnych a jedynie rozpoczcie dyskusji, cz uwag uczestnikw pokrywa si z planami
wadz Radlina. Miasto planu-

je bowiem nowe miejsca zieleni, cznie z parkiem miejskim,


rozwaano rwnie nadanie
nowych funkcji placowi Radliskich Olimpijczykw.
Przeprowadzone spotkanie
odbyo si w ramach projektu Urbact CityCentre Doctor,
ktrego istot jest rozpoczcie
dyskusji na temat zmian w przestrzeni miejskiej, przede wszystkim centrum i porwnywanie si
z innymi miastami w Europie.
Oprcz miasta Radlina, w projekcie uczestnicz rwnie takie
miasta, jak wgierskie Sopron,
woskie San Dona di Piave, irlandzkie Kildare czy hiszpaskie
Medina del Camp.
k

POLUB NAS NA FACEBOOKU!


QR CODE

Wygenerowano na www.qr-online.pl

QR CODE

Wygenerowano na www.qr-online.pl

kk

KOBIETY,
(SAMO)BROCIE SI
14 padziernika, na terenie
Orlika w Gorzycach zorganizowane zostan zajcia samoobrony dla wszystkich zainteresowanych pa. Podczas
zaj, ich uczestniczki poznaj
zasady i podstawy odpowiedniego zachowania w sytuacji
niebezpiecznej, co pozwoli im
na zbudowanie pewnoci siebie
oraz poczucia bezpieczestwa.
wiczenia zostan dostosowane
do warunkw oraz moliwoci
fizycznych uczestniczek. Zapisa si na nie mona ju teraz,
pod numerem telefonu: 725
333 733.
NOWA STRONA WODZISAWSKIEJ OWIATY
Na stronie internetowej UM
Wodzisawia l. dziaa nowa
podstrona powicona w caoci edukacji. Nowa podstrona to przede wszystkim liczne
wiadomoci z wodzisawskich
przedszkoli, szk podstawowych oraz gimnazjw. Ponadto
znajduj si tu wszystkie dane
kontaktowe do placwek owiatowych, kalendarz wanych dla
owiaty wydarze oraz dane
dotyczce wynikw osiganych
przez uczniw, a nawet gry
wodzisawskie, przygotowane
z myl o najmodszych internautach.
RYDUTOWSKI POLICJANT NAJPOPULARNIEJSZYM DZIELNICOWYM
Na pocztku wrzenia Polska
Press sp. z o.o oraz Komendant
Wojewdzki Policji w Katowicach ogosili wyniki plebiscytu
Najpopularniejszy dzielnicowy wojewdztwa lskiego
2016, ktrego celem jest m.in.
promowanie podejmowanych
przez lsk Policj dziaa
oraz kreowanie pozytywnego
wizerunku Policji. Najwicej,
bo a 48 345 gosw, zdoby
asp. szt. Kazimierz Wielgus z
Rydutw. Najbardziej lubiany
dzielnicowy zdeklasowa tym
samym niemal 200 koleanek
i kolegw biorcych udzia w
plebiscycie.
LEKCJE GRY
NA PIANINIE W WCK
Wodzisawskie Centrum Kultury organizuje indywidualne lekcje gry na pianinie dla
wszystkich chtnych dzieci,
modziey i dorosych. Zajcia
odbywaj si w poniedziaki,
wtorki i rody w godzinach popoudniowych, jednak termin
indywidualnych zaj umawia
si bezporednio z instruktorem. Prcz indywidualnych
lekcji praktycznych, organizowane s rwnie grupowe zajcia teoretyczne. Moliwe jest
nawet pobieranie prywatnych
lekcji piewu. Lekcje gry na pianinie w WCK prowadzi Hanna
Rodzo. Koszt godzinnej lekcji
gry na pianinie wynosi 35 z,
25 z p godziny lekcji dla
maluchw oraz 10 z za zajcia
teoretyczne w grupie.
PIJANY KIEROWCA
SPRAWC KOLIZJI
19 wrzenia, na ul. Moszczeskiej w Mszanie miaa miejsce
kolizja z udziaem nietrzewego
kierowcy. Kierujcy mercedesem mczyzna, jadc ul.
Moszczesk w kierunku Jastrzbia-Zdroju, nie dostosowa prdkoci do panujcych
warunkw, straci panowanie
nad pojazdem, zjecha do rowu
i uderzy w drzewo. 41-letni
jastrzbianin, ze stuczeniami
koczyn i barku, zosta zabrany
do jastrzbskiego szpitala. We
krwi mia 2 promile alkoholu.
Grozi mu do 2 lat wizienia.

4 Sport

5 padziernika 2016, nr 20 (221)

WODZISAW LSKI WYDARZENIE SPORTOWE

RADLIN SPORT

XXIV Bieg
Gazety Wodzisawskiej

Szpadzici opanowali Radlin

R E K L A M A

JUSTYNA KONISZEWSKA

Fot. Justyna Koniszewska

23 wrzenia na terenie wodzisawskiego Rodzinnego Parku Rozrywki Trzy Wzgrza


odby si po raz 24. memoria
im. Leszka Kowalczyka, czyli Bieg Gazety Wodzisawskiej.
Tradycyjnie, jak co roku w wydarzeniu, wzili udzia uczniowie szk podstawowych,
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Jednake w kategorii
open mogli wzi udzia wszyscy mionicy biegania. Wrd
nich by Zbigniew Boski wodzisawianin, ktry po przeszczepie nerki zdoby Koron
Maratonw Polskich. Podczas
imprez sportowych chce propagowa idee wiadomego
dawstwa narzdw. Na starcie
wszystkich biegw stano 354
uczestnikw.
Bieg Gazety Wodzisawskiej nazwany jest imieniem
Leszka Kowalczyka, ktry by
redaktorem Serwisu Wodzisawskiego. Jako pierwszy
zorganizowa pierwsz edycj
zawodw. Organizatorami wydarzenia byo Wodzisawskie
Centrum Kultury przy wsparciu Miejskiego Orodka Sportu
i Rekreacji Centrum.

Zobacz ca fotorelacj

Leszek Kowalczyk zmar w 1998 roku, kiedy to przegra


walk z chorob. Od osiemnastu lat bieg Gazety Wodzisawskiej nosi jego imi. Przedsiwzicie z czasem stao
si wydarzeniem, ktre na stae wpisao si w kalendarz
imprez kulturalno-sportowych w Wodzisawiu l.

Fot. Justyna Koniszewska

Radliskie obchody praktyki wadania broni bia, co w wszym sensie stanowi sportow form, czyli dyscyplin sportow
zwieczyy zawody szermierzy o Puchar Polski Juniorw.

Prawie 400 uczestnikw stano na starcie biegw.


Kolejna edycja memoriau im. Leszka Kowalczyka zakoczona ogromnym sukcesem.
JUSTYNA KONISZEWSKA

<< GazetaInformator.pl

24 oraz 25 wrzenia na
terenie Miejskiego Orodka
Sportu i Rekreacji w Radlinie
odby si Puchar Polski Juniorw w szpadzie kobiet i mczyzn. Rozgrywki miay miejsce
w ramach obchodw 80-lecia
szermierki radliskiej. W zawodach wzili udzia sportowcy w wieku 14-20 lat. Zmagania szpadzistw zakoczyy si
zwycistwem Wojciecha Lubienieckiego z PTG Sok Mielec,
na miejscu drugim uplasowa
si Maciej Bielec z KS Szpada
Wrocaw. Miejsca trzecie zajli
Bartomiej Zbierada z Polskiego Klubu Szermierczego oraz
Piotr Kopa z UKS MDK Olimp
Lubin. Najlepszy zawodnik Towarzystwa Szermierzy Grnik Radlin Daniel Marcol by
na pitym miejscu. W trakcie
trwania rozgrywek przewidziano udzia ponad 200 zawodniczek i zawodnikw z caej Polski, w tym medalistw
Mistrzostw wiata i Europy
Modzieowcw,
Juniorw
i Kadetw oraz 12 zawodniczek i zawodnikw gospodarza imprezy, Grnika Radlin.
Wrd szpadzistek pierwsze
miejsce zaja Julia Faliska z
Warszawianki, wyprzedzajc
Oliwi Malowaniec z KS Szpada Wrocaw. Dwa rwnolege

Zobacz ca fotorelacj

Ciekawym aspektem rywalizacji szpadzistw s formy


grzecznociowe. Przed i po walce zawodnikw obowizuje powitanie i poegnanie wykonywane odpowiednimi
ruchami broni (tzw. ukon szermierczy). Ponadto po skoczonej walce zawodnicy maj obowizek podania sobie
doni (rki nieuzbrojonej). Nieprzestrzeganie powyszych
form zwyczajowych traktowane jest jako zachowanie
niesportowe i karane zgodnie z przepisami.
trzecie miejsca zajy Aleksandra Pernach zUKS Woodyjowski Siemianowice lskie
oraz Anna Mroszczak, reprezentujc KS Szpada Wrocaw.
Najlepsza z radlinianek Aleksandra Siwo zaja 27 miejsce
w stawce 98 zawodniczek. Or-

ganizatorami wydarzenia byli:


Towarzystwo Szermierzy Grnik Radlin oraz miasto Radlin.
Turniej wspnansowany jest
ze rodkw budetowych miasta Radlin.
JK

PLUSY BIZNESU
DLA

Dodatek tematyczny 20/2016

GazetaInformator.pl 5 padziernika 2016 nr 20 (221)

REGION ROZWJ GOSPODARCZY

Zamie stres na odwag demonstracyjne spotkanie


Toastmasters w Wodzisawiu l.

y ialny:
eramt med
Wspiona
Patr
dobre tematy!

dominika rudzka

S szczliwcy, ktrym z
darem przemawiania dane byo si urodzi. Tacy ludzie, wystpujc nawet przed wielotysiczn publicznoci, czuj si
jak ryba w wodzie. Jednak dla
wikszoci z nas, przemawianie
do wikszego grona odbiorcw
wie si z paraliujcym stresem, koataniem serca, niemonoci zebrania myli, obaw
przed popenieniem bdu czy
omieszeniem. Okazuje si jednak, e nawet najbardziej niemiae osoby maj szans sta
si porywajcym tumy mwc.
Wszystko dziki praktyce, ktra jak wiadomo nie od dzi
czyni mistrza. Klub mwcw Toastmasters International pomaga w ksztatowaniu
kompetencji, poprzez regularne wiczenia, ktre pomagaj
w klarownym przekazywaniu
swoich myli i potrzeb podczas
przemawiania do wikszego
grona ludzi. Dobrego mwc
charakteryzuje odpowiedni ton
wypowiadanych sw, ich po-

Fot. Justyna Koniszewska

Nauka umiejtnoci oratorskich w przyjaznej atmosferze, wrd ciekawych ludzi, z ogromn dawk praktycznej wiedzy
w Wodzisawiu l. odbyo si pierwsze, demonstracyjne spotkanie klubu mwcw i liderw Toastmasters International.
prawno oraz ekspresja. Zwracamy uwag rwnie na kontakt wzrokowy z publicznoci
i gestykulacj. Na pielgnowanie tych wartociowych umiejtnoci mieli szanse rwnie
mieszkacy naszego regionu,
dziki Prezesowi Izby Gospodarczej, ktry by partnerem i
inicjatorem spotkania zorganizowanego w auli Zespou Szk
Zawodowych w Wodzisawiu
lskim.
Czym jest Toastmasters?
Toastmasters International
jest midzynarodow organizacja typu non-profit, ktrej celem jest szerzenie umiejtnoci
komunikacji, przemawiania i
przewodzenia. Organizacja powstaa niemal 100 lat temu w
USA a obecnie posiada ponad
15,4 tys. klubw na caym wiecie, w ktrych ponad 332 tys.
czonkw regularnie spotyka
si i uczy w jaki sposb stawa
si lepszym mwc i naturalnym liderem. Celem kadego
klubu jest nieustanny rozwj
kompetencji jego czonkw,

poprzez dzielenie si praktyczn wiedz w miej i przyjaznej


atmosferze.
Uruchomienie
wodzisawskiego klubu Toastmasters jest moliwe dziki
pomocy Toastmasters Silesia
i Toastmasters na szczycie z
Bielska Biaej.
Pierwsze spotkanie klubu
w Wodzisawiu lskim
Pierwsze, demonstracyjne spotkanie klubu Silesia Toastmasters w naszym regio-

nie odbyo si 23 wrzenia o


godzinie 18:30 w auli Zespou Szk Zawodowych. Gwna oceniajca spotkania, Katarzyna Halama, powiedziaa:
Ciekawo to cecha ludzi, ktrzy chc si rozwija. Spotkania Silesia Toastmasters maj
przede wszystkim umoliwi
rozwj ludzi, ktrzy w nich
uczestnicz. Podczas spotkania demonstracyjnego, aula
ZSZ bya wypeniona po brzegi
ludmi zainteresowanymi tego

typu projektem co dowodzi,


i potencja rozwoju istnieje i
naley go jedynie dobrze wykorzysta. Spotkanie Silesia Toastmasters miao charakter pokazowy. Obecni na wydarzeniu
mieszkacy Wodzisawia mili
okazje wysucha trzech przemwie, oceni je oraz zobaczy, w jaki sposb funkcjonuje
klub mwcw i liderw. W demonstracji wzi udzia Krzysztof Dybiec, ktry opowiedzia o
swoim CV i zwyciy gosowa-

nie na najlepsze przemwienie.


Inicjator wydarzenia podkreli, e spotkania klubu Silesia
Toastmasters w Wodzisawiu
to szansa przede wszystkim dla
modziey, ktra ma moliwo
doskonalenia umiejtnoci oratorskich oraz przywdczych,
dziki czemu zwikszy swoj
szans na rynku pracy.

KOMENTARZ PREZESA IZBY GOSPODARCZEJ W WODZISAWIU LSKIM

Zobacz ca fotorelacj

Krzysztof Dybiec, Prezes


Izby Gospodarczej w Wodzisawiu lskim a jednoczenie gwny inicjator powstania klubu Toastmasters
w miecie, odpowiada na
pytania, dlaczego uwaa, e
powstanie takiego klubu jest
istotne i w jaki sposb wpynie on na popraw konkurencyjnoci lokalnej gospodarki.
Czy klub Silesia Toastmasters
powstanie w Wodzisawiu?
Jeli tak, to kto moe si do
niego zapisa?
Na spotkania Silesia Toastmasters zapisao si ju
kilkudziesiciu
chtnych.
Wszystko wskazuje na to, e
doprowadzimy do powstania
klubu w Wodzisawiu lskim.
Spotkania maj si odbywa
co 2 tygodnie w Powiatowym
Centrum Ksztacenia Zawodowego i Ustawicznego przy
ul. Gaczyskiego od godziny 18.15 do 21.00. Miejsce
jest wybrane nieprzypadkowo - placwka ksztaci zarwno modzie, jak i dorosych.
Czowiek ksztaci si przez
cae ycie - to jedna z zasad,
ktr kieruje si klub, dlatego
do Silesia Toasmasters zapisa moe si kady. Docelowo,
w planach mamy uruchomienie dwch klubw. Pierwszy z
nich przeznaczony bdzie dla
modziey szk ponadgimna-

zjalnych w celu zwikszenia


ich zdolnoci przywdczych
oraz umiejtnoci przemawiania. I tu zapraszamy szczeglnie osoby, ktre w przyszoci
chc zosta przedstawicielami handlowymi, agentami,
wykadowcami, dyrektorami
sprzeday, liderami dziaw
marketingu i PR. Drugi klub
ma powsta dla wacicieli
firm i ich pracownikw. W tej
chwili organizujemy spotkania poczone, poniewa do
do kadej grupy potrzebnych
jest minimum 20 osb . Aby
przyj na spotkanie nie trzeba by czonkiem klubu. Zawsze chtnie witamy goci a
nasze spotkania maj charakter otwarty.
Uwaa Pan, e klub przeznaczony jest przede wszystkim
dla modziey. W jaki sposb
klub moe pomc modym ludziom i jaki ma to wpyw na
funkcjonowanie lokalnej gospodarki?
Od 4 lat wsplnie z Panem Sebastianem Kowalskim
z POL-EKO-APARATURA,
Przewodniczcym naszego
zespou IG ds. rozwoju specjalistw, prowadzimy szeroko zakrojone dziaania nad
wzmocnieniem edukacji i
przygotowaniem dzieci i modziey dla lokalnego rynku
pracy. Klub Toastmasters to

take odpowied na potrzeby


lokalnych przedsibiorcw,
ktrzy skar si, e modzie
nie potrafi odezwa si na
rozmowie kwalifikacyjnej, e
komunikuje si mailami czy
SMS-ami. Modzie nie potrafi odpowiednio przekaza
swoich myli, wykorzystujc
do tego aparat mowy i komunikacj niewerbaln. Trudno
jest budowa jakiekolwiek relacje, jeli nie potrafi si o nich
powiedzie. Klub pomaga rozwija te zdolnoci i wzmacnia
przysz kadr pracownicz
lokalnych przedsibiorcw.
Dziki tym dziaaniom zwikszy si konkurencyjno gospodarcza naszego regionu.
Dlaczego uwaa Pan, e powstanie takiego klubu jest
wane i warto stara si o to,
aby rwnie ludzie z naszego
regionu mieli okazj w nim
aktywnie uczestniczy?
Najblisze kluby s w
Bielsku i Katowicach - to dosy daleko, aby dojeda dwa
razy w miesicu na spotkania.
Wszystko wskazuje na to, e
moja determinacja pomoe
w utworzeniu klubu Toastmasters w Wodzisawiu lskim. Ostatnie wyniki matur
pokazuj, e mamy najzdolniejsz modzie na lsku.
Zaley nam jeszcze na tym,
aby ta modzie bya najlepiej

przygotowana do kadego rodzaju pracy. Ju wkrtce, przy


duym udziale starostwa i jego placwek, powinien ruszy
projekt kreowania innowacji i
przedsibiorczoci. Jednym z
jego elementw jest wanie
Toastmasters, ktry pozwala
rozwija umiejtnoci bycia
liderem, w tym efektywn komunikacj, organizacj czasu i
budowanie zespou.
Jestem zwolennikiem
budowania
spoeczestwa obywatelskiego oraz
lokalnego patriotyzmu
gospodarczego.
Ostatnie wyniki bada prowadzonych przez kolejne
pokolenia naukowcw
z Harvardu na temat tego, co sprawia, e ludzie
czuj si szczliwi, tylko utwierdziy mnie w
moim dziaaniu. Z bada
trwajcych 75 lat wynika,
e Dobre relacje z innymi ludmi sprawiaj, e
jestemy zdrowi i szczliwi. Kropka. Jestem
przekonany, e nasze
dziaania zmierzaj w jak
najlepszym kierunku. A
czym jest udzia w Toastmasters i czego tam uczymy? Przyjd i zobacz 21
padziernika o godzinie
18.15 do auli ZSZ w Wodzisawiu lskim.

6 20 03

2 PLUSY BIZNESU

5 padziernika 2016, nr 20 (221)

DLA

<< GazetaInformator.pl

Niezbdnik przedsibiorcy

Pion fiskalny

ledzimy zmiany

Zapytaj o
P R O MO C J E n a
terminale
patnicze

ib.pl

Wszystkie atuty w rku!

Terminale , urzdzenia niefiskalne


terminale patnicze dla kadej brany
czytniki kodw kreskowych
ib.pl
wagi sklepowe, szuflady kasowe

67 47, 697 212 351


raciborskiemedia.pl biuro@raciborskiemedia.pl

Oprogramowanie dla firm


oprogramowanie magazynowe
oprogramowanie gastronomiczne
aktualizacje, opieka serwisowa
bezpieczestwo danych, backupy
szkolenia i wdroenia
Serwis fiskalny
szkolenia z obsugi kas fiskalnych
naprawa kas i drukarek fiskalnych
KUPUJC

KAS FISKALN

PAKIET REKL AMY

GRATIS!
*)
o 60% wartoci

Zmiany: Wdraanie Jednolitego Pliku


Kontrolnego
Efektem wprowadzenia Jednolitego Pliku Kontrolnego ma by skrcenie
czasu kontroli, zmniejszenie jej uciliwoci oraz obnienie kosztw. Od
lipca, obowizek skadania pliku maj najwiksi przedsibiorcy, od 2017 r.
czeka to rwnie maych i rednich przedsibiorcw. Ministerstwo Finansw
informuje o obowizujcych zmianach.
Fot. PIXABAY

Kasy i drukarki fiskalne


kasy przenone, mobilne
kasy systemowe, sieci kasowe
drukarki fiskalne, niefiskalne
materiay eksploatacyjne, rolki do kas

Od 1 lipca 2016 r. najwiksi przedsibiorcy dziaajcy w


Polsce maj obowizek comiesicznego przekazywania administracji podatkowej danych
dotyczcych podatku VAT w
formie Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK). W pierwszym
okresie sprawozdawczym koczcym si 25 sierpnia, zostao prawidowo zoonych (tzn.
zakoczonych wystawieniem
Urzdowego Powiadczenia
Odbioru) 5770 plikw JPK
VAT o niepowtarzalnych numerach NIP. Analiza danych
zawartych w JPK przyspieszy

identykacje nieprawidowoci w wypenianiu obowizkw


podatkowych.
Od 1 stycznia 2017 obowizkowi skadania JPK bd
podlegay kolejne grupy podatnikw redni i mali przedsibiorcy. Data zoenia sprawozdania za pierwszy okres bdzie
przypadaa 25 lutego 2017 roku. Aby uatwi wykonywanie
tego obowizku Ministerstwo
Finansw udostpni podatnikom bezpatn aplikacj do
skadania sprawozda w tym
formacie. Wykonanie tego
oprogramowania zostao zle-

cone spce Aplikacje Krytyczne Sp. z o.o. Oprogramowanie


bdzie umoliwiao walidacj
danych wejciowych zapisanych w arkuszu kalkulacyjnym, generowanie dokumentu JPK_VAT w oparciu o tak
przygotowane dane, a nastpnie import przygotowanego
dokumentu JPK do Ministerstwa Finansw. Aplikacja zostanie udostpniona do koca
listopada biecego roku.
RDO:
MINISTERSTWO
FINANSW

Wydarzenie: VI Europejski Kongres Maych


i rednich Przedsibiorstw
Warsztaty, kilkadziesit sesji panelowych oraz debaty odbd si w Midzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach i bd trway od 10 do 12
padziernika 2016 roku.
Trzy dni dla innowacji
to haso wiodce VI Europejskiego Kongresu Maych
i rednich Przedsibiorstw,
najwikszego w Europie wydarzenia dla rm tego sektora.
Kongres to trzydniowy cykl
prestiowych spotka wiata biznesu, skierowanych do
wszystkich zainteresowanych
tematyk MP.
Europejski Kongres Maych i rednich Przedsibiorstw to: szansa na skorzystanie z porad ekspertw,
wymiany spostrzee w midzynarodowym gronie i nawizanie licznych kontaktw
biznesowych dziki formule
B2B i B2C; moliwo otrzymania informacji dotyczcych
nowych rde nansowania, zdobycia wiedzy prawnej w zakresie funkcjonowa-

nia MP; okazja do poznania


punktu widzenia specjalistw
biznesu, odznaczajcych si
swoimi osigniciami w Polsce i na wiecie; sposobno
do zdobycia praktycznej wiedzy o nowych rynkach i perspektywach rozwoju.
Uczestnikami Kongresu
mog zosta przedstawiciele
MP, ale take reprezentanci
samorzdw terytorialnych
i gospodarczych, urzdw
pastwowych, instytucji otoczenia biznesu oraz naukowo-badawczych, a take uczelni
wyszych. To take doskonae miejsce dla start-upowcw
czy osb planujcych rozpocz swoj dziaalno gospodarcz. W Kongresie kadego
roku bior udzia take przedstawiciele duych rm i gocie
zagraniczni, ktrzy chtnie

wsppracuj z sektorem MP.


Pord osb wspierajcych idee Kongresu znajduje
si wiele osobistoci dla ktrych rozwj gospodarki jest
traktowany jako priorytet dla
wzrostu i znaczenia kraju na
arenie midzynarodowej. Do
udziau w VI edycji Kongresu zaproszono 14 Komisarzy
unijnych, a take goci z Dyrekcji Generalnych Komisji
Europejskiej i Europejskiego
Komitetu Ekonomiczno-Spoecznego. Kongres objty zosta take patronatem Parlamentu Europejskiego.
Formularz rejestracyjny
oraz szczegowy program
Kongresu: www.ekmsp.eu.
Udzia w wydarzeniu jest bezpatny.
RDO: GAPR

Artykuy do rubryki Niezbdnik przedsibiorcy


opracowane zostay we wsppracy z firm SOFT-IB Ireneusz Burek

ib.pl
Wicej na softib.pl

SOFT-ib Ireneusz Burek, NIP 639-100-40-27


Oddziay:

Wodzisaw lski, ul. w. Jana 16 | tel. 32 440 89 88 601 46 20 03


Racibrz, ul. Klasztorna 12 | tel. 32 415 98 18 504 18 18 27
Kdzierzyn, ul. W. Planetorza 9/2 | tel. 77 482 67 47 533 355 477
*)

O szczegy promocji pytaj handlowcw.

softib.pl centrumkasskalnych.pl r-media.pl

GazetaInformator.pl >>

PLUSY BIZNESU

5 padziernika 2016, nr 20 (221)

DLA

ib.pl

m
ie
k
o
r
im
n
t
a
t
s
o
6
1
0
2
Rok
u
zwolnienia z obowizk
h
c
y
ln
a
k
s
fi
s
a
k
ia
n
a
w
instalo
Po ostatnim zamieszaniu wok tzw. fiskalizacji on-line, obecnie coraz czciej nasi Klienci pytaj, jak
interpretowa informacje, i w roku 2017 przestan obowizywa wszelkie zwolnienia z tytuu rejestracji
za pomoc kas fiskalnych.
Co do zasady, zgodnie z ustaw o VAT, jeli firma sprzedaje towary lub usugi na rzecz osb fizycznych
nieprowadzcych dziaalnoci gospodarczej oraz rolnikw ryczatowych, jest obowizana do rejestrowania obrotu przy zastosowaniu kasy fiskalnej. Ministerstwo Finansw wprowadzao okresowe zwolnienia z tego obowizku, ktre stopniowo s wygaszane. Jedno z nielicznych, jakie jeszcze funkcjonuje
to zwolnienie z kasy fiskalnej w przypadku osiganych obrotw detalicznych poniej 20 tys. z.
Nierzadko zdarzao si i zdarza do dzi, e przedsibiorcy zaniaj pacone podatki, deklarujc jedynie
cz swojej sprzeday, wanie po to, aby nie przekroczy w roku limitu 20 tys. z. Ministerstwo Finansw
podkrela, e docelowo kady przedsibiorca, ktry sprzedaje na rzecz detalistw bdzie obowizkowo
korzysta z kasy fiskalnej w imi przejrzystoci prowadzenia biznesu, ochrony uczciwych przedsibiorcw
oraz praw konsumentw.
Do koca biecego roku jednak w mocy jest nadal rozporzdzenie, zgodnie z ktrym obowizek wprowadzenia kasy nastpuje po upywie dwch miesicy nastpujcych po miesicu, kiedy doszo do przekroczenia tej wartoci. W przypadku kwoty poniej limitu, kasy fiskalnej nie trzeba instalowa.
Takim najwikszym (i najbardziej kontrowersyjnym) zwolnieniem, ktre przestao obowizywa od 2015
roku, byo zwolnienie dla wybranych usug, w tym warsztatw samochodowych, lekarzy, dentystw,
prawnikw, fryzjerw, kosmetyczek oraz lokali gastronomicznych, nawet gdy wykazywany przez tych
podatnikw obrt by niszy ni 20 tys. z rocznie. Natomiast wraz z kocem roku 2016 limit ten przestaje
obowizywa w ogle, co oznacza, e kady przedsibiorca, ktrego klientami s konsumenci detaliczni
lub rolnicy ryczatowi, bdzie musia uywa kasy fiskalnej od 2017 r. niezalenie od wykonywanego
obrotu.
W odpowiedzi na pytania naszych Klientw wyjanilimy jak wyglda sytuacja w wietle obecnych przepisw. Do koca roku mamy jednak jeszcze ponad trzy miesice, a dowiadczenie mwi, e Ministerstwo
Finansw czsto publikuje nowe rozporzdzenia o stosowaniu kas fiskalnych w grudniu, zatem moe
by i tak, e nie zostao powiedziane jeszcze ostatnie sowo w tym temacie.
Ireneusz Burek
waciciel SOFT-IB

ektroniczn
Najtasza z pamici el

1089,00

+ PAKIET REKLAMY
O WARTOCI 650,00
*)
GRATIS!

Kasa fiskalna
Kobra Aclas
j:
parametry kasy fiskalne
ia
kop
elektroniczna
3 000 PLU
nazwa PLU 40 znakw
7 stawek VAT
)
szybki wydruk (44 linie/s
waga 0,55 kg
PS2, szuflady
zcza: microUSB, RS232,
komunikacja Bluetooth

Pion wydawniczy
agencja reklamowa
Wydawnictwo
dwutygodnik Gazeta Informator
portal GazetaInformator.pl
portal raciborz.com.pl
Agencja reklamowa
reklama zewntrzna
poligrafia
kreacja wizerunku
marketing internetowy

P R O M O C JA

T
R
A
T
S
A
N
A
N
O
R
S T
je:
Promocja obejmu
kowej
wykonanie wizytw
strony internetowej
domena
hosting
domenie
e-mail we wasnej

...Z A JEDYNE

400 Z

*)

promocja trwa do 30 wrzenia 2016 r. O szczegy pytaj handlowcw. Ceny netto

N E T TO !

*)

wiadomoci

Z regionu

5 padziernika 2016, nr 20 (221)

<< GazetaInformator.pl

REGION MOTORYZACJA

Znakomite wyniki Toyoty Prius w testach bezemisyjnej jazdy


Naukowcy z Uniwersytetu Rzymskiego przeprowadzili badania wydajnoci napdu
hybrydowego nowego Priusa:
rednio przez 73,2% czasu
podry i na 62,5% jej dystansu, samochd jecha w
bezemisyjnym trybie elektrycznym.
Wartoci te byy jeszcze wysze w rodowisku typowo
miejskim.
Niemal 45% energii zuytej
na poruszanie si pojazdu
wytworzy silnik elektryczny
Priusa.
Jedna trzecia energii elektrycznej zuytej przez auto
zostaa wytworzona podczas
hamowania rekuperacyjnego.
Badania przeprowadzone
na Uniwersytecie Rzymskim
wykazay, e podczas typowej
jazdy miejskiej, przez wikszo czasu i na wikszoci pokonywanego dystansu, Prius
pozostaje w trybie elektrycznym, nie emitujc adnych
substancji. Wyniki potwierdzaj, e Toyota w znacznym stopniu zwikszya efektywno napdu swej flagowej hybrydy.
Dane zebrane podczas jazd
o charakterze typowych dojazdw do pracy w aglomeracji
rzymskiej na dystansie cznie
2200 km wykazuj, e rednio
przez 73,2% czasu podry i na

62,5% jej dystansu, Prius pozostaje w bezemisyjnym trybie


elektrycznym. Obejmuje to take czas, gdy samochd zatrzymuje si na wiatach, a silnik
automatycznie si wycza.
Wyniki byy jeszcze lepsze
w rodowisku typowo miejskim, gdzie ograniczanie haasu i zanieczyszcze oraz jako
powietrza s szczeglnie istotne. Na tych odcinkach trasy
Prius porusza si nie emitujc adnych substancji przez
79,4% czasu podry na 76,3%
jej dystansu.
Tak dobre rezultaty byy
moliwe dziki jakoci najnowszej wersji jednostki napdowej
Toyota Hybrid Synergy Drive.
Niemal 45% energii zuytej
na poruszanie si samochodu
pochodzio z silnika elektrycznego, a 34,3% zuytej przeze
energii elektrycznej zostao wytworzone podczas hamowania
rekuperacyjnego. Oznacza to,
e ponad jedna trzecia prdu
poruszajcego koa to energia
odzyskana przy hamowaniu
lub zwalnianiu.
W badaniu, zrealizowanym
na zamwienie Toyota Motor
Italy, uczestniczyo 20 kierowcw, w tym 10 mczyzn i 10
kobiet, w dwch grupach wiekowych (do i ponad 35 lat).
Poow uczestnikw stanowi-

Fot. Toyota

Nowy Prius czwartej generacji wykaza si znakomitymi wynikami w naukowych testach zdolnoci
poruszania si w zatoczonym rodowisku miejskim.

li kierowcy, ktrzy ju jedzili


samochodami hybrydowymi,
drug poow osoby bez takich
dowiadcze. Kady z uczestnikw przejecha w Rzymie t
sam tras o dugoci 37 km w
obu kierunkach o rnych po-

rach dnia rano, po poudniu


i wieczorem. Kierowcy jedzili
standardowym Priusem Style
na 17-calowych koach z wczonym trybem Eco i wyczon klimatyzacj, przestrzegajc
ogranicze prdkoci.

Dziki nieustannemu rozwijaniu przez Toyot technologii hybrydowych, nowy Prius


osign najwiksz w historii
modelu popraw parametrw
w zakresie wielkoci emisji i
oszczdnoci paliwa w stosun-

ku do poprzedniej generacji
tej najpopularniejszej hybrydy
wiata. Prius jest jednak nie tylko ekologiczny i oszczdny to
samochd, ktry daje wiele radoci z jazdy.
Toyota Prius, samochd o
wyjtkowej stylistyce i znakomitych wasnociach jezdnych,
wykorzystujcy po raz pierwszy
now platform Toyota New
Global Architecture (TNGA),
wyznacza kierunki rozwoju
pojazdw hybrydowych XXI
wieku w oparciu o legendarn jako i niezawodno, ktrej potwierdzeniem jest ponad
dziewi milionw hybryd Toyoty sprzedanych na caym
wiecie.

TOYOTA KONSEK
RYBNIK
ul. Prosta 100
44-203 Rybnik
Tel. 32 432 90 40
www.toyota.rybnik.pl
Artyku sponsorowany

R E K L A M A

oliwka
Maa Gastronomia
- Dawna Bina Cafe -

Organizujemy przyjcia okolicznociowe!


Oferujemy: lody, kaw mroon, desery, napoje
47-400 Racibrz, ul. Mariaska 2A
Tel. 690 089 327

GazetaInformator.pl >>

wiadomoci

5 padziernika 2016, nr 20 (221)

Z regionu

26 listopad 20:00-9:30 Magiczna Noc Andrzejkowa 100


z wyjtkowe zabawy z Animatorkami, wyywienie all
inclusive, nocleg (wymagany
piwr i poduszka), *impreza przy minimum 10 osobach
31 grudzie 19:30-10:30
Magiczna Noc Sylwestrowa
120 z sylwestrowe zabawy
z Animatorkami, wyywienie all inclusive, nocleg (wymagany piwr i poduszka),
*impreza przy minimum 10
osobach.
Zmieniamy si dla Twojego
dziecka i dla Ciebie. Zapraszamy na nasz now stron internetow www.zoolandia.eu

W najbliszych miesicach Zoolandia organizuje


szereg tematycznych zabaw,
ktre z pewnoci przypadn do gustu kademu dziecku. wietna zabawa gwarantowana!
Poniej harmonogram zabaw:
28 padziernik 18:00-21:00
Wieczr Halloween cena 25
z fantastyczne zabawy z
Animatorkami

29 padziernik 20:00-9:30
Magiczna Noc Halloween
100 z energetyczne zabawy z Animatorkami, wyywienie all inclusive, nocleg
(wymagany piwr i poduszka), *impreza przy minimum
10 osobach
25 listopad 18:00-21:00
Wieczr Andrzejkowy 25 z
odjazdowe zabawy z Animatorkami

ZOOLANDIA
ul. Targowa 5
44-300 Wodzisaw lski
tel. 32 454 70 80
e-mail: biuro@zoolandia.eu
www.zoolandia.eu
Artyku sponsorowany

tel. 32 414 90 30
533 355 277

Dziecko rozwija si nie tylko poprzez zadania edukacyjne,


ale rwnie przez zabaw.

Dzia graki i reklamy:


reklama@GazetaInformator.pl

Rozwj dziecka poprzez


zabaw

strony www | pozycjonowanie

REGION STYL YCIA

zdrowie

Z regionu

5 padziernika 2016, nr 20 (221)

WODZISAW LSKI ZDROWIE

POWIAT RACIBORSKI SZPITAL

Bez kolejek do kardiologw

Szpital w Raciborzu wrd


Liderw lskiej Medycyny

W wodzisawskim Centrum Medycznym


NOVUM-MED pacjentw cierpicych na choroby
ukadu krenia lub cukrzyc przyjmuje a piciu
specjalistw kardiologw.

R E K L A M A

Na ul. Gaczyskiego 2 w
Wodzisawiu lskim w PORADNI KARDIOLOGICZNEJ
przyjmuje piciu specjalistw
kardiologw. Dysponuj oni
dwoma aparatami USG do bada echo serca wraz z kolorowym dopplerem, Holterem do
badania caodobowego EKG,
pracowni rentgenowsk i laboratorium. Wrd chorych na
choroby ukadu krenia du
grup osb stanowi osoby chore na cukrzyc. Pacjenci ci wymagaj dodatkowo okresowej
oceny narzdu wzroku, konsultacji nefrologicznej oraz neurologicznej. W Centrum Medycznym NOVUM-MED mog oni
skorzysta z porad specjalistw
diabetologw, okulistw, nefrologa, neurologa i dietetyczki.
Lekarze ci stanowi jeden skoordynowany zesp specjalistw
wsplnie rozwizujcy problemy
medyczne pacjenta.
Poradnia Okulistyczna Centrum Medycznego dysponuje nowoczesnym tomografem
OCT do badania siatkwki oka,
ktry posiada rwnie opcj badania naczy siatkwki bez uycia kontrastu, co jest szczeglnie
uyteczne u chorych na cukrzyc.

Raciborska lecznica jako jedyna nagrodzona


ze szpitali powiatowych.
Fot. Novum-Med

Choroby ukadu krenia


s gwn przyczyn zgonw
w Polsce. Dziki odpowiedniej
profilaktyce mona jednak zapobiega gronym powikaniom. Oprcz waciwego odywania i mdrze rozplanowanego
wysiku fizycznego, istotne jest
okresowe wykonywanie bada
pod ktem oceny ryzyka chorb
cywilizacyjnych: cukrzycy i chorb ukadu krenia. Na cukrzyc leczy si w Polsce okoo 2,5
mln osb, a drugie tyle ma stan
przedcukrzycowy. Stan przedcukrzycowy nie daje objaww,
jednak stwierdzono, e wyranie przyspiesza rozwj miadycy naczy, zwiksza ryzyko
zawau serca, udaru mzgu oraz
zwiksza ryzyko zgonu sercowo-naczyniowego. Najwicej
osb zmaga si z cukrzyc typu
2, ktrej przyczyny tkwi w niezdrowym stylu yciu. Na nasze
zachowania mamy bezporedni
wpyw i moemy je odpowiednio wczenie skorygowa. Jeli
bdziemy biernie czeka, nieuchronnie naraamy si na ryzyko powika cukrzycy, takich
jak choroba wiecowa, nadcinienie, retinopatia, nefropatia,
neuropatia cukrzycowa.

<< GazetaInformator.pl

Zgodnie ze standardami Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego, badanie dna oka u chorych


na cukrzyc naley wykonywa
przynajmniej raz do roku.
Do koca padziernika, pacjenci zarejestrowani do poradni kardiologicznej w cenie wizyty
pierwszorazowej bd mieli wykonywane badanie EKG, pulsoksymetri oraz oznaczenie poziomu glukozy i cholesterolu.

44-300 Wodzisaw lski


ul. Gaczyskiego 2
Tel. 32 440 77 51
32 440 77 52
www.novum-med.pl
Artyku sponsorowany

23 wrzenia w Zabrzu odbyy si VI Targi Medyczne, w


ramach ktrych najlepsze placwki medyczne otrzymay tytu Lidera lskiej Medycyny.
Nagrody i wyrnienia zostay przyznane w piciu kategoriach. Szpital Powiatowy im.
dr. J. Rostka w Raciborzu otrzyma drugie wyrnienie w kategorii lecznictwa szpitalnego.
Warto doda, e by jedynym
nagrodzonym szpitalem powiatowym. Zawsze wiedziaem, e nasz szpital jest na bardzo dobrym poziomie mwi
podczas konferencji prasowej
starosta Ryszard Winiarski.
Nigdy nie zeszlimy poniej 6.
miejsca wrd szpitali powiatowych w wojewdztwie, a gdybymy mieli szpitalny oddzia
ratunkowy, to wyniki byyby
jeszcze lepsze. Starosta podkrela te, e mimo i wszyscy oczekiwaliby perfekcyjnego
funkcjonowania placwki, to jej
osigniecie jest niemoliwe przy
obecnym systemie finansowania. My naprawd nie mamy
na co narzeka. W porwnaniu
do innych szpitali u nas jest luksus podsumowa Winiarski.
kc

Z regionu

32 414 90 30, 533 355 277

motoryzacja

Dzia graki i reklamy:


reklama@GazetaInformator.pl

5 padziernika 2016, nr 20 (221)

reklama poligraa
wizytwki ulotki

GazetaInformator.pl >>

R E K L A M A

ogoszenia.GazetaInformator.pl

Z regionu

dodaj bezpatne ogoszenie w internecie

CENNIK OGOSZE:
drobne:

tekstowe 6 z w ramce 10 z
moduowe: tekstowe 20 z graczne 35 z

na kolorowym tle 14 z

ZDROWIE

FINANSE
Dopacam do odszkodowa z
rnycz ubezpiecze: zalanie domu, mieszkania, kolizji drogowych i innych przypadkw. Dopata natychmiastowa. Tel. 786
817 069.

Masa: klasyczny, limfatyczny, relaksacyjny, czciowy lub caociowy. Plecy (40z), mog przyjecha
do domu pacjenta. Tel. 504 355
510.
Gabinet rehabilitacji dzieci i niemowlt. Rydutowy, ul. raciborska
390b. Moliwo dojazdu do pacjenta. Oferuj: rehabilitacja was
stp, rk, krgosupa; edukacja
prawidowej pielgnacji niemowlt; neurorozwojowa terapia dzieci
i niemowlt; korekcja wad postawy;

Doradca klienta jednej z wiodcych rm na rynku. Gotwka od


300 z do 12000 z, a dla rm od
300-15000 z. Spat mona wliczy w koszty. Tel. 666 068 329.

GABINET
BIOENERGOTERAPII

Praca dla opiekunek osb


starszych w Niemczech od zaraz. Wodzisaw l., Waowa 2
Tel. 796 999 605

lek. stom. Grayna


Serwinowska-Awsiuk
W ramach NFZ:
pon.,r., czw.: 14.00-18.00
wt.: 9.00-13.00, pitek na telefon
Racibrz, ul. orska 45/2
Tel. 32 417 76 40, 32 415 17 06
BEZ KOLEJEK!

PRACA:
HANDLOWIEC
SPRZTU
KOMPUTEROWEGO

Zastrzegamy sobie moliwo


odpowiedzi na wybrane oferty

Jeli posiadasz:
dobre rozeznanie
w technologiach IT
dobr znajomo internetu
znajomo zagadnie
sieciowych
dowiadczenie
w obsudze klienta

Serdecznie zapraszmy
do kontaktu!

Wyslij CV na adres e-mail:


biuro@softib.pl

Wymagany wasny samochd


CV prosimy przesya na maila:
biuro@raciborskiemedia.pl
Szukamy osoby sumiennej
i godnej zaufania

MECHANIKA
POJAZDOWA
szybko tanio solidnie

PORADNIA
ORTOPEDYCZNA
przy Centrum Zdrowia
ul. Ocicka 51a w Raciborzu.
Godziny przyj:
pon. 16:00-18:00
Rejestracja telefoniczna:

781 289 867

PRACOWNIA
PROTETYCZNA

Przychodnia Weterynaryjna

Izabela Kuczmierczyk

Monika Fita & Barbara


Koodziej-Sordyl
Racibrz, ul. Mysowicka 16/9
Tel. 693 155 008, 795 729 389

centrovet

Racibrz, ul. Opawska 27a/1


Tel. 513 129 915
czynne: pn.-pt. 9-13

Przyjmujemy:
pon.- pt. 9-20, sob. 9-14

Protezy akrylowe,
nylonowe, acronowe,
NAPRAWY PROTEZ

www.centrovet.pl
RNE

47-400 Racibrz
ul. Wojska Polskiego 11

AUTO-GARA

Warsztat: naprawa ROWERW


MOTOROWERW,
WZKW TOWAROWYCH
z wieloletni tradycj od 1946 r.

MERCEDES-AUDI
BMW-VOLVO
amortyzatory, oyska
ukady: hamulcowe,
kierownicze, napdowe

ZOMOWANIE
WSZELKICH POJAZDW

naprawy gwne i biece


diagnostyka komputerowa

Holowanie gratis
ul. Rudzka 66
47-400 Racibrz
WWW.HAMARO.PL
hamaro@onet.pl

32 415 19 91, 691 960 146

WARSZTAT
LUSARSKO-MECHANICZNY
Adam Majnusz

Tel. 32 415 18 80
Mariaska 1, Racibrz

MARIKA
Studio Masau
i Kosmetyki
Modelowanie sylwetki:
redukcja:
tkanki tuszczowej
cellulitu
rozstpw, blizn i inne...
Tel. 690 617 505
facebook.com/marikamasaze

oferuje drewno kominkowe,


drewno opaowe
w dobrej cenie.

Rzuchw, ul. Rybnicka 61


Tel. 512 271 815
32 430 10 45.
Skad znajduje si
z tyu budynku.

EKSPRESOWE
POYCZKI
POD ZASTAW
Najnisze
oprocentowanie
604 729 874, 502 890 351

Kurs koczy si
otrzymaniem certykatu.

Tel. 728 96 95 98

KOMIS LOMBARD
Poyczki pod zastaw
Odsetki od 5 z

(dla emerytw i rencistw

10% zniki)

Racibrz,
ul. Staszica 8

Racibrz
ul. Opawska 21/2

(wejcie od podwrza)

USUGI
REMONTOWO-BUDOWLANE

ODZIE ROBOCZA

(rg Opawskiej i Ogrodowej)

Zygmunt Banik
kompleksowe
wykoczenia wntrz
Tel. 694 403 205

Komis od A-Z
(Kup, Sprzedaj)

KUPI KADE AUTO


tel. 726 000 007

SERWIS
SAMOCHODOWY

Ndza, ul. Sobieskiego 16


Czynne: pn.-pt .8:00-17:00
sob. 8:00-14:00

Tel. 602 150 886

ALUZJE/ROLETY. Najtasze aluzje/rolety. Tel. 604 729


874, 502 890 351. Racibrz, ul.
Opawska 21/2 (rg Opawskiej i
Ogrodowej).

Racibrz
ul. Klasztorna 9
Tel. 32 419 06 27

tel. 513 369 298

szybkie terminy
zapewniamy transport
refundacja NFZ (2111 z)
najwyszy standard zabiegu

Pracownia krawiecka
oferuje profesjonalne kursy
kroju i szycia,
trwajce 120 godzin.

Usugi w zakresie
mechaniki pojazdowej
47-400 Racibrz
ul. Mariaska
Tel. 32 415 18 86

Kamil Majcher

TAXI na lotniska i w kade


inne miejsce. Tanio, bezpiecznie, dyskretnie. Kdzierzyn-Kole i ok. Tel. 511
929 121.

MOTORYZACJA
Sprzedam samochd Ford Fiesta
MK6 rok 2006. Udokumentowany przebieg: 150 tys. km. Diesel 1.4. Zadbany, ekonomiczny,
wszystkie wymiany na bieco.
Oferta prywatna. Tel. 512 333 512.

w Czechach

PRAKTYKA
STOMATOLOGICZNA

Hotel Spa Laskowo poszukuje


kandydatw na stanowisko pomocy kuchennej oraz niadaniowej. Mile widziana dowiadczenie zawodowe. Tel. 535 001 266.

KOLPORTA
GAZET I ULOTEK
(pow. raciborski i wodzisawski)

ZAMA

Rejestracja 781 289 867


Racibrz, ul. Ocicka 51a
Rudnik, ul. Soneczna 38a

32 755 21 31

PRACA

Firma STACH-DREW

masa Shantala; kinesiotaping; gipsy hamujce. Tel. 509 490 689.

AKUPUNKTURA
Zabiegi akupunkturowe s skuteczne w wielu przypadkach chorobowych m.in.: chorobach krwi i
ukadu krwiotwrczego; chorobach
oczu; oziboci pciowej; zapachu
z ust; uczuciu zimna czy te gorca
w nogach, krwawieniach z nosa.

schorzenia krgosupa
i narzdw ruchu
stany blowe
choroby wewntrzne
47-400 Racibrz
ul Mickiewicza 18
Rejestracja telefoniczna

PRACA DORYWCZA

ul. Klasztorna 12 (rg Klasztornej i Ogrodowej) Racibrz


tel. 533 399 344, 32 414 90 30, ogloszenia@gazetainformator.pl

ceny brutto (z VAT)

Dla Ciebie mie,


Dla Kogo Skarb
Masz zbdne rzeczy
Nie wyrzucaj, Przynie
sprawisz Komu rado.
Zapraszamy
od pn.-pt.: 9:00-16:30
47-400 Racibrz
ul. Ogrodowa 10
(naprzeciw byego Jaworu)

Tel. 660 287 150


797 638 860

Tel. 32 419 01 95
502 633 072

ARTYKUY BHP, P.PO.,


SPAWALNICZE, CHEMIA
GOSPODARCZA,WE.
Racibrz, ul. E ichendorffa 12
tel./fax 32 440 30 36
kom. 512 936 444
www.deln-raciborz.pl

PRANIE DYWANW
TAPICERKI
SAMOCHODOWEJ,
MEBLOWEJ,
POLEROWANIE MASZYNOWE,
PASTOWANIE,
CZYSZCZENIE
CIAN I ELEWACJI
Tel. 32 763 40 43
Kom. 504 412 875
Racibrz, ul. Ogrodowa 46

www.green-clean.pl

GazetaInformator.pl >>

Reklama 5

5 padziernika 2016, nr 20 (221)

wizytwki, ulotki >>>

Dzia grafiki i reklamy:


reklama@GazetaInformator.pl

tel. 32 414 90 30
kom. 533 355 277

R E K L A M A

OBEK, PRZEDSZKOLE, SZKOLNE


Wielkimi krokami zblia si nowy rok szkolny
Warto przyjrze si kilku mitom dotyczcym
ubezpieczenia dzieci w obkach, przedszkolach i szkoach.
Z raportw towarzystw ubezpieczeniowych oraz biura Rzecznika Ubezpieczonych, a take na podstawie sygnaw rodzicw, wyania si do smutny obraz zbudowany z niewiedzy rodzicw o ubezpieczeniach dzieci od nastpstw nieszczliwych wypadkw.
Czy ubezpieczenia w szkoach i przedszkolach s obowizkowe?
Rodzic nie ma obowizku opacania grupowego ubezpieczenia dziecka od nastpstw nieszczliwych
wypadkw oferowanego przez szko. Co wicej, ubezpieczenie, o ktrym najczciej sysz na pocztku roku szkolnego, nie jest ubezpieczeniem obowizkowym. Szkoa nie powinna wymusza, sugerowa
obowizku opacenia tej skadki.
Ubezpieczenie NNW jest ubezpieczeniem dobrowolnym. Rodzicielskie poczucie odpowiedzialnoci
podpowiada, e powinno si ubezpieczy dziecko, ale rodzic nie musi korzysta z ubezpieczenia grupowego oferowanego przez szko, wanie dlatego, e bardzo czsto nie wie wtedy, za co paci i ma mocno
utrudnione zaatwianie formalnoci w razie wypadku.
Skoro nie jest obowizkowe, to kupowa je czy nie?
Ubezpieczenie NNW warto wykupi. Mona zrobi to w dowolnym miejscu oraz dowolny sposb.
Zawsze jednak warto zapozna si z warunkami ubezpieczenia. Kryteria, ktre zdecydoway o wyborze
ubezpieczyciela w szkole mog posiada inne priorytety ni rodzica. Szkoa bowiem przyjmowaa oferty
od towarzystwa i spord nich wybieraa. Rodzic jednak ma wiksze pole wyboru. Dzi mona ju rwnie
kupi indywidualne ubezpieczenie NNW przez internet. Np. na platformie bezpieczny.pl rodzic moe
porwna rne warianty ubezpieczenia, jego koszty oraz wysoko wiadcze. Do zawarcia polisy
nie jest wymagany osobisty kontakt z porednikiem ubezpieczeniowym.

PRZY ZAKUPIE ON-LINE NA BEZPIECZNY.PL


SKORZYSTAJ ZE ZNIKI WPISUJC KOD RABATOWY
ZAPAMITAJ SWJ KOD WIELOKROTNEGO UYTKU

25056

TWJ KOD RABATOWY NA

10% ZNIKI

Wicej o zakupie on-line

6 Ekologia

5 padziernika 2016, nr 20 (221)

<< GazetaInformator.pl

EK LOGIA
REGION EKOLOGIA

Czy inwestycje ekologiczne s opacalne?

22 wrzenia w ramach
dnia przedsibiorczoci podczas Oktoberfestu w Wodzisawiu l. odbya si debata
pod tytuem: Czy inwestycje
ekologiczne s opacalne?.
Odpowiedzi na to pytanie szukali przedsibiorcy zrzeszeni w
Izbie Gospodarczej w Wodzisawiu l. oraz przedstawiciele Wojewdzkiego Funduszu
Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, Zwizku Gmin i Powiatw Subregionu Zachodniego
z siedzib w Rybniku i Punktu Informacyjnego Funduszy
Europejskich w Katowicach.
Wszyscy uczestnicy spotkania od pocztku zgadzali si,
e dbao o czyste powietrze
w regionie jest obowizkiem
mieszkacw i dziaajcych tu
rm, bo nie sposb zaprzeczy
alarmujcym doniesieniom
orodkw badawczych zajmujcych si monitorowaniem
stanu rodowiska. Co roku z
powodu zanieczyszczonego powietrza umiera w Wodzisawiu
70 osb mwi Krzysztof Dybiec, prezes Izby Gospodarczej

w Wodzisawiu l., podkrelajc jednoczenie, e wacicielom zrzeszonych w Izbie rm


ley na sercu rwnie zdrowie
mieszkacw: naszym celem jest take propagowanie
spoecznej odpowiedzialnoci
biznesu, ktrego elementem
jest wanie ekologia.
Problem, zdaniem przedsibiorcw, polega jednak na
tym, e przeprowadzanie modernizacji czy inwestowanie
w ekologiczne rozwizania,
szczeglnie w przypadku prb
uzyskania dotacji lub poyczek
celowych, wie si z koniecznoci radzenia sobie z zawiymi i dugotrwaymi procedurami.
To nie do koca prawda oponowa ukasz Frydel
z WFOiGW w Katowicach.
Uywamy obecnie uproszczonych wnioskw, zrezygnowalimy z naborw terminowych
na rzecz naborw staych, prowadzimy konsultacje z przedsibiorcami, eby nasze procedury byy jak najbardziej
przyjazne. Prosz jednak pamita, e to nie my ustanawiamy prawo i te musimy
trzyma si przepisw.

Nastpnie Frydel przedstawi ofert poyczek i dotacji,


ktre Fundusz oferuje wacicielom rm i jeszcze raz podkreli, e interes WFOiGW
idzie w parze z interesem
przedsibiorcw. Zapewnia
rwnie, e wbrew obawom
podnoszonym przez Dybca,
wszystkie wnioski poprawne
pod wzgldem formalnym mog liczy na pozytywn opini
pracownikw Funduszu. Zwraca take uwag na to, i budet
WFOiGW nie jest nieograniczony, a pienidze musz by
rozdysponowane pomidzy
wszystkie rodzaje dziaa, a
nie wycznie na popraw jakoci powietrza.
Podczas debaty gos zabra rwnie starosta powiatu wodzisawskiego, Ireneusz
Serwotka, ktry podobnie jak
ukasz Frydel zasugerowa
przekazanie uwag przedsibiorcw parlamentarzystom
stanowicym prawo, bdce czasem rdem nieporozumie na linii biznesmen-urzdnik.
Prezes rmy Prevac, Andreas Glenc mwi z kolei o
koniecznoci korzystania z

REGION KONKURSY

dowiadcze innych krajw,


w ktrych ekologia od dawna
zajmuje wysokie miejsce na licie priorytetw zarwno pastwa, jak i przedsibiorstw, i
osb prywatnych. Krzysztof
Dybiec zwrci uwag, e do tego jednak potrzebna jest zmiana mentalnoci i zrozumienie, i urzdnicy i mieszkacy

oraz przedsibiorcy nie stoj w


opozycji do siebie, ale wsplnie
chc dba o rodowisko przyrodnicze.
Wniosek ten jest chyba najlepszym podsumowaniem gorcej, niemal ptoragodzinnej
debaty. Jego uzupenieniem
mog by te sowa Sebastiana
Kowalski z rmy Pol-Eko:

Mimo tych rnych trudnoci, o ktrych bya tu mowa,


warto korzysta z rnych
dostpnych rodkw. Nawet
jeeli nie zawsze te inwestycje przynosz zysk, to pozostaje satysfakcja, e moemy
przyczyni si do poprawy
jakoci ycia w naszym regionie.

REGION EKOLOGIA

We udzia w konkursie ekologicznym i wygraj cenne nagrody

14. EDYCJA WITA DRZEWA

siedzibie Stowarzyszenia w Rydutowach lub w Urzdzie Gminy Godw i szkoach na terenie


gminy.
Komisja konkursowa wybierze po trzech laureatw w
Rydutowach i Godowie, ktrzy otrzymaj nagrody o wartoci 500 z (I miejsce), 400 z (II
miejsce) i 300 z (III miejsce).
Stosowne upominki tra rwnie do pozostaych uczestnikw
konkursu. Gala wrczenia nagrd odbdzie si 7 grudnia w
Rydutowskim Centrum Kultury oraz 13 grudnia w gokowickim Orodku Kultury.
Regulamin i szczegy konkursu znajduj si na stronie internetowej Stowarzyszenia Moje
Miasto.
KC

Fot. Stow. Moje Miasto

Bezsmogowcy to my! to ekologiczny konkurs organizowany w Rydutowach i Godowie w ramach projektu Gmina bez
smoga. Pula nagrd wynosi 5 200 z.
Stowarzyszenie Moje Miasto zaprasza mieszkacw Rydutw i Godowa do udziau w
konkursie Bezsmogowcy to
my!, ktrego celem jest podniesienie wiadomoci ekologicznej
w zakresie ograniczenia niskiej
emisji. Aby wzi w nim udzia,
naley przygotowa krtki lm,
fotogra, prezentacj multimedialn lub prac plastyczn lub
literack albo wpisy na jednym
z portali spoecznociowych. Tematyka prac powinna zawiera
propozycj dziaa ekologicznych na rzecz zaprzestania spalania odpadw w domowych
paleniskach oraz uwiadamiania negatywnych skutkw wystpowania tzw. niskiej emisji.
Prace (wraz z wypenion kart zgoszeniow) naley
skada do 31 padziernika w

Zdrowy rozsdek, wzajemna cierpliwo i wyrozumiao oraz wiadomo koniecznoci


podejmowania odpowiedzialnych decyzji to gwne narzdzia, ktre zdaniem
Aleksanadra Jokela z Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Katowicach
mog pomc w walce o czystsze powietrze w naszym regionie. Na zdj. S. Kowalski z
rmy Pol-Eko, A. Glenc prezes rmy Prevac i K. Dybiec prezes Izby Gospodarczej w
Wodziswiu lskim.

Dziaania w ramach
programu Gmina
bez smoga tocz si
rwnolegle w Rydutowach
i Godowie. Projekt otrzyma
take wsparcie WFOiGW
w Katowicach. Partnerami
konkursu Bezsmogowcy
to my! s Ciepownia
Rydutowy, CRIS z Rybnika
i rydutowskie Pastwowe
Ognisko Plastyczne im.
Ludwika Konarzewskiego
Seniora.

Treci zawarte w publikacji nie stanowi ocjalnego stanowiska organw


Wojewdzkiego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

wito Drzewa wrd


pl to haso tegorocznej
edycji programu Klubu
Gaja. W ramach obchodw wita mona nie tylko zasadzi nowe drzewa,
ale rwnie wzi udzia w
rozmaitych konkursach.
Klub Gaja od 14 lat organizuje wito Drzewa. Celem
tegorocznej edycji akcji, ktra
odbywa si pod hasem wito Drzewa wrd pl jest
ksztatowanie postaw ekologicznych wrd czonkw spoecznoci wiejskich, podniesienie ich wiadomoci na temat
znaczenia zadrzewie i zakrzewie w ochronie rnorodnoci
biologicznej oraz dobroczynnego wpywu tego rodzaju rolinnoci na ludzkie zdrowie, a
take zachcenie mieszkacw
terenw wiejskich do sadzenia i
ochrony drzew i krzeww rdpolnych.
W obchody wita drzewa, ktre odbywa si 10 padziernika, mog si jednak wczy nie tylko mieszkacy wsi.
Kady moe posadzi drzewo
lub krzew, otoczy opiek te,

Fot. Justyna Koniszewska

KATARZYNA CZY

Fot. Justyna Koniszewska

Ekologia jest podstaw naszego bytu i istnienia mwi podczas ekodebaty Wodzisawiu l. w ramach dnia
przedsibiorczoci Andreas Glenc z rmy Prevac. Przedsibiorcy i przedstawiciele podmiotw wspierajcych
dziaania ekologiczne dyskutowali w Wodzisawiu o blaskach i cieniach inwestycji ekologicznych.

Dziki programowi wito Drzewa, ktry powsta w


2003 r. z inicjatywy Klubu Gaja, posadzono ju ponad
770 tys. drzew oraz zebrano ponad 3500 ton makulatury.
Dziaania Klubu s kierowane do wszystkich grup
wiekowych, spoecznych i zawodowych, a ich celem jest
aktywna edukacja ekologiczna.
ktre ju rosn i zapozna si
Partnerem akcji s Lasy
z zasadami konkursw orga- Pastwowe, a WFOiGW w Kanizowanych przez Klub. Szcze- towicach udzieli jej wsparcia gowe informacje i formula- nansowego.
rze kontaktowe s dostpne
na stronie internetowej: www.
wsrodpol.swietodrzewa.pl.
KC

GazetaInformator.pl >>

Zapowiedzi 7

5 padziernika 2016, nr 20 (221)

Repertuar imprez
KULTURA ROZRYWKA
7 PADZIERNIKA
GALERIA SZTUKI RYDUTOWY
7 padziernika, o godz. 18:00, w Galerii Sztuki "Zote Grabie"
w Rydutowach odbdzie si wernisa wystawy czonkw
Zespou Twrcw Nieprofesjonalnych "Oblicza" z Rybnika. Prezentowane obrazy stay si inspiracj do powstania
wierszy autorstwa Adama Marka oraz Leszka Sobeczko zwizanych z Grup Literack "Zwrotka" oraz Przewonym Klubem
Literackim - autorzy ci uwietni swoj obecnoci wernisa w
Rydutowach, a wydarzenie poczone zostanie z wieczorkiem
poetyckim. Wystawa prezentowana bdzie do 31 padziernika
2016. Wstp na wernisa i wystaw jest bezpatny.
8 PADZIERNIKA FENIKS RYDUTOWY
8 padziernika o godz. 18:00 w sali teatralnej Rydutowskiego
Centrum Kultury "Feniks" odbdzie si koncert "Na swojsk
nut". Wystpi: zesp B.A.R, Leszek Filec, Dominika
i Janusz yka. Bilety do nabycia s w cenie 35 z od osoby.
Wicej informacji pod numerem tel.: 32 45 77 006.
8 PADZIERNIKA RYDUTOWY
8 padziernika UKS "Pitka Plus" organizuje V Cross Rydutowski o puchar Burmistrza Miasta Rydutowy, w
ktrym udzia wzi mog nie tylko doroli, ale rwnie dzieci
i modzie. Start biegu gwnego zaplanowano na godz. 12:00.
Bieg dzieci i modziey bdzie mia miejsce od godz. 11:00. Wicej informacji o wydarzeniu, jego regulamin oraz instrukcje dot.
zgoszenia udziau dostpne s na gazetainformator.pl
8 PADZIERNIKA RYNEK KOLE
W sobot, 8 padziernika na kozielskim rynku odbdzie si Jarmark redniowieczny z okazji I Festiwalu Mikoaja z
Kola. Organizatorzy zapraszaj na wystpy artystyczne, warsztaty, pokazy mody, taniec ognia, turnieje rycerskie, animacje dla
dzieci i dorosych. Pocztek o godz. 12:00.

KROSTOSZOWICE ORLIK 8 PADZIERNIKA

WODZISAW LSKI WCK 15-16 PADZIERNIKA

BIEG CHARYTAT. ZEDRZYJ 66. WYSTAWA


SZCZEWIKI DLA BERENIKI KANARKW I PTAKW
EGZOTYCZNYCH
Berenika Borkowska ma leczenie dziewczynki. TRASA
6 lat i mieszka w aziskach.
Od urodzenia zmagajc si z
rozszczepem krgosupa, codziennie walczy o swoje zdrowie. Dlatego te, 8 padziernika zorganizowany zostanie bieg
charytatywny "Zedrzyj szczewiki dla Bereniki". Akcja na rzecz
dziewczynki odbdzie si na orliku w Krostoszowicach, w godzinach od 15:00 do 18:00. Do
udziau w biegu zapraszani s
wszyscy mionicy biegania,
chodzenia z kijkami, a take ludzie chccy nie pomoc. Kady uczestnik wydarzenia uici
opat startow dobrowolnej
wysokoci (min. 20 z), ktra w
caoci przekazana zostanie na

BIEGU: Bieg 6 km lub 3 km


dwie ptle w terenie (cross) po
3 km. Trasa typu CROSS bezpieczna, szeroka i bardzo atrakcyjna dla profesjonalnych oraz
amatorskich biegaczy i zawodnikw nordic walkingu. Start
i meta: Orlik Krostoszowice.
Opat startow stanowi dobrowolna wpata co najmniej
20 z na rehabilitacj BERENIKI BORKOWSKIEJ poprzez
wpat na konto: Fundacja
Dzieciom Zdy z Pomoc
Bank BPH S.A. 15 1060 0076
0000 3310 0018 2615 tytuem: 15337 Borkowska Berenika Maria darowizna na pomoc
i ochron zdrowia.

Wodzisawski Oddzia Polskiego Zwizku Hodowcw


Kanarkw i Ptakw Egzotycznych zorganizuje w sali klubowej Wodzisawskiego Centrum
Kultury 66. Wystaw Kanarkw i Ptakw Egzotycznych.
ywa ekspozycja zaprezentowana zostanie w dniach 15 i
16 padziernika, w godzinach
od 9:00 do 17:00. W sumie zaprezentowanych zostanie ponad 250 kanarkw rnych ras
czy papug z kilku kontynentw,
m.in. papugi krlewskie, czerwonoskrzyde, aleksandretty, rozelle tolice, wiergotki
hudeta czy rudosterki. Nie za-

braknie te rnych gatunkw


amandy, wystawowych papuek falistych i wielu innych.
Wstp na wystaw jest bezpatny. Istnieje moliwo dokonania zakupu wybranych okazw.

RACIBRZ ROZRYWKA

SCENICZNA WARIACJA, CZYLI PCHA SZACHRAJKA


16 padziernika o godz.
16:00 DK Strzecha zaprasza
na spektakl Pcha Szachrajka. Spektakl jest sceniczn
wariacj na temat kultowego
tekstu Jana Brzechwy Pcha
Szachrajka. To collage kla-

sycznego teatru bardzo dobrze


przyjmowany przez dziecicego widza. Nowoczesna forma
czerpie te z tradycji, tu z komedii dellarte. W przedstawieniu
zobaczymy jako Pchek Aleksandr Tabor oraz dwa urocze

Karaluchy, w ktrych wciel si


Grayn Tabor i Mateusza Gola. Reyserem spektaklu jest
Dariusz Skibiski. Usyszymy
muzyk wedug wskaza Darka Skibiskiego odegran przez
Kasie Klebb i Pawa Palucha.

16 padziernika, godz.
16:00, sala widowiskowa
RCK DK Strzecha przy ul.
Londzina 38. Bilety w cenie
15 z.
Honorowane karty SENIOR 60+ i RODZINA +.

15 PADZIERNIKA FENIKS RYDUTOWY


15 padziernika o godz. 18:00 w sali teatralnej Rydutowskiego Centrum Kultury "Feniks" wystawione zostanie "Touch of
Ireland" - widowisko muzyczno-taneczne, stworzone w
oparciu o wieloletnie dowiadczenie artystyczne grupy Carrantuohill oraz najlepszych tancerzy formacji Treblers. Bilety do nabycia s w cenie 35 z od osoby. Wicej informacji pod numerem
tel.: 32 45 77 006.
15 PADZIERNIKA FENIKS RYDUTOWY
16 padziernika w sali teatralnej Rydutowskiego Centrum
Kultury "Feniks" odbdzie si III Koncert Festiwalowy "Pord wglowych Alp", organizowany w ramach IV Festiwalu
Muzycznego im. H.M. Greckiego "U rde sawy". Wstp na
wydarzenie jest bezpatny. Wicej informacji pod numerem tel.:
32 45 77 006.
15 PADZIERNIKA
KAMELEON JAZZ CLUB BRZECE
W sobot, 15 padziernika odbdzie si koncert kilkunastu
standardw jazzowych pt. Heres That Rainy Day w
wykonaniu wybitnego pianisty, kompozytora i aranera, legendy
polskiego jazzu - Janusza Skowrona wraz z mod wokalistk Magorzat Markiewicz. Bilety 40/25 z. Pocztek o godz. 20:00.
18 PADZIERNIKA MOK REDALIN
18 padziernika o godz. 18:00 Miejski Orodek Kultury w
Radlinie serdecznie zaprasza na Wieczr Jazzowy, podczas
ktrego wystpi "Cherry, Kowalewski, Skolik Specjal Trio". Ed
Cherry, jeden z najlepszych nowojorskich gitarzystw jazzowych, jest najbardziej znany z wieloletniej wsppracy (od 1978
r. do 1992 r.) z trbaczem Dizzym
Gillespiem. Adam Kowalewski absolwent i wykadowca Wydziau Jazzu i Muzyki Rozrywkowej
Akademii Muzycznej im. Karola
Szymanowskiego w Katowicach.
Arek Skolik nieprzecitnie
muzykalny perkusista o doskonaym warsztacie i poczuciu
swingu, co stawia go wrd grona
najlepszych perkusistw w kraju.
Wstp na wydarzenie jest bezpatny.

Zobacz zapowiedzi

SALA SZKOLENIOWA
do wynajcia!
RACIBRZ CENTRUM
(dogodny dojazd, parking, media)
Idealna na: kursy,
szkolenia, korepetycje,
spotkania handlowe
biuro@raciborskiemedia.pl
Tel. 533 362 362

PARANIENORMALNI, PIERWIASTEK Z TRZECH


22 padziernika o godz.
17:00 Raciborskie Centrum
Kultury zaprasza na kabaret Paranienormalni. Co
tydzie goszcz w domach

milionw Polakw, a teraz


ruszaj w Polsk z nowym
programem. Nie tylko w Telewizyjnej Dwjce w Paranienormalni Tonight, ale

take w Twoim miecie moesz teraz spotka jeden z


najbardziej lubianych polskich kabaretw Paranienormalnych.

WYMYLIAM PEJZA TEN

22
padziernika,
godz. 17:00, sala widowiskowa RCK RDK przy ul.
Chopina. Bilety w cenie 80
z, 65 z, 60 z.
23 padziernika o
godz. 17:00 Raciborskie
Centrum Kultury zaprasza na
koncert Wymyliam pejza
ten. Piosenki z repertuaru Ireny Jarockiej oraz Anny Jantar
w interpretacji Barbary Brody-Malon z zespoem. Koncert
ten to muzyczna podr wspomnie, w ktrych gwn rol odgrywaj dwie wyjtkowe
kobiety: Bursztynowa Dziewczyna Anna Jantar i Kobieta
Motyl Irena Jarocka. Skad
zespou: Barbara Broda-Malon wokal, Grzegorz Kasperczyk piano, instrumenty
klawiszowe, Sebastian Malon
skrzypce, skrzypce elektryczne,
Micha ymeka instrumenty
perkusyjne. Gocinnie: Maciej
Lipina (wokal). 23 padziernika, sala widowiskowa RCK DK
Strzecha. Bilety w cenie 20 z.
Honorowane karty SENIOR 60+ i RODZINA+
Artyku sponsorowany

Wicej informacji na stronie internetowej www.rck.com.pl


Raciborskie Centrum Kultury zaprasza te na swj profil na Facebooku

8 Reklama

wizytwki, ulotki >>>

5 padziernika 2016, nr 20 (221)

32 414 90 30, 533 355 277

<< GazetaInformator.pl

Dzia grafiki i reklamy:


reklama@GazetaInformator.pl

You might also like