You are on page 1of 32

GAZETA KOMNICKA - Kwiecie 2008

Spis treci

Drodzy czytelnicy!

iosna nadchodzi wielkimi krokami i raptownie zmienia si nasze otoczenie. Rozkwitaj kwiaty, wszdzie wida soczyst ziele traw, drzewa
i krzewy albo okrywaj si kwiatami albo wypuszczaj pierwsze licie.
Wokoo nas sycha piewy ptakw jednym sowem przyroda ju si obudzia
po zimowym letargu. Dla mnie maj jest najpikniejszym miesicem w roku i myl,
e nie jestem odosobniony w tym pogldzie. Ale maj to rwnie miesic w ktrym
kierujemy czasem swoje myli w kierunku tych, ktrzy dbaj o nasze bezpieczestwo, na ktrych zawsze moemy liczy. Oczywicie mam na myli druhw ochotnikw z OSP. Nie bez powodu podkrelam sowo ochotnik. Od samego bowiem powstania ochotniczych stray poarnych (kiedy stray ogniowych) tylko ochotnicy,
a wic ludzie dobrowolnie przyjmujcy na siebie obowizek spieszenia z pomoc
innym, zapisywali si do OSP. Za swoja dziaalno nie daj nigdy wynagrodzenia, za to sami czasem pac najwiksz cen jak jest ich ycie. Straacy z OSP
s z nami zawsze wtedy gdy potrzebujemy pomocy. Od kilku lat zakres dziaa
ratowniczych znacznie si poszerzy. Dzisiaj druhowie nie wyjedaj tylko do poarw. Ratuj ofiary wypadkw drogowych, przychodz z pomoc ofiarom powodzi i innych klsk ywioowych. Wszyscy wiemy jak wiele si i czasu powicili
przy likwidacji skutkw trby powietrznej. Mieszkacy gminy Komnice! Zblia si
wito w. Floriana patrona straakw. W tym dniu wszystkie nasze jednostki OSP,
a jest ich 10, w uroczystym szyku zmierzaj do kociow w swoich parafiach, eby
pomodli si w intencji tych, ktrzy ju na stae odeszli z ich szeregw. Bdmy
razem z naszymi straakami i okamy naleny im szacunek.
Druhowie straacy w dniu Waszego wita ycz Wam powodzenia w akcjach
ratowniczych, uznania w oczach mieszkacw, zadowolenia z dobrze wypenionego obowizku, a przede wszystkim ycz Wam, aby kady Wasz wyjazd do akcji
by zakoczony szczliwym powrotem. Waszym rodzinom skadam gorce podzikowanie za to, e godz si na Wasz nieobecno w domu bo przecie swj wolny
czas powinnicie powici rodzinie, a nie innym ludziom. Za to wszystko, za zrozumienie duszy straaka i jego obowizku dzikuj Wam, matki. ony i narzeczone
naszych druhw. Kada rodzina w ktrej znajduje si straak ma prawo by z tego
dumna, a my zamiast kpi sobie z tych narwacw podzikujmy im za ich dziaalno. W historii naszych miejscowoci wspomnienie o straakach ktrzy odeszli
jest wpisane zotymi zgoskami, chocia czsto byli to ludzie proci bez tytuw
naukowych ale za to wielkiego serca.
Wjt gminy Komnice a zarazem Prezes zarzdu Oddziau Gminnego ZOSP RP
w Komnicach

Na okadce: Wiosenne prace polowe w gospodarstwie pana Sawomira Woldana [fot. Jan Milc]
GAZETA KOMNICKA - Kwiecie 2008

Przyznano dotacje dla organizacji


pozarzdowych.................................2
Zielona inwestycja, czyli jak... ........3
Pamitajmy o obowizkowym OC
rolnikw!...........................................4
Konstytucja 3 Maja...........................5
Uroczystoci zwizane z trzeci rocznic mierci Papiea Jana Pawa II...5
Patronie nasz..................................6
Sprawdzian Jasny jak soce.........6
Dzie Kobiet w Zwizku Emerytw 7
Zapraszamy na Salak Reszkw.........8
Muzyka i konie - cz. III.................8
Jubileusz Gazety Komnickiej.... 10
Wiadomoci kulturalne.................. 11
Wielka ptla po Europiez odpoczynkiem w Chorzenicach..................... 12
Wyprawa Otwartych Oczu ........ 13
Spotkanie z Posem Krzysztofem
Matyjaszczykiem........................... 13
Szanowni Pastwo!........................ 14
Eliminacje Gminne OTWP............ 15
Rycerz Zawisza z Garnka.............. 16
rodowe spotkania bajkowe....... 17
Konkurs ortograficzny................... 17
V Oglnopolski Turniej Taca Towarzyskiego Komnice 2008.............. 18
Udany sprawdzian.......................... 21
Znowu mocno powiao!................. 22
Konary mistrzem powiatu . ........... 24
Zawody freestyle football w Pyrzycach................................................ 24

Wydawca:
Urzd Gminy Komnice
ul. Straacka 20
42-270 Komnice
tel.: 034-328-11-22
fax 034-328-11-21
email: ug@klomnice.pl
Redakcja:
Redaktor Naczelny:
Leszek Janik
Z-ca Redaktora Naczelnego:
Magorzata Rybak
Sekretarz Redakcji:
Jarek Poroszewski
Redaktor Techniczny:
Pawe Wysocki
email: gazeta@klomnice.pl
Druk:
Drukarnia Udziaowiec
Olsztyn,
ul Narcyzowa 2
tel. 034 328 52 61,
fax 034 328 52 61
www.udzialowiec.com.pl
Nakad: 1500 egz.

Przyznano dotacje dla organizacji pozarzdowych


Katarzyna Duda
Priorytetem Samorzdu Gminy Komnice jest jak najlepsze
zaspokajanie zbiorowych potrzeb wsplnoty, ktr tworz
jej mieszkacy. Aktywna wsppraca z organizacjami pozarzdowymi i liderami rodowisk lokalnych jest jednym
z elementw efektywnego kierowania Gmin.
Celem Programu Wsppracy Gminy Komnice z Organizacjami Pozarzdowymi jest wspieranie przez Gmin
dziaa organizacji pozarzdowych poprzez powierzanie organizacjom pozarzdowym ustawowych zada gminy i powiatu.
W ramach Programu Wsppracy Gminy Komnice
z Organizacjami Pozarzdowymi w roku 2008 Wjt Gminy
Komnice ogosi trzy konkursy ofert:
1) na realizacj zadania publicznego p.n. Rozwj sportu i kultury fizycznej w soectwach gminy Komnice w roku 2008,
2) na realizacj zadania publicznego p.n. Upowszechnianie
kultury i pielgnowanie tradycji narodowych w rodowiskach seniorw z terenu gminy Komnice oraz
3) na realizacj zada p.n. Ochrona zdrowia i przeciwdziaanie alkoholizmowi poprzez upowszechnianie kultury fizycznej oraz promocj zdrowego stylu ycia.
Konkurs p.n. Rozwj sportu i kultury fizycznej
w soectwach gminy Komnice w roku 2008 Wjt Gminy
Komnice ogosi w dniu 13.12.2007 r.
Celem konkursu byo wyonienie organizacji pozarzdowych, ktre na terenie naszej gminy bd wykonyway
zadania w dziedzinie sportu w roku 2008. W zakres tego zadania wchodz midzy innymi: organizacja turniejw sportowych, prowadzenie klubw sportowych, organizowanie
czasu wolnego dzieciom i modziey poprzez propagowanie
rnych dyscyplin sportowych. Na realizacj powyszego
zadania zostaa przeznaczona kwota w wysokoci 140.000
z.
Termin skadania ofert upyn w dniu 14 stycznia 2008r
o godz. 12:00. W powyszym terminie oferty zostay zoone przez osiem podmiotw.
W dniu 15.01.2008r zebraa si Komisja Doradcza- Opiniodawcza powoana Zarzadzeniem Wjta Gminy Komnice w celu oceny formalnej i merytorycznej zoonych ofert.
Oferta Uczniowskiego Ludowego Klubu Sportowego w Witkowicach zostaa odrzucona ze wzgldw formalnych. Pozostae oferty zostay zoone zgodnie z wymaganiami formalnymi. Komisja zaopiniowaa oferty zoone pozytywnie
i przekazaa ich list wraz z zaproponowanymi kwotami
dofinansowania Wjtowi. Po zapoznaniu si z propozycj
Komisji Wjt wprowadzi kilka zmian.
W ostatecznej wersji dofinansowania dla organizacji
pozarzdowych na realizacj zadania p.n. Rozwj sportu
i kultury fizycznej w soectwach gminy Komnice w roku
2008 przedstawia si nastpujco:
1) Ludowy Klub Sportowy POGO Komnice - 42.000 z
2) Ludowy Klub Sportowy METAL Rzeki Wielkie - 21.000 z
3) Zwizek Modziey Wiejskiej Zawada - 2.500 z
4) Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Komnice 13.000 z
2

5) Uczniowski Ludowy Klub Sportowy MILENIUM 8.500 z


6) Ludowy Klub Sportowy WARTA ZAWADA 24.000 z
7) Ludowy Klub Sportowy ORKAN Rzerzczyce 29.000 z
W dniu 31.01.2008 r Wjt Gminy Komnice ogosi
konkurs ofert na realizacj zadania p.n. Upowszechnianie
kultury i pielgnowanie tradycji narodowych w rodowiskach seniorw z terenu gminy Komnice.
Celem tego konkursu byo wyonienie podmiotw, ktre bd podtrzymyway i pielgnoway tradycje narodowe
w rodowiskach seniorw z terenu gminy Komnice poprzez
organizowanie wycieczek krajoznawczo-turystycznych oraz
zwiedzanie miejsc pamici narodowej. Na realizacj powyszego zadania zostao przeznaczone 3.000 z.
Termin skadania ofert upyn w dniu 29.02.2008r
o godz. 12:00. W w/w terminie zostaa zoona tylko jedna
oferta.
W dniu 03.03.2008 r Komisja Doradczo- Opiniodawcza
dokonaa oceny formalnej i merytorycznej zoonej oferty.
Oferta zostaa zoona zgodnie z wymaganiami formalnymi.
Po zapoznaniu si z propozycj Komisji Wjt nie wprowadzi zmian i dofinansowanie w wysokoci 3.000 z otrzyma:
- Polski Zwizek Emerytw, Rencistw i Inwalidw
Zarzd Rejonowy z siedzib w Komnicach, ul. Straacka 18
Konkurs na realizacj zadania p.n. Ochrona zdrowia
i przeciwdziaanie alkoholizmowi poprzez upowszechnianie kultury fizycznej oraz promocj zdrowego stylu ycia zosta ogoszony przez Wjta Gminy Komnice
w dniu 27.02.2008r.
Celem konkursu byo wyonienie organizacji pozarzdowych, ktre bd organizoway czas wolny dla dzieci i modziey poprzez propagowanie aktywnoci ruchowej w grach
zespoowych oraz tworzenie i realizacj programw profilaktycznych majcych przeciwdziaa patologiom. Na realizacj powyszego zadania zostao przeznaczone 50.500 z.
Termin skadania ofert upyn 27.03.2008r o godz. 15:00.
Do w/w konkursu przystpio 20 podmiotw.
W dniu 28 marca 2008r zebraa si Komisja DoradczoOpiniodawcza w celu oceny formalnej i merytorycznej.
Dwie oferty nie speniy warunkw udziau w postpowaniu
z przyczyn formalnych i zostay odrzucone.
Pozostae oferty zostay zoone zgodnie z wymaganiami
formalnymi. Komisja zaopiniowaa oferty zoone pozytywnie i przekazaa ich list wraz z zaproponowanymi kwotami
dofinansowania Wjtowi. Po zapoznaniu si z propozycj
Komisji Wjt nie wprowadzi adnych zmian.
Dofinansowanie dla organizacji pozarzdowych na realizacj zadania p.n. Ochrona Zdrowia i przeciwdziaanie
alkoholizmowi poprzez upowszechnianie kultury fizycznej
oraz promocj zdrowego stylu ycia w roku 2008 przedstawia si nastpujco:
1) Fundacja Pommy Dzieciom Pozna wiat - 1.000 z
2) Zwizek Harcerstwa Polskiego POMIE - 2.000 z
3) Zwizek Modziey Wiejskiej w Zawadzie - 2.000 z
4) Stowarzyszenie Rodzin Katolickich, Oddzia w Garnku

- 2.500 z
5) Stowarzyszenie Rodzin Katolickich, Oddzia w Witkowicach 2.500 z
6) Uczniowski Ludowy Klub Sportowy MILENIUM -4.000 z
7) Klub Sportowy WARTA ZAWADA - 4.000 z
8) Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Komnice 3.500 z
9) Ludowy Klub Sportowy POGO Komnice - 6.500 z
10) Ludowy Klub Sportowy ORKAN Rzerzczyce - 4.500 z
11) Ludowy Klub Sportowy METAL Rzeki Wielkie - 3.000 z
12) Ochotnicza Stra Poarna w Konarach - 2.000 z
13) Ochotnicza Stra Poarna w Komnicach - 2.000 z
14) Ochotnicza Stra Poarna w Zawadzie - 2.000 z

15) Ochotnicza Stra Poarna w Rzerzczycach 2.000 z


16) Ochotnicza Stra Poarna w Garnku - 2.000 z
17) Ochotnicza Stra Poarna w Nieznanicach 2.500 z
18) Ochotnicza Stra Poarna w Zdrowej - 2.500 z
Z powyszych kwot organizacje mog finansowa m.in.:
zakup sprztu sportowego, utrzymanie boisk, koszty transportu zawodnikw na rozgrywki, opaty sdziowskie, opaty
startowe, wyposaenie apteczek, zatrudnienie trenera, ksigowej itp.
W grudniu 2008r kada z organizacji zobowizana
jest przedstawi w Urzdzie Gminy Komnice sprawozdanie
z realizacji zadania wraz z zaczonymi fakturami.

Zielona inwestycja, czyli jak zalesi i...


... skorzysta
Adam liwakowski

zanowni Pastwo, Drodzy Rolnicy. Chciabym dzi przybliy naszym czytelnikom jedno
z dziaa PROW 2007-2013, o nazwie Zalesianie gruntw rolnych
oraz gruntw innych ni rolne.
Dla rolnikw ktrzy speni okrelone kryteria program ten moe by
dodatkowym zajciem, zdrow form zagospodarowania wolnego czasu
na wieym powietrzu, przynoszc
dodatkowo korzyci finansowe.
Gwnym celem programu jest podniesienie wartoci ekonomicznej gleb
sabszych, uytkowanych jako grunty
rolne, oraz zwikszenie udziau lasw
w globalnym bilansie wgla. Dziaanie
wdraane bdzie w dwch schematach: 1. Zalesianie gruntw rolnych,
2. Zalesianie gruntw innych ni rolne. Pierwszy schemat dotyczy bdzie
zakadania upraw lenych na gruntach
uytkowanych rolniczo.
Pomoc bdzie mg uzyska:
rolnik wpisany do ewidencji producentw prowadzonej przez ARiMR,
co najmniej trzech rolnikw, ktrych
grunty ssiaduj ze sob, a ich czna powierzchnia nie jest mniejsza
ni 2 ha.
Wane jest aby grunty, ktre planujemy
zalesi speniay okrelone warunki:
Przeznaczenie do zalesienia w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego. W przypadku braku
takiego planu, wykonanie zalesienie
nie moe by sprzeczne z ustaleniami studium uwarunkowa i kierun-

kw zagospodarowania przestrzennego gminy.


Grunty stanowi wasno wnioskodawcy, jego maonka lub wspwasno wnioskodawcy.
Powierzchnia gruntu nie moe by
mniejsza ni 0,50 ha, przy minimalnej szerokoci 20 m. Szerokoc
dziaki moe by mniejsza ni 20 m
w przypadku dziaek graniczcych
z lasem.
Pomoc na zalesienie moe by przyznana jednemu rolnikowi do powierzchni nie wikszej ni 20 ha.
Na jak pomoc mona liczy przy zalesianiu?
W programie zalesieniowym rolnicy
bd mogli ubiega si o nastpujc
pomoc:
I) Wsparcie na zalesienie jednorazowy ryczat za poniesione koszty zalesienia i ogrodzenia uprawy lenej,
wypacany w pierwszym roku po wykonaniu zalesienia.
Wysoko wsparcia zaley od:
proporcji gatunkw iglastych i liciastych w strukturze uprawy;
zabezpieczenia przed zwierzyn
(grodzenie 2-metrow siatk metalow);
konfiguracji terenu;
zastosowania sadzonek zwykych
lub sadzonek mikoryzowanych z zakrytym systemem korzeniowym.
II) Premi pielgnacyjn - zryczatowan patno do hektara zalesionych
gruntw, wypacan, co roku przez 5
lat. Wysoko premii obejmie kosz-

GAZETA KOMNICKA - Kwiecie 2008

ty prac pielgnacyjnych wskazanych


w planie zalesienia np.: czyszczenie
wczesne, zastosowanie repelentw, zabezpieczenie trzema palikami, zabezpieczenie owcz wen.
III) Premi zalesieniow - zryczatowan patno do hektara zalesionych
gruntw, wynikajc z utraconych dochodw z tytuu przeksztacenia gruntw rolnych na grunty lene. Premia
wypacana bdzie co roku, przez 15 lat
od zaoenia uprawy lenej. Otrzymaj
j tylko ci rolnicy, ktrzy udokumentowali uzyskanie w roku poprzedzajcym zoenie wniosku, co najmniej
25% dochodw z tytuu prowadzenia
dziaalnoci rolniczej.
Do dochodw z rolnictwa zalicza si:
dochody z pracy w gospodarstwie
rolnym obliczone jako iloczyn powierzchni gruntw bdcych wasnoci rolnika w dniu zoenia
wniosku o pomoc oraz wysokoci
przecitnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego, lub
dochody z tytuu prowadzenia dziaw specjalnych produkcji rolnej
w roku poprzedzajcym rok, w ktrym zoono wniosek o pomoc.
Termin i miejsce skadania wnioskw:
Wnioski o przyznanie pomocy
na zalesianie naley skada w biurze powiatowym ARiMR waciwym
ze wzgldu na miejsce zamieszkania
lub siedzib rolnika w terminie od 1
czerwca do 31 lipca danego roku.

Od czego zacz?
W pierwszej kolejnoci, rolnicy
zainteresowani programem powinni
sprawdzi w Urzdzie Gminy czy zalesienie danej dziaki nie jest sprzeczne
z ustaleniami studium uwarunkowa
i kierunkw zagospodarowania przestrzennego gminy. Kolejnym etapem
jest sporzdzenie planu zalesienia
przez nadlenictwo. W tym celu naley zoy do Nadlenictwa wniosek wraz z zacznikami (wypis
z miejscowego planu zagospodarowania lub zawiadczenie potwierdzajce,
e przeznaczenie gruntw do zalesienia nie jest sprzeczne z ustaleniami studium uwarunkowa i kierunkw zagospodarowania przestrzennego gminy;
owiadczenie rolnika o powierzchni
gruntw przeznaczonych do zalesienia,
wraz z numerami dziaek na ktrych
s pooone te grunty; w przypadku
planowanego zalesienia czci dziaki
ewidencyjnej - map zalesienia; kopi
czci mapy ewidencji gruntw i budynkw obejmujc grunty przeznaczone do zalesienia).
Wykonanie
planu
zalesienia

jest bezpatne. Mona go sporzdzi


dla rolnika lub dla grupy rolnikw. Jeli wniosek o pomoc na zalesianie skada grupa rolnikw, sporzdza si jeden
wsplny plan zalesienia.
Nastpnym krokiem do uzyskania
pomocy finansowej jest zoenie wniosku o przyznanie pomocy na zalesianie.
We wniosku trzeba wpisa dane uzyskane z ewidencji gruntw i budynkw
zgodne ze stanem faktycznym, z planem zalesienia oraz doczy:
wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dotyczcy
dziaek ewidencyjnych, na ktrych
s pooone grunty przeznaczone
do zalesienia, a w przypadku braku
tego planu - zawiadczenie potwierdzajce, e przeznaczenie gruntw
do zalesienia nie jest sprzeczne
z ustaleniami studium uwarunkowa i kierunkw zagospodarowania
przestrzennego gminy;
owiadczenie rolnika o uzyskiwanych dochodach z pracy w gospodarstwie rolnym;
zawiadczenie o uzyskanych dochodach z tytuu prowadzenia dziaw
specjalnych produkcji rolnej w roku

poprzedzajcym rok, w ktrym zoono wniosek o przyznanie pomocy


na zalesianie, wydane przez urzd
skarbowy, w przypadku, gdy rolnik
uzyska takie dochody;
kopi czci mapy ewidencji gruntw i budynkw z oznaczeniami poszczeglnych gruntw przewidzianych do zalesienia, naniesionymi
w sposb okrelony w zaczniku
do projektu rozporzdzenia Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie
szczegowych warunkw i trybu
udzielania pomocy na zalesianie
gruntw rolnych oraz zalesianie
gruntw innych ni rolne objte Programem Rozwoju Obszarw Wiejskich na lata 200
Po weryfikacji wniosku, kierownik
biura powiatowego ARiMR wyda postanowienie o spenieniu niezbdnych
warunkw we wniosku o przyznanie
pomocy na zalesianie lub decyzj o odmowie przyznania pomocy. Przyznanie
pomocy na zalesianie nastpuje w drodze decyzji kierownika biura powiatowego.

Pamitajmy o obowizkowym OC rolnikw!


Adam liwakowski

rzypominamy rolnikom o obowizkowym ubezpieczeniu OC


budynkw. Obowizek ten nakada Ustawa z dnia 22 maja 2003 r
o ubezpieczeniach obowizkowych
1. Polisa ubezpieczenia OC rolnikw
zapewnia pen ochron praw osb poszkodowanych przez rolnika oraz kadej osoby, ktra pracujc w gospodarstwie rolnym wyrzdzia szkod
w zwizku z prowadzeniem przez rolnika tego gospodarstwa.
2. Obowizek zawarcia umowy ubezpieczenia powstaje w dniu objcia
w posiadanie gospodarstwa rolnego.
3. Zakad ubezpiecze nie moe odmwi zawarcia umowy ubezpieczenia obowizkowego OC rolnika, jeeli
w ramach prowadzonej dziaalnoci
ubezpieczeniowej zawiera takie umowy.
4. Nabywca gospodarstwa moe korzysta z polisy jego poprzedniego posiadacza do ostatniego dnia wanoci po4

lisy lub zrezygnowa z niej w terminie


30 dni od daty nabycia gospodarstwa.
Ubezpieczenie budynkw rolniczych
1. Polisa ubezpieczenia budynkw rolniczych od ognia i innych zdarze losowych gwarantuje wypat odszkodowania za szkody powstae w wyniku:
ognia, huraganu, powodzi, podtopienia, deszczu nawalnego, gradu, opadw
niegu, uderzenia pioruna, eksplozji,
osunicia si ziemi, tpnicia, lawiny
lub upadku statku powietrznego.
2. Obowizek ubezpieczenia budynku
rolniczego powstaje z dniem pokrycia
budynku dachem.
3. Zakad ubezpiecze nie moe odmwi zawarcia umowy ubezpieczenia
obowizkowego budynkw rolniczych,
jeeli w ramach prowadzonej dziaalnoci ubezpieczeniowej zawiera takie
umowy.
4. Nabywca gospodarstwa, w ktrego
skad wchodz budynki rolnicze, moe
korzysta z polisy poprzedniego posia-

dacza do ostatniego dnia wanosci polisy lub zrezygnowa z niej w terminie


30 dni od daty nabycia gospodarstwa.
Opaty karne za brak ubezpieczenia
1. Organami obowizanymi lub uprawnionymi do kontroli spenienia obowizku ubezpieczenia s m.in.: wjt
(burmistrz / prezydent miasta), starosta
powiatowy, Ubezpieczeniowy Fundusz
Gwarancyjny.
2. Ujawnienie braku dokumentu ubezpieczenia podczas kontroli spowoduje
naoenie opaty karnej za niespenienie
obowizku ubezpieczenia w wysokoci
rwnowartoci 100 euro w przypadku
budynkw rolniczych i 30 euro w przypadku ubezpieczenia OC rolnika.
3. Jeeli opata za brak ubezpieczenia OC rolnika nie zostanie uiszczona
w trybie dobrowolnym jej dochodzenie kierowane jest na drog postpowania egzekucyjnego w administracji,
co moe narazi rolnika na poniesienie
dodatkowych kosztw.

Konstytucja 3 Maja
Dr Robert Owczarek

u 217 raz obchodzimy rocznic Konstytucji 3 Maja 1791


roku. Dokument ten, uchwalony w trudnej dla Polski sytuacji,
daje Polakom powd do dumy. Bya
to druga konstytucja na wiecie,
po amerykaskiej, a pierwsza w Europie. Niestety nie wszystkie jej zapisy
weszy w ycie, Targowica, a nastpie
interwencja Katarzyny II, zniweczyy
osignicia Sejmu Wielkiego.
Zanim doszo do uchwalenia tego
dokumentu, elity naszego kraju prboway przekona rzdzc w Polsce
szlacht do reform, ktre mogy uratowa nasz kraj. Sytuacja w poowie
XVIII w. bya tragiczna. Nieudolno
saskiego krla Augusta III, sabo
wadzy wykonawczej, kryzys ekonomiczny, ideologia sarmatyzmu, zapa
edukacyjna to gwne przyczyny
tego, e kraj stan na skraju przepaci. Pierwsze kroki, ktre miay ocali Polsk, poczyniono po I rozbiorze.
W 1773 r. powoano Komisj Edukacji Narodowej, pierwsze ministerstwo
edukacji w Europie. W ramach jej dziaalnoci funkcjonowao Towarzystwo
do Ksig Elementarnych, w ktrym
istotn rol odegra patron Szkoy Podstawowej w Komnicach ks. Grzegorz
Piramowicz. Zreformowano owiat,
utworzono nowoczesn Szko Rycersk, a wczeniej Collegium Nobilium.
W 1788 r. rozpocz obrady sejm zwa-

ny wielkim. Wikszo uczestnikw


obrad byo zwolennikami radykalnych
zmian. Posowie, ktrzy chcieli reform, byli skutecznie blokowani przez
posw opozycji, bronicych anarchii
i tzw. zotej wolnoci szlacheckiej.
Prace nad projektami zmian ustrojowych zakoczyy si na pocztku
1791 r., jednak ze wzgldu na sprzeciw
konserwatystw, zwlekano z ich przyjciem. Ostatecznie dokonano tego 3
maja 1791, wykorzystujc nieobecno
posw opozycji. Pomimo zaciekego
sprzeciwu garstki przeciwnikw oraz
wtpliwoci krla Stanisawa Augusta Poniatowskiego Ustawa Rzdowa zostaa uchwalona i zaprzysiona
w kociele w. Jana.
Konstytucja 3 Maja regulowaa
ustrj spoeczny i polityczny. W skad
konstytucji wesza tzw. Ustawa o miastach, ktra umoliwiaa mieszczanom
nabywanie dbr ziemskich, udzia
w sejmach, prawo do piastowania urzdw i godnoci. Druga, pokrzywdzona
do tej pory, grupa spoeczna chopi
otrzymaa jedynie zapewnienie objcia opiek prawa i rzdu krajowego.
Szlachta nadal pozostawaa warstw
uprzywilejowan. Konstytucja wprowadzaa monteskiuszowski trjpodzia
wadzy. Polska miaa sta si monarchi konstytucyjn z dziedzicznym
tronem. Po mierci elekcyjnego krla
Poniatowskiego dziedzicznym wad-

c Polski mia zosta ksi Fryderyk


August, elektor saski z niemieckiej
dynastii Wettinw, Krl i ministrowie
tworzyli Rzd Praw. Zlikwidowano liberum veto. Planowano te modernizacj administracji oraz armii.
Konstytucja wzbudzia spore zainteresowanie poza granicami Polski,
podziw w Europie, ale take konsternacj i oburzenie w Rosji. Caryca
Katarzyna II wrcz twierdzia, e Polacy musz by optani przez diaba.
Z jej rozkazu przedstawiciele obozu
konserwatywnego Szczsny Potocki, Seweryn Rzewuski oraz Franciszek
Ksawery Branicki zawizali w miasteczku Targowica konfederacj, ktra zniosa postanowienia konstytucji
i przywrcia dawne struktury ustrojowe. Konsekwencj tych wydarze bya
pacyfikacja Polski w 1792 r. przez armi rosyjska oraz rozbiory i likwidacja
Rzeczypospolitej.
Po 123 latach niewoli w okresie II
Rzeczypospolitej dzie 3 maja by najwikszym witem pastwowym. Niestety, w okresie okupacji niemieckiej
oraz sowieckiej zakazywano upamitniania 3 maja (jedynie w okresie 194547 komunici pozwolili je obchodzi ).
Dopiero w III Rzeczpospolitej tradycja
i wito Konstytucji 3 Maja powrciy
na najwyszy piedesta, gwarantowany
przez histori.

Uroczystoci zwizane z trzeci rocznic


mierci Papiea Jana Pawa II
Kasia Mucha, Norbert Kowalik- uczniowie Gimnazjum w Komnicach

olejna ju rocznica mierci


Papiea-Polaka staa si dla
wszystkich okazj do wspomnie o tym wspaniaym czowieku,
ktry dla wielu ludzi sta si wzorem
do naladowania. Niektrzy z nas
wspominali Go w mylach i modlitwie, a niektrzy spotkali si aby
wsplnie rozwaa Jego nauki.
Dnia 2 kwietnia 2008r, w trzeci
rocznic mierci Jana Pawa II, w kociele pod wezwaniem w. Marcina

w Komnicach odbya si msza wita poczona z montaem sownomuzycznym przygotowanym przez


uczniw Gimnazjum w Komnicach
pod opiek Ks. Krzysztofa Fidury.
W uroczystej mszy witej o godzinie 8.15 wzili udzia uczniowie Zespou Szk w Komnicach oraz mieszkacy naszej parafii. Po odprawieniu
Eucharystii rozpocz si pokaz multimedialny upamitniajcy naszego
Wielkiego Rodaka. Slajdy ze zdjciami

GAZETA KOMNICKA - Kwiecie 2008

przedstawiajcymi Papiea przeplatane


byy rozwaaniami na temat pontyfikatu Jana Pawa II. Cytowano rwnie
Jego sowa i przypominano, jak wiele
wartoci przekaza nam Papie i jak
bardzo pomg Kocioowi przez 27
lat swojej posugi.
Podczas pokazu przytaczane byy
opisy Jego pielgrzymek do Ojczyzny i zdjcia ze spotka z modzie,
ktr nazywa przyszoci wiata.
Wszyscy wsplnie odpiewali ulubio-

n pie Papiea Bark, oraz kilka kaz o Wielkim Papieu, a zdjcia i Jego go czowieka, niezalenie od wyznania
innych piosenek religijnych.
Wszystkich nas wzruszy do gbi po-

sowa przypomniay nam, jak wiele nas


nauczy nasz rodak i przyjaciel kade-

rasy, czy koloru skry.

Patronie nasz...
A.Musia, L.Perliska nauczycielki Szkoy Podstawowej im. Jana Pawa II w Konarach
Bg otwiera drzwi swojego domu
zaprasza kadego. Jak odpowiemy
na Jego zaproszenie? - tymi sowami rozpocza si uroczysta Wieczornica powicona naszemu patronowi
Janowi Pawowi II w trzeci rocznic mierci.
2 kwietnia o godzinie 20.00 Koci
Parafialny pod wezwaniem w. Marcina w Komnicach wypeni si po brzegi zaproszonymi gomi. Uroczysto
uwietnia swoj obecnoci wizytator
Delegatury Kuratorium w Czstochowie pani mgr Barbara Matczak. Nie zabrako take przedstawicieli wadz lokalnych oraz mieszkacw Gminy
Komnice. Ceremonia rozpocza si
uroczystym wniesieniem Sztandaru
Szkoy (Katarzyna Drd, Olga Biliska, Adrian Abresz) i odpiewaniem
Hymnu Szkoy, a nastpnie rozpocza si cz artystyczna w wykonaniu
naszych wychowankw (Weronika
Micho, Paulina Strczyska, Olga
Drd, Justyna Biliska, Paulina
Koza, Izabela Rachwalik, Magdalena
Borowik, Marcelina Misiewicz, Justyna Dzionek, Agnieszka Bi, Agata
Wacek, Agata Klk, Justyna Pietraszewska, Marika Fronczek, Katarzyna
urek, Monika Szpringiel, Izabela Sta-

nisz, ukasz Sikora, Krystian Czekaa,


Olga Muras, Marta yko, operatorzy
sprztu: Tomasz Wilkoszewski, Patryk
Fronczek, Mateusz liwakowski, Mateusz Sikora, Bartomiej liwakowski,
gwardzici: Adam Chrzstek, Mariusz
Wacek).
Dokd idziesz, czowieku? Dokd
prowadzi Twa droga?, te sowa byy
myl przewodni dla pani mgr Walentyny Wilk i pani mgr Marty Sech podczas opracowywania scenariusza Wieczornicy. Uroczysto uwietni wystp
chru szkolnego pod kierunkiem pani
mgr Magorzaty Gojevi, ktry oddawa niewiarygodny nastrj sytuacji. Zaprezentoway si take solistki Izabela
Stanisz i Katarzyna Chrzstek. Punktem kulminacyjnym byo wykonanie
piosenki z Oratorium Piotra Rubika
Niech mwi, e to nie jest mio,
ktr zaprezentowali Izabela Stanisz
i Micha Wolski ucze Gimnazjum
w Zawadzie. W programie artystycznym wzili rwnie udzia najmodsi
uczniowie naszej szkoy (kl.I - Olga
liwakowska, kl.II Katarzyna Chrzstek, Katarzyna Micho, Mateusz Migdalski, Dominika Pietraszewska, Julia
Ratkowska, kl. III ukasz Baran,
Pawe Chrzstek, Joanna Gawroska,

Kamil Wacek, Julia Wojtysiak, Karolina Zalas). Uczniowie w barwnych strojach symbolizujcych dzieci z caego
wiata wystpili w ukadzie choreograficznym do pieni Abba Ojcze pod
kierunkiem pani mgr Aldony Chrzstek. Tem przepiknego piewu oraz
recytacji wierszy byy pojawiajce si
na wielkim ekranie fotografie Papiea
(oprawa multimedialna zostaa wykonana przez pana mgr Adama Krauze
i pani Ew Bk).
Caa uroczysto nie miaaby miejsca, gdyby nie gwni organizatorzy
mgr Anna Gaa dyrektor Zespou
Szk w Konarach oraz proboszcz Parafii w Komnicach - ksidz Kanonik
Mirosaw Turo, na rce ktrych skadamy szczeglne podzikowania i wyrazy uznania.
Uroczysto zakoczya si modlitw o szybk beatyfikacj Jana
Pawa II, ktrej przewodniczy ksidz
Sawomir Porbski. ...Otocz chwa
wiernego sug Twojego Jana Pawa
II, ktry wszystko postawi na Maryj
i Jej zawierzy bez granic, u Niej szukajc pomocy. Ojcze nieskoczenie
dobry, uczy Go ordownikiem naszych spraw przed Tob.

Sprawdzian Jasny jak soce


Marta Sech, Ewa Bk - nauczycielki Szkoy Podstawowej im. Jana Pawa II w Konarach

prawdzian w Szstej Klasie


Szkoy
Podstawowej
jest powszechny i obowizkowy, co oznacza, e musz do niego
przystpi wszyscy uczniowie klasy
szstej. Przystpienie do sprawdzianu jest jednym z warunkw ukoczenia szkoy. Sprawdzianu nie mona nie zda. Wynik ma znaczenie tylko
informacyjne i nie powinien by podstaw do prowadzenia jakiejkolwiek
selekcji. Kady ucze, ktry ukoczy
6

szko podstawow niezalenie od wyniku sprawdzianu musi by przyjty


do gimnazjum w swoim rejonie, jeli nie ukoczy szesnastego roku ycia. Uczniowie, ktrzy nie przystpi
do sprawdzianu w danym roku, musz
powtrzy ostatni klas szkoy podstawowej i podej do sprawdzianu
w roku nastpnym. Na sprawdzianie
badany i oceniany jest poziom osigni uczniw w zakresie piciu obszarw umiejtnoci: czytania, pisania, ro-

zumowania, korzystania z informacji,


wykorzystywania wiedzy w praktyce.
Kadego roku sprawdzian przeprowadzany jest w kwietniu. We wszystkich
szkoach w caej Polsce odbywa si
on w tym samym dniu i o tej samej godzinie. Na sprawdzianie kady ucze
otrzymuje taki sam zestaw zada wraz
z kart odpowiedzi, ktry musi uzupeni w cigu jednej godziny. Za prawidowo wypeniony test, ktry ukada
oraz sprawdza Komisja Egzaminacyj-

na w Jaworznie, mona uzyska maksymalnie 40 punktw.


W tym roku sprawdzian odby si
8 kwietnia. W naszej Gminie pisao
go 183 uczniw, czyli wszyscy uczniowie klas szstych. Sprawdzian przebiega zgodnie z procedurami (informacje
przekaza organ prowadzcy).
Ju od godzin porannych w Szkole
Podstawowej w Konarach trway przygotowania, by o 9.00 kady ucze szstej klasy mg przystpi do tej jake
wanej prby. Najpierw troszeczk tremy, potem 60 minut spdzone w skupienia nad tekstem, a wreszcie ulga,
e ju po wszystkim. Takie emocje
niewtpliwie towarzyszyy kademu,
z dwunastu uczniw naszej szkoy. Stawili si w komplecie, wszyscy w galowych strojach. Powitaa ich komisja
nadzorujca. Przewodniczc komisji
zostaa mgr Agnieszka Musia, czonkiniami natomiast byy mgr Marta Sech
i mgr Wiesawa Wodo (nauczycielka
zaproszona ze szkoy w Zawadzie).
Po wylosowaniu i zajciu miejsc
uczniowie otrzymali arkusz z zadaniami, ktrych motywem przewodnim
byo soce. Test zawierajcy 25 pyta
nosi tytu Jasne jak soce.

Na sprawdzianie pojawi si fragment tekstu do analizy, by wiersz,


tradycyjnie nie zabrako zada z matematyki. Uczniowie musieli w oparciu
o zamieszczon ilustracj napisa notatk o pogodzie dla Polski na nastpny
dzie, a we wasnej wypowiedzi pisemnej przedstawiali swoje najpikniejsze
miejsce pod socem. Gdy upyn wyznaczony czas szstoklasici opucili

sal pisemn w dobrych humorach.


Wedug ich opinii test by umiarkowanie trudny, a wiadomoci zostay dostosowane do wieku piszcych. Wszyscy jednak wiemy, e najtrudniejsze
pytania, to te, na ktre nie znamy odpowiedzi. Teraz pozostaje tylko czeka
z niecierpliwoci na wyniki sprawdzianu, by przekona si jak poszo
szstoklasistom w Konarach.

Dzie Kobiet w Zwizku Emerytw


Danuta Wilk

nia 8 marca 2008 r. w sali


konferencyjnej
budynku
gminnego w Komnicach
miao miejsce bardzo mie i uroczyste spotkanie z okazji Dnia Kobiet.
W odnowionej i piknie prezentujcej si sali, przy stoach nakrytych biaymi obrusami zasiado okoo 130 osb,
w wikszoci pa czonki zwizku.
Byli te zaproszeni gocie w osobach Wjta Gminy Komnice p. Adama Zajca, przewodniczcego Rady
Nadzorczej BS w Komnicach p. Jana
Milca oraz przewodniczcego Oddziau Okrgowego PZE,RiI p. Witolda
Famulskiego. Wszystkich zebranych
powita przewodniczcy Zarzdu
Zwizku p. Henryk Przech. Szczeglnie serdeczne sowa skierowa do obecnych Pa. W imieniu Zarzdu Rejonowego Zwizku, obecnych na sali
panw oraz wasnym yczy Paniom
mioci, aby kochay i byy kochane,

radoci i umiechu na co dzie, pogody ducha, yczliwoci i przyjani ludzi


z bliskiego i dalszego otoczenia, rodzinnego ciepa i serdecznoci a nade
wszystkiego dobrego zdrowia oraz
zadowolenia i satysfakcji z pracy spoecznej w PZER i I.
Szanowne Panie i Koleanki mwi
pan przewodniczcy sw aktywnoci,
mdroci, yczliwoci i dowiadczeniem suycie modszym pokoleniom.
Szczliwa rodzina, zadbane i radosne
wnuczta to widoczny dorobek Waszego ycia oraz wytonej i jednoczenie
owocnej pracy zgodnej z warociami,
jakie realizowane s w rodzinie i przez
rodzin. Prno i aktywno dziaalnoci naszej organizacji kontynuowa
p. przezwod. rwnie podyktowana
jest przez Panie, ktre chc podejmowa prace spoeczne dla siebie i innych
i by przykadem do naladowania.
Oprcz tych sw uznania i najlep-

GAZETA KOMNICKA - Kwiecie 2008

szych ycze Panie otrzymay symboliczny kosz piknych kwiatw.


Duo rwnie piknych sw i serdecznych ycze usyszay Panie od zaproszonych goci.
Pan wjt Adam Zajc wyrazi swoje wielkie zadowolenie, e znw moe
spotka si w tym gronie, a Paniom yczy duo zdrowia i spokoju domowego.
Przewodniczcy Zarzdu Okrgu
PZER i I pan Famulski podbudowa
Panie znanym powiedzeniem, e my
(mczyni) rzdzimy wiatem, a nami
(mczyznami) kobiety, yczc radoci ycia, zdrowia i zawsze wiosennego
nastroju. Natomiast p. Jan Milc stwierdzi, e wito Kobiet jest szczeglne
dlatego, e wyrnia kobiety i podkrela ich rol, bo mczyzna jest gow
rodziny a kobieta jego szyj, czym zyska aplauz zebranych Pa. Pan Przewodniczcy Rady Banku wspomnia,
7

e Zwizek moe liczy na dalsze Zapiewa za to chrek Emerytek (ko- Pan przewodniczcy ustosunkowa
wsparcie finansowe.
Bardzo serdeczne sowa do zebranych skierowaa bya przewodniczca
Zwizku p. Bronisawa Pikos yczc
zdrowia, mioci bogosawiestwa boego oraz radoci z rozwoju Oddziau
Zwizku. Bardzo miym akcentem spotkania byo wrczenie odznacze zasuonym i zaangaowanym w sprawy
zwizku Paniom. Ma Zot Odznak
Honorow otrzymay Panie: Janina Poroszewska, Irena Bardzel, Wadysawa
Urbaniak.
A potem by toast za zdrowie
wszystkich Pa wzniesiony lampk
szampana przez pana przewodniczcego, ktry odczyta na t okazj wiersz,
a waciwie piosenk. Szkoda tylko,
e nie zapiewa, na co Panie miay
nadziej, bo przecie wszyscy wiedz,
e pan Przech synie z piknego gosu.

biety s jednak niezawodne w kadej


sytuacji). Panie wykonay pikne sentymentalne i skoczne piosenki przeplatane wierszami a cay wystp zakoczy skecz, ,U lekarza w wykonaniu
pa: Ireny Bardzel i Marii Adamus.
Mie rodzinne spotkanie zakoczy
si recytacj wiersza Dla pa autorstwa Janiny Chrzstek w wykonaniu
pani Grayny Jurczyskiej.
Nie by to jednak koniec tego miego spotkania. W drugiej jego czci
p. Henryk Przech poda informacje
o zamierzeniach dziaalnoci Zwizku
na 2008 r. Na postawione zapytania
przewodniczcy Henryk Przech udzieli wyczerpujcych odpowiedzi.
Pan Mirosaw Dumaski, zapyta p.
Wjta czy jest moliwe rozszerzenie
dziaalnoci Zwizku, np. o zorganizowanie Klubu Seniora.

si do wysunitych propozycji przez


Pana Dumaskiego, wczeniej zoonych przez niego na pimie zachcajc wszystkich czonkw do czynnego
wczenia si w prace, bo tylko wsplnie bdzie mona realizowa wysuwane pomysy i rozszerza dziaalno
Zwizku.
PS: Serdecznie podzikowania od obecnych Pa dla:
- kolegw emerytw za obsug uroczystoci, smaczn kaw i herbat
- panu
Ryszardowi
Causowi
za utrwalenie na zdjciach wydarze
ze spotkania
- pastwu Rybak wacicielom
Zakadu Piekarniczo Cukierniczego
w Komnicach za pyszne pczki przekazane nieodpatnie

Zapraszamy na Szlak Reszkw


Muzyka i konie - cz. III
Krzysztof Wjcik

drugiej czci cyklu o Szlaku Reszkw. .. dotarlimy


nad Wart, a waciwie
do Kobukowic, gdzie znajduje si paacyk nalecy niegdy do Jana Reszke. Dalej moemy jecha rowerem wygodn drog do uszczyna. Na kocu
tej miejscowoci docieramy do szosy
Krasice Skrzydlw. Gdy skrcimy
na lewo to po dwch kilometrach znajdziemy si obok parku dworskiego
nad Wart w Skrzydlowie. W to samo
miejsce mona dotrze szos Mstw
Skrzydlw.
W Skrzydlowie, ju na terenie gminy Komnice, znajdowa si gwny
majtek i siedziba Jana Reszke. Skadaa si z rozlegego parku opadajcy
ku Warcie, kaplica dworska z 1830 r.
otoczona fos, paac - dworek z pocztku XX w, drewniany Zielony Dwr
(paacyk myliwski dla goci), zabudowania folwarku, gorzelni i pozostaoci po hodowli koni. Tutaj Jan Reszke
w kocu XIX w przenis z Borowna
hodowl koni penej krwi angielskiej,
ktre odnosiy sukcesy na torach wycigowych w caej Europie. W okolicy,
na piaszczystych kach swego majt8

ku w okolicach wsi uszczyn i Krasice, urzdza Jan Reszke polowania


na zajce (i inn zwierzyn poln) dla
swoich goci. W okresie midzywojennym przebywao tu wielu znanych osobistoci z ycia publicznego w Polsce.
Na skrzyowaniu kapliczka M.B. N. P.
oraz przy drodze na Kobukowice kapliczka graniczna. W pobliu Warta
i maa elektrownia wodna.
Cztery kilometry dalej jest nastpna
miejscowo na szlaku - Rzeki Wielkie. Ley na na wspomnianej trasie
drogowej i nie jest zwizana z Reszkami. Znajduje si tutaj dwr szlachecki
z XVIII w z parkiem, obecnie siedziba
szkoy oraz klubu sportowego. Ostatnimi wacicielami dworu i majtku
byli Chrzanowscy. W pobliu Warta, a
na niej jaz spitrzajcy wod oraz dawna fabryka Narzdzi Gospodarczych
(obecnie Smolg) i maa elektrownia
wodna. Przy drodze do Karczewic kapliczka pamitka po powstaniu styczniowym. W tym miejscu, waciciel
Rzek Salezy Chrzanowski jako uczestnik bitwy pod Kruszyn, uratowa si
przed pocigiem kozakw. Tdy te
mona dojecha rwnie do Garnka

(nastpne 5-6 km), dawnej siedziby


Edwarda Reszke.
Dotrze tu mona, oprcz szosy
przez Karczewice, boczn drog przez
most koo fabryki w Rzekach, ki
za Wart i miejscowo Chmielarze.
Inn drog jest cieka przygotowywana przez organizatorw prowadzca
nad brzegiem rzeki od wspomnianego
mostu a do Karczewic (przy mocie).
Niestety w tej chwili jest, na dugim
odcinku trudna do przebycia.
Garnek to miejsce gdzie osiedli si
Edward Reszke. Wybudowa w swoim majtku w latach 90-tych XIX w.
oryginalny dwr- paac w stylu cottage, ktry, niestety, po wojnie spon. Zostaa tylko strwka, obecnie
biblioteka, dajce pewne wyobraenie
o stylu w jakim by paac wybudowany. Po poprzednich wacicielach Moraczewskich zosta stary dwr, ktry
zosta przez obecnego waciciela rozebrany do fundamentw i odtworzony z nowych materiaw. Naprzeciw
kocioa dawny budynek ochronki dla
dzieci ufundowany przez on Edwarda Reszke - Helen. W centrum miejscowoci Park im. Braci Reszke (z

czci dawnego parku dworskiego).


Na rozstajach drg kapliczka M. B. N.
P. ufundowana przez pastwo Reszke
w 1902 r.. W pobliskich Karczewicach
stary (ponad 150 lat) drewniany myn
na odnodze Warty Mynwce. W pobliu Wiercica i Warta. Z Rzek Wlk.
lub Garnka mona zrobi wycieczk
do w. Anny odlegej o okoo 9 km.
Tamtejszy klasztorny koci stanowi
sanktuarium w. Anny (z obrazem w.
Anny Samotrzeciej) z XVII w). Ciekawostk s rwnie lady wytopu elaza
(kopiec ula) oraz lady po grodzisku
redniowiecznym ju na terenie wsi
Kunica.
Nastpnym etapem jest miejscowo
Zawada, leca na naszym szlaku nad
Wart i rwnie nie zwizana z postaciami Reszkw. Z Garnka mona tam
dotrze szos przez Pacierzw i Konary.
Nasz szlak (ok. 6 km) prowadzi jednak
nad Wart. W Karczewicach skrcamy
na ulic Nadrzeczn, ktr docieramy
do przysika Sobielin i dalej do k
nadwarciaskich poprzecinanych szeregiem roww melioracyjnych. Mona
j przeby rowerem ale dalej, w wielu miejscach trzeba rower prowadzi.
Jest to teren zostawiony przez rolnikw
i teraz przyroda obejmuje go z powrotem we wadanie. Dawnymi drkami
docieramy najpierw do drogi z Konar
do mostku na Warcie i dalej kierujemy
si w kierunku Zawady. Po drodze, niedaleko znajduj si ruiny starego myna
w pobliskim liwakowie oraz starorzecza z bardzo ciekawym rodowiskiem
przyrodniczym. Nad Wart przy mocie
w Zawadzie - kapliczka w. Jana Nepomucena. Z pocztku XIX w. a przy
drodze do Komnic kapliczka upamit-

niajca klsk epidemii cholery (lub tyfusu) w 1896 r.


Z Zawady mona podj wycieczk
do Gidel i Pawna (okoo 6 km). W Gidlach znajduj si trzy kocioy zabytkowe, w tym Sanktuarium Matki Boej
Gidelskiej. Pawno natomiast, dawne
miasto, lece w gminie Gidle, woj.
dzkie, zwizane jest z Pawieskim
Towarzystwem Wycigw Konnych
i torem wycigowym tam funkcjonujcym. Zaoycielami tego Towarzystwa
byli Reszkowie, Lubomirscy, Gruszewscy i wielu okolicznych ziemian. Tam
odbyway si w latach 1879 1903
regularne gonitwy gromadzce goci
z caej Polski a nawet Europy. Towarzystwo wybudowao nawet dla siebie
resurs w Gidlach.
Gdy zrezygnujemy z wycieczki
do Gidel, moemy kontynuowa podr naszym szlakiem do Widzowa,
odlegego o okoo 6 km, w zalenoci
od trasy. Mona tam dojecha drog
asfaltow przez Zberezk lub wirow
drog przez pola i lasy ale nieco duej
koo Ludwikowa i tzw. III Zberezk.
Tdy docieramy do szosy Czstochowa
Radomsko dokadnie na granicy midzy woj. lskim a dzkim. Tutaj te
wkraczamy na teren gminy Kruszyna.
Naprzeciw prowadzi drka skrajem
lasu przez przysiek Saternus na ki
koo Widzowa. Droga prowadzi midzy
kwaterami k, na ktrych mona niekiedy obserwowa stada pascych si koni
z widzowskiej stadniny. Tam, na przeomie XIX i XX w., przenieli swoj hodowl koni Lubomirscy i tam tradycje
hodowlane trwaj do dzi. Na terenie
Stadniny Koni w Widzowie znajduj si
zabytkowe zabudowania gospodarcze
i mieszkalne, midzy
innymi wiea cinie.
W pobliu koci parafialny z pocztku
XX w. ufundowany
przez Lubomirskich.
Po drodze do Jackowa ciekawe kapliczki
przydrone. W samym
Widzowie na uwag zasuguje pomnik
ku czci polskich lotnikw wirki i Wigury na ulicy o tej samej
nazwie. Dalej szlak
prowadzi szos przez
Kruszyna - koci parafialny Jackw by po okoo 6

GAZETA KOMNICKA - Kwiecie 2008

Koci w Widzowie
km osign Kruszyn.
Gwnym zabytkiem Kruszyny
jest zesp paacowo parkowy, w ktrym znajduj si: renesansowy paac
Denhoffw a pniej Lubomirskich,
obiekt mieszkalny te w formie paacu,
oficyny gospodarcze oraz, w rozlegym
parku, ruiny pustelni Denhoffa i kaplica Sobieskiego. Teren obecnie w rkach prywatnych i niedostpny z uwagi
na remont. Naprzeciwko bramy po drugiej stronie ulicy Kmicica znajduje si
piknie odnowiona rzdcwka mieszczca obecnie Urzd Gminy. Nieco dalej za zakrtem znajduje si barokowy
koci parafialny p.w. w. Macieja.
Nad bram do kocioa charakterystyczna posta Chrystusa z krzyem, przeniesiona tutaj z jednego z kociow warszawskich (gdy wykonano tam nowy
odlew). Na cmentarzu parafialnym znale mona, midzy innymi, odnowiony grobowiec Lubomirskich i pomnik
powstacw styczniowych. Na drodze
midzy Kruszyn a Borownem zabytkowy obelisk wizany z kruszysk legend Denhoffw. W tutejszym majtku,
zaprzyjaniony z Reszkami Lubomirski
rozpocz hodowl koni wycigowych.
Sam Stanisaw Lubomirski by jednym
z organizatorw Czstochowskiej Wystawy Gospodarczej w 1909 r w Czstochowie.
Kilkukilometrowa szosa z Kruszyny do Borowna zamyka okrg Szlaku
Reszkw (69 70 km). Szlak mona
uzupeni o miejsca z walorami przyrodniczymi i rekreacyjnymi, szczeglnie
tymi nad Wart na terenie gmin Mstw,
Komnice i Kruszyna i Rdziny.
Mam nadzieje, e wyej opisany
szlak spodoba si Wam. ycz miych
wrae podczas wycieczek.

Jubileusz Gazety Komnickiej


Pawe Kowalik

pierwsz sobot kwietnia, w sali sesyjnej Urzdu Gminy w Komnicach,


odbya si niecodzienna uroczysto. Z okazji jubileuszowego,
setnego ju wydania naszego pisma, odby si benefis z udziaem
obecnych i byych twrcw gazety,
wadz Gminy, radnych Powiatu
Czstochowskiego, przedstawicieli
mediw z okolicznych gmin, organizacji, stowarzysze i zespow
artystycznych oraz kilkudziesiciu zaproszonych goci. Setny numer Gazety Komnickiej ukaza si
w prawdzie w padzierniku minionego roku. Jednak z powodu odbudowy
zniszcze, po trbie powietrznej, czemu to wadze Gminy wwczas gwnie powicay czas i energi, uroczysto odbya si dopiero teraz. Cao
spotkania sprawnie a chwilami z waciwym sobie poczuciem humoru poprowadzi Jan Milc.
Rozpoczynajc uroczysto, prowadzcy przytoczy kilka najwaniejszych faktw z 17-stu lat ycia
naszego pisma. Mona byo dowiedzie si midzy innymi, e gazeta jest zrzeszona w Stowarzyszeniu
Mediw Polskich. Jego prezes Marek Traczyk zosta oczywicie zaproszony na spotkanie. Mimo chci
nie mg jednak w nim wzi udziau.
Dowiedzielimy si rwnie, e nasz
gminny biuletyn jest czytany take
poza granicami kraju. Uczestniczcy
w spotkaniu mieli rwnie moliwo
wysuchania wystpie gwnego
twrcy gazety sprzed lat - Krzysztofa Wjcika, obecnego redaktora naczelnego Leszka Janika, oraz Wjta
Gminy Komnice Adama Zajca.
Wszyscy zgodnie doceniali znaczenie
Gazety Komnickiej, jako gwnego medium przekazywania informacji
dotyczcych naszej Gminy.
Z okazji jubileuszu Wjt Gminy
Komnice Adam Zajc, postanowi wyrni listami gratulacyjnymi,
za szczeglne zasugi dla rozwoju
naszego pisma, kilkanacie osb.
Wsplnie z Przewodniczcym Rady
Gminy Komnice Jarosawem a10

pet, wrczy przyznane wyrnienia.


Oto lista uhonorowanych:
Barbara Charaziak
Robert Detka
Leszek Janik
Piotr Juszczyk
Barbara Kanoniak
Pawe Kowalik
Renata Krawiec
Jan Milc
Jarosaw Poroszewski
Magorzata Rybak
Ra Wiewira
Krzysztof Wjcik
Pawe Wysocki
Maciej Konrad Ziembiski
Redakcja Gazety Komnickiej
przygotowaa natomiast podzikowanie dla Wjta Gminy, ktre wrczy
obecny redaktor naczelny Leszek
Janik.
Podczas uroczystoci nie tylko
organizatorzy zabierali gos. Kady
z goci, jeli chcia, mia moliwo
podzielenia si wasnymi refleksjami na temat gazety. Z tej sposobnoci skorzystali Przewodniczcy Rady
Gminy Komnice Jarosaw apeta
oraz Henryk Przech. Krtko wystpi
rwnie Maciej Konrad Ziembiski,
ktry przywoa nieyjc ju, pochodzca z naszej gminy, Kalin Jdrusik. O wzorowaniu si na Gazecie
Komnickiej, podczas tworzenia wasnego lokalnego pisma, opowiedziaa
Jolanta Brzozowska Ciura, redaktor
naczelny Kuriera Rdziskiego.
W programie benefisu znalazo
si rwnie miejsce na dwie, ciekawe prezentacje multimedialne.
Pierwsza opowiadaa o walorach i cechach Gminy Komnice. Kilkunasto
minutowy film zawiera prezentacj
najwikszych zakadw pracy i firm
zlokalizowanych w gminie, urzdw,
szk, przychodni. Ukazywa rwnie
walory przyrodnicze naszego najbliszego otoczenia, ktrych w yciu codziennym zazwyczaj nie dostrzegamy.
Do tego naley doda profesjonalny
komentarz w wykonaniu jednego
z redaktorw Radia Katowice. Wydaje si, e dzi w czasach rywalizacji,
marketingu, reklamy i multimediw,

takie przedsiwzicia s koniecznoci.


Druga prezentacja miaa zgoa
inny charakter. Zebrani gocie mogli jeszcze raz zobaczy zniszczenia,
okolicznoci i odbudow po zeszorocznej trbie powietrznej, jaka nawiedzia Skrzydlw, Adamw i Huby.
Dojmujce zdjcia, zrobione nie tylko
z poziomu ziemi, ale rwnie z lotu
ptaka, wykonane przez Wodzimierza
Skalika w dzie po tragedii, odzwierciedlay ogrom zniszcze i bezsilno
czowieka wobec natury. Zrwnane z ziemi zabudowania, poamane
i powyrywane z korzeniami drzewa,
zniszczone poty, porozbijane samochody krajobraz przeraajcy i uczcy pokory. Pniej kolejne etapy akcji
ratunkowej, wreszcie systematyczna
odbudowa. Wszystko, na ywo, opatrzone komentarzem Wjta Gminy.
Organizatorzy benefisu zadbali
rwnie o sodko owocowy poczstunek, kaw, herbat i symboliczn lampk szampana. Toast wznis
Wjt Gminy Komnice Adam Zajc.
W czci artystycznej wystpi z kilkudziesiciominutowym koncertem,
zesp ukasz Kluczniak Trio.
Na zakoczenie pozwol sobie
na kilka sw osobistej refleksji.
Moja przygoda z Gazet Komnick nie bya zbyt duga i miaa
miejsce wiele lat temu. Osobicie
traktowaem to dowiadczenie, jako
przeszo. Dlatego wanie zaproszenie, a w szczeglnoci wyrnienie, pord zaledwie kilkunastu osb,
szczeglnie zasuonych dla gazety,
jest dla mnie wyjtkowo mi niespodziank. Ofert biecej wsppracy
traktuj natomiast, jako wyzwanie,
ktrego chtnie si podejm. Jestem
gboko przekonany, e wszyscy wyrnieni, obok mnie, wnieli w tworzenie gazety o wiele wicej, ni moja
skromna osoba. Dlatego korzystajc
z tej okazji chciabym podzikowa
organizatorom spotkania oraz wadzom Gminy Komnice, za pami.

Wiadomoci kulturalne
Renata Krawiec
Paula Kwietniewska piewaa
w Komnicach.
I ciepo i mio byo w dniu 8 marca, w Dniu Kobiet. piewaa dla nas
wszystkich ceniona aktorka i wokalistka Teatru czstochowskiego Paula Kwietniewska. U jej boku wystpi
znany, wietny pianista Wojciech Puszek. Repertuar skada si z utworw
Jeremiego Przybory, w wikszoci
z Kabaretu Starszych Panw. Nudzi si
nie mona byo. Aktorka w przerwach
zorganizowaa Quiz. Duo miechu
i radoci. Miy sobotni wieczr. Recital nieodpatnie zorganizowany z myl
o wszystkich, niekoniecznie z Komnic.
Nie czytacie Drodzy Czytelnicy zaproszenia na recital, warto byo je przyj!
Baba Wielkanocna 2008
Zesp Obrzdowy Grusza, jako
KGW z Rzerzczyc, reprezentowa
nasz Gmin Komnice na III Regionalnej Prezentacji i Degustacji Potraw
Regionalnych, Baba Wielkanocna.
Kochcice - 9 marca. Stoy uginay si
od Potraw Wielkanocnych. Krloway
baby wielkanocne, mazurki, swojskie
wyroby wdliniarskie, saatki. Byy
potrawy regionalne, nalewki. Nasze panie bogato zastawiy st, urozmaicony
asortyment, piknie wyeksponowany.
No i oczywicie adnie pieway pieni
wielkopostne, refleksyjne, stworzyy
doskona przedwiteczn atmosfer.
Zadowolenie okaza i rado z udziau
w imprezie nasz Wjt P. Adam Zajc. Dla Pa z Rzerzczyc jest to mobilizacja i motywacja do dalszej pracy.
Paczki rozdane przed Niedziel
Palmow!
Dzieci- Dzieciom - wzorem roku
ubiegego, za sprzedane anioy, pochodzce z wystawy pokonkursowej Mj
Anio zakupilimy paczki ywnociowe. Obdarowalimy dziesiciorga
dzieci z biednych Rodzin, z rnych
miejscowoci naszej gminy. Termin15 marca. Oboplna rado: wrczania
i otrzymywania. Oj, cikie paczki! sycha byo. Wszystkim byo przyjemnie. Dzieciom- twrcom aniow pik-

nie dzikujemy za ich sprawne rce,


oryginalne pomysy, a przede wszystkim dobre serca. Bez nich nie byoby
Akcji Dzieci- Dzieciom, nie byoby
paczek, nie byoby nawyku dzielenia
si z innymiTak umiejtno naley zaszczepia od najmodszych lat.
Zreszt na wsi znane s tradycje dzielenia si z biednymi wiconym.
Zbierana jest ywno, jamuna wielkopostna (skarbonka) z przeznaczeniem dla ludzi potrzebujcych. Ale
czy wszyscy s hojni, nie skpi? Tak
atwo jest dzieli si. Kto si dzieli,
to z pewnoci, jak w sowach pieni
niebo czyni z ziemi. Serdecznie dzikujemy za dobro i okazan pomoc,
piknie przygotowane paczki, dobrze
dobrane i tanio oraz wicej, poza nasz
kwot organizacyjn.
Sklep Spoywczy U Stasia Pp.
Jolanta i Zdzisaw Stacherczakowie,
Komnice
Za wspaniae opakowania, kolorowe
torby na paczki.
Sklep Evita P. Tomasz Drab, Komnice
Za rok kolejna Akcja Dzieci Dzieciom. May gest, a wielkie serce!
Najpikniejsza Palma Wielkanocna,
Kraszanka i Pisanka w 2008 roku.
Tak zrobio si kolorowo w naszym Orodku Kultury, tak wiosennie,
bo wita tu, tuNapracowa si
musiay nasze dzieci i modzie z terenu naszej gminy, by wykona ulubione formy i by opiekunowie przywieli
je do naszej instytucji. Kiedy s ju zainstalowane jako prace pokonkursowe,
to czujemy coraz bardziej czas nadchodzcej radoci wit Zmartwychwstania Paskiego. Chcemy t rado,
jak najduej zostawi, wszdzie gdzie
jestemy. Zostawiam j dla wszystkich
zwycizcw, jako dokument i sowa
pochway dla Was oraz podziwu przez
wszystkich czytelnikw.
Wci zapraszam do udziau osoby
dorose, we wszystkich konkursach, jakie odbywaj si, rozszerzyam kategorie. Pozostaje nadzieja, e kiedy przybdzie nam, liczna zreszt, kategoria
dorosych. S nagrody, dyplomy, i naj-

GAZETA KOMNICKA - Kwiecie 2008

waniejsza satysfakcja. Moglibycie


o sukcesach swoich przeczyta w gazecie, tak jak wszyscy promowani.
Forma Palma Wielkanocna, Kategoria-Szkoa Podstawowa
I miejsce - Paulina Pluta (SP Skrzydlw)
II miejsce Sebastian Franc (SP Skrzydlw)
III miejsce Damian Kowalik (SP
Rzerzczyce)
Wyrnienie Bartosz Postawa(SP Skrzydlw), BartoszKonieczny (SP Zdrowa),
Justyna Grobelna (SP Rzerzczyce)
W Kategorii Gimnazjum jedyna praca
i wyrnienie:
Judyta Grobelna i Monika Woniak
(Witkowice)
Forma- Kraszanka, Kategoria - Szkoa
Podstawowa
Jury nie przyznao I, II i III miejsca.
Wyrnienie otrzymali:
Monika Kwiecie - SP Komnice
Kinga Kacperczyk - SP Zdrowa
Damian Siemieski - SP Zdrowa
Kategoria Gimnazjum:
I miejsce - Klaudia Koza (Zawada)
II miejsce Marcin Pluta (Skrzydlw)
III miejsce Adrianna Matuszczak
(Rzerzczyce)
Forma- Pisanka, Kategoria Szkoa
Podstawowa
I miejsce Kamil Kuliski (SP Rzerzczyce)
II miejsce - Olga Soniak (SP Komnice)
III miejsce Pawe Jayski (SP Rzerzczyce)
Wyrnienie Piotr Klekowski (SP
Rzerzczyce), Klaudia liwakowska
(SP Zdrowa),
Marzena Pawlak (SP Witkowice)
W Kategorii Gimnazjum
I miejsce Micha Kubik (Skrzydlw)
II miejsce Marcin Pluta (Skrzydlw)
III miejsce Bartomiej Biegas (Skrzydlw)
Nagrody uroczycie wrczaa
wszystkim dzieciom i modziey wraz
z przekazaniem ciepych ycze witecznych dla wszystkich razem: nagrodzonych z rodzicami, babciami i opiekunami Sekretarz Gminy Komnice
Pani Ra Wiewira.
11

Wiadomoci bardzo lokalne z pierwszej strony Wieci Chorzenickich nr 5

Wielka ptla po Europie


z odpoczynkiem w Chorzenicach
Andrzej Borkowski

usz powiedzie, e pewne


zdziwienie a nawet zakopotanie pojawio si na naszych twarzach kiedy po poudniu
17 marca br. pojawi si na naszym
podwrku francuz Julien (czyt.
uli) Gohier. Zdziwienie byo
tym wiksze, e prosi o moliwo
przenocowania w namiocie, ktry
ju zdy rozoy. Perspektywa
spania w namiocie, pki co, w zimow noc wydaa nam nie przekonujca, dlatego zaprosilimy go do domu
na posiek i na nocleg. Bagau mia
niewiele tyle ile mona zabra na rower, ktrym podrowa od Finlandii
przez Estoni, otw, Litw i oczywicie Polsk. Ale moe od pocztku.
Nasz niespodziewany go to pracownik Parku Krajobrazowego de Briere
nad Atlantykiem w Bretanii na terenie Francji. Julien lat 25, zajmuje si
na terenie parku inwentaryzacj flory

i fauny. Sam park zosta powoany


dla ochrony bagiennych krajobrazw
z licznymi kanaami, wilgotnymi kami z wysok trzcin, ciekaw rolinnoci i ptactwem. Bardzo ciekawa
rwnie dla licznie odwiedzajcych
turystw jest architektura tradycyjnych
budynkw z charakterystycznymi dachami pokrytymi trzcin. Nie wyjedajc z naszych Chorzenic mona
podziwia pikno parku odwiedzajc
stron www.parc-naturel-briere.fr.
Tak wic nasz podrnik z tych
stron wyruszy w swoj podr dookoa Europy przed okoo 2-ma miesicami.
Podr zacz jadc autostopem
przez Francj, Niemcy, Dani a nastpnie do Norwegii. Tam daleko na pnocy pracowa przez dwa tygodnie przy
poowach na statku. W czasie wolnym
podziwia przyrod, robic rwnie
zdjcia midzy innymi reniferom.

Z Norwegii zacz powrotn podr


przez Finlandi gdzie zakupi rower,
ktrym przez wymienione wczeniej
kraje dojecha do Chorzenic. Dystans
dzienny by rny zaleny gwnie
od pogody. Ostatni nocleg mia w Tomaszowie Maz. Nazajutrz z koleg
lenikiem, Tomkiem zaproponowalimy Julienowi lustracj przyrodnicz
na terenie mojego lenictwa Zielonka.
A byo co pokazywa, bo cho przywyklimy do naszych Polskich lasw,
to wraz nasz poczciw sosn nale
one do najpikniejszych w Europie.
Bogatszy o nowe wraenia Julien wyruszy w dalsz drog, a przed nim
jeszcze: Czechy, Austria, Sowenia,
Wochy i w kocu Francja. egnajc
si sowami do zobaczenia, zrobilimy pamitkowe zdjcia i yczylimy
szczliwej drogi: Adieu

Dla czytelnikw Gazety Komnickiej oraz Wieci Chorzenickich dzikuj za yczliwo w Waszych gocinnych stronach - z pozdrowieniem


Julien Gohier

12

Wyprawa Otwartych Oczu


Agnieszka Wartacz, Agata Zakrzewska

ramach realizacji projektu Arka Zieleni grupa


modziey gimnazjalnej
pod opiek p. E. Pindych i p. M. Borkowskiej uczestniczya w wycieczce
terenowej, ktrej tras zaproponowali pracownicy nadlenictwa Gidle
- lenictwa Zielonka. Szlak wdrwki nie zosta wybrany przypadkowo
gdy s to jedne z bardziej ciekawych przyrodniczo obszarw naszej
gminy.
Dugo planowana wyprawa poprzedzona odpowiednimi przygotowaniami odbya si w sobot 29 marca
2008 roku. Osobami biorcymi w niej
udzia byli zainteresowani uczniowie
klas II i III Gimnazjum w Komnicach
ale rwnie ornitolog Polskiej Akademii Nauk w Warszawie dr Piotr Matyjasiak, pracownicy Nadlenictwa Gidle
p. T. Banaszkiewicz i A. Borkowski
oraz znany regionalista p. Krzysztof
Wjcik. Celem naszej eskapady byo
ksztacenie umiejtnoci obserwowania
przyrody oywionej, jak i nieoywionej. Uczestnicy wyprawy zaopatrzeni
byli w lornetki, aparaty fotograficzne,
odpowiedni ubir, oraz otwarte szeroko oczy i wyostrzony such. Na terenie
gminy Komnice, w dorzeczu Warty
moglimy podziwia natur rzdzc
si wasnymi prawami, bez ingerencji czowieka. Cze naszego szlaku
przebiegaa przez stary ponad stuletni
las z wyjtkowymi okazami wizw
i bukw oraz kobiercem chronionych

ne korytarze, a nawet spiarni. Gwna komora jest wycieana wirkami


drzewnymi, aby bya wygodna i ciepa.
Dokadnie przegryzione drzewa posuyy im jako budulec tam na cieku
wodnym. Trawa i roliny wzdu koryta rzeczki sprawiay wraenie misternie przycitego trawnika. Bobry
s niezwykle zaradne, gdy potrzebuj
przetransportowa due pnie, obi
kana i drewno samo pynie, nie trzeba
go nosi.
Dziki takim wyprawom uczymy si
znacznie wicej, ni z najlepszych podrcznikw. Kontakt z natur pozwala
doceni jej walory i znaczenie rodowiska przyrodniczego dla czowieka.
Przyroda jest naszym dziedzictwem,
ktre za wszelk cen powinnimy
chroni. Obserwowanie jej nie tylko
jest ciekawym sposobem na spdzenie czasu ale rwnie uwraliwieniem
na pikno przyrody najbliszej okolicy.

rolin runa. Lenicy poinformowali nas


o planach zachowania tego fragmentu
lasu jako obszar Natura 2000. Podczas
przechadzki ku naszemu zdziwieniu
i zaskoczeniu natrafilimy na pierwsze pierwiosnki i zawilce. Poczwszy
od wyjcia z miejsca zbirki pan ornitolog zapoznawa nas jak naley obserwowa i rozpoznawa ptaki Wprowadzi nas w niezwyky wiat ptasich
zwyczajw i odgosw. Te cenne uwagi pana Piotra pozwoliy nam doskonali umiejtno rozpoznawania ptakw
naszej okolicy. Wsuchiwalimy si
w piew ptakw jak w najlepsz muzyk (kady znalaz co dla siebie). Naszemu czujnemu wzrokowi nie umkna
nawet dobrze maskujca si aba trawna i jaszczurka zwinka. Z zaciekawieniem spogldalimy na objt ochron
gatunkow pliszk
t. Dumnie wygldajcy myszow i jastrzb, a take kruk doskonale
prezentoway swoj
sylwetk w locie.
Zwieczeniem wyprawy byo dotarcie
do krlestwa bobrw. Zafascynowalimy si z jak
precyzj tworzyy
swoje erowiska.
Ich domy - eremia maj podwodne
wejcia, rozgazioTama - podziwiamy dziaanie bobrzej rodziny

Spotkanie z Posem na Sejm Rzeczypospolitej


Polskiej Krzysztofem Matyjaszczykiem
Jarosaw Grabarczyk

dniu 10.03.2008 o godzinie 17:00 w Gminnej


Sali Sesyjnej odbyo si
spotkanie z Posem na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Lewicy i Demokratw panem Krzysztofem Matyjaszczykiem.
Celem tego otwartego spotkania
dla spoecznoci naszej Gminy Kom-

nice byo przyblienie osoby posa


reprezentujcego Powiat Czstochowski w Sejmie RP. Zebrani mieli
okazj zapozna si z interesujcymi,
a czasem wrcz zaskakujcymi faktami z ycia Sejmu obecnej kadencji.
Podczas tej wizyty zostay zadane
pytania zwizane bezporednio z nasz gmin i powiatem. Nie brakowao

GAZETA KOMNICKA - Kwiecie 2008

rwnie pyta o stan naszych finansw publicznych, o opiek zdrowotn, przyszo naszego szkolnictwa,
o dotacje dla rolnictwa pochodzce
z Unii Europejskiej, a take ksztat
nowej ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym regulujcej stany
prawne ziem i gruntw. Jeli chodzi
o ustaw, to na dzie dzisiejszy ist13

nieje konflikt pomidzy interesami otwart, gotow stawia czoo no- z mediw. Niejednokrotnie wstydziobywateli, wsplnot samorzdowych
i pastwa w tych sprawach. Duo terenw w naszej gminie jest bezuyteczna ze wzgldu na brak ustalenia
jasnych zasad ich przeznaczenia. Pose wszystkie poruszane zagadnienia
i problemy dokadnie notowa i zobowiza si publicznie przedstawi
na Komisjach Sejmowych w ktrych
uczestniczy.
Uwaam, e Pose Krzysztof Matyjaszczyk wykaza si wszechstronn
kompetencj w udzielaniu odpowiedzi. Dysponowa odpowiedni dokumentacj ukazujc rzeczywisty stan
naszego pastwa pomimo, i po raz
pierwszy zasiada w awach sejmowych. O jego profesjonalizmie niejednokrotnie moglimy dowiedzie
si duo wczeniej ledzc jego karier polityczn, zanim zosta posem.
Na marginesie chciabym doda, i
pan pose bez wahania przyj moje
zaproszenie do naszej gminy. wiadczy to o tym, e jest osob odwan,

wym wyzwaniom, a co najwaniejsze


jest to osoba ktrej obecna funkcja
nie zawrcia w gowie.
Na koniec chciabym doda, i
w ostatnich wyborach do Sejmu i Senatu nie byo kandydata z naszego
okrgu wyborczego jakim s Komnice. Bylimy zmuszeni gosowa
na osoby znane z plakatw i bilbordw. Myl, e wanie takie spotkania pomog nam wszystkim dokona
rzetelnej oceny
kandydatw
w dniu wyborw,
przez co stan si
one dla nas duo
prostsze i przejrzyste. Haso
Wiesz na kogo
gosujesz pozwoli nam unikn nieprzyjemnych
sytuacji
o ktrych dowiadujemy si cigle

my si przyzna, e to nasi kandydaci.


Trzeba to zmieni.

Korzystajc z okazji w imieniu
swoim, a take spoecznoci naszej
gminy pragn podzikowa panu
Krzysztofowi
Matyaszczykowi
za wizyt w naszej gminie i myl
e w przyszoci niejednokrotnie bdziemy mogli zada publicznie panu
posowi wiele pyta na naszym terenie.

Od lewej: Wjt Gminy Komnice Adam Zajc,Pose Krzysztof Matyjaszczyk,Przewodniczcy Gminnego Koa LiD Jarosaw
Grabarczyk,Starosta Czstochowski 1999-2002r Wiesaw Bk

Szanowni Pastwo!

d duszego czasu z uwag


czytam wszelkie informacje na temat rodu Reszkw
jakie publikowane s na amach
Gazety Komnickiej i nie tylko.
Nie ulega wtpliwoci, e Reszkowie zapisali pikn kart w historii
polskiej kultury i godne pochway
jest to, e na terenie gminy Komnice, dziki dziaalnoci pasjonatw
historykw - amatorw, ta pami
jest podtrzymywana i utrwalana
w wiadomoci modszego pokolenia
mieszkacw. Zauwayam jednak,
e nie wszystkie fakty dotyczce
bezporednio Reszkw s prawdziwe, a tym bardziej nigdy nie miay
w historii rodziny miejsca. Racym bdem jest przypisywanie Leopoldowi Julianowi Kronenbergowi
dbr Komnice jako jego wasnoci.
Owszem Jzefina Reszkwna zakupia
dla siebie niewielki folwark Janaszew,
ale w nim nie przebywaa i od momentu nabycia oddaa go w dzieraw. Ponadto Kronenberg nie zdoa
14

kupi majtku Komnice od rodu


Orzechowskich, choby z tak prostej
przyczyny, e rodziny o takim nazwisku nigdy w Komnicach nie byo!
(patrz: ladami Reszkw, s. 30 ).
Pragn tu jeszcze wyjani, e wacicielami dbr Komnice w XIX w.
bya rodzina Gorzechowskich. Badajc wnikliwie rda do dziejw rodu
Kronenbergw nigdzie nie natrafiam
na jakikolwiek, nawet najmniejszy
lad, mogcy wiadczy o posiadaniu
przez nich majtku Komnice. Bdem rwnie jest wymienianie, wrd
nazw majtkw nalecych do Reszkw, dbr Borowno. Ot Borowno
stanowio od pokole wasno rodu
Michalskich, a Karpiscy nigdy w nim
nie mieszkali, a tym bardziej nie byli
jego wacicielami (patrz: ladami
Reszkw, s. 25). Dla zainteresowanych podaj, e matka Adama Michalskiego, Bronisawa, bya z domu
Karpiska. Kolejna bdna informacja dotyczy miejsca narodzin crek
Edwarda i Heleny Reszkw. Z ca

pewnoci nie urodziy si one w Bartkowicach (patrz: ladami Reszkw,


s. 35 ). Trzy z nich przyszy na wiat
w Warszawie, a jedna we Francji. Informacje o tym fakcie s do wgldu
na terenie gminy Komnice i ze zdziwieniem stwierdzam, e Szanowny
Autor ich nie sprawdzi. Mam jedynie
nadziej, e podawane do niedawna
fakty zwizane z ostatnimi tygodniami
ycia Edwarda Reszkego, nota bene
nieprawdziwe i bardzo krzywdzce
tego wspaniaego artyst, jak rwnie
jego rodzin, zostay ju sprostowane.
Bdem jest rwnie informowanie
Czytelnikw jakoby Jan Reszke mia
by budowniczym dworu w Skrzydlowie (patrz: ladami Reszkw, s. 44
), niestety budynek ten ma znacznie
starsz histori. Jan Reszke jedynie
zleci wybudowanie w dworskim parku nowego dworku, ktry potocznie
przez rodzin by nazywany dworkiem myliwskim, a jego architektem
by nie kto inny jak F. Arveuf. Tak
wic dworek od fundamentw narodzi si w Skrzydowie i nie zosta
sprowadzany w czciach z Anglii
(patrz: ladami Reszkw, s. 44).

Na zakoczenie chciaabym zwrci uwag Pastwa na rd Nieniewskich. Do historii rodu rwnie wkrady si nieprawdziwe informacje,
za opublikowanie ktrych szanowny
Autor bynajmniej nie ponosi winy, zaczerpn je bowiem z powszechnie dostpnych innych publikacji. Chciaam
jedynie sprostowa nastpujce fakty:
ojciec pukownika Adama Nieniewskiego nigdy nie bra udziau w Powstaniu Styczniowym, z tej prostej
przyczyny, e w styczniu 1863 roku
by niespena czteroletnim chopcem.
Rd piecztowa si herbem Nacz
od zamierzchych czasw, dlatego
informacji o tym fakcie nie mona

podawa w nastpujcy sposb: Nieniewscy w sieradzkiem uywali herbu


Nacz, (patrz: Gazeta Komnicka
nr 12/ 2007 s. 16 i ladami Reszkw, s. 50). Tego rodzaju stwierdzenie wprowadza Czytelnika w bd
i pozwala mu sdzi, e w innych rejonach kraju Nieniewscy piecztowali
si zgoa odmiennym herbem lub herbami.
Szanowni Pastwo! Nie sposb
w krtkim licie wnikliwie przedstawi szczegw zwizanych z dziejami rodw: Reszkw, Michalskich,
Nieniewskich i Kronenbergw. Mam
jedynie nadziej, e Autor, ktry jako
jedna z nielicznych osb, podj trud

Eliminacje Gminne OTWP


Jarosaw apeta

bajc o rnorodne formy


zainteresowa dla modziey
z Gminy Komnice Zarzd
Oddziau Gminnego Zwizku Ochotniczych Stray Rzeczypospolitej Polskiej w Komnicach ju po raz drugi zorganizowa eliminacje gminne
Oglnopolskiego Turnieju Wiedzy
Poarniczej Modzie zapobiega
poarom. Odbyy si one w dniu 27
marca w Zespole Szk w Komnicach.
Poprzedziy je oczywicie eliminacje
rodowiskowe, ktre wyoniy uczestnikw eliminacji gminnych. Do turnieju przystpia modzie z szeciu
Zespow Szk tj. w Komnicach,
Konarach, Garnku, Skrzydlowie, Rzerzczycach, Witkowicach w dwch
grupach wiekowych (szkoy podstawowe i gimnazjalne). Po raz pierwszy
do turnieju zgosili si uczestnicy szk
ponadgimnazjalnych zgoszeni przez
OSP Zdrowa. W sumie w eliminacjach
uczestniczyo 25 osb w tym w grupie
I szkoy podstawowe 12 osb, grupa
II szkoy gimnazjalne 10 osb, grupa
III szkoy ponadgimnazjalne 3 osoby.
Podczas turnieju uczestnicy rozwizywali zadania testowe a w rundzie finaowej odpowiadali ustnie na pytania
z wylosowanych zestaww. Komisja
konkursowa w skadzie: Jarosaw apeta, sekretarz ZOG ZOSP RP w Komnicach, Przemysaw Zieliski, komendant gminny ZOG ZOSP RP, Wojciech
Milczarek wiceprezes ZOG ZOSP RP

i Cezary Zato skarbnik ZOG ZOSP


RP czuwaa nad prawidowoci i bezstronnoci przebiegu eliminacji. I tak
w wyniku przeprowadzonego turnieju
najlepszym finalistami grupy I zostali: - Jakub Kowalczyk SP Witkowice,
Abresz Adrian SP Konary, Karolina
Fedorczyk SP Garnek. W grupie gimnazjw najlepszymi finalistami zostali: Tomasz Wilkoszewski Gimnazjum
Konary, Pluta Marcin Gimnazjum
Skrzydlw, Patryk Koodziejczyk
Gimnazjum Komnice. W grupie szk
ponadgimnazjalnych finalistami zostali: Ariel Dbrowski Zesp Szk
Mechaniczno Elektrycznych, Szymon
Bik Techniczne Zakady Naukowe, Albert Kurzacz Zesp Szk Mechaniczno Elektrycznych. Na szczegln pochwa w ksztatowaniu prestiu tego
turnieju zasuguje due zainteresowanie modziey w poszczeglnych szkoach naszej gminy, a take fakt zgoszenia si trzech absolwentw w kategorii
szk ponadgimnazjalnych. Po zakoczeniu zmaga turniejowych wszyscy
finalici otrzymali pamitkowe dyplomy i nagrody rzeczowe, ktre w imieniu organizatorw wrczyli komendant
gminny ZOG ZOPS RP starszy kapitan
Przemysaw Zieliski oraz przedstawiciel Wjta Gminy Komnice w osobie
Wicewjt Pani Wandy Kusztal.
Kolejnym etapem zmaga modziey byy eliminacje powiatowe OTWP,
ktre odbyy si 29 marca 2008r. w Ko-

16GAZETA KOMNICKA - Kwiecie 2008

upamitniania wrd spoeczestwa


bytnoci tych zacnych Rodw, nie poczuje si uraony uwagami jakie pozwoliam sobie skreli. Uwaam
bowiem, e popularyzacja wiedzy
na ten temat ma suy ogowi spoeczestwa i aby moga ona prawidowo
spenia swoje zadania, musi by systematycznie uzupeniana i wyjaniana.

Z wyrazami szacunku
Agata Maolepsza
Ps. Mam nadziej, e tre listu zostanie opublikowana do wiadomoci
Czytelnikw.

nopiskach. Nasi finalici jak zwykle


mocno zaakcentowali swoj obecno
i tak w rundzie finaowej znaleli si
Karolina Fedorczyk SP Garnek i Szymon Bik TZN Czstochowa. W klasyfikacji kocowej oboje finalistw zajli
II miejsca w swoich kategoriach (gratulujemy). I tak dziki duemu zaangaowaniu naszej wspaniaej modziey
nasza gmina zaznacza swoj znaczc
rol w powiecie czstochowskim.
Bardzo ciekawym akcentem dla
wszystkich uczestnikw eliminacji
gminnych OTWP bya zorganizowana
w dniu 3 kwietnia wycieczka do Centralnej Szkoy Pastwowej Stray Poarnej w Czstochowie gdzie zarwno modzie jak i opiekunowie mogli
zobaczy sprzt i dziaalno najlepiej
wyposaonej Jednostki Ratowniczo
Ganiczej. Okazao si e nie trzeba
dalekich podry eby pozna kulisy
dziaalnoci profesjonalnych straakw. Wycieczka bya form zbiorowej nagrody dla wszystkich uczestnikw eliminacji gminnych aby w roku
nastpnym rwnie licznie zgosili si
do udziau w turnieju.
Na zakoczenie chciabym podzikowa wszystkich ktrzy pomogli
nam zorganizowa ten ciekawy turniej
a w szczeglnoci Dyrekcji Zespou
Szk w Komnicach za udostpnienie pomieszcze, opiekunom uczniw
za przeprowadzenie eliminacji rodowiskowych i opiek w czasie trwania
turnieju oraz samej modziey za trud
i zaangaowanie z jakim przygotowali
si do eliminacji.

15

Rycerz Zawisza z Garnka i jego grd


Krzysztof Wjcik

y sierpie 1410 r. Nadrzecznym traktem zmierzaa w kierunku Garnka dua


grupa zbrojnych. Okolica bya spokojna i rycerze nie mieli na sobie
zbroi, ale bro mieli w pogotowiu.,
bo to nigdy nie wiadomo, co moe si
w drodze zdarzy. Zwracay uwag
tarcze z wyranie widocznym herbem srebrn, piciopatkow r
na czerwonym tle. Przed godzin
poegnali si z towarzyszami broni,
ktrzy ju dotarli do rodzinnego domu
w Rzekach. Bracia Rzeccy i rycerz Zawisza z Garnka, herbu Poraj wracali
wanie z wielkiej bitwy, jaka rozegraa si miesic temu na polach Grunwaldu. Teraz, wraz z trzema towarzyszami
i pachokami oraz z taborem wraca
brzegiem Warty do rodzinnego grdka
nad pobliska Wiercic. Jeszcze wczorajszego dnia byli w Komnicach,
gdzie zosta jeszcze jeden towarzysz
walki Pietrasz Komnicki herbu
Oksza. Po mszy dzikczynnej jutrzni
w parafialnym kociku pw. w. Marcina z rana ruszyli grobl midzy stawami i podyli ku Rzekom.
Grupa podrnych zbliya si
do brodu rzeki Warty pod Karczewicami i po przeprawieniu si na prawy
brzeg z wolna zmierzali ku zabudowaniom Garnka schowanym za niewielkim wzgrzem, zewszd otoczonym
mokradami. Gdy znaleli si wrd
zabudowa dostrzegli widniejc
na wschodzie wie rodzinnego grdka, rozoonego po drugiej stronie
Wiercicy, drugiej rzeki tej okolicy.
Z ulg i radoci zauwayli te unoszcy si znad palisady dym z domowego
ogniska snad wszystko jest w porzdku i mieszkacy czekaj na powracajcych z wojny rycerzy.
Czy powyszy tekst moe opisywa
prawdziwe wydarzenia sprzed szeciuset laty?! Czy rzeczywicie mieszkali
na tym terenie wspomniani rycerze,
a nad Wiercic sta obronny grd rycerski? Wszystko wskazuje, i rzeczywicie tak mogo by.
Pierwszym sygnaem istnienia
na tym terenie rycerskiej warowni
16

bya wzmianka w rejestrze zabytkw


jeszcze z lat 70-tych ubiegego wieku.
Zaskoczony, przeczytaem grodzisko
redniowieczne Kunica Garnek.
Oczywistym jest, e naleao poszuka dalszych informacji i zlokalizowa
obiekt w terenie. Niestety w pniejszych rejestrach w obiekt ju nie wystpuje. Co si z nim stao. Przypomniaem sobie wtedy tekst w Sowniku
geograficznym Krlestwa Polskiego
i innych krajw sowiaskich pod red.
F. Sulimirskiego, Br. Chlebowskiego
i W. Walewskiego. W tomie II wydanym w 1881 r. we fragmencie dotyczcy Garnka przeczytaem: Na kach
pod wsi Kunic, nad rzek Wiercic,
jest kopiec majcy w podstawie 120
okci dugoci, tyle szerokoci i okoo 30 okci wysokoci. Byy tu dawniej kunice elaza, czego dowodem
znaczna ilo uli we wsiach Dbki
i Kunicy. Czyby w kopiec to nasze grodzisko. Jeli przyj, i okie
ma okoo 0,6 m (byy rone wielkoci w zalenoci od pochodzenia miary: okie austriacki, staropolski) czy
otrzymamy nasyp wysokoci ponad 15
m i okoo 70 m dugoci. By moe autor tej notatki nie mierzy go osobicie
a tylko szacowa (na oko) rozmiary
ale i tak musia to by obiekt, ktry
rozbudza wyobrani ludzi. Przy tej
okazji mamy te wyjanienie nazwy
miejscowoci Kunica, gdzie uzyskiwano elazo z okolicznych rud darniowych. Rwnie miejscowi ludzie

wspomniane miejsce obdarzaj odrbnym mianem Kopce.


Nastpna informacja jest w Ziemi Czstochowskiej (Tom XXIX).
Natrafiem tam na artyku Zb. Bereszyskiego Grodziska stokowate
w historii i krajobrazie ziemi czstochowskiej, w ktrym pojawi si
wspomniany obiekt z Garnka Kunicy. Dziki wskazwkom tam zawartym
zlokalizowalimy razem z p. Robertem
Kp to miejsce w terenie. W tej chwili
trudno tam cokolwiek dostrzec, gdy
pokany niegdy kopiec zosta rozkopany i rozwieziony po okolicznych
kach. Wedug autora, s to pozostaoci po redniowiecznym obiekcie
obronnym grodzie rycerskim z wie
i obwarowaniem. By prawdopodobnie drewniany i otoczony drewnian
palisad oraz 4-metrow fos, ktrej
nikych lady mona jeszcze si domyla. Wrd zaroli zosta zarys w postaci ukowatego nasypu o wysokoci
do okoo 1,5 metra. Miejsce to jest rwnie ujte w Analizie archeologicznej.. tego terenu i wskazana jest jego
dua war potencjalna warto poznawcza.
Warto moe pomyle nie tylko o sfinansowaniu bada. Patrzc na to miejsce z Robertem Kp ju widzielimy
oczyma wyobrani pikn rekonstrukcj grodu. Byaby to atrakcja tego terenu, ktrej mogliby nam zazdroci
w okolicy nie mwic o jego wartoci
edukacyjnej.

Z Filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Garnku

rodowe spotkania bajkowe


Magorzata Smolarczyk

naszej filii od marca br.


rozpoczlimy nowy cykl
spotka z najmodszymi
czytelnikami pt. rodowe spotkania
bajkowe.
Zajcia odbywaj si co tydzie
i trwaj od godziny 16.00 do 18.00.
Ciesz si popularnoci wrd dzieci,
bo licznie zbieraj si na tych spotkaniach. Bajk czytam sama lub mamapani Beata Jendras - Ggaa. Nastpnie
dzieci wykonuj rysunki do czytanego
tekstu. Ktre regularnie zasilaj nasz
wystaw.
Nastpnie wsplnie bawimy si
w rne zabawy i zgadywanki np. kalambury, guchy telefon, ciepo zimno.
Odbywaj si te krtkie koncerty.
W rol konferansjerw wcielaj si

kolejni czytelnicy naszych spotka.


Dzieci na spotkaniach przynosz wasne utwory. Od pierwszego spotkania
przygotowujemy inscenizacj Rzepki Jana Brzechwy.
W zajciach uczestnicz: Roksana
Kuliska, Bartek Ledwan, Marcelina
Charaziak, Aleksandra urek, Igor Ggaa, Klaudia Ggaa, Martyna Ggaa,
Ania Bugaa, Baej Ledwan, Luiza
Ggaa, Diana Ggaa, Dawid Ggaa,
Milena Szkop, Weronika Pruszek oraz
mama pani Beata.
Dzieci bawi si wymienicie. Bardzo aktywnie uczestnicz w zajciach.
Maj wiele pomysw i jest duo dobrej zabawy. W zaczniku kilka zdj
oraz bajka Igora i wiersz Dawida.

Bajka o lekarzu dziciole


Pewnego dnia, pewnej godziny i pewnego roku y lekarz dzicio. By
najlepszy na caym wiecie. Jego nauczycielem by lekarz skorpion .ktry mieszka w Egipcie. Pewnego dnia
zwolniono go z pracy bo by za dobry.
Na jego miejsce dano borsuka. Nawet
robaki wolay dzicioa. Tego samego dnia pojawi si zy gajowy. Wanie on postrzeli dzicioa w skrzydo,
biedny dzicio musia objecha p
wiata do skorpiona. On go zawid,
bo nie umia wyleczy jego choroby,
ale powiedzia Jest taki lekarz, ktry wyleczy twoj chorob i na pewno
ci wiele nauczy. Mieszka w tym lesie
co ty.- A mog prosi o dokadny adres? - powiedzia dzicio Jasne!
Wrbel Kostnik drka Gwna 3 sosna 152L pitro 7.- Dzikuj skorpionie! powiedzia dzicio i natychmiast wyruszy. Po dwch tygodniach
gdy wyzdrowia polecia do waciciela lasu i powiedzia o zym gajowym.
Waciciel lasu si rozoci i posa
nowego gajowego, ktry nazywa si
Roman a swoj postaw przypomina Robin Hooda. Zwierzta nazway
go Robinem Hoodem i on rozwiza

wszystkie lene problemy a dzicio


ju pracowa.
KONIEC
Autor Igor Ggaa
Wiek: 9lat

Ksiki
Gdy jest ciemno i ponuro
Kiedy trudno znale przyjaciela
Zajrzyj do ksiki
Tam poznasz wielu przyjaci
Kolorowe obrazki
W bajkowym wiecie
Zabior ci tam Gdzie w rzekach
Czekolada pynie
Zobaczysz tam cay bajkowy wiat
A w nim zwierzta z dziwnych snw
I ju koczy si ksika
Wic zacznij now ju

GAZETA KOMNICKA - Kwiecie 2008

Dawid Ggaa

Konkurs
ortograficzny
Bogumia Woldan,
Anna Wawrzyczyk

nia 28.02.2008r w Zespole


Szk w Zawadzie ju po raz
trzeci odby si Gminny Konkurs Ortograficzny.
Uczestnikami konkursu byli uczniowie klas IV-VI szk podstawowych
i I-III gimnazjw, ktrzy wykazali
si najlepsz znajomoci ortografii
w swoich szkoach.
A o to najlepsi z najlepszych:
-szkoy podstawowe:
I miejsce i uzyskanie tytuu ,,Gminny
Mistrz Ortografii 2008- Monika giewka ze szkoy w Garnku.(jedyna
praca napisana bezbdnie !!!)
II miejsce - uzyskanie tytuy ,,Gminny
V-ce Mistrz Ortografii 2008- Tomasz
Kaczorowski ze Szkoy w Komnicach.
III miejsce- Karolina Wrbel ze szkoy
w Witkowicach
-kategoria gimnazjum:
I miejsce i uzyskanie tytuy ,,Gminny Mistrz Ortografii 2008- Nikoletta
Musia z gimnazjum w Zawadzie.
II miejsce i uzyskanie tytuu ,,Gminny
V-ce Mistrz Ortografii 2008- Kinga
Franc z gimnazjum w Skrzydlowie.
III miejsce- Katarzyna Piwowarczyk
z gimnazjum w Garnku.
Mistrzowie otrzymali cenne nagrody ksikowe ufundowane przez Wjta Gminy Komnice, a pozostali uczestnicy- pamitkowe dyplomy.
Wszystkim zawodnikom yczymy
sukcesw w nauce i dalszej dbaoci
o poprawn polsk ortografi.

ch-h?

-rz?

u-?
17

V Oglnopolski Turniej Taca


Towarzyskiego Komnice 2008
Krzysztof Chmielarz

niepowtarzalnej atmosferze i scenerii w dniach 2930 marca 2008 r. po raz


pity w naszej gminie w Komnicach
odby si Oglnopolski Turniej Taca Towarzyskiego o Puchar Wjta
Gminy Komnice, ktry w czci by
turniejem charytatywnym z przeznaczeniem pozyskanych cegieek
dla Fundacji Dzieciom ZDYC
Z POMOC pod honorowym patronatem Prof. Zbigniewa Religi
oraz aktorw: Beaty Tyszkiewicz
i Piotra Adamczyka.
Mimo trwajcych w tym samym
czasie na terenie caej Polski 9 turniejw mielimy zaszczyt goci 281 par
tanecznych, z 78 klubw tanecznych,
reprezentujcych takie miasta jak:
Bielsko Biaa, Bytom, Czstochowa,
Chorzelw, Chorzw, Chem, Dobrze
Wielki, Dbrowa Grnicza, Gliwice,
Gogoczw, Jastrzbie Zdrj, Jaworzno,
Kalisz, Kdzierzyn Kole, Kty, Kielce,
Kluczbork, Kobuck, Koskie, Krakw, Krosno, Lublin, Lubliniec, d,
Mykanw, Mysowice, Olesno, Oawa,
Opole, Radom, Rdziny, Rybnik, Rzeszw-Boguchwaa, Siemianowice, Sosnowiec, Sulejwek, Tarnowskie Gry,
Tomaszw Mazowiecki, Warszawa,
Wrocaw, Zabrze, Zamo, ory.
W tak licznym gronie przyszo rywalizowa tancerzom z Klubu Taca
Towarzyskiego STYL Komnice.
Skadowi sdziowskiemu przewod-

niczy sam prezes Polskiego Towarzystwa Tanecznego P. dr Franciszek Witos. Warto te przypomnie, e wrd
skadu sdziowskiego gocilimy, p.
Zbigniewa Zasad wiceprezesa PTT.
Zmagania taneczne odbyway si
kadego dnia w trzech blokach. Efektownym pokazem taca bya sobotnia
Gala Wieczorowa, ktr zapocztkoway Polonezem w strojach szlacheckich Komnickie Pomyczki. wietnoci turnieju tego dnia doda rwnie
wystp profesjonalnej formacji tanecznej EXTREME bdcej aktualnie II
v-ce mistrzem wiata z Bremen w 2007
r. w duetach Electric Boogie, aktualnych medalistw Mistrzostw Europy
oraz Zbigniewa Zasady jr - dwunastokrotnego medalisty Mistrzostw Polski w solowej prezentacji taca Disco
i Hip-Hop.
Natomiast na niedzielnej Gali mielimy okazj podziwia wystp Orkiestry Dtej z Komnic oraz pokaz taca
ludowego modszej grupy Komnickich Pomyczkw i piewu Zespou
Folklorystycznego Klepisko. Wszyscy wykonawcy zyskali duy aplauz
publicznoci, a ich wystpy podobay
si przyjezdnym parom tanecznym
i gociom. W tym dniu obecna bya
przedstawicielka Fundacji Dzieciom
ZDYC Z POMOC p. Agnieszka Gumieniuk. Przedstawiciele Organizatora Turnieju: p. Beata Borowik i p
Krzysztof Chmielarz z KTT STYL

oraz p. Leszek Janik Dyrektor GOK


Komnice uroczycie wrczyli czek
na kwot 3.000 z z przeznaczeniem
na leczenie i rehabilitacj podopiecznych Fundacji - dwojga dzieci z terenu naszej Gminy. Pani Agnieszka Gumieniuk, w sowach podzikowania
nie krya wzruszenia mwic, e obecnie dziaajc w Fundacji kiedy sama
taczya na turniejach i nie mylaa
o tym e taczc mona te pomaga
innym. Gromkie oklaski publicznoci
mwiy wszystko za siebie.
Wyraajc w ten sposb ch dzielenia si z innymi, organizatorzy chcieliby rozpropagowa ide pomocy dla
chorych i sprawnych inaczej, niesion przez zdrowe wysportowane dzieci
i modzie wrd klubw tanecznych
caej Polski. Mamy nadziej, e nasz akcj powtrz teraz inni. Miym
akcentem byy sowa wypowiedziane
przez p. Franciszka Witosa Prezesa
Polskiego Towarzystwa Tanecznego
a zarazem sdziego gwnego turnieju,
ktry na rce Wjta Gminy Komnice
p. Adama Zajca, skierowa sowa dotyczce Komnic jako miejscowoci,
ktra na stae zaistniaa na tanecznej
mapie Polski, jednoczenie gratulujc
organizatorom turnieju.
W tak wspaniaej atmosferze, licznej publicznoci i przed swoimi
w ostrej rywalizacji nasze pary taneczne z Komnic uplasoway si na nastpujcych miejscach:

Chmielarz Dominik Rysiak Agnieszka w kat. pow. 15 lat klasa C Latin


Krzemiski Sebastian Wodarczyk Katarzyna w kat. 10-11 lat, klasa E
Matyjaszczyk Dawid Miarzyska Zuzanna w kat. 10-11 lat, klasa E
Franc Mateusz Musia Klaudia
w kat. 12-13 lat, klasa F
Woek Kamil Szymczak Dominika
w kat. 12-13 lat, klasa F
apeta Piotr Przelak Natalia
w kat. 12-13 lat, klasa E
Bednarski Maciej Galewicz Agnieszka
w kat. 12-13 lat, klasa E
Kupczak Maciej Makles Daria
w kat. 12-13 lat, klasa E
Dolniak Adam Musia Klaudia
w kat. 12-13 lat, klasa E
Kulej Kamil - Borowik Anna
w kat. pow. 15 lat, klasa E
Stawski Micha Kustal Magdalena
w kat. pow. 15 lat, klasa E
Tak wic tancerze z naszego Klubu
Taca STYL stanli 5 razy na podium i zarobili cznie 10 medali.
18

V Oglnopolski Turniej Taca Towarzyskiego w Komnicach w dniu


zawodw cieszy si nie tylko du

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

3 miejsce (na 18 par),


1 miejsce (na 14 par),
5 miejsce (na 14 par),
1 miejsce (na 12 par),
3 miejsce (na 12 par),
3 miejsce (na 15 par),
5 miejsce (na 15 par),
6 miejsce (na 15 par),
10 miejsce (na 15 par),
9 miejsce (na 32 pary),
24 miejsce (na 32 pary).

frekwencj,
panujc
atmosfer,
ale rwnie po turnieju moglimy odbiera internetowe podzikowania. Oto

jedne z nich:
- jestecie super, a dech zapiera
ta dekoracja i atmosfera, te cegieki umiecie si dzieli z innymi szkoda
e inni nie id w wasze lady, atmosfera ujmujca i niepowtarzalna, no
i ten wyjtkowo taneczny smok -szkoda
e brako maskotek smoka i nie moglimy kupi. skad sdziowski ok. i to wyrnienie dla was od samego p. Witosa
jak najbardziej uzasadnione tak trzyma! z tanecznym pozdrowieniem stay
uczestnik
- jestem z wami od I go turnieju i bd
nadal. gratuluje tak wietnej organizacji. byo to wito wdziku modoci, ktre dziki wam mogo odby si
w Komnicach macie duo sponsorw
i bdziecie mie wicej bo potraficie
ich zaprosi i odpowiednio im podzikowa pozdrawiam was serdecznie stay sponsor pozdrowienia dla waszego
smoka, jest super
- chyba pierwszy raz spotykam si
z tak pozytywnymi opiniami na temat
turnieju. Brawo
- Turniej bardzo adny, dekoracje
i Uroczy SMOK robi swoje. Jestemy u Was kadego roku i zapewne
w nastpnym pojawimy si rwnie.
Pozdrowienia dla Organizatorw z odzi
Z pozostaymi opiniami mona si zapozna na stronie internetowej www.
twist.home.pl.
Na turniej przybyli zaproszeni gocie
i sponsorzy, ktrzy nie tylko wspomagali organizacj turnieju, ale dooyli
te swoje cegieki dla Fundacji Dzieciom ZDYC Z POMOC
Patronat medialny obja telewizja
TVP3 Katowice, ktra tu po turnieju
wyemitowaa jak rol on speni.
Organizatorzy dzikuj: - Wjtowi
naszej gminy p. Adamowi Zajcowi
za wsparcie finansowe turnieju, - Dyrektorowi GOK p. Leszkowi Janikowi
za staa wspprac, zaatwianie wielu
spraw zwizanych z turniejem i opraw
artystyczn, - p. ukaszowi Kuachowi
i Dariuszowi Wiewirze za dwudniow
obsug techniczn turnieju, - p. Pawowi Wysockiemu za obsug fotograficzn, - Druhom z Ochotniczej Stray
Poarnej w Komnicach za czuwanie
nad bezpieczestwem caej imprezy, Dyrekcji Zespou Szk w Komnicach
p. Dyrektor Barbarze Kanoniak za pomoc w organizacji turnieju, - p. Annie

Dylczyk, kierownikowi Hali Sportowej


w Komnicach za prace przygotowawcze na hali sportowej, p. Grzegorzowi Kupczakowi za obsug medyczn
na Turnieju.
Tak zorganizowana impreza taneczna nie odbyaby si te bez ogromnego zaangaowania rodzicw dzieci
i modziey taczcych w KTT Styl.
Jeszcze raz t drog organizatory V
OTTT dzikuj gwnemu sponsorowi turnieju - Bankowi Spdzielczemu
w Komnicach, ktry w kadej sytuacji
by i jest z nami. Na rce Prezes Banku
Spdzielczego w Komnicach p. Barbarze Dominiak skadamy serdeczne
podzikowanie za hojno dla Klubu
Taca Styl. Dzikujemy te Starostwu Powiatowemu w Czstochowie
za dofinansowanie turnieju. Pragniemy
te podzikowa p. Ry Wiewirze,
Przewodniczcej Gminnej Komisji
Rozwizywania Problemw Alkoholowych za wsparcie finansowe. Dzikujemy serdecznie pozostaym sponsorom bez pomocy ktrych nie byoby tak
wspaniaej imprezy tanecznej w naszej
gminie i pomocy dla Fundacji. Poniej
wymieniamy wszystkich sponsorw,
ktrym nale si wyrazy szacunku
i uznania:
Patronat Medialny Turnieju:
- Telewizja Polska TVP3 Katowice
- Gazeta Komnicka
Sponsorzy turnieju:
- WJT GMINY KOMNICE,
- URZD GMINY KOMNICE,
- GOK W KOMNICACH,
- STAROSTWO POWIATOWE
W CZSTOCHOWIE,
- BANK SPDZIELCZY
W KOM NICACH
(Gwny Sponsor Turnieju)
- MAG RY Magdalena, Ryszard
Urbascy Rdziny, ul. Piaskowa 22B
- FAMA Artykuy szewskie i kaletnicze Rdziny k/Czstochowy, ul.
Wolnoci 32A.
- PAAC NIEZNANICE - Waciciel
P. Elbieta Lubert.
- PIEKARNIA 1975 P. Ewa, Henryk
Krysiak Komnice.
- CENTURION Art. Dekoracyjne
Widzw.
- FLAMENCO Pracownia Obuwia
Tanecznego Dudki, ul. Czstochowska 19, Mykanw.

GAZETA KOMNICKA - Kwiecie 2008

- Szkka Drzew i Krzeww Ozdobnych P. Anna, Robert Koblascy,


Komnice, ul. Pocztowa 22.
- Maopolska Hodowla Rolin w Krakowie HBP Stacja Hodowli Rolin
Nieznanice.
- RONZONI MAGRY Sp. z o.o.
Rdziny
- VIV sp. z o.o. Garnek, ul. Gwna 5F.
- DRUKARNIA NA WARCIE KEMOT P. Tomasz ucki Czstochowa, ul Krakowska 45.
- POLONTEX S.A. Czstochowa.
- SOLO KOLOS Zakad Pracy
Chronionej Czstochowa, ul. Warszawska 363/365.
- Ball Packaging Europe Radomsko
sp. z o.o. Radomsko, ul. Krasickiego
150/152.
- K Z D & Partner Management Colsuting Krakw, ul. Bronowicka 42
- Zakad Przetwrstwa Misnego BOROWIK P. Beata, Grzegorz Borowik, Gidle, ul. Reymonta 49.
- ALFA P. Janusz Sosnowski. Nowa
Wie k/Czstochowy ul. Kopalniana
8, Poczesna.
- Zakad Metalowo Elektrotechniczny
BAJPAX P. Jerzy Burzyski Nieznanice, ul. Mstowska 3.
- Porednictwo Ubezpieczeniowe
FHU Aleksy Makles Klepaczka 110,
Truskolasy.
- Zakad Handlowy ROLBUD
P. Wiesaw Frymus Nieznanice,
ul. Sobieskiego 119.
- FHP MARTIN - FASHION Komnice P. Marcin Aleksandrowicz.
- ZAKAD TRANSPORTOWY POLWIDZ Zbigniew Jdrzejczyk, Widzw, ul. Antoniowska 10.
- NEMS STYL s.c. Komnice, ul. Czstochowska 69. P. Karolina, Hubert
Nems .
- MIKO POL Biuro Rachunkowe
P. Mirosawa Chmielarz, Komnice,
ul. Ogrodowa 13.
- Salon Fryzjerski - P. Marzena Musia
Garnek, ul. Wska 3.
- PHU DIKSA P. Adam Krzemiski
Komnice, ul. Zdrowska 40.
- PPHU ANMAR Stolarka PCV Marek Cebula Borowno, ul. Gowackiego 53.
- Firma Handlowa EWA Odzie
i kwiaty P. Ewa Brewczyska Komnice, ul.Czstochowska
- Dekoracja kwiatami P. Anna Walicka
Witkowice, ul.Ogrodowa 2.
19

- A M G A Czstochowa, ul. Kra-

kowska 23.
- ALDIKS A. Dyksy Widzw, ul.
wirki i Wigury 24.
- PHU DOM MAR P. Jerzy Wsikowski Komnice, ul. Czstochowska.
- PHU DRUKARNIA CYFROWA
MOTIS Czstochowa, ul. Kociuszki 18/20.
- PPHU LEWSKI Producent Obuwia
P. Leszek i Aneta Domagaa Lgota
Maa, ul.Ogrodowa 136, Kruszyna.
- PHU DOMEX Komnice, ul.
Czstochowska 63.
- FHTS GIDPOL Tadeusz Ha, Gidle, ul. Rejmonta 49.
- Gminna Spdzielnia Samopomoc
Chopska Komnice, ul. Czstochowska 69.
- NZOZ Przychodnia Lekarska Komnice, ul. Straacka 18.
- NZOZ Spka Partnerska Rudziski
i lekarze stomatolodzy, Czstochowa
ul. Kiliskiego 166.
- Przetwrstwo Tworzyw Sztucznych,
P. Szymczyk Grzegorz Komnice, ul.
Zielona 2.
- STUDNIE WIERCONE Zakad

Studniarski, P. Mariusz Wieloch,


Pawno, ul.Gidelska 33.
- ZONMEBEL MP-HiU P. Jerzy Zonenberg, Widzw, ul. wirki i Wigury 76.
- GOSPODARSTWO SADOWNICZE
P. Andrzej Gorzelak Zdrowa, ul. Ceglana 4, Komnice.
- Sklep Wielobranowy P. Arkadiusz
Franc, Rzerzczyce, ul. Skrzydlowska.
- Oriflame Naturalne szwedzkie kosmetyki P. Agnieszka Bk.
- Sklep EVITA P. Tomasz Drab
Komnice, ul. Czstochowska
- PIEKARNIA P. Pawe Dzimiski
BOROWNO, ul. Partyzantw 10.
- DSTAL Rdziny, ul. Okupnicka 23.
- PPHU DOTIS s.j. Czstochowa, ul.
Sosnowiecka 19.
- PPHU STELMIK Salon Meblowy
P. Piotr Stelmaszczyk Witkowice,
ul. Czstochowska 11a.
- Miso Wdliny RYMAREK p.
Krystyna, Andrzej Rymarek Komnice, ul. Czstochowska 93.
- Zakad Wielobranowy Koodziejczyk Pawno, ul Przedborska 40.
- ALFANET P. Marcin Maolepszy

Borowno ul. Armii Ludowej 65.


- PHU AD-MAR Zawada, Komnice, ul. Sobieskiego 12.
- DREWBUD TARTAK-SKAD
TARCICY P. Zygmunt Tomaszewski
Rzerzczyce, ul. Skrzydlowska 103.
- Salon Sukien lubnych i wieczorowych Joella, Radomsko, ul. Piastowska 18.
- Marzena Salon lubny, Mstw pl.
A. Mickiewicza 12.
- INIEKTA COSMETIC sp. z o.o.
P. Adam Woszczyk Czstochowa, ul.
Rdziska 5.
- Kamieniarstwo Kominki - p. Janusz Dzionek, Komnice, ul. Projektowana 6.
- GRAMET Firma Jubilerska P.
Tadeusz Modlasiski Komnice, ul.
Czstochowska 7a.
- PPHU AGG P. Andrzej Gazda,
Czstochowa, ul. Podkolejowa 27.
- Sklep U Stasia Komnice, ul. Czstochowska.
Podzikowania wszystkim Sponsorom, ktrzy chcieli pozosta bezimienni.

Z ostatniej chwili:
- W dniu 05.04.2008 r.na XIII Midzynarodowym Turnieju TT w Rdzinach/k. Czstochowy nasze pary zdobyy:
Krzemiski Sebastian Wodarczyk Katarzyna w kat. 10-11 lat, klasa E - 2 miejsce (na 13par),
Bednarski Maciej Galewicz Agnieszka
w kat. 12-13 lat, klasa E - 3 miejsce (na 14 par),
Franc Mateusz Musia Klaudia
w kat. 12-13 lat, klasa F - 3 miejsce (na 14 par),
- W dniu 12.04.2008 r. na IV Oglnopolskim Turnieju w Sportowym TT w Pajcznie 2008 pary zdobyy:
Bednarski Maciej Galewicz Agnieszka w kat. 12-13 lat, klasa E - 2 miejsce,
Kupczak Maciej Makles Daria w kat. 12-13 lat, klasa E - 3 miejsce.
- W dniu 12.04.2008 r. na VII Oglnopolskim Turnieju TT w Raszynie/ k. Warszawy para:
Krzemiski Sebastian Wodarczyk Katarzyna
w kat. 10-11 lat, klasa E- zdobya 1 miejsce (na 13par),
Decyzj Komisji Sdziowskiej para ta otrzymaa wysz klas Taneczn D - GRATULUJEMY!!!
UWAGA!
Klub Taca STYL w Komnicach pragnie poinformowa wszystkich zainteresowanych, e w dniu 12maja br.
odbdzie si nabr dzieci i modziey do Klubu Taca. Spotkanie od godz. 16.15 w Gminnym Orodku Kultury
w Komnicach

USUGI PROJEKTOWE, NADZORY BUDOWLANE, KOSZTORYSY,


PORADY BUDOWLANE

mgr in. Grzegorz Jureczko

ul. Sobieskiego 83, Zawada 42-270 Komnice


tel. 034 329 70 93, tel. kom. 0 604 34 62 73
20

Z ycia OSP Komnice

Udany sprawdzian
Jan Milc

sobot 29 marca w obiektach Komendy Wojewdzkiej PSP w Katowicach


odbyy si II Wojewdzkie Mistrzostwa w Ratownictwie Medycznym
i Drogowym straakw Pastwowej Stray Poarnej i Ochotniczych
Stray Poarnych.
Mistrzostwa otworzy, witajc
wszystkich uczestnikw lski Komendant Wojewdzki PSP w Katowicach
- bryg. Marek Rczka
Do zawodw zgosio si 18 druyn
z jednostek Pastwowej Stray Poarnej
i 15 druyn z jednostek Ochotniczych
Stray Poarnych z terenu caego wojewdztwa . Wrd trzydziestu trzech
druyn znalaz si take trzyosobowy
zesp z Ochotniczej Stray Poarnej
w Komnicach w skadzie: Marcin Milc,
ukasz Pindych i Bartomiej Zato.
Zgodnie z regulaminem kada z druyn
moga liczy 3 lub 4 zawodnikw . Nasz
zesp reprezentowa straakw-ochotnikw nie tylko z terenu powiatu czstochowskiego ale take z terenu miasta
Czstochowy.
Kada ze startujcych druyn miaa
do przeprowadzenia 3 rne akcje ratownicze z udziaem pozorantw: .
1.cukierek - zadawienie dziecka /zawodnicy musieli przeprowadzi pene
postpowanie przy resuscytacji/,
2.libacja - opatrywanie ran /amputowanej koczony, zamania przedramienia, otarcia naskrka na gowie/,
3.maswka- podczas rajdu samochd
wpad w tum kibicw / opatrywanie ran
i urazw u poszkodowanych w wypadku osb/.
Druyna udawaa si w miejsce,
w ktrym znajdowaa si poszkodowana osoba (ucharakteryzowany pozorant
) i od tego momentu liczy si czas, a sdziowie oceniali prawidowe wykonanie czynnoci podczas akcji ratowniczej
prowadzonej przez druyn. Na wykonanie wiczenia druyna miaa 10 minut. Wyniki kocowe opracowywano
na podstawie ocen uzyskanych w kadym z zada.
Zawodnikw obserwowao i oceniao 11 sdziw m.in. z lskiego Uniwer-

sytetu Medycznego - Katedry


Medycyny Ratunkowej, Wojewdzkiego Pogotowia Ratunkowego i szpitala MSWiA
w Katowicach. Sdzi Gwnym bya Koordynator Ratownictwa
Medycznego
Komendy Wojewdzkiej PSP w Katowicach bryg. Lucyna Porbska.
Zadania konkursowe nie byy atwe
i cho wszyscy startujcy mieli odpowiednie przygotowanie do usunicia zagroenia, to jednak stres zwizany z rywalizacj spowodowa, e nie wszystkie
czynnoci byy wykonywane perfekcyjnie i w wyznaczonym limicie czasu. Szczeglnie trudno byo druynom
trzyosobowym podczas wykonywania
trzeciego zadania. W zadaniu tym zainscenizowano grupowy wypadek drogowy z udziaem kilku poszkodowanych,
w tym matki z niemowlciem. Z opanowaniem tego zadania miay niemae
trudnoci druyny w penych, 4-osobowych skadach, a co dopiero, tak
jak nasi druhowie, w trzyosobowym.
Jednak nie wypadli oni najgorzej, cho
mona przypuszcza, e gdyby wystartowali w penym skadzie osignliby
lepszy wynik. Ostatecznie po prawie caodniowych zmaganiach dokonano zakoczenia tej bardzo potrzebnej imprezy. Okazao si, e nasza druyna zaja
dziesite miejsce. Jest to wynik cakiem
dobry, wiadczcy o dobrym przygotowaniu naszych straakw-ochotnikw
do udzielania pomocy w zakresie ratownictwa medycznego w nagych zdarzeniach i zagroeniu zdrowia i ycia.
Zwyciskie druyny otrzymay dyplomy i puchary, ktre wrczy zastpca
lskiego Komendanta Wojewdzkiego st.bryg. Ryszard Popyk. Mistrzostwa byy
jednoczenie eliminacjami do Mistrzostw
Polski, ktre odbd si w Kurowie i ywcu dniach 19-22 czerwca 2008r.
Oto komplet wynikw:
W kategorii druyn z Pastwowej Stray Poarnej:
I miejsce - Komenda Miejska PSP
w Dbrowie Grniczej
II miejsce - Komenda Miejska PSP
w Bytomiu

GAZETA KOMNICKA - Kwiecie 2008

III miejsce - Komenda Miejska PSP


w Chorzowie
IV - Komenda Miejska PSP w Piekarach l.
V - Komenda Miejska PSP w Tychach
VI - Komenda Miejska PSP w Jastrzbiu Zdroju
VII - Komenda Miejska PSP w Rybniku
VIII - Komenda Powiatowa PSP w Kobucku
IX - Komenda Powiatowa PSP w ywcu
X - Centralna Szkoa PSP w Czstochowie
XI - Komenda Miejska PSP w Gliwicach
XII - Komenda Miejska PSP w Czstochowie
XIII - Komenda Miejska PSP w Bielsku-Biaej
XIV - Komenda Miejska PSP w Zabrzu
XV - Komenda Powiatowa PSP
w Myszkowie
XVI - Komenda Powiatowa PSP w Zawierciu
XVII - Komenda Powiatowa PSP w Cieszynie
XVIII- Komenda Powiatowa PSP
w Rciborzu
W kategorii druyn Ochotniczych Stray Poarnych:
I miejsce OSP Sucha Gra
II miejsce OSP Kobiernice
III miejsce OSP Bystra
IV OSP Racibrz -Markowice
V OSP Paniwki
VI OSP Pszw
VII - OSP Markowice
VIII - OSP Kamie
IX - OSP Radlin II
X - OSP Komnice
XI OSP Skoczw
XII OSP Grzybowice
XIII - OSP arki
XIV OSP Jastrzbie Grne
XV OSP Pilica
Gratulujemy wszystkim uczestnikom mistrzostw bardzo wysokich
umiejtnoci. Cieszymy si z dobrej
lokaty naszych druhw.
21

VIII OGLNOPOLSKI WIELKANOCNY WYCIG KOLARSKI

Znowu mocno powiao!


Jan Milc

u od wczesnych godzin rannych,


w niedziel 13 kwietnia zaczy
zjeda do Rzerzczyc grupy
kolarskie, aby wzi udzia w VIII
Wielkanocnym Oglnopolskim Wycigu Kolarskim o Puchar Wjta
Gminy Komnice. Do chodny poranek nie zapowiada gorcych emocji
jakich kolarze dostarczyli kibicom. Jak
ju zapowiadalimy wczeniej, zawody
rozegrano we wszystkich kategoriach
kolarskich.
Punktualnie o godzinie 12-tej jako
pierwsi wystartowali juniorzy modsi
w grupie liczcej 104 zawodnikw.
Tu za nimi odjeday kolejne grupy
kolarzy w modszych kategoriach wiekowych (modzik, juniorka modsza
i modziczka). Druga cz zawodw
rozpocza si startem 96 zawodnikw w kategorii elita/orlik. Nastpnie
wystartowali juniorzy (93), a za nimi
panie (37). cznie we wszystkich
kategoriach wystartowao 394 zawodniczek i zawodnikw z 76 klubw kolarskich. Jest to sporo mniej ni przed
rokiem. Gwn przyczyn niszej, ni
spodziewalimy si frekwencji byo
rwnolege rozgrywanie wycigw
kwalifikacyjnych do olimpiady. Dlatego te wrd startujcych zabrako
ubiegorocznej zwyciczyni w kat kobiety Kasi Barczyk, ktra startowaa
w takim wanie wycigu w Zamociu
i naturalnie ten start by dla niej duo
waniejszy.
Starterami honorowymi byli: Przewodniczcy Rady Powiatu w Czstochowie p. Karol Ostalski, Wjt Gminy
Komnice p. Adam Zajc i Przewodniczcy Rady Gminy w Komnicach p.
Jarosaw apeta
Ju od pierwszych startw zacz
si wzmaga wiatr. Jego sia wzrastaa z godziny na godzin. W momencie
startu elity wiao naprawd mocno. Nic
te dziwnego, e poszczeglne grupy
podzieliy si na wiele grupek, co przysparzao kopotu sdziom i nie uatwiao take kibicom obserwacji zawodw.
A oto komplet wynikw w poszczeglnych kategoriach:
22

Kat. elita/orlik: rednia prdko 42,6 km/h


1. ukasz Bodnar DHL-AUTHOR
2. Marek Rutkiewicz MRZ ACTION UNIQA
3. Marcin Karczyski KS SZURKOWSKI
4. Adrian Franczak ALKS STAL GRUDZIDZ (orlik)
5. Wojciech Dybel TKK PACIFIC MG TORU
6. Robert Radosz MRZ ACTION UNIQA
7. Marcin Gbka MRZ OCTION UNIQA
8. Piotr Zaradny DHL AUTHOR
9. Sebastian Gensch KLTC KONIN (orlik)
10. Alan Wawrzyski TC CHROBRY KRISBAU GOGW (orlik)
Kat. junior: rednia prdko 41,3 km/h
1. Piotr Cztas KLTC KONIN
2. Piotr Gawroski LKS BASZTA GOLCZEWO
3. Mieszko Bulik UKS VICTORIA KOZY
4. Damian Drozdowski KS SPOEM TOYOTA
5. Jerzy Chyrchel KS MOSTOSTAL PUAWY
6. Mariusz Wonicki LUKS BKITNI PACYNA
7. Kamil Markowski KS SCOUT CZSTOCHOWA
8. Grzegorz Drejgier PTC PRUSZKW
9. Artur Komisarek LUKS PANORAMA
10. Pawe Franczak WLUKK BRZEG NYSA
Kat. junior modszy: rednia prdko 40,1 km/h
1. Rafa Klepacki KLTC KONIN
2. Dawid Nowatkowski TKK PACIFIC MG
3. Grzegorz Haba KS MOSTOSTAL
4. ukasz Piwowski PTC PRUSZKW
5. Adam Urbaczyk TKK PACIFIC SMS TORU
6. Damian Poskart TKK PACIFIC MG
Kat. modzik: rednia prdko - 32,8 km/h
1. Emil Przybysz KS SPOEM TOYOTA
2. Daniel Grudzie KS SPOEM TOYOTA
3. Kamil Badziski UKS JAGUAR OPTY MAZOWSZE
4. Rafa Warda KS MOSTOSTAL PUAWY
5. Miosz Klepczarek KS SPOEM TOYOTA
6. Adam Buchalik UKS SPRINT AZISKA GRNE
Kat. kobiety open: rednia prdko 35,9 km/h
1. Agnieszka Sawosz KKS KROSS ZIEMIA DAROWSKA
2. Renata Dbrowska PTC PRUSZKW
3. Magorzata Wojtyra ELETRON BUD-BOGO SZCZECIN
4. Karolina Garczyska KS TRAMWAJARZ D
5. Patrycja Winiewska ALKS STAL GRUDZIDZ
6. aneta Komo KKS KROSS
7. Monika Wdwka LUKS SAWNO
8. Barbara Stanisawiak LUKS SAWNO
9. Olga Misterek UKS GIMNAZJUM IMIELIN
10. Anna Gromaszek MKS START PEUGEOT LUBLIN
11. Magdalena Szymaska UKS JAGUAR

Nie obyo si niestety bez kraks,


szczeglnie w modszych kategoriach,
w ktrych zawodnicy nie dysponuj
jeszcze zbyt duymi umiejtnociami
jazdy w grupie. Po jednym z takich
zdarze dwch zawodnikw odwieziono do szpitala w Czstochowie.
Po szczegowych badaniach okazao si na szczcie, e poza oglnymi
potuczeniami i otarciami nic powaniejszego im si nie stao. O duym
pechu moe mwi Agnieszka giewka, ktra take uczestniczya w jednej z kraks co w rezultacie pozbawio
j szansy na zajcie dobrego miejsca
na mecie. Tylko dziki uporowi i niesamowitej ambicji, mocno poobijana
ukoczya konkurencj.
Wycig, podobnie zreszt jak i wiele innych znaczcych imprez organizowanych na terenie gminy nie mgby
si odby, gdyby nie mia yczliwego
wsparcia sponsorw. To wanie dziki hojnoci wacicieli firm, przedsibiorstw, instytucji finansowych i osb
prywatnych byo moliwe przygotowanie tej niezwykle prestiowej imprezy kolarskiej. Dlatego organizatorzy i uczestnicy VIII Wielkanocnego
Oglnopolskiego Wycigu Kolarskiego
wyraaj swoj wdziczno i uznanie
dla:
- VIV Sp. z o.o. Garnek, ul. Gwna
5a (Sponsor gwny)
- Z.M.E BAJPAX Nieznanice ul.
Mstowska 3
- Bank Spdzielczy w Komnicach
EKO-MAK Makarony babuni, Rudniki ul. Wojska Polskiego 1a
- F.H.U. STEMAK, Zawada ul. Ogrodowa 5
- Ubojnia byda p. Marek Kalota, Kuchary
- Z.P.H.U. SPRZT-BUD, p. Kazimierz Sosnowicz, Nowy Janw 40
- Z.U.H.P. Elektromat-bis, p. Wiesaw Boral
- Gminna Spdzielnia Samopomoc
Chopska w Komnicach
- P.H.U. DOM-MAR, p. Jerzy Wsikowski
- BRUKI TOMASZEWSKI, p. Zbigniew Tomaszewski, Komnice Niwki
- Firma Jubilerska GRAMET, p. Tadeusz Modlasiski, Komnice ul. Czstochowska 7a
- Biuro podatkowe SUKCES, Komnice ul. Straacka 20

12. Dorota Grygorowicz GK GLIWICE32. Agnieszka GIEWKA CZKKS KOLEJARZ-JURA CZSTOCHOWA
Kat. juniorka modsza: rednia prdko 29,9 km/h
1.Dominika ukowska WLUKK BRZEG NYSA
2. Krystyna Czerniak PTC PRUSZKW
3. Karolina Karasiewicz KS TRAMWAJARZ
4. Kinga Daszyska KS TRAMWAJARZ
5. Justyna Mazur UKS JAGUAR OPTY
6. Marta Turobo LUKS SAWNO
Kat. modziczka: 31,6 km/h
1. Maria Zikowska
2. Monika Jaowska
3. Kamila Pro
4. Joanna Skulska
5. Karolina Kozik

LUKS SAWNO
KS SPOEM TOYOTA
KS AGROS ZAMO
KS AGROS
GK GLIWICE

- Sklep EVITA, p. Tomasz Drab,


Komnice ul. Czstochowska
- Firma ARAMET, p. Zbigniew Modlasiski, Michaw ul. Kwiatowa 50
- Piekarnia p. Henryk Krysiak, Komnice ul. Dworcowa 11a
- Firma Poligraficzno-Introligatorska
UDZIAOWIEC, Olsztyn ul. Narcyzowa 2
Impreza dofinansowana zostaa
ponadto przez Starostwo Powiatowe
w Czstochowie oraz realizowana przy
pomocy rodkw budetowych Samorzdu Wojewdztwa lskiego.
Podzikowania pragniemy zoy
take: pp. Jerzemu Burzyskiemu, Grzegorzowi i Tadeuszowi Ciupom, Jackowi
Gajdzie, Dariuszowi Jendrasowi, Ryszardowi Kokoszce, Dariuszowi Krakowiakowi, Zbigniewowi Modlasiskiemu, Ryszardowi Pawerze, Krzysztofowi
Sotysowi, Michaowi i Stanisawowi
Soniakom, Stanisawowi i Maciejowi Stpniom, Patrykowi Wartaczowi,
Jerzemu Wsikowskiemu, Zenonowi
Wiewirze, Katarzynie i Robertowi
Zalasom i Grzegorzowi Zatoniowi oraz
firmie V.I.V za udostpnienie swoich
pojazdw dla potrzeb zawodw.
Organizatorzy imprezy kieruj
specjalne podzikowania do druhw
i druhen straakw i dziaaczy klubw
sportowych. To wanie dziki ich zaangaowaniu wycig odby si bezpiecznie
i bez zakce. Dzikuj te wszystkim
tym osobom, ktre bezinteresownie zaangaoway si w organizacj tej wielkiej imprezy. Podzikowania kieruj
take do pracownikw Urzdu Gminy,
ktrych zadaniem byo przygotowanie

GAZETA KOMNICKA - Kwiecie 2008

obsugi administracyjnej zawodw.


Po wycigu jest czas na podsumowania i analizy. W zgodnej opinii organizatorw i dziaaczy przeniesienie
wycigu do Rzrzczyc byo bardzo
korzystn decyzj, gwnie ze wzgldu na znacznie lepsze warunki terenowe. Niewtpliwie zauwaono szereg
elementw, ktre naley dopracowa
przy organizacji nastpnych wycigw.
Jednym z nich jest uatrakcyjnienie imprezy. W tym celu susznym wydaje
si pogld, aby skrci dugo ptli,
po ktrej jad kolarze. Innym pomysem jest zorganizowanie pokazw
innych, mniej znanych sportw rowerowych takich jak np. cyklo-trial. Mona by te zaprezentowa umiejtnoci
naszej modziey namitnie jedcej
na jednym kole i prezentujcej rozmaite
tricki. Ale to wszystko w przyszoci.

Ogoszenie
II Przegld
Kultura Modych Twrcw
- Lemoniadowy Joe 2008
kategorie:
- Przechyy - piosenka turystyczna i
harcerska
- Barka - piosenka oazowa i religijna
- Park Wyobrani - mae formy sceniczne , kabaret, pantonima
Eliminacje:
07.06.2008 godz 10:00 - GOK Komnice
informacje:
Andrzej Borkowski tel: 602 508 849
23

Konary mistrzem powiatu


Pawe Urbaniak

enis stoowy od dawna cieszy si w szkole w Konarach


du popularnoci. Od kilku
lat organizowany jest tutaj Otwarty
Turniej Tenisa Stoowego, cigajcy
coraz liczniejsz rzesz uczestnikw.
Jednak obecny rok okaza si dla naszych zawodnikw najlepszy w historii.
Podczas mistrzostw Powiatu Szk Podstawowych (07.02.2008 Hala Sportowa
w Komnicach) nasz mska reprezentacja w skadzie Adrian Abresz, Mateusz
liwakowski, Damian Borowik zaja
pierwsze miejsce. Ponadto Damian Bo-

rowik indywidualnie zaj drugie miejsce a Adrian Abresz trzecie. Druyna


dziewczt rwnie spisaa si na medal,
trzeci lokat wywalczyy Monika Psiuk,
Magorzata Cielak, Katarzyna Drd.
Ogromny to sukces gdy do rywalizacji
przystpio 23 zespoy, a mistrz powiatu
otrzymuje prawo startu z zawodach rejonowych.
Dzie pniej do rywalizacji przystpiy gimnazja, medali tym razem
nie byo ale wystp by udany. Chopcy ( Krystian Czekaa, Tomasz Wilkoszewski, Piotr liwakowski) wywalczyli

Zawody freestyle football


w Pyrzycach
Adrian Franc

dniach 4-6 kwietnia w Pyrzycach odbyy si I Oglnopolskie zawody Freestyle w trikach pikarskich.
Na turniej zjechali zawodnicy z caej
Polski, ale rwnie nie zabrako graczy
z zagranicy, ktrzy podpatrywali naszych. Gwnym punktem zawodw
bya kategoria AIR, czyli wykonywanie
trikw podczas onglerki. W rundzie
eliminacyjnej brao udzia 14 zawodnikw m.in. z Wrocawia, Mysowic,
Karpacza, Nowego Scza i Pyrzyc.
Rwnie i ja zostaem wybrany do tej
14-stki. W pierwszej rundzie eliminacyjnej kady zawodnik mia 2,5minuty pokazu, po ktrych trjka sdziw
wybraa finaow 6-stke. W pierwszej
rundzie zdobyem 21pkt i dostaem si
do finau jako ostatni. W finale na pokazanie swoich umiejtnoci byy ju tylko
2min. To jednak nie wystarczyo do wyonienia zwycizcy i o pierwszym miejscu zadecydowaa dogrywka pomidzy
Pyrzyczaninem Filipem Tyczkowskim,
ktry ostatecznie wygra przed Pawem Skr z Wrocawia. 3 miejsce zaj
obecny mistrz Polski Szymon Skalski
Zarzecze. Mnie udao si uplasowa
egzekwo z Michaem Rycajem z Zamocia na 5 miejscu. Jest to na pewno duy sukces, gdy turniej by bar24

dzo silnie obsadzony, dlatego miejsce


w pierwszej 5-tce niezmiernie cieszy.
Przed oficjalnymi zawodami AIR odby
si przyjacielski turniej gry ulicznej
2vs2 w ktrym bra udzia Marcin
Bednarek w parze z Michaem Rycajem.
Z racji i by to bardziej turniej towarzyski, odbyy si tylko fazy grupowe.
12 zespow podzielono na dwie grupy.
Marcin wraz ze swoim partnerem zaj
2 miejsce w swojej grupie wygrywajc
trzy mecze i przegrywajc dwa. W przyszoci planowane s kolejne zawody,
ju w czerwcu z okazji Dni Olkusza
odbdzie si puchar Polski, a w sierpniu najwaniejsza impreza w roku mistrzostwa Polski w Zawierciu.

czwarte miejsce bdc o wos od podium. Dziewczta (Agata Wacek, Monika Szpringiel, Marika Fronczek) zajy
dziesit pozycje.
Jako Mistrzowie Powiatu Czstochowskiego Szk Podstawowych 10
kwietnia udalimy si do Kobucka na zawody rejonowe. Do rywalizacji stany
po dwie najlepsze szkoy z poszczeglnych powiatw oraz miasta Czstochowy. Dziki dobrej postawie i ambitnej
grze zajlimy wysokie czwarte miejsce
ustpujc jedynie szkoom: Rbielice
Szlacheckie, Wicki, Czstochowa nr 2.
Jest to w ostatnich latach najwikszy
sportowy sukces szkoy i przypuszczam
e nie jest to nasze ostatnie sowo, gdy
kolejni utalentowani tenisici czekaj
na swoj szans.

Wszystkim Matkom
wiersz ten powicam

Do Matki
Matka,
Tak si po polsku nazywa
Najwiksza mio na wiecie,
Ta mio jedna, jedyna.
Syszelimy o Niej piosenki
I dreszcz przeszywa nam ciao,
Ale dla takiej mioci
To wszystko jest wci za mao.
Najpierw nad dziecka eczkiem
Mocno Jej serce bije
A potem ju cae ycie
Dla tego dziecka yje.
A nawet, gdy ju Jej nie ma
Moemy pomyle wtedy,
e Ona czuwa nad nami
By nie da dozna nam biedy.
C Ci dam za t mio?
Jak si odwdziczy mam?
Wizank kwiatw, bukietem r
I jeszcze rado serca Ci dam.
Matko dzikuj za wszystko
Ja zawsze kocham Ci szczerze
I w to, e Ty take mnie kochasz
Z caego serca wierz.
Janina Chrzstek

GAZETA KOMNICKA - Kwiecie 2008