You are on page 1of 32

Nr 4/5 - Kwiecie/Maj 2013 (165/166)

Gminny Biuletyn Informacyjny

VIII Regionalna Prezentacja Potraw


iWyrobw Wielkanocnych wMstowie

Zmiana na stanowisku dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej

Spis treci

Drodzy Czytelnicy

Mamy ju za sob pierwsz poow maja, ktra powitaa nas nie najlepsz pogod, ale jeszcze do niedawna na wsi mwiono ciepy kwiecie, mokry maj, bdzie
yto niby gaj. Tak wic, powinnimy raczej by zadowoleni z takiej pogody, bo ona
moe zwiastowa dobre tegoroczne plony. Tymczasem maj to miesic egzaminw
gimnazjalnych i maturalnych, czyli takich momentw w yciu modych ludzi, ktre
bd rzutoway na ich dalsze losy. yczymy im aby dostali si do wymarzonych
szk i uczelni. Ciekaw jestem jaki kierunek studiw wybierze Piotrek Szumlas,
w tej chwili chyba najbardziej znany w Polsce, mieszkaniec Komnic. Jego talent
muzyczny poczony ze wietn gr na gitarze oraz zdolnoci wokalne jego kolegi
Jakuba Zaborskiego doprowadziy do zwycistwa w prestiowym programie telewizyjnym, gdzie wystpili w swoim autorskim utworze ukazujc due zdolnoci
kompozytorskie. Piotrek - due gratulacje dla Ciebie i Twojego kolegi. yczymy
dalszych sukcesw.
Powicono jej niezliczone iloci wierszy, o niej i na jej cze piewali, najwiksi
artyci we wszystkich prawie jzykach, powicono jej niejedno arcydzieo literackie, niejeden znakomity malarz namalowa jej obraz, kino i telewizja rwnie o
niej nie zapomniao. Matka, bo o niej to mowa, jest nierozerwalnie zwizana z
naszym yciem, bo bez niej by nas po prostu nie byo. To ona nas urodzia, ona nas
wychowaa i jak moga bronia przed przeciwnociami. To niestety rwnie bardzo
czsto osoba poniana i krzywdzona przez wasne dzieci. Dlatego w przededniu
jej wita, noszcego w kalendarzu nazw Dzie Matki zastanwmy si chwil,
czy nasze zachowania wobec niej s takie jak powinny by, czy znajdujemy chwil
czasu, aby j odwiedzi nie tylko z okazji wit, takich czy innych, ale dlatego, e
ona nas oczekuje, czsto samotna, schorowana, zapracowana. Z okazji Dnia Matki
wszystkim mamom, bez wzgldu na ich wiek skadam yczenia wszelkiej pomylnoci i wdzicznoci za to, e po prostu s.
Z kad mam nierozerwalnie jest zwizane jakie dziecko, nasza nadzieja na
przeduenie naszego ycia, w pewnym momencie najwaniejsza, cho najmniejsza, cz naszej rodziny. Dzisiaj w dobie niu demograficznego, kiedy drastycznie
maleje ilo urodzin, tym bardziej musimy mdrze dba o bezpieczny i spokojny
rozwj naszych dzieci. Niech nigdy nie bdzie dany im taki los, jaki jest udziaem
wszystkich dzieci, w krajach ogarnitych wojnami domowymi. Z okazji nadchodzcego Dnia Dziecka, ycz wszystkim naszym pociechom, samych miych chwil
w ich yciu, a ich rodzicom, aby cieszyli si razem z nimi kad wsplnie spdzon
chwil.
Miesic maj to take Dzie Straaka, przekazuj wszystkim straakom wyrazy
szacunku i uznania za ofiarn sub, trud i powicenie. Dziki Waszej postawie,
sumiennej pracy, profesjonalnej dziaalnoci spoecznej i wysokiej sprawnoci operacyjnej stra poarna cieszy si w spoeczestwie niesabncym zaufaniem, duym szacunkiem i uznaniem. Za to skadam Wam serdeczne sowa podzikowania.
Niech w. Florian otacza Was swoj opiek w wypenianiu straackiej powinnoci,
a ta trudna suba niech bdzie dla Was rdem satysfakcji i powodem do dumy.

Gazeta zastrzega sobie prawo do skracania oraz ingerencji wtre artykuw.


1 strona okadki fot. Pawe Wysocki

Wykonanie budetu gminy................4


Zmiana systemu gospodarki odpadami
komunalnymi.....................................5
Chrocie swoje pola przed GMO ....7
Zmiana ceny wody.............................7
Dyury Stray Gminnej....................7
STOP WYPALANIU TRAW!!!....9
Wypalanie traw..................................9
Otwarcie Orlika wNieznanicach..10
VIII Regionalna Prezentacja Potraw
iWyrobw Wielkanocnych.............11
Zmiana na stanowisku dyrektora
Gminnej Biblioteki Publicznej........11
20 lat mino parafii witego Stanisawa B.M........................................12
Dzieje Rodu Lenickich..................12
Dzie Kobiet uEmerytw..............19
Modzie zapobiega poarom........20
Regionalne spotkanie nauczycieli jzyka polskiego ibibliotekarzy ............21
Gocie znad Balatonu......................21
Turniej Zawd Moich Marze......22
Sukces Filipa Woldana oraz szeciolatkw w Konkursie Mam 6 lat.....23
Sebastian Krzemiski laureatem Picture This ........................................24
Dominika Szymczyk wpowiatowym
konkursie English through art......25
Samorzdno uczniowska wZS Rzerzczycach ......................................25
Poka Ci wiat bez cyberprzemocy!...26
Najpikniejsze Palmy wielkanocne,
Kraszanki iPisanki..........................27
Wycig nr 13 wystartowa.............28
Widok zcentrum Komnic
na ulic Zdrowsk............................30

Wydawca:
Urzd Gminy Komnice
ul. Straacka 20
42-270 Komnice
tel.: 34-328-11-22
fax 34-328-11-21
www: klomnice.pl
email: ug@klomnice.pl
Gazete redaguje kolegium
wskadzie:
Janik Leszek - red. naczelny,
Kloczkowska Agnieszka,
Kusztal Wanda, Piotr Juszczyk
Milc Jan - z-ca red. naczelnego,
Poroszewski Jarosaw,
Wiewira Ra,
Wjcik Krzysztof,
Wysocki Pawe - red. tech.
email: gazeta@klomnice.pl
Druk: Drukarnia Udziaowiec
Olsztyn, ul Narcyzowa 2
tel. 34 328 52 61,
www.udzialowiec.com.pl
Nakad: 1700 egz.

GAZETA KOMNICKA - kwiecie / maj

www.klomnice.pl

Wykonanie budetu gminy za 2012 rok


Halina Paruzel Tkacz

Uchwa Rady Gminy Komnice Nr 96/XII/2011 zdnia 29.12.2011 roku zosta uchwalony budet gminy
na 2012 rok, wwysokoci:
dochody
wydatki
przychody

wtym:

kredyty ipoyczki
wolne rodki

-
-
-
-
-

rozchody (spaty poyczek ikredytw)

36755367,00 z
38940338,00 z
4717595,00 z
3864 458,00 z
853137,00 z

2532624,00 z

Wtrakcie roku budetowego dokonano zmian wbudecie:


przez Rad Gminy - 8
przez Wjta Gminy - 18

Wwyniku powyszych korekt na dzie 31.12.2012 budet wynosi:

dochody
wydatki
przychody
rozchody

-
-
-
-

37495650,26 z
41719070,26 z
7501420,00 z
3278000,00 z

Wykonanie budetu za 2012 rok przedstawia si nastpujco:


dochody
wydatki

-
-

37295852,86 z
40270123,37 z

co stanowi 99,5 % planu


co stanowi 96,5 % planu

Wynik budetu za 2012 rok jest deficytem iwynosi: 2974270,51 z


Struktura osignitych dochodw przedstawia si nastpujco:dochody wasne
dotacje celowe

subwencja ogem
rodki unijne

-
-
-
-

Struktura wydatkw przedstawia si nastpujco:


wydatki majtkowe
wydatki biece

-
-

15908379,76 z
5209235,69 z
15626327,00 z
551910,41 z
7032034,18 z
33238089,19 z

Wanalizowanym okresie Gmina Komnice realizowaa nastpujce inwestycje:

1. Budowa oczyszczalni ciekw wHubach oraz kanalizacji sanitarnej wHubach, Adamowie iRzerzczycach
etap I. W2012 roku wydatkowano kwot 2564939,75 z. Cae zadanie byo realizowane wlatach 20082012.
2. Rozbudowa wodocigw gminnych - wydatkowana kwota to 55227,55 z.
3. Przebudowa drg wgminie - wydatkowana kwota to 744974,49 z.
(ulica Lena wPacierzowie, przystanek wGarnku oraz dokumentacja na drogi wKomnicach, Chorzenicach,
Lipiczu).
4. Adaptacja budynku iotoczenia po Szkole Podstawowej wZdrowej na cele Gminnego Orodka Pomocy
Spoecznej wKomnicach 112790,08 z.
5. Ogrodzenie terenu wok zbiornika wodnego wKomnicach 19680,00 z.
6. Budowa zatoki parkingowej przy dworcu kolejowym wKomnicach 64216,22 z.
7. Budowa skateparku wmiejscowoci Komnice 197641,00 z.
8. Budowa kompleksu boisk sportowych wramach programu Moje boisko Orlik 2012 wmiejscowoci
Nieznanice 1335088,64 z.

9. Modernizacja budynku komunalnego wZawadzie 57412,83 z. Dokonano wymiany dachu.


10. Budowa sieci wodocigowej wmsc. Zberezka II wulicy kowej iLenej 159737,63 z.
11. Modernizacja owietlenia ulicznego 141052,68 z.
12. Sporzdzono dokumentacj na nastpujce zadania: przebudowa garau OSP w Rzerzczycach,
termomodernizacj ZS wWitkowicach, modernizacj instalacji c.o. wZS wSkrzydlowie, budow zbiornika
p. po. wKonarach, budow targowiska wKomnicach, budow oczyszczalni ciekw wNieznanicach.

Bd wporzdku zmiana systemu


gospodarki odpadami komunalnymi wgminie
Komnice od 1 lipca 2013r
Joanna Woch-Muszyska

nia 1 stycznia 2012 r. weszy


w ycie zmiany w ustawie
o utrzymaniu czystoci i porzdku w gminach, ktrych nastpstwem bdzie przebudowa systemu
gospodarki odpadami komunalnymi.
Odpowiedzialno za wprowadzenie zmian zostaa naoona na gminy.
Nowy system zacznie funkcjonowa od
dnia 1 lipca 2013r.
Dla mieszkacw najistotniejsz
zmian bdzie zastpienie obecnych
umw z firmami mieciowymi na
rzecz opaty uiszczanej do gminy za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Zpobranych opat gmina pokryje koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, ktre
obejmuj koszty:
odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadw
komunalnych,
tworzenia iutrzymania punktw selektywnego zbierania odpadw komunalnych,
obsugi administracyjnej tego systemu.
Odbir odpadw komunalnych bdzie prowadzony przez przedsibiorstwo, ktre bdzie wyonione wdrodze

przetargu.
Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi zakada selektywne pozbywanie si odpadw przez
wszystkich wacicieli gospodarstw domowych. Wie si to zkoniecznoci
osignicia przez gmin wymaganych
poziomw recyklingu i przygotowania
do ponownego uycia odpowiednich
frakcji odpadw oraz ograniczenia
masy odpadw komunalnych ulegajcych biodegradacji. Wytwarzane na
terenie gminy odpady maj trafi do
regionalnej instalacji do przetwarzania
odpadw komunalnych w Sobuczynie
lub do instalacji zastpczej, zgodnie
zzapisami Wojewdzkiego Planu Gospodarki Odpadami.
W zwizku z wprowadzanymi
zmianami Rada Gminy Komnice na
sesji w dniu 15 marca 2013r. podja
szereg stosownych uchwa regulujcych
gospodark odpadami komunalnymi.
Od 1 lipca 2013r. to gmina bdzie
wpeni odpowiedzialna za odbir igospodarowanie odpadami komunalnymi.
Nowym systemem na terenie Gminy Komnice objte zostan wycznie
nieruchomoci, na ktrych zamieszkuj mieszkacy, natomiast nie bd nim

objte tzw. nieruchomoci niezamieszkae, tj.: podmioty prowadzce dziaalno gospodarcz, lokale handlowe, gastronomiczne, punkty usugowe, szkoy,
przedszkola, budynki uytecznoci
publicznej. Waciciele nieruchomoci,
z ktrych gmina nie obejmie nowym
systemem, a na ktrych powstawa
bd odpady komunalne powinni we
wasnym zakresie zapewni odbir
odpadw poprzez zawarcie stosownej
umowy zuprawnionym podmiotem.
W przypadku, gdy na nieruchomoci zamieszkuj mieszkacy i jednoczenie prowadzona jest dziaalno
gospodarcza to systemem odbioru
odpadw komunalnych przez gmin
objci zostan wycznie mieszkacy zamieszkujcy dan nieruchomo.
Waciciel nieruchomoci wnosi opat
za odbir izagospodarowanie odpadw
komunalnych do gminy. Natomiast
wzwizku zprowadzon dziaalnoci
gospodarcz na odbir odpadw komunalnych musi by zawarta stosowna
umowa z uprawnionym podmiotem
(jak do tej pory).
Wysoko stawki opaty za odbir
i zagospodarowanie odpadw komunalnych uzaleniona bdzie od iloci
osb zamieszkujcych gospodarstwo
domowe oraz od sposobu zbierania

Typ gospodarstwa
domowego

Liczba osb
zamieszkujcych
gospodarstwo

Miesiczna
opata za odpady
segregowane

Miesiczna
opata za odpady
niesegregowane

mae

1-3

17 z

34 z

rednie

4-6

27 z

54 z

due

powyej 6

37 z

74 z

GAZETA KOMNICKA - kwiecie / maj

www.klomnice.pl

Typ gospodarstwa
domowego

Odpady segregowane
(suche)

Bioodpady
(mokre)

Odpady
zmieszane

mae

120 l

120 l

120 l

rednie

240 l

120 l

120 l

due

360 l

120 l

120 l

i odpadw (segregowane, niesegregowane).


Osiedle Skrzydlw - zabudowa
wielorodzinna (od 16-30 osb) - 1
pojemnik o pojemnoci 1100l na kady z rodzajw odpadw (segregowane,
bioodpady, zmieszane), przyjmujc na
kade nastpne 15 osb - 1 dodatkowy
pojemnik opojemnoci 1100l na kady
zw/wrodzajw odpadw.
Kolejnym etapem wdraania przez
gmin nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi byodostarczenie mieszkacom poprzez
Sotysw deklaracji owysokoci opaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Waciciel nieruchomoci lub
zarzdca by zobowizany zoy do

Pojemno pojemnika

Wjta Gminy Komnice wterminie do


dnia 15 maja 2013r. powysz deklaracj. Wrazie jej niezoenia lub wprzypadku uzasadnionych wtpliwoci, co
do danych zawartych wdeklaracji, Wjt
Gminy okreli wdrodze decyzji wysoko opaty, biorc pod uwag szacunki,
w tym redni ilo odpadw komunalnych powstajcych na nieruchomociach opodobnym charakterze.
W przypadku zmiany iloci osb
zamieszkujcych dane gospodarstwo
domowe bdzie mona dokona korekty deklaracji. Zmiany naley dokona
wcigu 14 dni od dnia, wktrym nastpi zmiana danych okrelonych wdeklaracji. W przypadku nieuiszczenia
opaty wokrelonym terminie deklara-

cja bdzie podstaw do wystawienia tytuu wykonawczego zgodnie zzapisami


ustawy o postpowaniu egzekucyjnym
wadministracji.
Nowy system zbierania odpadw na
terenie Gminy Komnice bdzie funkcjonowa zpodziaem na: Odpady Segregowane, Bioodpady oraz Odpady Zmieszane. W ramach wniesionej
opaty gmina wyposay nieruchomoci, na ktrych zamieszkuj mieszkacy, w trzy pojemniki o pojemnoci
uwzgldniajcej ilo osb zamieszkaych na nieruchomoci.
Na terenie Oczyszczalni ciekw
wKomnicach powstanie Punkt Selektywnej Zbirki Odpadw Komunalnych, do ktrego bdzie mona odda

bezpatnie kad ilo nastpujcych mi komunalnymi bdzie mona rwodpadw:


nie wnosi w ratach miesicznych,
resztki budowlane irozbirkowe
przy czym okresem rozliczeniowym s
meble
terminy kwartalne.
zuyty sprzt elektroniczny, elekOpat naley wnosi wkasie Urztryczny,
du Gminy lub na rachunek bankowy:
kineskopy
Gmina Komnice, ul. Straacka 20.
zuyte opony
42-270 Komnice
arwki, wietlwki
49 8264 0002 2001 0000 0039 0001
baterie, akumulatory
Bank Spdzielczy Komnice
tekstylia, ubrania
przeterminowane lekarstwa, chemiWprzypadku wnoszenia kwartalnej
kalia
opaty za gospodarowanie odpadami
nadmiar odpadw segregowanych komunalnymi przez wacicieli nie(jw.)
ruchomoci dopuszcza si moliwo
Do Punktu Selektywnej Zbirki uiszczenia nalenoci uinkasenta.
Odpadw Komunalnych nie bdzie
Termin wniesienia pierwszej opamona odda odpadw zmieszanych. ty upywa w dniu 15 wrzenia 2013 r.
Czstotliwo odbioru odpadw iobejmuje okres od 1lipca 2013 r. do 30
komunalnych (zmieszanych, segrego- wrzenia 2013r.
wanych i biodegradowalnych) od waPrzypominamy mieszkacom Gmicicieli nieruchomoci wynosi raz na ny Komnice okoniecznoci wypowiecztery tygodnie.
dzenia dotychczasowej umowy na odTerminy wnoszenia opat za gospo- bir odpadw komunalnych. Umow
darowanie odpadami komunalnymi do naley wypowiedzie ze skutkiem na
Urzdu Gminy okrelono nastpujco: dzie 30 czerwca 2013 r.
za I kwarta do 15 marca danego
Ponadto informujemy, e przez
roku,
Gmin bd przeprowadzane kontrole
za II kwarta do 15 maja danego wzakresie przestrzegania zasad prowaroku,
dzenia istosowania prawidowejgospo za III kwarta do 15 wrzenia danego darkiodpadami komunalnymi na tereroku,
nie nieruchomoci.
za IV kwarta do 15 listopada daNiezbdnych informacji na temat
nego roku.
wdraania nowego systemu gospodarki
odpadami komunalnymi mona uzyOpat za gospodarowanie odpada- ska w Urzdzie Gminy Komnice, II

Zmiana ceny
wody

Informujemy, i z dniem 01.05.2013


roku Gmina Komnice wprowadza
nowe taryfy opat za zbiorowe zaopatrzenie w wod i zbiorowe odprowadzanie ciekw.
Cena 1 m wody dostarczonej zwodocigw wiejskich 3,00 z (brutto)
Cena 1 m ciekw odprowadzonych
do sieci kanalizacji sanitarnej lub dowoonych do punktu zlewnego na
terenie oczyszczalni ciekw 3,50 z
(brutto)
Opata staa 1,20 z /miesic (brutto)

Dyury Stray
Gminnej

Komendant Stray Gminnej wMykanowie informuje, i dyury Stranika


Gminnego odbywaj si wkad rod
w godzinach od 8.00 do 14.00 w pokoju konsultacyjnym, ktry mieci si
wpiwnicy budynku Urzdu Gminy.
pitro pok. 205: Dawid Smolarek, Joanna Woch-Muszyska, tel. (34) 328 11
22 (wew. 119) oraz na stronie internetowej urzdu: www.klomnice.pl.

Rolnicy chrocie swoje pola przed GMO


Anna Szmelcer - Prezes Stowarzyszenia Polska Wolna od GMO

adania naukowe oszkodliwoci GMO spowodoway, e


ju 10 krajw Europy i wiele
na wiecie zakazao upraw takich rolin.
28 stycznia 2013 roku Rzd RP
pod daniem rolnikw i konsumentw ywnoci wprowadzi zakaz
upraw GMO. Oznacza to, e kady,
kto wysieje materia siewny GMO
zapaci kar 200% wartoci nasion
oraz taka uprawa zostanie zniszczona
na koszt rolnika. (Nasiona GMO s
wsprzeday. Niestety takie jest aktualne prawo)
Badania naukowe i tragedie wielu rolnikw w innych krajach, ktrzy

namwieni przez koncerny uprawiali


roliny GMO, pokazuj jakie s szkodliwe skutki takich upraw.
1. W takich krajach jak USA, Kanada, Argentyna, Indie i wiele innych zpowodu upraw GMO wiele
gospodarstw zbankrutowao i ich
ziemie przejy korporacje, awielu
rolnikw dotknitych t tragedi
odebrao sobie ycie.
2. W samych tylko Indiach ponad
250tys. rolnikw dotknitych globalizacj i uprawami GMO straciwszy swoj ziemi popenio
samobjstwo, a w Argentynie 300
tys. farmerw stracio ziemi iprac i zostao zmuszonych do emi-

growania ze swoimi rodzinami za


chlebem do miast.
3. Rumunia wprowadzia uprawy
GMO iteraz wszystkimi sposobami prbuje wycofa si z tego pomysu, dlatego e tak wiele to spowodowao szkd dla caego kraju,
awszczeglnoci rolnikw.
4. Udowodniono, e gdy raz zainfekuje si dan okolic uprawami
GMO jest to proces nieodwracalny
na wiele pokole, a moe na zawsze.
5. Koncern Monsanto (producent
GMO) paci ogromne kary za
przekupstwa rzdw, aby wprowadzi w tych krajach GMO i zain-

GAZETA KOMNICKA - kwiecie / maj

www.klomnice.pl

fekowa ich rolnictwo dla swoich


korzyci.
6. Uprawy GMO niszcz bezpowrotnie tradycyjne nasze uprawy
krzyujc si znimi, ktre przez to
staj si GMO, awwczas Koncerny maj prawo da od rolnikw
opaty, jako za swj patent
w kadym kolejnym roku nawet,
jak wysiejemy w nastpnym roku
wasne nasiona.
7. Udowodniono, e uprawy GMO
nie zwikszaj plonu, a wrcz go
obniaj wkolejnych latach.
8. Uprawianie rolin GMO powoduje powstanie super chwastw, ktre zkadym rokiem coraz trudniej
zniszczy nawet bardzo duymi
dawkami herbicydw, powodujc
coraz wiksze koszty u rolnikw
(zarabiaj tylko koncerny).
9. Udowodniono, e pyek z rolin
GMO jest toksyczny dla pszcz
iwielu poytecznych owadw.
10. P lony pochodzce zGMO powoduj zarwno uludzi jak iuzwierzt zaburzenia wzrostu i wagi,
zaburzenia odpornoci na choroby,
co raz wiksz bezpodno wkolejnych pokoleniach, uszkodzenia
trzustki, wtroby, jder i wielu innych narzdw, liczne alergie uludzi izwierzt. Szczury imyszy karmione GMO w3 pokoleniu rodz
si martwe.
11. Naukowcy znajduj coraz to nowe
dowody na to, e spoywanie produktw GMO powoduje grone
skutki zarwno dla ycia i zdrowia ludzi i zwierzt. Efekt niezalenych bada jest coraz bardziej
przeraajcy.
Co moemy zrobi i jak moemy
zadba onasz ziemi inasze rodziny,
aby nie spotkaa nas tragedia innych
krajw, ktre pozwoliy na upraw rolin GMO?
1. Rolnicy sprawdzajcie dokadnie,
czy materia ktry siejecie ma na
opakowaniach napis: nasiona wol-

ne od modyfikacji genetycznej
i kupujcie nasiona tylko tak oznaczone.
2. ROLNIKU, gdy ju kupie nasiona bez oznakowania, e s wolne
od GMO albo s GMO to masz
je prawo zwrci iotrzyma zwrot
pienidzy.
3. Dopilnujmy razem, aby ci ktrzy
chcieliby w waszej okolicy zasia
GMO nie mogli tego zrobi i nie
mogli zniszczy waszych upraw,
waszej ziemi inarazi ycie izdrowie waszych rodzin.
4. Macie prawo pyta i wiedzie, co
siej wasi ssiedzi, szczeglnie
due gospodarstwa. Macie prawo
chroni i troszczy si w ten sposb owasne uprawy, aby nie dopuci do ich zainfekowania GMO.
Tak stao si w USA, Kanadzie,
Indiach, Argentynie iwielu innych
krajach i rolnicy ci utracili swoj
ziemi.
5. Rolnicy musimy chroni si sami
i razem nie dopuci, aby ktokolwiek wWaszej Gminie sia uprawy
GMO informuj o takich podejrzeniach wadz - to jest troska
o wasz ziemi. Domagajmy si
zgodnie z prawem zniszczenia takich upraw.
6. Chromy nasz zdrow i ekologiczn ywno, ktr teraz chc
kupowa konsumenci w caej Europie, gdy ich pola s ju zatrute
chemi. Chc j kupowa dlatego,
e unas nie ma jeszcze GMO. Teraz wprowadza si ju w Europie
znakowanie ywnoci, e jest wol-

na od GMO i za chwil nikt nie


bdzie chcia kupi naszych plonw, jeeli zainfekujemy nasze pola
GMO.
7. Nie dopumy, aby najwikszy atut
Polski zdrowa ywno by
zniszczony przez GMO.
8. Uczmy si na tragedii innych krajw, wktrych GMO spowodowao tak due straty. Sami nigdy nie
dopumy do tego wnaszym kraju.
9. Nie pozwlmy, aby wyginy nasze
pszczoy i inne poyteczne owady,
bo gdy wygin pszczoy ludzie wygin kilka lat po nich.
10. Nie dopumy do skaenia naszych
pl GMO, abymy nie musieli ju
zawsze paci wielkim koncernom
za ich opatentowane nasiona.
11. Nie pozwlmy zatru naszej ywnoci uprawami GMO, ktre powoduj wiele nowych chorb, bo
ju tych, ktre mamy nie ma kto
leczy.
12. Nie dopumy, aby nasze dzieci
iwnuki stay si bezpodne.
13. Rolnicy bdmy mdrzy przed
szkod, patrzc na tragedie innych
krajw izadbajmy sami onasz ziemi, zdrowie naszych rodzin, rnorodno naszej przyrody, nasze
zdrowe jedzenie. To jest nasza odpowiedzialno wobec przyszych
pokole, naszych dzieci, wnukw
iich dzieci.
Nikt tego za nas nie zrobi. Koncerny, ktre chc zainfekowa nasz
ziemi GMO myl tylko oswoim interesie, na co s dowody tragedii rolnikw winnych krajach.

STOP WYPALANIU TRAW!!!


Komendant Gminny ZOSP RP dh Przemysaw Zieliski

d pocztku 2013 r. wskutek


wypalania traw mier ponioso ju 5 osb!
Niestety bardzo duym problemem
jest wnaszej gminie icaym kraju zjawisko wypalania traw inieuytkw. Dotyczy
to gwnieprzeomu zimy, przedwionia
i wiosny. Pomimo, i w tym roku wiosna przysza stosunkowo pno, w tego
rodzaju poarach zgino ju 5 osb, a
w Naszej gminie od pocztku roku gaszono ponad 40 tego rodzaju poarw.

Wypalanie traw jest nie tylko niebezpieczne (wystarczy nagy podmuch wiatru lub zmiana jego kierunku, by zapanowanie nad ogniem byo niemoliwe),
ale take szkodliwe dla rodowiska oraz
niedozwolone. Ponadto nasi straacy gaszcy poary spowodowane wypalaniem
traw mog by wtym samym czasie potrzebni winnym miejscu np. przy wypadku drogowym, wktrym trzeba ratowa
czyje ycie.
W roku 2012 do gaszenia suchych

traw wszystkie jednostki zterenu Gminy Komnice wyjeday wsumie ponad


200 razy. Kady taki wyjazd to koszt okoo 500 zotych, tak wic atwo policzy,
e oglny koszt wynis okoo 100 tysicy zotych. S to pienidze, ktre bez
trudu mona by spoytkowa w innym
spoecznie uytecznym celu. Jednak bezmylno ludzka przy wypalaniu suchych
traw na kach inieuytkach powoduje,
e te pienidze id zdymem.

Wypalanie traw
Rafa Cielak

ak co roku bezmylni waciciele


gruntw podpalaj swoje pastwiska z du, wyschnit po zimie
such traw. Podczas wypalania traw
bardzo dua rnica temperatur zabija wszelkie mikroorganizmy, ktre s
bardzo potrzebne do prawidowego
rozwoju rolinnoci. Wypalanie suchych traw jest zabronione przez prawo:
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r.
oochronie przyrody (Dz. U. z2004 r. Nr
92, poz. 880):
Art. 124. Zabrania si wypalania k,
pastwisk, nieuytkw, roww, pasw
przydronych, szlakw kolejowych oraz
trzcinowisk iszuwarw.
Art.131.Kto: (...) wypala ki,pastwiska,
nieuytki, rowy, pasy przydrone, szlaki
kolejowe, trzcinowiska lub szuwary
podlega karze aresztu albo grzywny.
rdo: Wikipedia.org
Stra poarna bardzo czsto jest
wzywana do gaszenia takich poarw,
gdy czsto stanowi one bardzo due
zagroenia dla ycia imienia. Unoszcy si dym znad poaru moe spowodowa wypadki komunikacyjne, gdy
widoczno jest bardzo ograniczona.
Ogie moe rwnie doj do zabudowa mieszkalnych, gospodarczych
idealnym przykadem jest poar
w miejscowoci Niwki z 2012 roku,
gdzie kilkanacie zastpw Ochotniczej
i Pastwowej stray poarnej musiao
gasi efekty po ognisku na podwr-

ku. Ogie wyszed poza ogrodzenie


i wszed do lasku zagraajc brukarni
oraz rozwiniciem si w bardzo duy
poar lasu, po skoczonej akcji wszystkie zastpy zostay przekierowane do
kolejnego efektu bezmylnoci ludzkiej
poar suchych traw na Chmielarzach,
gdzie ucierpia jeden samochd stray
poarnej.
ARiMR rwnie apeluje o zaprzestanie wypalania traw pod rygorem
zmniejszenia dopat lub ich cakowitego zniesienia.
W pomieniach lub na skutek
podwyszonej temperatury ginie wiele
poytecznych zwierzt krgowych: pazy
(aby, ropuchy, jaszczurki), ssaki (krety
ryjwki, jee, zajce, lisy, borsuki, kuny,
nornice, badylarki, ryjwki iinne drobne
gryzonie).
Przy wypalaniu gin mrwki. Jedna ich
kolonia moe zniszczy do 4 milionw
szkodliwych owadw rocznie. Mrwki
zjadajc resztki rolinne i zwierzce
uatwiaj rozkad masy organicznej
oraz wzbogacaj warstw prchnicy,
przewietrzaj
gleb.
Podobnymi

sprzymierzecami
w walce
ze
szkodnikami s biedronki, zjadajce
mszyce.
Ogie umierca wiele poytecznych
zwierzt bezkrgowych, m.in. ddownice
(ktre maj pozytywny wpyw na
struktur gleby ijej waciwoci), pajki,
wije, owady (drapiene i pasoytnicze).
Poary traw niszcz rodzim faun
iflor. rdo: KG PSP www.straz.gov.
pl
W naszej gminie jest dobre zabezpieczenie przeciwpoarowe, jednak
straacy nie zawsze mog dojecha na
czas - wic pomyl, zanim podpalisz sam moesz sta si ofiar.
Gmin Komnice przed poarami
czy miejscowymi zagroeniami strzeg
dwie jednostki Ochotniczych Stray
Poarnych wczonych do Krajowego
Systemu Ratowniczo-Ganiczego i 8
jednostek wspomagajcych lecz czasem
to nie wystarczy, by pozby si wszelkich niebezpieczestw do ktrych s
oni dysponowani.

GAZETA KOMNICKA - kwiecie / maj

www.klomnice.pl

Otwarcie Orlika wNieznanicach


Barbara Mizera

iedziela 21.04.2013 r. dla


mieszkacw soectw: Nieznanice, Witkowice, Chorzenice iZdrowa bya wyjtkowym dniem
ze wzgldu na uroczystoci zwizane
z symbolicznym otwarciem wielofunkcyjnego kompleksu sportowego.
Program Moje boisko Orlik przygotowany przez Ministerstwo Sportu
iTurystyki zakada przede wszystkim
udostpnienie dzieciom i modziey
nowoczesnej infrastruktury sportowej,
w celu aktywnego uprawiania sportu.
Dla naszej maej spoecznoci lokalnej
bdzie to take doskonae miejsce do
zagospodarowania wolnego czasu naszych milusiskich, poprzez realizacj
wielu form ruchu sportowego i rekreacji, atake wana przestrze spoeczna, bo oprcz sportu moe to by take
miejsce spotka dla mieszkacw, czy
te plac zabaw. Program ten zakada
zmniejszenie dystansu jaki dzieli Polsk
od krajw europejskich. Dla naszych
mieszkacw jest to zmniejszenie dystansu do gminy nie mwic omiecie.
Do powstania Orlika oprcz Mini-

sterstwa Sportu i Turystyki wczy


si take Urzd Marszakowski Wojewdztwa lskiego, atake nasz samorzd czyli Gmina Komnice. To dziki
zaangaowaniu wielu ludzi dobrej woli
irodkw finansowych pomimo kryzysu moglimy witowa ten sukces. Historia lubi zatacza swoje koo. Wroku
1928 waciciel majtku ziemskiego
Aureliusz Winsche ofiarowa O.S.P.
w Nieznanicach plac wraz z budynkiem, ktry stoi do dnia dzisiejszego.
Po prawie stu latach dziki staraniom
wadz samorzdowych i Prezesa Maopolskiej Hodowli Rolin Andrzeja
Gila pozostaa cz dziaki po dawnym wacicielu zostaa przekazana
przez Agencj Roln Skarbu Pastwa
pod budow kompleksu sportowego.
Uroczystoci zwizane z otwarciem
Orlika rozpoczy si o godz. 15
uhonorowane przybyciem wielu zaproszonych goci, radnych, sponsorw
i mieszkacw okolicznych soectw.
Ca uroczysto uwietnia wystp
Orkiestry dtej z Komnic. Po uroczystym przeciciu wstgi proboszcz

z miejscowej parafii im, w S. B i M.


ks. Tomasz Dyjan dokona powicenia
caego obiektu. Na rce wjta gminy
Komnice Adama Zajca zoono wiele gratulacji i podzikowa za pikn
inwestycj, ktrej cakowity koszt wynis blisko 1,300 tys. z. Wskad wielofunkcyjnego boiska Orlik wchodz:
dwa boiska jedno ze sztuczn traw do
piki nonej ztrybunami, drugie wielofunkcyjne zpowierzchni poliuretanow oraz w peni wyposaone zaplecze
sanitarne. Wramach programu zatrudniono fachow kadr wosobach dwch
Animatorw, ktrzy w profesjonalny
sposb bd aranowa funkcjonowanie caego kompleksu. Boisko przekazano w trway zarzd ktry Ochotniczej Stray Poarnej w Nieznanicach.
Na zakoczenie uroczystoci odby si
pokaz umiejtnoci sportowych wwykonaniu naszych adeptw sportowych.
Uroczysto ta na dugo pozostanie w pamici naszych mieszkacw,
a moe bdzie pocztkiem kolejnych
nowych inwestycji dla Nieznanic?

fot. Janik Leszek

10

VIII Regionalna Prezentacja Potraw


iWyrobw Wielkanocnych wMstowie
Ra Wiewira

rudno dzi sobie wyobrazi


okres przedwiteczny bez
tej miej ismacznej wystawy
p.n. Stoy Wielkanocne .
Impreza odbya si w dniu 23
marca br. Tegorocznym gospodarzem
bya Gmina Mstw, a wspaniae potrawy na witeczne stoy przygotoway Panie zk gospody wiejskich
zpowiatu czstochowskiego, kobuckiego, lublinieckiego i myszkowskiego.
Jak tradycja kae, na stoach przybranych rcznie haftowanymi serwetami i ozdobami witecznymi mona byo podziwia, awodpowiednim
momencie skosztowa tradycyjnych
potraw wielkanocnych.
cznie zaprezentowao si 14
stoisk na ktrych gociy tradycyjne
domowe wyroby jak: szynka, pasztety, kiebasa, saatki warzywne, babki,
mazurki, makowce, serniki, tradycyjny ur na zakwasie, barszcz oraz piknie zdobione pisanki.
Nasz gmin reprezentoway
wspaniae czonkinie Koa Gospody
Wiejskich wSkrzydlowie. St przy-

fot. Ra Wiewira

gotowany przez Panie by zastawiony


imponujco, wszystkie potrawy byy
bardzo smaczne co wiadczy o opustoszeniu stou w cigu kilku minut
przez degustujcych. Panie wykazay
si take wielkim darem artystycznym
przy ozdabianiu potraw wielkanocnych. Dzikujemy im za to iprosimy
aby nie zabrako zapau i pomysw

na przyszo.
Naley take wspomnie, e Pani
Stanisawa Sioa otrzymaa z rk
Pana Wadysawa Serafina Prezesa KZRKiOR medal pamitkowy
z okazji Jubileuszu 150-lecia Kek
Rolniczych. Gratulujemy.

Zmiana na stanowisku dyrektora


Gminnej Biblioteki Publicznej
Magorzata Smolarczyk

dniu 26 kwietnia 2013 r.


Pani Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej
wKomnicach mgr in Barbara Charaziak skoczya prac w zwizku
zodejciem na zasuon emerytur.
W kameralnym gronie wadz Gminy
Komnice na czele z Pani Wjt mgr
Wand Kusztal oraz pracownic biblioteki odbyo si skromne poegnanie
i podzikowanie za wieloletni prac
na rzecz upowszechniania czytelnictwa oraz promowania kultury na tere-

nie gminy. By kwiaty i yczenia. Bibliotekarki poegnay Pani Dyrektor


wierszem:
Nasza dyrektorko droga
od jutra czeka nowa droga,
adnych zakresw czynnoci,
ani listy obecnoci.
Schowaj budzik kochana
ilenistwo od rana.
Rb tylko rzeczy pikne,
nie ogldaj si za siebie.
Zawsze chtnie nas odwiedzaj,

czytaj ksiki iinnym polecaj.


Niech Ci zdrowie dobre suy,
los niech tylko dobrze wry.
Najskrytszych marze spenienia
itylko pozytywnego mylenia.
Emerytur wysok bierz
No iyciem si ciesz!
Nowym dyrektorem biblioteki zostaa Pani mgr Teresa Raniak. Gratulujemy.

GAZETA KOMNICKA - kwiecie / maj

11

www.klomnice.pl

20 lat mino parafii witego Stanisawa B.M.


Rada Soecka zWitkowie

lutego 2013 roku modlitw,


wzruszeniem iradoci uczczono 20-lecie wiernoci Bogu
w parafii pod wezwaniem w. Stanisawa BM w Witkowicach. Msz
wit Jubileuszow uwietni sakrament bierzmowania, udzielony modziey przez arcybiskupa Wacawa
Depo.
Nazajutrz Ofiarowania Paskiego
w Roku Wiary mury nowego kocioa parafialnego w Witkowicach wypeniy si tumem wiernych. Przybyli
parafianie, proboszczowie okolicznych
i dalszych parafii, przedstawiciele
wadzy wieckiej, reprezentacja stray
poarnej, a przede wszystkim - abp
Wacaw Depo. To on przewodniczy
uroczystej mszy witej dzikczynnej.
Wraz z nim jubileuszow eucharysti koncelebrowali: ks. Tomasz Dyjan (obecny proboszcz parafii) oraz ks.
Marek Szumilas (pierwszy proboszcz
parafii). Metropolita Czstochowski
udzieli pouczajcej homilii, umocni
bierzmowan modzie darami Ducha
witego i powici now wityni.

Uroczystoci towarzyszya ogromna


rado i duma zgromadzonych z faktu, e ten szczeglny jubileusz witowany jest w murach nowego kocioa.
Wierni dali wyraz swojej wdzicznoci
wzgldem ksidza proboszcza nie tylko sowami, ale te gromkimi brawami oraz darami dla kocioa (modzie
bierzmowana ofiarowaa puszk do
komunikantw, ministranci - kadzido,
grupa modlitewna - obrusy, rada parafialna - alby).
- Czowiek jest wielki nie przez to, co
posiada, lecz przez to, kim jest, nie przez
to, co ma, lecz przez to, czym dzieli si
z blinimi - to motto Jana Pawa II
zapewne nakrela drog Twojej duszpasterskiej posugi, drogi i zacny Ksie
Proboszczu - mwili parafianie, dzikujc swojemu duszpasterzowi za posug pen wytrwaoci, cierpliwoci,
skromnoci iogromnej pogody ducha.
- Pozosta z Bogiem i z nami - prosili
go parafianie. Na koniec uroczystoci
maluchy odpieway proboszczowi
piosenk iwrczyy nietypowy prezent
-miejce si gono kwiaty. - Cieszymy

si etapem dzisiejszym, ale nie ustajemy


w drodze -temperowa emocje wzruszony solidarnoci parafian abp Depo.
Parafia wWitkowicach zostaa powoana 2 lutego 1993 r. iprzez nastpne 17 lat czekaa na nowy koci, cho
kamie wgielny pod niego zosta powicony przez Jana Pawa II w 1997
r. Przez ten okres parafianie modlili si
w skromnej wityni, ktra powstaa
wmurach dawnej sali straackiej. Okaza, cho ze skromnie urzdzonym
wntrzem budowl sakraln udao si
wznie dopiero za posugi pasterskiej
drugiego proboszcza parafii - ksidza
Tomasza Dyjana. Pasterka 2010 roku
bya pierwszym naboestwem odprawionym w nowych murach kocioa.
Na razie msze wite odprawiane s
wnim tylko wniedziele iwita. witynia wymaga jeszcze wykoczenia chr trzeba otynkowa, ciany ociepli,
a wie oboy klinkierem, itd. Do
parafii Witkowice nale: Chorzenice,
Nieznanice, Przybyo wiWitkowice.

PISANKA ZOREM WKORONIE

DZIEJE RODU LENICKICH OSTATNICH


WACICIELI MAJTKU ZIEMSKIEGO

RZERZCZYCE Cz II
Leszek Winiewski
Wojna iokupacja
W sierpniu 1939 roku, kiedy okazao si, e wybuch wojny jest nieunikniony, a hitlerowskie Niemcy
nie zamierzaj respektowa adnych
umw i traktatw pokojowych, Tadeusz Lenicki zosta zmobilizowany do
wojska. By podporucznikiem artylerii,
a w okresie midzywojennym suy
wpuku artylerii wWilnie. 1 wrzenia
1939 roku rozpocza si druga wojna
wiatowa. W byskawicznym tempie
12

wojska niemieckie zajmoway coraz


wiksze terytorium Polski, na drogach
byo peno uciekinierw, panowa chaos iprzeraenie, zwaszcza, e ludno
cywilna bya celem atakw zpowietrza,
jak rwnie rozstrzeliwana, acae wsie
imiasta niszczone ipalone.
Anna Lenicka przede wszystkim
dbajc obezpieczestwo swoich dzieci,
maych dzieci najstarsza crka Halina
miaa 5 lat, polecia zapakowa cz
niezbdnych rzeczy na wz i opucia Rzerzczyce. Drog przez Skrzy-

Anna iTadeusz Leniccy

dlw rodzina dotara do miejscowoci


Garnek. Tam zostali zatrzymani przez
Niemcw, ktrzy po rozmowie zAnn
(znaa jzyk niemiecki) kazali jej, razem zdziemi, zpowrotem wraca do
Rzerzczyc.
Tadeusz Lenicki dosta si do
niemieckiej niewoli, ale jako waciciel ziemski i ojciec licznej rodziny
zosta zwolniony jesieni 1939 roku.
Pamitam wspomina syn Jerzy - ojciec wrci bardzo godny i zmczony,
ale w oficerskim mundurze, usiad przy
stole, szybko zjad talerz zupy i poow
bochenka chleba. Zaraz po powrocie
Tadeusz Lenicki zamierza wczy
si aktywnie wdziaalno ruchu oporu. Na terenie naszej gminy i Rzerzczyc dziaao zbrojne podziemie; cz
zwizana z rzdem emigracyjnym (od
1942 roku Armia Krajowa), cz powizana zPolsk Parti Socjalistyczn
(PPS), a w pniejszym okresie rwnie zPolsk Parti Robotnicz (PPR),
Gwardia Ludowa, apniej Armia Ludowa. Przykadem na dziaalno partyzanck byo uszkodzenie toru, ktre
doprowadzio do wykolejenia niemieckiego pocigu na odcinku Rzerzczyce Komnice. Po tym ataku Niemcy
wycieli las rosncy wzdu torw oraz
umiecili tablice z napisem Achtung
banditten!. Tadeusz Lenicki otrzyma
rozkaz, aby bezporednio nie wchodzi
w skad konspiracyjnych struktur, lecz
wspiera ruch oporu zwizany z AK
poprzez zaopatrywanie w ywno,
udzielanie schronienia, przechowywanie tajnych dokumentw, prawdopodobnie rwnie broni. Wokresie okupacji partyzanci, zwani Jdrusiami,
czsto korzystali zjego pomocy. Niemcy kontrolowali dwr, jego okolice ibywali u Lenickich. Na szczcie, dla
caej rodziny, niczego nie znaleli isi
nie domylali. Nikt te nie donis. Nie
wszyscy mieli tyle szczcia. Pamitam
wspomina Jerzy Lenicki ojciec kupi mi rowerek, jedziem na nim po parku ikoo domu, kiedy pka wnim oka,
wraz zojcem bryczk zawielimy go do
yda, ktry mia warsztat wKomnicach,
gdy wrcilimy rowerek odebra, jedyne
co zastalimy to zaplombowane przez
Niemcw drzwi, jaki by dalszy los tego
czowieka mona si jedynie domyla
Wokresie okupacji pomoc ischronienie w dworku znajdowao wiele
osb z rnych regionw Polski m.in.

z Wielkopolski. Po upadku Powstania Warszawskiego (1944) rwnie


mieszkacy stolicy iwarszawskie dzieci
przesiknite konspiracj, nawet bdc
bezpieczne w Rzerzczycach, zamiast
wasnych imion uyway pseudonimw
powstaczych.
Okolice naszego dworu nie byy spokojne wspomina - czsto wnocy sycha
byo strzay, niedaleko staww partyzanci wykonali wyrok mierci na konfidencie,
donosicielu. Kiedy przychodzili partyzanci ojciec zamyka nas winnym pokoju, ale
jak to dzieci podgldalimy przez dziurk
od klucza. Opowiem Panu jeszcze jedn
histori, ktr zapamitaem. Byo pewne
popoudnie tu przed Wielkanoc w1942
lub 1943 roku, caa nasza gromadka
przygotowywaa pisanki, ojciec na jednej
znich wydrapa ora, ora wkoronie. To
jest godo naszej ukochanej Ojczyzny, Polski, ktra na pewno bdzie wolna. Pooy
t pisank na wierzchu pozostaych wkoszyczku, uwaajcie jednak, aby nie zobaczyli jej Niemcy, za ten znak moemy
wszyscy straci ycie. Pamitam to wydarzenie iwspominam do dzi. Wstyczniu
1945 roku koczya si wojna, cieszyem
si i mylaem, e nic gorszego ni niemiecka okupacja nie moe nas spotka.
Jake si myliem
Czasy powojenne
Koniec wojny nie przynis Polsce
iPolakom tak oczekiwanej penej wolnoci. Nowa wadza narzucona przez
Stalina, oznaczaa dla wielu now sytu-

niwa 1941 rok

acj polityczn. Dla wielu by to koniec


ich dotychczasowego ycia. Te zmiany
uderzyy take bezporednio wrodzin
Lenickich. Dekret o reformie rolnej,
wydany 6 wrzenia 1944 roku przez
Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego, niezgodny z wczenie obowizujc konstytucj kwietniow (1935),
przewidywa parcelacj wszystkich
majtkw ziemskich przekraczajcych
50 ha uytkw rolnych, bd 100 ha
powierzchni oglnej. Zosta powoany
Pastwowy Fundusz Ziemi, ktremu
przekazano wszystkie grunty orne zinwentarzem i zabudowaniami. Ziemi
rozdawano chopom bezrolnym oraz
mao i redniorolnym za cen rwnowartoci rocznych plonw rozoon na
20-30 lat. Zarzdzeniem Ministerstwa
Rolnictwa iReform Rolnych zdnia 22
padziernika 1947 roku zabroniono
przekazywania tzw. resztwek byym
wacicielom, nawet w charakterze
rekompensat za nieprawnie rozparcelowane majtki. Podczas parcelacji
czsto grabiono wyposaenie dworw
i paacw, niszczono ksigozbiory, archiwa, dziea sztuki. Waciciele czsto mieli kilka godzin na opuszczenie
domu imogli osiedli si wodlegoci
nie mniejszej ni 20 km od miejsca
zamieszkania. Ogem wlatach 194448 przejto 9707 majtkw ziemskich
(okoo 3,49 mln ha).
Wrmy jednak do 1945 roku
i wspomnie Jerzego Lenickiego:
Kiedy koczya si wojna mylaem, e
wszystko co najgorsze jest ju za nami.

GAZETA KOMNICKA - kwiecie / maj

13

www.klomnice.pl

Boe narodzenie 1944 rok


W dniu kiedy do Rzerzczyc wkroczyli Rosjanie (stycze 1945), jeszcze rano
w dworku byli Niemcy, uciekajc zostawili bro i cz ubra (mama uszya
nam z nich stroje, ktrych nie chcielimy
nosi). Kiedy weszli Rosjanie zabrali
nam wszystkie konie ikrowy, omay wos
wszyscy zostalibymy rozstrzelani, uratowaa nas interwencja rosyjskiego oficera.
Pniej zaczto wprowadza nowe komunistyczne porzdki. Jeszcze nad gowami latay niemieckie samoloty, mg
to by marzec 1945 roku, kiedy kazano
nam si pakowa i opuci dworek, nasz
rodzinny dom. Niektrzy byli brutalni nawet wobec mojej mamy, ktra bya
wciy, ojcu kazano cign zng czarne oficerki (buty) i zabrano. Pijani aktywici w parku urzdzili sobie ognisko,

palili nasze ksiki, ojciec zgromadzi ich


wdomowej bibliotece prawie trzy tysice,
tylko niewiele udao si uratowa, ale ja
nie mam alu, nie ma we mnie nienawici, takie byy czasy, na wsi panowaa bieda, by gd ziemi Panie Jerzy ludzkiej
niegodziwoci aden system nie moe
usprawiedliwia! Nie mam alu dodaje.
Rodzina Lenickich zapakowaa
swj dobytek na wozy konne i pieszo
ruszya do Czstochowy, pozostaa
z nimi suca Jula, ktra postanowia znimi zosta ipomaga. Znaleli
tam schronienie urodzicw Anny Lenickiej, cz dzieci posza do szkoy,
a w opiece nad modszymi pomagaa
babcia Anna Hoffman Rwnie niektrzy mieszkacy Rzerzczyc nadal
utrzymywali kontakt z rodzin, przywoc do Czstochowy ywno, chocia zapewne iim byo ciko. Pomagali m.in. Aleksander, Jzef, Mieczysaw
Kowalik i inni dobrzy ludzie. Anna
iTadeusz ponownie musieli, podobnie
jak tysice, miliony ludzi, skrzywdzonych przez straszliw wojn i totalitarne systemy, na nowo szuka swojego
miejsca na ziemi, swojego domu, swojej
maej ojczyzny wnowym inieznanym
otoczeniu. Tadeusz Lenicki wyruszy
w poszukiwaniu pracy na tzw. ziemie
odzyskane czyli do Prus Wschodnich
(obecnie Warmia i Mazury). Znalaz
tam zatrudnienie w duym majtku
rolnym Pozorty, obecnie w granicach
administracyjnych miasta Olsztyn.
Majtek Rzerzczyce zosta rozparcelowany, pomidzy niektrych miesz-

Mieczysawa Hoffman wspwacicielka majtku


14

kacw, przez komisje parcelacyjn.


Osoby, ktre pracoway we dworze
otrzymay po trzy hektary, pozostae
po hektarze. Zdarzay si jednak osoby,
ktre odmwiy przyjcia przyznanej
im ziemi. Dworek, zabudowania gospodarcze, stawy, park i tereny przylege stanowiy tzw. resztwk, ktr
zarzdza Pastwowy Fundusz Ziemi.
W dworku miaa swoj siedzib Gromadzka Rada Narodowa i mieszkao
kilka rodzin. W 1958 roku umieszczono wnim przedszkole. 25 listopada
1993 roku przedszkole zostao przeniesione do nowego budynku. Zabytkowy
drewniany dworek opustosza i niszcza. Spon w niewyjanionych okolicznociach 12 lutego 1996 roku.
W1946 roku, adokadnie 30 sierpnia, Anna Lenicka wraz z semk
dzieci udaa si pocigiem do Olsztyna, zabierajc ze sob to, co ocalao
z jej dobytku. Dotara do Olsztyna 1
wrzenia, po ponad rocznym rozstaniu
znowu caa rodzina bya razem.
Tadeusz Lenicki by pniej kierownikiem ipracowa wmajtku Wgrwka powiat Growo Iawieckie
obecnie bartoszycki, tu przy rosyjskiej
granicy. Jak wspomina syn Jerzy, ojciec
nie mia atwego ycia, poniewa nie
chcia zapisa si do partii, czsto by
poniany, obraany, nie awansowa ze
wzgldu na swoje szlacheckie pochodzenie, piszc podania o prac musia
je ukrywa. Rwnie jego dzieci byy
poniane i obraane w szkole przez
rwienikw i nauczycieli, wytykano im ziemiaskie pochodzenie. Jerzy
Tadeusz Lenicki w wieku 17 lat by
winiem politycznym, aresztowanym
przez UB i wiziony prawie dwa lata
wOstrdzie, Olsztynie iIawie. Jako,
,element niepewny politycznie odsuy obowizkow sub wojskow
w Wojskowym Korpusie Grniczym
w kopalniach wgla kamiennego: Jowisz Wojkowice iKleofas Katowice.
Na fali odwily gomukowskiej Tadeusz Lenicki w 1957 roku zwrci
si do wadz o zwrot tzw.resztwki
majtku, ale mu odmwiono pomimo
pozytywnej opinii Gromadzkiej Rady
Narodowej wRzerzczycach.
Anna Gabryjela Lenicka zmara 6.05.1963 roku w Pitkowie powiat Golub-Dobrzy. Tadeusz Piotr
Lenicki zmar 27.06.1973 roku
w Ostrwku koo Wicborka powiat

Otwarcie Orlika w Nieznanicach


fot. Leszek Janik

XIII WIELKANOCNY WYCIG KOLARSKI


fot. Pawe Wysocki

Sukces Filipa Woldana oraz szeciolatkw


na Gali Wojewdzkiej Konkursu Mam 6 lat
fot. Konrad Chrzstek

Laureaci konkursu plastycznego Poka Ci wiat bez cyberprzemocy!

spoleski. Pochowani s na cmentarzu wKowalewie Pomorskim wwojewdztwie kujawsko-pomorskim.


Wikszo dzieci Anny i Tadeusza
znalaza swj nowy dom na Warmii
iMazurach, znaleli ipokochali swoje
nowe miejsce na ziemi, swoj ma Ojczyzn, ale tskni iwspominaj miejsca, gdzie si urodzili ispdzili dzieci-

stwo, pamitaj Rzerzczyce!


Chciabym podzikowa wszystkim bez, ktrych pomocy byoby niemoliwe napisanie tego artykuu: P. P.
Sylwestrowi i Mieczysawowi (kolega
ze szkolnej awy Jerzego Lenickiego)
Politaskim, Krzysztofowi Wjcikowi,
Ryszardowi Krokowi, Jolancie Biedzie,
Kazimierze Suliskiej oraz innym.

Dzie Kobiet uEmerytw


Organizatorzy

Bdcie zawsze szczliwe, zym losom


nieznane, uprzejme, czue, tkliwe, przez
wszystkich kochane.

radycyjnie, jak co roku 8 marca


odbyo si uroczyste spotkanie naszych seniorek zrzeszonych wPZERiI. Spotkanie odbyo si
wSali Konferencyjnej Urzdu Gminy
Komnice. Swoj obecnoci zaszczycili nas P. Adam Zajc Wjt Gminy
Komnice, P. Wanda Kusztal zastpca Wjta Gminy Komnice, P. Ra
Wiewira sekretarz Gminy Komnice, przedstawicielki Koa Cikowice
i Koa Pawno na czele z przewodniczcymi kol. T. Rokit ikol. W. Cis.
Spotkanie otworzy przewodniczcy O.R. kol. R. Caus serdecznie witajc uczestnikw oraz dostojnych goci.
Nastpnie wszystkim paniom zoy
najserdeczniejsze yczenia w imieniu
Zarzdu O.R., Komisji Rewizyjnej
O.R. iwasnym.
Wimieniu Urzdu Gminy najlepsze
yczenia zoy P. Adam Zajc Wjt
Gminy Komnice, podkrelajc nieocenion rol pa w yciu codziennym.
yczenia uczczono toastem. yczenia
naszym paniom wformie piosenki zoy take nasz kol. Marian Misiewicz.
Korzystajc z tak duej frekwencji kol. Teresa Zato skarbnik O.R.
przedstawia informacje ozatwierdzonym planie budetowym na rok 2013.
Kol. Irena Bardzel poinformowaa
uczestnikw spotkania o zaplanowanych imprezach, wypoczynku i wycieczkach na rok 2013.
Spotkanie przebiego w bardzo
przyjemnej atmosferze. Byy arty, rozmowy, ana twarzach naszych goci, koleanek ikolegw goci umiech.
Niestety wszystko co dobre szybko

si koczy iprzemija jak pikny sen.


Na koniec spotkania przewodniczcy O.R. zoy podzikowania p. Wjtowi Gminy Komnice za przydzielon
dotacj na dziaalno naszego zwizku.
Podzikowania skierowano take do p.
Krysiakw za podarowanie smacznych
pczkw i ciast, p. Nierobot, a szcze-

Wszczeglnoci dzikuj Panu Jerzemu Lenickiemu, jego synowi Jackowi i wnukowi Mateuszowi oraz onie
P.Jerzego, Irenie za cierpliwo iyczliwo w czasie naszych wielogodzinnych rozmw telefonicznych. Licz
na osobiste spotkanie w miejscowoci
Wymj lub Rzerzczyce. Dzikuj!
glnie syna za przetransportowanie dodatkowych krzese istow oraz ekipy
przygotowujcej spotkanie:
- koleankom: I. Bardzel, Z. Bugaj,
K.Szyda, M. Adamus, J. Micho;
- kolegom: E. Kotasowi, Z. Mazurowi,
E. Jamrozikowi, M. Dumaskiemu,
J. Topolskiemu za zaangaowanie ipowicenie swojego wolnego czasu.
Organizatorzy dzikuj wszystkim
uczestnikom za przybycie i dobr zabaw oraz serdecznie zapraszaj na nastpnie spotkanie.

GAZETA KOMNICKA - kwiecie / maj

19

www.klomnice.pl

Kwiaty dla Matki


Mamo, dzisiaj jest Twoje wito
Lecz tyle spraw mam na gowie
Amoe dzieli nas przestrze
Jednak myl dzi jestem przy Tobie.
Ty umiaa sznurowa buciki
Wiza czapk irobi niadania
Potem obiad, kolacja, ana noc
Ukadaa weczku do spania.

Modzie zapobiega poarom


Adam Rwniak

d lat stra poarna cieszy


si duym zaufaniem spoeczestwa, aniejedno dziecko
marzy otym by zosta straakiem, zaoy mundur oraz hem ibra udzia
w dziaaniach ratowniczych. Droga
do tego, aby zosta straakiem jest
bardzo cika i naley przej wiele
testw oraz sprawdzianw. Aby bardziej zapozna si ztematyk straack
modzi ludzie bior udzia worganizowanym corocznie Oglnopolskim Turnieju Wiedzy Poarniczej Modzie
zapobiega poarom. W tym roku gospodarzem eliminacji gminnych by
Zesp Szk w Zawadzie, z ktrej to
placwki ucze Szkoy Podstawowej
Jakub Biegas w ubiegym roku dotar
do finau krajowego. Do eliminacji
gminnych zgosio si wsumie wtrzech
grupach wiekowych 30 uczestnikw. Po
napisaniu testu wiedzy do czci finaowej przeszy nastpujce osoby:
Grupa I Szkoy Podstawowe
1. Dawid Witczak Szkoa Podstawowa wGarnku
2. Jakub Biegas Szkoa Podstawowa
wZawadzie
3. Anna Kwarciak Szkoa Podstawowa wRzerzczycach
Grupa II Szkoy Gimnazjalne
1. Nicol Konieczna Gimnazjum
wWitkowicach
2. Olga Soniak Gimnazjum
wKomnicach
3. Paulina Pluta Gimnazjum
20

wSkrzydlowie
Grupa III Szkoy Ponadgimnazjalne
1. ukasz Pluciski - IX LO im. C.K.
Norwida wCzstochowie
2. Marlena apeta ZS im. J. Kochanowskiego wCzstochowie
3. Kinga Krzemiska IV LO im. H.
Sienkiewicza wCzstochowie
Na etapie finaowym kady uczestnik losowa zestaw skadajcy si
ztrzech pyta. Najciekawsza inajbardziej wyrwnana walka odbya si
wgrupie I, wktrej to dwch uczestnikw odpowiadali bezbdnie na swoje pytania, a do wyonienia zwycizcy
musiaa si odby dogrywka, w ktrej
okaza si lepszy minimalnie Dawid
Witczak przedstawiciel Szkoy Podstawowej wGarnku. Zwycizcy poszczeglnych grup wiekowych reprezentowali Gmin Komnice na eliminacjach
powiatowych, abyli to:
1. Dawid Witczak
2. Nicol Konieczna
3. ukasz Pluciski.
Zwycizc eliminacji powiatowych
zostaa wgrupie Szk Gimnazjalnych
reprezentantka Gimnazjum wWitkowicach: Nicol Konieczna ijako zwycizca w swojej kategorii reprezentowaa
Powiat Czstochowski w eliminacjach
wojewdzkich. Niestety nie udao si
Nicol przej do grupy finaowej itym
samym zakoczya swj udzia na tym
etapie turnieju.
W tym miejscu chcielibymy bardzo serdecznie podzikowa wszystkim

Ty bya owszystko pytana


Imusiaa znale odpowied
Mimo trudnej codziennej pracy
Ispraw tylu na Twojej gowie.
Nikt nie wiedzia, e musisz wyliczy
By starczyo na chleb, na mieszkanie
Ciastko zkremem, lizaka, wafelka
Ksiki, plecak, do tego ubranie.
Teraz wiem, ju jakie jest ycie
Iwyliczam tak samo, jak Ty
Nie na wszystko mi czasu wystarcza
Czasem cisn do oczu si zy.
Tobie Mamo dzikuj za wszystko
Swemu dziecku poufnie przeka
e rodzice nic nie kosztuj
Ich od ycia dostaje si wdarze.
Bukiet kwiatw ci Mamo przesyam
Co najlepsze niech Ciebie si trzyma
Zawsze bd oTobie pamita
Moja droga, jedna jedyna.

Janina Chrzstek

osobom uczestniczcym w eliminacja


gminnych, ich opiekunom za przygotowanie, awszczeglnoci dyrektorowi
Zespou Szk wZawadzie za gocin.
Zapraszamy do udziau w przyszorocznych eliminacjach gminnych.

Regionalne spotkanie nauczycieli jzyka


polskiego ibibliotekarzy
Nauczycielki Zespou Szk wKomnicach

6 kwietnia 2013 r. w Zespole


Szk wKomnicach odbyo si
regionalne spotkanie nauczycieli jzyka polskiego ibibliotekarzy
na temat: Mj sposb na lektury
jak zachci uczniw do czytania?.
Na nasze zaproszenie odpowiedziao
ponad 40 nauczycieli nie tylko powiatu czstochowskiego i radomszczaskiego, lecz take nauczyciel jednego
z wrocawskich gimnazjw. Naszymi
prelegentami byy: pani prof. dr hab.
Wiga Bednarkowa z AJD z Czstochowy, pani dr Danuta Krzyyk
i pani dr Magorzata Wjcik-Dudek
z U w Katowicach oraz pani Barbara Uniwersa z Centrum Edukacji
Obywatelskiej zWarszawy. Wszystkie
przeprowadzone wtym dniu warsztaty oraz prelekcje dotyczyy szerzenia
czytelnictwa wrd uczniw. Prelegenci zwrcili uwag na poprawno
jzykow uczniowskich wypracowa,
ciekawe analizy i interpretacje lektur
szkolnych, poprawno ortograficzn oraz dostosowanie omawianych
lektur do rnych typw inteligencji
uczniw, np. kinestetycznej, lingwistycznej, matematycznej, ekologicznej,
przestrzenno-wizualnej, interpersonalnej oraz intrapersonalnej. Pani Bar-

bara Uniwersa przybliya zebranym


zasady oceniania ksztatujcego.
Konferencja dostarczya wielu pozytywnych wrae, bya okazj do
podzielenia si swoimi dowiadczeniami oraz umoliwia nauczycielom
wymian dobrych praktyk zwizanych
z realizacj lektur szkolnych. Kady z uczestnikw otrzyma materiay
konferencyjne, wrd ktrych znalazy si ciekawe i sprawdzone propo-

Gocie znad Balatonu


Zesp Szk im. K. Makuszyskiego wSkrzydlowie

wiecie tego roku obfitowa


w atrakcje wita, sprawdzian w klasie VI, egzaminy
gimnazjalne. Dla spoecznoci Zespou Szk w Skrzydlowie kwiecie
by wyjtkowy z jeszcze jednego powodu wdniach 8-11 kwietnia mielimy niezwykych goci. Na zaproszenie Szkolnego Klubu Europejskiego do
naszej szkoy przyjechali reprezentanci
chru zKodly Zoltn Primary School zKaposvr. Zwiedzili Czstochow,
Krakw, okolice Zotego Potoku oraz
tereny gminy Komnice. Uczniowie ze

Skrzydlowa mieli moliwo pozna


kultur i obyczaje naszych historycznych bratankw oraz nawiza nowe,
ciekawe znajomoci. Towarzyskie efekty wizyty mona zaobserwowa na
znanym portalu spoecznociowym
na licie znajomych u wielu modych
skrzydlowian pojawiy si nowe, niekiedy egzotycznie dla polskiego ucha
brzmice imiona. Trzymamy kciuki za
podtrzymanie i rozwj tych znajomoci.
Modzi
Wgrzy
postanowili
wpikny, nietypowy sposb podziko-

zycje omawiania utworw literackich


wszkole. Nauczyciele chtnie zabierali gos, zadawali pytania prelegentom,
dyskutowali rwnie wczasie przerw.
Warto nadmieni, e w zwizku z konferencj nauczycieli jzyka
polskiego i bibliotekarzy uczniowie
Zespou Szk w Komnicach przygotowali wystaw prac plastycznych,
ktra powicona bya bohaterom lektur szkolnych.

wa za gocin. Dziki uprzejmoci ks.


kan. Mirosawa Turonia, gospodarza
parafii w Komnicach, wszyscy chtni
mogli uczestniczy w koncercie chrzystw z Kaposvr. Wspaniaa muzyka, pikny piew chru, niezwyke
wystpy solistw, urzekajce popisy
flecistw i pianistw, wszystko okraszone tanecznymi popisami modych
ludzi. Dodatkowo atmosfer tworzyo
pikne, malownicze wntrze starego,
komnickiego kocioa. Przybyli na
koncert dugo zapewne bd wspomina ten wystp. Wzruszenie niejednego
zapewne chwycio za gardo, gdy sucha pieni wykonywanych przez chr.
Cho nie rozumielimy sw, po raz
kolejny okazao si, e muzyka jest uniwersalnym jzykiem, ktry przemawia

GAZETA KOMNICKA - kwiecie / maj

21

www.klomnice.pl

nie do gowy, lecz prosto do serca odbiorcy. Gocie z Wgier przygotowali


nam jeszcze jedn niespodziank oto
posyszelimy znajom melodi, a gdy
chr zacz piewa Sza dzieweczka do laseczka, do wszystkich dotara
suszno starego stwierdzenia, e Polak, Wgier
Dzikujemy za wizyt, mamy nadziej, e jeszcze spotkamy si znaszymi nowymi przyjacimi znad Balatonu.
Serdecznie dzikujemy panu wjtowi Adamowi Zajcowi i pani wicewjt Wandzie Kusztal za yczliwo
ipomoc okazan nam przy organizacji
wizyty oraz za zaszczycenie nas obecnoci na koncercie, co znaczco pod-

nioso rang tej imprezy. Dzikujemy


ks. kan. Mirosawowi Turoniowi, proboszczowi komnickiej parafii, za udostpnienie na koncert wntrza kocioa
pw. w. Marcina wKomnicach imie
przyjcie naszych goci. Dzikujemy
wszystkim, ktrzy przybyli do Komnic, by uczestniczy w tym piknym
i wanym wydarzeniu kulturalnym,
jakim by wystp chrzystw zKodly
Zoltn Primary School zKaposvr.
Na zakoczenie dla zainteresowanych kilka informacji o naszych gociach.
Szkoa rozpocza swoj dziaalno
w1715 roku inieprzerwanie jest centrum kulturalnym regionu. Specjalnoci placwki jest nauczanie muzyki.

Uczniowie nie tylko poznaj tradycyjne


pieni wgierskie, lecz s zachcani do
poznawania dorobku muzycznego Europy. Wszkole istniej 3 chry.
W skad Mini Chru wchodz
uczniowie 1, 2 i 3 klasy, liczy on 60
uczniw. W skad Chru Maluchw
wchodzi 100 uczniw zklas 4-5. Chr
Najstarszych liczy 120 uczniwz klas
6-8. Uczniowie maj zwikszon ilo
zaj zmuzyki, graj na instrumentach
oraz ucz si taczy narodowe tace.
Szkoa zdobywa liczne wyrnienia
i nagrody podczas konkursw i festiwali krajowych i midzynarodowych,
m.in. we Woszech.

Uczniowie Zespou Szk Komnice

wIV Regionalnym Turnieju Zawd Moich Marze


Katarzyna Biela, Aneta apeta

dniu 22 marca 2013 roku


podczas VI Regionalnego Salonu Edukacji
Technicznej i Zawodowej w Czstochowskim Parku Przemysowym
zorganizowanego przez Centrum
Ksztacenia Praktycznego odby si
Fina IV Regionalnego Turnieju
Zawd Moich Marze pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Czstochowy, lskiego Kuratora

22

Owiaty w Katowicach i Dziekana


Wydziau Elektrycznego Politechniki Czstochowskiej.
Turniej skada si zdwch etapw.
Wpierwszym etapie, ktry odby si 28
lutego biecego roku, brao udzia 15
druyn zCzstochowy oraz powiatw:
czstochowskiego, myszkowskiego, lublinieckiego ikobuckiego.
Do finau zakwalifikowao si 7
druyn, w tym gimnazjalistki klas

trzecich z Zespou Szk w Komnicach zajmujc pierwsze miejsce.


Fina konkursu skada si ztrzech
czci: pisemnej, ustnej i zadaniowej.
Uczniowie musieli wykaza si ogromn wiedz zgospodarki rynkowej, podstaw przedsibiorczoci, komunikacji
interpersonalnej, umiejtnoci planowania cieki edukacyjno-zawodowej
iznajomoci rnych zawodw, wtym
zawodw przyszoci.
Zmagania uczniw oceniaa komisja w skadzie: przewodniczca Elbieta Antosz kierownik poradnictwa
zawodowego wPowiatowym Urzdzie
Pracy w Czstochowie, Halina Pierzyska - zastpca dyrektora Centrum
Edukacji Modziey i Ochotniczych
Hufcw Pracy, Boena Korczak nauczyciel przedsibiorczoci z Zespou
Szk Technicznych i Oglnoksztaccych im. S. eromskiego w Czstochowie oraz Jolanta Sobczyk zastpca
dyrektora Centrum Ksztacenia Praktycznego wCzstochowie.
Podczas turnieju swoj obecnoci
zaszczycili: Ryszard Stefaniak naczelnik Wydziau Edukacji w Czstochowie, Wanda ycika St. wizytator
Delegatury wCzstochowie, prof. PCz
dr hab. in. Lech Borowik Dziekan
Wydziau Elektrycznego Politechni-

ki Czstochowskiej, Mirosaw Gajda


dyrektor Centrum Edukacji i Pracy Modziey w Czstochowie oraz
Dariusz Humaj dyrektor Centrum
Ksztacenia Praktycznego w Czstochowie.
Po podsumowaniu punktw pierwsze miejsce, z przewag 34 punktw,
zaja nasza druyna wskadzie: Emi-

lia Gaa, Monika Kwiecie iMagdalena ukasik. Uczennice naszego gimnazjum byy bezkonkurencyjne. Du
rol odegraa take nasza druyna dopingujca hasami m. in. Nigdy si nie
poddawajcie iturniej dla Nas wygrajcie,
Najlepsze dziewczyny s z komnickiej
druyny. Drugie miejsce uczniowie
Gimnazjum nr 12 im. Jana Matejki

w Czstochowie a trzecie uczniowie


z Publicznego Gimnazjum Stowarzyszenia Przyjaci Szk Katolickich im.
w. Jzefa wCzstochowie.
Merytorycznymi opiekunami naszej druyny byy: mgr Katarzyna Biela
- doradca zawodowy i psycholog oraz
mgr Aneta apeta pedagog szkolny.

Sukces Filipa Woldana oraz szeciolatkw na


Gali Wojewdzkiej Konkursu Mam 6 lat
Elbieta Twardoch

onkurs Mam 6 lat, zorganizowany po raz drugi przez


Ministerstwo Edukacji Narodowej, skierowany zosta do Rad Rodzicw zpublicznych iniepublicznych
przedszkoli iszk podstawowych. Po
raz pierwszy wtym roku oceniane zostay take prace w trzeciej kategorii
- uczniw, ktrzy rozpoczli nauk
w wieku lat szeciu. Celem konkursu
byo promowanie i upowszechnianie
najciekawszych inicjatyw, podejmowanych w celu zapewnienia dzieciom
szecioletnim przyjaznej adaptacji do
edukacji szkolnej oraz promowanie
umiejtnoci dzieci szecioletnich nabywanych w szkole. Organizatorami
konkursu na poziomie regionalnym
byy Kuratoria Owiaty. Wwojewdztwie lskim na tegoroczn edycj konkursu przysano blisko osiemset prac.
Wrd nich znalazy si take dwie
prace z Zespou Szk w Komnicach:
wkategorii uczniw iwkategorii Rad
Rodzicw szkoy.
5 marca 2013 r. Wojewdzka Kapitua konkursu pod przewodnictwem
lskiego Kuratora Owiaty Pana Stanisawa Fabera wyonia 9 prac (po
trzy w kadej kategorii). Okazao si,
e wrd wyrnionych w kategorii
uczniw, znalaza si te praca literacko- plastyczna ucznia klasy III aznaszej szkoy- Filipa Woldana: Szkolny
pamitnik Filipa, wykonana pod kierunkiem wychowawczyni- Elbiety
Twardoch we wsppracy zrodzicami.
Filip to bardzo zdolny chopiec, ktry interesuje si przyrod, astronomi,
sportem, uwielbia czyta ksiki i rozwizywa amigwki matematyczne.

Lubi podejmowa nowe, ciekawe wyzwania, wic nie potrzebowa zbytniej


zachty, aby przystpi do kolejnego
konkursu. Razem z wychowawczyni
zdecydowa, e prac wykona wformie
pamitnika, anajciekawsze wydarzenia
wybrane wsplnie z trzech lat nauki
ilustrowane bd rysunkami. Napisany
te zosta oglny schemat pracy. Jednak
caociowe wykonanie projektu naleao ju do Filipa. Jak si niedugo potem
okazao, zadanie wykona na szstk
zplusem!
Nasz finalista wraz z innymi autorami wyrnionych przez Kapitu prac
zosta zaproszony na uroczyst Wojewdzk Gal Laureatw, ktra odbya si 18 marca 2013 r. wBibliotece
lskiej w Katowicach z honorowym
udziaem Pani Minister Edukacji Narodowej Krystyny Szumilas.
Oprcz ucznia Zespou Szk

w Komnicach- Filipa Woldana- finalisty konkursu, z naszego regionu


w uroczystoci udzia wzili: Dyrektor Delegatury Kuratorium Owiaty
w Czstochowie- Pani Anna Gamalczyk, Wjt Gminy Komnice- Pan
Adam Zajc, Zastpca Wjta Gminy
Komnice- Pani Wanda Kusztal, Dyrekcja i nauczyciele Zespou Szk
wKomnicach oraz rodzice.
Zaproszenie na Gal otrzymali te
uczniowie z klas I-III z naszej szkoy,
w wikszoci szeciolatki, nalecy do
chru Wesoa Piciolinia, prowadzonego przez Elbiet Twardoch, ktrzy
uwietnili uroczysto swoim wystpem. W ich programie artystycznym
przygotowanym we wsppracy zpani
Beat Wyrwa, znalazo si kilka piosenek ludowych w ukadzie tanecznym,
wykonywanych w regionalnych strojach ludowych. Wystp zosta bardzo

fot. Konrad Chrzstek

GAZETA KOMNICKA - kwiecie / maj

23

www.klomnice.pl

fot. Konrad Chrzstek

ciepo przyjty, przez zaproszonych na


Gal goci oraz publiczno, amali wykonawcy zostali nagrodzeni gromkimi
brawami oraz piknymi prezentami
otrzymanymi zrk samej Pani Minister.
Zwielkim entuzjazmem przyjta zostaa rwnie prezentacja projektu (wformie prezentacji multimedialnej) naszego finalisty- Filipa, ktry opowiada
o tworzeniu swojego pamitnika. Jego
praca, jak ipozostae najwyej ocenione
wezm udzia w etapie oglnopolskim
tego konkursu wWarszawie.
Kolejnym miym akcentem tej
uroczystoci byo wrczenie nagrd
laureatom etapu wojewdzkiego, atake honorowego tytuu Przyjaciel szeciolatka samorzdom, w ktrych jest
najwyszy odsetek udziau dzieci szecioletnich w edukacji szkolnej, przez
Pani Minister Edukacji Narodowej
Krystyn Szumilas oraz lskiego Kuratora Owiaty- Pana Stanisawa Fabera. Nasza szkoa rwnie otrzymaa ten

zaszczytny tytu.
Na zakoczenie, wszyscy uczestnicy Gali Laureatw zostali zaproszeni
przez organizatorw na poczstunek.
Dla uczniw naszej szkoy i pozostaych uczestnikw tego wyjazdu to nie
by jeszcze koniec niespodzianek, poniewa Zastpca Wjta Gminy Komnice- Pani Wanda Kusztal zaprosia
wszystkich na kolejny, wspaniay poczstunek do McDonalds. W radosnych
nastrojach wszyscy wrcili do domu.

Finalista Filip Woldan


na Gali Centralnej
Konkursu Mam 6 lat
wWarszawie

11 kwietnia 2013 r. wCentrum Nauki Kopernik w Warszawie odbya si


uroczysta Oglnopolska Gala Laureatw II edycji Konkursu Mam 6 lat,
zorganizowanego przez Ministerstwo

Edukacji Narodowej. Na t uroczysto


zosta zaproszony rwnie Filip Woldan- ucze kl. III a z Zespou Szk
wKomnicach, wspomniany ju finalista etapu wojewdzkiego tego konkursu, ktry znalaz si wzaszczytnym gronie wyrnionych- wkategorii uczniw.
Wczeniej, ju od 27 marca 2013 r.,
obradowaa Oglnopolska Kapitua
konkursu pod przewodnictwem Eksperta Instytutu Bada Edukacyjnych
Pana prof. Krzysztofa Konarzewskiego,
ktra wyonia laureatw gwnych nagrd. Wskad Kapituy weszli ponadto
m. in.: psycholog dziecicy- telewizyjna
Superniania- Pani Dorota Zawadzka,
Przewodniczcy Fundacji im. Wisawy
Szymborskiej- Pan dr Micha Rusinek, Dyrektor Zespou Edukacji iWychowania w Biurze Rzecznika Praw
Dziecka- Pani Beata Sobociska iinni.
Uroczysta Gala Laureatw rozpocza si od wystpie zaproszonych
goci, m. in.: Pani Minister Edukacji
Narodowej Krystyny Szumilas i Przewodniczcego Kapituy- Pana Krzysztofa Konarzewskiego. Po duszym
oczekiwaniu nastpia prezentacja
gwnych zwycizcw etapu centralnego Konkursu Mam 6 lat. Nasz ucze
Filip Woldan co prawda nie otrzyma
jednej z trzech gwnych nagrd, lecz
zpewnoci wielkim sukcesem jest dla
niego znalezienie si w gronie wyrnionych i zaproszonych na t uroczysto finalistw.
Na zakoczenie wszyscy uczestnicy Gali otrzymali pikne nagrody,
mieli rwnie moliwo zwiedzenia
poszczeglnych obiektw Centrum
Nauki Kopernik, co szczeglnie dla
uczniw byo nie lada atrakcj.

Sebastian Krzemiski laureatem Picture This


Joanna Suliga, ZS wKomnicach

ebastian Krzemiski, ucze


klasy III B Gimnazjum
w Komnicach, zdoby I miejsce w Wojewdzkim Konkursie Jzyka Angielskiego dla Gimnazjalistw Picture This. Organizatorami
konkursu byli Regionalny Orodek
Doskonalenia Nauczycieli WOM
w Czstochowie oraz Zesp Gimnazjw im. Marszaka Jzefa Pi24

sudskiego w Czstochowie. Konkurs


zosta objty honorowym patronatem
przez Marszaka Wojewdztwa lskiego oraz Kuratorium Owiaty wKatowicach Delegatura w Czstochowie.
Zadaniem uczestnikw konkursu byo
przedstawienie w jzyku angielskim
(w formie prezentacji multimedialnej
lub filmu) wybranego wita wywodzcego si ztradycji anglosaskiej lub pol-

skiej. Sebastian nakrci film, wktrym


zaprezentowa walentynki. Na uwag
zasuguje fakt, i praca Sebastiana zostaa wyoniona jako najlepsza spord
80 innych.
Film Sebastiana dostpny jest na
stronie internetowej RODN WOM
w Czstochowie: www.womczest.edu.
pl.

Dominika Szymczyk wpowiatowym konkursie


wokalnym English through art
Joanna Suliga, ZS wKomnicach

Liceum Oglnoksztacce im.


Juliusza Sowackiego w Czstochowie zorganizowao w dniach
15 marca 2013 r. oraz 22 marca 2013
r. powiatowy konkurs recytatorsko-wokalny o nazwie English through
art. Uczennica klasy III B Gimnazjum
w Komnicach, Dominika Szymczyk,
wystpia wczci wokalnej konkursu,
piewajc piosenk zespou Kings of

Leon pt. Use somebody. Wystp Dominiki zosta doceniony ju pierwszego dnia konkursu podczas eliminacji,
kiedy wraz zgrup 10 innych modych
wokalistw przesza do cisego finau. W czasie uroczystej gali III edycji
projektu English through art Dominika zaja III miejsce oraz otrzymaa atrakcyjn nagrod, tj. certyfikat
uprawniajcy do bezpatnej, dwudzie-

stogodzinnej nauki jzyka angielskiego w British School w Czstochowie.


Zajcia, wktrych bdzie uczestniczy
Dominika, prowadzone bd tylko
przez native speakera, co z pewnoci
stanowi olbrzymi zalet tego kursu.
Wicej informacji o konkursie, jak
rwnie liczne fotografie znale mona na stronie: http://slowacki.net.

SAMORZDNO UCZNIOWSKA

WZESPOLE SZK WRZERZCZYCACH


Monika Wrzalik- Bru, Marta Krok

nia 25 marca 2013 roku reprezentacja


Samorzdu
Uczniowskiego ZS w Rzerzczycach Kinga Cielak i Weronika Pietrzak wraz zopiekunkami p.
Monik Wrzalik- Bru ip. Mart Krok
uczestniczyy w konferencji organizowanej przez RODN WOM w Czstochowie pt. Wspieramy dziaania
spoecznoci uczniowskiej. Uczennice
przedstawiy przykady dobrych praktyk dziaalnoci naszej organizacji.
Samorzd Uczniowski w Zespole
Szk w Rzerzczycach tworzy caa
spoeczno uczniowska. Nasza szkoa
liczy 209 uczniw imieci si wnowoczesnym budynku. Nasi uczniowie na
co dzie mog korzysta zbogato wyposaonej biblioteki szkolnej, pracowni
komputerowych, jzykowych, sali gimnastycznej, na lekcjach wykorzystujemy
tablice multimedialne. W ssiedztwie
szkoy znajduje si kompleks boisk
sportowych Orlik, z ktrych korzystamy podczas zaj wychowania fizycznego.
W padzierniku przedstawiciele
naszego Samorzdu Uczniowskiego:
Karolina Olszewska i Micha Piechowicz wraz zp. Dyrektorem Ryszardem
Krokiem i p. A. Rataj uczestniczyli
wspotkaniu awa obywatelska. Dys-

kusja, do ktrej zaproszeni zostali dyrektorzy szk, nauczyciele, uczniowie,


rodzice i przedstawiciele samorzdw,
powicona bya roli raportu z ewaluacji zewntrznej. Jego program przewidywa prezentacj dowiadcze zwizanych zewaluacj wsiedmiu szkoach
powiatu czstochowskiego, panel dyskusyjny oraz wymian dowiadcze
na forum. Uczestnicy czstochowskiej
konferencji zastanawiali si, jak najlepiej mona wykorzysta wyniki ewaluacji w procesie podwyszania efektw
ksztacenia. Nasza szkoa przygotowaa
si do spotkania wczeniej. Wczylimy si w przygotowanie prezentacji
multimedialnej zaprezentowanej przez
Zesp Szkolno- Przedszkolny w Lubojnie. We wrzeniu kadego roku
szkolnego przeprowadzamy demokratyczne wybory do Rady Samorzdu
Uczniowskiego poprzedzone kampani wyborcz. Struktura Samorzdu
Uczniowskiego to: Rada Samorzdu
i sekcje: porzdkowa, techniczna i fotograficzna, plastyczna, rozrywkowa,
sportowa. Wyoniona w wyborach
Rada Samorzdu Uczniowskiego pod
kierunkiem opiekunek tworzy plan
pracy Samorzdu Uczniowskiego. Aby
udoskonali dziaalno naszej organizacji, opiekunka Samorzdu Uczniow-

skiego p. Monika Wrzalik-Bru uczestniczya w szkoleniu organizowanym


przez WOM wCzstochowie na temat
Miejsce i rola Samorzdu Uczniowskiego w yciu szkoy. Dziki temu
zyskalimy nowe pomysy iwskazwki
do dalszej pracy Samorzdu Uczniowskiego. Do naszej codziennej pracy
naley prowadzenie dokumentacji Samorzdu Uczniowskiego czyli: ksigi
protokow, ksigi przychodw i rozchodw oraz kroniki. Zebrania Rady
Samorzdu Uczniowskiego odbywaj
si systematycznie raz wtygodniu wedug ustale na pocztku roku szkolnego. Wszelkie informacje i osignicia
uczniw prezentujemy na tablicy informacyjnej.
Samorzd Uczniowski organizuje
wiele akcji charytatywnych w szkole,
jak: Gra Grosza, Wielka Orkiestra
witecznej Pomocy, zbirka plastikowych nakrtek czy sprzeda cegieek
na rzecz chorych dzieci. Jednak nasza
praca nie sprowadza si jedynie do
przeprowadzania oglnopolskich akcji.
Nasz Samorzd Uczniowski organizuje zwielkim zaangaowaniem: zabaw
andrzejkow zloteri fantow, zabaw
noworoczn, poczt walentynkow,
Dzie Samorzdnoci Uczniowskiej,
Dzie Kobiet, Dzie Nauczyciela,

GAZETA KOMNICKA - kwiecie / maj

25

www.klomnice.pl

Dzie Patrona, Dzie Matki, Dzie


Dziecka, akcj Znicz. Tradycj Samorzdu Uczniowskiego jest wsppraca z Zakadem Opiekuczo-Leczniczym w Czstochowie. Rokrocznie
przed witami Boego Narodzenia
i Wielkanocy odwiedzamy pensjonariuszki, skadamy im yczenia, wrczamy wasnorcznie wykonane przez
uczniw naszej szkoy karty i stroiki
witeczne, wsplnie piewamy koldy.
Samorzd Uczniowski wnaszej szkole
troszczy si rwnie ozdrowie wszystkich uczniw.
Realizujemy takie projekty jak:
Caa Polska Biega, Trzymaj Form.
Dwoje uczniw naszej szkoy, jako jedyni w powiecie czstochowskim, zakwalifikowao si do finau, ktry odby si w Warszawie. Jako Samorzd
Uczniowski we wsppracy zSzkolnym
Koem Turystyczno-Krajoznawczym
Wczykije organizujemy rajdy piesze irowerowe, atake zajcia sportowe
podczas ferii letnich i zimowych. Samorzd Uczniowski dba oto, by nasza
szkoa bya ekologiczna. Organizujemy
akcj Sprztanie wiata, wsppracujemy z Fundacj Ekologiczn Silesia w Katowicach, ze Schroniskiem
dla Bezdomnych Zwierzt na Jamrozowinie w Gminie Komnice. We
wsppracy ze Szkolnym Koem LOP
opiekujemy si przyszkolnym arboretum, nasadzamy roliny idbamy otereny zielone wok szkoy, organizujemy
Dni Ziemi, wsppracujemy z zarzdem LOP-uwCzstochowie. Wtym
roku szkolnym Samorzd Uczniowski

zorganizowa konkurs na najadniejsz


sal lekcyjn. Jako jedna z nielicznych
szk posiadamy ekspozycj przyrodnicz Zwierzta naszych lasw ipl.
Nasz Samorzd Uczniowski dba
oto, abymy czuli si na co dzie Polakami, Europejczykami i obywatelami wiata. Nasze pomysy realizujemy
we wsppracy ze Szkolnym Klubem
Europejskim Euroludki. Organizujemy Dzie Jzykw Europejskich.
Uczestniczymy w konkursach jzykowych. Wraz z Druyn Harcersk Sienkiewiczacy bierzemy udzia
w Gminnych obchodach Dnia Niepodlegoci, w Gminnych obchodach
150-tej rocznicy wybuchu Powstania
Styczniowego oraz w uroczystociach
rocznicy bitwy pod Ewin, w uroczystociach upamitniajcych walki partyzanckie w Kajetanowicach podczas
II wojny wiatowej. Wtym roku szkolnym bralimy udzia wPikniku historycznym w Karczewicach-Przywrci
pami.
Samorzd Uczniowski organizuje w ramach Dnia Patrona spotkania
przedstawicieli Samorzdw Uczniowskich z terenu Gminy Komnice,
w czasie ktrych uczniowie wymieniaj si dowiadczeniami na temat
pracy zpatronem. Wsporganizujemy
Powiatowy Konkurs Recytacji Utworw Henryka Sienkiewicza. Samorzd
Uczniowski wsplnie zRad Rodzicw
ufundowa zwypracowanych przez siebie rodkw tablic pamitkow powicon Patronowi szkoy. Czuwamy
nad przygotowaniem prac do konkur-

sw towarzyszcych Oglnopolskim
Zlotom Szk Sienkiewiczowskich
oraz dofinansowujemy wyjazd naszej reprezentacji. Jest to bardzo wany punkt naszej pracy, bowiem udzia
w zlotach daje szans zamanifestowania naszej przynalenoci do wielkiej
rodziny sienkiewiczowskiej ijest take
okazj do nawizania nowych znajomoci i wymiany dowiadcze. Nasz
udzia w zlotach szkolnych zaakcentowany jest na tablicy przedstawiajcej
miejsce zlotw Szk Sienkiewiczowskich, wktrych uczestniczylimy. Bylimy ju w: owiczu, Kocielcu wwojewdztwie wielkopolskim, Krakowie,
Warszawie, Szczecinie, Poznaniu,
Myszkowie, Szydowcu, Zibicach, Zamociu, Koobrzegu, Olecku, Nowym
Sczu, kolejny raz w Szydowcu oraz
Przemylu i Starogardzie Gdaskim.
W biecym roku szkolnym bralimy
udzia w uroczystoci odsonicia pomnika ,Matka iSyn wOkrzei.
Praca naszego Samorzdu Uczniowskiego polega rwnie na wypracowaniu wasnych funduszy poprzez: zorganizowanie loterii fantowej, kolporta
szkolnej gazetki aczek oraz Gazety
Komnickiej. Nasze fundusze przeznaczamy przede wszystkim na dofinansowanie udziau uczniw w zlotach szk sienkiewiczowskich, udzia
uczniw w konkursach, finansowanie
nagrd worganizowanych konkursach,
wydawanie gazetki szkolnej aczek
oraz dofinansowanie wycieczek szkolnych.

Gminny Konkurs Plastyczny

Poka Ci wiat bez cyberprzemocy!


Aneta apeta, Beata Wyrwa, Katarzyna Biela

Zespole Szk wKomnicach dnia 25 marca 2013


roku odby si Gminny
Konkurs Plastyczny dla uczniw
gimnazjum pod hasem Poka Ci
wiat bez cyberprzemocy!. Celem
konkursu byo: zainicjowanie refleksji dzieci na temat cyberprzemocy
i nadanie im formy artystycznej,rozpowszechnianie wrd uczniw
wiedzy na temat cyberprzemocy,
26

zagroe w Internecie oraz podczas


korzystania z telefonw komrkowych.
Kady uczestnik mia wykona
prac plastyczn w formacie A3 przy
uyciu owka, kredek lub pasteli olejnych w czasie ptorej godziny. Do
pracy przystpio 10 uczniw znaszej
gminy. Komisja w skadzie: p. Anna
Kusztal artysta plastyk, p. Katarzyna Rybaniec nauczyciel plastyki ZS

wBorownie iMykanowie oraz p. Ra


Wiewira- penomocnik Wjta Gminy Komnice ds. Rozwizywania Problemw Alkoholowych, przystpia do
oceny iwyonienia zwycizcw.
W kategorii klas pierwszych
I miejsce zaja Sonia Zaspa z ZS
w Konarach, II miejsce- aneta Misiewicz zZS wZawadzie, III miejsceMicha Urbaniec zZS wSkrzydlowie.
W kategorii klas drugich I miej-

sce zdobya Weronika Dziagacz zZS


wGarnku, II miejsce- Weronika Pruszek z ZS w Garnku, III miejsce-Joanna Gawroska z ZS w Konarach.
Wyrnienie otrzymay: Julia Wojtysiak zZS wKonarach oraz Paulina
Misiewicz zZS wZawadzie.
Wkategorii klas trzecich Imiejsce
zaja Katarzyna Wilk zZS wZawadzie.
Wszystkie prace zostay wykonane
na wysokim poziomie. Komisja bya
zachwycona trafnoci i pomysowoci plastycznej realizacji tematu konkursu.
Konkurs plastyczny by jednym
z dziaa Modzieowej Akademii
ycia dziaajcej przy Zespole Szk
wKomnicach. Ze rodkw tego programu zakupiono materiay plastyczne
oraz nagrody. Gratulujemy i yczymy

dalszych sukcesw.

Najpikniejsze Palmy wielkanocne,


Kraszanki iPisanki
Renata Krawiec

dniu 26 marca odbyo si


uroczyste otwarcie wystawy wraz znagrodami idyplomami. Duo zwycizcw ipodziw
ze strony rodzicw, bab i dziadziusiw, nauczycieli, ktrzy zaszczycili
swoj obecnoci. Jak tradycje to tylko takie formy jak: kraszanka, pisanka
i palma wielkanocna. Dawne wzory,
technika, materia naturalny, zzachowaniem regionalizmu. Nagrody wrczali: p. Wanda Kusztal - zastpca
Wjta Gminy wKomnicach iP. Leszek Janik - Dyrektor GOK wKomnicach. Gratulacje wszystkim zwycizcom, s wprotokole na naszej stronie
internetowej www.gokklomnice.pl
P.S. Rozwiezione zostay paczki ywnociowe do dzieci z biednych rodzin
do wielu gmin powiatu czstochowskiego, i licznych ich miejscowoci
uczestniczcych w Powiatowym Konkursie Anioy iPierniki - 23 marca wedug zasad regulaminu przed Niedziel
Palmow.
Pragniemy serdecznie podzikowa Panu Cezaremu Zatoniowi za
przewiezienie wolontariuszy w grudniu do NTL wRadomsku wcelu re-

alizacji reportau oanioach icharytatywnej dziaalnoci dzieci imodziey


zAkcji Ferie iWakacje. Wdziczni za
wdziczno wanie Czarbud Przewozy regionalne ikrajowe p. Cezary
Zato.
Serdecznie zapraszamy wszystkich
czytelnikw do skorzystania zletnich
ofert Gminnego Orodka Kultury
wKomnicach:
XXIII Edycja Gminnego Festiwalu
Piosenki Dziecicej 22 maja godzina 10.00
Konkurs na Plakat promujcy
Gminny Dzie Dziecka prace przyjmujemy do dnia 24 maja
V Edycja Gminnego Dnia Dziecka Rzeki Wielkie 2013 29 maja
w Rzekach Wielkich rozpoczcie
o12.00
Komnicki Jarmark z Jajem w programie: II Edycja Przegldu Zespow Folklorystycznych dla dorosych i dziecicych zespow
folklorystycznych, udzia twrcw
ludowych w ramach prezentacji rkodzielnictwa artystycznego oraz
wystawcw drobiu, okazw ptactwa i innych bran. Omlet jajeczny

zwielkiej patelni. Gwiazdy wieczoru


zruchu profesjonalnego, na razie pozostaje to tajemnic. Imprezy towarzyszce dla dzieci i dla dorosych.
Koniecznie zajrzyjcie na plac przy
Hali Sportowej w dniu 29 czerwca.
W drugim dniu 30, w tym samym
miejscu, odbd si wformie imprezy plenerowej obchody Jubileuszu
100-lecia OSP wKomnicach.
Zapraszamy najpikniej dzieci
i modzie na XXIV Edycj Akcji
Wakacje, w ktrej m.in. wycieczki rowerowe, zajcia parateatralne,
warsztaty taneczne, konkursy i gry
sprawnociowe, Prezentacje kulinarne, kilka wycieczek autokarowych.
Ponadto Jarmark Garaowy na Imprezie Integracyjnej.
Zapraszamy wszystkie chtne dzieci i modzie do bezpatnego skorzystania z programu nauki jazdy
na rolkach w czasie wakacji. Zapisy
trwaj do dnia 25 maja. Zajcia odbywa si bd wczwartki iwpitki
od godziny 11.00 do 13.00 wskateparku wKomnicach.

GAZETA KOMNICKA - kwiecie / maj

27

www.klomnice.pl
XIII WIELKANOCNY WYCIG KOLARSKI

dant Gminny OSP .


Tegoroczny wycig, podobnie jak
i wszystkie poprzednie, nie mgby si
odby bez zaangaowania osobistego
i finansowego osb i instytucji zaprzyjanionych z imprez. Organizatorzy
zawodw skadaj sowa podzikowania
w imieniu kolarskiej modziey z caej
Polski druhom straakom, funkcjonariuszom Wydziau Ruchu Drogowego Podalist zPekinu Dariusza Flaka, ktry po licji wCzstochowie oraz pracownikom
ubiegorocznej kontuzji powoli powra- Stray Gminnej za czuwanie nad bezca do kolarskiego peletonu (III miejsce pieczestwem zawodnikw.
wjedzie indywidualnej).
Szczeglne sowa podzikowania
Znakomicie zaprezentoway si naj- organizatorzy kieruj do darczycw,
modsze uczestniczki wycigu mo- ktrzy przeznaczyli swj czas, finanse
dziczki. Chocia wystartoway ponad 3 i pojazdy dla potrzeb tej wielkiej imminuty po juniorkach modszych, to ju prezy sportowej. Wrd nich s: Bank
wSkrzydlowie (po ok. 10 km) dopady Spdzielczy w Komnicach, Gminna
swoje starsze koleanki, ktrych jazda Spdzielnia SCh wKomnicach, Jerzy
bardziej przypominaa niedzieln wy- Burzyski waciciel ZME BAJPAX
cieczk ni udzia w powanej (Puchar w Nieznanicach, EKSTREMIZER
Polski) imprezie sportowej. Przy wyprze- Czstochowa, Wiesaw Prymus wacidzaniu byo troch zamieszania, niemniej ciel firmy ROLBUD, Dariusz Jendras
manewr ten zakoczy si bez przykrych DAR-GAZ Bartkowice, KOMOniespodzianek.
BEX-INEL Czstochowa, Henryk iJaFinisze byy bardzo emocjonujce. nusz Krysiakowie Piekarnia Komnice,
Zawodniczki izawodnicy wykazywali si Zbigniew Modlasiski Michaw k/
najwyszymi umiejtnociami dostarcza- Komnic, Ryszard i Wojciech Pawera
jc kibicom wielu wspaniaych dozna.
BIKE-ART Komnice, Krzysztof SoOrganizatorami imprezy byli: Wjt tys waciciel zakadu remontowo-buGminy Komnice, CKKS Kolejarz-Ju- dowlanego w Bartkowicach, Stanisaw
ra w Czstochowie, GOK Komnice, Stpie DACHY KOMPLEKSOWO
ZEAS Komnice, Starostwo Powiatowe Komnice, VIV Garnek, Maria i Jerzy
wCzstochowie oraz Zarzd Gminnego Wsikowscy DOM-MAR KomniOddziau ZOSP RP iwszystkie jednost- ce, Cezary Wilk waciciel firmy CEki OSP zterenu gminy Komnice.
ZAR w Komnicach, Robert i Patryk
Puchary, dyplomy inagrody dla naj- Zalas AUTO-NAPRAWA Komnice,
lepszych zawodnikw wrczali m.in. Cezary Zato CZARBUD Kompromotor i znawca sportu, wsptwr- nice, Magdalena Milc mHOME
ca komnickiego wycigu, Wjt Gminy Komnice, Daniel Soniak, Artur RaKomnice - Adam Zajc, Prezes CKKS niak iJacek Gajda.
Kolejarz-Jura wCzstochowie, pasjonat
Impreza nie odniosaby sukcesu, gdykolarstwa, byy Mistrz Polski na szosie by nie zaangaowali si w jej organizaGrzegorz Gronkiewicz, Przewodniczcy cj: Joanna Ejsmont, Kazimierz Ggaa,
Rady Gminy Jarosaw apeta, Czo- Robert Gonera, Grzegorz Gronkiewicz,
nek Zarzdu Starostwa Powiatowego Leszek Janik, Konrad Jendras, Dariusz
w Czstochowie Jan Miarzyski, Za- Kuro, Zbigniew Myski, Robert
stpca Wjta Wanda Kusztal, Sekretarz Ogoczyk, Borys Sotys, Wojciech laUrzdu Gminy w Komnicach Ra ski, Adam liwakowski, Pawe Wysocki
Wiewira, Skarbnik Gminy Halina oraz liczna grupa pracownikw Urzdu
Paruzel-Tkacz, Dyrektor GOK Leszek Gminy i wolontariuszy. W kulminacyjJanik oraz przedstawiciele sponsorw: nym momencie przy organizacji wyciJanusz Krysiak, Marek Baszczyk, Jerzy gu pracowao ponad 150 osb. To dziki
Wsikowski, Wiesaw Frymus, iorgani- ich zaangaowaniu i wysikowi impreza
zatorw: Adam Rwniak szef Zespou corocznie otrzymuje bardzo pochlebne
Organizacyjnego, Dariusz Kuro Wi- iwysokie oceny.
ceprezes CKKS Kolejarz-Jura i m.
Oto gar wynikw (komplet wynibryg. Przemysaw Zieliski Komen- kw jest dostpny na http://szkol.ovh.org

Wycig nr 13 wystartowa
trzynastego kwietnia!
Jan Milc

o raz trzynasty wystartowa


Wielkanocny Wycig Kolarski
o Puchar Wjta Gminy Komnice. Wiosna postanowia nadrobi swoje spnienie i zafundowaa
uczestnikom iorganizatorom zawodw
wspania, kolarsk pogod. Co prawda
w pierwszym dniu rywalizacji, od czasu
do czasu przelatywa do zimny deszcz,
ale nie przeszkodzi on wadnym razie
wprzeprowadzeniu konkurencji.
Dwa dni trway zmagania kolarzy.
W sobot 13 kwietnia rozegrano jazd
indywidualn na czas, natomiast w niedziel odbya si rywalizacja ze startu
wsplnego. Tegoroczny wycig, podobnie
jak ubiegoroczny, by take pierwsz eliminacj do Pucharu Polski dla kategorii:
kobiety open, juniorka modsza, junior
ijunior modszy. Wjedzie indywidualnej poza pucharowiczami wystartowali tylko mastersi. Organizatorzy majc
wpomici liczb zawodnikw (460) startujcych w ubiegym roku, ograniczyli
t konkurencj wycznie do kategorii
pucharowych. Mimo tego ograniczenia
na starcie odnotowano ponad 260 osb,
natomiast wniedziel liczba uczestnikw
wzrosa do 546.
Zawodnicy reprezentowali 91 polskich klubw kolarskich. Do Komnic
przyjechali kolarze ze Szczecina i Zamocia, z Zielonej Gry i Lublina, ze
Szklarskiej Porby iRzeszowa. Byli take
zawodnicy znieco bliszych nam okolic,
m.in. zImielina, Gliwic, Sosnowca, Katowic, Krakowa, odzi, Opola, Kielc atake Radomska ioczywicie Czstochowy.
Czstochowskie kolarstwo reprezentowali czonkowie CKKS Kolejarz-Jura,
wsporganizatora XIII Wielkanocnego
Wycigu Kolarskiego, oraz CTC SCOUT.
Swoj obecno znakomicie zaznaczyy najlepsze obecnie polskie zawodniczki Paulina Brzena-Bentkowska,
Katarzyna Niewiadoma, Martyna Klekot
iEugenia Bujak. Wbarwach CTC DARIO TEAM zobaczylimy zotego me28

Jazda indywidualna na czas


Junior modszy: 1. Sjka Mikoaj KTK
Kalisz, 2. Bogusawski Marceli Integral
Collections MTB Team LKK LUKS
Sawno, 3. Grzegorzyca Dominik Grupa Kolarska Merida Gliwice
Junior: 1. Pawlak Tobiasz KTK Kalisz,
2. Trudziski Adam Grupa Kolarska
Merida Gliwice, 3. Gutek Mikoaj
Mayday Team Start Lublin
Juniorka Modsza: 1. Pikulik Daria
BCM Nowatex Ziemia Darowska, 2.
Socha Katarzyna KLKS Azalia Brzzka Krlewska, 3. Przak Dorota LKS
Atom Boxmet Dzieroniw
Elita kobiet: 1. Bujak Eugenia Grupa
Kolarska yrardw, 2. Garczyska Karolina LKS Atom Boxmet Dzieroniw,
3. Niewiadoma Katarzyna Toruski
Klub Kolarski PACIFIC Toru
Juniorka: 1. Kozyra Katarzyna KLKS
Azalia Brzzka Krlewska, 2. Kosmecka
Anna KS Romet Bydgoszcz, 3. Posaj
Nikol UKS Jedynka Limaro Krnik
Cyklosport: 1. Kryczka Krzysztof yrardowskie Towarzystwo Cyklistw, 2.
Szmytka Rafa niest., 3. Czajkowski
Mateusz MGLKS Kwisa Luba lski
Masters M30: 1. Ciesielski Krzysztof
niezrzeszony, 2. Szlzak Micha oliber, 3. Potr Emil Mayday Team
Masters M40: 1. Hrycyk Tomasz Sochaczew Danielo Sportswear Team, 2. Jach
Adrian Sochaczew Danielo Sportwear
Team, 3. Flak Dariusz Dario Team
Masters M50: 1. Kwiecie Wojciech
Wibatech LMGKK Ziemia Brzeska, 2.
Kasprzyk Andrzej niest., 3. Rychter
Wiesaw Buchalter Elblg
Masters M60: 1. Jowik Franciszek Viking Sport Kowary, 2. Straszak Jan Myszkw, 3. Garncarz Tadeusz Myszkw
Master M70: 1. Grabowski Edmund
Naftokor, 2. Szemraj Jerzy niest.,
Master K30: 1. Tynka Ewa SKF Bikeholicy, 2. Chechelska Magdalena KTC
Kielce, 3. Szczurek Katarzyna DSR
AUTHOR LKUKS Pszczyna
Start wsplny
Modzik: 1. Mochola Grzegorz LKK
Start Tomaszw Mazowiecki, 2. Manowski Mateusz Dobre Sklepy Rowerowe Author LK UKS Pszczyna, 3. Hut
Daniel LUKS Dwjka Strykw
Junior modszy: 1. Czyszczewski Marcin KLTC Konin, 2. Sawek Damian
LKS POM Strzelce Krajeskie, 3. Kaleta
Patryk MGLKS Kwisa Luba lski
Junior: 1. Krzywda Patryk KTK Kalisz,

2. Pawlak Tobiasz KTK Kalisz, 3. Talaga Patryk WLKS Krakus BBC Czaja
Modziczka: 1. Bielawska Klaudia UKS
Kominianka Kominek, 2. Kumiga Karolina KS Romet Bydgoszcz, 3.
Migdo Katarzyna LKUKS Pszczyna
Juniorka Modsza: 1. Lach Marta
UKS Sok Kty, 2. Karwacka Marlena
BCM Nowatex Ziemia Darowska, 3.
Pikulik Daria BCM Nowatex Ziemia
Darowska
Elita kobiet: 1. Brzena-Bentkowska
Paulina Toruski Klub Kolarski PACIFIC Toru, 2. Mielnik Natalia LKS
Atom Boxmet Dzieroniw, 3. Niewiadoma Katarzyna Toruski Klub Kolarski PACIFIC Toru
Juniorka: 1. Komo Karolina BCM
Nowatex Ziemia Darowska, 2. Pietrzak
ucja UKS Kominianka Kominek, 3.
Dziuba Bogumia BCM Nowatex Ziemia Darowska
Cyklosport: 1. Bartolewski Marcin
CTC Scout Czstochowa, 2. Tomkiewicz Pawe oliber, 3. Czajkowski Mateusz MGLKS Kwisa Luba lski
Masters M30: 1. Kohut Sawomir Weltour Radio Katowice, 2. Sekta Rafa Krupiski Suszec PRO-KAN, 3. Mikiewicz
Dariusz KS Team DMTEX Opoczno
Masters M40: 1. Szafraniec Piotr KS
Polart Nutraxx Team Pozna, 2. Pyzik
Pawe BDC Kolejarz Jura Czstochowa, 3. Piechaczek Krzysztof DSR Author LKUKS Pszczyna
Masters M50: 1. Kwiecie Wojciech
Wibatech LMGKK Ziemia Brzeska, 2.
Bartolewski Wojciech CTC Scout Czstochowa, 3. Makowski Damian niest.
Masters M60: 1. Garncarz Tadeusz
Myszkw, 2. Gieracz Marek CTC Scout Czstochowa, 3. Banaszczyk Zbigniew
Piotrkowskie Kolarstwo Szosowe
Masters M70: 1. Grabowski Edmund
Naftokor
Masters M80: 1. Matyszewski Ireneusz
WKS Legia Masters
Kobiety masters K30: 1. Chechelska
Magdalena KTC Kielce, 2. Ejsmont
Joanna BDC Kolejarz Jura Czstochowa, 3. Szczurek Katarzyna DSR Author LKUKS Pszczyna

Powycigowe refleksje

Zygmunt Raski byy wieloletni prezes CKKS Kolejarz- Jura Czstochowa,


promotor i wsporganizator wycigu: Kiedy trzynacie lat temu podejmowalimy
si organizacji tych zawodw nikt z w-

czesnego zespou organizacyjnego nie przypuszcza, ze impreza tak piknie si rozwinie. Pierwsze ustalenia przewidyway, e
bdzie on rozgrywany wWielk Sobot, co
gwarantowa miao jako jedynemu rozgrywanemu w tym dniu wycigowi w Polsce
obecno najlepszych zawodnikw i grup
kolarskich. Obecnie zawody s organizowane wokresie wielkanocnym imimo, e maj
krajow konkurencj (Wycig Bursztynowy Kalisz - Konin, PP wSiedlcach) wdalszym cigu ciesz si znakomit renom is
zaliczane do najwikszych imprez kolarskich w Polsce. Gratuluj wadzom gminy
iorganizatorom znakomitego przygotowania wycigu. Ciesz si, e mogem przez
kilka lat wsporganizowa t imprez.
Jerzy Klinik Sdzia Gwny: - Wycig
Wielkanocny w Komnicach sdziuj ju
dziesity raz, a wic mam may jubileusz.
Mam te moliwo porwnania imprezy
na przestrzeni tych lat. Musz z wielkim
zadowoleniem powiedzie, i organizatorzy nie popadli, jak to czsto bywa wrutyn.
Corocznie podchodz do organizacji tej imprezy zwielk odpowiedzialnoci izaangaowaniem.Tote mio mi stwierdzi, jako
przedstawicielowi PZKol., e komnicki
wycig naley do najlepiej przygotowanych
izabezpieczonych imprez kolarskich wPolsce. Gratuluj.
Adam Zajc Wjt Gminy Komnice:To ju trzynasty raz spotkalimy si na
Wycigu Wielkanocnym. Cho 13 uwaana jest przez wiele osb za liczb pechow,
sdz, e naszej imprezie pecha nie przyniosa, a wrcz przeciwnie mamy kolejny
sukces. Uwaam te, e rozgrywanie naszej
imprezy wterminie innym ni Wielka Sobota jest take bardzo korzystne. Dylimy
do tego terminu od dawna, jednak dopiero
wroku ubiegym otrzymalimy zapewnienie, e pierwszy weekend po Wielkanocy
bdzie zarezerwowany dla naszego Wycigu. Jest to optymalny termin pod kadym
wzgldem: odbywa si wokresie wielkanocnym, awic nazwa Wielkanocny nadal jest
zasadna; rozgrywanie poszczeglnych konkurencji nie koliduje zprzygotowaniami do
uroczystych obchodw wit Wielkanocnych
iuatwia naszym straakom, ktrzy s bezwzgldnie niezbdni przy zabezpieczeniu
trasy przejazdu kolarzy, godne wypenienie
obowizkw zwizanych zadoracj Grobu
Paskiego; nie ma utrudnie dla podrujcych czonkw naszych rodzin chccych
wsplnie, w rodzinnym gronie spdzi ten
witeczny czas.

GAZETA KOMNICKA - kwiecie / maj

29

www.klomnice.pl

Urok starych fotografii.

Widok zcentrum Komnic (wylot ul. Sdowej)


na ulic Zdrowsk
Krzysztof Wjcik

rezentuj w tym numerze fotografi, ktra nawizuje do


pokazanej w poprzednim numerze, na ktrej wida fragment ulicy
Czstochowskiej iwjej gbi nasz koci parafialny. Na tej fotografii widzimy po lewej stronie kapliczk w.
Jana Nepomucena (ite Floriana) stojc na tle starej chaty. Tam, obok sabo
widocznego murku sta fotograf, ktry
zrobi to poprzednie zdjcie. Kapliczka
stoi (do dzisiaj) przy dzisiejszej ulicy
Czstochowskiej, ale chaty za ni stay ju przy dzisiejszej ulicy Zdrowskiej.
Wida ich kilka, jedna za drug. Gdy
wybucha II wojna wiatowa hitlerowcy zbombardowali zatoczone uciekinierami centrum, tu spado najwicej
bomb. Rozgryway si tutaj straszne
sceny. W dodatku, kilka dni pniej
Niemcy podpalili ocalae jeszcze chaty,
tak, e nic ztej zabudowy nie przetrwao. Na wspczesnej fotografii wida ju

30

zabudow pniejsz, powojenn. Podobny los spotka pitrowy murowany


budynek zdrugiej strony ulicy Zdrowskiej (prawa strona zdjcia). Wwyniku
bombardowania zosta on powanie
uszkodzony. Jeszcze po wojnie straszyy jego wypalone okna, wkadym razie
wida go na zdjciu pochodu w1948 r..
Chyba nie dao si go odbudowa izosta rozebrany. Jego wacicielem by
pan Rycki i mieszkao w nim kilka
rodzin, midzy innymi na pitrze krawiec Wiewira (by prawdopodobnie
ydem), a na parterze sklep Rzeniczy p. Rachwaa. Budynek by, jak na
wiejskie warunki znaczny i stanowi
pewnego rodzaju dominant tej czci
Komnic. Przed wida na zdjciu may
drewniany sklep widoczny rwnie na
pierwszym planie poprzedniej fotografii.
Trudno jest mi datowa te fotografie dokadnie. Pochodzi pewnie z po-

dobnego okresu co poprzednie, czyli


lata 20-te lub 30-te ubiegego wieku.
Intryguj mnie betonowe murki stojce naprzeciw siebie przy ulicy Czstochowskiej koo kapliczki. Mylaem,
e zostay one zbudowane przy okazji
budowy drogi imostku pod koniec lat
30-tych przed wojn, jednak na tej fotografii one s, a ulica Czstochowska
jest jeszcze gruntowa. Mao tego
znalazem fotografi zokresu I-ej wojny wiatowej, gdzie wida jeden ztych
murkw. Kiedy wic ten mostek zmurkami zosta postawiony!? Kapliczka,
w kadym razie pochodzi z pocztku
XX wieku.
Na koniec, chciabym podzikowa za e-maile i informacje, ktre ju
otrzymaem ijednoczenie, jak zwykle,
prosi o informacje o innych starych
fotografiach ikontakt na adres krzysztofwojcik15@gmail.com. Z gry dzikuj!

Sebastian Krzemiski laureatem Picture This

Samorzdno uczniowska

Dominika Szymczyk, uczennica klasy III B


Gimnazjum w Komnicach

Gocie znad Balatonu

Najpikniejsze Palmy Wielkanocne, Kraszanki iPisanki

Nasze Soneczka!!!

Jeli w Waszej rodzinie przyszo na wiat dziecko,


pochwalcie si Czytelnikom naszej lokalnej gazety.
Zdjcia wraz z krtkim opisem prosz przesya na poczt
e-mail: gazeta@klomnice.pl

Miosz Gabryjelski

Urodzi si 12.03.2013 r., way


3400 gram, mierzy 54 cm,
mieszka wraz z rodzicami
Katarzyn i Marcinem
w Zawadzie

Mateusz Majchrzak

Alan Hofman

Urodzi si 4.02.2013r., wayl


2900 gram i mierzy 49 cm,
mieszka wraz z rodzicami
Michaem i Justyn
w Zawadzie.

Urodzi si 24.03.2013r., way


2850 gram i mierzy 50 cm.
Mieszka z siostr Paulin i
rodzicami Joann i Sawomirem
w Skrzydlowie.